– ANEKS III Matrica osnovnih sistemskih zakona kojima se podržavaju strukturne reforme u realnom, finansijskom i javnom sektoru

ANEKS III

M A T R I C A

OSNOVNIH SISTEMSKIH ZAKONA KOJIMA SE PODRŽAVAJU STRUKTURNE REFORME U REALNOM, FINANSIJSKOM I JAVNOM SEKTORU

Doneti sistemski zakoni

Naziv zakona Zakon o VladiZakon o ministarstvima sa izmenama i dopunamaZakon o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajineZakon o lokalnoj samoupravi sa izmenama i dopunamaZakon o finansiranju lokalne samoupraveZakon o lokalnim izborima sa dopunamaZakon o državnoj upraviZakon o državnim službenicimaZakon o radnim odnosima u državni m organima sa izmenama i dopunamaZakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcijaZakon o državljanstvu Republike SrbijeZakon o policijiZakon o javnim agencijamaZakon o Zaštitniku građanaZakon o odgovornosti za kršenje ljudskih pravaZakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značajaZakon o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovineZakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima, izmene i dopune ovog zakonaZakon o dostupnosti informacija od javnog značajaZakon o elektronskom potpisuKrivični zakonikZakonik o krivičnom postupku sa izmenama i dopunamaZakon o izvršenju krivičnih sankcijaZakon o programu zaštite učesnika u krivičnom postupkuZakon o parničnom postupkuZakon o prekršajimaZakon o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršajeZakon o uređenju sudova sa izmenama i dopunama Zakon o sudijama sa izmenama i dopunamaZakon o javnom tužilaštvu sa izmenama i dopunamaZakon o Visokom savetu pravosuđa sa izmenama i dopunamaZakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava sa izmenama i dopunamaZakon o posredovanju – medijacijiZakon o preuzimanju nadležnosti vojnih sudova, vojnih tužilaštava i vojnog pravobranilaštvaZakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine sa izmenama i dopunamaZakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala sa izmenama i dopunamaZakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbamaZakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminalaZakon o pravima optuženog u pritvoru Međunarodnog krivičnog tribunala i članova njegove porodiceZakon o sudskim taksama sa izmenama i dopunamaZakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih licaZakon o amnestijiZakon o rehabilitacijiZakon o privatizaciji sa izmenama i dopunamaZakon o Agenciji za privatizaciju sa dopunomZakon o Akcijskom fondu sa izmenama i dopunamaZakon o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike SrbijeZakon o privrednim društvimaZakon o registraciji privrednih subjekata sa izmenama i dopunamaZakon o Agenciji za privredne registreZakon o stečajnom postupkuZakon o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnikaZakon o Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzećaZakon o privatnim preduzetnicima sa izmenama i dopunamaZakon o privrednim komoramaZakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa Zakon o finansijskom lizingu sa izmenama i dopunama Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registarZakon o Garancijskom fonduZakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasaZakon o prestanku važenja Zakona o elektroprivrediZakon o energetici Zakon o ratifikaciji Ugovora o osnivanju Energetske zajednice između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacijaZakon o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvuZakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju javnog preduzeća za vazdušni saobraćajZakon o planiranju i izgradnjiZakon o železniciZakono o prevozu u drumskom saobraćaju sa više izmena i dopunaZakon o javnim putevimaZakon o poštanskim uslugamaZakon o telekomunikacijama sa više izmena i dopunaZakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnjiZakon o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmeljaZakon o semenuZakon o dopunama Zakona o zadrugamaZakon o duvanuZakon o turizmuZakon o javnim skijalištimaZakon o zaštiti konkurencijeZakon o zaštiti potrošačaZakon o cenamaZakon o oglašavanjuZakon o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkomZakon o Narodnoj banci Srbije sa izmenama i dopunamaZakon o bankamaZakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranjeZakon o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita, odnosno zajmovaZakon o platnom prometu sa izmenama i dopunamaZakon o osiguranju sa izmenama i dopunamaZakon o računovodstvu i revizijiZakon o finansijskom lizingu sa izmenama i dopunamaZakon o osiguranju depozitaZakon o preuzimanju akcionarskih društavaZakon o investicionim fondovimaZakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicamaZakon o Agenciji za osiguranje depozitaZakon o Državnoj revizorskoj institucijiZakon o sprečavanju pranja novcaZakon o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kreditaZakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenataZakon o javnim prihodima i javnim rashodima sa više izmena i dopunaZakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji sa više izmena i dopunaZakon o javnim nabavkama sa izmenama i dopunamaZakon o igrama na srećuZakon o fiskalnim kasamaZakon o akcizama sa više izmena i dopunaZakon o porezu na dodatu vrednost sa više izmena i dopunaZakon o porezu na dohodak građana, sa više izmena i dopunaZakon o porezu na dobit preduzeća, sa više izmena i dopunaZakon o porezima na imovinu sa više izmena i dopunaZakon o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnostiZakon o prezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara sa izmenama i dopunamaZakon o porezu na finansijske transakcije sa više izmena i dopunaZakon o prestanku važenja Zakona o porezu na fond zaradaZakon o porezu na premije neživotnih osiguranjaZakon o sudskim taksama sa više izmena i dopunaZakon o republičkim administrativnim taksama sa izmenama i dopunamaZakon o izdavanju doplatne poštanske markeZakon o budzetskom sistemu sa više izmena i dopunaZakoni o budzetu Republike Srbije za 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. i 2006. godinuZakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2001. godinuZakon o javnom duguZakon o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvojZakon o izmirivaanju obaveza Republike Srbije prema Narodnoj banci SrbijeZakon o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknadaZakon o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknadaCarinski zakonZakon o Carinskoj tarifiZakon o hipoteciZakon o spoljnotrgovinskom poslovanjuZakon o deviznom poslovanjuZakon o slobodnim zonamaZakon o koncesijamaZakon o arbitražiZakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojineZakon o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike SrbijeZakon o Akcionom planu harmonizacije ekonomskih sistema država članica državne zajednice Srbija i Crna Gora radi sprečavanja i uklanjanja prepreka slobodnom protoku ljudi, robe, usluga i kapitala, izmene i dopuneZakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovini tekstilnim proizvoidma između Republike Srbije i Evropske zajedniceZakon o ratifikaciji Memoranduma o razumevanju o restrukturiranju duga po NFA i TDFA između Republike Srbije i Međunarodnog koordinacionog komiteta Zakon o radu sa izmenama i dopunamaZakon o bezbednosti i zdravlju na raduZakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenostiZakon o platama u državnim organima i javnim službamaZakon o platama državnih službenika i nameštenikaZakon o mirnom rešavanju radnih sporovaZakon o Socijalno-ekonomskom savetuZakon o finansijskoj podršci porodici sa decom sa izmenama i dopunamaZakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana sa izmenama i dopunamaPorodični zakonZakon o Crvenom krstu SrbijeZakon o prestanku važenja Zakona o sredstvima solidarnostiZakon o penzijskom i invalidskom osiguranju sa izmenama i dopunamaZakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovimaZakon o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine kategorije osiguranika – zaposlenihZakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje sa izmenama i dopunama Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetomZakon o zdravstvenom osiguranjuZakon o zdravstvenoj zaštitiZakon o sanitarnom nadzoruZakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolestiZakon o lekovima i medicinskim sredstvimaZakon o komorama zdravstvenih radnikaZakon o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanciZakon o veterinarstvuZakon o organskoj proizvodnji i organskim proizvodimaZakon o poljoprivrednom zemljištuZakon o sprečavanju dopinga u sportuZakon o osnovnoj školi sa izmenama i dopunamaZakon o srednjoj školi sa izmenama i dopunamaZakon o osnovama sistema obarazovanja i vaspitanja sa izmenama i dopunamaZakon o visokom obrazovanjuZakon o izdavanju publikacija sa izmenama i dopunamaZakon o radiodifuziji sa više izmena i dopunaZakon o javnom informisanju sa izmenama i dopunamaZakon o crkvama i verskim zajednicamaZakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredineZakon o proceni uticaja na životnu sredinuZakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinuZakon o zaštiti životne sredineZakon o reproduktivnom materijalu šumskog drvećaZakon o Srpskoj enciklopedijiZakon o Rečniku Srpske akademije nauka i umetnostiZakon o inovacionoj delatnostiZakon o naučnoistraživačkoj delatnostiZakon o ratifikaciji Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama i razgraničenju finansijskih prava i obavezaZakon o izmenama i dopunama Zakon o udzbenicima i drugim nastavnim sredstvimaZakon o ličnoj karti

