Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za projekat izgradnje autoputa E763 (deonica Obrenovac-Ljig) između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca

NO. PBC (2013) 36 (280)

UGOVOR O ZAJMU ZA KREDIT ZA POVLAŠĆENOG KUPCA

za Projekat izgradnje autoputa E763 (deonica Obrenovac-Ljig)

IZMEĐU

Vlade Republike Srbije koju predstavlja

Ministarstvo finansija iprivrede,

kao Zajmoprimca

i

Kineske Export-Import banke,

kao Zajmodavca

DATUM 26. avgust 2013. godine Sadržaj

ČLAN 1DEFINICIJE 3

ČLAN 2USLOVI I KORIŠĆENJE KREDITNIH SREDSTAVA 5

ČLAN 3POVLAČENJE TRANŠI KREDITA 6

ČLAN 4OTPLATA GLAVNICE I PLAĆANJE KAMATE 6

ČLAN 5IZJAVE I GARANCIJE ZAJMOPRIMCA 7

ČLAN 6POSEBNE ODREDBE 8

ČLAN 7NEIZVRŠENJE OBAVEZA 10

ČLAN 8OSTALE ODREDBE 11

ČLAN 9 USLOVI ZA STUPANJE UGOVORA NA SNAGU 12

Prilog 1 ……………………………………………………………………………15

Prilog 2 ……………………………………………………………………………17

Prilog 3 ……………………………………………………………………………18

Prilog 4 ……………………………………………………………………………19

Prilog 5 ……………………………………………………………………………20

Prilog 6 ……………………………………………………………………………22

Prilog 7 ……………………………………………………………………………24

Prilog 8 ……………………………………………………………………………25

Prilog 9 ……………………………………………………………………………26

Prilog 10 …………………………………………………………………………27

OVAJ UGOVOR O KREDITU ZA POVLAŠĆENOG KUPCA

(u daljem tekstu: Ugovor) zaključen je dana 26. avgusta 2013. godine.

IZMEĐU

Vlade RepublikeSrbije (u daljem tekstu: Zajmoprimac), koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, sa sedištem na adresi Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, Srbija;

I

KINESKE EXPORT-IMPORT BANKE (u daljem tekstu: Zajmodavac), sa sedištem u ulici Fuxingmennei br. 30, okrug Xicheng, Peking 100031, Narodna Republika Kina.

IMAJUĆI U VIDU:

(A) Da su 20. avgusta 2009. godine Vlada Narodne Republike Kine i Vlada Republike Srbije potpisale Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture (u daljem tekstu: Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji) koji je stupio na snagu 25. juna 2010. godine.

(B) Da je 26. aprila 2012. godine Vlada Narodne Republike Kine objavila je uspostavljanje kreditne linije od 10 milijardi američkih dolara radi podrške zajedničkim projektima sa Centralnom i Istočnom Evropom. Kreditna linija će delom biti u vidu zajmova pod povlašćenim uslovima, i iz nje će se finansirati projekti iz oblasti infrastrukture, tehnologije i sektora zelene ekonomije.

(V) Da je Zajmoprimac zatražio od Zajmodavca da odobri kredit u maksimalnom iznosu od tri stotine jedan milion američkih dolara (USD 301.000.000,00)Zajmoprimcu za potrebe finansiranja u skladu sa Komercijalnimugovorom (kao što je definisano u članu 1), i;

(G) Da su Ministarstvo građevinarstva i urbanizma (u daljem tekstu: Naručilac) i Koridori Srbije d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Korisnik) i China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group Ltd. of Shandong Hi-speed Group Co Ltd. (u daljem tekstu: Kineski Dobavljač) zaključili 13. maja 2013. godine Komercijalni ugovor za izgradnju autoputa E763, sektor Obrenovac-Ljig (u daljem tekstu: Komercijalni ugovor) sa brojem ugovora 351-03-326/2012 u cilju implementacije Projekta (kao što je definisano u članu 1).

STOGA, Zajmoprimac i Zajmodavac su se sporazumeli o sledećem:

ČLAN 1 DEFINICIJE

Sledeći termini koji se koriste u ovom ugovoru, ukoliko kontekst ne nalaže drugačije, imaju dole navedena značenja:

1.1 „Banka Zajmodavca” znači Kineska Export-Import banka.

1.2 „Ugovor” znači ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca uključujući njegove priloge, i sve izmene i dopune ovog ugovora i njihove priloge koji povremeno mogu da budu sačinjeni na osnovu saglasnosti strana u pisanoj formi.

1.3 „Period korišćenja kredita” označava period koji počinje na datum stupanja na snagu ovog ugovora, a završava se na datum koji pada 60 meseci nakon toga, i tokom koga će biti izvršene sve isplate u skladu sa odredbama ovog ugovora.

1.4 „Radni dan banke” označava dan kada su banke u Pekingu otvorene za obavljanje redovnih bankarskih poslova, uključujući subote i nedelje kada su banke otvorene za poslove u skladu sa zahtevima privremenih propisa Kine, izuzev zakonom određenih kineskih nacionalnih proslava i praznika, i subota i nedelja koji nisu obuhvaćeni navedenim propisima, i dan kada su banke u Beogradu otvorene za obavljanje redovnih bankarskih poslova, isključujući subote i nedelje, i državne praznike u skladu sa relevantnim propisima u Republici Srbiji.

1.5 „Kina” označava Narodnu Republiku Kinu.

1.6 „Provizija za nepovučeni deo kredita” označava naknade obračunate i plaćene u skladu sa članom 2.2 i članom 2.7.

1.7 „Komercijalniugovor” označava, Komercijalni ugovor za izgradnju autoputa E763, sektor Obrenovac-Ljig sa brojem ugovora 351-03-326/2012 čija je svrha implementacija Projekta, zaključenim od strane i između Ministarstva građevinarstva i urbanizma i Koridora Srbije d.o.o. Beograd iChina Shandong International Economic and Technical Cooperation Group Ltd. of Shandong Hi-speed Group Co Ltd13. maja 2013. godine – u ukupnom iznosu od tri stotine trideset tri miliona sedam stotina četrdeset sedam hiljada i pet stotina četrdeset američkih dolara (USD 333.747.540,00).

1.8 „Isplata kredita” označava isplatu iz kreditnih sredstava u skladu s članom 3. ovog ugovora.

1.9 „Naručilac” označava Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, koje je krajnji korisnik Kredita.

1.10 „Neizvršenje obaveza” znači bilo koji događaj ili okolnost koji se kao takav navodi u članu 7.

1.11 „Kredit” ima značenje utvrđeno u članu 2.1.

1.12 „Datum konačne otplate” označava datum na koji ističe Period dospeća.

1.13 „Datum prve otplate” označava datum prve otplate glavnice i kamate nakon isteka Perioda počeka.

1.14 „Period počeka” označava period koji počinje na datum stupanja na snagu ovog ugovora, i koji se završava na datum koji pada 60 meseci nakon datuma stupanja na snagu ovog ugovora, tokom koga Zajmoprimac ne plaća Zajmodavcu iznos glavnice, već samo kamatu. Period počeka uključuje Period korišćenja kredita.

1.15 „Datum plaćanja kamate” označava 21. januar i 21. jul svake kalendarske godine i Datum konačne otplate.

1.16 „Neopozivo obaveštenje o povlačenju kredita” označava obaveštenje dato u formi utvrđenoj u Prilogu 5 ovog ugovora.

1.17 „Zajam” označava zbirni iznos glavnice koja je povučena a s vremena na vreme neizmirena po osnovu Kredita.

1.18 „Troškovi obrade kredita” označava provizije koje se obračunavaju i plaćaju u skladu s članom 2.2 i članom 2.6.

1.19 „Period dospeća” označava period koji počinje na datum stupanja na snagu ovog ugovora, a završava se na datum koji pada po isteku 240 meseci nakon toga, uključujući Period počeka i Period otplate.

1.20 „Obaveštenje o stupanju na snagu Ugovora o zajmu” označava pisano obaveštenje u formi utvrđenoj u Prilogu 9 ovog ugovora, u kome će biti preciziran datum stupanja na snagu ovog ugovora.

1.21 „Ugovor o prenosu zajma” označava ugovor o zajmu zaključen između Zajmoprimca i Naručioca gde je Kredit od strane Zajmoprimca prenet Naručiocu da bi se sproveo Projekat.

1.22 „Projekat” označava izgradnjuautoputa E763, deonica:Obrenovac-Ljig.

1.23 „Država Zajmoprimca” označava državu u kojoj se nalazi Zajmoprimac, odnosno Republiku Srbiju.

1.24 „Datum otplate glavnice i kamate” označava svaki Datum plaćanja kamate i Datum konačne otplate.

