Preuzmite dokument

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93),

Vlada Republike Srbije donosi

Z A K Lj U Č A K

1. Usvaja se Izveštaj Međuresorske radne grupe za ispitivanje odnosa vlasništva u Kompaniji „Mobtel“, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Zadužuje se Ministarstvo privrede da, u saradnji sa Ministarstvom za kapitalne investicije, pokrene inicijativu za privatizaciju u preduzećima koja obavljaju delatnost iz oblasti telekomunikacija, u skladu sa zakonom.

3. Zadužuju se nadležna ministarstva da pokrenu postupak za izbor finansijskog savetnika – konsultanta u postupcima privatizacije u preduzećima koja obavljaju delatnost iz oblasti telekomunikacija, u skladu sa zakonom.

4. Vlada Republike Srbije predložiće preduzeću Sistem „Braća Karić – BK – TRADE“, Moskva, Rusija i preduzeću JP PTT saobraćaja „Srbija“ upisivanje dodatnog osnivačkog kapitala u skladu sa izveštajem Međuresorske radne grupe iz tačke 1. ovog zaključka.

5. U slučaju da preduzeće Sistem „Braća Karić – BK – TRADE“, Moskva, Rusija, ne prihvati predlog iz tačke 4. ovog zaključka, Vlada će odlučiti da li će se Vlada uključiti u postupak arbitraže ili predložiti zaključenje vansudskog poravnanja.

6. Obrazuje se Komisija koju čine ministar privrede, ministar za kapitalne investicije, ministar pravde, ministar finansija i generalni direktor JP PTT saobraćaja „Srbija“ za pregovore sa preduzećem Sistem „Braća Karić – BK – TRADE“, Moskva, Rusija.

7. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu privrede, Ministarstvu finansija, Ministarstvu pravde i Ministarstvu za kapitalne investicije koje će jedan primerak ovog zaključka dostaviti JP PTT saobraćaja „Srbija“.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Vlada Republike Srbije dana 01.04.2004. godine, donela je Odluku 24 br. 119-2417/2004, koja je objavljena je u “Službenom Glasniku RS“ br. 37 od 06.04.2004. godine. Ovom Odlukom obrazovana je Međuresorska radna grupa za ispitivanje odnosa vlasništva u kompaniji “Mobtel“, u sastavu:

Bogoljub Lazić, zamenik ministra za kapitalne investicije

Miodrag Đorđević, Ministarstvo finansija

Tihomir Živanović, Ministarstvo privrede

Zoran Đokić, Ministarstvo unutrašnjih poslova

Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Međuresorska radna grupa počela je sa radom 06.04.2004. godine, a dana 07.04.2004. godine Ministarstvo za kapitalne investicije predalo je svim članovima radne grupe fotokopije dokumentacije (ukoričeno u 3 knjige), koja se odnosi na osnivanje, registraciju i poslovanje Preduzeća mobilne telekomunikacije “Srbija“ BK-PTT DOO, odnosno kompanije “Mobtel“.

Nakon izvršene analize ove dokumentacije utvrđeno je da ista nije potpuna i da nije hronološki sređena, te da se na osnovu nje ne može utvrditi potpuno činjenično stanje o vlasničkim odnosima u kompaniji “Mobtel“. Radi pribavljanja dodatne dokumentacije, u više navrata je u pismenoj formi zatraženo od nadležnih državnih organa (Vlade Republike Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, pravnog sledbenika Saveznog Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom, Republičkog javnog pravobranilaštva, Ministarstva za kapitalne investicije kao pravnog sledbenika Ministarstva saobraćaja i telekomunikacija, Trgovinskog suda u Beogradu, pravnog sledbenika Saveznog ministarstva za trgovinu), JP PTT saobraćaja “Srbija“ i Preduzeća mobilne telekomunikacije “Srbija“ BK-PTT DOO, odnosno Kompanije “Mobtel“, da dostave ovu dokumentaciju, koja je delimično i dobijena.

Uzimajući u obzir činjenice, da Kompanija “Mobtel“ postoji i posluje već deset godina i da od većina državnih organa i Kompanije “Mobtel“ nije dobijena sva potrebna dokumentacija, Međuresorska radna grupa je ocenila da raspoloživa dokumentacija sadrži dovoljno relevantnih činjenica za ispitivanje vlasničkih odnosa.

Međuresorska radna grupa je konstatovala da je za ispitivanje vlasničkih odnosa u Kompaniji “Mobtel“ relevantan period od osnivanja preduzeća, tj. od 10.05.1994. godine, do 10.05.1997. godine, odnosno period od prve tri godine, u kojem je po ugovoru o osnivanju zaključenom između Javnog preduzeća PTT “Srbija“ i Sistema “Braća Karić BK Trade“ Moskva, trebalo da svaka od ugovornih strana ispuni svoje ugovorne obaveze.

Na osnovu odredbi Ugovora o osnivanju Mešovitog preduzeća za uvođenje sistema javne mobilne telefonije u Republici Srbiji br. 10022 (zavedeno u JP PTT saobraćaja “Srbija“), zaključenog 15.04.1994. godine, između Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ iz Beograda i Sistema “Braća Karić – BK-TRADE“ iz Moskve, Rusija, osnivači su saglasni da u zajedničko Preduzeće, u periodu od 10.05.1994. do 10.05.1997. godine, ulože kapital potreban za osnivanje, izgradnju sistema i rad Preduzeća u ukupnom iznosu od 130.098.00 USD, odnosno u odgovarajućoj dinarskoj protivvrednosti i 100.000,00 novih dinara. Svaka od ugovornih strana bila je dužna da ispuni sledeće ugovorne obaveze:

a) Sistem “Braća Karić – BK-TRADE“ iz Moskve – Rusija, za 51% vlasništva u mešovitom preduzeću, trebalo je da uloži 51.000,00 novih dinara na ime početnog osnivačkog kapitala i 66.350.000 USD kao dodatnog osnivačkog kapitala, i to 1.000.000 USD u novcu, a 65.350.000 USD je u opremi za mobilnu telefonsku centralu, sisteme prenosa, bazne stanica, antene, merne instrumenate i računarsku opremu potrebnu za funkcionisanje sistema, po sledećoj dinamici:

u prvoj godini 18.721.408 USD;

u drugoj godini 25.906.623 USD;

u trećoj godini 22.721.969 USD.

b) Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija“ iz Beograda, za 49% vlasništva u “Mobtelu“, trebalo je da uloži 49.000,00 novih dinara na ime početnog osnivačkog kapitala i 63.748.000 USD na ime dodatnog osnivačkog kapitala, od čega 5% u novcu u iznosu od 6.321.700 USD, po sledećoj dinamici:

u prvoj godini 1.783.740 USD;

u drugoj godini 2.373.055 USD;

u trećoj godini 2.164.905 USD,

a 44%, odnosno 57.426.300 USD u pravima da omogući priključivanje mreže javne mobilne radio-telefonije na postojeću fiksnu mrežu u potrebnom broju priključnih tačaka i omogući da mešovito Preduzeće locira svoje uređaje unutar PTT prostorija, ukoliko za to postoje mogućnosti.

Na osnovu izvršenog uvida i analize raspoložive dokumentacije, Međuresorska radna grupa je ispitala vlasničke odnose u Kompaniji “Mobtel“ i podnosi sledeći:

I Z V E Š T A J

Izveštaj se sastoji iz tri dela:

1. Osnivanje Preduzeća mobilne telekomunikacije “Srbija“

BK – PTT D.O.O. i upis u registre;

2. Tehnički aspekt realizacije Ugovora o osnivanju;

3. Ekonomsko-finansijski aspekt realizacije Ugovora o osnivanju.

OSNIVANjE PREDUZEĆA MOBILNE TELEKOMUNIKACIJE “SRBIJA“ BK-PTT D.O.O. I UPIS U REGISTRE

Donošenje Odluke o osnivanju Mešovitog preduzeća

1.1.1. Upravni odbor Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ na osnovu člana 20. Zakona o sistemima veza (“Službeni glasnik RS“ br. 38/91) i člana 29. stav 2. Statuta Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“, na 18. sednici održanoj 11.03.1994. godine, doneo je Odluku br. 6164 o osnivanju Mešovitog preduzeća sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izgradnju, održavanje i eksploataciju sistema javne mobilne radio-telefonije u Republici Srbiji sa kompanijom “Braća Karić“.

Prema navedenoj odluci osnivački kapital mešovitog preduzeća iznosi 130.098.000 USD u dinarskoj protivrvrednosti s tim da PTT obezbeđuje 49% osnivačkog kapitala za osnivanje i poslovanje mešovitog preduzeća od čega 44% u pravima koja obezbeđuju priključivanje mreže javne mobilne i radio telefonije na postojeću telekomunikacionu mrežu PTT sistema “Srbija“ (fiksnu mrežu) i odgovarajući poslovni prostor za montažu uređaja za funkcionisanje sistema javne mobilne radio – telefonije, a 5% kapitala (novčana sredstva) koji će se koristiti za projektovanje, izgradnju, održavanje i funkcionisanje sistema javne mobilne radio – telefonije. Kompanija «Braća Karić», po navedenoj odluci obezbeđuje 51% osnivačkog kapitala za osnivanje i poslovanje mešovitog preduzeća (novčana sredstva i oprema) za projektovanje, izgradnju, održavanje i eksploataciju sistema javne mobilne radio telefonije u Republici Srbiji.

U tački V ove Odluke, navedeno je da ista stupa na snagu davanjem saglasnosti Vlade Republike Srbije na Ugovor o osnivanju Mešovitog preduzeća.

Prilog br. 1: fotokopija Odluke JP PTT saobraćaja «Srbija»

br. 6164 od 11.03.1994. godine

1.1.2. Navedena Odluka sa 18. sednice Upravnog odbora PTT, objavljena je u Službenom PTT – Glasniku od 29.04.1994. godine na stranama 6 i 7.

Prilog br. 2: fotokopija Službenog PTT Glasnika

br. 10429.04.1994. godine

1.1.3.Međuresorska radna grupa je izvršila uvid u Zapisnik br. 6037/94 sa 18. sednice Upravnog odbora PTT, održane 11.03.1994. godine u Beogradu i utvrdila da je prva tačka dnevnog reda bilo donošenje Odluke o osnivanju Mešovitog preduzeća za izgradnju i eksploataciju sistema javne mobilne radio – telefonije.

Prilog br. 3: fotokopija Zapisnika sa 18. sednice UO PTT,

br. 6037/94 od 11.03.1994. godine

1.1.4. JP PTT, dana 14.03.1994. godine pod brojem 6200 dostavilo je Vladi Republike Srbije dopis sa predlogom za zaključivanje ugovora o osnivanju mešovitog preduzeća za uvođenje sistema javne mobilne telefonije u Republici Srbiji između PTT i kompanije «Braća Karić» – radi davanja saglasnosti. U navedenom dopisu predloženo je da se ugovor zaključi pod identičnim uslovima o kojima su se nadležni državni organi i Vlada Republike Srbije već saglasili prilikom zaključenja ugovora o osnivanju mešovitog preduzeća za uvođenje sistema javne mobilne telefonije i pejdžinga u Republici Srbiji, koji je dana 24.01.1992. godine PTT zaključio sa američkom firmom “SGI“ (Communications Group International, LTD). Navedeni ugovor nije realizovan zbog nemogućnosti američke firme da izvrši ugovorne obaveze za vreme trajanja sankcija Saveta bezbednosti OUN, zbog čega je isti ugovor raskinut od strane Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“.

Prilog br. 4: fotokopija dopisa Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ br. 6200 od 14.03.1994. godine

1.1.5. Dopisom navedenim u prethodnom stavu, Vladi Republike Srbije dostavljen je nacrt Ugovora o osnivanju mešovitog preduzeća za uvođenje sistema javne mobilne telefonije u Republici Srbiji između ugovornih strana: Javno preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“, Beograd ul. Takovska br. 2 (u daljem tekstu PTT), koje zastupa generalni direktor Milorad Jakšić i “BK kompanija“, preduzeća za proizvodnju, promet roba i usluga, sa sedištem u Beogradu, ul. Jevrejska br. 24 (u daljem tekstu “KBK“, koju zastupa generalni direktor mr Slavica Sretenović. Navedeni nacrt ugovora primljen je u pisarnici Vlade Republike Srbije dana 14.03.1994. godine.

Prilog br. 5: fotokopija predloga Ugovora o osnivanju mešovitog preduzeća za uvođenje sistema javne mobilne telefonije u Republici Srbiji (koji je prema fotokopiji zavodnog štambilja zaprimljen u pisarnici Vlade Republike Srbije dana 14.03.1994. godine).

Napomena: Navedenu dokumentaciju dostavilo je JP PTT saobraćaja “Srbija“ Ministarstvu za kapitalne investicije dana 05.05.2004. godine.

1.1.6. Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija“, dostavilo je aktom br. 6200 od 22.03.1994. godine Republičkom Ministarstvu za saobraćaj i veze, radi davanja saglasnosti, predlog za zaključivanje ugovora o osnivanju mešovitog preduzeća za uvođenje sistema javne mobilne telefonije u Republici Srbiji između JP PTT i kompanije “BK“.

Prilog br. 6: fotokopija dopisa Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ br. 6200 od 22.03.1994. godine.

Komentar radne grupe:

Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ broj 6164 od 11.03.1994. godine, nije realizovana, jer je novom odlukom Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ stavljena van snage.

Odluka Upravnog odbora broj 6164 od 11.03.1994. godine nije doneta u skladu sa tada važećim zakonskim propisima. Naime, prema članu 81. stav 1. Zakona o preduzećima (“Službeni list SFRJ“, br. 77/88, 46/90 i 61/90), mešovito preduzeće mogu osnivati domaće i strano pravno i fizičko lice, a druga ugovorna strana u navedenoj Odluci nije jasno određena kao strano pravno lice. Takođe, Upravni odbor Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“, prilikom donošenja navedene Odluke pozvao se na član 20. Zakona o sistemima veza, a trebalo je da se pozove na član 12. navedenog Zakona po kojem Javno preduzeće PTT može samostalno ili sa stranim i domaćim licima osnivati preduzeće za obavljanje delatnosti iz predmeta svog poslovanja ili za obavljanje delatnosti, kojima se doprinosi njegovom efikasnijem i racionalnijem funkcionisanju.

Međuresorska radna grupa nije pronašla dokumentaciju, niti je došla do drugih saznanja koja bi ukazivala da su Vlada Republike Srbije, kao i Republičko Ministarstvo za saobraćaj i veze, razmatrali i odlučivali o nacrtu, odnosno predlogu za zaključivanje navedenog ugovora.

1.2. Donošenje nove Odluke o osnivanju Mešovitog preduzeća

1.2.1. Upravni odbor JP PTT saboraćaja “Srbija“, dana 01.04.1994. godine, doneo je Odluku br. 6164/2 o osnivanju Mešovitog preduzeća sa Sistemom “Braća Karić – BK Trade“ sa sedištem u Moskvi – Rusija. Ovom Odlukom stavljena je van snage Odluka Upravnog odbora JP PTT br. 6164 od 11.03.1994. godine.

Prilog br. 7: fotokopija Odluke JP PTT br. 6164/2 od 01.04.1994. godine

Komentar radne grupe:

Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ broj 6164/2 od 01.04.1994. godine, kojom je stavljena van snage Odluka Upravnog odbora JP PTT br. 6164 od 11.03.1994. godine, sadrži istovetne odredbe kao i ova Odluka, osim izmene naziva drugog osnivača. U tački VI nove Odluke takođe je navedeno da ista stupa na snagu davanjem Saglasnosti Vlade Republike Srbije na Ugovor o osnivanju Mešovitog preduzeća.

1.2.2. Odluka iz prethodnog stava potvrđena je na 19. sednici Upravnog odbora JP PTT, održanoj 08.04.1994. godine u Beogradu, a što je konstatovano na osnovu zapisnika sa navedene sednice br. 7934 od 10.04.1994. godine.

Prilog br. 8: fotokopija zapisnika sa 19. sednice UO JP PTT

br. 7934 od 10.04.1994. godine

1.3. Mišljenja na nacrt – predlog Ugovora o osnivanju

1.3.1. Republičko javno pravobranilaštvo, pod brojem P-63/94 od 04.04.1994. godine dostavilo je odgovor Republičkom Ministarstvu saobraćaja i veza, kojim obaveštava to Ministarstvo da je razmotren zahtev br. 345-01-443/54-1 od 01.04.1994. godine i nacrt ugovora koji treba da zaključe Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija“ i Sistem “Braća Karić BK trade“ Moskva o osnivanju mešovitog preduzeća za uvođenje sistema javne mobilne telefonije u Republici Srbiji, u vezi kojeg se pravobranilaštvo izjasnilo da je ugovor pravno moguć, zakonom dozvoljen i propisan pravni posao, te da na njega nema načelnih primedbi. Pravobranilaštvo je navelo da treba preispitati i usaglasiti odredbe člana 2.07. Nacrta ugovora (Upravljanje preduzećem), sa odredbama Zakona o sistemimima veza. Pravobranilaštvo se pri tome nije upuštalo u ocenu procenta učešća saugovorača zbog toga što je to nadležnost Agencije za procenu društvenog kapitala, niti se upuštalo u ekonomsku opravdanost ovakvog ulaganja. Napominjemo da Međuresorska radna grupa nije dobila od Ministarstva za kapitalne investicije Republike Srbije, kao pravnog sledbenika Republičkog Ministarstva saobraćaja i veza zahtev br. 345-01-443/94-1 od 01.04.1994. godine upućen Republičkom javnom pravobranilaštvu.

Prilog br. 9: fotokopija dopisa Republičkog javnog pravobranilaštva

P-63/94 od 04.04.1994. godine

1.3.2. Republičko Ministarstvo saobraćaja i veza dostavilo je Vladi Republike Srbije pod brojem 345-01-443/94-01 od 08.04.1994. godine odgovor na akt Vlade 05 br. 06-968/111-27, u kojem daje mišljenje i ocenu da postoji opravdanost i potreba za osnivanjem mešovitog preduzeća za uvođenje sistema javne mobilne telefonije u Republici Srbiji i između ostalog ocenjuje da bi odnos osnivačkog kapitala koji ulaže Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija“, u odnosu na kapital koji ulaže Sistem “Braća Karić BK Trade“, a koji je 49%:51%, trebao da bude u obrnutoj srazmeri u korist većinskog kapitala JP PTT, jer se radi o javnoj službi i zbog činjenice što veličina uloženog kapitala opredeljuje i upravljačku funkciju u skladu sa čl. 14. Zakona o sistemima veza (“Službeni Glasnik RS“, br. 38/91).

Prilog br. 10: fotokopija dopisa Ministarstva saobraćaja i veza

br. 345-01-443/94-01 od 08.04.1994. godine

Saglasnost Vlade na Odluku o osnivanju

1.4.1. Vlada Republike Srbije, na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o sistemima veza (“Službeni glasnik RS“ broj 38/91) i člana 12. Zakona o opštim uslovima za davanje koncesija stranim licima u Republici Srbiji (“Službeni glasnik RS“ broj 6/90), donela je pod 05 br. 945-1401/4 od 13.04.1994. godine Odluku o davanju saglasnosti na Odluku broj 6164/2 od 01.04.1994. godine, Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ o osnivanju Mešovitog preduzeća za uvođenje sistema javne mobilne telefonije u Republici Srbiji i korišćenju priključnih kapaciteta za radio – telefoniju. Ovom Odlukom Vlade, data je saglasnost da JP PTT “Srbija“ osnuje mešovito preduzeće sa Sistemom “Braća Karić – BK Trade“ sa sedištem u Moskvi. Prethodno je Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije na sednici od 11.04.1994. godine razmotrio predlog ove Odluke koji je pripremilo Ministarstvo saobraćaja i veza koje je ocenilo da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti o osnivanju navedenog preduzeća, a što je konstatovano u Izveštaju Odbora za privredu i finansije od 12.04.1994. godine. Nakon donošenja Odluke, Vlada Republike Srbije pod 05 br. 945-1401/4 od 05.05.1994. godine, dostavila je Privrednom sudu u Beogradu, navedenu Odluku, radi realizacije, a pod 05 br. 945-1401/4 od 19.04.1994. godine, takođe radi realizacije i Ministarstvu saobraćaja i veza. Napominjemo da ova Odluka nije objavljena u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prilog br.11: fotokopije Odluke Vlade Republike Srbije 05 br. 945-1401/4 od 13.04.1994. godine, sa predlogom navedene Odluke, Izveštajem Odbora za privredu i finansije od 12.04.1994. godine, Odlukom JP PTT br. 6164/2 od 01.04.1994. godine, dopisom Vlade Privrednom sudu u Beogradu 05 br. 945-1401/4 od 05.05.1994. godine i Ministarstvu saobraćaja i veza isti broj od 19.04.1994. godine.

Komentar radne grupe:

Prema članu 20. stav 2. Zakona o sistemima veza, Vlada ima ovlašćenja da daje saglasnost na dugoročni i srednjoročni plan razvoja, godišnji program poslovanja i na cenovnik za korišćenje kablovske TT kanalizacije, a nije predviđeno da daje saglasnost na osnivanje Mešovitog preduzeća. Vlada je mogla, da na osnovu čl. 12. i 14. stav 2. Zakona o sistemima veza, da saglasnost na osnivanje Mešovitog preduzeća, ali pod uslovom iz člana 14. stav 3. da ukupan kapital Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ u Mešovitom preduzeću ne bude manji od 51%.

