Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 15. i 16. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom, kao i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

• Problemi koje bi ovaj zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se ovim zakonom postižu

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi za usaglašavanjem predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, a s tim u vezi, od strane nadležnog organa je iniciran prestanak osnova za vršenje pojedinih spisa i radnji za koje je sada propisana taksa.

Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo je inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr.zakon, 57/14, 45/15 i 83/15 – u daljem tekstu: Zakon). Navedeno ministarstvo uključeno je u realizaciju projekta „Bebo dobro došla na svet” koji, između ostalog, ima za cilj da olakša administrativnu proceduru budućim roditeljima prilikom prijavljivanja novorođenog deteta u zvaničnu evidenciju. U cilju realizacije tog projekta, kao ministarstvo koje je nadležno za postupak prijave prebivališta, a u skladu sa zaključcima Posebne radne grupe za njegovu realizaciju, predlaže se da se propiše oslobođenje od plaćanja takse za poslove i radnje u vezi prijave prebivališta novorođene dece.

Odredbom člana 9. stav 2. Zakona o prebivalištu i boravištu građana („Službeni glasnik RS”, broj 87/11) propisano je da se prijava prebivališta za maloletno lice podnosi u roku od tri meseca od njegovog rođenja, odnosno osam dana od dana nastanjenja na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište. Odredbom člana 12. stav 2. tog zakona propisano je da se podnosiocu prijave prebivališta za lice mlađe od 16 godina izdaje odgovarajuća potvrda. S tim u vezi, predlaže se izmena i dopuna Tarifnog broja 1. Odeljka A Tarife republičkih administrativnih taksi kao sastavnog dela Zakona, u smislu da se taksa ne plaća za prijavu prebivališta novorođenog deteta i Tarifnog broja 11. Odeljka A Tarife, u smislu da se taksa ne plaća za potvrdu koja se izdaje za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

Takođe, predlaže se izmena Napomene u Tarifnom broju 35. Odeljka A Tarife koja predstavlja pravno-tehničku redakciju.

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji su uređeni zakonom, izmene i dopune tih elemenata ne mogu se rešiti donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u okviru poslova državne uprave.

Postizanje planiranih ciljeva moguće je jedino ostvariti izmenama i dopunama zakona.

• Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje ovog zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

Pored toga, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

Predlaže se izmena i dopuna u Tarifnom broju 1. Odeljka A Tarife, dodavanjem tačke 9) u Napomeni tog tarifnog broja kojom se propisuje da se taksa iz tog tarifnog broja ne plaća za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

Uz član 2.

Predlaže se izmena i dopuna u Tarifnom broju 11. Odeljka A Tarife, dodavanjem tačke 4) u Napomeni tog tarifnog broja kojom se propisuje da se taksa iz tog tarifnog broja ne plaća za potvrdu koja se izdaje za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

Uz član 3.

Predlaže se izmena Napomene u Tarifnom broju 35. Odeljka A Tarife, koja predstavlja pravno-tehničku redakciju.

Uz član 4.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH

ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budzetu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst).

Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku omogućilo bi se da se olakša administrativna procedura budućim roditeljima prilikom prijavljivanja novorođenog deteta u zvaničnu evidenciju, te se predlaže da se prijava prebivališta novorođene dece oslobodi plaćanja republičke administrativne takse.

VI. PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

ODELjAK A – TAKSE ZA SPISE I RADNjE ORGANA

U REPUBLICI SRBIJI

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 300 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se: 1) za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu; 2) kada je izdavanje spisa, odnosno vršenje radnje po tom zahtevu oslobođeno plaćanja takse u skladu sa ovim zakonom; 3) za zahtev za ostvarivanje prava na premiju, odnosno regres (podsticaj poljoprivredne proizvodnje); 4) za zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja; 5) za zahtev u carinskom postupku; 6) za zahtev za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke, odnosno za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci, iz Tarifnog broja 21. st. 2. i 3; 7) za zahtev za izdavanje pasoša; 8) za zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i izdavanje priloga koji se moraju podneti uz zahtev.; 9) ZA PRIJAVU PREBIVALIŠTA NOVOROĐENOG DETETA.

