Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje

vojnih osiguranika za 2014. godinu

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan Fonda) sadržan je u odredbama člana 38. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13 – u daljem tekstu: Zakon), kojima je propisano da su organizacije obaveznog socijalnog osiguranja obavezne da pripreme predlog finansijskog plana na osnovu smernica utvrđenih Izveštajem o fiskalnoj strategiji. Kako Izveštaj o fiskalnoj strategiji nije donet u Zakonom definisanom roku, Fond je Predlog finansijskog plana za 2014. godinu, sa projekcijom prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2015. i 2016. godinu izradio na osnovu smernica dobijenih od Ministarstva finansija Republike Srbije (RS-Ministarstvo finansija Broj: 401-00-00286-03 od 03. oktobra 2013. godine).

Prema istom članu Zakona, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja dostavljaju Predlog finansijskog plana nadležnom Ministarstvu koje je obavezno da finansijski plan dostavi ministru nadležnom za finansije.

U članu 6. Zakona propisano je da finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije. Odredbom člana 10. stav 1. tačka 5. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 37/12 i 107/12 – u daljem tekstu: Uredba), propisano je da finansijski plan Fonda donosi Upravni odbor.

Na finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja saglasnost daje Narodna skupština Republike Srbije.

Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja i rashoda i izdataka

2.1.Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja

Članom 20. Uredbe utvrđeno je da prihod Fonda čine sredstva ostvarena:

od doprinosa za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika;

iz budzeta;

iz prihoda ostvarenih po osnovu ulaganja sredstava Fonda;

po osnovu naknade štete;

iz drugih prihoda Fonda u skladu sa zakonom.

2.1.1.Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja iz budzeta Republike Srbije

Članom 3. Uredbe o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11), propisano je da će Fond nastaviti sa primenom vojnih propisa kojima se korisnicima vojnih penzija bez stana utvrđuje pravo na naknadu dela troškova za stanovanje, a sredstva za izmirenje obaveza po tom osnovu obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije na razdelu Ministarstva odbrane, po kontu ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, koja će Ministarstvo odbrane transferisati Fondu.

2.2. Pravni osnov za planiranje rashoda i izdataka

Članom 21. Uredbe utvrđeno je da se sredstva Fonda koriste za:

ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja;

rad organa Fonda;

unapređenje sistema zdravstvene zaštite i opremanje medicinskom opremom;

druge obaveze određene Zakonom o Vojsci Jugoslavije (čl. 216. do 239), Uredbom, Statutom Fonda i drugim propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja i za ostvarivanje drugih prava, u skladu sa navedenim zakonom.

Planski elementi za donošenje Finansijskog plana Fonda

Finansijski plan Fonda donet je na osnovu smernica Ministarstva finansija, Finansijskog plana Fonda za 2013. godinu, kojim je planiran višak prihoda u iznosu od 2.981.109.000 dinara koji će Fond preneti u 2014. godinu i planirati utrošak po rashodima i izdacima, i propisa za budzetski sistem Republike Srbije, i to:

Za osnovicu za proračun prihoda Fonda od doprinosa za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika korišćen je podatak o naplaćenim prihodima po tom osnovu od Ministarstva odbrane i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za mesec avgust 2013. godine. Tako uplaćena sredstva korigovana su u skladu sa odredbom člana 7. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 62/13 i 63/13), odnosno planirano je povećanje prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika i to: od oktobra 2013. godine za 0,5%, od aprila 2014. godine za 0,5% i od oktobra 2014. godine za 1,0%.

Za razliku od Fonda koji je pravno lice, Stručna služba Fonda je još uvek organizacioni deo Ministarstva odbrane, a zaposleni su postavljeni po formaciji i imaju status vojnih službenika. Plate i druge prinadležnosti iz radnog odnosa zaposlenima u Stručnoj službi Fonda – Vojnoj pošti 1065 Beograd obračunava i isplaćuje Računovodstveni centar Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane iz sredstava koja se Ministarstvu odbrane utvrđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije. Takvo stanje će biti dok se zaposlenima ne promeni status i ne postanu zaposleni u Fondu.

Sredstva planirana za ostvarivanje prava vojnih osiguranika i drugih osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, prava korisnika penzija na materijalno obezbeđenje, unapređenje sistema zdravstvene zaštite i opremanje, podmirivanje troškova sprovođenja zdravstvenog osiguranja, rad organa Fonda, Stručne službe i komisija Fonda, usaglašena su sa mogućnostima finansiranja, potrebama vojno zdravstvenih ustanova, utrošenim sredstvima za iste namene u 2013. godini i drugim planskim parametrima.

Transferi sredstava od Ministarstva odbrane za isplatu nakanade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana planirani su u skladu sa odredbom člana 3. Uredbe o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11). Osnov je na snazi.

Usaglašavanja konta ekonomske klasifikacije za prihode i primanja i rashode i izdatke planirane Finansijskim planom Fonda sa kontima ekonomske klasifikacije koja su propisana Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12 i 22/13) za organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

Fond je na logističkoj podršci kod organizacionih jedinica Ministrstva odbrane i Vojske Srbije, tako da se rad organa Fonda, Stručne službe i komisija Fonda delimično finansira iz sredstava koja se Ministarstvu odbrane utvrđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije, a delimično iz sredstava Fonda.

Ostvareni suficit u poslovanju Fonda za 2013. godinu u iznosu od 2.981.109.000 dinara, kome je izvor doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika, a koji će Fond preneti kao neutrošena sredstva u 2014. godinu, biće utrošen za plaćanje obaveza: 1) po ugovorima koji su zaključeni u 2013. godini sa dobavljačima za lekove, medicinski materijal i opremu; 2) po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji koji je zaključen sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za lečenje vojnih osiguranika u civilnim zdravstvenim ustanovama; 3) za lečenje vojnih osiguranika u inostranstvu (Republika Srpska, Federacija BiH, distriht Brčko, republike bivše SFRJ, druge inostrane države u kojima vojni osiguranici imaju stalno prebivalište); 4) za nabavke lekova, medicinskog materijala i opreme za koje su postupci pokrenuti u 2013. godini, koji su u toku i koji će biti okončani i ugovori zaključeni i realizovani u 2014. godini; 5) nove nabavke lekova, medicinskog materijala i opreme za koje će postupci biti pokrenuti u 2014. godini.

Angažovanje viška prihoda koje će Fond iz 2013. preneti u 2014. godinu za cilj ima da se obezbede uslovi i sredstva za normalno funkcionisanje vojno zdravstvenih ustanova i pružanje zdravstvene zaštite vojnim osiguranicima u potrebnom obimu, kako na primarnom, tako i na sekundarnom i tercijalnom nivou, kao i ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja. Prikaz utroška viška prihoda po namenama dat je u Prilogu 1, koji je sastavni deo Finansijskog plana Fonda.

Ovde je bitno napomenuti da je u sklopu rebalansa budzeta Republike Srbije za 2013. godinu, a u skladu sa smernicama Ministarstva finansija Broj: 401-00-2469/2013-03 od 17. juna 2013. godine i isti broj od 18. juna 2013. godine, Upravni odbor Fonda doneo Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2013. godinu, broj 4152-2 od 24.06.2013. godine (u daljem tekstu: Odluka). U Odluci je, po preporuci Ministarstva finansija, iskazan višak prihoda u iznosu od 2.981.109.000 dinara, koji će Fond preneti u 2014. godinu i pored činjenice da Fond za finansiranje osnovne delatnosti – zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika isključivo koristi prihode ostvarene od doprinosa za zdravstveno osiguranje na bruto plate profesionalnih vojnih lica i neto penzije korisnika vojnih penzija i da ne prima dotacije iz budzeta. U skladu s tim, potrebe vojno zdravstvenih ustanova i ovog Fonda iskazane u planovima za 2013. godinu usaglašene su sa mogućnostima finansiranja. Posledica takvog postupanja je nedostatak lekova i medicinskog materijala, što je evidentno u svim vojno zdravstvenim ustanovama i na svim nivoima zdravstvene zaštite vojnih osiguranika. Stanje je alarmantno, liste čekanja su sve duže i bez hitne nabavke lekova, medicinskog materijala i opreme stanje će se pogoršati, što može imati ozbiljne posledice po rad vojno zdravstvenih ustanova i zdravlje vojnih osiguranika.

4. Osnovni podaci o Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Fond je obrazovan Uredbom o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni list SRJ“, br. 36/94) koju je donela Savezna vlada SRJ, a u skladu sa odredbom člana 278. Zakona o Vojsci Jugoslavije (“Službeni list SRJ” br. 43/94 – u daljem tekstu: Zakon).

Uredba iz prethodnog stava bila je na snazi do 07. januara 2012. godine kada je na snagu stupila Uredba o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 102/11 i 37/12).

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: Fond) je pravno lice i upisan je u registar Privrednog suda u Beogradu pod VI Fi – 8114/95 od 06.06.1995. godine.

Fond je registrovan kod Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije pod brojem: 0000982649 od 30.04.2009. godine, na osnovu čega je Fondu, kao poreskom obvezniku, dodeljen poreski identifikacioni broj: 106070529.

Fond je, prema obaveštenju broj: 052-89 od 26.12.2012. godine, razvrstan od strane Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije u organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sa šifrom 8430 i određen mu je matični broj: 17677675.

U skladu sa pomenutim pravnim statusom, Fond ostvaruje stručnu, poslovnu i drugu saradnju, zaključuje ugovore i obavlja druge poslove sa fizičkim i pravnim licima, te na osnovu Zakona ostvaruje svoje nadležnosti.

Osnovna delatnost Fonda utvrđena u osnivačkim dokumentima je obezbeđivanje ostvarivanja prava i obaveza iz obaveznog socijalnog osiguranja vojnih osiguranika propisanih Zakonom, propisima donetim na osnovu tog Zakona i opštim aktima Fonda.

Delatnost se prostire na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu (u zemljama u kojima pojedini osiguranici imaju mesto prebivališta).

Organizacionu strukturu Fonda čine:

Organi Fonda: Upravni odbor – 9 članova, Nadzorni odbor – 5 članova, direktor i zamenik direktora, i

Stručna služba: koja obavlja stručne, administrativne, finansijske i sve druge izvršne poslove u okviru ukupne delatnosti Fonda.

Članove Upravnog i Nadzornog odbora imenovala je Vlada Republike Srbije, a direktora – ministar odbrane.

U skladu sa članom 29. stav 3. Uredbe Stručna služba Fonda sačinila je nacrt Statuta Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i 05.04.2012. godine dostavila Upravi za vojno zdravstvo radi sprovođenja procedure prikupljanja mišljenja nadležnih sektora i uprava Ministarstva odbrane. Na osnovu prikupljenih mišljenja i, u skladu sa pravno tehničkom i jezičkom redakcijom, pripremljen je Predlog statuta Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, koji je Upravni odbor Fonda razmatrao i usvojio na sednici održanoj dana 17. aprila 2012. godine. Usvojeni tekst Statuta poslat je 18. aprila 2012. godine Upravi za vojno zdravstvo, radi sprovođenja procedure slanja Vladi na saglasnost. Do danas nije dobijena saglasnost na Statut, tako da Fond i dalje primenjuje Statut Fonda („Službeni list SRJ“, br. 71/94 i 81/94).

