Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmeni člana 50(a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Potokola o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA POTVRĐIVANJE PROTOKOLA

Ustavni osnov za potvrđivanje Protokola o izmeni člana 50 (a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokola o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (u daljem tekstu: Protokoli) sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE PROTOKOLA

Odluke o izmeni čl. 50 (a) i 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu donete su na 39. zasedanju Skupštine Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (u daljem tekstu: A39-5 i A39-7), održanom od 27. septembra do 7. oktobra 2016. godine u Montrealu, Kanada. Izmena je potvrđena usvajanjem Rezolucija A39-5 i A39-7, kojima se prihvataju odluke 39. ICAO Skupštine o izmeni navedenih članova Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, predlaže državama članicama da ih što pre ratifikuju i nalaže generalnom sekretaru da o navedenom odmah obavesti države ugovornice.

Članom 50. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu utvrđuje se sastav i način izbora država ugovornica koje sačinjavaju Savet, a član 50 (a), čija se izmena predlaže, trenutno glasi:

„ Savet je stalno telo odgovorno Skupštini. Sačinjava ga trideset i šest država ugovornica koje izabere Skupština. Izbor se obavlja na prvom zasedanju Skupštine, a potom se sprovodi na svake tri godine; tako izabrani članovi Saveta obavljaju dužnost do narednih izbora.”

Od stupanja na snagu Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu 1947. godine navedeni stav menjan je četiri puta, a poslednja izmena usvojena je na 28. vanrednom zasedanju Skupštine 1990. godine i stupila je na snagu 28. novembra 2002. godine.

Mada je pitanje izmene člana 50 (a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu pokretano i na prethodna dva zasedanja Skupštine, na 39. ICAO Skupštini doneta je konačna odluka da se broj članova Saveta poveća sa trideset i šest na četrdeset, a obrazložena je sledećim razlozima:

broj ICAO država ugovornica povećan je sa sto šezdeset i dve 1990. godine na sto devedeset i jednu 2016. godine, te navedeno povećanje broja država ugovornica ICAO mora biti adekvatno reflektovano i na Savet, kao stalno upravno telo Organizacije;

povećanjem broja članova Saveta obezbeđuje se bolje i ravnopravnije predstavljanje država ugovornica u Savetu, u skladu sa principom ravnopravne geografske zastupljenosti;

sa trideset i šest članova, Savet ICAO predstavlja najmanje upravno telo organizacija koje se nalaze u sistemu Ujedinjenih nacija;

finansijske posledice povećanja broja članova Saveta na četrdeset su zanemarljive.

Po usvajanju odluke o izmeni člana 50 (a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, Skupština je naložila generalnom sekretaru ICAO da sačini Protokol o izmeni navedenog člana i dostavi ga državama ugovornicama na ratifikaciju.

Članom 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu utvrđuje se način nominovanja i imenovanja članova Komisije za vazdušnu plovidbu i isti trenutno glasi:

„Komisija za vazdušnu plovidbu sastoji se od devetnaest članova koje imenuje Savet iz redova lica nominovanih od strane država ugovornica. Ova lica poseduju odgovarajuće naučne i praktične sposobnosti i iskustva u oblasti vazduhoplovstva. Savet zahteva od svih država ugovornica da dostave nominacije. Predsednika Komisije za vazdušnu plovidbu imenuje Savet.”

Komisija za vazdušnu plovidbu je izvršno stručno telo ICAO i prvenstveno je nadležna za razmatranje i davanje predloga Savetu za izmenu i dopunu Aneksa uz Konvenciju o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

Od stupanja na snagu Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu 1947. godine navedeni stav menjan je dva puta, a poslednja izmena usvojena je na 27. zasedanju Skupštine 1989. godine i stupila je na snagu 18. aprila 2005. godine.