1.25 „Period otplate” označava period koji počinje na datum isteka Perioda počeka i koji se završava na Datum konačne otplate.

1.26 „Plan otplate” označava plan u kome suprikazani datumi i iznosi otplata Zajma čija je forma utvrđena u Prilogu 10 ovog ugovora.

1.27 „Američki dolar”, odnosno „USD” označava trenutnu važeću valutu Sjedinjenih Američkih Država.

ČLAN 2 USLOVI I KORIŠĆENJE KREDITNIH SREDSTAVA

2.1 U skladu sa uslovima i odredbama ovog ugovora, Zajmodavac je ovim saglasan da Zajmoprimcu stavi na raspolaganje kreditna sredstva (u daljem tekstu „Kredit“), čiji zbirni iznos ne može biti veći od tri stotine jedan milion američkih dolara (USD 301.000.000,00).

2.2 Kamatna stopa koja se primenjuje na ovaj Zajam biće dva i po posto (2,5%)godišnje. Stopa koja se primenjuje na Troškove obrade kredita iznosi nula zarez dvadeset pet posto (0,25%). Stopa koja se primenjuje na Proviziju za nepovučeni deo kredita je nula zarez dvadeset pet posto (0,25%)godišnje.

2.3 Period dospeća kreditnih sredstava je 240 meseci, od toga Period počeka 60 meseci, a Period otplate 180meseci.

2.4 Zajmoprimac će koristiti celokupna sredstva Kredita isključivo za plaćanje približno devedeset posto (90%) od vrednosti Komercijalnogugovora.

2.5 Roba, tehnologije i usluge koje se nabavljaju iz kreditnih sredstava biće kupljene pretežno od Kine,u skladu sa Komercijalnim ugovorom.

2.6 Zajmoprimac će jednokratno platiti Zajmodavcu Troškove obrade kredita, na zbirni iznos Kredita jednak iznosu od sedam stotina pedeset dve hiljade pet stotina američkih dolara (USD 752.500,00)u roku od trideset (30) dana od stupanja na snagu ovog ugovora, a najkasnije na prvi Datum isplate u bilo kom slučaju, pri čemu se ovaj iznos obračunava po stopi utvrđenoj u članu 2.2. i uplaćuje se na račun naveden u članu 4.4.

2.7 Tokom Perioda korišćenja kredita, Zajmoprimac će polugodišnje plaćati Zajmodavcu Proviziju za nepovučeni deo kredita, koja se obračunava po stopi utvrđenoj u članu 2.2. na nepovučeni i neotkazani deo Kredita. Provizija za nepovučeni deo kredita se obračunava od i uključujući datum koji pada 30 dana od datuma stupanja na snagu ovog ugovora i obračunava se na osnovu stvarnog broja proteklih dana u godini od 360 dana. Provizija za nepovučeni deo kredita se obračunava dnevno za protekli period i plaća na račun naznačen u članu 4.4, na svaki Datum plaćanja kamate.

ČLAN 3 POVLAČENJE TRANŠI KREDITA

3.1 Prva isplata tranši podleže ispunjenju preduslova koji se navode u Prilogu 1 ovog ugovora (osim ukoliko Zajmodavac ne odustane pisanim putem od ovih preduslova).

3.2 U vezi sa svakom isplatom koja sledi posle prve isplate, pored ispunjenja uslova navedenih u članu 3.1, takođe takva isplatapodleže ispunjenju uslova utvrđenih u Prilogu 2 ovog ugovora.

3.3 Period korišćenja kredita može biti produžen, pod uslovom da Zajmoprimac podnese Zajmodavcu zahtev za produženje trideset (30) dana pre isteka Perioda korišćenja kredita i da Zajmodavac odobri takav zahtev. Odobrenje Zajmodavca neće se bezrazložno uskratiti.Svaki nepovučeni deo Kredita po isteku Perioda korišćenja kredita ili njegovog produžetka biće automatski otkazan. Pre isteka Perioda korišćenja kredita, Zajmoprimac ne sme da, bez saglasnosti Zajmodavca, u potpunosti ili delimično otkaže nepovučeni deo Kredita. Saglasnost Zajmodavca neće se bezrazložno uskratiti.

3.4 Zajmodavac neće biti obavezan da vrši isplate prema ovom ugovoru, osim ukoliko ne dobije sve dokumente navedene u članu 3.1 ili 3.2 i ukoliko je, posle izvršene provere, utvrdio da Zajmoprimac nije ispunio preduslove za povlačenje tranše Kredita. U pogledu uslova koje Zajmoprimac ne ispuni, Zajmodavac može da zahteva od Zajmoprimca da otkloni nedostatke u određenom roku. U slučaju da Zajmoprimac ne uspe da otkloni nedostatke u razumnom roku, Zajmodavac može da odbije da izvrši isplatu.

3.5 Odmah pošto Zajmodavac izvrši isplatu u skladu s Neopozivim obaveštenjem o povlačenju tranše, smatraće se da je Zajmodavac ispunio svoju obavezu isplate prema ovom ugovoru, pa će takva isplata postati zaduženje Zajmoprimca. Zajmoprimac će Zajmodavcu otplatiti iznos glavnice koji je povučen a neizmiren po osnovu Kredita zajedno sa celokupnom obračunatom pripadajućom kamatom u skladu s ovim ugovorom.

3.6 Zajmodavac nije u obavezi da vrši dalju Isplatu iz Kredita, ukoliko zbirni iznos Isplata izvršenih u skladu s ovim ugovorom, bude veći od iznosa glavnice kredita.

ČLAN 4OTPLATA GLAVNICE I PLAĆANJE KAMATE

4.1 Zajmoprimac je u obavezi da Zajmodavcu otplati celokupan povučeni i neizmireni iznos glavnice Kredita, celokupnu obračunatu pripadajuću kamatu kao i sve obaveze koje Zajmoprimac plaća u skladu sa uslovima ovog ugovora. Produžetak Periodadospeća nije moguć bez pismene saglasnosti Zajmodavca.

4.2 Zajmoprimac će platiti kamatu na iznos glavnice koja je povučena a neizmirena prema ovom ugovoru po stopi utvrđenoj u članu 2.2. Kamata se obračunava na osnovu stvarnog broja proteklih dana u godini od 360 dana, uključujući prvi dan Kamatnog perioda za koji se vrši njen obračun, i isključujući poslednji, i plaća se unazad za protekli period na svaki Datum plaćanja kamate. Ukoliko bilo koje plaćanje koje Zajmoprimac treba da izvrši prema ovom ugovoru dospeva bilo kog dana koji nije Radni dan banaka, to plaćanje će biti izvršeno na dan koji neposredno prethodi Radnom danu banaka.

4.3 Celokupan povučeni iznos glavnice po ovom ugovoru mora da bude otplaćen Zajmodavcu u 30 jednakih rata na svaki Datum otplate glavnice i kamate tokom Perioda otplate i na Datum konačne otplate u skladu sa Planom otplate u Prilogu 10, koji Zajmodavac dostavlja Zajmoprimcu nakon isteka Perioda korišćenja kredita.

4.4 Svaka uplata i otplata koje Zajmoprimac izvrši po ovom ugovoru biće doznačene na sledeći račun, ili drugi račun koji Zajmodavac može povremeno naznačiti, na Datum otplate glavnice i kamate svake godine.

Primalac: The Export-Import Bank of China

Akreditovana banka: Bank of China New York Branch

Broj računa: 01000130

4.5 Zajmodavac će otvoriti i voditi u svojoj knjizi račun kredita za Zajmoprimca pod nazivom „Vlada Republike Srbije, račun za izgradnju autoputa E763, deonica: Obrenovac-Ljig” (u daljem tekstu: Račun Zajmoprimca) radi evidencije iznosa koji Zajmoprimac duguje, otplaćuje ili uplaćuje. Iznos Kredita koji na Računu Zajmoprimca bude evidentiran kao povučen a neizmiren, predstavljaće dokaz o dugu Zajmoprimca prema Zajmodavcu, i biće obavezujući za Zajmoprimca.

4.6 Zajmoprimac i Zajmodavac će voditi precizne evidencije svake isplate iz Kredita i otplate glavnice i kamate po ovom ugovoru, i verifikovaće pomenute evidencije jednom godišnje.

4.7 Zajmoprimac može da izvrši prevremenu otplatu povučenog i neizmirenog iznosa glavnice Kredita dostavljanjem obaveštenja Zajmodavcu pisanim putem 30 dana unapred, pri čemu je za ovakvu prevremenu otplatu potrebna saglasnost Zajmodavca. Saglasnost Zajmodavca neće se bezrazložno uskratiti. U trenutku prevremene otplate, Zajmoprimac je takođe u obavezi da plati Zajmodavcu svu kamatu na prevremeno otplaćenu glavnicu u skladu sa članom 4.2, obračunatu do datuma prevremene otplate. Svaka prevremena otplata, izvršena u skladu sa ovim članom, smanjuje iznos rata otplate po obrnutom redosledu dospeća.

4.8 U trenutku prevremene otplate, koja se vrši u skladu sa gore navedenim odredbama, Zajmoprimac plaća odštetu Zajmodavcu po osnovu ove prevremene otplate po stopi od jednog procenta (1%) godišnje, koja se obračunava na prevremeno otplaćenu glavnicu od i uključujući datum prevremene otplate, do i zaključno sa datumom otplate navedenog prevremeno otplaćenog iznosa, obračunatu dnevno, na osnovu stvarnog broja proteklih dana u godini od 360 dana.

ČLAN5IZJAVEIGARANCIJEZAJMOPRIMCA

Zajmoprimac dajeZajmodavcusledećeizjaveigarancije:

5.1 Zajmoprimac je Vlada Republike Srbijesapunimovlašćenjem, nadležnošćuizakonskimpravimanazajamuvidukreditapoduslovimakojisenavodeuovomugovoru.

5.2 Zajmoprimacjepribaviosvedozvoleiobaviosveradnjeiprocedurekoje se tražeprema zakonima Države Zajmoprimca, kako biobaveze ustanovljene ovimugovorombilepunovažneipravnoobavezujućezaZajmoprimcauskladusanjegovim uslovima, uključujući pribavljanjesvih odobrenja idozvola odrelevantnihorganaDržaveZajmoprimca,kaoiobavljanjesvihregistracijailipodnošenjesvihdokumenatanadležnimorganimauskladusazakonskiutvrđenim obavezamau DržaviZajmoprimca, pričemu su navedena odobrenja, dozvole, registracije i podneta dokumenta upotpunosti na snazi iproizvodepravno dejstvo.

5.3 Oddatumastupanjanasnaguovogugovora,ovajugovorpredstavljaobavezu

Zajmoprimcakojajezakonita,punovažnaiobavezujuća.

5.4 Zajmoprimac nijeprekršioobavezenipojednomzakonuiliugovorukojise nanjegaprimenjuju,štobimoglomaterijalnoinegativnodaseodrazinanjegovu

sposobnostizvršenjasvojihobavezapoovomugovoru,apoovomugovorutakođenijenastupionislučajNeizvršenjaobaveza.

5.5 PotpisivanjeovogugovoraodstraneZajmoprimcapredstavlja, i izvršenjeobavezaodstraneZajmoprimcapo ovomugovoru ćepredstavljatiradnjekomercijalne prirode. Ni Zajmoprimac, niti bilo koji deo njegoveimovine, nemajupravonabilokakavimunitetpoosnovusuverenostiilinekomdrugomosnovuodarbitraže,tužbe,izvršenjailibilokogdrugogsudskogpostupka,s obziromnaobavezeZajmoprimcapoovomugovoru,uzavisnostiodslučaja,ubilo kojojjurisdikciji.

5.6 Sveinformacije kojeZajmoprimacdostavljaZajmodavcusuverodostojnei tačneusvakommaterijalnompogledu.

ZajmoprimacizjavljujeigarantujeZajmodavcudaćeprethodnonavedeneizjavei garancije biti verodostojnei tačne tokom celokupnog Periodadospeća,s obziromnapovremenopostojećečinjeniceiokolnosti.Zajmoprimac potvrđujeda jeZajmodavaczaključioovajugovoroslanjajućisenaizjaveigarancijesadržane u ovom članu.

ČLAN6POSEBNEODREDBE

6.1 Zajmoprimac garantuje Zajmodavcu da su obaveze i odgovornosti Zajmoprimcapoovomugovorudirektne,bezuslovneiopšteobavezekojeimajui kojećeimatibarempodjednak prioritetupogledupravanaplaćanjeiosiguranje kaoisvi ostalisadašnjiilibudućineosiguraniinepodređenidugovi(kako postojeći,takoi potencijalni)Zajmoprimca.Svakapovlasticailiprioritet, koje Zajmoprimac daje ovakvim dugovima, automatski se primenjuju i na ovajugovor,bezprethodnogzahteva Zajmodavca.

6.2 ZajmoprimacseobavezujeZajmodavcudaćeobezbeditidasviiznosikoji seisplatepremaovomugovorubudukorišćeniusvrhekojesenavodeučlanu2.4 i2.5kaoi daćeplatitikamatuisvedrugeiznoseplativepoovomugovorui otplatiti Zajmodavcuglavnicuuskladusauslovimaovogugovora.Izvršenje svihobavezaod straneZajmoprimcapremaovomugovorujebezuslovnousvimokolnostima.

6.3 SvaplaćanjaZajmoprimcapoovomugovorubićeucelostiizvršenau korist Zajmodavca bez bilo kakve kompenzacije ili protivpotraživanja ilizadržavanjai bićeslobodnaineopterećena,ibezbilokakvihodbitakaili umanjenjapoosnovubilo kojih porezailidažbina.UkolikoseodZajmoprimcapozakonuzahtevadaizvršibilokojitakavodbitakiliumanjenjebilokogplaćanja poovomugovoru,utomslučajuZajmoprimacjeuobavezidabezodlaganjaplati Zajmodavcuonajdodatniiznos,kojijepotrebandabiZajmodavacodmahprimio puniznos,kojibiinačeprimiopoovomugovorudanijebilonavedenogodbitka iliumanjenja.

6.4 Zajmoprimac garantujeZajmodavcudaćedapreduzmehitnekorakeiispuni sve uslove koji su neophodni kako bi sva odobrenja, dozvole, registracije i dokumentipodnetinadležnimorganima,navedeniučlanu5.2,biliredovnona snaziiproizvodilipravnodejstvo.

6.5 ZajmoprimacćeZajmodavcupodnetisledećadokumentaiovimgarantuje

Zajmodavcudasupodacisadržani utimdokumentimaistinitiitačni.

(1) Zajmoprimac će Zajmodavcu svakih šest meseci tokom Perioda dospećapodnositiizveštajeostvarnomnapretkuioperativnomstatusu projekta iokorišćenjuisplaćenihsredstava Kredita.

(2) ZajmoprimacćeZajmodavcudostavitiisvedrugeinformacijeu vezisaizvršenjemobavezapoovomugovoruubilokomtrenutkukojiZajmodavacbude opravdano zahtevao.

6.6 Zajmodavacćeimatipravodavršiproveruinadzornadkorišćenjem sredstava izKreditai izvršenjem obaveza poovom ugovoru.ZajmoprimacjedužandaZajmodavcuolakšanavedenuproveruinadzor,izmeđuostalog,takoštoćeda obezbedidarelevantan organizdadugoročnuvizuzavišeulazaka(Države Zajmoprimca) službeniku Zajmodavcazakreditneposlove.

6.7 Tokom Perioda dospeća, Zajmoprimac jeu obavezi da pisanim putem obavestiZajmodavcaurokuod30dana oddatumanastupanjasledećihdogađaja:

(1) bilokojematerijalnoznačajneodluke,promene,nesrećnogslučajai drugihznačajnihčinjenicakojeseodnosena ProjekatiliZajmoprimca;

(2) bilo koje promene u pogledu ovlašćenih lica i njihovih deponovanihpotpisa,uključenihupovlačenjetranšiKreditapoovomugovoru;

(3) bilokojepromeneadreseZajmoprimcazakomunikacijunavedeneu članu8.7;

(4) bilokogNeizvršenjaobavezanavedenogučlanu 7;

(5) svakeznačajneizmeneilidopuneKomercijalnogugovora;

6.8 ZajmoprimacpreuzimaobavezupremaZajmodavcudase,svedokjebilo koji iznospoovomugovoruneizmiren,nećeangažovatiuaktivnostima,koje,porazumnom mišljenju Zajmodavca,mogu materijalno inegativno da utičuna izvršenjeobavezaZajmoprimcapoovom ugovoru.

6.9 Zajmoprimacizjavljuje,garantujeisaglasanjedasunjegoveobavezei odgovornostpoovomugovorunezavisneiodvojeneodonihkojesunavedeneu ugovorima sa ostalim poveriocima (bilo zvaničnim poveriocima,Pariskimklubom poverilaca ili drugim poveriocima), i da ZajmoprimacnećetražitiodZajmodavcabilokojuvrstuuporedivihuslovakoji su utvrđeni,ilimogudabuduutvrđeniuugovorimasaostalimpoveriocima.

