Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu

Razdeo 1 – NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je od 420,59 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 3,86 mil. dinara.

– Na ime troškova sudijskog i poslaničkog dodatka utrošeno je 139,78 mil. dinara.

– Sredstva za troškove putovanja za dnevnice narodnih poslanika, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza izvršena su u iznosu od 123,72 mil. dinara.

Glava 1.1 – NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE – STRUČNE SLUŽBE

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je u iznosu od 189,97 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,42 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 28,29 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno 5,09 mil. dinara.

– Troškovi za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode izvršeni su u iznosu od 398,27 mil.dinara .

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u iznosu 64,1 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 17,03 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 43,89 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 35,72 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 43,46 mil. dinara.

– Sredstva za finansiranje kampanje za referendum finansirana su u iznosu od 148,0 mil. dinara.

– Na ime izdataka za zgrade,mašine i opremu utrošeno 20,43 mil.dinara.

Razdeo 2 – DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Nije bilo izvršenja.

Razdeo 3 – PREDSEDNIK REPUBLIKE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plae, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 51,06 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenima utrošeno je 2,64 mil. dinara.

– Troškovi za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode izvršeni su u iznosu od 4,06 mil.dinara .

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u iznosu 8,34 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 44,12 mil.dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 15,64 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,28 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za: nabavku kancelarijskog materijala, službene odeće, cvetne dekoracije, stručnih publikacija, časopisa, i glasila, materijala za tekuće popravke i održavanje čistoće u iznosu od 1,95 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,69 mil. dinara.

Funkcija 133 – Ostale opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 23,00 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,65 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih utrošeno je 0,57 mil. dinara.

– Troškovi za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode izvršeni su u iznosu od 0,62 mil.dinara .

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u iznosu 3,06 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 1,49 mil.dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,48 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Troškovi za materijal izvršeni su za: nabavku kancelarijskog materijala, službene odeće, cvetne dekoracije, stručnih publikacija, časopisa, i glasila, materijala za tekuće popravke i održavanje čistoće u iznosu od 0,34 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,28 mil.dinara.

Razdeo 4 – USTAVNI SUD SRBIJE

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 46,09 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 3,37 mil. dinara.

– Troškovi za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode izvršeni su u iznosu od 2,22 mil.dinara

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u iznosu 0,63 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 0,47 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,61 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa, i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 1,04 mil. dinara.

Razdeo 5 – PRAVOSUDNI ORGANI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 1.980,45 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 3,57 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 6,13 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 5,0 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 23,37 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u iznosu 317,54 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 15,97 mil dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 577,25 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 29,79 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za: nabavku kancelarijskog materijala, službene odeće, cvetne dekoracije, stručnih publikacija, časopisa, i glasila, materijala za tekuće popravke i održavanje čistoće u iznosu od 76,32 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 571,60 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 113,72 mil.dinara.

Glava 5.1 – VRHOVNI SUD SRBIJE

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 324,95 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,25 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 11,66 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 2,19 mil.dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u iznosu 2,03 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 2,49 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 7,22 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge reprezentacije, autorske honorare i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,29 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 2,76 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,18 mil.dinara.

Glava 5.2 – VIŠI TRGOVINSKI SUD

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 86,97 mil. dinara.

– Za naknade u naturi i socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,3 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 4,64 mil. dinara i to za: naknade za odvojen život od porodice, naknade za prevoz na posao i sa posla i naknade za smeštaj sudija.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,09 mil.dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: usluge za električnu energiju, usluge vodovoda i kanalizacije, odvoz otpada, naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, telefon, teleks i telefaks, usluge mobilnog telefona, osiguranja zgrada i zakup poslovnog prostora iznosili su 4,96 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: troškove dnevnica na službenom putu, troškove prevoza na službenom putu u zemlji, troškove smeštaja na službenom putu, naknade za upotrebu sopstvenog vozila i troškove putovanja u okviru redovnog rada u iznosu od 0,64 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,37 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija za obrazovanje zaposlenih u iznosu od 0,75 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Sredstva za nabavku mašina i oprema nisu odobrena u budžetu. Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,88 mil.dinara iz sudskih taksi.

Glava 5.3 – REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 102,61 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,29 mil. dinara .

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja i za lečenje zaposlenih u iznosu od 0,29 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,68 mil. dinara i to za naknade za odvojen život od porodice i naknade za prevoz na posao i sa posla i na ime smeštaja izabranih i postavljenih lica.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: troškove platnog prometa, usluge električne energije, usluge vodovoda, za troškove telefona i telefaksa, internet usluge, pretplatu za mobilnih telefona i za osiguranje vozila izvršeni su u iznosu 1,01 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice na službenom putu, za troškove prevoza na službenom putu u zemlji, za troškove smeštaja, na ime prevoza u javnom saobraćaju, za ostale troškove puta, za troškove dnevnica službenog puta u inostranstvo i za troškove prevoza puta u inostranstvo u iznosu od 3,23 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,96 mil. dinara, i to za: usluge izrade softvera, za usluge održavanja računara, stručne ispite, za publikacije, za usluge informisanja javnosti, ostale stručne usluge, za ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije i na ime poklona.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,45 mil. dinara, i i to za mehaničarske popravke, za opremu za komunikaciju, za opremu za ugostiteljstvo, za birotehničku opremu i za ostalu administrativnu opremu.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, za cveće i zelenilo, stručne publikacije za redovne potrebe, za stručnu literaturu za obrazovanje zaposlenih i za kupovinu benzinskih bonova za potrebe tužilaštva u iznosu od 1,77 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara, i to na ime poreza na fond zarada, za registraciju vozila i za republičke takse.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,19 mil.dinara.

Glava 5.4 – TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je u iznosu od 34,37 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,07 mil. dinara .

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,43 mil. dinara i to za naknade za odvojen život od porodice i naknade za prevoz na posao i sa posla.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 2,29 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje opreme, izvršeni su u iznosu 0,84 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 2,71 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,73 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,58 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku kancelarijskog materijala, benzin, mazivo i materijal za prevozna sredstva, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala u iznosu od 2,76 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,07 mil.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,55 mil. dinara.

Glava 5.5 – REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 94,77 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,31 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,82 mil. dinara i to za prevoz zaposlenih na posao i sa posla.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 6,01 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u iznosu 4,01 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj, prevoz radi svakodnevnih odlazaka na zastupanja pred sudovima u drugim gradovima i troškove prevoza u iznosu od 0,61 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 8,11 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala u iznosu od 1,77 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,47 mil. dinara.

Glava 5.6 – OKRUŽNI SUDOVI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 1.348,93 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 15,76 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja i za lečenje zaposlenih u iznosu od 25,69 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 35,56 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 2,77 mil. dinara .

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u iznosu 165,04 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 12,72 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 543,88 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge održavanja prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge iznosile su 0,57 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 20,08 mil. dinara.

– Troškovi materijala izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 57,03 mil. dinara.

– Rashodi na ime upotrebe osnovnih sredstava iznose 0,51 mil. dinara.

– Na ime otplate domaćih kamata i pratećih trošlova zaduživanja utrošeno je 0,89 mil. dinara.

– Za socijalnu zaštitu utrošeno je 0,03 mil dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 2,01 mil. dinara

– Rashodi za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 54,76 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penale utrošeno je 0,47 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 39,49 mil. dinara.

– Za oostala osnovna sredstva utrošeno je 0,01 mil. dinara.

Glava 5.7 – OPŠTINSKI SUDOVI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 4.406,62 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 65,67 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima iz sopstvenih sredstava utrošeno je 116,55 mil.dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 65,76 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 11,74 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 464,09 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 18,26 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1.012,13 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge iznosile su 7,03 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su iznosu od 44,58 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 176,64 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 6,66 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penale po rešenju sudova utrošeno je 2,05 mil. dinara.

– Za naknadu štete za povredu ili štetu nanetu od strane državnih organa utrošeno je 2,87 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 34,27 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su iz sopstvenih sredstava u iznosu od 49,68 mil.dinara.

– Za ostale rashode utrošeno je 2,4 mil. dinara.

Glava 5.8 – TRGOVINSKI SUDOVI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 572,31 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 8,45 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 12,66 mil.dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 12,5 mil. dinara.

– Troškovi za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode izvršeni su u iznosu od 1,39 mil.dinara iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 64,87 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 4,86 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 25,2 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 5,03 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 26,55 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,36 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 33,39 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su iz sopstvenih sredstava u iznosu od 14,12 mil. dinara.

– Za ostale rashode utrošeno je 0,24 mil. dinara.

Glava 5.9 – OKRUŽNA JAVNA TUŽILAŠTVA

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 367,74 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 4,69 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 6,9 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 7,7 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,6 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 10,45 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 1,75 mil.dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,12 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,4 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su iznosu od 3,38 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 9,36 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,56 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,37 mil. dinara iz sopstvenih sredstava.

– Izdaci za mašine i opreme izvršeni su u iznosu od 4,37 mil. dinara iz sopstvenih sredstava.

Glava 5.10 – OPŠTINSKA JAVNA TUŽILAŠTVA

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 748,18 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 7,98 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 22,62 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 9,83 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,32 mil.dinara iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 24,41 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 3,98 mil.dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,81 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 3,37 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 18,31 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 1,12 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova izvršeni su u iznosu od 0,47 mil. dinara iz sopstvenih sredstava.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,93 mil. dinara iz sopstvenih sredstava.

– Izdaci za mašine i opreme izvršeni su u iznosu od 10,79 mil. dinara iz sopstvenih sredstava.

– Za ostale rashode utrošeno je 0,31 mil. dinara.

Glava5.11– VEĆA ZA PREKRŠAJE

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 84,35 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,28 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,04 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 6,6 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,65 mil.dinara.

– Usluge po ugovoru iznosile su 2,26 mil.dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,99 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 4,25 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,22 mil. dinara iz sopstvenih sredstava.

– Izdaci za mašine i opreme izvršeni su u iznosu od 0,90 mil. dinara iz sopstvenih sredstava.

– Za ostale rashode utrošeno je 0,96 mil. dinara.

Glava 5.12 – OPŠTINSKI ORGANI ZA PREKRŠAJE

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 1.334,91 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 26,01 mil.dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 34,29 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 21,74 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 4,56 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 188,96 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 4,09 mil.dinara.

– Usluge po ugovoru iznosile su 26,61 mil.dinara.

– Troškovi specijalizovanih usluga izvršeni su u iznosu od 0,36 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 11,66 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostalo, u iznosu od 54,58 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 1,14 mil.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 21,15 mil. dinara iz sopstvenih sredstava.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 11,59 mil.dinara iz sopstvenih prihoda.

– Za ostale rashode utrošeno je 1,4 mil. dinara.

Razdeo 6 – VLADA

Glava 6.1 – KABINET PREDSEDNIKA VLADE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 6,99 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,71 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 2,87 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 15,22 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata utrošeno je 0,07 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 1,5 mil. dinara.

Glava 6.2 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 11,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,19 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 1,07 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,16 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,11 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 0,23 mil. dinara.

Glava 6.3 – GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 102,06 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,31 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 17,93 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,36 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 5,11 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 23,39 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 53,95 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 35,72 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,17 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 3,19 mil. dinara.

– Za donacije i transfere ostalim nivoima vlasti i to za: rad Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu; za rad Stalne kancelarije Vlade za ekonomski razvoj u Boru; za rad Nacionalnog saveta Srbije za saradnju s Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, a po posebnom aktu vlade utrošeno je, u ukupnom iznosu, 23,25 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 0,85 mil. dinara iz sredstava donacija od inostranih zemalja.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 3,03 mil. dinara.

Glava 6.4 – KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 24,45 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,62 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,72 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 2,11 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 3,40 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 3,70 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 211,46 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 2,22 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 0,54 mil. dinara.

Glava 6.5 – KANCELARIJA ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 20,01 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,66 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,47 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: troškovi fiksnih telefona, troškovi mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i zakup administrativne opreme izvršeni su u iznosu od 1,70 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu, kao i troškove prevoza u okviru redovnog rada (taksi prevoz) u iznosu od 6,18 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 29,08 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala i pretplata za dnevne i periodične časopise i stručnu literaturu u iznosu od 0,44 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 2,45 mil. dinara.

– Za ostale rashode utrošeno je 0,11 mil. dinara.

Glava 6.6 – SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,05 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,74 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge iznosile su 8,54 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

Glava 6.7 – SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 11,51 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,35 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,73 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu, kao i troškove prevoza u okviru redovnog rada (taksi prevoz) u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 11,09 mil. dinara,

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 0,38 mil. dinara.

– Za ostale rashode utrošeno je 0,07 mil. dinara.

Glava 6.8 – FOND ZA KOSOVO I METOHIJU

Funkcija 160 –Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta iznosile su 44,70 mil. dinara.

Glava 6.9 – SLUŽBA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 6,59 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,12 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,21 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,04 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 1,27 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 1,43 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 12,15 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 7,78 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,28 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 0,56 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 6,71 mil. dinara.

Glava 6.10 – SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA

OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 1,13 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,45 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,40 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: troškovi fiksnih telefona, troškovi mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i zakup administrativne opreme izvršeni su u iznosu od 0,41 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu, kao i troškove prevoza u okviru redovnog rada (taksi prevoz) u iznosu od 0,61 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,22 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,35 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 1,46 mil. dinara.

– Za donacije i transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 276,93 mil. dinara.

Glava 6.11 – SLUŽBA KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE ZA

KOSOVO I METOHIJU

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je u 19,18 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,32 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,47 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: troškovi fiksnih telefona, troškovi mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i zakup administrativne opreme izvršeni su u iznosu od 17,06 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu, kao i troškove prevoza u okviru redovnog rada (taksi prevoz) u iznosu od 8,67 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 21,03 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 41,23 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata utrošeno je 2,83 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 2,95 mil. dinara.

– Za donacije i transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 2.072,11 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 728,74 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 1,26 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 48,39 mil. dinara.

– Za ostale rashode utrošeno je 0,42 mil. dinara.

Glava 6.12 – AVIO-SLUŽBA VLADE

Funkcija 450 – Transport

– Za plate, dodatke doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 26,77 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenih utrošeno je 0,24 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,35 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 2,14 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: troškovi fiksnih telefona, troškovi mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i zakup administrativne opreme izvršeni su u iznosu od 13,02 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu, kao i troškove prevoza u okviru redovnog rada (taksi prevoz) u iznosu od 6,28 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 25,13 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,61 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 32,15 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 22,14 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 1,78 mil. dinara.

Razdeo 7 – MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Funkcija 310 – Policijske usluge

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 25.372,80 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 141,69 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 629,93 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 156,48 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 22,55 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge i usluge komunikacija izvršeni su u iznosu 1.693,03 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji u iznosu od 622,22 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 373,81 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, lekarske preglede radnika, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 79,10 mil. dinara i to za usluge obrazovanja, kulture i sporta i ostale specijalizovane usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršene su iznosu od 705,02 mil. dinara i to za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i za tekuće održavanje opreme.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku administrativnog materijala, materijala za obrazovanje i i usavršavanje zaposlenih, materijala za saobraćaj i materijala za obrazovanje, kulturu i sport u iznosu od 2.605,97 mil. dinara.

– Za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su 0,30 mil. dinara.

– Prateći troškovi zaduživanja iznosili su 0,11 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 1,08 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 150,57 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosile su 80,00 mil. dinara.

– Rashodi za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa izvršeni su u iznosu od 17,58 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 546,26 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1.661,84 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva iznosili su 1,48 mil. dinara.

– Otplata glavnice domaćim kreditorima izvršena je u iznosu od 0,86 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 60,48 mil. dinara.

Razdeo 8 – MINISTARSTVO FINANSIJA

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

– Donacije i transferi ogranizacijama obaveznog socijalnog osiguranja koji su korišćeni za transfer Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, za transfer Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika i za transfer Nacionalnoj službi za zapošljavanje izvršeni su u ukupnom iznosu od 102.566,42 mil. dinara.

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 312,18 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,20 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 8,32 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 4,89 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 12,41 mil.dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 160,41 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su, za službena putovanja u zemlji i inostranstvu (dnevnice, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza), u iznosu od 14,71 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 104,15 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 115,20 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su iznosu od 4,00 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 7,81 mil. dinara.

– Na ime pratećih troškova zaduživanja utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama izvršene su u iznosu od 80,00 mil. dinara

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,46 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 26,97 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,30 mil. dinara.

– Otplata glavnice stranim kreditorima izvršena je u iznosu od 32,00 mil. dinara.

Iznos od 44,75 mil. dinara kojim su finansirani izdaci na ovoj funkciji, na ostalim izvorima, odnosi se na sredstva dobijena iz kredita „Projekat tehničke pomoći za privatizaciju i restrukturiranje banaka i preduzeća u Republici Srbiji – projekat B“.

Funkcija 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

– Dotacije nevladinim organizacijama namenjene za finansiranje redovnog rada političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik RS“, br. 72/03 i 75/03), rada Saveza rezervnih vojnih starešina i Nacionalnog saveta nacionalnih manjina izvršene su u ukupnom iznosu od 620,83 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosile su 200,95 mil. dinara. Navedeni iznos se odnosi na prinudne naplate po sudskim rešenjima direktnih korisnika budžetskih sredstava.

– Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka iznosila je 510,00 mil. dinara.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je u ukupnom iznosu od 7.383,24 mil. dinara. Sredstva su namenjena za finansiranje stambenih kredita, za osiguranje stambenih kredita, za rad Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije i za troškove poreza i doprinosa za korišćenje sredstava iz kredita Svetske banke.

Funkcija 180 – Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti koji su namenjeni za transfere opštinama i gradovima, Koordinacionom telu Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa; za finansiranje poverenih nadležnosti i dodatnih poslova organa i organizacija državne zajednice Srbija i Crna Gora dok nisu prestali sa radom, izvršeni su u ukupnom iznosu od 40.356,86 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 510,00 mil. dinara.

Glava 8.1. – UPRAVA CARINA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 1.669,38 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 8,13 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja izvršene su isplate u iznosu od 2,72 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 110,92 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 438,74 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 260,38 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 67,43 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 62,50 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 3,00 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 41,94 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila i ostalog materijala, u iznosu od 123,07 mil. dinara.

– Prateći troškovi zaduživanja izvršeni su u iznosu od 0,49 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 5,33 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela izvršeno je 126,99 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 201,26 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 321,17 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 2,41 mil. dinara.

Iznos od 168,32 mil. dinara kojim su finansirani izdaci iz ostalih izvora odnosi se na sredstva dobijena iz kredita „Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u jugoistočnoj Evropi“.

Glava 8.2 – PORESKA UPRAVA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 4.300,96 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 36,09 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate naknade za vreme odsustva sa posla, otpremnine i pomoći u iznosu od 84,49 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 81,54 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 294,93 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i troškovi platnog prometa izvršeni su u iznosu 871,61 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 52,74 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 220,63 mil. dinara, i to za: administrativne, kompjuterske, usluge obrazovanja, usavršavanja i informisanja.

– Rashodi za specijalizovane usluge izvršeni su u iznosu od 1,63 mil.dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 130,31 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila i ostalog materijala, u iznosu od 328,43 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 17,71 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 75,20 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 286,95 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 264,40 mil. dinara.

– Rashodi za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 0,33 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 145,97 mil. dinara.

Glava 8.3. – UPRAVA ZA TREZOR

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

Svi rashodi izvršeni su iz sopstvenih prihoda.

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 702,14 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,25 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 20,05 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 68,55 mil.dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 290,23 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 6,68 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 60,40 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 23,70 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila i ostalog materijala, u iznosu od 69,05 mil. dinara.

– Rashodi za prateće troškove zaduživanja izvršeni su u iznosu od 9,37 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 1,24 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 110,35 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 16,07 mil. dinara.

Funkcija 170 – Transakcije vezane za javni dug

– Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su u iznosu od 2.316,04 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu kamata po inostranim kreditima izvršeni su u iznosu od 30.183,62 mil. dinara.

– Izdaci otplatu kamata po osnovu aktiviranih garancija izvršeni su u iznosu od 207,47 mil. dinara.

– Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su u iznosu od 160,79 mil. dinara.

– Otplata glavnice domaćim kreditorima izvršena je u ukupnom iznosu od 38.901,11 mil. dinara.

– Otplata glavnice stranim kreditorima izvršena je u ukupnom iznosu od 16.358,32 mil. dinara.

– Otplata glavnice po garancijama izvršena je u ukupnom iznosu od 490,38 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 832,64 mil. dinara.

Iznos od 827,82 mil. dinara odnosi se na kredit Vlade Italije za kreditiranje malih i srednjih preduzeća.

Glava 8.4. – UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 13,11 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,37 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,20 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 1,36 mil.dinara.

– Za stalne troškove utrošeno je 0,12 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,67 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila i ostalog materijala, u iznosu od 0,66 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,35 mil. dinara.

Glava 8.5. – FOND ZA MLADE TALENTE

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,53 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta iznosile su 351,07 mil.dinara.

Glava 8.6. – UPRAVA ZA DUVAN

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 13,29 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,53 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,94 mil.dinara.

– Za stalne troškove utrošeno je 0,61 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,95 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila i ostalog materijala, u iznosu od 0,57 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

Glava 8.7. – UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA

Funkcija 133 – Ostale opšte usuge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 17,73 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,36 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 1,39 mil.dinara.

– Za stalne troškove utrošeno je 0,39 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 1,82 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,58 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila i ostalog materijala, u iznosu od 0,26 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,08 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,98 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 2,65 mil. dinara.

Glava 8.8. – DEVIZNI INSPEKTORAT

Funkcija 133 – Ostale opšte usuge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 7,78 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,38 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 4,94 mil.dinara.

– Za stalne troškove utrošeno je 0,13 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,23 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,28 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila i ostalog materijala, u iznosu od 0,35 mil. dinara.

– Za ostale rashode utrošeno je 0,04 mil. dinara.

Glava 8.9. – UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Nije bilo izvršenja.

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 67,68 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 0,20 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,22 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,21 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 4,29 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 4,44 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 6,17 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 33,96 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršene su iznosu od 0,38 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostalo, u iznosu od 2,63 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Izdaci za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa izvršeni su u iznosu od 126,16 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 159,58 mil.dinara iz sopstvenih prihoda.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 0,38 mil.dinara iz sopstvenih prihoda.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 164,84 mil. dinara.

Glava 9.1 – UPRAVA ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA

Funkcija 340 – Zatvori

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 2.346,75 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 31,90 mil. dinara.

– Troškovi za socijalna davanja zaposlenima izvršeni su u iznosu od 17,17 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 24,27 mil. dinara

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 28,59 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 293,08 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 21,01 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 73,30 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 54,39 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 102,73 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 540,19 mil. dinara.

– Rashodi za upotrebu osnovnih sredstava iznosili su 37,25 mil. dinara.

– Rashodi na ime pratećih troškova zaduživanja izvršeni su u iznosu od 3,11 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 35,74 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 16,98 mil. dinara.

– Izdaci na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 11,93 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 316,33 mil.dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 120,87 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 1,79 mil. dinara.

– Izdaci za zalihe proizvodnje izvršeni su u iznosu od 175,13 mil. dinara.

– Izdaci za zalihe robe za dalju prodaju izvršeni su u iznosu od 41,84 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu glavnice domaćim kreditorima izvršeni su u iznosu od 2,51 mil. dinara.

– Za ostale rashode utrošeno je 0,27 mil. dinara.

Razdeo 10 – MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 73,97 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,16 mil. dinara.

– Socijalna davanja zaposlenima izvršena su u iznosu od 118,22 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,96 mil. dinara, i to za: naknade za prevoz na posao i sa posla, naknada za odvojen život od porodice, naknade za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 4,36 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave i troškove osiguranja službenih vozila izvršeni su u ukupnom iznosu od 4,54 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 5,16 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 55,32 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, usluge prevođenja, usluge izrade softvera, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su iznosu od 0,54 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, goriva i ostalo, u iznosu od 7,02 mil. dinara.

– Za donacije i transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 661,54 mil. dinara.

– Izdaci za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su sa 0,22 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,36 mil. dinara i to za nabavku šest putničkih automobila.

Glava 10.1 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME LOKALNE SAMOUPRAVE

Funkcija 180 – Transakcija opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti

– Za donacije i transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 423,12 mil. dinara iz sopstvenih sredstava.

Razdeo 11 – MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 634,58 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,25 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 19,09 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 62,00 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 13,48 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 15,48 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 29,92 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci na ime specijalizovanih usluga iznosili su 20,51 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršenI su iznosu od 3,07 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, goriva i ostalo, u iznosu od 13,62 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama i to: subvencije u proizvodnji i povećanju produktivnosti; mere za unapređenje sela; mere i akcije u poljoprivredi; sredstva za stručne poljoprivredne službe, iznosile su 10.839,55 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 4,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 4.477,97 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 245,96 mil. dinara.

Glava 11.1 – UPRAVA ZA VETERINU

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,67 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,44 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 10,89 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 7,46 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 30,68 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci na ime specijalizovanih usluga iznosili su 0,18 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 4,65 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo i ostalo, u iznosu od 14,64 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama izvršene su u ukupnom iznosu od 2.120,02 mil. dinara i odnose se na:

– usluge za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja, programa nadzora zaraznih bolesti i bolesti ludih krava, obeležavanje životinja i mera za suzbijanje bolesti životinja i projekata iz oblasti veterine koji se odnose na suzbijanje i nadzor zaraznih bolesti;

– ispitivanje rezidua i štetnih materija kod životinja i namirnica životinjskog porekla, analiza uzoraka proizvoda životinjskog porekla, hrana za životinje i lekova koji se upotrebljavaju u veterini, rešavanje problema klaničkog otpada;

– za dijagnostikume, ušne markice za obeležavanje životinja, vakcine i ostali materijal.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 6,29 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 39,52 mil. dinara.

Glava 11.2 – UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 3,98 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 3,92 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 8,89 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci na ime specijalizovanih usluga iznosili su 0,01 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 4,36 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, goriva i ostalo, u iznosu od 7,52 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama izvršene su u iznosu od 91,15 mil. dinara za programe zaštite bilja.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 2,01 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,35 mil. dinara.

Glava 11.3 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

Funkcija 630 – Vodosnabdevanje

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 2,44 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 1,95 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,30 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci na ime specijalizovanih usluga iznose 0,84 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 1,04 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – goriva i ostalog materijala, u iznosu od 3,52 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,12 mil. dinara.

– Na ime izdataka za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 4.508,35 mil. dinara i to: iz prihoda iz budžeta u iznosu od 1.862,34 mil. dinara, a iz sopstvenih sredstava 2.646,01 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,03 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 265,42 mil. dinara.

Iznos od 5,72 mil. dinara odnosi se na rashode iz ostalih izvora finansirane iz kredita „Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje u Srbiji“.

Glava 11.4 – UPRAVA ZA ŠUME

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 64,13 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,65 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,88 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 5,98 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 3,37 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 2,78 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,85 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 5,60 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,84 mil. dinara, i to za popravku i održavanje automobila i ostale opreme.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku materijala za saobraćaj – gorivo i ostalo, u iznosu od 7,19 mil. dinara.

– Izdaci za subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama izvršeni su u ukupnom iznosu od 361,18 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,49 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,70 mil. dinara.

Razdeo 12 – MINISTARSTVO PRIVREDE

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 49,49 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,30 mil. dinara.

– Socijalna davanja zaposlenima izvršena su u iznosu od 8,64 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 3,03 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 4,66 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 3,62 mil. dinara.

– Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 3,12 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 253,00 mil. dinara

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 328,72 mil. dinara.Ova sredstva korišćena su za finansiranje rada Agencije za privatizaciju, Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Akcijskog fonda i Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, kao i za druge specijalizovane usluge.

– Uokviru troškova za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 2,46 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 4,34 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 4.106,55 mil.dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu iznose 900,93 mil. dinara.

– Nabavka domaće finansijske imovine iznosila je 2.000,00 mil. dinara.Ova sredstva utrošena su za mikrokredite za programe zapošljavanja onih koji su ostali bez posla i za podsticanje regionalnog razvoja.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 710,61 mil. dinara.

Iznos od 253,31 mil. dinara odnosi se na rashode finansirane iz kredita koji je dobila Agencija za privatizaciju – „Projekat tehničke pomoći za privatizaciju i restrukturiranje banaka i preduzeća u Republici Srbiji – projekat B“.

Glava 12.1 – DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 42,08 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,08 mil. dinara.

– Socijalna davanja zaposlenima izvršena su u iznosu od 0,60 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,40 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 3,03 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 3,21 mil. dinara.

– Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 2,06 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 1,13 mil. dinara

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 2,19 mil. dinara.

– Uokviru troškova za tekuće popravke i održavanja utrošeno je 2,30 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 4,39 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,21 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu iznose 8,29 mil. dinara.

Razdeo 13 – MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Funkcija 430 – Gorivo i energija

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 39,93 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,11 mil. dinara.

– Socijalna davanja zaposlenima izvršena su u iznosu od 0,46 mil. dinara.

– Na ime naknada za zaposlene utrošeno je 2,20 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 3,27 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 3,45 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 4,22 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 43,03 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 107,06 mil. dinara.

– Troškovi materijala iznosili su 3,11 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 53,66 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 77,10 mil. dinara.

Iznos od 249,52 mil. dinara iz ostalih izvora finansiran je sredstvima iz kredita „Projekat poboljšanja energetske efikasnosti u Srbiji “.

Funkcija 440 –Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 13,52 mil. dinara.

– Socijalna davanja zaposlenima izvršena su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Na ime naknada za zaposlene utrošeno je 0,29 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,13 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,38 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 2,17 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove..

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,99 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 5,36 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,01 mil. dinara.

– Troškovi materijala iznosili su 0,52 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 999,96 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,69 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 359,56 mil. dinara.

Razdeo 14 – AGENCIJA ZA RUDARSTVO

Funkcija 440 – Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

– Nije bilo izvršenja.

Razdeo 15– MINISTARSTVO ZA KAPITALNE INVESTICIJE

Funkcija 450 – Transport

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 117,62 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,34 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 5,28 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 3,90 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 10,69 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 15,06 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 15,65 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 62,41 mil. dinara.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 214,36 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) električnih instalacija, računarske opreme, održavanje službenog vozila i sl. izvršene su u iznosu od 1,23 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 43,97 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, i to za JP „Železnice Srbije“ i kapetanije po posebnom aktu Vlade, izvršene su u iznosu od 8.893,50 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 77,70 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršene su u iznosu od 0,78 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznosili su 4.379,94 mil. dinara.Deo ovih sredstava koristilo je JP „Putevi Srbije“, a deo je namenjen za razne projekte.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 3,06 mil. dinara.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je 621,69 mil. dinara.

Iznos od 1.058,18 mil. dinara na ostalim izvorima finansiran je iz sredstava kredita, i to:

od CEB – a iznos od 436,50 mil. dinara za „Projekat obnove kuća u Vojvodini“;

iznos od 621,69 mil. dinara za „Projekat rekonstrukcije saobraćaja“ koji je dobilo JP „Putevi Srbije“.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 2.267,80 mil. dinara.

Funkcija 460 – Komunikacije

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 46,22 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,11 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,68 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,66 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 4,24 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,67 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 3,03 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,31 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanja (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 2,70 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 0,16 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 3,08 mil. dinara.

Funkcija 620 – Razvoj zajednice

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 46,93 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,14 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 1,47 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,94 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 4,09 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 2,80 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 4,08 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 51,56 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) električnih instalacija, računarske opreme, održavanje službenog vozila i sl. izvršene su iznosu od 1,24 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – goriva i ostalo, u iznosu od 2,99 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 44,91 mil. dinara.

– Za donacije i transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 305,86 mil. dinara, i to za obnovu Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,19 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

Razdeo 16. – DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNjE PLOVNE PUTEVE

PLOVPUT

Funkcija 450 – Transport

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 19,39 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,10 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene iznose 0,45 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,67 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 4,54 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,46 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,82 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršene su iznosu od 2,06 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 6,48 mil. dinara.

– Rashodi za poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 0,14 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 0,74 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 1,73 mil. dinara.

Razdeo 17. – GEOMAGNETSKI ZAVOD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,54 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene iznose 0,34 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,75 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,22 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznose 0,02 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 0,12 mil. dinara.

Razdeo 18 – MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 561,88 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 3,90 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,33 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 9,91 mil. dinara na ime naknade za zaposlene za odvojen život od porodice, kao i smeštaj postavljenih i imenovanih lica i za prevoz na posao i sa posla.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 28,80 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, zakup poslovnog prostora i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 14,65 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 10,00 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru tipa prevođenja i informisanja javnosti, stručne usluge, troškovi odnosa sa javnošću, ugostiteljske usluge, reprezentacija, izvršene su u iznosu od 55,29 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 22,68 mil. dinara i to za usluge specifičnih uzorkovanja, laboratorijskih, fizičkih i ostalih analiza za potrebe inspektorata, kao i na troškove organizovanja kulturnih i sportskih manifestacija.

– Tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 7,38 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 26,61 mil. dinara.

– Rashodi za subvencije javnim i nefinansijskim organizacijama ijzvršeni su u iznosu od 920,93 mil. dinara. Ova sredstva korišćena su za subvencije u turizmu, subvencije Turističkoj organizaciji Srbije, razvoj infrastrukture u turizmu: Stara Planina, Palić, Divčibare, Sokobanja, Golija, Vlasina i Kučevske planine.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 1,67 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela utrošeno je 8,00 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 18,96 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 183,00 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 845,12 mil. dinara.

Glava 18.1 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

Funkcija 490 – Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 68,20 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 0,40 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 1,33 mil. dinara

– Izdaci na ime naknada za zaposlene iznosili su 2,01 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 6,39 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja, opreme, troškovi zakupa i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 272,49 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 12,74 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 19,47 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 6,73 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršene su u iznosu od 94,06 mil. dinara i to za: mehaničke popravke, popravke birotehničke opreme i opreme za komunikaciju.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – goriva i ostalog materijala, u iznosu od 5,13 mil. dinara.

– Rashodi na ime upotrebe osnovnih sredstava izvršeni su u iznosu od 52,56 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su sa 68,20 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosili su 47,81 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i objekte iznosili su 22,21 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu u iznosili su 10,88 mil. dinara.

– Izdaci za robne rezerve iznosili su 1.404,77 mil. dinara.

– Za otplatu glavnice domaćim kreditorima izvršeno je 122,13 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

Glava 18.2 – FOND ZA RAZVOJ TURIZMA

Funkcija 473 – Turizam

– Nije bilo izvršenja.

Razdeo 19 – MINISTARSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 45,89 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate 8,50 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene (troškove prevoza za dolazak na posao i odlazak sa posla) utrošeno je 0,91 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 4,75 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: troškove fiksnih telefona, troškove mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet), usluge pošte i dostave i troškovi osiguranja, izvršeni su u iznosu 6,12 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 15,11 mil. dinara,.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 76,96 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 2,02 mil. dinara (bonovi za benzin, kancelarijski materijal, pretplata za dnevne i periodične časopise i stručna literatura).

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti iznosili su 357,48 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 198,32 mil. dinara i fjinansirani su iz kredita „Projekat omogućavanja finansiranja izvoza“.

Razdeo 20 – MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Funkcija 010 – Bolest i invalidnost

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 40,58 mil. dinara.

– Rashodi za troškove putovanja iznosili su 0,04 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 14,73 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 8,75 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,34 mil. dinara

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, koja obuhvata isplatu invalidskih primanja iz ove oblasti, izvršene su u iznosu od 11.429,31 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama 90,71 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 272,03 mil. dinara.

Funkcija 040 –Porodica i deca

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 15,35 mil. dinara. Sa ovog konta plaćaju se uverenja centrima za socijalni rad za izdata uverenja za dečiji i roditeljski dodatak, održavanje i razvoj računarskog programa za dečije dodatke i računovodstvo, štampanje obrazaca za dečiji i roditeljski dodatak.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršene su u iznosu od 19.638,61 mil. dinara. Sa ove ekonomske klasifikacije isplaćena su prava na finansijsku podršku porodici sa decom i to: naknade zarada porodiljama, roditeljski dodatak, naknade za decu ometena u razvoju i decu bez roditelja i pomoć majkama izbeglicama.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 11,61 mil. dinara i to od prihoda iz budžeta 4,18 mil. dinara i 7,42 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

Funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 2.513,20 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 2,32 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 47,59 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 2,13 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 242,85 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršene su u iznosu od 22,00 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 6.434,31 mil. dinara. Sredstva su korišćena za naknadu za invalidnost – dodatak za negu i pomoć drugog lica, pomoć za osposobljavanje za rad, naknade iz budžeta za decu i porodicu – materijalno obezbeđenje, porodični smeštaj (naknada za izdržavanje korisnika), naknade iz budžeta za stanovanje i život – materijalni troškovi ustanova za smeštaj i centara za socijalni rad i jednokratne pomoći.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 23,89 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 327,56 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 28,91 mil. dinara.

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 65,69 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene izdvojno je 2,04 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 6,10 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 3,65 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 2,42 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 0,17 mil. dinara.

– Rashodi na ime utrošenog materijala iznosili su 0,49 mil. dinara.

– Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iznosili su 18.115,50 mil. dinara. Od ovog iznosa 7.140,50 mil. dinara korišćeno je za izmirivanje obaveza Republike za staž osiguranja i nadoknadu razlike do minimalne penzije Republičkom fondu za PIO zaposlenih, a iznos od 10.975,00 mil. dinara prenet je Republičkom fondu za PIO poljoprivrednika.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršene su u iznosu od 32,78 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 0,01 mil. dinara

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 4,98 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 3,21 mil. dinara.

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 247,34 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,18 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1,48 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 9,65 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 26,52 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 18,99 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 11,55 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 185,25 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 31,86 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 1,68 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 18,72 mil. dinara.

– Subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 1.043,32 mil. dinara i korišćene su za program rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom, a deo je namenjen Fondu solidarnosti.

– Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iznosili su 1.300,00 mil. dinara i korišćeni su za program aktivne politike zapošljavanja preko Nacionalne službe za zapošljavanje.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta iznosile su 8.233,26 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznose 6,38 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosile su 0,29 mil. dinara.

– Na ime zgrada i građevinskih objekata utrošeno je 0,71 mil. dinara.

– Za mašine i opremu dato je 28,91 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 13,52 mil. dinara.

Iznos od 88,48 mil. dinara finansiran je iz sredstava kredita „Projekat

promocije zapošljavanja“.

Glava 20.1 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENjA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

Svi rashodi izvršeni su iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,19 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,63 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 63,62 mil. dinara.

Glava 20.2 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO- HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

Svi rashodi plaćeni su iz sopstvenih prihoda.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,57 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 8,32 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 577,83 mil. dinara.

Glava 20.3 – BUDžETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu

Svi rashodi plaćeni su iz sopstvenih prihoda .

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 1,10 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,09 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 1,68 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,06 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 6,43 mil. dinara.

– Rashodi na ime utrošenog materijala iznosili su 1,72 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 84,06 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 11,02 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 7,17 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosili su 1,73 mil. dinara.

– Na ime zgrada i građevinskih objekata utrošeno je 113,68 mil. dinara.

– Za mašine i opremu dato je 66,16 mil. dinara.

– Za zemljište utrošeno je 6,15 mil. dinara.

Glava 20.4 – INSPEKTORAT ZA RAD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 63,44 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,93 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je u iznosu od 4,92 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,49 mil. dinara.

– Rashodi na ime utrošenog materijala iznosili su 10,00 mil. dinara.

– Za mašine i opremu dato je 5,40 mil. dinara.

Razdeo 21 – ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Nije bilo izvršenja.

Razdeo 22 – MINISTARSTVO NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 41,98 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,17 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,25 mil. dinara.

– Za nagrade bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 3,84 mil dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 6,65 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 7,16 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 196,98 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 4.987,25 mil. dinara, po ugovorima sa institutima i fakultetima, za projekte iz oblasti naučnog istraživanja.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,29 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – goriva, i ostalo, u iznosu od 2,41 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 182,17 mil. dinara, i to za isplatu stipendija naučno-umetničkog podmlatka i učešće u troškovima njihovog naučnog rada.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 0,05 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 595,00 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,95 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 506,38 mil. dinara.

Glava 22.1 – UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 126,01 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,06 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate, za obračunata bolovanja zaposlenih , u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,68 mil. dinara.

– Za nagrade bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 12,14 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, zakup zgrada i poslovnog prostora, troškovi zakupa nestambenog prostora odnose se na troškove vezane za zakup poslovnog prostora za potrebe Inspekcije na graničnim prelazima i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 10,78 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 9,75 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 11,05 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 219,36 mil. dinara. Ove usluge su grupisane kao usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina, usluge očuvanja životne sredine i ostale specijalizovne usluge.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 2,34 mil. dinara, i to za popravku i održavanje automobila i ostale opreme Ministarstva.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, goriva i ostalo, u iznosu od 9,45 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 127,99 mil. dinara. Ova sredstva su preneta Zavodu za zaštitu prirode.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršenisu u iznosu od 0,64 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 9,59 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 8,50 mil. dinara.

Glava 22.2 – AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 14,84 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,37 mil. dinara.

– Za nagrade bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,82 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 0,48 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,40 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,31 mil. dinara..

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,09 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila i ostalo, u iznosu od 0,47 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,19 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 6,06 mil. dinara.

Glava 22.3 – FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 7,54 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,08 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate, za obračunata bolovanja zaposlenih, u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,23 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,74 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,27 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani u iznosu od 0,17 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 8,86 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 99,91 mil. dinara

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 1,00 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,58 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,30 mil. dinara.

Razdeo 23 – MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 281,18 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 3,48 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za porodiljsko bolovanje, invalidnost rada, rashodi za obrazovanje dece zaposlenih u iznosu od 2,29 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene su iznosile 7,50 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 14,91 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, dimničarske usluge, osiguranje opreme i vozila, zakup imovine i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 31,55 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 11,19 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 339,05 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, za usluge prevođenja, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 104,61 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 5,03 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, goriva i ostalo, u iznosu od 17,83 mil. dinara.

– Prateći troškovi zaduživanja iznosili su 0,40 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 2,31 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznosile su 0,55 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosile su 2,00 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 76,36 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 84,45 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 0,41 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 747,54 mil. dinara.

Iznos od 266,44 mil. dinara na ostalim izvorima odnosi se na rashode finansirane iz kredita, i to:

kredit EIB – a u iznosu od 78,30 mil. dinara „Zajam za poboljšanje stanja školstva“;

iznos od 188,14 mil. dinara za „Projekat za razvoj školstva u Republici Srbiji“.

Glava 23.1 – OSNOVNO OBRAZOVANjE

Funkcija 910 – Predškolsko i osnovno obrazovanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 22.829,93 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi utrošeno je 119,97 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su u iznosu od 1.916,34 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene su iznosile 319,16 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznose 624,93 mil. dinara.

– Na ime stalnih troškova utrošeno je 2.687,94 mil. dinara.

– Troškovi putovanja bili su 380,78 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 929,48 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 233,69 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 1.221,68 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 720,64 mil. dinara.

– Na ime upotrebe osnovnih sredstava utrošeno je 45,95 mil. dinara.

– Rashodi na ime upotrebe zemljišta, šuma, voda i rudnih bogatstava iznosili su 0,96 mil. dinara.

– Otplate domaćih kamata izvršene su u iznosu od 5,81 mil. dinara.

– Prateći troškovi zaduživanja iznosili su 1,10 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama izvršeni su u iznosu od 4,82 mil. dinara.

– Donacije stranim vladama iznosile su 1,27 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 8.872,88 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 1.196,15 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 1,38 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 68,31 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 21,13 mil. dinara.

– Rashodi na ime zgrada i građevinskih objekta iznosili su 1.506,78 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 424,29 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 14,39 mil. dinara.

– Zalihe proizvodnje realizovane su u iznosu od 9,05 mil. dinara.

– Zalihe robe za dalju prodaju realizovane su u iznosu od 21,04 mil. dinara.

– Izdaci za zemljište izvršeni su u iznosu od 0,23 mil. dinara.

– Otplata glavnice domaćim kreditorima iznosila je 0,87 mil. dinara.

– Otplata glavnice stranim kreditorima iznosila je 0,09 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine iznosili su u iznosu od 0,53 mil. dinara.

– Za ostale rashode utrošeno je 0,36 mil. dinara.

Glava 23.2 – SREDNjE OBRAZOVANjE

Funkcija 920 -Srednje obrazovanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 12.243,19 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 127,72 mil. dinara.

– Izdaci za socijalna davanja zaposlenima izvršeni su u iznosu od 844,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 145,55 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznose 281,92 mil. dinara.

– Rashodi na ime stalnih troškova izvršeni su u iznosu od 1.341,78 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 170,71 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 409,19 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga izvršeni su u iznosu od 307,46 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 642,31 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 492,56 mil. dinara.

– Rashodi na ime upotrebe osnovnih sredstava izvršeni su u iznosu od 53,80 mil. dinara.

– Rashodi na ime upotrebe zemljišta, šuma, voda i rudnih bogatstava iznosili su 0,44 mil. dinara.

– Rashodi na ime otplate domaćih kamata iznosi 0,46 mil. dinara.

– Prateći troškovi zaduživanja iznosili su 5,46 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima izvršeni su u iznosu od 2,71 mil. dinara.

– Donacije međunarodnim organizacijama izvršeni su u iznosu od 3,93 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 4.134,07 mil. dinara.

– Rashodi na ime prava iz socijalnog osiguranja iznosili su 0,13 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 297,11 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 2,04 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 25,57 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 10,93 mil. dinara.

– Rashodi na ime naknade štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka izvršeni su u iznosu od 0,43 mil. dinara.

– Rashodi na ime naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa izvršeni su u iznosu od 0,35 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznosili su 830,54 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 374,86 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 14,78 mil. dinara.

– Izdaci na ime zaliha proizvodnje iznosili su 74,92 mil. dinara.

– Izdaci na ime zaliha robe za dalju prodaju iznosili su 22,45 mil. dinara.

– Na ime otplate glavnice domaćim kreditorima utrošeno je 0,64 mil. dinara.

– Rashodi na ime nabavke domaće finansijske imovine bili su 0,69 mil. dinara.

– Za ostale rashode utrošeno je 0,03 mil. dinara.

Glava 23.3 – UČENIČKI STANDARD

Funkcija 960 – Pomoćne usluge obrazovanju

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 553,60 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,62 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 23,81 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 8,53 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 22,00 mil. dinara.

– Na ime stalnih troškova utrošeno je 14,54 mil. dinara.

– Rashodi na ime troškova putovanja iznosili su 2,72 mil. dinara.

– Na ime usluga po ugovoru utrošeno je 11,20 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 7,51 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 215,14 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 31,62 mil. dinara.

– Za upotrebu osnovnih sredstava utrošeno je 9,56 mil. dinara.

– Rashodi na ime pratećih troškova zaduživanja iznosili su 0,02 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 154,72 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 1.221,28 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 0,12 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 1,87 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosili su 0,55 mil. dinara.

– Na ime troškova za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 250,91 mil. dinara

– Rashodi za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 95,31 mil. dinara.

– Rashodi za ostala osnovna sredstva iznosili su 1,59 mil. dinara.

– Izdaci za zalihe proizvodnje iznosili su 0,93 mil. dinara.

– Izdaci za zalihu robe za dalju prodaju iznosili su 14,59 mil. dinara.

– Na ime nabavke domaće finansijske imovine utrošeno je 8,98 mil. dinara.

Glava 23.4 – VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

Funkcija 940 -Visoko obrazovanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 11.330,90 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 43,66 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 391,11 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 198,05 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 155,76 mil. dinara

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: platni promet i bankarske usluge, energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacija, troškovi osiguranja i zakup imovine i opreme u izvršeni su u iznosu 1.230,41 mil. dinara.

– Na ime troškova za putovanja utrošeno je 566,07 mil. dinara.

– Za usluge po ugovoru utrošeno je 3.589,26 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 1.528,79 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i održavanja) iznosili su 698,00 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 626,68 mil. dinara.

– Za upotrebu osnovnih sredstava utrošeno je 338,64 mil. dinara.

– Rashodi na ime upotrebe zemljišta, šuma, voda i rudnih bogatstava iznosili su 0,08 mil. dinara.

– Otplata domaćih kamata iznosila je 5,57 mil. dinara.

– Na ime pratećih troškova zaduživanja utrošeno je 52,12 mil. dinara.

– Donacije međunarodnim organizacijama iznosile su 1,15 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 2.109,04 mil. dinara.

– Za prava iz socijalnog osiguranja utrošeno je 0,24 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršene su u iznosu od 116,14 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 32,66 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 69,17 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela bile su 1,69 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 280,59 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 826,41 mil. dinara.

– Za ostala osnovna sredstva utrošeno je 51,79 mil. dinara.

– Izdaci na ime zaliha proizvodnje iznosili su 3,92 mil. dinara

– Izdaci za zalihe robe za dalju prodaju iznosili su 67,86 mil. dinara

– Na ime otplata glavnice domaćim kreditorima utrošeno je 25,39 mil. dinara.

– Nabavka domaće finansijske imovine iznosila je 334,32 mil. dinara.

– Za ostale rashode utrošeno je 2,47 mil. dinara.

Glava 23.5 – STUDENTSKI STANDARD

Funkcija 960 -Pomoćne usluge obrazovanju

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 785,97 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 11,92 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 60,75 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 6,01 mi. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 7,96 mil. dinara

– Za stalne troškove utrošeno je 317,96 mil. dinara.

– Rashodi na ime troškova putovanja iznosili su 5,63 mil. dinara.

– Za usluge po ugovoru utrošeno je 41,26 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 46,51 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 239,10 mil. dinara.

– Na ime troškova materijala utrošeno je 275,35 mil. dinara.

– Za upotrebu osnovnih sredstava utrošeno je 26,71 mil. dinara.

– Za otplatu domaćih kamata utrošeno je 10,32 mil. dinara.

– Za prateće troškove zaduživanja utrošeno je 1,61 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 141,79 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 1.832,78 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 4,74 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 4,56 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penale po rešenju sudova i sudskih tela utrošeno je 34,28 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 168,47 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 130,88 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva iznose 1,42 mil. dinara.

– Izdaci za zalihe proizvodnje iznosili su 15,52 mil. dinara

– Izdaci za zalihu robe za dalju prodaju iznosili su 36,24 mil. dinara

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je 1.069,44 mil. dinara.

Glava 23.6 – UPRAVA ZA SPORT

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 50,64 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,93 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 4,91 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,82 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 4,53 mil. dinara

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 20,55 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 1,71 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 9,32 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 55,41 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 6,39 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 2,82 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i institucijama izvršene su u iznosu od 685,88 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 130,52 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 805,12 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,65 mil. dinara.

– Rashodi za kazne i penale po rešenju sudova i sudskih tela bili su 0,71 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznosili su 0,04 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 0,57 mil. dinara.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je 20,00 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 107,47 mil. dinara.

Glava 23.7 – ZAVOD ZA UNAPREĐENjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 54,11 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,77 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 1,20 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene izvršene su u iznosu od 0,90 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 4,32 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 4,19 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 2,31 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 65,22 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 2,22 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 2,16 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,20 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 6,00 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 4,00 mil. dinara.

– Za ostale rashode utrošeno je 0,19 mil. dinara.

Glava 23.8 – ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA

OBRAZOVANjA I VASPITANjA

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 18,43 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,62 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,87 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,57 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,68 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,17 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 15,43 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,36 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,53 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 0,16 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 2,34 mil. dinara.

– Za ostale rashode utrošeno je 0,13 mil. dinara.

Glava 23.9 – BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Za troškove dotacija nevladinim organizacijama utrošeno je 234,88 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 160,98 mil. dinara.

Glava 23.10 – ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 2,09 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene izvršene su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,79 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,35 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 2,80 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,84 mil. dinara.

Razdeo 24 – MINISTARSTVO KULTURE

Funkcija 820 – Usluge kulture

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 50,67 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 5,13 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,70 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 4,84 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, troškovi bankarskih usluga, telefone i mobilne telefone, zakup imovine i opreme, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 5,35 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 6,50 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 14,88 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 1.614,68 mil. dinara. Ova sredstva utrošena su za otkup knjiga, podršku proizvodnji srpskog filma, obnovu Hilandara, za kapitalne izdavačke projekte, održavanje spomenika kulture Dvorskog kompleksa na Dedinju i za razne programe i projekte kulture

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,10 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 2,27 mil. dinara

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 1.669,76 mil. dinara. Ovom ekonomskom klasifikacijom obuhvaćeni su rashodi za finansiranje rada:

NIU „Bratstvo“ Niš, u skladu sa Zakonom o osnivanju Novinsko-izdavačke ustanove „Bratstvo“ („Službeni glasnik RS“ broj 53/95);

Novinsko-izdavačkog preduzeća „Panorama“, u skladu sa Zakonom o osnivanju javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost „Panorama“ („Službeni glasnik RS“ broj 80/92);

Republičke radiodifuzne agencije;

JP „Radio televizija Srbije“;

5. JP NA „Tanjug“;

6. Savezne javne ustanove Radio Jugoslavija;

7. Savezne javne ustanove Filmske novosti;

8. Savezne javne ustanove Jugoslovenski pregled.

– Za donacije i transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 40,00 mil. dinara. Ova sredstva preneta su JP NA „Tanjug“.

– Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,05 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penale po rešenju sudova i sudskih tela isplaćeno je 0,03 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 157,76 mil. dinara. Ova sredstva korišćena su za rekonstrukciju Narodnog muzeja u Beogradu, pozorišta u Subotici, Užicu, verskih objekata koji su proglašeni za spomenike kulture i za revitalizaciju bioskopske mreže.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana iznose 286,55 mil. dinara.

Glava 24.1 – USTANOVE KULTURE

Funkcija 820 – Usluge kulture

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 1.233,27 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 3,65 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 24,48 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenima utrošeno je 29,08 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 21,58 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 185,86 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 37,97 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 139,11 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 260,40 mil. dinara. Sredstva su korišćena za finansiranje programskih aktivnosti Narodnog pozorišta u Beogradu i Nišu.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 25,16 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 61,50 mil. dinara.

– Za otplatu domaćih kamata utrošeno je 1,67 mil. dinara.

– Prateći troškovi zaduživanja iznosili su 1,31 mil. dinara.

– Subvencije javnim finansijskim institucijama iznosile su 0,02 mil. dinara.

– Subvencije privatnim preduzećima iznosile su 14,14 mil. dinara.

– Na ime donacija i transfera ostalim nivoima vlasti utrošeno je 525,67 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama 28,63 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 1,67 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela bile su 1,31 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 135,56 mil. dinara. Deo sredstava je korišćen za rekonstrukciju Narodne biblioteke u Beogradu.

– Rashodi za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 34,56 mil. dinara.

– Za ostala osnovna sredstva utrošeno je 30,90 mil. dinara.

– Izdaci na ime zaliha proizvodnje iznosili su 0,27 mil. dinara.

– Zalihe robe za dalju prodaju iznosile su 4,95 mil. dinara.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je 0,08 mil. dinara.

Razdeo 25 – MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 239,38 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 2,05 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su u iznosu od 0,60 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 3,83 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 21,18 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, interneta, poštanske usluge i usluge dostave, usluge električne energije, zakup zgrada i poslovnog prostora i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 15,60 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 19,81 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 281,71 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 34,93 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 7,29 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 63,34 mil. dinara.

– Na ime pratećih troškova zaduživanja utrošeno je 5,85 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 845,04 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 0,51 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 73,06 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 446,61 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 2.523,13 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2.254,04 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana iznosili su 1.388,72 mil. dinara.

Iz prihoda iz budžeta utrošeno je 5.405,93 mil. dinara, iz sopstvenih prihoda 131,85 mil. dinara, a iz donacija utrošeno je 111,25 mil. dinara. Izdaci finansirani iz primanja od inostranih zaduživanja iznose 2.564,29 mil. dinara i odnose se na kredit EIB – a „Zajam za hitnu rekonstrukciju u zdravstvu“. Rashodi finansirani iz neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina iznose 13,36 mil. dinara.

Glava 25.1 – BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE CRVENOG KRSTA SRBIJE

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za dotiranje nevladinih organizacija utrošeno je 442,00 mil. dinara.

Glava 25.2 – BUDžETSKI FOND ZA SPREČAVANjE BOLESTI IZAZVANIH KONZUMIRANjEM DUVANA

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 58,63 mil. dinara.

– Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

izvršeni su u iznosu od 448,75 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 697,43 mil. dinara.

Razdeo 26 – MINISTARSTVO ZA DIJASPORU

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 22,13 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,24 mil.dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja izvršene su isplate u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,68 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,70 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 3,14 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 4,31 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,11 mil. dinara, .

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,37 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 2,58 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 50,09 mil. dinara. Deo sredstava utrošen je za Maticu Srba i iseljenika iz Srbije, a deo za podršku izvođenju konzervatorskih radova na verskim objektima koji pripadaju srpskom kulturnom nasleđu – srpskoj zajednici u Rumuniji.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,05 mil. dinara.

Razdeo 27 – MINISTARSTVO VERA

Funkcija 840 – Verske i druge usluge zajednice

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,45 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,75 mil dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,12 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,62 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,18 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,17 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,54 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 619,53 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana iznose 452,88 mil. dinara.

Razdeo 28 – REPUBLIČKI SEKRETERIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 23,76 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su

isplate u iznosu od 0,22 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,43 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,75 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,57 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,30 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,08 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,49 mil. dinara.

Razdeo 29 – MINISTARSTVO ODBRANE

Funkcija 210 – Vojna odbrana

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva odbrane, utrošeno je 9.471,15 mil. dinara.

– Za naknade u naturi izvršene su isplate od 119,80 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 744,09 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene (prevoz na posao i sa posla) utrošeno je 1.425,28 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 247,32 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i troškovi platnog prometa izvršeni su u iznosu 2.307,38 mil. dinara.

– Na ime troškova putovanja utrošeno je 829,07 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 164,58 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 103,47 mil. dinara

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 1.006,03 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 2.464,76 mil. dinara.

– Za prateće troškove zaduživanja utrošeno je 143,10 mil. dinara

– Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

izvršeni su u iznosu od 7.390,99 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 151,38 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 1,85 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penale po rešenju sudova i sudskih tela utrošeno je 5,85 mil. dinara.

– Za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa utrošeno je 1.682,00 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrišeno je 744,59 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 931,00 mil.dinara.

Glava 29.1 – INSPEKTORAT ODBRANE

Funkcija 210 – Vojna odbrana

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 8,91 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,50 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,89 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 0,03 mil. dinara.

Glava 29.2 – VOJNA SLUŽBA BEZBEDNOSTI

Funkcija 210 – Vojna odbrana

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 58,83 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,74 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 4,22 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 1,25 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,41 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 1,38 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 1,76 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,56 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 0,44 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,37 mil dinara.

Glava 29.3 – VOJNO-OBAVEŠTAJNA SLUŽBA

Funkcija 210 – Vojna odbrana

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 42,36 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,44 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1,33 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,63 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,06 mil. dinara.

– Stalni troškovi su izvršeni su u iznosu 9,65 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 2,10 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,05 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 1,64 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,63 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,33 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,40 mil. dinara.

Razdeo 30 – MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 323,63 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1,64 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 5,41 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 34,40 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 33,58 mil. dinara.

– Rashodi na ime troškova putovanja izvršeni su u iznosu od 103,15 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 53,29 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 12,01 mil. dinara

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 4,37 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 30,25 mil. dinara.

– Donacije međunarodnim organizacijama izvršene su u iznosu 165,01 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršene su u iznosu 7,65 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 37,36 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 10,01 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva iznose 0,94 mil. dinara.

Glava 30.1 – DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

Funkcija 113 – Opšti spoljni poslovi

– Za plate i dodatke utrošeno je 960,36 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 16,92 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 319,15 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 46,50 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 197,04 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 2,06 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 52,13 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 48,04 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 250,37 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 55,94 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 35,65 mil. dinara.

Razdeo 31– REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 25,75 mil. dinara.

– Za naknade u naturi izvršene su isplate od 0,04 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,51 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,43 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,74 mil. dinara.

– Na ime troškova putovanja utrošeno je 0,68 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 24,17 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge za izradu softvera, usluge održavanja računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) : izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,91 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

Razdeo 32 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 286,32 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,71 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 4,73 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 8,54 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 17,56 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup programa i troškovi platnog prometa izvršeni su u iznosu 25,66 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u iznosu od 3,02 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 14,02 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 61,18 mil. dinara. Sredstva su utrošena za usluge spoljnih saradnika – anketara i procenitelja koji rade na prikupljanju i dostavi podataka za potrebe pojedinih istraživanja. Sva statistička istraživanja rade se za potrebe Vlade Republike Srbije.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 1,80 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 10,46 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,34 mil dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznosili su 0,46 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 5,96 mil. dinara.

Razdeo 33– REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 437,11 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 8,78 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,13 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,20 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 26,35 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, internet usluge, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje imovine i zaposlenih, zakup programa i troškovi platnog prometa izvršeni su u iznosu 45,32 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 9,75 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 14,90 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 3,56 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) objekata i opreme, izvršeni su u iznosu od 11,84 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 26,25 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom bili su 2,49 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 31,02 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 358,40 mil. dinara, i to za: nabavku protivgradnih raketa, radio-sonde i meteoroloških balona, opreme za očuvanje životne sredine, laboratorijske opreme, računarske opreme, ugradne opreme, merne i kontrolne instalacije, brodova i čamaca, nameštaja, elektronske opreme, kao i za održavanje opreme.

– Za ostala osnovna sredstva utrošeno je 1,69 mil. dinara

Razdeo 34 – REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 1.376,91 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,80 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 5,92 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 44,56 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 28,48 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, zakup programa i troškovi platnog prometa izvršeni su u iznosu 152,19 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 29,50 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 307,03 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, reprezentacija, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 27,05 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 152,54 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 126,91 mil. dinara.

– Prateći troškovi zaduživanja iznose 0,34 mil.din.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 3,54 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela utrošeno je 1,66 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 21,25 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 94,08 mil. dinara.

– Za ostala osnovna sredstva utrošeno je 24,70 mil. dinara.

Iznos od 272,69 mil. dinara iz ostalih izvora finansiran je iz kredita za „Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji“.

Razdeo 35 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 44,07 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,10 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 1,70 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,20 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 2,81 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 9,00 mil. dinara.

– Rashodi na ime troškova putovanja izvršeni su u iznosu od 3,75 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 17,16 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali): izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 2,83 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 929,86 mil. dinara. Jedan deo ovih sredstava namenjen je izmirenju obaveza prema Fondu za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti, a deo za izgradnju tornja na Avali.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,15 mil. dinara.

Razdeo 36 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 10,82 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,25 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,73 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 0,94 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,26mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,21 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 9,15 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 0,27 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,27 mil. dinara.

Razdeo 37 – AGENCIJA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE LOKALNE SAMOUPRAVE

Funkcija 470 – Ostale delatnosti

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,60 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,03 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,54 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,78 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 0,40 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,66 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,60 mil. dinara.

Razdeo 38 – AGENCIJA ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 14,19 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,14 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,45 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 1,37 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,69 mil. dinara

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 7,25 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 124,39 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 0,57 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,34 mil. dinara

Razdeo 39 – CENTAR ZA RAZMINIRANjE

Funkcija 250 – Odbrana neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4,26 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,08 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,34 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,57 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u iznosu od 0,42 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršene su u iznosu od 0,40 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 0,52 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,99 mil. dinara.

Razdeo 40 – BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavca utrošeno je 1810,92 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 5,53 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 71,47 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 16,79 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 21,31 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 151,34 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 27,05 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 39,80 mil. dinara.

– Troškovi specijalizovanih usluga izvršeni su u iznosu od 61,79 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 69,42 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 190,35 mil. dinara.

– Izdaci za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su sa 12,58 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela plaćeni su u ukupnom iznosu od 2,63 mil.dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 193,62 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 232,53 mil. dinara.

Razdeo 41 – KOMISIJA ZA ISPITIVANjE ODGOVORNOSTI ZA KRŠENjE LjUDSKIH PRAVA

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Nije bilo izvršenja.

Razdeo 42 – SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 93,61 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,70 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 2,05 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 19,76 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja u zemlji i inostranstvu u iznosu od 1,70 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 13,82 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 2,78 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 7,28 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 4,25 mil. dinara.