Pored predloga Statuta urađen je i nacrt Uredbe o dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama i nacrt Odluke o dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje. Navedena dokumenta se nalaze u proceduri razmatranja i usvajanja.

Prema tome, Fond ima svojstvo pravnog lica, kao i sredstva sa kojim raspolaže, a koja se angažuju u skladu sa Uredbom i drugim propisima o nadležnostima i delokrugu Fonda.

Fond je smešten i delatnost vrši u poslovnoj zgradi u ul. Krunska br. 13 u Beogradu. Fond, osim Stručne službe, na teritorijalnom principu ima i organizacione jedinice – odseke i grupe za poslove sa vojnim osiguranicima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Valjevu, Užicu i u Kruševcu.

5. Broj i kvalifikaciona struktura zaposlenih u Fondu

Predlogom Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, koji po članu 15. stav 1. tačka 6. Uredbe direktor Fonda predlaže ministru odbrane, predviđeno je 99 izvršilaca. Zaposleni imaju status vojnih službenika, tako da se sredstva za plate i druge prinadležnosti iz radnog odnosa obezbeđuju u okviru razdela Ministarstva odbrane a obračun i isplatu vrši Računovodstveni centar Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane.

Kvalifikaciona struktura izvršilaca je sledeća:

Stepen stručne spreme Broj zaposlenih Stečeno visoko obrazovanje na studijama II stepena u trajanju od najmanje četiri godine (VII SSS) 52 Stečeno visoko obrazovanje na studijama I stepena u trajanju do tri godine (VI SSS) 11 Završena srednja škola u petogodišnjem trajanju (V SSS) 1 Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (IV SSS) 33 Završena srednja škola u trogodišnjem trajanju (III SSS) 2 U K U P N O: 99

Imajući u vidu status zaposlenih u Stručnoj službi Fonda – Vojnoj pošti 1065 Beograd i to da im plate i druge prinadležnosti iz radnog odnosa obračunava i uplaćuje Računovodstveni centar Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane iz sredstava koja se Ministarstvu odbrane utvrđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije, Finansijskim planom Fonda nisu planirana sredstva za navedenu namenu.

6. Delatnost Fonda

donosi statut, poslovnik o radu i druge opšte akte, u skladu sa zakonom;

utvrđuje indikacije za proteze, ortopedska i druga pomagala i sanitetska sredstva, rokove trajanja tih sredstava i pomagala i uslove za izradu, odnosno nabavku tih sredstava i pomagala, kao i indikacije za korišćenje medicinske rehabilitacije;

utvrđuje način ostvarivanja prava članova porodice vojnog osiguranika na posmrtnu pomoć;

odlučuje o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika prava;

donosi plan i program rada Fonda, finansijski plan, plan nabavki i završni račun Fonda, uz prethodnu saglasnost Ministarstva odbrane;

odlučuje o otpisivanju potraživanja Fonda nastalih usled štete pričinjene sredstvima Fonda;

odlučuje o poslovanju i drugim pitanjima od značaja za rad Fonda;

podnosi izveštaj o poslovanju Fonda Vladi;

obezbeđuje namensko i ekonomično korišćenje sredstava zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja;

organizuje i obezbeđuje efikasno i racionalno obavljanje poslova sprovođenja zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja i zakonito ostvarivanje prava;

vrši statistička i druga istraživanja u oblasti zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika;

ustrojava i organizuje matičnu evidenciju i vrši kontrolu prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, overava i poništava zdravstvenu knjižicu i karticu zdravstvenog osiguranja;

obavlja poslove u vezi sa naknadom štete pričinjene Fondu po osnovu zloupotreba u vezi sa korišćenjem prava iz zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja;

zaključuje ugovore sa civilnim zdravstvenim ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge u skladu sa zakonom i obezbeđuje sredstva za sprovođenje zdravstvene zaštite na osnovu tih ugovora;

vodi evidenciju i prati naplatu doprinosa i drugih prihoda Fonda;

obavlja poslove u vezi sa upravljanjem i raspolaganjem pokretnom i nepokretnom imovinom Fonda;

pruža stručnu pomoć osiguranicima i korisnicima prava iz zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja;

obezbeđuje informisanje vojnih osiguranika u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja;

ostvaruje stručnu, poslovnu i drugu saradnju i zaključuje ugovore i druge pravne poslove sa domaćim pravnim i fizičkim licima;

obezbeđuje finanasijske i druge uslove za ostvarivanje prava na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno na upućivanje vojnih osiguranika na lečenje u inostranstvo;

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima Fonda.

7. Planirani prihodi i primanja

Za finansiranje zdravstvene zaštite, prava iz zdravstvenog i socijalnog osiguranja vojnih osiguranika i materijalnog obezbeđenja korisnika prava u 2014. godini planirani su prihodi i primanja u iznosu od 8.909.126 hiljada dinara.

Navedeni iznos sredstava obezbediće se iz prihoda i primanja koja čine sredstva Fonda u skladu sa odredbom člana 20. Uredbe i to iz sledećih izvora:

1) Tekućih prihoda Fonda u ukupnom iznosu od 5.904.195 hiljada dinara. Izvori ovih sredstava su:

prihod Fonda od doprinosa na bruto plate i ostala lična primanja profesionalnih vojnih lica koja služe za utvrđivanje penzijskog osnova (konto ekonomske klasifikacije 721122 i 721226, izvor finansiranja 03), a na osnovu člana 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS“, broj 84/04….52/11), u iznosu od 2.323.888 hiljada dinara;

prihod Fonda od izdavanja zdravstvenih knjižica (konto ekonomske klasifikacije 7423611, izvor finansiranja 04) u iznosu od 200 hiljada dinara;

prihod Fonda od učešća vojnih osiguranika u troškovima lečenja (konto ekonomske klasifikacije 7423612, izvor finansiranja 04) u iznosu od 16.956 hiljada dinara;

prihod Fonda od penala po osnovu primene kaznenih odredbi iz ugovora za neizvršenje preuzetih obaveza (konto ekonomske klasifikacije 743461, izvor finansiranja 04) u iznosu od 4.212 hiljada dinara;

prihod Fonda od zakupnina za stanove date u zakup na određeno i neodređeno vreme (konto ekonomske klasifikacije 745122, izvor finansiranja 04) u iznosu od 6.010 hiljada dinara;

mešoviti i neodređeni prihodi u korist Fonda od povrata više isplaćene naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana (konto ekonomske klasifikacije 745161, izvor finansiranja 04) u iznosu od 3.190 hiljada dinara;

transferi između budzetskih korisnika na istom nivou (konto ekonomske klasifikacije 781111, izvor finansiranja 02) u iznosu od 511.739 hiljada dinara. Upotreba ovih sredstava određena je Pravilnikom o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika vojnih penzija bez stana („Službeni vojni list“, br. 32/10). Sredstva će biti obezbeđena Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2014. godinu, u okviru razdela Ministarstva odbrane Republike Srbije, po aproprijaciji ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (podatak je usaglašen sa Sektorom za budzet i finansije Ministarstva odbrane);

prihod Fonda od doprinosa za zdravstveno osiguranje na neto vojne penzije (konto ekonomske klasifikacije 781318, izvor finansiranja 03) u iznosu od 3.038.000 hiljada dinara (podatak je usaglašen sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje).

Prihod Fonda od doprinosa za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu proračunat je u navedenom iznosu na osnovu doprinosa obračunatog na bruto plate profesionalnih vojnih lica i neto vojne penzije za avgust 2013. godine i uplaćenog ovom Fondu od strane Računovodstvenog centra Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Tako uplaćena sredstva korigovana su u skladu sa odredbom člana 7. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 62/13 i 63/13), odnosno planirano je povećanje prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika i to: od oktobra 2013. godine za 0,5%, od aprila 2014. godine za 0,5% i od oktobra 2014. godine za 1,0%.

Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika (izvor finansiranja 03), koji se obračunava po propisanoj zakonskoj stopi na bruto plate profesionalnih vojnih lica i neto vojne penzije i Fondu uplaćuje od strane Računovodstvenog centra Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koristiće se za finansiranje rashoda i izdataka i to za:

plaćanje obaveza po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji koji je zaključen sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za lečenje vojnih osiguranika u civilnim zdravstvenim ustanovama;

plaćanje obaveza za lečenje vojnih osiguranika u inostranstvu (Republika Srpska, Federacija BiH, distriht Brčko, republike bivše SFRJ, druge inostrane države u kojima vojni osiguranici imaju stalno prebivalište);

prava iz socijalnog osiguranja (putni troškovi u zemlji i u inostranstvu u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite, pogrebni troškovi, posmrtna pomoć, usluge rehabilitacije, usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite i dr);

nabavku lekova i medicinskog materijala za koje će postupci biti pokrenuti u 2014. godini;

plaćanje farmaceutskih usluga i materijala i pomagala i naprava po ugovorima o poslovno tehničkoj-saradnji sa privatnim apotekama i specijalizovanim prodavnicama;

kapitalno održavanje poslovne zgrade u Krunskoj 13 u Beogradu;

nabavku administrativne i medicinske opreme;

rad organa Fonda, Stručne službe i komisija Fonda.

Sopstveni prihodi Fonda (izvor finansiranja 04), koji se ostvaruju od prihoda i primanja po osnovu izdavanja zdravstvenih knjižica sa ID karticom, učešća vojnih osiguranika u troškovima lečenja, penala zbog kašnjenja dobavljača kod isporuke dobara, zakupnina za stanove u valsništvu Fonda, prodaje stanova u vlasništvu Fonda i otplate anuiteta za date stambene zajmove korisnicima vojne penzije bez stana, koristiće se za finansiranje rashoda i izdataka i to za:

nabavku administrativne opreme;

odobravanje stambenog zajma korisnicima vojne penzije bez stana u dinarskoj protivvrednosti od 20.000 evra za trajno rešavanje stambenog pitanja;

rad organa Fonda, Stručne službe i komisija Fonda.

2) Primanja od prodaje nefinansijske imovine – stanova u vlasništvu Fonda (konto ekonomske klasifikacije 811124, izvor finansiranja 04) u iznosu od 23.822 hiljade dinara.

3) Osim planiranih prihoda i primanja pod 1) i 2) Finansijskog plana Fonda, Fond će za finansiranje rashoda i izdataka u 2014. godini koristiti i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina (konto ekonomske klasifikacije 321311, izvor finansiranja 13) u iznosu od 2.981.109 hiljada dinara.

Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina (izvor finansiranja 13), kome je izvor doprinos za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika, koristiće se u 2014. godini za finansiranje rashoda i izdataka i to za:

plaćanje obaveza po ugovorima koji su zaključeni u 2013. godini sa dobavljačima za lekove, medicinski i potrošni materijal i opremu;

plaćanje obaveza po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji koji je zaključen sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za lečenje vojnih osiguranika u civilnim zdravstvenim ustanovama;

plaćanje obaveza za lečenje vojnih osiguranika u inostranstvu (Republika Srpska, Federacija BiH, distriht Brčko, republike bivše SFRJ, druge inostrane države u kojima vojni osiguranici imaju stalno prebivalište);

nove nabavke lekova, medicinskog i potrošnog materijala i medicinske opreme za koje će postupci biti pokrenuti u 2014. godini.

8. Planirani rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci u 2014. godini planirani su u iznosu od 8.909.126 hiljada dinara, odnosno na nivou planiranih prihoda i primanja.

Planirani prihodi i primanja Fonda za 2014. godinu raspoređeni su za finansiranje rashoda i izdataka u skladu sa odredbom člana 21. Uredbe, prema sledećem:

1) Za socijalna davanja zaposlenima u iznosu od 250 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji 414419 – Ostale pomoći zaposlenim radnicima.

Imajući u vidu status zaposlenih u Stručnoj službi Fonda – Vojnoj pošti 1065 Beograd i to da im plate i druge prinadležnosti iz radnog odnosa obračunava i uplaćuje Računovodstveni centar Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane iz sredstava koja se Ministarstvu odbrane utvrđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije, Finansijskim planom Fonda nisu planirana sredstva po kontima ekonomske klasifikacije: 411, 412, 413 i 415.

2) Za nagrade zaposlenima i ostale posebne rashode u iznosu od 390 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji 416112 – Nagrade za posebne rezultate rada.

Pravni osnov: Pravilnik o platama i drugim novčanim primanjima profesionalnih pripadnika Vojske Srbije (pov. br. 267-7 od 17.01.2008. godine, pov. br. 4139-9 od 10.06.2008. godine, pov. br. 6377-19 od 01.09.2008. godine i pov. br. 536-2 od 25.01.2010. godine).

3) Za stalne troškove u iznosu od 12.923 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 421111, 421121, 421211, 421225, 421311, 421414, 421419, 421421, 421422, 421512 i 421919, a odnose se na troškove platnog prometa; bankarske usluge; usluge električne energije, centralnog grejanja, vodovoda i kanalizacije za stanove u vlasništvu Fonda koji nisu dati u zakup; usluge mobilnog telefona i interneta za paket kupljen od strane Fonda; usluge kablovske televizije, osiguranja vozila, pošte i ostale nepomenute troškove.

4) Za troškove putovanja u iznosu od 1.256 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 422111, 422121, 422131 i 422192, a odnose se na troškove dnevnica, prevoza i smeštaja na službenom putu u zemlji. U odnosu na 2013. godinu, sredstva su planirana u višem iznosu zbog povećanog zastupanja interesa Fonda pred sudovima redovne nadležnosti na teritoriji Republike Srbije u vezi tužbi korisnika vojne penzije za njeno usklađivanje od 01.01.2008. godine za 11,06%, kao i po tužbama za povrat više isplaćenih sredstava na ime naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana i za iseljenje nelegalno useljenih lica i povrat stanova u vlasništvo Fonda.

Pravni osnov: Pravilnik o naknadi putnih i drugih troškova i drugih primanja u Vojsci Srbije („Službeni vojni list“, br. 18/13).

5) Za usluge po ugovoru u iznosu od 25.373 hiljade dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 423211, 423221, 423311, 423321, 423413, 423432, 423591, 423599, 423711, 423712 i 423911, a odnose se na usluge izrade softvera, održavanja računara, obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacije za seminare, usluge štampanja publikacija, objavljivanje tendera i informativnih oglasa, naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora i komisija Fonda, reprezentaciju i poklone i ostale stručne i opšte usluge. Takođe, sredstva su planirana za ugovaranje usluga čišćenja i fizičkog obezbeđenja poslovne zgrade Fonda, ul. Krunska br. 13 u Beogradu.

Pravni osnov: Odluka Upravnog odbora Fonda o visini naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora Fonda i komisija Fonda, broj 30145-6 od 15.04.2011. godine, broj 53497-8 od 27.07.2011. godine i broj 62960-6 od 29.09.2011. godine.

6) Za tekuće popravke i održavanje u iznosu od 4.660 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 425119, 425219, 425222, 425226 i 425227, a odnose se na usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje stanova u vlasništvu Fonda, poslovne zgrade u Krunskoj br. 13, u Beogradu i poslovnih prostora u kojima su smešteni i delatnost obavljaju odseci i grupe Fonda za rad sa vojnim osiguranicima u Novom Sadu, Nišu, Kruševcu, Kragujevcu, Valjevu i Užicu. Takođe, sredstva su namenjena i za popravke i održavanje dva putnička automobila, računarske, birotehničke i druge opreme na korišćenju u Fondu.

7) Za materijal u iznosu od 5.317 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 426111, 426311, 426411, 426811, 426822, 426911, 426913 i 426919, a odnose se na nabavku kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, benzina, hemijskih sredstava za čišćenje poslovne zgrade, vode za piće, potrošnog materijala za održavanje higijene zaposlenih i poslovne zgrade, alata, inventara i materijala za posebne namene u funkciji održavanja funkcionalnosti poslovne zgrade u kojoj zaposleni obavljaju poslove iz nadležnosti Fonda.

8) Za prava iz socijalnog osiguranja u iznosu od 7.235.478 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 471191, 471192, 471193, 47119301, 471195, 471199, 47119901, 47119902, 471211, 471213, 47121301, 471216, 47121601, 471217, 471221, 471223, 471224 i 471299, a odnose se na naknadu putnih troškova kod ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika, pogrebnih troškova i posmrtne pomoći i ostalih prava koja se isplaćuju neposredno vojnim osiguranicima, usluga rehabilitacije i rekreacije, usluga bolnica, poliklinika i ambulanti, farmaceutskih usluga i materijala, usluga izdavanja pomagala i naprava, lečenja u inostranstvu i ostalih prava iz zdravstvenog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga.

Najveći deo planiranih sredstava se odnosi na nabavku lekova, medicinskog i potrošnog materijala i ortopedskih pomagala u iznosu od 6.039.762 hiljade dinara. Deo planiranih sredstava biće korišćen za plaćanje obaveza koje će Fond iz 2013. godine preneti u 2014. godinu, a koje se tiču realizacije određenog broja tranši – isporuka lekova, medicinskog i potrošnog materijala i ortopedskih pomagala u 2014. godini po ugovorima zaključenim sa veledrogerijama u 2013. godini i početkom 2014. godine (postupci javnih nabavki dobara pokrenuti su u oktobru 2013. godine).

Pravni osnov: Zakon o Vojsci Jugoslavije („Službeni glasnik SRJ“, br. 43/94, 28/96, 22/999, 44/99, 74/99, 3/02, 37/02 i „Službeni list SCG“, br. 7/02 i 44/05); Zakon o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 11/07 i 88/09); Pravilnik o zdravstvenoj zaštiti vojnih osiguranika i članova njihovih porodica („Službeni vojni list“, br. 31/94, 11/96, 23/98 i 2/06); Pravilnik o indikacijama za protetička, ortotička i druga sredstva, odnosno pomagala i sanitarne sprave („Službeni vojni list“, br. 23/94 i 8/96); Odluka o učešću vojnih osiguranika i članova njihovih porodica u troškovima zdravstvene zaštite („Službeni list SRJ“, br. 63/94 i 6/06); Uredba o načinu ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika i članova njihovih porodica („Službeni vojni list“, br. 36/94); Odluka o visini naknade pogrebnih troškova u slučaju smrti osiguranog lica („Službeni vojni list“, br. 8/94); Odluka o visini naknade putnih troškova u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvene zaštite („Službeni vojni list“, br. 12/94 i 9/06); Odluka o ostvarivanju prava članova porodice vojnog osiguranika na posmrtnu pomoć („Službeni vojni list“, br. 23/94); Rešenje o utvrđivanju indikacija za ostvarivanje medicinske rehabilitacije vojnih osiguranika i članova njihovih porodica i kriterijuma za ostvarivanje stacionarne medicinske rehabilitacije vojnih osiguranika („Službeni vojni list“, br. 14/06); Sporazumi o socijalnom osiguranju između SRJ i Republike Hrvatske, Republike Makedonije i Bosne i Hercegovine („Službeni list SCG“ – međunarodni ugovori br. 7/03) i Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Srbije i Republike Crne Gore i Republike Slovenije („Službeni glasnik RS“ – međunarodni ugovori br. 111/09).

9) Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta u iznosu od 267.208 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 472811, a odnose se na naknadu dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana (neto iznos bez propisanog poreza).

Osnov za planiranje i obezbeđenje sredstava iz budzeta za isplatu naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana proistekao je iz odredbe člana 3. Uredbe o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11 – u daljem tekstu: Uredba o obimu i načinu preuzimanja imovine). Osnov je na snazi.

Navedenom odredbom Uredbe o obimu i načinu preuzimanja imovine utvrđena je nadležnost Ministarstvu odbrane da obezbeđuje sredstva za isplatu naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana, a Fondu da utvrđuje pravo, vrši obračun i isplatu predmetne naknade.

Upotreba ovih sredstava određena je Pravilnikom o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika vojne penzije bez stana („Službeni vojni list“, br. 41/99, 10/00, 47/08 i 34/09).

Prema tome, sredstva za isplatu naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana obezbeđuju se Zakonom o budzetu Republike Srbije, u okviru razdela Ministarstva odbrane, po aproprijaciji ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

10) Za poreze, obavezne takse, kazne i penale u iznosu od 52.840 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 482131, 482191 i 482251, a odnose se na rashode za registraciju putničkih vozila u vlasništvu Fonda, poreza na naknadu dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana i sudske takse.

11) Za novčane kazne i penale po rešenju sudova u iznosu od 485 hiljada dinara. U tom iznosu sadržan je rashod prikazan po ekonomskoj klasifikaciji: 483111, a odnosi se na kazne i penale po rešenju sudova u predmetima po kojima je Fond izgubio spor.

12) Za kapitalno održavanje poslovne zgrade Fonda, ul. Krunska br. 13, Beograd, u iznosu od 22.800 hiljada dinara. U tom iznosu sadržan je izdatak prikazan po ekonomskoj klasifikaciji 511321. Sredstva su planirana na osnovu predračuna radova koje je potrebno izvesti na rekonstrukciji i adaptaciji poslovne zgrade Fonda, koja u kapitalnom smislu nije održavana poslednjih tridesetak godina. Predračun radova je uradilo građevinsko preduzeće registrovano za izradu projektne dokumentacije i izvođenje investicionih radova.

13) Za nabavku administrativne i medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 1.256.324 hiljade dinara. U tom iznosu sadržani su izdaci prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 512211, 512212, 512221, 512222, 512241, 512251 i 512511, a odnose se na izdatke za nameštaj, ugradnu i računarsku opremu, štampače, elektronsku opremu, opremu za domaćinstvo i medicinsku opremu. Po ekonomskoj klasifikaciji 512241 planirana su sredstva u iznosu od 53.812 hiljada dinara za nabavku elektronskih zdravstvenih kartica i u iznosu od 1.050 hiljada dinara za nabavku USB Fleš memorije, a po ekonomskoj klasifikaciji 512511 medicinske opreme u iznosu od 1.195.462 hiljade dinara, što predstavlja nabavku opreme u iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje vojno zdravstvenih ustanova i realizaciju zdravstvenih usluga vojnim osiguranicima na zadovoljavajućen nivou, kako po kvalitetu tako i po kvantitetu, čime bi se smanjile liste čekanja.

Ovde je bitno napomenuti da se opremanje vojno zdravstvenih ustanova vrši isključivo iz doprinosa za zdravstveno osiguranje, dok Republika Srbija – Ministarstvo odbrane, kao osnivač, iz sredstava koja se Zakonom o budzetu Republike Srbije utvrđuju za finansiranje odbrane ne izdvaja sredstva za njihovo opremanje sa medicinskom opremom.

Prema tome, pravni osnov za planiranje izdataka za opremanje vojno zdravstvenih ustanova sa medicinskom opremom utvrđen je odredbom člana 21. stav 1. tačka 3. Uredbe.

14) Za nabavku domaće finansijske imovine – kredita fizičkim licima za rešavanje stambenih pitanja korisnika vojne penzije bez stana u iznosu od 23.822 hiljade dinara. U tom iznosu sadržan je izdatak prikazan po ekonomskoj klasifikaciji 621611.

Upotreba ovih sredstava određena je Pravilnikom o rešavanju stambenih potreba korisnika vojne penzije („Službeni vojni list“, br. 34/10).

10. Status i finansiranje Fonda, imajući u vidu budzetski sistem Republike Srbije, mesto i javne prihode Fonda kao organizacije za obavezno socijalno osiguranje

Odredbom člana 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13 – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da budzetski sistem Republike Srbije čine: budzet Republike Srbije, budzeti lokalne vlasti i finansijski planovi organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Odredbama čl. 6. i 7. Zakona propisana je odgovornost za donošenje i izvršenje budzeta i finansijskog plana organizacija za obavezno socijalno osiguranje, pri čemu su zadržana tri nivoa odgovornosti: Narodna skupština, Skupština lokalne vlasti i Upravni odbor organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

Odredbama čl. 23. do 26. Zakona propisano je finansiranje nadležnosti Republike Srbije, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, odnosno kome od navedenih nivoa pripadaju javni prihodi i primanja i koji.

Odredbom člana 2. stav 1. tačka 57. Zakona propisano je sledeće: „Konsolidovani izveštaj Republike Srbije je konsolidovani izveštaj završnog računa budzeta Republike Srbije, završnih računa organizacija za obavezno socijalno osiguranje, konsolidovanog izveštaja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, završnih računa budzeta autonomnih pokrajina, završnih računa budzta opština i konsolidovanih izveštaja gradova i grada Beograda, koji Vlada dostavlja Narodnoj skupštini radi informisanja“.

Prema tome, Fond je organizacija za obavezno socijalno osiguranje kojoj za finansiranje nadležnosti pripadaju javni prihodi utvrđeni posebnim zakonom, odnosno doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje koji se obračunava na bruto zarade profesionalnih vojnika i neto vojne penzije po stopi koja je utvrđena Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i uplaćuje ovom Fondu od strane Računovodstvenog centra Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za poslovanje Fonda Upravni odbor donosi finansijski plan, uz saglasnost Narodne skupštine Republike Srbije, kao i završni račun koji se dostavlja Upravi za trezor Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije radi kontrole i preuzimanja podataka za izradu Konsolidovanog izveštaja Republike Srbije.

11. Imajući u vidu smernice Ministarstva finansija i privrede za izradu Finansijskog plana Fonda za 2014. godinu date u dopisu Broj: 401-00-00286-03 od 03. oktobra 2013. godine, kao i smernice Ministarstva finansija Broj: 401-00-2469/2013-03 od 17. juna 2013. godine i isti broj od 18. juna 2013. godine za izmene i dopune Finansijskog plana Fonda za 2013. godinu, na osnovu svega napred navedenog, ističemo i sledeće:

Finansijski plan Fonda za 2013. godinu donet je u propisanoj proceduri i od strane nadležnih organa u ukupnom iznosu od 8.287.396.000 dinara. Narodna skupština RS donela je Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za 2013. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 114/12). Rashodi i izdaci za 2013. godinu planirani su na nivou planiranih prihoda i primanja.

U strukturi planiranih prihoda prikazan je procenjeni višak prihoda koji će Fond iz 2012. preneti u 2013. godinu u iznosu od 1.887.358.000 dinara. Po izradi Završnog računa Fonda za 2012. godinu utvrđen je višak prihoda u iznosu od 2.981.109.000 dinara, koji je Finansijskim planom Fonda za 2013. godinu i Odlukom Upravnog odbora Fonda raspoređen za:

1) plaćanje obaveza po ugovorima koji su zaključeni u 2012. godini sa dobavljačima za lekove i medicinski materijal u iznosu od 1.185.119.346,56 dinara;

2) plaćanje obaveza po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji koji je zaključen sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za lečenje vojnih osiguranika u civilnim zdravstvenim ustanovama u iznosu od 250.000.000,00 dinara;

3) plaćanje obaveza za lečenje vojnih osiguranika u inostranstvu (Republika Srpska, Federacija BiH, distriht Brčko, republike bivše SFRJ, druge inostrane države u kojima vojni osiguranici imaju stalno prebivalište) u iznosu od 50.000.000,00 dinara;

4) plaćanje obaveza za nabavke lekova, medicinskog materijala i opreme za koje su postupci pokrenuti u 2012. godini, koji su u toku i koji će biti okončani i ugovori zaključeni i realizovani u 2013. godini u iznosu od 805.520.552,30 dinara;

5) nove nabavke lekova, medicinskog materijala i opreme za koje će postupci biti pokrenuti u 2013. godini u iznosu od 665.512.183,55 dinara;

6) pokriće deficita iz ranijih godina evidentiranog u poslovnim knjigama Fonda na kontu ekonomske klasifikacije 321312 – Deficit iz ranijih godina u iznosu od 1.448.799,11 dinara.

U skladu sa Finansijskim planom Fonda za 2013. godinu i planovima potreba vojno zdravstvenih ustanova za lekovima, medicinskim materijalom i opremom, Upravni odbor Fonda, uz prethodnu saglasnost Ministarstva odbrane, doneo je Plan nabavki Fonda za 2013. godinu. Plan nabavki Fonda za 2013. godinu, u delu koji se odnosi na javne nabavke lekova, medicinskog materijala i opreme, donet je na iznos od 5.147.435.000 dinara.

Iz napred navedenog se zaključuje da je Plan nabavki Fonda za 2013. godinu usaglašen sa mogućnostima finansiranja i potrebama vojno zdravstvenih ustanova, odnosno da je donet u funkciji obezbeđenja i sprovođenja poslova iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika i unapređenja sistema zdravstvene zaštite.

Međutim, smernicama Ministarstva finansija Broj: 401-00-2469/2013-03 od 17. juna 2013. godine i isti broj od 18. juna 2013. godine, limitirani su prihodi i primanja i rashodi i izdaci Fonda za 2013. godinu. Smernicama nije predviđen suficit ostvaren u poslovanju Fonda za 2012. godinu u iznosu od 2.981.109.000 dinara, kome je izvor doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika i koji je Fond preneo kao neutrošena sredstva u 2013. godinu, odnosno nije predviđeno njegovo iskazivanje u izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda.

Ovakav pristup Ministarstva finansija proistekao je iz obaveze iznalaženja instrumenata za smanjenje visine budzetskog deficita za 2013. godinu, tako da je ovom Fondu i Ministarstvu odbrane data jasna preporuka da Upravni odbor Fonda donese izmene i dopune Finansijskog plana Fonda, a da suficit u poslovanju Fonda za 2012. godinu u iznosu od 2.981.109.000 dinara, kome je izvor doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika i koji je Fond preneo kao neutrošena sredstva u 2013. godinu, prikaže u izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda, s tim da se u istom iznosu planira višak prihoda koji će Fond preneti u 2014. godinu. To je bila preporuka Fondu da rashode i izdatke za 2013. godinu može da planira do nivoa prihoda i primanja koje će ostvariti u 2013. godini, bez obzira na realne potrebe vojnog zdravstva i mogućnosti finansiranja.

Upravni odbor Fonda doneo je Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2013. godinu, broj 4152-2 od 24.06.2013. godine (u daljem tekstu: Odluka), koja je usaglašena sa smernicama Ministarstva finansija, tako da su i potrebe vojno zdravstvenih ustanova i ovog Fonda iskazane u planovima za 2013. godinu usaglašene sa mogućnostima finansiranja.

U Odluci je, po preporuci Ministarstva finansija, iskazan višak prihoda u iznosu od 2.981.109.000 dinara, koji će Fond preneti u 2014. godinu i pored činjenice da Fond za finansiranje osnovne delatnosti – zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika isključivo koristi prihode ostvarene od doprinosa za zdravstveno osiguranje na bruto plate profesionalnih vojnih lica i neto penzije korisnika vojnih penzija i da ne prima dotacije iz budzeta.

Odlukom su smanjeni rashodi i izdaci u iznosu od 2.211.248.000 dinara i utvrđeni za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 6.076.148.000 dinara, što je za posledicu imalo korigovanje Plana nabavki Fonda za 2013. godinu i njegovo usaglašavanje sa Odlukom. Obzirom da je nabavka lekova, medicinskog materijala i opreme za 2013. godinu bila u različitim fazama nabavke, smanjenje finansijskih sredstava je za posledicu imalo odustajanje od ranije pokrenutih nabavki koje su tada usaglašene sa mogućnostima finansiranja i iskazanim potrebama vojno zdravstvenih ustanova. Nakon korekcije, Plan nabavki Fonda za 2013. godinu, u delu koji se odnosi na javne nabavke lekova, medicinskog materijala i opreme, donet je na iznos od 3.485.710.770 dinara.

Karakteristika sadašnjeg stanja je nedostatak lekova i medicinskog materijala, što je evidentno u svim vojno zdravstvenim ustanovama i na svim nivoima zdravstvene zaštite vojnih osiguranika. Stanje je alarmantno, liste čekanja su sve duže i bez hitne nabavke lekova i medicinskog materijala stanje će se pogoršati, što može imati ozbiljne posledice po rad vojno zdravstvenih ustanova i zdravlje vojnih osiguranika.

Na osnovu svega napred navedenog, ističemo i sledeće:

Fond za finansiranje nadležnosti ne prima dotacije iz budzeta;

Fond za finansiranje osnovne nadležnosti – zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika – isključivo koristi prihode ostvarene od doprinosa za zdravstveno osiguranje na bruto plate profesionalnih vojnih lica i neto penzije korisnika vojnih penzija;

Fond za finansiranje dopunske delatnosti – stambenog obezbeđenja korisnika vojne penzije bez stana – isključivo koristi prihode i primanja koje ostvari od davanja u zakup na određeno i neodređeno vreme stanova u vlasništvu Fonda, od otkupa stanova u vlasništvu Fonda i od otplate stambenih kredita. Stanovi su kupljeni pre 2010. godine iz sredstava Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika, odnosno iz sredstava doprinosa za stambeno obezbeđenje korisnika vojne penzije bez stana koji se obračunavao i uplaćivao po stopi od 2,5% na neto vojne penzije;

Fond za finansiranje dopunske delatnosti – naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana – isključivo koristi prihode koje mu za tu namenu transferiše Ministarstvo odbrane. Naime, za isplatu naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana, sredstva se obezbeđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije, u okviru razdela Ministarstva odbrane i po aproprijaciji ekonomske klasifikacije 464. Pravni osnov za planiranje sredstava je Uredba o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11).

Zaključak:

Finansijski plana Fonda usaglašen je sa mogućnostima finansiranja i potrebama vojno zdravstvenih ustanova u 2014. godini, koje su u funkciji obezbeđenja i sprovođenja poslova iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika i unapređenja sistema zdravstvene zaštite.

Ostavite komentar