Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA)

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA), sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za potvrđivanje Memoranduma

Zaključkom Vlade 05 Broj: 018-4443/2015-1 od 23. aprila 2015. godine utvrđena je Osnova za vođenje pregovora za zaključivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA).

Takođe, Zaključkom Vlade 05 Broj: 337-9888/2015 od 19. septembra 2015. konstatovano je da je Odbor za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine, na sednici održanoj 25. maja 2015. godine, doneo Odluku 05 Broj 02-1132/15, kojom se daje saglasnost Vladi da prihvati da se Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA), privremeno primenjuje do njegovog stupanja na snagu., prihvaćen je tekst Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA), i ovlašćen je ambasador Milan Milanović, stalni predstavnik Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, da potpiše navedeni memorandum.

Redovnim diplomatskim putem realizovano je potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA), u Njujorku, 2. novembra 2015. godine.

Odredbom člana 1. Predloga zakona, predlaže se potvrđivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA), koji je potpisan u Njujorku, 2. novembra 2015. godine.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za realizaciju predmetnog Memoranduma u 2016. godini potrebna finansijska sredstva iznose 482.289.000,00 dinara.

Potrebna finansijska sredstva za realizaciju predmetnog Memoranduma u 2016. godini, obezbeđena su u okviru sredstava odobrenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, Razdeo 18 – Ministarstvo odbrane, Glava 18.0 – Ministarstvo odbrane, Program 1703 – Operacije i funkcionisanje MO i VS, Fukcija 210 – Vojna odbrana, Programska aktivnost 0002 – Multinacionalne operacije. Ukupna finansijska sredstva za realizaciju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, obuhvataju i finansijska sredstva za predmetnu multinacionalnu/mirovnu operaciju Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA).

Potrebna finansijska sredstva za realizaciju predmetnog memoranduma u narednim godinama, zavise od stepena i načina realizacije samog memoranduma i ista će biti planirana u okviru limita koji budu utvrđeni za razdeo Ministarstva odbrane.

4. Razlozi za donošenje Zakona po hitnom postupku

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik PC”, broj 20/12 – prečišćen tekst), u cilju nesmetanog funkcionisanja i ispunjenja preuzetih međunarodnih obaveza Republike Srbije.

Na osnovu ovog memoranduma, Ujedinjene nacije vrše isplatu troškova za upotrebu ljudstva/osoblja i pružanje usluga koje Vlada Republike Srbije obezbeđuje kao podršku multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA), zbog čega je njegovo potvrđivanje bitno za Republiku Srbiju sa aspekta blagovremene i potpune naplate nastalih troškova.

Ostavite komentar