– Amortizacija nekretnina i opreme iznosila je 0,75 mil.din.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta iznosile su 48,46 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 3,37 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u ukupnom iznosu od 34,63 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 24,27 mil. dinara.

– Izdaci za nekretnine i ostalu opremu iznose 0,39 mil.din.

Razdeo 43 – UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 22,68 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,42 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 1,66 mil.dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,24 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,79 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,40 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Izdaci za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su sa 0,02 mil. dinara.

Razdeo 44 – AGENCIJA ZA RECIKLAŽU

Funkcija 510 – Upravljanje otpadom

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 10,72 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,24 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 1,00 mil.dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 1,00 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 1,00 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,44 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 4,84 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 1,60 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 1,30 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,79 mil. dinara.

Razdeo 45 – AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Funkcija 430 – Gorivo i energija

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 13,74 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,27 mil.dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,97 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,74 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,70 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 40,70 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 2,09 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti iznose 43,73 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,30 mil. dinara.

Razdeo 46 – REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 11,24 mil. dinara.

– Rashodi na ime naknada za zaposlene izvršeni su u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,84 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 3,09 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u iznosu od 0,60 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,46 mil. dinara.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 0,17 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,74 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,67 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,42 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 5,42 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva iznose 0,06 mil.din.

Razdeo 47 – KOMESERIJAT ZA IZBEGLICE

Funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 25,76 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,08 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i otpremnine i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,88 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 1,61 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 10,67 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u iznosu od 1,91 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 18,75 mil. dinara.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 16,60 mil. dinara

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 1,94 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,80 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, izvršene su u iznosu od 812,23 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,49 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

Razdeo 48 –ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 27,65 mil. dinara.

– Za naknade u naturi izvršene su isplate od 0,15 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,81 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,39 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,86 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 2,01 mil. dinara.

– Na ime troškova putovanja utrošeno je 2,11 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,75 mil. dinara.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 0,07 mil. dinara

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) : izvršeni su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 2,47 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,64 mil. dinara.

Razdeo 49 –UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 347,56 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,25 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i otpremnine i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 38,20 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 15,08 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 30,81 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje imovine i zaposlenih izvršeni su u iznosu 440,70 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 2,04 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 95,63 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 4,00 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje, zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 319,69 mil. dinara Tu spadaju razne adaptacije poslovnog prostora po zahtevu korisnika, kao i rekonstrukcije instalacija, odnosno kompletne infrastrukture. Takođe, se vrši servisno održavanje opreme koja je data na korišćenje republičkim organima i organizacijama.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 399,24 mil. dinara. Uprava za zajedničke poslove republičkih organa vrši nabavku kancelarijskog i drugog potrošnog materijala za potrebe republičkih organa i organizacija bez refundacije troškova od korisnika, kao i nabavku goriva za putnička vozila koja služe za prevoz funkcionera Skupštine, Vlade, ministarstava, pravosudnih organa i drugih.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 5,45 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 924,26 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 98,79 mil. dinara.

Razdeo 50 – UPRAVNI OKRUZI

Glava 50.1 – SEVERNO-BAČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 3,34 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,26 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,08 mil.dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 3,09 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja u iznosu od 0,32 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 0,23 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,55 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,32 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 1,12 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,05 mil. din.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

Glava 50.2 – SREDNjE-BANATSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 4,27 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,20 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 2,93 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,03 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršene su u iznosu od 0,32 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 0,91 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,68 mil. dinara.

Glava 50.3 – SEVERNO-BANATSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3,14 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,02 mil.dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršeno je 0,05 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,07 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 2,67 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,37 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,76 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršene su u iznosu od 0,55 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 1,53 mil. dinara.

– Za otplate domaćih kamata utrošeno je 0,07 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,28 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva iznosili su 0,05 miliona dinara

– Otplata glavnice domaćim kreditorima iznosila je 0,20 mil. din.

Glava 50.4 – JUŽNO-BANATSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 4,86 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,32 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,59 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,31 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 2,74 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,63 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,16 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 1,75 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,26 mil. dinara.

Glava 50.5 – ZAPADNO-BAČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4,43 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 0,03 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 2,96 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,79 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,48 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 1,20 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti iznosili su 0,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,47 mil. dinara.

Glava 50.6– SREMSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3,42 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 0,07 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,20 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,19 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,35 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,48 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,68 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,19 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 1,28 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,00 mil. dinara.

Glava 50.7 – JUŽNO-BAČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 8,55 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 0,08 mil.dinara.

– Izdaci za socijalna davanja zaposlenima iznosili su 0,43 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,41 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,57 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 5,15 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,77 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,49 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,11 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 2,62 mil. dinara.

– Otplate domaćih kamata iznosile su 0,04 mil. dinara.

– Prateći troškovi zaduživanja iznosili su 0,01 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,09 mil. dinara.

Glava 50.8 – MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3,88 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 0,09 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,37 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,43 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,47 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,37 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 1,21 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,03 mil. dinara.

Glava 50.9 – KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,18 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 0,05 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,14 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,37 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od1,96 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,34 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,33 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,60 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 1,12 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

Glava 50.10 – PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4,39 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršeni su u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 3,60 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,79 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,32 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 0,47 mil. dinara.

– Upotreba osnovnih sredstava iznosila je 0,01 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,30 mil. dinara.

Glava 50.11 – BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4,26 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršeni su u iznosu od 0,21 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,12 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,32 mil.dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,99 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,25 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,78 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,23 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,62 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,48 mil. dinara.

Glava 50.12 – ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 7,14 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,22 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,51 mil.dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 3,27 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,29 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,45 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,58 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,94 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,27 mil. dinara.

Glava 50.13 – POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4,88 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,10 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,22 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 3,67 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,19 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,86 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,60 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 1,48 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,14 mil. dinara.

Glava 50.14 – BORSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3,08 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršeni su u iznosu od 0,35 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,48 mil. dinara.

– Na ime troškova putovanja utrošeno je 0,30 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,07 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,70 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,89 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,10 mil. dinara.

Glava 50.15 – ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4,93 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,27 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,90 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,16 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,95 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,67 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 1,06 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,43 mil. dinara

Glava 50.16 – ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 9,97 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,21 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,33 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,64 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 6,05 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,34 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,76 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,23 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 2,26 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,93 mil. dinara.

Glava 50.17 – MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3,70 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,10 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,73 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,92 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,73 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 1,00 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,40 mil. dinara.

Glava 50.18 – RAŠKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 7,46 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,22 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,43 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 6,57 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,26 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,40 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 1,20 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

Glava 50.19 – RASINSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3,80 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,13 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,92 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,58 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,85 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,80 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,20 mil. dinara.

Glava 50.20 – NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 8,13 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,47 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,40 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 5,62 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,26 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,42 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 1,98 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,00 mil. dinara.

Glava 50.21 – TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3,36 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,07 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,38 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,31 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,32 mil. dinara.

Glava 50.22 – PIROTSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3,60 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,14 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,59 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,34 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,72 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,83 mil. dinara.

– Izdaci za materijal u iznosu od 1,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,58 mil. dinara.

Glava 50.23 – JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 6,05 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,20 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,36 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 3,24 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,28 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,01 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,31 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,84 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 1,50 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,81 mil. dinara

Glava 50.24 – PČINjSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3,71 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,21 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,42 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,76 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,59 mil. dinara.

Glava 50.25 – KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4,63 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,11 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,59 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,79 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,40 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,53 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti iznosili su 14,54 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta iznosile su 3,82 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama iznosile su 0,15 mil. dinara

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Rashodi za naknadu štete usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka iznosi 30,23 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 1,85 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 1,18 mil. dinara.

Glava 50.26 – PEĆKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 0,85 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,32 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,70 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,42 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

Glava 50.27 – PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 1,68 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,35 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,22 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,25 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,23 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 0,06 mil. dinara.

Glava 50.28 – KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,03 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,61 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,87 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,52 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,73 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti iznosili su 12,10 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta iznosile su 5,84 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 128,68 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 0,44 mil. dinara.

Glava 50.29 – KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4,11 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,33 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,25 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,73 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,37 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,32 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,59 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 0,78 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 7,00 mil. dinara.

Razdeo 51 – REPUBLIČKI ODBOR ZA REŠAVANjE O SUKOBU INTERESA

Funkcija 160 –Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 8,32 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,17 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rahode utrošeno je 13,07 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,99 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,29 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,16 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,36 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara

Razdeo 52 – POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Funkcija 160 –Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 8,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,06 mil. dinara

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rahode utrošeno je 0,63 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,80 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,60 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 0,89 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,29 mil. dinara.

Razdeo 53 – DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU

Funkcija 450 –Transport

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 32,95 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,47 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rahode utrošeno je 2,26 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,96 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 2,08 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,72 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,39 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 1,93 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,49 mil. dinara.

Razdeo 54 – ZAŠTITNIK GRAĐANA

Funkcija 133 – Ostale opšte usluge

– Nije bilo izvršenja.

Razdeo 55– REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA

Funkcija 410 –Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,38 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,07 mil. dinara

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rahode utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,44 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,46 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,09 mil. dinara

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 0,43 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

Razdeo 56 – KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 11,06 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,31 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,13 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rahode utrošeno je 1,72 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 1,59 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 10,36 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,54 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,26 mil. dinara.

Ostavite komentar