Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2008. godinu

Razdeo 1 – NARODNA SKUPŠTINA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je od 388,51 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,73 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno 3,47 mil. dinara.

– Na ime rashoda za poslanički dodatak utrošeno je 137,07 mil. dinara.

– Na ime rashoda za dnevnice, smeštaj i prevoz narodnih poslanika, u zemlji i inostranstvu utrošeno je 137,81 mil. dinara.

Glava 1.1 – NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 306,54 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,91 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima urošeno je 4,18 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno 6,82 mil. dinara.

– Rashodi za nagrade, naknade članovima komisija i ostalo izvršeni su u iznosu od 1.363,22 mil. dinara .

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, zakup poslovnog prostora, troškove grejanja i el. energije, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u iznosu 179,66 mil. dinara.

– Rashodi za putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 158,64 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 202,09 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge za izradu softvera, usluge informisanja javnosti, usluge štampanja, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge iznosile su 0,02 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 34,40 mil. dinara za: popravke i održavanje zgrada, molerskih radova, radova na električnim instalacijama, računarskoj, birotehničkoj opremi i dr.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva i ostalog potrošnog materijala u iznosu od 171,63 mil. dinara.

– Na ime izdataka za mašine i opremu utrošeno je 30,39 mil. dinara.

Razdeo 2 – PREDSEDNIK REPUBLIKE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 63,07 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenima utrošeno je 1,38 mil. dinara.

– Rashodi za nagrade, bonuse i ostalo izvršeni su u iznosu od 0,55 mil. dinara .

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u iznosu 9,46 mil. dinara.

– Rashodi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosi od 52,92 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 16,88 mil. dinara, i to za: usluge prevođenja, usluge štampanja, usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, i ostale stručne usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 1,41 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za: nabavku kancelarijskog materijala, cvetne dekoracije, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, i ostalog potrošnog materijala u iznosu od 3,83 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,83 mil. dinara.

Funkcija 133 – Ostale opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 23,99 mil. dinara.

U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,68 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih utrošeno je 0,51 mil. dinara.

– Rashodi za nagrade, bonuse i ostalo izvršeni su u iznosu od 0,24 mil. dinara .

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i zakupa opreme za saobraćaj izvršeni su u iznosu 1,91 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 0,72 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,31 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja javnosti i ostale stručne usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za: nabavku kancelarijskog materijala, cvetne dekoracije, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva i ostalog materijala u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,23 mil. dinara za nabavku računarske opreme.

Razdeo 3 – VLADA

Glava 3.1 – KABINET PREDSEDNIKA VLADE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 14,96 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,12 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 1,57 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu u iznosu od 0,33 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 9,84 mil. dinara i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge za izradu softvera, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije i ostale stručne usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, cvetne dekoracije, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i ostalog potrošnog materijala i materijala za posebne namene u iznosu od 1,91 mil. dinara.

GLAVA 3.2 – KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 0,38 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,05 mil. dinara

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,64 mil. dinara i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,64 mil. dinara i to na ime rashoda za: usluge reprezentacije i ostale stručne usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala i literature za potrebe zaposlenih u iznosu od 0,08 mil. dinara.

GLAVA 3.3 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – ZA OBLAST

EVROPSKIH INTEGRACIJA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 23,48 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,29 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,13 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, izvršeni su u iznosu od 6,34 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 10,43 mil. dinara i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 23,92 mil. dinara i to za: usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge štampanja publikacija, usluge informisanja javnosti, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, literature za potrebe zaposlenih i ostalog materijala u iznosu od 0,94 mil. dinara.

GLAVA 3.4 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE ZA PRIVREDNI RAZVOJ

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 0,86 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,08 mil. dinara i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,14 mil. dinara i to na ime rashoda za usluge reprezentacije i ostale stručne usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala u iznosu od 0,01 mil. dinara.

GLAVA 3.5 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE ZA SOCIJALNU

POLITIKU I DRUŠTVENE DELATNOSTI

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 0,41 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,02 mil. dinara

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,53 mil. dinara i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,39 mil. dinara i to za: usluge prevođenja, usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, literature za potrebe zaposlenih u iznosu od 0,10 mil. dinara.

Glava 3.6 – GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 135,56 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,47 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,26 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,96 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,70 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone izvršeni su u iznosu od 14,79 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu u iznosu od 93,38 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 32,94 mil. dinara, i to za: ugostiteljske usluge, usluge štampanja publikacija, reprezentacija i ostale stručne usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva, ostalog potrošnog materijala i materijala za posebne namene u iznosu od 4,64 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 2,11 mil. dinara za nabavku administrativne opreme, ugradne opreme kao i nabavku mobilnih telefona.

Glava 3.7 – KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 38,51 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,78 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,51 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,25 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone izvršeni su u iznosu od 3,11 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 23,57 mil. dinara, i to za: usluge informisanja javnosti, usluge za izradu softvera i ostale stručne usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i ostalih materijala za posebne namene u iznosu od 2,26 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 0,30 mil. dinara.

GLAVA 3.8 – KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 33,28 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,32 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,70 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,31 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: troškovi bankarskih usluga i platnog prometa, troškovi fiksnih telefona, troškovi mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i zakup administrativne opreme izvršeni su u iznosu od 2,46 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu, kao i troškove prevoza u okviru redovnog rada (taksi prevoz) u iznosu od 7,32 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 14,40 mil. dinara i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge informisanja javnosti, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala i pretplata za dnevne i periodične časopise i stručnu literaturu, goriva i ostalog materijala iznosu od 0,91 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 0,87 mil. dinara.

– Za nematerijalnu imovinu utrošeno je 0,40 mil. dinara.

GLAVA 3.9 – SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za zakup administrativne opreme izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,20 mil. dinara, i to za: usluge prevođenja, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge iznosile su 8,75 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,10 mil. dinara za nabavku stručne literature za potrebe zaposlenih.

GLAVA 3.10 – SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 42,27 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,38 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,73 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,33 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,51 mil. dinara i to na ime rashoda za fiksne i mobilne telefone.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu u iznosu od 0,65 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 42,67 mil. dinara i to za: usluge za izradu softvera, objavljivanja tendera i informativnih oglasa, ugostiteljske usluge i ostale stručne usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i ostalih materijala u iznosu od 1,20 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 1,13 mil. dinara.

GLAVA 3.11 – SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE

ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 8,68 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,61 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: rashodi fiksnih telefona, troškovi mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) izvršeni su u iznosu od 1,25 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu u iznosu od 0,81 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,95 mil. dinara i to za: usluge obrazovanja i usavršavanja kadrova, usluge informisanja javnosti, ugostiteljske usluge i ostale stručne usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,91 mil. dinara

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva i ostalih materijala u iznosu od 0,99 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 303,93 mil. dinara

– Na ime izdataka za zgrade, mašine i opremu utrošeno 26,53 mil. dinara.

GLAVA 3.12 – AVIO-SLUŽBA VLADE

Funkcija 450 – Transport

– Za plate, dodatke doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 49,03 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,08 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenih utrošeno je 1,08 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,53 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,56 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi bankarskih usluga, troškovi fiksnih telefona, troškovi mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i zakupa opreme za saobraćaj izvršeni su u iznosu od 13,91 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu u iznosu od 13,51 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 59,40 mil. dinara i to za: usluge prevođenja, usluge za izradu softvera, objavljivanje tendera i informativnih oglasa, usluge reprezentacije kao i ostale stručne usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,59 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 64,05 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, službene odeće, radne uniforme, materijala za održavanje čistoće, goriva u iznosu od 52,09 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 0,60 mil. dinara.

GLAVA 3.13 – KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA

MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE

LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG

HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI

BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 5,45 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: rashodi bankarskih usluga, fiksnih telefona, mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i izvršeni su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 1,04 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,54 mil. dinara, i to za: usluge reprezentacije, usluge za izradu softvera i ostale opšte usluge.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih u iznosu od 0,30 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 17,86 mil. dinara. Raspored i korišćenje sredstava izvršen je po posebnom aktu Vlade.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 0,10 mil. dinara.

GLAVA 3.14 – KANCELARIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 1,57 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: rashodi bankarskih usluga, fiksnih telefona, mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i zakup stambenog prostora izvršeni su u iznosu od 0,53 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 0,63 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 7,50 mil. dinara, i to za: usluge informisanja javnosti, ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije i ostale stručne usluge.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva i ostalih materijala u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade, građevinske objekte, mašine i opremu iznose 5,87 mil. dinara.

Razdeo 4 – USTAVNI SUD SRBIJE

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 78,98 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,29 mil. dinara.

– Rashodi za nagrade, bonuse i ostalo izvršeni su u iznosu od 0,24 mil. dinara

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u iznosu 0,67 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 1,65 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,73 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za izradu softvera, usluge štampanja, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za obrazovanje i usavršavanje, radnih uniformi i ostalih materijala u iznosu od 1,47 mil. dinara.

Razdeo 5 – PRAVOSUDNI ORGANI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 272,54 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 19,26 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 71,00 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 582,30 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, usluge dostave, grejanja i električne energije kao i osiguranje zaposlenih izvršeni su u iznosu 45,13 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 1,93 mil dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 79,30 mil. dinara, i to za: objavljivanje tendera i informativnih oglasa, usluge za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su za: nabavku uniformi, materijala za meteorološka merenja i ostali potrošni materijal u iznosu od 16,03 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penale po rešenju sudova utrošeno je 344,17 mil. dinara

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 176,14 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 158,74 mil. dinara.

Glava 5.1 – VRHOVNI SUD SRBIJE

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 467,06 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,16 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 25,49 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 12,98 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 9,22 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, kao i osiguranje vozila izvršeni su u iznosu 2,32 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 2,40 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 8,81 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za izradu softvera, usluge informisanja javnosti, usluge pravnog zastupanja pred domaćim sudovima, usluge reprezentacije, naknade članovima upravnih i nadzornih odbora i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,67 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva i ostalih materijala za posebne namene u iznosu od 3,45 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 2,02 mil. dinara.

Glava 5.2 – UPRAVNI SUD

Funkcija 330 – Sudovi

– Nije bilo izvršenja.

Glava 5.3 – APELACIONI SUDOVI

Funkcija 330 – Sudovi

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, električne energije i centralnog grejanja, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u iznosu 0,82 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,15 mil. dinara, i to za: usluge održavanja računara, usluge informisanja javnosti i dr.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,20 mil. dinara, za kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora.

Glava 5.4 – DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA

Funkcija 330 – Sudovi

– Nije bilo izvršenja.

Glava 5.5 – VISOKI SAVET SUDSTVA

Funkcija 330 – Sudovi

– Nije bilo izvršenja.

Glava 5.6 – VIŠI TRGOVINSKI SUD

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 123,58 mil. dinara.

– Za naknade u naturi i socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,23 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 4,40 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 6,23 mil. dinara i to za: naknade za odvojen život od porodice, naknade za prevoz na posao i sa posla i naknade za smeštaj sudija.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 3,76 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone, telekse i telefakse, usluge mobilnog telefona iznosili su 4,58 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: troškove dnevnica na službenom putu, troškove prevoza na službenom putu u zemlji, troškove smeštaja na službenom putu, naknade za upotrebu sopstvenog vozila i troškove putovanja u okviru redovnog rada u iznosu od 2,02 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,88 mil. dinara i to za: kotizacije i seminare, ugostiteljske usluge, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,25 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za obrazovanje zaposlenih, rezervnih delova, potrošnog materijala i ostalih materijala za posebne namene u iznosu od 1,64 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,89 mil. dinara.

Glava 5.7 – REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 139,48 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,09 mil. dinara .

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja i za lečenje zaposlenih u iznosu od 1,64 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 3,93 mil. dinara i to za naknade za odvojen život od porodice i naknade za prevoz na posao i sa posla i na ime smeštaja izabranih i postavljenih lica.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,40 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: troškove telefona i telefaksa, internet usluge, pretplatu mobilnih telefona izvršeni su u iznosu 0,96 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice na službenom putu, za troškove prevoza na službenom putu u zemlji, za troškove smeštaja, na ime prevoza u javnom saobraćaju, za ostale troškove puta, za troškove dnevnica službenog puta u inostranstvo i za troškove prevoza puta u inostranstvo u iznosu od 4,25 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,19 mil. dinara, i to za: usluge izrade softvera, stručne ispite, za usluge informisanja javnosti, ostale stručne usluge, za ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije i na ime poklona.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,29 mil. dinara, i i to za: mehaničarske popravke, za opremu za komunikaciju, za opremu za ugostiteljstvo, za birotehničku opremu i za ostalu administrativnu opremu.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, goriva za potrebe tužilaštva u iznosu od 1,91 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara, i to na ime poreza na fond zarada, za registraciju vozila i za republičke takse.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,19 mil. dinara.

Glava 5.8 – TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je u iznosu od 66,56 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,04 mil. dinara .

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,03 mil. dinara i to za naknade za odvojen život od porodice i naknade za prevoz na posao i sa posla.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,36 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje vozila izvršeni su u iznosu 1,39 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 4,39 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,95 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja javnosti, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,44 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku kancelarijskog materijala, radne uniforme, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih , goriva i ostalih materijala u iznosu od 2,65 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,66 mil. dinara.

Glava 5.9 – REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 130,05 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,14 mil. dinara .

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,97 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,57 mil. dinara i to za prevoz zaposlenih na posao i sa posla.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,28 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, osiguranje vozila, usluge dostave, zakupa nestambenog prostora izvršeni su u iznosu 7,20 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj, prevoz radi svakodnevnih odlazaka na zastupanja pred sudovima u drugim gradovima i troškove prevoza u iznosu od 0,95 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 88,34 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, ugostiteljske usluge, usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,49 mil. dinara.

– Rashodi za materijal obuhvataju nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva i ostalih materijala u iznosu od 2,14 mil. dinara

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,78 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu iznose 1,20 mil. dinara.

Glava 5.10 – OKRUŽNI SUDOVI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 1.755,30 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 16,21 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja i za lečenje zaposlenih u iznosu od 103,19 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 34,39 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 19,87 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje i ostale troškove izvršeni su u iznosu 241,92 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 7,15 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 680,62 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge obrazovanja, usluge informisanja, stručne usluge, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 40,06 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, materijala za saobraćaj, u iznosu od 72,86 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,81 mil. dinara.

Glava 5.11 – OPŠTINSKI SUDOVI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 5.638,20 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 164,48 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima iz sopstvenih sredstava utrošeno je 248,42 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 84,66 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 66,55 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, troškove osiguranja, zakup imovine i opreme i ostali troškovi izvršeni su u iznosu 557,91 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 19,51 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1.354,64 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 3,04 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršene su iznosu od 47,10 mil. dinara.

– Rashodi za materijal obuhvataju nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za saobraćaj, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 195,26 mil. dinara.

– Za amortizaciju nekretnina i opreme utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Za otplatu domaćih kamata utrošeno je 0,23 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 7,52 mil. dinara.

– Za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa utrošeno je 1,35 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznose 2,09 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 0,62 mil. dinara.

– Izdaci za ostale nekretnine i opremu iznose 0,14 mil. dinara.

Glava 5.12 – TRGOVINSKI SUDOVI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 730,12 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 6,15 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 48,24 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 14,98 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 6,44 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, troškovi osiguranja izvršeni su u iznosu od 74,14 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 6,86 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 39,19 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,10 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 14,35 mil. dinara.

– Rashodi za materijal obuhvataju nabavku: kancelarijskog materijala, materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 28,26 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,44 mil. dinara.

– Za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznose 0,20 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 0,90 mil. dinara.

Glava 5.13 – OKRUŽNA JAVNA TUŽILAŠTVA

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 559,25 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 2,50 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 16,25 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 11,35 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,57 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, troškovi osiguranja i ostalih troškova izvršeni su u iznosu od 12,00 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 3,33 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 8,22 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,11 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su iznosu od 3,26 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva i ostalih materijala, u iznosu od 12,20 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,23 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 0,46 mil. dinara.

Glava 5.14 – OPŠTINSKA JAVNA TUŽILAŠTVA

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 1.180,55 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 4,56 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 31,30 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 14,40 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 2,51 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, troškovi osiguranja i ostali troškovi izvršeni su u iznosu od 34,52 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 4,15 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 17,54 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,28 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 5,16 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće, goriva i ostalih materijala, u iznosu od 25,16 mil. dinara.

– Za amortizaciju nekretnina i opreme utrošeno je 0,17 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 0,01 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,57 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznose 0,05 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 0,78 mil. dinara.

– Izdaci za ostale nekretnine i opremu iznose 0,04 mil. dinara.

Glava5.15– VEĆA ZA PREKRŠAJE

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 133,21 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,65 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 3,74 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,36 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,28 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, troškovi osiguranja, zakupa imovine i opreme i ostali troškovi izvršeni su u iznosu 8,27 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,51 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru iznosile su 2,83 mil. dinara i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 1,38 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva i ostalih materijala, u iznosu od 4,65 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

Glava 5.16 – OPŠTINSKI ORGANI ZA PREKRŠAJE

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 1.737,91 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 16,41 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 79,40 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 31,29 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 4,74 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, osiguranje, troškovi zakupa imovine i opreme izvršeni su u iznosu 227,38 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 3,55 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru iznosile su 31,81 mil. dinara i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 6,61 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za održavanje čistoće, goriva i ostalo, u iznosu od 46,27 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

Razdeo 6 – ZAŠTITNIK GRAĐANA

Funkcija 133 – Ostale opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 37,16 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,01 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,64 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,23 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,73 mil. dinara i to za: troškove mobilnih telefona zakupa nestambenog prostora i ostale troškove.

– Rashodi na ime troškova putovanja izvršeni su u iznosu od 2,48 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,90 mil. dinara i to za: usluge za izradu softvera, usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, kotizacije i savetovanja i ostale stručne i opšte usluge

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,61 mil. dinara.

– Rashodi za materijal iznose 1,74 mil. dinara i to za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i sl.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,23 mil. dinara.

Razdeo 7 – DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

. – Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 13,04 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,74 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,04 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, izvršeni su u iznosu 0,22 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,87 mil. dinara i to za: usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, objavljivanja tendera i oglasa i sl.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 2,02 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, cveća i zelenila, goriva i ostalog potrošnog materijala.

– Izdaci za mašine i opreme izvršeni su u iznosu od 0,42 mil. dinara iz sopstvenih sredstava.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu iznose 0,37 mil. dinara.

Razdeo 8 – MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 865,63 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,09 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 2,81 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 14,78 mil. dinara i to za: troškove za odvojen život od porodice, troškove za prevoz, selidbenih troškova zaposlenih i sl.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 4,96 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 73,76 mil. dinara i to za: bankarske usluge i platni promet, troškove dostave, troškove interneta, telefona i mobilnih telefona, električne energije, osiguranja i sl.

– Rashodi na ime troškova putovanja izvršeni su u iznosu od 86,99 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 126,87 mil. dinara i to za: administrativne usluge, usluge za izradu softvera, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja javnosti, usluge veštačenja, reprezentacije i ostale stručne usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 5,54 mil. dinara

– Na ime tekućih popravki i održavanja utrošeno je 9,87 mil. dinara i to za: mehaničke popravke, računarsku opremu i dr.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 67,45 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, cveća i zelenila, goriva i ostalog potrošnog materijala.

– Dotacije međunarodnim organizacijama izvršene su u iznosu 250,42 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu 17,07 mil. dinara. – Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,95 mil. dinara.

– Za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa utrošeno je 38,87 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 12,61 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 40,53 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 7,68 mil. dinara.

Funkcija 310 – Policijske usluge

– Nije bilo izvršenja.

Glava 8.1 – DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

Funkcija 113 – Opšti spoljni poslovi

– Za plate i dodatke utrošeno je 1.324,35 mil. dinara

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 18,59 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 568,90 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, komunalne usluge, telefoni i mobilni telefoni, osiguranje, zakup stambenog i ostalog prostora.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 60,00 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 367,76 mil. dinara i to za: usluge za održavanje prostora i računara, usluge štampanja biltena, usluge revizije, usluga reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 24,27 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja utrošeno je 91,51 mil. dinara i to za : zidarske radove i mehaničke popravke.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 69,36 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, goriva i ostalog potrošnog materijala.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 260,00 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 1.418,30 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 52,03 mil. dinara.

