Uredba o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

Obrazac N-1 Prijava za evidenciju obveznika plaćanja naknade za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

Naziv privrednog društva

 

Sedište

 

Adresa

 

Matični broj

 

PIB

 

Broj licence

 

Telefon / faks

 

e-mail

 

Odgovorno lice

Ime

 

 

Prezime

 

 

Adresa

 

Ime i prezime odgovornog lica

Potpis odgovornog lica

Pečat

Ostavite komentar