Prilikom donošenja Odluke, Vlada nije uvažila mišljenje Ministarstva saobraćaja i veza sadržano u dopisu broj 345-01-443/94-01, od 08.04.1994. godine, koje je ocenilo da bi odnos uloženog kapitala od 51%:49% u korist Sistema “Braća Karić – BK-TRADE“ trebalo da bude u obrnutoj srazmeri u korist većinskog kapitala JP PTT.

Vlada je pogrešno primenila i ovlašćenje iz člana 12. Zakona o opštim uslovima za davanje koncesija stranim licima u Republici Srbiji (“Službeni glasnik RS“, br. 6/90), jer je prema članu 12. stav 2. tog Zakona, Vlada bila u obavezi da utvrdi uslove pod kojima se može vršiti prenos odnosno zakup. Ovo iz razloga što po članu 13. navedenog Zakona, ugovor o koncesiji i zakupu ne proizvodi pravno dejstvo, ukoliko je zaključen suprotno odredbama navedenog Zakona.

Ističe se činjenica da je Vlada Republike Srbije, dana 13.04.1994. godine, donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ o osnivanju Mešovitog preduzeća i korišćenju kapaciteta (fiksne) telefonske mreže, a da nije donela Odluku o davanju saglasnosti na Ugovor o osnivanju Mešovitog preduzeća, i ako je u tački VI Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ donetoj 01.04.1994. godine, navedeno da ta Odluka stupa na snagu davanjem saglasnosti Vlade Republike Srbije na Ugovor o osnivanju Mešovitog preduzeća.

Posebno se ukazuje na činjenicu da se Vlada pri donošenju Odluke o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ o osnivanju Mešovitog preduzeća, istovremeno poziva na Zakon o sistemima veza, koji propisuje da se mešovita preduzeća mogu osnivati pod jednim uslovima i Zakon o opštim uslovima za davanje koncesija stranim licima u Republici Srbiji, po kojem se mešovita preduzeća mogu osnivati pod drugim uslovima. U konkretnom slučaju, Vlada kombinujući delove ovih Zakona daje saglasnost da se osnuje Mešovito preduzeće sa učešćem stranog ulagača od 51%, a što nije u skladu da odredbom člana 21. stav 2. Zakona o stranim ulaganjima.

U vezi navedenih konstatacija, Mećuresorska radna grupa ne raspolaže podacima da je bilo koji državni organ po službenoj dužnosti, kao ni bilo koja od ugovornih strana, pokrenula odgovarajući postupak za otklanjanje uočenih nepravilnosti ili poništenje, odnosno izmenu Ugovora o osnivanju.

1.5. Zaključenje Ugovora o osnivanju mešovitog preduzeća za uvođenje sistema mobilne telefonije u Republici Srbiji

1.5.1. Ugovor o osnivanju mešovitog preduzeća za uvođenje sistema javne mobilne telefonije u Republici Srbiji između ugovornih strana Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija“, Beograd ul. Takovska br. 2, koje zastupa generalni direktor, gospodin Milorad Jakšić, dipl. inž. koji je Ugovor i potpisao i Sistem “Braća Karić – BK Trade“, sa sedištem u Moskvi, ul. Lobačevskogo.d.66-A, 117454 Moskva, koga zastupa generalni direktor gospodin Jovan Babić, a potpisao ga je, po ovlašćenju, akademik Bogoljub Karić. Ugovor je zaveden dana 15.04.1994. godine kod Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ pod brojem 10022, a nema podataka da li je i kada zaveden kod druge ugovorne strane.

Prilog br. 12: Ugovor o osnivanju mešovitog preduzeća br. 10022

od 15.04.1994. godine

1.6. Upis mešovitog preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija –BK – PTT“ D.O.O. u registre

1.6.1. Rešenjem Saveznog Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom UP 08/14 br. 816/1 od 06.05.1994. godine, utvrđuje se da Ugovor o osnivanju mešovitog preduzeća (u mešovitoj svojini) kao D.O.O., pod firmom “Mobilne telekomunikacije Srbija – BK – PTT“ sa sedištem u Beogradu ul. Takovska br. 7, za obavljanje delatnosti javnog, poštanskog, telefonskog i telegrafskog saobraćaja (mobilna telefonija), projektovanja građevinskih objekata, inženjeringa u oblasti PTT delatnosti i drugih navedenih u čl. 2 tač. 04 Ugovora koji su dana 15.04.1994. godine zaključili domaći osnivač JP PTT saobraćaja “Srbija“ i strani osnivač “BK Trade“ Moskva ispunjava uslove iz čl. 22. Zakona o stranim ulaganjima i da je zaključen na period od 20 (dvadeset) godina. U tački 2. ovog Rešenja navodi se da je za osnivanje i početak rada ugovoren ukupni iznos od DEM 100.000, od kojih domaći osnivač obezbeđuje u novcu DEM 49.000, a strani ulagač obezbeđuje vrednost izraženu u devizama – u novcu DEM 51.000, pri čemu je odnos uloga domaćeg osnivača prema ulogu stranog osnivača 49:51%. Na osnovu ovog rešenja navedeni Ugovor upisan je u Registar Saveznog Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom pod br. 5354/XV.

Prilog br. 13: fotokopija Rešenja Saveznog Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom UP08/14br.816/1 od 06.05.1994.

Komentar radne grupe:

U navedenom rešenju upisan je naziv stranog osnivača “BK Trade“, Moskva, a ne naziv stranog osnivača iz Ugovora: Sistem “Braća Karić BK Trade“. U cilju razjašnjenja ove činjenice, Međuresorska radna grupa je tražila od Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ i Ministarstva za kapitalne investicije da joj dostave zahtev za upis Ugovora o osnivanju u Registar saveznog ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom, sa prilozima koji su podneti uz taj zahtev. Tražena dokumentacija nije dostavljena radnoj grupi do dana sačinjavanja ovog Izveštaja.

1.6.2. Privredni sud u Beogradu, kao registarski sud, sudija Lidija Marković, rešavajući po Zahtevu za upis u sudski registar osnivanja Mešovitog preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija“ BK-PTT, DOO, Beograd, Takovska br. 7, doneo je dana 06.05.1994. godine Rešenje br. Fi-5119/94, kojim je odbio Zahtev za upis u sudski registar, sa obrazloženjem da podneti Zahtev za upis osnivanja mešovitog preduzeća, nije u skladu sa Zakonom, jer se kao strano pravno lice, smatra i mešovito preduzeće sa većinskim ulogom stranog kapitala, a u konkretnom slučaju učešće Sistema “Braća Karić – BK Trade“ od 51% opredeljuje da se isto pojavljuje kao strano lice u smislu čl. 1. Zakona o opštim uslovima za davanje koncesija stranim licima u Republici Srbiji. Privredni sud je prilikom donošenja rešenja stao na stanovište da se u konkretnom slučaju radi o koncesiji, te da se imaju primeniti odredbe čl. 3. Zakona o opštim uslovima za davanje koncesija stranim licima u Republici Srbiji, jer se radi o oblasti veza i telekomunikacija, a na činjnicu da se radi o koncesiji, po stavu ovog suda, upućuje i Odluka Vlade Republike Srbije od 13.04.1994. godine, koja je i zasnovana na članu 12. Zakona o opštim uslovima za davanje koncesija stranim licima u Republici Srbiji (“Službeni glasnik RS“ br. 6/90).

Na navedeno rešenje, preduzeće Mobilne komunikacije “Srbija“ BK-PTT, DOO Beograd, blagovremeno je, dana 06.05.1994. godine, podnelo žalbu Privrednom sudu u Beogradu za Viši privredni sud, zbog pogrešne primene matrijalnog prava prilikom donošenja prvostepenog rešenja. Navedena žalba primljena je na pisarnici Privrednog suda u Beogradu dana 09.05.1994. godine. Rešavajući po navedenoj žalbi, Viši privredni sud u Beogradu doneo je rešenje br. PŽ-2. 356/94 od 10.05.1994. godine kojim je uvažio žalbu i rešenje Privrednog suda u Beogradu Fi-5119/94 od 06.05.1994. godine preinačio i doneo rešenje kojim se dozvoljava upis u sudski registar Preduzeća Mobilne komunikacije “Srbija“ BK-PTT DOO, sa obrazloženjem da je neosnovano stanovište prvostepenog suda, jer prema Zakonu, koncesija se može dati samo stranom licu, a novoosnovano mešovito preduzeće se ne može smatrati strancem, pa se u konkretnom slučaju ne radi o koncesiji već o pravu priključenja sistema mobilne telefonije na mrežu PTT.

Na osnovu navedenog rešenja Višeg privrednog suda, dana 10.05.1994. godine, upis osnivanja navedenog mešovitog preduzeća u odgovarajuće registre izvršio je predsednik veća Višeg privrednog suda, sudija Jezdimir Mitrović, koji je i doneo drugostepeno rešenje. Prilikom upisa u registar priloženi su sledeće isprave i dokazi:

1) Ugovor o osnivanju mešovitog preduzeća;

2) Potvrda o deponovanju sredstava;

3) Overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje;

4) Dokaz da je strano pravno lice upisano u odgovarajući registar države čiju pripadnost ima.

U spisima Trgovinskog suda u Beogradu nalazi se prevod diplome moskovske registracione komore, overen od sudskog tumača Gačić Save, registracioni broj MTR 052.532, da je Akcionarsko društvo zatvorenog tipa “BK – TRADE“ INC 117454, Moskva, ul. Lobačevskogo, d66-A, upisano u registar RSFSR dana 09.03.1993. godine pod brojem OKPO 17739318.

Prilog br.14: Fotokopija prijave – Zahteva za upis osnivanja mešovitog preduzeća koji je dana 22.04.1994. godine primljena na pisarnicu Privrednog suda u Beogradu pod brojem Fi-5119/94, br. registarskog uloška reg. suda 1-71907-00, sa prilozima uz rešenje br. 1-7;

fotokopija rešenja Privrednog suda u Beogradu Fi- 5119/94;

fotokopija žalbe na navedeno rešenje;

fotokopija rešenja Višeg Privrednog suda u Beogradu PŽ-2. 356/94 od 10.05.1994. godine;

diploma Moskovske registracione komore Moskovskog gradskog saveta narodnih deputata o upisu u registar akcionarskog društva zatvorenot tipa “BK-Trade“ INC od 09.03.1993. godine;

fotokopija Zahteva za registraciju navedenog pravnog lica od 01.03.1993. g. (na ruskom jeziku).

Komentar radne grupe:

Radna grupa smatra da postupak upisa u sudski registar nije sproveden u skladu sa zakonom propisanom procedurom, jer prema odredbi člana 64. stav 2. Zakona o postupku za upis u sudski registar (Službeni glasnik RS br. 13/83 i 17/90), na osnovu navedenog drugostepenog rešenja, upis u sudski registar trebalo je da sprovede registarski sud, dakle Privredni sud u Beogradu, a ne predsednik veća Višeg privrednog suda. Sporno je i što naziv stranog pravnog lica za koje postoji dokaz da je upisano u odgovarajući registar države čiju pripadnost ima (“BK – TRADE“ INC), ne odgovara nazivu preduzeća koje je navedeno u Ugovoru o osnivanju mešovitog preduzeća (Sistem “Braća Karić BK – Trade“).

2. TEHNIČKI ASPEKT REALIZACIJE UGOVORA O OSNIVANjU

2.1. Odluka o izgradnji NMT mreže

2.1.1. Na sednici Upravnog odbora preduzeća Mobilne komunikacije “Srbija BK – PTT“ D.O.O, koja je održana dana 09.03.1995. godine doneta je odluka kojom je prihvaćena ponuda firme “Ericson“ za nabavku “NMT 900“ sistema mobilne telefonije kapaciteta 10.000 mobilnih pretplatnika. Na istoj sednici je odlučeno i da saosnivač mešovitog preduzeća “KBK“, prema ugovoru o osnivanju mešovitog preduzeća ima obavezu da ugovori i dopremi u Srbiju opremu “NMT“ sistema mobilne telefonije, uzimajući u obzir specifičnost nabavke, dopreme i limita za isporuku opreme, tako da se do kraja marta 1996. godine mogu uključiti u funkciju ugovoreni kapaciteti, ukoliko se u međuvremenu ne stvore uslovi za uvoz opreme “GSM“ sistema. Takođe je odlučeno da se nastavi sa daljim intenzivnim aktivnostima, sa svim poznatim partnerima za uvoz opreme za “GSM“ sistem do dobijanja konačne ponude.

Prilog br. 15: fotokopija Zapisnika sa sednice Upravnog odbora preduzeća mobilne telekomunikacije “Srbija BK-PTT“ D.O.O. od 09.03.1995. godine

2.2. Odluka o izgradnji GSM mreže

2.2.1. Na šestoj sednici Upravnog odbora preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija BK – PTT“ D.O.O, koja je održana dana 30.12.1995. godine doneta je odluka da se za isporuku opreme, montažu i puštanje u rad mreže javne mobilne telefonije u sistemu “GSM“, kapaciteta 100.000 mobilnih priključaka, izabere firma “Ericson“ iz Švedske. Donet je zaključak da je obaveza stručnjaka Preduzeća da u saradnji sa stručnim timom firme “Ericson“ sačini specifikaciju opreme, tehničkih karakteristika, finansijskih uslova i dinamike isporuke, pri čemu za prvu godinu treba predvideti montažu 50.000 mobilnih priključaka. Takođe je donet zaključak Upravnog odbora da inostrani osnivač preduzeća, Sistem “Braća Karić – BK Trade“ iz Moskve, u skladu sa ugovorom o osnivanju mešovitog preduzeća, sprovede proceduru zaključivanja Ugovora za isporuku opreme, montažu i puštanje u rad mreže javne mobilne telefonije u sistemu “GSM“ sa firmom “Ericson“ iz Švedske.

Prilog br.16: fotokopija Zapisnika sa šeste sednice Upravnog odbora preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija BK – PTT“ D.O.O. od 30.12.1995.

2.3. Građevinske dozvole za NMT mrežu

2.3.1. Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srbije, Resor za telekomunikacije i poštanski saobraćaj, razmatrajući zahtev preduzeća mobilne telefonije “Srbija BK – PTT“ D.O.O. iz Beograda, dana 22.12.1995. godine doneo je rešenje o izdavanju građevinske dozvole javne mreže preduzeću Mobilne telefonije “Srbija“ u I/1 fazi izgradnje. Rešenje je doneto na bazi Zahteva navedenog preduzeća br. 302/2-95 od 14.12.1995. godine uz koju je investitor podneo Odluku Upravnog odbora br. 16-2195 od 07.03.1995. godine, tehničku dokumentaciju – glavni projekat, kao i ostale potrebne projekte, rešenje zajednice Javnog preduzeća PTT br. 021-84191/95 od 07.11.1995. godine o uvođenju eksperimentalnog rada, Izveštaj br. 322 od 25.12.1995. godine o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta i dokaz o uplati administrativne takse.

Prilog br.17: fotokopija Rešenja Republičkog Ministarstva saobraćaja i veza br. 351-02-94-01/95-04 od 22.12.1995. godine. Napomena: U obrazloženju navedenog rešenja navedeno je da je investitor uz zahtev priložio i izveštaj broj 322 od 25.12.1995. godine o izvršenoj tehničkoj komtroli projekta. Nelogično je da je uz zahtev podnet izveštaj koji je sačinjen nakon donošenja rešenja.

2.3.2. Republičko Ministarstvo saobraćaja i veza, Sektor za telekomunikacije i poštanski saobraćaj, razmatrajući zahtev preduzeća mobilne telekomunikacije “Srbija – BK – PTT“ D.O.O, dana 05.09.1996. godine, donelo je rešenje br. 351-02-94-02/95-04 o odobrenju gradnje objekta: izgradnja javne mreže mobilne telefonije u sistemu “NMT 900“ na 900 MHz u fazi I/2. U obrazloženju rešenja navedeno je da je investitor zatražio svojim zahtevom br. 838/96 od 22.07.1996. godine izdavanje odobrenja za gradnju navedenog objekta i uz zahtev podneo tehničku dokumentaciju sa glavnim projektima izgradnje baznih radio stanica i antena, postrojenja sistema prenosa i konstrukcije nosača antena na baznim stanicama.

Prilog br.18: fotokopija Rešenja Republičkog Ministarstva saobraćaja i veza br. 351-02-94-02/95-04 od 05.09.1996. godine

2.3. Građevinske dozvole za GSM mrežu

2.3.1. Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srbije, Resor za telekomunikacije i poštanski saobraćaj razmatrajući zahtev preduzeća Mobilne telefonije “Srbija – BK – PTT“ D.O.O. iz Beograda, dana 03.10.1996. godine doneo je “Rešenje o izdavanju građevinske dozvole GSM mreža javnih mobilnih komunikacija faza I-a, koja radi u frenkvencijskom opsegu oko 900 MHz.“ Rešenje je doneto na bazi Zahteva navedenog preduzeća br. 1660/96 od 30.09.1996. godine uz koju je investitor podneo Odluku Upravnog odbora br. 341-2/95 od 30.12.1995. godine, tehničku dokumentaciju – glavni projekat, kao i ostale potrebne projekte, rešenje zajednice JP PTT br. 021-6983/1-96 od 04.10.1996. godine o uvođenju eksperimentalnog rada, kao i dokaz o uplati administrativne takse.

Prilog br.19: fotokopija Rešenja Republičkog Ministarstva saobraćaja i veza br. 351-02-56-01/96-04 od 03.10.1996. godine

2.3.2. Republičko Ministarstvo saobraćaja i veza, Sektor za telekomunikacije i poštanski saobraćaj, razmatrajući zahtev preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija – BK – PTT“ D.O.O, dana 10.03.1997. godine, donelo je rešenje br. 345-05-481-01/97-04 o odobrenju gradnje objekta: izgradnja GSM mreže javnih mobilnih telekomunikacija – faza I-b. U obrazloženju rešenja navedeno je da je investitor zatražio svojim zahtevom br. 680/97 od 21.02.1997. godine izdavanje odobrenja za gradnju navedenog objekta i uz zahtev podneo tehničku dokumentaciju sa glavnim projektima.

Prilog br.20: fotokopija Rešenja Republičkog Ministarstva saobraćaja i veza br. 345-05-481-01/97-04 od 10.03.1997. godine

2.4. Realizacija projekta uvođenja javne mobilne radio-telefonije

2.4.1. Na desetoj sednici Upravnog odbora “Mobtela“, koja je održana dana 14.01.1997. godine razmotrena je analiza o realizaciji projekta uvođenja javne mobilne radio telefonije u Republici Srbiji u delu ekonomsko finansijskih aspekata. Na sednici Upravnog odbora konstatovano je da je na prethodnoj sednici od 28.12.1996. godine prihvaćena Analiza u delu koji se odnosi na pravne aspekte i tehničke aspekte – izgradnja sistema. Upravni odbor doneo je odluku da se usvoji analiza realizacije Projekta uvođenja javne mobilne radio – telefonije u Republici Srbiji u delu ekonomsko-finansijskih aspekata uz konstataciju da je “BK Trade“ ispunio obavezu u visini od 65.202.771,76 USD u kom iznosu je odobren uvoz i uvezena oprema za rad sistema javne mobilne – radio telefonije. Takođe je konstatovano da sa završetkom postupka carinjenja (februar 1997. godine, iznos od 2.337.424 USD) “BK Trade“ bi ukupno u razvoj mobilne telefonije u Republici Srbiji uložio 67.540.195,76 USD, čime bi pre roka definisanog ugovorom (iznos od 66.350.000,00 USD do 10.05.1997. godine) ispunio preuzete obaveze za sve tri godine ulaganja koje su predviđene terminskim planom ulaganja. Konstatovano je i da je PTT ispunio obaveze u novcu za iznos od 3.212.811,32 USD i da nisu obezbeđene frenkvencije pa je u tom pogledu potrebno da se hitno reši pitanje radio frenkvencijskog spektra. Na istoj sednici doneta je odluka kojom se ovlašćuju generalni direktor, zamenik generalnog direktora i izvršni direktor “Mobtela“ da vode pregovore i zaključe ugovor sa najboljim ponuđačem za poslove razmene podataka i međunarodnih obračuna u međunarodnom romingu.

Prilog br.21: fotokopija Zapisnika sa desete sednice Upravnog odbora “Mobtela“ br. 63-2/97 od 14.01.1997. godine.

2.4.2. Upravni odbor mešovitog preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija – BK – PTT“ D.O.O, dana 25.02.1997. godine, doneo je Odluku broj 709/97, kojom na osnovu podnetog Izveštaja Sektora za finansijske poslove, konstatuje da je strani osnivač “BK TRADE“ iz Moskve, ispunio svoju obavezu u pogledu obezbeđenja dodatnog osnivačkog kapitala u ukupnoj visini od 65.987.871,00 USD, od čega 1.000.000,00 USD u novcu, a iznos od 64,987.871,00 USD u opremi koja je uvezena u zemlju i za koju je okončan postupak carinjenja. Istom Odlukom je, na osnovu podnetih izveštaja Sektora za finansijske poslove i sektora za inženjering i održavanje preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija – BK – PTT“ D.O.O, konstatovano da je domaći osnivač Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija“ iz Beograda, ispunilo svoju obavezu u pogledu obezbeđenja dodatnog osnivačkog kapitala u ukupnoj visini od 60.639.111,32 USD, od čega iznos od 3.212.811,32 USD u novcu, a 57.426.300,00 USD u pravima, na taj način što je omogućeno priključivanje mreže javne mobilne radio – telefonije na postojeću fiksnu mrežu u potrebnom broju priključnih tačaka, a prema izveštaju Sektora za inženjering i održavanje. Takođe je odlučeno da se na osnovu ove Odluke i Odluke Upravnog odbora preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija – BK – PTT“ D.O.O. br. 382-2/97 sa 12. sednice od 05.02.1997. godine sprovesti postupak upisa dodatnog osnivačkog kapitala u Preduzeće kod Privrednog suda u Beogradu.

Prilog br.22: Odluka Upravnog odbora Mešovitog preduzeća mobilne telekomunikacije «Srbija» BK – PTT broj 709/97 od 25.02.1997. godine.

2.4.3. U izveštaju Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ o realizaciji projekta uvođenja javne mobilne radio telefonije u Republici Srbiji koji je sačinjen januara 1997. godine, u poglavlju 2. “Tehnički aspekti – izgradnja sistema“, navedeno je da u prvoj godini postojanja preduzeća nije ništa instalirano od ugovorene opreme, što je posledica uvedenih sankcija. Međutim u narednom periodu oprema je instalirana, tako da je u trećoj godini instalisani kapacitet prevazišao ugovorene obaveze.

Prilog br.23: fotokopija Izveštaja o realizaciji projekta uvođenja javne mobilne radio telefonije u Republici Srbiji, koji je u januaru 1997. godine sačinila radna grupa

2.4.4. Upravni odbor Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“, na sednici od 28.02.1997. godine razmatrao je izveštaj o realizaciji projekta uvođenja sistema javne mobilne radio-telefonije u Republici Srbiji i tom prilikom je usvojio tehničko-tehnološku i finansijsko ekonomsku analizu realizacije projekta koju je izvršio stručni tim PTT. Navedenom analizom konstatovano je da projektovanje, izgradnja i dovođenje u funkcionalno stanje radio-telefonskog sistema nije realizovano u rokovima predviđenim Ugovorom o osnivanju mešovitog preduzeća za uvođenje sistema javne mobilne telefonije u Republici Srbiji, što pokazuju činjenice o instaliranim kapacitetima i broju pretplatnika javne mobilne radio telefonije, tako da je na kraju treće godine (06.05.1997. godine), od planiranog broja od 50.000 pretplatnika, na dan 27.02.1997. godine izgrađeni su kapaciteti za 28.000 pretplatnika, a na isti dan uključeno je 15.490 pretplatnika. Konstatovano je i da nije ivršena ugovorena obaveza o planiranom rasprostiranju radio telefonskog sistema, tako da je na dan sačinjavanja stručne analize (26.02.1997. godine) stepen pokrivenosti teritorije Republike Srbije radio – telefonskim sistemom za 25% manji od ugovorene obaveze koja je trebalo da bude realizovana do 31.12.1995. godine, što znači da ispunjenje ugovora, do dana sačinjavanja stručne analize kasni za oko 14 meseci. Konstatovani su i nedostaci u funkcionisanju mobilne mreže, ali i činjenica da poslovanjem mešovitog preduzeća nije ostvarena dobit prema dinamici predviđenoj Poslovnim planom, koji je sastavni deo ugovora. O svemu navedenom Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija“ obavestilo je Sistem “Braća Karić BK trade“, dopisom br. 9666 od 04.03.1997. godine.

Prilog br.24: fotokopija dopisa Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ br. 9666 od 04.03.1997.

2.4.5. U izveštaju Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ o realizaciji projekta uvođenja sistema javne mobilne radio telefonije u Republici Srbiji, br. 9180 od 18.03.1997. godine navedeno je da “BK Trade“ nije ispunio svoje ugovorne obaveze, tako što je do 15.03.1997. godine uključeno ukupno 17.000 pretplatnika, i da ne postoje realni izgledi za realizaciju ugovorene obaveze od 50.000 pretplatnika, koliko je predviđeno za kraj treće godine poslovanja Preduzeća.

Prilog br. 25: fotokopija Izveštaja Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ o realizaciji projekta uvođenja sistema javne Mobilne radio – telefonije u Republici Srbiji, br. 9180 od 18.03.1997. godine

2.4.6. U odgovoru na navedeni dopis, Sistem “Braća Karić BK Trade“ obaveštava Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija“ da su kao inoosnivač ispunili sve svoje obaveze predviđene ugovorom, uneli opremu i novčana sredstva u preduzeće u ukupnoj vrednosti od 65.350.000 USD, a da PTT nije ispunio svoje obaveze, kao i da se konstatacije u dopisu na koji odgovaraju odnose ne na obaveze njihovog već se odnose na poslovanje mešovitog preduzeća.

Prilog br. 26: Dopis Sistema “Braća Karić BK Trade“ od 11.03.1997. godine

2.4.7. Na osnovu Pregleda o uvozu robe preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija – BK – PTT“ D.O.O, koji je Savezna uprava carina aktom 02/1 Broj D – 4505/3 od 10.05.2001. godine dostavila Ministarstvu saobraćaja i telekomunikacija Republike Srbije, konstatovano je da je u periodu od 01.01.1995. – 31.12.1997. godine, uvoznik “Srbija“ Mobilne telekomunikacije BK – PTT D.O.O. (mat. broj. 6974554), uvezlo robu u ukupnoj vrednosti od 264.834.160,93 dinara, koja predstavlja carinsku osnovicu, odnosno vrednost od 65.497.116,42 USD.

Prilog br. 27: Dopis Savezne uprave carina 02/1 Broj D – 4505/3 od 10.05.2001. godine, sa Pregledom uvoza robe u periodu od 01.01.1995. do 31.12.1997. god. uvoznik: “Srbija“ Mobilne telekomunikacije BK – PTT D.O.O. (mat. broj. 6974554).

Komentar radne grupe:

Konstatacije u vezi opreme koja je uvezena i ugrađena u cilju realizacije obaveza po Ugovoru o osnivanju zasnovane su na raspoloživoj dokumentaciji. Radi utvrđivanja potpunog činjeničnog stanja realizacije tehničkih aspekata Ugovora o osnivanju mešovitog preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija – BK – PTT“ D.O.O, pribavljena je i dokumentacija o nabavci opreme stranog osnivača “BK trade“ iz Moskve od kompanije “Ericson“ iz Švedske i to ugovori i fakture za isporučenu opremu, na osnovu kojih je tačno identifikovano o kojoj se opremi radi, kao i vrednost opreme. Opis opreme u navedenim fakturama upoređen je sa dokumentacijom o uvozu opreme u SRJ i to fakturama “BK trade“ i carinskom dokumentacijom, kao i izveštajima o realizaciji mešovitog preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija – BK – PTT“ D.O.O. i Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“.

Imajući u vidu da se razlikuju konstatacije date u izveštajima o realizaciji projekta uvođenja sistema javne mobilne radio – telefonije u Republici srbiji, i to Izveštaja preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija – BK – PTT“ D.O.O. i dva izveštaja Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“, kao i da se razlikuju podaci o opremi iskazani u fakturama “BK trade“ (koji su istovetni sa podacima Savezne uprave carina), od podataka koji su iskazani u fakturama kompanije “Ericson“, mišljenja smo da je potrebno na licu mesta izvršiti uvid i sravnjenje ove dokumentacije sa ugrađenom opremom, što ova Međuresorska radna grupa nije bila u mogućnosti da uradi jer se oprema nalazi na više lokacija u celoj Republici uključujući i AP Kosovo i Metohija.

3. EKONOMSKO-FINANSIJSKI ASPEKT UGOVORA O OSNIVANjU

Realizacija ugovorne obaveze – uplate početnog osnivačkog kapitala

3.1.1. U skladu sa odredbama Ugovora o osnivanju Mešovitog preduzeća broj 10022 od 15.04.1994. godine, osnivači su bili u obavezi da uplate početni osnivački kapital u iznosu od 100.000,00 novih dinara u odnosu 51% Sistem “Braća Karić – BK TRADE“ iz Moskve – Rusija, a 49% Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija“ iz Beograda.

3.1.2. Na osnovu uvida u dokumentaciju dobijenu od Ministarstva za kapitalne investicije, konstatovano je da je Sistem “Braća Karić – BK TRADE“ iz Moskve – Rusija, izvršio uplatu početnog osnivačkog kapitala dana 04.08.1994. godine u iznosu od 51.000 DEM. Uplatu je izvršila inostrana kompanija SESYCO LTD u korist računa Mobilne telekomunikacije “Srbija“ BK PTT kod “Karić banke“ D.O.O. Beograd, na osnovu Izveštaja o naplati iz inostranstva broj 11-1001184 od 30.06.1994. godine sa valutom 06.05.1994. godine. Kao osnov uplate naveden je osnivački ulog “BK TRADE“ iz Moskve sa pozivom na Ugovor o osnivanju mešovitog preduzeća Mobilne telekomunikacije“Srbija“ BK – PTT D.O.O, koji je registrovan pod brojem 08/14-816/1 od 06.05.1994. godine kod Saveznog ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom. Na osnovu Naloga za isplatu dinarske protivvrednosti broj 11-1001184, od 04.08.1994. godine, iznos od 51.000 DEM sa valutom od 06.05.1994. godine, odobren je u korist računa broj 40803-601-3-0500191 korisnika Mobilne telekomunikacije “Srbija“ BK PTT u dinarskoj protivvrednosti od 50.847,00 novih dinara po važećem kursu. U vezi navedene uplate izvršena je prijava o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu kod tadašnje Narodne Banke Jugoslavije i sačinjen je devizni kontrolni list uvoza.

Prilog br.28 : Izveštaj o naplati iz inostranstva – obrazac 743, broj naloga 11-1001184 od 30.06.1994. godine;

Nalog za isplatu dinarske protivvrednosti – obrazac 745, broj 11-1001184 od 04.08.1994. godine;

Prijava o zaključenom spoljno – trgovinskom poslu broj 1 od 06.05.1994 godine, zavedena kod NBJ 16.02.1995. godine;

Devizni kontrolni list uvoza broj 1 od 06.05.1994. godine.

Komentar radne grupe:

Na osnovu navedene dokumentacije, može se konstatovati da je uplatu početnog osnivačkog uloga izvršilo preduzeće koje je u dokumentaciji o uplati označeno kao “BK TRADE“ iz Moskve, a ne kao Sistem “Braća Karić – BK TRADE“ iz Moskve – Rusija. Privredni sud u Beogradu upisao je u svoj registar da je obavezu uplate početnog osnivačkog uloga u skladu sa odredbama Ugovora o osnivanju izvršio Sistem “Braća Karić – BK TRADE“ iz Moskve – Rusija.

