Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tač. 4. i 6. Ustava Republike Srbije, kojima je, između ostalog, predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje bezbednost Republike Srbije i njenih građana kao i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene („Sl. glasnik RS“ broj 95/2013) stupio je snagu 8. novembra 2013. godine. Ovim zakonom u potpunosti je sistem kontrole izvoza usklađen sa evropskim zakonodavstvom kao i sa međunarodnim standardima. U izradi navedenog Zakona učestvovali su eksperti Evropske unije koji su još tada skretali pažnju da je evropskim zakonodavstvom propisano, a da je takva i međunarodna praksa, da se kontroliše IZVOZ robe dvostruke namene kao i pružanje brokerskih usluga i usluga tehničke pomoći, dok se UVOZ ove robe NE KONTROLIŠE. U tom momentu, imajući u vidu da je navedenim zakonom izvršena podela do tada jedinstvenog Zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene („Sl. list SCG“, broj 7/05 i 8/05-ispravka) na dva dela ( deo koji se odnosi na kontrolu robe dvostruke namene i deo kojim se kontroliše naoružanje i vojna oprema-Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme-„Sl. glasnik RS“, broj 107/14) smatrali smo da nema uslova za ukidanje kontrole uvoza ove robe. EU eksperti su naglašavali da je važno da se uskladimo sa odredbama obavezujuće Regulative 428/2009 u smislu definicija i procedure izdavanja dozvola a da je unutrašnja stvar zemlje da li će kontrolisati više od onoga što je navedenom Regulativom propisano. U tom momentu to je bila praksa i u zakonodavstvu većine zemalja u okruženju.

U međuvremenu, Republika Srbija je praktično ostala jedina zemlja u Evropi koja kontroliše, odnosno izdaje dozvole za uvoz robe dvostruke namene. Naime, zemlje u okruženju su svoje zakonodavstvo u tom smislu već izmenile (Hrvatska, Crna Gora), dok ovu kontrolu vrši još samo Bosna i Hercegovina (zakon kojom će biti ukinuta je u proceduri). Na taj način naša privreda je opterećena dodatnim administriranjem (prikupljanjem dokumentacije, podnošenjem zahteva, plaćanjem takse i konačno čekanjem na izdavanje dozvole-postupak traje oko 30 dana). Na taj način smanjuje se njena konkurentnost i povećavaju troškovi poslovanja privrednih subjekata. Sa druge strane, strani ulagači koji su investirali u proizvodne kapacitete kod nas ističu da su na ovaj način destimulisani, jer, pošto dobiju dozvole za izvoz iz zemalja članica Evropske unije (npr. za uvoz pojedinih mašina ili delova neophodnih za proizvodnju koje spadaju u tzv. robu dvostruke namene), moraju da se izlažu dodatnim troškovima i čekaju na dozvolu nadležnih srpskih organa za uvoz te robe (najčešće su nam se sa takvim zahtevima obraćali kao danska kompanija „Grundfos“, nemačka „Milbauer“ i dr.). Naglašavali su pri tome da je Srbija praktično jedina zemlja u Evropi (a i šire) koja kontroliše uvoz robe dvostruke namene.

Imajući navedeno u vidu predložene su izmene Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene u smislu brisanja odredbi koje se odnose na kontrolu uvoza i izdavanje dozvola za uvoz robe dvostruke namene koje se nalaze u Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namene. Napominjemo da iz teksta Zakona ( član 3. ) nisu brisane definicije koje odnose na pojam „uvoz“ i „uvoznik” kako bi se zadržala obaveza privrednih subjekata da vode evidenciju o obavljenim poslovima izvoza ali i uvoza robe dvostruke namene i dostave je po potrebi nadležnim organima na uvid (član 23. Zakona) kao i obezbedila mogućnost kontrole obavljanja poslova privrednih subjekata vezanih za robu dvostruke namene od strane za to nadležnih organa (član 28. Zakona) zbog same prirode te robe.

