Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 92. stav 1. i članu 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno da Republika Srbija, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave imaju budzete u kojima moraju biti prikazani svi prihodi i rashodi kojima se finansiraju njihove nadležnosti i da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

Članom 99. stav 1. tačka 11. Ustava Republike Srbije utvrđeno je da Narodna skupština usvaja budzet Republike Srbije, na predlog Vlade.

II. EKONOMSKA POLITIKA U 2014. GODINI

Ekonomska politika koju će Vlada voditi do kraja 2014. godine biće usmerena na nastavak započete fiskalne konsolidacije, pre svega konsolidacije budzetskih rashoda.

III. OBRAZLOŽENjE PREDLOGA POTREBNIH SREDSTAVA PO KORISNICIMA BUDžETA (RASHODI)

Polazna osnova pri izradi rebalansa pored potrebnih mera za sprovođenje fiskalne konsolidacije sa rashodne strane bila je i procena nužnih nedostajućih sredstava po određenim kategorijama rashoda.

Mere na rashodnoj strani sprovedene u ovom rebalansu su sledeće:

smanjenje rashoda i izdataka za koje je ocenjeno da se do kraja godine neće izvršiti u planiranom iznosu

obezbeđenje dodatnih sredstava:

– za izmirenje preuzetih obaveza iz prethodnog perioda;

– za subvencije poljoprivredi;

– za prateće troškove zaduživanja;

– za rešavanje radno pravnog statusa radnika preduzeća u restrukturiranju.

Posebna napomena za određene kategorije rashoda:

U okviru glave Uprave za agrarna plaćanja povećana su sredstva za subvencije u iznosu od 4.033.430.000 dinara za izmirenje dospelih obaveza. Sredstva će se koristiti za isplatu regresa za gorivo i đubrivo, podsticaja za biljnu proizvodnju, premije osiguranja i podsticaja za priplodna grla.

U okviru Razdela 28 – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, funkcija 412 – Opšti poslovi po pitanju rada, aproprijacija ekonomska klasifikacija 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, i to u iznosu od 500.000.000 dinara, u cilju rešavanja radno pravnog statusa radnika koji su zaposleni u preduzećima koja su bila procesu restrukturiranja i pripreme za privatizaciju – „Tranzicioni fond”.

IV. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RSˮ, broj 20/12 – prečišćen tekst), kako bi se izbegle štetne posledice na rad državnih organa i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, u cilju stvaranja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada državnih organa i organizacija na celoj teritoriji Republike Srbije, pri čemu je neophodno preduzeti mere za stvaranje uslova za zaustavljanje daljeg rasta duga u srednjem roku.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ. Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, u smislu člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, sastoje se u potrebi da se obezbedi nesmetano funkcionisanje državnih organa i organizacija. Stoga je u cilju finansiranja ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom, potrebno da se omogući nesmetano izvršavanje rashoda i izdataka. U suprotnom, bila bi dovedena u pitanje redovna dinamika izvršavanja rashoda i izdataka Republike Srbije, a time i izvršavanje funkcija i nadležnosti Republike Srbije.

Razlog za ranije stupanje na snagu ovog zakona, sadržan je i u potrebi obezbeđivanja budzetskih sredstava za izmirenje preuzetih obaveza kod sudova, subvencije u poljoprivredi i rešavanja radno pravnog statusa radnika preduzeća u restrukturiranju.

Ostavite komentar