Uredba o korišćenju sredstava za sistematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 33/04),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA SISTEMATSKU KONTROLU PLODNOSTI

OBRADIVOG POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja sredstava za sistematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, van teritorija autonomnih pokrajina.

Visina sredstava za sistematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta iznosi 1.200 dinara po uzorku.

Član 2.

Sistematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta vrše poljoprivredne stručne službe (u daljem tekstu: služba) koje su ovlašćene od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sistematska kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta obuhvata: uzimanje uzoraka, agrohemijsku analizu zemljišta (pH, CaCO3, K2O, P2O5, ukupan N i humus), preporuku za upotrebu veštačkih i organskih đubriva i mere za poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava zemljišta.

Član 3.

Pravo na besplatnu sistematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta imaju zemljoradnici, sopstvenici ili korisnici obradivog poljoprivrednog zemljišta od I do V katastarske klase koji podnesu zahtev službi iz člana 2. ove uredbe.

Član 4.

Zahtev za korišćenje sredstava za vršenje sistematske kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta služba podnosi Ministarstvu do 31.oktobra 2004. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana služba podnosi:

1) program sistematske kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta,

2) spisak zemljoradnika sa adresom, brojem telefona, jedinstvenim matičnim brojem, nazivom katastarske opštine i brojem katastarske parcele na kojoj se sprovodi sistematska kontrola plodnosti,

3) podatak o broju uzetih uzoraka zemljišta,

4) potvrda o izvršenoj agrohemijskoj analizi zemljišta (pH, CaCO3, K2O, P2O5, ukupan N i humus), sa preporukama za upotrebu veštačkih i organskih đubriva i merama za poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava zemljišta.

Član 5.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo.

Član 6.

Novčanom kaznom od 8.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – zemljoradnik, ako ostvari pravo na besplatnu sistematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, a ne ispunjava uslove iz člana 3. ove uredbe.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-6288/2004-001

U Beogradu, 16. septembra 2004. godine

Vlada Republike Srbije

Potpredsednik,

Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar