Uredba o izmenama Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu spoljnih poslova

Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07 – ispravka i 41/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

o izmenama Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju

radnih mesta u Ministarstvu spoljnih poslova

Član 1.

U Uredbi o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu spoljnih poslova („Službeni glasnik RS”, broj 68/09), u članu 8. stav 3. briše se.

Član 2.

U članu 22. stav 2. briše se.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5951/2011

U Beogradu, 26. jula 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar