Uredba o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

____________________________________________

(unutrašnja orgnizaciona jedinica)

____________________________________________

(uža orgnizaciona jedinica)

OBRAZAC

ZA OCENjIVANjE RADA ZAPOSLENIH NA IZVRŠILAČKIM RADNIM MESTIMA

za period ________ godine

I PODACI O OCENjIVANOM

1. Prezime, ime jednog roditelja, ime 2. JMBG 3. Čin/zvanje 4. Naziv radnog mesta 5. Nagrade, pohvale priznanja 6. Uvećanje/umanjenje plate 7. Disciplinske i druge mere 8. Odsustvovanje u toku godine 9. Napomene od značaja za ocenu

II OCENA ZA PRVI CIKLUS OCENjIVANjA datum _____________

OCENA OCENjIVAČ KOMENTAR KONTROLORA KONTROLOR

III NAPOMENA ZA PRVI CIKLUS OCENjIVANjA

IV OCENA ZA DRUGI CIKLUS OCENjIVANjA datum _____________

OCENA OCENjIVAČ KOMENTAR KONTROLORA KONTROLOR

V NAPOMENA ZA DRUGI CIKLUS OCENjIVANjA

VI GODIŠNjA OCENA datum _____________

OCENA POTPIS OCENjIVAČA KOMENTAR KONTROLORA POTPIS KONTROLORA DATUM I POTPIS ZAPOSLENOG

VII OCENA PO ZAHTEVU

ZA PREISPITIVANjE ZAKLjUČNE OCENE datum _____________

OCENA POTPIS ČLANOVA KOMISIJE 1.2.3. DATUM I POTPIS ZAPOSLENOG BAZIČNE KOMPETENCIJE KOMPETENCIJE INDIKATORI Ocena za 1. ciklus u bodovima [1- 4]* Ocena za 2. ciklus u bodovima [1-4]* SLUŽENjE GRAĐANIMA Razume važnosti svog posla za dobrobit građana i kolega Reaguje pravovremeno Prepoznaje potrebe građana i zaposlenih Postavljanjem pitanja proverava da li je razumeo građane i zaposlene Primenjuje planove i ciljeve iz svoje nadležnosti, u skladu sa potrebama građana Ličnim primerom doprinosi poverenju javnosti u rad policije UPRAVLjANjE PROMENOM Usvaja i sprovodi nove ideje Preuzima odgovornost za svoju ulogu u promeni Razume potrebu i korist od promene Prilagođava se na nove zahteve i načine rada Spreman je da preuzme nove uloge i odgovornosti u radu UPRAVLjANjE UČINKOM Razume zadate ciljeve Optimalno koristi raspoložive resurse pri ostvarenju zadataka Prepoznaje prioritete Poštuje vremenske rokove Traži smernice kada je potrebno Prepoznaje i izveštava o zastojima u radu Prati faze procesa rada LIČNA DELOTVORNOST Pouzdano i odgovorno postupa u izvršavanju radnih zadataka Postupa u delokrugu svoje nadležnosti Strpljiv je i koncentrisan u poslovima koji zahtevaju duže angažovanje Uči iz svojih prethodnih iskustava Uočava sopstvena ograničenja – nije sujetan U krizi ostaje smiren i jasno misli Uči i razvija znanje i veštine DONOŠENjE ODLUKA Sakuplja informacije i proverava njihovu pouzdanost Pravi razliku između bitnih i nebitnih informacija Kada je potrebno, samostalno donosi odluke iz svoje nadležnosti Odluke iz svoje nadležnosti donosi pravovremeno Predviđa rizike i posledice odluka i informiše neposrednog rukovodioca RAD SA DRUGIMA I RUKOVOĐENjE Govori jasno i razumljivo Sarađuje sa kolegama razmenjujući znanja, informacija i iskustva Uvažava različitosti i promoviše jednakosti (u odnosu na pol, rasu, status, religiju, poziciju i sl.) Izražava svoje mišljenje uvažavajući druge Vodi računa o uticaju svog ponašanja na druge Uvažava različitosti u stavovima i mišljenjima Razume svoju ulogu u timu

REZULTATI RADA MERILA INDIKATORI Ocena za 1. ciklus u bodovima[1-4]* Ocena za 2. ciklus u bodovima [1-4]* PROFESIONALIZAM U RADU Samostalno primenjuje potrebna znanja Poštovanje vrednosti državne službe (integritet, poštenje, lojalnost i posvećenost) Svoje lične ciljeve usklađuje sa ciljevima organizacije Organizovan u radu Za policijske službenike u statusu OSL: – ispunjava zahteve u pogledu motoričkih sposobnosti – ispunjava zahteve u pogledu gađanja iz formacijskog naoružanja-uniformu i naoružanje nosi na propisan način INOVATIVNOST Najmanje tri obrazložena predloga za unapređenje procesa rada KORISTI NOVE METODE RADA I TEHNOLOGIJE Ovladao je novim metodama i tehnologijama koje su uvedene u proces rada DOPRINOS OSTVARENjU PLANIRANIH REZULTATA ORGANIZACIONE JEDINICE Obimom i kvalitetom obavljenog posla i svojim odnosom prema radu značajno doprinosi ukupnim rezultatima rada organizacione jedinice Za policijske službenike u statusu OSL doprinos rezultatima rada se ocenjuje na osnovu postojećih evidencija rada

* Svako merilo se ocenjuje primenom četvorostepene bodovne skale, i to:

1 bod – „neprihvatljivo“

2 boda – „potrebno je unapređenje“

3 boda- „ispunjava očekivanje“

4 boda- „značajno prevazilazi očekivanje

PONDERI

I BAZIČNE KOMPETENCIJE

Kompetencije Ocena u bodovima Ponder Ponderisani broj bodova za 1. ciklus za 2. ciklus za 1. ciklus za 2. ciklus SLUŽENjE GRAĐANIMA 0,10 UPRAVLjANjE PROMENOM 0,10 UPRAVLjANjE UČINKOM 0,05 LIČNA DELOTVORNOST 0,15 DONOŠENjE ODLUKA 0,05 RAD SA DRUGIMA I RUKOVOĐENjE 0,15 Ukupan zbir bodova za bazične kompetencije II REZULTATI RADA             Rezultat Ocena u bodovima Ponder Ponderisani broj bodova za 1. ciklus za 2. ciklus za 1. ciklus za 2. ciklus PROFESIONALIZAM U RADU 0,05 INOVATIVNOST 0,05 KORISTI NOVE METODE RADA I TEHNOLOGIJE 0,05 DOPRINOS OSTVARENjU PLANIRANIH REZULTATA ORGANIZACIONE JEDINICE 0,25 Ukupan zbir bodova za rezultate rada

III UKUPAN BROJ BODOVA (I+ II)

Zbir bodova kompetencija i rezultata rada ciklus 2. ciklus

OCENA: Ocena za 1. ciklus Ocena za 2. ciklus Zaključna godišnja ocena (aritmetički prosek ocena za 1. i 2. ciklus)

Ostavite komentar