Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

za 2015. i 2016. godinu

Makroekonomski parametri za 2015. i 2016. godinu su:

2015. godina 2016. godina – projektovana inflacija 5,0% 4,5% – realni rast BDP 2,0% 2,5% – BDP u mlrd. dinara 4.321,9 4.638,1

Na osnovu navedenih makroekonomskih parametara, polazeći od projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2014. godinu, utvrđena je projekcija prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2015. i 2016. godinu.

Takođe, kod izrade projekcije prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2015. i 2016. godinu korišćene su smernice Ministarstva finansija Republike Srbije, i to:

prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na bruto plate profesionalnih vojnika i neto vojne penzije za 2015. godinu planirani su sa uvećenjem od 1,218% u odnosu na 2014. godinu, a za 2016. godinu sa uvećanjem od 1,203% u odnosu na 2015. godinu (podatak o koeficijentu za usklađivanje doprinosa za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika dobijen je od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje);

sredstva za zarade zaposlenih nisu planirana, obzirom da je Stručna služba Fonda još uvek organizacioni deo Ministarstva odbrane, a zaposleni su postavljeni po formaciji i imaju status vojnih službenika. Plate i druge prinadležnosti iz radnog odnosa zaposlenima u Stručnoj službi Fonda – Vojnoj pošti 1065 Beograd obračunava i isplaćuje Računovodstveni centar Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane iz sredstava koja se Ministarstvu odbrane utvrđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije. Takvo stanje će biti dok se zaposlenima ne promeni status i ne postanu zaposleni u Fondu;

sredstva za ostvarivanje prava vojnih osiguranika i drugih osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, prava korisnika penzija na materijalno obezbeđenje, unapređenje sistema zdravstvene zaštite i opremanje, podmirivanje troškova sprovođenja zdravstvenog osiguranja, rad organa Fonda, Stručne službe Fonda i komisija Fonda, planirana su na nivou sredstava planiranih za 2014. godinu;

sredstva koja će Fond preneti kao neutrošena u 2015. i 2016. godinu, a kojima je izvor doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika, biće utrošena za plaćanje obaveza koje će biti ugovorene u 2014. i 2015. godini a plaćene u 2015. i 2016. godini, obzirom da se isporuka lekova i medicinskog materijala planira po tranšama (obično u tri ili četiri tranše, odnosno sa rokom isporuke poslednje tranše od 150 do 180 dana od dana zaključenja ugovora). Višak prihoda koji će biti prenet u 2015. odnosno 2016. godinu planiran je u nižem iznosu u odnosu na višak prihoda koji će biti prenet iz 2013. u 2014. godinu. Smanjenje viška prihoda u narednim godinama srednjoročnog perioda očekuje se kao posledica primene i sprovođenja novog Zakona o javnim nabavkama i zdravstvenog informacionog sistema, što će pozitivno uticati na smanjenje broja učesnika i skraćivanje postupka planiranja potreba vojno zdravstevnih ustanova i vremena potrebnog za nabavke, pre svega, lekova, medicinskog materijala i medicinske opreme. Takođe, očekuje se donošenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika, kao i podzakonskih akata za sprovođenje navedenog zakona, utvrđivanje statusa Fonda i zaposlenih u Stručnoj službi Fonda – Vojnoj pošti 1065 Beograd, odnosno Statuta Fonda i sistematizacije Fonda, kojom bi, između ostalog, bilo formirano Odeljenje za javne nabavke, čime bi Fond u sistemu vojnog zdravstva bio odgovoran za javne nabavke lekova, medicinskog materijala i opreme za potrebe rada vojno zdravstvenih ustanova.

Prilozi:

1. Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu sa projekcijom prihoda i primanja i rashoda i izdataka u iznosu od 8.067.442.000 dinara

i

2. Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu sa projekcijom prihoda i primanja i rashoda i izdataka u iznosu od 7.803.038.000 dinara.

Ostavite komentar