Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

O B R A Z L O Ž E Nj E

PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O SREDNjEM OBRAZOVANjU I VASPITANjU

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju sadržan je u članu 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, sistem u oblasti obrazovanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Srednje obrazovanje i vaspitanje je deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja, a kompleksnost ovog nivoa obrazovanja ogleda se u tome što obuhvata i opšte, i stručno, i umetničko obrazovanje. Tekst važećeg Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 55/13, u daljem tekstu: Zakon) donet je iz potrebe da se izvrše srednje obrazovanje uskladi sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja usvojenim 2009. godine.

S obzirom da je donet novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kojim se osnove sistema predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja uređuju na drugačiji način nego što je to propisano dosadašnjim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US), ukazala se potreba da se u Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju izvrše odgovarajuće izmene i dopune.

Predlog Zakona prati rešenja Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine koja je objavljena u „Službenom glasniku RS” br. 107/12.

Shodno navedenom, pripremljen je Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (u daljem tekstu Predlog zakona).

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Član 1. Predloga zakona – Član 2. Zakona je terminološki preciziran.

Član 2. Predloga zakona– Članom 2a definisane su međupredmetne kompetencije za kraj srednjeg obrazovanja kao i očekivani nivoi njihove ostvarenosti.

Član 3. Predloga zakona – Član 4. Zakona izmenjen je na način da su iz sistema srednjih škola izuzete škole za obrazovanje odraslih u srednjem obrazovanju jer se u ovim školama ostvaruje samo osnovno obrazovanje odraslih. Takođe, izvršeno je terminološko preciziranje.

Član 4. Predloga zakona – Član 5. Zakona izmenjen je na način da se dvojezična nastava ostvaruje na jeziku i pismu nacionalne manjine i srpskom jeziku, na srpskom jeziku i stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine i stranom jeziku.

Član 5. Predlog zakona – Član 6. Zakona izmenjen je na način da je regulisan odnos stručnog i opšteg obrazovanja u nastavnim planovima i programima srednjeg stručnog. Takođe, izvršeno je i terminološko preciziranje.

Član 6. Predloga zakona – Član 7. Zakona izmenjen je na način da je izvršeno terminološko preciziranje i usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 7. Predloga zakona – Član 9. Zakona izmenjen je na način da razvojni plan škole sadrži i mere unapređivanja saradnje sa poslodavcima u sektoru kome pripadaju obrazovni profili srednje stručne škole. Ova dopuna izvršena je u cilju unapređivanja sticanja stručnih kompetencija učenika., Takođe, izvršeno je i terminološko preciziranje i usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 8. Predloga zakona – Član 10. Zakona izmenjen je na način da je definisano da se školskim programom uređuje povezivanje sa poslodavcima. Takođe, izvršeno je i terminološko preciziranje i usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 9. Predloga zakona – Član 11. Zakona izmenjen je na način da je izvršeno terminološko preciziranje i usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 10. Predloga zakona – Član 12. Zakona izmenjen je na način da je precizirano da učenik kome je zbog smetnji u razvoju i invaliditeta, specifičnih teškoća u učenju, socijalne uskraćenosti i drugih razloga potrebna dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju treba da ispunjava zdravstvene uslove koji odgovaraju zahtevima zanimanja. Takođe, izvršeno je terminološko preciziranje i usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 11. Predloga zakona – Član 13. Zakona izmenjen je radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 12. Predloga zakona – Član 14. Zakona izmenjen je radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 13. Predloga zakona – Član 15. Zakona izmenjen je na način da su precizirane odredbe koje se odnose na karijerno vođenje i savetovanje.

Član 14. Predloga zakona – Član 17. Zakona izmenjen je na način da je izvršeno terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 15. Predloga zakona – Član 20. Zakona izmenjen je na način da je definisano da program saradnje sa porodicom obuhvata i načine saradnje sa savetom roditelja formiranim u jedinici lokalne samouprave. Razlog ove dopune je usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 16. Predloga zakona – Član 21. Zakona izmenjen je na način da su brisani programi izleta, radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji ne propisuje izlete.

Član 17. Predloga zakona – Član 21a definiše program studijske posete, odnosno da nastavnik može u toku školske godine da deo nastave provede u odgovarajućoj srednjoj školi u inostranstvu, a na osnovu međunarodnog ugovora o razmeni i mobilnosti. Razlog ove novine je usklađivanje sa ERASMUS programima mobilnosti.

Član 18. Predloga zakona – Član 24. Zakona izmenjen izmenjen je s obzirom na činjenicu da je novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji propisana model ustanova.

Član 19. Predloga zakona – Član 25. Zakona izmenjen je na način da je precizirano da obrazovno-vaspitni rad obuhvata nastavne i vannastavne aktivnosti škole kojima se ostvaruje školski program i postižu propisani ciljevi, ishodi i standardi postignuća i kompetencije.

Član 20. Predloga zakona – Član 26. Zakona izmenjen je radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 21. Predloga zakona – Član 26a propisuje dualni model obrazovanja.

Član 22. Predloga zakona – Član 27. Zakona izmenjen je na način što je propisano da za organizovanje nastave na daljinu škola podnosi zahtev Ministarstvu za dobijanje saglasnosti za organizovanje nastave na daljinu. Ministar donosi rešenje kojim se daje saglasnost za organizovanje nastave na daljinu i propisuje bliže kadrovske i materijalno-tehničke uslove za ostvarivanje nastave na daljinu, način osiguranja kvaliteta i vrednovanja postignuća, način evidentiranja nastave na daljinu, kriterijumi na osnovu kojih se učeniku daje saglasnost za pohađanje nastave na daljinu, kao i druga pitanja vezana za ostvarivanje nastave na daljinu.

Član 23. Predloga zakona – Član 28. Zakona je izmenjen radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 24. Predloga zakona – Član 29. Zakona izmenjen je radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 25. Predloga zakona – Član 30. Zakona izmenjen je na način da je izvršeno terminološko preciziranje.

Član 26. Predloga zakona – Član 32. Zakona izmenjen je na način da je dodato preduzetništvo, s obzirom na to da je dualno obrazovanje deo sistema srednjeg obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz nastavu u školi i praktičnu nastavu kod poslodavca stiču kompetencije koje su neophodne za rad u određenom obrazovnom profilu, zanimanju ili grupi zanimanja.

Član 27. Predloga zakona – Član 33. Zakona izmenjen je na način da je izvršeno terminološko preciziranje.

Član 28. Predloga zakona – Član 34. Zakona izmenjen je na način da je izvršeno terminološko usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 29. Predloga zakona – Član 35. Zakona izmenjen je na način da je preformulisan kako bi se omogućilo veće uključivanje relevantnih organa zaduženih za zapošljavanje u proces planiranja učenika u srednje škole na nivou lokalne samouprave.

Član 30. Predloga zakona – Član 36. izmenjen je radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 31. Predloga zakona – Član 36a reguliše upis kandidata po posebnim uslovima pa je propisano da pojedina lica ili grupe lica mogu da se upišu u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja. Merila i postupak za upis ovih lica propisuje ministar.

Član 32. Predloga zakona – Član 38. Zakona izmenjen je na način da je dopunjen tako da se omogućava srednje stručno obrazovanje na stranom jeziku, rangiranje kandidata u ta odeljenja ili škole, kao i mogućnost upisa naših učenika u bilingvalna odeljenja bez prijemnog ispita ukoliko su bili u inostranstvu i ako postoje nepopunjena mesta.

Član 33. Predloga zakona – Član 39. Zakona izvršeno je usklađivanje sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 34. Predloga zakona – Član 40. Zakona izmenjen je na način da je propisano da izuzetno lice starije od 17 godina koje je prethodne školske godine završilo osnovnu školu u trajanju od osam godina, može u narednoj školskoj godini upisati srednju školu u svojstvu redovnog učenika

Član 35. Predloga zakona – Član 41. Zakona izmenjen je na način da je omogućeno vanrednim učenicima da se upišu u naredni razred u toku školske godine, ako polože ispite i završe prethodni razred. Takođe je propisano da vanredni učenik ne može završiti započeti razred u roku kraćem od godinu dana. Ovaj izmena predstavlja meru za smanjenje osipanja učenika iz srednjeg obrazovanja.

Član 36. Predloga zakona – Član 47. Zakona izmenjen je na način da je propisano da roditelj, odnosno staratelj redovnog učenika dužan da u roku od osam dana od dana izostanka učenika dostavi lekarsko opravdanje ili drugi relevantni dokument o opravdanosti izostanka.

Član 37. Predloga zakona – Član 48. Zakona izmenjen je radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 38. Predloga zakona – Član 49. Zakona izmenjen je radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 39. Predloga zakona – Član 50. Zakona izmenjen je na način da je propisano da se učenicima sa invaliditetom nastava fizičkog vaspitanja prilagođava u skladu sa mogućnostima i vrstom invaliditeta.

Član 40. Predloga zakona – Član 52. Zakona izmenjen je radi terminološkog usklađivanja.

Član 41. Predloga zakona – Član 53. Zakona izvršeno je radi terminološkog usklađivanja.

Član 42. Predloga zakona – Član 56. Zakona izmenjen je radi terminološkog usklađivanja i usklađen sa rešenjima iz novog Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 43. Predloga zakona – Član 57a propisuje obavezu škole da učestvuje u nacionalnim i međunarodnim testiranjima (Nacionalna testiranja Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, PISA, TIMS).

Član 44. Predloga zakona – Član 58. Zakona izmenjen je na način da je izvršeno definisanje državnih ispita, u skladu sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazvanja i vaspitanja.

Član 45. Predloga zakona – Član 59. Zakona izmenjen je na način da se opšta matura polaže po pribavljenom mišljenju, a ne na predlog Nacionalnog prosvetnog saveta, što je u skladu sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 46. Predloga zakona – Član 62. Zakona izmenjen je na način da se stručna matura polaže po pribavljenom mišljenju, a ne na predlog Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih a u skladu sa propisanim programom stručne mature koji donosi ministar, što je u skladu sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 47. Predloga zakona – Član 63a propisuje da kandidat nakon završenog trogodišnjeg srednjeg stručnog obrazovanja po dualnom modelu ima pravo na polaganje stručne mature ili opšte mature ukoliko je savladao program za sticanje kompetencija potrebnih prema programu mature.

Član 48. Predloga zakona – Čl. 65, 67. i 68. Zakona izmenjeni su na način da se: završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja, program specijalističkog, odnosno majstorskog ispita, programi završnog ispita posle završenog drugog razreda srednjeg stručnog obrazovanja ili završenog dvogodišnjeg obrazovanja za rad, posle završenog stručnog osposobljavanja ili završenog prvog razreda srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i posle savladanog programa obuke donose po pribavljenom mišljenju Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a ne na predlog Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, što je u skladu sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 49. Predloga zakona – Čl. 68a, 68b i 68v definišu program internacionalne mature, pravo na polaganje internacionalne mature i javne isprave internacionalne mature.

Član 50. Predloga zakona – Član 70. Zakona izmenjen je radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 51. Predloga zakona – Član 75. Zakona izmenjen je radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 52. Predloga zakona – Član 93. Zakona izmenjen je na način da je povećana donja granica iznosa novčane kazne za direktora ustanove sa 5.000,00 dinara na 25.000,00 dinara ako obavi ispit suprotno odredbama ovog zakona, ne vodi, na propisani način, ili neuredno vodi propisanu evidenciju i izda javnu ispravu o završenom školovanju suprotno odredbama ovog zakona.

Član 53. Predloga zakona – Član 94. stav 1. izmenjen je na način da je izvršeno ispravljanje očigledne omaške koja se potkrala u važećem tekstu Zakona.

Član 54. Predloga zakona – Član 98. izmenjen je radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Član 55. Predloga zakona – propisuje rokove za donošenje podzakonskih akata i važenje podzakonskih akata donetih do stupanja na snagu ovog zakona.

Član 56. Predloga zakona – propisano je stupanje na snagu Zakona osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

U narednom periodu iz fondova EU će za razvoj obrazovanja biti uloženo 32.900.000.000,00 eura. Ova sredstva se realizuju kroz tri IPA projekta (IPA 14, IPA 15 i IPA 16) i nije predviđeno da Republika Srbija ima kontribuciju u njihovoj realizaciji.

IPA 14 – „Ka celoživotnom učenju” je projekat čija se jedna mera odnosi na izradu jedinstvenog Nacionalnog okvira kvalifikacija za nivoe preduniverzitetsko i univerzitetsko obrazovanje.Opredeljena su sredstva od 1.500.000,00 eura.

IPA 15 – „Unapređenje kvaliteta srednjeg obrazovanja putem uvođenja ispita” odnosi se na uvođenje državnih ispita na kraju srednjeg obrazovanja i odobrena sredstva su 4.000.000,00 eura i očekuje se početak u poslednjem kvartalu 2017. godine.

IPA 16 – se realizuje kroz sektorsku budzetsku pomoć i ima četiri podprojekta/cilja koja se odnose na stručno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola za realizaciju nastave usmerene na ishode učenja, obrazovanje učenika pripadnika nacionalnih manjina, formiranje sektorskih veća i pripremu Zakona o NOK-u i smanjenje osipanja i ranog napuštanja učenika iz obrazovnog sistema. Planirana sredstva za ovaj projekat su 27.400.000,00 eura.

U budzetu Republike Srbije za 2017. godinu su, u okviru programa 2001 – „Uređenje, razvoj i nadzor svih nivoa obrazovno-vaspitnog sistema”, predviđena dva projekta koja se odnose na dualno obrazovanje. To su projekti 4013 „Duh mladosti – promocija dualnog obrazovanja” i projekat 4012 „Unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kroz uvođenje dualnog modela”. Opredeljena sredstva za ova dva projekta su 19.841.000,00 odnosno 62.500.000,00 dinara.

U vezi poveravanja poslova Autonomnoj pokrajini Vojvodini, u članu 55. Predloga zakona izvršeno je ispravljanje očigledne omaške u članu 94. stav 1. važećeg zakona, kojom nisu povereni novi poslovi, tako da za obavljanje ovih aktivnosti nisu potrebna dodatna sredstva.

Ostavite komentar