ČLAN7NEIZVRŠENJEOBAVEZA

7.1 Za Neizvršenje obaveza smatra sebilo kojiodsledećihdogađajai okolnosti:

(1) UkolikoZajmoprimac,izbilokograzloga,neizvršiplaćanjebilo kog dospelogiplativogiznosaglavnice,kamate,Provizijezanepovučenideo kredita,Troškovaobradekredita,ilidrugih iznosauskladusa odredbama ovogugovoraosim ako je takvo plaćanje izvršeno u roku od 30 dana nakon datuma dospeća.

(2) Ukolikosedokaženeistinitost ilinetačnost ubilokom materijalnompogledubilokojeizjave igarancije,kojejedaoZajmoprimac učl.5. i6.ili ostalimčlanovimaovogugovora,ilibilokojepotvrde,dokumentai materijala podnetog ili dostavljenog od strane Zajmoprimca shodno ovom ugovoru;

(3) Ukoliko Zajmoprimacneizvrši na vreme bilo kojuod ostalihsvojihobavezapoovomugovoru,iliprekršibilokojusvojugarancijuiobavezupreuzetu po ovom ugovoru i ne otkloni navedeno kršenje nanačinkoji jeprihvatljivzaZajmodavcaurokuod30danaodprijemapisanog obaveštenjaZajmodavca satakvimzahtevom;

(4) Ukolikonastupibilokojidrugidogađajkojipredstavlja neizvršenjeobavezeZajmoprimcaupogledubilokogdrugogugovorakojiuključuje novčane zajmoveilibilokojudatugarancijuizmeđuZajmoprimcaibilokoje drugebankeilifinansijskeinstitucije;

(5) U slučaju nastupanja značajnihpromena u vezi sa Projektomili Zajmoprimcem, pri čemu svaki od ovih slučajeva, prema razumnom mišljenju Zajmodavca,možedaimamaterijalnonegativnodejstvonasposobnost Zajmoprimcazaizvršenjesvojihobavezapoovomugovoru;

(6) Ukoliko Zajmoprimac generalno prestane ili obustavida vrši otplatesvojim poveriocima.

7.2 PonastupanjubilokogodgorenavedenihslučajevaNeizvršenjaobaveza, Zajmodavac može, dostavljanjem obaveštenja Zajmoprimcupisanimputem, da obustaviisplatusredstavaKredita,i/ilida proglasicelokupaniznosglavnice i obračunatekamate i sve ostale iznoseplative poovomugovoru odmahdospelimiplativimodstraneZajmoprimcabezdaljegzahteva,obaveštenjailidrugepravneformalnostibilokojevrste.

7.3 Ukolikonastupibilokojapromenauzakonimailidržavnojpoliticiu zemlji Zajmoprimca,kojasprečavaZajmoprimca,daizvršavasvojeobavezepo ovomugovoru,Zajmodavacmože,dostavljanjemobaveštenjaZajmoprimcupisanim putem,daobustavi isplatu sredstavaKredita,i/ilidaproglasicelokupan iznosglavniceiobračunatekamateisveostaleiznoseplativepoovomUgovoruodmahdospelimiplativimodstraneZajmoprimcabezdaljegzahteva,obaveštenjailidrugepravneformalnostibilokojevrste.

ČLAN8OSTALEODREDBE

8.1 Zajmoprimacse ovim ugovorom neopozivo odriče svakogimunitetapo osnovusuverenostiilibilokomdrugomosnovuzasebeilisvojuimovinuuvezisabilokojimarbitražnimpostupkomshodnočlanu 8.5ovog ugovora,iliuvezisa izvršenjembilo kojeodlukearbitražeshodnotome.

8.2 Bezprethodne pisane saglasnosti Zajmodavca, Zajmoprimac ne sme da vršiustupanjeiliprenos,uceliniilidelimično,svojihpravailiobavezapoovom ugovorutrećimlicima,ubilo kojojformi. Zajmodavac ima pravo na ustupanjeiliprenos,uceliniilidelimično,svojihprava,interesaiobavezapo ovom ugovoru trećemlicu, uz dostavljanje obaveštenja Zajmoprimcu.Zajmoprimacjedužandapotpišesvetakvedokumenteidapreduzmeneophodne radnje i mere, koje Zajmodavac može razumno da zahteva, ucilju što bolje realizacijei završetkasvakognavedenogustupanjaiprenosa,poduslovomdasvitroškovi kojepotomosnovupodneseZajmoprimacidunateretZajmodavca.

8.3 OvajugovorjeupravnomsmislunezavisanodrelevantnogKomercijalnog ugovora i Ugovora o prenosu zajma. SvizahteviisporovikojiproisteknuizKomercijalnogugovora i Ugovora o prenosu zajmanećeuticatinaobavezeZajmoprimcapoovomugovoru.

8.4 Ovajugovor,kaoipravaiobavezestranapoovomugovoru,regulisanisui tumačeseuskladusazakonimaKine.

8.5 Svi sporovi, koji proisteknuizili u vezi saovim ugovorom, biće rešavanikroz prijateljske konsultacije. Ukolikoregulisanjesporakroz prijateljskekonsultacijenije moguće,svaka odstrana imapravodasporpredana rešavanjeKineskojkomisijizameđunarodnuprivrednuitrgovinskuarbitražu (CIETAC).Arbitražnipostupakbiće vođenuskladusapravilimaarbitraže CIETAC-a koja važe u momentu podnošenja zahtevaza arbitražom. Odluka arbitražebićekonačnaiobavezujućazaobestrane.MestoarbitražejePeking.

8.6 ZajmoprimacneopozivoimenujeAmbasaduRepublikeSrbijeuKinikojasenalazi naadresiSanLiTunDong6Jie1,Peking,Kina,zasvogovlašćenog zastupnikaza prijem ipotvrduunjegovoime svihdostavljenihobaveštenja, sudskihnaloga,sudskih poziva,rešenja,presudailidrugih sudskihdokumenatau Kini.Ukolikogorenavedenizastupnik(ilinjegovpravnisledbenik)izbilokograzlogavišenebudezastupnikZajmoprimcazaprijemsudskihdokumenata,kaošto jeprethodno navedeno, Zajmoprimac će bez odlaganja da imenuje novogzastupnika,kojijeprihvatljivzaZajmodavca.Zajmoprimacjesaglasan daćebiti smatranodasumusvinavedenisudskidokumentiuručeninaodgovarajućinačin, ukolikosudostavljeninaadresuzastupnika za njihovprijemnakojojboraviu Pekingu, bilodanavedeni zastupnikotomeobaveštavaZajmoprimcailine.

8.7 Sva obaveštenja i ostali dokumenti u vezisa ovim ugovorom biće sačinjeniupisanojformiiuručeniilidostavljeniličnoilipoštomili faksom nadole navedenu odgovarajuću adresu ili broj faksaobe strane; u slučajupromene dolenavedeneadreseilibrojafaksabilokojeodstranapoovomugovoru,tastrana jeuobavezidasmestaobavestidrugustranunanačinutvrđenovimUgovorom:

AdresaZajmodavca: ConcessionalLoanDept.

TheExport-ImportBankof China No.30,FuXingMenNeiStreet, Xicheng District,Beijing, 100031

NarodnaRepublikaKina

Faks:+86-10-66066308

Telefon:+86-10-83578508

Osobazakontakt:Gao Jie

AdresaZajmoprimca: VladaRepublikeSrbije Upravazajavnidug

Pop Lukina7-9,11000Beograd

Faks:+381113202234

Telefon:+381113202209

Osobazakontakt:BrankoDrčelić,direktor

Svaobaveštenjailidokumentikojiseupućujunaovajnačinodgovarajućojstranipoovomugovoru,biće smatranidostavljenim:

(1) ukolikosulično dostavljeni:umomentu uručenja;

(2) ukolikosuposlatipoštom: 15 dananakonslanja(neračunajući subote, nedeljeidržavnepraznike);

(3) ukoliko suposlati faksom, u vremeslanja obaveštenja ili dokumentafaks-aparatom.

8.8 Ovajugovorjepotpisannaengleskom jeziku.Svaobaveštenjaiostali dokumentiupisanojformi,kojisedostavljajuizmeđuZajmoprimcaiZajmodavca poovomugovoru,moraju dabudusačinjeni naengleskom.

8.9 Osimakonijedrugačijepredviđeno,nikakvoneizvršenjeilikašnjenjeod strane Zajmodavca pri korišćenju bilo kojih svojih prava,ovlašćenjailipovlastice po ovomugovoru neutičenanavedena prava,ovlašćenje ilipovlasticu,niti predstavljaodricanjeodistih,kaoštonibilokojislučajpojedinačnog ili delimičnog korišćenja bilo kog prava, ovlašćenja ili povlasticenepredstavlja preprekuzasvakodaljekorišćenjeistih,ilibilokog drugogprava,ovlašćenjailipovlastice,uskladusamerodavnimpravom.

8.10 Prilozi ovogugovora čine sastavnideo ovog ugovorai proizvode podjednakopravnodejstvokaoiovaj ugovor.

8.11 Pitanja, koja ovaj ugovor ne pokriva, biće rešavana kroz prijateljske konsultacije i potpisivanje dopunskih sporazuma između Zajmoprimca i Zajmodavca.

ČLAN9USLOVIZASTUPANJEUGOVORANASNAGU

9.1 Ovajugovorstupanasnagupoispunjenjusledećihuslova:

(1) UkolikojeovajugovorpropisnopotpisanodstraneZajmodavcai

Zajmoprimca;

(2) UkolikojeZajmodavacprimioprimerkeodobrenjakojesuizdali nadležniorganiuzemljiZajmoprimcakojimseprihvatazaduženjeodstrane Zajmoprimcapremaovom ugovoru.

(3) Zajmodavac je primio overene verodostojne primerke Ugovora o prenosu zajma propisno potpisane od strane i između odgovarajućih strana.

9.2 Datumstupanjanasnaguovogugovoraje datumkojisenavodiuObaveštenju ostupanjunasnaguUgovoraozajmukojiZajmodavacdostavljaZajmoprimcupošto seu potpunostiispunesviprethodniuslovizastupanjenasnaguovogugovora.

9.3 Uslučajudaovajugovornestupinasnaguurokuodgodinudanapoštoga stranepotpišu, Zajmodavac ima pravo da ponovo oceni uslove u vezi sasprovođenjemprojektaikorišćenjemKreditakakobiodlučiodalidanastavi saizvršenjemugovora.

9.4 Ovajugovorjesačinjenudvaprimerkasjednakimpravnimdejstvom.

POTVRĐUJUĆI GORENAVEDENO, ovaj ugovor jepropisno potpisan u ime ugovornihstranaaodstranenjihovihovlašćenihpredstavnika,nadankojije preciziran napočetkuovogugovora.

Velimir Ilić s.r. Li Ruogu s.r.

Ministar građevinarstva i urbanizma Predsedavajući i predsednik Banke

Za Za

VladuRepublikeSrbije KineskuExport-Importbanku

Prilozi:

1. Preduslovi za povlačenje prve tranše kredita;

2. Preduslovi za povlačenje svake tranše kredita posle prve tranše kredita;

3. Punomoćje;

4.Ovlašćenje (za povlačenje tranše);

5. Obrazac Neopozivog obaveštenja o povlačenju tranše kredita;

6. Obrazac Pravnog mišljenja;

7. Neopoziva Punomoć za Zastupnika Zajmoprimca za prijem sudske dokumentacije;

8. Potvrda Zastupnika za prijem sudske dokumentacije;

9. Obrazac Obaveštenja o stupanju na snagu Ugovora o zajmu;

10. Obrazac Plana otplate.

Prilog 1

Preduslovi za povlačenje prve tranše kredita

Nakon što Zajmoprimac podnese zahtev Zajmodavcu za isplatu prve tranše Kredita, Zajmodavac neće biti u obavezi da tu isplatu izvrši, ukoliko Zajmoprimac ne ispuni dole navedene preduslove i ne dostavi sledeća dokumenta koja zadovoljavaju zahteve Zajmodavca:

Primerke ovog Ugovora i Ugovora o prenosu zajma, koji su sve ugovorne strane propisno potpisale i koji proizvodi pravno dejstvo;

Propisno overene kopije Komercijalnogugovora i drugi relevantni dokumenti u vezi s njim koji su prihvatljivi za Zajmodavca i koji su propisno potpisani od svih strana i koji proizvode pravno dejstvo;

Plan povlačenja tranši, podnet od strane Zajmoprimca i potvrđen i prihvaćen od strane Zajmodavca;

Ovlašćenje Zajmoprimca, kojim Zajmoprimac ovlašćuje jednog ili više predstavnika za potpisivanje ovog Ugovora, Neopozivog obaveštenja o povlačenju tranše i svih ostalih dokumenata u vezi sa ovim ugovorom, kao i deponovane potpise navedenih ovlašćenih predstavnika;

Propisno overene kopije svih dokumenata koje dokazuju da je Naručilac platio Kineskom DobavljačuGotovinsko učešće u skladu sa Komercijalnimugovorom;

Ukoliko je primenljivo, propisno overene kopije originala svih dokumenata, registracija i evidencija ovog ugovora, kao i svih ostalih dokumenata sa bilo kojom državnom agencijom, sudom, javnom ustanovom ili drugim organom, koji se traže prema zakonima i propisima Države Zajmoprimca, radi obezbeđenja punovažnosti, zakonitosti i izvršnosti navedenih dokumenata;

Propisno overene kopije svih dokumenata koji dokazuju da je Zajmoprimac platio Zajmodavcu naknadu za Troškove obrade kredita i Proviziju za nepovučeni deo kredita u skladu s odredbama člana 2.6 i 2.7 ovog ugovora;

Original Neopozivog obaveštenja o povlačenju kredita u formi navedenoj u Prilogu 5 ovog ugovora, koji sadrži propisan potpis ovlašćenog potpisnika Zajmoprimca i zvanični pečat Zajmoprimca, dostavljen po kuriru ili ŠIFRIRANIM SWIFT-om najkasnije petnaestog (15.) Radnog dana banke pre datuma planiranog za povlačenje tranše; ovakvim Neopozivim obaveštenjem o povlačenju tranše Zajmodavac se ovlašćuje da uplati relevantan iznos na račun koji odredi Zajmoprimac, a navedeno povlačenje tranše mora da bude izvršeno u skladu sa odredbama Komercijalnogugovora;

Pravno mišljenje čija su forma i sadržaj utvrđeni u Prilogu 6 ovog ugovora, ili u formi koju je pismeno odobrio Zajmodavac, a sačinilo Ministarstvo pravde ili druga državna institucija sa sličnim ovlašćenjima u Državi Zajmoprimca u vezi sa transakcijama koje se predviđaju ovim ugovorom;

Neopozivo ovlašćenje koje Zajmoprimac izdaje zastupniku, kao što je navedeno u članu 8.6, u formi utvrđenoj u Prilogu 7, ili u drugoj formi i sadržini koje Zajmodavac odobri pisanim putem, i potvrda navedenog zastupnika u pisanom obliku o prihvatanju imenovanja u formi iz Priloga 8, ili u drugoj formi i sadržini koju pisanim putem odobri Zajmodavac;

Drugi dokument(i) ili uslov(i) u vezi sa transakcijama prema ovom ugovoru koje Zajmodavac može opravdano da zahteva.

Prilog 2

Preduslovi za povlačenje svake tranše kredita nakon prve tranše kredita

U vezi sa svakom isplatom koja sledi posle prve tranše kredita prema ovom ugovoru, Zajmodavac neće biti u obavezi da tu isplatu izvrši, osim ukoliko Zajmoprimac ne ispuni sve preduslove navedene u Prilogu 1 i pod uslovom da je Zajmoprimac ispunio dole navedene preduslove i da je dostavio sledeća dokumenta koja zadovoljavaju zahteve Zajmodavca:

Original Neopozivog obaveštenja o povlačenju kredita u formi utvrđenoj u Prilogu 5 ovog ugovora propisno potpisanog od strane ovlašćenog potpisnika Zajmoprimca sa zvaničnim pečatom Zajmoprimca, dostavljenog kurirskom službom najkasnije do petnaestog (15.) Radnog dana banke pre planiranog datuma povlačenja; takvo Neopozivo obaveštenje o povlačenju kredita ovlašćuje Zajmodavca da plati relevantni iznos na račun koji naznači Zajmoprimac, a to povlačenje treba da bude u skladu sa odredbama Komercijalnog ugovora;

Nije nastupio događaj Neizvršenja obaveza (nitipostoji mogućnost nastupanja takvog događaja kao posledica povlačenja kredita koji se vrši) prema ovom ugovoru;

Sve izjave, garancije i obaveze koje Zajmoprimac iznosi u ovom dokumentu moraju biti verodostojne i tačne na dan planiranog povlačenja kredita, s obzirom na postojeće činjenice i okolnosti;

Zajmoprimac je platio kamatu koja je dospela i plativa prema ovom ugovoru u skladu s članom 4;

Zajmoprimac je platio Proviziju za nepovučeni deo kredita koja je dospela i plativa prema ovom ugovoru u skladu s članom 2.7;

Kredit prema ovom ugovoru nije otkazan;

Drugi dokument(i) i uslov(i) koje Zajmodavac može opravdano zahtevati.

