Prijava oduzete imovine (Obrazac POI)

Republička direkcija za imovinu Republike Srbijeul. Gračanička br. 811 000 B e o g r a d Obrazac POI

PRIJAVA

ODUZETE IMOVINE

U skladu sa članom 3. Zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine, podnosim prijavu oduzete imovine:

____________________________________________________________________

ime (ime roditelja) prezime

JMBG (lični broj)    

V) POKRETNE STVARI

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(vrsta, količina)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(vrsta, količina)

Uz prijavu podnosim:

Akt o oduzimanju imovine ili drugi materijalni dokaz iz koga se vide podaci o oduzetoj imovini ili osnov oduzimanja

Dokaz o svojstvu podnosioca prijave, ukoliko nije raniji vlasnik (rešenje o nasleđivanju ili dokaz o smrti lica čija je imovina oduzeta i dokaz o srodstvu sa tim licem)

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_______________________

Napomena Direkcije:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ostavite komentar