Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

Law on Amandments of the Law on Nature Protection

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

– Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Naslov VIII – Politike saradnje, član 72 i 111 – Životna sredina

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

– član 111, opšti rok (član 72.)

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Izmene i dopune zakona su u skladu sa članom 111. SSP jer jača i razvija saradnju u oblasti životne sredine u cilju sprečavanja dalje degradacije i poboljšanja postojećeg stanja u oblasti zaštite životne sredine

Ovim zakonom vrši se usklađivanje Zakona o zaštiti prirode sa Zakonom o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine i zakonskim rešenjima sadržanim u tekstu zakona o izmenama Zakona o zaštiti životne sredine. Zakonom o prestanku važenja zakona o Fondu koji je stupio na snagu 29. septembra 2012.godine, prestao je sa radom Fond za zaštitu životne sredine. Kako su se prema dosadašnjem sistemu finansiranje zaštićenih područja vršilo, između ostalog, i iz sredstava Fonda za zaštitu životne sredine, a sobzirom na prestanak rada Fonda, izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode je neophodna. Izmena je izvršena u skladu sa rešenjima sadržanim u Zakonom o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13 i 142/14) U skladu sa ovim zakonskim rešenjima sačinjen je predlog izmena Zakona o zaštiti prirode. Izmene zakona imaju za cilj da obezbede kontinuitet u funkcionisanju sistema finansiranja zaštićenih područja.

Predlog izmena obuhvata usklađivanje sa potvrđenim međunarodnim ugovorima (Konvencija o biološkoj raznovrsnosti, Konvencija o međunarodnoj trgovini divlje flore i faune – CITES Konvencija) i relevantnim propisima EU u delu koji se odnosi na zaštitu i očuvanje divljih vrsta flore i faune, držanje divljih životinja u zoološkim vrtovima, prkogranični promet, uzgoj i trgovinu divljih vrsta, postupanje sa nađenim primercima divljih vrsta životinja, inspekcijski nadzor, rad carinskih službi, trajno oduzimanje strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta, kaznenu politiku i dr.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode su predviđene nacionalnim programom za usvajanje Acquis Communitaire 2013-2016, i rok za donošenje

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o funkcionisanju EU, Poglavlje HH, čl.191-193

Treaty on Functioning of the European Union, Chapter XX, Article 191-193 (OJ C321E)

potpuno usklađen

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Uputstvo Saveta 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta / Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (OJ L 206, 22.7.1992) CELEX 31992L0043 -delimično

Uputstvo Saveta 1999/22/EZ o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima / Council Directive 1999/22/EC of 29 March 1999 relating to the keeping of wild animals in zoos (OJ L 94, 9.4.1999) CELEX 31999L0022-delimično

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2009/147/EC od 30. novembra 2009. godine o očuvanju diljih ptica 2009/147 DIRECTIVE 2009/147/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009 on the conservation of wild birds – delimično usklađeno

EU propisi ne preciziraju na koji način treba da se organizuju nadležnosti državnih organa koji su zaduženi za implementaciju pravnih tekovina EU, pod uslovom da su nadležnosti jasno odvojene i ne sprečavaju potpunu implementaciju. Međutim, početak procesa aproksimacije obezbeđuje jedinstvenu mogućnost za pregled postojećeg institucionalnog uređenja i razmatra mogućnosti poboljšanja učinka.

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Uredba Saveta 338/97/EZ godine o zaštiti faune i flore regulisanjem njihove trgovine / Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (OJ L 61, 3.3.1997) CELEX 31997R0338

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Glavne obaveze i odgovornosti u oblasti zaštite prirode, koje proizilaze iz navedenih propisa EU ugrađene su u tekst osnovnog Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10 – ispravka), a predloženim izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, potpunije se definišu i druge obaveze iz navedenih propisa, kao što je postupak ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu, ekološka mreža Republike Srbije, držanje i obeležavanje živih primeraka divljih životinja u zatočeništvu, držanje divljih životinja u zoološkim vrtovima, poreklo i postupanje sa primercima strogo zaštićenim i zaštićenim divljim vrstama koji su prijavljeni do stupanja na snagu ovog zakona, prekogranični promet, trgovina i uzgoj divljih vrsta dok je njihova razrada predviđena kroz donošenje novih, odnosno reviziju postojećih podzakonskih propisa.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

U predloženim izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode predviđeno je donošenje posebnih izvršnih propisa uroku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, kojima se uređuju: visina i način plaćanja takse za stručnu proveru sadržaja pošiljke; uslovi koje treba da ispunjavaju ovlašćeni obeleživači, način praćenja i kontrole procesa obeležavanja živih primeraka divljih vrsta, sadržina zahteva, dokumentacija koja se podnosi uz zahtev i obrazac zahteva za izdavanje dozvole za rad zoološkog vrta, postupanje sa primercima strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta koji su prijavljeni do stupanja na snagu ovog zakona, obrazovanje zajedničkog tela za obuku službenih lica inspekcijskih organa, službenika carinske službe u ovlašćenih policijskih službenika za vršenje nadzora ptrekogeaničnog prometa i trgovine divljim vrstama), osim propisa koji su predviđeni važećim zakonom, a čije se donošenje, odnosno revizija očekuje u 2015. godini (postupak ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu, ekološka mreža Republike Srbije, prekogranični promet, trgovina i uzgoj divljih vrsta).

Stoga, sam predlog izmena predstavlja ima za cilj prenos odredaba EU propisa, ali i kao implementacioni akt njihovu efikasnije sprovođenje. Shodno tome da izmene i dopune zakona predstavljaju propis koji je predmet usklađivanja sa propisima EU, pa su Tabele usklađenosti sa EU propisima sačinjene.

Potpuna usklađenost postići će se kroz prilagođavanje rada organa, organizacija i privrednih subjekata obavezama i odgovornostima u oblasti zaštite prirode na način koji će se detaljno urediti izvršnim propisima saglasno rokovima za njihovo donošenje (jedna godina od dana stupanja na snagu zakona).

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava

Predlog izmena i dopuna koji se odnosi na finansiranje zaštićenih područja ne predstavljaju propis kojim se vrši usklađivanje sa relevantnim propisom EU, već predstavlja usklađivanje sa zakonodavnim rešenjima nacionalnih propisa koji se odnose na reorganizaciju sistema finansiranja zaštićenih područja usled prestanka rada Fonda za zaštitu životne sredine, a u cilju daljeg kontinuiranog funkcionisanja sistema finansiranja zaštitićenih područja.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Važeći Zakon o zaštiti prirode preveden na engleski jezik. U toku je izrada prevoda predloga zakona o izmenama i dopunama ovog zakona na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Tekst predloženih izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode pripremilo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, u saradnji sa stručnim organizacijama u oblasti zaštite prirode, pri čemu su korišćena međunarodna iskustva i relevantna zakonska rešenja država članica EU. Analiza usklađenosti Predloga zakona sa relevantnim propisima Evropske unije sa obrazloženim mišljenjem, pribavljeni su i od ECRAN eksperata Environment and Climate Regional Accession Network (ECRAN).

Ostavite komentar