Uredba o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

____________________________________________

(unutrašnja orgnizaciona jedinica)

____________________________________________

(uža orgnizaciona jedinica)

OBRAZAC

ZA OCENjIVANjE RADA ZAPOSLENIH NA RUKOVODEĆIM RADNIM MESTIMA OPERATIVNOG NIVOA

za period ________ godine

I PODACI O OCENjIVANOM

1. Prezime, ime jednog roditelja, ime 2. JMBG 3. Čin/zvanje 4. Naziv radnog mesta 5. Nagrade, pohvale priznanja 6. Uvećanje/umanjenje plate 7. Disciplinske i druge mere 8. Odsustvovanje u toku godine 9. Napomene od značaja za ocenu

II OCENA ZA PRVI CIKLUS OCENjIVANjA datum _____________

OCENA OCENjIVAČ KOMENTAR KONTROLORA KONTROLOR

III NAPOMENE ZA PRVI CIKLUS OCENjIVANjA

IV OCENA ZA DRUGI CIKLUS OCENjIVANjA datum _____________

OCENA OCENjIVAČ KOMENTAR KONTROLORA KONTROLOR

V NAPOMENE ZA DRUGI CIKLUS OCENjIVANjA

VI GODIŠNjA OCENA datum _____________

OCENA POTPIS OCENjIVAČA KOMENTAR KONTROLORA POTPIS KONTROLORA DATUM I POTPIS ZAPOSLENOG

VII OCENA PO ZAHTEVU ZA

PREISPITIVANjE ZAKLjUČNE OCENE datum _____________

OCENA POTPIS ČLANOVA KOMISIJE 1.2.3. DATUM I POTPIS ZAPOSLENOG BAZIČNE KOMPETENCIJE KOMPETENCIJE INDIKATORI Ocena za 1. ciklusubodovima [1-4]* Ocena za 2. ciklusubodovima [1-4]* SLUŽENjE GRAĐANIMA Razume važnosti svog posla za dobrobit građana i kolega Reaguje pravovremeno Prepoznaje potrebe građana i zaposlenih Postavljanjem pitanja proverava da li je razumeo građane i zaposlene Usklađuje planove i ciljeve iz svoje nadležnosti, sa zahtevima građana Ličnim primerom doprinosi poverenju javnosti u rad policije UPRAVLjANjE PROMENOM Uočava oblasti rada koje treba unaprediti Preuzima odgovornost za svoju ulogu u promeni Pokazuje inicijativu za unapređenje rezulatata rada Podstiče saradnike na nove ideje Prilagođava se na nove zahteve i načine rada Koristi raspoložive resurse da bi sproveo promenu Usvaja i sprovodi nove ideje UPRAVLjANjE UČINKOM Postavlja jasne i merljive ciljeve Prati faze procesa rada Pri definisanju ciljeva pridržava se realnih vremenskih rokova Prepoznaje i otklanja zastoje u radu Prepoznaje prioritete Optimalno koristi raspoložive resurse LIČNA DELOTVORNOST Strpljiv je i koncentrisan u poslovima koji zahtevaju duže angažovanje Uči iz svojih prethodnih iskustava Uočava sopstvena ograničenja – nije sujetan U krizi ostaje smiren i jasno misli Kada je potrebno pruzima kontrolu nad situacijom i pokazuje autoritet Dosledan je u postupanju Sprovodi odluke i kada su nepopularne i teške DONOŠENjE ODLUKA Sakuplja informacije i proverava njihovu pouzdanost Pravi razliku između bitnih i nebitnih informacija Odluke donosi pravovremeno Odgovoran je za donete odluke Predviđa rizike i posledice odluka Nalazi nove načine da reši problem RAD SA DRUGIMA I RUKOVOĐENjE Dodeljuje zadatke u skladu sa kompetencijama zaposlenih Govori jasno, razumljivo i nedvosmisleno Razvija međusobno poverenje među zaposlenima Podstiče zaposlene na razvijanje lične odgovornosti i potencijala Uvažava različitosti u stavovima i mišljenjima Traži i daje povratnu informaciju Uvažava različitosti i promoviše jednakosti u odnosu na pol, rasu, status, religiju, poziciju i sl. Konstruktivno odgovara na primedbe sa kojima se susreće Objektivan i nepristrasan u odnosu sa zaposlenima Prepoznaje i vrednuje marljivost i istrajnost saradnika REZULTATI RADA MERILA INDIKATORI Ocena za 1. ciklus ubodovima[1-4]* Ocena za 2. ciklusubodovima[1-4]* VOĐENjE I RAZVOJ LjUDI Bira talentovane ljude Stvara klimu poverenja i profesionalnog radnog okruženja Delegira odgovornost za ostvarenje planiranih zadataka Objektivno ocenjuje rad zaposlenih u svojoj organizacionoj jedinici Pravedan je i etično se ponaša Motiviše zaposlene da ostvare postavljene ciljeve Efikasno upravlja vremenom zaposlenih tako što uspeva da sve radne zadatke delegira i obavi u okviru redovnog radnog vremena Davanje ličnog primera zaposlenima Brine da zaposleni razvijaju svoja znanja i veštine INOVATIVNOST Najmanje tri predloga za unapređenje procesa rada KORISTI NOVE METODE RADA I TEHNOLOGIJE Ovladao je novim metodama i tehnologijama koje su uvedene u proces rada STEPEN OSTVARENjA PLANIRANIH REZULTATA ORGANIZACIONE JEDINICE Obimom i kvalitetom obavljenog posla i svojim odnosom prema radu značajno doprinosi ostvarenju zadataka iz planskih dokumenata i očekivanih rezultata organizacione jedinice

* Svako merilo se ocenjuje primenom četvorostepene bodovne skale, i to:

1 bod – „neprihvatljivo“

2 boda – „potrebno je unapređenje“

3 boda – „ispunjava očekivanje“

4 boda – „značajno prevazilazi očekivanje“.

PONDERI

I BAZIČNE KOMPETENCIJE

Kompetencije Ocena u bodovima Ponder Ponderisani broj bodova za 1. ciklus za 2. ciklus za 1. ciklus za 2. ciklus SLUŽENjE GRAĐANIMA 0,10 UPRAVLjANjE PROMENOM 0,075 UPRAVLjANjE UČINKOM 0,10 LIČNA DELOTVORNOST 0,10 DONOŠENjE ODLUKA 0,075 RAD SA DRUGIMA I RUKOVOĐENjE 0,10 Ukupan zbir bodova za bazične kompetencije II REZULTATI RADA             Rezultat Ocena u bodovima Ponder Ponderisani broj bodova za 1. ciklus za 2. ciklus za 1. ciklus za 2. ciklus VOĐENjE I RAZVOJ LjUDI 0,15 INOVATIVNOST 0,10 KORISTI NOVE METODE RADA I TEHNOLOGIJE 0,05 STEPEN OSTVARENjA PLANIRANIH REZULTATA ORGANIZACIONE JEDINICE 0,15 Ukupan zbir bodova za rezultate rada

III UKUPAN BROJ BODOVA (I+ II)

Zbir bodova kompetencija i rezultata rada ciklus 2. ciklus

OCENA: Ocena za 1. ciklus Ocena za 2. ciklus Zaključna godišnja ocena (aritmetički prosek ocena za 1. i 2. ciklus)

Ostavite komentar