Razdeo 9 – MINISTARSTVO ODBRANE

Funkcija 210 – Vojna odbrana

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva odbrane, utrošeno je 21.094,91 mil. dinara.

– Za naknade u naturi izvršene su isplate od 14,65 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 600,47 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene (prevoz na posao i sa posla) utrošeno je 3.035,90 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 517,07 mil. dinara za jubilarne nagrade, nagrade za posebne rezultate rada i sl.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata izvršeni su u iznosu 2.478,92 mil. dinara.

– Na ime rashoda za putovanja utrošeno je 1.885,13 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 451,33 mil. dinara i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostora i računara, usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge štampanja biltena i publikacija, usluge informisanja javnosti i odnosa s javnošću, reklamne usluge, usluge revizije, usluge reprezentacije, kotizacije i savetovanja i ostale opšte i stručne usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 45,08 mil. dinara

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1.663,08 mil. dinara i to za : stolarske, zidarske radove, centralno grejanje i dr.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 3.682,43 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, materijala za obrazovanje, rezervnih delova, goriva, materijala za istraživanje i razvoj, ortopedskog materijala, materijala za održavanje čistoće, i ostalog materijala za posebne namene.

– Za otplatu domaćih kamata utrošeno je 3,54 mil. dinara.

– Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja izvršene su u iznosu od 20.057,90 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 325,52 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 4,18 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 108,51 mil. dinara.

– Za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa utrošeno je 740,34 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 1.842,05 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 6.880,48 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u ukupnom iznosu od 901,99 mil. dinara. Raspored i korišćenje sredstava izvršeno je po posebnom aktu Vlade.

– Za otplatu glavnice domaćim kreditorima je utrošeno 170,18 mil. dinara.

Glava 9.1 – INSPEKTORAT ODBRANE

Funkcija 210 – Vojna odbrana

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 10,88 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,61 mil. dinara za : usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge štampanja biltena, usluge reprezentacije i dr.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,52 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih i dr.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,29 mil. dinara.

Glava 9.2 – VOJNA SLUŽBA BEZBEDNOSTI

Funkcija 210 – Vojna odbrana

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,27 mil. dinara.

– Stalni troškovi su izvršeni su u iznosu 0,06 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 6,16 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,08 mil. dinara i to za: usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge štampanja biltena, reprezentacije, kotizacije i seminara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 13,93 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 3,06 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 3,74 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih i ostalog potrošnog materijala .

– Na ime naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 0,47 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,89 mil dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 71,60 mil. dinara.

Glava 9.3 – VOJNO-OBAVEŠTAJNA SLUŽBA

Funkcija 210 – Vojna odbrana

– Za naknade u naturi utrošeno je 4,13 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,10 mil. dinara.

– Stalni troškovi su izvršeni su u iznosu 29,09 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: troškove telefona, interneta, zakupa stambenog prostora i sl.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 10,97 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 20,99 mil. dinara i to za: usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge reprezentacije, kotizacije i savetovanja i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 6,85 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 3,93 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 2,76 mil. dinara za nabavku: stručne literature i redovne potrebe zaposlenih, materijala za obrazovanje i sl.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,28 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 23,00 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 51,79 mil. dinara.

Razdeo 10 – MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Funkcija 310 – Policijske usluge

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 31.922,78 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 141,66 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1.098,27 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 695,01 mil. dinara za troškove odvojenog života od porodice, prevoza i ostalih troškova naknade zaposlenih.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 31,34 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske i komunalne usluge, usluge osiguranja, zakupa imovine, opreme i stambenog prostora, usluge komunikacija izvršeni su u iznosu 1.676,85 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji u iznosu od 869,27 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 328,79 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostora i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 119,55 mil. dinara i to za usluge obrazovanja, kulture i sporta i ostale specijalizovane usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su iznosu od 819,88 mil. dinara i to za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i za tekuće održavanje opreme.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku administrativnog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za saobraćaj i materijala za obrazovanje, kulturu i sport u iznosu od 2.899,27 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 79,42 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosile su 71,72 mil. dinara.

– Rashodi za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa izvršeni su u iznosu od 42,81 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 603,23 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1.855,22 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 439,67 mil. dinara. Raspored i korišćenje sredstava izvršen je po posebnom aktu Vlade.

Razdeo 11 – BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavca utrošeno je 2.240,08 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 4,97 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 28,57 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 22,48 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 22,14 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 176,18 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, usluge održavanja čistoće, usluge odvoženja otpada, energetske usluge, usluge komunikacije, osiguranja, zakupa stambenog prostora i sl.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 19,42 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 39,61 mil. dinara za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostora i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, usluge reprezentacije i ostale stručne usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge izvršeni su u iznosu od 30,25 mil. dinara i to za: usluge zdravstvene zaštite po ugovoru i ostale specijalizovane usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 53,94 mil. dinara na ime rashoda za: zidarske, stolarske radove, radove na vodovodu i kanalizaciji, mehaničke popravke i dr.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 191,84 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, cveća i zelenila, stručne literature, sredstava za higijenu, rezervnih delova, goriva i ostalog potrošnog materijala.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 11,08 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosile su 0,40 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 191,28 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 244,18 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 10,92 mil. dinara.

Razdeo 12 – MINISTARSTVO FINANSIJA

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

– Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja izvršene su u iznosu od 126.888,89 mil. dinara.

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 204,22 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,71 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,91 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 6,65 mil. dinara i to za: troškove odvojenog života od porodice, troškove prevoza, troškove smeštaja izabranih, postavljenih i imenovanih lica.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 1,67 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge osiguranja vozila izvršeni su u iznosu 88,00 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su, za službena putovanja u zemlji i inostranstvu (dnevnice, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza), u iznosu od 12,61 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 73,94 mil. dinara za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge štampanja biltena, usluge informisanja javnosti, naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija, ugostiteljske usluge, kotizacije i savetovanja, i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 30,26 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 3,01 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva, potrošnog materijala i ostalog materijala za posebne namene u iznosu od 13,23 mil. dinara.

– Dotacije međunarodnim organizacijama izvršene su u iznosu 0,41 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 7,91 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,29 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 5,80 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu iznose 0,35 mil. dinara.

– Za otplatu glavnice domaćim kreditorima je utrošeno 233,58 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine iznose 10.361,93 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku strane finansijske imovine iznose 307,05 mil. dinara.

Funkcija 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane

na drugom mestu

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 1.470,74 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosile su 756,72 mil. dinara. Navedeni iznos se odnosi na prinudne naplate po sudskim rešenjima direktnih korisnika budzetskih sredstava.

– Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka iznosila je 20,00 mil. dinara.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je u ukupnom iznosu od 1.768,58 mil. dinara u vidu kredita fizičkim licima u zemlji , za potrebe stanovanja.

Funkcija 180 – Transakcije opšteg karaktera između različitih

nivoa vlasti

– Transferi ostalim nivoima vlasti koji su namenjeni za transfere opštinama i gradovima, i AP Vojvodini izvršeni su u iznosu od 37.559,10 mil. dinara.?

Glava 12.1. – UPRAVA CARINA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 1.888,09 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 7,91 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja izvršene su isplate u iznosu od 12,47 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 151,69 mil. dinara na ime troškova za odvojen život od porodice, troškova za prevoz na posao, troškove za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica i dr.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 694,96 mil. dinara a odnose se na nagrade za posebne rezultate rada.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, usluge zaštite imovine, troškove interneta, telefona i mobilnih telefona, poštanske usluge i usluge dostave, troškove osiguranja, zakupa stambenog i nestambenog prostora izvršeni su u iznosu od 318,14 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 71,94 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 54,85 mil. dinara, i to za: usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge štampanja biltena i publikacija, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 1,24 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 61,60 mil. dinara a odnose se na: mehaničke popravke, tekuće popravke i održavanje zgrada i ostalih objekata, održavanje elektronske, fotografske i administrativne opreme i dr.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva, ugostiteljske usluge, materijala za održavanje higijene i ostalog materijala u iznosu od 265,66 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 7,24 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela izvršeno je 161,35 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 647,20 mil. dinara a odnose se na kapitalno održavanje poslovnih zgrada, poslovnog prostora, graničnih prelaza, troškove idejnih projekata i projektne dokumentacije.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 165,34 mil. dinara a odnose se na: nabavku telefona, ugradne opreme, opreme za javnu bezbednost, fotografske opreme, računarske opreme, nameštaja i dr.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za zemljište su iznosili 70,42 mil. dinara.

Glava 12.2 – PORESKA UPRAVA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 5.105,97 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 57,33 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima koja su većim delom finansirana iz sopstvenih prihoda, izvršene su isplate naknade za vreme odsustva sa posla, otpremnine i pomoći u iznosu od 26,11 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 94,25 mil. dinara na ime troškova za odvojen život od porodice, troškove prevoza na posao i dr.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode koji su finansirani iz sopstvenih prihoda utrošeno je 436,52 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske i komunalne usluge, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup imovine i opreme izvršeni su u iznosu 944,10 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 87,28 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 200,56 mil. dinara, i to za: administrativne, kompjuterske, usluge obrazovanja, usavršavanja i informisanja, stručne usluge, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge izvršeni su u iznosu od 3,38 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 114,83 mil. dinara za održavanje zgrada, objekata, opreme za saobraćaj, računarske opreme, mehaničke popravke i dr.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija za potrebe zaposlenih, materijala za saobraćaj, administrativnog materijala, goriva , rezervnih delova i ostalog potrošnog materijala u iznosu od 378,48 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 12,78 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 54,46 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 366,54 mil. dinara na ime kupovine kancelarijskih zgrada i poslovnog prostora, kapitalnog održavanja zgrada i objekata.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 278,09 mil. dinara i to za: nabavku administrativne opreme, opreme za javnu bezbednost, računarske opreme i dr.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 6,42 mil. dinara.

Glava 12.3. – UPRAVA ZA TREZOR

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 897,30 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,68 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate naknade za vreme odsustva sa posla, otpremnine i pomoći u iznosu od 5,46 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 27,08 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 161,80 mil. dinara za jubilarne nagrade, nagrade za posebne rezultate rada i dr.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, internet, telefone i mobilne telefone, usluge dostave, usluge održavanja čistoće, usluge zaštite imovine, izvršeni su u iznosu od 474,38 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 9,79 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 64,49 mil. dinara, i to za: usluge za održavanje softvera i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale stručne i opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 32,26 mil. dinara za: molerske, zidarske, stolarske radove, radove na vodovodu i kanalizaciji kao i popravke i održavanje opreme za saobraćaj i javnu bezbednost.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija za potrebe zaposlenih, goriva, materijala za održavanje higijene i drugih rashoda u iznosu od 48,13 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 1,19 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 0,53 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 148,94 mil. dinara za nabavku računarske opreme, nameštaja, automobila i dr.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 134,24 mil. dinara.

Funkcija 112 – Finansijski i fiskalni poslovi i usluge

– Prateći troškovi zaduživanja ostvareni su u iznosu 0,58 mil. dinara.

Funkcija 170 – Transakcije vezane za javni dug

– Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su u iznosu od 944,61 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu kamata po inostranim kreditima izvršeni su u iznosu od 11.118,80 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu kamata po osnovu garancija izvršeni su u iznosu od 1.793,29 mil. dinara.

– Prateći troškovi zaduživanja izvršeni su u iznosu od 19,46 mil. dinara.

– Otplata glavnice domaćim kreditorima izvršena je u ukupnom iznosu od 34.827,74 mil. dinara.

– Otplata glavnice stranim kreditorima izvršena je u ukupnom iznosu od 5.884,97 mil. dinara.

– Otplata glavnice po garancijama izvršena je u ukupnom iznosu od 2.797,83 mil. dinara.

Glava 12.4. – UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 21,68 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,07 mil. dinara

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,39 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,48 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,19 mil. dinara.

– Za stalne troškove utrošeno je 1,15 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: telefone, mobilne telefone, osiguranje vozila.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,40 mil. dinara .

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,11 mil. din.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, benzina i ostalih materijala za prevozna sredstva u iznosu od 1,00 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

Glava 12.5. – UPRAVA ZA DUVAN

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 20,28 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,07 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,24 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Za stalne troškove utrošeno je 0,81 mil. dinara .

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,51 mil. dinara .

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,74 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za izradu softvera i kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,54 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe i obrazovanje zaposlenih u iznosu od 1,06 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,25 mil. dinara a odnose se na kupovinu računarske opreme, nameštaja i dr.

Glava 12.6. – UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA

Funkcija 133 – Ostale opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 22,97 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,43 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,19 mil. dinara.

– Za stalne troškove utrošeno je 0,89 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 2,34 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,46 mil. dinara, i to za: usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,28 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,70 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su za nabavku računarske opreme, elektronske opreme, automobila i drugih rashoda u iznosu od 2,49 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 2,36 mil. dinara.

Glava 12.7. – DEVIZNI INSPEKTORAT

Funkcija 133 – Ostale opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 65,48 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,48 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,45 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,71 mil. dinara.

– Za stalne troškove utrošeno je 3,45 mil. dinara, u okviru kojih su rashodi za: energetske usluge, usluge prevođenja, usluge čišćenja, osiguranja, zakup prostora i dr.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 1,75 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,37 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,26 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva u iznosu od 1,72 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 9,26 mil. dinara.

Glava 12.8. – UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,34 mil. din.

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 82,51 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 0,11 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,48 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,90 mil. u okviru kojih su troškovi za odvojen život od porodice, kao i troškovi prevoza.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,68 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 5,54 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu u iznosu od 7,88 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 27,18 mil. dinara, i to za: naknade članovima upravnih i nadzornih odbora i komisija kao i ostale opšte i stručne usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su iznosu od 1,43 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva u iznosu od 4,22 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,74 mil. dinara.

– Izdaci za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa izvršeni su u iznosu od 860,57 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su za kupovinu fabričkih hala u iznosu od 23,04 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 1,52 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 251,72 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršeni su po posebnom aktu Vlade.

Glava 13.1 – UPRAVA ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA

Funkcija 340 – Zatvori

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 2.952,14 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 35,09 mil. dinara.

– Rashodi za socijalna davanja zaposlenima izvršeni su u iznosu od 20,05 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 57,19 mil. dinara, za troškove odvojenog života od porodice, naknade troškova za prevoz, naknade troškova za smeštaj izabranih i postavljenih lica i dr.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 51,51 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacija, usluge dostave, osiguranje, zakup imovine i opreme izvršeni su u iznosu 561,81 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu u iznosu od 26,47 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 102,39 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 91,54 mil. dinara a odnose se na usluge obrazovanja, kulture i sporta, medicinske usluge, poljoprivredne usluge i dr.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 98,09 mil. dinara za popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za poljoprivredu, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za saobraćaj, medicinskog i laboratorijskog materijala, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 831,07 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 41,90 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu domaćih kamata iznose 4,34 mil. dinara.

– Prateći troškovi zaduživanja iznose 0,10 mil. dinara.

– Ostale dotacije i transferi iznose 0,09 mil. dinara.

– Rashodi za organizacije obaveznog socijalnog osiguranja iznose 34,15 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznose 0,03 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 13,62 mil. dinara.

– Rashodi na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 6,96 mil. dinara.

– Rashodi za naknadu štete za povredu ili štetu nanetu od strane državnih organa iznose 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 247,97 mil. dinara za kupovinu stambenog prostora, izgradnje zgrada i objekata, kao i njihovo održavanje.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 87,22 mil. dinara za nabavku administrativne opreme, opreme za javnu bezbednost i dr.

– Izdaci za ostalu nekretninu i opremu iznose 5,53 mil. dinara.

– Za zalihe robe za dalju proizvodnju utrošeno je 247,00 mil. dinara.

Razdeo 14 – MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 844,31 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,94 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 1,39 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 20,48 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 8,12 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, usluge održavanja čistoće izvršeni su u iznosu od 22,55 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 26,62 mil. dinara za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 38,10 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja, usluge štampanja publikacija, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale stručne usluge.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 35,01 mil. dinara a odnose se na usluge zaštite životinja i bilja.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su iznosu od 4,56 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva u iznosu od 16,34 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama izvršene su u iznosu 22.944,70 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 8,97 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 7,83 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 19,84 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 6,52 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 64,10 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vrši se po posebnom aktu Vlade.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 330,00 mil. dinara.

Funkcija 421 – Poljoprivreda

– Nije bilo izvršenja.

Glava 14.1 – UPRAVA ZA VETERINU

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,35 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,85 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 10,92 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske usluge, komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, zakup prostora, kao i usluge čišćenja izvršeni su u iznosu od 14,63 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 10,76 mil. dinara za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 94,70 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kompjuterske usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 3,08 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 4,25 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, materijal za saobraćaj – gorivo i ostalo, u iznosu od 21,39 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama izvršene su u ukupnom iznosu od 2.432,67 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 7,07 mil. dinara.

– Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa iznosila je 0,23 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

Glava 14.2 – UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,76 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,23 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 3,30 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 6,75 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 4,48 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 15,66 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge štampanja, naknade članovima upravnih i nadzornih odbora i komisija, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 20,06 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 2,04 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog potrošnog materijala u iznosu od 8,89 mil. dinara. Raspored ovih sredstava izvršen je po posebnom aktu Vlade.

– Subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama izvršene su u ukupnom iznosu od 99,89 mil. dinara. Sredstva su trošena za ostvarenje programa zaštite bilja. Raspored i korišćenje sredstava je izvršeno po posebnom aktu Vlade.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 1,39 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,65 mil. dinara za nabavku računarske opreme, telefona i dr.

Glava 14.3 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

Funkcija 630 – Vodosnabdevanje

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,17 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 9,07 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 4,39 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,54 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 8,40 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,97 mil. dinara.

– Rashodi +za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, materijala za saobraćaj – goriva i ostalog materijala, u iznosu od 5,22 mil. dinara.

– Prateći troškovi zaduživanja iznose 0,43 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 33,35 mil. dinara iz sopstvenih sredstava.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 2,18 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,84 mil. dinara.

– Na ime izdataka za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 3.154,41 mil. dinara .

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 20,39 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

Glava 14.4 – UPRAVA ZA ŠUME

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 86,59 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,29 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,19 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,31 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,78 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, usluge osiguranja i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 3,69 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 3,67 mil. dinara za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,04 mil. dinara za: administrativne usluge, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i sl.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 7,73 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,84 mil. dinara, i to za popravku i održavanje automobila i ostale opreme.

– Rashodi za materijale izvršeni su za: nabavku materijala za saobraćaj, registraciju vozila – gorivo i ostalo, u iznosu od 6,14 mil. dinara.

– Rashodi za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama izvršeni su u ukupnom iznosu od 536,24 mil. dinara.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 0,30 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,76 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,10 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 0,23 mil. dinara.

Glava 14.5 – GENERALNI INSPEKTORAT POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Nije bilo izvršenja.

Razdeo 15– MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 83,85 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,64 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,93 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,55 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,59 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 3,78 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: internet, telefone, mobilne telefone i dr.

– Rashodi na ime službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 6,88 mil. dinara za dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza i dr.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 42,24 mil. dinara za: usluge prevođenja, usluge štampanja, usluge objavljivanja tendera i oglašavanja, usluge informisanja javnosti, kotizacije i seminari, kao i ostale stručne i opšte usluge.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 404,91 mil. dinara. Ova sredstva korišćena su za finansiranje rada, Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, za akreditaciono telo, akcijski fond, za institut za standardizaciju Srbije, garancijski fond i ostale specijalizovane usluge.

– U okviru rashoda za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 1,13 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 7,85 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature, goriva i ostalog potrošnog materijala.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 3.942,84 mil. dinara.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama iznosi 5,40 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,28 mil. dinara.

– Na ime izdataka za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 112,79 mil. dinara za zakup kancelarijskog prostora.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 224,37 mil. dinara a odnose se na lizing opreme za proizvodnju, motornu, nepokretnu, nemotornu opremu, opremu za proizvodnju, računarsku opremu.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 577,56 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 6.420,00 mil. dinara. Ova sredstva su namenjena za Start up kredite za početnike preko fonda za razvoj, kreditiranje izvoza preko AOFI i za pretvaranje inovacija u gotov proizvod – krediti preko fonda za razvoj.