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM

I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog ovog zakona u potpunosti je usaglašen sa odredbama člana 3. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane, kao i, Uredbom Saveta (EK) Br. 428/2009 od 5. maja 2009. i 388/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 19. aprila 2012. godine, o uspostavljanju režima Zajednice o izvoznoj kontroli, transferu, brokeringu i tranzitu robe dvostruke namene -COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5. May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items koja je stupila na snagu 27.08.2009.godine.

Polazeći od navedenog, napominjemo da je Predlog zakona u potpunosti usaglašen sa odredbama citirane Regulative, Pravilima ponašanja u izvozu oružja sa operativnim odredbama – EU Code of Conduct on Arms Export i sa EU Zajedničkom pozicijom o posredovanju u izvozu oružja- EU Common Position on Arms Brokering, koja se primenjuju i na robu dvostruke namene u cilju sprečavanja izvoza ove robe u vojne svrhe; ratifikovanim međunarodnim sporazumima i konvencijama, kao i, međunarodnim kontrolnim režimima u oblasti izvozne kontrole robe dvostruke namene. Pored toga, u skladu je i sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1540 o neširenju oružja za masovno uništenje.

Zakon nije isključio obavezu izdavanja dozvole za robu koja se nalazi na Listi 1, Listi 2 i Listi 3 Konvencije o zabrani razvoja proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovom uništavanju (Hemijska konvencija).

Ukazujemo posebno da navedena EU Regulativa (428/2009) spada u oblast „Zajedničke trgovinske politike EU” (Poglavlje 30) i pravno je obavezujuća za sve države članice-dakle direktno se primenjuje.

IV. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINIH REŠENjA

Članom 1. se iz definicije osnovnih pojmova u stavu 1. tačka 11. briše odredba po kojoj je za robu sa Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene neophodna dozvola za uvoz.

Članom 2. se, u delu koji se odnosi na područje primene zakona, uređuje da se briše uvoz robe dvostruke namene utvrđena u Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namene, odnosno da se roba na Listi 1, Listi 2 i Listi 3 Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovom uništavanju („Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori”, broj 2/00-u daljem tekstu: Hemijska konvencija) uvozi na osnovu dozvole.

Članom 3. se uređuje da dozvolu za robu iz člana 4. stav 1. i 3. ovog zakona izdaje Ministarstvo.

Članom 4. uređuje da, u postupku izdavanja dozvole, ako jedan od nadležnih organa uskrati saglasnost o izdavanju dozvole odlučuje Vlada, a ako dva ili više organa uskrate saglasnost dozvola se ne može izdati.

Članom 5. uređuje na koje se slučajeve uvoza i izvoza robe dvostruke namene ne odnose odredbe ovog zakona i brišu se odredbe o dostavljanju dokumentacije za realizaciju aktivnosti na navedene slučajeve.

U članu 6. uređuje obaveza izvoznika da izveštava Ministarstvo o izvršenom uvozu robe dvostruke namene koja je utvrđena u Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namene, odnosno obaveza uvoznika da izveštava Ministarstvo o izvršenom uvozu robe dvostruke namene koja je utvrđena u Listi 1, Listi 2 i Listi 3 Hemijske konvencije.

U članu 7. se uređuje da prekršajno odgovaraju pravno lice i preduzetnik koji obavljaju poslove izvoza robe dvostruke namene koja je utvrđena u Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namene, odnosno poslove uvoza robe koja je utvrđena u Listi 1, Listi 2 i Listi 3 Hemijske konvencije.

U član 8. uređuje da primena ovog zakona neće uticati na preuzete obaveze Republike Srbije po osnovu međunarodnih ugovora, uključujući obaveze koje proističu iz Hemijske konvencije.

U članu 9. predviđeno je stupanje na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene.

V. OCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA

SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budzetu Republike Srbije.

Ostavite komentar