3.1.3. Na osnovu uvida u dokumentaciju dobijenu od Ministarstva za kapitalne investicije, konstatovano je da je JP PTT saobraćaja “Srbija“ iz Beograda, dana 22.04.1994. godine izvršilo uplatu početnog osnivačkog kapitala u iznosu od 49.000,00 novih dinara, virmanskom uplatom sa svog žiro računa broj 40803-601-2-55648, u korist računa Privrednog suda u Beogradu broj 40802-696-1-5187. Kao osnov uplate navedeno je “osnivanje i početak rada firme“. Dana 18.08.1994. godine, sudija Privrednog suda u Beogradu, nalogom Fi-5669/94, naložila je računovodstvu Privrednog suda u Beogradu da sa žiro računa depozita tog suda, prebaci iznos od 49.000,00 dinara na žiro račun broj 40803-601-500191 deponenta Mobilne telekomunikacije “Srbija“ BK PTT D.O.O. Beograd, Takovska broj 7.

Prilog br. 29: Izveštaj nadležnom organu o izvršenoj uplati iznosa od 49.000,00 novih dinara od 22.04.1994. godine; Nalog sudije Privrednog suda u Beogradu Fi-5669/94 od 18.08.1994. godine.

Komentar radne grupe:

Na osnovu navedene dokumentacije, može se konstatovati da je JP PTT saobraćaja “Srbija“ iz Beograda, iѕvršilo obavezu uplate početnog osnivačkog uloga u skladu sa odredbama Ugovora o osnivanju.

Upis početnog osnivačkog uloga u registar Privrednog suda

3.2.1. Uplate početnog osnivačkog uloga u novcu, dana 10.05.1994. godine, upisane su u registar Privrednog suda u Beogradu, u prilogu broj 2 Rešenja o osnivanju pravnog lica Mobilne telekomunikacije “Srbija“ BK – PTT D.O.O. sa sedištem u Beogradu, ulica Takovska broj 7. U prilogu broj 2 uz rešenje, upisani su ukupni iznosi sredstava osnivača i svakog ulagača i to Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ od 49.000,00 novih dinara i Sistema “Braća Karić BK TRADE“ iznos od 51.000,00 novih dinara.

3.2.2. Od Trgovinskog suda u Beogradu, dopisom poslovni broj 11 Fi sl.4047/04 od 25.05.2004. godine Ministarstvo za kapitalne investicije dobilo je i prosledilo Međuresorskoj radnoj grupi potvrdu “KARIĆ banke“ DD broj 1316 od 21.04.1994. godine u kojoj je navedeno da je ovlašćeno lice preduzeća “BK TRADE“ iz Moskve (gospodin Antonijević) uplatilo na račun «KARIĆ banke» DD, a u ime osnivačkog uloga u Mešovitom preduzeću mobilne komunikacije “Srbija“ BK – PTT D.O.O, sa sedištem u Beogradu, iznos od 51.000 DEM. U potvrdi je navedeno da će “KARIĆ banka“ DD izvršiti uplatu dinarske protivvrednosti na račun Mešovitog preduzeća kod nadležne službe za platni promet i finansijski nadzor, po otvaranju računa. U dokumentaciji suda nalazi se navedena potvrda, ali ne postoji dokument da je navedena uplata od 51.000 DEM izvršena. Međutim, Međuresorska radna grupa je ovu uplatu identifikovala, a što je opisano u tački 3.1.2. ovog Izveštaja.

Prilog br. 30: Rešenje Višeg privrednog suda u Beogradu PŽ.2. 356/94 sa prilozima (broj registarskog uloška 1-71907-00; Potvrda “KARIĆ banke“ DD br. 1316 od 21.04.1994. godine.

3.2.3. U spisima Trgovinskog suda postoji uplatnica – izveštaj nadležnom organu da je JP PTT saobraćaja “Srbija“, dana 22.04.1994. godine sa svog žiro računa prebacio iznos od 49.000,00 dinara na žiro račun Privrednog suda u Beogradu.

Realizacija ulaganja dodatnog osnivačkog kapitala

3.3.1. Na osnovu odredbi Ugovora o osnivanju Mešovitog preduzeća za uvođenje sistema javne mobilne telefonije u Republici Srbiji br. 10022 zaključenog 15.04.1994. godine, u periodu od 10.05.1994. do 10.05.1997. godine, osnivači su bili u obavezi da ulože dodatni osnivački kapital od 130.098.000 USD, odnosno u odgovarajućoj dinarskoj protivvrednosti. Svaka od ugovornih strana bila je dužna da ispuni sledeće ugovorne obaveze:

a) Sistem “Braća Karić – BK-TRADE“ iz Moskve – Rusija, za 51% vlasništva u mešovitom preduzeću, trebalo je da uloži 66.350.000 USD kao dodatni osnivački kapital, i to 1.000.000 USD u novcu, a 65.350.000 USD je u opremi za mobilnu telefonsku centralu, sisteme prenosa, bazne stanica, antene, merne instrumenate i računarsku opremu potrebnu za funkcionisanje sistema, po sledećoj dinamici:

u prvoj godini 18.721.408 USD;

u drugoj godini 25.906.623 USD;

u trećoj godini 22.721.969 USD.

b) Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija“ iz Beograda, za 49% vlasništva u “Mobtelu“, trebalo je da uloži 63.748.000 USD na ime dodatnog osnivačkog kapitala, od čega 5% u novcu u iznosu od 6.321.700 USD, po sledećoj dinamici:

u prvoj godini 1.783.740 USD;

u drugoj godini 2.373.055 USD;

u trećoj godini 2.164.905 USD,

a 44%, odnosno 57.426.300 USD u pravima da omogući priključivanje mreže javne mobilne radio-telefonije na postojeću fiksnu mrežu u potrebnom broju priključnih tačaka i omogući da mešovito Preduzeće locira svoje uređaje unutar PTT prostorija, ukoliko za to postoje mogućnosti.

3.3.2. Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija“, dostavilo je dokumentaciju koja se odnosi na realizaciju ugovorne obaveze uplate dodatnog osnivačkog kapitala u novcu, na osnovu koje je konstatovano da su izvršene sukcesivne uplate, prenosom sredstava sa svog žiro računa na žiro račun mešovitog preduzeća i to:

100.000,00 dinara (64.213,70 USD), dana 11.12.1994. godine;

100.000,00 dinara (65.984,82 USD), dana 24.01.1995. godine;

100.000,00 dinara (72.616,36 USD), dana 03.04.1995. godine;

200.000,00 dinara (138.456,21 USD), dana 23.05.1995. godine;

500.000,00 dinara (356.099,99 USD), dana 16.06.1995. godine;

150.000,00 dinara (107.604,01 USD), dana 27.07.1995. godine;

337.500,00 dinara (236.543,31 USD), dana 09.10.1995. godine;

16.000.000,31 dinara (2.807.805,69 USD), dana 06.05.1997. god. i

1.715.691,00 dinara (301.082,93 USD), dana 06.05.1997. godine.

U dostavljenoj dokumentaciji takođe su identifikovane i tri uplate koje su tretirane kao ulaganje u dodatni osnivački kapital, ali se u dokumentima o prenosu sredstava kao osnov uplate navode “finansiranje marketinškog nastupa preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija“ BK – PTT D.O.O. i uplata početnog osnivačkog uloga “za osnivanje i početak rada firme“, u skladu sa odlukama poslovodstva JP PTT saobraćaja “Srbija“ i to:

2.000.000,00 dinara (1.401.738,15 USD), dana 09.10.1995. godine ;

1.000.000,00 dinara (719.062,34 USD), dana 27.10.1995. godine i

49.000,00 dinara (33.240,62 USD), dana 22.04.1994. godine.

Navedenim uplatama, preneta su sredstva u ukupnom iznosu od 22.252.191,31 dinar, odnosno 6.304.447,51 USD po važećem kursu na dan svake uplate.

U pregledu izvršenih uplata, koji je sačinila stručna služba Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“, navedena je i uplata iznosa od 37.688,36 dinara, izvršena putem kompenzacije, za koju nije dostavljena dokumentacija kao dokaz o izvršenoj uplati.

Prilog br. 31: Fotokopije Priznanice – komada 9 (kao u tekstu);

Delovi fotokopija Odluka generalnog direktora Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ – komada 4 (kao u tekstu);

Fotokopije izvoda o prenosu novčanih sredstava – komada 9 (kao u tekstu);

Fotokopija pregleda izvršenih uplata.

Komentar radne grupe:

Na osnovu uvida u dokumentaciju o izvršenim uplatama, konstatuje se da je domaći osnivač, Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija“, ispunio ugovornu obavezu uplate dodatnog osnivačkog kapitala u novcu, u iznosu od 6.304.447,51 USD u dinarskoj protivvrednosti po važećem kursu na dan svake uplate. Treba imati u vidu da je ugovorna obaveza iznosila 6.321.700 USD i da radna grupa ne raspolaže potpunom dokumentacijom o izvršenoj kompenzaciji u iznosu od 37.688,26 dinara, te se s toga ne može dati konstatacija o razlici od 17.252,49 USD između ugovorene obaveze i izvršene uplate.

Takođe je konstatovano da je u dodatnom osnivačkom ulogu neosnovano iskazan i iznos od 33.240,62 USD (dinarska protivvrednost 49.000,00 dinara), koji predstavlja početni osnivački kapital, a kao takav je već i upisan u registar suda.

3.3.3. Odlukom Upravnog odbora Mešovitog preduzeća mobilne telekomunikacije “Srbija“ BK – PTT broj 709/97 od 25.02.1997. godine konstatovano je da je domaći osnivač, Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija“ iz Beograda ispunilo svoju obavezu u pogledu obezbeđenja dodatnog osnivačkog kapitala u ukupnoj visini od 60.639.111,32 USD, od čega 3.212.811,32 USD u novcu, a iznos od 57.426.300,00 USD u pravima, na taj način što je omogućeno priključivanje mreže javne mobilne radio – telefonije na postojeću fiksnu mrežu u potrebnom broju priključnih tačaka, a prema izveštaju Sektora za inženjering i održavanje.

3.3.4. Na osnovu uvida u raspoloživu dokumentaciju, konstatovano je da je pravno lice “BK-TRADE“ iz Moskve – Rusija, dana 29.04.1997. godine, izvršilo je uplatu dodatnog osnivačkog kapitala u novcu, u iznosu od 1.000.000 USD, a dinarska protivvrednost iznosi 5.663.80,00 dinara. Po izveštaju o naplati iz inostranstva, obrazac 743, uplata je izvršena po nalogu AOZT “BK – TRADE“ MOSCOW RUSIJA, posredstvom “AKA“ banke iz Moskve, u korist računa broj 7040-06974554 korisnika Mobtel “ Srbija BK – PTT“ Beograd, kod “Karić“ banke u Beogradu. Kao osnov uplate navedena je “naplata za ulaganje stranog kapitala u uslužne delatnosti. U vezi navedene uplate izvršena je prijava o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu kod tadašnje Narodne Banke Jugoslavije i sačinjen je devizni kontrolni list uvoza.

