Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

O B R A Z L O Ž E Nj E

FINANSIJSKOG PLANA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

ZA 2018. GODINU

Novembar 2017. godine

1. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE FINANSIJSKOG PLANA

Pravni osnov za donošenje finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) definisan je: članom 13. tačka 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09, 88/10 i 38/15), kojim je propisano da Upravni odbor Nacionalne službe donosi finansijski plan, i članom 6. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (ispr.), 108/13, 142/14, 68/15 (dr.zakon), 103/15 i 99/16), kojim je propisano da finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije.

Članom 38. Zakona o budzetskom sistemu utvrđeno je da su organizacije obaveznog socijalnog osiguranja obavezne da pripreme finansijske planove na osnovu smernica utvrđenih Fiskalnom strategijom. Kako Fiskalna strategija nije doneta u Zakonom definisanom roku, Nacionalna služba je Predlog finansijskog plana za 2018. godinu izradila na osnovu inputa dobijenih od Ministarstva finansija (dopis broj: 401-00-03470/2017 -03 od 07. novembra 2017. godine) i instrukcija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Članom 43. Zakona o budzetskom sistemu utvrđeno je da na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja saglasnost daje Narodna skupština Republike Srbije.

2. PRAVNI OSNOV ZA PLANIRANjE POJEDINAČNIH PRIHODA I PRIMANjA

Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja utvrđen je članom 19. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti kojim je propisano da prihode Nacionalne službe čine sredstva:

doprinosa za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

iz budzeta Republike Srbije;

ostvarena ulaganjem kapitala;

domaćih i inostranih kredita, u skladu sa zakonom;

poklona, donacija i legata i

druga sredstva ostvarena u skladu sa zakonom.

U Finansijskom planu Nacionalne službe za 2018. godinu planirani su sledeći prihodi i primanja: prihodi od doprinosa za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti, donacije od međunarodnih organizacija, transferi iz budzeta Republike Srbije – iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, transferi od drugih nivoa vlasti – lokalnih samouprava, drugi prihodi, memorandumske stavke, transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, primanja od prodaje nefinansijske imovine i primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine.

2.1. Doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti

Pravni osnov za planiranje doprinosa za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti utvrđen je već navedenim članom 19. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, kao i članom 16. Zakona o budzetskom sistemu.

Stopa doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti utvrđena je članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 i 112/15) u visini od 1,5 %, dok je osnovica doprinosa uređena čl. 13. – 35. istog zakona.

2.2. Transfer iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom

U skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09 i 32/13) Vlada je donela odluku o osnivanju Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS”, broj 36/10). Deo sredstava Budzetskog fonda transferiše se Nacionalnoj službi za realizaciju profesionalne rehabilitacije, mera aktivne politike zapošljavanja za osobe sa invaliditetom, subvencije zarada osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva koje poslodavac zaposli na neodređeno vreme i drugo.

2.3. Transferi od drugih nivoa vlasti – OPŠTINA

Transfere od opština-lokalnih samouprava Nacionalna služba ostvaruje u skladu sa čl. 60 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, prema kome jedinica lokalne samouprave u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja (LAPZ) obezbeđuje više od polovine sredstava potrebnih za finansiranje određenog programa ili mere aktivne politike zapošljavanja.

U skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada, jedinice lokalnih samouprava mogu kreirati nove programe ili mere aktivne politike zapošljavanja, uvrstiti ih u LAPZ i u celosti finansirati iz sredstava budzeta lokalne samouprave, čime doprinose održivom razvoju na lokalnom nivou kroz povećanje zapošljavanja, unapređenje kvaliteta radne snage, podizanje nivoa konkurentnosti i zapošljivosti nezaposlenih lica. Za ove mere lokalne samouprave transferišu sredstva Nacionalnoj službi koja pruža stručnu i tehničku podršku u realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja koje se finansiraju iz ovih sredstava.

