Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2012. godinu: Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje

O B R A Z L O Ž E Nj E

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 92. stav 1. i članu 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno da Republika Srbija, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave imaju budzete u kojima moraju biti prikazani svi prihodi i rashodi kojima se finansiraju njihove nadležnosti i da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

Članom 99. stav 1. tačka 11. Ustava Republike Srbije utvrđeno je da Narodna skupština usvaja budzet Republike Srbije, na predlog Vlade.

Propisi kojima je utvrđen osnov za finansiranje rashoda i izdataka

Pravni osnov za izradu Zakona o budzetu Repubike Srbije predstavlja veliki broj sistemskih zakona i podzakonskih akata (odluke, uredbe, pravilnici), od kojih su posebno značajni sledeći sistemski zakoni i podzakonski akti:

Zakon o budzetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10 i 101/10);

Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 16/11);

Izveštaj o fiskalnoj strategiji za 2012. godinu sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu;

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru, i Kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 20/07, 37/07,.. i 10/11);

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika (“Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06-ispr., 115/06-ispr., 101/07 i 99/10)

Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 34/01, 62/06, 116/08 i 92/11);

Uredba o pripremi kadrovskog plana u državnim organima („Službeni glasnik RS”, broj 8/06);

Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji („Službeni glasnik RS“, broj 104/09);

Zakon o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 53/04, 61/05, 101/05, 70/11);

Zakon o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 50/2,…, 43/11),

Zakon o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, … 78/11),

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 106/06…., 101/10),

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09 i 52/11),

Zakon o Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS“, broj 9/10);

Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10);

Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 62/06 i 47/11);

Zakon o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11);

Odluka o izboru Vlade („Službeni glasnik RS“, broj 66/08);

Zakon o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br.116/08, 104/09, 101/10, 31/11 i 78/11);

Zakon o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10 i 78/11);

Zakon o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/10 i 88/11);

Zakon o Državnom veću tužilaca („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/10 i 88/11);

Zakon o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09 i 101/10);

Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava („Službeni glasnik RS”, broj 116/08);

Zakon o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91);

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine („Službeni glasnik RS”, broj 67/03, 135/04, 61/05, 101/07 i 104/09);

Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela („Službeni glasnik RS”, broj 97/08);

Zakon o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz otkupa poljoprivrednih proizvoda („Službeni glasnik RS”, br.181/91, 20/92 i 42/98);

Zakon o rehabilitaciji („Službeni glasnik RS“, broj 92/11);

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“, broj 72/11);

Zakon o izmenama i dopunama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS“, br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 45/05, 61/05, 72/09 i 72/11);

Zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom „Službeni glasnik RS“, broj 72/09);

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 85/05 72/09 i 31/11);

Zakon o izmenama i dopunama krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, br. 72/09 i 111/09);

Zakon o krivičnom postupku („Službeni glasnik RS“, br.70/01, 68/02 …76/10 i 72/11);

Zakon o sudskim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 28/94, 53/95, 61/05,.. i 31/09);

Zakon o sudskim veštacima („Službeni glasnik RS“, broj: 44/10);

Zakon o amnestiji („Službeni glasnik RS“, broj 18/10);

Zakon o Zaštitniku građana („Službeni glasnik RS“, br. 79/05 i 54/07);Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 54/07 i 36/10);

Zakon o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS“, br. 116/07, 126/07-ispravka i 41/09);

Zakon o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 116/07 i 88/09);

Zakon o odbrani („Službeni glasnik RS”, br.116/07, 88/09 i 104/09);

Zakon o policiji („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 63/09 i 92/11);

Zakon o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, br. 111/09 i 92/11);

Zakon o Bezbedonosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS“, br. 42/02 i 111/09);

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09 i 53/10);

Carinski zakon („Službeni glasnik RS“, broj 18/10);

Zakon o carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS“, br. 62/05, 61/07 i 5/09);

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 43/11);

Zakon o političkim strankama („Službeni glasnik RS”, broj 36/09);

Zakon o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 85/05 i 95/10);

Zakon o duvanu („Službeni glasnik RS“, br.101/05, 90/07, 95/10 i 36/11);

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, br. 20/09, 72/09 i 91/10);

Zakon o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“, br. 62/06 i 31/11);

Zakon o slobodnim zonama („Službeni glasnik RS”, broj 62/06);

Zakon o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11);

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br.85/05, 5/09, 107/09 i 101/10);

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10);

Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 116/08);

Zakon o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS“, broj 41/09)

Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta („Službeni glasnik RS“, broj 41/09);

Zakon o zdravlju bilja („Službeni glasnik RS“, broj 41/09);

Zakon o vinu („Službeni glasnik RS“, broj 41/09);

Zakon o pivu („Službeni glasnik RS“, broj 30/10);

Zakon o rakiji i drugim alkholnim pićima („Službeni glasnik RS“, broj 41/09);

Zakon o semenu („Službeni glasnik RS“, br. 45/05 i 30/10);

Zakon o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RS“, br. 18/05 i 30/10);

Zakon o genetički modifikovanim organizmima („Službeni glasnik RS“, broj 41/09);

Zakon o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Službeni glasnik RS“, broj 30/10);

Zakon o organskoj proizvodnji („Službeni glasnik RS“, broj 30/10);

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 41/09);

Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 i 41/09);

Zakon o vodama („Službeni glasnik RS”, broj: 30/10);

Zakon o šumama („Službeni glasnik RS”, broj: 30/10);

Zakon o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05 i 30/10);

Zakon o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10);

Zakon o stočarstvu („Službeni glasnik RS“, broj 41/09);

Zakon o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode („Službeni glasnik RS”, broj: 41/09);

Zakon o turizmu („Službeni glasnik RS”, br., 36/09 i 88/10);

Zakon o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 30/10);

Zakon o javnim skijalištima („Službeni glasnik RS“, broj 46/06);

Zakon o kontroli predmeta od dragocenog metala („Službeni glasnik RS“, broj 36/11);

Zakon o energetici („Službeni glasnik RS“, br. 57/11 i 80/11-ispravka);

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11);

Zakon o železnici („Službeni glasnik RS“, broj 18/05);

Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11);

Zakon o socijalnom stanovanju („Službeni glasnik RS“, broj 72/09);

Zakon o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS“, br. 72/09 i 18/10);

Zakon o prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 88/10);

Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 24/11);

Zakon o popisu poljoprivrede 2011. godine („Službeni glasnik RS“, br. 104/09 i 24/11);

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 88/10);

Zakon o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05 i 54/09);

Zakon o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 24/11);

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br.16/02, 115/02 i 107/09);

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09);

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl.glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10);

Porodični zakon („Službeni glasnik RS“, br. 18/05 i 72/11);

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, broj 101/05);

Zakon o Socijalno-ekonomskom savetu („Službeni glasnik RS“, broj 125/04);

Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09);

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS“, broj 36/10);

Zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br.110/05, 50/06 i 18/10);

Zakon o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 110/05 i 18/10);

Zakon o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 72/09);

Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br.135/04, 36/09 i 72/09);

Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka);

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 88/10);

Zakon o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10);

Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“, broj 36/09);

Zakon o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10);

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS“, broj 36/09);

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09);

Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10);

Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS“, broj 36/09);

Zakon o sportu („Službeni glasnik RS“, broj 24/11);

Zakon o sprečavanju dopinga u sportu („Službeni glasnik RS“, broj 101/05);

Zakon o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09);

Zakon o javnom informisanju („Službeni glasnik RS“, br. 43/03,61/05 i 71/09);

Zakon o radiodifuziji („Službeni glasnik RS“, br.42/02,97/04, 76/05… i 41/09);

Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“, br. 71/94 i 52/11);

Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/11);

Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS“, broj 99/09);

Zakon o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, broj 72/11);

Zakon o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti („Službeni glasnik RS“, broj 18/10);

Zakon o izbeglicama („Službeni glasnik RS“, br. 18/92, 42/02 i 30/10);

Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“, broj 97/08);

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10);

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova („Službeni glasnik RS“, br. 125/04 i 104/09);

Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava („Službeni glasnik RS“, br. 58/03 i 61/03-ispravka);

Uredba o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS“, broj 15/06);

Zakon o trgovini („Službeni glasnik RS“, broj 53/10),

Zakon o elektronskoj trgovini („Službeni glasnik RS“, broj 41/09);

Zakon o robnim rezervama („Službeni glasnik RS“, broj 18/92);

Zakon o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, broj 51/09);

Zakon o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 73/10),

Zakon o javnom zdravlju („Službeni glasnik RS”, broj 72/09),

Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 107/05, 88/10, 99/10 i 57/11);

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS“, broj 30/10);

Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/05, 109/05-ispravka i 57/11);

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe („Službeni glasnik RS“, broj 92/11);

Zakon o Crvenom krstu Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 107/05);

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 72/09 i 52/11);

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 18/10);

Zakon o srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 50/92, 53/93, 67/93…64/03 i 72/09);

Zakon o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, broj 18/10);

Zakon o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 76/05, 97/08 i 44/110);

Zakon o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, broj 36/06).

Zakon o elektronskom dokumentu („Službeni glasnik RS“, broj 51/09);

Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, broj 44/10);

Zakon o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09);

Zakon o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS“, broj 88/10);

Zakon o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 30/10)

Zakon o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 51/09)

Zakon o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10 i 50/11);

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća („Službeni glasnik RS“, broj 18/10);

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 53/10);

Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 73/10 i 57/11);

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o putnim ispravama („Službeni glasnik RS“, broj: 76/10);

Zakon o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize („Službeni glasnik RS“, broj: 45/10);

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 18/10);

Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, broj 73/10);

Zakon o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS“, broj 88/10);

Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 41/09);

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 36/11);

Zakon o akreditaciji („Službeni glasnik RS“, broj 73/10);

Zakon o metrologiji („Službeni glasnik RS“, broj 30/10);

Zakon o standardizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 36/09);

Zakon o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS”, br.53/95, 23/01 i 20/09)

Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 97/08 i 53/10).

Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07).

Zakon o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, broj 88/11);

Uredba o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost („Službeni glasnik RS“, broj 12/09)

Uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 46/09)

Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 30/10);

Uredba o Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom („Službeni glasnik RS“, broj 26/10);

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS“, broj 98/07);

Propisi kojima je utvrđen osnov za finansiranje rashoda i izdataka iz sopstvenih prihoda

Zakonom o budzetskom sistemu članom 22. regulisano je da kao sopstveni prihodi korisnika budzeta i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, u aktu o budzetu, odnosno finansijskom planu, iskazuju se javna sredstva i prihodi koje korisnici ostvare svojom aktivnošću, odnosno prodajom roba i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom.

U narednoj tabeli dat je pregled propisa kojima je regulisano ostvarivanje sopstvenih prihoda korisnika budzeta Republike Srbije.

Red. br. Naziv organa Pravni osnov za ostvarivanje sopstvenih prihoda 1 Pravosudni organi Zakon o sudskim taksama (sudske takse) 2 Ministarstvo pravde Zakon o pravosudnom ispitu, Zakon o uređenju sudova, Pravilnik o stalnim sudskim tumačima, Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita, Zakon o sudijama 3 Uprava za izvršenje zavodskih sankcija Zakon o izvršenju krivičnih sankcija (tržišna naknada za rad osuđenika van zavoda), Zakonik o krivičnom postupku 4 Ministarstvo odbrane Zakon o odbrani, Zakon o vojsci, Zakon o javnoj svojini, Zakon o imovini SRJ (primanja od prodaje nefinansijske imovine), 5 Ministarstvo unutrašnjih poslova (Budzetski fond za vanredne situacije) Zakon o policiji (naknada za usluge), Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakon o obaveznom osiguranje u saobraćaju Zakon o vanrednim situacijama 6 Bezbedonosno-informativna agencija Zakon o bezbedonosno-informativnoj agenciji, Zakon o policiji (za pružanje usluga) 7 Uprava carina Carinski zakon (10% od iznosa naplaćenih kazni, 10% od iznosa naplaćene vrednosti prodate carinske robe, naknada za izdavanje obavezujućih obaveštenja o svrstavanju robe po CT i poreklu robe, naknada za izdavanje dozvola za rad carinskih agenata) 8 Poreska uprava Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (5% od naplaćene kamate, 10% od naplaćenih oporezovanih neprijavljenih prihoda, troškovi prinudne naplate, posebna jednokratna taksa na prinudnu naplatu poreza) 9 Uprava za trezor Zakon o budzetskom sistemu (naknada za usluge izvršenih javnih plaćanja) 10 Uprava za veterinu Zakon o veterinarstvu (naknade za izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja; naknade za izvršene preglede pri utovaru pošiljke životinja van epizootiološke jedinice; naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede objekata, odnosno preglede opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i hrane za životinje; naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede životinja, proizvoda i hrane životinjskog porekla, hrane za životinja i sporednih proizvoda životinjskog porekla u proizvodnji i prometu; naknade za obeležavanje, registraciju i praćenje kretanja životinja; naknade za obeležavanje i evidenciju pasa, odnosno evidenciju mačaka; naknade za izvršene verinarsko-sanitarne preglede pošiljki u međunarodnom prometu; 11 Uprava za zaštitu bilja Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (naknada za izdavanje dozvola za stavljanje u promet pesticida i đubriva; naknada za ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina i biološke vrednosti pesticida i đubriva), Zakon o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (naknada za ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja), Zakon o zdravlju bilja 12 Budzetski fond za vode Zakon o vodama (naknada za korišćenje vodnog dobra, naknada za ispuštenu vodu, naknada za odvodnjavanje, naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema i slivna vodna naknada) 13 Uprava za šume Zakon o zdravlju bilja (naknada za fitosanitarni pregled šumskog reproduktivnog materijala) 14 Budzetski fond za šume Zakon o šumama: (naknada za promenu namene šuma; deo naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta; naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma; sredstva fondova namenjenih ruralnom razvoju, zaštiti životne sredine, zaštiti voda, regionalnom razvoju; sredstva ostvarena otuđenjem šuma i šumskog zemljišta; novčane kazne izrečene za krivično delo kojim je naneta šteta šumi i privredni prestup ili prekršaj ako je kažnjivim delom naneta šteta šumi 15 Budzetski fond za razvoj lovstva Zakon o divljači i lovstvu (naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači, naknada za lovnu kartu) 16 Uprava za poljoprivredno zemljište Zakon o poljoprivrednom zemljištu (davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta, naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta) 17 Direkcija za mere i dragocene metale Zakon o metrologiji, Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala 18 Ustanove u oblasti standardizacije Zakon o standardizaciji 19 Budzetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom 20 Ustanove u oblasti akreditacije Zakon o akreditaciji 21 Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Zakon o turizmu, Zakon o javnim skijalištima 22 Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama (naknada za vršenje pregleda i tehničkog nadzora nad gradnjom čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta, 50 % sredstava od novčanih kazni za tehničko opremanje inspekcije bezbednosti plovidbe) 23 Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, (naknada za vršenje tehničkog nadzora brodova) 24 Ministarstvo rada i socijalne politike Zakon o društvenoj brizi o deci (sredstva prikupljena za vreme „Dečije nedelje“- sredstva od prodaje doplatnih markica), Zakon o igrama na sreću, Zakon o radiodifuziji, Zakon o izmenama i dopunama zakona o priv.preduzetnicima, Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima 25 Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima Zakon o planiranju i izgradnjuZakon o proceni uticaja na životnu sredinuZakon o zaštiti životne sredineZakon o upravljanju otpadom 26 Fond za zaštitu životne sredine Zakon o Fondu za zaštitu životne sredine, Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o vodama 27 Antidoping agencija Republike Srbije Zakon o sprečavanju dopinga u sportu (doping kontrola) 28 Ustanove u oblasti fizičke kulture Saglasnost Vlade Republike Srbije 05 Broj 66-870/206-001 od 16.03.2006. godine na Statut Republičkog zavoda za sport na deo koji se odnosi na proširenu delatnost. Planirane prihode Zavod ostvaruje izdavanjem u zakup sportskih terena kao i prodajom termina u sportskim objektima, pružanjem medkicinskih usluga i prihodi od plivališta i pružanjem ostalih usluga u oblasti sporta. 29 Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Zakon o kinematografiji (taksa za prikazivanje filmova na televiziji i u sredstvima javnog prevoza, naknada za markicu za video kasetu), Zakon o radiodifuziji (deo razlike prihoda i rashoda Radiodifuzne agencije – za razvoj kulture, 1,5% ukupno ostvarene mesečne pretplate), Zakon o elektronskim komunikacijama (deo razlike prihoda i rashoda Republičke agencije za elektronske komunikacije – za unapređenje i razvoj elektronskih komunikacija i informacionog društva) 30 Ustanove kulture Zakon o kulturi, Zakon o bibliotečkim delatnostima 31 Republička direkcija za robne rezerve Zakon o robnim rezervama, Uredba o uslovima davanja na zajam i korišćenje roba iz republičkih robnih rezervi 32 Ministarstvo zdravlja Zakon o Crvenom krstu Srbije, Zakon o duvanu, Zakon o izdavanju doplatne poštanske marke, Zakon o igrama na sreću, Zakon o sanitarnom nadzoru, Zakon o zdravstvenom nadzoru nad životnim namirnicama i predmetima opšte upotrebe, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radiodifuziji 33 Ministarstvo prosvete i nauke Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (prihodi indirektnih korisnika budzeta Republike koji se ostvaruju dodatnim aktivnostima), Zakon o visokom obrazovanju (školarine, zaveštanja, naknade za komercijalne usluge, projekti i ugovori u vezi realizacije nastave), Zakon o učeničkom i studenskom standardu 34 Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Zakon o igrama na sreću (naknade od igara na sreću), Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita 35 Republički zavod za statistiku Zakon o statističkim istraživanjima 36 Republički hidrometeorološki zavod Zakon o hidrološkoj i hidrometeorološkoj delatnosti 37 Republički geodetski zavod Zakon o državnom premeru i katastru (naknada za korišćenje podataka i pružanja usluga Zavoda) 38 Republički seizmološki zavod Zakon o Republičkom seizmološkom zavodu (naknada za usluge) 39 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije Uredba o postupanju sa određenim stvarima u državnoj svojini, (prihod od zakupa stanova, poslovnih prostora i garaža, primanja od otkupa stanova i garaža) 40 Zavod za intelektualnu svojinu Zakon o ratifikaciji sporazuma između Savezne Vlade SRJ i Evropske patentne organizacije o saradnji u oblasti patenata (taksa za proširenje) 41 SANU Zakon o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti 42 Direkcija za železnice Zakon o železnici, (prihod od izdavanja dozvola, sertifikata i licenci) 43 Direkcija za vodne puteve Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, (naknada za izradu projektne dokumentacije, obeležavanje prepreka i objekata na vodnom putu, naknada za izvođenje hidrotehničkih snimanja i radova na vodnim putevima) 44 Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela (sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta) 45 Uprava za zajedničke poslove republičkih organa Odluka o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa (pružanje ugostiteljskih usluga u poslovnim zgradama republičkih organa i objektima za reprezentaciju) 46 Avio-služba Vlade Uredba o osnivanju Avio-službe Vlade (usluge prevoza) 47 Komesarijat za izbeglice Zakon o izbeglicama (sredstva dobijena od korisnika kojima se rešavaju stambene potrebe u procesu integracije)

Obrazloženje sadržaja pojedinih ekonomskih klasifikacija

Obzirom da se u pripremi budzeta, prema Zakonu o budzetskom sistemu (član 4), koriste jedinstvene budzetske klasifikacije, propisane Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem i da se budzet, zbog mogućih odstupanja u osnovnim parametrima koji se koriste prilikom planiranja, priprema na trećem nivou ekonomskih klasifikacija, u cilju razumevanja sadržaja tih klasifikacija, bliže se obrazlažu pojedine ekonomske klasifikacije, i to:

Rashodi za zaposlene

411 i 412 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) iSocijalni doprinosi na teret poslodavca

Na ekonomskoj klasifikaciji 411 planirane su plate, dodaci i naknade stalno zaposlenih, plate pripravnika, privremeno zaposlenih, plate po osnovu sudskih presuda i dr.

Na ekonomskoj klasifikaciji 412 planirani su socijalni doprinosi na teret poslodavca (doprinos za PIO, doprinos za zdravstveno osiguranje i nezaposlenost).

413 – Naknade u naturi

Naknade u naturi – prevoz zaposlenih na posao i sa posla – markica, parkiranje i dr.

414 – Socijalna davanja zaposlenima

Socijalna davanja zaposlenima sadrže konta za isplate naknada koje idu na teret fondova (porodiljsko bolovanje, bolovanja preko 30 dana, invalidnost rada drugog stepena), otpremnine prilikom odlaska u penziju i pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice, pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i dr.).

415 – Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova za zaposlene na ekonomskoj klasifikaciji 415 (naknade troškova za odvojen život od porodice, naknade troškova za prevoz na posao i sa posla u gotovini, naknade troškova za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica i dr.).

416 – Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

Nagrade zaposlenima – jubilarne nagrade (zavisno od broja godina provedenih na radu), nagrade za posebne rezultate rada, božićne i novogodišnje nagrade, naknade članovima komisija.

417 – Poslanički dodatak

Poslanički dodatak na ekonomskoj klasifikaciji 417 isplaćuje se u skladu sa Zakonom o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a bliže uređena odlukama Administrativnog odbora.

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji iskazuje se i institucionalni dodatak koji ostvaruju revizori prema Zakonu o državnoj revizorskoj instituciji.

Korišćenje usluga i roba

421 – Stalni troškovi

Obuhvataju sledeće troškove:

– troškove platnog prometa i bankarskih usluga;

– troškove usluga komunikacija (fiksnih i mobilnih telefona, telefaksa, interneta, usluge pošte i dostave i slično);

– troškove osiguranja (imovine, kao šo su: zgrade, vozila i ostala dugoročna imovina i osiguranje zaposlenih);

– troškove zakupa imovine i poslovnog prostora;

– troškove energetskih usluga (usluge za električnu energiju i usluge grejanja);

– troškove komunalnih usluga (usluge vodovoda i kanalizacije, usluge redovnog održavanja, kao što su: zaštita imovine, čišćenja, odvoz otpada i ostale komunalne usluge, kao što je naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i slično).

422 – Troškovi putovanja

Sredstva u okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije, obezbeđuju se za finansiranje troškova službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, troškove prevoza, smeštaja i dnevnica (ishrane) na službenom putu, troškove prevoza u javnom saobraćaju po službenom poslu, transportne troškove službe i sl; u Vojsci za troškove nagradnog odsustva, naknade za prevoz kod korišćenja odsustva zbog privatnih poslova, odsustva za oporavak, odsustva radi obilaska porodice po osnovu odvojenog života zbog premeštaja u drugo mesto službovanja i sl, angažovanje vozila pravnih i fizičkih lica van Vojske. Takođe, obezbeđuju se sredstva za troškove putovanja učenika koji učestvuju na republičkim i međunarodnim takmičenjima i ostali troškovi transporta. U okviru ove ekonomske klasifikacije planirani su izdaci za održavanje sednica Narodne skupštine, izdaci za sastanke poslaničkih grupa i rad skupštinskih odbora, kao i za isplatu poslaničkih naknada u skladu sa Odlukom Administrativnog odbora Narodne skupštine 28 broj 120-679/06 od 27. marta 2006. godine.

423 – Usluge po ugovoru

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji opredeljuju se sredstava za:

– administrativne usluge (usluge prevođenja, sekretarske usluge, računovodstvene usluge i ostale administrativne usluge);

– usluge održavanja računara i izrade odgovarajućih softvera;

– usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih;

– usluge informisanja (štampanje biltena, časopisa ili publikacija, usluge informisanja javnosti i odnosa sa javnošću – usluge reklamiranja, angažovanje produkcijskih kuća za medijske usluge radija i televizije);

– usluge revizije, advokatske usluge, pravne usluge i ostale stručne usluge;

– kotizacije za seminare i stručna savetovanja, izdaci za stručne ispite, objavljivanje tendera i informativnih oglasa;

– domaćinstvo i ugostiteljstvo (pranje, čišćenje, ugostiteljske usluge i reprezentacija);

– angažovanje lica po ugovoru o delu (pravno zastupanje pred domaćim i međunarodnim sudovima, veštačenja i sl), sistematski pregled zaposlenih;

– finansiranje komisija (npr. Nacionalne komisije za računovodstvo koju je obrazovala Vlada Odlukom o obrazovanju komisije za računovodstvo, u skladu sa članom 60. Zakona o računovodstvu i reviziji.

Takođe, na istoj ekonomskoj klasifikaciji obezbeđuju se i sredstva za posebne savetnike ministara (ukupno 59) u skladu sa Odlukom o broju posebnih savetnika ministara i merilima za naknadu za njihov rad, i to:

– ministar spoljnih poslova, ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova, ministar finansija, ministar pravde, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ministar trgovine i usluga, ministar prosvete, ministar zdravlja, ministar rada i socijalne politike i ministar životne sredine i prostornog planiranja – po tri posebna savetnika;

– ministar rudarstva i energetike, ministar za infrastrukturu, ministar za nauku i tehnološki razvoj, ministar omladine i sporta, ministar za telekomunikacije i informaciono društvo, ministar kulture, ministar za Nacionalni investicioni plan i ministar za Kosovo i Metohiju – po dva posebna savetnika;

– ministar vera, ministar za dijasporu, ministar za ljudska i manjinska prava i ministar koji vodi službu Vlade – po jednog posebnog savetnika.

424 – Specijalizovane usluge

Usluge za potrebe realizacije značajnih projekata iz raznih oblasti, koje nisu standardno klasifikovane u kontnom planu, a pojedinačno se različito (nestandardno) iskazuju kod budzetskih korisnika.

U specijalizovane usluge se klasifikuju, i to:

– poljoprivredne usluge (usluge zaštite životinja i bilja);

– usluge obrazovanja, kulture i sporta;

– medicinske usluge (zdravstvena zaštita po ugovoru, zdravstvena zaštita po konvenciji, usluge javnog zdravstva – inspekcija i analiza, laboratorijske usluge i ostale medicinske usluge);

– usluge održavanja autoputeva, nacionalnih parkova i prirodnih površina;

– usluge očuvanja životne sredine, usluge nauke i geodetske usluge, kao i ostale specijalizovane usluge.

Preko ove ekonomske klasifikacije realizuju se projekti Ministarstva nauke u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti.

425 – Tekuće popravke i održavanja

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji obezbeđuju se sredstva za popravke i održavanje zgrada i opreme, pre svega nameštaja, popravke električne i elektronske opreme, administrativne opreme, voznog parka, ostale opreme, kao i popravke i održavanje poslovnog prostora (zidarski, stolarski, molerski, vodoinstalaterski, eletričarski i sl. radovi); održavanje opreme za poljoprivredu, opreme za očuvanje životne sredine i nauku, medicinske i laboratorijske opreme, opreme za obrazovanje, sport i kulturu, vojsku, javnu bezbednost.

426 – Materijal

Pod rashodima materijala podrazumevaju se:

– administrativni materijal (kancelarijski materijal, zaštitna ili radna odeća i uniforme, biodekoracija);

Sredstva iskazana na ovoj ekonomskoj klasifikaciji, ne mogu se odnositi na sredstva potrebna za rashode za radnu odeću (odeća i cipele) i službenu odeću, osim u slučajevima da je radna odeća propisana. Pravo na planiranje sredstava za rashode za radnu uniformu (odeća i cipele), službenu odeću, uniforme i zaštitna odela, u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe imaju oni državni organi i organizacije koji imaju zaposlene na radnim mestima sa posebnim uslovima rada, i to: poslove inspekcijskog i drugog nadzora; poslove vozača; poslove hidroloških i geodetskih merenja na terenu, avio snimanja, rukovanja fotogrametrijskim instrumentima i laboratorije; poslove vezane za rad na protivgradnim poligonima, radarima i izolovanim meteorološkim stanicama; laboratorijske i druge slične poslove koji se obavljaju hemikalijama opasnim po zdravlje; poslove koji su izloženi stalnoj buci visokog intenziteta koja potiče od uređaja koji se koriste u radu; poslove sudskog i administrativnog izvršenja; poslove arhivskog manipulanta i arhivskog deopa; poslove dostavljača, kurira i spremačica; poslove programera, operatera i organizatora rada na računarima; poslove fizičkog obezbeđenja, protivpožarne zaštite, stražara, čuvara i portira; poslove daktilografa, ložača, perača vozila, telefoniste i zaposlenih u bifeu – restoranu; poslove zaposlenih u štampariji.

– materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (glasila o propisima, stručna literatura i sl;

– materijal za saobraćaj (izdaci za gorivo, benzin, dizel gorivo, mazivo i ostali materijal za prevozna sredstva);

– materijal za domaćinstvo (proizvodi za čišćenje, higijenski proizvodi);

– materijal za ugostiteljstvo (materijal za pripremanje hrane i piće);

– materijal za poljoprivredu (hrana za životinje, prirodna i veštačka đubriva, seme, biljke i ostali materijal za poljoprivredu;

– materijal za očuvanje životne sredine (za meteorološka merenja, za istraživanje i razvoj, testiranje vazduha, testiranje vode, tla i ostali materijali za očuvanje životne sredine i nauku);

– materijali za posebne namene (zastave, plombe za pečatiranje, rezervni delovi, alat i sitan inventar).

Subvencije

451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji iskazuju se tekuće i kapitalne subvencije, i to:

– javnom gradskom saobraćaju, javnom železničkom saobraćaju;

– za vodoprivredu, poljoprivredu;

– ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Ostali rashodi

481 – Dotacije nevladinim organizacijama

Dotacije nevladinim organizacijama, i to:

– organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima, dotacije u naturi, Crvenom krstu Srbije;

– sportskim i omladinskim organizacijama (sportskim savezima);

– etničkim zajednicama i manjinama;

– verskim zajednicama;

– ostalim udruženjima građana i političkim strankama.

484 – Naknade štete za povrede ili štetu nanetu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za izmirivanje obaveza po osnovu procene štete (postupak za utvrđivanje procene štete nastale usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka sprovode opštinske komisije) čiju ukupnu vrednost prethodno verifikuje Vladina komisija za izmirivanje štete nanete usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.

Izdaci za nefinansijsku imovinu

511, 512, 513 i 515 – Zgrade i građevinski objekti

Mašine i oprema

Ostala osnovna sredstva

511 – sredstva u okviru ove aproprijacije obezbeđuju se za: kupovinu zgrada i objekata, izgradnju zgrada i objekata, kapitalno održavanje zgrada i objekata i projektno planiranje (procena izvodljivosti, izrada idejnih projekata i projektne dokumentacije);

512 – saobraćajna oprema (najčešće za automobile, kombije, terenska vozila, kamione, traktore, čamce, brodove helikoptere, avione i sl.); administrativna oprema (nameštaj i ugradna oprema, računarska oprema, mreže za računarsko povezivanje, telefonske centrale sa pripadajućim instalacijama i aparatima, telefoni, mobilni telefoni, elektronska oprema, oprema za domaćinstvo – uređaji za restorane i kafe bifee, oprema za obrazovanje i kulturu, medicinska oprema i oprema za vojsku i javnu bezbednost; knjige u biblioteci, umetnička dela, prirodne retkosti i sl;

513 – 515 – ostala osnovna sredstva (kompjuterski softveri, umetnička dela, prirodne retkosti, kultivisana imovina – stoka, višegodišnji zasadi, izdaci za patente i tehnologiju, tehničku dokumentaciju, licence, koncesije, zaštitni znak, industrijska zaštitna prava, zanatska i slična prava, ostala zaštićena prava i intelektualna svojina, prava korišćenja imovine u tuđem vlasništvu, priključak na telefonske linije i ostala nematerijalna prava).

Nabavka finansijske imovine

621 – Nabavka domaće finansijske imovine

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji iskazuje se nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, krediti ostalim nivoima vlasti, krediti finansijskim institucijama, krediti fizičkim licima i domaćinstvima, krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima, nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala (učešće kapitala u domaćim nefinansijskim javnim preduzećima i institucijama, učešće kapitala u domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima i učešće kapitala u domaćim poslovnim bankama).

Rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2012. godinu utvrđeni su u sledećim iznosima:

RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA

Budzet Republike Srbije za 2012. godinu sastoji se od:

Tabelarni pregled iz člana 1.:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA u dinarima Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine 824.480.734.000 – budzetska sredstva 750.100.000.000 – sopstveni prihodi 71.247.062.000 – donacije 3.133.672.000   Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 940.957.524.000 – budzetska sredstva 866.576.790.000 – sopstveni prihodi 71.247.062.000 – donacije 3.133.672.000 Budzetski suficit/deficit -116.476.790.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 8.716.857.000 Ukupan fiskalni suficit/deficit -125.193.647.000 B. RAČUN FINANSIRANjA   Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja 447.512.000.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga 372.404.271.000 Neto finansiranje 125.193.647.000 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava) -50.085.918.000

Tabela 1. Rashodi i izdaci budzeta utvrđeni su u sledećim iznosima

OPIS Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNI IZDACI 866,576,790,000 1.Tekući rashodi 4 844,028,190,000 1.1. Rashodi za zaposlene 41 218,827,612,000 – Plate zaposlenih 411 173,102,232,000 – Doprinosi na teret poslodavca 412 34,797,071,000 – Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 10,928,309,000 1.2. Rashodi za kupovinu roba i usluga 42 46,593,057,000 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 59,197,670,000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 29,833,941,000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 26,208,416,000 – Otplata kamata po osnovu aktiviranih Garancija 443 2,855,259,000 – Prateći troškovi zaduživanja 444 300,054,000 1.4. Subvencije 45 62,337,444,000 – Subvencije u privredi 2,790,000,000 – Subvencije u poljoprivredi 19,945,662,000 – Subvencije za železnicu – Subvencije za puteve 12,960,000,0008,800,000,000 – Subvencije u oblasti turizma 2,687,000,000 – Subvencije za kulturu 368,000,000 – Ostale subvencije 14,786,782,000 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 962,074,000 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 67,807,049,000 – Transferi opštinama i gradovima 33,204,288,796 -Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV 26,591,704,000 – Ostali transferi 8,011,056,204 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 290,479,231,000 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje 278,400,000,000 – Nacionalna služba za zapošljavanje 9,900,000,000 – Republički fond za zdravstveno osiguranje 615,048,000 – Ostali transferi 1,564,183,000 – Ostale dotacije i transferi 465 1,286,714,000 1.8. Socijalna zaštita iz budzeta 47 86,112,248,000 – Dečja zaštita 39,887,300,000 – Boračko – invalidska zaštita 15,180,650,000 – Socijalna zaštita 20,469,869,000 – Učenički standard 2,032,518,000 – Studentski standard 3,329,836,000 – Fond za mlade talente 712,721,000 – Sportske stipendije 821,850,000 – Izbegla i raseljena lica 1,166,949,000 – Ostala socijalna zaštita iz budzeta 2,510,555,000 1.9. Ostali tekući rashodi 48 i 49 10,425,091,000 – Sredstva rezervi 499 1,502,000,000 – Ostali tekući rashodi 8,923,091,000 2. Kapitalni izdaci 5 22,548,600,000 – Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 16,664,717,000 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 5,883,883,000

Uporedni pregled rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2011. i budzeta za 2012. godinu dat je u tabeli 2.

Tabela 2. Uporedni pregled rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2011. godinu i budzeta za 2012. godinu

KONTO OPIS BUDžET 2011 BUDžET 2012 Indeks 2012 / 2011 1 2 3 4 5(4/3) 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 160,677,883,000 173,102,232,000 107.7 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 32,017,484,000 34,797,071,000 108.7 413 NAKNADE U NATURI 331,405,000 352,066,000 106.2 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 1,935,970,000 1,693,295,000 87.5 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 6,016,086,000 7,144,298,000 118.8 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 3,310,729,000 1,589,863,000 48.0 417 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK 139,000,000 148,787,000 107.0 421 STALNI TROŠKOVI 10,349,078,000 10,209,046,000 98.6 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 3,503,912,000 3,697,432,000 105.5 423 USLUGE PO UGOVORU 5,582,926,000 5,438,783,000 97.4 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 16,512,992,000 16,840,140,000 102.0 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 3,364,898,000 3,207,090,000 95.3 426 MATERIJAL 8,411,081,000 7,200,566,000 85.6 441 OTPLATE KAMATA NA DOMAĆI JAVNI DUG 18,457,159,000 29,833,941,000 161.6 442 OTPLATA STRANIH KAMATA 20,585,171,000 26,208,416,000 127.3 443 OTPLATA KAMATA PO OSNOVU AKTIVIRANIH GARANCIJA 2,698,592,000 2,855,259,000 105.8 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 370,807,000 300,054,000 80.9 451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 46,933,251,000 50,384,443,000 107.4 452 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA 0 1,500,000,000 0.0 454 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 7,146,003,000 10,453,001,000 146.3 462 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 766,602,000 962,074,000 125.5 463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 66,011,337,000 67,807,049,000 102.7 464 TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 279,958,354,000 290,479,231,000 103.8 465 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 1,318,002,000 1,286,714,000 97.6 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 91,445,016,000 86,112,248,000 94.2 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 3,958,610,000 5,920,882,000 149.6 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 231,196,000 229,003,000 99.1 483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA 6,130,086,000 2,361,253,000 38.5 484 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA 1,370,700,000 52,000,000 3.8 485 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 1,530,996,000 359,953,000 23.5 489 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NIP-a 26,049,000 0 0.0 499 SREDSTVA REZERVE 310,460,000 1,502,000,000 483.8 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,654,550,000 6,468,860,000 84.5 512 MAŠINE I OPREMA 6,483,186,000 7,835,925,000 120.9 513 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 500,000 2,100,000 420.0 515 NEMATERIJALNA IMOVINA 229,440,000 409,451,000 178.5 521 ROBNE REZERVE 920,496,000 854,415,000 92.8 522 ZALIHE PROIZVODNjE 95,000,000 95,000,000 100.0 541 ZEMLjIŠTE 813,616,000 998,966,000 122.8 551 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NIP-a 6,827,295,000 5,883,883,000 86.2 611 STARA DEVIZNA ŠTEDNjA I OSTALE OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 278,719,860,000 308,981,112,000 110.9 612 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA 26,501,275,000 38,831,094,000 146.5 613 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA 6,998,076,000 11,183,065,000 159.8 621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 29,320,785,000 21,914,857,000 74.7 622 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE 237,600,000 211,000,000 88.8   UKUPNO: 1,166,203,514,000 1,247,697,918,000 107.0

Predlog zakona o budzetu Republike Srbije za 2012. godinu urađen je na osnovu jedinstvene ekonomske klasifikacije iskazivanja rashoda i izdataka na trećem nivou subanalitike.

Ekonomska klasifikacija prihoda i primanja iskazuje prihode i primanja na osnovu propisa ili ugovora koji određuju izvore prihoda, odnosno primanja, a ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije iskazuje pojedinačno dobra i usluge i izvršena transferna plaćanja.

Tabela 3. Rashodi i izdaci po korisnicima

RAZDEO GLAVA NAZIV ORGANIZACIJE 2011. godina 2012. godina 0 0 AGENCIJA ZA RUDARSTVO 633,000 0 0 Total     633,000 0 1 0 NARODNA SKUPŠTINA 722,832,000 871,000,000   1.1 NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE 1,216,064,000 2,463,127,000 1 Total     1,938,896,000 3,334,127,000 2 0 PREDSEDNIK REPUBLIKE 250,162,000 241,409,000 2 Total     250,162,000 241,409,000 3 3.1 KABINET PREDSEDNIKA VLADE 38,733,000 39,981,000   3.10 SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA 92,710,000 89,390,000   3.11 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA 404,521,000 394,129,000   3.12 AVIO-SLUŽBA VLADE 228,734,000 212,516,000   3.13 KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE 153,613,000 48,190,000   3.14 KANCELARIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA 378,369,000 353,933,000   3.15 KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE 33,682,000 34,115,000   3.16 KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA 23,449,000 23,624,000   3.17 KANCELARIJA ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM 13,491,000 34,354,000   3.18 KANCELARIJA ZA REGULATORNU REFORMU I ANALIZU EFEKATA PROPISA 3,972,000 24,653,000   3.19 KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLjANjA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE 2,471,000 41,881,000   3.2 KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE – ZAMENIKA PREDSEDNIKA VLADE 27,451,000 25,366,000   3.20 KANCELARIJA ZA STRUČNE I OPERATIVNE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU   24,738,000   3.3 KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za evropske integracije 46,004,000 43,687,000   3.4 KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za privredu i regionalni razvoj 22,813,000 23,110,000   3.5 KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za socijalnu politiku i društvene delatnosti 16,800,000 16,074,000   3.6 GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE 3,284,552,000 295,593,000   3.7 KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA 62,627,000 62,948,000   3.8 KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 227,752,000 221,892,000   3.9 SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 23,654,000 19,630,000 3 Total     5,085,398,000 2,029,804,000 4 0 USTAVNI SUD 162,224,000 196,483,000 4 Total     162,224,000 196,483,000 5 0 VISOKI SAVET SUDSTVA 108,392,000 110,730,000 5 Total     108,392,000 110,730,000 6 0 SUDOVI 511,420,000 519,972,000   6.1 VRHOVNI KASACIONI SUD 244,739,000 257,072,000   6.2 UPRAVNI SUD 191,845,000 202,574,000   6.3 PRIVREDNI APELACIONI SUD 136,584,000 169,001,000   6.4 VIŠI PREKRŠAJNI SUD 307,435,000 318,775,000   6.5 APELACIONI SUDOVI 862,810,000 892,412,000   6.6 VIŠI SUDOVI 1,817,912,000 1,845,333,000   6.7 OSNOVNI SUDOVI 5,512,378,000 5,791,115,000   6.8 PRIVREDNI SUDOVI 717,604,000 740,831,000   6.9 PREKRŠAJNI SUDOVI 1,788,962,000 1,868,479,000 6 Total     12,091,689,000 12,605,564,000 7 0 DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA 58,970,000 65,662,000 7 Total     58,970,000 65,662,000 8 0 JAVNA TUŽILAŠTVA 145,475,000 137,903,000   8.1 REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO 122,362,000 150,172,000   8.2 TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE 105,391,000 107,059,000   8.3 TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL 186,100,000 229,829,000   8.4 APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA 267,414,000 335,446,000   8.5 VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA 710,415,000 732,860,000   8.6 OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA 1,326,965,000 1,405,027,000 8 Total     2,864,122,000 3,098,296,000 9 0 REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO 237,461,000 239,503,000 9 Total     237,461,000 239,503,000 10 0 ZAŠTITNIK GRAĐANA 149,713,000 162,836,000 10 Total     149,713,000 162,836,000 11 0 DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA 269,674,000 442,238,000 11 Total     269,674,000 442,238,000 12 0 FISKALNI SAVET 24,996,000 47,783,000 12 Total     24,996,000 47,783,000 13 0 MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA 1,954,444,000 2,033,563,000   13.1 DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA 3,825,316,000 3,642,091,000 13 Total     5,779,760,000 5,675,654,000 14 0 MINISTARSTVO ODBRANE 70,972,442,000 49,484,491,000   14.1 INSPEKTORAT ODBRANE 106,951,000 109,958,000   14.2 VOJNOBEZBEDNOSNA AGENCIJA 730,421,000 767,381,000   14.3 VOJNOOBAVEŠTAJNA AGENCIJA 614,313,000 686,000,000 14 Total     72,424,127,000 51,047,830,000 15 0 MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 49,970,948,000 54,587,812,000 15 Total     49,970,948,000 54,587,812,000 16 0 BEZBEDNOSNO – INFORMATIVNA AGENCIJA 4,163,186,000 4,163,186,000 16 Total     4,163,186,000 4,163,186,000 17 0 MINISTARSTVO FINANSIJA 265,556,907,000 308,177,195,000   17.1 UPRAVA CARINA 3,226,746,000 3,198,391,000   17.2 PORESKA UPRAVA 6,151,210,000 6,261,969,000   17.4 UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU 31,991,000 36,605,000   17.5 UPRAVA ZA DUVAN 29,965,000 28,241,000   17.6 UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA 58,684,000 86,262,000   17.7 DEVIZNI INSPEKTORAT 115,621,000 171,346,000   17.8 UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE 15,203,000 15,243,000   17.9 UPRAVA ZA JAVNI DUG 354,373,325,000 418,279,436,000 17 Total     629,559,652,000 736,254,688,000 18 0 MINISTARSTVO PRAVDE 1,076,414,000 925,006,000   18.1 UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 6,420,297,000 7,256,102,000   18.2 DIREKCIJA ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM 53,224,000 53,656,000   18.3 PRAVOSUDNA AKADEMIJA 86,483,000 111,427,000 18 Total     7,636,418,000 8,346,191,000 19 0 MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 3,834,176,000 3,879,058,000   19.10 UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA 16,950,897,000 17,010,427,000   19.11 UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE 24,082,000 22,652,000   19.2 UPRAVA ZA VETERINU 1,435,590,000 1,519,214,000   19.3 UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA 63,606,000 59,283,000   19.4 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE 14,509,000 12,726,000   19.5 BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE 186,687,000 184,325,000   19.6 UPRAVA ZA ŠUME 178,857,000 155,675,000   19.7 BUDžETSKI FOND ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE 1,000 1,000   19.9 DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE 17,453,000 15,073,000 19 Total     22,705,858,000 22,858,434,000 20 0 MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA 48,558,573,000 35,848,234,000   20.1 DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE 129,747,000 135,373,000   20.2 USTANOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE 76,340,000 76,889,000   20.3 BUDžETSKI FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM 20,000,000 20,000,000   20.4 USTANOVA U OBLASTI AKREDITACIJE   20,000,000 20 Total     48,784,660,000 36,100,496,000 21 0 MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU 21,654,136,000 25,575,713,000   21.1 UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU 76,132,000 64,827,000   21.2 UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA 25,830,000 41,037,000 21 Total     21,756,098,000 25,681,577,000 22 0 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE 113,604,208,000 110,994,259,000   22.1 INSPEKTORAT ZA RAD 25,329,000 21,871,000   22.5 UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU 9,480,000 7,867,000   22.6 UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST 5,092,000 4,566,000   22.7 USTANOVE ZA REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I OSTVARIVANjE PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSA 556,136,000 567,157,000 22 Total     114,200,245,000 111,595,720,000 23 0 MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA 5,224,240,000 5,073,652,000   23.1 AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 151,377,000 200,150,000   23.2 FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 23,595,000 25,616,000 23 Total     5,399,212,000 5,299,418,000 24 0 MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 3,265,859,000 3,218,628,000   24.1 BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA 21,870,000 21,870,000   24.2 ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE 26,247,000 23,770,000   24.3 USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE 149,173,000 202,427,000   24.4 FOND ZA MLADE TALENTE 715,972,000 735,421,000 24 Total     4,179,121,000 4,202,116,000 25 0 MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA 4,247,052,000 3,435,932,000   25.1 USTANOVE KULTURE 3,385,830,000 3,263,549,000   25.2 UPRAVA ZA DIGITALNU AGENDU 26,658,000 28,274,000 25 Total     7,659,540,000 6,727,755,000 26 0 MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU 4,353,276,000 4,466,306,000 26 Total     4,353,276,000 4,466,306,000 27 0 REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO 76,352,000 80,298,000 27 Total     76,352,000 80,298,000 28 0 REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU 1,630,150,000 1,240,870,000 28 Total     1,630,150,000 1,240,870,000 29 0 REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 948,168,000 933,068,000 29 Total     948,168,000 933,068,000 30 0 REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD 1,376,703,000 1,359,088,000 30 Total     1,376,703,000 1,359,088,000 31 0 REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD 27,822,000 28,628,000 31 Total     27,822,000 28,628,000 32 0 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE 235,977,000 231,782,000 32 Total     235,977,000 231,782,000 33 0 CENTAR ZA RAZMINIRANjE 15,869,000 17,866,000 33 Total     15,869,000 17,866,000 34 0 ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU 110,245,000 119,778,000 34 Total     110,245,000 119,778,000 35 0 DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE 167,116,000 182,072,000 35 Total     167,116,000 182,072,000 36 0 ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 23,491,000 24,209,000 36 Total     23,491,000 24,209,000 37 0 SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI 350,049,000 369,388,000 37 Total     350,049,000 369,388,000 38 0 UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE 62,842,000 63,427,000 38 Total     62,842,000 63,427,000 39 0 REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 125,301,000 110,623,000 39 Total     125,301,000 110,623,000 40 0 KOMISIJA ZA ISPITIVANjE ODGOVORNOSTI ZA KRŠENjE LjUDSKIH PRAVA 16,000 16,000 40 Total     16,000 16,000 41 0 AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST 15,607,000 19,520,000 41 Total     15,607,000 19,520,000 42 0 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE 1,291,570,000 1,446,622,000 42 Total     1,291,570,000 1,446,622,000 43 0 AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 147,443,000 180,693,000 43 Total     147,443,000 180,693,000 44 0 POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI 106,192,000 141,114,000 44 Total     106,192,000 141,114,000 45 0 POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI 62,756,000 89,471,000 45 Total     62,756,000 89,471,000 46 0 DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU 60,012,000 23,961,000 46 Total     60,012,000 23,961,000 47 0 DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU 48,270,000 56,069,000 47 Total     48,270,000 56,069,000 48 0 REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA 18,654,000 17,975,000 48 Total     18,654,000 17,975,000 49 0 UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 2,998,941,000 2,719,478,000 49 Total     2,998,941,000 2,719,478,000 50 50.1 SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG 17,187,000 16,159,000   50.10 PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG 14,733,000 15,183,000   50.11 BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG 13,266,000 12,497,000   50.12 ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG 18,825,000 18,836,000   50.13 POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG 18,731,000 19,076,000   50.14 BORSKI UPRAVNI OKRUG 11,587,000 10,952,000   50.15 ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG 16,038,000 14,669,000   50.16 ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG 30,756,000 28,687,000   50.17 MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG 12,761,000 12,531,000   50.18 RAŠKI UPRAVNI OKRUG 22,842,000 21,095,000   50.19 RASINSKI UPRAVNI OKRUG 13,948,000 14,355,000   50.2 SREDNjOBANATSKI UPRAVNI OKRUG 11,469,000 17,806,000   50.20 NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG 23,660,000 23,479,000   50.21 TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG 10,636,000 11,028,000   50.22 PIROTSKI UPRAVNI OKRUG 12,462,000 13,561,000   50.23 JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG 13,690,000 13,279,000   50.24 PČINjSKI UPRAVNI OKRUG 11,771,000 12,174,000   50.25 KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG 19,693,000 18,921,000   50.26 PEĆKI UPRAVNI OKRUG 6,590,000 5,821,000   50.27 PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG 6,202,000 5,869,000   50.28 KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG 12,285,000 12,367,000   50.29 KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG 10,238,000 10,318,000   50.3 SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG 14,264,000 13,672,000   50.4 JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG 15,209,000 15,619,000   50.5 ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG 16,152,000 17,287,000   50.6 SREMSKI UPRAVNI OKRUG 10,739,000 10,834,000   50.7 JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG 22,901,000 21,272,000   50.8 MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG 10,603,000 10,541,000   50.9 KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG 17,455,000 17,124,000 50 Total     436,693,000 435,012,000 51 0 MINISTARSTVO ZDRAVLjA 3,642,354,000 3,606,684,000   51.1 UPRAVA ZA BIOMEDICINU 48,460,000 64,332,000   51.3 BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SPREČAVANjA BOLESTI IZAZVANIH KONZUMIRANjEM DUVANA   0 51 Total     3,690,814,000 3,671,016,000 52 0 MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE 11,837,365,000 12,377,093,000   52.1 OSNOVNO OBRAZOVANjE 57,453,780,000 59,286,130,000   52.2 SREDNjE OBRAZOVANjE 25,517,889,000 25,925,911,000   52.3 UČENIČKI STANDARD 2,962,619,000 3,107,010,000   52.4 VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE 23,875,670,000 24,774,041,000   52.5 STUDENTSKI STANDARD 5,530,814,000 5,734,421,000   52.6 ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA 189,329,000 176,406,000   52.7 ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA 140,623,000 129,230,000 52 Total     127,508,089,000 131,510,242,000 53 0 MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU 391,233,000 533,441,000   53.1 UPRAVA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA 354,301,000 361,818,000   53.2 BUDžETSKI FOND ZA NACIONALNE MANjINE 2,000,000 2,000,000 53 Total     747,534,000 897,259,000 54 0 MINISTARSTVO VERA I DIJASPORE 892,196,000 975,078,000   54.1 BUDžETSKI FOND ZA DIJASPORU I SRBE U REGIONU 22,500,000 100,000,000 54 Total     914,696,000 1,075,078,000 55 0 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 1,191,711,000 1,071,677,000 55 Total     1,191,711,000 1,071,677,000 UKUPNO 1,166,203,514,000 1,247,697,918,000

Struktura rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2011. i 2012. godinu je sledeća:

Tabela 4.Struktura rashoda i izdataka budzeta za 2011. i 2012. godinu u dinarima

Ekonomska klasifi-kacija OPIS BUDžET 2011 Struktura u % BUDžET 2012 Struktura u % 1 2 3  4 5 6 41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 204,428,557,000 17.53 218,827,612,000 17.54 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 160,677,883,000 13.78 173,102,232,000 13.87 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 32,017,484,000 2.75 34,797,071,000 2.79 413 Naknade u naturi 331,405,000 0.03 352,066,000 0.03 414 Socijalna davanja zaposlenima 1,935,970,000 0.17 1,693,295,000 0.14 415 Naknade troškova za zaposlene 6,016,086,000 0.52 7,144,298,000 0.57 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 3,310,729,000 0.28 1,589,863,000 0.13 417 Poslanički dodatak 139,000,000 0.01 148,787,000 0.01 42 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 47,724,887,000 4.09 46,593,057,000 3.73 421 Stalni troškovi 10,349,078,000 0.89 10,209,046,000 0.82 422 Troškovi putovanja 3,503,912,000 0.30 3,697,432,000 0.30 423 Usluge po ugovoru 5,582,926,000 0.48 5,438,783,000 0.44 424 Specijalizovane usluge 16,512,992,000 1.42 16,840,140,000 1.35 425 Tekuće popravke i održavanje 3,364,898,000 0.29 3,207,090,000 0.26 426 Materijal 8,411,081,000 0.72 7,200,566,000 0.58 44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 42,111,729,000 3.61 59,197,670,000 4.74 441 Otplate domaćih kamata 18,457,159,000 1.58 29,833,941,000 2.39 442 Otplata stranih kamata 20,585,171,000 1.77 26,208,416,000 2.10 443 Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 2,698,592,000 0.23 2,855,259,000 0.23 444 Prateći troškovi zaduživanja 370,807,000 0.03 300,054,000 0.02 45 SUBVENCIJE 54,079,254,000 4.64 62,337,444,000 5.00 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 46,933,251,000 4.02 50,384,443,000 4.04 452 Subvencije privatnim finansijskim institucijama 0 0.00 1,500,000,000 0.12 454 Subvencije privatnim preduzećima 7,146,003,000 0.61 10,453,001,000 0.84 46 DOTACIJE I TRANSFERI 348,054,295,000 29.85 360,535,068,000 28.90 462 Dotacije međunarodnim organizacijama 766,602,000 0.07 962,074,000 0.08 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 66,011,337,000 5.66 67,807,049,000 5.43 464 Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 279,958,354,000 24.01 290,479,231,000 23.28 465 Ostale dotacije i transferi 1,318,002,000 0.11 1,286,714,000 0.10 47 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 91,445,016,000 7.84 86,112,248,000 6.90 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 91,445,016,000 7.84 86,112,248,000 6.90 48 OSTALI RASHODI 13,247,637,000 1.14 8,923,091,000 0.72 481 Dotacije nevladinim organizacijama 3,958,610,000 0.34 5,920,882,000 0.47 482 Porezi, obavezne takse i kazne 231,196,000 0.02 229,003,000 0.02 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 6,130,086,000 0.53 2,361,253,000 0.19 484 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 1,370,700,000 0.12 52,000,000 0.00 485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 1,530,996,000 0.13 359,953,000 0.03 489 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju NIP-a 26,049,000 0.00 0 0.00 49 ADMIN. TRANSFERI IZ BUDžETA, OD DIREKTNIH BUDžETSKIH KORISNIKA INDIREKTNIM BUDžETSKIM KORISNICIMA ILI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU I SREDSTVA REZERVE 310,460,000 0.03 1,502,000,000 0.12 499 Sredstva rezerve 310,460,000 0.03 1,502,000,000 0.12 51 OSNOVNA SREDSTVA 14,367,676,000 1.23 14,716,336,000 1.18 511 Zgrade i građevinski objekti 7,654,550,000 0.66 6,468,860,000 0.52 512 Mašine i oprema 6,483,186,000 0.56 7,835,925,000 0.63 513 Ostale nekretnine i oprema 500,000 0.00 2,100,000 0.00 515 Nematerijalna imovina 229,440,000 0.02 409,451,000 0.03 52 ZALIHE 1,015,496,000 0.09 949,415,000 0.08 521 Robne rezerve 920,496,000 0.08 854,415,000 0.07 522 Zalihe proizvodnje 95,000,000 0.01 95,000,000 0.01 54 PRIRODNA IMOVINA 813,616,000 0.07 998,966,000 0.08 541 Zemljište 813,616,000 0.07 998,966,000 0.08 55 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA 6,827,295,000 0.59 5,883,883,000 0.47 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 6,827,295,000 0.59 5,883,883,000 0.47 61 OTPLATA GLAVNICE 312,219,211,000 26.77 358,995,271,000 28.77 611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 278,719,860,000 23.90 308,981,112,000 24.76 612 Otplata glavnice stranim kreditorima 26,501,275,000 2.27 38,831,094,000 3.11 613 Otplata glavnice po garancijama 6,998,076,000 0.60 11,183,065,000 0.90 62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 29,558,385,000 2.53 22,125,857,000 1.77 621 Nabavka domaće finansijske imovine 29,320,785,000 2.51 21,914,857,000 1.76 622 Nabavka strane finansijske imovine 237,600,000 0.02 211,000,000 0.02 UKUPNO: 1,166,203,514,000 100.00 1,247,697,918,000 100.00

1. Dotacije i transferi u strukturi ukupnih rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2012. godinu učestvuju sa 28,9 % odnosno u ukupnom iznosu od 360.535,1 mil. dinara.

A. Dotacijeorganizacijama obaveznog socijalnog osiguranja imaju najveće učešće u strukturi ukupnih rashoda i izdataka budzeta za 2012. godinu (23,3%).

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utvrđene su u ukupnom iznosu od 290.479,2 mil. dinara. Od ovog iznosa 278.400,0 mil. dinara odnosi se na Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalnoj službi za zapošljavanje planirana su sredstva u iznosu od 9.900,0 mil. dinara i Ministarstvu zdravlja 1.679,2 mil. dinara od kojih je Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje planirano 657,0 mil. dinara i za investicije u zdravstvenenim ustanovama 1.022,2 mil.dinara. Ministarstvu odbrane planirana su sredstva u iznosu od 500,0 mil. dinara kao naknada dela troškova za stanovanje profesionalnim vojnim licima u penziji.

Transferi Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje iz budzeta Republike, učestvuju sa 49,3% u ukupnim prihodima i primanjima Fonda.

Prihod od dotacija iz budzeta Republike predstavlja značajan izvor finansiranja Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i posledica je nedovoljnog ostvarivanja prihoda po osnovu doprinosa.

U skladu sa fiskalnim pravilima definisanim članom 27e Zakona o budzetskom sistemu, usklađivanje penzija se vrši u aprilu i oktobru. U aprilu 2012. godine, penzije će se uskladiti zbirom stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i polovine stope realnog rasta BDP u prethodnoj godini, ukoliko je taj rast pozitivan.

Transferi koji se izvršavaju preko razdela Ministarstva finansija regulisani su članom 173. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je predviđeno da je Republika garant za obaveze Fonda, za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja. Radi uravnoteženja finansijskog bilansa Fonda, iz tog ministarstva predviđena su sredstva u iznosu od 250.800,0 mil. dinara, koja učestvuju sa 44,5% u planiranim ukupnim prihodima i primanjima Fonda za 2012. godinu.

Transferima iz Ministarstva rada i socijalne politike u iznosu od 27.600,0 mil. dinara, obezbeđuju se sredstva za isplatu ppava po posebnim propisima, i to:

– članom 235. Zakona regulisano je da Republika obezbeđuje sredstva za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrđene zakonom i to za prava utvrđena republičkim i saveznim propisima;

– članom 207. stav 2. Zakona regulisano je da se sredstva za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene, obezbeđuju u budzetu Republike.

Nacionalnoj službi za zapošljavanje planirana su sredstva transfera iz budzeta Republike sa razdela Ministarstva finansija i namenjena su za finansiranje novčanih naknada za slučaj nezaposlenosti i privremenih naknada zaposlenih sa teritorije AP Kosova i Metohije.

Transferima iz budzeta Republike sa razdela Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u iznosu od 6.100,0 mil. dinara finansiraju se mere aktivne politike zapošljavanja kojima se obezbeđuju sredstva za isplatu prava nezaposlenim licima, a najvećim delom odnose se na sredstva koja se dodeljuju za mere posredovanja u zapošljavanju (karijerno vođenje i savetovanje, aktivno traženje posla, klubove za traženje posla i sajmove zapošljavanja), programe dodatnog obrazovanja i obuke (pripravnici, prekvalifikacija, dokvalifikacija), mere za podsticanje i razvoj preduzetništva, subvencije za samozapošljavanje, subvencije za otvaranje novih radnih mesta i organizovanje javnih radova.

Ovim zakonom obezbeđuju se i sredstva za posebnu novčanu naknadu iz „Tranzicionog fonda“, a raspored i korišćenje ovih sredstava vršiće se po posebnim aktima Vlade.

Sredstva transfera iz budzeta Republike Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje sa razdela Ministarstva zdravlja planirana su u iznosu od 657,0 mil. dinara.Od toga 615,0 mil. dinara planirano je za troškove zdravstvene zaštite određenih kategorija osiguranika iz člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju (deca do 15 godina, odnosno studenti do 26 godina života, žene u vezi sa planiranjem porodice, lica starija od 65 godina, osobe sa invaliditetom, lica u vezi sa lečenjem određenih zaraznih bolesti, materijalno neobezbeđena lica, nezaposlena lica, izbegla, odnosno prognana lica i dr. lica), koje ne ostvaruju prihod i time ne spadaju u grupu osiguranika koji doprinos za zdravstvenu zaštitu plaćaju po tom osnovu, te se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budzetu Republike, dok se preostalih 42,0 mil. dinara planira za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti.

B. Transferi ostalim nivoima vlasti predviđeni su u ukupnom iznosu od 67.807,0 mil. dinara, koji u strukturi ukupnih rashoda budzeta Republike učestvuju sa 5,4 %.

Transferi Autonomnoj pokrajini Vojvodini – Sredstva za pokriće izdataka budzeta Autonomne pokrajine Vojvodine obezbediće se iz dela prihoda od poreza na dohodak građana – poreza na zarade, u visini od 18% iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, iz dela prihoda od poreza na dobit preduzeća, u visini od 42,7% iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i transferima iz budzeta Republike Srbije, i to:

– transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

– namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u skladu sa ovim zakonom;

– namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

– namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

U narednoj tabeli su prikazana sredstva koja se iz budzeta Republike Srbije usmeravaju budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine (transferi za poverene poslove, namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i dr.), kao i sredstva namenjena za kapitalne izdatke.

SREDSTVA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE NAMENjENA TERITORIJI APV

u dinarima Red. broj Ogran/organizacija funkcija zakonski osnov konto izvor (01,04,11) 2012. god. 1 Ministarstvo finansija 180 Zakon o finansiranju lokalne samouprave (nenamenski transfer JLS sa teritorije APV) 463 01 7.905.954.365 2 Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 450 Zakon o utvrđivanju nadležnosti APV (inspekcijski nadzor u oblasti javnih puteva) 463 01 10.200.000 3 Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 560 Zakon o utvrđivanju nadležnosti APV (inspekcijski nadzor) 463 01 60.197.000 4 Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva 820 Zakon o utvrđivanju nadležnosti APV (inspekcijski nadzor) 463 01 1.900.000 5   820 Zakon o kulturi 463 01 30.000.000 6 Ministarstvo prosvete i nauke 910 Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (osnovno obrazovanje) 463 01 14.925.800.000 7   910 Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (pripremni predškolski program) 463 01 671.734.183 8   920 Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (srednje obrazovanje) 463 01 6.185.102.000 9   960 Zakon o učeničkom i studenskom standardu, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (učenički standard) 463 01 177.052.000 10   960 Zakon o učeničkom i studenskom standardu (studentski standard) 463 01 240.585.000 11   940 Zakon o visokom obrazovanju (visoko obrazovanje) 463 01 5.063.165.000 12 Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 410 Zakon o utvrđivanju nadležnosti APV (Sporazum o preuzimanju br. 103-1123-00086/10 od 19.04.2010.g.) 463 01 1.961.355 13   420 Zakon o utvrđivanju nadležnosti APV (Sporazum o preuzimanju br. 11201-182/2010-01 od 1.12.2010.g.) 463 01 24.000.000 I SVEGA (od 1 do 13)         35.297.650.903 14 Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 450 Ugovor o građenju-izvođenje radova na izgradnji leve trake autoputa E-75 Horgoš-Novi Sad-Koridor X 551 01 800.000.000 15 Ministarstvo zdravlja 760 KC Vojvodine-građ.dozvole 465 01 10.500.000 16   760 Kredit EIB-KC Vojvodine 464 11 2.000.000.000 II SVEGA (od 14 do 16)         2.810.500.000   UKUPNO (I+II)         38.108.150.903 17 Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu 180 Zakon o igrama na sreću (Budzetski fond za program lokalne samouprave) 463 04 90.000.000 18 Ministarstvo zdravlja 760 Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Budzetski fond za programe sprečavanja bolesti izazvanih konzumiranjem duvana) 463 04 254.475.000 19 Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede   za navodnjavanje iz sredstava namenjenih Ministarstvu poljoprivrede   04 3.000.000.000 III SVEGA (17 do 19)         3.344.475.000   UKUPNO (I+II+III)         41.452.625.903 20 Garancije predviđene Zakonom o budzetu   Garancije Fondu za kapitalna ulaganja APV     4.000.000.000 IV SVEGA (20)         4.000.000.000   UKUPNO (I+II+III+IV)         45.452.625.903          

Transferi ostalim nivoima vlasti (jedinicama lokalne samouprave)

U skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave utvrđen je godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera, koji se raspoređuje jedinicama lokalne samouprave, u ukupnom iznosu od 33.204.288.796 dinara, što u odnosu na iznos ukupnog nenamenskog transfera u 2011. godini od 29.265.650.000 dinara, predstavlja rast od 13,5%. Ovakav indeks rasta nenamenskog transfera, uz povećanje učešća jedinica lokalne samouprave u porezu na dohodak građana (sa dosadašnjih 40% na 80%, odnosno na 70% za grad Beograd), obezbediće sredstva jedinicama lokalne samouprave za izvršavanje njihovih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom.

Izuzetno, raspodela nenamenskog transfera po jedinicama lokalne samouprave izvršena je, polazeći od strukture transfera utvrđene Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2011. godinu, tako što su proporcionalno povećani svi transferi. Svaki pojedinačni transfer je pomnožen odgovarajućim koeficijentom, u zavisnosti od razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

2. Rashodi za zaposlene za 2012. godinu (ekonomske klasifikacije 411, 412, 413, 414, 415, 416 i 417) iznose 218.827,6 mil. dinara i u strukturi ukupnih rashoda i izdataka učestvuju sa 17,5%. Najveći deo ovih izdataka u iznosu od 207.899,3 mil. dinara odnosi se na plate zaposlenih (ekonomska klasifikacija 411 i 412), koje se finansiraju iz budzeta Republike Srbije.

Plate zaposlenih koje se obezbeđuju u budzetu Republike Srbije regulisane su Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama, Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika i drugim posebnim zakonima.

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika se ne odnosi na plate izabranih lica Narodnoj skupštini (narodni poslanici) i Vladi, već se primenjuju odredbe Zakona o platama u državnim organima i javnim službama. Na obračun i isplatu plata zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Bezbednosno informativnoj agenciji, Ministarstvu odbrane, kao i za nosioce pravosudnih funkcija (sudije i tužioci) primenjuju se odredbe posebnih zakona. Na plate zaposlenih koji rade na sprovođenju kontrole u Upravi carina, Poreskoj upravi i Upravi za sprečavanje pranja novca, pored Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, primenjuju se i posebni propisi (uredbe , pravilnici) kojima je regulisan njihov rad.

U skladu sa članom 27e Zakona o budzetskom sistemu pojedinačne plate u javnom sektoru povećaće se u 2012. godini, i to: u aprilu 2012. godine za iznos stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, uz uvećanje za polovinu realnog rasta BDP u prethodnoj godini ukoliko je taj rast pozitivan i u oktobru 2012. godine za iznos rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci. Osnovice za obračun plata utvrdiće se zaključkom Vlade.

U skladu sa članom 48. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koji se primenjuje od 1. januara 2008. godine, nameštenici mogu da za rezultate rada ostvare do 50% osnovne plate. Ovaj dodatak se isplaćuje uz platu za mart, jun, septembar i decembar.

Procenat koji je od ukupnog utvrđenog iznosa sredstava za plate namenjen za dodatak za ostvarene rezultate rada nameštenika u državnom organu, određuje se zakonom o budzetu Republike Srbije.

U skladu sa navedenom zakonskom odredbom, ovim zakonom su planirana sredstva za plate, tako da 50% nameštenika (od ukupnog broja nameštenika) ostvari pravo na dodatak za rezultate rada jednom u tri meseca, ako je od januara do marta, od aprila do juna, od jula do septembra ili od oktobra do decembra ostvario natprosečne rezultate po obimu i kvalitetu rada. Naime, ovo se bilansno obezbeđuje tako što su sredstva za dodatak za ostvarene rezultate rada planirana u iznosu od 1% ukupnog mesečnog platnog fonda za mesec koji prethodi mesecu za koji se isplaćuje plata za nameštenike sa navedenim dodatkom, a za Upravu za zajedničke poslove republičkih organa i Avio službu Vlade u iznosu od 15% ukupnog mesečnog platnog fonda.

Na osnovu člana 16. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, moguće je napredovanje državnih službenika u viši platni razred.

U uslovima restriktivne budzetske politike, u 2012. godini moguće je napredovanje državnih službenika u viši platni razred najviše do 20% ukupnog broja državnih službenika u državnom organu, u skladu sa obezbeđenim sredstvima u budzetu Republike Srbije.

U skladu sa Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji Vlada je donela Odluku o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, kojom se definiše ukupan broj izvršilaca na neodređeno vreme.

Popunjavanje slobodnih radnih mesta u odnosu na broj izvršilaca definisan Odlukom vršiće se u skladu sa obezbeđenim sredstvima u budzetu Republike Srbije za 2012. godinu.

Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, u vršenju nadzora nad primenom Zakona, vodi Registar sa podacima o broju zaposlenih i angažovanih lica u republičkoj (i lokalnoj) administraciji i o iznosu isplaćenom na ime njihovih plata, dodataka i naknada. Registar zaposlenih je elektronska baza podataka, koja sadrži osnovne podatke na individualnom nivou o zaposlenim i angažovanim licima u republičkoj (i lokalnoj) administraciji. Finansijski podaci u Registru se vode na nivou korisnika budzetskih sredstava po kontima na mesečnom nivou.

Ovim Zakonom, obezbeđena su sredstva za povećanje broja izvršilaca, i to:

Ministarstvu rada i socijalne politike – socijalna zaštita (221) za radnike na stručnim poslovima javnih ovlašćenja u centrima za socijalni rad,

Ministarstvu unutrašnjih poslova (2.000) za redovan prijem policajaca koji su završili kurs, prijem vatrogasaca, prijem sa Kriminalističko policijske akademije i radi funkcionisanja ostalih linija rada u Ministarstvu,

Komesarijatu za izbeglice (11) radi funkcionisanja centara za azil koji su u nadležnosti Komesarijata

Takođe, obezbeđena su sredstva za narodne poslanike koji po prestanku poslaničke funkcije ostvaruju pravo na platu još šest meseci.

U okviru aproprijacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti kod osnovnog i srednjeg obrazovanja obuhvaćena su i sredstva potrebna za isplatu otpremnina zaposlenima u AP Vojvodina koji su do 1. decembra 2011. godine otišli u penziju (432 izvršilaca) ili su proglašeni tehnološkim viškovima (37 izvršilaca) u ukupnom iznosu od 95,6 mil. dinara.

Broj korisnika budzeta Republike Srbije za 2012. godinu

  ORGAN Budzet za 2012.   Vlade i predsednika Republike   3) kod Pravosudne akademije obezbeđena su sredstva za 48 polaznika iz 2010. i 2011. godine i 30 polaznika u 2012. godini     4) sredstva su obezbeđena za narodne poslanike koji po prestanku poslaničke funkcije ostvaruju pravo na platu još šest meseci    

Za 2012. godinu na ekonomskoj klasifikaciji 416 – nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi, u uslovima restriktivne budzetske politike za 2012. godinu, planirana su sredstva za isplatu jubilarne nagrade a nisu planirana sredstva za isplatu godišnje nagrade državnim službenicima i nameštenicima, u skladu sa čl. 26. i 28. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe kao i zaposlenima u javnim službama u skladu sa potpisanim kolektivnim ugovorima.

Takođe, u skladu sa merama iz Pisma o namerama sastavljenog nakon prve revizije Stand-by aranžmana iz predostrožnosti sa MMF-om ne mogu se isplaćivati „netransparentni bonusi“ (npr. isplata nagrada svim zaposlenima u organu svakoga meseca).

U skladu sa odlukom Socio-ekonomskog saveta u 2010. godini prošireno dejstvo Opšteg kolektivnog ugovora i dalje ostaje zamrznuto u delu članova sa finansijskim implikacijama.

3. Sredstva za socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu odnose se na naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta i učestvuju u strukturi ukupnih rashoda i izdataka sa 6,9%, a planirana su u ukupnom iznosu od 86.112,2 mil. dinara i odnose se na boračku zaštitu, zaštitu porodice i dece i socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

4. Korišćenje usluga i roba

U strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 3,7% i planirana su u ukupnom iznosu od 46.593,1 mil. dinara

Od ovog iznosa najveći deo odnosi se na subvencije u poljoprivredi 19.945,7 mil. dinara; subvencije za JP „Železnice Srbije“ 12.960,0 mil. dinara; subvencije za JP „Putevi Srbije“ 8.800,0; subvencije u privredi 2.790,0 mil. dinara; subvencije u turizmu 2.687,0 mil. dinara; subvencije u kulturi 368,0 i ostale subvencije javnim nefinansijskim preduzećima u iznosu od 14.786,8 mil. dinara.

6. Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u strukturi ukupnih rashoda i izdataka učestvuje sa 0,47%, odnosno u ukupnom iznosu od 5.883,9 mil. dinara.

7. Osnovna sredstva

Planirana su u ukupnom iznosu od 14.716,3 mil. dinara i u struktukturi ukupnih rashoda i izdataka učestvuju sa 1,2%.

8. Ostali rashodi

U okviru ovih sredstava za dotacije nevladinim organizacijama opredeljeno je:

– u okviru razdela Ministarstva finansija za finansiranje redovnog rada političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za narodne poslanike u Narodnu skupštinu i toškovi izborne kampanje;

– za Savez rezervnih vojnih starešina u okviru Ministarstva odbrane;

– za finansiranje Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u okviru Ministarstva za ljudska i manjinska prava i državnu upravu i lokalnu samoupravu;

– u okviru razdela Ministarstva vera i dijaspore za unapređivanje veza i saradnje sa dijasporom u susednim zemljama regiona, unapređivanje veza i saradnje sa dijasporom u svetu i unapređivanje odnosa između države, crkava i verskih zajednica.

– u okviru razdela Ministarstva rada i socijalne politike za Udruženje ratnih vojnih invalida i za delatnosti u oblasti socijalne zaštite (udruženjima, preduzetnicima, privrednim društvima).

– u okviru razdela Ministarstva kulture informisanja i informacionog društva za finansiranje rada Matice Srpske i rad strukovnih i drugihudruženja.

– u okviru razdela Ministarstva omladine i sporta za podršku omladinskim organizacijama; Stonoteniski savez Srbije; Kajakaški savez Srbije; Svestilski karate savez Srbije; Veteran – atletski klub; Hokej na ledu savez Srbije; Auto-moto savez Srbije; Teniski savez Srbije; Sportski savez Srbije; Karate savez Srbije; Sportski savez invalida Srbije; Auto-moto savez Srbije; Vaterpolo savez Srbije; Univerzitetski savez za fizičku kulturu; Odbojkaški savez Srbije; Atletski savez Srbije; Veslački savez Srbije; Plivački savez Srbije; Rukometni savez Srbije; Fudbalski savez Srbije; Džudo savez Srbije, Sankaški savez Srbije; Košarkaški savez Srbije; Gimnastički savez Srbije; Savez za ritmičku gimnastiku Srbije; Smučarski savez Srbije; Bob savez Srbije; Softball savez Srbije; Sportsko penjačka federacija Srbije; Savez za sinhrono i umetničko plivanje Srbije; Kyokushinkai savez Srbije; Savez paintball klubova Srbije; Jet ski savez Srbije; Ju jutsu savez Srbije; Skyball savez Srbije; Savez Srbije za skokove u vodu; Kuglaški savez Srbije; Biciklistički savez Srbije; Bokserski savez Srbije; Planinarski savez Srbije; Rvački savez Srbije; Tekvondo asocijacija Srbije; Šahovski savez Srbije; Savezi Srbije za bodi bilding, fitnes, bodifitnes i aerobik Savez Srbije; Savez Srbije za dizanje tegova; Jedriličarski savez Srbije; Kik boks savez Srbije; Konjički savez Srbije; Klizački savez Srbije; Mačevalački savez Srbije; Moto federacija Srbije; Orjentiring savez Srbije; Savez za konjički sport Srbije za Olimpijske i FEI discipline konjičkog sporta; Savez američkog fudbala Srbije; Boćarski savez Srbije; Bridz savez Srbije; Kendo savez Srbije; Kofbol savez Srbije; Plesni savez Srbije; Savez organizacija podvodnih aktivnosti Srbije; Ragbi savez Srbije; Savate savez Srbije; Sambo savez Srbije, Svebor savez Srbije; Skvoš asocijacija Srbije; Savez Srbije za skijanje na vodi; Asocijacija Snuuboard Srbije; Srpska triatlonska unija; Savez sportskih ribolovaca Srbije; Asocijacija sportskih centara Srbije; Olimpijski komitet Srbije, Bejzbol savez Srbije; Brazilski Jiu Jitsu savez Srbije; Sportski savez gluvih Srbije; Savez za rekreativni sport Srbije; Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije; Savez Soko Srbije; Sportski savez Kosova i Metohije; Streljački savez za leteće mete Srbije; Društvo pedagoga fizičke kulture Srbije; Udruženje za medicinu sporta Srbije; Karling savez Srbije; Streličarski savez Srbije; Biatlon savez Srbije; Go savez Srbije; Kung fu vušu savez Srbije; Asocijacija sport za sve Srbije; Ragbi 13 federacija Srbije; Sportski savez slepih i slabovidih Srbije; Paraolimpijski komitet Srbije; Savez radioamatera Srbije.

9. Sredstva planirana za tekuću i stalnu rezervu iznose 1.502,0 mil. dinara (u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 0,12%).

Javni dug

A. U 2012. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 318.340.855.788 dinara (900.000.000 USD, 2.054.266.690 EUR, 4.040.000.000 RSD, 10.000.000 KWD i 28.252.000.000 JPY) i to:

I. Svetskoj banci po osnovu kredita u ukupnom iznosu do 7.460.000.000 dinara (100.000.000 USD), za:

1. Javno preduzeće „Putevi Srbije” za rehabilitaciju putne mreže na teritoriji Republike Srbije i podizanja nivoa bezbednosti u iznosu do 7.460.000.000 dinara (100.000.000 USD).

II. Evropskoj banci za obnovu i razvoj po osnovu sedam kredita u ukupnom iznosu do 40.316.147.894 dinara (383.233.345 EUR), za:

1. Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” za EPS Projekat za male hidroelektrane u iznosu do 4.734.000.000 dinara (45.000.000 EUR);

2. Javno preduzeće „Transnafta” za izgradnju sistema produktovoda kroz Republiku Srbiju u iznosu do 9.103.307.894 dinara (86.533.345 EUR);

3. Javno preduzeće „Srbijagas” za izgradnju gasovoda Itebej – Banatski Dvor – Pančevo – Beograd u iznosu do 6.838.000.000 dinara (65.000.000 EUR);

4. Javno preduzeće „Transnafta” za izgradnju rezervoara za skladištenje sirove nafte u Novom Sadu i Pančevu u iznosu do 599.640.000 dinara (5.700.000 EUR);

5. Grad Subotica za izgradnju kanalizacione mreže i rešavanje problema vodosnabdevanja u gradu Subotici u iznosu do 1.157.200.000 dinara (11.000.000 EUR);

6. Javno preduzeće „Emisiona tehnika i veze” za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa u RS u iznosu do 7.890.000.000 dinara (75.000.000 EUR);

7. AD „Železnice Srbije” za rehabilitaciju pruga na Koridoru 10 kroz Srbiju u iznosu do 9.994.000.000 dinara (95.000.000 EUR).

III. Evropskoj investicionoj banci po osnovu pet kredita u ukupnom iznosu do 55.391.307.894 dinara (526.533.345 EUR), za:

1. Javno preduzeće „Transnafta” za izgradnju sistema produktovoda kroz Republiku Srbiju u iznosu do 9.103.307.894 dinara (86.533.345 EUR);

2. Javno preduzeće „Putevi Srbije” za obilaznicu oko Beograda, Sektor B6 Objekti i trasa u iznosu do 8.416.000.000 dinara (80.000.000 EUR);

3. Grad Beograd za izgradnju mosta preko Save sa prilaznim putevima ka mostu/A u iznosu do 7.364.000.000 dinara (70.000.000 EUR);

4. Grad Beograd za izgradnju mosta preko Save sa prilaznim putevima ka mostu/B u iznosu do 9.468.000.000 dinara (90.000.000 EUR);

5. AD „Železnice Srbije” za infrastrukturne projekte u iznosu do 21.040.000.000 dinara (200.000.000 EUR).

IV. Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) po osnovu dva kredita u ukupnom iznosu do 12.098.000.000 dinara (115.000.000 EUR), za:

1. Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” za unapređenje tehnologije eksploatacije u RB Kolubara u cilju povećanja efikasnosti termoelektrana i smanjenja uticaja na životnu sredinu, u iznosu do 6.838.000.000 dinara (65.000.000 EUR);

2. Javno preduzeće „Elekroprivreda Srbije” za izmenu sistema za transport pepela i šljake, TENT A u iznosu do 5.260.000.000 dinara (50.000.000 EUR).

V. Stranim vladama po osnovu sedam kredita u ukupnom iznosu do 112.087.600.000 dinara (800.000.000 USD, 203.000.000 EUR, 10.000.000 KWD i 28.252.000.000 JPY ), i to:

1. Vladi Japana za kredit Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije” za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za termoelektranu Nikola Tesla u iznosu do 28.252.000.000 dinara (JPY 28.252.000.000);

2. Češkoj Eksportnoj banci za kredit Javnom preduzeću PEU Resavica za izradu kapitalnih rudarskih prostorija i nabavku opreme za rudnik Rembas u iznosu do 1.052.000.000 dinara (10.000.000 EUR);

3. Češkoj Eksportnoj banci za kredit AD „Železnice Srbije” za rekonstrukciju i modernizaciju pruge Niš-Dimitrovgrad u iznosu do 12.624.000.000 dinara (120.000.000 EUR);

4. Češkoj Eksportnoj banci za kredit AD „Železnice Srbije” za vozna sredstva u iznosu do 2.945.600.000 dinara (28.000.000 EUR);

5. Vladi Nemačke za kredit AD „Železnice Srbije” za modernizaciju pruge Pančevo – Vršac – državna granica u iznosu do 4.734.000.000 dinara (45.000.000 EUR);

6. Vladi Ruske Federacije za kredit AD „Železnice Srbije” za infrastrukturne projekte i vozna sredstva u iznosu do 59.680.000.000 dinara (800.000.000 USD);

7. Kuvajtskom fondu za arapski ekonomski razvoj za kredit AD „Železnice Srbije” za infrastrukturne projekte u iznosu do 2.800.000.000 dinara (10.000.000 KWD).

VI. Poslovnim bankama po osnovu šesnaest kredita u ukupnom iznosu do 90.987.800.000 dinara (4.040.000.000 RSD i 826.500.000 EUR), za:

1. Javno preduzeće „Srbijagas” za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu do 19.988.000.000 dinara (190.000.000 EUR);

2. Javno preduzeće „Srbijagas” za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu do 21.040.000.000 dinara (200.000.000 EUR);

3. Javno preduzeće „Srbijagas” za izgradnju gasovodnog pritiska Aleksandrovac – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin u iznosu do 6.838.000.000 dinara (65.000.000 EUR);

4. Javno preduzeće „Srbijagas” za izgradnju dve termoelektrane-toplane TE-TO sa pogonom na prirodni gas u iznosu do 10.520.000.000 dinara (100.000.000 EUR);

5. Javno preduzeće „Srbijagas” za realizaciju ugovora vezanih za gasifikaciju kompanije FIAT u Kragujevcu u iznosu do 999.400.000 dinara (9.500.000 EUR);

6. Javno preduzeće „Srbijagas” za projekat Južni tok, u iznosu do 6.838.000.000 dinara (65.000.000 EUR);

7. Javno preduzeće „Srbijagas” za izmeštanje naftovoda i gasovoda u novi energetski koridor i zaštita postojećih u zoni autoputa E-75 u iznosu do 2.524.800.000 dinara (24.000.000 EUR);

8. Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodina za realizaciju infrastrukturnih projekata u iznosu do 4.000.000.000 dinara;

9. HIP-Petrohemija a.d. Pančevo za finansiranje prve faze rekonstrukcije radi proširenja kapaciteta postrojenja u Pančevu u iznosu do 2.840.400.00 dinara (27.000.000 EUR);

10. Javno preduzeće PEU Resavica za kombajn za izradu rudarskih prostorija u iznosu do 105.200.000 dinara (1.000.000 EUR);

11. RP „Feldspat”, d.o.o., Bujanovac za nabavku mlinskog postrojenja za usitnjavanje sirovina u iznosu do 40.000.000 dinara;

12. Jat tehnika d.o.o za izgradnju hangara 2 u cilju prihvatanja i osvajanja novog tipa aviona A320 u iznosu do 526.000.000 dinara (5.000.000 EUR);

13. Građevinska direkcija Srbije za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu u iznosu do 3.682.000.000 dinara (35.000.000 EUR);

14. Građevinska direkcija Srbije za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na lokaciji dr Ivana Ribara na Novom Beogradu u iznosu do 2.630.000.000 dinara (25.000.000 EUR);

15. Galenika a.d. za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza u iznosu do 7.364.000.000 dinara (70.000.000 EUR);

16. „JAT AIRWAYS” a.d. Beograd za održavanje tekuće likvidnosti u iznosu do 1.052.000.000 dinara (10.000.000 EUR).

B. Republika Srbija će u 2012. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 396.656.200.000 dinara (1.972.000.000 EUR, 45.000.000.000 RSD i 1.933.000.000 USD) i to sa:

I. Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu do 20.180.000.000 dinara (50.000.000 EUR i 200.000.000 USD) i to:

1. Ministarstvu zdravlja za unapređenje zdravstva Republike Srbije za održivi razvoj i to u iznosu do 5.260.000.000 dinara (50.000.000 EUR);

2. Ministarstvu finansija za zajam za razvoj i restruktuiranje javnih preduzeća DPL u iznosu do 7.460.000.000 dinara (100.000.000 USD);

3. Ministarstvu finansija za treći programski zajam za razvoj javnih finansija DPL3 u iznosu do 7.460.000.000 dinara (100.000.000 USD).

II. Evropskom investicionom bankom u ukupnom iznosu do 44.710.000.000 dinara (425.000.000 EUR) i to:

1. Ministarstvu zdravlja za rekonstrukciju četiri klinička centra u Republici Srbiji-treća tranša u iznosu do 5.260.000.000 dinara (50.000.000 EUR);

2. Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku za Koridor X (E-80) autoput faza II u iznosu do 16.306.000.000 dinara (155.000.000 EUR);

3. Ministarstvu finansija za Apeks 4 u iznosu do 10.520.000.000 dinara (100.000.000 EUR);

4. Regionalnim komunalnim preduzećima i povezanim opštinama za izgradnju regionalnih deponija u iznosu do 7.890.000.000 dinara (75.000.000 EUR);

5. Ministarstvu pravde za rekonstrukciju objekta Palata pravde u Beogradu u iznosu do 1.578.000.000 dinara (15.000.000 EUR);

6. Ministarstvu pravde za izgradnju zgrade Republičkog javnog tužilaštva u iznosu do 1.578.000.000 dinara (15.000.000 EUR);

7. Ministarstvu pravde za izgradnju objekta za potrebe Tužilaštva za organizovani kriminal u iznosu do 1.578.000.000 dinara (15.000.000 EUR);

III. Bankom za razvoj Saveta Evrope u ukupnom iznosu do 19.619.800.000 dinara (186.500.000 EUR) i to:

1. Ministarstvu pravde za izgradnju objekta specijalne namene za smeštaj osuđenih i pritvorenih lica u Pančevu i to u iznosu do 1.893.600.000 dinara (18.000.000 EUR);

2. Ministarstvu pravde za izgradnju objekta specijalne namene za smeštaj osuđenih i pritvorenih lica u Kragujevcu i to u iznosu do 2.104.000.000 dinara (20.000.000 EUR);

3. Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku za sanaciju klizišta III u iznosu do 5.260.000.000 dinara (50.000.000 EUR);

4. Ministarstvu prosvete i nauke za investicije u naučnu infrastrukturu u iznosu do 7.364.000.000 dinara (70.000.000 EUR);

5. Ministarstvu prosvete i nauke za obrazovanje za socijalnu inkluziju i to u iznosu do 2.998.200.000 dinara (28.500.000 EUR);

IV. Nemačkom razvojnom bankom (KfW) u ukupnom iznosu do 15.306.600.000 dinara (145.500.000 EUR) i to:

1. Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku za rehabilitaciju sistema daljinskog grejanja u Srbiji – faza IV u iznosu do 4.734.000.000 dinara (45.000.000 EUR);

2. Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku za Projekat energetske efikasnosti u iznosu do 1.052.000.000 dinara (10.000.000 EUR);

3. Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj za Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji III u iznosu do 6.890.600.000 dinara (65.500.000 EUR);

4. Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj za Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji II – faza 2 u iznosu do 2.630.000.000 dinara (25.000.000 EUR).

V. Stranim vladama u ukupnom iznosu do 33.664.000.000 dinara (320.000.000 EUR) i to:

1. Vladi Republike Azerbejdzan za kredit Ministarstva za infrastrukturu i energetiku za Koridor XI – Autoput E-763 u iznosu do 31.560.000.000 dinara (300.000.000 EUR);

2. Vladi Republike Francuske za kredit Republičkom hidrometeorološkom zavodu za modernizaciju Republičkog hidrometeorološkog zavoda u iznosu do 2.104.000.000 dinara (20.000.000 EUR).

VI. Poslovnim bankama i institucionalnim investitorima (odnosi se samo na tačku 1.) u ukupnom iznosu do 206.774.000.000 dinara (1.400.000.000 USD, 45.000.000.000 RSD i 545.000.000 EUR) i to:

1. Ministarstvu finansija za emitovanje obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu (evroobveznice) u iznosu do 104.440.000.000 dinara (1.400.000.000 USD);

2. Ministarstvu finansija za emitovanje obveznica za regulisanje duga organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i očuvanje finansijske stabilnosti u iznosu do 45.000.000.000 dinara;

3. Ministarstvu finansija za programsku podršku budzetu u različitim valutama iznosu do 31.560.000.000 dinara (300.000.000 EUR);

4. Ministarstvu spoljnih poslova za rekonstrukciju i kupovina zgrada za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava u iznosu do 1.683.200.000 dinara (16.000.000 EUR);

5. Republičkoj direkciji za robne rezerve za hitne intervencije radi stabilizacije tržišta (robne rezerve) u iznosu do 10.520.000.000 dinara (100.000.000 EUR);

6. Vladi Republike Srbije za nabavku aviona za potrebe Vlade u iznosu do 3.156.000.000 dinara (30.000.000 EUR);

7. Agenciji za borbu protiv korupcije za kupovinu poslovne zgrade za potrebe Agencije za borbu protiv korupcije u iznosu do 473.400.000 dinara (4.500.000 EUR);

8. Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede za izgradnju novih sistema za navodnjavanje, izgradnju sekundarne mreže i rehabilitaciju postojeće kanalske mreže u iznosu do 5.260.000.000 dinara (50.000.000 EUR);

9. Ministarstvu finansija za refinansiranje reprograma duga prema Libiji i finansiranje isporuke domaćih farmaceutskih proizvoda u iznosu do 1.683.200.000 dinara (16.000.000 EUR);

10. Ministarstvu pravde za kupovinu zgrade Aeroinžinjeringa i izvođenje neophodnih radova na sanaciji i adaptaciji objekta za potrebe Prvog osnovnog suda u Beogradu u iznosu do 1.367.600.000 dinara (13.000.000 EUR);

11. Ministarstvu prosvete i nauke za realizaciju projekta „Putevima rimskih imperatora po Srbiji” u iznosu do 1.630.600.000 dinara (15.500.000 EUR).

VII. Export – Import bankama u ukupnom iznosu do 56.401.800.000 dinara (333.000.000 USD i 300.000.000 EUR) i to:

1. Export – Import Bank of China za Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” za revitalizaciju TE Kostolac blokova B1 i B2, odsumporavanje TE Kostolac B1 i B2 i izgradnja rečnog terminala i pruge u iznosu do 21.857.800.000 dinara (293.000.000 USD);

2. Turkish Exim Bank za Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja za projekte u oblasti putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama u iznosu do 2.984.000.000 dinara (40.000.000 USD);

3. Turkish Exim Bank za Ministarstvo infrastrukture i energetike za Koridor XI u iznosu do 31.560.000.000 dinara (300.000.000 EUR).

V. Stanje javnog duga Republike Srbije iznosi 1.505.550.227.928 dinara (14.480.050.595 EUR), od čega:

I Stanje javnog duga po osnovu direktnih obaveza Republike Srbije iznosi 1.287.924.622.099 dinara (12.386.975.434 EUR), od čega:

1. Unutrašnji dug u ukupnom iznosu od 546.700.976.490 dinara (5.258.049.615 EUR), i to po osnovu:

1.1. Državnih obveznica u iznosu od 55.392.649.279 dinara (532.754.304 EUR);

1.2. Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada u iznosu od 6.614.704.881 dinara (63.618.775 EUR);

1.3. Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada u iznosu od 728.609.976 dinara (7.007.610 EUR);

1.4. Obaveza prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd (kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu) u iznosu od 1.206.842.232 dinara (11.607.143 EUR);

1.5. Emitovanih kratokoročnih hartija od vrednosti (državnih zapisa) u iznosu od 46.288.851.438 dinara (445.195.981 EUR);

1.6. Stare devizne štednje – obaveze prema Narodnoj banci Srbije u iznosu od 336.115.408 dinara (3.232.684 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

1.7. Stare devizne štednje – obaveze prema građanima u iznosu od 222.301.265.333 dinara (2.138.044.622 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

1.8. Stare devizne štednje – obaveze prema bankama u iznosu od 4.716.587.136 dinara (45.363.097 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

1.9. Zajma za privredni razvoj Republike Srbije u iznosu od 833.457.159 dinara (8.016.007 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

1.10. Obaveze prema Hypo -Alpe -Adria bank a.d. Beograd u iznosu od 750.000.000 dinara (7.213.335 EUR);

1.11. Emitovanih dugoročnih hartija od vrednosti (državnih zapisa) u iznosu od 175.296.490.518 dinara (1.685.963.048 EUR);

1.12. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad u iznosu od 1.559.611.500 dinara (15.000.000 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

1.13. Alpha bank Srbija a.d. Beograd u iznosu od 2.339.417.250 dinara (22.500.000 EUR);

1.14. Piraeus bank a.d. Beograd u iznosu od 3.119.223.000 dinara (30.000.000 EUR);

1.15. Eurobank EFG a.d. Beograd u iznosu od 1.606.366.175 dinara (15.449.676 EUR);

1.16. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad u iznosu od 1.776.224.206 dinara (17.083.333 EUR);

1.17. Banca Intesa a.d. Beograd u iznosu od 4.043.760.697 dinara (38.892.000 EUR);

1.18. Raiffeisen bank a.d. Beograd u iznosu od 4.043.760.697 dinara (38.892.000 EUR);

1.19. Unicredit bank a.d. Beograd u iznosu od 4.851.639.454 dinara (46.662.000 EUR);

1.20. Societe Generale bank a.d. Beograd u iznosu od 1.617.213.151 dinara (15.554.000 EUR);

1.21. Hypo – Alpe-Adria bank a.d. Beograd u iznosu od 2.079.482.000 dinara (20.000.000 EUR)

1.22. Eurobank EFG a.d. Beograd u iznosu od 2.079.482.000 dinara (20.000.000 EUR);

1.23. Vojvođanska banka a.d. Novi Sad u iznosu od 2.079.482.000 dinara (20.000.000 EUR);

1.24. KBC banka a.d. Beograd u iznosu od 1.039.741.000 dinara (10.000.000 EUR).

2. Spoljni dug u ukupnom iznosu od 741.223.645.609 dinara (7.128.925.819 EUR), i to prema:

2.1. Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu od 150.056.632.378 dinara (1.443.211.652 EUR);

2.2. Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu od 54.210.346.551 dinara (521.383.176 EUR),zajmovi Svetske banke, bez kamate;

2.3. Evropskoj investicionoj banci (EIB) u iznosu od 40.619.623.977 dinara (390.670.600 EUR);

2.4. Banci za razvoj Saveta Evrope (CEB) u iznosu od 4.940.327.160 dinara (47.514.979 EUR);

2.5 Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 769.738.891 dinara (7.403.179 EUR);

2.6. Ukupno krediti stranih vlada u iznosu od 66.351.423.212 dinara (638.153.380 EUR):

2.6.1. Vladi Ruske Federacije u iznosu od 15.604.700.000 dinara (150.082.569 EUR);

2.6.2. Vladi Republike Italije u iznosu od 3.169.043.923 dinara (30.479.167 EUR), kredit za razvoj malih i srednjih preduzeća sa 1% kamate;

2.6.3. Vladi Republike Italije u iznosu od 1.559.611.500 dinara (15.000.000 EUR), kredit za razvoj malih i srednjih preduzeća sa 0,35% kamate;

2.6.4. Export-Import Bank of China u iznosu od 6.820.054.207 dinara (65.593.780 EUR);

2.6.5. Export-Import Bank of China – X-RAY u iznosu od 2.459.540.792 dinara (23.655.322 EUR);

2.6.6. Export-Import Bank of China – Most Zemun-Borča u iznosu od 3.044.086.853 dinara (29.277.357 EUR);

2.6.7. Ostalim stranim vladama u iznosu od 29.314.602.209 dinara (281.941.389 EUR);

2.6.8. Vladi Republike Francuske – NATIXIS u iznosu od 434.143.855 dinara (4.175.500 EUR);

2.6.9. Libiji – neregulisani dug u iznosu od 3.945.639.873 dinara (37.948.296 EUR);

2.7. Ukupno ostali strani kreditori u iznosu od 424.275.553.440 dinara (4.080.588.853 EUR):

2.7.1. Evropskoj uniji (EU 55) u iznosu od 5.146.717.950 dinara (49.500.000 EUR), makroekonomska pomoć Republici Srbiji;

2.7.2. Evropskoj uniji (EU 200) u iznosu od 10.397.410.000 dinara (100.000.000 EUR), makroekonomska pomoć Republici Srbiji;

2.7.3. Pariskom klubu poverilaca u iznosu od 162.635.797.818 dinara (1.564.195.293 EUR), nasleđeni dugovi bivše SFRJ;

2.7.4. Londonskom klubu u iznosu od 72.733.678.206 dinara (699.536.502 EUR) nasleđeni dugovi bivše SFRJ, reprogramirani sa 62% otpisa;

2.7.5. KfW u iznosu od 1.001.629.098 dinara (9.633.448 EUR), kredit za rehabilitaciju lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza III;

2.7.6. KfW u iznosu od 0 dinara (0 EUR), kredit za vodovod i rehabilitaciju u opštinama srednje veličine u Srbiji – faza II;

2.7.7. Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam u iznosu od 3.552.448.419 dinara (34.166.667 EUR);

2.7.8. Marfin Bank a.d. u iznosu od 9.097.733.752 dinara (87.500.000 EUR);

2.7.9. Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam u iznosu od 3.119.223.000 dinara (30.000.000 EUR);

2.7.10. Nova kreditna banka Maribor u iznosu od 1.039.741.000 dinara (10.000.000 EUR);

2.7.11. Societe Generale Bank Paris u iznosu od 30.422.821.660 dinara (292.600.000 EUR);

2.7.12. MMF sredstva alokacije u iznosu od 47.104.852.537 dinara (453.044.100 EUR);

2.7.13. Eurobond u iznosu od 78.023.500.000 dinara (750.412.843 EUR).

II Stanje javnog duga po osnovu indirektnih obaveza Republike Srbije (obaveze za koje je Republika Srbija garant) iznosi 217.625.605.829 dinara (2.093.075.161 EUR), od čega:

Unutrašnji dug indirektne obaveze Republike Srbije (obaveze za koje je Republika Srbija garant) u ukupnom iznosu od 55.990.970.733 dinara (538.508.828 EUR), od čega prema:

1.1. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd u iznosu od 5.093.691.159 dinara (48.990.000 EUR) – JP Putevi Srbije;

1.2. Marfin Bank a.d. Beograd u iznosu od 4.074.087.176 dinara (39.183.673 EUR) – JP Putevi Srbije;

1.3. Banca Intesa a.d. Beograd u iznosu od 5.198.705.000 dinara (50.000.000 EUR) – JP Srbija Gas;

1.4. Banca Intesa a.d. Beograd u iznosu od 12.476.892.000 dinara (120.000.000 EUR) – JP Srbija Gas;

1.5. Banca Intesa a.d. Beograd u iznosu od 4.678.834.500 dinara (45.000.000 EUR) – JP Srbija Gas;

1.6. Societe Generale a.d. Beograd u iznosu od 4.158.964.000 dinara (40.000.000 EUR) – JP Srbija Gas;

1.7. Erste Bank a.d. Beograd u iznosu od 4.158.964.000 dinara (40.000.000 EUR) – JP Srbija Gas;

1.8. Komercijalnoj banci a.d. Beograd u iznosu od 2.079.482.000 dinara (20.000.000 EUR) – JP Srbija Gas;

1.9. Hypo-Alpe-Adria bank a.d. Beograd u iznosu od 3.639.093.500 dinara (35.000.000 EUR) – JP Srbija Gas;

1.10. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd u iznosu od 3.119.223.000 dinara (30.000.000 EUR) – JP Srbija Gas;

1.11. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd u iznosu od 2.079.482.000 dinara (20.000.000 EUR) – JP JAT Airways;

1.12. Societe Generale a.d. Beograd u iznosu od 2.079.482.000 dinara (20.000.000 EUR) – JP JAT Airways;

1.13. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd u iznosu od 493.876.975 dinara (4.750.000 EUR) – JP JAT Airways;

1.14. Societe Generale a.d. Beograd u iznosu od 493.876.975 dinara (4.750.000 EUR) – JP JAT Airways;

1.15. Unicredit bank Srbija a.d. Beograd u iznosu od 103.974.100 dinara (1.000.000 EUR) – JP JAT Airways;

1.16. Societe Generale a.d. Beograd u iznosu od 103.974.100 dinara (1.000.000 EUR) – JP JAT Airways;

1.17. Hypo-Alpe-Adria bank a.d. Beograd u iznosu od 15.388.167 dinara (148.000 EUR) – Opština Kosovska Mitrovica;

1.18. Hypo-Alpe-Adria bank a.d. Beograd u iznosu od 7.694.083 dinara (74.000 EUR) – Opština Zvečan;

1.19. Hypo-Alpe-Adria bank a.d. Beograd u iznosu od 7.694.083 dinara (74.000 EUR) – Opština Zubin Potok;

1.20. Komercijalna banka a.d. Beograd u iznosu od 1.927.591.915 dinara (18.539.155 EUR) – JP Srbija Gas.

2. Spoljni dug indirektne obaveze Republike Srbije u ukupnom iznosu od 161.634.635.096 dinara (1.554.566.333 EUR), od čega prema:

2.1. Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 38.321.073.791 dinara (368.563.650 EUR);

2.2. Evropskoj investicionoj banci (EIB) u iznosu od 67.060.211.337 dinara (644.970.347 EUR);

2.3. KfW u iznosu od 6.066.125.285 dinara (58.342.658 EUR);

2.4. Evropskoj uniji (EU) u iznosu od 23.269.051.251 dinara (223.796.611 EUR), nasleđeni dug prema EU gde su originalni dužnici javna preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, „Železnice Srbije” i „Putevi Srbije”;

2.5. Eurofima u iznosu od 10.273.864.866 dinara (98.811.771 EUR);

2.6. Vladi Republike Poljske u iznosu od 2.577.375.964 dinara (24.788.635 EUR) – EPS-Obnova elektroprivrede Srbije;

2.7. Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu od 1.145.841.027 dinara (11.020.447 EUR), kredit u okviru Programa energetske zajednice jugoistočne Evrope (ESCEE) – Projekat za Srbiju;

2.8. Export Development Canada u iznosu od 2.591.013.227 dinara (24.919.795 EUR), kredit za RTB Bor – finansiranje kupovine roba i usluga;

2.9. Export Development Canada u iznosu od 1.699.976.535 dinara (16.350.000 EUR), kredit za RTB Bor – finansiranje kupovine roba i usluga;

2.10. Societe Generale Bank Paris u iznosu od 6.577.953.876 dinara (63.265.312 EUR) – Obaveze prema – JP „Putevi Srbije”;

2.11. Srpska banka a.d. Beograd u iznosu od 2.052.147.937 dinara (19.737.107 EUR) – Obaveze prema – JP „Jugoimport – SDPR”.

Razvojna pomoć Evropske unije

Obrazloženje za potraživanje budzetskih sredstava za sufinansiranje projekata/programa podržanih u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske (IPA)

Evropska komisija (EK) je za period 2007-2013. godine usvojila novi finansijski instrument pružanja pomoći zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU – Instrument za predpristupnu pomoć (IPA). Radi se o jedinstvenom pretpristupnom instrumentu za referentni budzetski period, koji zemljma korisnicama treba da pruži podršku pri prelazu iz statusa zemlje potencijalnog kandidata u status zemlje kandidata i dalje, do stupanja u članstvo u EU. Pri tome, struktura IPA jasno artikuliše nameru EU da se u pretpristupnom periodu zemlje (potencijalni) kandidati pripreme za upravljanje fondovima koji će im biti dostupni nakon pristupanja. Naime, pun obim dostupnosti sredstava namenjenih kroz IPA, država u procesu pridruživanja postiže tek kada u dovoljnoj meri uznapreduje prema kopenhaškim kriterijumima (tj. stekne status kandidata) i unapredi sopstvene upravljačke strukture – do akreditacije decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU, tzv. DIS-a. Otuda se kroz ovaj novi koncept pretpristupne pomoći stalno ima u vidu perspektiva članstva u EU, kada će Republika Srbija biti korisnik Strukturnih fondova i Kohezionog fonda, odnosno punopravno učestvovati u Zajedničkoj poljoprivrednoj politici i koristiti i druge finansijske instrumente koji su na raspolaganju državama članicama.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) strukturiran je u pet komponenti, od kojih su Republici Srbiji trenutno dostupne prve dve, na koje se i odnosi predmetno obrazloženje. Za navedeni sedmogodošnji period Republici Srbiji je kroz IPA namenjena podrška od približno 1,1 milijardi EUR. Sredstva se alociraju preko godišnjih paketa projekata/programa koje priprema nacionalna administracija. Nakon formulisanja predloga projekata, nacionalni IPA koordinator i nadležne institucije vrše konsultacije sa Delegacijom Evropske unije u vezi predloženih projekata. Konačna odluka o projektima koji će biti finansirani donosi se nakon međuresornih konsultacija u okviru generalnih direktorata Evropske komisije (EK) i odluke IPA komiteta, a pravni osnov za realizaciju podržanih projekata nastaje potpisivanjem odgovarajućeg godišnjeg Finansijskog sporazuma.

Prva komponenta IPA: Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, za programse cikluse IPA 2008, 2009, 2010 i 2011

Pravni osnov korišćenja IPA za Republiku Srbiju, predstavlja Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), koji je Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala 26. decembra 2007. godine („Službeni glasnik RS” 124/07 od 26. decembra 2007. godine). U skladu sa Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma, za odobravanje i sprovođenje predloženih projekata neophodno je obezbediti odgovarajući iznos nacionalnog sufinansiranja projekata. Obaveza sufinansiranja projekata u okviru prve IPA komponente primenjuje se za Republiku Srbiju počev od programskog paketa IPA 2008. Sufinansiranje projekata može biti obezbeđeno kroz budzetska sredstva, sopstvene prihode domaćih institucija, odobrene kredite ili donacije međunarodnih institucija.

„Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih Zajedica u vezi sa Nacionalnim programom za Srbiju u okviru komponente IPA za pomoć u tranziciji i institucionalnu izgradnju za 2008. godinu”, kojim su odobreni projekti iz prve komponente IPA 2008, potpisan je 1. aprila 2009. godine. Ovim sporazumom doprinos Evropske Zajednice Nacionalnom programu za 2008. godinu utvrđen je u maksimalnom iznosu od 168.641.314 evra.

Zbog posledica globalne ekonomske krize i predviđenog manjka u budzetu Republike Srbije, početkom 2009. godine pokrenuti su pregovori između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije, o mogućnosti odobravanja direktne budzetske podrške Republici Srbiji, iz sredstava predviđenih u okviru prve komponente nacionalnog IPA programa za 2009. godinu. Budući da su pregovori uspešno završeni, 17. septembra 2009. godine potpisan je „Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica u vezi sa Programom budzetske podrške Republici Srbiji u okviru IPA komponente – pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2009. godinu”. Ovim Finansijskim sporazumom je 100 miliona evra iz programa IPA 2009 preusmereno na potrebe budzeta Republike Srbije.

Preostali iznos iz Nacionalnog programa za IPA 2009 obezbeđen je za realizaciju projekata u okviru (prve) komponente IPA za 2009. godinu. „Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije u vezi sa Nacionalnim programom za Srbiju u okviru komponente IPA za pomoć u tranziciji i institucionalnu izgradnju za 2009. godinu”, kojim su odobreni projekti iz prve komponente IPA 2009, potpisan je 22. marta 2010. godine. Ovim sporazumom doprinos Evropske Zajednice Nacionalnom programu za 2009. godinu utvrđen je u maksimalnom iznosu od 70.551.643 evra.

„Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske Komisije u vezi sa Nacionalnim programom za Republiku Srbiju u okviru komponente IPA za pomoć u tranziciji i institucionalnu izgradnju za 2010. godinu”, kojim su odobreni projekti iz prve komponente IPA 2010, potpisan je 26. maja 2010. godine. Ovim sporazumom doprinos Evropske Zajednice Nacionalnom programu za 2010. godinu utvrđen je u maksimalnom iznosu od 174.206.679 evra.

„Finansijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske Komisije u vezi sa Nacionalnim programom za Republiku Srbiju u okviru komponente IPA za pomoć u tranziciji i institucionalnu izgradnju za 2011. godinu”, kojim su odobreni projekti iz prve komponente IPA 2011, potpisan je 22. jula 2011. godine. Ovim sporazumom doprinos Evropske Zajednice Nacionalnom programu za 2011. godinu utvrđen je u maksimalnom iznosu od 178.556.810 evra.

U svakom od navedenih redovnih godišnjih Finansijskih sporazuma, ističe se i da Evropska unija podržava Republiku Srbiju dodatnim finansijskim sredstvima koja ulaze u ukupnu godišnju alokaciju, a namenjena su za podršku aktivnostima u oblastima prosvete (TEMPUS program, u iznosu od prosečno 7 miliona evra na godišnjem nivou) i Nuklearne bezbednosti i zaštite od zračenja (5 miliona evra prosečno na godišnjem nivou). Ovi programi se sprovode u okviru odgovarajućih Višekorisničkih programa i usvajaju se posebnim Finansijskim sporazumima.

Projekti koji su formulisani tokom procesa programiranja IPA 2008, IPA 2009, IPA 2010 i IPA 2011 razvrstani su prema prioritetnim oblastima koje se definišu u okviru Višegodišnjeg indikatovnog planskog dokumenta (Multiannual Indicative Planning Document – MIPD). Glavne oblasti podrške definisane u MIPD 2008-2010 i 2009-2011, koji je važio za IPA godine 2008, 2009 i 2010 su: politički zahtevi, društveno-ekonomski razvoj i dostizanje evropskih standarda, odnosno prema MIPD 2011-2013 u skladu sa kojim je odobren nacionalni program za IPA 2011: pravosuđe i unutrašnji poslovi, reforma državne uprave, socijalni razvoj, razvoj privatnog sektora, transport, životna sredina, klimatske promene i energetika, poljoprivreda i ruralni razvoj.

U okviru svake od navedenih oblasti podrške neophodno je obezbediti sufinansiranje u iznosu od 10% od ukupne vrednosti budzeta projekata koji se odnose na tehničku pomoć, odnosno 25% od ukupne vrednosti budzeta projekata koji se odnose na investicije (infrastrukturni radovi i nabavka opreme).

Prema budzetima projekata odobrenih za finansiranje iz sredstava IPA fondova za 2008, 2009, 2010 i 2011. godinu i uzimajući u obzir navedene obavezujuće kriterijume, utvrđen je spisak projekata koje je moguće i potrebno sufinansirati. Ovi projekti su u nastavku Obrazloženja predstavljeni prema godini Nacionalnog IPA programa i uz razlikovanje onih projekata za koje se predviđa sufinansiranje iz budzeta Republike Srbije sa jedne strane i onih projekata za koje se sufinansiranje obezbeđuje iz budzeta drugih organa i institucija sa druge strane. Pri tome, detaljno je predstavljena samo prva kategorija projekata kod koje se konstituišu direktne finansijske obaveze za budzet Republike Srbije. Projekti iz druge kategorije prikazani su samo kroz osnovne informacije i neophodna kratka pojašnjenja o izvoru sufinansiranja (sredstva koja se ne rezervišu u budzetu Republike Srbije), a projekti iz ove kategorije pripojeni su i zbirnoj tabeli koja prikazuje sve projekte za koje nije obavezno sufinansiranje iz nacionalnih budzetskih sredstava u skladu sa stavom 4. člana 4. ovog zakona. U ovu tabelu uneti su i podaci o pojedinim projektima za koje je je obaveza sufinansiranja iz budzeta postojala, ali je u prethodnim godinama izvršena, tako da dodatno izdvajanje budzetskih sredstava kod tih projekata nije potrebno.

IPA 2008

Rok za ugovaranje projekata: do 1.aprila 2012. godine

Rok za implementaciju projekata: do 1.aprila 2014. godine

Rok za plaćanje: do 1.aprila 2015. godine.

U skladu sa potpisanim Finansijskim sporazumom za IPA 2008, Vlada Republike Srbije je Zaključkom 05 Broj 48-3935/2008, od 02. oktobra 2009. godine, prihvatila Informaciju o potrebi utvrđivanja iznosa nacionalnog kofinansiranja projekata u okviru IPA 2008 programa. Informacijom je napomenuto da se sprovođenje projekata u okviru programa IPA 2008 očekuje početkom 2010. kalendarske godine i preporučeno nadležnim institucijama da blagovremeno planiraju utvrđena sredstva i na taj način ispune preduslov za realizaciju projekata. Direktni budzetski korisnici koji su u obavezi da sufinanisiraju predmetne projekte su po prvi put u svojim finansijskim planovima za 2010. godinu predvideli sredstva za sufinansiranje onih projekata čija je realizacija planirana tokom 2010. kalendarske godine. Sredstva namenjena za sufinansiranje projekata iz nacionalnog budzeta u kalendarskoj 2010. godini u okviru projektnog paketa IPA 2008 prikazana su u članu 4. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2010. godinu. Takođe, sredstva namenjena za sufinansiranje projekata iz nacionalnog budzeta u kalendarskoj 2011. godini u okviru projektnog paketa IPA 2008 prikazana su u članu 4. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2011. godinu.

Kako je sprovođenje ovih projekata višegodišnje, odobrena IPA sredstva troše se u toku više od jedne kalendarske godine zavisno od dinamike ugovaranja i implementacije, a isto važi i za sredstva nacionalnog sufinansiranja projekata. To praktično znači da se i sredstava za sufinansiranje planiraju i u 2012. kalendarskoj godini, odnosno i u narednim godinama, kako bi se omogućilo da se kroz faktičko trošenje ovih sredstava tokom godina u zbiru postigne iznos obaveznog sufinansiranja utvrđen Finansijskim sporazumom. Krajnji rok za sva plaćanja (iz sredstava IPA kao i iz domaćih sredstava) u okviru Nacionalnog programa za IPA 2008 je 1. april 2015. godine.

Iznos sredstava za sufinansiranje u 2012. godini za svaki od projekata, zavisi prevashodno od aktivnosti koje će tim sredstvima biti finansirane u toj kalendarskoj godini.

U tom smislu, u skladu sa članom 4. stav 1. Zakona o budzetu, sledeći budzetski korisnici u 2012. godini treba da izvrše obavezu sufinansiranja IPA projekata i to u sledećem iznosu:

1.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška obezbeđenju kvaliteta u okviru nacionalnog sistema ispita na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja Korisnici:Institucije iz nadležnosti Ministarstva prosvete i nauke 1. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja 2. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja:60.097.0002. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:24.955.000Ukupno: 85.052.000

Projekat doprinosi modernizaciji obrazovnog sistema u Republici Srbiji, a posebno usklađivanju sa evropskom obrazovnom politikom u skladu sa ciljevima Lisabonske strategije. Konkretno, kroz projekat čiji je predlagač Ministarstvo prosvete i nauke, ostvaruje se doprinos razvijanju i sprovođenju sistema osiguranja kvaliteta u opštem i stručnom obrazovanju kroz razvijanje sveobuhvatnog nacionalnog sistema ispitivanja i podizanje kapaciteta institucija prosvetnog sistema za sprovođenje ovog koncepta. Kao krajnji korisnici ovog projekta, približno 80.000 učenika biće pripremljeno za polaganje završnog ispita, dok će najmanje 20.000 učenika biti pripremljeno za polaganje opšteg maturskog ispita. U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. Glasnik RS“, br. 72/09), značajan deo konkretnih nadležnosti u praćenju, obezbeđivanju i unapređivanju kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja poveren je Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kao i Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, čije su aktivnosti tako postale suštinski kompatibilne sa rezultatima predviđenim ovim projektom. U tom smislu, ova dva Zavoda se i javljaju kao glavni nosioci nacionalnog sufinansiranja i to u iznosima za 2012. godinu kako je predviđeno tabelom broj 1: ZVKOV – 48.333.000 dinara i ZUOV – 13.692.000 dinara.

2.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Sistemski razvoj osnovnog obrazovanja odraslih zasnovanog na praksi u Republici Srbiji (druga šansa)Korisnici: 1. Nacionalna služba za zapošljavanje; iInstitucije iz nadležnosti Ministarstva prosvete i nauke:2. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja;3. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1. Preko Nacionalne službe za zapošljavanje:52.200.0002. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja:16.600.0003. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:5.395.000Ukupno iz budzeta: 21.995.000

Svrha projekta čiji je predlagač Ministarstvo prosvete i nauke, jeste podrška u uspostavljanju funkcionalnog sistema za osnovno obrazovanje odraslih u Republici Srbiji, pri čemu bu sistem trebalo da ima karakteristike fleksibilnosti, pristupačnosti i prilagodljivosti u skladu sa potrebama odraslih polaznika. Sistem počiva na konceptu kontinuiranog obrazovanja (obrazovanje tokom celog života) i fokusira se na izgradnju životnih veština i stručnosti kod odraslih kako bi se povećale šanse za njihovo zapošljavanje i unapredilo njihovo pozicioniranje na tržištu rada. Konkretno, planirano je da se kroz dvogodišnju pilot-fazu koncepta funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih uključi oko 40 osnovnih škola i izradi kvalitativna i kvantitativna analiza potreba tržišta rada (u referentnih 15 geografskih celina u Republici Srbiji) imajući u vidu ovu specifičnu ciljnu grupu. Planirana je izrada kurikuluma za tri ciklusa u sistemu osnovnog obrazovanja odraslih, priprema 30 programa profesionalne obuke i izrada priručnika za nastavnike, priprema metodologije i instrumenata za praćenje i evaluaciju kurikuluma, odabir 80 asistenata za učešće u programu, uključivanje 4.000 polaznika (iz ciljne grupe odraslih) i snabdevanje 80 škola tehničkim i nastavnim materijalima i sredstvima. U konkretnom probnom konceptu za sistem osnovnog obrazovanja odraslih planirano je učešće 80 osnovnih i 75 srednjih škola, kao i formiranje po jednog specijalizovanog/stručnog tima po školi i ukupno 50 budućih predavača za kontinuiranu obuku i multiplikaciju stručnih timova širom Srbije. Sufinansiranje iz nacionalnog budzeta realizovaće se preko Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kao i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa tabelom broj 2. Takođe, Nacionalna služba za zapošljavanje faktički doprinosi realizaciji ovog projekta kroz deo redovnih sredstava namenjenih za mere aktivne politike zapošljavanja u okviru programa za funkcionalno obrazovanje odraslih. Procenjeni iznos budzeta koji se odnosi na ove aktivnosti iznosi 52.200.000 dinara i predviđen je finansijskim planom ove institucije (ova sredstva ne sabiraju se kao direktno opterećenje budzeta Republike Srbije za potrebe sufinansiranja ovog IPA projekta).

3.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Usklađivanje rada Uprave carina sa organizacijom i operativnom metodologijom EU agencija Korisnik: Ministarstvo finansija/Uprava carina Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 149.994.000

Projekat doprinosi uspostavljanju otvorenih i sigurnih granica Republike Srbije kroz uvođenje efikasnih mehanizama kontrole i upravljanja, po ugledu na najbolje prakse i iskustva država članica EU. Konkretno, projekat unapređuje kapacitete Uprave carina u kadrovskom smislu, kao i u tehničkom smislu – putem instaliranja rendgenske i druge neophodne opreme. Predviđeno je da po završetku projekta najmanje 12 zaposlenih bude obučeno za dalje sprovođenje specijalizovanih obuka za kadrove u Upravi carina, da će biti pribavljeno najmanje 250 kompleta odeće i obuće za sve vremenske uslove, 150 komada uniforme, da će biti instalirano 8 uređaja za detektovanje zračenja, kao i pribavljeni detektori za narotike i eksploziv, audio i video oprema itd. Kada je reč o nameni sredstava predviđenih za nacionalno sufinansiranje projekta, Ministarstvo finansija – Uprava carina, će u 2012. godini projekat sufinansirati u iznosu od 149.994.000 dinara u skladu sa tabelom broj 3. Za potrebe uspostavljanje nove jedinice vodiča pasa planirana je nabavka 5 specijalnih vozila za prevoz službenih pasa. Takođe, u cilju modernizacije Sektora za kontrolu primene carinskih propisa i unapređenja usluga planirana je nabavka 10 motocikala, 10 specijalnih vozila za presretanje, patrolnog čamca – glisera za kontrolu vodenih puteva, 10 GPS uređaja sa serverima za skeniranje, 100 radio-stanica i 100 specijalnih lampi za obeležavanje i zaustavljanje.

4.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EUKorisnik: Ministarstvo finansija Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 105.200.000

Svrha projekta je da pruži podršku ključnim administrativnim strukturama koje će biti zadužene za uspostavljanje decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU (tzv. DIS) i to za sve komponente IPA koje će biti dostupne Republici Srbiji od trenutka sticanja kandidatskog statusa za članstvo u EU. Kroz projekat će se obezbediti podrška za izgradnju kapaciteta nadležnih administrativnih jedinica (koncept obuka), izrada detaljnih „mapa puta” za komponente III i IV, kao i detaljno definisanje upravljačkih i kontrolnih mehanizama za ove komponente i otklanjanje nedostataka u skladu sa preporukama EU. Poseban aspekt projekat posvećen je uspostavljanju sistema za upravljanje i razmenu podataka sa EU i to za sve faze projektnog ciklusa. Kako je najveći broj do sada uspostavljenih DIS struktura institucionalno lociran u Ministarstvu finansija, sufinansiranje za za ovaj projekat za potrebe tehničke podrške kao i nabavki u kontekstu informacionog upravljačkog sistema, rezerviše se upravo kroz finansijski plan Ministarstva finansija i za 2012. godinu iznosi 105.200.000 dinara u skladu sa tabelom broj 4.

5.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Program podrške razvoju lokalne infrastruktureKorisnik: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 245.000.000

Projekat ima za opšti cilj da u Republici Srbiji pomogne sprovođenje reformi u decentralizaciji sistema lokalne samouprave, kao i da unapredi sistem pružanja usluga na lokalnom nivou i unapredi kapacitete opština u Srbiji za privlačenje i efikasno korišćenje sredstava EU za modernizaciju i izgradnju lokalne infrastrukture. U tom smislu, krajnji korisnici projekta biće građani Republike Srbije, dok će na centralnom nivou projekat biti posebno relevantan za resore MLjMPDULS, MPTVŠ, MZŽSRPP, MERR, MIE i MFIN. Pri tome, zbog prirode aktivnosti koje su predviđene projektom, određeno je da će nacionalno sufinansiranje za ovaj projekat obezbediti Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan, čiji su poslovi nakon rekonstrukcije Vlade u 2011. godini prešli u nadležnost MERR. Sufinansiranje za ovaj projekat iz IPA 2008 predviđeno je iz sredstava NIP koja su namenjena realizaciji projekata koji se odnose na regionalne sisteme vodosnabdevanja i izgradnju ili rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, u cilju zaštite zdravlja stanovništva i životne sredine. Radi se o sledećim projektima:

1) Regionalni sistem vodosnabdevanja za Rasinski okrug (Kruševac)

Sredstva nacionalnog sufinansiranja su namenjena za izvođenje građevinskih radova na rezervoaru u Lipovcu, sa veznim cevovodima.

2) Regionalni projekat prečišćavanja otpadnih voda Vrbas/Kula

Sredstva nacionalnog sufinansiranja su namenjena za sprovođenje projektnih aktivnosti u okviru Komponente B projekta – završetak kanalizacione mreže u naseljima opštine Vrbas, 3. faza.

3) Regionalni sistem vodosnabdevanja za Rasinski okrug (Kruševac)

Sredstva nacionalnog sufinansiranja su namenjena za izvođenje građevinskih radova na završetku cevovoda Kruševac-Ćićevac/Varvarin.

4) Regionalni projekat prečišćavanja otpadnih voda Šabac.

Sredstva nacionalnog kofinansiranja su predviđena za izvođenje građevinskih radova na izgradnji dela osnovnog cevovoda, kao i ulaznog dela centralnog postrojenja. Realizacija projekta je planirana u periodu 2011-2012. godine.

Na bazi procene potrebnih sredstava za isplatu preostalih obaveza po ugovorima u 2012. godini za projekte pod 1, 2 i 3, kao i prema procenjenim vrednostima radova i planiranoj dinamici izvođenja za projekat pod 4. čija se realizacija očekuje u 2012. godini, ukupna sredstva u okviru nacionalnog IPA 2008 sufinansiranja, potrebna za plaćanja po ugovorima i projektnim aktivnostima u 2012. godini, iznose 245.000.000 dinara u skladu sa tabelom broj 5.

*

Projekti iz Nacionalnog programa za IPA 2008 za koje se sufinansiranje ne obezbeđuje kroz budzet Republike Srbije:

– Podrška medijima u oblasti evropskih integracija. Ukupna vrednost projekta iznosi 3.314 miliona EUR, od čega IPA finansiranje iznosi 2.984 miliona EUR, dok će preostali iznos od 330.000 EUR obezbediti krajnji korisnici – mediji kao svoju obaveznu finansijsku participaciju;

– Podrška građanskom društvu. Ukupna vrednost projekta iznosi 2.77 miliona EUR, od čega IPA finansiranje iznosi 2.5 miliona EUR, dok će preostali iznos od 277.000 EUR obezbediti krajnji korisnici – organizacije civilnog društva kao svoju obaveznu finansijsku participaciju;

– Zaštita životne sredine u preduzeću „Elektroprivreda Srbije“ (EPS). Ukupna vrednost projekta iznosi 17 miliona EUR, od čega IPA finansiranje iznosi 11 miliona EUR, dok je EPS obavezna da finansira izradu tenderske dokumentacije, uklanjanje postojećih (dotrajalih) transformatora i druge opreme, njihov prevoz i eliminaciju, nabavku i instaliranje novih transformatora i ostale opreme, dekontaminaciju okolnih instalacija, zemljišta i vode, kao i praćenje sprovođenja projekta – i to u iznosu od 6 miliona EUR.

– Podrška izbeglicama i interno raseljenim licima. Ukupna vrednost projekta iznosi 6.21 miliona EUR, od čega IPA finansiranje iznosi 6 miliona EUR, dok se iznos nacionalnog sufinansiranja u iznosu od 210.000 EUR obezbeđuje sa nivoa lokalne samouprave. Naime, u okviru grant sheme u prvoj komponenti projekta, jedinice lokalne samouprave kojima budu odobreni grantovi učestvovaće preduzimanjem neophodih aktivnosti koje predstavljaju preduslov za realizaciju delova projekata koji se finansiraju iz IPA. Primer takvih aktivnosti jesu: infrastrukturno opremanje zemljišta, obezbeđivanje neophodnih dozvola, plaćanje doprinosa i slično, i iste će biti smatrane nacionalnom kontribucijom za realizaciju ovog projekta.

– Socijalna inkluzija. Ukupna vrednost projekta iznosi 6.63 miliona EUR, od čega IPA finansiranje iznosi 6.33 miliona EUR, dok se iznos nacionalnog sufinansiranja u iznosu od 300 EUR obezbeđuje od strane jedinica lokalne samouprave okupljenih u klastere za potrebe konkurisanja za grantove u okviru grant šeme predviđene ovim projektom.

*

Projekti iz Nacionalnog programa za IPA 2008 za koje je u prethodnom periodu izvršena obaveza sufinansiranja kroz budzet Republike Srbije:

– Podrška učešću Srbije u Programima Zajednice: Ukupna vrednost projekta iznosi 7.6 miliona evra, od čega IPA finansiranje iznosi 5 miliona evra, dok je obaveza sufinansiranja izvršena kroz plaćanje tzv. „ulaznih karata“ (kotizacija) od strane domaćih institucija za učešće u određenim programima i to u ukupnom iznosu od oko 2 miliona evra. Ovo je tipski projekat koji je ponovljen i u okviru paketa za IPA 2011, tako da se detalji o projektu nalaze dalje u tekstu Obrazloženja;

– Podrška kontroli/iskorenjivanju klasične svinjske groznice i besnila u Srbiji: Ukupna vrednost projekta iznosi 8.3 miliona EUR, od čega IPA finansiranje iznosi 5 miliona EUR, dok je obaveza sufinansiranja izvršena korz finansiranje aktivnosti nabavke vakcina i vakcinacije i to u ukupnom iznosu od oko 2 miliona EUR. Iznos sredstava za sufinansiranje obezbeđen je preko budzetske linije Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, pri čemu je direktno nadležna institucija – Uprava za veterinu.

IPA 2009

Rok za ugovaranje projekata: do 22.marta 2012. godine

Rok za implementaciju projekata: do 22.marta 2014. godine

Rok za plaćanje: do 22.mart 2015. godine

U skladu sa potpisanim Finansijskim sporazumom za projekte odobrene u okviru Nacionalnog programa za IPA 2009, Vlada Republike Srbije je Zaključkom 05 Broj: 48-4089/2010, od 3. juna 2010. godine prihvatila Pregled projekata sa informacijama o obaveznom nacionalnom sufinansiranju. U usvojenom materijalu je napomenuto da se početak sprovođenja projekata iz programa IPA 2009 očekuje u toku 2011. kalendarske godine i preporučeno nadležnim institucijama da blagovremeno planiraju sredstva za sufinansiranje i na taj način ispune preduslov za realizaciju projekata. U skladu sa prethodno rečenim kod programa za IPA 2008, i u slučaju Nacionalnog programa za IPA 2009 sprovođenje projekata je višegodišnje tako da se sredstva za sufinansiranje osim u 2012. kalendarskoj godini planiraju i u naredim godinama kako bi se u zbiru postigao iznos obaveznog sufinansiranja utvrđen odgovarajućim Finansjiskim sporazumom. Krajnji rok za sva plaćanja (iz sredstava IPA kao i iz domaćih sredstava) u okviru Nacionalnog programa za IPA 2009 je 22. mart 2015. godine.

Iznos sredstava za sufinansiranje projekata iz IPA 2009 u 2012. godini za svaki od projekata, zavisi prevashodno od aktivnosti koje će tim sredstvima biti finansirane u toj kalendarskoj godini.

U tom smislu, u skladu sa članom 4. stav 1. Zakona o budzetu, sledeći budzetski korisnici u 2012. godini treba da izvrše obavezu sufinansiranja IPA projekata i to u sledećem iznosu:

1.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška pristupu pravima, zapošljavanju i poboljšanju uslova života izbeglica i interno raseljenih licaKorisnici: 1. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju 2. Komesarijat za izbeglice (nije nadležan za obezbeđivanje sufinansiranja) Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd Ministarstvo za Kosovo i Metohiju:526.000

U nastavku podrške EU za rešavanje pitanja izbeglih i raseljenih lica, i u okviru projektnog paketa za IPA 2009 odobren je projekat koji za cilj ima unapređivanje životnih uslova najugroženijih porodica iz kategorije izbeglica i raseljenih lica kroz podršku u ostvarivanju njihovih osnovnih prava. U tom smislu, predviđeno je da će u toku realizacije projekta 700 pojedinaca/pripadnika navedene kategorije proći kroz program stručnih obuka odnosno usavršavanja u cilju postizanja finansijske samostalnosti i samoodrživosti, čemu bu takođe treblo da doprinese i 500 paketa neophodnih sredstava za započinjanje novih ili proširivanje postojećih ekonomskih aktivnosti izbegličkih porodica. Kroz projekat je planirano i rešavanje stambenog pitanja za 220 porodica izbeglica i raseljenih lica, kao i podrška u administrativnim i drugim procedurama u postupku povratka, uključujući i obezbeđivanje paketa podrške za povratak za 200 porodica. Projekat se bavi i unapređivanjem uslova za socijalnu inkluziju privremeno raseljenih lica i to u 20 jedinica lokalne samouprave, kroz podršku u pružanju usluga socijalne zaštite i obuku 200 raseljenih lica za pružanje ovih usluga. Nacionalno sufinansiranje obezbeđuje se delimično za aktivnosti informativnog i medijskog karaktera i to u finansijskom planu Ministarstva za Kosovo i Metohiju (kako je i prezentovano u tabeli broj 1.), kao i kroz participaciju od strane jedinica lokalne samouprave. Naime, iznos od 1.169 miliona EUR se obezbeđuje sa nivoa lokalne samouprave. U okviru prve grant sheme, jedinice lokalne samouprave kojima budu odobreni grantovi učestvovaće preduzimanjem neophodih aktivnosti koje predstavljaju preduslov za realizaciju delova projekata koji se finansiraju iz IPA. Primer takvih aktivnosti jesu: infrastrukturno opremanje zemljišta, obezbeđivanje neophodnih dozvola, plaćanje doprinosa i slično, i iste će biti smatrane nacionalnom kontribucijom za realizaciju ovog projekta. U okviru druge grant sheme, kao nacionalno sufinansiranje od strane lokalnih institucija smatraće se između ostalog i obezbeđivanje prostora za sprovođenje projektnih aktivnosti finansiranih iz IPA.

2.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Unapređenje predškolskog obrazovanja u Republici Srbiji (projekat IMPRES)Korisnik: Ministarstvo prosvete i nauke Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 100.000.000

Projekat se bavi unapređivanjem programa za predškolsko obrazovanje i poboljšanjem uslova za rad u predškolskim ustanovama sa ciljem da kvalitativno doprinese podoljšanju situacije u predškolsom obrazovanju dece, a posebno one koja dolaze iz najosetljivijih socijalnih grupa. U tom smislu, planirano je da se u okviru sprovođenja projekta angažuje najmanje 15 timova koji bi u odabranim jedinicama lokalne samouprave izvršili prikupljanje relevantnih podataka sa ciljem optimizacije u umrežavanju predškolskih aktivnosti na lokalnom nivou. Značajan deo finansiranja u okviru ovog projekta biće usmeren i na adaptaciju postojeće kao i izgradnju nove infrastrukture u pretškolskom sistemu (radi se o najmanje 7 novih ili rekonstruisanih nastavnih jedinica). U toku projekta, najmanje 95 članova nastavnog osoblja proći će kroz obuku za izradu posebnih programa predškolskog obrazovanja za decu iz osetljivih društvenih grupa, a planirana je i izrada i publikovanje odgovarajućih priručnika. Predlagač projekta i ujedno i institucija nadležna za sufinansiranje projekta jeste Ministarstvo prosvete i nauku, koje za realizaciju aktivnosti (rekonsutrukcija i izgranja objekata pretškolskih ustanova) u kontekstu ovog projekta u 2012. godini izdvaja (odnosno iz budzeta potražuje) 100.000.000 dinara u skladu sa tabelom broj 2.

3.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Poboljšanje zaštite potrošača u Republici SrbijiKorisnik: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, vodoprivrede i šumarstva Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 34.100.000

Projekat ima za cilj unapređivanje normativnog okvira i koordinaciju glavnih zainteresovanih strana u oblasti zaštite potrošača koja je od izuzetnog značaja za harmonizaciju sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i za zaštitu prava i interesa potrošača u Republici Srbiji. U tom smislu, rezultati predviđeni projektom odnose se na kompletiranje pravnog okvira u pogledu sankcionisanja lažnog oglašavanja kao i nelojalnog postupanja na tržištu, ali i predviđanja vansudskog rešavanja sporova u ovoj oblasti. Takođe, predmet projekta jeste i izrada plana za unapređivanje saradnje nadležnog Ministarstva sa ostalim akterima u sistemu zaštite potrošača pored ostalog i kroz razvoj zajedničke informatičke platforme za umrežavanje.

Poseban akcenat stavlja se i na izgradnju kapaciteta samog Ministarstva za saradnju sa akterima iz nevladinog sektora kao i na upoznavanje domaćeg javnog mnjenja sa pravima iz oblasti zaštite potrošača. Sufinansiranje od strane Ministarstva poljoprivrede, trgovine, vodoprivrede i šumarstva biće usmereno na domen izrade primarne, sekundarne i tercijarne regulative. Iznos predviđen za 2012. godinu je 34.100.000 dinara u skladu sa tabelom broj 3.

*

Projekti iz Nacionalnog programa za IPA 2009 za koje se sufinansiranje ne obezbeđuje kroz budzet Republike Srbije:

– Žeželjev most – Obnova infrastrukture u Republici Srbiji. Ukupna vrednost projekta iznosi 56.2 miliona EUR, od čega IPA finansiranje iznosi 26.2 miliona EUR, dok će drugu polovinu finansija u iznosu od 30 miliona EUR obezbediti Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine i Gradsko veće Grada Novog Sada, iz sredstava dobijenih od privatizacije Naftne industrije Srbije;

– Podrška civilnom društvu. Ukupna vrednost projekta iznosi 2.156 miliona EUR, od čega IPA finansiranje iznosi 2.0 miliona EUR, dok će preostali iznos od 156.000 EUR obezbediti krajnji korisnici – organizacije civilnog društva kao svoju obaveznu finansijsku participaciju;

IPA 2010

Rok za ugovaranje projekata: do 25. maja 2012. godine

Rok za implementaciju projekata: do 25. maja 2014. godine

Rok za plaćanje: do 25. maja 2015. godine

Kako je Finansijski sporazum za Nacionalni program za IPA 2010 potpisan svega dva meseca nakon Finansijskog sporazuma za projekte u okviru IPA 2009, primenljiva pravila, rokovi i postupak obezbeđivanja nacionalnog sufinansiranja interpretiraju se po gotovo istovetnom obrascu. Pri tome, krajnji rok za sva plaćanja (iz sredstava IPA kao i iz domaćih sredstava) u okviru Nacionalnog programa za IPA 2010 je 25. maj 2015. godine.

Iznos sredstava za sufinansiranje projekata iz IPA 2010 u 2012. godini za svaki od projekata, zavisi prevashodno od aktivnosti koje će tim sredstvima biti finansirane u toj kalendarskoj godini. U tom smislu, u skladu sa članom 4. stav 1. Zakona o budzetu, sledeći budzetski korisnici u 2012. godini treba da izvrše obavezu sufinansiranja IPA projekata i to u sledećem iznosu:

1.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Program podrške za opštinsku infrastrukturu – MISP 2010Korisnici: 1. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 2. Fond za zaštitu životne sredine Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja: 500.000.000 2. Fond za zaštitu životne sredine iz sopstvenih prihoda: 157.800.000

Ovaj projekat predviđen je kao logičan nastavak projekata iz prethodnih programskih ciklusa (KARD i IPA) koji za opšti cilj imaju da u Republici Srbiji pomognu sprovođenje reformi u decentralizaciji sistema lokalne samouprave, kao i da se unapredi sistem pružanja usluga na lokalnom nivou i kapaciteti opština u Srbiji za privlačenje i efikasno korišćenje sredstava EU za modrenizaciju i izgradnju lokalne infrastrukture. Jedna široka komponenta ovog projekta bavi se pripremom dokumentacije i koordinacijom svih prethodnih koraka koji vode izradi kompletnih i atraktivnih planova spremnih za finansiranje i investiranje u lokalnu infrastrukturu. U tom smislu, poseban akcenat je na unapređivanju već postojeće baze projekata u pripremi i koordinacionog mehanizma koji funkcioniše preko Stalne konferencije gradova i opština. Druga komponenta odnosi se na direktno finansiranje infrastrukturnih radova na lokalnom nivou u skladu sa prethodnim odabirom projekata zrelih za finansiranje, kao i nadzorom nad izvođenjem radova. Kao i u slučaju projekta za lokalnu infrastrukturu u okviru paketa za IPA 2008, krajnji korisnici projekta biće građani Republike Srbije, dok će na centralnom nivou projekat biti posebno relevantan za resore MLjMPDULS, MPTVŠ, MZŽSRPP, MERR, MIE i MFIN. Pri tome, zbog prirode aktivnosti koje su predviđene projektom, određeno je da će nacionalno sufinansiranje za ovaj projekat obezbediti Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan, čiji su poslovi nakon rekonstrukcije Vlade u 2011. godini prešli u nadležnost MERR. Na sednici Nadzornog odbora Programa podrške za opštinsku infrastrukturu (MISP 2010), doneta je odluka o izboru projekata čija će realizacija biti finansirana sredstvima pretpristupnih fondova, kao i nacionalnog IPA 2010 sufinansiranja. Prema odluci, sredstva za nacionalno sufinansiranje, koja će biti obezbeđena u okviru Nacionalnog investicionog plana Republike Srbije će biti namenjena za realizaciju projekta izgradnje Regionalnog sistema vodosnabdevanja za Kolubarski okrug. Sredstva nacionalnog sufinansiranja (iz NIP) za ovaj projekat iznose 5 miliona EUR i namenjena su izgradnji dela osnovnog cevovoda, deonica Valjevo – Oštrikovac (Rovni). Prema planiranoj dinamici realizacije navedenog projekta koji će biti finansiran u okviru NIP, ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju projektnih aktivnosti u 2012. godini iznosi 500.000.000,00 dinara (u skladu sa tabelom broj 1).

Takođe, kao ispunjenje obaveze sufinansiranja za ovaj projekat uračunava se i iznos od 5 miliona EUR (u dinarskoj protivvrednosti) koje je Fond za zaštitu životne sredine već ugovorio sa gradom Leskovcem kao bespovratna sredstva za potrebe finansiranja druge faze izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda. („Proširenje kanalizacione mreže i izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda”).

2.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška sprovođenju procesa reforme državne uprave Korisnik: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 125.000.000

Projekat je predložen i odobren sa ciljem obezbeđivanja kontinuiteta u sprovođenju reforme državne uprave, a posebno u aspektima efikasnosti reformi, odabira državnih službenika, razvoja karijere, obuka i elektronske uprave. U tom smislu, projekat su zajednički predložili MLjMPDULS, MKIID i Služba za upravljanje kadrovima, tako da će MLjMPDULS biti posebno odgovorno za ostvarivanje rezultata vezanih za unapređivanje mehanizama za sprovođenje Strategije reforme državne uprave, kao i sprovođenja funkcioanlnih analiza u nacionalnoj administraciji i pokretanje inicijativa za institucionalnu reorganizaciju u skladu sa potrebama evropskih integracija, dok će se Služba za upravljanje kadrovima uz tehničku podršku kroz projekat baviti unapređivanjem okvira za obuke za državnih službenika, kao i za sistem njihovog odabira i karijernog razvoja. MTID kroz ovaj projekat dobija podršku za realizaciju aktvnosti iz okvira Strategije za reformu državne uprave vezanih za elektronsku upravu, kao i za postavljanje informacione infrastrukture neophodne za unapređenje razmene informacija između svih nivoa uprave kao i između uprave i građana. U tom smislu, u kontekstu unapređenja u korišćenju elektronskih usluga i posebno unapređenju dostupnosti istih građanima, pored opreme čija se nabavka planira kroz sredstva IPA, MKIID izdvaja sredstva za sufinansiranje kroz obezbeđivanje neophodnih kompatibilnih softvera za funkcionisanje informatičke infrastrukture. U skladu sa tabelom broj 2. MKIID je u 2012. godini planiralo iznos od 125.000.000 dinara.

3.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška prelasku na digitalno emitovanje u Republici SrbijiKorisnik: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 162.497.000

Svrha projekta je uvođenje digitalnih televizijskih standarda u Republici Srbiji i obezbeđivanje prelaska sa analognog na digitalni sistem emitovanja bez zaostataka i gubitaka u obimu informacija dostupnih građanima. U tom smislu, projekat tretira institucionalni i pravni okvir i njihovu pripremu za digitalno televizijsko emitovanje u Srbiji, kao i obezbeđivanje tehničkih preduslova za ovaj postupak. Nabavka opreme za digitalizaciju predviđena je u većem iznosu od 8 miliona EUR iz IPA sredstava, dok je nabavka komunikacionih uređaja sa pripadajućim softverom, kao i opreme za kontrolu i mernih instrumenata predviđena iz sredstava nacionalnog sufinansiranja (u ukupnom iznosu od 3.25 miliona EUR za ceo period). MKIID je za 2012. godinu, u skladu sa tabelom broj 3. predvidelo iznos od 162.497.000 dinara. Uz MKIID, partneri u realizaciji projekta biće i RATEL i RRA.

4.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Projekat za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji Korisnik: Ministarstvo finansija/Uprava za sprečavanje pranja novca Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 3.000.000

Cilj projekta jeste da se u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima obezbedi kontinuitet u izgradnji kapaciteta institucija ključnih za sprečavanje i kontrolu pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji, kao i da se unapredi saradnja ovih insittucija. U tom smislu, pored Uprave za sprečavanje pranja novca (USPN) kao nosioca projekta, predlagači i glavni korisnici su još i Devizni inspektorat, Uprava carina i Poreska uprava, a partnerske institucije su takođe i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Javno tužilaštvo, NBS, Komisija za hartije od vrednosti, sudovi i profesionalna udruženja institucija koje su obavezne da izveštavaju USPN. Projektom je predviđen veliki broj aktivnosti počev od prilagođavanja pravnog okvira međunarodnim standardima u ovoj oblasti i publikavanja informacija o uzrocima i posledicama finansijskog kriminala i merama za njegovo suzbijanje, preko unapređivanja kapaciteta svih aktera zaduženih za sprovođenje odnosne legislative, detektovanje, istraživanje i procesuiranje slučajeva ekonomskog kriminala i analize rizika u skladu sa regulativom i slično, do uspostavljanja tehničke infrastrukture za razmenu informacija, prikupljanje i analizu podataka. U pogledu obaveze nacionalnog sufinansiranja, USPN svojim finansijskim planovima predviđa sredstva za nabavku opreme i iznajmljivanje telekomunikacionih linija. U skladu sa tabelom broj 4. sredstva predviđena za 2012. godinu iznose 3.000.000 dinara. Savet Evrope kao direktni implementacioni partner na ovom projektu obezbeđuje sredstva u iznosu od 200.000 EUR.

5.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Evropski program podrške za južnu i jugozapadnu Srbiju (ESSWeSP)Korisnici:Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;Fond za zaštitu životne sredine Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja: 02. Fond za zaštitu životne sredine iz sopstvenih prihoda: 52.600.000

Ovaj projekat podrške lokalnom nivou specifičan je po svom obuhvatu, odnosno fokusiran na oblasti južne i jugozapadne Srbije, kao oblasti sa najvećim procentom siromašnih opština koje pri tome važe i za područja podložna konfliktima. Cilj projekta je podrška za stabilan socio-ekonomski razvoj, za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou i poboljšanje socijalne, ekonomske i fizičke infrastrukture. U geografskom smislu, projekat obuhvata opštine zlatiborskog, raškog, moravičkog, rasinskog, jablaničkog, pčinjskog i topličkog okruga. Rezultati projekta uticaće na unapređenje građanske participacije, unapređenje saradnje sa civilnim sektorom i širenje svesti o rodnoj ravnopravnosti. Važan aspekt projekta tiče se jačanja kapaciteta za pružanje usluga građanima i privredi, kao i kapaciteta za strateško planiranje i izradu dokumentacije za razvojne projekte (socijalno stanovanje, sprovođenje lokalnih planova održivog razvoja, itd.). Najveći deo finansiranja namenjen je realizaciji opštinskih podprojekata, od selekcije, preko ugovaranja, do izvođenja radova i nadzora. Krajnji korisnici projekta su građani sa područja južne i jugozapadne Srbije, dok je na centralnom nivou projekat posebno relevantan za poslove iz delokruga MLjMPDULS, MPTVŠ, MZŽSRPP, MERR, MIE, MFIN, MERR, MZ, NIPAK, Komesarijata za izbeglice. Pored ovih institucija, i predstavnici SKGO i Koordinaciono telo za Preševo Bujanovac i Medveđu učestvovaće u nadzornom odboru u toku realizacije projekta. Predviđeno nacionalno sufinansiranje, raspoređeno je između Fonda za zaštitu životne sredine koji će iznos od 52.600.000 dinara u okviru redovnog godišnjeg konkursa koji realizuje iz sopstvenih prihoda nameniti podršci opštinama koje će biti obuhvaćene ovim projektom i MERR koje za 2012. godinu nije planiralo sredstva za sufinansiranje ovog projekta.

6.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Razvoj usluga palijativne nege u Republici SrbijiKorisnik: Ministarstvo zdravlja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 15.750.000

Projekat se odnosi na razvoj standarda i kriterijuma za funkcionisanje službi za palijativno zbrinjavanje kroz primenu zakonskog okvira za ovu oblast, ali i kroz direktan odgovor na potrebe pacijenata i njihovih porodica. Projekat će podržati operacionalizaciju nacionalnih propisa iz ove oblasti, kao i sprovođenje Akcionog plana kako bi se palijativna nega mogla pružiti svim osobama i porodicama kojima je to potrebno. Tehnička pomoć finansirana iz IPA podržaće uvođenje evropskih standarda u osnovne kurikulume za obrazovanje u oblasti palijativnog zbrinjavanja. U tom smislu, krajnji korisnici projekta jesu pacijenti oboleli od bolesti koje zahtevaju palijativno zbrinjavanje, bez obzira da li su oboleli od karcinoma ili neke druge bolesti, kao i bez obzira na starosnu strukturu. Aktivnosti će biti usmerene na povećanje dostupnosti palijativnog zbrinjavanja kroz sprovođenje opšteg principa da je dostupnost oslobađanju od bola i palijativnom zbrinjavanju osnovno ljudsko pravo. Kada je reč o konkretnim aktivnostima koje će biti realizovane iz sredstava nacionalnog sufinansiranja, Ministarstvo zdravlja opredelilo se da sa 600.000 EUR u toku celog perioda realizacije projekta finansira adaptaciju jedinica za palijativno zbrinjavanje u opštim bolnicama. Planirana sredstva za 2012. godinu, u skladu sa tabelom broj 6. iznose 15.750.000 dinara.

7.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Jačanje sistema tržišnog nadzora prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Republici SrbijiKorisnik: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 35.000.000

Cilj projekta je da podrži nadležne domaće institucije u procesu usvajanja i sprovođenja evropske regulative iz oblasti tržišnog nadzora, kao unapređenje kvaliteta i strukture domaćeg sistema tržišnog nadzora. Pored MPTŠV, važni korisnici projekta jesu i druge institucije u čijem se delokrugu obavljaju poslovi inspekcijskog nadzora tržišta poput MERR, a za uspešnu realizaciju projekta biće ključno i angažovanje predstavnika Uprave carina i Ministarstva zdravlja. Pored ostalog, projekat će posebnu pažnju posvetiti organizaciji obuka za inspektore, izradi metodologije i baza podataka o postupcima sprovođenja tržišnog nadzora, testiranju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i dr. MPTŠV sufinansira projektne aktivnosti koje se tiču uspostavljanja platformi (internet stranice, tematski događaji i slično) za razmenu iskustava, informacija i dobre prakse, iniciranja zajedničkih projekata, informativnih kampanja i studijskih poseta. Takođe, MPTŠV će podržati realizaciju kampanje usmerene na podizanje svesti građana o plasiranju opasnih proizvoda na tržište. U skladu sa tabelom 7, sredstva predviđena u 2012. godini iznose 35.000.000 dinara.

*

Projekti iz Nacionalnog programa za IPA 2010 za koje se sufinansiranje ne obezbeđuje kroz budzet Republike Srbije:

– Podrška civilnom društvu. Ukupna vrednost projekta iznosi 2.22 miliona EUR, od čega IPA finansiranje iznosi 2.0 miliona EUR, dok će preostali iznos od 220.000 EUR obezbediti krajnji korisnici – organizacije civilnog društva kao svoju obaveznu finansijsku participaciju;

– Kod projekta za izgradnju kapaciteta institucija zaduženih za upravljanje migracijama i reintegraciju povratnika u Republici Srbiji, sufinansiranje u iznosu od 0.2 miliona EUR obezbeđuje Međunarodna organizacija za migracije kao direktni implementacioni partner za realizaciju ovog projekta;

– Izgradnja trafo stanica 400/110 Kv Vranje 4 i Leskovac 2. Ukupna vrednost projekta iznosi 28 miliona EUR, od čega IPA finansiranje iznosi 15.5 miliona EUR, dok je Javno preduzeće Elektromreža Srbije obavezno da finansira: Kod podstanice Leskovac 2 – izvođenje električnih radova na transformatoru i tretman uljima, građevinske radove vezane za transformator, poreze, uvozne i druge dažbine kao i transport opreme finansirane iz IPA; kod podstanice Vranje 4 – pripremu gradskog urbanističkog plana za podstanicu, kao i pripremu studije izvodljivosti i detaljnog projektnog zadatka za podstanicu, izradu studije uticaja na životnu sredinu, geo-mehanički pregled zemljišta predviđen za izgradnju podstanice, nadoknade za otkup zemljišta u privatnom vlasništvu, prilaznu infrastrukturu i priključke za podstanicu, itd – i to u iznosu od 12.5 miliona EUR.

IPA 2011

Rok za ugovaranje projekata: do 22. jula 2013. godine

Rok za implementaciju projekata: do 22. jula 2015. godine

Rok za plaćanje: do 22. jula 2016. godine

Finansijski sporazum za Nacionalni program za IPA 2011 potpisan je 22. jula 2011. godine. Primenljiva pravila, rokovi i postupak obezbeđivanja nacionalnog sufinansiranja interpretiraju se na isti način kao i u slučaju prethodnih sporazuma uz razlike u rokovima. Krajnji rok za sva plaćanja (iz sredstava IPA kao i iz domaćih sredstava) u okviru Nacionalnog programa za IPA 2011 je 22. jul 2016. godine.

Iznos sredstava za sufinansiranje projekata iz IPA 2011 u 2012. godini za svaki od projekata, zavisi prevashodno od aktivnosti koje će tim sredstvima biti finansirane u toj kalendarskoj godini.

U tom smislu, u skladu sa članom 4. stav 1. Zakona o budzetu, sledeći budzetski korisnici u 2012. godini treba da izvrše obavezu sufinansiranja IPA projekata i to u sledećem iznosu:

1.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Modernizacija Poreske uprave Korisnik: Ministarstvo finansija/Poreska uprava Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 98.362.000 (iz sopstvenih prihoda)

Cilj projekta je jačanje kapaciteta Poreske uprave za naplatu poreza uz jačanje usmerenja na poreske obveznike i unapređenje efikasnosti u upravljanju ljudskim resursima u skladu sa najboljim praksama EU. Projekat se realizuje u skladu sa Strategijom razvoja informacione tehnologije u Poreskoj upravi koja treba da doprinese efikasnom upravljanju naplatom poreza, boljem pružanju usluga i praćenju poreskih obveznika u izvršavanju obaveza. U tehničkom pogledu postavljaju se zahtevni zadaci vezani za integrisano upravljanje porezima, tako da projekat treba da omogući unapređivanje i povezivanje različitih informacionih (softverskih) komponenti poreskog sistema. Tehnička nadogradnja i interisanje sistema treba da omogući postizanje ciljeva opredeljenih Strategijom: unapređivanje kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima kroz otvaranje novih kanala komunikacije; potpuno integrisanje informacija u okviru jedinstvene baze podataka; prilagođavanje tehnologije upravljanja informacijama u cilju uklapanja u koncept elektronske uprave, itd. Sredstva IPA namenjena su pružanju tehničke stručne podrške za postizanje rezultata projekta, dok će Poreska uprava iznos sufinansiranja usmeriti na nabavku opreme (hardvera) neophodne za funkcionisanje informacionih sistema, kao i na obezbeđivanje potrebnih licenci. Uprava obezbeđuje sufinansiranje iz sopstvenih sredstava i u 2012. godini planira iznos od 98.362.000 za ove potrebe.

2.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška sprovođenju strategije za interno raseljena lica, izbeglice i povratnikeKorisnici:Komesarijat za izbeglice Ministarstvo za Kosovo i Metohiju Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1. Komesarijat za izbeglice:14.175.0002. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju:7.890.000Ukupno:22.065.000

U okviru projektnog paketa za IPA 2011 u nastavku podrške EU za rešavanje pitanja izbeglih i raseljenih lica, kao i povratnika po sporazumima o readmisiji, odobren je projekat koji za cilj ima unapređivanje životnih uslova najugroženijih porodica iz navedenih kategorija prisilnih migranata kroz podršku u ostvarivanju njihovih osnovnih prava. U tom smislu, predviđeno je da će u toku realizacije projekta 100 pojedinaca/pripadnika navedenih kategorije proći kroz program stručnih obuka odnosno usavršavanja u cilju postizanja finansijske samostalnosti i samoodrživosti, čemu bu takođe treblo da doprinese i dodeljivanje paketa neophodnih sredstava za započinjanje novih ili proširivanje postojećih ekonomskih aktivnosti odabranih porodica. Kroz projekat je planirano i rešavanje stambenog pitanja (kupovina napuštenih seoskih domaćinstava, izgradnja objekata za stanovanje u zaštićenim uslovima) za 200 porodica izbeglica raseljenih lica i povratnika, kao i podrška u administrativnim i drugim procedurama u postupku povratka, uključujući i pribavljanje ličnih dokumenata za najmanje 500 lica. Na taj način, projektom se planira i realizacija lokalnih alcionih planova za rešavanje pitanja migranata u najmanje 20 opština. Nacionalno sufinansiranje obezbeđuje se delimično u okviru finansijskog plana Komesarijata (14.175.000 dinara planirano u 2012. godini), kao i Ministarstva za Kosovo i Metohiju (7.890.000 dinara planirano u 2012. godini) u skladu sa tabelom broj 2., kao i kroz participaciju od strane jedinica lokalne samouprave – uspešnih učesnica grant šema.

3.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjuKorisnik: Ministarstvo prosvete i nauke Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd MPN5.260.000Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja10.520.000Ukupno:15.780.000

Realizacija projekta je predložena u dve široke komponente koje su objedinjene u nadležnosti Ministarstva prosvete i nauke, pri čemu se prva komponenta odnosi na podršku reformama i unapređenju osnovnog i opšteg sekundarnog obrazovanja i obuke nastavnog kadra, dok se druga komponenta odnosi na jačanje konkurentnosti domaće privrede kroz snaženje veze između istraživanja, razvoja i ekonomskog napretka. U tom smislu, u okviru prve komponente predviđeno je da se bar u 10% osnovnih i srednjih škola uvedu i počnu da sprovode školski programi bazirani na nacionalnom okviru za nastavni program (kurikulum), kao i da se u istom broju škola obave testiranja učeničkih sposobnosti i uvedu napredne metode u nastavnom postupku. Takođe, u okviru ove komponente predviđena je izrada opštih standarda sposobnosti (vrednovanje kvaliteta) za opšte obrazovanje, obuka oko 2.500 nastavnika u pogledu naprednih tehnika u obrazovanju, kao i podršk aza praćenje reformu u obrazovanju. U okviru druge komponente projekta planirana je podrška za unapređenje planiranja ulaganja u istraživanje i razvoj (kroz podršku Fondu za inovacije), zatim za promovisanje preduzetništva u domenu inovacija, kao i za uspostavljanje i komercijalizaciju novih finansijskih instrumenata. U tom smislu, u okviru druge komponente predviđena je realizacija grant šeme sa pozivom za kompanije i preduzeća koja ponude inovativne projekte za unapređenje konkurentnosti i preduzetništva. Iznos ove grant šeme je 6 miliona EUR IPA sredstava, dok će dobitnici sredstava u okviru grant šeme obezbediti ukupno 600.000 EUR koji se računaju kao nacionalno sufinansiranje. U slučaju prve komponente, sufinansiranje se obezbeđuje respektivno kroz finansijske planove Ministarstva prosvete i nauke (5.260.000 dinara u 2012. godini) i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (10.520.000 dinara u 2012. godini) za uvođenje digitalnih i elektronskih učila i podršku za izradu standarda kod ispita u sistemu opšteg osnovnog i srednjeg obrazovanja.

4.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Usaglašavanje sa evropskim statističkim sistemom (ESS)Korisnik: Republički zavod za statistiku Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 578.600.000

Projekat je usmeren na tri grupe aktivnosti i to: sprovođenje Popisa stanovništva i Popisa poljoprivrede koji su planirani odgovarajućim zakonima, kao i konsolidacija izvora informacija za formiranje Nacionalnih računa u skladu sa standardima ESA 95. Po izuzetku od uobičajenih modaliteta podrške kroz IPA projekte, sredstva iz IPA za ovaj projekat realizuju se u formi direktnog granta za Republički zavod za statistiku. Na ovaj način podržavaju se domaći administrativni kapaciteti i sprovođenje procedura popisa i statističkih anketa u skladu sa metodologijom koja je nacionalno razvijena. Značajan deo sredstava opredeljen je za plaćanje popisivača i ostalih terenskih aktivnosti za sprovođenje popisa. U tom smislu, domaća i IPA sredstva se zapravo kumiliraju radi realizacije istih grupa aktivnosti koje se sprovode u skladu sa evropskim standardima u statistici. Kada je reč o nacionalnom sufinansiranju, 1 milijarda dinara (približno 10 miliona EUR) obezbeđena je Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2011. godinu, dok se u 2012. godini iz budzeta potražuje još 1 milijarda dinara u skladu sa tabelom 4, čime se finansijska konstrukcija za sufinansiranje ispunjava u najvećem delu u skladu sa odobrenim projektom i zaključenim Finansijskim sporazumom.

5.

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2012. godini Sredstva za sufinansiranje u 2012. godini u rsd Podrška za učešće u programima EUKorisnici:1. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja za: – Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP)-potprogram za preduzetništvo i inovativnost (EIP);- Program PROGRES (Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice);2. Ministarstvo rada i socijalne politike za program PROGRES;3. Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva za Okvirni program za: – konkurentnost i inovacije (CIP) – potprogram podrške razvoja politike informacionih i komunikacionih tehnologija;- KULTURA 2007-2013;- BEZBEDNIJI INTERNET4. Poreska uprava za Program FISKALIS 2013;5. Uprava carina za Program CARINA 20136. Ministarstvo prosvete i nauke:za Sedmi okvirni program za istraživanje (FP7) Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.MERR za Program CIP:96.000.000Za program PROGRES:6.000.0002.MRSP za program PROGRES:4.750.0003.MKIID za Program CIP:33.999.000Za Program BEZBEDNIJI INTERNET:17.502.000Za program KULTURA 2007-201312.000.0004.Poreska uprava za program FISKALIS 2013: 8.416.000 (iz sopstvenih prihoda)5.Uprava carina za program CARINA 201310.520.000Ukupno:180.771.000MPN za FP7:725.459.000Celokupan iznos planira se u okviru redovnog funkcionisanja MPN u skladu sa članom 26. ovog zakona

Projekat je specifičan po svojoj strukturi i predstavlja standardni deo godišnjeg paketa projekata u okviru prve IPA komponente (ovakav projekat odobren je u okviru IPA 2008 i planira se u okviru IPA 2012). Naime, institucije Republike Srbije imaju pravo da nakon potpisivanja odgovarajućeg Memoranduma o razumevanju sa Evropskom komisijom, učestvuju u tzv. Programima EU ravnopravno sa institucijama zemalja kandidata za članstvo u EU i država članica EU. Shodno Solunskoj Agendi za Zapadni Balkan, učešće u Programima Zajednice (Programima EU nakon Lisabonskog osnivačkog ugovora) treba da unapredi razumevanje građana Republike Srbije o principima i metodama poslovanja u Evropskoj uniji. Jedan od bitnih preduslova za učešće Srbije (kao i drugih učesnica) u bilo kojem od Programa EU, jeste i plaćanje tzv. „ulaznih karata” (entry tickets), koje zapravo predstavljaju kotizaciju za učešće u pojedinačnom Programu i istovremeno i kontribuciju opštem budzetu Evropske unije. Iznos kotizacije za svaki Program definiše se Memorandumom o razumevanju, kao i mogućnost Republike Srbije (i drugih zemalja učesnica) da traže povraćaj uplaćenih sredstava u određenom procentu. Kroz predmetni projekat, predviđa se ukupno 4 miliona evra IPA sredstava iz kojih će biti vršen povraćaj novca institucijama Republike Srbije pošto izvrše uplate za kotizaciju u pojedinačnom Programu EU. Istovremeno, iznosi „ulaznih karata” koje institucije RS moraju da uplate, iskazuju se kao nacionalno sufinansiranje za predmetni projekat u programu IPA 2011.

U tabeli broj 5. navedeni su Programi EU u kojima participira Republika Srbija, kao i ministarstva nadležna za plaćanje kotizacije. U skladu sa članom 26. stav 3. ovog zakona, iz zbira je izostavljen Sedmi Okvirni program za istraživanje (FP 7), kod kojeg se celokupan iznos kotizacije planira u okviru redovnog funkcionisanja Ministarstva prosvete i nauke.

*

Projekti iz Nacionalnog programa za IPA 2011 za koje se sufinansiranje ne obezbeđuje kroz budzet Republike Srbije:

– Jačanje vladavine prava u Srbiji. Ukupna vrednost projekta iznosi 9.9 miliona EUR, od čega je kontribucija iz IPA 9.75 miliona EUR, dok će iznos od 150.000 EUR obezbediti Savet Evrope kao direktni implementacioni partner za realizaciju ovog projekta;

– Podrška deinstituicionalizaciji i uključivanju lica sa mentalnim poremećajima i invaliditetom u društvo. Ukupna vrednost projekta iznosi 5.17 miliona EUR, od čega je sredstva IPA iznose 4.7 miliona EUR, dok se preostali iznos od 470.000 EUR obezbeđuje kroz obavezno sufinansiranje od strane uspešnih učesnika grant šema – jedinica lokalne samouprave i ostalih inctitucija i organizacija (organizacije civilnog društva, institucije za smeštaj lica sa mentalnim poremećajima i invaliditetom, pružaoci usluga u ovoj oblasti i sl.).

– Socio-ekonomski razvoj dunavske regije. Ukupna vrednost projekta iznosi 18.8 miliona EUR, od čega sredstva IPA iznose 18.5 miliona EUR, dok se preostali iznos od 300.000 EUR obezbeđuje kroz obavezno sufinansiranje od strane uspešnih učesnika grant šema – jedinica lokalne samouprave za projekte lokalne infrastrukture.

– Izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda. Ukupna vrednost projekta iznosi 20 miliona EUR, od čega sredstva IPA iznose 15 miliona EUR, dok preostali iznos od 5 miliona EUR obezbeđuje Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije kao glavni korisnik projekta. Iz sredstava namenjenih sufinansiranju EPS će finansirati pripremu projektne dokumentacije, uklanjanje postojećeg sistema za prikupljanje i odlaganje otpadnih industrijskih voda, kao i nadzor nad izvođenjem radova.

– Investicioni program za opštine u oblasti životne sredine. Ukupna vrednost projekta iznosi 147.7 miliona EUR, od čega sredstva IPA iznose 19.1 miliona EUR, dok se preostali iznos od 128.6 miliona EUR obezbeđuje kroz Program KfW/BMZ

*******

Kada je reč o finansijskoj realizaciji odobrenih projekata, važno je napomenuti da u skladu sa pravilima EU (Uredba o osnivanju IPA, Uredba o sprovođenju IPA, kao i Okvirni sporazum između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica), sredstva koja alocira EU ne prolaze kroz državni budzet. Izuzeci su slučajevi kada se odobrava direktni grant za određeni projekat, kada sredstva mogu da se prenesu na KRT, pri čemu su neophodni kapaciteti da se javne nabavke i upravljanje sredstvima vrši prema pravilima EU. U svim ostalim slučajevima, sredstva se preko posebnih računa usmeravaju direktno za izvršenje projektnih aktivnosti i njima upravlja delegacija Evropske unije u Beogradu, dok će nakon akreditovanja DIS sredstva biti usmeravana na posebno registrovani račun kojim će upravljati specijalizovana služba formirana u okviru Ministarstva finansija – Sektor za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima EU.

Obzirom na značajan iznos sredstava EU čije trošenje je predviđeno u kalendarskoj 2012. godini za projekte odobrene Republici Srbiji u okviru prve IPA komponente za 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011. godinu, stav 5. člana 4. ovog zakona predočava i odobrene projekte za koje nije obavezno sufinansiranje iz nacionalnih budzetskih sredstava. Kao i kod projekata iz stava 1. člana 4., sredstva EU za projekte iz stava 5. člana 4. se neće uplaćivati u državni budzet. Prema proceni realizacije sredstava EU, u skladu sa stavom 4. člana 4. ovog zakona, u 2012. godini biće potrošeno približno 15.526.109.600 dinara i to za sledeće projekte:

Projekat Korisnik projekta u Republici Srbiji Ukupna vrednost sredstava EU u mil. EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EU u 2012. godini Projekat podrške pripremi projekata i tehnička pomoć za jačanje administrativnog kapaciteta Ministarstvo finansija 6.0 0 0 Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja Ministarstvo finansija 2.00 0 0 Podrška Upravi za javne nabavke Uprava za javne nabavke 2.00 0 0 Izgradnja administrativnih kapaciteta Uprave carina za potpuno sprovođenje Zajedničkih pravila EU za tranzit Ministarstvo finansija/ Uprava carina 1.50 0 0 Obuka za Poresku upravu Ministarstvo finansija/ Poreska uprava 1.00 0 0 Standardizovani sistem za obrazovanje i obuku sudija i tužilaca Ministarstvo pravde 2.00 0 0 Poboljšanje efikasnosti i transparentnosti pravosuđa Ministarstvo pravde 3.00 0 0 Poboljšanje uslova za izdržavanje kazni Ministarstvo pravde 5.00 2.7 284.040.000 Reforma policije – unutrašnji poslovi Ministarstvo unutrašnjih poslova 1.00 0 Poboljšanje standarda za kontrolu granice Ministarstvo unutrašnjih poslova 5.5 0.09 9.468.000 Sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv zloupotrebe droga Ministarstvo zdravlja 1.5 0 0 Podrška Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije Ministarstvo zdravlja 1.5 0 0 Reforma zdravstvenog sektora medicinske usluge u hitnim slučajevima Ministarstvo zdravlja 10.0 0 0 Podrška izbeglicama i interno raseljenim licima Komesarijat za izbeglice 10.00 0 0 Podrška uspostavljanju Kancelarije zaštitnika građana Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu 1.00 0 0 Ljudska prava i zaštita manjina Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu 1.50 0 0 Podrška civilnom društvu Organizacije civilnog društva u Republici Srbiji 2.00 0.3 31.560.000 Program regionalnog ekonomskog i socijalnog razvoja Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja/ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu 21.00 0.78 82.056.000 Podrška reformi srednjeg stručnog obrazovanja Ministarstvo prosvete i nauke 4.00 0.28 57.200.000 Informacioni sistem na reci Dunav i Sava (Danube and Sava River Information System RIS ) Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 11.00 0 0 Nadzor nad radovima na obilaznici oko Beograda – deonica B Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 3.50 0 0 Jačanje kapaciteta Zavoda za statistiku Republički zavod za statistiku 1.80 0 0 Podrška konkurentnosti privatnog sektora Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja/ Agencija za strana ulaganjai promociju izvoza (SIEPA) 3.50 0 0 Podrška sprovođenju Strategije razvoja turizma u Republici Srbiji Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 1.00 0 0 Program podrške opštinama u Republici Srbiji Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja/ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu 22.00 2.4 252.480.000 Sprovođenje sporazuma o Zajedničkom evropskom vazdušnom prostoru Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 2.00 0 0 Učešće u programima Zajednice Vlada Republike Srbije- nadležna ministarstva 2.00 0 0 Tehnička pomoć za razvoj Strategije za usklađivanje propisa o životnoj sredini (Environmental Approximation Strategy EAS) Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 2.07 0 0 Jačanje administrativnih kapaciteta za sprovođenje Sistema upravljanja kvalitetom vazduha Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 1.00 0 0 Jačanje administrativnih kapaciteta za zaštitu prirodnih područja (Natura 2000) Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 1.00 0 0 Izgradnja kapaciteta za sprovođenje politika ruralnog razvoja u skladu sa EU standardima Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 4.50 0.75 78.900.000 Studija oblasti podložnim poplavama u Republici Srbiji – Faza 1 Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 2.00 0 0 Strateški generalni plan za kanalizaciju i otpadne vode u slivu Zapadne Morave Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 3.00 0 0 Smanjenje emisija iz termoelektrana Nikola Tesla Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 12.00 0 0 Podrška obrazovnom i informativnom centruZavoda za intelektualnu svojinu Zavod zaintelektualnu svojinu 2.00 0 0 Program nuklearne bezbednosti Ministarstvo prosvete i nauke 5.46 0 0 Rezerve Sve nadležne institucije 0.01 0 0 Rezerve Sve nadležne institucije 2.83 0 0 Tempus Ministarstvo prosvete i nauke,Tempus kancelarijaciljna grupa:studenti 5.0 0 0 UKUPNO IPA 2007 169.17 4.6 795.704.000 Projekat Korisnik projekta u Republici Srbiji Ukupna vrednost sredstava EU u mil. Evr za ceo period Procena realizacije sredstava EU u 2011. godini U mil. Evr U rsd IPA 2008 Jačanje institucionalnih kapaciteta Narodne banke Srbije ( NBS) Narodna banka Srbije 2.5 0.5 52.600.000 Stipendije u oblasti evropskih integracija Kancelarija za evropske integracije 2.49 0.2 21.040.000 Podrška razvoju Interne javne finansijske kontrole (Public Internal Financial Control – PIFC) Faza 3 Ministarstvo finansija 2.00 0.2 21.040.000 Podrška izbeglicama i interno raseljenim licima Komesarijat za izbeglice/ Ministarstvo za Kosovo i Metohiju 6.00 0.6 63.120.000 Podrška medijima u oblasti evropskih integracija Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva 2.984 0 0 Borba protiv korupcije Ministarstvo pravde/ Agencija za borbu protiv korupcije 2.5 0.2 21.040.000 Poboljšanje transparentnosti i efikasnosti (tužioci i kazneni sistem) Ministarstvo pravde/sudovi i zatvori 4.50 1.05 110.460.000 Obrazovanje za sve – povećanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja za decu iz marginalizovanih grupa Ministarstvo prosvete i nauke 3.00 0 0 Socijalna inkluzija Ministarstvo rada i socijalne politike 6.330 0.4 42.080.000 Podrška građanskom društvu Organizacije civilnog društva 2.50 0 0 Uspostavljanje prvog nivoa kontrole i podrška sprovođenju programa prekogranične saradnje (Cross-Border Cooperation – CBC) Ministarstvo finansija 1.70 0 0 Projekat podrške pripremi projekata Kancelarija za evropske integracije 4.6 0 0 Sprovođenje bolničkog informacionog sistema Ministarstvo zdravlja 7.50 1.5 157.800.000 Zaštita životne sredine u preduzeću „Elektroprivreda Srbije“ (EPS) Ministarstvo za infrastrukturu i energetikuJP Elektroprivreda Srbije 11.00 0 0 Poboljšana konkurentnost i inovativnost malih i srednjih preduzeća Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja/Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća 3.00 0 0 Prognoziranje i upravljanje podacima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (National Employment Service – NES) Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalna služba za zapošljavanje 1.50 0.1 10.520.000 Olakšavanje intermodalnog transporta u Republici Srbiji Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 2.00 0.2 20.500.000 Usklađivanje sa pravnim propisima Evropske Unije u oblasti transporta – Faza II Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 1.50 0.33 34.716.000 Tehnička pomoć za davanje podrške sprovođenju infrastrukturnih projekata u Republici Srbiji- PIUs Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 3.847 0.2 21.040.000 Sistem za analizu stanja šina Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 2.783 0 0 Razvoj informacionog sistema za kontrolu prelaska granice Ministarstvo unutrašnjih poslova /Direkcija za pograničnu policiju 4.00 0.22 23.144.000 Dalje napredovanje procene usaglašenosti u Republici Srbiji Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 1.20 0 0 Kontrola državne pomoći Ministarstvo finansija 1.0 0.3 31.560.000 Pomoć Agenciji za zaštitu životne sredine kao ključnom partneru za saradnju sa Evropskom agencijom za životnu sredinu u jačanju EIONET-a Agencija za zaštitu životne sredine 1.60 0 0 Opasan otpad Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 1.50 0.17 17.884.000 Upravljanje hemikalijama Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 1.5 0.11 11.572.000 Upravljanje medicinskim otpadom Ministarstvo zdravlja 6.00 0 0 Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa EU zakonodavstvom vezano za plasiranje na tržište i kontrolu proizvoda za zaštitu bilja (Plant Protection Products – PPP) i sprovođenje novih zakonskih odredbi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede/Uprava za zaštitu bilja 1.30 0 0 Podrška kontroli/iskorenjivanju klasične svinjske groznice i besnila u Srbiji Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede /Uprava za veterinu 6.3 0 0 Izgradnja kapaciteta i tehnička podrška za obnovu zoniranja vinogradarstva i kontrolu proizvodnje vina sa oznakom porekla Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 1.2 0.19 19.988.000 Podrška učešću u programima zajednice Vlada Republike Srbije – Resorna ministarstva, u zavisnosti od programa; lokalna sasmouprava; civilno društvo; univerziteti; naučne institucije 5 0 0 SWIFT – Inicijativa održivog upravljanja otpadom za zdravije sutra Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 1.5 0.8 84.160.000 Obezbeđivanje dostupnog i prilagodljivog školskog prostora u Jagodini Ministarstvo prosvete i nauke 0.45 0 0 Podstcanje među-kulturnog dijaloga kroz podršku civilnom društvu Krajnji korisnici – organizacije civilnog društva 2.00 0 0 Informisanje javnosti o procesu evropskih integracija Mediji kao krajnji korisnici 2.5 0 0 Program Tempus Ministarstvo prosvete i naukeTempus kancelarijaciljna grupa:studenti 7.00 0 0 Nuklearna bezbednost Ministarstvo prosvete i nauke 5.00 0 0 Rezerve Sve nadležne institucije 3.09 0 0 UKUPNO IPA 2008 126.374 7.27 764.264.000 Projekat Korisnik projekta u Republici Srbiji Ukupna vrednost sredstava EU u mil. Evr za ceo period Procena realizacije sredstava EU u 2012. godini U mil. Evr U rsd IPA 2009 Jačanje kapaciteta Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom i unapređenje sistema oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela u Republici Srbiji Ministarstvo pravde 2.5 0 0 Podrška civilnom društvu Civilno društvo 2 1.34 140.968.000 Žeželjev most – Obnova infrastrukture U Republici Srbiji Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku, Koridor X, grad Novi Sad 26.231 12 1.262.400.000 Sprovođenje nacionalnog programa za skrining kolorektalnog karcinoma, karcinoma grlića materice i karcinoma dojke Ministarstvo zdravlja 6.369 0.58 61.016.000 Podrška kontroli i iskorenjivanju klasične svinjske groznice i besnila u Republici Srbiji Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 6 2.38 250.376.000 Usaglašavanje sa evropskim statističkim sistemom (ESS) Republički Zavod za statistiku 4.5 3.6 378.720.000 Nuklearna sigurnost i zaštita od jonizujućih zranjenja Ministarstvo prosvete i nauke, Institut Vinča 5 0 0 Tehnička pomoć u pripremi dokumentacije za izgradnju postrojenja za tretman opasnog otpada Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 2.5 0.83 87.316.000 Program Tempus Ministarstvo prosvete i nauke Tempus kancelarija ciljna grupa:studenti 7 0 0 Rezerve 1.55 0.05 5.260.000 UKUPNO IPA 2009 63.65 20.78 2.186.056.000 Projekat Korisnik projekta u Republici Srbiji Ukupna vrednost sredstava EU u mil. Evr za ceo period Procena realizacije sredstava EU u 2011. godini U mil. Evr U rsd IPA 2010 Dodatno usklađivanje kaznenog sistema Republike Srbije sa standardima EU i jačanje sistema alternativnih sankcija Ministarstvo pravde 5.5 1.12 117.824.000 Izgradnja kapaciteta institucija koje se bave upravljanjem migracijama i reintegracijom povratnika u Republiku Srbiju Komesarijat za izbeglice 1.8 0.1 10.520.000 Projekat podrške pripremi projekata Kancelarija za evropske integracije/NIPAK Tehnički sekretarijat i ostale institucije uključene u proces programiranja 5 1.75 184.100.000 Uspostavljanje efikasnog sistema za sprečavanje i suzbijanje ilegalnih migracija na teritoriji Republike Srbije Ministarstvo unutrašnjih poslova/ Uprava granične policije 5 2.12 223.024.000 Podrška civilnom društvu Organizacije civilnog društva 2 0.15 15.780.000 Program izgradnje infrastrukture visokog obrazovanja Ministarstvo prosvete i nauke 25 9.5 999.400.000 Sprovođenje strategije za borbu protiv narkotika –smanjenje ponude Ministarstvo zdravlja/Ministarstvo unutrašnjih poslova 4 0.8 84.160.000 Program podrške integrisanih inovacija Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 3 1.05 110.460.000 Uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (UXO) iz reke Dunav Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku /Centar za razminiranje 3.8 1.74 183.048.000 Priprema neophodne dokumentacije za hidrotehničke radove na odabranim lokacijama na toku reke Dunav Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku /Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput“ 2 0.8 84.160.000 Nadzor nad provođenjem radova na Koridoru H (Grdelica-Vladičin Han i Pirot -Čiflik) Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku / Koridor H doo 10 4.65 489.180.000 Izgradnja kapaciteta institucija i pružanje podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju u Republici Srbiji Ministarstvo poljoprivrede, trgovine,šumarstva i vodoprivrede 2.78 1.512 159.062.400 Uspostavljanje mreže i baze podataka poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji (FADN) Ministarstvo poljoprivrede, trgovine,šumarstva i vodoprivrede 2.2 0.77 81.004.000 Nabavka opreme za uspostavljanje kurirske službe i izgradnja kapaciteta nacionalnih referentnih laboratorija u Republici Srbiji (SNRL) u lancu prehrane Ministarstvo poljoprivrede, trgovine,šumarstva i vodoprivrede 6.5 2.7 284.040.000 Jačanje Inspekcije za zaštitu životne sredine Republike Srbije i relevantnih organa Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 2.5 1.101 115.825.200 Nastavak tehničke podrške „JP Srbijagas“ Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja /JP “Srbijagas” 1.5 0.6 63.120.000 Izgradnja trafo-stanice Vranje-4 snage 400/110 Kv i proširenje kapaciteta trafostanice Leskovac-2 Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku /JP „Elektromreža“ Srbije 15.5 7.85 825.820.000 Sprovođenje energetske komponente Nacionalne strategije održivog razvoja Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 2.5 1.12 117.824.000 Izgradnja kapaciteta Uprave za trezor Ministarstvo finansija/Uprava za trezor 2 0.6 63.120.000 Tempus program Ministarstvo prosvete i nauke; Tempus KancelarijaKrajnji korisnici: studenti 7 7 736.400.000 Nuklearna sigurnost i zaštita od jonizujućih zranjenja Ministarstvo prosvete i nauke; Institut Vinča 5 5 526.000.000 Rezerve 2 UKUPNO IPA 2010 116.58 52.033 5.473.871.600 IPA 2011 Projekat Korisnik projekta u Republici Srbiji Ukupna vrednost sredstava EU u mil. Evr za ceo period Procena realizacije sredstava EU u 2011. godini U mil. Evr U rsd Jačanje vladavine prava u Srbiji Ministarstvo pravde/ MUP 9.75 3.41 358.732.000 Sprovođenje politika za suzbijanje diskriminacije Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu 2.20 1.32 138.864.000 Jačanje kapaciteta za koordinaciju na centralom nivou za donošenja zakona i politika na centralnom nivou Narodna skupština/ Generalni sekretarijat/Kancelarija za evropske integracije 6.50 3.89 409.228.000 Modernizacija carinskog sistema Ministarstvo finansija-Uprava carina 4.10 2.95 310.340.000 Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tela Državna revizorska instiucija/ Revizorsko telo 2.30 0.64 67.328.000 Izgradnja kapaciteta i IT podrška Komisiji za zaštitu konkurencije Komisija za zaštitu konkurencije 3.00 1.92 201.984.000 Sprovođenje prava intelektualne svojine Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 2.80 2.8 294.560.000 Podrška deinstituicionalizaciji i uključivanju lica sa mentalnim poremećajima i invaliditetom u društvo Ministarsto rada i socijalne politike 4.70 3.03 318.756.000 Priprema institucija tržišta rada za sprovođenje Evropske politike zapošljavanja Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 3.50 2.10 220.920.000 Socio-ekonomski razvoj dunavske regije Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije 18.50 18.5 1.946.200.000 Modernizacija železnica Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku /Železnice Srbije 8.30 6.32 664.864.000 Pristupni putevi Žeželjevom mostu Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 5.50 0.36 37.872.000 Izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda Elektroprivreda Srbije 15.00 3.27 344.004.000 Investicioni program za opštine u oblasti životne sredine Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije 19.10 0 0 Sprovođenje zakonodavstva u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, prevencije hemijskih incidenata i uspostavljanje sistema za upravljanje zaštitom životne sredine i proveru (EMAS) Ministarstarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 3.00 2.15 226.180.000 Jačanje kapaciteta Agencije za energetiku Agencija za energetiku 1.50 0.75 78.900.000 Podrška unapređenju bezbednosti hrane, zaštiti životinja i kontrolu/suzbijanje svinjske groznice i kuge. Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 6 1.26 132.552.000 Projekat podrške u pripremi projekata i mere podrške Kancelarija za evropske integracije 7.80 5.275 554.930.000 UKUPNO IPA 2011 123.55 59,945 6.306.214.000 UKUPNO ZA IPA 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 599.324 144.628 15.526.109.600

U skladu sa prethodno iznetim obrazloženjem, članom 4. stav 1. Zakona predviđeno je da u okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – podrška tranziciji i izgradnja institucija za 2008, 2009, 2010. i 2011. godinu, Republika Srbija očekuje u 2012. godini bespovratna sredstva razvojne pomoći EU u iznosu od 186.818.000 EUR, odnosno 19.653.253.600 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za sufinansiranje u iznosu od 15.591.055 EUR, odnosno 1.640.179.000 dinara.

Obrazloženje za potraživanje budzetskih sredstava za sufinansiranje programa u okviru druge komponente instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA) – Prekogranična saradnja

Sprovođenje programa prekogranične saradnje finansiranih

od strane Evropske unije

Opšte

Programi prekogranične saradnje EU čine drugu komponentu finansijskog programa Unije namenjenog za pomoć u pristupanju – IPA.

U okviru druge komponente IPA, Srbija učestvuje u 8 programa prekogranične saradnje:

program Mađarska-Srbija

program Rumunija-Srbija

program Bugarska-Srbija

Jadranski program

program saradnje zemalja Jugoistočne Evrope

program Hrvatska-Srbija

program Srbija-Bosna i Hercegovina

program Srbija-Crna Gora

Način potrošnje sredstava

Višegodišnjim indikativnim finansijskim okvirom utvrđeno je da sredstva namenjena Republici Srbiji za 2012. godinu u okviru druge komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) iznose 12,202 miliona evra za svih osam programa što je prikazano u Tabeli 1. (izraženo u mil. evra):

Tabela 1.

Program IPA 2012. Mađarska-Srbija 2,640 Rumunija-Srbija 3,130 Bugarska-Srbija 2,500 Jadranski program 0,632 program saradnje zemalja JIE 0,700 Hrvatska-Srbija 1,000 Srbija-Bosna i Hercegovina 1,000 Srbija-Crna Gora 0,600 UKUPNO 12,202

Sredstva namenjena programima prekogranične saradnje se troše po sledećem principu:

90% sredstava se kroz otvoreni konkurs za prikupljanje projekata dodeljuje korisnicima (opštine, NVO, prosvetne i kulturne institucije i druge neprofitne institucije) registrovanim na teritoriji koja je obuhvaćena programom

10% sredstava se troši za aktivnosti na sprovođenju samih programa (troškovi sekretarijata programa, putni troškovi lica uključenih u sprovođenje programa, aktivnosti na promociji programa i obuci zainteresovanih korisnika donacije itd.). Ove aktivnosti se nazivaju tehnička pomoć.

Svaka država ima obavezu da učestvuje u iznosu od 15% u ukupnim sredstvima namenjenim za svaki program. U tom smislu, ukupna sredstva programa čine sredstva IPA (85% iznosa programa) i sredstva sufinansiranja (15% programa). Šematski prikaz koncepta je sledeći:

Šema 1.

Iz Šeme 1. sledi da Republika Srbija ima obavezu da iz budzeta izdvoji sredstva neophodna za neometano funkcionisanje institucija podrške programu. Obavezno izdvajanje je 15% od vrednosti dela programa namenjenog za tehničku pomoć (vrednost i iz Šeme 1.) a, svako dodatno izdvajanje u formi predfinansiranja će Republici Srbiji biti refundirano od strane EU. U Tabeli 1. su navedene vrednosti IPA programa (zbirno vrednosti g i e iz Šeme 1). U Tabeli 2. su navedene ukupne vrednosti programa (vrednost a iz Šeme 1.) na godišnjem nivou (u milionima evra uključujući sufinansiranje):

Tabela2.

Program 2012 Mađarska-Srbija 3,106 Rumunija-Srbija 3,682 Bugarska-Srbija 2,941 Jadranski program 0,744 program saradnje zemalja JIE 0,824 Hrvatska-Srbija 1,176 Srbija-Bosna i Hercegovina 1,176 Srbija-Crna Gora 0,706 UKUPNO 14,355

Zbog ekonomske krize i restriktivnog budzeta, srpska strana je donela odluku da troškove sufinansiranja na projektnom nivou (vrednost d iz Šeme 1.) snosi sam korisnik donacije iz sopstvenih sredstava. Direktni budzetski korisnici (Ministarstva, Agencije, Kancelarije – osim Kancelarije za evropske integracije) mogu sprovoditi projekte u okviru programa prekogranične i transnacionalne saradnje. Da bi mogli da realizuju aktivnosti, direktni budzetski korisnici moraju da u okviru svojih razdela planiraju sredstva sufinansiranja u iznosu od 15% ukupnih troškova projekta sa kojima oni učestvuju u celom projektu, kao i delimična sredstva predfinansiranja i to pre svega za programe prekogranične saradnje sa zemljama članicama EU. Kako se tempo sprovođenja projekata ne podudara sa sprovođenjem budzeta Republike Srbije, sredstva sufinansiranja i predfinansiranja za projekte se moraju planirati kao učešće Republike Srbije u Programima EZ, odnosno na kontu 462.

Sufinansiranje dela programa namenjenog za tehničku pomoć moraju da snose države učesnice u programu iz nacionalnog budzeta. Ta sredstva za period 2007-2009, odnosno 2010-2011 planirana su u okviru razdela Kancelarije za evropske integracije. Sredstva obaveznog sufinansiranja za tehničku pomoć za 2012. godinu navedena su u tabeli 3:

Tabela 3.

Program 2012. Mađarska-Srbija 46.588,24 Rumunija-Srbija 55.235,29 Bugarska-Srbija 44.117,65 Jadranski program 11.150,45 JIE 12.352,94 Hrvatska-Srbija 17.647,06 Srbija-BiH 17.647,06 Srbija-CG 10.588,24 UKUPNO 215,326,93

Pravni osnov potraživanja sredstava iz budzeta Republike Srbije

“Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)“, koji je Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala 26. decembra 2007. godine („Službeni glasnik RS” 124/07 od 26. decembra 2007. godine),

sastavni deo Okvirnog sporazuma je i “Uredba Evropske komisije br 718/2007 od 12. juna 2007. godine o sprovođenju Uredbe Saveta br. 1085/2006 kojom se uspostavlja Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)“

Zaključak Vlade Republike Srbije broj 337-8105/2010 od 4. novembra 2010. godine kojim se određuje Kancelarija za evropske integracije za Operativnu strukturu odnosno Nacionalno telo za sprovođenje programa prekogranične i transnacionalne saradnje u kojima učestvuje Republika Srbija

Način potrošnje sredstava tehničke pomoći i vremenski okvir za sprovođenje programa

Kao što je naznačeno, realizacija projekata koji se finansiraju iz IPA fondova je višegodišnja, te je u tom smislu neophodno obezbediti da se u istom roku utvrdi i obaveza obezbeđivanja nacionalnih sredstva za kofinansiranje kao i da se njihova potrošnja ne ograniči na tekuću budzetsku godinu. Pored toga, prema Uredbi EK za sprovođenje IPA, pravila o podobnosti troškova koji se mogu isplaćivati iz sredstava IPA odnose se i na nacionalna sredstva. S tim u vezi, Kancelarija za evropske integracije prilikom sprovođenja projekata tehničke pomoći sredstva mora trošiti u skladu sa čl. 34. i 66. Uredbe o sprovođenju IPA.

Prilikom izrade i sprovođenja programa prekogranične saradnje, države koje učestvuju u ovom procesu moraju poštovati vrlo jasnu i često dugotrajnu proceduru propisanu od strane EK. U tom smislu, sve neophodne procedure i dokumentacija za sprovođenje programa 2012. godine će biti završena tokom 2012. godine te je neophodno naglasiti da se potrošnja ovih sredstava očekuje tek tokom iste godine. Kako je rok za potrošnju ovih sredstava mali pošto se kasno krenulo sa njihovom realizacijom, a da bi se vremenski okvir godišnje EU alokacije uskladio sa sredstvima koja se traže iz budzeta Republike Srbije neophodno je da se dospela potraživanja, kao i planirani troškovi za 2012. godinu izmire u istoj godini. To znači da je neophodno da Republika Srbija iz budzeta za 2012.-tu godinu obezbedi sredstva koja pokrivaju sufinansiranje tehničke pomoći programa za 2012. godinu. Kao što se vidi iz priložene tabele, ukupan iznos koji Republika Srbija mora izdvojiti iz budzeta za 2012. godinu je 215.325,93 evra.

Modalitet potrošnje sredstava tehničke pomoći

Sredstva tehničke pomoći se troše za pokrivanje troškova sprovođenja programa nastalih na teritoriji Srbije i partnerske države u programu i to:

honorare zaposlenih u Zajedničkim tehničkim sekretarijatima i predstavništvima Sekretarijata programa (što je na teritoriji Republike Srbije – 3 osobe u Užicu, po 2 osobe u Subotici, Vršcu, Nišu, Prijepolju; po jedna osoba u Sremskoj Mitrovici i Boru i 6 osoba u Beogradu)

za potrebe iznajmljivanja 7 kancelarija van Beograda

za potrebe putnih troškova zaposlenih po ugovoru o delu u lokalnim kancelarijama

za potrebe putnih troškova članova Zajedničkih nadzornih odbora programa za sastanke koji se održavaju najmanje dva puta godišnje po svakom od navedenih programa

operativni troškovi rada lokalnih kancelarija kao što su troškovi grejanja, struje, telefona, interneta, kancelarijskog materijala (toneri, fotokopir papir, spajalice, olovke), troškovi reprezentacije za stranke

troškovi nabavke neophodne opreme i kancelarijskog nameštaja za lokalne kancelarije

Sredstva tehničke pomoći u ukupnom iznosu se uplaćuju na namenske račune otvorene u Upravi za trezor, filijala Stari Grad i koriste se u skladu sa odobrenim budzetima tehničke pomoći.

Budzeti razdeljeni u detaljne stavke koje će moći biti finansirane iz sredstava tehničke pomoći za 2012. godinu su u fazi pregovaranja. Takođe je u fazi pregovaranja koji će iznos sredstava tehničke pomoći ostati u Srbiji na pomenutom namenskom računu a koji će morati da se prebace u zemlju članicu Evropske unije koja je nosilac programa (Mađarska – za program sa Mađarskom i za transnacionalni program Jugoistočna Evropa, Rumunija, Italija i Bugarska) pošto će se neke programske aktivnosti plaćati iz susedne zemlje. Prenos sredstava preko granice neće biti u slučaju ostala tri programa.

Zaključak

U smislu svega prethodno navedenog, obaveze Republike Srbije preuzete iz međunarodnih sporazuma su sledeće:

obezbeđivanje dospelih potraživanja za sufinansiranje komponente tehničke pomoći osam programa prekogranične saradnje u iznosu od 215.325,93 evra

obezbeđivanje nesmetanog toka sredstava sa namenskih računa za pokrivanje svih aktivnosti definisanih u pregovorima između država učesnica u programima

kako će se ovi programi nastaviti i nakon 2012. godine, neophodno je obezbediti nastavak sufinansiranja za naredne godine tokom kojih se sprovode IPA programi prekogranične saradnje

obezbeđenje sredstava sufinansiranja i predfinansiranja za projekte koje sprovode direktni budzetski korisnici

Uzevši u obzir sve navedeno, kao i da Srbija još uvek nema zakonski okvir koji je adekvatno prilagođen zahtevima koji prate sprovođenje ovih programa, neophodno je pronaći najbolje rešenje pomenutog problema koje je moguće sprovesti po postojećim zakonima Republike Srbije.

Pored sredstava tehničke pomoći koja iznose 10% od ukupnih sredstava programa namenjenih Republici Srbiji, u konkursima u okviru programa prekogranične i transnacionalne saradnje učestvovali su i neki direktni budzetski korisnici. Prilikom pripreme budzeta za 2012. godinu, Agencija za energetsku efikasnost, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva i Republički hidrometereološki zavod su podneli zahteve za predfinansiranje ili sufinansiranje projekata (iznosi g i d iz Šeme 1.) čije će se aktivnosti sprovoditi i u 2012. godini. U tom smislu, direktnim budzetskim korisnicima koji su svoje potrebe za predfinansiranjem ili sufinansiranjem izrazili kroz tabelu 7, potrebno je otvoriti nove šifre za sufinansiranje projekata u okviru programa prekogranične saradnje i te zahteve izraziti kroz razdele institucija koje su te zahteve i poslale:

Program dinara Mađarska-SrbijaMinistarstvo unutrašnjih poslova 800.000 Rumunija-SrbijaMinistarstvo unutrašnjih poslova 40.222.000 Bugarska-SrbijaMinistarstvo unutrašnjih poslova 947.000 Jadranski programAgencija za energetsku efikasnost 5.261.000 JIEMinistarstvo unutrašnjih poslovaMinistarstvo kulture, informisanja i informacionog društvaRepublički hidrometereološki zavod 19.815.0002.000.00022.698.000 Srbija-CGMinistarstvo unutrašnjih poslova 1.578.000 UKUPNO 93.321.000

*******

Ukupna sredstva za sufinansiranje u 2012. za prvu i drugu komponentu IPA u ukupnom iznosu od 1.335.491.394 dinara utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona.

Poreski rashodi u Republici Srbiji

Odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost uređeno je pravo na refundaciju plaćenog poreza na dodatu vrednost pri kupovini prvog stana.

Odredbom člana 56a st. 1. Zakona o PDV propisano je da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan.

Kupac prvog stana može ostvariti refundaciju PDV pod sledećim uslovima:

– da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike;

– da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu (član 56a stav 2. Zakona o PDV).

U 2012 iznos poreskih rashoda kod na osnovu refundacije PDVa kod kupaca prvog stana se procenjuje na 1,3 milijarde dinara

Odredbama člana 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost propisana je pored opšte stope PDVa koja iznosi 18% i posebna stopa PDVa koja iznosi 8%. Poreski rashodi na osnovu primene posebne stope se procenjuju na 102,0 milijarde dinara u 2012 godini.

Članom 34. Zakona o PDV propisana je iznos nadoknade po osnovu PDVa obveznicima poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva (poljoprivrednici). Procenjuje se da će poreski rashodi po ovom osnovu u 2012 iznositi 6 milijadi dinara.

Odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica utvrđena su poreska oslobođenja, odnosno poreske olakšice kod poreza na dobit pravnih lica.

Odredbom člana 45 stav 1. i 2. Zakona o porezu na dobit propisano je poresko oslobođenj za novoosnovano koncesiono preduzeće.

Članom 46. propisano je poresko oslobođenja prema učešću broja zaposlenih invalidnih lica u broju zaposlenih u preduzeću za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica.

Odredbama člana 47. propisano je umanjenje za dobit ostvarenu u novosnovanoj poslovnoj jedinici u nedovoljno razvijenim područjima u ukupnoj dobiti pravnog lica.

Članom 48. Zakona o porezu na dobit propisan je iznos umanjenja poreza na dobit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva.

Članom 51. stav 2. propisano je umanjenje poreza na dobit, na dobit ostvarenu poslovanjem u drugoj državi.

Odredbama člana 52. propisano je umanjenja na plaćeni porez na dobit pravnih lica i porez po odbitku na dividende.

Članom 53a propisano je umanjenje za porez po odbitku plaćen po osnovu isplaćenih kamata i autorskih naknada za obračunati porez na dobit po odbitku ostvarenu poslovanjem u drugoj državi.

Odredbama člana 50a kao i 50b Zakona o porezu na dobit propisano je poresko oslobođenje za srazmerni iznos ulaganja u osnovna sredstva.

Procenjuje se da će poreski rashodi na osnovu odredaba Zakona o porezu na dobit u 2012 iznositi 19.8 milijardi dinara

U 2012. godini se očekuju poreski rashodi po osnovu poreskih olakšica i umanjenih osnovica, a koji se odnose na budzet Republike u ukupnom iznosu od 130,2 milijarde dinara

[pic]

OBRAZLOŽENjE PO POJEDINIM KORISNICIMA

Zakonom o budzetskom sistemu propisane su procedure u skladu sa kojima direktni korisnici budzeta, nakon donošenja Izveštaja o fiskalnoj strategiji za 2012. godinu sa projekcijama za 2013 i 2014. godinu koji sadrži ekonomsku i fiskalnu politiku Vlade sa projekcijama za budzetsku i naredne dve fiskalne godine, izrađuju predlog srednjoročnog i finansijskog plana.

Predlogom srednjoročnog i finansijskog plana direktnih korisnika budzeta, obuhvaćeni su rashodi i izdaci iskazani po budzetskoj klasifikaciji i detaljno pisano obrazloženje rashoda i izdataka kao i izvore finansiranja.

Unapređenje u postupku pripreme finansijskih planova predstavlja utvrđivanje limita po pojedinim budzetskim korisnicima, a koji su utvrđeni u Izveštaju o fiskalnoj strategiji za 2012. godinu sa projekcijama za 2013 i 2014. godinu, čime se postiže objektivniji pristup u predlaganju raspodele sredstava, i iskazuje spremnost da se Vladina politika do kraja ispoštuje i efektivno sprovede.

Nakon usvajanja Izveštaja ministar finansija donosi Uputstvo za izradu finansijskih planova za pripremu budzeta, koje sadrži osnovne ekonomske pretpostavke i smernice za pripremu predloga finansijskog plana budzetskog korisnika i nacrta budzeta Republike Srbije, postupak i dinamiku pripreme budzeta Republike Srbije i predloga finansijskih planova direktnih budzetskih korisnika, obim sredstava koji može da sadrži predlog finansijskog plana direktnog korisnika sredstava budzeta za budzetsku godinu i način na koji će korisnici u predlogu finasijskog plana iskazati rashode i izdatke.

U budzetskoj proceduri Ministarstvo razmatra zahteve korisnika budzetskih sredstava sadržane u predlozima njihovih finansijskih planova, imajući u vidu ciljeve u pogledu prihoda i primanja i rashoda i izdataka, podatke i usaglašenost sa smernicama utvrđenim Izveštajem i prioritetima koje utvrđuje Vlada.

Sadržaj obrazloženja po pojedinim budzetskim korisnicima sačinjen je na o snovu dostavljenih obrazloženja u predlozima finsnsijskih planova budzetskih korisnika.

RAZDEO 1 – NARODNA SKUPŠTINA

Narodna skupština odlučuje o promeni Ustava; donosi zakone, druge propise i opšte akte; plan razvoja, prostorni plan, budzet i završni račun; utvrđuje predlog odluke o promeni granice Republike Srbije; utvrđuje teritorijalnu organizaciju u Republici Srbiji; odlučuje o ratu i miru; ratifikuje međunarodne ugovore; raspisuje republički referendum, raspisuje republički javni zajam i odlučuje o zaduživanju Republike Srbije, bira i razrešava: predsednika i potpredsednike Narodne skupštine, predsednika, potpredsednike i ministre u Vladi, guvernera Narodne banke i druge funkcionere određene zakonom; obavlja kontrolu nad radom Vlade i drugih organa i funkcionera odgovornih Narodnoj skupštini u skladu sa Ustavom i zakonom; daje amnestiju za krivična dela, obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom.

Pravni osnov za donošenje skupštinskog budzeta sadržan je u članu 64. Zakona o Narodnoj skupštini, kojim je uređeno da Narodna skupština samostalno utvrđuje i raspolaže sredstvima za njen rad, odnosno utvrđuje skupštinski budzet koji je sastavni deo budzeta Republike Srbije.

Postupak za utvrđivanje skupštinskog dela budzeta se uređuje navedenim zakonom i Poslovnikom Narodne skupštine.

Predlog skupštinskog budzeta priprema se u skladu sa zakonom kojim se uređuje budzetski sistem i navedenim poslovnikom i podnosi nadležnom odboru Narodne skupštine, koji ga dostavlja ministarstvu nadležnom za finansije na mišljenje. Ministar finansija dostavlja obrazloženo mišljenje nadležnom odboru Narodne skupštine i neposredno se izjašnjava na sednici ovog odbora, radi postizanja saglasnosti.

U slučaju postizanja saglasnosti nadležni odbor Narodne skupštine utvrđuje skupštinski budzet, koji se bez izmena uključuje u nacrt budzeta Republike Srbije. Ako se ne postigne saglasnost između nadležnog odbora Narodne skupštine i Ministarstva finansija, ministarstvo predlog skupštinskog budzeta uključuje u nacrt budzeta Republike Srbije, a Vlada bez izmena u predlog zakona o budzetu Republike Srbije. Pri tome, Vlada u obrazloženju predloga zakona navodi razloge zbog kojih ministarstvo finansija smatra da predlog skupštinskog budzeta nije prihvatljiv.

U skladu sa napred navedenim odredbama Zakona o Narodnoj skupštini, postignuta je saglasnost na Predlog skupštinskog budzeta za 2012. godinu, koji je dostavljen Ministarstvu finansija.

U okviru sredstava za ovog budzetskog korisnika planiraju se sredstva potrebna za rad narodnih poslanika.

Finansijsko-materijalna prava narodnih poslanika regulisana su Zakonom o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a bliže uređena odlukama Administrativnog odbora.

Prema Zakonu o primanjima narodnih poslanika, narodni poslanik ima pravo na platu, naknadu troškova za vršenje poslaničke dužnosti (poslanički dodatak), troškove korišćenja sopstvenog vozila, troškove hotelskog smeštaja za vreme zasedanja Narodne skupštine, poslaničkih grupa i odbora (poslanička naknada) i druga prava predviđena ovim Zakonom: pravo na troškove službenog puta u inostranstvo, pravo na naknadu zakupnine stana, pravo na naknadu troškova za odvojeni život, pravo na otpremninu, pravo na besplatan prevoz u železničkom, drumskom, javnom gradskom i rečnom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 411 – Plate, dodaci i naknade, opredeljena su za finansiranje plata narodnih poslanika, kao i za plate narodnih poslanika koji mogu ostvariti pravo na platu 6 meseci po isteku poslaničke funkcije, s obzirom da se u 2012. godini planira sprovođenje izbora za narodne poslanike.

Pravo na platu poslanika na stalnom radu trenutno ostvaruje 204 narodnih poslanika, 37 narodnih poslanika ne prima punu platu, 8 narodnih poslanika prima samo poslanički dodatak (paušal), a 1 narodni poslanik ne koristi ova prava u Narodnoj skupštini.

Sredstva za socijalne doprinose na teret poslodavca ( ekonomska klasifikacija 412), planirana su za finansiranje socijalnih doprinosa prema važećim propisima o stopama socijalnih doprinosa.

Sredstva za naknade u naturi (ekonomska klasifikacija 413), planirana su za finansiranje korišćenja mesta za parkiranje. Narodni poslanici imaju pravo na besplatno korišćenje mesta za parkiranje putničkog automobila u 3 garaže u Beogradu u dane kada službeno borave u Beogradu u vezi sa obavezama koje imaju u Narodnoj skupštini odnosno njenim radnim telima.

Sredstva planirana za naknade za troškove za zaposlene (ekonomska klasifikacija 415), planirana su za finansiranje prava na zakup stana u Beogradu i naknadu za odvojen život od porodice u skladu sa Odlukom Administrativnog odbora 28. broj 120-679/06 iz marta 2009. godine.

Sredstva planirana za poslanički dodatak (ekonomska klasifikacija 417), namenjena su za finansiranje prava narodnih poslanika na poslanički dodatak u mesečnom paušalnom iznosu za vršenje poslaničke dužnosti u izbornoj jedinici, u visini od 40% neto plate narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini.

Sredstva planirana za stalne troškove (ekonomska klasifikacija 421), namenjena su za korišćenje službenog mobilnog telefona predsednika Narodne skupštine, a na osnovu Odluke o korišćenju službenih telefona u prostorijama Narodne skupštine 28. broj 404-727/09, koju je doneo Administrativni odbor na sednici održanoj 5. marta 2009. godine.

Sredstva planirana za troškove službenih putovanja u zemlji (ekonomska klasifikaciji 4221), namenjena su za finansiranje prava narodnih poslanika na naknadu troškova za vreme održavanja sednica Narodne skupštine, sednica odbora i radnih tela, koje se održavaju u sedištu i van sedišta Narodne skupštine, kao i učestvovanje na javnim slušanjima, okruglim stolovima, seminarima, konferencijama i drugim skupovima od značaja za vršenje poslaničke funkcije.

Sredstva planirana za troškove službenih putovanja u inostranstvo (ekonomska klasifikacija 4222), namenjena su za finansiranje službenih putovanja narodnih poslanika radi realizacije planiranih poseta parlamentima drugih država i učešća na skupovima u organizaciji Evropskog parlamenta, regionalnih institucija, regionalnih foruma, kao i drugih međunarodnih organizacija i institucija.

U Narodnoj skupštini se obrazuju delegacije za učešće u radu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) kao i delegacije za učešće u radu drugih multilateralnih parlamentarnih institucija (Parlamentarna skupština NATO, Parlamentarna skupština Mediterana, Parlamentarna skupština Saveta Evrope, Parlamentarna skupština Frankofonije, Parlamentarna skupština Centralno – evropske inicijative, Parlamentarna skupština Crnomorske ekonomske saradnje i druge).

Saradnja sa parlamentima zemalja u regionu odvija se kroz Regionalni sekretarijat za parlamentarnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi koji ima sedište u Sofiji, Regionalni savet za saradnju u Jugoistočnoj Evropi sa sedištem u Sarajevu, kroz Konferencije odbora za evropske integracije zemalja učesnica procesa stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope (KOSAP), kao i kroz bilateralne odnose sa parlamentima država u regionu.

Sredstva planirana za usluge po ugovoru (ekonomska klasifikacija 423), namenjena su za usluge štampanja materijala (vizit karte i ostalo), reprezentaciju i ostale usluge.

GLAVA 1.1 – NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE

Služba Narodne skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Narodne skupštine, njenih odbora, narodnih poslanika i poslaničkih grupa, kao i određene poslove Republičke izborne komisije.

Kod ovog budzetskog korisnika planirana su sredstva za finansiranje rashoda vezanih za obezbeđenje uslova za rad Službe Narodne skupštine, redovan rad Republičke izborne komisije i za sprovođenje izbornih aktivnosti planiranih za 2012. godinu.

Pri proceni potrebnih finansijskih sredstava Republička izborna komisija je imala u vidu zakonske rokove za sprovođenje redovnih izbora za narodne poslanike. Naime, mandat narodnim poslanicima ovog saziva Narodne skupštine ističe 11. juna 2012. godine, što znači da izbori za narodne poslanike treba da budu raspisani do 13. marta 2012. godine.

Na osnovu iznetog, Republička izborna komisija je donela Odluku 02 broj 400-168/11 od 21. novembra 2011. godine, kojom je planirala sredstva za sprovođenje izbora za narodne poslanike u iznosu od 1.144.700.000 dinara.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 411 – Plate, dodaci i naknade, namenjena su za finansiranje plata zaposlenih u Službi Narodne skupštine na osnovu Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Kadrovskog plana Narodne skupštine za 2012. godinu, kao i dodatnog povećanja broja zaposlenih u stručnim službama Narodne skupštine.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca, namenjena su za finansiranje socijalnih doprinosa prema važećim propisima o stopama socijalnih doprinosa. Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 413 – Naknade u naturi, namenjena su za finansiranje rashoda za parkiranje i novogodišnje paketiće za decu zaposlenih.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 414 – Socijalna davanja zaposlenima, namenjena su za finansiranje naknade za bolovanja preko 30 dana, naknade za porodiljska odsustva, otpremnine u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice, otpremnine u slučaju ukidanja radnog mesta usled usvajanja novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice zaposlenog.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 415 – Naknade troškova za zaposlene, planirana su za finansiranje naknada za prevoz na posao i sa posla.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 416 – Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi planirana su za nagrade zaposlenima u Stručnim službama, kao za finansiranje aktivnosti biračkih odbora, radnih tela, Republičke izborne komisije i naknade za sprovođenje izbora u inostranstvu. Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi planirana su za troškove platnog prometa i bankarskih usluga za potrebe Stručne službe i troškove Republičke izborne komisije za sprovođenje izbora u 2012. godini; energetske usluge koje obuhvataju planirane rashode za izmirenje obaveza prema javnim komunalnim preduzećima za utrošenu električnu energiju, za grejanje i nabavku uglja; komunalne usluge (usluge vodovoda i kanalizacije); održavanje zelenila, za dezinsekciju i deratizaciju, dimničarske usluge, odmašćivanja termoblokova i klima komora i kotlova, za usluge odnošenja opasnog materijala, doprinosi za korišćenje vode, sredstva za gradsko građevinsko zemljište, usluge čišćenja snega na platoima ispred objekata Narodne skupštine); usluge komunikacija (rashodi nastali korišćenjem fiksnih telefonskih linija u objektima Narodne skupštine na Trgu Nikole Pašića broj 13 i Kralja Milana br. 14 i 16, kao i rashodi vezani za izbornu aktivnost Republičke izborne komisije; troškove osiguranja koji su namenjeni za finansiranje osiguranja objekta i zaposlenih u Službi Narodne skupštine; troškove za zakup imovine i opreme za Republičku izbornu komisiju (izborna aktivnost za izbore za narodne poslanike) i za finansiranje zakupa prostora i opreme za simultano prevođenje koja se koristi prilikom poseta stranih delegacija Narodnoj skupštini i ostale troškove (finansiranje TV pretplate i ostalih opštih troškova).

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4221 – Troškovi službenih putovanja u zemlji, planirana su za finansiranje troškova ishrane – dnevica, prevoza i hotelskog smeštaja za obavljanje službenih putovanja u zemlji za vozače i zaposlene u stručnoj službi Narodne skupštine koja su u funkciji izvršenja planiranih aktivnosti skupštinskih odbora, kao i učestvovanje na javnim slušanjima, okruglim stolovima, seminarima, konferencijama i drugim skupovima. Takođe, u okviru ove ekonomske klasifikacije planirana su i sredstva za izbornu aktivnost Republičke izborne komisije.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 4222 – Troškovi službenih putovanja u inostranstvo, planirana su za finansiranje službenih putovanja zaposlenih radi realizacije planiranih poseta parlamentima drugih država i učešća na skupovima u organizaciji Evropskog parlamenta, regionalnih institucija, regionalnih foruma, kao i drugih međunarodnih organizacija i institucija.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru planirana su za: administrativne usluge (angažovanje prevodilaca za strane jezike za potrebe predsednika Narodne skupštine, usluge prevođenja za sve organizacione jedinice i za potrebe Republičke izborne komisije – izborne aktivnosti); kompjuterske usluge (održavanje softvera za redovan rad Narodne skupštine); usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (polaganje stručnih ispita), kao i sredstva za kotizacije, savetovanja tj. prisustva na raznim seminarima radi stručne edukacije zaposlenih i obuke za korišćenje mrežnog softvera; usluge informisanja i štampanja materijala (za Stručne službe, za redovan rad i rad na sprovođenju izbora Republičke izborne komisije, pres klipinga, štampanja, objavljivanja tendera i informacija, informisanja javnosti, usluge novinske agencije za pregled vesti, foto i video servis, ostale medijske usluge; stručne usluge (finansiranje usluga izrade projekata elektronskih i drugih sistema, inženjerske usluge izrade projekta, inženjerske usluge stručnog i konzervatorskog nadzora, ostalo angažovanje stručnjaka za izradu analiza i izveštaja iz oblasti rada odbora); troškovi reprezentacije (za Republičku izbornu komisiju – izborna aktivnost za izbore za narodne poslanike i za rad Stručne službe Narodne skupštine) i ostale opšte usluge, (finansiranje isplate naknada članovima lekarske ekipe, angažovanim licima Službe obezbeđenja i Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u vreme održavanja sednica Narodne skupštine, za rad na povremenim poslovima prenosa materijala i opreme, kurirskim poslovima i dr.).

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge planirana su za medicinske usluge (sistematski pregledi zaposlenih).

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata planirana su za finansiranje redovnog održavanja i popravki instalacija (električnih, grejnih, vodovodnih, protivpožarnih), liftova i trafo stanica, dizel električnog agregata, kao i tekuće popravke i održavanje opreme, (finansiranje redovnog održavanja i popravke opreme).

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal, planirana su za; administrativni materijal namenjen za Republičku izbornu komisiju – izborna aktivnost za izbore za narodne poslanike, za finansiranje rashoda Stručne službe Narodne skupštine i za finansiranje nabavke materijala koji se koristi za štampanje, fotokopiranje, snimanje, umnožavanje i koričenje skupštinskih akata i nabavku ostalog kancelarijskog materijala; materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (finansiranje godišnje pretplate na dnevne listove, stručne publikacije i literaturu, pretplata na službene glasnike, službene listove, nabavka raznih zakonskih propisa, kupovina dnevne i mesečne štampe); materijal za saobraćaj (finansiranje nabavke goriva za izborne aktivnosti Republičke izborne komisije); sredstva za nabavku medicinskog materijala (namenjena su za finansiranje nabavke medicinskog materijala za lekarsku ekipu u Domu Narodne skupštine); materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo (finansiranje materijala koji se koristi za održavanje čistoće u objektima Narodne skupštine).

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 4621 – Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama, namenjena su za finansiranje godišnjih članarina u Međunarodnim organizacijama čiji je član Narodna skupština, i to: Međunarodna članarina (OEBS), Parlamentarna skupština mediterana, Interparlamentarna unija, PS Crnomorske ekonomske saradnje, Grupa 12+, članstvo generalnog sekretara parlamenta u Uniji.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 5113 – Kapitalno održavanje zgrada i objekata, namenjena su za finansiranje sledećih namena, i to:

– fasaderski radovi na objektu Trg Nikole Pašića 13, konzervatirsko – restauratorski radovi na preostale tri fasade na objektu Doma Narodne skupštine;

– rekonstrukcija instalacija klimatizacije, ventilacije i grejanja u objektu Trg Nikole Pašića 13, rekonstrukcija klima sistema za malu salu, salu za razgovore i bife u prizemlju objekta Doma Narodne skupštine; rekonstrukcija instalacija vodovoda i kanalizacije objekta Trg Nikole Pašića 13, adaptacija mokrih čvorova u objektu Doma Narodne skupštine;

– rekonstrukcija prilaznih saobraćajnica i trotoara kod objekta Trg Nikole Pašića 13, zamena habajućeg sloja asfalta na trotoaru i prilaznim saobraćajnicama oko objekta Doma Narodne skupštine.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 5122 – Administrativna oprema, namenjena su za finansiranje sledećih namena, i to:

dizel električni agregati, elektronski sistem posebne namene dopuna sistema posebne namene: video sistem za malu salu Doma, video sistem za tri odborske sale Doma, video sistem za veliku salu Doma, opremanje dve odborske sale sistemom DCN, osvetljenje za veliku salu Doma, videokamere za plavi i zeleni salon, video kamere za veliku salu zgrade, video kamere za malu salu zgrade, aktivna mrežna oprema za računarsku mrežu;

tipski kancelarijski nameštaj: zamena starog (oba objekta);

nameštaj izrađen po meri: zamena starog (oba objekta);

klime i split sistemi: zamena starih, neispravnih ili montaža u prostorijama koje ih do sada nisu imale;

računari: 350 radnih stanica za E parlament, 100 računara, 20 štampača (laserski, obični, A4, A3, kolor, multifunkcionalni), portni svičevi (10 48 za VoIP), telefoni (105 komada VoIP);

mobilni telefoni;

aparati za fotokopiranje i umnožavanje: fotokopir aparat u boji srednjeg kapaciteta radi zamene postojećeg, mašina za šivenje žicom, daktilo papučica „Scripta Net“ za potrebe stenobiroa radi zamene postojećeg;

konferencijski sistem;

prijemnici za simultano prevođenje, instalacioni materijal za audio-video, alati i merna oprema, usisivači (zamena starih, nespravnih) i oprema za domaćinstvo (nabavka tepiha – zamena starih, pohabanih i otpisanih).

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 515 – Nematerijalna imovina, namenjena su za finansiranje sledećih namena, i to: licenca za ECDL, softver (za veliku salu), antivirus softver, licence za razni softver, dopuna softvera M.S za upravljanje videom, novi softver za audio snimanje, softver za prevođenje „Trados“, softverska aplikacija za izradu baze podataka za rad biblioteke i za ostale nepredviđene namene.

AKTIVNOST NARODNE SKUPŠTINE KAO DOMAĆINA MEĐUNARODNIH PARLAMENTARNIH AKTIVNOSTI U 2012. GODINI

Na međunarodnom planu Narodna skupština će u 2012. godini biti domaćin:

Parlamentarne posete (okvirno 60 poseta) delegacija predstavničkih tela drugih država, delegacija multilateralnih parlamentarnih institucija i razgovori sa stranim delegacijama i parlamentarcima u Narodnoj skupštini, uključujući i dve posete izvestilaca Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope u pratnji sekretara delegacije uz angažovanje dva poslanika, u trajanju od dva dana;

Poseta članova Odbora Parlamentarne Skupštine NATO-a uz angažovanje pet poslanika i pet zaposlenih, u trajanju od 3 dana;

Posete poslaničkih grupa prijateljstva (PGP),

Sastanak Odbora za ekonomska, tehnološka i ekološka pitanja Parlamentarne skupštine CES u Narodnoj skupštini, koji uključuje oko 30 učesnika iz inostranstva kojima Narodna skupština kao domaćin obezbeđuje smeštaj, prevoz u zemlji, sve obroke i kulturnu aktivnost (ekskurzija). Održava se krajem februara 2012. godine;

Sastanak predsednika parlamenata Jadransko – Jonske inicijative. Sastanak se održava kao redovna aktivnost u okviru predsedavanja Srbije ovom organizacijom;

Drugi sastanci multilateralnih parlamentarnih institucija (okvirno 4);

Konferencija predsednika parlamenata zemalja Parlamentarne Skupštine Jugoistočne Evrope (sastaje se jednom godišnje u okviru predsedavanja PSJIE);

Interparlamentarni sastanak Evropskog pokreta Srbije, koji se održava jednom godišnje naizmenično u Briselu i Beogradu. Narodna skupština je domaćin sastanka u 2012. godini;

Pet konferencija u organizaciji Narodne skupštine (Odeljenja za evropske integracije) sa temama koje su od značaja za proces evropskih integracija.

RAZDEO 2 – PREDSEDNIK REPUBLIKE

Nadležnosti predsednika Republike određene su Ustavom Republike Srbije.

Generalni sekretarijat predsednika Republike je služba koja pruža stručnu i tehničku podršku predsedniku Republike. U Generalnom sekretarijatu vrše se poslovi koji su vezani sa ostvarivanjem prava predsednika Republike na platu i druga prava iz rada, prava supružnika predsednika Republike i prava bivšeg predsednika Republike na naknadu plate, na mesečno primanje pošto mu prestane pravo na naknadu plate, kao i pravo na posebno mesečno primanje.

Sredstva za rad predsednika Republike i Generalnog sekretarijata obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije.

U strukturi predloženih sredstava za ovog budzetskog korisnika, ne računajući troškove plata i doprinosa, najveći deo čine troškovi putovanja (ekonomska klasifikacija 422), gde su planirana sredstva za službena putovanja u zemlji i službena putovanja u inostranstvu za predsednika Republike, članove delegacije (savetnici predsednika Republike, zaposleni u službi protokola i pres službi predsednika Republike, lični pratioci i lica angažovana na obezbeđenju predsednika Republike) i drugih lica u Generalnom sekretarijatu.

Sredstva planirana za usluge po ugovoru (ekonomska klasifikacija 423), odnose se na: usluge prevođenja, naknade za rad po ugovoru o delu (trenutno je angažovano 6 lica za obavljanje poslova van delokruga rada Generalnog sekretarijata), mesečnog održavanja kompjuterskog programa (softvera) za potrebe finansijske službe i pisarnice, polaganja stručnih ispita zaposlenih, usluge informisanja, naknada za rad u Komisiji za pomilovanja i odlikovanja, usluge izrade alata, ordena, medalja, povelja kao i pratećeg materijala za potrebe Kancelarije ordena, reprezentacije koja obuhvata ugostiteljske usluge na sastancima u kabinetima i radnim telima i prilikom prijema stranih i domaćih gostiju i delegacija, kao i troškove poklona koje daje predsednik Republike.

Sredstva planirana za stalne troškove (ekonomska klasifikacija 421), odnose se na usluge komunikacija (PTT troškovi, troškovi mobilnih i fiksnih telefona, interneta i kablovske TV), troškovi osiguranja zaposlenih i osiguranje opreme-vozila.

Sredstva za materijal (ekonomska klasifikacija 426), planirana su za nabavku kancelarijskog materijala (materijal koji zbog hitnosti nabavke ne može da se nabavi preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa), službene odeće i obuće (uniforme) zaposlenima koji imaju pravo prema Posebnom kolektivnom ugovoru republičkih organa (konobari, vozači, kuriri i spremačice), stručne literature i štampe za potrebe zaposlenih.

Sredstva za tekuće popravke i odžavanje (ekonomska klasifikacija 425), planirana su za održavanje opreme (servis i popravka vozila marke „MERCEDES“, koji koristi predsednik Republike) i popravka opreme u vlasništvu Generalnog sekretarijata.

Sredstva za poreze, obavezne takse i kazne (ekonomska klasifikacija 482), planirana su za registraciju putničkog vozila marke „Mercedes“ u vlasništvu Generalnog sekretarijata.

Sredstva za mašine i opremu (ekonomska klasifikacija 512), planirana su za nabavku kancelarijske računarske, elektronske, komunikacione opreme i opreme za ugostiteljstvo. Nabavka navedene opreme uglavnom se vrši preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, a Generalni sekretarijat vrši nabavku iste samo u slučaju hitnosti nabavke kada je u pitanju oprema male vrednosti.

RAZDEO 3 – VLADA

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji i vodi politiku Republike Srbije u okviru Ustava i zakona Narodne skupštine. Vlada izvršava zakone i druge opšte akte Narodne skupštine, tako što donosi opšte i pojedinačne pravne akte i preduzima druge mere, predlaže Narodnoj skupštini zakone, budzet i druge opšte i pojedinačne akte.

Rad Vlade je javan. Vlada je dužna da javnosti omogući uvid u svoj rad, prema zakonu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

GLAVA 3.1 – KABINET PREDSEDNIKA VLADE

Zakonom o Vladi predviđeno je da predsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrši stručne i druge poslove za njegove potrebe.

Uredbom o Kabinetu predsednika Vlade određen je delokrug Kabineta. U skladu sa Uredbom, Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potrebe predsednika Vlade i po njegovom nalogu, a naročito: priprema mere kojima predsednik Vlade vodi i usmerava Vladu i usklađuje rad članova Vlade; priprema obavezna uputstva i posebna zaduženja koja predsednik Vlade daje članovima Vlade, generalnom sekretaru Vlade i direktorima službi Vlade koji su mu odgovorni i stara se o njihovom izvršenju; priprema akte koje predsednik Vlade donosi ili predlaže Vladi; priprema i obrađuje materijale za rad predsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne skupštine; stara se o saradnji predsednika Vlade sa Narodnom skupštinom, predsednikom Republike, drugim državnim organima, predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija; organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje predsednik Vlade.

U okviru tekućih izdataka, pored sredstava za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca i ostalih rashoda za zaposlene, obezbeđuju se i sredstva u okviru sledećih ekonomskih klasifikacija, i to:

421 – Stalni troškovi – najveći iznos sredstava obezbeđuje se za troškove fiksne i mobilne telefonije, zakup prostora (sala ) i prateće opreme za održavanje sastanaka i drugih prezentacija;

422 – Troškovi putovanja – sredstva za finansiranje troškova službenih putovanja u zemlji i inostranstvu za lica angažovana u Kabinetu, u skladu sa očekivanom pojačanom međunarodnom aktivnošću u 2012. godini;

423 – Usluge po ugovoru – najveći iznos sredstava opredeljuje se za stručne usluge, odnosno za isplatu ugovora o delu savetnika koji su angažovani u Kabinetu. Naknada za rad savetnika predsednika Vlade, koji nisu u radnom odnosu u Vladi, isplaćuje se u zavisnosti od složenosti, značaja, obima poslova, oblasti za koju su zaduženi, kao i od dužine angažovanja, u skladu sa Odlukom Vlade o merilima za naknadu za rad savetnika predsednika Vlade i koja ne može biti veća od iznosa koji se dobija množenjem neto osnovice i koeficijenta za obračun plate savetnika predsednika Vlade koji je u radnom odnosu u Vladi. U okviru ove ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva za prevodilačke, ugostiteljske usluge, izradu softvera, kotizacije, reprezentaciju i ostale opšte usluge;

425 – Tekuće popravke i održavanje – sredstva za tekuće popravke i održavanje administrativne, birotehničke i opreme za komunikaciju;

426 – Materijal – sredstva za godišnju pretplatu za stručnu literaturu i razne publikacije, pretplata za „Službeni glasnik RS“, „Privredni pregled“, nabavku dnevne i mesečne štampe i drugi materijal neophodan za nesmetano funkcionisanje Kabineta;

512 – Mašine i oprema – sredstva za nabavku opreme (administrativna oprema, računari i dr.).

GLAVA 3.2 – KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE – ZAMENIKA PREDSEDNIKA VLADE

U skladu sa odredbama Zakona o Vladi, predviđeno je da predsednik Vlade određuje jednog potpredsednika Vlade za prvog potpredsednika Vlade – zamenika predsednika Vlade, koji ga zamenjuje za vreme odsutnosti ili sprečenosti sa svim ovlašćenjima predsednika Vlade, izuzev ovlašćenja na predlaganje izbora ili razrešenja člana Vlade. Prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade pomaže predsedniku Vlade u vođenju i usmeravanju Vlade, staranju o jedinstvu političkog delovanja Vlade i usklađivanju rada članova Vlade.

Uredbom o Kabinetu potpredsednika Vlade određen je delokrug rada Kabineta, u skladu sa čim se i opredeljuju sredstva za rad Kabineta.

Sredstva za tekuće izdatke za Kabinet prvog potpredsednika Vlade – zamenika predsednika Vlade, za 2012. godinu opredeljuju se za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca i ostale rashode za zaposlene, a pored ovih rashoda, u okviru tekućih izdataka, opredeljuju se i sredstva za:

421 – Stalne troškove – najveći iznos sredstava ove ekonomske klasifikacije opredeljuje se za troškove fiksne i mobilne telefonije, zakup prostora (sala) i prateće opreme za održavanje sastanaka i drugih prezentacija;

422 – Troškove putovanja – sredstva za finansiranje troškova službenih putovanja u zemlji i inostranstvu za lica angažovana u Kabinetu koji su u delegaciji sa prvim potpredsednikom, u skladu sa očekivanom pojačanom međunarodnom aktivnošću u 2012. godini;

423 – Usluge po ugovoru – najveći iznos sredstava opredeljuje se za stručne usluge, odnosno za isplatu ugovora o delu savetnika koji su angažovani u Kabinetu. Naknada za rad savetnika prvog potpredsednika Vlade, koji nisu u radnom odnosu u Vladi, isplaćuje se u zavisnosti od složenosti, značaja, obima poslova, oblasti za koju su zaduženi, kao i od dužine angažovanja, u skladu sa Odlukom Vlade o merilima za naknadu za rad savetnika potpredsednika Vlade. Prava i obaveze savetnika uređuju se ugovorom prema opštim pravilima građanskog prava, a naknada za rad prema merilima koja odredi Vlada. U okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva za prevodilačke, ugostiteljske usluge, izradu softvera, kotizacije, reprezentaciju i ostale opšte usluge;

425 – Tekuće popravke i održavanje – sredstva za tekuće popravke i održavanje administrativne, birotehničke i opreme za komunikaciju;

426 – Materijal – sredstva za godišnju pretplatu za stručnu literaturu i razne publikacije, pretplata za „Službeni glasnik RS“, „Privredni pregled“, nabavku dnevne, mesečne i strane štampe i sredstva za rashode za osnovna sredstva u okviru eknomske klasifikacije 512 – Mašine i oprema – namenjena za nabavku opreme (administrativna oprema, računari, mobilni telefoni i dr.).

GLAVA 3.3 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE

– za evropske integracije

U skladu sa članom 13. Zakona o Vladi, potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblastima koje odredi predsednik Vlade, a koji može ovlastiti potpredsednika Vlade da može rukovoditi projektom iz delokruga više organa družavne uprave.

Potpredsednik Vlade za oblast evropskih integracija usmerava i koordinira rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti evropskih integracija.

Za Kabinet potpredsednika Vlade, u 2012. godini, najvećim delom sredstva se opredeljuju za rashode za zaposlene (plate i socijalni doprinosi na teret poslodavca, naknade u naturi, socijalna davanja zaposlenima, naknade troškova za zaposlene, nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi), a pored ovih rashoda opredeljuju se i sredstva za ostale tekuće izdatke, i to za:

421 – Stalne troškove – sredstva za troškove fiksne i mobilne telefonije, zakup prostora (sala) i prateće opreme za održavanje sastanaka i drugih prezentacija;

422 – Troškove putovanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu za lica angažovana za rad u Kabinetu. U skladu sa prioritetima i dugoročnim strateškim ciljevima Republike Srbije, a koji se odnose na pristupanje Evropskoj uniji, kao i na vođenje i koordiniranje procesa pridruživanju Republike Srbije;

423 – Usluge po ugovoru – sredstva za stručne usluge, odnosno za isplatu ugovora o delu savetnika koji su angažovani u Kabinetu. Naknada za rad savetnika potpredsednika Vlade za evropske integracije, koji nisu u radnom odnosu u Vladi, isplaćuje se u zavisnosti od složenosti, značaja, obima poslova, oblasti za koju su zaduženi, kao i od dužine angažovanja, u skladu sa Odlukom Vlade o merilima za naknadu za rad savetnika potpredsednika Vlade. Prava i obaveze savetnika uređuju se ugovorom prema opštim pravilima građanskog prava, a naknada za rad prema merilima koja odredi Vlada. U okviru ove ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva za kompjuterske usluge, ugostiteljske usluge, reprezentaciju, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale opšte usluge;

425 – Tekuće popravke i održavanje – sredstva za tekuće popravke i održavanje administrativne, birotehničke i opreme za komunikaciju;

426 – Materijal – sredstva za godišnju pretplatu za stručnu literaturu i razne publikacije, nabavku dnevne, mesečne i strane štampe i sredstva za rashode u okviru ekoknomske kasifikacije 512 – Mašine i oprema – za nabavku opreme (administrativna oprema, računari i dr.).

GLAVA 3.4 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE

– za privredu i regionalni razvoj

U skladu sa članom 13. Zakona o Vladi, potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblastima koje odredi predsednik Vlade, a koji može ovlastiti potpredsednika Vlade da može rukovoditi projektom iz delokruga više organa državne uprave.

Uredbom o Kabinetu potpredsednika Vlade, ovlašćuje se Kabinet potpredsednika Vlade za privredu i regionalni razvoj, da usmerava i koordinira rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti formulisanja i sprovođenja ekonomske politike i politike privrednog razvoja, da neposredno sarađuje sa drugim ministarstvima o pitanjima iz svog delokruga, da dostavlja podatke i obaveštenja neophodna za rad, obrazuje zajednička stručna tela i projektne grupe radi izvršavanja poslova čija priroda zahteva učešće više organa državne uprave i ostvaruje druge oblike zajedničkog rada i saradnje.

Sredstva, osim sredstava za rashode za zaposlene u 2012. godini, opredeljuju se i za tekuće izdatke, i to:

421 – Stalni troškovi – najveći iznos sredstava obezbeđuje se za troškove fiksne i mobilne telefonije, troškove platnog prometa, kao i za zakup prostora i prateće opreme;

422 – Troškovi putovanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu za lica angažovana za rad u Kabinetu;

423 – Usluge po ugovoru – najveći iznos sredstava opredeljuje se za stručne usluge, odnosno za isplatu ugovora o delu (honorari) savetnika koji su angažovani u Kabinetu. U okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva za kompjuterske usluge, ugostiteljske usluge, reprezentaciju, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale opšte usluge;

425 – Tekuće popravke i održavanje – na ovoj ekonomskoj klasifikaciji obezbeđuju se sredstva za tekuće popravke i održavanje administrativne, birotehničke i opreme za komunikaciju;

426 – Materijal, i to posebno za kancelarijski materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (časopisi, bilteni), kao i za materijal za saobraćaj (benzin);

482 – Porezi, obavezne takse i kazne – u okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za poreze, obavezne takse i kazne i to prvenstveno za izdavanje službenih pasoša i viza;

512 – Mašine i oprema – obezbeđuju se sredstva za nabavku administrativne opreme (računari, štampači, fotokopir aparati, fiksni i mobilni telefoni) i za nabavku druge opreme neophodne za rad Kabineta.

GLAVA 3.5 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE

– za socijalnu politiku i društvene delatnosti

U skladu odredbama Zakona o Vladi, potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblastima koje odredi predsednik Vlade, a koji može ovlastiti potpredsednika Vlade da može rukovoditi projektom iz delokruga više organa državne uprave.

Uredbom o Kabinetu potpredsednika Vlade određen je delokrug kabineta potpredsednika Vlade za socijalnu politiku i društvene delatnosti da usmerava i koordinira rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti formulisanja i sprovođenja socijalno odgovorne politike, i to Ministarstva finansija u domenu obezbeđenja sredstava i blagovremene isplate penzija, Ministarstva rada i socijalne politike u domenu strategije razvoja i realizacije politike penzija i Ministarstva zdravlja u domenu obezbeđivanja zdravstvene zaštite za najsiromašnije slojeve stanovništva.

Sredstva za tekuće izdatke za Kabinet potpredsednika Vlade, za 2012. godinu opredeljuju se za rashode za zaposlene (plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, naknade u naturi, socijalna davanja zaposlenima i naknade troškova za zaposlene), a osim ovih rashoda, u okviru tekućih izdataka, opredeljuju se i sredstva na ekonomskim klasifikacijama, i to:

421 – Stalni troškovi – u okviru koje se najveći iznos sredstava opredeljuje za troškove fiksne i mobilne telefonije, troškove zakupa prostora i prateće opreme;

422 – Troškovi putovanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu za lica angažovana za rad u Kabinetu, a u vezi problematike reforme penzionog sistema, izbeglica i readmisije;

423 – Usluge po ugovoru – najveći iznos sredstava opredeljuje se za stručne usluge, odnosno za isplatu ugovora o delu (honorari) za tri savetnika koji su angažovani u Kabinetu. U okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se i sredstva za kompjuterske usluge, ugostiteljske usluge, reprezentaciju, usluge informisanja javnosti, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale opšte usluge;

425 – Tekuće popravke i održavanje – na ovoj ekonomskoj klasifikaciji obezbeđuju se sredstva za tekuće popravke i održavanje administrativne, birotehničke i opreme za komunikaciju;

426 – Materijal – obezbeđuju se sredstva za godišnju pretplatu za stručnu literaturu i razne publikacije, nabavku dnevne, mesečne i strane štampe;

483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova – sredstva su namenjena za otvaranje ove ekonomske klasifikacije;

512 – Mašine i oprema, u okviru ove ekonomske klasifikacije obezbeđuju se sredstva za nabavku administrativne opreme (računari, štampači, fotokopir aparati, fiksni i mobilni telefoni) i za nabavku druge opreme neophodne za rad Kabineta.

GLAVA 3.6 – GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Uredbom o Generalnom sekretarijatu Vlade osnovan je Generalni sekretarijat kao opšta služba Vlade zadužena za stručne i druge poslove za potrebe Vlade i njenih radnih tela, a koji se odnose na pripremu akata kojima Vlada vodi politiku Republike Srbije u okviru Ustava, vezano za predlaganje zakona, budzeta i drugih opštih i pojedinačnih akata Narodnoj skupštini. Generalni sekretarijat u tom smislu priprema akte kojima Vlada nadzire, usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija i stara se o njihovom izvršenju. Između ostalog, obezbeđuje učestvovanje Vlade i njenih predstavnika u radu Narodne skupštine, drugim državnim i međunarodnim organizacijama.

Posebno su značajne aktivnosti usmerene na obavljanje poslova na planu predlaganja tema i platformi, vođenja pregovora, zaključivanja međunarodnih ugovora, nacrta zakona i ratifikaciji međunarodnih ugovora, njihove primene i tim povodom zaključivanje administrativnih ugovora. U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji osnovana je unutrašnja jedinica – Sektor za međunarodnu saradnju i upravljanje projektima iz razloga koordiniranja rada sa drugim organima državne uprave na poslovima izrade razvojnih projekata u oblasti međunarodne saradnje.

Sredstva za tekuće izdatke u Generalnom sekretarijatu za 2012. godinu opredeljuju se za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, a pored ovih rashoda, u okviru tekućih izdataka, opredeljuju se i sredstva na ekonomskim klasifikacijama, i to:

413 – Naknade u naturi (prevoz zaposlenih na posao i sa posla – markice za prevoz za određeni broj zaposlenih i za nabavku novogodišnjih poklon paketića za decu zaposlenih;

414 – Socijalna davanja zaposlenima, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za porodiljska bolovanja i bolovanja preko 30 dana, koja u toku godine refundira Republički zavod za zdravstveno osiguranje;

415 – Naknade troškova za zaposlene, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za troškove za prevoz zaposlenih na posao i sa posla i za naknade za odvojen život i smeštaj postavljenih i imenovanih lica u skladu sa Uredbom o naknadi troškova i otpremnine državnih službenika i nameštenika.

421 – Stalni troškovi, najveći iznos sredstava opredeljuje se za troškove fiksne i mobilne telefonije, troškove zakupa prostora i prateće opreme radi održavanja sastanaka i drugih prezentacija, usluge pošte, a sredstva se obezbeđuju za ove namene i za Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu i Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Boru;

422 – Troškovi putovanja, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za putovanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu i to prvenstveno za islatu dnevnica, troškova prevoza i smeštaja i drugih troškova koji se priznaju u trošak u skladu sa Uredbom o naknadi i otpremnini državnih službenika i nameštenika, prvenstveno za predsednika Vlade, potpredsednike Vlade i ministre u Vladi. Takođe, obezbeđuju se sredstva za ove namene i za Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu i Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Boru;

423 – Usluge po ugovoru, najveći iznos sredstava ove ekonomske klasifikacije opredeljuje se za stručne usluge, odnosno za isplatu ugovora o delu (honorari) licima angažovanim za poslove koji nisu predviđeni sistematizacijom u Generalnom sekretarijatu, i to za:

– isplatu naknade članovima Komisije za izradu građanskog zakona, u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj 120-6565/2009;

– isplatu naknade članovima Saveta za Međunarodno privatno pravo, u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj 02-377/2011;

– isplatu naknade članovima Radne grupe za nestala lica, u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj 119-2139/2010.

U okviru ove ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva za kompjuterske usluge, ugostiteljske usluge, reprezentaciju, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale opšte usluge, a deo sredstava namenjen je za Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu i Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Boru;

425 – Tekuće popravke i održavanje, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za tekuće popravke i održavanje administrativne, birotehničke i opreme za komunikaciju, a deo sredstava namenjen je za Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu i Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Boru;

426 – Materijal, sredstva ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se za godišnju pretplatu za stručnu literaturu i razne publikacije, pretplata za „Službeni glasnik RS“ – 15 primeraka, „Privredni savetnik“ – 1 primerak, „Cekos“ – 1 primerak, nabavku dnevne, mesečne i strane štampe, nabavku materijala za posebne namene – biodekoracija, zastave za enterijer i eksterijer, kao i nabavku materijala za Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu i Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Boru;

483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova, sredstva se opredeljuju radi izmirenja obaveza prinudne naplate po izvršnim rešenjima sudova. Naime, ovo iz razloga što u presudama kao izvršni dužnik nije naslovljen konkretan državni organ, već Vlada. U tom slučaju, Vlada je u obavezi da poveriocima nadoknadi štetu, odnosno prinudna naplata po pravosnažnim i izvršnim odlukama sudskih organa vrši se iz sredstava Generalnog sekretarijata;

512 – Mašine i oprema – opredeljena su sredstva za nabavku administrativne opreme (računari, štampači, fotokopir aparati, fiksni i mobilni telefoni) i za nabavku druge opreme neophodne za rad i stvaranje optimalnih uslova za rad, a deo sredstava ove ekonomske klasifikacije namenjen je podršci uvođenja elektronske sednice Vlade, ova obaveza još nije završena i nastavlja se u 2012. godini.

GLAVA 3.7 – KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA

Kancelarija za saradnju s medijima osnovana je Uredbom Vlade kao služba Vlade, u skladu sa kojom Kancelarija za saradnju s medijima obaveštava javnost o radu Vlade, ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade; stara se o internom informisanju; izdaje javne i interne publikacije i obavlja druge poslove iz oblasti saradnje s medijima koje joj poveri Vlada.

U Kancelariji su obrazovane osnovne unutrašnje jedinice, i to: Sektor za saradnju s medijima, u okviru koga su obrazovane uže unutrašnje jedinice, i to: Pres služba (obaveštavanje domaće javnosti o radu Vlade), Odsek za saradnju sa stranim medijima (organizacija praćenja aktivnosti članova Vlade van zemlje), Pres kliping (interno informisanje članova Vlade) i Sektor za internet u kome se obavljaju poslovi koji se odnose na prezentaciju rada Vlade putem interneta i prezentaciju najširih informacija o Republici Srbiji.

Najveće učešće u strukturi opredeljenih budzetskih sredstava u 2012. godini, su sredstva za usluge po ugovoru, koje se odnose na usluge informisanja javnosti (Beta, Tanjug, Fonet, Srna…); stručne usluge (troškovi prevođenja i dodatno angažovanje prevodilaca, usluge za izradu softvera koji je potreban Internet odeljenju), usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (kotizacije za seminare, za stručne ispite), usluge štampanja biltena i dr.

Takođe, obezbeđuju se i sredstva u okviru sledećih ekonomskih klasifikacija:

422 – Troškovi putovanja u zemlji i inostranstvu, koji su sastavni deo novinarske delatnosti kojom se bavi Kancelarija za saradnju s medijima, a odnose se prvenstveno na medijsku pratnju premijera na službenim putovanjima;

421 – Stalni troškovi za troškove usluga komunikacija („Eunet“, „Telenor“, „Telekom“), troškove telefona, interneta i mobilnih telefona,

424 – Specijalizovane usluge, za medicinske usluge, sistematski pregled u cilju preventive i sprečavanja bolesti zaposlenih;

425 – Tekuće popravke i održavanje, za popravku i održavanje opreme;

426 – Materijal – za administrativni – kancelarijski materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, za godišnju pretplatu za stručnu literaturu i razne publikacije, s obzirom na delatnost Kancelarije i

512 – mašine i oprema, sredstva za nabavku administrativne opreme (računari, štampači, fotokopir aparati, fiksni i mobilni telefoni) i za nabavku druge opreme neophodne za rad i stvaranje optimalnih uslova za rad.

GLAVA 3.8 – KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Kancelarija za evropske integracije, kao stručna služba Vlade, osnovana je Uredbom o osnivanju Kancelarije za evropske integracije.

Kancelarija, između ostalog, obavlja poslove za potrebe Vlade, povezane sa koordinacijom rada ministarstava, posebnih organizacija i službi, a koje se odnose na koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju pregovora sa Evropskom unijom; koordinaciju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rada zajedničkih tela osnovanih tim sporazumom; koordinaciju pripreme strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju saradnje organa državne uprave sa Evropskom komisijom i drugim stručnim telima Evropske unije, kao i stručnu i tehničku saradnju u procesu pridruživanja i pristupanja sa državama članicama, kandidatima i potencijalnim kandidatima, kao i podsticanje i praćenje usklađivanja propisa Republike Srbije s propisima i standardima Evropske unije.

U okviru ekonomske klasifikacije 414 – Socijalna davanja zaposlenima, sredstva se opredeljuju za porodiljska bolovanja i bolovanja preko 30 dana, koja se u toku godine refundiraju od strane Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

U okviru ekonomske klasifikacije 415 – Naknade troškova za zaposlene, sredstva se opredeljuju za troškove za prevoz zaposlenih na posao i sa posla, u skladu sa Uredbom o naknadi troškova i otpremnine državnih službenika i nameštenika;.

U okviru ekonomske klasifikacije 421 – Stalni troškovi, najveći iznos sredstava obezbeđuje se za troškove fiksne i mobilne telefonije (troškovi komunikacija), i to za 32 fiksne telefonske linije i za 90 post paid brojeva u mreži 064 na osnovu pretplatničkog ugovora za GSM sa Telenorom, troškove naknade za gradsko građevinsko zemljište, troškove zakupa prostora za potrebe rada u Misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji (prema važećem Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji u Kancelariji su sistematizovana dva radna mesta pri Misiji), troškove prateće opreme radi održavanja sastanaka, seminara, radionica i drugih prezentacija kao i za troškove platnog prometa i bankarskih usluga i troškove osiguranja.

U okviru tekućih izdataka znatan iznos sredstava opredeljuje se na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja, u zemlji i inostranstvu. Ovi troškovi obuhvataju islatu dnevnica, troškove prevoza i smeštaja i drugih troškova koji se priznaju u trošak u skladu sa Uredbom o naknadi i otpremnini državnih službenika i nameštenika. Takođe, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se i sredstva za troškove putovanja u okviru redovnog rada kao i troškovi transporta.

U okviru ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru, najveći iznos sredstava opredeljuje se za stručne usluge i usluge prevođenja (angažovanje stručnih prevodilaca za prevođenje stručnog materijala u procesu pridruživanja, simultano prevođenje na sastancima USD-a, konferencijama, seminarima i dr.), usluge jezičke redakture prevoda pravnih tekovina Evropske unije, izrada softvera i održavanje računara, kompjuterske usluge, ugostiteljske usluge, reprezentacija, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale opšte usluge, a znatan deo sredstava opredeljuje se za troškove kotizacije, štampanja biltena, časopisa i publikacija, objavljivanje tendera i informativnih oglasa i troškove stručnih ispita;

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 425 – Tekuće popravke i održavanje obezbeđuju se sredstva za tekuće popravke i održavanje administrativne, birotehničke i opreme za komunikaciju.

U okviru ekonomske klasifikacije 426 – Materijal, opredeljuju se sredstva za neophodan kancelarijski materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i materijal za saobraćaj i posebne namene.

U okviru ekonomske klasifikacije 482 – Porezi, obavezne takse i kazne, opredeljuju se sredstva za izmirenje obaveza za izdavanje službenih pasoša.

U okviru ekonomske klasifikacije 512 – Mašine i oprema, opredeljena su sredstva za nabavku administrativne opreme (računara, štampača, fotokopir aparata, fiksnih i mobilnih telefona) i druge opreme neophodne za rad.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 515 – Nematrijalna imovina, opredeljuju se sredstva za kupovinu softvera koji se koristi u procesu prevođenja i za kupovinu licenci za korišćenje operativnih sistema.

GLAVA 3.9 – SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Savet za borbu protiv korupcije obrazovan je Odlukom Vlade kao stručno – savetodavno telo Vlade, sa zadatakom da sagledava aktivnosti u borbi protiv korupcije, da predlaže Vladi mere koje treba preduzeti u cilju efikasne borbe protiv korupcije i prati njihovo sprovođenje i daje inicijative za donošenje propisa, programa i drugih akata i mera u ovoj oblasti.

U cilju ispunjenja zadataka određenih Odlukom o obrazovanju, Savet prati primenu i sprovođenje antikorupcijskih zakona, analizira pojedinačne slučajeve korupcije i dostavlja mišljenja i predloge Vladi za dopune i izmene propisa radi ispravljanja uočenih nedostataka. Posebna pažnja usmerena je na praćenje sprovođenja Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

Sredstva za rashode za zaposlene i tekuće izdatke obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije, i to za:

421 – Stalne troškove, za troškove fiksne i mobilne telefonije, dok tehničko-administrativnu podršku Savetu obezbeđuje Generalni sekretarijat Vlade;

422 – Troškove putovanja, za putovanja u zemlji i inostranstvu. U okviru ove ekonomske klasifikacije obezbeđuju se sredstva u skladu sa pojačanom aktivnošću Saveta i na sve veću međunarodnu aktivnost i veliki broj poziva za učestvovanje na međunarodnim konferencijama i savetovanjima iz oblasti borbe protiv korupcije;

423 – Usluge po ugovoru, najveći iznos sredstava opredeljuje se za stručne usluge, odnosno za isplatu naknada za rad članova Saveta kao i za usluge eksternih eksperata koje Savet povremeno angažuje za svoje analize. U okviru ove aproprijacije, takođe, obezbeđuju se sredstva za usluge prevođenja izveštaja i analiza Saveta, usluge tehničkog održavanja internet prezentacije, usluge informisanja i sredstva za ugostiteljske usluge i reprezentaciju;

426 – Materijal, u okviru koje se opredeljuju sredstva za kancelarijski materijal i nabavku pisanih i elektronskih medijskih izveštaja i drugog administrativnog materijala.

GLAVA 3.10 – SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

Služba za upravljanje kadrovima obrazovana je Uredbom o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima i zadužena je za stručne poslove vezane za upravljanje kadrovima u državnoj upravi.

Nadležnost Službe za upravljanje kadrovima utvrđena je Uredbom o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima.

Služba obavlja stručne poslove vezane za upravljanje kadrovima u ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga; oglašava javne konkurse za popunjavanje položaja i izvršilačkih radnih mesta u organima i stara se o pravilnom sprovođenju konkursa; priprema za Vladu predlog kadrovskog plana organa i stara se o pravilnom sprovođenju donesenog kadrovskog plana; stara se o usklađenom preuređenju državne uprave, što uključuje razvoj službeničkog sistema, iniciranje donošenja propisa kojima se uređuje radnopravni položaj državnih službenika i nameštenika i učestvovanje u njegovoj pripremi; daje mišljenja o pravilnicima o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organima; pruža stručnu pomoć organima u vezi sa upravljanjem kadrovima i unutrašnjim uređenjem; vodi centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i nameštenicima u organima; vodi evidenciju internog tržišta rada u organima; pomaže državnim službenicima u vezi sa njihovim premeštajem i radom u projektnim grupama i pomaže organima u rešavanju kadrovskih potreba; priprema za Vladu predlog programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika i organizuje stručno usavršavanje saglasno donesenom programu; obavlja stručno-tehničke i administrativne poslove za Visoki službenički savet i Žalbenu komisiju Vlade i stara se o uslovima i sredstvima za njihov rad; oglašava interne i javne konkurse za popunjavanje položaja u Republičkom javnom pravobranilaštvu; stara se o pravilnom sprovođenju konkursa; obavlja i druge poslove značajne za upravljanje kadrovima koje joj poveri Vlada i poslove koji su određeni zakonom ili propisom Vlade.

U okviru tekućih izdataka, pored sredstava za plate i doprinose, opredeljuju se i sredstva za ostale rashode za zaposlene (naknade u naturi, socijalna davanja zaposlenima, naknade troškova za zaposlene, nagrade, bonuse i ostale posebne rashode).

Sredstva za ostale tekuće izdatke u Službi za upravljanje kadrovima opredeljuju se po ekonomskim klasifikacijama, i to:

421 – Stalni troškovi, sredstva se opredeljuju za komunalne usluge (naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, poslovni prostor u Palati Srbija), usluge komunikacija (fiksni i mobilni telefoni), troškove osiguranja stalno zaposlenih i sredstva za procenu rizika radnih mesta;

422 – Troškovi putovanja, u okviru ove ekonomske klasifikacije sredstva se opredeljuju za isplatu dnevnica, putnih troškova i troškova smeštaja na službenom putovanju u zemlji, a iz razloga što se ovi troškovi plaćaju za članove konkursnih komisija koji imaju potrebu putovanja u upravne okruge, područne jedinice u kojima se radna mesta popunjavaju. Službena i studijska putovanja u inostranstvo, obuhvataju takođe dnevnice, putne troškove i troškove smeštaja, a vezana su za međunarodnu saradnju i edukaciju kadrova. Na visinu ovih naknada primenjuje se Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika;

423 – Usluge po ugovoru, u okviru koje se opredeljuju sredstva i to: za administrativne usluge (usluge prevođenja, računovodstvene usluge), kompjuterske usluge (izrada softvera, registar propisa INDOK i redovno održavanje aplikativnog softvera za Centralnu kadrovsku evidenciju – PERBITVIEWS, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (kotizacije za seminare, stručna savetovanja i sajmovi), stručni ispiti zaposlenih, usluge informisanja (objavljivanje javnih konkursa, troškovi štampanja sertifikata i publikacija, usluge informisanja javnosti i medijske usluge) i stručne usluge (isplata naknade predsedniku i članovima Visokog službeničkog saveta – 8 članova u skladu sa Zakonom o državnim službencima i Odlukom Vlade o naknadama za rad predsednika i članova Visokog službeničkog saveta 05 Broj: 121-4695/2006 od 27. jula 2006. godine i članovima Žalbene komisije Vlade u skladu sa Zakonom o državnim službencima i Odlukom Vlade o naknadama za rad članova žalbenih komisija 05 Broj: 110-8589/2006 od 21. septembra 2006. godine, naknade članovima konkursnih komisija za sprovođenje konkursa, isplatu autorskih ugovora za sprovođenje obuka državnih službenika i objavljivanje konkursa za popunjavanje položaja i izvršilačkih radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade i upravnim okruzima, kao i za usluge za domaćinstvo, ugostiteljstvo i reprezentaciju;

426 – Materijal, u okviru kojih se opredeljuju sredstva za pokriće troškova održavanja i servisiranja računarske, telekomunikacione, ugradne, fotografske i druge opreme, kao i za nabavku administrativnog materijala i materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (testovi Centra za primenjenu psihologiju – Društva psihologa Srbije za testiranje kandidata za popunjavanje položaja i izvršilačkih radnih mesta, stručna literatura, službeni glasnici i dr.);

512 – Mašine i oprema, sredstva u okviru ove ekonomske klasifikacije potrebno je obezbediti za nabavku računarske i druge opreme koju nije moguće nabaviti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

GLAVA 3.11 – SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZAOPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

Služba Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa osnovana je Odlukom Vlade.

Delokrug poslova Službe je obavljanje stručnih, administrativnih, informatičkih, finansijsko – materijalnih, računovodstvenih i pratećih tehničkih poslova za potrebe Koordinacionog tela, a čiji je osnovni cilj političko – bezbednosna stabilizacija i ekonomsko – socijalni razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, utvrđen Programom.

Za tekuće izdatke, pored izdataka za plate i doprinose, izdvajaju se sredstva i za ostale rashode za zaposlene, u okviru ekonomskih klasifikacija i to:

414 – Socijalna davanja zaposlenima, u okviru koje se opredeljuju sredstva za naknade za bolovanje preko 30 dana i porodiljsko bolovanje, koja se u toku godine refundiraju od strane Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ;

415 – Naknade troškova za zaposlene u okviru koje se isplaćuju naknade za prevoz sa posao i sa posla i naknade za smeštaj postavljenih i imenovanih lica, a u skladu sa Uredbom o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica;

421 – Stalni troškovi, značajna sredstva se izdvajaju za troškove komunikacija (fiksni i mobilni telefoni kancelarija u Beogradu, Preševu, Bujanovcu i Medveđi). Sredstva za ove troškove planirana su na osnovu prosečnih mesečnih troškova impulsa za kancelarije Službe u ovim opštinama;

422 – Troškovi putovanja, u okviru koje se opredeljuju sredstva za troškove putovanja u okviru redovnog rada, troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, čime su obuhvaćena učestvovanja u svim aktivnostima i sastancima sa predsednicima opština i predstavnicima međunarodnih organizacija;

423 – Usluge po ugovoru, najveći iznos sredstava ove ekonomske klasifikacije opredeljuje se za administrativne usluge (prevođenje knjiga, testova i drugih materijala neophodnih za odvijanje nastave na srpskom i albanskom jeziku, prevođenje knjiga za treću godinu pravnog i ekonomskog fakulteta visokoškolskih jedinica niškog univerziteta u Medveđi i prevođenje informacija, studija, zakonskih tekstova i odluka sa albanskog i engleskog jezika i obrnuto, radi dostavljanja i prezentovanja domaćoj javnosti i međunarodnim organizacijama), u skladu sa Zaključkom Vlade kojim je preuzeta obaveza prvođenja knjiga za potrebe odeljenja navedenih visokoškolskih ustanova, stručne usluge – usluge angažovanja spoljnih saradnika u kancelarijama Službe, zbog specifične političke situacije na području tri opštine na jugu Srbije i ostale usluge (kompjuterske, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavrašavanja zaposlenih i usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo).

424 – Specijalizovane usluge, u 2012. godini, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za angažovanje stručnjaka za specijalizovane stručno-konsultantske aktivnosti radi zaštite i nastavka ispitivanja na arheološkom lokalitetu Kakle – opština Bujanovac i stručnih institucija iz oblasti obrazovanja, kulture i poljoprivrede;

425 – Tekuće popravke i održavanje, sredstva u okviru ove ekonomske klasifikacije, najvećim delom se opredeljuju za popravke i održavanje službenih vozila, nabavku rezervnih delova za komunikacionu, birotehničku i administrativnu opremu;

426 – Materijal sredstva se opredeljuju u skladu sa potrebama za redovno funkcionisanje Službe (održavanje službenih vozila, komunikacione opreme, birotehničke i administrativne opreme, nabavka materijala za saobraćaj, administrativnog i materijala za stručno usavršavanje zaposlenih);

Najznačajnija sredstva opredeljuju se u okviru ekonomske klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti. U toku 2012. godine Koordinaciono telo planira da nastavi sa realizacijom programskih zadataka na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa. Planirana sredstva će u najvećoj meri biti utrošena za završetak projekata započetih u toku 2009, 2010. i 2011. godine kao i za nove projekte koji se odnose na stvaranje uslova za bolji i kvalitetniji život stanovništva (izgradnja puteva, vodosnabdevanje, elektrosnabdevanje, izgradnja i rekonstrukcija škola, i drugih komunalnih projekata na teritoriji ove tri opštine). Osnov za prenos sredstava ove aproprijacije je Program rasporeda i korišćenja sredstava, koji se donosi na sednici Predsedništva Koordinacionog tela, na osnovu predloga projekata predsednika opština.

U 2012. godini opredeljuju se značajna sredstva u okviru ekonomske klasifikacije 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta. Sredstva sa ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se za stipendiranje srednjoškolaca koji pohađaju nastavu u školama na teritoriji opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i studenata koji studiraju na Ekonomskom i Pravnom fakultetu visokoškolskih jedinica niškog univerziteta u Medveđi za školsku 2011/2012 godinu, na osnovu prethodno sprovedenog konkursa, za nabavku đačkih torbi i školskog pribora za đake prvake kao i za prevoz učenika. Sredstva su namenjena i za jednokratne pomoći osobama sa posebnim potrebama, samohranim majkama i deci bez roditeljskog staranja u saradnji sa opštinskim institucijama za socijalni rad.

Svi navedeni projekti započeti su sa realizacijom 2009. godine, te se sredstva ove ekonomske kalsifikacije opredeljuju za nastavak realizacije istih s obzirom da su naišli na izuzetno pozitivan prijem kod lokalnog stanovništva.

481 – Dotacije nevladinim organizacijama – sredstva za dotacije nevladinim organizacijama opredeljuju se za nastavak politike Koordinacionog tela u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. Sa politikom podrške nevladinim organizacijama i jačanja građanskog aktivizma Služba Koordinacionog tela je započela 2009. godine, a takvu politiku je nastavila i u 2010. i 2011 godini. Osnovni cilj ovakve politike Koordinacionog tela je razvoj civilnog društva i jačanje procesa integracije opština na jugu Srbije u političke i društvene tokove u Republici Srbiji. Sredstva se opredeljuju za dalje unapređenje organizacija civilnog društva u tri opštine u oblasti kulture, sporta, informisanja, zaštite prava zajednica, obrazovanje stanovništva na planu poznavanja ustavom zagarantovanih prava, poštovanja ljudskih prava, izgradnji, mira, demokratije i tolerancije. Posebna pažnja u okviru ovog dela programa Koordinacionog tela ukazuje se omladinskim projektima i omladinskim organizacijama koje približavaju mlade svih etničkih zajednica.

Služba Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa raspisuje konkurse za dodelu sredstava nevladinim organizacijama tri puta u toku godine, a komisiju čine predstavinici Službe i opština Preševo, Bujanovac i Medveđa koja odlučuje o projektima koji unapređuju kvalitet života u pomenutim opštinama. U protekle dve godine Koordinaciono telo je odobrilo sredstva za preko 30 projekata koje su realizovale nevladine organizacije, ali i organizacije iz drugih delova Republike Srbije. Efekti projekata ukazuju na neophodnost nastavka ovakve politike prema nevladinim organizacijama, posebno imajući u vidu da je pažnja podjednako posvećena svim zajednicama koje žive na jugu Srbije iz kog razloga su formirane multietničke nevladine organizacije, ogranizovan niz kulturnih aktivnosti, podeljeni besplatni udzbenici za učenike iz najugroženijih socijalnih kategorija, omogućeno pravovremeno informisanje romske populacije, itd.

512 – Mašine i oprema, u okviru ove ekonomske klasifikacije sredstva se opredeljuju za nabavku mašina i opreme (računarska oprema, oprema za simultano prevođenje, štampači i komunikaciona oprema), koja je posebno neophodna za nesmetano funkcionisanje visokoškolske jedinice Univerziteta u Subotici – fakulteta u Bujanovcu, koji je otvoren u novembru 2011. godine.

GLAVA 3.12 – AVIO-SLUŽBA VLADE

Avio-služba Vlade obrazovana je kao služba Vlade Uredbom o osnivanju Avio-službe u skladu sa kojom Služba obavlja poslove koji se odnose na pružanje usluga prevoza vazduhoplovima za službene potrebe Narodne skupštine, predsednika Republike i predsednika Vlade i da pruža usluge prevoza vazduhoplovom i za potrebe trećih lica, uz naknadu i po tržišnim uslovima.

Avio-služba Vlade je deo sistema vazdušnog saobraćaja i pre svega, ova služba može uspešno funkcionisati samo na principima na kojima je uspostavljen vazdušni saobraćaj. Takođe, obim poslova Službe zavisi od potreba korisnika usluga.

Avio-služba Vlade poseduje u vlasništvu dva aviona: FALCON 50, proizveden 1981. godine, koji može da se koristi za prevoz po celom svetu i LEARJET 31 A, proizveden 1991. godine, koji se koristi za prevoz po Evropi, Aziji i Africi, a što znatno poskupljuje njihovo održavanje i tehničke izmene na elektronskoj opremi u skladu sa evropskim standardima, s obzirom da su avioni stari preko 25 godina.

Deo rashoda za tekuće izdatke finansira se iz sopstvenih prihoda, koje Avio-služba ostvaruje pružanjem usluga trećim licima uz naknadu i po tržišnim uslovima.

Za rashode za zaposlene, pored sredstava za plate i doprinose, sredstva se opredeljuju i za ostale rashode za zaposlene i tekuće izdatke u okviru ekonomskih klasifikacija, i to:

421 – Stalni troškovi, sredstva se opredeljuju za troškove komunikacija (fiksni i mobilni telefoni, internet, dostava pošte), zakup opreme (avansno plaćanje pregleda, remonta i modifikacije avionskih motora za avion LEARJET 31 A, koji se plaća mesečno, čime se izbegavaju i umanjuju troškovi za nabavku i održavanje opreme – motora ), osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje specijalnih vozila.

422 – Troškovi putovanja, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za troškove putovanja u okviru redovnog rada, troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu. Posebno se opredeljuju sredstva za troškove puta i smeštaja za obuku pilota i letačkog osoblja, kao i za rekreaciju pilota u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju, u skladu sa kojim pilotima pripada 15 kalendarskih dana u toku jedne godine.

423 – Usluge po ugovoru, najveći iznos sredstava ove ekonomske klasifikacije opredeljuje se za troškove usluga obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, i to za osvežavanje znanja pilota, stručne provere na uređajima za simulaciju leta i to u međunarodnim centrima, za redovnu godišnju nastavu letačkog i neletačkog osoblja, aerodromske takse u zemlji i inostranstvu, za naknade koje se uplaćuju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva za preglede oba vazduhoplova i za produženje dozvola letačkog, neletačkog i kabinskog osoblja.

424 – Specijalizovane usluge, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za zdravstvenu zaštitu letačkog i tehničkog osoblja po ugovoru, odleđivanje vazduhoplova, kalibraža alata i opreme i dr.

425 – Tekuće popravke i održavanje, sredstva se opredeljuju u skladu sa potrebama za redovno funkcionisanje Službe (kompletno tehničko održavanje vazduhoplova i prateće opreme).

U troškove radova tehničkog održavanja aviona FALKON 50, glavni udeo imaju troškovi radova na motorima. Sistemom tehničkog održavanja na motorima Honeywell TFE 71 koji su ugrađeni na avion FALKON 50, predviđeni su sledeći radovi:

– inspekcija tople sekcije motora br 3. (MPI), koja se vrši na 12.666 sati naleta aviona, na svakih 1.400 sati, a što je moralo biti obavljeno do decembra 2010. godine;

– generalna revizija motora broj 1. (ON) koja se vrši na 12.476 sati naleta aviona, na svakih 4.200 sati, a što je moralo biti obavljeno do avgusta 2010. godine.

Program redovnog održavanja motora propisan je od strane proizvođača motora i odobren od strane naših vazduhoplovnih vlasti – Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, a obavlja se u radionicama ovlašćenim od strane proizvođača i odobrenim od strane evropskih i naših vazduhoplovnih vlasti.

Sredstva ove ekonomske klasifikacije koriste se i za nabavku rezervnih delova za linijsko održavanje i izvođenje redovnih radova na avionima, kao i za vanredne kvarove aviona;

426 – Materijal, sredstva ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se za nabavku administrativnog materijala, HTZ opreme, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, nabavku stručne literature, pilotske dokumentacije, nabavku i reviziju obavezne tehničke dokumentacije proizvođača aviona i motora koja obuhvata ažuriranje navigacijskih baza podataka i sistem za praćenje parametara rada motora, materijala za saobraćaj, materijala za održavanje higijene i ugostiteljstvo i materijala za posebne namene (punjenje boca kiseonikom i azotom).Takođe deo sredstava budzeta opredeljuje se za nabavku mlaznog goriva za avione, koje se nabavlja na Aerodromu „Nikola Tesla“ i na inostranim aerodromima;

482 – Porezi, obavezne takse i kazne, sredstva se opredeljuju za registraciju vozila i tehničkog pregleda.

Sredstva koja se opredeljuju u okviru ekonomske klasifikacije 511 – Zgrade i građevinski objekti, namenjena su za završetak radova na hangaru, a sredstva koja se opredeljuju u okviru ekonomske klasifikacije 512 – Mašine i oprema, namenjena su za kupovinu opreme neophodne za rad Avio-službe, i to: kompjuterskog programa za vazduhoplovne karte, dodatnog uređaja za vazduhoplovnu navigaciju, opreme za ispitivanje avionskih instrumenata i opremanje magacina, kao i za nabavku administrativne opreme (računara i telekomunikacione opreme).

Avio-služba Vlade ostvaruje sopstveni prihod u skladu sa Uredbom o osnivanju Avio-služba Vlade, kojom je utvrđeno da Avio-služba Vlade pruža usluge prevoza vazduhoplovom i za potrebe trećih lica, uz naknadu i po tržišnim uslovima. Ostvarene sopstvene prihode Avio-služba raspoređuje najvećim delom na usluge po ugovoru, materijal, tekuće popravke i održavanje, troškove putovanja i dr.

GLAVA 3.13 – KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

Kancelarija Nacionalnog saveta za saradnju sa međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, osnovana je Uredbom Vlade, kojom je utvrđeno da Kancelarija obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Nacionalnog saveta za saradnju sa međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

Nacionalni savet sarađuje sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, a naročito u pogledu položaja okrivljenih koji su državljani Republike Srbije i ostvarivanjima njihovog prava na odbranu, položaja svedoka koji su državljani Republike Srbije, pristupa Međunarodnog krivičnog tribunala arhivskoj građi i drugih pitanja koja su značajna za ostvarivanje saradnje. Nacionalni savet podnosi Vladi predloge odluka o oslobađanju svedoka dužnosti čuvanja državne, službene ili vojne tajne i o razgledanju spisa koji sadrže državnu, vojnu ili službenu tajnu.

Nacionalni savet preduzima mere koje su potrebne da bi se pomoglo porodicama okrivljenih koji su državljani Republike Srbije i okrivljenima i advokatima okrivljenih omogućio pristup arhivskoj i drugoj dokumentaciji koja je značajna za ostvarivanje prava na odbranu okrivljenih, kao i druge potrebne mere koje proističu iz obaveze Republike Srbije da štiti svoje državljane.

U okviru sredstava opredeljenih za tekuće izdatke, pored sredstava za rashode za zaposlene opredeljuju se i sredstva za stalne troškove (izmirivanje obaveze po osnovu naknade za korišćenje izgrađenog javnog zemljišta u državnoj svojini, odnosno za poslovni prostor koji koristi Kancelarija). Takođe se opredeljuju i sredstva za troškove putovanja u zemlji i inostranstvu za lica angažovana na radu u Savetu, kao i za putovanja Predsednika Nacionalnog saveta, direktora Kancelarije i članova tima koji će biti angažovani radi praćenja suđenja ekonomska klasifikacija 422 – Troškovi putovanja.

U okviru ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru sredstva se najvećim delom opredeljuju za isplatu ugovora o delu savetnika koji su angažovani u Kancelariji Nacionalnog saveta i za ostale usluge (usluge informisanja, kompjuterske usluge, reprezentacija, advokatske usluge za praćenje suđenja u Hagu, usluge održavanja softvera i dr.); sredstva za dodatno angažovanje stručnih lica za neposredno praćenje pojedinih suđenja koja su od izuzetne važnosti za Republiku Srbiju (spor po tužbi BiH i Hrvatske).

U skladu sa Odlukom o uslovima za dodelu materijalne pomoći određenim kategorijama optuženih pred Međunarodnim krivičnim tribunalom i njihovim porodicama („Službeni list SCG”, br. 23/03, 33/03 i 21/05), opredeljuju se i sredstva u okviru ekonomske klasifikacije 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, i to za: naknade troškova optuženima tokom boravka u pritvorskoj jedinici Međunarodnog krivičnog tribunala u iznosu od 200 evra mesečno (trenutni broj optuženih u pritvorskj jedinici Tribunala je 20, tako da se broj korinsika ove pomoći neće povećavati, ali nije izvesno koliko će dugo trajati procesi), naknade putnih troškova članovima porodica za posetu optuženima, koja se sastoji u nabavci ili isplati cene tri povratne avionske karte na realiciji Beograd-Amsterdam i isplati iznosa od 250 evra po osobi i ostali troškovi predviđeni Odlukom o uslovima za dodelu materijalne pomoći određenim kategorijama optuženih pred Međunarodnim krivičnim tribunalom i njihovim porodicama.

GLAVA 3.14 – KANCELARIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

Uredbom o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja osnovana je Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, kao služba Vlade.

Kancelarija vrši stručne poslove koji se odnose, između ostalog, na učešće u aktivnostima na pripremi programskih i planskih dokumenata koji se odnose na održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja; učešće u aktivnostima na promociji i unapređenju održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja; učešće u pripremi i razmatranju razvojnih (investicionih) projekata od značaja za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, učešće u aktivnostima na pripremi programskih i planskih dokumenata koji se odnose na borbu protiv siromaštva u nedovoljno razvijenim područjima.

Za finansiranje redovne aktivnosti, sredstva se opredeljuju osim za rashode za zaposlene, za stalne troškove, troškove putovanja, usluge po ugovoru, tekuće popravke i održavanje i materijal. Najveći iznos sredstava opredeljuje se u okviru ekonomske klasifikacije 463 – transferi ostalim nivoima vlasti i to za transfere nedovoljno razvijenim opštinama koje pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti za finansiranje investicionih projekata opština održivog razvoja tako i projekata smanjenja siromaštva.

GLAVA 3.15 – KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA

DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE

Uredbom o osnivanju Kancelarije Nacionalonog saveta za decentralizaciju Republike Srbije osnovana je Kancelarija Nacionalonog saveta za decentralizaciju Republike Srbije, a na osnovu Odluke o Nacionalnom savetu za decentralizaciju Republike Srbije, kao služba Vlade.

Kancelarija Saveta obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Nacionalnog saveta za decentralizaciju Republike Srbije, a naročito poslove u vezi sa sazivanjem i pripremom sednica Saveta, stručne poslove u vezi sa praćenjem pripreme preporuka i drugih akta Saveta, čuvanje i stavljanje na uvid članovima Saveta i Stručne grupe Saveta preporuka, zapisnika, izveštaja i drugih akata Saveta i obavlja druge poslove po nalogu Saveta.

U okviru opredeljenih sredstava za finansiranje redovne delatnosti Kancelarije, pored sredstava koja se opredeljuju za rashode za zaposlene, stalnih troškova i troškova putovanja, najveći iznos sredstava opredeljuje se u okviru ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru. Sredstva ove ekonomske klasifikacije namenjena su za usluge prevođenja, kompjuterske usluge održavanja računarske opreme, usluge informisanja i to prvenstveno za usluge štampanja edukativnih publikacija, za rad Stručne radne grupe Nacionalnog saveta s obzirom da je jedan od osnovnih poslova Saveta u skladu sa Odlukom o Nacionalonom savetu za decentralizaciju Republike Srbije, usmeren na edukaciju o suštini i prednostima decentralizacije.

Takođe, sredstva za finansiranje ovog budzetskog korisnika opredeljuju se i u okviru ekonomskih klasifikacija 425 – Tekuće popravke i održavanje, 426 – Materijal, kao i za nabavku osnovnih sredstava u okviru ekonomske klasifikacije 512 – Mašine i oprema (nabavka administrativne opreme).

GLAVA 3.16 – KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

Uredbom o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost osnovana je Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost, kao služba Vlade, a delokrug i nadležnost Kancelarije utvrđena je Zakonom o tajnosti podataka.

Kancelarija Saveta obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Saveta za nacionalnu bezbednost, a naročito poslove u vezi sa sazivanjem i pripremanjem sednica Saveta, stručne poslove u vezi sa praćenjem sprovođenja smernica i zaključaka Saveta, poslove administrativno – tehničke podrške Birou za koordinaciju, čuvanje i stavljanje na uvid članovima Saveta izveštaja i drugih akata Saveta i vrši druge poslove po nalogu Saveta i sekretara Saveta.

U Kancelariji Saveta se organizuju poslovi u vezi sa vođenjem Centralnog registra razmenjenih tajnih podataka i dokumenata Republike Srbije sa stranim državama i međunarodnim organizacijama, do donošenja zakona kojim će se na jedinstven način urediti oblast zaštite i razmene tajnih podatka u Republici Srbiji.

U okviru tekućih izdataka, pored sredstava za plate i doprinose, opredeljuju se i sredstva za ostale rashode za zaposlene (naknade u naturi, socijalna davanja zaposlenima, naknade troškova za zaposlene i ostale posebne rashode).

Sredstva za ostale tekuće izdatke u Kancelariji opredeljuju se po ekonomskim klasifikacijama, i to za:

421 – Stalne troškove – za troškove platnog prometa i bankarskih usluga, usluge komunikacije (fiksni i mobilni telefoni, internet i poštarina), troškove osiguranja i troškove zakupa imovine i opreme;

422 – Troškove putovanja – za troškove putovanja u okviru redovnog rada, troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, prisustvovanje međunarodnim sastancima i posete međunarodnim institucijama u okviru aranžmana između Kancelarije i Kancelarije za bezbednost Generalnog sekretarijata Saveta Evropske unije i Direkcije za bezbednost Evropske komisije radi zaštite tajnih podataka koji se razmenjuju između Republike Srbije i Evropske unije;

423 – Usluge po ugovoru – za administrativne usluge (usluge prevođenja) i ostale usluge (kompjuterske usluge, usluge informisanja, stručne usluge i ostale opšte usluge).

425 – Tekuće popravke i održavanje, za popravke i održavanje komunikacione, birotehničke i administrativne opreme;

426 – Materijal – za nabavku kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i stručno osposobljavanje;

512 – Mašine i oprema – za nabavku mašina i opreme (računarska oprema, štampači i komunikaciona oprema).

GLAVA 3.17 – KANCELARIJA ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

Uredbom o osnivanju Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom osnovana je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, kao služba Vlade.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obavlja stručne, poslove za potrebe Vlade koji se odnose na staranje o usklađenom delovanju organa državne uprave i podsticanje saradnje organa državne uprave sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva, a što uključuje: iniciranje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa; učešće u pripremi i praćenju sprovođenja strateških dokumenata koji se odnose na stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, u cilju daljeg razvoja saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora i, s tim u vezi, saradnju sa organima autonomnih pokrajina i ogranima jedinica lokalne samouprave; iniciranje donošenja propisa i drugih opštih akata kojima se uređuje položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva; učešće u pripremi zbirnih izveštaja za Vladu o utrošku sredstava koja su, kao podrška programskim aktivnostima, obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budzeta Republike Srbije; organizovanje okruglih stolova i konferencija; objavljivanje publikacija i preduzimanje drugih mera i aktivnosti u cilju podizanja kapaciteta i održivosti rada i delovanja udruženja i drugih organizacija civilnog društva; prikupljanje i distribuiranje informacija od značaja za rad udruženja i drugih organizacija civilnog društva; obavljanje stručnih poslova u vezi sa saradnjom i razmenom iskustva sa sličnim vladinim istitucijama u regionu, zemljama Evropske unije i svetu; saradnju sa nadležnim organima u obavljanju poslova koji se odnose na programiranje i upravljanje predpristupnim i drugim fondovima Evropske unije za podršku civilnom društvu, kao i druge poslove iz delokruga rada ove kancelarije.

S obzirom da je Kancelarija za saradnju s civilnim društvom osnovana 2011. godine, to se za finansiranje redovne delatnosti Kancelarije, a što podrazumeva i popunjavanje ljudskih resursa u 2012. godini, sredstva opredeljuju u okviru ekonomskih klasifikacija, i to:

414 – Socijalna davanja zaposlenima – sredstva ove ekonomske klasifikacije namenjena su za isplatu bolovanja preko 30 dana;

415 – Naknade troškova za zaposlene – sredstva ove ekonomske klasifikacije namenjena su za naknadu troškova prevoza za dolazak na posao i odlazak sa posla državnih službenika (markica);

421 – Stalni troškovi – sredstva se opredeljuju za plaćanje troškova fiksnih i mobilnih telefona, interneta i komunalnih usluga, prvenstveno iz razloga uvođenja novih telefonskih linija;

422 – Troškovi putovanja – sredstva su namenjena za troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, posebno imajući u vidu pojačanu i interaktivnu saradnju civilnog društva u zemlji, saradnju u regionu zapadnog Balkana, stalnu komunikaciju i saradnju sa Evropskom komisijom i Direktoratom za proširenje i vođenje Evropskog programa „Evropa za građane i građanke“, što podrazumeva stalne kontakte sa partnerima u inostranstvu i učešće na domaćim i inostranim skupovima;

423 – Usluge po ugovoru – sredstva ove ekonomske klasifikacije se opredeljuju za štampanje publikacija, biltena i časopisa Kancelarije, uvođenje knjigovodstvenog softvera i druge usluge;

426 – Materijal – sredstva su namenjena za nabavku kancelarijskog materijala, materijala za saobraćaj i za nabavku stručne literature za redovne potrebe zaposlenih;

462 – Dotacije međunarodnim organizacijama – sredstva ove ekonomske klasifikacije se opredeljuju za troškove učešća, odnosno finansijskog doprinosa Republike Srbije u Evropskom programu „Evropa za građane i građanke“, koji je osnovan od strane Evropske komisije, Evropskog parlamenta i Saveta Evrope 2006. godine, a sprovodiće se do 2013. godine;

481 – Dotacije nevladinim organizacijama – sredstva se opredeljuju za sufinansiranje lokalnim organizacijama civilnog društva, socijalnim partnerima, strukovnim udruženjima, medijima i drugim učesnicima za nesmetano učešće u Evropskom programu „Evropa za građane i građanke“;

482 – Porezi, obavezne takse i kazne – u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za poreze, obavezne takse i kazne i to prvenstveno za izdavanje službenih pasoša i viza;

512 – Mašine i oprema – sredstva su namenjena za nabavku administrativne opreme neophodne za nesmetan rad i funkcionisanje Kancelarije, odnosno za nabavku računara, štampača, projektora, mobilnih i fiksnih telefona, faksova, skenera kao i kancelarijskog nameštaja.

Deo aktivnosti Kancelarije finansira se iz sredstava donacija na osnovu Sporazuma o dodeli bespovratnih sredstava zaključenog 22. jula 2011. godine, između Kancelarije i Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije pod nazivom „PEU SRE000737 Podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom: Jačanje dijaloga i saradnje između Vlade i civilnog društva u cilju kreiranja okruženja povoljnog za razvoj i održivost organizacija civilnog društva“.

GLAVA 3.18 – KANCELARIJA ZA REGULATORNU REFORMU I ANALIZU EFEKATA PROPISA

Kancelarija za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, osnovana Uredbom Vlade o Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, obavlja stručne poslove za potrebe Vlade koji se odnose na sprovođenje regulatorne reforme i analizu efekata propisa koje predlažu ministarstva i posebne organizacije, što uključuje: davanje prethodnog mišljenja na zahtev predlagača propisa o potrebi propisa, o potrebi sprovođenja analize efekata, o analizi efekata propisa namenjenoj javnoj raspravi i o potpunosti sadržaja priložene analize efekata; pomoć predlagačima propisa pri uspostavljanju mehanizma za praćenje i analizu efekata propisa tokom njihove primene; prikupljanje i obradu inicijativa privrednih subjekata, drugih pravnih lica i građana za izmenu neefikasnih propisa na republičkom nivou; podnošenje inicijative nadležnim predlagačima propisa za izmenu neefikasnih propisa; učešće u organizovanju obuke državnih službenika koji rade na poslovima koji su povezani sa analizom efekata propisa; obavljanje poslova vezanih za praćenje i analizu institucionalnih i kadrovskih kapaciteta za sprovođenje regulatorne reforme; uspostavljanje i održavanje internet strane radi pune dostupnosti informacija o radu Kancelarije i omogućavanja aktivnog učešća privrednih subjekata i građana u regulatornoj reformi; promotivne aktivnosti za sprovođenje regulatorne reforme na republičkom i lokalnom nivou i druge poslove utvrđene zakonom i aktom Vlade.

Sredstva za finansiranje ovog budzetskog korisnika opredeljuju se u okviru ekonomskih klasifikacija, i to:

414 – Socijalna davanja zaposlenima, sredstva ove ekonomske klasifikacije namenjena su za isplatu bolovanja preko 30 dana;

415 – Naknade troškova za zaposlene, sredstva ove ekonomske klasifikacije namenjena su za naknadu troškova prevoza za dolazak na posao i odlazak sa posla državnih službenika (markica);

421 – Stalni troškovi, sredstva se opredeljuju za plaćanje troškova fiksnih i mobilnih telefona, interneta i komunalnih usluga;

422 – Troškovi putovanja, sredstva su namenjena za troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu;

423 – Usluge po ugovoru, sredstva se opredeljuju za plaćanje usluga prevođenja, stručnih usluga, usluga obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (troškovi polaganja stručnih ispita), a najvećim delom su namenjena za nabavku softverskog paketa za budzetsko računovodstvo;

425 – Tekuće popravke i održavanje, sredstva ove ekonomske klasifikacije se opredeljuju za troškove popravke i održavanja opreme koja se nalazi u prostorijama Kancelarije;

426 – Materijal, sredstva su namenjena za nabavku kancelarijskog materijala i za nabavku stručne literature za redovne potrebe zaposlenih;

482 – Porezi, obavezne takse i kazne, sredstva se opredeljuju za otvaranje ove ekonomske klasifikacije;

512 – Mašine i oprema, sredstva su namenjena za nabavku administrativne opreme neophodne za nesmetan rad i funkcionisanje Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, odnosno za kupovinu računara, štampača, projektora, mobilnih i fiksnih telefona.

GLAVA 3.19 – KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLjANjA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

Uredbom o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, osnovana je Kancelarija, a što je jedan od ciljeva koje je Republika Srbija preuzela usvajanjem Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma, da uspostavi odgovarajuće strukture za pripremu i sprovođenje programa i projekata finansiranih iz sredstava Evropske unije koje podležu akreditaciji od strane Evropske komisije.

Kancelarija je u funkciji ostvarivanja sledećih ciljeva, i to: revizija sistema upravljanja sredstvima EU; verifikacija efikasnog i dobrog funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole sredstava EU; revizija transakcija u vezi sa sredstvima EU i sredstvima opredeljenim za nacionalno sufinansiranje programa i projekta EU i verifikacija pouzdanosti relevantnih računovodstvenih informacija.

Za finansiranje delatnosti Kancelarije sredstva se obezbeđuju u budzetu Republike Srbije, i to za rashode za zaposlene i ostale tekuće izdatke.

GLAVA 3.20 – KANCELARIJA ZA STRUČNE I OPERATIVNE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU

Uredbom o osnivanju Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu, osnovana je Kancelarija, kao služba Vlade, koja obavlja stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini za potrebe Vlade i tima za pregovore, koji se odnose na sprovođenje postignutih dogovora u procesu dijaloga i pregovora, pripremu predloga akata Vlade, sprovođenje i praćenje sprovođenja akata Vlade, koordinaciju sa organima i organizacijama u vezi sa procesom pregovora i predlaganje materijala za Vladu.

Za finansiranje delatnosti Kancelarije sredstva za obezbeđuju u budzetu Republike Srbije.

RAZDEO 4 – USTAVNI SUD

Ustavom Republike Srbije određeno je da Ustavni sud, kao samostalan i nezavisan državni organ, čija je funkcija zaštita ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih prava i sloboda (član 166.), odlučuje o: saglasnosti zakona i drugih opštih akata sa Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima; saglasnosti potvrđenih međunarodnih ugovora sa Ustavom; saglasnosti drugih opštih akata sa zakonom; saglasnosti statuta i opštih akata autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave sa Ustavom i zakonom; saglasnosti opštih akata organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, političkih stranaka, sindikata, udruženja građana i kolektivnih ugovora sa Ustavom i zakonom. Ustavni sud takođe: rešava sukob nadležnosti između sudova i drugih državnih organa; rešava sukob nadležnosti između republičkih organa i pokrajinskih organa ili organa jedinica lokalne samouprave; rešava sukob nadležnosti između pokrajinskih organa i organa jedinica lokalne samouprave; rešava sukob nadležnosti između organa različitih autonomnih pokrajina ili različitih jedinica lokalne samouprave; odlučuje o izbornim sporovima za koje zakonom nije određena nadležnost sudova; odlučuje o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije ili udruženja građana i obavlja druge poslove predviđene Ustavom i zakonom (član 167.). Ustavni sud odlučuje o: zabrani verske zajednice ako njeno delovanje ugrožava pravo na život, pravo na psihičko i fizičko zdravlje, prava dece, pravo na lični i porodični integritet, pravo na imovinu, javnu bezbednost i javni red ili ako izaziva i podstiče versku, nacionalnu ili rasnu netrpeljivost (član 44.).

Prema članu 170. Ustava, Ustavni sud odlučuje o ustavnoj žalbi izjavljenoj protiv pojedinačnih akata ili radnji državnih organa ili organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, a kojima se povređuju ili uskraćuju ljudska ili manjinska prava i slobode zajemčene Ustavom, ako su iscrpljena ili nisu predviđena druga pravna sredstva za njihovu zaštitu. Ustavni sud odlučuje i o žalbi na odluku donetu u vezi sa potvrđivanjem mandata narodnih poslanika; žalbi protiv odluke Visokog saveta sudstva o prestanku sudijske funkcije i žalbi protiv odluke Visokog saveta sudstva, u slučajevima propisanim zakonom; žalbi protiv odluke o prestanku funkcije javnog tužioca i zamenika javnog tužioca; žalbi na pojedinačni akt ili radnju državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave kojim se onemogućava vršenje nadležnosti autonomne pokrajine, odnosno nadležnosti lokalne samouprave (čl. 101, 148, 155, 161, 187. i 193.). Takođe, Ustavni sud odlučuje o postojanju povrede Ustava u pokrenutom postupku za razrešenje predsednika Republike (član 118.); ustavnosti zakona koji je izglasan, a ukazom još nije proglašen (član 169.); ustavnosti ili zakonitosti odluke autonomne pokrajine, pre njenog stupanja na snagu (član 186.).

Zakonom o Ustavnom sudu uređen je postupak odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti Ustavnog suda.

Ustavni sud na redovnim sednicama odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti utvrđene Ustavom, donosi opšte akte, godišnji program i plan rada, finansijski plan i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Poslovnikom o radu Ustavnog suda. Pitanja iz nadležnosti Ustavnog suda razmatraju se i na pripremnim i na radnim sednicama Suda.

Poslovnikom o radu Ustavnog suda obrazovana su radna tela Ustavnog suda – stalne komisije i to: Redakciona komisija, Komisija za praćenje ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti i Komisija za organizaciona i finansijska pitanja.

Poslovnikom su predviđeni i odbori za ustavne žalbe: Odbor za ustavne žalbe iz oblasti krivičnog prava, Odbor za ustavne žalbe iz oblasti građanskog prava i Odbor za ustavne žalbe iz oblasti upravnog prava. Ustavni sud obrazuje i povremene komisije i druga radna tela.

Ustavni sud zakazuje javne rasprave, organizuje konsultativne i druge sastanke i savetovanja po pitanjima od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti i u obavljanju te funkcije Sud sarađuje sa državnim i drugim organima i organizacijama, naučnim i drugim ustanovama, preduzećima i drugim pravnim licima u zemlji, ali i sa drugim ustavnim sudovima i međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda.

Ustavni sud će nastaviti saradnju sa Konferencijom evropskih ustavnih sudova, Ustavnim savetom Francuske, Saveznim ustavnim sudom SR Nemačke, Ustavnim sudom Republike Srpske, ustavnim sudovima zemalja u regionu, ustavnim sudovima Mađarske, Španije, Slovačke i Ruske Federacije, a aktivno će učestvovati u radu Konferencije evropskih ustavnih sudova, Asocijacije ustavnih sudova frankofonskih zemalja (ACCPUF) i Svetske Konferencije ustavnih sudova, čiji je jedan od osnivača i Ustavni sud Srbije.

Nadležnost Ustavnog suda da, kao poslednja instanca u zemlji, pre obraćanja građana Evropskom sudu za ljudska prava odlučuje o ustavnim žalbama, ima za posledicu neophodnost, ali i obavezu, da se radi razmene iskustava i ujednačavanja prakse nastavi saradnja sa Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, drugim ustavnim sudovima, Evropskom komisijom za demokratizaciju putem prava (Venecijanska komisija), kao i sa drugim međunarodnim organizacijama.

O pitanjima od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti Ustavni sud će i dalje sarađivati sa državnim i drugim organima i organizacijama, naučnim i drugim ustanovama, kao i sa drugim pravnim licima, a posebno organizovanjem javnih rasprava o pojedinim ustavnopravnim pitanjima.

Za ažuran i efikasan rad Ustavnog suda u 2012. godini neophodno je okončati postupak informatičke opremljenosti Ustavnog suda koja, pored ostalog, podrazumeva i uključivanje u projekat elektronskog kancelarijskog poslovanja Suda, nabavku računara, sistemskih softvera i printera, kao i obogaćivanje biblioteke Suda stručnom literaturom, a što su bitni preduslovi za kvalitetno obavljanje poslova iz nadležnosti Ustavnog suda.

Osim sredstava za rashode za zaposlene, u budzetu Republike Srbije, u 2012. godini, opredeljuju se i sredstva za ostale tekuće izdatke, i to:

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru namenjena su za izradu i štampanje prigodnog materijala za prezentaciju rada, štampanje biltena Ustavnog suda sa zbirkama sudskih odluka i stavova; obogaćivanje Internet stranica Suda, a sve u cilju implementacije zakonske obaveze Suda da obezbedi javnost svog rada, održavanje javnih rasprava, organizovanje konsultativnih i drugih sastanaka radi razjašnjenja složenih ustavnopravnih pitanja, a što zahteva angažovanje eksperata van Suda. U okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se i sredstva za sledeće rashode: učešće (participacija) u troškovima sastanaka koje organizuje Evropska konferencija ustavnih sudova i Venecijanska komisija; učešće na sastancima koje organizuju ustavni sudovi u regionu, kao i kotizacija za savetovanja u zemlji i inostranstvu, prevođenje odluka Evropskog suda za ljudska prava, prevođenje materijala koje Sudu dostavlja Venecijanska komisija i druge međunarodne organizacije, prevođenje odluka Ustavnog suda za bazu sudskih odluka Venecijanske komisije, kao i prevođenje drugih materijala koji se dostavljaju ustavnim sudovima i međunarodnim organizacijama.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja, planirana su u skladu sa povećanim aktivnostima Ustavnog suda u okviru ostvarivanja saradnje Ustavnog suda Republike Srbije sa Konferencijom evropskih ustavnih sudova, Asocijacijom ustavnih sudova frankofonskih zemalja, ustavnim sudovima bivših republika SFRJ, sa ustavnim sudovima i organima slične nadležnosti u regionu, sa Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, kao i sa drugim međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom ljudskih sloboda i prava i namenjena su za: stručne posete sudija i savetnika Stručne službe Ustavnog suda drugim ustavnim sudovima, učešće na evropskim, regionalnim i bilateralnim sastancima ustavnih sudova, učešće na drugim međunarodnim skupovima i za isplatu dnevnica vozačima Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, koji više puta u toku svake nedelje dovoze i odvoze sudije čije je prebivalište u različitim mestima van Beograda.

U okviru ekonomske klasifikacije 421 – Stalni troškovi, opredeljuju se sredstva za troškove fiksnih telefona, usluga Internet-a, hostinga, troškove službenih mobilnih telefona čiji je mesečni iznos, i za sudije, limitiran zaključkom nadležne Komisije Ustavnog suda, kao i sredstva za osiguranje zaposlenih.

RAZDEO 5 – VISOKI SAVET SUDSTVA

Visoki savet sudstva je nezavisan i samostalan organ osnovan Zakonom o Visokom savetu sudstva, koji garantuje i obezbeđuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija i predstavlja rukovodeći i nadzorni organ sudskog sistema. Visoki savet sudstva ima odlučujuću ulogu u procesu izbora, napredovanja, odgovornosti, materijalnog položaja i prestanka sudijske funkcije. Visoki savet sudstva ima 11 članova. Sudije sa stalnom sudijskom funkcijom biraju 6 članova iz svojih redova. Predsednik odbora za pravosuđe Narodne skupštine Srbije, ministar pravde i predsednik Vrhovnog kasacionog suda su članovi saveta po funkciji. Narodna skupština bira 2 člana Saveta iz redova uglednih, afirmisanih profesora i advokata sa najmanje petnaest godina radnog iskustva. Predsednik Saveta biće predsednik Vrhovnog kasacionog suda, a njegov zamenik jedan od članova iz redova sudija. Sedište Saveta je u Beogradu.

U 2012. godini sredstva se opredeljuju za redovno funkcionisanje ovog organa i to u okviru ekonomskih klasifikacija sa kojih se izvršavaju rashodi za zaposlene i ekonomskih klasifikacija sa kojih se izvršavaju rashodi za korišćenje roba i usluga, i to:

421 – Stalni troškovi, za troškove platnog prometa, bankarskih usluga, energetskih i komunalnih usluga, za troškove mobilnih i fiksnih telefona i troškove osiguranja;

422 – Troškovi putovanja, za troškove putovanja članova Saveta u zemlji i inostranstvu, smeštaja i ishrane, dnevnice, kao i troškove prevoza u okviru redovnog rada;

423 – Usluge po ugovoru, za troškove administrativnih usluga (angažovanje profesionalnih prevodilaca za prevođenje službenog materijala), kompjuterskih usluga, usluga obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluga informisanja, štampanja, usluge informisanja javnosti i odnosa sa javnošću, objavljivanje tendera i informativnih oglasa. Sredstva predviđena za naknade članovima Visokog saveta sudstva po položaju i izbornim članovima Visokog saveta sudstva iz redova uglednih, afirmisanih profesora Pravnog fakulteta i advokata (visina naknade određena u skladu sa Odlukom Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije), sredstva za rad Žalbene komisije sudova, Žalbene komisije Visokog saveta sudstva, Izborne komisije, Disciplinskog tužioca, Disciplinske komisije i komisije za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova, kao i sredstva za veštačenja i angažovanje određenog broja ljudi za pružanje stručne podrške radu Saveta;

425 – Tekuće popravke i održavanje, za popravku i održavanje električne instalacije, centralnog grejanja i održavanje opreme;

426 – Materijal, za troškove nabavke kancelarijskog materijala stručnog materijala, materijala za saobraćaj, goriva i dr.;

512 – Mašine i oprema, za nabavku računara standardne konfiguracije sa svom pratećom opremom.

RAZDEO 6 – SUDOVI

Sudovi su samostalni i nezavisni državni organi koji štite slobode i prava građana, zakonom utvrđena prava i interese pravnih subjekata i obezbeđuju ustavnost i zakonitost. Sudovi se osnivaju i ukidaju zakonom. Sudska vlast pripada sudovima i nezavisna je od zakonodavne i izvršne vlasti. Sudska nadležnost određuje se Ustavom i zakonom. Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije i pripada sudovima opšte i posebne nadležnosti.

Sudovi opšte nadležnosti su osnovni sudovi, viši sudovi, apelacioni sudovi i Vrhovni kasacioni sud.

Sudovi posebne nadležnosti su privredni sudovi, privredni apelacioni sud, prekršajni sudovi, Viši prekršajni sud i Upravni sud.

Za finansiranje redobne delatnosti sudova sredstva se opredeljuju iz sopstvenih prihoda (sudske takse), a budzetska sredstva, opredeljuju se samo za finansiranje rashoda za zaposlene (plate i socijalni doprinosi) i finansiranje rashoda u okviru ekonomske klasifikacije 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova.

GLAVA 6.1 – VRHOVNI KASACIONI SUD

Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici, shodno članu 56. stav 2. Zakona o uređenju sudova. Vrhovni kasacioni sud je neposredno viši sud za Privredni apelacioni sud, Viši prekršajni sud, Upravni sud i Apelacioni sud. Vrhovni kasacioni sud je nadležan u suđenju da odlučuje o vanrednim pravnim sredstvima izjavljenim na odluke sudova Republike Srbije, o sukobu nadležnosti između sudova, o prenošenju nadležnosti sudova radi lakšeg vođenja postupka ili drugih važnih razloga i o drugim poslovima predviđenih zakonom. Vrhovni kasacioni sud je nadležan izvan suđenja da utvrđuje načelne pravne stavove radi jedinstvene sudske primene prava, razmatra primenu zakona i drugih propisa i rad sudova, imenuje sudije Ustavnog suda, daje mišljenje o kandidatu za predsednika Vrhovnog kasacionog suda i vrši druge nadležnosti određene zakonom. Vrhovni kasacioni sud Srbije je sud opšte nadležnosti, neposredno viši za apelacione sudove, Viši trgovinski sud i Upravni sud prema važećim odredbama Zakona o uređenju sudova.

U strukturi rashoda, najveći deo sredstava, iz budzeta Republike Srbije opredeljuje se za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, a sredstva za ostale tekuće rashode i rashode za osnovna sredstva opredeljuju se iz sopstvenih prihoda.

GLAVA 6.2 – UPRAVNI SUD

Zakonom o uređenju sudova, osnovan je Upravni sud kao poseban sud i sud posebne nadleženosti, za teritoriju Republike Srbije.

U strukturi rashoda, najveći deo sredstava, iz budzeta Republike Srbije opredeljuje se za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, a sredstva za ostale tekuće rashode i rashode za osnovna sredstva opredeljuju se iz sopstvenih prihoda.

GLAVA 6.3 – PRIVREDNI APELACIONI SUD

Privredni apelacioni sud je drugostepeni sud, shodno Zakonu o uređenju sudova čija je nadležnost da odlučuje o žalbama na odluke trgovinskih sudova, a u prvom stepenu u stvarima određenim zakonom; u upravno-računskom sporu; o sukobu nadležnosti i o prenošenju nadležnosti trgovinskih sudova; usvaja pravna shvatanja radi jedinstvene primene zakona iz nadležnosti trgovinskih sudova i vrši druge poslove određene zakonom. U nadležnosti Suda izvan suđenja spada davanje mišljenja o predlogu poslovnih uzansi za promet robom i propisa koje donosi Privredna komora Srbije.

U strukturi rashoda, najveći deo sredstava, iz budzeta Republike Srbije opredeljuje se za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, a sredstva za ostale tekuće rashode i rashode za osnovna sredstva opredeljuju se iz sopstvenih prihoda.

GLAVA 6.4 – VIŠI PREKRŠAJNI SUD

Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava osnovan je Viši prekršajni sud u Beogradu sa odeljenjima.

Nadležnost Višeg prekršajnog suda je da odlučuje o žalbama na odluke prekršajnih sudova, o sukobu i prenošenju mesne nadležnosti prekršajnih sudova i obavljanje drugih poslova određenih zakonom.

U strukturi rashoda, najveći deo sredstava, iz budzeta Republike Srbije opredeljuje se za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, a sredstva za ostale tekuće rashode i rashode za osnovna sredstva opredeljuju se iz sopstvenih prihoda.

GLAVA 6.5 – APELACIONI SUDOVI

Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava osnovani su apelacioni sudovi, kojim se određuje njihovo sedište i područja na kojima vrše nadležnost.

Apelacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti nižih sudova sa svog područja, ako za odlučivanje nije nadležan viši sud, o prenošenju nadležnosti osnovnih i viših sudova kad su sprečeni ili ne mogu da postupaju u nekoj pravnoj stvari i vrši druge poslove određene zakonom.

U strukturi rashoda u 2012. godini, najveći deo sredstava, iz budzeta Republike Srbije opredeljuje se za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, a sredstva za ostale tekuće rashode i rashode za osnovna sredstva opredeljuju se iz sopstvenih prihoda.

GLAVA 6.6 – VIŠI SUDOVI

Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava osnovani su Viši sud, sudovi i određena njihova sedišta i područja na kojima vrše naležnost, a Zakonom o uređenju sudova utvrđena je nadležnost Višeg suda.

Viši sud vodi postupak za izdavanje okrivljenih i osuđenih lica, izvršava krivičnu presudu inostranog suda, odlučuje o izvršenju i priznanju stranih sudskih i arbitražnih odluka, ako nije nadležan drugi sud; odlučuje o sukobu nadležnosti osnovnih sudova sa svog područja i vrši druge poslove određene zakonom.

U strukturi rashoda u 2012. godini, najveći deo sredstava, iz budzeta Republike Srbije opredeljuje se za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, a sredstva za ostale tekuće rashode i rashode za osnovna sredstva opredeljuju se iz sopstvenih prihoda.

GLAVA 6.7 – OSNOVNI SUDOVI

Zakonom o uređenju sudova utvrđena je nadležnost Osnovnog suda.

Osnovni sud pruža građanima pravnu pomoć, međunarodnu pravnu pomoć i vrši druge poslve određene zakonom.

Zakonom se može predvideti, da određenim vrstama pravnih stvari, postupaju samo neki osnovni sudovi sa područja istog višeg suda.

U strukturi rashoda u 2012. godini, najveći deo sredstava, iz budzeta Republike Srbije opredeljuje se za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, a u skladu sa Prvilnikom o naknadi troškova u sudskim postupcima, iz budzeta Republike Srbije opredeljuju se i sredstva za usluge po ugovoru (troškovi angažovanja advokata po službenoj dužnosti, trokovi veštačenja, porotnici, troškovi prevođenja, i drugi troškovi koji se odnose na sudski postupak) a sredstva za ostale tekuće rashode i rashode za osnovna sredstva opredeljuju se iz sopstvenih prihoda.

GLAVA 6.8 – PRIVREDNI SUDOVI

Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava osnovani su Privredni sudovi, određuju se njihova sedišta i područja na kojima vrše naležnost (16 sudova) na području Republike, a Zakonom o uređenju sudova utvrđena je nadležnost Privrednog suda.

Privredni sud u prvom stepnu vodi postupak za upis u Sudski registar pravnih lica i drugih subjekata, ako za to nije nadležan drugi organ; vodi postupak stečaja i reorganizacije; određuje i sporovodi izvršenje na osnovu verodostojnih isprava, određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje odluka privrednih sudova; odlučuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih i arbitražnih odluka; određuje i sporovodi izvršenje i obezbeđenje na brodovima i vazduhoplovima, vodi vanparnične postupke koji proizilaze iz primene Zakona o privrednim društvima.

Privredni sud u prvom stepenu odlučuje o privrednim prestupima i s tim u vezi o prestanku zaštitne mere ili pravne posledice osude; vrši i druge poslove određene zakonom.

U strukturi rashoda u 2012. godini, najveći deo sredstava, iz budzeta Republike Srbije opredeljuje se za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, a sredstva za ostale tekuće rashode i rashode za osnovna sredstva opredeljuju se iz sopstvenih prihoda.

GLAVA 6.9 -PREKRŠAJNI SUDOVI

Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava osnovani su prekršajni sudovi, određena su njihova sedišta i područja na kojima vrše naležnost, a Zakonom o uređenju sudova utvrđena je nadležnost Prekršajnog suda.

Prekršajni sud u prvom stepenu sudi u prekršajnim postupcima ako nije nadležan organ uprave, odlučuje o žalbama na odluke koje u prekršajnom postupku donose organi uprave i vrši druge poslove određene zakonom.

U strukturi rashoda u 2012. godini, najveći deo sredstava, iz budzeta Republike Srbije opredeljuje se za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, a sredstva za ostale tekuće rashode i rashode za osnovna sredstva opredeljuju se iz sopstvenih prihoda.

RAZDEO 7 – DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA

Državno veće tužilaca je samostalan i nezavisan organ osnovan Zakonom o Državnom veću tužilaca, koji garantuje i obezbeđuje nezavisnost i samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predstavlja rukovodeći i nadzorni organ tužilačkog sistema. Veće ima odlučujuću ulogu u procesu izbora, napredovanja, odgovornosti, materijalnog položaja i prestanka javnotužilačke funkcije.

Državno veće tužilaca ima 11 članova. Zamenici svih nivoa javnih tužilaštava biraju 6 članova Veća. Predsednik Odbora za pravosuđe Skupštine Srbije, ministar pravde i Republički javni tužilac su članovi Veća po funkciji. Narodna skupština bira 2 člana Veća iz redova uglednih, afirmisanih profesora i advokata sa najmanje petnaest godina radnog iskustva. Republički javni tužilac je po položaju predsednik Državnog veća, a njegov zamenik jedan od članova iz redova javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca – izbornih članova. Mandat članova Veća traje pet godina, osim za članove po funkciji. Odluke se donose prostom većinom, osim za predlog za izbor zamenika javnih tužilaca, odluka o napredovanju i odgovornosti gde je potrebno osam glasova članova Veća. Sedište Veća je u Beogradu.

Veće ima funkcionalnu vezu sa Ministarstvom pravde u određenim segmentima rada, što podrazumeva međusobno informisanje, pripremu predloga za odluke koje se moraju donositi zajednički i pripremu predloga za odluke koje mora donositi samo Ministarstvo.

Izborni članovi Veća iz reda zamenika javnih tužilaca (članovi Veća u stalnom radnom odnosu) imaju pravo na platu u rangu osnovne plate zamenika Republičkog javnog tužioca i za vreme obavljanja funkcije u Veću ostvaruju prava iz radnog odnosa u Veću. Članovima Veća po položaju i članovima Veća iz reda advokata i profesora pravnog fakulteta pripada posebna naknada za rad u Veću koju određuje Administrativni odbor Narodne skupštine Republike Srbije.

Veće je na sednici održanoj 15. jula 2009. godine donelo Odluku o obrazovanju i radu Administrativne kancelarije, radi obavljanja stručnih, administrativnih i drugih poslova u okviru Veća.

U 2012. godini, za finansiranje redovne delatnosti Državnog veća tužilaca, iz budzeta Republike Srbije opredeljuju se sredstva u okviru ekonomskih klasifikacija sa kojih se izvršavaju svi rashodi za zaposlene i tekući rashodi (korišćenje roba i usluga i osnovna sredstva), i to:

421 – Stalni troškovi, za troškove platnog prometa, bankarskih, energetskih i komunalnih usluga, za troškove mobilnih i fiksnih telefona i troškove osiguranja;

422 – Troškovi putovanja, za troškove putovanja za članove Veća u zemlji i inostranstvu, smeštaja i ishrane, dnevnice, kao i za troškove prevoza u okviru redovnog rada;

423 – Usluge po ugovoru, za administrativne usluge (angažovanje profesionalnih prevodilaca za prevođenje službenog materijala), kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, štampanja, usluge informisanja javnosti i odnosa sa javnošću, objavljivanje tendera i informativnih oglasa, sredstva za veštačenja i angažovanje određenog broja ljudi za pružanje stručne podrške radu Veća;

425 – Tekuće popravke i održavanje, za popravku i održavanje električne instalacije, centralnog grejanja i održavanje opreme;

426 – Materijal, za troškove nabavke kancelarijskog materijala stručnog materijala, materijala za saobraćaj, goriva i dr.;

512 – Mašine i oprema, za nabavku računara standardne konfiguracije sa svom pratećom opremom.

RAZDEO 8 – JAVNA TUŽILAŠTVA

Javno tužilaštvo je samostalni državni organ koji goni učinioce krivičnih dela i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Javno tužilaštvo vrši svoju funkciju na osnovu Ustava, zakona, potvrđenog međunarodnog ugovora i propisa donetih na osnovu zakona. Nadležnost javnog tužilaštva, uslovi i postupak za izbor i prestanak funkcije javnog tužioca i zamenika javnog tužioca, napredovanje i disciplinska odgovornost, obavljanje poslova pravosudne uprave i tužilačke uprave u javnim tužilaštvima, obezbeđivanje sredstava za rad javnih tužilaštava i druga pitanja od značaja za rad tužilaštava uređuje se Zakonom o javnom tužilaštvu.

Imajući u vidu odredbe Zakona o javnom tužilaštvu, utvrđeno je da Državno veće tužilaca predlaže obim i strukturu budzetskih sredstava neophodnih za rad javnih tužilaštava za tekuće rashode uz predhodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za pravosuđe i vrši raspodelu ovih sredstava na javna tužilaštva, u okviru sledećih ekonomskih klasifikacija:

414 – Socijalna davanja zaposlenima, za isplatu naknade za vreme odsustvovanja sa posla na teret fonda, pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice i druge pomoći zaposlenom;

421 – Stalni troškovi, za energetske i komunalne usluge, za troškove mobilnih i fiksnih telefona i troškove osiguranja;

423 – Usluge po ugovoru, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za: održavanje računovodstvenog programa za javna tužilaštva.

GLAVA 8.1 – REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

Zakonom o javnom tužilaštvu, osnovano je Republičko javno tužilaštvo za teritoriju Republike Srbije sa sedištem u Beogradu, kao samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela, ulaganjem pravnih sredstava štiti ustavnost i zakonitost i preduzima druge radnje na koje je zakonom ovlašćeno.

Nadležnost javnog tužilaštva u okviru prava i dužnosti Republike Srbije vrši republički javni tužilac, koji je nadležan da postupa pred tim sudovima i drugim organima u Republici i da preduzima sve radnje za koje je javno tužilaštvo ovlašćeno. Republički javni tužilac je nadležan da među javnim tužiocima izabere pozvane članove Državnog veća tužilaca, propiše okvirna merila za određivanje broja zamenika javnih tužilaca i osoblja u javnom tužilaštvu.

Sredstva opredeljena za finanasiranje redovne delatnosti Republičkog javnog tužilaštva, pored plata i doprinosa, obuhvataju i ostale rashode za zaposlene, i to: naknade za prevoz zaposlenih (markice) u okviru ekonomske klasifikacije 413 – Naknade u naturi; naknade za isplatu bolovanja preko 30 dana, pomoć u medicinskom lečenju i pomoć u slučaju smrti zaposlenog u okviru ekonomske klasifikacije 414 – Socijalna davanja zaposlenima; naknade za odvojen život, smeštaj postavljenih i izabranih lica i naknadu za gradski i prigradski prevoz u okviru ekonomske klasifikacije 415 – Naknade troškova za zaposlene;

Sredstva za otale rashode opredeljuju se u okviru ekonomskih klasifiakcija, i to: 421 – Stalni troškovi, za usluge komunikacije, osiguranja vozila i zaposlenih, 422 – Troškovi putovanja, za troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvo, troškove prevoza u okviru redovnog rada, kao i troškove smeštaja, 423 – Usluge po ugovoru, za potrebe angažovanja prevodilaca, usluge klipinga, izrade i kupovine programa, troškove reprezentacije i ugostiteljske usluge, 425 – Tekuće popravke i održavanje, za održavanje službenih vozila i administrativne opreme, 426 – Materijal, za nabavku goriva za službena vozila, kancelarijski materijal, kao i materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i 512 – Mašine i oprema, za kancelarijsku, računarsku, komunikacionu i elektronsku opremu.

GLAVA 8.2 – TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE

Tužilaštvo za ratne zločine formirano je usvajanjem Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine.

Zakonom o javnom tužilaštvu, Tužilaštvo za ratne zločine je tužilaštvo posebne nadležnosti i osnovano je za teritoriju Republike Srbije sa sedištem u Beogradu.

Tužilaštvo za ratne zločine je nadležno za postupanje u predmetima krivičnog gonjenja za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava izvršena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1. januara 1991. godine koja su navedena u Statutu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju kao i za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, ako je izvršeno u vezi sa napred navedenim krivičnim delima.

U nadležnosti Tužilaštva za ratne zločine su i postupci koji bi se vodili pred Međunarodnim krivičnim tribunalnom u Hagu, zato što je Zakonom predviđena nadležnost ovog Tužilaštva i za postupanje po predmetima ustupljenim od strane Međunarodnog krivičnog tribunala u Hagu.

Pored sredstava za plate i doprinose zaposlenima, u 2012. godini opredeljuju se i sredstva za ostale rashode za zaposlene, kao i za rashode za tekuće izdatke i osnovna sredstva, u okviru sledećih ekonomskih klasifikacija, i to:

421 – Stalni troškovi, za pokriće troškova platnog prometa, mobilnih telefona, interneta, osiguranja zaposlenih, PTT usluga i dostava pošte i zakup administrativne opreme;

422 – Troškovi putovanja, za troškove putovanja u Hag, kao i zbog putovanja u regionu, radi uzimanja izjava od lica u krivičnim postupcima. Svrha ovih putovanja je razmena podataka, dokumentacije i saznanja između Međunarodnog krivičnog tribunala u Hagu i ovog Tužilaštva. Često se ukazuje potreba za izvođenjem određenih istražnih radnji, prema licima koja se nalaze u pritvoru od strane MKTJ u Hagu.

423 – Usluge po ugovoru, za pokriće troškova usluga prevođenja na nemački i albanski jezik, kompjuterske usluge, troškove kotizacija za stručna savetovanja za zaposlene, izdatke za stručno obrazovanje zaposlenih, izdatke za stručne ispite i ostale stručne usluge, angažovanje stručnih lica, čija znanja doprinose rasvetljavanju ratnih zločina, usluge vezane za održavanje programa kojima se Tužilaštvo služi (npr. poslovi pisarnice se evidentiraju preko kompjuterskog softvera, u elektronskoj formi, kao i održavanje bivšeg Komiteta za prikupljanje podataka o izvršenim zločinima protiv čovečnosti i međunarodnog prava, koji je Odlukom Ministarstva pravde u februaru 2009. godine predat u nadležnost Tužilaštva za ratne zločine, ugostiteljske usluge, troškove reprezentacije i dr;

425 – Tekuće popravke i održavanje, za popravku i održavanje službenih automobila i popravku i održavanje računarske opreme;

426 – Materijal, za nabavku kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe i obrazovanje zaposlenih, kao i za nabavku goriva za automobile;

482 – Porezi, obavezne takse i kazne, za registraciju službenih vozila;

512 – Mašine i oprema, za zamenu postojeće i nabavku nove opreme.

Deo sredstava za fiansniranje delatnosti Tužilaštva za ratne zločine opredeljuje se i iz sopstvenih prihoda.

GLAVA 8.3 – TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL

Zakonom o javnom tužilaštvu osnovano je Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Tužilaštvo za organizovani kriminal osniva se za teritoriju Republike Srbije.

Ovo tužilaštvo može imati odeljenja van svog sedišta u skladu sa posebnim zakonom. Tužilac za organizovani kriminal postupa pred nadležnim sudovima u prvom i drugom stepenu i vrši druge poslove u skladu sa zakonom.

U budzetu Republike Srbije opredeljuju se sredstva osim za plate i doprinose zaposlenih i za ostale tekuće rashode i rashode za zaposlene, u okviru ekonomskih klasifikacija, i to:

413 – Naknade u naturi, za troškove prevoza zaposlenih;

414 – Socijalna davanja zaposlenima, za isplatu naknada za vreme odsustvovanja sa posla, otpremnine i pomoć, za isplate porodiljskog odsustva i bolovanja preko 30 dana;

415 – Naknada troškova za zaposlene, za smeštaj i odvojen život, kao i za plaćanje prevoza za zaposlene;

421 – Stalni troškovi, za komunalne usluge, usluge čišćenja prostorija, troškovi komunikacionih usluga i osiguranje vozila;

423 – Usluge po ugovoru, za administrativne usluge, usluge prevođenja, kompjuterske usluge, plaćanja za objavljivanje tendera i informativnih oglasa, usluge informisanja, usluge za ugostiteljstvo i domaćinstvo i ostale opšte usluge;

426 – Materijal, za administrativni materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i materijal za saobraćaj;

425 – Tekuće popravke i održavanje, za održavanje kancelarija i opreme, opreme za saobraćaj, računarske i ostale opreme;

482 – Porezi, obavezne takse i kazne, za registraciju službenih vozila;

512 – Mašine i oprema, za nabavku administrativne, računarske, komunikacione i ostale opreme.

GLAVA 8.4 – APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA

Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava osnovana su Apelaciona tužilaštva i određena su njihova sedišta i područja.

Apelaciona javna tužilaštva osnivaju se za područje Apelacinog suda i nadležan je da postupa pred Apelacionim sudom i drugim sudovima i organima na način propisan zakonom, kao i da nadzire i usmerava osnovna i viša javna tužilaštva sa svoje teritorije u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu.

Apelacioni javni tužilac u sedištu Privrednog apelacionog suda postupa i pred tim sudom.

U budzetu Republike Srbije opredeljuju se sredstva osim za rashode za zaposelne i za ostale tekuće rashode i rashode za zaposlene, u okviru ekonomskih klasifikacija, i to:

421 – Stalne troškove, za troškove energetskih i komunalnih usluga, usluga komunikacija, troškove osiguranja, zakupa imovine i opreme i ostalih troškova neophodnih za funkcionisanje ovog tužilaštva;

422 – Troškove putovanja, za troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvo i troškove putovanja u okviru redovnog rada;

423 – Usluge po ugovoru, za administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, savetovanja javnih tužilaca, usluge informisanja i stručne usluge, usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo, usluge reprezentacije;

425 – Tekuće popravke i održavanje, za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i tekuće popravke i održavanje opreme;

426 – Materijal, za administrativni materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj, materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo i materijal za posebne namene;

482 – Poreze obavezne takse i kazne, za registraciju vozila i obavezne takse.

GLAVA 8.5 – VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA

Organizacija i nadležnost javnih tužilaštava, dužnosti javnog tužioca i zamenika javnog tužioca, obezbeđivanje sredstava za rad javnih tužilaštava i druga pitanja od značaja za rad javnih tužilaštava uređena su Zakonom o javnom tužilaštvu.

Javno tužilaštvo je samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Javno tužilaštvo vrši svoju funkciju na osnovu Ustava, zakona, potvrđenog Međunarodnog ugovora i propisa donetog na osnovu zakona.

Više javno tužilaštvo osniva se za područje višeg suda.

Viši javni tužilac vrši nadležnost višeg javnog tužilaštva i nadležan je da postupa pred višim sudom i drugim sudovima i organima na način propisan zakonom i da nadzire i usmerava područna osnovna javna tužilaštva na način propisan Zakonom o javnom tužilaštvu.

Organizaciju i rad javnog tužilaštva određuje javni tužilac, odlučuje o pravima po osnovu rada zamenika javnog tužioca i o radnim odnosima osoblja u tužilaštvu, otklanja nepravilnosti u radu, stara se o samostalnosti u radu i ugledu javnog tužilaštva.

U budzetu Republike Srbije opredeljuju se sredstva osim za rashode za zaposlene i za ostale tekuće rashode, u okviru ekonomskih klasifikacija:

421 – Stalni troškovi, za troškove enrgetskih usluga, komunalnih usluga, usluge komunikacija, troškove osiguranja, i ostale troškove neophodne za funkcionisanje organa;

422 – Troškovi putovanja, za troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu i troškove putovanja u okviru redovnog rada;

423 – Usluge po ugovoru, za administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, savetovanje javnih tužilaca, usluge informisanja i stručne usluge, usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo, usluge reprezentacije;

425 – Tekuće popravke i održavanje, za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i tekuće popravke i održavanje opreme;

426 – Materijal, za administrativni materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj, materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo i materijal za posebne namene;

482 – Porezi, obavezne takse i kazne, za registraciju vozila i obavezne takse.

GLAVA 8.6 – OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA

Javno tužilaštvo je samostalan državni organ koji goni učinoce krivičnih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Javno tužilaštvo vrši svoju funkciju na osnovu Ustava, zakona, potvrđenog Međunarodnog ugovora i propisa donetog na osnovu zakona.

Osnovni javni tužilac vrši nadležnost osnovnog javnog tužilaštva i nadležan je da postupa pred osnovnim sudom.

Osnovni javni tužilac u sedištu Privrednog suda postupa i pred tim sudom.

Osnovno javno tužilaštvo osniva se za područje osnovnog suda.

Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, određuju se sedište i područja Osnovnih javnih tužilaštava.

U budzetu Republike Srbije opredeljuju se sredstva, osim za rashode za zaposlene i za ostale tekuće rashode, u okviru ekonomskih klasifikacija, i to za:

421 – Stalne troškove, za troškove usluga komunikacije, energetske usluge, troškove osiguranja i ostale troškove;

422 – Troškove putovanja, za troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu i za troškove prevoza u okviru redovnog rada;

423 – Usluge po ugovoru, za administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanje zaposlenih, savetovanja tužilaca, usluge informisanja, stručne i druge usluge;

425 – Tekuće popravke i održavanje, za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme;

426 – Materijal, za nabavku materijala za saobraćaj, materijala za posebne namene, administrativnog materijala, kao i materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih;

482 – Porezi, obavezne takse i kazne, za registraciju službenih vozila, poreze i obavezne takse.

RAZDEO 9 – REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

Zakonom o javnom pravobranilaštvu, utvrđeno je, da Republičko javno pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima, radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa Republike Srbije, njenih organa i organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje u budzetu Republike Srbije. Republičko javno pravobranilaštvo je zakonski zastupnik u svim postupcima pred sudovima i drugim organima kada je u pitanju pravna zaštita imovinskih prava i interesa Republike Srbije, njenih organa i organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje u budzetu Republike Srbije.

Pored funkcije zakonskog zastupnika, Republičko javno pravobranilaštvo na osnovu posebnih zakonskih ovlašćenja, postupa i kao samostalni državni organ. U tim predmetima je stranka – tužilac u postupku, a na osnovu ovlašćenja predviđenih Zakonom o sredstvima u svojini Republike Srbije i Zakona o prometu nepokretnosti.

Sredstva koja se opredeljuju za rad Republičkog javnog pravobranilaštva, najvećim delom namenjena su za plate i doprinose, stalne troškove (zakup poslovnog prostora, komunalne troškove, troškove telefona, električne energije, grejanja, poštanske usluge i troškove osiguranja zaposlenih.

Takođe, opredeljuju se i sredstva za usluge po ugovoru (ekonomska klasifikacija 423), koja se prvenstveno odnose na troškove zastupanja Republike Srbije u međunarodnim arbitražama koje se vode pred međunarodnim sudovima, kao i na troškove veštačenja.

U okviru ekonomske klasifikacije 426 – Materijal, opredeljuju se sredstva za nabavku kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih u sedištu i po odeljenjima, kao i za troškove benzina i ostalog materijala za 6 službenih vozila, a u okviru ekonomske klasifikacije 512 – Mašine i oprema, opredeljuju se sredstva za nabavku kancelarijske i računarske opreme.

RAZDEO 10 – ZAŠTITNIK GRAĐANA

Na osnovu člana 138. Ustava Republike Srbije i člana 1. Zakona o Zaštitniku građana, ustanovljen je Zaštitnik građana kao nezavisan državni organ koji se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih sloboda i prava i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Zaštitnik građana postupa u okviru Ustava, zakona i drugih propisa, kao i ratifikovanih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava. Zaštitnik građana ovlašćen je da kontroliše poštovanje građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave, ako se radi o povredi republičkih zakona, drugih propisa i opštih akata. Naročito vodi računa o zaštiti prava lica lišenih slobode, ravnopravnosti polova, prava deteta, prava pripadnika nacionalnih manjina i prava osoba sa invaliditetom, u skladu sa članom 6. Zakona o Zaštitniku građana.

Takođe, Zaštitnik građana ovlašćen je da kontroliše zakonitost i pravilnost rada organa uprave i ima pravo predlaganja zakona iz svoje nadležnosti. Naime, Zaštitnik građana ovlašćen je da Vladi, odnosno Narodnoj skupštini podnese inicijativu za izmenu ili dopunu zakona i drugih propisa i opštih akata, ako smatra da povreda prava građana nastaje zbog nedostataka u propisima, kao i da inicira donošenje novih zakona, drugih propisa i opštih akata, ako smatra da je to od značaja za ostvarivanje i zaštitu prava građana. Nadležnost Zaštitnika građana je da pokrene postupak pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata kojima se uređuju pitanja koja se odnose na slobode i prava građana i zaštite ljudskih prava.

Sredstva ovog budzetskog korisnika planirana su u skladu sa nadležnošću, pravima i ovlašćenjima Zaštitnika građana i u cilju njihovog zakonitog, efikasnog i ekonomičnog izvršavanja, imajući u vidu dosadašnja iskustva pokrajinskog i lokalnih zaštitnika u Srbiji, kao i u skladu sa iskustvima zaštitnika građana u uporednim sistemima.

Zaštitnik građana ima prva otvorena detaširana odeljenja Stručne službe u vidu kancelarija u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Finansijski plan Zaštitnika građana za 2012. godinu obuhvata i funkciju i nadležnosti koje je dobio nakon stupanja na snagu Zakona o dopuni Zakona o ratifikaciji opcionog protokola uz konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka, kojim je u članu 2a određen Zaštitnik građana da obavlja poslove Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Nakon određivanja navedene nadležnosti utvrđeno je da je za sprovođenje ovog zakona, počev od 01.10.2011. godine potrebno povećanje budzeta Zaštitnika građana i to kako bi se omogućilo povećanje broja izvršilaca za obavljanje poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i druga neophodna sredstva za njihov rad.

U realizaciji mera neophodnih za ostvarivanje prioriteta – Prioritet 3. Transparetno i odgovorno funkcionisanje državne uprave u skladu sa Međusektorskim programskim dokumentom «Potrebe Republike Srbije za međunarodnom pomoći u periodu 2011-2013. godine« koji definiše pristup Vlade Republike Srbije višegodišnjem programiranju međunarodne razvojne pomoći, koordinisanju aktivnosti i mehanizmima saradnje donatora, kao i prioritizovanju mera u relevantnim sektorima, kao jedna od četiri odgovorne institucije u oblasti reforme državne uprave određen je Ombudsman – Zaštitnik građana.

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova iz nadležnosti Zaštitnika građana obrazuju se sledeće osnovne unutrašnje jedinice:

Sektor za postupanje po pritužbama,

Sektor za unapređenje ljudskih i manjinskih sloboda i prava

Sektor za opšte poslove.

Kabinet Zaštitnika građana

U okviru tekućih izdataka, pored sredstava za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, obezbeđuju se i sredstva u okviru sledećih ekonomskih klasifikacija, i to:

421 – Stalni troškovi – troškovi naknade za gradsko građevinsko zemljište, troškove fiksne telefonije, troškovi osiguranja zaposlenih, imovine i opreme, troškovi poštanskih usluga, troškovi mobilne telefonije i interneta, zakup prostora i opreme za potrebe održavanja stručnih skupova, savetovanja, prezentacija, sredstva za energetske i komunalne troškove i to za kancelarije Zaštitnika građana u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa;

422 – Troškovi putovanja – službena putovanja zaštitnika građana i njegovih zamenika, odnosno zaposlenih u stručnoj službi, a u skladu sa potrebama posla, odnosno ostvarivanja prava i nadležnosti predviđenih Zakonom, a imajući u vidu teritorijalnu nadležnosti i to za neposrednu redovnu i vanrednu kontrolu rada organa uprave, kao i u hitnim slučajevima po službenoj dužnosti ili na zahtev stranaka, službena putovanja na godišnje konferencije organizacija čiji je Zaštitnik građana član, na međunarodne skupove po temama i povodima u vezi sa specijalističkim oblastima iz nadležnosti Zaštitnika građana. Takođe, i u svim slučajevima putovanja povodom stručnog usavršavanja zaposlenih, a koji nisu plaćeni od strane organizatora. Obezbeđuju se i dodatna sredstva usled mogućnosti javljanja neplaniranih, a za ovu instituciju i državu bitnih događaja na kojima je nužno prisustvo predstavnika ovog organa;

423 – Usluge po ugovoru – sredstva se planiraju za potrebe usluga prevođenja akata, materijala, internet prezentacije i dr. na najmanje jedan svetski jezik i jezike nacionalnih manjina u Srbiji, simultano i konsekutivno prevođenje na skupovima i sastancima, za potrebe stručnog usavršavanja i obrazovanja zaposlenih u skladu sa obavezom stalnog stručnog osposobljavanja i praćenja promena u radu državne uprave, odnosno zahtevima načela zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti, izrada promotivnog materijala, brošura i dr, usluge izrade softvera, održavanja računara i softvera, objavljivanje svih saopštenja, preporuka i mišljenja koji su predviđeni Zakonom o zaštitniku građana, kao akti Zaštitnika, a radi upoznavanja javnosti sa njihovom sadržinom, publikovanje akata Zaštitnika građana, stručne usluge, odnosno naknade za usluge eksperata i ekspertskih timova, kako za obavljanje delatnosti, tako i u radu na stručnom obrazovanju i usavršavanju državnih službenika, grafičke usluge za oblikovanje promotivnog i štampanog materijala, ugostiteljske usluge i reprezentaciju, naknade trećim licima koja nisu zaposleni u stručnoj službi, a po drugom pravnom osnovu obavljaju poslove za potrebe Zaštitnika građana, dnevnice, putni troškovi i dr. za njihove potrebe, sredstva za buduću ulogu koordinatora Mreže ombudsmana za decu, usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja objekta u kome se nalazi sedište organa i stručne službe;

425 – Tekuće popravke i održavanje – sredstva se planiraju za potrebe tekućeg održavanja objekta i opreme naročito za otklanjanje kvarova i redovnog servisiranja instalacija i opreme i omogućavanja njenog nesmetanog funkcionisanja;

426 – Materijal – sredstva se planiraju za nabavku materijala za redovan rad, posebno imajući u vidu broj predmeta (preko tri hiljade za godinu dana), opremu za arhiviranje i čuvanje dokumentacije, gorivo i maziva za vozila stručne službe, nabavku rezervnih delova i alata za održavanje vozila, nabavku materijala za stručno i drugo obrazovanje zaposlenih, materijal za održavanje higijene u kancelarijama stručne službe u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa;

462 – Dotacije međunarodnim organizacijama – sredstva se planiraju za redovne članarine međunarodnim organizacijama čiji je Zaštitnik građana punopravni član;

482 – Porezi, obavezne takse i kazne – sredstva se planiraju za, potrebe plaćanja taksi i poreza naročito za potrebe registracije motornih vozila, takse za korišćenje usluga gradskih komunalnih službi i usluga gradskih komunalnih preduzeća;

512 – Mašine i oprema – planiraju se sredstva za nabavku dva službena automobila srednje klase za potrebe službenih putovanja zamenika Zaštitnika građana i državnih službenika prilikom kontrola, nadzora i realizacije projekata na celoj teritoriji Republike, kao za svakodnevne kurirsko dostavne poslove, nabavka računarske i komunikacione opreme: desk računara, prenosnih računara za potrebe službenika stručne službe za rad van sedišta prilikom vršenja kontrola i nadzora, veb kamera, štampača, skenera, faks i kopir aparata, fiksnih telefonskih aparata, kao i nameštaja.

RAZDEO 11 – DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji osnovana je Državna revizorska institucija, kao najviši državni organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji. Za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini.

Shodno Zakonu, Institucija planira i obavlja reviziju finansijskih izveštaja, vrši ispitivanje isprava, izveštaja i drugih informacija, radi prikupljanja dovoljnog, adekvatnog i pouzdanog dokaza za izražavanje mišljenja da li finansijski izveštaji subjekta revizije istinito i objektivno prikazuju njegovo finansijsko stanje, rezultate poslovanja i novčane tokove, u skladu sa prihvaćenim računovodstvenim načelima i standardima.

Predmet revizije, u skladu sa Zakonom, su primanja i izdaci u skladu sa propisima o budzetskom sistemu, finansijski izveštaji, finansijske transakcije, obračuni, analize i druge evidencije i informacije subjekata revizije, pravilnost poslovanja subjekata revizije u skladu sa zakonom, drugim propisima i datim ovlašćenjima.

Subjekti revizije su direktni i indirektni korisnici budzetskih sredstava Republike, teritorijalnih autonomija i lokalnih samouprava u skladu sa propisima kojima se uređuje budzetski sistem, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, budzetski fondovi osnovani posebnim zakonom ili podzakonskim aktom, Narodna banka Srbije u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i na poslovanje sa državnim budzetom.

Javna preduzeća, privredna društva i druga pravna lica koje je osnovao direktni, odnosno indirektni korisnik javnih sredstava, pravna lica kod kojih direktni odnosno indirektni korisnici imaju učešće u kapitalu odnosno u upravljanju, pravna lica koja su osnovala pravna lica u kojim država ima učešće u kapitalu, odnosno u upravljanju, pravna i fizička lica koja primaju od Republike, teritorijalnih autonomija i lokalnih samouprava dotacije i druga bespovratna davanja ili garancije, su takođe subjekti revizije, kao i političke stranke, korisnici sredstava EU, donacija i pomoći međunarodnih organizacija, stranih vlada i nevladinih organizacija i dr.

U strukturi opredeljenih sredstava za 2012. godinu, najveći deo predviđen je za rashode za zaposlene. Sredstva za plate, dodatke i naknade zaposlenih planirana su na osnovu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.

Ukupni rashodi za plate planirani su za 206 zaposlenih, od čega za 5 izabranih i 7 imenovanih funkcionera, 44 državna revizora, 143 državna službenika i 7 nameštenika. Rashodi su planirani na osnovu broja lica zaposlenih u momentu izrade Finansijskog plana i na osnovu broja izvršilaca prema planiranoj sistematizaciji radnih mesta i usvojenoj dinamici zapošljavanja u toku 2012. i 2013. godine.

Na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi – planirana su sredstva na ime pokrića stalnih troškova koji se odnose na troškove bankarskih usluga, energetskih i komunalnih usluga, usluga komunikacija, osiguranja, zakupa i ostalih troškova navedene klasifikacije.

Na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja – najveći deo troškova putovanja odnosi se na obavljanje revizije poslovanja korisnika javnih sredstava van sedišta Institucije, što je neophodno za nesmetani rad revizorskih timova, kao i obavljanja drugih poslova iz nadležnosti Institucije u okviru utvrđenih međunarodnih standarda. Planirana sredstva na ovoj klasifikaciji odnose se na troškove službenih putovanja u zemlji, troškove službenih putovanja u inostranstvu radi obavljanja poslova iz nadležnosti Institucije, kao i obuke i prisustvovanja seminarima i sastancima u okviru odgovarajućih međunarodnih revizorskih asocijacija, posebno INTOSAI i EUROSAI, kao i mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za pridruživanje Evropskoj uniji, kao i troškovi u okviru redovnog rada.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru – planirani su rashodi za administrativne, kompjuterske, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja i druge usluge neophodne za redovan rad Institucije. Izdaci ove ekonomske klasifikacije vezani su za za sticanje revizorskih znanja zasnovanih na međunarodnim standardima, učestvovanje na savetovanjima koja organizuju međunarodne institucije u oblasti javnog sektora, prisustvovanja na seminarima radi stručne edukacije zaposlenih i obuke u oblasti informacionih tehnologija, učestvovanja na međunarodnim konferencijama vrhovnih revizorskih institucija. Planirana su i sredstva za rad spoljnih stručnjaka i konsultanata koje će Institucija angažovati za obuku u izvođenju revizije u skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, usluge konsultanata za strategiju razvoja Institucije u narednom srednjoročnom periodu, kao i konsultante za razvoj informacionog sistema. Takođe, deo ovih rashoda odnosi se i na oglašavanje konkursa i akata Institucije, štampanje publikacija i ostalog materijala kao i razna oglašavanja u medijima.

Na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge – sredstva su planirana radi organizacije redovnih i povremenih konferencija, seminara, okruglih stolova i sl.

Na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje – sredstva su planirana za redovno održavanje i popravku instalacije, tekuće održavanje opreme kao i održavanje i funkcionisanje informacione infrastrukture.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal – rashodi na ime materijala za vršenje osnovne delatnosti Institucije planirani su za nabavku prvenstveno kancelarijskog materijala za rad revizorskih i pratećih službi (papir, toneri i dr.), kao i nabavku ostalog administrativnog materijala, pretplate na stručne publikacije, knjige i zbirke propisa potrebne za rad Institucije, pretplate na službena glasila, za nabavku goriva, maziva i ostalog materijala za nesmetano funkcionisanje službenih automobila i dr.

Ekonomska klasifikacija 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama – ovi rashodi se odnose se na godišnje članarine za INTOSAI i EUROSAI čija je Institucija članica.

Ekonomska klasifikacija 482 – Porezi, obavezne takse i kazne – u okviru ove klasifikacije troškova samo je otvorena aproprijacija za troškove koji eventualno mogu da nastanu.

Ekonomska klasifikacija 512 – Mašine i oprema – u okviru ovih sredstava planirani su izdaci nabavke kancelarijske opreme, računarsko-informacione opreme (računari, lap topovi, štampači, skeneri, modemi), nabavku operativnih sistema za računare, i druge opreme za obezbeđenje podataka u skladu sa međunarodnim standardima. U okviru telekomunikacione opreme planirana je nabavka fiksnih i mobilnih telefona i faksova. Takođe, planirana je i nabavka klima uređaja, aparata za fotokopiranje, mašina za uništavanje poverljivog materijala, arhivske police. Na ovoj poziciji planirana su i sredstva za kupovinu 4 putnička službena automobila srednje klase za potrebe rada na terenu revizorskih timova i jedno vozilo za potrebe Institucije. Planirana je i nabavka i ugradnja sigurnosne opreme radi zaštite pristupa zaštićenim prostorijama, kao i opremu za protivprovalni i video nadzor.

Ekonomska klasifikacija 513 – Ostale nekretnine i oprema – ovi izdaci odnose se na nabavku sigurnosnih kasa za potrebe obezbeđenja poverljivih podataka i izveštaja.

Ekonomska klasifikacija 515 – Nematerijalna imovina – u okviru izdataka za nematerijalnu imovinu planirana je nabavka softvera za primenu metodoloških uputstava za izvođenje revizije kod korisnika javnih sredstava, kao i licenci za softvere, računarske programe za potrebe informacione tehnologije u okviru Institucije, sa projektnom dokumentacijom.

RAZDEO 12 – FISKALNI SAVET

Zakonom o budzetskom sistemu ustanovljen je Fiskalni savet, kao nezavisan državni organ.

Funkcije i zadaci Fiskalnog saveta su propisani odredbama člana 92e i 92ž Zakona o budzetskom sistemu: aktivno učestvuje u radu Vlade u oblasti fiskalne politike – provera makroekonomskih i fiskalnih pretpostavki korišćenih za izradu fiskalne strategije Vlade, daje ocenu mera fiskalne politike koje predlaže Vlada, procenjuje fiskalne rizike i verovatnoću ispunjenja fiskalnih ciljeva Vlade, procenjuje u kojoj meri Vlada poštuje fiskalna pravila koja je utvrdila, priprema mišljenje Narodnoj skupštini na nacrt Izveštaja o fiskalnoj strategiji, dostavlja analizu o revidiranom Izveštaju o fiskalnoj strategiji Vlade za odgovarajuću fiskalnu godinu i predlog Zakona o budzetu Republike Srbije, takođe priprema Narodnoj skupštini procene o fiskalnim uticajima predloga drugih zakona, kao i amandmana koji su podneti u toku skupštinske rasprave.

Fiskalni savet sastoji se od tri člana koje bira Narodna skupština. Za vršenje stručnih i administrativnih poslova obrazovane su stručne službe Fiskalnog saveta.

Na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi, planirana su sredstva za troškove korišćenja poslovnog prostora u Nemanjinoj 17 (po sklopljenom Sporazumu sa Narodnom bankom Srbije), troškove osiguranja opreme i zaposlenih, troškove mobilnih telefona u poslovnoj mreži.

Na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Službena putovanja, planirana su sredstva za oko 10 putovanja u inostranstvo u trajanju 4 do 5 dana prosečno po jednom zaposlenom, putovanja u zemlji, i to za dnevnice, prevoz i smeštaj.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru, planirana su sredstava za: isplatu naknade sa obračunatim porezom i doprinosima, za predsednika i jednog člana Fiskalnog saveta (prema članu 92nj stav 4. Zakona o budzetskom sistemu predsednik i članovi Fiskalnog saveta imaju pravo na naknadu u visini pripadajuće osnovne plate ukoliko nisu u radnom odnosu u Fiskalnom savetu), za objavljivanje i oglašavanje u javnim glasilima i „Službenom glasniku Republike Srbije“ i za održavanje sajta Fiskalnog saveta, kao i troškove reprezentacije.

Takođe, planirana su i dodatna sredstva za održavanje Konferencije održivosti fiskalne politike u uslovima ekonomske krize u Evropi i Srbiji čiju organizaciju planira Fiskalni savet. Fiskalni savet planira da u jesen 2012. godine organizuje konferenciju „Održivost fiskalne politike u Republici Srbiji i Evropi“ na kojoj će učestvovati vodeći domaći i stručnjaci iz inostranstva iz oblasti fiskalne politike. Konferencija će imati za cilj da analizira sprovođenje fiskalnih pravila u Republici Srbiji u praksi i da uporedi rezultate sprovođenja pravila o fiskalnoj odgovornosti u Srbiji sa efektima fiskalnih pravila u drugim državama regiona, Evrope i izabranih država izvan Evrope. Sumirajući domaća i iskustva drugih država, konferencija ima za cilj da identifikuje buduće pravce delovanja u cilju uspostavljanja održive fiskalne politike u Republici Srbiji, naročito imajući u vidu dužničku krizu u državama Evropske Unije, kao i činjenicu da se javni dug Republike Srbije približio granici održivosti i zakonski definisanom maksimumu.

Planirana su sredstva i za istraživanja relevantnih institucija koja su potrebna za izradu analiza Fiskalnog saveta, kao i za angažovanje stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

Na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje, planirana su sredstva za popravku opreme (računari i štampači).

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal, planirana su sredstva za stručne publikacije i časopise za redovan rad zaposlenih i za kancelarijski materijal.

Na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema, planirana su sredstva za računare i štampače za zaposlene.

Na ekonomskoj klasifikaciji 515 – Nematerijalna imovina, planirana su sredstva za nabavku softvera koji su neophodni za rad (programski paket EViews).

Programski paket EViews će biti korišćen za neophodna empirijska istraživanja Fiskalnog saveta, primenom statističkih metoda na podatke koji su potrebni za analizu fiskalne politike, kao što su:

analiza prihoda, rashoda, deficita i duga Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine, grada Beograda, opština i gradova;

analiza trenutnog i predviđanje budućeg kretanja vremenskih serija makroekonomskih agregata (BDP-a, javnih prihoda, rashoda i duga, kao i njihovih dezagregiranih komponenti);

ocena potencijalne stope rasta BDP-a (obaveza Fiskalnog saveta, u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu);

desezoniranje podataka vremenskih serija (BDP-a, uvoza, poreskih prihoda i dr.) upotrebom algoritama za sezonsko prilagođavanje, sadržanih u programskom paketu EViews (X11, X12-ARIMA i/ili Tramo/Seats);

ostale analize podataka vremenskih serija (određivanje trendova i ciklusa upotrebom HP filtera, test jediničnog korena, kointegracija i dr.);

standardizovana grafička prezentacija dobijenih rezultata.

RAZDEO 13 – MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

Ministarstvo spoljnih poslova obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: spoljnu politiku i održavanje odnosa Republike Srbije s drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama; praćenje međunarodnih odnosa i bilateralne saradnje s drugim državama i njihov razvoj; učestvovanje u zaključivanju, ratifikovanju i primeni međunarodnih ugovora, prema zakonu kojim se uređuje zaključivanje međunarodnih ugovora i prema delokrugu ministarstava koji je određen zakonom; na zaštitu prava i interesa Republike Srbije i njenih državljana i pravnih lica u inostranstvu; obaveštavanje strane javnosti o politici Republike Srbije; informisanje iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije u inostranstvu o politici Republike Srbije; praćenje delatnosti stranih sredstava javnog informisanja koja se odnosi na Republiku Srbiju; na pripremu učešća predstavnika Republike Srbije na međunarodnim konferencijama ili pregovorima za zaključivanje međunarodnih ugovora; na poslove vezane za akreditovane zvanične predstavnike država i međunarodnih organizacija; prikupljanje, čuvanje i objavljivanje dokumentacije o spoljnoj politici Republike Srbije, kao i na druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuju inostrani poslovi i drugim zakonima.

Ministarstvo svoje nadležnosti obavlja preko službe u zemlji i preko diplomatsko-konzularnih pretstavništava (DKP) u inostranstvu.

Za funkcije Ministarstva u zemlji opredeljena su sredstva, i to za:

Stalne troškove – ekonomska klasifikacija – 421 – u okviru ove klasifikacije finansiraju se sledeći rashodi: bankarske usluge i troškovi platnog prometa, komunalne usluge, energetske usluge, usluge komunikacija, troškovi osiguranja imovine, opreme i zaposlenih i zakup imovine i opreme.

Imajući u vidu funkcionisanje i organizaciju Ministarstva spoljnih poslova (postojanje eksteritorijalnih organizacionih jedinica – diplomatsko-konzularna predstavništva) značajan deo troškova odnosi se na bankarske usluge (provizije Narodne banke Srbije) i usluge komunikacija, koje se vrše za potrebe ne samo ovog Ministarstva, već i Vlade i drugih ministarstava.

Troškove putovanja – ekonomska klasifikacija 422 – ova sredstva se odnose na isplate troškova putovanja u zemlji i inostranstvu, koji sadrže troškove dnevnica, prevoza i smeštaja, kao i sredstva namenjena za troškove premeštaja i selidbi zaposlenih u inostranstvo – prevoz zaposlenih, prevoz i osiguranje selidbenih stvari.

Iz ovih sredstava se podmiruju i troškovi za obavljanje redovnih poslova Ministarstva, koji se odnose na održavanje i unapređenje bilateralne i multilateralne saradnje, učešće na konferencijama, seminarima i prisustvovanje godišnjim skupštinama međunarodnih organizacija čiji je član Republika Srbija.

Usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacija 423 – ova klasifikacija se odnosi na plaćanja administrativnih, kompjuterskih i stručnih usluga, usluga informisanja, obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostalih usluga, troškova reprezentacije i dr.

Značajan deo sredstava odnosi se na troškove Diplomatskog protokola (doček stranih delegacija koje borave u poseti Republici Srbiji, troškovi njihovog smeštaja, troškovi ugostiteljskih usluga, itd), kao i na aktivnosti Diplomatske akademije (organizacija predavanja i troškovi honorara za predavače).

Od 1. januara 2012. godine Republika Srbija preuzima predsedavanje Organizacijom za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC), u okviru koga je predviđeno održavanje Samita. Takođe, u Beogradu se održava Regonalna konferencija alijanse civilizacija za Jugoistočnu Evropu. U okviru ovih aktivnosti planiran je veliki broj redovnih sastanaka na nivou predsednika država i vlada, ministara spoljnih poslova, drugih resornih ministara, političkih direktora i nacionalnih koordinatora (troškovi smeštaja, zakupa objekata, reprezentacija, itd).

Sa ekonomske klasifikacije 423 u Ministarstvu spoljnih poslova vrši se i isplata naknada za angažovanje lica po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, ugovorima o autorskom radu, ugovorima o delu i druge isplate po osnovu ugovora koji ne podrazumevaju zasnivanje radnog odnosa.

Specijalizovane usluge – ekonomska klasifikacija 424 – Ministarstvo, u okviru redovnih diplomatskih aktivnosti, deluje i u oblasti kulturne diplomatije. U tom kontekstu, Ministarstvo je suorganizator kulturnih manifestacija od izuzetnog značaja za međunarodni položaj Republike Srbije – što podrazumeva troškove organizacije istih. Pored navedenog, sufinansiraju se i aktivnosti kulturno-informativnih centara Republike Srbije (postavljanje izložbi, slanje filmova, knjiga, video kaseta, angažovanje umetnika, kulturnih i javnih radnika).

Tekuće popravke i održavanje – ekonomska klasifikacija 425 – navedeni iznos se planira za tekuće održavanje zgrade Ministarstva i održavanje opreme i voznog parka.

Materijal – ekonomska klasifikacija 426, – planirana su sredstva za finansiranje troškova administrativnog materijala i stručne literature, materijala za saobraćaj i higijenu, potrošnog materijala i rezervnih delova, inventara i ostalog materijala za posebne namene – pasoša, putnih listova i viza nalepnica.

Dotacije međunarodnim organizacijama – ekonomska klasifikacija 462, predstavljaju kontribucije i članarine Republike Srbije velikom broju međunarodnih organizacija, koje po odluci Vlade plaća Ministarstvo spoljnih poslova.

Dotacije nevladinim organizacijama – ekonomska klasifikacija 481 – predviđena su sredstva za finansiranje Instituta za međunarodnu politiku i privredu, koji obavlja istraživačke i druge poslove za potrebe ovog ministarstva.

Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom – ekonomska klasifikacija 482 – planirani iznos odnosi se na obavezne takse prilikom registracije vozila.

Novčane kazne i penali po rešenju sudova – ekonomska klasifikacija 483 – planirani iznos obuhvata sredstva za izmerenje obaveza po osnovu rešenja sudova za naknadu štete za izgubljenu zaradu zaposlenih, troškove kamata i sudskih troškova.

Zgrade i građevinski objekti – ekonomska klasifikacija 511 – planirana sredstva odnose se na objekat Ministarstva spoljnih poslova u ulici Kneza Miloša br. 24-26 koji je izgrađen 1926 – 1929. godine, kao kapitalan objekat i ima status kulturnog dobra.

Za 2012. godinu planirana su sredstva za neophodne radove renoviranja unutrašnjeg prostora zgrade površine od 2.370 m² . Planirano je da se izvrši sanacija i renoviranje dela suturena, dela prizemlja i delova prvog, četvrtog i petog sprata, što obuhvata građevinsko–zanatske i instalacione radove.

Planira se i proširenje video nadzora na celokupan objekat, uvođenje kartičnog sistema za zaposlene i za direkciju NATO, automatizacija rampe za prilaz garaži, puštanje u rad sistema dojave požara planirana je nabavka dodatnog generatora snage 300 kilovata, čime bi se omogućilo rezervno napajanje zgrade.

Mašine i oprema – ekonomska klasifikacija 512 – sredstva su prvenstveno planirana za kupovinu vozila, kao i za nabavku birotehničke opreme, opreme za javnu bezbednost, klima uređaja i dr.

Nematerijalna imovina – ekonomska klasifikaciji 515 – sredstva su planirana za instalaciju softvera za evidentiranje konzularno-pravnih radnji i naplate taksi i posebnih troškova, licenciranje novog Mikrosoft operativnog sistema, licenciranje antivirus softvera i nabavku različitih softverskih alata kao i proširenje bibliotečkog fonda novim izdanjima.

GLAVA 13.1 – DIPLOMATSKO – KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

Poslove iz svoje nadležnosti Ministarstvo obavlja i preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije. Diplomatsko-konzularna predstavništva u inostranstvu su sastavni deo Ministarstva (eksteritorijalne organizacione jedinice). Diplomatska predstavništva RS u inostranstvu su ambasade i stalne misije RS pri međunarodnim organizacijama. Konzularna predstavništva RS u inostranstvu su generalni konzulati, konzulati i konzularne agencije. Odluku o otvaranju, privremenom zatvaranju ili zatvaranju diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije donosi Vlada.

Od tekućih rashoda, opredeljena sredstva, po bližim namenama, raspoređena su za sledeće aproprijacije ekonomske klasifikacije:

Stalni troškovi – ekonomska klasifikacija 421 – okviru ove klasifikacije finansiraju se sledeći rashodi: zakupi poslovnog (ambasade i generalni konzulati) i stambenog (rezidencije) prostora ; troškovi osiguranja – zgrada ambasada, konzulata, rezidencija i inventara; zakupi opreme; troškovi platnog prometa; bankarske usluge; komunalne usluge – grejanje i voda u ambasadama, konzulatima i rezidencijama; energetske usluge; usluge komunikacija (telefoni u ambasadama i konzulatima i pretplate u rezidencijama, teleks, ekspedicija pošte, prevoz diplomatske pošte i valize, internet i sl.) itd.

Nivo navedenih troškova koje DKP plaćaju u inostranstvu iz godine u godinu se povećava u stranim valutama, kao posledica porasta troškova života (u evropskim zemljama 2-3% godišnje, a u zemljama Afrike, Južne Amerike, Azije 10-13% godišnje).

Troškovi putovanja – ekonomska klasifikacija 422 – odnose se na službena putovanja unutar zemlje službovanja, kao i službena putovanja u Republiku Srbiju i u strane zemlje po odobrenju Ministarstva i ostale troškove transporta – selidbe radnika DKP u zemlje službovanja, troškove selidbe radnika DKP iz zemlje službovanja u RS i ostale troškove transporta.

Usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacija 423 – na ovoj ekonomskoj klasifikaciji se planiraju sredstva za angažovanje lokalne radne snage, za obavljanje pomoćnih poslova u DKP (čistačice, vozači, administrativni i korespodentski poslovi, baštovani, pomoćni poslovi u konzularnoj službi itd.). Opravdanost ovog izdatka se ogleda u tome što je potrebno izdvojiti daleko manje sredstava nego kad bi se angažovala lica u stalnom radnom odnosu iz zemlje, koja zahtevaju angažovanje većih troškova vezano za plate, selidbe, stanarine, rashodi za obrazovanje dece i sl.

Na ovoj klasifikaciji takođe se planiraju i sredstva za troškove informisanja, stručnih usluga, reprezentacije (svečani ručkovi, večere, kokteli, i dr.), izložbi, kulturnih susreta, konferencija za štampu, stručnih usluga – advokatske usluge i dr.

Sredstva sa ove pozicije predviđena su na osnovu programa i aktivnosti MSP u 2012. godini, a odnose se na intenziviranje – diplomatske i informativno-propagandne aktivnosti u inostranstvu. Program predviđa stvaranje uslova za pravilno informisanje inostrane javnosti, o aktuelnim zbivanjima u RS i jačanje uticaja RS na međunarodnom planu.

Na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge obezbeđuju se sredstva za pokrivanje troškova koji proizilaze iz rada sa našim iseljeništvom, repatrijacije i štampanje posebnih obrazaca.

Tekuće popravke i održavanje – ekonomska klasifikacija 425 – sredstva sa ove ekonomske klasifikacije se koriste za plaćanje troškova krečenja zgrada i objekata, zamenu podova, zastarelih instalacija; popravku i održavanje opreme i inventara u ambasadama, konzulatima i rezidencijama, održavanja voznog parka, i sl.

RS koristi u inostranstvu 188 nepokretnosti u vlasništvu i zakupu, od kojih se većina koristi kao poslovni i stambeni prostor, a manji deo čine građevinska zemljišta. Najveći broj objekata se nalazi u lošem stanju, sa dotrajalim krovnim pokrivačima i zastarelim grejnim i elektro instalacijama i derutnim fasadama, što zahteva hitno preduzimanje neophodnih mera na sanaciji radi zaštite imovine od daljeg propadanja.

Usled neizvesnosti imovinsko-pravnog statusa objekata DKP koji su vlasništvo bivše SFRJ, poslednjih 20 i više godina nisu vršena kapitalna ulaganja i investicije u objekte, a i tekuće održavanje svedeno je samo na najnužnije radove i hitne intervencije. Skoro svi objekti nalaze se u izuzetno lošem stanju, zbog čega dolazi i do intervencija lokalnih organa sa zahtevom da se zgrade i zemljište dovedu u red u građevinskom i higijensko-estetskom smislu.

Troškovi materijala – ekonomska klasifikacija 426 – sredstva ove ekonomske klasifikacije obuhvataju troškove nabavke: administrativnog materijala (kancelarijski materijal, papir, toner, računarski materijal, diskete, materijal za fotokopiranje), materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (nabavka štampe, publikacija, časopisa, izdavanje biltena, prerada video traka i dr.), materijala za saobraćaj (gorivo, maziva, rezervni delovi i gume za automobile), materijala za održavanje čistoće ambasada, konzulata i rezidencija itd.

Zgrade i građevinski objekti – ekonomska klasifikacija 511 – Republika Srbija za potrebe svojih DKP u inostranstvu sada koristi 188 nepokretnosti, od kojih su 92 u zakupu (18 su u vlasništvu Srbije – 9 zgrada, 8 stanova i 1 plac), a 78 (od 188) nepokretnosti su vlasništvo bivše SFRJ (72 zgrade i 6 stanova) i predmet su Sporazuma o pitanjima sukcesije (Aneks B). Svi objekati se nalaze u veoma lošem stanju, sa dotrajalim krovnim pokrivačima, zastarelim i dotrajalim instalacijama, zapuštenim fasadama, što podrazumeva preduzimanje neophodnih mera na njihovoj sanaciji radi zaštite od daljeg propadanja.

Mašine i oprema – ekonomska klasifikacija 512 – sredstva na ovoj ekonomskoj klasifikaciji planirana su za nabavku vozila, birotehničke opreme, računara i kancelarijskog nameštaja i druge opreme.

Nematerijalna imovina – ekonomska klasifikacija 515 – sredstva na ovoj ekonomskoj klasifikaciji planirana su za godišnje licenciranje e-mail servera i softvera za upravljanje računarskom mrežom, kao i za nabavku ostalih neophodnih računarskih programa.

Takođe, u 2012. godini je planirano i otvaranje novog diplomatsko-konzularnog predstavništva – GK Mostar, za šta su obezbeđena dodatna sredstva.

RAZDEO 14 – MINISTARSTVO ODBRANE

Ministarstvo odbrane obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: politiku odbrane i strategijsko planiranje (strategijski pregled odbrane, strategija odbrane, planovi i programi razvoja sistema odbrane i vojna doktrina); međunarodnu saradnju u oblasti odbrane i vojne saradnje; planiranje i pripremanje mobilizacije građana, državnih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i Vojske Srbije za izvršavanje zadataka u vanrednom stanju, stanju neposredne ratne opasnosti i ratnom stanju; izradu akata i planskih dokumenata kojima se planiraju mere i radnje za rad građana, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica i za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u vanrednom stanju, stanju neposredne ratne opasnosti i ratnom stanju; vojnu obavezu, radnu obavezu i materijalnu obavezu; službu osmatranja i obaveštavanja; organizovanje veza i kripto zaštite za potrebe državnih organa i Vojske Srbije; usklađivanje organizacije veza i informativnih i telekomunikacionih sistema u Republici Srbiji za potrebe odbrane; uređivanje i pripremanje teritorije Republike Srbije za potrebe odbrane; istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme; opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane; bezbednost značajnu za odbranu; vojno školstvo; naučnoistraživački rad značajan za odbranu; statusna i druga pitanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje odbrana i drugim zakonima.

U okviru razdela Ministarstva odbrane, kao organi uprave u sastavu Ministarstva, osnovani su Inspektorat odbrane, Vojnobezbednosna agencija i Vojnoobaveštajna agencija.

Inspektorat odbrane, kao organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane, obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na: usklađivanje priprema za odbranu; sprovođenje odluka i akata predsednika Republike i Vlade, ostvarivanje i usklađivanje organizacije veza, kao i druge poslove određene zakonom.

Vojna služba bezbednosti i vojno-obaveštajna služba, kao organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane, obavljaju poslove bezbednosti značajne za odbranu koji su određeni zakonom kojim se uređuju službe bezbednosti i drugim zakonima.

