Uredba o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

NAZIV OBVEZNIKA PLAĆANjA NAKNADE:

ADRESA:

PIB:

EVIDENCIONI BROJ:

Obrazac N – 3 IZVEŠTAJ O OBRAČUNATOJ NAKNADI ZA FORMIRANjE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ZA PERIOD OD ______________ DO ______________ *

 

Pedni broj

 

 

Opis

Vrsta derivata nafte

motorni benzini (u litrima)

avionski benzin (u litrima)

dizel za transport (u litrima)

gasna ulja za loženje (u litrima)

gorivo za mlazne motore kerozinskog tipa (u kilogramima)

TNG (u kilogramima)

ulja za loženje (u kilogramima)

 

 

A

B

V

G

D

E

Ž

1.

Visina naknade (u RSD/litri odnosno, u RSD/kilogramu)

 

 

 

 

 

 

 

2.

KOLIČINA ZA OBRAČUN NAKNADE PRI STAVLjANjU U PROMET

3.

OBRAČUNATI IZNOS NAKNADE PRI STAVLjANjU U PROMET (1 x 2)

4.

KOLIČINA ZA OBRAČUN NAKNADE PRI UVOZU

5.

OBRAČUNATI IZNOS NAKNADE PRI UVOZU (1 x 4)

6.

UKUPNA KOLIČINA ZA OBRAČUN NAKNADE (količine pod RB. 9. Obrasca KOLIČINE DERIVATA)

(2+4)

7.

UKUPNO OBRAČUNATI IZNOS NAKNADE

(1 x 6)

 

 

 

 

 

 

 

8.

UKUPNO OBRAČUNATO ZA PERIOD

A+B+V+G+D+E+Ž

*Obrazac se koristi za mesečno i godišnje izveštavanje

Plaćanje se vrši saglasno Uredbi o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

***Odgovorno lice je fizičko lice koje je u odgovarajućem registru upisano kao zakonski zastupnik energetskog subjekta koji je obveznik dostave obrazaca, ili fizičko lice koga je zakonski zastupnik ovlastio da potpisuje predmetne obrasce

Datum:

 

M.P.

(potpis odgovornog lica obveznika uplate naknade)

Ime i prezime odgovornog lica obveznika uplate naknade***

Ostavite komentar