Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd po zaduženju građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE

U KORIST KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENjU GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE D.O.O. BEOGRAD

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: „Korisnik kredita”) po dinarskom dugoročnom kreditu odobrenom od strane Komercijalne banke a.d. Beograd (u daljem tekstu: „Banka”), u iznosu od RSD 2.000.000.000 (slovima: dvemilijardedinara), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova, uz primenu valutne klauzule.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija (u daljem tekstu: „Garant”) izdaje u korist Korisnika kredita, na ime obaveza iz Ugovora (broj JN10/2011) o dugoročnom kreditu između Komercijalne banke a.d. Beograd i Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd u iznosu do RSD 2.000.000.000 za reprogram/refinansiranje kredita za opremanje gradskog građevinskog zemljišta na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu, kreditna partija br. 00-410-0203912.3 (u daljem tekstu: „Ugovor”), zaključenog u Beogradu, dana 22. jula 2011. godine.

Garant ovim neopozivo i na prvi poziv garantuje da će izmiriti dug Korisnika kredita prema Banci, odnosno svih plativih iznosa o njihovom dospeću, u svemu na način i u skladu sa uslovima iz Ugovora, sa rokom važnosti koji će biti duži za mesec dana od roka dospeća kredita, čime se stvara obaveza otplate duga nastala po osnovu garancije da plati dospelu, a neizmirenu obavezu ukoliko Korisnik kredita ne izvrši tu svoju obavezu blagovremeno, u skladu sa Ugovorom.

Ukoliko Garant ne izvrši svoje obaveze, u roku koji je naveden u stavu 2. ovog člana, Banka će imati pravo da proglasi dospelim sve iznose koji su plativi u skladu sa odredbama Ugovora.

U slučaju aktiviranja ove garancije, Garant se obavezuje da će obezbediti u budžetu za odgovarajuću fiskalnu godinu, sredstva neophodna za izvršavanje preuzetih obaveza po ovoj garanciji.

Član 3.

Otplatu kredita vrši Korisnik kredita prema Banci u dinarima uz primenu valutne klauzule, sve u skladu sa odredbama Ugovora.

Sredstva za otplatu kredita obezbediće Korisnik kredita, iz sopstvenih prihoda.

Korisnik kredita je dužan da sredstva za otplatu kredita obezbeđuje prema planu otplate, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove zaduživanja.

Član 4.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši obavezu umesto Korisnika kredita, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, kao i svih drugih troškova koji mogu nastati u vezi sa izvršavanjem obaveza umesto Korisnika kredita, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Korisnika kredita naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana, Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Korisnika kredita na osnovu ovlašćenja dobijenog od Korisnika kredita ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENjU GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE D.O.O. BEOGRAD

DRAFT LAW ON GUARANTEE OF REPUBLIC OF SERBIA IN FAVOR OF KOMERCIJLNA BANKA A.D. BEOGRAD BY INDEBTEDNESS BUILDING DIRECTORAT OF SERBIA D.O.O. BELGRADE

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 34-37 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 49 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 114. Ugovora o funkcionisanju EU- nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 95/59/EZ – nema

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ – nema

Direktiva Saveta 2010/12/EZ – nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09) propisuje da Republika može dati garanciju za izmirenje duga javnih preduzeća čiji je osnivač.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd (u daljem tekstu: „Banka”) po zaduženju Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: „Korisnik kredita”) sadržani su u članu 16. stav 4. Zakona o javnom dugu, odnosno u članu 7. Ugovora o dugoročnom kreditu između Komercijalne banke a.d. Beograd i Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd u iznosu do RSD 2.000.000.000 (slovima: dvemilijardedinara) za reprogram/refinansiranje kredita za opremanje gradskog građevinskog zemljišta na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu, kreditna partija br. 00-410-0203912.3, zaključenim 22. jula 2011. godine (u daljem tekstu: „Ugovor”).

Naime, članom 16. stav 4. Zakona o javnom dugu propisano je da se garancija Republike Srbije daje u formi zakona.

U članu 7.1.3. Ugovora, propisano je da Korisnik kredita mora najkasnije do 31. oktobra 2011. godine, da obezbedi garanciju Republike Srbije, u iznosu do RSD 2.000.000.000, uvećano za sve pripadajuće kamate i troškove, uz primenu valutne klauzule.

Sredstva ovog kredita biće upotrebljena za refinansiranje kredita broj 00-410-4700000.7, od 9. decembra 2010. godine, koji je iskorišćen za opremanje građevinskog zemljišta na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) predviđeno je davanje garancije Republike Srbije poslovnim bankama za Građevinsku direkciju Srbije d.o.o. Beograd, za opremanje građevinskog zemljišta na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu, u iznosu do RSD 2.000.000.000 (slovima: dvemilijardedinara).

Ugovorom je predviđeno da se kredit odobrava pod sledećim uslovima:

nominalna kamatna stopa varijabilna – jednomesečni EURIBOR plus kamatna marža koja iznosi 3,78% na godišnjem nivou;

ne plaća se naknada za odobrenje kredita;

rok vraćanja kredita 30 (trideset) meseci sa periodom mirovanja otplate glavnice od 12 (dvanaest) meseci;

otplata kredita u 18 (osamnaest) mesečnih rata;

uplata iznosa kredita vrši se u dinarima;

zatezna kamata je jednaka ugovornoj kamati uvećanoj za 30% ili zakonskoj zateznoj kamati, ukoliko je ova druga viša;

kamata će se obračunavati proporcionalnom metodom.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao garant izmiri obaveze Korisnika kredita po zaduženju kod Banke, u iznosu od RSD 2.000.000.000 (slovima: dvemilijardedinara).

Odredbom člana 2. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija daje Korisniku kredita na ime obaveze iz Ugovora o dugoročnom kreditu između Komercijalne banke a.d. Beograd i Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd u iznosu do RSD 2.000.000.000 za reprogram/refinansiranje kredita za opremanje gradskog građevinskog zemljišta na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu, kreditna partija br. 00-410-0203912.3.

Odredbom člana 3. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Korisnik kredita ima u vezi sa ovim kreditom.

Odredbom člana 4. Predloga zakona predviđa se regresno pravo Republike Srbije ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, kao korisnika kredita.

Odredbom člana 5. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, br. 52/10 i 13/11), proizlaze iz činjenice da Korisnik kredita mora obezbediti garanciju Republike Srbije najkasnije do 31. oktobra 2011. godine.

VI. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je neophodno refinansiranje kredita broj 00-410-4700000.7, od 9. decembra 2010. godine, koji je iskorišćen za opremanje građevinskog zemljišta na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu.

Ostavite komentar