Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

ODLUKE O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

Uvodne napomene

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („SlužbeniglasnikRS“,br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 i 75/2014), kojim je propisano da upravni odbor Fonda donosi finansijski plan, kao i u članu 6. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- ispr. i 108/2013) kojim je propisano da finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije uz saglasnost Narodne skupštine.

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmenama Finansijskog plana sadržan je u članu 47. Zakona o budzetskom sistemu kojim je propisano da ako u toku fiskalne godine za koju je donet finansijski plan dođe do povećanja rashoda i izdataka ili smanjenja prihoda, uravnoteženje finansijskog plana vrši se rebalansomfinansijskog plana,smanjenjem planiranih rashoda i izdataka ili uvođenjem novih prihoda, na način i u proceduri u kojoj je finansijski plan donet.

Razlozi za donošenje

Finansijskim planom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu(„Službeni glasnik RS”, br.113/13 i 118/2014) ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaciplanirani su u iznosu od 594,23 milijarde dinara. Od ukupno planiranihrashoda i izdataka,za rashode na ime osnovnih penzija predviđen je iznos od 507,70 milijardi dinara. Kako je u Fondu, kao posledica štrajka zaposlenih, nastao zaostatak u rešavanju predmeta, čije rešavanje je intenzivirano tokom novembra i decembra tekuće godine, usled očekivanja značajnog priliva broja korisnika u isplati prava za novembar 2014. godine, potrebno je obezbediti dodatna sredstva za isplatu zaostalih prava novih korisnika. Prema procenama Fonda potrebna su dodatna sredstva na poziciji osnovnih penzija sa pripadajućim doprinosima za zdravstveno osiguranjeu ukupnom iznosu od 1,00 milijarde dinara.

Kako se, sagledavajući ostvarenje u prvih jedanaest meseci 2014. godine, očekuju viši prihodi od doprinosa u odnosu na prvobitno planirane, sredstva za isplatu zaostalih penzija mogu se obezbediti prihodima od doprinosa koji bi se rebalansom plana povećali za 1,00 milijardu dinara, te dodatna sredstva iz budzeta Republike Srbije za finansiranje isplate prava iz PIO neće biti potrebna.

Prihodi i primanja

Ukupni prihodi i primanja Fonda povećani su sa 594,23 milijarde dinara na 595,23 milijarde dinara, odnosno za 0,17% (1,00 milijardu dinara) kroz povećanje prihoda na poziciji socijalnih doprinosa (Ko720000), u delu doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenih (Ko721100) za 300,00 miliona dinara i doprinosa za socijalno osiguranje na teret poslodavca (Ko721200) za 292,50 miliona dinarai na poziciji transfera između budzetskih korisnika na istom nivou (Ko780000), u delu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje u iznosu od 407,50 miliona dinara (Ko781321).

Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci Fonda povećani su sa 594,23 milijarde dinara na 595,23 milijarde dinara, odnosno za 0,17% (1,00 milijardu dinara) kroz povećanje rashoda na poziciji osnovnih penzija (Ko471121-3) za 906,00 miliona dinara i na poziciji transfera Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje (Ko471911) za 94,00 miliona dinara.

Ostavite komentar