Uredba o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

____________________________________________

(unutrašnja orgnizaciona jedinica)

____________________________________________

(uža orgnizaciona jedinica)

OBRAZAC

ZA OCENjIVANjE RADA ZAPOSLENIH NA RUKOVODEĆIM RADNIM MESTIMA SREDNjEG NIVOA

za period ________ godine

I PODACI O OCENjIVANOM

1. Prezime, ime jednog roditelja, ime 2. JMBG 3. Čin/zvanje 4. Naziv radnog mesta 5. Nagrade, pohvale priznanja 6. Uvećanje/umanjenje plate 7. Disciplinske i druge mere 8. Odsustvovanje u toku godine 9. Napomene od značaja za ocenu

II OCENA ZA PRVI CIKLUS OCENjIVANjA datum _____________

OCENA OCENjIVAČ KOMENTAR KONTROLORA KONTROLOR

III NAPOMENE ZA PRVI CIKLUS OCENjIVANjA

IV OCENA ZA DRUGI CIKLUS OCENjIVANjA datum _____________

OCENA OCENjIVAČ KOMENTAR KONTROLORA KONTROLOR

V NAPOMENE ZA DRUGI CIKLUS OCENjIVANjA

VI GODIŠNjA OCENA datum _____________

OCENA POTPIS OCENjIVAČA KOMENTAR KONTROLORA POTPIS KONTROLORA DATUM I POTPIS ZAPOSLENOG

VII OCENA PO ZAHTEVU

ZA PREISPITIVANjE ZAKLjUČNE OCENE datum _____________

OCENA POTPIS ČLANOVA KOMISIJE 1.2.3. DATUM I POTPIS ZAPOSLENOG BAZIČNE KOMPETENCIJE KOMPETENCIJE INDIKATORI Ocena za 1. ciklus u bodovima[1-4]* Ocena za 2. ciklus u bodovima [1-4]* SLUŽENjE GRAĐANIMA Razume važnosti svog posla za dobrobit građana, zaposlenih i organizacije Reaguje pravovremeno Prepoznaje potrebe građana, zaposlenih i organizacije Postavljanjem pitanja proverava da li je razumeo građane i zaposlene Usklađuje mogućnosti organizacije sa potrebama građana Ličnim primerom doprinosi poverenju javnosti u rad policije UPRAVLjANjE PROMENOM Prepoznaje i razvija nove sisteme i procedure Postepeno i kontrolisano sprovodi proces promene Usklađuje potrebe i mogućnosti za promenama Koristi raspoložive resurse da bi sproveo promenu Preuzima odgovornost za svoju ulogu u promeni Predviđa i otklanja rizike u upravljanju promenom Podstiče zaposlene da preuzmu odgovornost u upravljanju promenom UPRAVLjANjE UČINKOM Postavlja ciljeve za svoju organizacionu jedinicu Određuje prioritete Postavlja ciljeve koji unapređuju proces rada Odgovoran je za ostavrenje organizacionih ciljeva Prepoznaje i otklanja zastoje u radu Uzima u obzir prethodna iskustva dobrih praksi Optimalno koristi raspoložive resurse LIČNA DELOTVORNOST Dosledan je u postupanju Odlučan je i pokazuje samopouzdanje prilikom izazova Podnosi nesigurnost, neizvesnost i pritiske situacija Uči i unapređuje se Kontroliše emocije i ne ulazi u rasprave Donosi odluke i kada su nepopularne i teške Uočava sopstvena ograničenja – nije sujetan Odupire se pritisku da donese odluku na brzinu, kada je potrebno više vremena DONOŠENjE ODLUKA Sistematičan je u pristupu Definiše problem i otkriva uzroke Deli informacije Uzima u obzir moguće rezervne planove za rešavanje zadataka Obrazlaže donete odluke Dobro procenjuje rizike Uzima u obzir raspoložive resurse Odgovoran je za donete odluke RAD SA DRUGIMA I RUKOVOĐENjE Dodeljuje zadatke u skladu sa kompetencijama zaposlenih Govori jasno, razumljivo i nedvosmisleno Razvija međusobno poverenje među zaposlenima Obezbeđuje da se kompetentnim saradnicima pruži šansa za dalji razvoj ili napredovanje Uvažava različitosti u stavovima i mišljenjima Traži i daje povratnu informaciju Uvažava različitosti i promoviše jednakosti u odnosu na pol, rasu, status, religiju, poziciju i sl. Konstruktivno odgovara na primedbe sa kojima se susreće Objektivan i nepristrasan u odnosu sa zaposlenima Efikasno vodi grupnu diskusiju REZULTATI RADA MERILA INDIKATORI Ocena za 1. ciklus u bodovima [1-4]* Ocena za 2. ciklus u bodovima [1-4]* VOĐENjE I RAZVOJ LjUDI Bira talentovane ljude Stvara klimu poverenja i profesionalnog radnog okruženja Delegira odgovornost za ostvarenje planiranih zadataka Objektivno ocenjuje rad zaposlenih u svojoj organizacionoj jedinici Pravedan je i etično se ponaša Motiviše zaposlene da ostvare postavljene ciljeve Efikasno upravlja vremenom zaposlenih tako što uspeva da sve radne zadatke delegira i obavi u okviru redovnog radnog vremena Davanje ličnog primera zaposlenima Brine da zaposleni razvijaju svoja znanja i veštine INOVATIVNOST Najmanje tri predloga za unapređenje procesa rada KORISTI NOVE METODE RADA I TEHNOLOGIJE Ovladao je novim metodama i tehnologijama koje su uvedene u proces rada STEPEN OSTVARENjA PLANIRANIH REZULTATA ORGANIZACIONE JEDINICE Obimom i kvalitetom obavljenog posla i svojim odnosom prema radu značajno doprinosi ostvarenju zadataka iz planskih dokumenata i očekivanih rezultata organizacione jedinice

* Svako merilo se ocenjuje primenom četvorostepene bodovne skale, i to:

1 bod – „neprihvatljivo“

2 boda – „potrebno je unapređenje“

3 boda – „ispunjava očekivanje“

4 boda – „značajno prevazilazi očekivanje“.

PONDERI

I BAZIČNE KOMPETENCIJE

Kompetencije Ocena u bodovima Ponder Ponderisani broj bodova za 1. ciklus za 2. ciklus za 1. ciklus za 2. ciklus SLUŽENjE GRAĐANIMA 0,075 UPRAVLjANjE PROMENOM 0,075 UPRAVLjANjE UČINKOM 0,10 LIČNA DELOTVORNOST 0,075 DONOŠENjE ODLUKA 0,075 RAD SA DRUGIMA I RUKOVOĐENjE 0,10 Ukupno zbir bodova za bazične kompetencije II REZULTATI RADA             Rezultat Ocena u bodovima Ponder Ponderisani broj bodova za 1. ciklus za 2. ciklus za 1. ciklus za 2. ciklus VOĐENjE I RAZVOJ LjUDI 0,15 INOVATIVNOST 0,10 KORISTI NOVE METODE RADA I TEHNOLOGIJE 0,05 STEPEN OSTVARENjA PLANIRANIH REZULTATA ORGANIZACIONE JEDINICE 0,20 Ukupan zbir bodova za rezultate rada

III UKUPAN BROJ BODOVA (I+ II)

Zbir bodova kompetencija i rezultata rada ciklus 2. ciklus

OCENA: Ocena za 1. ciklus Ocena za 2. ciklus Zaključna godišnja ocena (aritmetički prosek ocena za 1. i 2. ciklus)

Ostavite komentar