Prilog br. 32: Izveštaj o naplati iz inostranstva – obrazac 743, broj naloga 11-10119477 od 29.04.1997. godine;

Prijava o zaključenom spoljno – trgovinskom poslu broj 16 od 15.07.1997. godine, zavedena kod NBJ 04.10.1997. godine;

Devizni kontrolni list uvoza broj 16 od 15.07.1997. godine.

3.3.5. Sistem “Braća Karić – BK-TRADE“ iz Moskve – Rusija, u skladu sa ugovornom obavezom da u prve tri godine poslovanja Mešovitog preduzeća po ugovorenoj dinamici uloži iznos od 65.350.000 USD, kao dodatni osnivački ulog u opremi, isporučio je opremu za mobilnu telefonsku centralu, sisteme prenosa, bazne stanice, antene, merne instrumente i računarsku opremu potrebnu za funkcionisanje sistema. Navedena oprema je sukcesivno uvezena u periodu od 1995. do 1997. godine u skladu sa tada važećim carinskim i spoljnotrgovinskim propisima. U pitanju je oprema koju proizvodi, odnosno koju je preduzeću “BK-TRADE“ fakturisala kompanija “ERICSON“ iz Švedske, uz napomenu da određeni broj faktura glasi i na druga preduzeća (YUCIKO LTD Nikozija Kipar i BK SYSTEM).

Prilikom uvoza opreme, nadležnim carinskim organima prezentirane su fakture “BK TRADE“ Inc. koje su glasile na MOBTEL “SRBIJA“ BK – PTT, kao uvoznika, sa paritetom isporuke robe CIP Beograd. Oprema je oslobođena plaćanja carinskih dažbina na osnovu više rešenja Saveznog ministarstva za trgovinu. Ukupna vrednost isporučene opreme po navedenim fakturama iznosi 64.987.871 USD .

Na osnovu uvozne dokumentacije, kod Saveznog ministarstva za trgovinu, registrovana je vrednost uvezene opreme kao ulog stranog lica, “BK TRADE“ Moskva po osnovu ugovora o osnivanju mešovitog preduzeća.

3.4. Upis dodatnog osnivačkog uloga u registar Privrednog suda

3.4.1. Upravni odbor Mešovitog preduzeća mobilne telekomunikacije “Srbija“ BK – PTT D.O.O, dana 25.02.1997. godine, doneo je odluku broj 709/97, kojom na osnovu podnetog Izveštaja Sektora za finansijske poslove, konstatuje da je strani osnivač “BK TRADE“ iz Moskve, ispunio svoju obavezu u pogledu obezbeđenja dodatnog osnivačkog kapitala u ukupnoj visini od 65.987.871,00 USD, od čega 1.000.000,00 USD u novcu, a iznos od 64,987.871,00 USD u opremi koja je uvezena u zemlju i za koju je okončan postupak carinjenja. Istom Odlukom je, na osnovu podnetih izveštaja Sektora za finansijske poslove i sektora za inženjering i održavanje preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija“ BK – PTT D.O.O, konstatovano da je domaći osnivač Javno preduzeće PTT saobraćaja “Srbija“ iz Beograda, ispunilo svoju obavezu u pogledu obezbeđenja dodatnog osnivačkog kapitala u ukupnoj visini od 60.639.111,32 USD, od čega iznos od 3.212.811,32 USD u novcu, a 57.426.300,00 USD u pravima, na taj način što je omogućeno priključivanje mreže javne mobilne radio – telefonije na postojeću fiksnu mrežu u potrebnom broju priključnih tačaka, a prema izveštaju Sektora za inženjering i održavanje. Takođe je odlučeno da se na osnovu ove Odluke i Odluke Upravnog odbora preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija“ BK – PTT D.O.O, br. 382-2/97 sa 12. sednice od 05.02.1997. godine sprovede postupak upisa dodatnog osnivačkog kapitala u Preduzeće kod Privrednog suda u Beogradu.

Prilog br. 33: Odluka Upravnog odbora Mešovitog preduzeća mobilne telekomunikacije “Srbija“ BK – PTT D.O.O. broj 709/97 od 25.02.1997. godine. (dato u prilogu br. 22)

3.4.2. U Izveštaju Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija” o realizaciji projekta uvođenja javne mobilne radio telefonije u Republici Srbiji koji je sačinjen januara 1997. godine, u poglavlju 3. “Ekonomsko – finansijski aspekti“, navedeno je da su obe ugovorne strane u potpunosti izvršile ulaganja predviđena ugovorom sa datumom podnošenja analize (januar 1997. godine), i to kako u pogledu vrednosti, tako i u pogledu vrste opreme, što je utvrđeno odlukom Upravnog odbora zajedničkog preduzeća – Mobtel. U ovom Izveštaju nevedene su obaveze Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“, da do 10.05.1997. godine uplati novčani deo uloga u iznosu od 3.108.888,89 USD, a “BK TRADE“ Moskva 1.147.228,24 USD u opremi.

3.4.3. Uplate dodatnog osnivačkog uloga u novcu, pravima i opremi, upisane su dana 26.02.1997. godine u registar Privrednog suda u Beogradu, u prilogu broj 2 Rešenja o osnivanju pravnog lica Mobilne telekomunikacije “Srbija“ BK – PTT D.O.O. sa sedištem u Beogradu, ulica Takovska broj 7. U prilogu broj 2 uz rešenje, upisani su ukupni iznosi sredstava osnivača i svakog ulagača:

Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ od 60.639.111,32 USD i to 3.212.811,32 USD u novcu, a iznos od 57.426.300 USD u pravima,

Sistema “Braća Karić – BK TRADE“ od 65.987.871 USD i to iznos od 1.000.000 USD u novcu, a iznos od 64.987.871 USD u opremi, koja je uvezena u zemlju i za koju je okončan postupak carinjenja.

Komentar radne grupe:

Upis dodatnog osnivačkog uloga domaćeg osnivača, Javnog preduzeća PTT “Srbija“ izvršen je dana 26.02.1997. godine, i to u iznosu od 57.426.300 USD u pravima i u iznosu od samo 3.212.811,32 USD u novcu. Međutim, uplate koje su izvršene dana 06.05.1997. godine u iznosima od 16.000.000,31 dinara i 1.715.691,00 dinara, nisu upisane u registar suda kao dodatni osnivački ulog u novcu, iako su uplate blagovremeno izvršene i pokrivaju preostalu ugovornu obavezu domaćeg osnivača od 3.108.888,89 USD, što znači da je njegov ukupni iznos dodatnog osnivačkog uloga u novcu 6.321.700,21 USD. Mišljenja smo da iz navedenog razloga treba izvršiti naknadni upis ovog uloga u sudski registar, kako to ne bi uticalo na strukturu vlasničkih odnosa.

3.5. Utvrđivanje vrednosti dodatnog osnivačkog uloga u opremi

3.5.1. Na zahtev Međuresorske radne grupe, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala, dostavilo je dokumentaciju koju je ta Uprava pribavila 2001. godine od kompanije “Ericson“ posredstvom švedske ambasade, i to fotokopije ugovora i aneksa ugovora o prodaji opreme za mobilnu telefoniju zaključenih između kompanije “Ericson“ iz Švedske i “BK TRADE“ iz Moskve, kao i fotokopije svih faktura za isporuku NMT i GSM opreme od strane kompanije “Ericson“ prema “BK TRADE“, kao i fotokopije faktura preduzeća “BK TRADE“ po kojima je navedena oprema uvezena i ocarinjena u SRJ.

Na osnovu izvršenog uvida u svu raspoloživu dokumentaciju konstatovano je da postoji razlika u cenama isporučene opreme, odnosno da su cene u fakturama “BK TRADE“ značajno uvećane u odnosu na fakture kompanije “Ericson“ za istu opremu. Pri tome je konstatovano da su fakture “BK TRADE“ neprecizne, odnosno da ne sadrže detaljne nazive i specifikaciju opreme kao što je to navedeno u fakturama kompanije “Ericson“. Za istu vrstu i količinu opreme, “BK TRADE“ je mešovitom preduzeću Mobilne telekomunikacije “Mobtel BK – PTT Srbija“ ispostavio znatno manji broj faktura u odnosu na broj faktura koje je primio od kompanije “Ericson“.

Izvršeno je upoređivanje svih faktura (“BK TRADE“ i “Ericson“) sa izveštajima kompanije “Mobtel“ o realizaciji – ugrađenoj opremi, na osnovu čega je identifikovano o kojoj opremi se radi i konstatovano da su i u jednim i u drugim fakturama za istu opremu iskazane različite cene. Tako je u fakturama “BK TRADE“ iskazana ukupna cena – vrednost opreme od 64.987.871 USD, a cena koštanja opreme u fakturama kompanije “Ericson“ iskazana je u ukupnom iznosu od 46.866.535,91 USD iz čega proizilazi da su fakture “BK TRADE“ uvećane za iznos od 18.121.335,09 USD.

U fakturama kompanije “Ericson“ pronađene su i stornirane fakture u ukupnom iznosu od 1.981.418,80 USD, kao i fakture koje se ne odnose samo na opremu koja je predmet ugovora, već i fakture čija je ukupna vrednost 1.140.984,22 USD, a koje se odnose na:

NMT mobilne telefonske aparate – u ukupnom iznosu od 978.964,22 USD;

fotokopir aparate – u ukupnom iznosu od 162.020 USD.

Kada se od ukupne vrednosti po fakturama kompanije “Ericson“odbije iznos od 3.122.403,03 USD, na ime storniranih faktura i faktura koje se odnose na mobilne telefonske aparate i fotokopir aparate, dobija se vrednost opreme po fakturama kompanije “Ericson“ od 43.744.132.89 USD. Dakle, konstatuje se da su fakture “BK TRADE“ uvećane za iznos od 21.243.738,11 USD.

Upoređivane su samo one fakture kompanije “Ericson“ koje se odnose na opremu za koju postoje podaci da je od strane “BK TRADE“ uvezena i ocarinjena u SRJ

Prilog br. 34: Tabelarni pregled faktura;

Ugovori izmeću preduzeća “BK TRADE“ i kompanije “Ericson“;

Carinski pregled uvoza robe ;

Izveštaji o realizaciji projekta uvođenja javne mobilne telefonije u Republici Srbiji.

Komentar radne grupe:

Prilikom upisa dodatnog osnivačkog kapitala u registar Privrednog suda u Beogradu, kao i prilikom registrovanja ulaganja stranog osnivača u mešovito preduzeće kod Saveznog ministarstva za trgovinu, nadležni organi izvršili su upisivanje ulaganja stranog osnivača “BK TRADE“ na osnovu podataka o vrednosti uložene opreme koji su iskazani u fakturama “BK TRADE“ čija je vrednost neopravdano uvećana za iznos od 21.243.738,11 USD.

Međuresorska radna grupa nije raspolagala podacima o visini zavisnih i drugih troškova “BK TRADE“ iz Moskve koji su nastali prilikom isporuke opreme, a treba imati u vidu da pariteti u fakturama kompanije “Ericsson“ i “BK TRADE“ nisu isti, a da je realno da su određeni troškovi postojali, a posebno u uslovima sankcija međunarodne zajednice.

Konstatuje se da ovakvo činjenično stanje ukazuje da je strani osnivač Sistem “Braća Karić – BK TRADE“, odnosno “BK TRADE“ iz Moskve ispunio ugovornu obavezu u pogledu visine ulaganja dodatnog osnivačkog kapitala u opremi u iznosu od 43.744.132,89 USD i 1.000.000 USD u novcu, što ukupno iznosi 44.744.132,89 USD, a domaći osnivač, Javno preduzeće PTT saobraćaja “ Srbija“ ukupni iznos u novcu i pravima 63.748.000,21 USD. Kada se pojedinačni ulozi stave u odnos prema ukupno uloženom osnivačkom kapitalu oba osnivača u prve tri godine poslovanja u iznosu od 108.492.133,10 USD, dolaći se do procentualnog odnosa vlasništva u kompaniji “Mobtel“, odnosno u preduzeću Mobilne telekomunikacije “Srbija – BK – PTT“ D.O.O. od:

41,24% stranog osnivača, Sistema “Braća Karić – BK TRADE“, odnosno “BK TRADE“ iz Moskve i

58,76% domaćeg osnivača Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ iz Beograda.

Međuresorska radna grupa na osnovu izvršenog uvida u bilanse uspeha Mešovitog preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija BK – PTT d.o.o. u prve tri godine poslovanja, konstatuje da je navedeno preduzeće ostvarilo sledeće poslovne rezultate :

1995.god. – iskazan je gubitak u poslovanju u iznosu od 1.493.000 dinara.

1996. god. – iskazan je gubitak u poslovanju u iznosu od 98.566.000 dinara.

1997. god. – iskazana je dobit u poslovanju u iznosu od 98.925.000 dinara.

Prilog br. 35: Bilansi uspeha Mešovitog preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija BK – PTT d.o.o. za 1994, 1995, 1996. i 1997. godinu.

ZAKLjUČCI MEĐURESORSKE RADNE GRUPE

Međuresorska radna grupa konstatuje da je za ispitivanje vlasničkih odnosa u Kompaniji “Mobtel“ relevantan period od osnivanja preduzeća, tj. od 10.05.1994. godine, do 10.05.1997. godine, odnosno period od prve tri godine, u kojem je po ugovoru o osnivanju zaključenom između Javnog preduzeća PTT “Srbija“ i Sistema “Braća Karić BK Trade“ Moskva, trebalo da svaka od ugovornih strana ispuni svoje ugovorne obaveze.

U tom smislu razmatrani su sledeći aspekti odnosa oba osnivača, koji su relevantni za ispitivanje vlasničkih odnosa u Mešovitom preduzeću:

1. Osnivanje Preduzeća mobilne telekomunikacije “Srbija“ BK – PTT D.O.O. i upis u registre;

2. Tehnički aspekt realizacije Ugovora o osnivanju;

3. Ekonomsko – finansijski aspekt realizacije Ugovora o osnivanju.

1. Međuresorska radna grupa sagledala je i analizirala kompletan postupak osnivanja mešovitog preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija – BK – PTT“ d.o.o. i upisa tog preduzeća u registre Privrednog suda u Beogradu i Saveznog ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom i u izveštaju konstatovala:

Odlukom Vlade Republike Srbije, dana 13.04.1994. godine, data je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ od 01.04.1994.godine o osnivanju Mešovitog preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija BK – PTT“ d.o.o.

Prilikom donošenja Odluke, Vlada nije uvažila mišljenje Ministarstva saobraćaja i veza sadržano u dopisu broj 345-01-443/94-01, od 08.04.1994. godine, koje je ocenilo da bi odnos uloženog kapitala od 51%:49% u korist Sistema “Braća Karić – BK-TRADE“ trebalo da bude u obrnutoj srazmeri u korist većinskog kapitala JP PTT.

Činjenica je da Odluka Vlade Republike Srbije nije precizna u odnosu na Odluku Upravnog odbora Javnog Preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“, u kojoj je izričito navedeno da Odluka stupa na snagu davanjem Saglasnosti Vlade Republike Srbije na Ugovor o osnivanju Mešovitog preduzeća.

Upis Mešovitog preduzeća u odgovarajuće sudske registre izvršen je od strane Višeg privrednog Suda u Beogradu, što je bilo u suprotnosti sa propisanom zakonskom procedurom.

2. Konstatacije u vezi opreme koja je uvezena i ugrađena u cilju realizacije obaveza po Ugovoru o osnivanju zasnovane su na raspoloživoj dokumentaciji:

Radi utvrđivanja potpunog činjeničnog stanja realizacije tehničkih aspekata Ugovora o osnivanju mešovitog preduzeća Mobilne telekomunikacije “Srbija – BK – PTT“ D.O.O, pribavljena je i dokumentacija o nabavci opreme stranog osnivača “BK trade“ iz Moskve od kompanije “Ericsson“ iz Švedske i to ugovori i fakture za isporučenu opremu, na osnovu kojih je tačno identifikovano o kojoj se opremi radi, kao i vrednost opreme.

3. Na osnovu sagledavanja i analize ekonomsko – finansijskih aspekata realizacije ugovornih obaveza, konstatuje se:

Uplate početnog osnivačkog kapitala oba osnivača u iznosu od 100.000,oo novih dinara izvršene su u celosti i u skladu sa odredbama Ugovora o osnivanju, tj. u srazmeri od 51%:49%.

Ugovorne obaveze uplate dodatnog osnivačkog kapitala u novcu (Sistema “Braća Karić – BK-TRADE“ iz Moskve u iznosu od 1.000.000,00 USD, a Javnog Preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ u iznosu od 6.321.700 USD) u potpunosti su izvršila oba osnivača u rokovima prediđenim Ugovorom o osnivanju.

Upis dodatnog osnivačkog uloga u novcu domaćeg osnivača, Javnog preduzeća PTT “Srbija“, u registar Privrednog suda u Beogradu, izvršen je u iznosu od samo 3.212.811,32 USD. Međutim, uplate koje su izvršene dana 06.05.1997. godine u iznosima od 16.000.000,31 dinara i 1.715.691,00 dinara, nisu upisane u registar suda kao dodatni osnivački ulog u novcu, iako su blagovremeno izvršene i pokrivaju preostalu ugovornu obavezu domaćeg osnivača od 3.108.888,89 USD, što znači da je njegov ukupni iznos dodatnog osnivačkog uloga u novcu 6.321.700,21 USD. Mišljenja smo da iz navedenog razloga treba izvršiti naknadni upis ovog uloga u sudski registar, kako to ne bi uticalo na strukturu vlasničkih odnosa.

Javno Preduzeće PTT saobraćaja “Srbija“ svoj deo dodatnog osnivačkog kapitala u pravima je u celosti ispunilo u skladu sa Ugovorom o osnivanju u iznosu od 57.426.300 USD. Međutim, Međuresorska radna grupa nije vršila procenu vrednosti tih prava i ne raspolaže dokumentacijom o proceni vrednosti prava od strane neke od ovlašćenih institucija.

Prilikom upisa dodatnog osnivačkog kapitala u registar Privrednog suda u Beogradu, kao i prilikom registrovanja ulaganja stranog osnivača u mešovito preduzeće kod Saveznog ministarstva za trgovinu, nadležni organi izvršili su upisivanje ulaganja stranog osnivača “BK TRADE“ na osnovu podataka o vrednosti uložene opreme koji su iskazani u fakturama “BK TRADE“ čija je vrednost uvećana za iznos od 21.243.738,11 USD u odnosu na fakture kompanije “Ericsson“.

Međuresorska radna grupa nije raspolagala podacima o visini zavisnih i drugih troškova “BK TRADE“ iz Moskve koji su nastali prilikom isporuke opreme, a treba imati u vidu da pariteti u fakturama kompanije “Ericsson“ i “BK TRADE“ nisu isti, a da je realno da su određeni troškovi postojali, a posebno u uslovima sankcija međunarodne zajednice.

Konstatuje se da ovakvo činjenično stanje ukazuje da je strani osnivač Sistem “Braća Karić – BK TRADE“, odnosno “BK TRADE“ iz Moskve ispunio ugovornu obavezu u pogledu visine ulaganja dodatnog osnivačkog kapitala u opremi u iznosu od 43.744.132,89 USD i 1.000.000 USD u novcu, što ukupno iznosi 44.744.132,89 USD, a domaći osnivač, Javno preduzeće PTT saobraćaja “ Srbija“ ukupni iznos u novcu i pravima 63.748.000,21 USD. Kada se pojedinačni ulozi stave u odnos prema osnivačkom kapitalu oba osnivača koji je uložen u prve tri godine poslovanja u iznosu od ukupno 108.492.133,10 USD, dolazi se do procentualnog odnosa vlasništva u kompaniji “Mobtel“, odnosno u preduzeću Mobilne telekomunikacije “Srbija – BK – PTT“ D.O.O. od: 41,24% stranog osnivača, Sistema “Braća Karić – BK TRADE“, odnosno “BK TRADE“ iz Moskve i 58,76% domaćeg osnivača Javnog preduzeća PTT saobraćaja “Srbija“ iz Beograda.

U prve tri godine poslovanja Mešovitog preduzeća mobilne telekomunikacije “Srbija BK – PTT d.o.o. ostvarilo je sledeće poslovne rezultate :

1995.god. – iskazan je gubitak u poslovanju u iznosu od 1.493.000 dinara.

1996. god. – iskazan je gubitak u poslovanju u iznosu od 98.566.000 dinara.

1997. god. – iskazana je dobit u poslovanju u iznosu od 98.925.000 dinara.

Međuresorska radna grupa ne raspolaže podacima da je bilo koji državni organ po službenoj dužnosti, kao ni bilo koja od ugovornih strana osnivača, pokrenula odgovarajući postupak za otklanjanje uočenih nepravilnosti ili poništenje, odnosno izmenu Ugovora o osnivanju.

ČLANOVI MEĐURESORSKE RADNE GRUPE

Ostavite komentar