2.4. Donacije od međunarodnih organizacija

Donacije od međunarodnih organizacija čine prihodi koje Nacionalna služba ostvaruje po osnovu učešća u realizaciji međunarodnih projekata na osnovu potpisanih sporazuma i ugovora.

2.5. Drugi prihodi

Druge prihode čine prihodi koje Nacionalna služba ostvaruje po osnovu davanja u zakup prostora sa kojim raspolaže, prihodi od prodaje dobara i usluga, mešoviti i neodređeni prihodi koji obuhvataju prihode od povraćaja za novčane naknade, prihode od prinudne naplate, prihode od naplate štete po osnovu osiguranja i sl.

2.6. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

U okviru memorandumskih stavki za refundaciju rashoda evidentiraju se prihodi po osnovu refundacija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za bolovanje preko 30 dana i refundacija naknade zarada za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

2.7. Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou

Na ovoj poziciji evidentiraju se transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe, kao i doprinos za slučaj nezaposlenosti koji plaća Nacionalna služba po članu 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

2.8. Primanja od prodaje nefinansijske imovine odnose se na primanja ostvarena prodajom osnovnih sredstava.

2.9. Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine odnose se na primanja od otplate stambenih kredita, otplate za prodate društvene stanove u prethodnim godinama, kao i na primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala.

3. OSNOVNI PLANSKI I OBRAČUNSKI ELEMENTI KOJI SU KORIŠĆENI ZA IZRADU FINANSIJSKOG PLANA

Pri izradi Finansijskog plana korišćeni su parametri u skladu sa instrukcijama Ministarstva finansija i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i to:

ukupno planirani prihodi i primanja iznose 25.150.000.000 dinara, u okviru čega doprinosi za socijalno osiguranje iznose 22.900.000.000 dinara

neraspoređen višak prihoda i primanja iz ranijih godina koji se koristi za finansiranje rashoda i izdataka u 2018. godini iznosi 2.850.000.000 dinara

ukupna sredstva Nacionalne službe za finansiranje rashoda i izdataka u 2018. godini iznose 28.000.000.000 dinara

ukupno planirani rashodi i izdaci iznose 28.000.000.000 dinara

Projektovana inflacija, godišnji prosek za 2018. godinu 2,7%

Realni rast BDP za 2018. godinu 3,5%

BDP po tekućim tržišnim cenama za 2018. godinu se procenjuje na 4,755 mlrd. din

Projektovana inflacija za 2019. godinu 2,8%, a za 2020. godinu 3,0%

Realni rast BDP za 2019. godinu 3,5%, a za 2020. godinu 4,0%

BDP u mlrd. dinara za 2019. godinu 5,057, a za 2020. godinu 5,417

Ukupni prihodi i primanja u mlrd. dinara u 2019. godini 30,4 a u 2020. godini 32,1

Ukupni rashodi i izdaci u mlrd. dinara u 2019. godini 26,9 a u 2020. godini 27,5.

4. OSNOVNI PODACI O NACIONALNOJ SLUŽBI ZA ZAPOŠLjAVANjE ORGANIZACIJI OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIONA STRUKTURA, ZAPOSLENI, IMOVINA)

Nacionalna služba je osnovana Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni Glasnik RS”, broj 71/03 i 84/04 – dr. zakon), i kao pravni sledbenik Republičkog zavoda za tržište rada, upisana je 16. marta 2004. godine u sudski registar nadležnog suda. Kao institucija koja se bavi poslovima zapošljavanja postoji preko 90 godina.

Nacionalna služba definisana je kao pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje koja obavlja poslove zapošljavanja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, ostvarivanja prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti i drugih prava u skladu sa zakonom, vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja kao i stručno-organizacione, upravne, ekonomsko-finansijske i druge opšte poslove u oblasti zapošljavanja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Unutrašnja organizacija Nacionalne službe uređena je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Nacionalnoj službi. Pravilnikom su obrazovane osnovne organizacione jedinice:

1. Direkcija

1.1. radna jedinica u Beogradu

2. Pokrajinske službe za zapošljavanje i

3. filijale.

Direkcija i pokrajinske službe su obrazovane na funkcionalnom principu, a filijale na teritorijalnom principu. Obrazovane su 34 filijale koje se sastoje od službi, ispostava i kancelarija.

Poslove iz delokruga rada Nacionalne službe obavlja 1.653 zaposlenih na neodređeno vreme (preko 70% sa visokom i višom stručnom spremom), u oko 190 objekata širom Republike Srbije.

Finansijsko poslovanje odvija se preko podračuna, koji su otvoreni za direkciju, 2 pokrajinske službe i 34 filijale, a u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS“, broj 113/13, 8/14 i 24/16).

5. OBRAZLOŽENjE PO VRSTAMA PRIHODA I PRIMANjA

U okviru Opšteg dela finansijskog plana Nacionalne službe za 2018. godinu, planirani prihodi i primanja (klase 7,8 i 9) iznose ukupno 25.150.000 hiljada dinara.

Pored tekućih prihoda i primanja Finansijskim planom Nacionalne službe za 2018. godinu predviđeno je i korišćenje dela neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina u iznosu od 2.850.000 hiljada dinara tako da ukupna sredstva Nacionalne službe za finansiranje rashoda i izdataka u 2018. godini iznose 28.000.000 hiljada dinara.

700000 TEKUĆI PRIHODI

Tekuće prihode Nacionalne službe u iznosu od 25.148.000 hiljada dinara čine: prihodi od socijalnih doprinosa u iznosu od 22.900.000 hiljada dinara; donacije od međunarodnih organizacija 737.000 hiljada dinara, transferi od drugih nivoa vlasti u iznosu od 1.300.000 hiljada dinara, drugi prihodi u iznosu od 108.000 hiljada dinara, memorandumske stavke za refundaciju rashoda u iznosu od 10.000 hiljada dinara i transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 93.000 hiljada dinara.

720000 SOCIJALNI DOPRINOSI

Prihod od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti planiran je u iznosu od 22.900.000 hiljada dinara.

Struktura planiranih prihoda od doprinosa za socijalno osiguranje je sledeća:

721100 – doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih u iznosu od 10.763.000 hiljada dinara;

721200 – doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca u iznosu od 11.221.000 hiljada dinara;

721300 – doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih u iznosu od 916.000 hiljada dinara.

732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Na ovoj poziciji planirano je 737.000 hiljada dinara za realizaciju projekata koji se iz sredstava donacija realizuju preko Nacionalne službe. U okviru ove pozicije predviđeni su procenjeni preostali prihodi iz ove godine koji će biti preneti u narednu godinu, kao i procenjeni prihodi koji će se ostvariti u toku 2018. godine.

Detaljniji podaci o projektima iz donacija koji će se realizovati u narednoj godini dati su u poglavlju 6. PROGRAMSKE INFORMACIJE.

733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI

Na ovoj poziciji ukupno su planirana sredstva u iznosu od 1.300.000 hiljada dinara i to:

73312120 Transfer iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom u iznosu od 550.000 hiljada dinara koristiće se za finansiranje profesionalne rehabilitacije, procene radne sposobnosti, mera aktivne politike zapošljavanja za osobe sa invaliditetom, subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i dr. u skladu sa Zakonom. Raspored i korišćenje ovih sredstava vrši se po posebnom aktu Vlade.

73316500 Tekući transfer od drugih nivoa vlasti – (opštine) planiran je u iznosu od 750.000 hiljada dinara, namenjen je za isplatu programa i mera aktivne politike zapošljavanja za koje sredstva obezbeđuju lokalne samouprave – opštine.

740000 DRUGI PRIHODI, planirani su u iznosu od 108.000 hiljada dinara, a u okviru istih:

741000 PRIHODI OD IMOVINE – 10.000 hiljada dinara i isti se odnose na ostvarene prihode od kamata na povraćaje sredstava Nacionalnoj službi po raznim osnovama (povraćaji novčanih naknada, povraćaji aktivnih mera…);

742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA u ukupnom iznosu od 1.000 hiljada dinara koji se odnose na prihode od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prihode organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice;

745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI koji obuhvataju prihode od povraćaja novčanih naknada, prihode od povraćaja za aktivne mere zapošljavanja, prihode od prinudne naplate, prihode od naplate štete po osnovu osiguranja i slično, u iznosu od 97.000 hiljada dinara.