Funkcija 412 – Opšti poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 23,49 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,26 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,38 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,19 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,80 mil. dinara.

– Rashodi na ime službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 2,21 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 18,03 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 2,40 mil. dinara.

– U okviru rashoda za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,33 mil. dinara.

– Za materijal utrošeno je 3,00 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 1.180,13 mil. dinara.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 6,88 mil. dinara.

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 3.014,00 mil. dinara. Raspored i korišćenje sredstava se vršilo po poslednjem aktu Vlade.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 10.378,78 mil. dinara. Sredstva su korišćena za tzv. Tranzicioni fond Raspored i korišćenje sredstava se vršilo po poslednjem aktu Vlade.

Funkcija 473 – Turizam

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 145,55 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,23 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 1,54 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,34 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,30 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,23 mil. dinara.

– Rashodi na ime službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 7,24 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 8,59 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 31,64 mil. dinara.

– U okviru rashoda za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,36 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 7,68 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 2.581,91 mil. dinara. Raspored i korišćenje sredstava se vršilo po poslednjem aktu Vlade.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 19,50 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 70,00 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,87 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 1,11 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 14,19 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 339,62 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 444,61 mil. dinara. Sredstava su korišćena za mikrokredite podsticanja kvaliteta ugostiteljske ponude malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma.

Funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 16,02 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,38 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,07 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,27 mil. dinara.

– Rashodi na ime službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 1,99 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 21,81 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 7,67 mil. dinara.

– U okviru rashoda za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,37 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 4,75 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,35 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 0,08 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 2.052,04 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 2.000,00 mil. dinara. Raspored i korišćenje sredstava se vršilo po poslednjem aktu Vlade.

Funkcija 490 – Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 73,72 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,46 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,53 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,56 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 6,38 mil. dinara.

– Rashodi na ime službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 10,25 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 25,64 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 31,41 mil. dinara.

– U okviru rashoda za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,42 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 4,95 mil. dinara.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 4,08 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 0,02 mil. dinara.

Glava 15.1 – DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 108,17 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,27 mil. dinara.

– Socijalna davanja zaposlenima izvršena su u iznosu od 1,45 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 3,07 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 3,58 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 7,05 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: energetske usluge, komunalne usluge, interneta, telefona, mobilnih telefona, poštanske usluge i usluge dostave, usluge osiguranja i dr.

– Rashodi na ime službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 32,61 mil. dinara za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 11,94 mil. dinara za: usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacija i seminare, usluge reprezentacije i ostale stručne i opšte usluge.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 7,89 mil. dinara.

– U okviru rashoda za tekuće popravke i održavanja utrošeno je 4,19 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 8,01 mil. dinara za: kancelarijski materijal, stručnu literaturu za potrebe zaposlenih, gorivo, materijal za održavanje higijene i ostalog materijala za posebne namene.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,41 mil. dinara.

– Na ime izdataka za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 7,39 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu iznose 44,34 mil. dinara za nabavku: mernih i kontrolnih instrumenata, nameštaja, telefona i dr.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu iznose 0,93 mil. dinara.

Glava 15.2 – FOND ZA RAZVOJ TURIZMA

Funkcija 473 – Turizam

– Nije bilo izvršenja.

Razdeo 16 – MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Funkcija 430 – Gorivo i energija

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 55,89 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,13 mil. dinara.

– Socijalna davanja zaposlenima izvršena su u iznosu od 0,39 mil. dinara.

– Na ime naknada za zaposlene utrošeno je 1,85 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,45 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 6,04 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 6,87 mil. dinara za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 61,35 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale stručne usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 21,35 mil. dinara.

– U okviru rashoda za tekuće popravke i održavanja utrošeno je 0,18 mil. dinara

– Rashodi za materijal iznosili su 4,71 mil. dinara i to za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva.

– Prateći troškovi zaduživanja iznose 14,07 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 222,53 mil. dinara.

– Za dotacije obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 16,70 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 145,26 mil. dinara.

– Na ime izdataka za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 34,43 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 8,04 mil. dinara za nabavku: automobila, računarske i elektronske opreme, mobilnih telefona i dr.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu iznose 0,09 mil. dinara

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 583,83 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Funkcija 440 –Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 20,79 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,12 mil. dinara.

– Na ime naknada za zaposlene utrošeno je 0,45 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,97 mil. dinara za: telefone, mobilne telefone i dr.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 2,54 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 22,79 mil. dinara, i to za: usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, i ostale opšte usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 5,72 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,07 mil. dinara.

– Rashodi materijala iznosili su 0,50 mil. dinara a odnose se na nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 1.850,00 mil. dinara. Raspored i korišćenje sredstava se vršilo po poslednjem aktu Vlade.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 5,46 mil. dinara a tiču se nabavke računarske opreme, štampača, mobilnih telefona i dr.

Razdeo 17– MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU

Funkcija 450 – Transport

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 167,51 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,74 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 6,98 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 4,23 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 4,72 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 12,29 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: energetske usluge, komunalne usluge, telefone, mobilne telefone i dr.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 18,09 mil. dinara. za: dnevnice, smeštaj i putne troškove u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 123,46 mil. dinara a odnose se na: ugostiteljske usluge, usluge prevođenja, usluge reprezentacije kao i ostale opšte usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 20,97 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) električnih instalacija, računarske opreme, održavanje službenog vozila i sl. izvršene su u iznosu od 2,43 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 26,20 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama izvršene su u iznosu od od 11.123,00 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 160,64 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršene su u iznosu od 0,99 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznosili su 2.105,35 mil. dinara za: izgradnju stambenih prostora, autoputeva, mostova, tunela, vodovoda, kanalizacije, sportskih i rekreacionih objekata i projektnu dokumentaciju.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 2,51 mil. dinara tiču se nabavke: nameštaja, telefona, elektronske opreme i opreme za domaćinstvo.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 6.641,55 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Funkcija 620 – Razvoj zajednice

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 32,38 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 1,44 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,94 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,72 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,78 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: komunalne usluge, usluge telefona, mobilnih telefona i dr.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 2,66 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 49,79 mil. dinara a odnose se na: naknade članovima upravnih i nadzornih odbora i komisija, usluge informisanja, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) električnih instalacija, računarske opreme, održavanje službenog vozila i sl. izvršene su iznosu od 0,34 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za posebne namene u iznosu od 2,01 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 30,00 mil. dinara. Sredstva su utrošena za Republičku agenciju za prostorno planiranje.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 198,84 mil. dinara, i to za obnovu Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,22 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznosili su 8,08 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu su u iznosu od 0,34 mil. dinara.

Razdeo 18 – MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I

INFORMACIONO DRUŠTVO

Funkcija 460 – Komunikacije

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 67,02 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,25 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,58 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,36 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,51 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 2,87 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: telefone, mobilne telefone, usluge dostave i dr.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 11,59 mil. dinara. za: dnevnice, smeštaj i putne troškove u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 32,02 mil. dinara za: usluge prevođenja, kompjuterske usluge, usluge za izradu softvera, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacija i seminara, usluge veštačenja, ugostiteljske usluge i ostale stručne usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 84,96 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanja izvršeni su u iznosu od 0,79 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 2,50 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 2,48 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 0,38 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 0,16 mil. dinara za nabavku: automobila, računarske opreme, štampača i dr.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu iznose 0,94 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 117,34 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Razdeo 19 – MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Funkcija 010 – Bolest i invalidnost

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 48,56 mil. dinara za usluge: dostave i dr.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,85 mil. dinara i to za: naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 69,73 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 8,90 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 6,23 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, koja obuhvata isplatu invalidskih primanja iz ove oblasti, izvršene su u iznosu od 14.978,84 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 64,98 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 64,62 mil. dinara.

Funkcija 040 –Porodica i deca

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 31,55 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 13,49 mil. dinara za izradu softvera, štampanja biltena i publikacija i dr.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršene su u iznosu od 25.815,35 mil. dinara za: naknade za porodiljsko odsustvo, kao i za decu i porodicu.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 14,83 mil. dinara

Funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu

neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4.868,64 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 24,04 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 139,50 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 46,99 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 85,52 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 452,11 mil. dinara za: usluge dostava, zakupa nestambenog prostora i dr.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 11,41 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 601,07 mil. dinara za: usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, stručnog osposobljavanja, usluga reprezentacije kao i ostalih stručnih usluga.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 41,71 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja utrošeno je 69,29 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – goriva i ostalog materijala, u iznosu od 342,44 mil. dinara.

– Za amortizaciju nekretnina i opreme utrošeno je 32,50 mil. dinara.

– Za otplatu domaćih kamata utrošeno je 1,24 mil. dinara.

– Za prateće troškove zaduživanja utrošeno je 0,39 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 80,13 mil. dinara.

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Rashodi za organizacije obaveznog socijalnog osiguranja iznose 85,61 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 13.363,79 mil. dinara za: naknade za invalidnost, decu i porodicu, stanovanje i život i dr.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 3,29 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 11,08 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 1,19 mil. dinara.

– Za naknadu štete nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka utrošeno je 0,08 mil. dinara.

– Za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa utrošeno je 0,21 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 235,67 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 62,55 mil. dinara.

– Izdaci za ostale nekretnine i opremu iznose 1,94 mil. dinara.

– Za zalihe robe za dalju proizvodnju utrošeno je 29,11 mil. dinara.

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 89,20 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene izdvojeno je 2,20 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,82 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 3,37 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 2,78 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,91 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– Rashodi na ime utrošenog materijala iznosili su 0,37 mil. dinara.

– Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iznosili su 23.611,00 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršene su u iznosu od 166,15 mil. dinara za: naknade za invalidnost, ratne vojne invalide i dr.

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 416,39 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1,14 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 10,76 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 3,76 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 36,80 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: energetske usluge, komunalne usluge, telefone, mobilne telefone, internet, osiguranje kao i zakup prostora.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 10,47 mil. dinara za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 140,85 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: stručne usluge, usluge prevođenja, usluge za izradu softvera, usluge održavanja računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacija i seminare, usluge štampanja publikacija, informisanja javnosti, reprezentacije kao i ostalih opštih usluga.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 2,41 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,90 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 15,84 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 669,33 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznose 1,37 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosile su 0,84 mil. dinara.

– Na ime zgrada i građevinskih objekata utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– Za mašine i opremu dato je 2,92 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 253,83 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Glava 19.1 – INSPEKTORAT ZA RAD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 9,95 mil. dinara za: energetske usluge, komunalne usluge, usluge čišćenja, usluge telefona, mobilnih telefona, osiguranja vozila, zakupa nestambenog prostora i dr.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je u iznosu od 8,90 mil. dinara za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,29 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 2,61 mil. dinara.

– Rashodi na ime utrošenog materijala iznosili su 20,09 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 4,11 mil. dinara.

Glava 19.2 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I

UNAPREĐENjA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

Svi rashodi izvršeni su iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,44 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,20 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 69,77 mil. dinara.

Glava 19.3 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO- HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

Svi rashodi plaćeni su iz sopstvenih prihoda.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,60 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 8,98 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 0,30 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 329,60 mil. dinara.

Glava 19.4 – BUDžETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu

neklasifikovana na drugom mestu

Svi rashodi plaćeni su iz sopstvenih prihoda .

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 1,80 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja u iznosu od 0,21 mil. dinara.

– Za nagrade bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 9,34 mil dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja utrošeno je 9,92 mil. dinara.

– Rashodi na ime utrošenog materijala iznosili su 0,99 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 59,38 mil. dinara, za naknade za stanovanje i život.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 3,65 mil. dinara

. – Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosile su 3,50 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznose 69,31 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 24,98 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: opremu za saobraćaj, administrativnu opremu, opremu za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema

Glava 19.5 –UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,07 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: telefone, mobilne telefone i dr.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je u iznosu od 0,87 mil. dinara za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 10,46 mil. dinara za: usluge štampanja, naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija, usluge reprezentacije kao i ostale stručne usluge.

– Rashodi na ime utrošenog materijala iznosili su 0,05 mil. dinara za troškove: stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva kao i ostalog materijala za prevozna sredstva.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 0,01 mil. dinara.

Glava 19.6 –UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,07 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: telefone, mobilne telefone i dr..

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je u iznosu od 0,42 mil. dinara za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,86 mil. dinara za: usluge štampanja, naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija, usluge reprezentacije kao i ostale stručne usluge.

– Rashodi na ime utrošenog materijala iznosili su 0,21 mil. dinara za troškove: stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva kao i ostalog materijala za prevozna sredstva.

Razdeo 20 – MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 57,55 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,14 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja u iznosu od 0,49 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,22 mil. dinara.

– Za nagrade bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,47 mil dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 6,80 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 11,03 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 166,96 mil. dinara za: usluge prevođenja, administrativne usluge, usluge za izradu softvera, usluge informisanja javnost, stručne usluge, naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija, usluge reprezentacije, ostale stručne i opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 7.328,96 mil. dinara, po ugovorima sa institutima i fakultetima, za projekte iz oblasti naučnog istraživanja.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,30 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, materijala za saobraćaj – goriva, kao i ostali potrošni materijal u iznosu od 1,92 mil. dinara.

– Rashodi na ime naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 169,93 mil. dinara, i to za isplatu stipendija naučno-umetničkog podmlatka i učešće u troškovima njihovog naučnog rada.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 0,08 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznose 151,26 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 6,01 mil. dinara.

. – Izdaci za nematerijalnu imovinu iznose 0,10 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 406,42 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Razdeo 21 – MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na

drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 119,24 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,41 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate, za obračunata bolovanja zaposlenih, u iznosu od 1,12 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,85 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, zakup zgrada i poslovnog prostora, troškovi zakupa nestambenog prostora i administrativne opreme odnose se na troškove vezane za zakup poslovnog prostora za potrebe Inspekcije na graničnim prelazima i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 7,47 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 9,99 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 21,83 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge štampanja, pravne usluge, usluge informisanja, usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 281,55 mil. dinara. Ove usluge su grupisane kao usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina, usluge očuvanja životne sredine i ostale specijalizovne usluge.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 5,34 mil. dinara, i to za popravku i održavanje automobila i ostale opreme Ministarstva.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: materijala za očuvanje životne sredine i nauku, kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog potrošnog materijala u iznosu od 213,40 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 102,57 mil. dinara. Ova sredstva su preneta Zavodu za zaštitu prirode i za sufinansiranje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 6,19 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,77 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 11,36 mil. dinara.

Funkcija 620 – Razvoj zajednice

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 31,08 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate, za obračunata bolovanja zaposlenih , u iznosu od 0,77 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,57 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, zakup zgrada i poslovnog prostora, troškovi zakupa nestambenog prostora i administrativne opreme odnose se na troškove vezane za zakup poslovnog prostora za potrebe Inspekcije na graničnim prelazima i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 1,66 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 1,54 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 36,11 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, naknade članovima upravnih odbora i komisija, usluge štampanja, pravne usluge, usluge informisanja, usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije, kotizacije i seminari i ostale opšte usluge.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,45 mil. dinara, i to za popravku i održavanje automobila i ostale opreme Ministarstva.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog potrošnog materijala u iznosu od 1,29 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 97,50 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 292,21 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznose 61,10 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

Glava 21.1 – AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na

drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 11,32 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate, za obračunata bolovanja zaposlenih, u iznosu od 0,20 mil. dinara. – Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,27 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 0,62 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,40 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza)

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,06 mil. dinara za: usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 1,03 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,09 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva u iznosu od 0,38 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za zgrada i građevinskih objekata iznose 10,43 mil. dinara, za komunikacijske i električne vodove.

– Rashodi za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,39 mil. dinara za nabavku: računarske opreme, mobilnih telefona, elektronske opreme kao i opreme za zaštitu životne sredine.

Glava 21.2 – FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na

drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 9,19 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate, za obračunata bolovanja zaposlenih, u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,45 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,44 mil. dinara.

– Rashodi putovanja realizovani u iznosu od 0,37 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,60 mil. dinara za: usluge štampanja, objavljivanja tendera i informativnih oglasa, usluge reprezentacije i ostale stručne i opšte usluge.

– Specijalizovane usluge u okviru očuvanja životne sredine, izvršene su u iznosu od 480,83 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,12 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,91 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih i goriva.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,19 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,15 mil. dinara.

Razdeo 22 – MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 57,56 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,20 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za porodiljsko bolovanje, invalidnost rada, rashodi za obrazovanje dece zaposlenih u iznosu od 0,60 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene su iznosile 1,26 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,45 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje opreme i vozila, zakup imovine i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 3,66 mil. dinara.

– Rashodi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 5,16 mil. dinara

– Usluge po ugovoru, za stručno obrazovanje, oglašavanje za članove upravnih odbora i komisija i dr. izvršene su u iznosu od 29,25 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge, u oblasti sporta i medicine, izvršene su u iznosu od 36,18 mil. dinara za usluge obrazovanja, kulture i sporta, usluge kulture i ostale specijalizovane usluge.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,22 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva u iznosu od 2,44 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 362,81 mil. dinara.

– Dotacije međunarodnim organizacijama iznosile su 1,04 mil. dinara. – Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 100,92 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, za sportske nagrade i stipendije, iznose 584,68 mil. dinara

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 1.420,63 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznosile su 0,13 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosile su 0,10 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 86,32 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 8,65 mil. dinara za nabavku: ugradne opreme, mobilnih telefona kao i elektronske opreme.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 202,72 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Glava 22.1 – BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 20,00 mil. dinara.

– Rashodi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 103,48 mil. dinara. Sredstva su utrošena za obavezni pripremni predškolski program pred polazak u školu.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 212,12 mil. dinara.

– Izdaci zgrada i građevinskih objekta iznosili su 60,23 mil. dinara za izgradnju zgrada i objekata, kao i njihovog kapitalnog održavanja.

Glava 22.2 – ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,19 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,11 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznose 0,05 mil. dinara.

– Rashodi na ime stalnih troškova izvršeni su u iznosu od 0,63 mil. dinara za: troškove platnog prometa i bankarskih usluga, energetskih usluga, komunalnih usluga, usluga komunikacije i ostali troškovi.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,81 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,08 mil. dinara za: usluge za izradu softvera, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, usluge reprezentacije, ostale stručne i opšte usluge.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga izvršeni su u iznosu od 3,67 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,03 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,98 mil. dinara za: kancelarijski materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva, materijala za održavanje higijene kao i materijala za posebne namene.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

Glava 22.3 – USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 64,95 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,39 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,14 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,72 mil. dinara.

– Na ime stalnih troškova utrošeno je 5,38 mil. dinara.

– Rashodi na ime troškova putovanja iznosili su 0,25 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Na ime usluga po ugovoru utrošeno je 3,00 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 1,32 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,68 mil. dinara na ime održavanja zgrada, objekata i opreme.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,48 mil. dinara.

– izdaci za za zgrade i građevinske objekte iznose je 7,25 mil. dinara

Glava 22.4 – FOND ZA MLADE TALENTE

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

– Za usluge po ugovoru utrošeno je 1,56 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, za studentske nagrade i projekte, izvršene su u iznosu od 238,83 mil. dinara.

Razdeo 23 – MINISTARSTVO KULTURE

Funkcija 820 – Usluge kulture

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 78,14 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 3,88 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,63 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,64 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, troškovi bankarskih usluga, telefone i mobilne telefone, zakup imovine i opreme, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 5,07 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 7,68 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 25,03 mil. dinara za: usluge za izradu softvera, obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacija i seminara, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, usluge reprezentacije kao i ostale stručne i opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 1.225,94 mil. dinara. Raspored i korišćenje sredstava se vršilo po poslednjem aktu Vlade.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,12 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 5,56 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 939,00 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 325,17 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 191,51 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 162,42 mil. dinara.

– Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,09 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 1,04 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,22 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana iznose 121,58 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Glava 23.1 – USTANOVE KULTURE

Funkcija 820 – Usluge kulture

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 1.783,21 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 6,65 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 33,06 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenima utrošeno je 41,55 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 34,63 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 226,48 mil. dinara za: energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacije, osiguranja, zakupa imovine i opreme i ostalih troškova.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 51,31 mil. dinara : za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 170,82 mil. dinara za: administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo, usluge reprezentacije kao ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta izvršene su u iznosu od 352,74 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 42,81 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 78,55 mil. dinara za: administrativni materijal, materijal za obrazovanje, materijal za saobraćaj, materijal za obrazovanje, kulturu i sport, za održavanje higijene i ugostiteljstvo kao i materijal za posebne namene.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 802,70 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznose 46,05 mil. dinara. Sredstva su utrošena za finansiranje rada Matice Srpske.

– Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 2,37 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 0,79 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 144,79 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 47,39 mil. dinara za nabavku: opreme za saobraćaj, administrativne opreme kao i opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 21,67 mil. dinara.

Razdeo 24 – MINISTARSTVO ZA DIJASPORU

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 35,04 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,16 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja izvršene su isplate u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,07 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,32 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 7,08 mil. dinara za troškove: telefona, mobilnih telefona, zakupa prostora i opreme.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 7,46 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 18,48 mil. dinara za: usluge prevođenja, usluge štampanja, kotizacija i seminara, usluge informisanja, usluge reprezentacije kao i ostale stručne i opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,97 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,66 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 3,73 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: kancelarijski materijal, stručna literatura za potrebe zaposlenih, goriva, materijala za kulturu i dr.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 52,95 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 3,98 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,80 mil. dinara.

Razdeo 25 – MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 121,76 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,52 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,18 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,87 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: troškovi fiksnih telefona, troškovi mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i zakup administrativne opreme izvršeni su u iznosu od 22,01 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu, kao i troškove prevoza u okviru redovnog rada (taksi prevoz) u iznosu od 9,99 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 69,18 mil. dinara za: usluge prevođenja, administrativne usluge, usluge informisanja javnosti, usluge štampanja kao i ostale stručne usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 50,86 mil. dinara u okviru kojih su: usluge obrazovanja, usluge kulture, usluge očuvanja životne sredine, usluge nauke i ostale specijalizovane usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata utrošeno je 2,33 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva i ostalih materijala, u iznosu od 26,95 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 4.269,45 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 957,52 mil. dinara, za naknade za invalidnost, decu i porodicu, nezaposlenost, jednokratne pomoći i dr.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 177,93 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 12,35 mil. dinara za nabavku: nameštaja, ugradne opreme, štampača, telefona, mobilnih telefona, elektronske opreme i opreme za ugostiteljstvo.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 119,92 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršeno je po posebnom aktu Vlade.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je 190,79 mil. dinara.

Glava 25.1 – FOND ZA KOSOVO I METOHIJU

Funkcija 160 –Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

– Nije bilo izvršenja.

Razdeo 26 – MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 21,02 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenima utrošeno je 0,32 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,66 mil. dinara za: energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacije, osiguranja, zakupa imovine i opreme i ostalih troškova.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 3,69 mil. dinara : za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,75 mil. dinara za: administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo, usluge reprezentacije kao i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 3,58 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,24 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,21 mil. dinara za: administrativni materijal, materijal za obrazovanje, materijal za saobraćaj, materijal za obrazovanje, kulturu i sport, za održavanje higijene i ugostiteljstvo kao i materijal za posebne namene.

– Za naknadu za socijalnu zaštitu iz budzeta utrošeno je 1,37 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznose 73,81 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,84 mil. dinara.

Razdeo 27 – MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 29,88 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenima utrošeno je 0,38 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,34 mil. dinara za: energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacije, osiguranja, zakupa imovine i opreme i ostalih troškova.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 1,57 mil. dinara : za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 19,84 mil. dinara za: administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo, usluge reprezentacije kao ostale opšte usluge.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,38 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 2,50 mil. dinara za: administrativni materijal, materijal za obrazovanje, materijal za saobraćaj, materijal za obrazovanje, kulturu i sport, za održavanje higijene i ugostiteljstvo kao i materijal za posebne namene.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,01 mil dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 11,00 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 373,30 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršeno je po posebnom aktu Vlade.

Razdeo 28 – REPUBLIČKI SEKRETERIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 28,24 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su

isplate u iznosu od 0,23 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,37 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,19 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,73 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 0,27 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,03 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,38 mil. dinara.

Razdeo 29– REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 35,59 mil. dinara.

– Za naknade u naturi izvršene su isplate od 0,07 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,57 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,26 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,71 mil. dinara.

– Na ime rashoda za putovanja utrošeno je 0,39 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,22 mil. dinara, i to za: usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge prevođenja, usluge održavanja računara, usluge reprezentacije, objavljivanje tendera i informativnih oglasa, organizovanje kurseva i ostale opšte usluge.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,74 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,76 mil. dinara.

Razdeo 30 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 429,00 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,14 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1,42 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 10,04 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 4,74 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup programa i troškovi platnog prometa izvršeni su u iznosu 36,81 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 3,92 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 29,60 mil. dinara za: usluge za izradu softvera, usluge informisanja, ostale stručne usluge, usluge reprezentacije, usluge odnosa s javnošću, izdaci za stručne ispite i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 105,31 mil. dinara. Sredstva su utrošena za usluge spoljnih saradnika – anketara i procenitelja koji rade na prikupljanju i dostavi podataka za potrebe pojedinih istraživanja. Sva statistička istraživanja rade se za potrebe Vlade Republike Srbije.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 2,49 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 10,92 mil. dinara za: kancelarijski materijal, stručnu literaturu za potrebe zaposlenih, goriva, potrošnog i ostalog materijala za posebne namene.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 1,27 mil dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznosili su 3,44 mil. dinara a odnose se na kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,34 mil. dinara a odnose se na nabavku nameštaja, telefona, elektronske opreme i dr.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu izvršeni su u iznosu 1,12 mil. dinara.

Razdeo 31– REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 545,69 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 45,26 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1,08 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 5,49 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, internet usluge, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje imovine i zaposlenih, zakup programa i troškovi platnog prometa izvršeni su u iznosu 61,13 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu a odnose se na dnevnice, smeštaj i prevoz u iznosu od 11,02 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 19,34 mil. dinara za: usluge štampanja, objavljivanja tendera i informativnih oglasa, usluge informisanja javnosti, kompjuterske usluge, kotizacije i seminare i ostale stručne usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 10,69 mil. dinara i odnose se na medicinske usluge i usluge za očuvanje životne sredine.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) objekata i opreme, izvršeni su u iznosu od 25,84 mil. dinara za: stolarske radove, popravke električne i elektronske opreme, nameštaja, tekuće popravke i održavanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 42,07 mil. dinara za: kancelarijski materijal, gorivo, htz opremu, stručnu literaturu za potrebe zaposlenih, materijala za očuvanje životne sredine, materijala za laboratorijske testove, potrošni materijal i ostali materijal za posebne namene.

– Dotacije međunarodnim organizacijama iznose 0,70 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom bili su 2,90 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 41,20 mil. dinara a odnose se na kapitalno održavanje poslovnih zgrada i prostora.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 418,86 mil. dinara i to za: automobile, poljoprivrednu opremu i opremu za zaštitu životne sredine.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 2,87 mil. dinara.

Razdeo 32 – REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 1.865,26 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 4,15 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 15,57 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 54,40 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 65,16 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, energetske troškove, usluge zaštite imovine i troškovi platnog prometa izvršeni su u iznosu 203,70 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 43,13 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 576,10 mil. dinara, i to za: usluge prevođenja, usluge reprezentacije, kompjuterske usluge, kotizacije, odnosa s javnošću, objavljivanje tendera i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 6,74 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 63,34 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 174,61 mil. dinara a odnose se na: kancelarijski materijal, stručnu literaturu, goriva i ostali potrošni materijal.

– Prateći troškovi zaduživanja iznose 0,94 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 1,91 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 4,60 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela utrošeno je 1,53 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 38,12 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 91,60 mil. dinara a odnose se na nabavku: automobila, nameštaja, montiranje opreme i dr.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 4,96 mil. dinara.

Razdeo 33 – REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 15,22 mil. dinara.

– Rashodi na ime naknada za zaposlene izvršeni su u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,37 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 4,39 mil. dinara za: usluge električne energije, komunalne usluge, zaštite imovine, usluge čišćenja, telefona, mobilnih telefona, usluge dostave, osiguranja i dr.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 0,85 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,79 mil. dinara.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 0,26 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,93 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,86 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršene su u iznosu 0,05 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,40 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,22 mil. dinara a odnose se na: nabavku opreme za nauku, nabavku nameštaja i automobila.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 0,10 mil. dinara.

Razdeo 34 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 77,07 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,19 mil. Dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,67 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,80 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge čišćenja izvršeni su u iznosu 22,88 mil. dinara.

– Rashodi na ime troškova putovanja izvršeni su u iznosu od 2,80 mil. dinara za dnevnice, prevoz, smeštaj i zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 16,29 mil. dinara za: usluge prevođenja, obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge objavljivanja informativnih oglasa i tendera, usluge reprezentacije kao i ostale opšte usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 2,98 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 21,78 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 4,28 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 30,83 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 504,34 mil. dinara a odnose se na kapitalno održavanje poslovnih zgrada i objekata, ustanove kulture.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 5,57 mil. dinara za nabavku: računarske opreme, štampača, mobilnih telefona i dr.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 76,50 mil. dinara a odnose se na izdatke za patente i tehničku dokumentaciju.

Razdeo 35 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 10,85 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,20 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,09 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: platni promet, bankarske usluge i usluge komunikacija, izvršeni su u iznosu 0,89 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,73 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 4,40 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,56 mil. dinara.

Razdeo 36 – AGENCIJA ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 35,45 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,64 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,49 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,22 mil. dinara.

– Stalni troškovi za usluge komunikacija – telefone, mobilne telefone i usluge dostave – izvršeni su u iznosu 1,78 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 11,65 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 113,51 mil. dinara a odnose se na: usluge štampanja publikacije, kotizaciju, usluge reklame i medijske usluge.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,21 mil. dinara.

– Za subvencije privatnim preduzećima utrošeno je 54,38 mil. dinara a odnose se na tekuće i kapitalne subvencije.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

Razdeo 37 – CENTAR ZA RAZMINIRANjE

Funkcija 250 – Odbrana neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,30 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,10 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,05 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,53 mil. dinara.

– Rashodi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u iznosu od 0,65 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršene su u iznosu od 0,37 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,67 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

Razdeo 38 –ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 86,02 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,26 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,58 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,27 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 2,65 mil. dinara.

– Stalni troškovi za usluge komunikacija, osiguranja i ostalo izvršeni su u iznosu 2,58 mil. dinara.

– Na ime rashoda za putovanja utrošeno je 5,39 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,85 mil. dinara.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 1,58 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) : izvršeni su u iznosu od 1,07 mil. dinara.

– Rashodi za materijale –administrativne, za obrazovanje, usavršavanje, za saobraćaj i za posebne namene, izvršeni su u iznosu od 2,95 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 5,86 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 4,94 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 0,27 mil. dinara.

Razdeo 39. – DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNjE PLOVNE PUTEVE –

PLOVPUT

Funkcija 450 – Transport

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 132,90 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,33 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1,42 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene iznose 2,03 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 3,63 mil. dinara.

– Stalni troškovi za platni promet, bankarske, energetske, komunalne usluge, usluge komunikacija izvršeni su u iznosu 14,45 mil. dinara.

– Rashodi za putovanja izvršeni su u iznosu od 3,40 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove.

– Usluge po ugovoru za administrativne, kompjuterske, usluge obrazovanja, informisanja, stručne usluge, kotizaciju, reprezentaciju i ostale opšte usluge, izvršene su u iznosu od 7,92 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su iznosu od 21,20 mil. dinara a odnose se na: molerske radove, tekuće popravke i održavanje i opremu za komunikaciju.

– Rashodi za materijal – administrativni, za obrazovanje, saobraćaj, kulturu i sport za održavanje higijene i za posebne namene – izvršeni su u iznosu od 30,75 mil. dinara.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 0,17 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 0,50 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 0,68 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 12,45 mil. dinara a odnose se na: nabavku automobila, nameštaja, štampača i računarske opreme.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 3,95 mil. dinara.

Razdeo 40 – GEOMAGNETSKI ZAVOD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 44,54 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,10 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,47 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene iznose 1,79 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,65 mil. dinara.

– Stalni troškovi za: bankarske usluge, energetske, komunalne usluge, usluge komunikacija i troškove osiguranja izvršeni su u iznosu 4,18 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 5,85 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,43 mil. dinara a odnose se na: administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale stručne usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,13 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 1,96 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,33 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznose 0,14 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 17,03 mil. dinara za: kapitalno održavanje poslovnih zgrada, prostora, puteva, mostova i dr.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 10,17 mil. dinara i to za: terenska vozila, računarsku opremu i opremu za nauku.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 0,12 mil. dinara.

Razdeo 41 – ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 12,16 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene iznose 0,11 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,07 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,80 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,95 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,78 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,38 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su sa 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 4,64 mil. dinara a odnose se na: nabavku automobila, nameštaja i računarske opreme.

Razdeo 42 – SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 138,89 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,82 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,60 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge izvršeni su u iznosu 11,00 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja u zemlji i inostranstvu u iznosu od 0,68 mil. dinara

– Usluge po ugovoru: administrativne, kompjuterske, obrazovanje, informisanje, stručne, za domaćinstvo i ugostiteljstvo, reprezentaciju i ostalo, izvršene su u iznosu od 2,62 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,39 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 3,18 mil. dinara.

– Rashodi za materijal: administrativni, za obrazovanje, saobraćaj, higijenu i posebne namene, izvršeni su u iznosu od 2,07 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta iznosile su 71,28 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u ukupnom iznosu od 1,37 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 7,81 mil. dinara a odnose se na administrativnu opremu.

Razdeo 43 – UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 39,74 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,48 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,55 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 3,17 mil. dinara a odnose se na: energiju, centralno grejanje, odvoz otpada i usluge čišćenja.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 1,99 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru, i to za prevođenje, izradu softvera, održavanje računara, stručne ispite, publikacije, informisanja javnosti, reprezentaciju, ugostiteljske i ostale usluge izvršene su u iznosu od 3,53 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,19 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,65 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su sa 0,02 mil. dinara.

Razdeo 44 – KOMISIJA ZA ISPITIVANjE ODGOVORNOSTI ZA KRŠENjE

LjUDSKIH PRAVA

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Nije bilo izvršenja.

Razdeo 45 – AGENCIJA ZA RUDARSTVO

Funkcija 440 – Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

– Nije bilo izvršenja.

Razdeo 46 – AGENCIJA ZA RECIKLAŽU

Funkcija 510 – Upravljanje otpadom

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 14,68 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,16 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,24 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 2,86 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 0,41 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,33 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 0,82 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 2,61 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,85 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,16 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,20 mil. dinara.

Razdeo 47 – AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Funkcija 430 – Gorivo i energija

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 10,28 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,16 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 5,76 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,38 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 0,66 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,20 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,29 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,71 mil. dinara.

– Ostale dotacije i transferi iznose 0,97 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 2,99 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

Razdeo 48 – KOMESERIJAT ZA IZBEGLICE

Funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu

neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 45,36 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i otpremnine i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,06 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,34 mil. dinara.

– Stalni troškovi i to za zakup nestambenog prostora, korišćenje gradskog zemljišta, centralno grejanje i ostalo, izvršeni su u iznosu 13,31 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u iznosu od 2,22 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru i to: za informisanje javnosti, administrativne usluge, usluge reprezentacije i ostale usluge izvršene su u iznosu od 16,90 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 1,88 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,22 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, izvršene su u iznosu od 846,80 mil. dinara a odnose se na naknade u slučaju smrti, naknade za ishranu i smeštaj učenika i naknade za stanovanje i život.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 11,37 mil. dinara a odnose se na: dotacije ostalim udruženjima građana i neprofitnim institucijama

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su sa 0,17 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 8,55 mil. dinara a odnose se na: izgradnju stambenog prostora za izbeglice i njihovog kapitalnog održavanja.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,35 mil. dinara.

Razdeo 49 – REPUBLIČKI ODBOR ZA REŠAVANjE O SUKOBU INTERESA

Funkcija 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane

na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 9,63 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,25 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,25 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 12,72 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,37 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,33 mil. dinara, a odnose se na usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, štampanje publikacija

i objavljivanje tendera i informativnih oglasa.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,19 mil. dinara.

Razdeo 50 – POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Funkcija 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane

na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 13,53 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,12 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,10 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,83 mil. dinara. To su usluge prevođenja, izrade softvera, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale stručne usluge.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,75 mil. dinara, a odnose se na kancelarijski materijal, benzin, hranu i piće.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

Razdeo 51 – DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU

Funkcija 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane

na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 14,33 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,26 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,95 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 0,48 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru za stručne i ostale usluge izvršene su u iznosu od 8,39 mil. dinara. Ove usluge obuhvataju izradu softvera, kotizacije i seminare i ugostiteljske usluge.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,71 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,93 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,73 mil. dinara.

Razdeo 52 – DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU

Funkcija 450 –Transport

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 45,23 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,14 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,49 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,88 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,40 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,13 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 1,99 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,53 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,33 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,46 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,67 mil. dinara.

Razdeo 53– REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH

SPOROVA

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 8,72 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,85 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja izvršeni su u iznosu od 1,01 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru za štampanje, stručne i ostale usluge izvršene su u iznosu od 7,16 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,26 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,21 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,64 mil. dinara.

Razdeo 54 –UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 490,08 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 3,57 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i otpremnine i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 2,81 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 19,39 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 8,44 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje imovine i zaposlenih izvršeni su u iznosu 473,80 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 0,57 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru i to za administrativne usluge, usluge izrade softvera, objavljivanje tendera i informativnih oglasa i ostale usluge izvršene su u iznosu od 193,15 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 3,38 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje, zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 415,30 mil. dinara Tu spadaju razne adaptacije poslovnog prostora po zahtevu korisnika, kao i rekonstrukcije instalacija, odnosno kompletne infrastrukture. Takođe, se vrši servisno održavanje opreme koja je data na korišćenje republičkim organima i organizacijama.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 497,08 mil. dinara. Uprava za zajedničke poslove republičkih organa vrši nabavku kancelarijskog i drugog potrošnog materijala za potrebe republičkih organa i organizacija bez refundacije troškova od korisnika, kao i nabavku goriva za putnička vozila koja služe za prevoz funkcionera Skupštine, Vlade, ministarstava, pravosudnih organa i drugih.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 9,53 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 1.298,20 mil. dinara, a obuhvataju kapitalno održavanje poslovnih zgrada i prostora, planiranje i praćenje projekata i projektne dokumentacije.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 149,81 mil. dinara, a obuhvataju nabavku automobila, kamiona, nameštaja, računarske opreme, telefona, mobilnih telefona i ostale opreme.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu iznose 24,19 mil. dinara. To su kompjuterski softveri, licence i knjige u biblioteci.

Razdeo 55 –UPRAVNI OKRUZI

Glava 55.1 – SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 5,46 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Stalni troškovi i to: za zakup nestambenog prostora, centralno grejanje i ostalo izvršeni su u iznosu 7,88 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su za poslovna putovanja u iznosu od 0,25 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,45 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,51 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,31 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,80 mil. dinara.

Glava 55.2 – SREDNjEBANATSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 5,97 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,26 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi i to za telefon, poštu, mobilne telefone i ostale troškove izvršeni su u iznosu 3,97 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,69 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršene su u iznosu od 0,22 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,85 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

Glava 55.3 – SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,41 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršeno je 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,08 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Stalni troškovi i to za telefon, centralno grejanje, usluge čišćenja, zakup nestambenog prostora i ostali troškovi izvršeni su u iznosu 2,12 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,28 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,31 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršene su u iznosu od 0,41 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,38 mil. dinara.

– Na ime otplate domaćih kamata utrošeno je 0,03 mil. dinara

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 1,00 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,75 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu glavnice domaćim kreditorima iznosili su 0,19 mil. dinara.

Glava 55.4 – JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 7,39 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,68 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Stalni troškovi i to za telefon, zakup nestambenog prostora, poštu, centralno grejanje i druge troškove izvršeni su u iznosu 3,09 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,19 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,65 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,29 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,50 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,22 mil. dinara.

Glava 55.5 – ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,70 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,19 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi i to za telefon, usluge čišćenja, usluge električne energije i drugi troškovi izvršeni su u iznosu 3,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,44 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,65 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,47 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,39 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

Glava 55.6– SREMSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,22 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 0,01 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,21 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi i to za čišćenje, telefon, centralno grejanje i druge troškove, izvršeni su u iznosu 1,79 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,21 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,63 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,69 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,37 mil. dinara. Izdaci se odnose na kancelarijski materijal, benzin, stručnu literaturu za redovne potrebe zaposlenih i na druge troškove.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,64 mil. dinara.

Glava 55.7 – JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 10,94 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 0,14 mil. dinara.

– Rashodi za socijalna davanja zaposlenima iznosili su 0,07 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,50 mil. dinara.

– Stalni troškovi za telefon, čišćenje, poštu i druge troškove, izvršeni su u iznosu 3,95 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,30 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,99 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,43 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,76 mil. dinara.

– Rashodi za otplatu domaćih kamata iznosili su 0,07 mil. dinara.

– Prateći troškovi zaduživanja iznosili su 0,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,32 mil. dinara.

Glava 55.8 – MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,35 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 0,11 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi, i to za poštu, telefon, čišćenje, centralno grejanje i druge troškove, izvršeni su u iznosu 1,27 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,36 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,94 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,34 mil. dinara.

– Rashodi za materijal – benzin, kancelarijski i ostali materijal izvršeni su u iznosu od 1,53 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,22 mil. dinara.

Glava 55.9 – KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 7,82 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 0,01 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,16 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Stalni troškovi –telefon, pošta, električna energija, izvršeni su u iznosu od 2,22 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,30 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru –opšte, administrativne, ugostiteljske i ostale izvršene su u iznosu od 3,43 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,60 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,62 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,34 mil. dinara.

Glava 55.10 – PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,80 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,19 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Stalni troškovi – lož ulje, zakup ostalog prostora, el. energija i dr. izvršeni su u iznosu od 3,08 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru – administrativne, reprezentacija i dr. izvršene su u iznosu od 1,10 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,36 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,64 mil. dinara.

– Troškovi amortizacije nekretnina i opreme iznose 0,10 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

Glava 55.11 – BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,67 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,16 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Stalni troškovi – centralno grejanje, telefon, električna energija i dr. izvršeni su u iznosu od 3,72 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,02 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,21 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

Glava 55.12 – ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 10,45 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,26 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Stalni troškovi – telefon, centralno grejanje, zaštita imovine, pošta, centralno grejanje i dr. izvršeni su u iznosu 3,42 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,26 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru – administrativne usluge, troškovi reprezentacije i dr. izvršene su u iznosu od 1,26 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje – stolarski radovi, računarska oprema, ostale usluge i dr. izvršeni su u iznosu od 1,27 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,63 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,08 mil. dinara.

Glava 55.13 – POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,00 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Stalni troškovi – čišćenja, centralnog grejanja, telefona, pošta, zakup nestambenog prostora i dr. izvršeni su u iznosu od 4,01 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,29 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru – opšte, reprezentacija i dr. izvršene su u iznosu od 2,38 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,37 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,45 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

Glava 55.14 – BORSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4,75 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Stalni troškovi – telefon, usluge čišćenja, centralno grejanje i dr. izvršeni su u iznosu od 2,22 mil. dinara.

– Rashodi za putovanja iznose 0,17 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,83 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,23 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,79 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,35 mil. dinara.

Glava 55.15 – ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,76 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,10 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Stalni troškovi – centralno grejanje, zakup stambenog prostora, el. energija, usluge čišćenja, telefon i dr. izvršeni su u iznosu od 3,93 mil. dinara.

– Rashodi za putovanja realizovani su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,73 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,56 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,94 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,37 mil. dinara.

Glava 55.16 – ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 13,08 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,40 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,33 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Stalni troškovi – telefon, centralno grejanje, el. energija, zakup nestambenog prostora i dr. izvršeni su u iznosu od 7,24 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,37 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,18 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje – zidarski radovi, stolarski radovi, radovi na vodovodu i kanalizaciji i dr. izvršeni su u iznosu od 2,38 mil. dinara.

– Rashodi za materijal – kancelarijski, benzin, stručna literatura i dr. izvršeni su u iznosu od 2,18 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,47 mil. dinara.

Glava 55.17 – MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,71 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi – telefon, centralno grejanje, dostava, električna energija i dr. izvršeni su u iznosu od 2,66 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,31 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,75 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,58 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,15 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

Glava 55.18 – RAŠKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 9,13 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,20 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,16 mil. dinara.

– Stalni troškovi – centralno grejanje, telefon, el. energija, usluge čišćenja, usluge zaštite imovine i dr. izvršeni su u iznosu od 10,15 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,39 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,33 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,96 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,04 mil. dinara.

Glava 55.19 – RASINSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,85 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,21 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi: telefon, zaštita imovine, grejanje, pošta, usluge čišćenja i dr., izvršeni su u iznosu od 3,42 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,55 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,87 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,00 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,23 mil. dinara.

Glava 55.20 – NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 9,68 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,38 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Stalni troškovi – telefon, zaštita imovine, grejanje, el. energija, pošta, osiguranje vozila i dr., izvršeni su u iznosu od 5,14 mil. dinara.

– Rashodi za putovanja realizovani su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,97 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,60 mil. dinara.

– Rashodi za materijale kao što su: troškovi kancelarijskog materijala, benzin, stručna literatura za potrebe zaposlenih i dr. izvršeni su u iznosu od 2,03 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,71 mil. dinara.

Glava 55.21 – TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,47 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,23 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Stalni troškovi – čišćenje, telefon, pošta, zakup prostora i dr., izvršeni su u iznosu od 1,59 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,22 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,29 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,51 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

Glava 55.22 – PIROTSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,29 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,20 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi – grejanje, telefon, el. energija i dr., izvršeni su u iznosu od 1,92 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,36 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,61 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje – stolarski i molerski radovi, opravke opreme za saobraćaj i dr. izvršeni su u iznosu od 1,15 mil. dinara.

– Rashodi za materijal iznose 1,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,48 mil. dinara.

Glava 55.23 – JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 8,37 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,27 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Stalni troškovi – grejanje, el. energija, telefon, pošta i dr. izvršeni su u iznosu od 4,31 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,66 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,40 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,99 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

Glava 55.24 – PČINjSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,27 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi: pošta, čišćenje, telefon izvršeni su u iznosu od 1,88 mil. dinara.

– Rashodi za putovanja realizovani su u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,31 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,26 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,64 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,25 mil. dinara.

Glava 55.25 – KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 9,74 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Stalni troškovi – telefon, zakup nestambenog prostora, grejanje i dr. izvršeni su u iznosu od 1,74 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,56 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru – administrativne i dr., izvršene su u iznosu od 1,86 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,38 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,89 mil. dinara.

– Rashodi za materijale odnose se na: kancelarijski materijal, dizel gorivo, rezervne delove i dr. izvršeni su u iznosu od 1,31 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 1,00 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 0,83 mil. dinara.

Glava 55.26 – PEĆKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 2,69 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,10 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,74 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,21 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,31 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za: benzin, kancelarijski materijal i dr. u iznosu od 1,73 mil. dinara.

Glava 55.27 – PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3,64 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,42 mil. dinara.

– Za rashode na ime putovanja utrošeno je 0,11 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,07 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,43 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 0,07 mil. dinara.

Glava 55.28 – KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 8,39 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,43 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,97 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,27 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,59 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 0,35 mil. dinara.

Glava 55.29 – KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,81 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,30 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,34 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,29 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,26 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,31 mil. dinara.

DRŽAVNI ORGANI I ORGANIZACIJE KOJI SU PRESTALI SA RADOM 05. JULA 2008. GODINE

Razdeo 55a – SLUŽBA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 18,15 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,27 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,48 mil. dinara. Troškovi se odnose na: troškove telefona, troškove interneta, troškove mobilnih telefona, PTT usluga.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 2,83 mil. dinara i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,95 mil. dinara. Ovi rashodi se odnose na: usluge prevođenja, rashode za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, naknade članovima upravnih i nadzornih odbora i komisija, ostale stručne i opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 1,49 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,30 mil. dinara.

– Rashodi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 1,65 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 93,24 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 0,07 mil. dinara.

Razdeo 55b – KANCELARIJA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 16,24 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,51 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,22 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 3,04 mil. dinara. Troškovi se odnose na: troškove telefona, zakup nestambenog i ostalog prostora, troškove mobilnih telefona i dr.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,94 mil. dinara – Usluge po ugovoru kao što su: usluge informisanja javnosti, troškovi objavljivanja tendera i informativnih oglasa, usluge reprezentacije, ostale stručne usluge i dr. izvršene su u iznosu od 26,21 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,40 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 0,53 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 9.203,99 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršeno je po posebnom aktu Vlade.

Razdeo 55v – AGENCIJA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE I LOKALNE

SAMOUPRAVE

Funkcija 470 – Ostale delatnosti

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4,28 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Rashodi za socijalna davanja zaposlenima izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: usluge telefona i telefaksa, troškovi mobilnih telefona, troškovi osiguranja vozila izvršeni su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,28 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,31 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Rashodi za materijale realizovani u iznosu od 0,25 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,10 mil. dinara.

Razdeo 55g – MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana

na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 125,84 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1,21 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,42 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 6,23 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 5,46 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 6,26 mil. dinara. Troškovi putovanja realizovani su većim delom iz sopstvenih prihoda.

– Usluge po ugovoru u okviru kojih su: usluge štampanja publikacija, usluge informisanja javnosti, ostale stručne i pravne usluge, usluge reprezentacije i dr. izvršene su u iznosu od 17,73 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 313,25 mil. dinara. Specijalizovane usluge se odnose na: usluge očuvanja životne sredine.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 2,98 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 236,93 mil. dinara u okviru kojih su troškovi materijala za očuvanje životne sredine i nauku, troškovi goriva i dr.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 133,69 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 9,09 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,51 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 1,69 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 51,50 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršeno je po posebnom aktu Vlade.

Glava 55g.1 – AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana

na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 13,02 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,22 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,19 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,29 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,39 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 1,48 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,30 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 3,13 mil. dinara i to za: održavanje skladišta silosa i garaža kao i za projektnu dokumentaciju.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

Glava 55g.2 – FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana

na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 11,49 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,38 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,37 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,26 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su većim delom iz sopstvenih prihoda u iznosu od 5,05 mil. dinara.

– Rashodi za specijalizovane usluge realizovani su iz sopstvenih prihoda u iznosu od 107,09 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,66 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 116,00 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,66 mil. dinara.

Razdeo 55d – UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,39 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru kao što su: usluge informisanja javnosti, objavljivanje tendera i informativnih oglasa i dr. izvršene su u iznosu od 2,62 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,16 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 2,01 mil. dinara. Odnose na: rashode za benzin i ostali potrošni materijal.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 58,47 mil. dinara a odnose se na tekuće subvencije za poljoprivredu i dr.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,39 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

.

Razdeo 56 – MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA

Program 1501 – UREĐENjE SISTEMA I NADZOR U OBLASTI TRGOVINE

I USLUGA

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

PROJEKAT 1501-01 – UREĐENjE SISTEMA TRGOVINE I USLUGA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 86,00 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,90 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,29 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,43 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,71 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 3,91 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 3,66 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 16,46 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 4,01 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

PROJEKAT 1501- 02 – KONTROLA I NADZOR TRŽIŠTA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 509,07 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 1,68 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,44 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 7,60 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 4,76 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 9,34 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 1,79 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 7,31 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 5,73 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 46,90 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 2,00 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela utrošeno je 15,56 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,47 mil. dinara.

PROJEKAT 1501-03 – USPOSTAVLjANjE SAVREMENO UREĐENOG TRŽIŠTA

ROBA I USLUGA

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,42 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,21 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 3,50 mil. dinara.

Program 1502 – PODSTICANjE I PODRŠKA U OBLASTI TRGOVINE

I USLUGA

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

PROJEKAT 1502-01 – UNAPREĐENjE ZAŠTITE POTROŠAČA U

REPUBLICI SRBIJI

– Rashodi putovanja realizovani su u iznosu od 0,56 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,24 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 6,71 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,89 mil. dinara.

PROJEKAT 1502-02 – PODSTICANjE I PODRŠKA NASTUPA SRPSKIH PREDUZEĆA

NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 1,21 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 10,91 mil. dinara.

PROJEKAT 1502-03 – PODIZANjE KONKURENTNOSTI U OBLASTI USLUGA

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,53 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,29 mil. dinara.

PROJEKAT 1502-04 – OBEZBEĐENjE EVROPSKIH STANDARDA KVALITETA PROIZVODA I USLUGA

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,85 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 3,07 mil. dinara.

Program 1504 – PROMOCIJA TRGOVINE

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

PROJEKAT 1504-01 – IZGRADNjA I POZICIONIRANjE NACIONALNOG

BRENDA SRBIJE

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,27 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 9,36 mil. dinara.

Program 1509 – OSIGURANjE STABILNOSTI TRŽIŠTA

Funkcija 490 – Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

PROJEKAT 1509-01 – UREĐENjE SISTEMA ROBNIH REZERVI

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 91,72 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 3,25 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 123,10 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 4,20 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 1,55 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 23,72 mil. dinara.

PROJEKAT 1509-02 – OBEZBEĐENjE FUNKCIONALNOG JEDINSTVA IZMEĐU STRATEŠKIH I STABILIZACIONIH ROBNIH REZERVI

– Troškovi robnih rezervi iznose 955,61 mil. dinara.

PROJEKAT 1509-03 – DOVOĐENjE SKLADIŠNIH KAPACITETA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE NA OPTIMALNI NIVO

– Nije bilo izvršenja.

Program 2501 – NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi

po pitanju rada

PROJEKAT 2501-01 – NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA

IZ NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 48,66 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršeno je po posebnom aktu Vlade.

Razdeo 57 – MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Program 1801 – UREĐENjE I NADZOR U OBLASTI ZDRAVSTVA

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

PROJEKAT 1801-01 – UREĐENjE ZDRAVSTVENOG SISTEMA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 51,59 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,70 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,42 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,61 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,43 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 3,91 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 7,04 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 66,47 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 2,08 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 9,95 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 1,06 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,32 mil. dinara.

PROJEKAT 1801-02 – NADZOR I KONTROLA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 38,00 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,37 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,35 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,48 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 2,13 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 14,48 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 0,66 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,90 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 8,82 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 1,23 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 6,85 mil. dinara.

PROJEKAT 1801-03 – SANITARNI NADZOR

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 198,51 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 1,37 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,32 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,04 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 2,02 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 8,52 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 2,39 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 102,58 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 2,93 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 31,10 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 1,90 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 20,66 mil. dinara.

PROJEKAT 1801-04 – NADZOR U OBLASTI LEKOVA I DROGA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 8,74 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,20 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,42 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,47 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,20 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 1,79 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,59 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

Program 1802 – PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

PROJEKAT 1802-01 – PROGRAM JAVNOG ZDRAVLjA U FUNKCIJI INSTITUTA

I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 770,76 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-02 – PODSTICANjE AKTIVNOSTI NA OMASOVLjAVANjU DOBROVOLjNOG DAVALAŠTVA KRVI

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 43,33 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 20,00 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-03 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA LICA NA IZDRŽAVANjU KAZNE ZATVORA I IZVRŠENjE MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LEČENjA I ČUVANjA

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 55,32 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-04 – PROGRAMI JAVNOG ZDRAVLjA U FUNKCIJI ZAVODA

ZA BIOCIDE

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 7,50 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-05 – PROGRAMI JAVNOG ZDRAVLjA U FUNKCIJI ZAVODA ZA ANTIRABIČNU ZAŠTITU ( ZAŠTITU OD BESNILA)

„LUJ PASTER“ NOVI SAD

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 3,33 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-06 – PROGRAMI JAVNOG ZDRAVLjA U FUNKCIJI INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK“

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 4,12 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-07 – PROGRAMI JAVNOG ZDRAVLjA U OBLASTI SUDSKE MEDICINE

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 11,48 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-08 – PROGRAMI JAVNOG ZDRAVLjA U FUNKCIJI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 1,61 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-09 – SPROVOĐENjE PROGRAMA JAVNOG ZDRAVLjA U FUNKCIJI INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 15,32 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-10 – UNAPREĐENjE ZDRAVLjA POSEBNIH GRUPACIJA STANOVNIŠTVA

01 KONTROLA TBC – A KROZ SPROVOĐENjE STRATEGIJE DIREKTNO OPSERVIRANE TERAPIJE

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,33 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 20,31 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 3,43 mil. dinara.

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 2,55 mil. dinara.

02 UNAPREĐENjE NACIONALNOG ODGOVORA NA HIV/AIDS DECENTRALIZACIJOM KLjUČNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,55 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 2,29 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 42,87 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 28,83 mil. dinara.

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 2,46 mil. dinara.

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 37,05 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama realizovane su u iznosu 39,13 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 22,04 mil. dinara.

03SPROVOĐENjE NACIONALNOG PROGRAMA ZA PREVENCIJU ZLOUPOTREBE DROGA I ALKOHOLIZMA

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 21,73 mil. dinara.

04 IMPLEMENTACIJA PLANA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ROMA

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 19,10 mil. dinara.

05IZRADA PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 10,63 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-11 – UNAPREĐENjE ZDRAVLjA STANOVNIŠTVA ZA BOLESTI OD POSEBNOG SOCIJALNO-MEDICINSKOG ZNAČAJA

01 IZRADA PROGRAMA ONKOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SKRININGA TUMORA

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 2,50 mil. dinara.

02 RANA DETEKCIJA I PREVENCIJA TIP 2 DIJABETESA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SRBIJI

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 0,30 mil. dinara.

PROJEKAT 1802-12 – PROGRAMI SPREČAVANjA BOLESTI IZAZVANIH KONZUMIRANjEM DUVANA

01 AKTIVNOSTI KANCELARIJE ZA KONTROLU DUVANA NA PREVENCIJI BOLESTI NASTALIH KAO POSLEDICA PUŠENjA

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 75,00 mil. dinara.

02 UNAPREĐENjE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OBEZBEĐENjEM MEDICINSKE OPREME ZA BOLESTI IZAZVANE KONZUMIRANjEM DUVANA

– Transferi ostalim nivoima vlasti realizovani su u iznosu 135,00 mil. dinara.

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 610,86 mil. dinara.

03UNAPREĐENjE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OBEZBEĐENjEM LEKOVA I MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 525,00 mil. dinara.

Program 1803 – UNAPREĐENjE USLOVA ZA LEČENjE

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

PROJEKAT 1803-01 – UČEŠĆE U FINANSIRANjU IZGRADNjE I OPREMANjA

ZDRAVSTVENIH USTANOVA

01 IZGRADNjA I OPREMANjE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 855,04 mil. dinara.

02IZGRADNjA I OPREMANjE ZDRAVSTVENIH USTANOVA NA LOKALNOM NIVOU

– Transferi ostalim nivoima vlasti realizovani su u iznosu 81,91 mil. dinara.

03PROJEKAT SVETSKE BANKE „RAZVOJ ZDRAVSTVA SRBIJE“

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,25 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,79 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 77,53 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,26 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 98,86 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 16,72 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 29,41 mil. dinara.

04PROJEKAT SVETSKE BANKE „ENERGETSKA EFIKASNOST“

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,55 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 2,51 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 23,65 mil. dinara.

05PROJEKAT EVROPSKE INVESTICIONE BANKE „REKONSTRUKCIJA KLINIČKIH CENTARA“ ( BEOGRAD, KRAGUJEVAC, NIŠ I NOVI SAD)

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,43 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 33,95 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,92 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,22 mil. dinara.

06PROJEKAT EVROPSKE INVESTICIONE BANKE „HITNA REKONSTRUKCIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U SRBIJI“

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 312,62 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 31,05 mil. dinara.

PROJEKAT 1803-02 – UNAPREĐENjE SLUŽBI TRANSFUZIJE I TRANSPLANTACIJE

01 OBEZBEĐIVANjE USLOVA ZA TRANSPLANTACIJU MATIČNIH ĆELIJA HEMATOPOEZE KOD DECE

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 8,94 mil. dinara.

02OBEZBEĐENjE USLOVA ZA TRANSFUZIJU I TRANSPLANTACIJU ORGANA KOD ODRASLIH

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 17,22 mil. dinara.

PROJEKAT 1803-03 – UNAPREĐENjE KVALITETA RADA U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

01 OSNIVANjE AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 6,50 mil. dinara.

02 POLITIKA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA BALKANU

– Nije bilo izvršenja.

PROJEKAT 1803-04 – PODRŠKA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

01 PODSTICANjE AKTIVNOSTI STRUČNIH ORGANIZACIJA,

SAVETA I UDRUŽENjA

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 5,00 mil. dinara.

02AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA BORBU PROTIV RAKA SRBIJE I SAVEZA DRUŠTAVA VOJVODINE ZA BORBU PROTIV RAKA

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 19,30 mil. dinara.

03AKTIVNOSTI KLINIČKOG TRETMANA I LEČENjA HIV-OM INFICIRANIH I OBOLELIH OD AIDS-A

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 5,75 mil. dinara.

04JAVNA OVLAŠĆENjA POVERENA CRVENOM KRSTU SRBIJE

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 400,12 mil. dinara.

Program 1804 – OBEZBEĐIVANjE OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA ZA LICA BEZ SOPSTVENIH PRIHODA

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

PROJEKAT 1804-01 – ZDRAVSTVENA ZAŠTITA LICA KOJA SE SMATRAJU OSIGURANICIMA PO ČLANU 22. STAV 1. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU

– Od dotacija organizacija obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 4.000,00 mil. dinara.

Program 2501 – NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

PROJEKAT 2501-01 – NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 581,37 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršeno je po posebnom aktu Vlade.

Razdeo 58 – MINISTARSTVO PROSVETE

Program 2001 – UREĐENjE I NADZOR OBRAZOVNOG SISTEMA

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

PROJEKAT 2001-01 – UREĐENjE I NADZOR U OBLASTI OBRAZOVANjA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 373,71 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 5,37 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 7,18 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 26,92 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 25,61 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 9,06 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 42,69 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 3,16 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,93 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 12,32 mil. dinara.

– Rashodi dotacija nevladinih organizacija iznose 6,42 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,49 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,30 mil. dinara.

PROJEKAT 2001- 02 – UTVRĐIVANjE ZAKONSKIH OKVIRA I PRAĆENjE

RAZVOJA OBRAZOVANjA NA SVIM NIVOIMA

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 152,16 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,26 mil. dinar

– Izdaci za nematerijalnu imovinu iznose 2,40 mil. dinara.

PROJEKAT 2001 – 03 – UNAPREĐENjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 84,25 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,44 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,70 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,82 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 3,20 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 1,40 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 40,74 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 1,80 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 2,80 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 3,00 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 4,68 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 4,12 mil. dinara.

PROJEKAT 2001 – 04 – VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 26,78 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,70 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,60 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,31 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 3,20 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,82 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 13,05 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,16 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 1,44 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,37 mil. dinara.

Program 2002 – PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Funkcija 910- predškolsko i osnovno obrazovanje

PROJEKAT 2002 – 01 – ČETVOROČASOVNI PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 1.854,12 mil. dinara.

PROJEKAT 2002 – 02 – STRUČNO USAVRŠAVANjE ZAPOSLENIH U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,69 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

Program 2003 – OSNOVNO OBRAZOVANjE

Funkcija 910 – Predškolsko i osnovno obrazovanje

PROJEKAT 2003 – 01 – REALIZACIJA DELATNOSTI OSNOVNOG OBRAZOVANjA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 35.391,87 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 13,18 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1.087,47 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 5,73 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 469,70 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 125,16 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 1,18 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 13.362,94 mil. dinara.

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 0,60 mil. dinara.

– Za organizacije obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– Za naknadu socijalne zaštite iz budzeta utrošeno je 10,80 mil. dinara.

– Rashodi dotacija nevladinih organizacija iznose 0,80 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 10,74 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela utrošeno je 13,55 mil. dinara.

PROJEKAT 2003 – 02- DOPUNSKA ŠKOLA U INOSTRANSTVU

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 108,77 mil. dinara.

PROJEKAT 2003 – 03 – TAKMIČENjE UČENIKA

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 347,89 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 117,49 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 5,63 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 525,25 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 2,86 mil. dinara.

PROJEKAT 2003 – 04 – STRUČNO USAVRŠAVANjE ZAPOSLENIH U OSNOVNIM ŠKOLAMA

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 11,10 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 39,18 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

PROJEKAT 2003 -05- UNAPREĐENjE INFRASTRUKTURE OSNOVNIH ŠKOLA

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3.481,29 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 681,64 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 155,60 mil. dinara.

Program 2004 – SREDNjE OBRAZOVANjE

Funkcija 920 – Srednje obrazovanje

PROJEKAT 2004 – 01 – REALIZACIJA DELATNOSTI SREDNjEG OBRAZOVANjA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 17.526,84 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 15,13 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 524,85 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 11,95 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 234,05 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 132,16 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 97,80 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1.092,23 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 140,91 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 143,14 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 188,73 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 5.573,59 mil. dinara.

– Za naknadu socijalne zaštite iz budzeta utrošeno je 38,30 mil. dinara.

– Rashodi dotacija nevladinih organizacija iznose 0,92 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 11,49 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela utrošeno je 12,95 mil. dinara.

PROJEKAT 2004 – 02 – TAKMIČENjE UČENIKA

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 140,15 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 132,82 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 6,69 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 67,76 mil. dinara.

PROJEKAT 2004 – 03 – RAD SA TALENTOVANIM I DAROVITIM UČENICIMA

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 10,00 mil. dinara.

PROJEKAT 2004 – 04 – UNAPREĐENjE INFRASTRUKTURE SREDNjIH ŠKOLA

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 7,47 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 470,71 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 274,10 mil. dinara.

PROJEKAT 2004 – 05 – STRUČNO USAVRŠAVANjE ZAPOSLENIH U SREDNjEM OBRAZOVANjU

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 109,95 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 0,71 mil. dinara.

Program 2005 – VISOKO OBRAZOVANjE

Funkcija 940 – Visoko obrazovanje

PROJEKAT 2005 – 01 – REALIZACIJA DELATNOSTI VIŠEG I VISOKOG

OBRAZOVANjA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 18.608,34 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 48,83 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 400,72 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 243,62 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 160,45 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1.237,08 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 516,09 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3.855,50 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 1.395,03 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 567,16 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 605,12 mil. dinara.

– Amortizacija nekretnine i opreme iznosi 353,53 mil. dinara.

– Rashodi za otplatu domaćih kamata iznose 2,33 mil. dinara.

– Prateći troškovi zaduživanja iznose 35,49 mil. dinara.

– Za dotacije međunarodnim organizacijama utrošeno je 0,58 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 3.978,17 mil. dinara.

– Rashodi dotacija obaveznog socijalnog osiguranja iznose 5,97 mil. dinara.

– Za naknadu socijalne zaštite iz budzeta utrošeno je 34,52 mil. dinara.

– Rashodi dotacija nevladinih organizacija iznose 32,05 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 62,03 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela utrošeno je 3,50 mil. dinara.

– Za naknadu štete nastalu za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka utrošeno je 0,52 mil. dinara.

PROJEKAT 2005 – 02 – MEĐUNARODNA SARADNjA, RAZMENA STUDENATA

I LEKTORA

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 92,01 mil. dinara.

PROJEKAT 2005 – 03 – UNAPREĐENjE INFRASTRUKTURE USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANjA

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 363,26 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 879,36 mil. dinara.

Program 2007 – POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANjU

Funkcija 960 – Pomoćne usluge obrazovanju

PROJEKAT 2007-01- PODRŠKA REALIZACIJI PROCESA NASTAVE NA TERITORIJI AP KiM (OSNOVNO OBRAZOVANjE)

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 72,17 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,44 mil. dinara.

PROJEKAT 2007- 02 – PODRŠKA REALIZACIJI PROCESA NASTAVE NA TERITORIJI AP KiM (SREDNjE OBRAZOVANjE)

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,63 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 94,26 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,45 mil. dinara.

PROJEKAT 2007-03 – SISTEM USTANOVA UČENIČKOG STANDARDA

(SREDNjE OBRAZOVANjE)

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 525,79 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 14,90 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 8,33 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 2,21 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 63,55 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 152,10 mil. dinara.

– Za naknadu socijalne zaštite iz budzeta utrošeno je 1.249,13 mil. dinara.

PROJEKAT 2007 – 04 – UNAPREĐENjE INFRASTRUKTURE USTANOVA UČENIČKOG STANDARDA

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 106,06 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 28,34 mil. dinara.

PROJEKAT 2007-05 – INDIVIDUALNA POMOĆ UČENICIMA

(SREDNjE OBRAZOVANjE)

– Za naknadu socijalne zaštite iz budzeta utrošeno je 314,36 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine iznose 9,16 mil. dinara.

PROJEKAT 2007-06 – SISTEM USTANOVA STUDENTSKOG STANDARDA

(VISOKO OBRAZOVANjE)

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 878,33 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 27,14 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 14,98 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 5,78 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 55,14 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 206,20 mil. dinara.

– Za naknadu socijalne zaštite iz budzeta utrošeno je 2.133,67 mil. dinara.

PROJEKAT 2007 – 07 – UNAPREĐENjE INFRASTRUKTURE USTANOVA STUDENTSKOG STANDARDA

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 97,04 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 34,64 mil. dinara.

PROJEKAT 2007-08 – INDIVIDUALNA POMOĆ STUDENTIMA

(VISOKO OBRAZOVANjE)

– Za naknadu socijalne zaštite iz budzeta utrošeno je 330,29 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 1,92 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine iznose 814,87 mil. dinara.

PROJEKAT 2007-09 – UNAPREĐENjE STUDENTSKOG STVARALAŠTVA

– Za naknadu socijalne zaštite iz budzeta utrošeno je 73,63 mil. dinara.

– Rashodi dotacija nevladinih organizacija iznose 21,32 mil. dinara.

Program 2501 – NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

PROJEKAT 2501-01 – NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 298,30 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršeno je po posebnom aktu Vlade.

Razdeo 59 – MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Program 0601 – UREĐENjE, KOORDINACIJA I NADZOR U OBLASTI DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni

poslovi i spoljni poslovi

PROJEKAT 0601-01 – RAZVOJ POLITIKE I KONTROLA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 73,91 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,29 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,91 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,06 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,65 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 3,31 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 4,67 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 17,68 mil. dinara.

– Rashodi specijalizovanih usluga realizovani su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,82 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 7,73 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 64,47 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,39 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,98 mil. dinara.

PROJEKAT 0601- 02 – OTPREMNINE ZA ZAPOSLENE U DRŽAVNIM ORGANIMA

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 79,22 mil. dinara.

PROJEKAT 0601-03 – DRŽAVNI STRUČNI ISPITI ZA RAD U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 26,05 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

Program 0602 – RAZVOJNI I DRUGI PROGRAMI U OBLASTI LOKALNE SAMOUPRAVE

Funkcija 180- Transakcije opšteg karaktera između različitih

nivoa vlasti

PROJEKAT 0602 – 01 – PODRŠKA PROJEKTIMA KOJI SE FINANSIRAJU OD STRANE LOKALNE SAMOUPRAVE

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 143,21 mil. dinara.

PROJEKAT 0602 – 02 – REALIZACIJA PROGRAMA RACIONALIZACIJE NA LOKALNOM NIVOU

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 40,92 mil. dinara.

PROJEKAT 0602 – 03 – PRUŽANjE POMOĆI LOKALNIM SAMOUPRAVAMA USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 40,92 mil. dinara.

PROJEKAT 0602 – 04 – PRUŽANjE POMOĆI U CILjU MODERNIZACIJE RADA

LOKALNIH SAMOUPRAVA

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 81,83 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,78 mil. dinara.

PROJEKAT 0602 – 05 – PODRŠKA PROJEKTIMA NA LOKALNOM NIVOU KOJI SE FINANSIRAJU IZ MEĐUNARODNIH SREDSTAVA

– Transferi ostalim nivoima vlasti iznose 85,55 mil. dinara.

Program 0605 – SPROVOĐENjE PROGRAMA U OBLASTI DRŽAVNE UPRAVE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

PROJEKAT 0605 – 01 – PODRŠKA PROCESU SPROVOĐENjA REFORME

DRŽAVNE UPRAVE

01 PODRŠKA STRATEGIJI REFORME DRŽAVNE UPRAVE U SRBIJI – DRUGA FAZA

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,61 mil. dinara.

02PODRŠKA MINISTARSTVU ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU U SPROVOĐENjU STRATEGIJE REFORME DRŽAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI

– Nije bilo izvršenja.

Program 2501 – NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

Funkcija 180 – Transakcije opšteg karaktera između različitih

nivoa vlasti

PROJEKAT 2501 – 01 – NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 70,86 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršeno je po posebnom aktu Vlade.

Razdeo 60 – MINISTARSTVO VERA

Program 1901 – UREĐENjE I NADZOR SISTEMA KULTURE, NEVLADINIH ORGANIZACIJA I VERSKIH ZAJEDNICA

Funkcija 840 – Verske i druge zajednice

PROJEKAT 1901 – 01 – UREĐENjE SARADNjE DRŽAVE SA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 14,21 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,48 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,20 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,88 mil. dinara.

– Rashodi na ime putovanja realizovani su u iznosu od 0,80 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 8,45 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,54 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,15 mil. dinara.

Program 1904 – POMOĆ VERSKIM I DRUGIM POSEBNIM ZAJEDNICAMA

Funkcija 840 – Verske i druge zajednice

PROJEKAT 1904 – 01 – OSTVARIVANjE SARADNjE DRŽAVE SA CRKVAMA I

VERSKIM ZAJEDNICAMA

01 UNAPREĐENjE VERSKE KULTURE, VERSKIH SLOBODA I TOLERANCIJE

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 59,31 mil. dinara.

02ZAŠTITA VERSKOG, KULTURNOG I NACIONALNOG IDENTITETA

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 152,07 mil. dinara.

PROJEKAT 1904-02- VERSKO OBRAZOVANjE

01 SREDNjOŠKOLSKO OBRAZOVANjE

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 104,94 mil. dinara.

02VISOKO TEOLOŠKO OBRAZOVANjE

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 58,98 mil. dinara.

PROJEKAT 1904 – 03 – POMOĆ CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

01 POMOĆ ZA GRADNjU, ODRŽAVANjE, HITNE SANACIJE I REKONSTRUKCIJU HRAMOVA U NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 293,98 mil. dinara.

02POMOĆ SVEŠTENSTVU I MONAŠTVU NA KOSOVU I METOHIJI

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 49,97 mil. dinara.

03POMOĆ SVEŠTENICIMA, MONASIMA I VERSKIM SLUŽBENICIMA U POGRANIČNIM I EKONOMSKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA I RADI REGULISANjA DOPRINOSA ZA PENZIJSKO- INVALIDSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 114,93 mil. dinara.

Program 2501 – NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

Funkcija 840 – Verske i druge zajednice

PROJEKAT 2501 – 01 – NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA

– Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 219,04 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršeno je po posebnom aktu Vlade.

7) IZVEŠTAJ

O PRIMLjENIM DONACIJAMA U TOKU 2008. GODINE

Naziv davaoca donacije Naziv korisnika Ukupno uplaćeno – RSD izvor* 1 2 3 4 Save the children Norvay Ministarstvo rada i socijalne politike 2.366.487,19 06 Vlada Kanade Ministarstvo zdravlja 28.550,36 05 GEF/UNEP Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 5.009.816,83 06 Globalni fond za borbu protiv HIV/side, tuberkuloze i malarije Ministarstvo zdravlja 170.127.480,50 06 Globalni fond za borbu protiv HIV/side, tuberkuloze i malarije Ministarstvo zdravlja 26.074.725,50 06 GTZ Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 2.273.955,90 05 GTZ Ministarstvo finansija – Poreska uprava 713.759,20 06 DFID/SIDA Ministarstvo finansija 12.920.582,14 05 EAR Ministarstvo pravde 325.969,60 06 EAR Republički hidrometeorološki zavod 10.152.694,81 06 EAR Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza 2.013.760,46 06 EAR Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu 66.675.393,38 06 EAR Ministarstvo prosvete 5.213.739,79 06 Istraživački centar Evropske Komisije Agencija za zaštitu životne sredine 853.638,00 06 Kraljevina Norveška Ministarstvo finansija 974.413,60 05 Kraljevina Norveška Ministarstvo rada i socijalne politike 63.758.128,04 05 Kraljevina Norveška Služba za upravljanje kadrovima 7.455.988,05 05 Kraljevina Norveška Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 2.832.518,70 05 Kraljevina Norveška Ministarstvo rada i socijalne politike 26.232.842,22 05 Kraljevina Norveška Ministarstvo finansija – Uprava carina 15.064.343,52 05 Kraljevina Norveška Ministarstvo omladine i sporta 1.753.001,46 05 Kraljevina Norveška Ministarstvo finansija – Devizni inspektorat 9.366.704,10 05 Kraljevina Norveška Kancelarija za evropske integracije 1.270.185,87 05 Kraljevina Norveška Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 4.444.977,85 05 Republika Italija Republički hidrometeorološki zavod 993.778,80 05 Savet Evrope Ministarstvo rada i socijalne politike 85.992,91 06 Savet Evrope Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 548.549,76 06

1 2 3 4 UNITAR Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 318.977,94 06 UNIFEM Ministarstvo rada i socijalne politike 754.552,45 06

* Izvor finansiranja 05 odnosi se na donacije od inostranih država, a izvor 06 na donacije od međunarodnih organizacija.

EAR – robna donacija koja se uplaćuje na evidencioni račun Ministarstva finansija, a kasnije prebacuje na poseban račun – iznos od 7.088.410,40 dinara.

Robna donacija Japana koja se uplaćuje na evidencioni račun Ministarstva finansija, a kasnije prebacuje na poseban račun – iznos od 822.769,30 dinara.

IZVEŠTAJ

O ELEMENTIMA UNUTRAŠNjEG JAVNOG DUGA I OTPLATAMA

TOKOM 2008. GODINE

DRŽAVNI ZAPISI REPUBLIKE SRBIJE – kratkoročne hartije od

vrednosti

Republika Srbija je u 2008. godini nastavila sa emitovanjem državnih zapisa sa rokom dospeća od tri meseca. Prva emisija tromesečnih državnih zapisa u 2008. godini bila je 22. januara 2008. godine. Stanje duga 1. januara 2008. godine po osnovu emitovanih državnih zapisa iznosilo je 3.800.000.000,00 dinara.

Tokom 2008. godine došlo je do smanjenja javnog duga Republike Srbije po ovom osnovu u ukupnom iznosu od 2.497.500.000,00 dinara.

Stanje duga 31. decembra 2008. godine po osnovu emitovanih državnih zapisa iznosilo je 1.402.500.000,00 dinara.

DUG PREMA NARODNOJ BANCI SRBIJE – dugoročne obveznice

Republike Srbije po osnovu duga prema NBS

Obaveze Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije (Zakon o izmirivanju obaveza Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 135/04)), ukupno iznose 19.701.124.131,15 dinara, i obuhvataju:

1) obaveze Republike Srbije po osnovu izdatih kratkoročnih obveznica Republike Srbije, u iznosu od 17.000.000.000,00 dinara;

2) obaveze Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ po osnovu izdatih kratkoročnih obveznica, u iznosu od 1.899.090.000,00 dinara;

3) obaveze Republičke direkcije za robne rezerve po osnovu dugoročnog kredita i kamate, koja uključuje i dospele neizmirene kamate po ovom osnovu, obračunate zaključno sa 31. decembrom 2004. godine, u skladu sa Zakonom o pretvaranju kredita i drugih potraživanja Narodne banke Jugoslavije u dugoročne kredite („Službeni list SRJ“, broj 74/99), u iznosu od 802.034.131,15 dinara.

Radi regulisanja ovog duga, Republika Srbija je u decembru 2004. godine emitovala obveznice u ukupnom iznosu od 19.701.120.000 dinara. Razlika između ukupnog iznosa duga i iznosa emitovanih obveznica od 4.131,15 dinara uplaćena je u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Zakona, tačnije uplata je izvršena 6. januara 2005. godine. Prema Zakonu o izmirivanju obaveza Republika Srbije prema Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), Republika Srbija je preuzela i obaveze Republičke direkcije za robne rezerve, kao i obaveze Elektroprivrede Srbije prema Narodnoj banci Srbije, koje ulaze u ukupan iznos emitovanih obveznica. Posebnim ugovorima su regulisane obaveze po tom osnovu Elektroprivrede Srbije i Direkcije za robne rezerve prema Republici Srbiji. Obveznice su emitovane u tri serije, i dospevaju 31. decembra 2006. godine u iznosu od 3.000.000.000,00 dinara, 31. decembra 2007. godine u iznosu od 6.000.000.000,00 dinara i 31. decembra 2010. godine u iznosu od 10.701.120.000,00 dinara. Na obveznice se polugodišnje isplaćuje kamatni kupon u iznosu od 8,5% na godišnjem nivou.