2. Sistemski zakoni u pripremi, odnosno u Narodnoj skupštini

Obrađivač Naziv zakona Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Zakon o službenicima u organima lokalne vlasti Zakon o inspekcijskom nadzoru Zakon o opštem upravnom postupku Zakon o upravnim sporovima Zakon o udruženjima Zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o gradu Beogradu Zakon o ratifikaciji Evropske povelje o lokalnoj samoupravi Zakon o matičnim knjigama Ministarstvo finansija Zakon o kontroli državne pomoći Zakon o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2005. godinu Zakon o budzetu Republike Srbije za 2007. godinu Zakon o raspodeli transfernih sredstava iz budzeta RS i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade u 2007. godini Zakon o izmeni Zakona o javnim nabavkama Zakon o kontragarancijama Republike Srbije po osnovu obaveza preuzetih iz ugovora o kreditima Zakon o sintetičkom oporezivanju prihoda od poljoprivrede Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu Zakon o izmenama Zakona o porezu na dobit preduzeća Zakon o poreskom savetniku Zakon o izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Carinskoj tarifi Zakonik o svojini i drugim stvarnim pravima Zakon o izmenama Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije Zakon o restituciji Zakon o izmenama i dopunama zakona o eksproprijaciji Zakon o izmeni Zakona o osiguranju Zakon o izmeni i dopuni Zakona o akcizama Zakoni o završnim računima budzeta Republike Srbije za 2002, 2003. i 2004. godinu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama Ministarstvo pravdeMinistarstvo pravde Zakon o javnom beležništvu Zakon o uslovima za obavljanje poslova veštačenja Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije Zakon o zapleni imovine stečene kriminalom Zakon o nacionalnom DNK registru Zakon o izmenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima Zakon o specijalnom zatvorskom režimu Zakon o građansko-pravnoj zapleni imovine Zakon o državnim organima i postupku za krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava Zakon o privrednim prestupima Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama Zakon o sudskim veštacima Zakon o izmenama Zakona o prekršajima Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Zakon o pravosudnom ispitu Zakon o Nacionalnom institutu za obuku u pravosuđu Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina Zakon o krivičnoj odgovornosti pravnih lica Zakon o prikupljanju, čuvanju i skladištenju biološkog materijala u sudskim postupcima Zakon o Visokom savetu sudstva Zakon o notarima Zakon o Državnom veću tužilaca Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zakon o vinu Zakon o rakiji Zakon o etanolu Zakon o sredstvima za ishranu bilja Zakon o sredstvima za zaštitu bilja Zakon o poljoprivredi Zakon o zaštiti bilja Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o vodama Zakon o bezbednosti hrane Zakon o genetski modifikovanoj hrani Zakon o kontroli kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu Zakon o reproduktivnom materijalu ukrasnih biljaka Zakon o lovstvu Zakon o šumarstvu Zakon o zaštiti od grada Zakon o dobrobiti životinja Zakon o izmenama i dopunama Zakona o genetski modifikovanim organizmima Zakon o ribarstvu Zakon o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode Zakon o zadružnom društvu Ministarstvo privrede Zakon o zadrugama Zakon o podsticanju ravnomernog regionalnog razvoja Srbije Zakon o preduzetnicima Zakon o izmenama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa Ministarstvo rudarstva i energetike Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici Zakon o racionalnoj upotrebi energije Zakon o cevovodnom transportu tečnih i gasovitih ugljovodonika Zakon o izmenama i dopunama Zakona o geološkim istraživaanjima Zakon o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina Ministarstvo za kapitalne investicije Zakon o izmenama Zakona o javnim putevima Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju Zakon o vazdušnom saobraćaju Zakon o izmenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju Zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja Zakon o izmenama Zakona o poštanskim uslugama Zakon o socijalnom stanovanju Zakon o građevinskom zemljištu Zakon o privatizaciji gradskog građevinskog zemljišta Zakon o upravi za civilno