770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA, planirane su u iznosu od 10.000 hiljada dinara i obuhvataju prihode ostvarene po osnovu refundacija bolovanja preko 30 dana i refundaciju naknade zarada za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta i slično. Planirani iznos obuhvata deo refundacije koji se odnosi na tekuću godinu i deo za refundaciju rashoda iz prethodne godine.

780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU planirani su u iznosu od 93.000 hiljada dinara, obuhvataju transfere od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe i doprinos za slučaj nezaposlenosti koji plaća Nacionalna služba po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE iznose 1.000 hiljada dinara i odnose se na primanja koja se očekuju po osnovu prodaje osnovnih sredstava (automobili i sl.).

900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE iznose 1.000 hiljada dinara i odnose se na očekivana primanja od otplate stambenih kredita i primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala.

6. PROGRAMSKE INFORMACIJE

Nacionalna služba je Finansijski plan za 2018. godinu utvrdila u skladu sa planiranim prelaskom organizacija za obavezno socijalno osiguranje na programski način izrade budzeta i dobijenim instrukcijama od Ministarstva finansija. S tim u vezi utvrđena je programska struktura rashoda i izdataka za opšti i posebni deo finansijskog plana Nacionalne službe kao i programske informacije, ciljevi i pokazatelji učinka za programe i programske aktivnosti, tj. projekte unutar njih.

Ukupno planirani rashodi i izdaci utvrđeni su u iznosu od 28.000.000 hiljada dinara.

Programskom strukturom rashoda i izdataka Nacionalne službe utvrđena su tri programa:

PROGRAM: 0810 – PODRŠKA SPROVOĐENjU POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE sa ukupno planiranim rashodima i izdacima u iznosu od 5.985.200 hiljada dinara;

PROGRAM: 0811 – OSTVARIVANjE PRAVA IZ OSIGURANjA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI I DRUGIH PRAVA sa ukupno planiranim rashodima i izdacima u iznosu od 16.188.000 hiljada dinara;

PROGRAM: 0803 – AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLjAVANjA sa ukupno planiranim rashodima i izdacima u iznosu od 5.826.800 hiljada dinara;

PROGRAM: 0810 -PODRŠKA SPROVOĐENjU POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

Opis: U okviru programa „Podrška sprovođenju poslova iz nadležnosti Nacionalne službe za zapošljavanje“ realizuju se aktivnosti i poslovi koji obezbeđuju nesmetano funkcionisanje Nacionalne službe za zapošljavanje u svim segmentima poslovanja u cilju održanja pružanja usluga korisnicima na zadovoljavajućem nivou.

Odgovorno lice: Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje

Cilj 1 Unapređenje efikasnosti poslovanja i održanje kvaliteta pružanja usluga Nacionalne službe za zapošljavanje na zadovoljavajućem nivou Indikator 1.1. Naziv: Procenat anketiranih nezaposlenih i poslodavaca koji su zadovoljni uslugama koje nudi NSZ Indikator 1.1. Naziv: Broj nezaposlenih lica uključen u mere aktivne politike zapošljavanja Indikator 1.1. Naziv: broj osoba sa invaliditetom uključen u programe i mere za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom Indikator 1.1. Naziv: broj zaključenih sporazuma o realizaciji LAPZ. Indikator 1.1. Naziv: Broj lica za koji je izvršena procena radne sposobnosti Indikator 1.1. Naziv: Najmanje 3025 nezaposlenih lica sa evidencije NSZ uključeni u programe zapošljavanja Indikator 1.1. Naziv: pripremljeni onlajn seminari u cilju održivoti i prenosivosti projektnih rezultata tokom i nakon završetka projekta

Indikator 1.1. |Naziv: % zadovoljnih korisnika |Jedin. mere

procenat |Bazna god.

2016. |Bazna vred.

50 |2018

65 |2019

80 |2020

/ | | |Komentar: praćenje broja korisnika razvijenih alata (studenti, nezaposleni, poslodavci…) putem evidencije RZS i NSZ | | | | | | | |

Obrazloženje za rashode i izdatke vezane za projekat: Ukupno planirana sredstva iznose 7.000 hiljada dinara, od čega za:

422 troškove putovanja 2.785 hiljada dinara

423 – usluge po ugovoru 300 hiljada dinara

426 – materijal 572 hiljada dinara i

471 – Prava iz socijalnog osiguranja u iznosu od 3.343 hiljada dinara za programe i mere aktivne politike zapošljavanja koja se finansiraju iz ovih sredstava.

Projekti čija realizacija se očekuje iz ovih sredstava su:

Projekat – Poboljšanje uslova života interno raseljenih lica – UNDP

Pravni osnov: Ugovor o mikrokapitalnoj investiciji br. 0040-9-18/2009 od 8.12.2009.

Opis:  Projekat je imao za cilj povećanje zaposlenosti ugroženih grupa (posebno interno raseljenih lica) u jugozapadnoj Srbiji kroz realizaciju aktivnih mera tržišta rada. Ugovorom je predviđena donacija Nacionalnoj službi u iznosu od 85.000 USD (u dinarskoj protivvrednosti). Sredstva su namenjena za zapošljavanje 50 interno raseljenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje sa teritorije opština Kragujevac, Kraljevo i Vranje kroz mere subvencije za otvaranje radnih mesta i programe prekvalifikacije i dokvalifikacije u periodu 2009-2010. godina. U toku je realizacija preostalih finansijskih sredstava po osnovu Ugovora, u iznosu od 2.336.272,13 dinara, na osnovu čega će biti definisane kvote za realizaciju istih u navedenim opštinama.

Projekat – Promocija zapošljavanja mladih u Srbiji (MOR)

Pravni osnov: Ugovor o donaciji između Nacionalne službe za zapošljavanje R.Srbije kao institucije primaoca donacije i Međunarodne organizacije rada kao implementacionog partnera

Opis: Projekat je finansiralo Ministarstvo inostranih poslova Italije u ukupnom iznosu od 1,2 miliona dolara, a namenjen je razvoju politike zapošljavanja mladih i sprovođenju probnih aktivnih programa tržišta rada za ugrožene kategorije mladih. Sredstva su namenjena realizaciji sledećih mera: – obuka u institucijama, – obuka na radnom mestu, – programi sticanja radnog iskustva, – subvencije za zapošljavanje, – promocija samozapošljavanju, – javni radovi, a ciljna grupa su mlada nezaposlena lica uzrasta 15-30 godina, sa evidencije NSZ koji pripadaju kategoriji teže zapošljivih (dugoročno nezaposleni sa niskim nivoom obrazovanja). Projekat je realizovan u periodu 2009-2010. godina. Preostala sredstva u iznosu od 1.006.357,20 dinara će biti realizovana u skladu sa Ugovorom o donaciji.

Projekat – Prelazak iz školovanja u svet rada za studente sa invaliditetom u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini – Trans2work (donator Erazmus+)

Pravni osnov: Sporazum o saradnji sa Univerzitetom Makedonija iz Soluna (nosiocem projekta), potpisanim na osnovu Ugovora o grantu broj 2015-3720/011-011 (referentni broj projekta: 561847-EPP-1-2015-EL-EPPKA2-CBHE- JP)

Opis: Projekat se sprovodi u okviru ERAZMUS+ programa EU, u periodu 2015-2018.godine. Okuplja 22 partnera iz sedam zemalja među kojima su visokoškolske institucije, nevladine organizacije, udruženja poslodavaca i službe za zapošljavanje. Ukupna vrednost projekta je 995.333,00evra. Cilj projekta je da:

– pripremi i unapredi visokoobrazovne institucije  u pogledu pružanja podrške studentima sa invaliditetom  u njihovoj  tranziciji  od  fakulteta do  radnog mesta; – poveže visoko obrazovanje sa radnim okruženjem koje je primereno osobama sa invaliditetom; – asimilira tranzicione mogućnosti i veštine sa praksama i politikama EU; – pripremi poslodavce  da bolje razumeju potrebe  zaposlenih lica sa invaliditetom u cilju kreiranja i ponude novih radnih mesta za ove osobe.

Osnovna ciljna grupa kojoj je ovaj projekat namenjen je široka grupa postojećih i budućih diplomaca sa invaliditetom  i poslodavaca iz privatnog i javnog sektora.

Nacionalna služba za zapošljavanje će pružiti podršku realizaciji različitih projektnih aktivnosti među kojima su najznačajnije:-Istraživanje i analiza potreba poslodavaca i studenata sa invaliditetom;-Kreiranje veb portala koji će povezivati poslodavace, studente sa invaliditetom i mentore univerzitetskih centara  za karijerni razvoj u svim partnerskim zemljama i sadržati bazu otvorenih radnih mesta, obrazovnih programa i praksi za osobe sa invaliditetom;-Edukacija nastavnog osoblja, poslodavaca i studenata sa invaliditetom na temu karijernog razvoja i zapošljavanja;-Promocija zapošljavanja i podizanje svesti poslodavaca u vezi sa prednostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Projekat – Razvoj i implementacija sistema za vrednovanje performansi sa visokoškolske institucije u Srbiji – Peshes (donator Erazmus+)

Pravni osnov: Sporazum o saradnji sa Pravim fakultetom Univerziteta u Beogradu (nosiocem projekta), potpisanim na osnovu Ugovora o grantu broj 2016-3620/001-001 (referentni broj projekta: 573820-EPP-1-2016-RS-EPPKA2-CBHE- SP)

Opis: Kroz projekat će se definisati i implementirati set indikatora za merenje performansi visokoškolskih institucija i studijskih programa i pilotirati model za njihovo rangiranje. Krajnji cilj projekta je integracija tog modela u sistem visokoškolskog obrazovanja čime bi se omogućilo kvalitetnije planiranje obrazovne politike i upravljanje finansiranjem visokoškolskih institucija;

Nosilac projekta je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Ukupna vrednost projekta je 880.000evra, a period implementacije 2016-2019.

Nacionalna služba za zapošljavanje će podržati akademske partnere u realizaciji projektnih ciljeva kroz pružanje i tumačenje informacija o trendovima na tržištu rada, učešće u definisanju seta ključnih indikatora u izabranim oblastima, pripremu projektnih izveštaja i realizaciju svih ostalih pratećih projektnih aktivnosti.

Projekat – Mogućnost za dokvalifikaciju: nove prilike za razvoj ranih veština odraslih ljudi u Srbiji (EaSI Program EU)

Pravni osnov: Potpisan Mandat od strane direktora NSZ čime se ovlašćuje podnosilac projekta da u ime Nacionalne službe podnese aplikaciju, odnosno, u slučaju odabira predloga projekta za finansiranje, potpiše Ugovor o grantu sa Evropskom komisijom

Opis: Predlog projekta je podnet po konkursu EaSI programa Evropske unije. Osnovni cilj projekta je da se stvori čvrsta osnova u Republici Srbiji za implementaciju Preporuka Saveta Evrope u vezi sa “mogućnostima dokvalifikacije” utvrđujući sve postojeće odredbe na koje se “mogućnosti dokvalifikacije” mogu nadograditi, i identifikovanjem jazova koje treba rešiti u saradnji sa relevantnim zainteresovanim stranama i nacionalnim vlastima u usmeravanju “mogućnosti dokvalifikacije” ka prioritetnim grupama. Projekat treba da rezultira u olakšanom pristupu odraslih sa niskim nivoom veština i kvalifikacija fleksibilnim mogućnostima za povećanje njihove pismenosti, numeričkim veštinama, i digitalnim veštinama kako bi im omogućio dalji napredak ka višim nivoima kvalifikacija i ponovo ih uveo u process učenja. Partneri na projektu su Ministartsvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Otvoreni univerzitet Subotica i NSZ. Predviđeno trajanje projekta je 24 meseca, a ukupan budzet je 335,667.29 evra.

