Uredba o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

NAZIV OBVEZNIKA PLAĆANjA NAKNADE:

ADRESA:

PIB:

EVIDENCIONI BROJ:

Obrazac N – 4 IZVEŠTAJ O UPLATAMA NAKNADE ZA FORMIRANjE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ZA PERIOD

OD ______________ DO ______________ *

Period

Iznos uplaćene naknade (iznos pod rednim brojem 3. Obrasca OBRAČUN NAKNADE)

Datum uplate

Banka

januar

 

 

 

februar

 

 

 

mart

 

 

 

april

 

 

 

maj

 

 

 

juni

 

 

 

juli

 

 

 

august

 

 

 

septembar

 

 

 

oktobar

 

 

 

novembar

 

 

 

decembar

 

 

 

————————-

Σ

—————————–

———————————–

*Obrazac se koristi za mesečno i godišnje izveštavanje

Na obrascu se prikazuju sve uplate po osnovu naknade

**Odgovorno lice je fizičko lice koje je u odgovarajućem registru upisano kao zakonski zastupnik energetskog subjekta koji je obveznik dostave obrazaca,

ili fizičko lice koga je zakonski zastupnik ovlastio da potpisuje predmetne obrazce.

Datum:

 

M.P.

(potpis odgovornog lica obveznika uplate naknade)

Ime i prezime odgovornog lica obveznika uplate naknade**

Ostavite komentar