vazduhoplovstvo Ministarstvo trgovine, turizama i usluga Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru Zakon o izmenama Zakona o zaštiti konkurencije Zakon o trgovini Zakon o banjama Zakon o robnim rezervama Zakon o robnim berzama Zakon o elektronskoj trgovini Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu Zakon o inspekcijskom nadzoru u oblasti prometa robe i usluga Zakon o lovu Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom Zakon o industrijskim parkovima Zakon o faktoringu Zakon o stranim ulaganjima Zakon o optičkim diskovima Zakon o obavljanju delatnosti od opšteg interesa Zakon o garantnom fondu Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o zaradama u javnim službama Zakon o zapošljavanju lica sa invaliditetom Zakon o zaštiti građana RS na radu u inostranstvu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu Zakon o inspekciji rada Zakon o uslovima za zapošljavanje i rad stranih državljana Zakon o boračko-invalidskoj zaštiti Zakon o spomenicima iz ratnih perioda Zakon o neodložnim intervencijama Zakon o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti Zakon o zaštitniku prava deteta Zakon o evidencijama-oblast osobe sa invaliditetom Zakon o kompenzatornim pravima Zakon o psu vodiču Zakon o osnovnim kompenzatornim pravima osoba sa invaliditetom Zakon o štrajku Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama Zakon o osiguranju od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Zakon o Agenciji za naučnoistraživačku i obrazovnu računarsku mrežu Srbije Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti Zakon o upravljanju otpadom Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja Zakon o upravljanju hemijskim supstancama sa dvostrukom namenom i diskretnim organskim supstancama Zakon o zaštiti vazduha Zakon o zaštiti prirode Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj delatnosti Zakon izmeni Zakona o zaštiti životne sredine Zakon o sprovođenju Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju Zakon o održivom korišćenju i zaštiti ribljeg fonda Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini Zakon o upravljanju hemikalijama Zakon o biocidima Zakon o zaštiti i unapređivanju zelenih površina Zakon o geologiji Ministarstvo prosvete i sporta Zakon o studentskom organizovanju Zakon o učeničkom i studentskom standardu Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Zakon o udzbencima i drugim nastavnim sredstvima Zakon o umetničkom obrazovanju i vaspitanju Zakon o osnovnom obrazovanju Zakon o srednjem obrazovanju Zakon o sportu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Ministarstvo kulture Zakon o nacionalnom centru za knjigu Srbije Zakon o kulturnim dobrima Zakon o izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Zakon o izmenama Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida Zakon o kulturi Zakon o izmeni Zakona o bibliotečkoj delatnosti Zakon o kinematografiji Zakon o dopuni Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi Zakon o dopuni Zakona o samostalnom obavljanju umetničke i druge delatnosti u oblasti kulture Zakon o dopuni Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture Ministarstvo zdravlja Zakon o javnom zdravlju Zakon o medicinskoj evidenciji Zakon o transfuziji krvi Zakon o proizvodnji i prometu opojnih droga i psihotropnih supstanci Zakon o mentalnom zdravlju Zakon o biomedicinski potpomognutom oplođenju Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o uzimanju i presađivanju delova ljudskog tela Ministarstvo za dijasporu Zakon o državljanima Republike Srbije i Srbima koji žive u inostranstvu Zakon o popisu Srba i državljana Republike Srbije u dijaspori Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon o nadzoru državne granice Zakona o izmeni Zakona o državljanstvu Republike Srbije Zakon o strancima Zakon o azilu Zakon o fizičko tehničkom obezbeđivanju Republički sekretarijat za zakonodavstvo Zakon o inspekcijskom nadzoru Zakon o izmeni i dopuni Zakona o ministarstvima Zakon o državnim funkcionerima Zakon o biračkom spisku Zakon o izboru narodnih poslanika Zakon o izbornoj kampanji Zakon o Upravi za civilno vazduhoplovstvo Zakon o važenju zakona Republike Srbije koji su prethodno važili kao zakoni bivše Srbije i Crne Gore Republički zavod za statistiku Zakon o zvaničnoj statistici

Ostavite komentar