Prilog 3

Punomoćje

U ime Vlade Republike Srbije, ministar spoljnih poslova Republike Srbije_______________, izdaje ovo punomoćje, kojim se ovlašćuje

________________________________________________________________

da u ime Vlade Republike Srbije, potpiše Ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E763, deonica Obrenovac-Ljigizmeđu Vlade Republike Srbije i Kineske Export-Importbanke.

POTVRĐUJUĆI GORE NAVEDENO ovo Punomoćje se dodeljuje __________.

Sačinjeno u Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu,________________

Potpis: _____________________

Prilog 4

Ovlašćenje (za povlačenje tranše)

Ja, ___________ (ime i prezime Ovlašćenog lica), ________________ (funkcija Ovlašćenog lica) u ________________ (u daljem tekstu: „Institucija”). Ovim potvrđujem da imam na zakonu zasnovano pravo i ovlašćenje za povlačenje tranši u ime Institucije, u skladu sa uslovima iz Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat ______________ od (datum) _________ (Br. ___________, u daljem tekstu „Ugovor”). U slučaju moje sprečenosti da izvršim povlačenje tranše u potrebnom trenutku, ovlašćujem g-dina ___________ (u daljem tekstu „Ovlašćeni potpisnik”), ____________ (naziv funkcije Ovlašćenog potpisnika) iz ove Institucije, za povlačenje tranše po Ugovoru, potpisivanje dokumenata i obavljanje drugih radnji u vezi sa prethodno navedenim u ime Institucije.

Potpis: ____________________

Funkcija: _____________________

Datum: _____________________

Deponovani potpis Ovlašćenog potpisnika:

Ime i prezime: __________________

Funkcija: ___________________

Prilog 5

Obrazac Neopozivog obaveštenja o povlačenju tranšekredita

(ekspresnom dostavom ili šifriranim SWIFT-om)

Pošiljalac: __________________ (Zajmoprimac)

Primalac: The Concessional Loan Department

The Export-Import Bank of China

No. 30, Fuxingmennei Street, Xicheng District, Beijing 100031

Narodna Republika Kina

Serijski broj:____________

Datum: ____________

Poštovani,

Shodno članu 3. Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat ________________od _________ (datum) (Br. ___________ u daljem tekstu: „Ugovor”) između ____________________ (u daljem tekstu: „Zajmoprimca”) i KineskeExport-Importbanke(u daljem tekstu:„Zajmodavca”), ovim vam dajemo uputstva i ovlašćujemo vas da izvršite plaćanje kako sledi:

Iznos: _________(valuta: USD)

Slovima: _________(valuta: USD)

_________ (navedite „Molimo da platite u _____ (strana valuta)” u

slučaju da je potrebno da Zajmodavac odobri određenu stranu valutu)

Primalac: ___________________

Banka kod koje se vodi račun:____________

Broj računa: ___________________

Datum plaćanja: ___________________

Ovo plaćanje se vrši prema __________________ Fakturi (faktura broj ___________) prema ________________ Ugovoru (Ugovor broj: _____________), i radi plaćanja _______________ (svrha).

Ovim Vas ovlašćujemo da teretite račun koji se navodi u članu 4.5. Ugovora za iznos plaćanja u USD u skladu sa članom 2.1 Ugovora.

Potvrđujemo da će vaša gore navedena uplata biti smatrana za povlačenje tranše sa naše strane prema Ugovoru, i nakon vaše uplate shodno ovom Neopozivom obaveštenju o povlačenju tranšekredita, momentalno se uspostavlja naše odgovarajuće zaduženje prema vašoj strani shodno iznosu izvršene uplate. Navedeni iznos otplatićemo vam zajedno sa svakom obračunatom kamatom na dati iznos u skladu sa odredbama Ugovora.

Takođe potvrđujemo da su naše izjave i garancije i preuzete obaveze iz člana 5. i člana 6. Ugovora i dalje verodostojne i tačne na datum ovog Neopozivog obaveštenja o povlačenju tranše, i da ni jedan događaj iz člana 7. Ugovora nije nastupio, niti je u toku.

Ukoliko u ovom dokumentu nije drugačije definisano, termini imaju značenja koja su im dodeljena u Ugovoru.

Nakon izdavanja, ovo obaveštenje je neopozivo.

_______________ (Pun naziv Zajmoprimca)

(Zvanični pečat Zajmoprimca)

_______________

(Potpis Ovlašćenog potpisnika)

Prilog6

ObrazacPravnog mišljenja

Primalac: Kineska Export-Import banka Datum: _____________________

Poštovani,

Predmet: UgovorozajmuzakreditzapovlašćenogkupcazaProjekat________

(broj ______)

MinistarstvopravdeRepublikeSrbije,merodavnoiovlašćenodaizdapravno mišljenjeuvezisaUgovoromozajmuzakreditzapovlašćenogkupcazaProjekat izgradnje autoputa E763, sektor Obrenovac-Ljig,potpisanog dana_________ (datum)(broj _________,udaljemtekstu:„Ugovorozajmuzakredit”)izmeđuKineskeExport-Importbanke,kao zajmodavca(„Zajmodavac”) iVladeRepublike Srbije,kao zajmoprimca(„Zajmoprimac”).

Za potrebe ovog pravnog mišljenja, izvršili smo pregled kopija sledećih dokumenata:

(1) PotpisanogUgovora ozajmuzakredit;

(2) Onih zakona i propisa i svih ostalih dokumenata, potvrda, evidencijaiinstrumenatakojisuneophodniiprikladnizadavanjemišljenja, iznetogu daljem tekstuovogdokumenta.

Ovopravnomišljenjejedatonaosnovuzakona______________kojisunasnazi nadatumovogdokumenta.

Naosnovuprethodnonavedenog,našemišljenjejesledeće:

1. Zajmoprimac je institucija koja je propisno osnovana i koja zakonito poslujeuskladusazakonima____________,ikojaimaovlašćenje,odobrenjei zakonskopravodazasvojeobavezeodgovara svomsvojomimovinom.

2. Zajmoprimac ima puno ovlašćenje, odobrenje i zakonsko pravo na zaključenjeiizvršenjesvojihobavezapremaUgovoruozajmuzakredit,ipreuzeojesve neophodneradnjezadavanjeovlašćenjazapotpisivanje,dostavljanjei realizaciju Ugovora o zajmu za kredit, i ________________Zajmoprimca jepropisnoopunomoćeniovlašćenzapotpisivanjeUgovoraozajmuzakredituimeZajmoprimca.

3. Zajmoprimac je propisno potpisao Ugovor o zajmu za kredit kojim se uspostavljaju obavezekojesuzaZajmoprimcazakonite,punovažneiobavezujuće,i izvršneuskladusanjegovimuslovima.

4. Potpisivanje,dostavljanje irealizacija Ugovorao zajmu za kreditodstrane Zajmoprimcanepredstavljajunipovredu,nitisuusuprotnostisanitiimajuzaposledicukršenjebilo kog zakonailipropisa___________.

5. Svaovlašćenjaisaglasnostisvihorganau____________kojasetražeu vezisapotpisivanjem,dostavljanjemirealizacijomUgovoraozajmuzakreditod straneZajmoprimca supribavljenaiupotpunosti sunasnaziiproizvodepravno dejstvo,uključujućivršenjeplaćanjauinostranojvalutipremaUgovoruozajmuza krediti prihvatljivostUgovorao zajmuzakreditkao dokaznogmaterijalau sudovima________.

6. Za Ugovoro zajmuzakreditniZajmoprimac ni Zajmodavacneplaćaju

naknadu za registraciju ili sličnu taksu u

,osimadministrativne

taksekojuzaUgovorozajmuzakreditplaćajuiZajmoprimac,iZajmodavac,prema trenutno važećoj stopi od ________%, i uverili smo se da su sve administrativnetaksekojeseplaćaju poovomugovoruozajmuzakreditucelosti izmirene.NijednoplaćanjeZajmoprimcaZajmodavcupoovomugovoruozajmuzakreditnećebiti umanjeno.

7. Potpisivanje i realizacija Ugovora o zajmu za kredit od strane Zajmoprimcapredstavljajukomercijalneradnje,aizjavadaZajmoprimacneće imatipravonabilokakavimunitetuvezisabilokojimsudskimpostupcimailiizvršenjembilokojearbitražneodlukeilisudskeodlukepoosnovusuverenosti ilinekomdrugomosnovujepunovažnaineopozivoobavezujućazaZajmoprimca.

8. Obaveze plaćanja Zajmoprimca po Ugovoru o zajmu za kredit su barem podjednako prioritetne kao i svi njegovi ostali neosigurani i nepodređeni dugovi,osimonihkojiimaju obavezanprioritetprema __________zakonu.

9. OpredeljenjezakineskopravokaomerodavnozaUgovorozajmu zakredit je punovažanizbormerodavnogprava.PodnošenjesvihsporovakojiproisteknuizUgovora ozajmuzakreditiliuvezisanjimodstraneZajmoprimcaKineskojkomisijizameđunarodnuprivrednuitrgovinskuarbitražu premaUgovoruozajmu zakredit nije u suprotnosti ni sa jednim zakonom __________. Imenovanje zastupnikaZajmoprimca za prijemsudskedokumentacijeuKininepredstavljapovredu bilokojeodredbebilokogzakona ilipropisa___________.

10. Zajmodavac nije i neće biti smatran za lice sa boravištem,

prebivalištem ili organizacijom u

samozapotrebepotpisivanja,

dostavljanja,realizacijei/iliizvršenjaUgovoraozajmu zakredit.

Ovopravnomišljenjejestriktnoograničenonapredmetnavedenutekstuovog dokumentaivaše oslanjanjenanjegajemogućesamoupogledu predmetanakojese odnosi.Nikakvooslanjanjenaovomišljenjezabilokojedrugesvrhenijemoguće, kaoninjegovoobelodanjivanje bilokojimdrugimlicimabeznašesaglasnosti.

Spoštovanjem,

__________________________

Prilog7

Neopozivapunomoć

(Imenovanje Zastupnika Zajmoprimcazaprijemsudskedokumentacije)

Datum:_________

Poštovani,

ObraćamovamseuvezisaUgovoromozajmuzakreditzapovlašćenogkupcaza

Projekat_____________od(datum)_______(Br.___________,udaljemtekstu

„Ugovor”).OvimVasimenujemo po Ugovoruza našegzastupnika,isključivoza potrebe prijemazanašračuniunašeimesvihpismenakojeizdajeKineska komisijazameđunarodnuprivrednuitrgovinskuarbitražu,uvezisabilokojom tužbom ili postupkom koji proisteknu iz ili u vezi sa ovim ugovorom. Potvrđujemodaćemovamunajkraćemroku obezbediti verodostojneitačnekopije Ugovoraisvihrelevantnih predmetnihdokumenata.Takođe,potvrđujemodasuvašeobaveze,usvojstvunašegzastupnika,ograničeneisključivonaonekojesunavedeneudonjimstavovima,idaćesveostaleuslugebitineophodnesamona naškonkretanzahteviuzavisnostisa vašomsaglasnošću.Vašeobavezesusledeće:

(1) da nam bez odlaganja prosledite (u meri u kojoj je to pravovaljano i moguće) original ili kopiju svakog obaveštenja o arbitraži koje primite ekspresnom avionskompreporučenompoštomsaunapredplaćenompoštarinom, ilinanekidrugi ekspeditivannačinkojismatrateodgovarajućim,nasledeću adresu:

Prima:

Tel.:

ilinaonudruguadresukojupovremenobudemozahtevaliuobaveštenju koje Vam dostavimo ekspresnom avionskom preporučenom poštom sa unapred plaćenom poštarinom sa oznakom: „N/r: Licu ovlašćenom za prijem pismena/Predmet:Prijempismena”;

(2) daobavljatedužnostiZastupnikazaprijempismenauskladusaUgovorom.

Molimo vas da potvrdite svoje prihvatanje ovog imenovanja, tako što ćete potpisatiobrazac duplikatapotvrdeuzovajdopis iistivratitinanašuadresuililicukojevam mizatoodredimo.

Spoštovanjem,

Imeiprezime:

Funkcija:

Prilog8

PotvrdaZastupnikazaprijemsudskedokumentacije

Prima:(NazivZajmoprimca)

Datum:

Potvrđujemo prijem vašeg dopisa od (datum) od

___________________(Zajmoprimac),čijajeovovernakopija,isaglasnismosanašim imenovanjem u skladu sa njim za prijem u ime ___________________ (Zajmoprimac)sudskihdokumenatakojedostaviKineskakomisijazameđunarodnu privrednuitrgovinskuarbitražuubilokomsudskomprocesuilipostupkukojiproisteknuiziliuvezisaUgovoromnavedenimupomenutomdopisu.

Spoštovanjem,

Imeiprezime:

Funkcija:

Prilog 9

ObrazacObaveštenjaostupanjunasnaguUgovoraozajmu

Šalje: KineskaExport-Importbanka

No.30,FuxingmenneiStreet,Xicheng District,Beijing 100031.

NarodnaRepublikaKina

Prima:___________________________ (Zajmoprimac)

Datum:

Poštovani,

Uskladusačlanom9.Ugovoraozajmuzakreditzapovlašćenogkupcaza

Projekat______________(Br.___________,udaljemtekstu„Ugovor”)od(datum)

___________ između ___________________ („Zajmoprimac“) i Kineske Export-Importbanke(„Zajmodavac”), obaveštavamovasosledećem:

(a) Sviuslovinavedeniučlanu9.1Ugovorasuispunjeni;

(b) Ugovor stupanasnaguoddananavedenog uovomdokumentu.

KineskaExport-Importbanka

(Potpisovlašćenogpotpisnika)

Prilog 10

ObrazacPlanaotplate

zajma zakredit zapovlašćenogkupcaza Projekat__________________od(datum)

_________(Br.______________)

Brojrata Datumdospeća IznosuUSD 1 2 3 4 5 6 7 8 Ukupno

Napomena:IznosnaznačenuovomplanuseodnosisamonaotplatuGlavnice zajma prema Ugovoru o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat

od(datum)_________(Br.___________),dokseobračunata

kamataplaća uskladusaodredbamačlana 4.navedenogugovora.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE UGOVORA

Razlozi za potvrđivanjeUgovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E763 (deonica Obrenovac-Ljig), između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca,sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11) prema kojoj Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o zaduživanju Republike Srbije.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu(„Službeni glasnik RS”, broj 59/13), predviđeno je zaduživanje Republike Srbije kod kineske Export-Import banke za izgradnjudeonica Pojate-Preljinaautoputa E-761, Obrenovac-Ljigautoputa E-763 i regionalni autoput Novi Sad-Ruma-Šabac-Loznica do iznosa od ukupno USD 1.200.000.000, od čega je za deonicu Obrenovac-Ljigautoputa E-763 predviđenoUSD 301.000.000.

Dosadašnje aktivnosti koje se sprovode na nivou vlada Republike Srbije i NR Kine, u cilju unapređenja ekonomske saradnje i sprovođenja međudržavnog Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade NR Kine, koji je zaključen 20. avgusta 2009. godine(„Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ,broj 90/09)rezultirale su uspešnom realizacijom tri kreditna aranžmana, posredstvom kineske Export-Import banke kao ovlašćene državne institucije.Iz do sada odobrenih kreditnih sredstava finansiraju se: Projekat izgradnje mosta Zemun-Borča sa pristupnim saobraćajnicama, Projekat nabavke skenera za potrebe Uprave carina i Prva faza Paket projekta TE Kostolac-B.

Vlada NR Kine je6. septembra 2012. godineosnovala Sekretarijat za saradnju Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope pri kineskom Ministarstvu inostranih poslova i odobrila specijalnu kreditnu liniju od deset (10) milijardi američkih dolara za unapređenje saradnje sa navedenim zemljama. Odobrena sredstva se, putem odobravanja povoljnih kredita vladama zemalja korisnika, plasiraju za finansiranje predloženih projekata, pre svega iz oblasti infrastrukture, energetike, visokih tehnologija, eksploatacije rudnih bogatstava, kao i za isplative proizvodne kapacitete.

Naša zemlja je prihvatila inicijativu za saradnju sa NR Kinom u okviru novouspostavljenog mehanizma, tako što su predstavnici Vlade Republike Srbije uputili pisma kineskim zvaničnicima i kineskojExport-Import banci, kandidujući za finansiranje nekoliko projekata iz oblasti putne infrastrukture i energetike, među kojima je bio naveden i Projekat izgradnje autoputaE763 (deonica Obrenovac-Ljig).

Strateško partnerstvo Srbije i Kine koje je i pre ove inicijative dalo vidljive rezultate krozuspešnu realizaciju tri ranije zaključena kreditna aranžmana, svrstalo je RepublikuSrbiju među prioritetne korisnike nove kreditne linije.

