Uredba o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

____________________________________________

(unutrašnja orgnizaciona jedinica)

____________________________________________

(uža orgnizaciona jedinica)

OBRAZAC

ZA OCENjIVANjE RADA ZAPOSLENIH NA RUKOVODEĆIM RADNIM MESTIMA VISOKOG NIVOA

za period ________ godine

I PODACI O OCENjIVANOM

1.

Prezime, ime jednog roditelja, ime

2.

JMBG

3.

Čin/zvanje

4.

Naziv radnog mesta

5.

Nagrade, pohvale priznanja

6.

Uvećanje/umanjenje plate

7.

Disciplinske i druge mere

8.

Odsustvovanje u toku godine

9.

Napomene od značaja za ocenu

II OCENA ZA PRVI CIKLUS OCENjIVANjA datum _____________

OCENA

OCENjIVAČ

KOMENTAR KONTROLORA

KONTROLOR

III NAPOMENE ZA PRVI CIKLUS OCENjIVANjA

IV OCENA ZA DRUGI CIKLUS OCENjIVANjA datum _____________

OCENA

OCENjIVAČ

KOMENTAR KONTROLORA

KONTROLOR

V NAPOMENE ZA DRUGI CIKLUS OCENjIVANjA

VI GODIŠNjA OCENA datum _____________

OCENA

POTPIS OCENjIVAČA

KOMENTAR KONTROLORA

POTPIS KONTROLORA

DATUM I POTPIS ZAPOSLENOG

VII OCENA PO ZAHTEVU

ZA PREISPITIVANjE ZAKLjUČNE OCENE datum _____________

OCENA

POTPIS ČLANOVA KOMISIJE

1.

2.

3.

DATUM I POTPIS ZAPOSLENOG

BAZIČNE KOMPETENCIJE

KOMPETENCIJE

INDIKATORI

Ocena za 1. ciklus u bodovima [1-4]*

Ocena za 2. ciklus u bodovima [1-4]*

SLUŽENjE GRAĐANIMA

Razume važnosti svog posla za dobrobit građana, zaposlenih i organizacije

Odgovorno i pravovremeno reaguje na zahteve javnosti

Prepoznaje potrebe građana, zaposlenih i organizacije

Promoviše interese organizacije u javnosti i interese javnosti unutar organizacije

Objašnjava javnosti način upotrebe finansijskih sredstava u organizaciji

Nastupom i ličnim primerom doprinosi poverenju javnosti u rad policije

UPRAVLjANjE PROMENOM

Kreira sisteme rada u skladu sa vizijom

Preuzima odgovornost za promenu i rizike

Obezbeđuje resurse za sprovođenje promene

Daje jasne smernice saradnicima u svim fazama promene

Podstiče rukovodioce da preuzmu odgovornost u upravljanju promenom

Balansira tradicionalne i nove načine u pristupu radu

Pokazuje ličnu posvećenost i veru u promene

UPRAVLjANjE UČINKOM

Određuje ciljeve za sprovođenje strategije

Prati postupak ostvarenja strateških ciljeva u skladu sa rokovima

Obezbeđuje resurse za realizaciju ciljeva

Prepoznaje prioritete u odnosu na postavljene oragnizacione ciljeve. Uzima u obzir prethodna iskustva dobrih praksi

LIČNA DELOTVORNOST

Dosledan je u postupanju

Uči i unapređuje se

Podnosi nesigurnost, neizvesnost i pritiske situacija

Odlučan i pokazuje samopouzdanje prilikom izazova

Kontroliše emocije i ne ulazi u rasprave

Donosi odluke i kada su nepopularne i teške

Dosledan je u postupanju

DONOŠENjE ODLUKA

Prikuplja različita viđenja situacije i stvara sliku problema

Istražuje i otkriva važne činjenice koje nisu odmah dostupne

Uspostavlja sistem adekvatne razmene informacija

Predviđa rizike i posledice na osnovu raspoloživih informacija

Odgovoran je za donete odluke

Obrazlaže donete odluke

RAD SA DRUGIMA I RUKOVOĐENjE

Podstiče i podržava rukovodioce da razvijaju veštine rukovođenja

Govori jasno, razumljivo i nedvosmisleno

Traži i daje povratne informacije

Obezbeđuje da se kompetentnim saradnicima pruži šansa za dalji razvoj ili napredovanje

Uvažava različitosti u stavovima i mišljenjima

Inspiriše saradnike

Uvažava različitosti i promoviše jednakosti u odnosu na pol, rasu, status, religiju, poziciju i sl.

Efikasno vodi grupnu diskusiju

REZULTATI RADA

MERILA

INDIKATORI

Ocena za

1. ciklus u bodovima[1-4]*

Ocena za

2. ciklus u bodovima [1-4]*

VOĐENjE I RAZVOJ LjUDI

Bira talentovane ljude

Stvara klimu poverenja i profesionalnog radnog okruženja

Delegira odgovornost za ostvarenje planiranih zadataka

Objektivno ocenjuje rad zaposlenih u svojoj organizacionoj jedinici

Pravedan je i etično se ponaša

Motiviše zaposlene da ostvare postavljene ciljeve

Efikasno upravlja vremenom zaposlenih tako što uspeva da sve radne zadatke delegira i obavi u okviru redovnog radnog vremena

Davanje ličnog primera zaposlenima

Brine da zaposleni razvijaju svoja znanja i veštine

INOVATIVNOST

Najmanje tri predloga za unapređenje procesa rada

KORISTI NOVE METODE RADA I TEHNOLOGIJE

Ovladao je novim metodama i tehnologijama koje su uvedene u proces rada

STEPEN OSTVARENjA PLANIRANIH REZULTATA ORGANIZACIONE JEDINICE

Obimom i kvalitetom obavljenog posla i svojim odnosom prema radu značajno doprinosi ostvarenju zadataka iz planskih dokumenata i očekivanih rezultata organizacione jedinice

* Svako merilo se ocenjuje primenom četvorostepene bodovne skale, i to:

1 bod – „neprihvatljivo“

2 boda – „potrebno je unapređenje“

3 boda – „ispunjava očekivanje“

4 boda – „značajno prevazilazi očekivanje“

PONDERI

I BAZIČNE KOMPETENCIJE

Kompetencije

Ocena u bodovima

Ponder

Ponderisani broj bodova

za 1.

ciklus

za 2. ciklus

za 1. ciklus

za 2.

ciklus

SLUŽENjE GRAĐANIMA

0,075

UPRAVLjANjE PROMENOM

0,075

UPRAVLjANjE UČINKOM

0,075

LIČNA DELOTVORNOST

0,075

DONOŠENjE ODLUKA

0,075

RAD SA DRUGIMA I RUKOVOĐENjE

0,075

Ukupan zbir bodova za bazične kompetencije

II REZULTATI RADA

 

 

 

 

 

 

Rezultat

Ocena u bodovima

Ponder

Ponderisani broj bodova

za 1.

ciklus

za 2. ciklus

za 1. ciklus

za 2.

ciklus

VOĐENjE I RAZVOJ LjUDI

0,15

INOVATIVNOST

0,05

KORISTI NOVE METODE RADA I TEHNOLOGIJE

0,10

STEPEN OSTVARENjA PLANIRANIH REZULTATA ORGANIZACIONE JEDINICE

0,25

Ukupan zbir bodova za rezultate rada

III UKUPAN BROJ BODOVA (I+ II)

Zbir bodova kompetencija i rezultata rada

ciklus

2.

ciklus

OCENA:

Ocena za

1. ciklus

Ocena za

2. ciklus

Zaključna godišnja ocena (aritmetički prosek ocena za 1. i 2. ciklus)

Ostavite komentar