Napomena: Očekuje se informacija o odluci Evropske komisije

Projekat – Spajamo tačke – pravo na rad jednako za sve (Evropski program za ljudska prava i demokratiju – EIDHR)

Pravni osnov: Sporazum o saradnji sa nosiocem projekta (sklapa se nakon potpisivanja Ugovora o grantu između nosioca projekta i EK)

Opis: Projekat je podnet u okviru Javnog poziva Evropskog instrumenta za demokratiju – program za Srbiju 2016 i 2017 (EIDHR EuropeAid/152409/DD/ACT/RS) u vidu idejnog koncepta. Opšti cilj projekta je veće poštovanje i bolja zaštita prava na rad i iz rada za pripadnike ugroženih grupa, u svrhu inkluzije i socijalne kohezije u Srbiji. Nosilac projekta je Fondacija Centar za demokratiju, a partneri su Udruženje građana ForcaPožega, NVO Timočki klub Knjaževac i NVO Centar lokalne demokratije (LDA) Subotica. Prema propozicijama javnog poziva, NSZ može imati status saradnika, a konceptom je predviđeno da se zaposleni iz NSZ uključe u okrugle stolove, debate i druge događaje na lokalnom i nacionalnom nivou, namenjene promociji socijalne inkluzije na tržištu rada, te je predlog da se za potrebe angažovanja na okvirno 30 događaja predvide troškovi boravka za zaposlene u NSZ (iz donacije) u ukupnom iznosu od 600,00 evra. Projekat je stavljen na rezervnu listu do kraja 2017.godine nakon čega će se, ukoliko bude odobren, pristupiti sastavljanju pune prijave i preciznom definisanju uloge i nivoa angažovanja svih partnera i saradnika, a sa realizacijom će početi u toku 2018.

Ostali projekti (Inerreg IPA)

Pravni osnov: Ugovor o grantu između aplikanta i Evropske komisije

Opis: Programi prekogranične saradnje Evropske unije u okviru IPA programa predstavljaju finansijsku podršku saradnji pograničnih teritorija susednih država na rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, između ostalog i zapošljavanja.

Imajući u vidu da se u 2018. godini očekuje  objavljivanje javnih poziva u okviru programa IPA II Prekogranična saradnja (Rumunija, Hrvatska, Crna Gora, BiH,), finansijskim planom za 2018. godinu predviđeno je potencijalno učešće NSZ u projektima čije se podnošenje očekuje sledećom dinamikom:

Prekogranična saradnja sa Rumunijom. Rok za predaju projektnog predloga je 1.2.2018. godine. U tabeli je  naveden  iznos od 200.000 evra, uz pretpostavku da će 85 % biti donacija a 15% kofinansiranje.

Prekogranična saradnja sa Crnom Gorom. Projekat još nije predat, očekuje se objavljivanje poziva u poslednjem kvartalu 2017. ili u prvom kvartalu 2018. godine. U tabeli je  naveden  iznos od 200.000 evra, uz pretpostavku da će 85 % biti donacija a 15% kofinansiranje

Prekogranična saradnja sa Bosnom i Hercegovinom. Projekat još nije predat, očekuje se objavljivanje javnog poziva krajem 2017. ili početkom 2018. godine. U tabeli je  naveden  iznos od 200.000 evra, uz pretpostavku da će 85 % biti donacija a 15% kofinansiranje.

 Prekogranična saradnja sa Hrvatskom. Projekat još nije predat, očekuje se objavljivanje poziva u poslednjem kvartalu 2017. ili u prvom kvartalu 2018. godine. U tabeli je  naveden  iznos od 200.000 evra, uz pretpostavku da će 85 % biti donacija, a 15% kofinansiranje

Ostavite komentar