Prvi predloženi projekat koji je prihvaćen za finansiranje, obuhvatiće izgradnjudeonice Obrenovac-Ljig autoputa E763 kako bi se omogućilo kvalitetnije povezivanje saobraćajnog koridora 10 sa Jadranskim morem, odnosno lukom Bar kao značajnim robno-transportnim centrom u kome se sustiču drumski, železnički i pomorski saobraćajni sistemi. Postojanje planiranog puta privući će korisnike sa područja srednje, severoistočne i istočne Evrope. Realizacija ovog putnog pravca podrazumeva znatno bolju uslugu u tokovima ljudi i robe, koji se trenutno odvijaju mrežom magistralnih puteva. Takođe, uspostaviće se kvalitetna veza severa i juga, tj. područja Vojvodine, Beograda, centralne i zapadne Srbije. Izgradnja i opremanje infrastrukturnog koridora E763 doprineće društvenom i privrednom razvoju regionalnih područja kroz koje trasa planiranog putnog pravca prolazi i uticaće na razvoj mreže puteva u širem okruženju.

U skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-9608/2012 od 29. decembra 2012. godine,31. decembra 2012. godine podneta je kreditna prijava kineskoj Export-Import banci za odobrenje dugoročnog kredita pod preferencijalnim uslovimau iznosu od USD 301.000.000za finansiranje 90% vrednosti Projekta izgradnje autoputa E763 (Obrenovac-Ljig) u okviru mehanizma saradnje Kina-Centralna i Istočna Evropa (u daljem tekstu: Projekat).

Ministarstvo građevinarstva i urbanizma,kao Naručilac i Koridori Srbije d.o.o. Beograd,kao Korisnik, sa jedne strane, i kineska kompanija China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group Ltd. of Shandong Hi-speed Group Co Ltd. kao Izvođač radova,sa druge strane, zaključili su 13. maja 2013. godine Komercijalni ugovor za izgradnju autoputa E763, sektor Obrenovac-Ljig, na osnovu kojeg je kineskaExport-Import banka donela ocenu o njegovoj podobnosti za finansiranje i odobrila kredit u traženom iznosu pod povoljnim uslovima.

Predloženi finansijski uslovi bili su prihvatljivi za srpsku stranu jer ne samo da su odgovarali traženim uslovima iz kreditne prijave, već subili znatno povoljniji od kreditnih uslova koji su odobreni Republici Srbiji kroz realizaciju postojeća tri kreditna aranžmana za finansiranje Projekta nabavke skenera za Upravu carina Republike Srbije, Projekat izgradnje mosta Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama iPrvu fazu Paket projekta TE Kostolac-B.

Zaključkom Vlade 05 Broj:48-7174/2013-1 od 25. avgusta 2013. godine, usvojen je Nacrt ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E763 (deonica Obrenovac-Ljig),između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca (u daljem tekstu: Ugovor o zajmu) i istovremeno ovlašćen Velimir Ilić, ministar građevinarstva i urbanizma, da u ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, potpiše Ugovor o zajmu. Ugovor o zajmu potpisan je 26. avgusta 2013. godine u Pekingu,prilikom zvanične posete delegacije Republike Srbije NR Kini, koju je predvodio predsednik Tomislav Nikolić.

Ugovorom o zajmu uređuju se prava i obaveze između Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu:Zajmoprimac) i Export-Import Bank of China (u daljem tekstu: Zajmodavac) u vezi sa odobrenjem i stavljanjem na raspolaganje Zajmoprimcu potrebnih kreditnih sredstava pod preferencijalnim uslovima.

Ugovorom o zajmu predviđeno je da Zajmodavac stavi na raspolaganje Zajmoprimcu kredit u iznosu od USD 301.000.000 radi finansiranja90% ukupne vrednosti Projekta koja iznosi USD333.747.540, pod sledećim uslovima:

period dospeća kredita je 20 godina od datuma efektivnosti Ugovora o zajmu, uključujući period počeka od pet (5) godina, dok je period otplate glavnice 15 godina;

fiksna kamatna stopa od 2,5% godišnje;

provizija za troškove obrade kredita od 0,25% na ukupni iznos kredita (plaća se jednokratno);

provizija na nepovučena sredstva kredita od 0,25% godišnje;

polugodišnja otplata obaveza;

period korišćenja kredita vremenski trajepet (5) godina od datuma efektivnosti Ugovora o zajmu, uz mogućnost da se, ukoliko bude potrebno, može produžiti na zahtev Zajmoprimca;

mogućnost korišćenja prava na prevremenu otplatu kredita, uz plaćanje naknade, obračunate od datuma prevremene otplate do datuma redovnog dospeća prevremeno izmirene obaveze, od 1%godišnje.

Odredbama člana 1. Ugovora o zajmu bliže se određuju definicije i značenja termina u tekstu tog ugovora.

Odredbama člana 2. Ugovora o zajmu uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava kreditau iznosu od USD 301.000.000, što predstavlja 90% cene Projekta. Takođe, određena je visina godišnje kamate od 2,5%, stopa koja se primenjuje na troškove obrade kredita od 0,25% godišnje istopa na proviziju za nepovučeni deo kredita od 0,25% godišnje.Period dospeća kredita je20 godina od dana stupanja na snagu predmetnog ugovora, uključujući period počeka u trajanju od pet (5) godina od njegovog stupanja na snagu i period otplate od 15 godina.

Odredbama člana 3. Ugovora o zajmu uređuju se posebni uslovi za isplatu prve tranše i uslovi za isplatu ostalih tranši kredita, kao i mogućnost za produženje perioda raspoloživosti kredita.

Odredbama člana 4. Ugovora o zajmu uređuje se način izmirivanja obaveza Zajmoprimca po osnovu zaduživanja, uključujući i pravo Zajmoprimca da prevremeno izmiri obaveze uz saglasnost Zajmodavca, i plaćanje naknade od strane Zajmoprimca za korišćenje prava na prevremenu otplatu u visini godišnje stope od 1% obračunate od datuma prevremene otplate do datuma redovnog dospeća prevremeno izmirene obaveze.

Odredbama člana 5. Ugovora o zajmu uređuju se izjave i garancije Zajmoprimca u vezi sa zaključivanjem i sprovođenjem navedenog ugovora.

Odredbama člana 6. Ugovora o zajmu uređuju se posebne obaveze Zajmoprimca koje se odnose na zaključivanje i sprovođenje navedenog ugovora.

Odredbama člana 7. Ugovora o zajmu uređuju se slučajevi neizvršenja ugovornih obaveza od strane Zajmoprimca, usled čijeg nastupanja Zajmodavac stiče pravo da zahteva prevremenu otplatu kredita. Takođe, odredbama ovog člana predviđa se pravo Zajmodavca da u slučaju promene politike ili propisa u Republici Srbiji, koja onemogućava Zajmoprimca da izvršava obaveze u skladu sa odredbama navedenog ugovora, otkaže kredit i zahteva isplatu svih iznosa koji predstavljaju zaduženje Zajmoprimca pre roka dospeća.

Odredbama člana 8. Ugovora o zajmu uređuje se način rešavanja sporova posredstvom arbitraže Kineske komisije za međunarodnu privrednu i trgovinsku arbitražu (CIETAC) i određuje se pravo NR Kine kao merodavno pravo.

Odredbama člana 9. Ugovora o zajmu uređuje se njegovo stupanje na snagu i određuju uslovi koje je potrebno ispuniti za stupanje na snagu, kao i pravo Zajmodavca, da ukoliko Ugovor o zajmu ne stupi na snagu u roku od godinu dana, ponovo oceni uslove u vezi sa realizacijom projekta i korišćenjem kredita.

Kao jedan od uslova za stupanje na snagu Ugovora o zajmu, predviđeno je zaključivanje Ugovora o prenosu zajma, kojim će odobreni zajamZajmoprimacprenetiNaručiocu-Ministarstvu građevinarstva i urbanizma radi realizacije Projekta po osnovuKomercijalnog ugovora za izgradnju autoputa E763, sektor Obrenovac-Ljig, od 13. maja 2013. godine.

III.OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. predviđa se potvrđivanjeUgovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupcaza Projekat izgradnje autoputa E763 (deonica Obrenovac-Ljig) između Vlade Republike Srbijekoju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca, zaključenog 26. avgusta 2013. godine, u originalu na engleskom jeziku.

Odredba člana 2. sadrži tekst Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupcaza Projekat izgradnje autoputa E763 (deonica Obrenovac-Ljig) između Vlade Republike Srbijekoju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

Odredbom člana 3. uređuje se stupanje na snagu zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi sa donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst)proizilaze iz činjenice da su početak izvođenja radova i povlačenje sredstava za finansiranjeProjekta,uslovljeni stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu.

Ostavite komentar