Kamata po osnovu ovog duga se otplaćuje polugodišnje u istim iznosima, tako da je ukupna polugodišnja obaveza isplaćena 30. juna 2008. godine u iznosu od 454.797.600,00 dinara. Od toga je EPS refundirao 43.840.227,06 dinara, dok je Direkcija za robne rezerve refundirala 18.514.845,75 dinara. Sledeća kamata je isplaćena 31. decembra 2008. godine u iznosu od 454.797.600,00 dinara. Od toga je EPS refundirao 43.840.227,06 dinara, dok je Direkcija za robne rezerve refundirala 18.514.845,75 dinara.

Stanje duga na dan 31. decembra 2008. godine iznosilo je 10.701.120.000,00 dinara.

PREUZETE OBAVEZE PO OSNOVU NEISPLAĆENIH PENZIJA

Zakonom o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 85/05), i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 115/05) Republika Srbija preuzela je kao javni dug Republike obaveze Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada, u ukupnom iznosu do 23.500.000.000,00 dinara. To je dug u visini 1,5 neisplaćene penzije koji je nastao pre 2000. godine. U januaru 2007. otplaćena je četvrta rata po osnovu ovog duga u iznosu od 4.125.138.778,82 dinara i u decembru 2007. godine peta rata u iznosu od 4.419.849.918,8 dinara.

Stanje duga po ovom osnovu na dan 31. decembra 2008. godine nepromenjeno je u odnosu na 31.12.2007. godine – 754.639.283,80 dinara.

Zakonom o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 85/05) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, broj 115/05), Republika Srbija preuzela je kao javni dug Republike obaveze Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada, u ukupnom iznosu do 20.000.000.000,00 dinara. To je dug u visini od 20,5 neisplaćenih penzija koji je nastao pre 2000. godine.

Početno stanje 01.01.2008. godine bilo je 11.064.751.004,88 dinara.

U toku 2008. po osnovu ovog duga isplaćen je 15.01.2008. iznos od 4.384.256.951,93 dinara po osnovu glavnice i 772.067.649,24 dinara po osnovu kamate – ukupno 5.156.324.601,17 dinara (na osnovu Zaključka Vlade 05 broj 401-9237/2006-4, od 10.01.2008. godine); 15.05.2008. isplaćeno je po zahtevu Republičkog fonda PIO 36.654.758,72 dinara od čega se 32.906.687,06 dinara odnosilo na glavnicu, a 3.748.071,66 dinara na kamatu; 23.12.2008. godine isplaćeno je po zahtevu Republičkog fonda PIO 32.012.353,16 dinara (na osnovu naslednog prava), od čega se 28.738.983,00 dinara odnosi na glavnicu, a 3.273.370,16 dinara na kamatu. Stanje javnog duga po ovom osnovu iznosilo je 31.12.2008. godine 6.618.848.382,89 dinara.

STARA DEVIZNA ŠTEDNjA

Zakonom o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana („Službeni list SRJ“, broj 36/02 i „Službeni glasnik RS“, broj 80/04) Republika Srbija i Republika Crna Gora preuzimaju obaveze SRJ po osnovu devizne štednje građana. Učešće pojedinih republika u ukupnom dugu određuje se srazmerno visini devizne štednje građana čije je prebivalište na teritoriji tih republika i po utvrđenom osnovu emituju se obveznice stare devizne štednje. Obaveze po ovom osnovu na dan 31. decembar 2007. godine iznosile su 3.007.640.000,00 evra. U toku 2008. godine isplaćeno je po osnovu stare devizne štednje građana 17.967.413.540,43 dinara. Stanje duga prema građanima na dan 31.12.2008. bilo je 2.851.742.956,89 evra (odnosno 252.667.277.723,41 dinara, prema srednjem kursu na dan 31.12.2008. godine).

Stanje javnog duga u kategoriji „stara devizna štednja – banke“ bilo je na dan 31.12.2008. godine 63.841.304,53 EUR, a u kategoriji „stara devizna štednja – NBS“ 411.720.682,36 dinara. Tokom 2008. godine isplaćeno je po osnovu člana 16. Zakona („stara devizna štednja – banke“) 5.075.036,50 EUR (398.252.831,77 dinara), a po osnovu člana 31. Zakona („stara devizna štednja – NBS“) 32.729.554,01 dinara.

ZAJAM ZA PRIVREDNI RAZVOJ

Zakonom o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj („Službeni glasnik RS“, broj 43/04) uređuju se način i uslovi izmirenja obaveze Republike Srbije koje su nastale prikupljanjem namenske devizne štednje i izdavanjem obveznica koje glase na strana sredstva plaćanja po osnovu zajma raspisanog u skladu sa Zakonom za privredni razvoj u SRS („Službeni glasnik SRS“, br. 25/89, 49/89, 56/89, 57/89, 9/90 i 32/90 i „Službeni glasnik RS“ broj 5/91).

Ukupna obaveza Republike Srbije je utvrđena na 56.000.000,00 evra. Do 31. decembra 2006. godine ukupno je konvertovano 49.008.942,71 evra potraživanja u obveznice Republike Srbije.

U 2008. godini ukupno je isplaćeno 110.000.000,00 dinara.

Stanje duga po ovom osnovu na dan 31. decembra 2007. godine iznosilo je 9.945.283,20 evra, odnosno 788.026.448,69 dinara po kursu na dan 31. decembra 2007. godine; stanje javnog duga po osnovu zajma iznosilo je 31. decembra 2008. godine 8.567.587,75 evra ili 759.096.842,24 dinara po kursu na dan 31.12.2008. godine.

DUGOROČAN KREDIT KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD

Dugoročan kredit Komercijalne banke a.d. Beograd odobren Republici Srbiji potpisan je 17. januara 2008. godine, a pušten u tečaj 28. februara 2008. godine u dinarskoj protivvrednosti 12.500.000,00 evra. Stanje duga na dan 31.12.2008. godine bilo je 12.500.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

IZVEŠTAJ

O OTPLATAMA DUGA I NOVIM INOSTRANIM KREDITIMA

U 2008. GODINI

Otplate duga po osnovu direktnih obaveza

Direktne obaveze Republike Srbije sastoje se od:

1. Konsolidacionih zajmova Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), i to su:

1) IBRD konsolidacioni zajam A (7086-0 YF) za teritoriju Centralne Srbije – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 413.167.930,51 evra. Nije bilo plaćanja ni po osnovu glavnice, ni po osnovu kamate.

2) IBRD konsolidacioni zajam B (7087-0 YF) za teritoriju Centralne Srbije i AP Vojvodine – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 785.146.292,01 evra. Nije bilo plaćanja ni po osnovu glavnice, ni po osnovu kamate.

3) IBRD konsolidacioni zajam C (7088-0 YF) za teritoriju Kosova i Metohije – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 389.693.675,68 evra. Po osnovu glavnice u 2008. godini plaćeno je 15 marta 2008. godine 7.537.178,74 evra i 15. septembra 2008. godine 7.537.178,74 evra, a na ime kamate plaćeno je 15. marta 2008. godine 10.705.913,16 evra i 15. septembra 2008. godine 10.427.279,45 evra.

2. Reprogramiranog duga prema Pariskom klubu poverilaca, stanje ovog duga na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo je 1.672.451.945,62 evra. Na ime glavnice po ovom dugu u 2008. godini plaćeno je 19. marta 2008. godine 785.121,09 evra, 20. marta 2008. godine 4.422.322,08 evra, 17. septembra 2008. godine 1.586.909,50 evra i 18. septembra 2008. godine 12.671.456,85 eura. Na ime kapitalisane kamate plaćeno 18. marta 2008. godine 329.928,45 evra, 19. marta 2008. godine 443.259,97 evra, 20. marta 2008. godine 9.136.744,50 eura, 17. septembra 2008. godine 645.433,24 evra i 18. septembra 2008. godine 12.858.084,29 eura.. Na ime kamata plaćeno je 18. marta 2008. godine 1.426.180,75 evra, 19. marta 2008. godine 1.332.640,08 evra, 20. marta 2008. godine 33.501.678,99 eura, 28. marta 2008. godine 1.880.343,32 eura, 17. septembra 2008. godine 2.003.192,57 evra, 18. septembra 2008. godine 28.379.569,51 eura i 26. septembra 2008. godine 1.773.606,03 evra.

3. Duga prema Evropske unije za makroekonomsku pomoć, po osnovu zaduženja Savezne Republike Jugoslavije radi podrške platnom bilansu i jačanju deviznih rezervi zemlje, Sporazum o zajmu u iznosu od 55.000.000,00 evra od čega je deo za Republiku Srbiju 49.500.000 evra Stanje ovog duga na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo je 49.500.000 evra, otplate glavnice po ovom dugu u 2008. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 28. februara 2008. godine 220.203,00 evra (prva tranša), 28. avgusta 2008. godine 201.069,00 evra (prva tranša), 1. septembra 2008. godine 1.225.800,00 evra (druga tranša) i 4. maja 2008. godine 515.700,00 evra (treća tranša).

4. Kredita dobijenih od Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA), a to su:

1) IDA–SAC-3599-YF – ratifikovan je 1. marta 2002. godine i namenjen strukturnom prilagođavanju. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 55.500.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 15. maja 2008. godine 213.421,30 evra i 15. novembra 2008. godine 227.462,30 evra;

2) IDA-PFSAC I-3643-YF – ratifikovan je 4. juna 2002. godine i namenjen za razvoj privatnog i bankarskog sistema. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 68.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 15. aprila 2008. godine 269.813,17 evra i 15. oktobra 2008. godine 259.701,8 evra;

3) IDA-MOES-3636-YF – ratifikovan je 14. maja. 2002. godine i namenjen za razvoj školstva. Ugovoreni iznos kredita je 8.000.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 7.428.205,3 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je 15. aprila 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 29.421,01 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 301,96 evra, a 15. oktobra 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 28.327,73 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 290,75 evra;

4) IDA-HIP-3768-YF – ratifikovan je 20. juna 2003. godine za projekat zdravstva. Ugovoreni iznos kredita je 14.700.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 14.550.338,06 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je 15. februara 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 48.109,99 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 1.470,01 evra, a 15. avgusta 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 53.198,04 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 641,97 evra.

5) IDA-SMECA-3693-YF – ratifikovan je 13. novembra 2002. godine za projekat finansiranja fonda za osiguranje i olakšavanje izvoza. Ugovoreni iznos kredita je 8.345.236,90 specijalnih prava vučenja, a stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 8.345.236,90 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je 15. februara 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 33.360,00 evra, a 15. avgusta 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 32.707,37 evra;

6) IDA-SOSAC-3750-YF – ratifikovan je 20. juna 2003. godine za projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 60.400.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je 15. februara 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 241.450,00 evra i 15. avgusta 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 236.879,97 evra;

7) IDA-PFSAC II -3780-YF – ratifikovan je 20. juna 2003. godine za projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 58.700.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je 15. februara 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 234.650,00 evra i 15. avgusta 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 230.212,87 evra;

8) IDA-LABOR LIL-3753-YF – ratifikovan je 20. juna 2003. godine za projekat finansiranja socijalnog sektora. Ugovoreni iznos kredita je 2.000.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 1.779.856,60 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je 15. aprila 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 6.822,02 evra, a 15. oktobra 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 6.796,61 evra;

9) IDA-3723-YF – ratifikovan je 26. novembra 2002. godine za projekat tehničke pomoći u restrukturiranju privatnog i bankarskog sektora. Ugovoreni iznos kredita je 8.400.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 7.710.968,41 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je 1. maja 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 29.552,43 evra, a 1. novembra 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 30.171,79 evra;

10) IDA-TTFSE-3651-YF – ratifikovan je 14. juna 2002. godine za projekat olakšavanja trgovine i saobraćaja u jugoistočnoj Evropi. Ugovoreni iznos kredita je 4.650.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 4.345.397,79 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je 15. aprila 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 26.234,73 dolara i na ime troškova angažovanja plaćeno 233,30 dolara, a 15. oktobra 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 25.746,54 dolara i na ime troškova angažovanja plaćeno 240,63 dolara, dok je 26. septembra 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 1.059,66 dolara;

11) IDA-RPRCP-3908-YF – ratifikovan je 9. juna 2004. godine za projekat katastra i upisa nepokretnosti u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 20.100.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2008. godine iznosilo 11.440.128,13 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je 15. februara 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 28.742,64 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 6.877,36 evra, a 15. avgusta 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 35.583,88 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 5.762,04 evra;

12) IDA-HAP-3870-YF – ratifikovan je 31. marta 2004. godine za projekat energetske efikasnosti u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 14.100.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2008. godine iznosilo 13.534.808,91 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je 15. februara 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 38.051,21 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 2.578,79 evra, a 15. avgusta 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 48.687,79 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 900,63 evra;

13) IDA–SAC II–4017-YF ratifikovan je 21. decembra 2004. godine za projekat strukturnog prilagođavanja u Republici Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 30.100.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2008. godine iznosilo 30.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 15. februara 2008. godine 120.330,00 evra, a 15. avgusta 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 118.044,13 evra;

14) IDA–4071-YF ratifikovan je 22. oktobra 2005. godine za projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji. Ugovoreni iznos je 16.600.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 2.707.532,59 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je 15. februara 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 2.509,99 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 8.440,01 evra, a 15. avgusta 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 5.129,63 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 7.974,17 evra;

15) IDA–SAC II–4105-YF ratifikovan je 22. oktobra 2005. godine za projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije. Ugovoreni iznos kredita je 16.600.000 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2008. godine iznosilo 1.550.978,57 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je 15. aprila 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 3.710,11 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 8.249,09 evra, a 15. oktobra 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 4.020,68 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 7.952,22 evra;

16) IDA-4131-YF – ratifikovan je 23. decembra 2006. godine za Projekat Regionalno energetsko tržište jugoistočne Evrope – komponenta za Srbiju i Crnu Goru. Ugovoreni iznos kredita je 38.000.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembara 2008. godine iznosilo 38.000.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok 15. februara 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 151.910,00 evra, a 15. avgusta 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 149.024,49 evra;

17) IDA -TID- 3909-YF – ratifikovan je 2. jula 2004. godine za Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 37.500.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2008. godine iznosilo 32.187.515,17 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je 15. februara 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 88.122,56 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 8.517,44 evra, a 15. avgusta 2008. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 105.927,73 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 5.698,07 evra;

18) IDA -38701-YF – ratifikovan je 10. septembra 2008. za Dodatno finansiranje projekta energetska efikasnost za Srbiju. Ugovoreni iznos kredita 6.600.000 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 0,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice, troškova servisiranja i troškova angažovanja u 2008. godini nije bilo.

5. Duga prema Londonskom klubu poverilaca, stanje ovog duga na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo je 1.075.617.760,00 dolara. Otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 1. maja 2008. godine 20.167.832,91 i 1. novembra 2008. godine 20.167.832,91 dolara;

6. Beskamatnog kredita dobijenog od Vlade Švajcarske za finansiranje upisa kapitala Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske banke za obnovu razvoj. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 3.449.360,00 evra. U 2008. godini plaćena je četvrta rata glavnice i to dana 28. decembra u iznosu od 3.449.360,00 evra;

7. Kredita Evropske investicione banke:

1) EIB – 22265 za Projekat rekonstrukcije 20 regionalnih bolnica i modernizaciju Instituta «Torlak». Ugovoreni iznos kredita je 50.000.000,00 evra, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 50.000.000,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 12. januara 2008. godine iznos od 207.995,16 evra (druga tranša), 21. marta 2008. godine iznos od 292.730,48 evra (četvrta tranša), 29. marta 2008. godine iznos od 276.435,19 evra (treća tranša), 5. maja 2008. godine iznos od 94.920,00 evra (prva tranša), 20. juna 2008. godine iznos od 207.005,04 evra (peta tranša), 12. jula 2008. godine iznos od 207.995,16 evra (druga tranša), 21. septembra 2008. godine iznos od 292.730,48 evra (četvrta tranša), 29. septembra 2008. godine iznos od 276.435,19 evra (treća tranša), 5. novembra 2008. godine iznos od 94.920,00 evra (prva tranša) i 20. decembra 2008. godine iznos od 207.005,04 evra (peta tranša);

2) EIB – 22994 za Projekat obnove škola. Ugovoreni iznos kredita je 25.000.000,00 evra, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 21.200.000,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 7. februara 2008. godine iznos od 47.150,00 evra (prva tranša), 16. aprila 2008. godine iznos od 155.252,50 evra (druga tranša), 14. juna 2008. godine iznos od 143.155,50 evra (treća tranša), 7. avgusta 2008. godine iznos od 47.150,00 evra (prva tranša) i 16. oktobra 2008. godine iznos od 155.252,50 evra (druga tranša) i 14. decembra 2008. godine 327.080,50 evra;

3) EIB – 21630 – Apex Global 1 – za Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća. Ugovoreni iznos kredita je 20.000.000,00 evra, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 2.952.276,22 evra. Na ime otplate glavnice u 2008. godini 15. juna je plaćen iznos od 737.735,96 evra, 15. decembra je plaćen iznos od 737.735,96 evra dok je na ime kamate plaćen 15. juna iznos od 83.174,64 evra i 15. decembra iznos od 70.118,76 evra.

4) EIB – 22592 – Apex Global 2 – za Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća. Ugovoreni iznos kredita je 45.000.000,00 evra, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 20.605.335,13 evra. Na ime otplate glavnice u 2008. godini 15. juna je plaćen iznos od 306.000,04 evra, 15. decembra je plaćen iznos od 467.598,99 evra, dok je na ime kamate plaćen 15. juna iznos od 319.184,19 evra i 15. decembra iznos od 395.250,14 evra;

5) EIB – Projekat klinički centri A – Ugovoreni iznos kredita je 80.000.000,00 evra, stanje duga po ovo kreditu je 31. decembra 2008. godine iznosilo 0,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice i plaćanja po osnovu kamate u 2008. godini nije bilo.

8. Kredita Razvojne banke Saveta Evrope:

1) CEB – Projekat Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini. Ugovoreni iznos je 9.600.000,00 evra, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31.12.2008. godine je 9.600.000,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 6. januara 2008. godine iznos od 10.992,00 evra (treća tranša), 10. februara 2008. godine iznos od 35.328,00 evra (prva tranša), 10. maja 2008. godine iznos od 54.720,00 evra (druga tranša), 6. jula 2008. godine iznos od 10.992,00 evra (treća tranša), 10. avgusta 2008. godine iznos od 35.328,00 evra (prva tranša) i 10. novembra 2008. godine iznos od 54.720,00 evra (druga tranša);

2) CEB – Reprogramirani zajam, ugovoreni iznos je 27.738.794,99, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo je 9,089,872.99 evra. U 2008. godini plaćen je na ime glavnice dana 1. juna iznos od 1.514.978,83 evra i 1. decembra 1.514.978,83 evra. Na ime kamate plaćen je dana 1. juna iznos od 215.611,79 evra i 1. decembra 188.660,31 evra;

3) CEB – Projekat klizišta I – rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture, ugovoreni iznos kredita je 10.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo je 9,000,000,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je na ime kamate 9. novembra 2008. godine plaćen iznos od 51.800,00 evra (prva tranša).

9. Kredita Vlade Republike Italije za Projekat razvoja privatnog sektora – podrška malim i srednjim preduzećima kroz sistem domaćih banaka. Ugovoren iznos kredita je 33.250.000,00 evra, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo je 33.250.000,00 evra. Otplata glavnice po ovom kreditu u 2008. godini nije bilo, dok je na ime kamate 14. januara 2008. godine plaćen iznos od 125.625,00 evra i 14. jula 2008. godine plaćen iznos od 141.875,00 evra.

10. KfW – Kredita Nemačke banke za razvoj– Ugovoreni iznos kredita je 12.000.000,00 evra, , a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo je 508.175,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice i plaćanja po osnovu kamate u 2008. godini nije bilo.

