Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

PREDLOG

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr.zakon i 103/15),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA

FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2016. GODINU

I

Daje se saglasnost na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu, koju je Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje doneo na sednici održanoj 17. novembra 2016. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, novembra 2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

1. Pravni osnov za donošenje Odluke

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr.zakon i 103/15), kojom je utvrđeno da Narodna skupština donosi odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

2. Razlozi za donošenje Odluke

Ako u toku fiskalne godine dođe do povećanja rashoda i izdataka ili smanjenja prihoda, prema članu 47. pomenutog zakona, finansijski planovi se uravnotežuju smanjenjem planiranih rashoda i izdataka ili uvođenjem novih prihoda, putem rebalansa finansijskih planova. Potrebne izmene na odobrenim aproprijacijama na strani prihoda odnose se na umanjenje donacija od međunarodnih organizacija na osnovu analize očekivanih aktivnosti. Na strani rashoda potrebne izmene se odnose na uvećanje izdataka po osnovu izvršnih sudskih rešenja koja se naplaćuju prinudnim putem, kao i na kupovinu poslovnog prostora radi preseljenja i objedinjenja direkcije Nacionalne službe za zapošljavanje na jednoj lokaciji.

3. Objašnjenje pojedinačnih rešenja u Odluci

U članu 1. stav 1. pomenutog zakona propisano je da je Nacionalna služba za zapošljavanje organizacija za obavezno socijalno osiguranje, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu.

4. Razlozi za donošenje Odluke po hitnom postupku

Ovu odluku je potrebno doneti po hitnom postupku, radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije za obavezno socijalno osiguranje i redovne isplate određenih prava.

Ostavite komentar