Tarifni broj 11.

Za uverenje, odnosno potvrdu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 300 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:1) uverenje, odnosno potvrdu koju organ izdaje stranci, svedoku, veštaku ili tumaču, da su prisustvovali raspravi, odnosno uviđaju, ako su oni bili obavezni da prisustvuju i ako im to uverenje, odnosno potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa rada;2) uverenje, odnosno potvrdu po zahtevu iz Tarifnog broja 4; 3) uverenje koje se izdaje u svrhu dokazivanja da je podnet zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i druga uverenja koja se izdaju u svrhu ostvarivanja prava na naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.;4) POTVRDU KOJA SE IZDAJE ZA PRIJAVU PREBIVALIŠTA NOVOROĐENOG DETETA.

Tarifni broj 35.

Za odobrenje za kretanje stranaca odvojeno od grupe na osnovu kolektivne putne isprave 1.030 Za odobrenje za osnivanje udruženja stranaca 5.360 Za odobrenje strancu da može sazivati i održavati javni skup 5.360 NAPOMENA: Svaka izmena sadržine prijave javnog skupa kojim se traži odobrenje iz stava 5. STAVA 3. ovog tarifnog broja smatra se podnošenjem nove prijave.

PRELAZNE ODREDBE

ČLAN 4.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

VII. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Koji su problemi koje ovaj zakon treba da reši, odnosno koji su ciljevi koji se zakonom postižu?

Donošenjem ovog zakona omogućilo bi se da se olakša administrativna procedura budućim roditeljima prilikom prijavljivanja novorođenog deteta u zvaničnu evidenciju, te se predlaže da se poslovi i radnje u vezi prijave prebivališta novorođene dece oslobode plaćanja republičke administrativne takse.

Po osnovu ovakvog predloga zakonskog rešenja doći će do neznatnog smanjenja prihoda (prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u 2014. godini rođeno je 66.461 živorođene dece, tako da se procenjuje da bi prihod od taksi za poslove i radnje u vezi prijave prebivališta novorođene dece bio manji za oko 40 miliona dinara), ali uzimajući u obzir cilj koji se želi postići predložena izmena i dopuna smatra se opravdanom.

Da li su razmatrane mogućnosti da se problemi reše bez donošenja zakona?

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike, nema mogućnosti da se problemi reše bez donošenja zakona.

Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema?

Donošenje ovog zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

Pored toga, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u ovom zakonu?

Ovaj zakon će imati uticaj na lica (roditelje) koja su podnosioci zahteva za prijavu prebivališta novorođenog deteta, u smislu pojednostavljenja administrativne procedure i smanjenja troškova u postupku prijave prebivališta za novorođeno dete.

Kakve troškove će primena ovog zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Primena ovog zakona će imati uticaj na građane (roditelje) koji su podnosioci zahteva za prijavu prebivališta novorođenog deteta u smislu smanjenja troškova u postupku prijave prebivališta za novorođeno dete i pojednostavljenja administrativne procedure.

Da li su pozitivne posledice donošenja ovog zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Predloženim zakonskim rešenjem doći će do neznatnog smanjenja prihoda, ali uzimajući u obzir cilj koji se želi postići predložena izmena i dopuna smatra se opravdanom.

Da li se ovim zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predložene izmene i dopune Zakona, s obzirom na pitanja koja uređuju, nemaju za cilj podsticanje stvaranja novih privrednih subjekata na tržištu, niti tržišnu konkurenciju.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o ovom zakonu?

U postupku pripreme ovog zakona ostvarena je saradnja sa organom za čiji se rad taksa plaća, a koji je podneo inicijativu za izmenu i dopunu Zakona. Ministarstvo finansija razmotrilo je inicijativu organa i, po sačinjavanju teksta Nacrta zakona, isti je dostavljen nadležnom organu, kao i drugim organima na mišljenje.

Koje će se mere tokom primene ovog zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem ovog zakona namerava?

Ministarstvo finansija nadležno je za davanje mišljenja u primeni ovog zakona.

Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem ovog zakona.

Ostavite komentar