Otplate duga po osnovu indirektnih obaveza

Indirektne obaveze Republike Srbije sastoje se od:

1. Zajmova Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD):

1) Projekat energetskog sektora – EPS – Ugovoren iznos kredita je 39.600.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 24.978.965,79 evra. 29. maja 2009. godine je kredit EBRD – 1789 u iznosu od 100.000.000 evra podeljen na korisnike EPS – u iznosu od 39.600.000 evra i EMS u iznosu od 60.400.000 evra. U 2008. godini je na ime glavnice plaćen 7. marta iznos od 940.994,96 evra i 8. septembra iznos od 1.365.092,16 evra, na ime kamate je 7. marta plaćen iznos od 456.414,11 evra i 8. septembra 452.542.58 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 7. marta plaćen iznos od 35.068,55 evra i 8. septembra iznos od 71.533,16 evra;

2) Projekat energetskog sektora – EMS – Ugovoren iznos kredita je 60.400.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 21.749.006,56 evra. 29. maja 2009. godine je kredit EBRD – 1789 u iznosu od 100.000.000 evra podeljen na korisnike EPS – u iznosu od 39.600.000 evra i EMS u iznosu od 60.400.000 evra. U 2008. godini je na ime glavnice plaćen 7. marta iznos od 1.447.485,87 evra i 8. septembra iznos od 1.449.933,77 evra, na ime kamate je 7. marta plaćen iznos od 688.337,87 evra i 8. septembra 643.624,20 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 7. marta plaćen iznos od 54.040,04 evra i 8. septembra iznos od 112.345,58 evra;

3) Projekat sanacije koridora X – Železnice Srbije – Ugovoren iznos kredita je 57.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 41.444.793,28 evra. U 2008. godini je na ime glavnice plaćen 7. aprila iznos od 2.590.299,45 evra i 6. oktobra iznos od 2.590.299,45 evra, na ime kamate je 7. aprila iznos od 1.377.475,98 evra i 6. oktobra iznos od 1.278.739,95 evra;

4) Projekat obnove puteva – Putevi Srbije – Ugovoren iznos kredita je 76.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 58.727.275,00 evra. U 2008. godini na ime glavnice 19. maja je plaćen iznos od 3.454.545,00 i 17. novembra plaćen iznos od 3.454.545,00 evra, na ime kamate je 19. maja plaćen iznos od 1.853.592,83 evra i 17. novembra 1.854.431,15 evra;

5) Drugi zajam za Projekat energetskog sektora – EPS – Ugovoren iznos kredita je 60.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 25.184.950,76 evra. U 2008. godini na ime glavnice je 7. marta plaćen iznos od 880.073,57evra i 8. septembra iznos od 1.115.226,41 evra, a na ime kamate je 7. marta plaćen iznos od 542.076,93 evra i 8. septembra iznos od 570.738,35 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 7. marta plaćen iznos od 100.312,60 evra i 8. septembra iznos od 103.967,66 evra;

6) Projekat rekonstrukcije gradske infrastrukture grada Niša – Grad Niš – Ugovoren iznos kredita je 5.547.986,55 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 3.487.209,03 evra. U 2008. godini je na ime glavnice plaćan 25. marta iznos od 245.194,38 evra i 22. septembra iznos od 245.194,38 evra, na ime kamate je 25. marta plaćen iznos od 115.695,72 evra i 22. septembra iznos od 106.232,60 evra;

7) Projekat rekonstrukcije gradske infrastrukture grada Novog Sada – Grad Novi Sad – Ugovoren iznos kredita je 1.938.439,81 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2008. godine je iznosilo 0 evra. U 2008. godini je na ime glavnice plaćan 9. juna iznos od 73.604,17 evra i 8. decembra iznos od 73.604,17 evra i iznos od 1.046.814,79 kao prevremena otplata glavnice, na ime kamate je 9. juna plaćen iznos od 34.568,92 evra i 8. decembra iznos od 33.563,60 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 9. juna plaćen iznos od 88,41 evra;

8) Projekat rekonstrukcije gradske infrastrukture grada Kragujevca – Grad Kragujevac – Ugovoren iznos kredita je 3.939.486,20 evra, a stanje duga na dan 31. decembar 2008. godine je iznosilo 2.487.682,65 evra. U 2008. godini je na ime glavnice plaćen 9. juna iznos od 174.915,19 evra i 8. decembra iznos od 174.915,19 evra, na ime kamate je 9. juna plaćen iznos od 84.588,23 evra i 8. decembra iznos od 79.930,89 evra;

9) Projekat modernizacije infrastrukture kontrole leta – Ugovoren iznos kredita je 30.820.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 308.200,00 evra. U 2008. godini nije bilo plaćanje na ime glavnice, dok je na ime kamate 17. marta plaćen iznos od 8.966,99 evra i 17. septembra plaćen iznos od 8.811,92 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 17. marta plaćen iznos od 77.127,05 evra i 17. septembra plaćen iznos od 77.974,60 evra.

10) Modernizacija i proširenje prečistača za otpadne vode opštine Subotica – Ugovoren iznos kredita je 9.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 4.790.679,15 evra. U 2008. godini Na ime glavnice je 17. juna plaćen iznos od 92.555,71 evra i 17. decembra iznos od 217.758,14 evra. Na ime kamate je 17. juna plaćen iznos od 51.644,37 evra i 17. decembra iznos od 113.556,83 evra, a na ime provizije na nepovučena sredstva je 17. juna plaćen iznos od 18.409,98 evra i 17. decembra iznos od 13.264,66 evra;

11) Projekat hitne sanacije saobraćaja (auto-put BG-NS i most kod Beške) – Putevi Srbije – Ugovoren iznos kredita je 72.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 26.029.535,84 evra. U 2008. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je 17. januara plaćen iznos od 315.265,21 evra i 17. jula iznos od 423.460,51 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 17. januara plaćen iznos od 154.987,83 evra i 17. jula iznos od 143.935,28 evra

12) Projekat nabavke voznih sredstava – Železnice Srbije – Ugovoren iznos kredita je 60.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 38.189.862,61 evra. U 2008. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je 25. februara plaćen iznos od 2.673,75 evra i 26. avgusta iznos od 242.321,57 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 25. februara plaćen iznos od 392.241,67 evra i 26. avgusta iznos od 131.275,54 evra.

2. Zajmova Evropske investicione banke (EIB):

1) EIB – 21499 – ŽELEZNICE SRBIJE – Obnova železničke infrastrukture – Ugovoren iznos kredita je 70.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 66.324.731,18 evra. U 2008. godini na ime glavnice je plaćen 13. juna i 13. decembra ukupan iznos od 3.094.623,66 evra, a na ime kamate je plaćen po tranšama 15. januara, 13. juna, 15. juna, 21. juna i 15. jula, 13. decembra, 15. decembra i 21. decembra ukupan iznos od 3.209.363,82 evra;

2) EIB – 21631 – PUTEVI SRBIJE – Rehabilitacija postojećih puteva – Ugovoren iznos kredita je 95.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 95.000.000,00 evra. U 2008. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen 15. februara iznos od 1.933.686,79 evra i 15. avgusta iznos od 2.124.936,27 evra;

3) EIB – 21756 – EMS – Rekonstrukcija energetskog sistema – Rehabilitacija postojećih puteva – Ugovoren iznos kredita je 59.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 20.500.000,00 evra. U 2008. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen 10. maja iznos od 105.907,50 evra, 20. jula iznos od 195.460,22 evra i 10. novembra iznos od 105.970,50 evra;

4) EIB – 22096 – BEOGRAD – Obnova beogradskog jezgra – Ugovoren iznos kredita je 90.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 45.276.711,00 evra. U 2008. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen 10. februara iznos od 118.920,11 evra i 10. avgusta iznos od 118.920,11 evra, 27. aprila iznos od 112.375,00 evra i 27. oktobra iznos od 112.375,00 evra, 5. marta iznos od 179.616,94 evra i 5. septembra iznos od 179.616,94 evra, 3. januara iznos od 199.650,00 evra i 3. jula iznos od 199.650,00 evra, 30. maja iznos od 235.600,00 evra i 30. novembra iznos od 235.600,00 evra i 17. decembra iznos od 263.650,00 evra;

5) EIB – 21386 – PUTEVI SRBIJE – Hitna sanacija saobraćaja – Ugovoren iznos kredita je 37.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 34.032.258,04 evra. U 2008. godini na ime glavnice 5. januara je plaćen iznos od 666.666,67 evra i 5. jula je plaćen iznos od 666.666,67 evra, 13. juna iznos od 322.580,65 evra i 13. decembra iznos od 322.580,65 evra , a na ime kamate je plaćen po tranšama 5. januara, 15. februara i 13. juna ukupan iznos od 992.753,55 evra, a 15. jula, 15. avgusta i 13. decembra ukupan iznos od 964.811,29 evra;

6) EIB – 21386 – AERODROM „NIKOLA TESLA“ Hitna sanacija saobraćaja – Ugovoren iznos kredita je 13.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 12.709.677,43 evra. U 2008. godini na ime glavnice 5. juna je plaćen iznos od 96.774,19 evra i 5. decembra je plaćen iznos od 96.774,19 evra, a na ime kamate je plaćen po tranšama 20. februara, 5. juna i 20. juna ukupan iznos od 290.033,23 evra, a 20. avgusta, 5. decembra i 20. decembra ukupan iznos od 287.536,45 evra;

7) EIB – PUTEVI SRBIJE – Konsolidacioni zajam starih dugova – Ugovoren iznos kredita je 49.103.579,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 17.333.563,38 evra. U 2008. godini na ime glavnice plaćen je 15. juna iznos od 2.582.848,27 evra i 15. decembra iznos od 2.646.682,91 evra, a na ime kamate je plaćen 15. juna ukupan iznos od 919.446,10 evra i 15. decembra ukupan iznos od 814.195,03 evra i na ime zatezne kamate je plaćen u martu iznos od 579,1 evra ;

8) EIB – ŽELEZNICE SRBIJE – Konsolidacioni zajam starih dugova – Ugovoren iznos kredita je 7.255.987,43 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 2.561.363,56 evra. U 2008. godini na ime glavnice plaćen je 15. juna iznos od 381.664,94 evra i 15. decembra iznos od 391.097,72 evra, a na ime kamate je plaćen 15. juna ukupan iznos od 135.865,64 evra i 15. decembra ukupan iznos od 120.312,80 evra;

9) EIB – 22264 – EPS – Uređaji za energetski sistem – Ugovoren iznos kredita je 22.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 22.000.000,00 evra. U 2008. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen 25. maja i 9. juna ukupan iznos od 347.420,22 evra, a 25. novembra i 9. decembra ukupan iznos od 477.667,67 evra;

10) EIB – 22550 – PUTEVI SRBIJE – Projekat evropskih puteva B – Ugovoren iznos kredita je 120.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 60.800.000,00 evra. U 2008. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen 15. februara iznos od 1.079.033,17 evra i 15. avgusta iznos od 1.219.182,89 evra;

11) EIB – NIŠ – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja – Ugovoren iznos kredita je 10.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 0,00 evra. U 2008. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice i na ime kamate.

12) EIB – NOVI SAD – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja – Ugovoren iznos kredita je 15.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 0,00 evra. U 2008. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice i na ime kamate.

13) EIB – 23040 – Kontrola leta – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja – Ugovoren iznos kredita je 31.280.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 4.600.000,00 evra. U 2008. godini nije bilo plaćanje na ime glavnice, a na ime kamate je plaćen 21. juna iznos od 105.425,00 evra i 21. decembra iznos od 105.425,00 evra;

14) EIB – 23760 – Projekat obnove železnice 2 – Ugovoren iznos kredita je 80.000.000 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 15.000.000,00 evra. U 2008. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice i na ime kamate.

3. Zajmova Nemačke banke za razvoj (KfW):

1) KfW 1 – Remont i popravka RB Kolubara i TE Nikola Tesla – EPS – Ugovoren iznos kredita je 51.129.187,78 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 25.564.593,82 evra. U 2008. godini na ime otplate glavnice plaćen je 30. juna iznos od 2.840.510,44 evra i 30. decembra iznos od 2.840.510,44 evra, a na ime kamate je plaćen 30. juna iznos od 674.905,28 evra i 30. decembra iznos od 613.550,25 evra;

2) KfW 2 – Nabavka opreme za Tamnavu – EPS – Ugovoren iznos kredita je 16.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 7.686.842,14 evra. U 2008. godini nije bilo plaćanje na ime glavnice. Na ime kamate je 30. juna plaćen iznos od 19.151,53 evra i 30. decembra plaćen iznos od 119.592,60 evra, a na ime provizije na nepovučena sredstva je 30. juna plaćen iznos od 38.233,18 evra i 30. decembra iznos od 29.299,80 evra;

3) KfW 3 – Rehabilitacija HE Bajna Bašta – EPS – Ugovoren iznos kredita je 30.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo 9.942.328,36 evra. U 2008. godini nije bilo plaćanje na ime glavnice. Na ime kamate je 30. juna plaćen iznos od 39.413,94,38 evra i 30. decembra iznos od 37.272,78,12 evra, a na ime provizije na nepovučena sredstva je 30. juna plaćen iznos od 24.362,01 evra i 30. decembra iznos od 25.075,75 evra;

4. Duga prema Evropskoj uniji po osnovu reprogramiranog kredita – 14. septembra 2001. godine potpisan je Sporazum o kreditiranju u iznosu od 223.796.611,38. Krajnji dužnici po ovom sporazumu su ŽTP, EPS i Direkcija za puteve. Stanje duga na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo je 223.796.611,37 evra. Kontragaranciju po ovom sporazumu izdala je Republika Srbija 18. jula 2006. godine („Službeni glasnik RS”, broj 61/2006 – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske zajednice za izmirenje dospelih a neplaćenih ugovornih obaveza prema Evropskoj investicionoj banci. Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, jer u slučaju da dužnik (ŽTP, EPS ili Direkcija za puteve) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Zajmoprimac će otplatiti glavnicu u godišnjim ratama najkasnije do 13. oktobra tekuće godine i to počev od 2012 do 2016 godine. U ovom slučaju reč je o reprogramiranom zajmu gde je celokupan iznos zajma povučen u jednoj tranši u nekoj od ranijih godina. Otplate glavnice po ovom dugu u 2008. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 17. aprila 2008. godine 5.297.265,79 evra i 15. oktobra 2008. godine 5.422.591,90 evra.

5. Kredita Vlade Republike Poljske za Projekat obnove elektroprivrede Srbije – Ugovoren iznos kredita je 50.000.000,00 dolara, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2008. godine iznosilo je 41.458.299,65 dolara. U 2008. godini na ime glavnice plaćen je 15. juna iznos od 1.684.994,09 dolara i 15. decembra iznos od 1.684.994,09 dolara, a na ime kamate je plaćen 15. juna iznos od 170.907,80 dolara i 15. decembra iznos od 164.483,79 dolara;

6. IDA-4090-YF – Ugovoreni iznos kredita je 13.900.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembar 2008. godine iznosilo 3.378.561,93 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2008. godini nije bilo, dok je 15. marta 2008. godine na ime troškova angažovanja plaćeno 7.425,32 evra i na ime troškova servisiranja plaćeno 134,68 evra i 15. septembra 2008. godine plaćeno je na ime troškova angažovanja 6.775,14 evra i na ime troškova servisiranja plaćen je iznos od 2.770,01 evra.

Nova zaduženja u 2008. godini

1. Finansijski ugovor (zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu), između Republike Srbije i Evropske investicione banke (EIB), potpisan 12. decembra 2008. godine– 50 miliona evra;

2. Finansijski ugovor (Projekat klinički centri – obnova 4 klinička centra u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu) između Republike Srbije i Evropske investicione banke (EIB), potpisan 12. decembra 2008. godine – 70 miliona evra;

3. Sporazum o zajmu (DILS – pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou u Srbiji) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan 11. aprila 2008. godine – 32 miliona evra;

4. Ugovor o garanciji između Republike Srbije i Nemačke finansijske institucije KFW (mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit) potpisan je 2. januara 2008. godine – 36 miliona evra.

8) IZVEŠTAJ

O KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE I STALNE

BUDžETSKE REZERVE U 2008. GODINI

I.

U 2008. godini Vlada je donela rešenja o korišćenju sredstava tekuće budzetske rezerve, i to:

Red.br. Broj rešenja Datum rešenja Korisnik Ekonomskaklasifikacija Iznos 1 2 3 4 5 6 1. 05 Broj: 401-5355/2008realiazcija započetih kapitalnih projekata na teritoriji AP Vojvodine 06.12.2008. Ministarstvo finansija 463 900.000.000 2. 05 Broj: 401-5060/2008sredstva za izmirivanje obaveza u skladu sa Sporazumom o podeli troškova nastalih po osnovu zajedničkog korišćenja i održavanja poslovne zgrade u Beogradu – Ustanička 130 06.12.2008. Uprava za javne nabavke 421 2.000.000 3. 05 Broj: 401-5059/2008otvaranje aproprijacije 482 – Porezi, obavezne takse i kazne 06.12.2008. Zavod za socijalno osiguranje 482 1.000

1 2 3 4 5 6 4. 05 Broj: 401-5356/2008sredstva za troškove pravnog tima koji zastupa interese Republike Srbije u arbitražnom sporu po tužbi po tužbi Preduzeća „Image Sat“ Izrael 06.12.2008. Republičko javno pravobranilaštvo 423 36.200.000 5. 05 Broj: 401-5358/2008finansiranje redovne delatnosti Predsednika Republike 06.12.2008. Predsednik Republike 422 24.000.000 6. 05 Broj: 401-5357/2008sredstva za isplatu razlike ukupnog iznosa potraživanja po osnovu neraspoređene dobiti i isplaćenih sredstava ostvarenih od prodaje kapitala DP „Heba“, Bujanovac 451 06.12.2008. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 451 100.000.000 7. 05 Broj: 401-5588/2008sredstva za rad i naknade Radne grupe za kidnapovana i nestala lica i Radne grupe za forenzička pitanja 11.12.2008. Generalni sekretarijat Vlade 422 i 423 1.600.000 UKUPNO: 1.063.801.000

II.

U 2008. godini nisu korišćena sredstva stalne budzetske rezerve.

9) IZVEŠTAJ

O IZDATIM GARANCIJAMA U 2008. GODINI

1. Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Sanacija mosta Gazela“ („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 83/08):

– Zakon je stupio na snagu osmog dana od objavljivanja, odnosno 18. septembra 2008. godine;

– Ugovor o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke potpisan je 16. jula 2007. godine

– Garantovani iznos je 33.000.000 EUR;

2. Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke Rehabilitacija puteva i mostova – B2 („Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori“, broj 83/08):

– Zakon je stupio na snagu osmog dana od objavljivanja, odnosno odnosno 18. septembra 2008. godine;

– Ugovor o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke potpisan je 16. jula 2007. godine

– Garantovani iznos je 33.000.000 EUR;

3. Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj „Beogradski autoput i obilaznica“ („Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori“, broj 92/08):

– Zakon je stupio na snagu osmog dana od objavljivanja, odnosno odnosno 4. novembra 2008. godine;

– Ugovor o garanciji između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj potpisan je 15. novembra 2007. godine

– Garantovani iznos je 80.000.000 EUR;

4. Zakon o davanju garancije Republike Srbije Nemačkoj finansijskoj instituciji KFW po zaduženju JP „Elektroprivreda Srbije“ (mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit) („Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori“, broj 97/08):

– Zakon je stupio na snagu osmog dana od objavljivanja, odnosno odnosno 4. novembra 2008. godine;

– Ugovor o garanciji između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj potpisan je 2. januara 2008. godine

– Garantovani iznos je 36.000.000 EUR.

10) IZVEŠTAJ

EKSTERNE REVIZIJE O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA IZ

ČLANA 65. ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

Nacrt zakona o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2008. godinu, usklađen je sa primedbama iznetim u Izveštaju o finansijskoj reviziji završnog računa budzeta Republike Srbije za 2008. godinu Državne revizorske institucije.

Prema odredbama čl. 5. i 43. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 54/07) Državna revizorska institucija, između ostalog, podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o reviziji završnih računa budzeta Republike Srbije.

Ostavite komentar