Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

OBRAZLOŽENjE IZMENA FINANSIJSKOG PLANA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2014. GODINU

U Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu objavljenog u „Službenom glasniku RS“, broj 115/13 i 100/14, na osnovu Odluke o davanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 110/13 i 97/14), promene po pozicijama su sledeće:

Ukupni prihodi i primanja (klase 7,8 i 9) – iznos od „36.373.070“ hiljada dinara se menja i glasi „30.737.813“ hiljada dinara, a promene po pozicijama su sledeće:

Socijalni doprinosi (ekk. klas. 72) – iznos od „19.840.000“ hiljada dinara, zamenjuje se iznosom od „19.000.000“ hiljada dinara. Smanjenje ovih prihoda za 840.000 hiljada dinara, izvršeno je u skladu sa realizacijom planiranih prihoda od doprinosa u prvih devet meseci i procenom realizacije do kraja godine;

Donacije od međunarodnih organizacija (ekk.klas. 732*) – iznos od „617.600“ hiljada dinara, zamenjuje se iznosom od „413.143“ hiljada dinara. Smanjenje ove pozicije za 204.457 hiljada dinara, izvršeno je na osnovu ostvarenih i očekivanih prihoda od donacija namenjenih za realizaciju projekata u kojima učestvuje Nacionalna služba za zapošljavanje;

Transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (ekk.klas. 7331211**) – iznos od „3.023.250“ hiljada dinara se zamenjuje iznosom od „3.043.250“. Uvećanje od 20.000 hiljada dinara se odnosi na uvećanje sredstava za isplatu posebnih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju – tj. ukupno planirana sredstva za ove naknade iznose 2.443.250 hiljada dinara;

Transfer iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom (ekk. klas. 7331212***) je smanjen sa „544.000“ hiljada dinara, na „519.000“ hiljada dinara, u skladu sa procenjeno potrebnim sredstvima za ove programe i mere do kraja budzetske godine;

Transfer iz Ministarstva finansija (ekk. klas. 733165) je smanjen sa „11.040.000“ hiljada dinara na „6.872.200“ hiljada dinara. Smanjenje ovog transfera za 4.167.800 hiljada dinara, izvršeno je na osnovu ostvarenih ušteda sredstava iz budzeta u prethodnom periodu, uključivanja neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina u Finansijski plan Nacionalne službe u iznosu od 1.300.000 hiljada dinara, i procenjenog smanjenja plate za novembar 2014. za 10%, u skladu sa instrukcijama Ministarstva finansija;

Transfer iz opština (ekk.klas. 733165****) je smanjen sa „700.000“ hiljada dinara na „500.000“ hiljada dinara u skladu sa očekivanim prihodima iz ovih izvora“;

Drugi prihodi (ekk. klas. 740000) su smanjeni sa „300.000“ hiljada dinara na „230.000“ hiljada dinara, u sklladu sa ostvarenjem u prethodnom periodu i očekivanim prihodima do kraja godine;

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda (ekk. klas. 770000) su smanjeni sa „106.220“ hiljada dinara na „13.220“ hiljada dinara, u skladu sa ostvarenjem u prethodnom periodu, i očekivanim prihodima do kraja 2014. godine;

Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou – transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja – (ekk. klas. 780000) su smanjeni sa „200.000“ hiljada dinara na „140.000“ hiljada dinara u skladu sa ostvarenjem u prethodnom periodu i očekivanim prihodima do kraja 2014. godine;

Primanja od prodaje nefinansijske imovine (ekk. klas. 800000) su povećani sa „1.000“ hiljada dinara, na „6.000“ hiljada dinara, u skladu sa ostvarenom i očekivanom realizacijom do kraja godine.

Dodaje se pozicija „NERASPOREĐEN VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA IZ RANIJIH GODINA“ u iznosu od „1.300.000“ hiljada dinara koji se odnosi na neutrošena sredstva na podračunima Nacionalne službe za zapošljavanje, na dan 31.12.2013. godine. Uvođenjem ove pozicije uvećavaju se ukupna sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje za finansiranje rashoda i izdataka u 2014. godini na ukupno „32.037.813“ hiljada dinara.

Uvođenjem neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina u finansijski plan Nacionalne službe za 2014. godinu, ostvaruje se ušteda u transferima iz Ministarstva finansija uz obezbeđivanje redovnih isplata Naknade za slučaj nezaposlenosti i Privremene naknade zaposlenih sa teritorije AP KiM po predviđenoj dinamici do kraja godine.

Ukupni rashodi i izdaci (klase 4, 5 i 6) – iznos od „36.373.070“ hiljada dinara se menja i glasi „32.037.813“ hiljada dinara, a promene po pozicijama su sledeće:

41 – Rashodi za zaposlene su smanjeni sa „2.332.309“ hiljada dinara na „2.210.601“ hiljada dinara, u okviru čega su smanjena planirana sredstva za poziciju 411 – plate, dodaci i naknade zaposlenih sa „1.769.633“ hiljada dinara, na „1.677.404“ hiljada dinara, za poziciju 412 – socijalni doprinosi na teret poslodavca sa „316.764“ hiljada dinara na „300.220“ hiljada dinara, za poziciju 413 – naknade u naturi sa „31.935“ hiljada dinara na „27.000“ hiljada dinara i za poziciju 415 – naknade troškova za zaposlene sa „60.000“ hiljada dinara na „52.000“ hiljada dinara. Smanjenje ovih rashoda izvršeno je za ukupno 121.708 hiljada dinara, od čega smanjenje za plate zaposlenih (411+412) iznosi 108.773 hiljada dinara.

42 – Korišćenje usluga i roba – ukupno su smanjeni za 221.826 hiljada dinara, sa „1.761.935“ hiljada dinara na „1.540.109“ hiljada dinara, u okviru kojih:

Rashodi koji se finansiraju iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe su smanjeni za 147.418 hiljada dinara, sa „1.639.335“ hiljada dinara na „1.491.917“ hiljada dinara. Smanjenje je izvršeno po osnovu ostvarenih ušteda na sprovedenim nabavkama u prethodnom periodu, tj. odustajanja od planiranih nabavki u 2014. godini, kao i ostvarene i očekivane realizacije i to:

421 – Stalni troškovi su smanjeni za 87.459 hiljada dinara, sa „914.685“ hiljada dinara, na „827.226“ hiljada dinara;

422 – Troškovi putovanja su smanjeni za 3.600 hiljada dinara, sa „30.600“ hiljada dinara, na „27.000“ hiljada dinara, u skladu sa preporukama za smanjenje ovih rashoda. S obzirom na teritorijalnu razuđenost filijala i službi Nacionalne službe, potrebi službenih obilazaka poslodavaca i korisnika sredstava Nacionalne službe, održavanja dobre međunarodne saradnje i obavljanja redovnih aktivnosti, neophodno je planirati sredstva za ove namene (prevoz, smeštaj i sl.);

423 – Usluge po ugovoru su smanjene za 49.719 hiljada dinara, sa „255.000“ hiljada dinara, na „205.281“ hiljada dinara;

424 – Specijalizovane usluge su smanjene za 730 hiljada dinara, sa „3.000“ hiljada dinara, na „2.270“ hiljada dinara;

425 – Tekuće popravke i održavanje su smanjene za 3.960 hiljada dinara, sa „287.300“ hiljada dinara, na „283.340“ hiljada dinara;

426 – Materijal je smanjen za 1.950 hiljada dinara, sa „148.750“ hiljada dinara, na „146.800“ hiljada dinara.

Rashodi kategorije 42 – korišćenje usluge i roba, koji se finansiraju iz sredstava donacija su smanjeni za 74.408 hiljada dinara, po osnovu izvršene analize projekata i troškova iz donacija za koje se realno očekuje realizacija u 2014. godini, i to:

422-Troškovi putovanja su smanjeni za 43.855 hiljada dinara, sa 78.300 hiljada dinara, na ukupno 34.445 hiljada dinara za projekte navedene u Odluci o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje;

423 – Usluge po ugovoru su smanjene za 31.010 hiljada dinara, sa 44.300 hiljada dinara, na 13.290 hiljada dinara za projekte navedene u Odluci o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje;

426 – Materijal – iznos od „457“ hiljada dinara je planiran za potrebe realizacije projekta „Povećanje efikasnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama “ (IPA 2012).

44 – Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja – su smanjene za 139.500 hiljada dinara sa „140.500“ hiljada dinara na „1.000“ hiljada dinara. Smanjenje od 139.500 hiljada dinara je izvršeno na aproprijaciji 441 – OTPLATE DOMAĆIH KAMATA, koliko je preneto u korist aproprijacije 485 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA, na osnovu procenjeno potrebnih sredstava do kraja 2014. godine.

47 – Socijalno osiguranje i socijalna zaštita – su smanjeni za 4.238.097 hiljada dinara, sa „31.112.326“ hiljada dinara, na „26.874.229“ hiljada dinara, a promene po pozicijama su sledeće:

1. NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI – je smanjena za 4.147.992 hiljada dinara, sa „23.034.666“ hiljada dinara, na „18.886.674“ hiljada dinara, u skladu sa ostvarenom realizacijom i procenjenim sredstvima potrebnim za isplatu ovog prava nezaposlenih do kraja godine;

2. PRIVREMENA NAKNADA ZAPOSLENIH SA TERITORIJE AP KiM – je povećana za 170.000 hiljada dinara, sa „3.090.000“ hiljada dinara na „3.260.000“ hiljada dinara. Povećanje planiranih sredstava je izvršeno kako bi se omogućila nesmetana isplata ove naknade i u decembru 2014. godine, s obzirom da prvobitno planirana sredstva nisu bila dovoljna za isplatu najmanje 12 mesečnih naknada. Time će se omogućiti nastavak isplata za ove naknade prema ustaljenoj dinamici, čija isplata inače kasni 6 meseci, a obaveze po ovom osnovu se prenose u narednu godinu;

6. Ostale isplate Nacionalne službe za zapošljavanje su smanjene za 4.000 hiljada dinara, sa „14.000“ hiljada dinara, na „10.000“ hiljada dinara, u skladu sa očekivanom realizacijom do kraja godine;

8. PROGRAMI I MERE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM-su smanjeni za 25.000 hiljada dinara, sa „544.000“ hiljada dinara na „519.000“ hiljada dinara, u skladu sa procenjenom realizacijom za ove mere do kraja godine;

9. PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA IZ SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA – OPŠTINA su smanjeni sa „700.000“ hiljada dinara na „500.000“ hiljada dinara, u skladu sa očekivanom realizacijom do kraja 2014. godine.

10. PROGRAMI I MERE IZ SREDSTAVA DONACIJA – su smanjeni za 51.105 hiljada dinara, sa „275.000“ hiljada dinara na „223.895“ hiljada dinara, u skladu sa revidiranim programima i merama po projektima iz sredstava donacija čija se realizacija očekuje u 2014. godini, i koji su navedeni u Odluci o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje.

472 – NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA – POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNjAVANjA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU – su povećane za 20.000 hiljada dinara, sa „2.423.250“ hiljada dinara na „2.443.250“ hiljada dinara u skladu sa procenjeno potrebnim sredstvima za nesmetani nastavak isplata za ove namene do kraja 2014. godine prema utvrđenoj dinamici.

48 – Ostali rashodisu povećani za 139.500 hiljada dinara, sa „450.000“ hiljada dinara na „589.500“ hiljada dinara, a promene po pozicijama su:

483 – NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA su smanjene sa „200.000“ hiljada dinara na „150.000“ hiljada dinara, a smanjenje od 50.000 hiljada dinara je preusmereno u korist aproprijacije 485 NAKNADE ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA. Uvećanje ove pozicije za 189.500 hiljada dinara, sa „220.000“ hiljada dinara na „409.500“ hiljada dinara, je neophodno imajući u vidu očekivana plaćanja do kraja 2014. godine, po osnovu pokrenutih sudskih postupaka za štete zbog neisplaćenih i manje isplaćenih novčanih naknada u prethodnim godinama.

51 – Osnovna sredstva su u ukupnom iznosu smanjena za 153.626 hiljada dinara, sa „568.000“ hiljada dinara, na „414.374“ hiljada dinara, u okviru kojih:

Osnovna sredstva koja se finansiraju iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe su smanjena za 74.682 hiljada dinara. Smanjenje je izvršeno po osnovu ostvarenih ušteda na sprovedenim nabavkama u prethodnom periodu, kao i odustajanja od planiranih nabavki u 2014. godini, u skladu sa politikom štednje, i to:

511 – ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI su smanjeni za 67.932 hiljada dinara, sa „185.000“ hiljada dinara na „117.068“ hiljada dinara;

512 – MAŠINE I OPREMA su smanjene za 6.750 hiljada dinara, sa „140.000“ hiljada dinara, na „133.250“ hiljada dinara.

Osnovna sredstva koja se finansiraju iz sredstava donacija su smanjena za 78.944 hiljada dinara, sa „220.000“ hiljada dinara, na „141.056“ hiljada dinara. Smanjenje se odnosi na procenjeno potrebna sredstva za 512 – MAŠINE I OPREMU iz sredstava donacija za realizaciju projekta „Povećanje efikasnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“ (IPA 2012)“.

Dodaje se aproprijacija 621 – NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE, u okviru grupe 62 – Nabavka finansijske imovine, klasa 6 – Izdaci za otplatu gotovine i nabavku finansijske imovine, u iznosu od 400.000 hiljada dinara. Ova pozicija planirana je u skladu sa preporukama definisanim zaključcima Vlade Republike Srbije, i to:

Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj 023-6895/2013 od 09. avgusta 2013. godine, kojim je usvojen Program finansijske konsolidacije privrednih društava Odbrambene industrije Srbije sa većinskim državnim/društvenim kapitalom, kojim se preporučuje Upravnom odboru Nacionalne službe za zapošljavanje da donese odluku o konverziji potraživanja po osnovu neplaćenih doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u osnovni kapital , i

Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-8463/2014-3 od 7. avgusta 2014. godine, kojim je Vlada Republike Srbije prihvatila inicijativu Ministarstva privrede i Ministarstva finansija za rešavanje poslovnih problema i statusa Simpo a.d. Vranje. U tački 3. stav 2. Zaključka, Vlada Republike Srbije preporučuje nadležnim organima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i nadležnim organima lokalnih samouprava da, u saradnji sa Ministarstvom privrede, razmotre mogućnost naplate svojih potraživanja prema Društvu i povezanim društvima konverzijom potraživanja u kapital dužnika.

Ostavite komentar