Predlog zakona o graničnoj kontroli

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o graničnoj kontroli sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 5) Ustava Republike Srbije u skladu s kojim Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem prelaska granice i kontrole prometa roba, usluga i putničkog saobraćaja preko granice, položaj stranca i pravnih lica.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Postojeći pravni okvir zaštite državne granice je, zbog proteka vremena, potrebno inovirati i dodatno uskladiti sa pravnim tekovinama Evropske unije.

U postupku pristupanja Evropskoj uniji jedno od ključnih poglavlja za prijem Republike Srbije u Evropsku uniju je i Poglavlje 24. – Pravda, sloboda i bezbednost, za koje je nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova. U potpoglavlju 4. Spoljne granice i Šengen predviđeno je dodatno usaglašavanje sa standarima EU.

Radom na predmetnom tekstu, predložena je i izmena naziva zakonskog propisa, tako da je materija uređena važećim Zakonom o zaštiti državne granice, sada predmet uređenja Predloga zakona o graničnoj kontroli, sa izvesnim različitostima.

Naime, sistem integrisanog upravljanja granicom, kao takav i dalje egzistira u pravnom sistemu Republike Srbije. Organi iz sistema integrisanog upravljanja granicom preduzimaju mere i aktivnosti kojima se realizuje zajedničko upravljanje granicom, u skladu sa važećim zakonima, strategijama i drugim aktima, s tim što je granična kontrola (nadzor državne granice, granična provera i analiza rizika ugroženosti bezbednosti granica) u nadležnosti granične policije.

Novinu predstavljaju i odredbe kojima se određene nadležnosti iz oblasti upravljanja graničnim prelazima (izgradnja, opremanje, tekuće i investiciono održavanje graničnih prelaza, kao i sprovođenje odluke Vlade o zaprečavanju u saobraćajnih komunikacija, puteva i područja koja nisu u funkciji zakonitog prelaska državne granice) prenose na Republičku direkciju za imovinu Republike Srbije, kao državni organ u Republici Srbiji nadležan za upravljanje stvarima u javnoj svojini.

Osnovni ciljevi Zakona o graničnoj kontroli su obezbeđenje državne granice, zaštita života i zdravlja ljudi i životne sredine, sprečavanje vršenja i otkrivanja krivičnih dela i prekršaja, sprečavanje iregularnih migracija, sprečavanje i otkrivanja drugih aktivnosti i radnji kojima se ugrožava javni red i mir, pravni poredak i javna bezbednost.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Prva glava – Uvodne odredbe (čl. 1–4): Odredbom člana 1. Predloga zakona uređuje se predmet zakona. Odredbom člana 2. propisana je granična kontrola koja obuhvata nadzor državne granice, graničnu proveru i analizu rizika ugroženosti bezbednosti granica, kao i svrha obavljanja granične kontrole. Član 3. sadrži značenje pojedinih izraza upotrebljenih u Predlogu zakona.

Druga glava – Državna granica i granična linija (čl. 5–11): Odredbom člana 5. Predloga zakona utvrđeno je da se državna granica određuje na osnovu međunarodnog ugovora, kao i da je za zaključivanje međunarodnih ugovora o razgraničenju i utvrđivanju državne granice nadležno Ministarstvo spoljnih poslova. Članom 6. propisano je obeležavanje granične linije i utvrđena nadležnost za obavljanje tih poslova. Odredbom člana 7. propisano je označavanje blizine državne granice, kao i nadležnost za postavljanje posebnih tabli i signalizacije na zahtev granične policije. Članom 8. utvrđuju se obaveze vlasnika ili korisnika zemljišta radi postavljanja i održavanja graničnih oznaka, tavli i signalizacije. Odredbom člana 9. uređena je vidljivost granične linije i zabrana delatnosti uz graničnu liniju. Odredbama čl. 10. i 11. Predloga zakona propisano je uređenje prostora uz državnu granicu i zaprečavanje, odnosno postavljanje sredstava kojima se zaprečavaju putevi/područja radi onemogućavanja nezakonitog prelaska državne granice.

Treća glava – Prelazak državne granice i granični prelaz (čl. 12–26): Odredbom člana 12. uređuje se prelazak državne granice, način i mesto prelaska državne granice, kao i okolnosti usled kojih se državna granica može preći van graničnog prelaza i van utvrđenog radnog vremena graničnog prelaza. Članom 13. uređeno je granično odobrenje. Odredbom člana 15. uređen je granični prelaz i vrste graničnog prelaza (stalni, sezonski i privremeni). Članom 16. su uređeni granični prelazi za međunarodni i pogranični saobraćaj. Odredbom člana 17. Predloga zakona utvrđena je nadležnost Vlade u pogledu određivanja graničnih prelaza, kategorizacije, kao i vremena i načina prelaska preko državne granice. Članom 18. definisano je određivanje privremenog graničnog prelaza. Članom 19. propisano je da Vlada utvrđuje uslove koje mora da ispunjava granični prelaz u pogledu prostorija, uređaja, opreme, infrastrukture, broja zaposlenih i drugih materijalno tehničkih sredstava neophodnih za funkcionisanje graničnog prelaza. Članom 20. Predloga zakona propisane su obaveze operatera, vlasnika i korisnika saobraćajnog sredstva, dok je članom 21. uređeno područje graničnog prelaza. Odredbama čl. 22. i 23. propisano je označavanje graničnog prelaza (nadležnost Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije) i ograničenja pri izgradnji i postavljanju objekata. Čl. 24–26. Predloga zakona uređeno je kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza, dozvola za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza i privremena dozvola, kao i uslovi za dobijanje dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza, odnosno privremene dozvole.

Četvrta glava – Granična kontrola (čl. 27–65): Članom 27. Predloga zakona utvrđena je nadležnost za vršenje granične kontrole. Čl. 28–30. propisana je primena ovlašćenja i sprovođenje mera i radnji, granična kontrola u stanju povećanog rizika, kao i načela postupanja policijskih službenika prilikom obavljanja policijskih ovlašćenja. Odredbama čl. 31–33. propisan je nadzor državne granice, odnosno ovlašćenja u vršenju poslova nadzora državne granice, prava i obaveze vlasnika ili korisnika zemljišta, kao i granični incidenti i povreda državne granice. Čl. 34. i 35. uređeno je obavljanje granične provere. Čl. 36-39. propisana je provera lica prilikom obavljanja granične provere i provera stvari i saobraćajnog sredstva. Odredbama čl. 40-42. propisane su osnovna i detaljna granična provera.Čl. 43. i 44. utvrđene su dužnosti lica prilikom prelaska državne granice, kao i dužnosti operatera, vlasnika i korisnika saobraćajnog sredstva. Odredbama čl. 45-48. propisano je odstupanje od režima granične provere , prenos oružja i municije preko državne granice, overa prelaska državne granice, kao i izuzetak od obaveze stavljanja otiska pečata. Čl. 49-54. propisana su posebna pravila graničnih provera određenih kategorija lica (lica izuzeta od graničnih provera, granična provera pilota i drugih članova posade, granična provera pomorca, lica sa diplomatskim statusom, prekogranični radnici i maloletna lica). Odredbama čl. 55-65. propisane su granične provere u međunarodnom železničkom, vazdušnom i vodnom saobraćaju i to: granična provera u međunarodnom železničkom saobraćaju, u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, međunarodni tranzitni promet, obaveze prevoznika u vazdušnom saobraćaju, sletanje vazduhoplova van mesta određenog za međunarodni vazdušni saobraćaj, kretanje vazduhoplova duž granične linije, režim prelaska državne granice u međunarodnom vodnom saobraćaju, granične provere u međunarodnom vodnom saobraćaju, odstupanja od režima prelaska državne granice u međunarodnom vodnom saobraćaju, postupak granične provere broda na kružnom putovanju i izdavanje odobrenja za kretanje člana posade koji nema vizu, kao i analiza rizika.

Peta glava – Poslovi granične policije van područja graničnog prelaza (član 66): Odredbom člana 66. propisano je da će van područja graničnog prelaza na teritoriji Republike Srbije, policijski službenik vršiti detaljne granične provere na osnovu analiza rizika ugroženosti bezbednosti granica, a u svrhu otkrivanja i rasvetljavanja krivičnih dela i prekršaja iz oblasti prekograničnog kriminala i iregularnih migracija.

Šesta glava – Međunarodna granična saradnja (član 67): Odredbom člana 67. Predloga zakona predviđen je način ostvarivanja međunarodne saradnje.

Sedma glava – Evidencije (član 68): Članom 68. propisane su vrste evidencija koje, za potrebe granične kontrole vodi ovo ministarstvo, odnosno granična policija, kao i uspostavljanje posebnog informatičkog sistema za graničnu kontrlu.

Osma glava – Nadzor nad sprovođenjem zakona (član 69) – Uređeno je pitanje nadležnosti nad sprovođenjem ovog zakona.

Deveta glava – Kaznene odredbe (čl. 70. i 71.): Čl. 70. i 71. propisane su prekršajne odredbe.

Deseta glava – Prelazne i završne odredbe (čl. 72-75): Članom 72. propisano je donošenje podzakonskih akata. Članom 73. propisano je usklađivanje rada sa odredbama ovog zakona. Čl. 74. i 75. utvrđen je prestanak važenja zakona i stupanje na snagu ovog zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA

SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje aktivnosti predviđenih ovim zakonom u 2017. godini nisu potrebna finansijska sredstva iz Budzeta Republike Srbije sa razdela 15 – Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Sredstva potrebna za sprovođenje ovog zakona u 2018. i 2019. godini biće obezbeđena u skladu s limitima za 2018. i 2019. godinu za razdeo 15 – Ministarstvo unutrašnjih poslova, na Programu 1410 – Upravljanje državnom granicom, na Programskoj aktivnosti 0001 – Upravljanje radom granične policije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Uzimajući u obzir razloge navedene u delu II. Obrazloženja, a u cilju realizacije sektorske budzetske podrške koja je uslovljena donošenjem ovog zakona do kraja 2017. godine. Takođe, donošenjem ovog zakona ispunjavaju se međunarodne obaveze i vrši se usklađivanje propisa s propisima Evropske unije.

Imajući u vidu navedeno, smatramo da bi nedonošenje ovog zakona uzrokovalo nastajanje štetnih posledicea po rad organa i organizacija, te se predlaže donošenje zakona po hitnom postupku.

Ostavite komentar