Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga

Na osnovu člana 17. stav 1, člana 34. stav 4, člana 36. stav 3, člana 38. stav 3, člana 42. stav 1, člana 67, člana 103. st. 1, 4. i 7, člana 111. stav 2, člana 114. stav 2, člana 125, člana 126. stav 3, člana 141. stav 3, člana 154, člana 164, člana 170. stav 2, člana 182. stav 4, člana 188. stav 3, člana 195, člana 206. stav 2, člana 209, člana 228. stav 2, člana 231. stav 3, člana 247. i člana 249. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, broj 73/03),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O CARINSKI DOZVOLjENOM POSTUPANjU SA CARINSKOM ROBOM, PUŠTANjU CARINSKE ROBE I NAPLATI CARINSKOG DUGA

Član 1.

U Uredbi o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga („Službeni glasnik RS”, br. 127/03, 20/04, 24/04 i 63/04) u članu 21. stav 5. reči: „iz člana 4” zamenjuju se rečima: „iz člana 5”.

Član 2.

U Listi obrade ili prerade koju treba izvršiti na materijalima bez porekla kako bi dobijeni proizvod stekao status proizvoda sa poreklom (Prilog br. 21) posle tar. broja 63.08 dodaje se tar. broj 63.09, koji glasi:

„––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

63.09 -Iznošena – dotrajala odeća Prikupljanjei drugi dotrajali proizvodi i pakovanjeod tekstila za isporuku

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––“

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-6214/2004-001

U Beogradu, 16. septembra 2004. godine

Vlada Republike Srbije

Potpredsednik,

Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar