Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Unapređenje objekata pravosudnih organa B” između Republike Srbije i Evropske investicione banke

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA – POTVRĐIVANJE

Razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora „Unapređenje objekata pravosudnih organa B” između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je potpisan 28. novembra 2016. godine u Beogradu, sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11) prema kojoj Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o zaduživanju Republike Srbije i odredbi člana 14. stav 1. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni glasnik RS”, broj 32/13).

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 103/15) predviđeno je zaduživanje Republike Srbije kod Evropske investicione banke (u daljem tekstu: EIB) za Projekat unapređenja objekata pravosudnih organa II faza do 15.000.000 evra i Projekat unapređenja objekata pravosudnih organa III faza do 11.000.000 evra.

Projekat unapređenja objekata pravosudnih organa (u daljem tekstu: Projekat) predstavlja integralni deo reforme sudstva u Republici Srbiji i važan korak u procesu evropskih integracija. Kao sastavni deo Nacionalne strategije za reformu pravosuđa, Projekat ima za cilj unapređenje pravde u Republici Srbiji kroz izgradnju, rekonstrukciju i renoviranje objekata koje koriste pravosudni organi i povezanih objekata infrastrukture. Projektom je obuhvaćen program investicija određen od strane Ministarstva pravde u periodu 2011-2018. godine i odnosi se na 22 potprojekta opremanja, rekonstrukcije i izgradnje objekata pravosudnih organa Republike Srbije, od kojih se tri ključna potprojekta finansiraju iz kredita EIB, i to:

– rekonstrukcija objekta – Palata pravde u Beogradu, u vrednosti od oko 20 miliona evra;

– rekonstrukcija objekta – bivšeg Vojno-tehničkog instituta u Katanićevoj ulici u Beogradu, za potrebe smeštaja pravosudnih organa, u vrednosti od oko 10 miliona evra;

– izgradnja objekta za potrebe Tužilaštva za organizovani kriminal u Ustaničkoj ulici u Beogradu, u vrednosti od oko 11 miliona evra.

Preostalih 19 potprojekata, u vrednosti od oko 43,23 miliona evra, koji se odnose na renoviranje ili unapređenje objekata osnovnih, prekršajnih i apelacionih sudova, kao i objekata tužilaštva sprovodiće se na područjima određenih lokalnih samouprava. Projekat takođe obuhvata i investicije u rekonstrukciju elektro-instalacija u objektima pravosudnih organa, što će omogućiti da se 34 osnovna suda i 16 privrednih sudova priključe na jedinstvenu kompjutersku mrežu.

Finansijskim ugovorom (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i EIB, koji je zaključen 20. oktobra 2011. godine u Beogradu i 25. oktobra 2011. godine u Luksemburgu, EIB se saglasila da Republici Srbiji stavi na raspolaganje kredit u iznosu od 45.000.000 evra za finansiranje Projekta unapređenja objekata pravosudnih organa, koji je prvobitno obuhvatao 16 potprojekata i čija je ukupna vrednost tada bila procenjena na 91.440.000 evra. Navedenim ugovorom Republici Srbiji je odobrena prva kreditna linija u iznosu od 15 miliona evra.

Usled prilagođavanja izmenjenim potrebama pravosudnog sistema u Republici Srbiji, odnosno izmene mreže sudova po predlogu Radne grupe za reformu pravosuđa, došlo je i do promene broja objekata za koje je predviđeno finansiranje iz sredstava EIB. Broj potprojekata povećan je sa 16 na 22, a potrebna sredstva za realizaciju tako izmenjenog projekta procenjena su na 84.230.000 evra, od čega EIB, u vidu kredita, obezbeđuje 41.000.000 evra, umesto prvobitno predviđenih 45.000.000 evra, dok će se preostalih 43.230.000 evra finansirati iz sredstava budžeta Republike Srbije. Ova izmena rezultirala je Ugovorom o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora, koji je između Republike Srbije i EIB potpisan 28. aprila 2014. godine u Luksemburgu i 15. maja 2014. godine u Beogradu.

Sredstva prve kreditne linije bila su opredeljena za rekonstrukciju objekta u Katanićevoj ulici u Beogradu, koja je uspešno završena, omogućivši da se u adaptirani objekat usele pravosudni organi prema planu, ali i privremeno smeste neki od raseljenih sudova iz Palate pravde, kako bi započela i rekonstrukcija ove zgrade. Kako su preostala sredstva iz prvog kredita nedovoljna za predviđene radove na Palati pravde, potrebno je zaključiti novi finansijski ugovor i aktivirati novu kreditnu liniju za realizaciju narednih faza Projekta.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-13144/2015 od 11. decembra 2015. godine utvrđena je Osnova za vođenje pregovora sa Evropskom investicionom bankom u vezi sa odobravanjem kredita za sprovođenje II faze Projekta unapređenja objekata pravosudnih organa i određen sastav delegacije Republike Srbije.

EIB je uvažila predlog srpske strane da se umesto dva odvojena finansijska ugovora, pojedinačno za drugu i treću fazu projekta (15.000.000 evra + 11.000.000 evra), potpiše jedan ugovor, kojim bi Republici Srbiji bio odobren kredit u iznosu od 26.000.000 evra. Na taj način se nije izašlo iz budžetskog okvira i zakonom predviđenog limita za zaduživanje kod ove međunarodne finansijske institucije, a umesto dva postupka ratifikacije finansijskog ugovora, sprovešće se jedan i omogućiti da kreditna sredstva postanu operativna u znatno kraćem roku.

Na pregovorima sa predstavnicima EIB postignuta je saglasnost o finansijskim uslovima pod kojima se odobravaju sredstva za sprovođenje II i III faze Projekta.

Zaključkom Vlade 05 broj: 48-10197/2016 od 3. novembra 2016. godine, prihvaćen je Izveštaj sa pregovora sa Evropskom investicionom bankom u vezi sa odobravanjem kredita za sprovođenje II i III faze Projekta unapređenja objekata pravosudnih organa i usvojen Nacrt finansijskog ugovora „Unapređenje objekata pravosudnih organa B” između Republike Srbije i Evropske investicione banke, radi njegovog potpisivanja.

Ova kreditna linija, odobrava se pod sledećim finansijskim uslovima:

– zajmodavac: Evropska investiciona banka;

– zajmoprimac: Republika Srbija, koju predstavlja ministar finansija;

– promoter: Ministarstvo pravde;

– iznos zaduženja: 26.000.000 evra;

– kamatna stopa: mogućnost zajmoprimca da izabere fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu prilikom povlačenja tranše, kao i pogodnost da se od banke može zatražiti određivanje novih finansijskih uslova u pogledu kamatne stope koja se primenjuje na kamatnu osnovicu od 10 miliona evra ili veću, odnosno promenu fiksne u varijabilnu kamatnu stopu i obratno;

– period otplate: 25 godina, uključujući 5 godina perioda počeka;

– prilikom povlačenja tranše zajmoprimac ima pravo izbora godišnje, polugodišnje ili kvartalne otplate kredita;

– krajnji rok raspoloživosti kreditnih sredstava je 31. decembar 2018. godine ili kasniji datum, koji EIB može da odobri na zahtev zajmoprimca;

– kredit se realizuje u najviše 10 tranši, sa minimalnim iznosom tranše od 2 miliona evra;

– pristupna naknada i provizija na nepovučena sredstva se ne plaćaju.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. predviđa se potvrđivanje Finansijskog ugovora „Unapređenje objekata pravosudnih organa B” između Republike Srbije i Evropske investicione banke, potpisanog 28. novembra 2016. godine u Beogradu, u originalu na engleskom jeziku.

Odredba člana 2. sadrži tekst Finansijskog ugovora „Unapređenje objekata pravosudnih organa B” između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

Odredbom člana 3. uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizilaze iz činjenice da je povlačenje sredstava za finansiranje II i III faze Projekta unapređenja objekata pravosudnih organa, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Unapređenje objekata pravosudnih organa B” između Republike Srbije i Evropske investicione banke.

Ostavite komentar