Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U okviru aktivnosti na sprovođenju mera ekonomske reforme, u skladu sa ekonomskom i socijalnom politikom Vlade, predlaže se, između ostalih, i donošenje ovog zakona.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se, u cilju obezbeđivanja uslova za sprovođenje sveobuhvatne reforme poslovnog okruženja, stvore okolnosti za priliv investicija, zapošljavanje i privredni rast i omoguće povoljniji uslovi privređivanja rasterećenjem privrednih subjekata. S tim u vezi, predložena je nova poreska olakšica prilikom zapošljavanja radnika koja ima za cilj otklanjanje sive zone u oblasti zapošljavanja i njeno prevođenje u legalne tokove. Ovom merom nastavlja se kontinuitet u podsticanju legalnog zapošljavanja i samim tim poboljšanja položaja lica koja su nezaposlena, odnosno koja rade ali nisu prijavljena na obavezno socijalno osiguranje. Ova mera predstavlja nastavak mera reforme poslovnog okruženja koje imaju za cilj smanjenje rizika i troškova poslovanja u Republici Srbiji.

Osnovna sadržina predloženih izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispravka, 108/13, 57/14 i 68/14-dr. zakon – u daljem tekstu: Zakon) sastoji se u tome da se poslodavcima iz privatnog sektora obezbedi još jedan fiskalni podsticaj kako bi investirali u radna mesta i zapošljavali više lica, zatim u oporezivanju prihoda po osnovu kapitalnog dobitka rešenjem poreskog organa, izdvajanju prihoda od nepokretnosti kao posebne vrste prihoda (umesto dosadašnjeg poreskog tretmana u okviru prihoda od kapital), preciziranju odredaba Zakona u vezi sa paušalnim oporezivanjem prihoda od samostalne delatnosti kao i preciziranju odredaba koje se odnose na oporezivanje prihoda u vidu činjenja i davanja pogodnosti zaposlenima, opredeljenju poreske osnovice za fizička lica – rezidente Republike koji su upućeni u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica, utvrđivanju neoporezivog iznosa dnevnice za službeni put u inostranstvo i u preciziranju poreskog izuzimanja kod kapitalnog dobitka u slučaju prodaje udela, uključujući i druga prava.

S tim u vezi, najvažnije izmene i dopune Zakona odnose se na:

– olakšicu za zapošljavanje novih lica koju bi mogli da koriste poslodavci – pravna lica koje se u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo razvrstavaju u mikro i mala pravna lica, kao i preduzetnici. Olakšica bi mogla da se koristi u ograničenom vremenskom periodu – po osnovu zarade isplaćene novozaposlenom licu zaključno sa 31. decembrom 2017. godine;

– oporezivanje prihoda po osnovu kapitalnog dobitka rešenjem poreskog organa, umesto sadašnjeg načina oporezivanja kroz samooporezivanje (na ovaj način se pojednostavljuje postupak utvrđivanja poreske obaveze);

– izdvajanje prihoda od nepokretnosti kao posebne vrste prihoda, umesto dosadašnjeg poreskog tretmana u okviru prihoda od kapitala;

– preciziranje odredaba Zakona u vezi sa paušalnim oporezivanjem prihoda od samostalne delatnosti, posebno u vezi sa kriterijumom koji se odnosi na delatnosti (grupe prema vrsti i profitabilnosti delatnosti), tako što se navodi kriterijum profitabilnosti i obima prometa, odnosno vrste delatnosti;

– preciziranje odredaba 14. Zakona koje se odnose na oporezivanje prihoda u vidu činjenja i davanja pogodnosti zaposlenima, naročito kada je reč o akcijama koje zaposleni ostvare od s poslodavcem povezanog lica, radi stvaranja uslova za adekvatniju primenu propisa;

– opredeljenjem poreske osnovice za fizička lica – rezidente Republike koji su upućeni u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica – rezidente Republike, u smislu da osnovicu čini iznos zarade koju bi ostvarili u Republici na istim ili sličnim poslovima;

– preciziranje poreskih oslobođenja po osnovu zarade, posebno imajući u vidu naknadu troškova u vidu dnevnice za službeni put u inostranstvo;

– preciziranje poreskog izuzimanja kod kapitalnog dobitka u slučaju prodaje udela, uključujući i druga prava, radi stvaranja uslova za adekvatnu primenu propisa.

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji se, saglasno odredbama Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon i 105/15), uvode zakonom, to znači da se izmene i dopune tih elemenata mogu vršiti samo zakonom. Prema tome, kako se materija koja se uređuje ovim zakonom odnosi na oporezivanje prihoda građana i spada u zakonodavnu regulativu, nije razmatrano, niti je bilo osnova za razmatranje njenog uređenja drugim zakonom ili podzakonskim aktom.

S obzirom da se radi o zakonskoj materiji, određena postojeća zakonska rešenja jedino je i moguće menjati i dopunjavati donošenjem zakona, tj. izmenama i dopunama zakona.

Uređivanjem poreskopravne materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje javnosti dostupnost u pogledu vođenja poreske politike, s obzirom da se zakon kao opšti pravni akt objavljuje i stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poreskopravnoj situaciji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

U okviru prihoda koji podležu porezu na dohodak građana navodi se i prihod od nepokretnosti kao posebna vrsta prihoda, koja inače prema važećem zakonskom rešenju ima poreski tretman prihoda od kapitala.

Uz član 2.

U članu 9. Zakona vrši se uređivanje i preciziranje određenih vrsta primanja koja su predmet poreskog izuzimanja, kao i pravnotehničko uređenje odredaba člana.

(„Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 38/15).

U tački 16) vrši se pravnotehničko usklađivanje sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 i 68/14-dr. zakon) imajući u vidu odredbu člana tog zakona saglasno kojoj je privredno društvo dužno da plati doprinose za osnivača, odnosno člana privrednog društva.

U tački 19) precizira se poresko izuzimanje po osnovu otpremnine, odnosno novčane naknade koju poslodavac isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba, saglasno zakonu kojim se uređuju radni odnosi kao i prema Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 68/15).

U tač. 22), 23), 24) i 27) vrši se pravnotehničko precizirnje odredaba.

U tački 25) iz prihoda koji su izuzeti od oporezivanja briše se naknada za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina i otpada u slučaju kada je plaćena na tekući račun prodavca. S tim u vezi, kako način plaćanja ne opredeljuje poreski tretman predloženo je da se naknade za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina i otpada oporezuju prema članu 85. Zakona uz umanjenje obračunatog poreza 40%.

U tački 26) proširuje se poresko izuzimanje i na nagrade učenicima i studentima ostvarene na međunarodnim takmičenjima u okviru i u vezi sa obrazovnim sistemom (npr. matematička olimpijada i sl).

Novododatom tačkom 29), imajući u vidu inicijativu Republičke izborne komisije, predlaže se poresko izuzimanja za primanja članova u organima za sprovođenje izbora i lica angažovanih na popisu stanovništva.

U stavu 2. utvrđuje se da ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja iz tačke 28), koje se odnosi na poresko izuzimanje po osnovu novčane pomoći fizičkim licima koja služi za lečenje u zemlji ili inostranstvu, bliže uređuje ministar nadležan za poslove finansija.

Uz član 3.

Vrši se usklađivanje odredbe člana 12a Zakona sa izmenama ovog zakona.

Uz član 4.

Vrši se preciziranje odredaba člana 14. Zakona koji se odnosi na oporezivanje prihoda u vidu činjenja i davanja pogodnosti zaposlenim.

Uz član 5.

U članu 15a Zakona vrši se usklađivanje poreske osnovice za kategoriju upućenih zaposlenih, imajući u vidu inicijativu Ministarstva spoljnih poslova i privrednih subjekata.

Uz član 6.

Učlanu 18. stav 1. tačka 1) Zakona vrši se usaglašavanje sa odredbama Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13 i 75/14) koje se odnose na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada.

U tački 2) u vezi sa neoporezivim iznosom dnevnice za službeni put u inostranstvo, predlaže se da za subjekte van javnog sektora, neoporezivi iznos bude u visini do 50 evra dnevno.

U vezi sa tačkom 4) precizirano je da neoporezivi iznos po osnovu naknade prevoza na službenom putovanju kada je odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe, bude do iznosa 30% cene jednog litra benzina pomnoženog s brojem potrošenih litara.

Uz član 7.

Izmenom člana 21v Zakona produžava se rok primene olakšice sa 30. juna 2016. godine na 31. decembar 2017. godine. Pored toga, za svrhu primene ove olakšice precizira se pojam preduzetnika.

Uz član 8.

Novododatim članom 21d Zakona uređuje se olakšica za zapošljavanje novih radnika. Olakšicu može da ostvari poslodavac – pravno lice koje se u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo razvrstava u mikro i mala pravna lica, odnosno preduzetnik koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica, kao i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. oktobra 2015. godine. Poslodavac ima pravo na povraćaj 75% plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2017. godine.

Uz član 9.

Pravno tehničko preciziranje člana 43. Zakona.

Uz član 10.

Precizira se odredba člana 33. Zakona u smislu da poresku osnovicu za prihod od samostalne delatnosti čini i paušalno utvrđeni prihod.

Uz član 11.

Predložena izmena člana 40. Zakona ima za cilj smanjenje sive ekonomije u smislu da se poreska osnovica po osnovu paušalno utvrđenog prihoda primenjuje za preduzetnike koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavljaju na kiosku ili prikolici.

Uz član 12.

Izmenom člana 41. Zakona vrši se pravno tehničko preciziranje odredbe u smislu da se kao kriterijum koji se odnosi na delatnosti (grupe delatnosti prema vrsti i profitabilnosti), navodi kriterijum profitabilnosti i obima prometa, odnosno vrste delatnosti.

Uz član 13.

U vezi sa omogućavanjem funkcionisanja jednošalterskog sistema kod otpočinjanja obavljanja delatnosti, kao mogućnost navedeno je da zahtev za paušalno oporezivanje preduzetnika po osnovu obavljanja samostalne delatnosti, lice može u momentu registracije podneti nadležnom organu koji vodi registar privrednih subjekta, koji će taj zahtev proslediti poreskom organu.

Uz čl. 14. i 15.

Vrši se pravnotehničko preciziranje odredaba čl. 43. i 54. Zakona.

Uz član 16.

U članu 61. Zakona vrši se brisanje odredaba koje se odnose na prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti, kao i pravno tehničko preciziranje odredbe, s obzirom da će se oporezovati kao posebna vrsta prihoda izvan prihoda od kapitala. Pored toga, vrši se upodobljavanje članu 35. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02-dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-dr. zakon i 142/14) u vezi sa poreskim tretmanom dividende.

Uz čl. 17. do 19.

Vrši se pravnotehničko preciziranje odredaba čl. 63. i 64. Zakona, koje se odnose na prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti, kao i člana 65. zbog pravne tehnike.

Uz član 20.

Dodaje se novo poglavlje u zakonu u okviru koga je uređen porez na prihode od nepokretnosti kroz novododate čl. 65a do 65đ kojima se uređuje oporezivanje prihoda od nepokretnosti, s obzirom da ta vrsta prihoda više neće biti deo poglavlja koji se odnosi na prihod od kapitala.

Uz član 21.

U članu 72. Zakona vrši se pravnotehničko preciziranje.

Uz član 22.

U članu 72a Zakona precizira se način ostvarivanja prava na poresko izuzimanje kod prenosa prava, odnosno udela u slučaju kada je tokom perioda od deset godina došlo do promene procenta prava (suvlasništva), odnosno učešća u kapitalu privrednog društva, odnosno u slučaju kada je došlo do promene visine iznosa, odnosno uloga.

Uz član 23.

U članu 74. Zakona vrši se pravnotehničko preciziranje.

Uz član 24.

U članu 83. Zakona vrši se pravno tehničko-preciziranje člana i ukida umanjenje za iznos uplate na osnovu koje je pojedinačno ostvaren dobitak kod igara na sreću.

Uz član 25.

U članu 84a Zakona vrši se usklađivanje sa Zakonom o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 24/11i 99/11-dr. zakon) imajući u vidu prihode sportista i sportskih stručnjaka.

Uz član 26.

Uređivanje poreskog tretmana pojedinih vrsta prihoda, u okviru člana 85. Zakona kao drugih prihoda fizičkih lica po osnovu npr. prodaje i sakupljanja sekundarnih sirovina, neoporezivog iznosa po osnovu nagrade, novčane pomoći i drugih davanja fizičkim licima, nenaplativih potraživanja banaka po osnovu kredita.

Uz član 27.

Preciziranje odredaba u vezi sa oporezivanjem godišnjim porezom na dohodak građana.

Uz čl. 28. i 29.

Pravnotehničko preciziranje čl. 92. i 94. Zakona.

Uz član 30.

Izmena člana 95. Zakona odnosi se na ujednačavanje rokova za podnošenje poreske prijave za prihode na koje se porez ne plaća po odbitku i način podnošenja poreske prijave za kapitalne dobitke imajući u vidu da je predloženo njihovo oporezivanje po rešenju poreskog organa.

Uz član 31.

Dopuna člana 96. Zakona odnosi se na preciziranje obaveze podnošenja poreske prijave za nerezidenta u slučaju kada je to lice obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana.

Uz član 32.

Izmena člana 98. Zakona odnosi se na mesnu nadležnost poreskog organa u slučaju kada je obveznik dužan da podnese poresku prijavu.

Uz član 33.

Precizira se vrsta prihoda koji se oporezuju po odbitku, navedena u članu 99. Zakona.

Uz član 34.

U okviru člana 100. Zakona kao načina oporezivanja po rešenju nadležnog poreskog organa (umesto samooporezivanjem), navodi se i kapitalni dobitak.

Uz član 35.

Iz odredbe člana 100a Zakona briše se tačka 2) s obzirom da predloženim izmenama Zakona, porez na kapitalne dobitke utvrđuje se i plaća po rešenju poreskog organa umesto samooporezivanjem.

Pored toga, vrši se preciziranje poreske osnovice u slučaju kada je poreski obveznik dužan da sam obračuna i plati pripadajuće obaveze po osnovu ostvarenog prihoda.

Uz član 36.

Pravnotehničko preciziranje člana 101. Zakona.

Uz član 37.

Dopunom člana 109. Zakona uređuje se podnošenje poreske prijave i iskazivanje podataka po osnovu kapitalnog dobitka.

Uz član 38.

Vrši se brisanje naslova iznad člana 110. Zakona jer nije adekvatan s obzirom da se odredbom člana 110. Zakona ne uređuje porez na prihode od samostalne delatnosti, a izmenom u tački 2) ovog člana obuhvaćen je porez na kapitalni dobitak i rok za njegovo plaćanje.

Uz član 39

U članu 113. Zakona vrši se usklađivanje sa odredbama ovog zakona čija izmena se predlaže.

Uz član 40.

Postupci utvrđivanja i naplate poreza na kapitalne dobitke koji nisu okončani do dana početka primene ovog zakona, okončaće se po odredbama ovog zakona.

Uz član 41.

Poslodavac koji koristi poresku olakšicu iz člana 21v Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-us, 93/12, 114/12-us, 47/13, 48/13-ispravka, 108/13, 57/14 i 68/14-dr. zakon), za određeno novozaposleno lice, nastavlja da koristi olakšicu u skladu sa članom 7. ovog zakona, dok poslodavac koji zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licima od 1. januara 2016. godine, može da se opredeli da po osnovu radnog odnosa sa tim licima koristi olakšicu iz člana 7. ili iz člana 8. ovog zakona.

Uz član 42.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu 1. januara 2016. godine.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budzetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) u smislu stvaranja uslova za ostvarivanje prava na porsku olakšicu za zapošljavanje novih radnika.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Očekuje se da će po osnovu olakšice predložene ovim zakonom i olakšice Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, efekat predloženih rešenja na budzet Republike Srbije iznositi oko 0,5 milijardi na svakih 10.000 novozaposlenih lica, a koji se smatra opravdanim imajući u vidu efekte u smislu podsticanja zapošljavanja.

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u ovom zakonu

Predložena rešenja u zakonu uticaće na poslodavce koji su pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u privatnom sektoru. Predloženim zakonskim rešenjem poslodavcima iz privatnog sektora daje se još jedan fiskalni podsticaj kako bi investirali u radna mesta i zapošljavali više lica.

Pored toga, ovaj zakon će uticati i na fizička lica koja zasnuju radni odnos kod poslodavca jer će im se omogućiti ostvarivanje prava iz radnog odnosa i po tom osnovu prava iz obaveznog socijalnog osiguranja – prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, prava iz zdravstvenog osiguranja i prava po osnovu osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Zakonska rešenja će uticati i na poreske obveznike u smislu lakšeg utvrđivanja poreske obaveze za samog obveznika kada je reč o oporezivanju kapitalnog dobitka, kao i manjeg fiskalnog opterećenja po osnovu dnevnice za službeni put u inostranstvo.

2. Kakve troškove će primena ovog zakona stvoriti građanima i privredi

Predložena zakonska rešenja ne stvaraju dodatne troškove građanima i privredi. Predloženom novom olakšicom omogućava se da poslodavci smanje troškove svog poslovanja i da izaberu za njih najpovoljniju opciju poreskih olakšica. Takođe, smanjiće se i troškovi privrednih subjekata po osnovu poreske obaveze u vezi sa dnevnicom za službeni put u inostranstvo.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja ovog zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvarati

Predložena rešenja ne stvaraju troškove ni građanima ni privredi s obzirom da imaju za cilj dalje stvaranje uslova za priliv investicija, zapošljavanje i privredni rast kroz obezbeđivanje povoljnijih uslova privređivanja rasterećenjem privrednih subjekata – poslodavaca koji zasnuju radni odnos sa novim licima i povećaju broj zaposlenih. S tim u vezi poslodavci imaju mogućnost da se opredele za onu olakšicu koja je za njihovo poslovanje najoptimalnija.

Pozitivne posledice donošenja ovog zakona odnose se na otklanjanje sive zone u oblasti zapošljavanja i njeno prevođenje u legalne tokove. Ovom merom podstiče se legalno zapošljavanje i samim tim poboljšanje položaja lica koja su nezaposlena, odnosno koja rade ali nisu prijavljena na obavezno socijalno osiguranje. Ova mera predstavlja jednu od mera reforme poslovnog okruženja koje imaju za cilj smanjenje rizika i troškova poslovanja u Republici Srbiji.

4. Da li se ovim zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Imajući u vidu izmene koje se odnose na poresku olakšicu kod oporezivanja prihoda fizičkih lica po osnovu zarade, predloženo zakonsko rešenje utiče na razvoj privatnog sektora stvaranjem uslova za podsticanje osnivanja privrednih subjekata.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o ovom zakonu

Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen nadležnim ministarstvima i drugim nadležnim organima, tako da je zainteresovanim stranama pružena prilika da se izjasne o Nacrtu zakona.

6. Koje će se mere tokom primene ovog zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Ministarstvo finansija nadležno je za sprovođenje ovog zakona, za njegovu ujednačenu primenu na teritoriji Republike Srbije, kao i za davanje mišljenja o njegovoj primeni.

Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i pristup informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem ovog zakona.

VII. ODREDBE ZAKONA KOJE SE MENjAJU,

ODNOSNO DOPUNjUJU

Porezu na dohodak građana podležu sledeće vrste prihoda:

1) zarade;

2) brisana („Sl. glasnik RS”, br. 47/13)

3) prihodi od samostalne delatnosti;

4) prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine;

5) prihodi od kapitala;

6) brisana („Sl. glasnik RS”, br. 47/13)

7) kapitalni dobici;

8) ostali prihodi.

POREZU NA DOHODAK GRAĐANA PODLEŽU SLEDEĆE VRSTE PRIHODA:

1) ZARADE;

2) PRIHODI OD SAMOSTALNE DELATNOSTI;

3) PRIHODI OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE;

4) PRIHODI OD KAPITALA;

5) PRIHODI OD NEPOKRETNOSTI;

6) KAPITALNI DOBICI;

7) OSTALI PRIHODI.

Prihodi iz stava 1. ovog člana oporezuju se bilo da su ostvareni u novcu, u naturi, činjenjem ili na drugi način.

Član 9.

Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu:

1) propisa o pravima ratnih invalida;

2) roditeljskog i dečijeg dodatka;

3) naknada za tuđu pomoć i negu i naknada za telesno oštećenje;

4) naknada za vreme nezaposlenosti I DRUGE VRSTE NAKNADA KOJE, U OKVIRU PROGRAMA I MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA, PLAĆA NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ZAPOŠLjAVANjE I OSIGURANjE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI;

5) materijalnog obezbeđenja u skladu sa zakonom;

6) naknada iz zdravstvenog osiguranja, osim naknade zarade (plate);

7) naknada iz osiguranja imovine, izuzev naknada iz osiguranja za izmaklu korist, kao i naknada iz osiguranja lica kojima se nadoknađuje pretrpljena šteta, ukoliko ona nije nadoknađena od štetnika;

8) naknada materijalne i nematerijalne štete, izuzev naknade za izmaklu korist i naknade zarade (plate), odnosno naknade za izgubljenu zaradu (platu);

9) pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – do 63.214 dinara;

10) pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja;

11) organizovane socijalne i humanitarne pomoći;

12) stipendija i kredita učenika i studenata – u mesečnom iznosu do 10.837 dinara;

13) naknade za ishranu – hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – u mesečnom iznosu do 9.031 dinar;

14) naknada i nagrada za rad osuđenih lica i maloletnih učinilaca krivičnih dela u kazneno-popravnim ustanovama;

15) naknada i nagrada za rad pacijenata u psihijatrijskim ustanovama;

16) uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje je privredno društvo dužno da plati za svog člana u skladu sa zakonom koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje;

16) UPLATE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE KOJE JE PRIVREDNO DRUŠTVO DUŽNO DA PLATI ZA OSNIVAČA, ODNOSNO SVOG ČLANA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE;

17) penzija i invalidnina koje se ostvaruju po osnovu prava iz obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno vojnog osiguranja;

18) otpremnine kod odlaska u penziju – do iznosa koji je kao najniži utvrđen zakonom kojim se uređuje rad;

19) otpremnine, odnosno novčane naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi – do iznosa koji je utvrđen tim zakonom;

19) OTPREMNINE, ODNOSNO NOVČANE NAKNADE KOJE POSLODAVAC ISPLAĆUJE ZAPOSLENOM ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU RADNI ODNOSI, ODNOSNO ZAPOSLENOM KOJI RADI NA POSLOVIMA ZA KOJE VIŠE NE POSTOJI POTREBA ILI POSTOJI POTREBA SMANjENjA BROJA IZVRŠILACA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE NAČIN ODREĐIVANjA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU – DO IZNOSA KOJI JE UTVRĐEN TIM ZAKONIMA;

20) novčane naknade koja se isplaćuje licu kome prestaje radni odnos u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju u skladu sa aktom Vlade kojim se utvrđuje program za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju – do iznosa utvrđenog tim programom, a za lica starija od 50 godina života bez ograničenja iznosa;

20) OTPREMNINA KOJA SE ISPLAĆUJE LICU KOME PRESTAJE RADNI ODNOS U PROCESU REŠAVANjA VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE U SKLADU SA AKTOM VLADE KOJIM SE UTVRĐUJE PROGRAM ZA REŠAVANjE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE – DO IZNOSA UTVRĐENOG TIM PROGRAMOM;

21) naknada za rad hranitelja i naknada za izdržavanje korisnika u hraniteljskoj porodici;

22) naknada koje se, u skladu sa propisima koji uređuju Vojsku KOJIMA SE UREĐUJE VOJSKA Srbije, isplaćuju vojnicima na služenju vojnog roka, učenicima i kadetima vojnoškolske ustanove i licima na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire;

23) naknade koje se, u skladu sa propisima koji uređuju unutrašnje poslove KOJIMA SE UREĐUJU UNUTRAŠNjI POSLOVI, isplaćuju studentima visokoškolske ustanove osnovane za ostvarivanje studijskih programa za potrebe policijskog obrazovanja;

24) premija, subvencija, regresa i drugih sredstava koja se u svrhu podsticanja razvoja poljoprivrede, iz budzeta Republike, Autonomne AUTONOMNE pokrajine i lokalne samouprave plaćaju, odnosno isplaćuju na poseban namenski račun nosiocu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji je upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast;

25) PDV nadoknade, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, kao i naknada za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina i otpada (u daljem tekstu: sekundarne sirovine) plaćenih na tekući račun prodavca;

26) nagrada učenicima i studentima ostvarenim za postignute rezultate tokom školovanja i obrazovanja, kao i osvojenih na MEĐUNARODNIM TAKMIČENjIMA I takmičenjima u okviru obrazovnog sistema;

27) naknade troškova volontiranja koju ostvaruje volonter, u skladu sa zakonom koji KOJIM SE uređuje volontiranje;

28) novčane pomoći fizičkim licima koja služe za lečenje u zemlji ili inostranstvu, u visini stvarnih troškova lečenja, dokumentovano računima zdravstvene ustanove koja je lečenje izvršila.;

29) NAKNADA ZA RAD ČLANOVA BIRAČKIH I GLASAČKIH ODBORA ZA SPROVOĐENjE NEPOSREDNIH IZBORA I DRUGIH OBLIKA NEPOSREDNOG IZJAŠNjAVANjA GRAĐANA, KAO I NAKNADA ZA RAD NA POPISU STANOVNIŠTVA – DO 5.000 DINARA U OKVIRU ISTOG IZBORNOG CIKLUSA, ODNOSNO POPISA STANOVNIŠTVA.

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja iz stava 1. tač. 10) do 13) TAČ. 10), 11), 12), 13) i 28) ovog člana bliže uređuje ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar).

Član 12a

Dinarski iznosi iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13) i 29), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7) i člana 21a ČLANA 18. STAV 1. TAČ. 1), 2), 4), 5), 6) I 7), ČLANA 21A STAV 2, ČLANA 83. STAV 4. TAČKA 1) I ČLANA 85. STAV 1. TAČKA 10) ovog zakona usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Usklađene dinarske iznose iz stava 1. ovog člana objavljuje Vlada.

Usklađeni dinarski iznosi iz stava 1. ovog člana primenjuju se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tih iznosa.

Član 14.

(1) Zaradom, u smislu ovog zakona, smatraju se i primanja u obliku bonova, novčanih potvrda, robe, činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem.

(2) Hartije od vrednosti, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, koje zaposleni dobije od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica smatraju se zaradom u momentu sticanja prava raspolaganja na tim hartijama od vrednosti.

(3) Zaradom iz stava 2. ovog člana smatraju se i hartije od vrednosti koje zaposleni dobije na osnovu pravila nagrađivanja (opcije na akcije i dr.) od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica.

(4) Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako za primanja iz st. 2. i 3. ovog člana, koja zaposleni dobije od s poslodavcem povezanog lica, trošak snosi poslodavac, ta primanja smatraju se zaradom u momentu u kojem poslodavac ovaj trošak evidentira u poslovnim knjigama.

(5) Osnovicu poreza na zaradu iz stava 1. ovog člana predstavlja:

1) nominalna vrednost bonova i novčanih potvrda,

2) cena koja bi se postigla prodajom robe na tržištu,

3) naknada koja bi se postigla na tržištu za uslugu, odnosno pogodnost koja se čini obvezniku,

4) novčana vrednost pokrivenih rashoda,

uvećana za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koje iz zarade plaća zaposleni (u daljem tekstu: pripadajuće obaveze iz zarade).

(6) Ako je zaposleni na ime primanja iz stava 5. ovog člana izvršio novčana plaćanja isplatiocu zarade, osnovicu poreza na zaradu čini razlika između vrednosti tih primanja i novčanih plaćanja uvećana za pripadajuće obaveze iz zarade.

(7) Osnovicu poreza na zaradu iz st. 2. i 3. ovog člana čini tržišna vrednost hartija od vrednosti uvećana za pripadajuće obaveze iz zarade, u momentu sticanja prava raspolaganja na tim hartijama od vrednosti.

(8) Ako je hartije od vrednosti iz st. 2. i 3. zaposleni stekao kupovinom po povlašćenoj ceni, osnovicu poreza na zaradu čini razlika između tržišne cene tih hartija od vrednosti u momentu sticanja i iznosa koji je zaposleni platio, uvećana za pripadajuće obaveze iz zarade.

(9) Ako je tržišna vrednost hartija od vrednosti izražena u stranoj valuti, osnovicu poreza na zarade predstavlja njena dinarska protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan sticanja prava raspolaganja na tim hartijama od vrednosti.

(10) Cenu, visinu naknade, odnosno novčanu vrednost iz stava 5. tač. 2) do 4) i tržišnu vrednost iz stava 7. ovog člana utvrđuje isplatilac zarade u momentu kada se davanje vrši, odnosno u momentu prenosa prava raspolaganja na hartijama od vrednosti.

ZARADOM, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRAJU SE I PRIMANjA U OBLIKU BONOVA, HARTIJA OD VREDNOSTI, OSIM AKCIJA STEČENIH U POSTUPKU SVOJINSKE TRANSFORMACIJE, NOVČANIH POTVRDA, ROBE, KAO I PRIMANjA OSTVARENA ČINjENjEM ILI PRUŽANjEM POGODNOSTI, OPRAŠTANjEM DUGA, KAO I POKRIVANjEM RASHODA OBVEZNIKA NOVČANOM NADOKNADOM ILI NEPOSREDNIM PLAĆANjEM.

HARTIJE OD VREDNOSTI, OSIM AKCIJA STEČENIH U POSTUPKU SVOJINSKE TRANSFORMACIJE, KOJE ZAPOSLENI DOBIJE OD POSLODAVCA ILI OD S POSLODAVCEM POVEZANOG LICA SMATRAJU SE ZARADOM U MOMENTU STICANjA PRAVA RASPOLAGANjA NA TIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI.

ZARADOM IZ STAVA 2. OVOG ČLANA SMATRAJU SE I HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE ZAPOSLENI DOBIJE NA OSNOVU PRAVILA NAGRAĐIVANjA (OPCIJE NA AKCIJE I DR.) OD POSLODAVCA ILI OD S POSLODAVCEM POVEZANOG LICA.

PRIMANjA IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA, KOJA ZAPOSLENI DOBIJE OD S POSLODAVCEM POVEZANOG LICA, PRI ČEMU TROŠAK SNOSI POSLODAVAC, SMATRAJU SE ZARADOM U MOMENTU U KOJEM ZAPOSLENI STEKNE PRAVA RASPOLAGANjA NA TIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI, ODNOSNO U MOMENTU KAD SE U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE RAČUNOVODSTVO TAJ TROŠAK PRIZNA KAO RASHOD.

OSNOVICU POREZA NA ZARADU ZA PRIMANjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, OSIM HARTIJA OD VREDNOSTI, PREDSTAVLjA:

1) NOMINALNA VREDNOST BONOVA I NOVČANIH POTVRDA,

2) CENA KOJA BI SE POSTIGLA PRODAJOM ROBE NA TRŽIŠTU,

3) NAKNADA KOJA BI SE POSTIGLA NA TRŽIŠTU ZA USLUGU, ODNOSNO POGODNOST KOJA SE ČINI OBVEZNIKU,

4) NOVČANA VREDNOST POKRIVENIH RASHODA,

UVEĆANA ZA PRIPADAJUĆI POREZ I DOPRINOSE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE KOJE IZ ZARADE PLAĆA ZAPOSLENI (U DALjEM TEKSTU: PRIPADAJUĆE OBAVEZE IZ ZARADE).

AKO JE ZAPOSLENI PO OSNOVU PRIMANjA IZ STAVA 5. TAČ. 1) DO 4) OVOG ČLANA IZVRŠIO NOVČANA PLAĆANjA ISPLATIOCU ZARADE, OSNOVICU POREZA NA ZARADU ČINI RAZLIKA IZMEĐU VREDNOSTI TIH PRIMANjA I NOVČANIH PLAĆANjA KOJA ZAPOSLENI VRŠI ISPLATIOCU ZARADE, UVEĆANA ZA PRIPADAJUĆE OBAVEZE IZ ZARADE, ODNOSNO KOD SAMOOPOREZIVANjA RAZLIKA IZMEĐU PRIHODA KOJI JE PRIMIO, ODNOSNO IZ KOGA JE DUŽAN DA PLATI PRIPADAJUĆE OBAVEZE IZ ZARADE I NOVČANIH PLAĆANjA KOJA JE IZVRŠIO.

OSNOVICU POREZA NA ZARADU IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA ČINI TRŽIŠNA VREDNOST HARTIJA OD VREDNOSTI UVEĆANA ZA PRIPADAJUĆE OBAVEZE IZ ZARADE, U MOMENTU STICANjA PRAVA RASPOLAGANjA NA TIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI.

AKO JE HARTIJE OD VREDNOSTI IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA ZAPOSLENI STEKAO KUPOVINOM PO CENI KOJA JE NIŽA OD TRŽIŠNE, OSNOVICU POREZA NA ZARADU ČINI RAZLIKA IZMEĐU TRŽIŠNE CENE TIH HARTIJA OD VREDNOSTI U MOMENTU STICANjA I IZNOSA KOJI JE ZAPOSLENI PLATIO, UVEĆANA ZA PRIPADAJUĆE OBAVEZE IZ ZARADE.

AKO JE TRŽIŠNA VREDNOST HARTIJA OD VREDNOSTI IZRAŽENA U STRANOJ VALUTI, OSNOVICU POREZA NA ZARADE PREDSTAVLjA NjENA DINARSKA PROTIVVREDNOST PO ZVANIČNOM SREDNjEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN STICANjA PRAVA RASPOLAGANjA NA TIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI.

CENU, VISINU NAKNADE, ODNOSNO NOVČANU VREDNOST IZ STAVA 5. TAČ. 2) DO 4) I TRŽIŠNU VREDNOST IZ STAVA 7. OVOG ČLANA UTVRĐUJE ISPLATILAC ZARADE U MOMENTU KADA SE DAVANjE VRŠI, ODNOSNO U MOMENTU PRENOSA PRAVA RASPOLAGANjA NA HARTIJAMA OD VREDNOSTI.

Član 15b

Za fizička lica – rezidente Republike koji su upućeni u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica – rezidente Republike, osnovicu poreza na zarade čini isplaćeni novčani iznos zarade za izvršeni rad IZNOS ZARADE KOJU BI, U SKLADU SA ZAKONOM, OPŠTIM AKTOM I UGOVOROM O RADU OSTVARILI U REPUBLICI NA ISTIM ILI SLIČNIM POSLOVIMA.

Član 18.

Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu:

1) naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak na posao i povratak sa posla) – do visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza ako ne postoji mogućnost da se obezbedi mesečna pretplatna karta, a najviše do 3.612 dinara;

1) NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA – DO VISINE CENE MESEČNE PRETPLATNE KARTE U JAVNOM SAOBRAĆAJU, ODNOSNO DO VISINE STVARNIH TROŠKOVA PREVOZA, A NAJVIŠE DO 3.612 DINARA;

2) dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 2.168 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa;

2) DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANjE U ZEMLjI – DO 2.168 DINARA, ODNOSNO DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANjE U INOSTRANSTVO – DO IZNOSA PROPISANOG OD STRANE NADLEŽNOG DRŽAVNOG ORGANA A NAJVIŠE DO 50 EVRA DNEVNO;

3) naknade troškova smeštaja na službenom putovanju, prema priloženom računu;

4) naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu i drugim propisima, odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe – do iznosa 30% cene jednog litra super benzina BENZINA POMNOŽENOG S BROJEM POTROŠENIH LITARA, a najviše do 6.322 dinara mesečno;

4a) dnevne naknade koju ostvaruju pripadnici Vojske Srbije u vezi sa vršenjem službe, saglasno propisima koji uređuju Vojsku Srbije;

5) solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – do 36.123 dinara,

6) poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – do 9.031 dinar godišnje po jednom detetu;

7) jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – do 18.060 dinara godišnje.

Ne plaća se porez na zarade na primanja iz stava 1. tač. 1) do 4) ovog člana koja ostvaruju lica koja nisu u radnom odnosu, ali za svoj rad ostvaruju prihode za koje su obveznici poreza na zaradu u smislu ovog zakona.

ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA ZARADE PO OSNOVU DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANjE U INOSTRANSTVO, PRIMANjA IZNAD IZNOSA PROPISANOG OD STRANE NADLEŽNOG DRŽAVNOG ORGANA, ODNOSNO IZNAD NEOPOREZIVOG IZNOSA OD 50 EVRA IZ STAVA 1. TAČKA 2) OVOG ČLANA, KONVERTUJU SE U DINARSKI IZNOS PO ZVANIČNOM SREDNjEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN OBRAČUNA TROŠKOVA.

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja iz stava 1. tačka 5) ovog člana bliže uređuje ministar.

Poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa30. junom 2016. godine

POSLODAVAC – PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK KOJI ZAPOSLI NOVO LICE IMA PRAVO NA POVRAĆAJ DELA PLAĆENOG POREZA NA ZARADU ZA NOVOZAPOSLENO LICE, ISPLAĆENU ZAKLjUČNO SA 31. DECEMBROM 2017. GODINE, PRI ČEMU SE PREDUZETNIKOM SMATRA LICE KOJE JE UPISANO U REGISTAR KOD NADLEŽNOG ORGANA, ODNOSNO ORGANIZACIJE.

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležne organizacije za obavezno socijalno osiguranje U CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca, i za to vreme nije ostvarivalo bilo koju vrstu prihoda po osnovu radnog angažovanja.

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana ne smatra se lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

Poresku olakšicu iz stava 1. ovog člana može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine.

Poresku olakšicu iz stava 1. ovog člana može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. marta 2014. godine.

Poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenog poreza iz stava 1. ovog člana, i to:

1) 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;

2) 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;

3) 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

Povraćaj plaćenog poreza iz stava 6. ovog člana vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu.

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja u skladu sa odgovarajućim propisom, osim u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, po osnovu zasnivanja radnog odnosa tog lica OSIM U SKLADU SA ODREDBOM ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE KOJA SE ODNOSI NA ISTU VRSTU OLAKŠICE, PO OSNOVU ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA SA TIM LICEM nema pravo da za to lice ostvari poresku olakšicu iz ovog člana.

Poresku olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Državna revizorska institucija, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencija za borbu protiv korupcije, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Komisija za zaštitu konkurencije, Komisija za hartije od vrednosti, Fiskalni savet, Republička radiodifuzna agencija, Agencija za energetiku Republike Srbije i druge javne agencije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budzetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.

ČLAN 21D

POSLODAVAC – PRAVNO LICE KOJE SE U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE RAČUNOVODSTVO RAZVRSTAVA U MIKRO I MALA PRAVNA LICA, KAO I PREDUZETNIK KOJI ZASNUJE RADNI ODNOS SA NAJMANjE DVA NOVA LICA, IMA PRAVO NA POVRAĆAJ 75% PLAĆENOG POREZA NA ZARADU ZA NOVOZAPOSLENO LICE, ISPLAĆENU ZAKLjUČNO SA 31. DECEMBROM 2017. GODINE, PRI ČEMU SE PREDUZETNIKOM SMATRA LICE KOJE JE UPISANO U REGISTAR KOD NADLEŽNOG ORGANA, ODNOSNO ORGANIZACIJE.

NOVOZAPOSLENIM LICEM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRA SE LICE SA KOJIM JE POSLODAVAC ZAKLjUČIO UGOVOR O RADU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU RADNI ODNOSI, KOJE JE PRIJAVIO NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE U CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I KOJE JE PRE ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE BILO BEZ PREKIDA PRIJAVLjENO KAO NEZAPOSLENO NAJMANjE ŠEST MESECI, A LICE KOJE SE SMATRA PRIPRAVNIKOM NAJMANjE TRI MESECA.

NOVOZAPOSLENIM LICEM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE SMATRA SE LICE KOJE JE PRE ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA BILO ZAPOSLENO KOD POSLODAVCA KOJI JE POVEZANO LICE SA POSLODAVCEM KOD KOGA ZASNIVA RADNI ODNOS, ODNOSNO KOD POSLODAVCA KOJI BI, DA NIJE PRESTAO DA POSTOJI, BIO POVEZANO LICE SA POSLODAVCEM KOD KOGA NOVOZAPOSLENO LICE ZASNIVA RADNI ODNOS, NEZAVISNO OD TOGA DA LI JE POSTOJAO PREKID RADNOG ODNOSA.

POSLODAVAC KOJI OD 1. JANUARA 2016. GODINE ZASNUJE RADNI ODNOS SA JEDNIM NOVOZAPOSLENIM, PA U NAREDNOM PERIODU ZASNUJE RADNI ODNOS I SA DRUGIM NOVOZAPOSLENIM LICEM, MOŽE DA KORISTI PORESKU OLAKŠICU ZA PRVOG NOVOZAPOSLENOG TEK PO ZASNIVANjU RADNOG ODNOSA SA DRUGIM NOVOZAPOSLENIM LICEM, S TIM DA PRAVO NA POVRAĆAJ PLAĆENOG POREZA ZA PRVOG NOVOZAPOSLENOG MOŽE DA OSTVARI ZA ZARADU KOJU JE TOM LICU ISPLATIO ZA MESEC U KOME JE STEKAO USLOV ZA KORIŠĆENjE PORESKE OLAKŠICE.

PORESKU OLAKŠICU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA OSTVARI POSLODAVAC AKO SE ZASNIVANjEM RADNOG ODNOSA SA NOVOZAPOSLENIM LICEM POVEĆA BROJ ZAPOSLENIH NAJMANjE ZA DVA U ODNOSU NA BROJ ZAPOSLENIH KOJI JE POSLODAVAC IMAO NA DAN 31. OKTOBRA 2015. GODINE.

AKO JE U PERIODU OD 31. OKTOBRA 2015. GODINE DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE POSLODAVAC POVEĆAO BROJ ZAPOSLENIH U ODNOSU NA BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31. OKTOBRA 2015. GODINE, PORESKU OLAKŠICU ZA NOVOZAPOSLENE SA KOJIMA JE ZASNOVAO RADNI ODNOS OD 1. JANUARA 2016. GODINE MOŽE DA KORISTI POČEV OD MESECA U KOME JE STEKAO USLOV ZA KORIŠĆENjE PORESKE OLAKŠICE.

AKO JE U PERIODU OD 31. OKTOBRA 2015. GODINE DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE POSLODAVAC SMANjIO BROJ ZAPOSLENIH U ODNOSU NA BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31. OKTOBRA 2015. GODINE, PORESKU OLAKŠICU ZA NOVOZAPOSLENE SA ČIJIM ZASNIVANjEM RADNOG ODNOSA POVEĆA BROJ ZAPOSLENIH U ODNOSU NA BROJ KOJI BI BIO DA NIJE SMANjIO BROJ ZAPOSLENIH U PERIODU OD 31. OKTOBRA 2015. GODINE DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE, MOŽE DA KORISTI POČEV OD MESECA U KOME JE STEKAO USLOV ZA KORIŠĆENjE PORESKE OLAKŠICE.

PORESKU OLAKŠICU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA KORISTI I POSLODAVAC KOJI ZAPOČNE OBAVLjANjE DELATNOSTI POSLE 31. OKTOBRA 2015. GODINE.

POVRAĆAJ PLAĆENOG POREZA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VRŠI SE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA, U ROKU OD 15 DANA OD DANA PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA POVRAĆAJ NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU.

POSLODAVAC KOJI ZA ODREĐENO LICE KORISTI BILO KOJU VRSTU PODSTICAJA U SKLADU SA ODGOVARAJUĆIM PROPISOM, OSIM U SKLADU SA ODREDBOM ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE KOJA SE ODNOSI NA ISTU VRSTU OLAKŠICE, PO OSNOVU ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA SA TIM LICEM NEMA PRAVO DA ZA TO LICE OSTVARI PORESKU OLAKŠICU IZ OVOG ČLANA.

PORESKU OLAKŠICU IZ OVOG ČLANA NE MOGU OSTVARITI DRŽAVNI ORGANI I ORGANIZACIJE, JAVNE AGENCIJE, JAVNA PREDUZEĆA, JAVNE SLUŽBE I DRUGI DIREKTNI ILI INDIREKTNI BUDžETSKI KORISNICI, ODNOSNO KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA.

Član 31.

Prihodom od samostalne delatnosti smatra se prihod ostvaren od privrednih delatnosti, uključujući i delatnosti poljoprivrede i šumarstva, pružanjem profesionalnih i drugih intelektualnih usluga, kao i prihod od drugih delatnosti, ukoliko se na taj prihod po ovom zakonu porez ne plaća po drugom osnovu.

Prihodom od samostalne delatnosti smatra se i prihod ostvaren trajnim ili sezonskim iskorišćavanjem zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (vađenje peska, šljunka i kamenja, proizvodnja kreča, cigle, crepa, ćumura i sl.), inkubatorskom proizvodnjom živine, KAO i drugim sličnim delatnostima, nezavisno od toga da li su kao samostalne delatnosti registrovane kod nadležnog organa.

Oporezivi prihod od samostalne delatnosti je oporeziva dobit, A ZA PREDUZETNIKA IZ ČLANA 40. STAV 1. OVOG ZAKONA PAUŠALNO UTVRĐEN PRIHOD, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, sačinjenom u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija ako preduzetnik vodi dvojno knjigovodstvo, odnosno u skladu sa propisom iz člana 49. ovog zakona ako preduzetnik vodi prosto knjigovodstvo, na način utvrđen ovim zakonom.

PAUŠALNI PRIHOD UTVRĐUJE SE REŠENjEM NADLEŽNOG PORESKOG ORGANA PRIMENOM KRITERIJUMA I ELEMENATA IZ ČLANA 41. OVOG ZAKONA.

Preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod (u daljem tekstu: paušalno oporezivanje).

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

1) koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta;

2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;

3) u čiju delatnost ulažu i druga lica;

4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;

5) koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Izuzetno od odredbe stava 2. tačka 2) ovog člana, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu KIOSKU, PRIKOLICI ILI SLIČNOM OBJEKTU može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

Delatnosti iz st. 2. i 3. ovog člana opredeljuju se u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti.

Član 41.

(1) Ako su ispunjeni uslovi iz člana 40. ovog zakona, paušalni prihod se utvrđuje, u skladu sa sledećim kriterijumima i elementima:

1) visina prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, opštini, gradskoj opštini, odnosno gradu u kojem nisu formirane gradske opštine, ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod;

2) mesto na kome se radnja nalazi;

3) brisana („Službeni glasnik RS”, broj 47/13)

4) broj zaposlenih radnika;

5) tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja;

6) površina lokala;

7) starost obveznika i njegova radna sposobnost;

8) visina prihoda obveznika, koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost;

9) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti.

Kod utvrđivanja paušalnog prihoda, nadležni poreski organ uzima u obzir i sve dokaze, činjenice i podatke do kojih je došao putem kontrole i na drugi način.

Vlada Republike Srbije uređuje bliže uslove, kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje.

AKO SU ISPUNjENI USLOVI IZ ČLANA 40. OVOG ZAKONA, PREDUZETNICI SE, RADI UTVRĐIVANjA VISINE PAUŠALNOG PRIHODA KAO OSNOVICE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI, RAZVRSTAVAJU U GRUPE PO KRITERIJUMIMA PROFITABILNOSTI I OBIMA PROMETA, ODNOSNO PREMA VRSTAMA DELATNOSTI.

POLAZNA OSNOVICA ZA UTVRĐIVANjE VISINE PAUŠALNOG PRIHODA PO GRUPAMA SAGLASNO STAVU 1. OVOG ČLANA, ODREĐUJE SE U ODNOSU NA PROSEČNU MESEČNU ZARADU PO ZAPOSLENOM OSTVARENU U REPUBLICI, OPŠTINI, ODNOSNO GRADU, U GODINI KOJA PRETHODI GODINI ZA KOJU SE UTVRĐUJE PAUŠALNI PRIHOD.

POLAZNA OSNOVICA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA UMANjUJE SE, ODNOSNO POVEĆAVA PRIMENOM SLEDEĆIH ELEMENATA:

1) MESTO NA KOME SE RADNjA NALAZI;

2) BROJ ZAPOSLENIH RADNIKA;

3) TRŽIŠNI USLOVI U KOJIMA SE DELATNOST OBAVLjA;

4) POVRŠINA LOKALA;

5) STAROST OBVEZNIKA I NjEGOVA RADNA SPOSOBNOST;

6) VISINA PRIHODA OBVEZNIKA, KOJI POD ISTIM ILI SLIČNIM USLOVIMA OBAVLjA ISTU ILI SLIČNU DELATNOST;

7) OSTALE OKOLNOSTI KOJE UTIČU NA OSTVARIVANjE DOBITI.

KOD UTVRĐIVANjA PAUŠALNOG PRIHODA, NADLEŽNI PORESKI ORGAN UZIMA U OBZIR I SVE DOKAZE, ČINjENICE I PODATKE DO KOJIH JE DOŠAO PUTEM KONTROLE I NA DRUGI NAČIN.

VLADA UREĐUJE BLIŽE USLOVE, KRITERIJUME I ELEMENTE ZA PAUŠALNO OPOREZIVANjE.

Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti nadležnom poreskom organu do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, PREDUZETNIK KOJI U TOKU GODINE ZAPOČNE OBAVLjANjE DELATNOSTI, ZAHTEV ZA PAUŠALNO OPOREZIVANjE MOŽE U MOMENTU REGISTRACIJE PODNETI NADLEŽNOJ ORGANIZACIJI KOJA VODI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA, KOJA ĆE TAJ ZAHTEV PROSLEDITI PORESKOM ORGANU.

Nadležni poreski organ dužan je da po zahtevu preduzetnika donese rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Ako nadležni poreski organ ne reši po zahtevu u roku iz stava 2. 3. ovog člana, smatra se da je zahtev za paušalno oporezivanje prihvaćen.

Preduzetnik kome je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno da izmenjeni uslovi isključuju pravo na paušalno oporezivanje.

U slučaju iz stava 4. 5. ovog člana, nadležni poreski organ će rešenjem naložiti preduzetniku vođenje poslovnih knjiga od polovine tekuće godine ili od početka naredne godine.

Preduzetnik kome prestaje pravo na paušalno oporezivanje po osnovu iz člana 40. stav 2. tačka 5) ovog zakona, dužan je da vodi poslovne knjige najkasnije od dana kada postane obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, bez utvrđivanja obaveze vođenja poslovnih knjiga rešenjem nadležnog poreskog organa.

Preduzetnici su dužni da vode poslovne knjige i da u njima iskazuju poslovne promene na način određen ovim zakonom.

Preduzetnici vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, u skladu sa ovim zakonom ili po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Preduzetnici koji porez plaćaju na paušalno utvrđen prihod dužni su da vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu.

Poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva preduzetnici vode u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija.

Preduzetnik je dužan da poslovne knjige iz člana 44. ovog zakona vodi ažurno i uredno, tako da one obezbeđuju kontrolu ispravnosti knjiženja, čuvanja i korišćenja podataka, kao i uvid u hronologiju poslovnih promena.

Knjiženje prihoda vrši se najkasnije narednog dana od dana kada je prihod ostvaren, knjiženje troškova u roku od sedam dana od dana njihovog nastanka, a ostala knjiženja u rokovima i na način određen ovim zakonom i propisima koji su doneti na osnovu njega, odnosno u skladu sa propisima koji uređuju računovodstvo i revizija.

Član 54.

Obveznik poreza na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE (U DALjEM TEKSTU: AUTORSKA I SRODNA PRAVA I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE) svojine je fizičko lice koje kao autor, nosilac srodnih prava, odnosno vlasnik prava industrijske svojine ostvaruje naknadu po osnovu autorskog i srodnog prava, odnosno prava industrijske svojine.

Obveznik poreza na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine je i naslednik imovinskog autorskog i srodnog prava i prava industrijske svojine i svako drugo fizičko lice koje ostvaruje naknadu po tim osnovama.

Prihodom od kapitala smatraju se:

1) kamata po osnovu zajma, štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju) i po osnovu dužničkih i sličnih hartija od vrednosti;

2) dividenda i učešće u dobiti;

3) prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda;

4) prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti.

4) UZIMANjE IZ IMOVINE I KORIŠĆENjE USLUGA PRIVREDNOG DRUŠTVA OD STRANE VLASNIKA DRUŠTVA ZA NjIHOVE PRIVATNE POTREBE.

Dividendom iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatra se i likvidacioni ostatak, ODNOSNO VIŠAK DEOBNE MASE U NOVCU, ODNOSNO NENOVČANOJ IMOVINI, iznad vrednosti uloženog kapitala utvrđen u skladu sa zakonom koji uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica.

Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana je zakupnina u koju se uračunava i vrednost svih izvršenih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac, osim obaveza plaćanja troškova nastalih tokom zakupa a koji zavise od obima potrošnje zakupca (npr. električne energije, telefona i slično).

Izuzetno od stava 3. ovog člana prihodi koje od izdavanja nepokretnosti ostvari preduzetnik koji obavlja delatnost izdavanja nepokretnosti ne smatraju se prihodom od kapitala.

Nepokretnostima iz stava 3. ovog člana, smatraju se:

1) zemljište;

2) stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi (u daljem tekstu: objekti).

Oporezivi prihod od kapitala čini novčani ili nenovčani iznos ostvarenog prihoda.

Ako su prihodi od kapitala ostvareni u nenovčanom obliku, vrednost tih prihoda se utvrđuje prema tržišnoj vrednosti prava, dobara, odnosno usluga na dan ostvarivanja prihoda.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, oporezivi prihod od kapitala iz člana 61. stav 1. tačka 4) ovog zakona čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 25%, a ako je on ostvaren iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa normirani troškovi se priznaju u visini od 50% bruto prihoda.

Obvezniku poreza na prihode od kapitala iz člana 61. stav 1. tačka 4) ovog zakona, na njegov zahtev, umesto normiranih troškova priznaće se stvarni troškovi koje je imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda, ako za to podnese dokaze.

Stopa poreza na prihode od kapitala iznosi 15%.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, stopa poreza na prihode od kapitala iz člana 61. stav 1. tačka 4) ovog zakona iznosi 20%.

Ne plaća se porez na prihode od kapitala na kamatu:

1) na dinarska sredstva po osnovu štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju);

2) po osnovu dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac Republika, Autonomna AUTONOMNA pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije.

GLAVA PETA A

POREZ NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI

PREDMET OPOREZIVANjA

PRIHODIMA OD NEPOKRETNOSTI SMATRAJU SE PRIHODI KOJE OBVEZNIK OSTVARI IZDAVANjEM U ZAKUP ILI PODZAKUP NEPOKRETNOSTI.

PRIHOD OD NEPOKRETNOSTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JE OSTVARENA ZAKUPNINA U KOJU SE URAČUNAVA I VREDNOST SVIH IZVRŠENIH OBAVEZA I USLUGA NA KOJE SE OBAVEZAO ZAKUPAC, OSIM OBAVEZA PLAĆANjA TROŠKOVA NASTALIH TOKOM ZAKUPA, A KOJI ZAVISE OD OBIMA POTROŠNjE ZAKUPCA (NPR. ELEKTRIČNE ENERGIJE, TELEFONA I SLIČNO).

IZUZETNO OD ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, PRIHODI KOJE OD IZDAVANjA NEPOKRETNOSTI OSTVARI PREDUZETNIK KOJI OBAVLjA DELATNOST IZDAVANjA NEPOKRETNOSTI OPOREZUJU SE KAO PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI.

NEPOKRETNOSTIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRAJU SE:

1) ZEMLjIŠTE;

2) STAMBENE, POSLOVNE I DRUGE ZGRADE, STANOVI, POSLOVNE PROSTORIJE, GARAŽE I DRUGI (NADZEMNI I PODZEMNI) GRAĐEVINSKI OBJEKTI, ODNOSNO NjIHOVI DELOVI.

PORESKI OBVEZNIK

OBVEZNIKOM U SMISLU STAVA 1. OVOG ČLANA NE SMATRA SE PREDUZETNIK KOJI NEPOKRETNOSTI IZDAJE U ZAKUP ILI PODZAKUP U OKVIRU OBAVLjANjA REGISTROVANE SAMOSTALNE DELATNOSTI.

PORESKA OSNOVICA

OPOREZIVI PRIHOD OD NEPOKRETNOSTI ČINI BRUTO PRIHOD IZ ČLANA 65A STAV 2. OVOG ZAKONA, UMANjEN ZA NORMIRANE TROŠKOVE U VISINI OD 25%.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, KOD UTVRĐIVANjA OPOREZIVOG PRIHODA OD NEPOKRETNOSTI OSTVARENOG PO OSNOVU IZNAJMLjIVANjA STANOVA, SOBA I POSTELjA PUTNICIMA I TURISTIMA ZA KOJE JE PLAĆENA BORAVIŠNA TAKSA, NORMIRANI TROŠKOVI SE PRIZNAJU U VISINI OD 50% OD BRUTO PRIHODA.

OBVEZNIKU POREZA NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI, NA NjEGOV ZAHTEV, UMESTO NORMIRANIH TROŠKOVA PRIZNAĆE SE STVARNI TROŠKOVI KOJE JE IMAO PRI OSTVARIVANjU I OČUVANjU PRIHODA, AKO ZA TO PODNESE DOKAZE.

OPOREZIVI PRIHOD OD NEPOKRETNOSTI KOJI OSTVARI OBVEZNIK ZAKUPAC KOJI NEPOKRETNOST IZDAJE U PODZAKUP, ČINI RAZLIKA IZMEĐU ZAKUPNINE KOJU OSTVARUJE I ZAKUPNINE KOJU PLAĆA ZAKUPODAVCU.

PORESKA STOPA

STOPA POREZA NA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI IZNOSI 20%.

Kapitalni dobitak, odnosno gubitak u smislu ovog zakona predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, ostvarenu prenosom:

1) stvarnih prava na nepokretnostima;

2) autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine; 2) AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE;

3) udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, uključujući i investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova.

Pod prenosom iz stava 1. ovog člana smatra se prodaja ili drugi prenos uz novčanu ili nenovčanu naknadu.

Obveznik poreza na kapitalni dobitak je svako fizičko lice, uključujući i preduzetnika, koje je izvršilo prenos prava, udela i hartija od vrednosti iz stava 1. ovog člana.

Kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom u smislu ovog zakona ne smatra se razlika nastala prenosom prava, udela ili hartija od vrednosti, kada:

1) su stečeni nasleđem u prvom naslednom redu;

2) se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji;

3) se prenos vrši između razvedenih bračnih drugova, a u neposrednoj je vezi sa razvodom braka;

4) se vrši prenos dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac Republika, Autonomna AUTONOMNA pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije;

5) je obveznik izvršio prenos prava, udela ili hartija od vrednosti koje je pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina.

PRAVO NA PORESKO IZUZIMANjE KOD PRODAJE PRAVA, ODNOSNO UDELA IZ STAVA 1. TAČKA 5) OVOG ČLANA, U SLUČAJU KADA JE TOKOM PERIODA VLASNIŠTVA DOLAZILO DO PROMENE PROCENTA PRAVA, ODNOSNO UČEŠĆA U KAPITALU, OBVEZNIK MOŽE DA OSTVARI U ODNOSU NA PROCENTUALNI DEO PRAVA, ODNOSNO DEO UDELA PO OSNOVU KOGA JE NEPREKIDNO NAJMANjE DESET GODINA IMAO PRAVO UČEŠĆA U KAPITALU U PROCENTU KOJI JE JEDNAK PROCENTU KOJI JE INICIJALNO STEČEN NAJMANjE DESET GODINA PRE PRODAJE UDELA.

PRAVO NA PORESKO IZUZIMANjE KOD PRODAJE PRAVA, ODNOSNO UDELA IZ STAVA 1. TAČKA 5) OVOG ČLANA, U SLUČAJU KADA JE TOKOM PERIODA VLASNIŠTVA DOLAZILO DO PROMENE NOMINALNE VREDNOSTI PRAVA, ODNOSNO ULOGA, MOŽE SE OSTVARITI U ODNOSU NA DEO PRAVA, ODNOSNO UDELA KOJI ODGOVARA IZNOSU, ODNOSNO ULOGU KOJI JE UPLAĆEN NAJMANjE DESET GODINA PRE PRODAJE PRAVA, ODNOSNO UDELA.

Za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, u smislu ovog zakona, nabavnom cenom se smatra cena po kojoj je obveznik stekao pravo, udeo ili hartiju od vrednosti.

Kod prenosa nepokretnosti koju je obveznik sam izgradio, nabavnu cenu iz stava 1. ovog člana čini iznos troškova izgradnje, a ako obveznik ne dokaže iznos troškova izgradnje, osnovica poreza na imovinu u godini nastanka obaveze po osnovu poreza na imovinu.

Kod prenosa nepokretnosti u izgradnji, nabavnu cenu iz stava 1. ovog člana čini iznos troškova izgradnje koje je obveznik imao do dana prenosa i koje može da dokumentuje.

Nabavna vrednost investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan uplate, uvećane za naknadu za kupovinu ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje, saglasno zakonu koji uređuje investicione fondove.

Kod hartija od vrednosti koje je obveznik stekao kupovinom, a kojima se trguje na regulisanom tržištu kapitala u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (u daljem tekstu: hartije od vrednosti kojima se trguje na tržištu kapitala), nabavnom cenom iz stava 1. ovog člana smatra se cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu, odnosno, ako to ne učini, najniža zabeležena cena po kojoj se trgovalo u periodu od godinu dana od dana koji prethodi prodaji hartije od vrednosti.

Ako u periodu iz stava 5. nije bilo trgovine tom hartijom od vrednosti, nabavnom cenom smatra se najniža zabeležena cena u prvoj prethodnoj godini u kojoj je bilo trgovanja.

Kod hartija od vrednosti koje je obveznik stekao kupovinom, a kojima se ne trguje na tržištu kapitala, nabavnom cenom iz stava 1. ovog člana smatra se cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu, odnosno, ako to ne učini, njena nominalna vrednost, a ako je reč o akcijama bez nominalne vrednosti, srazmerni deo neto imovine društva u momentu sticanja.

Nabavna cena iz stava 1. ovog člana uvećava se godišnjim indeksom potrošačkih cena od dana sticanja do dana prenosa, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Izuzetno od stava 8. ovog člana kod prenosa nepokretnosti koju je obveznik sam izgradio, nabavna cena revalorizuje se za svaku godinu počevši od 1. januara godine koja sledi godini u kojoj je izvršeno ulaganje do dana prenosa.

Za hartije od vrednosti kojima se trguje na tržištu kapitala čija je nabavna cena utvrđena kao najniža zabeležena cena iz stava 5, odnosno stava 6. ovog člana, nabavna cena revalorizuje se od narednog dana od dana kad je zabeležena najniža cena po kojoj se trgovalo do dana prenosa.

Član 83.

Obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak od igara koje se smatraju igrama na sreću u smislu zakona kojim se uređuju igre na sreću.

Oporezivi prihod za dobitke od igara na sreću predstavlja svaki pojedinačni dobitak od igara na sreću, osim onih koji su oslobođeni ovim zakonom.

Ako se dobitak sastoji od stvari i prava, oporezivi prihod iz stava 2. ovog člana predstavlja tržišna vrednost stvari ili prava u momentu kada je dobitak ostvaren.

Porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se na:

1) pojedinačno ostvaren dobitak IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA, do iznosa od 11.000 dinara;

2) ostvaren dobitak od igara koje se priređuju u igračnicama (kazinima) i na automatima.

Oporeziv iznos, koji je veći od 11.000 dinara, umanjuje se za iznos uplate na osnovu koje je pojedinačno ostvaren dobitak, osim kod klasičnih igara na sreću.

Član 84a

Prihodi sportista i sportskih stručnjaka obuhvataju primanja koja ostvare profesionalni sportisti, sportisti amateri, sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu od sportske organizacije, odnosno organizacije za obavljanje sportske delatnosti, sportskih društava i saveza, koja nemaju karakter zarade u smislu propisa kojima se uređuje sport, odnosno radni odnosi.

Prihodima iz stava 1. ovog člana smatraju se naročito primanja po osnovu:

1) naknade na ime zaključenja ugovora (transfer i dr.);

2) naknade za korišćenje lika sportiste;

3) novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama;

4) brisana („Sl. glasnik RS“, br. 135/04)

5) stipendije vrhunskim sportistima za sportsko usavršavanje;

6) novčane i druge nagrade;

7) nacionalnog priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta;.

8) naknade i nagrade za rad sportskim stručnjacima, odnosno stručnjacima u sportu (treneri, sudije, delegati i dr.)

Oporezivi prihod za primanja sportista i sportskih stručnjaka iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuje se odbijanjem normiranih troškova od bruto prihoda u visini od 50%.

PRIHODI SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNjAKA OBUHVATAJU PRIMANjA KOJA OSTVARE PROFESIONALNI SPORTISTI, SPORTISTI AMATERI, SPORTSKI STRUČNjACI I STRUČNjACI U SPORTU, OD SPORTSKE ORGANIZACIJE, SPORTSKIH DRUŠTAVA I SAVEZA, KOJA NEMAJU KARAKTER ZARADE U SMISLU PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE SPORT.

PRIHODIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRAJU SE PRIMANjA PO OSNOVU:

1) NAKNADE NA IME ZAKLjUČENjA UGOVORA (TRANSFER I DR.);

2) NAKNADE ZA KORIŠĆENjE LIKA SPORTISTE;

3) NOVČANE POMOĆI VRHUNSKIM SPORTISTIMA SA POSEBNIM ZASLUGAMA;

4) STIPENDIJE VRHUNSKIM SPORTISTIMA ZA SPORTSKO USAVRŠAVANjE;

5) NOVČANE I DRUGE NAGRADE;

6) NACIONALNOG PRIZNANjA I NAGRADE ZA POSEBAN DOPRINOS RAZVOJU I AFIRMACIJI SPORTA;

7) DRUGA VRSTA PRIMANjA OSIM PRIMANjA IZ TAČ. 1) DO 6) OVOG ČLANA.

OPOREZIVI PRIHOD ZA PRIMANjA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA ČINI BRUTO PRIHOD UMANjEN ZA NORMIRANE TROŠKOVE U VISINI OD 50%.

Član 85.

Ostalim prihodima u smislu ovog zakona smatraju se i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom, a naročito:

1) prihodi po osnovu ugovora o delu;

2) prihodi po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključenih preko omladinske ili studentske zadruge sa licem do navršenih 26 godina života ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja;

3) prihodi po osnovu dopunskog rada;

4) prihodi po osnovu trgovinskog zastupanja;

5) primanja članova organa uprave pravnog lica;

6) naknada poslanicima i odbornicima;

7) naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda;

8) primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača;

9) prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih poslova;

10) nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca;

11) primanja iz člana 9. ovog zakona iznad propisanih neoporezivih iznosa;

12) naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod isplatioca;

13) uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe;

14) primanja koja, saglasno zakonu koji uređuje rad, ostvari zaposleni po osnovu učešća u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini;

15) prihodi koje ostvari fizičko lice izdavanjem nepokretnosti u podzakup;

16) svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po ovom zakonu, osim prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja koje ostvare fizička lica:

(1) nosioci poljoprivrednog gazdinstva;

(2) koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;

(3) korisnici poljoprivredne penzije.

Obveznik poreza na druge prihode je fizičko lice koje ostvari prihode iz stava 1. ovog člana.

Oporezivi prihod za prihode iz stava 1. ovog člana čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, oporezivi prihod iz stava 1. tačka 15) ovog člana čini bruto prihod umanjen za plaćenu zakupninu.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, oporezivi prihod iz stava 1. tačka 16) ovog člana, koji fizičko lice ostvari od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja, čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 90%.

Izuzetno od stava 1. tačka 12) ovog člana, porez na druge prihode ne plaća se na dokumentovane naknade troškova po osnovu službenih putovanja, najviše do iznosa tih troškova koji su izuzeti od plaćanja poreza na zarade za zaposlene po članu 18. stav 1. tač. 2) do 4) ovog zakona, ako se isplata vrši fizičkim licima, odnosno za fizička lica koja nisu zaposlena kod isplatioca, i to:

1) upućenim, odnosno pozvanim od strane državnog organa ili organizacije, sa pravom naknade troškova, nezavisno od toga iz kojih sredstava se vrši isplata;

2) članovima predstavničkih i izvršnih tela Republike, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, u vezi sa vršenjem funkcije;

3) upućenim na rad u Republiku, po nalogu inostranog poslodavca, a u vezi sa delatnošću domaćeg isplatioca;

4) upućenim kod isplatioca po nalogu poslodavca a u vezi sa delatnošću poslodavca;

5) ako dobrovoljno, odnosno po pozivu sarađuju u humanitarne, zdravstvene, vaspitno-obrazovne, kulturne, sportske, naučno-istraživačke, verske i druge svrhe, odnosno sarađuju u sindikalnim organizacijama, privrednim komorama, političkim strankama, savezima i udruženjima, nevladinim i u drugim nedobitnim organizacijama, pri čemu ne ostvaruju bilo koju drugu naknadu po osnovu te saradnje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, porez na druge prihode ne plaća se na primanje fizičkog lica – klijenta banke (u daljem tekstu: dužnik) kada banka otpiše potraživanje prema dužniku pod sledećim uslovima:

1) da su troškovi utuženja tog dužnika veći od ukupnog iznosa potraživanja banke od ovog dužnika;

2) da se ovaj otpis priznaje kao rashod u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dobit pravnih lica.

Porez na druge prihode ne plaća se ni u slučaju otpisa preostalog dela potraživanja banke od dužnika koji je u skladu sa ugovorom o poravnanju zaključenog sa bankom prodao nepokretnost za koju je dobio kredit po vrednosti koja je približna uobičajenoj tržišnoj vrednosti odgovarajuće nepokretnosti, a koju je u celini uplatio banci na ime vraćanja kredita, ali koja je manja od potraživanja banke po osnovu tog kredita, pod uslovom da je prema pravilima Narodne banke Srbije to potraživanje svrstano u potraživanja za koje se utvrđuje 100% rezerve za procenjene gubitke.

Na druge prihode koje ostvari član učeničke zadruge, član omladinske ili studentske zadruge do navršenih 26 godina života ako je na školovanju u institucijama za srednje, više i visoko obrazovanje, obračunati porez umanjuje se za 40%.

OSTALIM PRIHODIMA, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRAJU SE I DRUGI PRIHODI FIZIČKOG LICA, KOJI NISU OPOREZIVI PO DRUGOM OSNOVU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, A NAROČITO:

1) PRIHODI PO OSNOVU UGOVORA O DELU;

2) PRIHODI PO OSNOVU UGOVORA O OBAVLjANjU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA ZAKLjUČENIH PREKO OMLADINSKE ILI STUDENTSKE ZADRUGE SA LICEM DO NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA AKO JE NA ŠKOLOVANjU U USTANOVAMA SREDNjEG, VIŠEG ILI VISOKOG OBRAZOVANjA;

3) PRIHODI PO OSNOVU DOPUNSKOG RADA;

4) PRIHODI PO OSNOVU TRGOVINSKOG ZASTUPANjA;

5) PRIMANjA ČLANOVA ORGANA UPRAVE PRAVNOG LICA;

6) NAKNADA POSLANICIMA I ODBORNICIMA;

7) NAKNADA U VEZI SA IZVRŠAVANjEM POSLOVA ODBRANE, CIVILNE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA;

8) PRIMANjA STEČAJNIH UPRAVNIKA, SUDSKIH VEŠTAKA, SUDIJA POROTNIKA I SUDSKIH TUMAČA;

9) PRIHODI PO OSNOVU PRIKUPLjANjA I PRODAJE SEKUNDARNIH SIROVINA, UZGAJANjA I PRODAJE PEČURAKA, UZGOJA I PRODAJE PČELINjEG ROJA (PČELA), UZGOJA I PRODAJE PUŽEVA, ODNOSNO PO OSNOVU PRODAJE DRUGIH DOBARA OSTVARENIH OBAVLjANjEM PRIVREMENIH ILI POVREMENIH POSLOVA;

10) NAGRADE, NOVČANE POMOĆI I DRUGA DAVANjA FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA, A KOJA PO SVOJOJ PRIRODI ČINE DOHODAK FIZIČKIH LICA, U IZNOSU PREKO 12.000 DINARA GODIŠNjE, OSTVARENE OD JEDNOG ISPLATIOCA;

11) PRIMANjA IZ ČLANA 9. OVOG ZAKONA IZNAD PROPISANIH NEOPOREZIVIH IZNOSA;

12) NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH RASHODA LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA;

13) PRIMANjA KOJA, SAGLASNO ZAKONU KOJI UREĐUJE RAD, OSTVARI ZAPOSLENI PO OSNOVU UČEŠĆA U DOBITI OSTVARENOJ U POSLOVNOJ GODINI;

14) PRIHODA OD PRODAJE POLjOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA, ODNOSNO PLODOVA I LEKOVITOG BILjA;

15) SVI DRUGI PRIHODI KOJI NISU OPOREZOVANI PO DRUGOM OSNOVU ILI NISU IZUZETI OD OPOREZIVANjA ILI OSLOBOĐENI PLAĆANjA POREZA PO OVOM ZAKONU.

IZUZETNO OD STAVA 1. TAČKA 14) OVOG ČLANA, NE OPOREZUJU SE PRIHODI OD PRODAJE POLjOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA, ODNOSNO PLODOVA I LEKOVITOG BILjA KOJE OSTVARE FIZIČKA LICA:

1) NOSIOCI POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA;

2) KOJA DOPRINOSE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE PLAĆAJU PO REŠENjU KAO OSIGURANICI PO OSNOVU POLjOPRIVREDNE DELATNOSTI, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE,

3) KORISNICI POLjOPRIVREDNE PENZIJE.

OBVEZNIK POREZA NA DRUGE PRIHODE JE FIZIČKO LICE KOJE OSTVARI PRIHODE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

OPOREZIVI PRIHOD ZA PRIHODE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ČINI BRUTO PRIHOD UMANjEN ZA NORMIRANE TROŠKOVE U VISINI OD 20%.

IZUZETNO OD STAVA 4. OVOG ČLANA, OPOREZIVI PRIHOD IZ STAVA 1. TAČKA 14) OVOG ČLANA, KOJI FIZIČKO LICE OSTVARI OD PRODAJE POLjOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA, ODNOSNO PLODOVA I LEKOVITOG BILjA, ČINI BRUTO PRIHOD UMANjEN ZA NORMIRANE TROŠKOVE U VISINI OD 90%.

IZUZETNO OD STAVA 1. TAČKA 12) OVOG ČLANA, POREZ NA DRUGE PRIHODE NE PLAĆA SE NA DOKUMENTOVANE NAKNADE TROŠKOVA PO OSNOVU SLUŽBENIH PUTOVANjA U SVRHU OBAVLjANjA POSLOVA ZA DOMAĆEG ISPLATIOCA, ODNOSNO LICE KOJE UPUĆUJE NA PUT, NAJVIŠE DO IZNOSA TIH TROŠKOVA KOJI SU IZUZETI OD PLAĆANjA POREZA NA ZARADE ZA ZAPOSLENE PO ČLANU 18. STAV 1. TAČ. 2) DO 4) OVOG ZAKONA, AKO SE ISPLATA VRŠI FIZIČKIM LICIMA, ODNOSNO ZA FIZIČKA LICA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA, I TO:

1) UPUĆENIM, ODNOSNO POZVANIM OD STRANE DRŽAVNOG ORGANA ILI ORGANIZACIJE, SA PRAVOM NAKNADE TROŠKOVA, NEZAVISNO OD TOGA IZ KOJIH SREDSTAVA SE VRŠI ISPLATA;

2) ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TELA REPUBLIKE, TERITORIJALNE AUTONOMIJE I LOKALNE SAMOUPRAVE, U VEZI SA VRŠENjEM FUNKCIJE;

3) UPUĆENIM NA RAD U REPUBLIKU, PO NALOGU INOSTRANOG POSLODAVCA, A U VEZI SA DELATNOŠĆU DOMAĆEG ISPLATIOCA;

4) UPUĆENIM KOD ISPLATIOCA PO NALOGU POSLODAVCA, A U VEZI SA DELATNOŠĆU POSLODAVCA;

5) AKO DOBROVOLjNO, ODNOSNO PO POZIVU SARAĐUJU U HUMANITARNE, ZDRAVSTVENE, VASPITNO-OBRAZOVNE, KULTURNE, SPORTSKE, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE, VERSKE I DRUGE SVRHE, ODNOSNO SARAĐUJU U SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA, PRIVREDNIM KOMORAMA, POLITIČKIM STRANKAMA, SAVEZIMA I UDRUŽENjIMA, NEVLADINIM I U DRUGIM NEDOBITNIM ORGANIZACIJAMA, PRI ČEMU NE OSTVARUJU BILO KOJU DRUGU NAKNADU PO OSNOVU TE SARADNjE, POD KOJOM SE NE PODRAZUMEVA NAKNADA PO OSNOVU KOTIZACIJE ZA UČEŠĆE.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, POREZ NA DRUGE PRIHODE NE PLAĆA SE NA PRIMANjE FIZIČKOG LICA – KLIJENTA BANKE (U DALjEM TEKSTU: DUŽNIK) KADA BANKA OTPIŠE POTRAŽIVANjE PREMA DUŽNIKU POD USLOVIMA POD KOJIMA SE NA TERET RASHODA BANKE PRIZNAJE OTPIS VREDNOSTI POJEDINAČNIH POTRAŽIVANjA PO OSNOVU KREDITA SAGLASNO ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA.

POREZ NA DRUGE PRIHODE NE PLAĆA SE NI U SLUČAJU OTPISA PREOSTALOG DELA POTRAŽIVANjA BANKE OD DUŽNIKA, KOJI NIJE NAPLAĆEN IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM NEPOKRETNOSTI KOJA SE SPROVODI U SKLADU SA ZAKONOM.

NA DRUGE PRIHODE KOJE OSTVARI ČLAN UČENIČKE ZADRUGE, ČLAN OMLADINSKE ILI STUDENTSKE ZADRUGE DO NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA AKO JE NA ŠKOLOVANjU U INSTITUCIJAMA ZA SREDNjE, VIŠE I VISOKO OBRAZOVANjE, KAO I FIZIČKO LICE PO OSNOVU PRIKUPLjANjA I PRODAJE SEKUNDARNIH SIROVINA, OBRAČUNATI POREZ UMANjUJE SE ZA 40%.

OPOREZIVI PRIHOD IZ STAVA 1. TAČKA 10) OVOG ČLANA KOJI FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU NAGRADE, NOVČANE POMOĆI I DRUGIH DAVANjA FIZIČKIM LICIMA, ČINI RAZLIKA IZMEĐU OSTVARENOG PRIHODA I NEOPOREZIVOG IZNOSA.

Član 87.

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;

2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Dohotkom iz stava 1. ovog člana smatra se godišnji zbir:

1) zarada iz čl. 13. do 14b ovog zakona;

2) oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz čl. 33. i 40. ovog zakona;

3) oporezivog prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. ovog zakona;

4) oporezivog prihoda od izdavanja nepokretnosti iz člana 63. stav 3. ovog zakona;

5) oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. ovog zakona;

6) oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a ovog zakona;

7) oporezivih drugih prihoda iz člana 85. ovog zakona;

8) prihoda po osnovima iz tač. 1) do 7) ovog stava, ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi za obveznike iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Zarade iz stava 2. tačka 1) ovog člana i oporezivi prihodi iz tač. 2), 3), 6) i 7) tog stava umanjuju se za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene u Republici na teret lica koje je ostvarilo zaradu, odnosno oporezive prihode, a oporezivi prihodi iz tač. 4) i 5) tog stava umanjuju se za porez plaćen na te prihode u Republici.

Dohodak iz stava 2. ovog člana uvećava se za iznos koji se, u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez, obvezniku isplati po osnovu povraćaja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Prihodi iz stava 2. tačka 8) ovog člana umanjuju se za porez plaćen u drugoj državi.

Dohodak za oporezivanje čini razlika između dohotka utvrđenog u skladu sa st. 2. do 5. ovog člana i neoporezivog iznosa iz stava 1. ovog člana.

GODIŠNjI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PLAĆAJU FIZIČKA LICA KOJA SU U KALENDARSKOJ GODINI OSTVARILA DOHODAK VEĆI OD TROSTRUKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNjE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U REPUBLICI U GODINI ZA KOJU SE UTVRĐUJE POREZ, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE, I TO:

1) REZIDENTI ZA DOHODAK OSTVAREN NA TERITORIJI REPUBLIKE I U DRUGOJ DRŽAVI;

2) NEREZIDENTI ZA DOHODAK OSTVAREN NA TERITORIJI REPUBLIKE.

DOHOTKOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SMATRA SE GODIŠNjI ZBIR:

1) ZARADA IZ ČL. 13. DO 15B OVOG ZAKONA;

2) OPOREZIVOG PRIHODA OD SAMOSTALNE DELATNOSTI IZ ČL. 33. I 40. OVOG ZAKONA;

3) OPOREZIVOG PRIHODA OD AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE IZ ČL. 55. I 60. OVOG ZAKONA;

5) OPOREZIVOG PRIHODA OD DAVANjA U ZAKUP POKRETNIH STVARI IZ ČLANA 82. ST. 3. I 4. OVOG ZAKONA;

6) OPOREZIVOG PRIHODA SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNjAKA IZ ČLANA 84A OVOG ZAKONA;

7) OPOREZIVIH DRUGIH PRIHODA IZ ČLANA 85. OVOG ZAKONA;

8) PRIHODA PO OSNOVIMA IZ TAČ. 1) DO 7) OVOG STAVA, OSTVARENIH I OPOREZOVANIH U DRUGOJ DRŽAVI ZA OBVEZNIKE IZ STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA.

ZARADE IZ STAVA 2. TAČKA 1) OVOG ČLANA I OPOREZIVI PRIHODI IZ TAČKE 2) TOG STAVA U VEZI SA ČLANOM 40. OVOG ZAKONA I TAČ. 3), 6) I 7) TOG STAVA UMANjUJU SE ZA POREZ I DOPRINOSE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE PLAĆENE U REPUBLICI NA TERET LICA KOJE JE OSTVARILO ZARADU, ODNOSNO OPOREZIVE PRIHODE, A OPOREZIVI PRIHODI IZ TAČKE 2) TOG STAVA U VEZI SA ČLANOM 33. STAV 2. OVOG ZAKONA I TAČ. 4) I 5) TOG STAVA UMANjUJU SE ZA POREZ PLAĆEN NA TE PRIHODE U REPUBLICI. ZA PREDUZETNIKE KOJI SU SE OPREDELILI ZA LIČNU ZARADU, ZARADA SE UMANjUJU ZA POREZ I DOPRINOSE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE PLAĆENE U REPUBLICI NA TERET PREDUZETNIKA KOJI SE OPREDELIO ZA ZARADU, A OPOREZIVI PRIHOD IZ ČLANA 33. STAV 2. OVOG ZAKONA KOJI OSTVARI OD SAMOSTALNE DELATNOSTI UMANjUJE SE ZA POREZ PLAĆEN NA TE PRIHODE U REPUBLICI.

DOHODAK IZ STAVA 2. OVOG ČLANA UVEĆAVA SE ZA IZNOS KOJI SE, U KALENDARSKOJ GODINI ZA KOJU SE UTVRĐUJE GODIŠNjI POREZ, OBVEZNIKU ISPLATI PO OSNOVU POVRAĆAJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE.

PRIHODI IZ STAVA 2. TAČKA 8) OVOG ČLANA UMANjUJU SE ZA POREZ PLAĆEN U DRUGOJ DRŽAVI.

DOHODAK ZA OPOREZIVANjE ČINI RAZLIKA IZMEĐU DOHOTKA UTVRĐENOG U SKLADU SA ST. 2. DO 5. OVOG ČLANA I NEOPOREZIVOG IZNOSA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da za ostvareni dohodak u godini za koju se vrši utvrđivanje poreza podnese poresku prijavu sa tačnim podacima nadležnom poreskom organu po isteku te godine, a najkasnije do 15. maja naredne godine (u daljem tekstu: godišnja prijava).

Preduzetnik koji u toku godine započne obavljanje samostalne delatnosti, dužan je da podnese poresku prijavu u kojoj će dati procenu prihoda i rashoda, odnosno procenu prometa do kraja prve poslovne godine, kao i procenu mesečne akontacije poreza, odnosno opredeljenje da će isplaćivati ličnu zaradu, najkasnije u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa, ODNOSNO OD DANA POČETKA OBAVLjANjA DELATNOSTI.

Preduzetnik koji u toku godine prestane, odnosno prekine obavljanje samostalne delatnosti, dužan je da podnese poresku prijavu za utvrđivanje poreza u roku od 30 dana od dana prestanka, odnosno prekida obavljanja delatnosti.

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige dužan je da u poreskoj prijavi iz stava 2. ovog člana iskaže i iznos obračunatog i plaćenog poreza u poreskom periodu do dana prekida, odnosno prestanka obavljanja samostalne delatnosti, kao i da uz poresku prijavu podnese i poreski bilans.

Preduzetnik kome prestane status obveznika poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, uz zahtev za paušalno oporezivanje iz člana 42. stav 1. ST. 1. I 2. ovog zakona, dužan je da podnese i poresku prijavu u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost.

Član 95.

Obveznik koji u toku godine izvrši prenos prava po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa ovim zakonom dužan je da podnese poresku prijavu najkasnije u roku od 30 dana od:

1) dana zaključenja ugovora o prenosu stvarnih prava na nepokretnostima, ugovora o prenosu autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, kao i udela u kapitalu pravnih lica;

2) isteka svakog kalendarskog polugodišta u kojem je izvršen prenos hartija od vrednosti.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana rok za podnošenje poreske prijave je 120 dana od dana prodaje nepokretnosti po osnovu koje obveznik može da ostvari pravo na poresko oslobođenje saglasno članu 79. stav 1. ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana za prenos prava koje je preduzetnik evidentirao u poslovnim knjigama ne podnosi se poreska prijava iz stava 1. ovog člana, već se podaci o kapitalnom dobitku, odnosno gubitku iskazuju u poreskom bilansu.

Obveznik poreza na prihode od izdavanja nepokretnosti, kao i obveznik poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari, dužni su da podnesu poresku prijavu najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o izdavanju nepokretnosti, odnosno zaključenja ugovora o davanju u zakup pokretnih stvari.

Poresku prijavu sa obračunatim porezom za koji je članom 100a ovog zakona utvrđena obaveza samooporezivanja, osim iz st. 1. i 4. ovog člana, podnosi se u roku od 45 dana od dana ostvarivanja prihoda.

Organizator tržišta kapitala u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala dužan je da u roku od 30 dana od isteka svakog kalendarskog polugodišta Poreskoj upravi – Centrali u elektronskom obliku dostavi izveštaj o prenosu hartija od vrednosti izvršenom u tom polugodištu.

Oblik i sadržaj izveštaja iz stava 6. ovog člana propisuje ministar.

OBVEZNIK KOJI U TOKU GODINE IZVRŠI PRENOS PRAVA PO OSNOVU KOJEG MOŽE NASTATI KAPITALNI DOBITAK ILI GUBITAK U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, DUŽAN JE DA PODNESE PORESKU PRIJAVU NAJKASNIJE U ROKU OD 30 DANA OD:

1) DANA KADA JE OSTVARIO ILI ZAPOČEO OSTVARIVANjE PRIHODA PO OSNOVU PRENOSA STVARNIH PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA, AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE, KAO I UDELA U KAPITALU PRAVNIH LICA;

2) ISTEKA SVAKOG KALENDARSKOG POLUGODIŠTA U KOJEM JE IZVRŠEN PRENOS HARTIJA OD VREDNOSTI.

IZUZETNO OD STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA, ROK ZA PODNOŠENjE PORESKE PRIJAVE JE 120 DANA OD DANA PRODAJE NEPOKRETNOSTI PO OSNOVU KOJE OBVEZNIK MOŽE DA OSTVARI PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENjE SAGLASNO ČLANU 79. STAV 1. OVOG ZAKONA.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, ZA PRENOS PRAVA KOJE JE PREDUZETNIK EVIDENTIRAO U POSLOVNIM KNjIGAMA NE PODNOSI SE PORESKA PRIJAVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, VEĆ SE PODACI O KAPITALNOM DOBITKU, ODNOSNO GUBITKU ISKAZUJU U PORESKOM BILANSU.

PREDUZETNIK KOJI POREZ PLAĆA NA PAUŠALNO UTVRĐEN PRIHOD DUŽAN JE DA POSEBNO PODNESE PORESKU PRIJAVU ZA PRIHODE NA KAPITALNE DOBITKE.

PORESKU PRIJAVU SA OBRAČUNATIM POREZOM ZA KOJI JE ČLANOM 100A STAV 1. TAČKA 3) I STAVOM 2. TOG ČLANA UTVRĐENA OBAVEZA SAMOOPOREZIVANjA, PODNOSI SE U ROKU OD 30 DANA OD DANA OSTVARIVANjA PRIHODA.

ORGANIZATOR TRŽIŠTA KAPITALA U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA DUŽAN JE DA U ROKU OD 30 DANA OD ISTEKA SVAKOG KALENDARSKOG POLUGODIŠTA PORESKOJ UPRAVI – CENTRALI U ELEKTRONSKOM OBLIKU DOSTAVI IZVEŠTAJ O PRENOSU HARTIJA OD VREDNOSTI IZVRŠENOM U TOM POLUGODIŠTU.

OBLIK I SADRŽAJ IZVEŠTAJA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA PROPISUJE MINISTAR.

Član 96.

Obveznik – nerezident podnosi poresku prijavu za pojedine vrste prihoda za koje nije predviđeno plaćanje poreza po odbitku.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se poreskom organu na čijoj teritoriji je obveznik ostvario prihode, odnosno prema boravištu obveznika.

Za obveznika iz stava 1. ovog člana, plaćeni porez po poreskoj prijavi iz stava 2. ovog člana, zajedno sa plaćenim porezima po odbitku, smatra se konačno utvrđenom poreskom obavezom.

IZUZETNO OD STAVA 3. OVOG ČLANA, ZA NEREZIDENTA OBVEZNIKA GODIŠNjEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA IZ ČLANA 87. OVOG ZAKONA, KONAČNO UTVRĐENA PORESKA OBAVEZA ODNOSI SE I NA GODIŠNjI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA.

Član 98.

Poresku prijavu obveznik je dužan da podnese:

1) za prihode od samostalne delatnosti – poreskom organu na čijoj teritoriji ima registrovano sedište;

2) brisana („Službeni glasnik RS”, broj 47/13)

3) za godišnji porez na dohodak građana, za kapitalne dobitke i za ostale prihode na koje se porez ne plaća po odbitku – poreskom organu na čijoj teritoriji obveznik ima prebivalište.

PORESKU PRIJAVU OBVEZNIK JE DUŽAN DA PODNESE:

1) ZA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI – PORESKOM ORGANU NA ČIJOJ TERITORIJI IMA REGISTROVANO SEDIŠTE;

2) ZA PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI – PORESKOM ORGANU NA ČIJOJ TERITORIJI SE NALAZI NEPOKRETNOST;

3) ZA GODIŠNjI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA, ZA KAPITALNE DOBITKE I ZA OSTALE PRIHODE NA KOJE SE POREZ NE PLAĆA PO ODBITKU – PORESKOM ORGANU NA ČIJOJ TERITORIJI OBVEZNIK IMA PREBIVALIŠTE, ODNOSNO BORAVIŠTE.

Član 99.

Po odbitku od svakog pojedinačno ostvarenog prihoda utvrđuju se i plaćaju porezi na sledeće prihode:

1) zarade;

2) prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, ako je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik;

3) prihode od kapitala, ako je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik;

4) brisana („Službeni glasnik RS”, broj 47/13)

5) prihode od davanja u zakup pokretnih stvari, ako je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik;

6) dobitke od igara na sreću;

7) prihode od osiguranja lica;

7a) prihode sportista i sportskih stručnjaka;

8) ostale prihode, ako je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik.

PO ODBITKU OD SVAKOG POJEDINAČNO OSTVARENOG PRIHODA UTVRĐUJU SE I PLAĆAJU POREZI NA SLEDEĆE PRIHODE:

1) ZARADE;

2) PRIHODE OD AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE, AKO JE ISPLATILAC PRIHODA PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK;

3) PRIHODE OD KAPITALA, AKO JE ISPLATILAC PRIHODA PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK;

4) PRIHODE OD NEPOKRETNOSTI, AKO JE ISPLATILAC PRIHODA PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK;

5) PRIHODE OD DAVANjA U ZAKUP POKRETNIH STVARI, AKO JE ISPLATILAC PRIHODA PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK;

6) DOBITKE OD IGARA NA SREĆU;

7) PRIHODE OD OSIGURANjA LICA;

8) PRIHODE SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNjAKA;

9) OSTALE PRIHODE, AKO JE ISPLATILAC PRIHODA PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK.

Pod pravnim licem u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se i deo pravnog lica, odnosno poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica koja je registrovana kod nadležnog državnog organa (predstavništvo i dr.), kao i državni organi i organizacije.

Član 100.

Po rešenju nadležnog poreskog organa utvrđuje se i plaća porez na:

1) paušalni prihod od samostalne delatnosti;

2) godišnji porez na dohodak građana.

PO REŠENjU NADLEŽNOG PORESKOG ORGANA UTVRĐUJE SE I PLAĆA POREZ NA:

PAUŠALNI PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI;

KAPITALNI DOBITAK;

3) GODIŠNjI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA.

Član 100a

Samooporezivanjem utvrđuju se i plaćaju porezi na sledeće prihode:

1) prihode od samostalne delatnosti preduzetnika koji vodi poslovne knjige u skladu sa članom 43. stav 2. ovog zakona;

2) kapitalne dobitke;

3) prihode koje isplaćuje isplatilac koji nije pravno lice ili preduzetnik, i to:

(1) prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE;

(2) kamate;

(3) prihode od izdavanja nepokretnosti i davanja u zakup pokretnih stvari;

(4) druge prihode iz člana 85. ovog zakona.

Ako isplatilac prihoda nema obavezu da obračuna i plati porez po odbitku, obavezu utvrđivanja i plaćanja poreza samooporezivanjem ima obveznik koji ostvaruje zarade i druge prihode u ili iz druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije, kao i u drugom slučaju kada isplatilac prihoda nema obavezu da obračuna i plati porez po odbitku.

POREZ NA ZARADU I DRUGE PRIHODE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, UTVRĐUJE SE I PLAĆA NA PRIHOD KOJI JE OBVEZNIK PRIMIO, ODNOSNO IZ KOGA JE DUŽAN DA PLATI PRIPADAJUĆE OBAVEZE.

Član 101.

Porez po odbitku iz člana 99. ovog zakona, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod, isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune PROPISANI JEDINSTVENI UPLATNI RAČUN u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Član 109.

Porez na paušalno utvrđen prihod od samostalne delatnosti poreski organ utvrđuje na osnovu podataka iz poreske prijave, kriterijuma i elemenata utvrđenih u skladu sa članom 41. ovog zakona.

Do donošenja rešenja o utvrđivanju poreza za tekuću godinu, obveznici POREZA iz stava 1. ovog člana dužni su da plaćaju porez u visini obaveze koja odgovara iznosu poreza utvrđenog rešenjem za prethodnu godinu.

POREZ NA KAPITALNE DOBITKE NADLEŽNI PORESKI ORGAN UTVRĐUJE NA OSNOVU PODATAKA IZ PORESKE PRIJAVE KAO I NA OSNOVU DRUGIH PODATAKA.

OBVEZNIK POREZA NA KAPITALNI DOBITAK U PORESKOJ PRIJAVI ISKAZUJE PODATKE O CENI OSTVARENOJ PRENOSOM PRAVA, UDELA I HARTIJA OD VREDNOSTI I NjIHOVOJ NABAVNOJ CENI I PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENjE.

AKO OBVEZNIK NE PODNESE PORESKU PRIJAVU, PORESKA OBAVEZA SE UTVRĐUJE NA OSNOVU PODATAKA O OSTVARENOM KAPITALNOM DOBITKU KOJIM RASPOLAŽE NADLEŽNI PORESKI ORGAN.

PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENjE IZ ČLANA 79. STAV 1. I ČLANA 80. OVOG ZAKONA UTVRĐUJE SE REŠENjEM NADLEŽNOG PORESKOG ORGANA NA OSNOVU DOKUMENTACIJE O REŠAVANjU STAMBENOG PITANjA, PRILOŽENE UZ PORESKU PRIJAVU.

POVRAĆAJ PLAĆENOG POREZA NA KAPITALNE DOBITKE IZ ČLANA 79. STAV 2. OVOG ZAKONA OSTVARUJE SE NA ZAHTEV OBVEZNIKA, UZ KOJI JE PRILOŽENA DOKUMENTACIJA O REŠAVANjU STAMBENOG PITANjA.

Godišnji porez na dohodak građana poreski organ utvrđuje na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i drugih podataka koji su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze.

Porez na prihode od samostalne delatnosti

Član 110.

Porezi koji se utvrđuju rešenjem poreskog organa plaćaju se u roku od:

1) 15 dana po isteku svakog meseca – na paušalno utvrđen prihod od samostalne delatnosti;

2) 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana.

2) 15 DANA OD DANA DOSTAVLjANjA REŠENjA O UTVRĐIVANjU POREZA – NA GODIŠNjI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA I NA KAPITALNE DOBITKE.

Obveznik poreza na kapitalni dobitak u poreskoj prijavi iskazuje podatke o ceni ostvarenoj prenosom prava, udela i hartija od vrednosti i njihovoj nabavnoj ceni usklađenoj u skladu sa ovim zakonom, pravo na poresko oslobođenje i utvrđuje visinu poreske obaveze.

Ako je obveznik iz stava 1. ovog člana stekao pravo na poresko oslobođenje posle podnošenja poreske prijave, ima pravo na povraćaj plaćenog poreza koje se ostvaruje u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Obveznik poreza koji se u skladu sa ovim zakonom utvrđuju samooporezivanjem, osim poreza iz stava 1. ovog člana, u poreskoj prijavi iskazuje podatke o vrsti i visini ostvarenog prihoda i druge podatke od značaja za utvrđivanje visine poreske obaveze, kao i visinu poreske obaveze utvrđene u skladu sa ovim zakonom u zavisnosti od vrste prihoda.

ČLAN 40.

POSTUPCI UTVRĐIVANjA I NAPLATE POREZA NA KAPITALNE DOBITKE KOJI NISU OKONČANI DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, OKONČAĆE SE PO ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

ČLAN 41.

POSLODAVAC KOJI KORISTI PORESKU OLAKŠICU IZ ČLANA 21V ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 24/01, 80/02, 80/02-DR. ZAKON, 135/04, 62/06, 65/06-ISPRAVKA, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ISPRAVKA, 108/13, 57/14 I 68/14-DR. ZAKON), ZA ODREĐENO NOVOZAPOSLENO LICE, NASTAVLjA DA KORISTI OLAKŠICU U SKLADU SA ČLANOM 7. OVOG ZAKONA.

POSLODAVAC KOJI ZASNUJE RADNI ODNOS SA NOVOZAPOSLENIM LICIMA OD 1. JANUARA 2016. GODINE, MOŽE DA SE OPREDELI DA PO OSNOVU RADNOG ODNOSA SA TIM LICIMA KORISTI PORESKU OLAKŠICU IZ ČLANA 7. ILI IZ ČLANA 8. OVOG ZAKONA.

ČLAN 42.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU 1. JANUARA 2016. GODINE.

Ostavite komentar