39. ICAO Skupština donela je odluku da broj članova Komisije za vazdušnu plovidbu bude povećan sa sadašnjih devetnaest na dvadeset i jedan, a odluka je obrazložena sledećim razlozima:

– broj država ugovornica ICAO značajno je povećan od 1989. godine do danas;

– Komisija za vazdušnu plovidbu, pri definisanju i razmatranju Standarda i preporučenih praksi (SARPs) i Procedura za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (PANS) u cilju izmene i dopune Aneksa uz Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, mora uzeti u obzir sve veću tehničku i operativnu kompleksnost civilnog vazduhoplovstva u svim regionima u svetu, a veći broj članova omogućio bi širi konsenzus u donošenju odluka;

– u sastav Komisije za vazdušnu plovidbu treba uključiti i „zemlje u razvoju” kako bi se, pri definisanju SARPs i PANS obezbedilo bolje razumevanje tehnoloških dostignuća i izazova sa kojima se suočavaju navedene zemlje;

– finansijske posledice povećanja broja članova Komisije za vazdušnu plovidbu na dvadeset i jedan su zanemarljive.

Po usvajanju odluke o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, Skupština je naložila generalnom sekretaru ICAO da sačini Protokol o izmeni navedenog člana i dostavi ga državama ugovornicama na ratifikaciju.

Generalni sekretar ICAO sačinio je protokole za izmenu čl. 50 (a) i 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i dostavio ih državama ugovornicama na dalje postupanje.

Dug period koji je bio potreban za stupanje na snagu prethodnih izmena čl. 50 (a) i 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu rezultirao je donošenjem Rezolucija A39-5 i A39-7 na 39. ICAO Skupštini kojima se države ugovornice pozivaju da u što kraćem roku sprovedu unutrašnje procedure za ratifikaciju odgovarajućih protokola za izmenu napred navedenih članova pomenute konvencije, kako bi iste stupile na snagu pre narednog 40. zasedanja ICAO Skupštine, koje se održava 2019. godine.

Time bi odluka Skupštine da obezbedi bolje geografsko predstavljanje i zastupanje država ugovornica ICAO u Savetu i Komisiji za vazdušnu plovidbu mogla da se realizuje već 2019. godine.

Za stupanje na snagu napred navedenih izmena potrebno je da odgovarajući protokoli budu ratifikovani od strane sto dvadeset i osam država ugovornica, što predstavlja dve trećine članstva.

Sve evropske države članice ICAO, koje su istovremeno i države članice Evropske konferencije za civilno vazduhoplovstvo (u daljem tekstu: ECAC), kao regionalne organizacije osnovane pod okriljem ICAO, među kojima je i Republike Srbija, podržale su navedene izmene Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu još u oktobru 2015. godine u sklopu priprema za zajedničko nastupanje na 39. ICAO Skupštini, jer se time obezbeđuje mandat za još jednu evropsku državu u Savetu ICAO, a najverovatnije i dodatno mesto u Komisiji za vazdušnu plovidbu. Što skorijom ratifikacijom protokola, Evropa bi obezbedila bolje predstavljanje i zastupanje svojih stavova unutar ova dva najbitnija ICAO tela već nakon narednog zasedanja Skupštine 2019. godine.

Izvršni sekretar ESAS je zbog toga uputio dodatnu molbu svim državama članicama ove organizacije (44 države) da što pre otpočnu unutrašnje procedure za ratifikaciju protokola i obavestio da će ESAS redovno pratiti status ratifikacija i po potrebi pružiti eventualnu podršku i pomoć.

U skladu sa napred iznetim, kao i već potvrđenim stavom Vlade Republike Srbije da navedene izmene Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu smatra opravdanim kada je usvojila Zaključak o utvrđivanju Osnove za pristupanje Republike Srbije Protokolu o izmeni člana 50 (a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokolu o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu 05 Broj: 337-4851/2017 od 29. maja 2017. godine, blagovremenom ratifikacijom navedenih protokola, Republika Srbija adekvatno bi odreagovala na urgencije i ispunila preuzete međunarodne obaveze koje proističu iz njenog punopravnog članstva u ICAO i ESAS.

III. STVARANJE FINANSIJSKIH OBAVEZA ZA REPUBLIKU SRBIJU IZVRŠAVANJEM PROTOKOLA

Izvršavanjem Protokola o izmeni člana 50 (a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokola o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvajanje sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar