Uredba o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

____________________________________________

(unutrašnja orgnizaciona jedinica)

____________________________________________

(uža orgnizaciona jedinica)

OBRAZAC

ZA OCENjIVANjE RADA ZAPOSLENIH NA RUKOVODEĆIM RADNIM MESTIMA STRATEŠKOG NIVOA

za period ________ godine

I PODACI O OCENjIVANOM

1. Prezime, ime jednog roditelja, ime 2. JMBG 3. Čin/zvanje 4. Naziv radnog mesta 5. Nagrade, pohvale priznanja 6. Uvećanje/umanjenje plate 7. Disciplinske i druge mere 8. Odsustvovanje u toku godine 9. Napomene od značaja za ocenu

II OCENA ZA PRVI CIKLUS OCENjIVANjA datum _____________

OCENA OCENjIVAČ KOMENTAR KONTROLORA KONTROLOR

III NAPOMENE ZA PRVI CIKLUS OCENjIVANjA

IV OCENA ZA DRUGI CIKLUS OCENjIVANjA datum _____________

OCENA OCENjIVAČ KOMENTAR KONTROLORA KONTROLOR

V NAPOMENE ZA DRUGI CIKLUS OCENjIVANjA

VI GODIŠNjA OCENA datum _____________

OCENA POTPIS OCENjIVAČA KOMENTAR KONTROLORA POTPIS KONTROLORA DATUM I POTPIS ZAPOSLENOG

VII OCENA PO ZAHTEVU

ZA PREISPITIVANjE ZAKLjUČNE OCENE datum _____________

OCENA POTPIS ČLANOVA KOMISIJE 1.2.3. DATUM I POTPIS ZAPOSLENOG

BAZIČNE KOMPETENCIJE KOMPETENCIJE INDIKATORI Ocena za 1. ciklus u bodovima [1-4]* Ocena za 2. ciklus u bodovima [1-4]* SLUŽENjE GRAĐANIMA Razume važnosti svog posla za dobrobit građana, zaposlenih i organizacije Odgovorno i pravovremeno reaguje na zahteve javnosti Prepoznaje potrebe građana, zaposlenih i organizacije Uspostavlja dvosmernu komunikaciju sa javnošću Balansira društvene potrebe sa finansijskim ograničenjima Nastupom i ličnim primerom doprinosi poverenju javnosti u rad policije UPRAVLjANjE PROMENOM Kreira viziju i inicira promenu Preuzima odgovornost za promenu i rizike Obezbeđuje resurse za sprovođenje promene, realizaciju strateških ciljeva Daje jasne smernice saradnicima u svim fazama promene Pokazuje ličnu posvećenost i veru u promene UPRAVLjANjE UČINKOM Donosi strategiju u skladu sa vizijom Obezbeđuje resurse za realizaciju strategije Uzima u obzir prethodna iskustva dobrih praksi LIČNA DELOTVORNOST Upravlja profesionalnim stresom Otvoreno pristupa složenim situacijama Donosi odluke i kada su nepopularne i teške DONOŠENjE ODLUKA Uzima u obzir sve važne izvore informacija iz organizacije Uzima u obzir društveni kontekst Uzima u obzir interes Ministarstva Vrši procenu rizika, troškova i dobrobiti RAD SA DRUGIMA I RUKOVOĐENjE Inspiriše saradnike Uvažava različitosti i promoviše jednakosti (u odnosu na pol, rasu, status, religiju, poziciju i sl.) Uvažava različitosti u stavovima i mišljenjima Komunicira sa javnošću jasno i nedvosmisleno

REZULTATI RADA MERILA INDIKATORI Ocena za 1. ciklus u bodovima [1-4]* Ocena za 2. ciklus u bodovima [1-4]* VOĐENjE I RAZVOJ LjUDI Bira talentovane ljude Stvara klimu poverenja i profesionalnog radnog okruženja Delegira odgovornost za ostvarenje planiranih zadataka Objektivno ocenjuje rad zaposlenih u svojoj organizacionoj jedinici Pravedan je i etično se ponaša Motiviše zaposlene da ostvare postavljene ciljeve Efikasno upravlja vremenom zaposlenih tako što uspeva da sve radne zadatke delegira i obavi u okviru redovnog radnog vremena Davanje ličnog primera zaposlenima Brine da zaposleni razvijaju svoja znanja i veštine INOVATIVNOST Najmanje tri predloga za unapređenje procesa rada KORISTI NOVE METODE RADA I TEHNOLOGIJE Ovladao je novim metodama i tehnologijama koje su uvedene u proces rada STEPEN OSTVARENjA PLANIRANIH REZULTATA ORGANIZACIONE JEDINICE Kvalitetom obavljenog posla i svojim odnosom prema radu ostvaruje ciljeve Ministarstva

* Svako merilo se ocenjuje primenom četvorostepene bodovne skale, i to:

1 bod – „neprihvatljivo“

2 boda – „potrebno je unapređenje“

3 boda – „ispunjava očekivanje“

4 boda – „značajno prevazilazi očekivanje“

PONDERI

I BAZIČNE KOMPETENCIJE

Kompetencije Ocena u bodovima Ponder Ponderisani broj bodova za 1. ciklus za 2.ciklus za 1. ciklus za 2. ciklus SLUŽENjE GRAĐANIMA 0,050 UPRAVLjANjE PROMENOM 0,075 UPRAVLjANjE UČINKOM 0,075 LIČNA DELOTVORNOST 0,050 DONOŠENjE ODLUKA 0,075 RAD SA DRUGIMA I RUKOVOĐENjE 0,075 Ukupan zbir bodova za bazične kompetencije II REZULTATI RADA             Rezultat Ocena u bodovima Ponder Ponderisani broj bodova za 1. ciklus za 2. ciklus za 1. ciklus za 2. ciklus VOĐENjE I RAZVOJ LjUDI 0,15 INOVATIVNOST 0,05 KORISTI NOVE METODE RADA I TEHNOLOGIJE 0,10 STEPEN OSTVARENjA PLANIRANIH REZULTATA ORGANIZACIONE JEDINICE 0,30 Ukupan zbir bodova za rezultate rada

III UKUPAN BROJ BODOVA (I+ II)

Zbir bodova kompetencija i rezultata rada ciklus 2. ciklus

OCENA: Ocena za 1. ciklus Ocena za 2. ciklus Zaključna godišnja ocena (aritmetički prosek ocena za 1. i 2. ciklus)

Ostavite komentar