U strukturi predloženih sredstava na funkciji 210 – Vojna odbrana – Ministarstva odbrane, najveći deo odnosi se na rashode za zaposlene; plate, doprinose i druga primanja koja pripadnik Vojske ostvaruje prema Pravilniku o platama, kao naknade troškova prema propisima u Vojsci (naknade zbog odvojenog života od porodice, naknade dela troškova za zakup stana, naknada za selidbene troškove, naknada za vreme školovanja, naknade za troškove prevoza i dr.).

Sredstva za stalne troškove (ekonomska klasifikacija 421), planirana su za usluge platnog i poštanskog prometa, komunalne usluge, nabavku različitih vrsta energenata, plaćanje troškova osiguranja, zakup imovine i opreme, kancelarijskog i skladišnog prostora, stambenog prostora za predstavnike u međunarodnim organizacijama, budući da Republika Srbija nema u svim zemljama prijema stanove u svojini.

Sredstava za troškove materijala (ekonomska klasifikacija 426), odnose se na nabavku administrativnog materijala (kancelarijskog potrošnog materijala, nabavku uniformi i radno-zaštitne odeće i obuće, zamena dotrajale uniforme izvođačima obuke i drugim profesionalnim vojnicima; obezbeđenje uniformi za rezervni sastav i za pripadnike specijalnih jedinica Vojske, preoznačavanje službene i vojničke odeće), materijala za poljoprivredu ( nabavke hrane za redovnu ishranu životinja, nabavke veštačkih đubriva, semena i zaštitnih sredstava za proizvodnju na vojnim ekonomijama), materijala za saobraćaj, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, stručnog materijala i časopisa, nabavku lekova, hemijskih sredstava za specijalne namene i slično.

Sredstva za troškove putovanja (ekonomska klasifikacija 422) planirana su za troškove službenih putovanja u zemlji (trupna i druga putovanja).

Službena putovanja u zemlji planirana su u vezi sa izvršavanjem funkcionalnih zadataka komandi, jedinica i organa, upućivanjem kandidata u vojne škole, obukom i školovanjem, tehničkim, intendantskim, sanitetskim i veterinarskim obezbeđenjem i drugim zadacima jedinica i ustanova Vojske. Takođe, sredstva su planirana za naknadu za uništavanje ubojnih sredstava, za službu na brodovima rečnih jedinica i na posebnim vojnim objektima, kao i za vreme izvršavanja posebnih zadataka u Kopnenoj zoni bezbednosti.

Za troškovi službenih putovanja u inostranstvo planirana su sredstva za izvršenje zadataka po programu međunarodne vojne saradnje, vojnoekonomske i naučno-tehničke saradnje, za aktivnosti pripreme, obuke i učešća u mirovnim misijama, vojne vežbe, realizaciju poseta visokog nivoa, poseta radnih timova i ekspertskih grupa, aktivnosti po potpisanim međunarodnim sporazumima kontrole i redukcije naoružanja i iz oblasti vojno-ekonomske saradnje.

Za troškove putovanja u okviru redovnog rada planirana su sredstva za troškove prevoza u gradskom saobraćaju za obavljanje službenih zadataka i dnevnica. Takođe, sredstva su planirana i za naknade za prevoz kod korišćenja odsustva za oporavak, odsustva radi obilaska porodice po osnovu odvojenog života zbog premeštaja u drugo mesto službovanja i sl i ostali troškovi transporta za angažovanje vozila pravnih i fizičkih lica van Vojske, s obzirom da Vojska ne raspolaže potrebnim transportnim kapacitetima za veća prevoženja opasnih materija, specijalnih tereta i ljudstva.

Sredstva za tekuće popravke i održavanje (ekonomska klasifikacija 425), planirana su za održavanje objekata za stanovanje vojnika, administrativnih zgrada, objekata za obuku i nastavu; sanitetskih i veterinarskih objekata; objekata za zajedničke potrebe; vodovodnih objekata, objekata za vatreno dejstvo i drugih objekata. U okviru tekućih popravki i održavanja objekata sadržane su i potrebe hitnih intervencija i vanrednih zadataka u slučaju havarija sistema, oštećenja objekata i slično. Za tekuće popravke i održavanje opreme planirana su sredstva za rashode osnovnog i tehničkog održavanja, srednjeg remonta sredstava NVO, održavanja sredstava opšte namene i nabavke rezervnih delova, pneumatika i akumulatora.

Sredstva za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (ekonomska klasifikacija 464), planirana su za isplatu naknade dela troškova za stanovanje korisnika vojnih penzija.

Sredstva za usluge po ugovoru (ekonomska klasifikacija 423), planirana su za aministrativne usluge (usluge prevođenja, lektorisanja, izrade vojnostručne, vojnonaučne, nastavno-obrazovne i vojnopublicističke literature i za ostale administrativne usluge), kompjuterske usluge (usluge projektovanja informacionih sistema i automatske obrade podataka za potrebe Ministarstva i Vojske), usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (obrazovanje zaposlenih na višim i visokim školama, poslediplomskim studijama, odbrani doktorata i troškova za predavače – nastavnike sa civilnih fakulteta na vojnim akademijama, novčana primanja vojnika, učenika srednjih vojnih škola i kadeta Vojne akademije i naknade vojnim obveznicima pozvanim radi vršenja vojne obaveze), usluge informisanja (pribavljanje dnevnih listova i časopisa, štampanje vojnih listova i časopisa, usluge informisanja javnosti, usluge objavljivanja javnih licitacija i medijske usluge, štampanje magazina „Odbrana“ i „Službenog vojnog lista“, troškove istraživanja javnog mnjenja, štampanje biltena i letaka o informisanju javnosti o doktrinarnim dokumentima, pristupanju Programu Partnerstvo za mir i sl.), stručne usluge (pravne i advokatske usluge, usluge revizije i troškova veštačenja u sporovima pred domaćim sudovima).

Sredstva za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta (ekonomska klasifikacija 472), planirana su za isplatu pomoći porodici lica iz Ministarstva i porodici profesionalnog pripadnika Vojske u slučaju bolesti tog lica ili člana njegove uže porodice, kao i u slučaju izuzetno teških materijalnih prilika porodice toga lica prouzrokovanih drugim okolnostima, uplatu doprinosa za produženo penzijsko osiguranje bračnog druga profesionalnog vojnika premeštenog po potrebi službe i naknadu zbog prestanka zaposlenja, za isplatu naknade za slučaj smrti po važećim odredbama čl. 231-236. Zakona o Vojsci Srbije, Uredbe o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć, osposobljavanju bračnog druga i o naknadi za školovanje dece vojnog lica, za isplatu naknada troškova školovanja deteta poginulog vojnog lica, koja se isplaćuje za oko 500 korisnika – dece koja se redovno školuju, a čije je roditelj poginuo-izgubio život vršeći vojnu službu, isplatu naknade dela troškova uređenja stana radi predaje i naknade troškova prilikom prijema u vojnu službu koja iznosi 75% od propisane plate.

Sredstva za specijalizovane usluge (ekonomska klasifikacija 424), planirana su za, poljoprivredne usluge (za zdravstvenu zaštitu životinja, veterinarsko-sanitarnu kontrolu nad namirnicama životinjskog porekla i plaćanje usluga civilnim veterinarskim ustanovama), usluge obrazovanja, kulture i sporta, medicinske usluge (zdravstvenu zaštitu i bolničko lečenje vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, učenika srednjih vojnih škola i kadeta Vojne akademije, kao i za lekarske preglede regruta i kandidata za vojne škole u civilnim zdravstvenim ustanovama), ostale specijalizovane usluge (za pokriće dela troškova koji će nastati u okviru predstojeće reforme i smanjenja i formiranja novih jedinica na novim lokacijama).

Sredstva planirana za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa (ekonomska klasifikacija 485), planirana su za naknadu šteta pravnim i fizičkim licima koju pričine pripadnici Vojske u vršenju službe u Vojsci ili u vezi sa službom. Radi se o materijalnim i nematerijalnim štetama. Takođe, sredstva su planirana i za isplate naknada šteta i renti zbog oštećenja organizma i invalidnosti porodicama poginulih i ranjenim licima u oružanim sukobima na teritoriji ranije SFRJ, Kosova i Metohije i prilikom bombardovanja SRJ od NATO-a u 1999. godini, koje se vrše prema izvršnim aktima pravosudnih organa i organa za utvrđivanje stepena invalidnosti.

Sredstva za dotacije nevladinim organizacijama (ekonomska klasifikacija 481), planirana su za za finansiranje rada Saveza rezervnih vojnih starešina Republike Srbije.

Sredstva za poreze, obavezne takse i kazne (ekonomska klasifikacija 482), planirana su za izdatke pri registraciji i tehničkim pregledima vozila, za sudske i administrativne takse pravosudnih organa koje se plaćaju posebno kod pribavljanja dokumentacije iz javnih zemljišnih i katastarskih knjiga, kao i vođenja sudskih sporova kod ažuriranja stanja vojnog katastra i zaštite imovine Republike Srbije koju koristi Vojska.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte (ekonomska klasifikacija 511), planirana su za kupovinu, izgradnju i kapitalno odžavanje zgrada i objekata.

Godišnji planovi izgradnje zgrada i objekata i kapitalnog održavanja zgrada i objekata sačinjeni su na osnovu zahteva operativnih komandi i komandi jedinica i uprava ustanova neposredno potčinjenih Generalštabu VS i predstavljaju objektivno sagledavanje stanja fonda nepokretnosti koji koristi Vojska.

Sredstva za zgrade mašine i opremu (ekonomska klasifikacija 512), planirana su za nabavku opreme za saobraćaj, administrativne opreme, medicinske i laboratorijske opreme za vojno zdravstvene ustanove, opreme za vojsku (nabavku municije i MES, naoružanja i vojne opreme, nabavka oklopnog borbenog vozila točkaša, nabavka sredstava telekomunikacija i informatike, nabavka višenamenskog transportnog helikoptera, nabavka opreme za elektronska i protivelektronska dejstva i modifikacija vazduhoplova i raketnih sistema PVO).

Sredstva na funkciji 250 – Odbrana neklasifikovana na drugom mestu, planirana su za finansiranje učešća pripadnika MO i VS u multinacionalnim operacijama.

Multinacionalne operacije u kojima je planirano učešće pripadnika MO i VS su:

UNOCI (R. Obala Slonovače) – vojni posmatrači (3 lica), rotacija: 12 meseci;

UNMIL (R. Liberija) – vojni posmatrači (4 lica), rotacija: 12 meseci;

UNIFIL (R. Liban) – štabni oficiri (12 lica), EOD tim (16 lica), pešadijska četa (130 lica), nacionalni element za podršku – NEP (10 lica), rotacija: 6 meseci;

UNFICYP (R. Kipar) – pešadijsko odeljenje (12 lica), pešadijski vod (76 lica), vojni posmatrači (2 lica), i štabni oficir (1 lice), rotacija: 6 meseci;

MONUSCO (D. R. Kongo) – medicinski tim za evakuaciju vazdušnim putem -AMET (12 lica), štabni oficiri (3 lica), rotacija: 6 meseci;

UNTSO (Bliski istok) – vojni posmatrač (1 lice), rotacija: 6 meseci;

EUTM (multinacionalna vojna operacija EU za obuku bezbednosnih snaga Somalije u Ugandi), sanitetski tim (10 lica), rotacija: 6 meseci;

EUNAVFOR – ATALANTA (multinacionalna vojna operacija pomorskih snaga EU u Somaliji), pripadnici rečnih jedinica MO i VS (4 lica), rotacija: 6 meseci i

Angažovanje kapaciteta Vojske Srbije u sistemu stand by aranžmana UN.

Takođe, planirana su i sredstva za nastavak realizacije Programa dugoročnog subvencionisanog stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica Vojske Srbije i u 2012. godini.

RAZDEO 15 – MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Delokrug rada Ministarstva unutrašnjih poslova je utvrđen Zakonom o ministarstvima i Zakonom o policiji.

U skladu sa navedenim zakonima, ovo ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca; promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija; zaštitu od požara; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; lične karte; putne isprave; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova; obučavanje kadrova; upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama; kao i druge poslove određene zakonom.

Naročito je bitno naglasiti da je u periodu tranzicije zemlje, posebno u oblasti bezbednosti povećana potreba angažovanja ovog resora, pa time i znatno veće aktivnosti u odnosu na redovne i to skoro svakodnevno, imajući u vidu i povećan stepen kriminaliteta, razne javne manifestacije i skupove koji u najvećem broju slučajeva, bez obzira da li se radi o javnim manifestacijama ili sindikalnim i drugim protestima, obavezno iziskuju angažovanje potrebnog broja policijskih službenika, materijalno – tehničkih sredstava i opreme.

Zavisno od karaktera javnog skupa i njegove bezbednosne procene angažuje se potreban broj policajaca, a visina troškova se uvek utvrđuje u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast (troškovi prevoza policijskih službenika, oprema, dodatno angažovanje vozila, autobusa i drugih specijalnih vozila, ishrane, isplata neredovnosti u radu i sl.).

Za sprovođenje nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova proistekle iz zakonskih obaveza, strategija ili strateški važnih projekata i programa neophodna su značajna finansijska sredstva.

U strukturi predloženih sredstava za ovo ministarstvo, ne računajući rashode za zaposlene, najveći deo čine: troškovi materijala (ekonomska klasifikacija 426), koji se odnose na: administrativni materijal, gde su planirana sredstva za nabavku odećne opreme pripadnika Ministarstva, a u skladu sa Pravilnikom o uniformi i oznakama, komplete uniformi za novoprimljene radnike, delove odećne opreme koju saglasno rokovima trajanja treba obezbediti za uniformisane radnike (pantalone, košulje, cipele, čarape, kravate, šapke i drugo), HTZ oprema (radni kombinezoni, čizme). U 2012. godini se shodno Pravilniku o uniformi i oznakama, stiču uslovi za obnavljanje svih delova uniforme za celokupni sastav policijskih službenika opšte nadležnosti, kao i potreba za obnavljanjem opreme pripadnika interventnih jedinica policije, interventnih patrola policije i angažovanih policijskih službenika u Kopnenoj zoni bezbednosti. Značajan iznos sredstava planiran je za materijal za saobraćaj (ovo ministarstvo raspolaže velikim brojem vozila raznih tipova (civilna, patrolna, dostavna, transportna, terenska, autobusi, minibusi), i najveći deo svojih aktivnosti obavlja na teritoriji Republike Srbije, u neprekidnom kontinuitetu u toku dana i noći, tokom cele godine. Sredstva za troškove materijala za ugostiteljstvo i održavanje higijene, prvenstveno se odnosi na nabavku namirnica u svrhu obezbeđenja ishrane na terenu, za pripadnike Ministarstva, a u skladu sa propisanim procedurama. Sredstva opredeljena za troškove materijala za posebne namene, najvećim delom odnose se na nabavku potrošnog materijala i rezervnih delova za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva (pena za gašenje požara, vatrogasna creva, materijal za izradu fotografija, laboratorijski materijal, oružje, municija i dr.), kao i za nabavku propisanih vrednosnih obrazaca i registarskih tablica.

Sredstva planirana za stalne troškove (ekonomska klasifikacija 421), odnose se na troškove energetskih usluga (troškovi električne energije, troškovi grejanja), komunalne usluge (naknada za građevinsko zemljište, utrošena voda, troškovi iznošenja smeća), usluge komunikacija (PTT troškovi, troškovi mobilnih telefona, troškovi zakupa PTT linija), troškovi osiguranja imovine i lica, zakup imovine i opreme.

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspolaže sa preko 700 objekata, ukupne površine oko 510.000 m², a pored toga radi nesmetanog obavljanja redovne delatnosti ministarstvo koristi zakupljen prostor u oko 800 objekata, površine od oko 60.000 m² za kancelarijski, magacinski, radionički i parking prostor.

Sredstva planirana za tekuće popravke i održavanje (ekonomska klasifikacija 425), odnose se na rashode za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata (zidarski radovi, stolarski radovi, molerski radovi, radovi na komunikacijskim instalacijama i ostale usluge vezane za održavanje zgrada); i tekuće popravke i održavanje opreme (prevoznih sredstava, komunikacione i druge opreme za redovnu delatnost). Sredstva opredeljena za nabavku rezervnih delova i troškove održavanja opreme, najvećim delom se odnose na popravku i održavanje opreme za saobraćaj, imajući u vidu brojnost, i vrste vozila, godine upotrebe, odnosno specifičnost njihove upotrebe. Ovo ministarstvo raspolaže voznim parkom, u kome je prosečna starost vozila oko 10 godina. Intenzivna eksploatacija relativno starog voznog parka iziskuje sve veća ulaganja za popravku vozila i nabavku rezervnih delova. Korišćenje vozila u otežanim terenskim uslovima, takođe značajno utiče na dužinu trajanja vozila i njihovu ispravnost.

Sredstva za troškove putovanja (ekonomska klasifikacija 422), planirana su u skladu sa Uredbom o naknadama troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, a odnose se na isplatu, troškova službenih putovanja u zemlji, troškove službenih putovanja u inostranstvo i troškove putovanja u okviru redovnog rada koji se odnose na isplatu naknade za otežane uslove rada radnicima u Kopnenoj zoni bezbednosti, i ostalih troškova transporta.

Planirana sredstva za novčane kazne i penale po rešenju sudova (ekonomska klasifikacija 483), odnose se na izmirenje obaveza Ministarstva, u kojima je obavezano na novčane isplate, po osnovu izvršnih radno – pravnih sudskih postupaka a po tužbama određenog broja zaposlenih.

Sredstva za usluge po ugovoru (ekonomska klasifikacija 423), odnose se na administrativne usluge (usluge prevođenja, sekretarske usluge, računovodstvene usluge), kompjuterske usluge (za izradu softvera, održavanja računara, ostale kompjuterske usluge), usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (u skladu sa čl. 152. do 154. Zakona o policiji), usluge informisanja (štampanje biltena, časopisa, publikacija, usluge informisanja javnosti), stručne usluge (usluge revizije, obavezno pravno zastupanje pred domaćim sudovima u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku i u skladu sa Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, usluge veštačenja, usluge finansijskih savetnika). Tokom 2012. godine planirano je organizovanje značajnog broja neophodnih kraćih kurseva, seminara i specijalističkih obuka za policijske službenike opšte nadležnosti, što je preduslov za njihovo zakonito i stručno obavljanje poslova i zadataka.

Sredstva za specijalizovane usluge (ekonomska klasifikacija 424), planirana su za usluge obrazovanja, kulture i sporta, medicinske usluge (lekarski pregledi zaposlenih, nabavka lekova i redovni sistematski pregledi za polaznike kurseva, studenata i učenika, u skladu sa čl. 7, 110, 140. i 145. Zakona o policiji i u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, poljoprivredne usluge (veterinarski pregledi i redovne vakcinacije službenih konja i pasa), i ostale specijalizovane usluge (uništavanje ubojnih i minsko eksplozivnih sredstava sa nestabilnim barutom).

Sredstva za poreze, obavezne takse i kazne (ekonomska klasifikacija 482), odnose se najvećim delom na obavezne poreze (registracija vozila, motornih čamaca i vazduhoplova i obavezne takse).

Sredstva za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa (ekonomska klasifikacija 485), planirana su za izmirenje obaveza iz više imovinskih i sudskih postupaka po osnovu plaćanja za naknadu šteta koje se u obavljanju poslova i aktivnosti Ministarstva nanesu određenim licima ili njihovoj imovini.

Sredstva za dotacije međunarodnim organizacijama (ekonomska klasifikacija 462), planirana su za plaćanje kontribucija međunarodnim organizacijama čiji je član Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte (ekonomska klasifikacija 511), planirana su za kupovinu zgrada i objekata, kapitalno održavanje i projektno planiranje.

Sredstva planirana za finansiranje mašina i opreme (ekonomska klasifikacija 512), planirana su po kriterijumu vrste opreme u okviru I – najvišeg prioriteta, nedostajuća oprema koja ugrožava funkcionisanje i nosi veliki bezbedonosni rizik.

Osim sredstava za finansiranje rashoda planiranih iz budzeta Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova planira prihode koje će ostvariti pružanjem usluga u vezi sa osnovnom delatnošću Ministarstva, odnosno u skladu sa poslovima koji su u funkciji bezbednosti i evidencijama iz svoje nadležnosti, koja imaju svojstvo sopstvenih prihoda i to:

– shodno članu 182. Zakona o policiji, Pravilniku o vrstama usluga čijim pružanjem Ministarstvo može da ostvaruje dopunska sredstva i Uredbe o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova. Sredstva ostvarena po ovom osnovu koriste za finansiranje tekućih izdataka (plata, naknada troškova za zaposlene, materijala, stalnih troškova, troškova putovanja, usluga po ugovoru, tekućih popravki i održavanja, socijalnih davanja za zaposlene, specijalizovanih usluga, poreza, obaveznih taksi i kazni), i ulaganja u osnovna sredstva (mašine i opremu i zgrade i građevinske objekte);

– prihode ostvarene na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji se koriste za opremanje jedinica saobraćajne policije i

– prihode ostvarene primenom Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju koji se koristiti za postavljanje video-nadzora na putevima.

GLAVA 15.1 – BUDžETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE

Fond za vanredne situacije, osnovan je Zakonom o vanrednim situacijama, radi obezbeđivanja dodatnih sredstava za finansiranje pripreme, sprovođenja i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti smanjivanja rizika, upravljanja i reagovanja u vanrednim situacijama, a naročito za nabavku opreme i sredstava za upravljanje i reagovanje u vanrednim situacijama.

Sredstva predviđena za rad fonda obezbeđuju se iz budzeta Republike Srbije, i iz namenski prihoda budzeta, koji su definisani kao namenski prihodi Fonda i to:

1. sredstava ostvarenih na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava u visini 5% od naplaćene premije osiguranja od požara i drugih opasnosti;

2. sredstava pravnih lica koja za osiguranje od požara svoje imovine osnivaju vlastite osiguravajuće fondove u visini od 3% od premije osiguranja od požara;

3. sredstava ostvarenih na osnovu izdvajanja osiguravajućih društava u visini 5% od prihoda naplaćenog obaveznog osiguranja transporta opasnih materija u drumskom, železničkom, rečnom i vazdušnom saobraćaju;

4. sredstava naplaćenih od privrednih subjekata na godišnjem nivou, koji se bave proizvodnjom, preradom, uskladištenjem, distribucijom i prodajom zapaljivih tečnosti, eksplozivnih materija i gasova, po osnovu ukupnih instalacionih kapaciteta uskladištenja i glavne merne regulacione stanice na magistralnom gasovodu, i to:

– 0,5% vrednosti maloprodajne cene po 1 l vrste zapaljive tečnosti i gasa koji se skladišti;

– 0,5% vrednosti maloprodajne cene po 1 kg eksplozivne materije koja se skladišti;

5. sredstava ostvarenih na osnovu izdvajanja nadležnog organa za poslove civilnog vazduhoplovstva, namenjenih za potrebe službe za traganje i spasavanje u slučaju udesa vazduhoplova;

6. sredstava ostvarenih po osnovu 1% prihoda od prodaje ulaznica za sportske događaje, po prijavljenom događaju Ministarstvu unutrašnjih poslova;

7. naplaćenih novčanih kazni za prekršaje predviđene ovim zakonom i zakonima koji uređuju oblasti zaštite od požara, eksplozivnih i opasnih materija.

Planirane namenske prihode Fond će koristiti za nabavku odećne opreme (ekonomska klasifikacija 426) i nabavku opreme vatrogasne jedinice (ekonomska klasifikacija 512).

RAZDEO 16 – BEZBEDNOSNO – INFORMATIVNA AGENCIJA

Rad Bezbedonosno-informativne agencije utvrđen je Zakonom o Bezbedonosno-informativnoj agenciji. Osnovna uloga Bezbedonosno-informativne agencije je u sprovođenju plana zaštite bezbednosti Republike Srbije i sprečavanju delatnosti usmerenih na podrivanje ili rušenje Ustavom utvrđenog poretka.

U okviru opredeljenih sredstava za tekuće izdatke najveći deo ne računajući troškove plata i doprinosa, čine sredstva za stalne troškove (ekonomska klasifikacija 421), i to; troškove platnog prometa i bankarskih usluga, energetskih usluga (troškovi električne energije i troškovi grejanja), komunalnih usluga (troškovi vodovoda, kanalizacije, odvoza otpada i ostalih komunalnih usluga), usluga komunikacija (fiksna i mobilna telefonija, Internet), troškove osiguranja imovine i lica, zakup opreme.

Sredstva za troškove materijala (ekonomska klasifikacija 426), planirana su za: admistitativni materijal (nabavka odela, HTZ opreme, službene odeće, nabavku kancelarijskog materijala), materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj (nabavka goriva i maziva, guma, rezervnih delova), medicinski i laboratorijski materijal (obezbeđenje podrške za tekuće aktivnosti Agencije), materijal za posebne namene (nabavka repromaterijala, specijalnih materijala za potrebe operativne tehnike, veze, Instituta bezbednosti, zaštitnih materijala za potrebe kriminalističkih veštačenja i analiza, kao što su: hemikalije, serumi, reagensi, laboratorijsko staklo i dr., materijali za proizvodnju štampanih ploča, materijali za preventivno – tehnička sredstva, kompleti alata, potrošni materijali, sitan inventar, kao i nabavka sredstava za FTO pripadnika i objekata i dr.).

Sredstva za tekuće popravke i održavanje (ekonomska klasifikacija 425), planirana su za izmirenje troškova zidarskih, stolarskih, molerskih i ostalih radova na objektima u kojima Agencija obavlja svoje poslovne aktivnosti, popravke električnih instalacija i centralnog grejanja, kao i za popravke i održavanje vozila, računarske i komunikacione opreme.

Sredstva za specijalizovane usluge (ekonomska klasifikacija 424), planirana su za medicinske usluge (lekarski pregledi radnika i usluge koje iz toga proizilaze, usluge ispitivanja namirnica, lekarske i sanitarne preglede novoprimljenih radnika), usluge održavanja parkova i prirodnih površina (za održavanje površina oko Instituta bezbednosti, Objekta posebne namene), usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge.

Sredstva za usluge po ugovoru (ekonomska klasifikacija 423), planirana su kompjuterske usluge (usluge izrade softvera neophodnih za rad Agencije kao i za održavanje računara), usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (kotizacija za seminare, stručna usavršavanja, učestvovanja na sajmovima kako u zemlji, tako i u inostranstvu), stručne usluge ( troškovi po osnovu ugovora o delu i autorskih honorara), reprezentacija (usluge Uprave za hranu i smeštaj MUP-a Republike Srbije, smeštaj gostiju iz inostranstva i dr).

Sredstva za troškove putovanja (ekonomska klasifikacija 422), planirana su za: troškove službenih putovanja u zemlji (izmirenje troškova prevoza, smeštaja i ishrane), troškove službenih putovanja u inostranstvu (izmirenje troškova prevoza, smeštaja i ishrane) i troškove putovanja u okviru redovnog rada (izmirenje troškova prevoza, smeštaja i ishrane u okviru redovnog rada).

Sredstva za poreze, obavezne takse i kazne (ekonomska klasifikacija 482), planirana su za registraciju i tehnički pregled vozila Agencije, obavezne takse (republička, pokrajinska, gradska i dr. takse).

Planirana sredstva za zgrade i građevinske objekte (ekonomska klasifikacija 511), će se koristiti za kupovinu poslovnog prostora, kapitalno održavanje, sanaciju zgrada i objekata i za projektno planiranje

Za nabavku mašina i opreme (ekonomska klasifikacija 512), planirana su sredstva za nabavku; opreme za saobraćaj, automobila, kombi-busa, terenskih vozila, motocikala i skutera,čime bi se delimično nadomestio manjak nastao rashodovanjem vozila, smanjili tekući troškovi održavanja i stvorili preduslovi za efikasniji rad pripadnika Agencije; administrative opreme ,koja se odnosi na kancelarijsku opremu, računarsku opremu, komunikacionu opremu, elektronsku i fotografsku opremu; medicinsku i laboratorijsku opremu; opremu za javnu bezbednost i opremu za obrazovanje i kulturu.

Sredstva planirana za nabavku nematerijalne imovine (ekonomska klasifikacija 515), planirana su za nabavku licenciranih softvera, koji će biti podrška razvojnim alatima namenjenim za usavršavanje integralnog informacionog sistema Agencije i podrška sistemima za Zakonom ovlašćeni nadzor telekomunikacija.

RAZDEO 17 – MINISTARSTVO FINANSIJA

Ministarstvo finansija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: republički budzet; utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda; sistem i politiku poreza, taksa i drugih javnih prihoda; politiku javnih rashoda; upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija Republike Srbije; javni dug i finansijsku imovinu Republike Srbije; uređivanje prava javne svojine, prava svojine i drugih stvarnih prava Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave; vršenje svojinskih ovlašćenja koja im pripadaju, njihov promet, prava na prirodnim bogatstvima; uspostavljanje prava svojine autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave i druga imovinska prava; uređenje izvornih prihoda autonomne pokrajine; plate u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i zarade u javnim službama i drugim oblicima organizovanja u javnom sektoru; javne nabavke; makroekonomsku i fiskalnu analizu, kvantifikaciju mera ekonomske politike; devizni sistem i kreditne odnose sa inostranstvom; nadzor nad primenom propisa koji se odnose na promet roba i usluga sa inostranstvom i obavljanje delatnosti u inostranstvu sa stanovišta deviznog poslovanja i kreditnih odnosa sa inostranstvom i druge poslove devizne inspekcije, u skladu sa zakonom; sistem finansijskih odnosa sa inostranstvom i međunarodnim finansijskim organizacijama; pripremu, zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; carinski sistem, carinsku tarifu, mere vancarinske zaštite i slobodne zone; osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje; obezbeđivanje finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja; finansijske efekte sistema utvrđivanja i obračuna zarada koje se finansiraju iz budzeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i fondova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja; kreditno-monetarni sistem; bankarski sistem; osiguranje imovine i lica; sistem plaćanja i platni promet; hartije od vrednosti i tržište kapitala; sistem računovodstva i revizije računovodstvenih iskaza; knjigovodstvo; privatizaciju i sanaciju banaka i drugih finansijskih organizacija; prijavljivanje u stečajnim postupcima potraživanja Republike Srbije; koordinaciju sistema upravljanja i sprovođenja programa finansiranih iz sredstava Evropske unije; zaštitu imovine Republike Srbije u inostranstvu; ostvarivanje alimentacionih potraživanja iz inostranstva; eksproprijaciju; svojinskopravne i druge stvarno-pravne odnose; režim i promet nepokretnosti; dvovlasnička imanja; primenu sporazuma o pitanjima sukcesije; pružanje pravne pomoći povodom strane nacionalizovane imovine obeštećene međunarodnim ugovorima; sprečavanje pranja novca; igre na sreću; budzetsku kontrolu direktnih i indirektnih korisnika sredstava budzeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i javnih preduzeća; harmonizaciju i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u javnom sektoru; upravni nadzor u imovinskopravnim poslovima; drugostepeni upravni postupak u oblastima iz delokruga ministarstva, u skladu sa zakonom; fiskalne monopole; obezbeđivanje sredstava solidarnosti, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo finansija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: analizu raspoloživih resursa i potencijala za nacionalni razvoj; formiranje i upravljanje razvojne banke Srbije; predlaganje, finansiranje i sprovođenje projekata od nacionalnog značaja; izradu analize privrednog, socijalnog i demografskog razvoja; ocenu opravdanosti razvojnih i investicionih programa koji su od interesa za Republiku Srbiju; procene osnovnih ekonomskih proporcija i bilansa; simuliranje, testiranje i ocenu efekata ekonomskih i razvojnih mera i institucionalnih promena; razvoj i unapređenje metodologije analiza i planiranja razvoja i primenu metodoloških instrumenata.

Prema novoj organizaciji poslove iz nadležnosti Ministarstva obavljaće 14 sektora obrazovanih kao osnovne unutrašnje jedinice, Sekretarijat ministarstva i Kabinet ministra, kao posebne unutrašnje jedinice i unutrašnje jedinice izvan sastava sektora, Sekretarijata i Kabineta ministra.

Osnovni ciljevi Ministarstva finansija i u 2012. godini su vođenje čvrste fiskalne i monetarne politike koje stvaraju osnovu za makroekonomsku stabilnost.

Planiran je nastavak strukturnih reformi u oblasti javnih finansija i to nastavak poreskih reformi, unapređenje strukture javne potrošnje i unapređenje rada Ministarstva, kao i smanjenje spoljnotrgovinskog deficita što će takođe biti jedan od prioriteta u radu Ministarstva u narednom periodu.

Funkcija 90 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu – sredstva za rashode Ministarstva finansija u 2012. godini u okviru funkcije 90 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu opredeljuju se Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a korišćenje ovih sredstava vrši se na osnovu usvojenih Finansijskih planova ovih organizacija.

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi – sredstva za rashode za zaposlene (plate, dodaci i naknade zaposlenih, socijalni doprinosi na teret poslodavca) kao i ostali rashodi za zaposlene i to:

413 – Naknade u naturi za kupovinu poklona deci zaposlenih do 15 godina starosti povodom Nove godine;

414 – Socijalna davanja zaposlenima, za isplatu naknada za vreme odsustvovanja sa posla, otpremnina i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom;

415 – Naknade troškova za zaposlene,u okviru ove ekonomske klasifikacije, opredeljuju se sredstva za naknade za prevoz zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, naknade za odvojeni život od porodice, u skladu sa Uredbom o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u držanim organima, naknade za smeštaj izabranih i postavljenih lica u skladu sa istom uredbom;

416 – Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za za isplatu naknade članovima Nacionalne komisije za računovodstvo i Komisije za kontrolu državne pomoći, koje je obrazovala Vlada Odlukom o obrazovanju Komisije za računovodstvo, a u skladu sa članom 60. Zakona o računovodstvu i reviziji, kojim je utvrđeno da se za rad Nacionalne Komisije za računovodstvo obezbeđuju sredstva iz budzeta Republike Srbije. Saglasno odluci Vlade o dopuni Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za računovodstvo 05 broj: 02-4760/2006-7 od 12. aprila 2009. godine članovima Komisije pripada mesečna naknada u visini od 40% od neto plate pomoćnika direktora uprave u sastavu ministarstva.

Komisiju za kontrolu državne pomoći obrazovala je Vlada Odlukom o obrazovanju Komisije za kontrolu državne pomoći, a u skladu sa članom 6. Zakona o kontroli državne pomoći. Sredstva za rad Komisije obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije. Saglasno Odluci Vlade članovi Komisije primaju mesečnu naknadu za rad u Komisiji u visini jedne prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji iz prethodna tri meseca, prema podacima organizacije nadležne za poslove statistike, a predsednik u visini te zarade uvećane za 50%.

421 – Stalni troškovi, u okviru ove ekonomske klasifikacije, opredeljuju se sredstva za troškove platnog prometa (izmirivanje obaveza prema Narodnoj banci na ime swift troškova prilikom deviznih isplata, izmirenje obaveza za doprinos za korišćenje građevinskog zemljišta, a prema Odluci o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta, izmirenje tekućih obaveza za doprinos za korišćenje građevinskog zemljišta, a prema Odluci o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta, sredstva za troškove fiksnih i mobilnih telefona, sredstva za troškove osiguranja opreme i motornih vozila kao i osiguranje zaposlenih, sredstva za troškove zakupa sala i opreme).

422 – Troškovi putovanja, u okviru ove ekonomske klasifikacije, opredeljuju se sredstva, i to za: troškove poslovnih putovanja u zemlji i inostranstvu, posebno imajući u vidu pojačanu međunarodnu aktivnost, troškove prevoza u okviru redovnog posla, posebno za pojedine sektore (Sektoru za carinski sistem i politiku, Sektoru za međunarodne finansijske odnose), troškove upućivanja državnih službenika na specifične obuke i razmene iskustava koje organizuju nadležne institucije Evropske Komisije, isplatu dnevnica za službena putovanja u zemlji vrši se u skladu sa članom 7. Uredbe o naknadi troškova i otpremnina državnih službenika i nameštenika i u skladu sa Uredbom o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica i za pokriće rashoda koji nastaju zbog potrebe usavršavanja, edukacije i informisanosti državnih službenika.

423 – Usluge po ugovoru u okviru ove ekonomske klasifikacije, opredeljuju se sredstva, i to za: administrativne usluge (usluge prevođenja teksta, simultano i konsekutivno zbog povećanog obima međunarodne saradnje sa Evropskom unijom i drugim međunarodnim organizacijama), kompjuterske usluge (razvoj interneta, održavanje portala Ministarstva, licenci za anti virus program i dr.) a sve u cilju bržeg, pouzdanijeg, efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja poslova unutar Ministarstva kao i iste takve komunikacije sa organima u sastavu i drugim organima državne uprave, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih u skladu sa Zakonom o radu a što je i razlog zbog koga je Ministarstvo finansija ušlo u postupak donošenja Strategije razvoja ljudskih resursa čija je izrada finansirana u okviru projekta UNDP. Strategijom su na jedinstven način uređeni vrste, plan i program obrazovanja i usavršavanja državnih službenika, obuka iz oblasti informacione tehnologije, za diplomske akademske studije i za specijalističke studije, kotizacije i drugi troškovi prisustva državnih službenika na jednom broju savetovanja i seminara u zemlji, usluge informisanja (kontinuirano dostavljanje agencijskih vesti, izrada pres klipinga, paketa biznis vesti kao i angažovanje produkcijske kuće koja će pratiti aktivnosti Ministarstva kao i promocija i informisanje javnosti koja će biti neophodna nakon donošenja paketa zakona polazeći od njihovog značaja i karaktera kao i broja lica na koji će se oni odnositi), stručne usluge (sredstva za finansiranje Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije, osnovanog Odlukom Vlade, Nacionalne komisije za računovodstvo, Komisije za kontrolu državne pomoći i troškove angažovanja specijalnih savetnika ministra, troškove reprezentacije i ostale opšte usluge (plaćanje obaveze prema licima koja će se angažovati preko omladinskih i sudentskih zadruga).

424 – Specijalizovane usluge, u okviru ove ekonomske klasifikacije finansiraju se rashodi Agencije za restituciju osnovane u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

425 – Tekuće popravke i održavanje, u okviru ove ekonomske klasifikacije finansiraju se rashodi, i to: troškovi tekućih popravki i održavanja 13 automobila, održavanje mašina i aparata sa kojima raspolaže štamparija Ministarstva.

426 – Materijal – u okviru ove ekonomske klasifikacije finansiraju se rashodi, i to za troškove administrativnog materijala (nabavka potrebnog potrošnog materijala za štampanje u štampariji Ministarstva), materijala za obrazovanje (nabavka dovoljnog broja „Službenih glasnika“, ostalih potrebnih časopisa, glasila, stručne literature i kataloga za potrebe stručnih službi, u štampanoj i elektronskoj formi) i materijala za saobraćaj (nabavka benzina i dizel goriva).

462 – Dotacije međunarodnim organizacijama, sredstva ove ekonomske klasifikacije namenjena su pre svega za realizaciju, i to:

– Sporazuma o odricanju od autorskih prava unutar ograničenih teritorija, zaključenog između Ministarstva finansija i Fondacije komiteta za međunarodne računovodstvene standarde iz Londona za davanje prava na prevod i objavljivanje Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, kojim je utvrđena obaveza Ministarstva finansija da plaća godišnju naknadu od 4.000 Funti sterlinga za pravo na objavljivanje prevoda MRS/MSFI i druge međunarodne obaveze, koje proističu iz različitih sporazuma i oblika saradnje. Navedeni iznos je utvrđen standardnim cenovnikom IASCF-a i predstavlja godišnju članarinu koja se plaća početkom svake kalendarske godine.

– Sporazuma između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstva finansija Republike Srbije, potpisanog 15.09.2009. godine, kojim je postignuta saglasnost o saradnji na implementaciji Projekta „Radni okvir za koordinaciju javnih politika finansijskog sektora u Republici Srbiji“ u periodu 15.09.2009 – 15.09.2012.

– Podrške u razvoju kapaciteta uspostavljenih struktura, neophodnih za decentralizovano upravljanje IPA fondovima („Podrška pripremi za uspostavljanje decentralizovanog sistema upravljanja“ i „Dalja podrška uspostavljanju decentralizovanog sistema upravljanja EU fondovima“). Radi predfinansiranja projekta „Uspostavljanje prvostepene kontrole i podrške sprovođenje programa prekogranične saradnje“ planirana su sredstva koja će se do kraja godine refundirati i vratiti u budzet.

482 – Porezi, obavezne takse i kazne, sredstva ove ekoknomske klasifikacije, opredeljuju se za registraciju vozila.

512 – Mašine i oprema, sredstva se opredeljuju za obezbeđivanje adekvatnog operativnog sistema usled najavljenog povlačenja Majkrosoftovog operativnog sistema Windows XP Professional, odnosno prekida razvoja ispravki i podrške (većina radnih stanica je upravo na pomenutom operativnom sistemu sa neadekvatnim hardverom za prelazak na novije generacije operativnih sistema poput Windows Vista Professional, Windows 7 Professional ili najavljenog Windows 8 Professional operativnih sistema), implementaciju novog adekvatnog hardvera, a što će značajno doprineti unapređenju celokupnog informatičkog sistema, poput informacionih sistema, upravljanja dokumentima, kolaborativnog rada i distribucije znanja.

515 – Nematerijalna imovina, sredstva ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se za nabavku poslovnog softverskog paketa OFFICE 2010, kao i serverskog operativnog sistema Windows Server 2008, neophodnog za sprovođenje obuke za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, u skladu sa Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja.

541 – Zemljišta, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za potrebe eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa nepokretnosti – zemljišta i objekata na zemljištu koji po zakonu mogu biti predmet eksproprijacije.

621 – Nabavka domaće finansijske opreme, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za osnivački ulog u novcu za zajedničko privredno društvo Fiat automobili Srbija, u skladu sa Ugovorom o zajedničkom investicionom ulaganju, zaključenom između Fiat Group Automobiles S.p.A, Torino, Italija i Republike Srbije od 29. septembra 2008. godine i Poslovnim planom zajedničkog privrednog društva.

Takođe, na ovoj ekonomskoj klasifikaciji planirana su i sredstva za dokapitalizaciju Komercijalne banke a.d. Beograd.

622 – Nabavka strane finansijske imovine, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za pokriće administrativnih troškova predstavništva Svetske banke u zemlji, a što predstavlja međunarodnu obavezu Republike Srbije koja proizilazi iz Statuta, odnosno našeg članstva u ovoj finansijskoj instituciji i za izmirenje međunarodne obaveze po osnovu članstva Republike Srbije u Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA).

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje, u okviru koje se opredeljuju sredstva za finansiranje rashoda za zaposlene (plate, socijalni doprinosi, naknade u naturi, socijalna davanja zaposlenima, naknade troškova za zaposlene), tekući rashodi (korišćenje roba i usluga) i rashodi za osnovan sredstva, u okviru ekonomskih klasifikacija, i to:

421 – Stalni troškovi, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za troškove platnog prometa, bankarskih usluga, komunlanih usluga, usluga komunikacija (PTT usluge, fiksna i mobilna telefonija) i troškove osiguranja (osiguranje zaposlenih).

422 – Troškovi putovanja, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za troškove službenih putovanja u zemlji (savetovanja ekonomista, savetovanje na Paliću), troškove službenih putovanja u inostranstvo (stručne međunarodne konferencije, godišnja međunarodna konferencija EADI-a) kao i troškove putovanja u okviru redovnog rada.

423 – Usluge po ugovoru, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za administrativne usluge (usluge prevođenja), kompjuterske usluge (angažovanje firme za održavanje programskog paketa), usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (izdaci za stručne ispite, kotizacije, kursevi jezika, poslediplomske studije), usluge informisanja (štampanje pojedinih publikacija, kao i za plaćanje CIP zapisa Narodnoj biblioteci), stručne usluge (angažovanje spoljnih saradnika i izvršilaca za izradu stručnih poslova iz pojedinih oblasti) ,usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

424 – Specijalizovane usluge, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za otvaranje ove ekonomske klasifikacije.

425 – Tekuće popravke i održavanje, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za održavanje računarske opreme i multifunkcionalnog uređaja.

426 – Materijal, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za troškove materijala (administrativni materijal, materijala za obrazovanje i usavršavanje, materijala za posebne namene.

462 – Dotacije međunarodnim organizacijama, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za godišnju članarinu European association of development research and training institutes.

482 – Porezi, obavezne takse i kazne, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za poreze obavezne takse i kazne.

511 – Zgrade i građevinski objekti, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za za izgradnju mosta Zemun-Borča, u skladu sa Ugovorom o izmenama ugovora o građenju, projektovanju i izvođenju radova na izgradnji mosta Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama 05 broj 48-2759/2011-1 od 12. maja 2011. godine, na osnovu koga Ministarstvo finansija postaje naručilac radova.

Aneksom I Ugovora 05 broj: 48-04574/2011-001 od 14. juna 2011. godine zaključenim između Republike Srbije – Ministarstva finansija kao Naručioca, Grada Beograda kao Korisnika i China Road and Bridge Corporation kao Izvođača, definišu se način i dinamika plaćanja i potrebna sredstva za izgradnju mosta Zemun-Borča.

515 – Nematerijalna imovina, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za nabavku licenciranog softvera (6 radnih stanica) Windows XP Professional.

541 – Zemljište, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za realizaciju Zaključka Vlade 05 Broj: 401-3881/2011 od 26. maja 2011. godine i 05 Broj: 401-5217/2011 od 30. juna 2011. godine, kojim je utvrđena obaveza isplate naknade za eksproprijaciju nepokretnosti, radi izgradnje mosta Zemun – Borča sa pripadajućim saobraćajnicama.

Funkcija 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu, u okviru koje se opredeljuju sredstva za finansiranje rashoda u okviru ekonomskih klasifikacija, i to:

481 – Dotacije nevladinim organizacijama, sredstva se opredeljuju za finansiranje redovnog rada političkih subjekata koji su osvojili mandate u predstavničkim telima srazmerno broju glasova, u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kao i za finansiranje izborne kampanje pošto je 2012. godina izborna godina.

483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova, za izvršavanje rashoda u okviru ove ekonomske klasifikacije, u budzetu Republike Srbije za 2012. godinu, opredeljuju se sredstva za izvršavanje obaveza po donetim izvršnim sudskim rešenjima gde je tuženi u sporu Ministarstvo finansija i Republika Srbija odnosno za finansiranje izvršnih sudskih rešenja koja nisu mogla biti izvršena kod budzetskih korisnika, a gde je sudskim rešenjem naveden dužnik – budzet Republike Srbije. Deo ove aproprijacije namenjen je i za realizaciju sporazuma o namirenju potraživanja Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica od Republike Srbije a po osnovu pravosnažne izvršne presude.

484 – Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka, sredstva ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se za izmirivanje obaveza po osnovu procene štete (postupak za utvrđivanje procene štete nastale usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka sprovode opštinske komisije), čiju ukupnu vrednost prethodno verifikuje Vladina komisija za izmirivanje štete nanete usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.

499 – Sredstva rezerve, u okviru ove ekonomske klasifikacije, a u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu, opredeljuju se sredstva za stalnu i sredstva za tekuću budzetsku rezervu.

Funkcija 180 – Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti, u okviru koje se opredeljuju sredstva za finansiranje rashoda u okviru ekonomske klasifikacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, u okviru koje se opredeljuju za transfere opštinama i gradovima na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave i za isplatu naknada članovima opštinskih komisija za vraćanje zemljišta na osnovu Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu, koje obrazuje ministar poljoprivrede i koju čine predsednik koji mora biti sudija i članovi koju su iz redova geodetskih stručnjaka, diplomiranih inženjera poljoprivrede i iz sastava skupštine opštine. U skladu sa navedenim zakonom troškovi postupka padaju na teret Republike Srbije, a što podrazumeva sve izdatke koje Komisija ima do donošenja prvostepenog rešenja, kao što su naknade za rad geodetskog i poljoprivrednog stručnjaka, dnevnice za rad ostalih članova komisije, troškovi za kancelarijski materijal i troškovi izlaska na licu mesta.

GLAVA 17.1 – UPRAVA CARINA

Uprava carina je izvršni organ Vlade Republike Srbije u sastavu Ministarstva finansija i sprovodi carinsku politiku.

Uprava carina obavlja poslove iz svoje nadležnosti na osnovu principa profesionalnosti i integriteta, javnosti rada, odogovornsoti u primenizakona u skladu sa zakonskim ovlašćenjima.

Uprava carina obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na sprovođenje mera carinskog nadzora i kontrole nad carinskom robom, sprovođenje carinskog postupka obračun i naplatu carine, drugih uvoznih dažbina, poreza na dodatu vrednost i akcize za robu koja se uvozi, odnosno izvozi, izdavanje oštih obaveštenja o primeni carinskih propisa, obavezujućih obaveštenja o svrstavanju i poreklu robe, sprovođenje zakonom predviđenog postupka u cilju otkrivanja carinskih prekršaja, privrednih prestupa i krivičnih dela, vođenje prvostepenog i drugostepenog carinsko-upravnog postupka, vršenje kontrole unošenja i iznošenja dinarskih i deviznih sredstava, vršenje kontrole unošenja, iznošenja i tranzita robe za koju su propisane posebne mere sigurnosti, zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, otpada, istorijskih, umetničkih vrednosti, vršenje kontrole radioaktivnosti robe na granici i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Uprava carina, u skladu sa zakonom obavlja vrlo značajne funkcije, i to: kontrolnu odnosno zaštitnu funkciju, fiskalnu funkciju, bezbednosnu i inforamtičku funkciju.

Sredstva za finansiranje delatnosti Uprave najvećim delom se obezbeđuju iz budzea Republike Srbije, a delom iz sopstvenih prihoda.

U strukturi rashoda, veliki udeo imaju rashodi za zaposlene, naknade u naturi, socijalna davanja zaposlenima, naknade troškova za zaposlene.

Sredstva za ostale tekuće rashode (korišćenje roba i usluga) i osnovna sredstva opredeljena su u okviru ekonomskih klasifikacija, i to:

421 – Stalni troškovi, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za troškove platnog prometa, bankarskih usluga, komunlanih usluga (čišćenje carinskih objekata i graničnih prelaza), energetskih usluga (centralno grejanje, električna energija, nabavka ostalih energenata), usluga komunikacija (PTT usluge, fiksna i mobilna telefonija, usluge dostave, internet), troškove osiguranja (osiguranje zaposlenih, zgrada, opreme i motornih vozila), troškove zakupa imovine i opreme (zakup poslovnog i stambenog prostora) i ostale troškove.

422 – Troškovi putovanja, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za troškove službenih putovanja u zemlji (rad na terenu u vidu ispomoći carinarnicama, troškovi putovanja za radnike koji pokrivaju punktove prema Kosovu i Metohiji), troškove službenih putovanja u inostranstvo (međunarodna saradnja u vidu bilateralnih i multilateralnih aktivnosti i saradnje sa carinskim službama susednih zemalja), kao i troškove putovanja u okviru redovnog rada.

423 – Usluge po ugovoru, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za administrativne usluge (usluge prevođenja), kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (izdaci za organizovanje i izvođenje teoretske i praktične obuke, provera znanja, edukacija iz oblasti odnosa sa javnošću, stručna obuka vezana za primenu Carinskog zakona i Zakona o porezu na dodatu vrednost, kontrola radioaktivnosti roba na granici), usluge informisanja (štampanje pojedinih publikacija, objava oglasa i tendera, izrada priručnika, štampanje udzbenika za carinske službenike), stručne usluge (angažovanje veštaka, konsultanata), usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

424 – Specijalizovane usluge, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za medicinske usluge (zdravstvena kontrola carinskih radnika, sprovođenje periodičnih zdravstvenih pregleda za pojedine kategorije zaposelnih) usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge i ostale specijalizovane usluge.

425 – Tekuće popravke i održavanje, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata, računarske opreme, održavanje i nabavka rezervnih delova za tri čamca, održavanje i nabavka rezervnih delova za specifičnu tehničku opremu, komunikacionu opremu, laboratorijsku opremu.

426 – Materijal, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za troškove materijala (administrativni materijal – kancelarijski materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje, materijala za obrasce i kontrolnike, delovi carinske uniforme, materijala za poljoprivredu (za posebne namene – nabavka hrane za posebno obučene pse), materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (nabavka dovoljnog broja „Službenog glasnika“, časopisa, glasila, publikacija, kataloga, priručnika za carinjenje robe), materijala za saobraćaj (nabavka goriva za vozila Uprave), medicinskog i laboratorijskog materijala (za rad carinske laboratorije u kojoj se vrši ispitivanje sastava robe, nabavka ambalaže za uzorkovanje), materijala za održavanje higijene i ugostiteljstvo, i materijala za posebne namene (carinske plombe).

462 – Dotacije međunarodnim organizacijama, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za godišnje članarine i kontribucije za finansiranje međunarodnih organizacija i njihovih tela. Naime, u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj: 401-1154/2009-1 od 26. februara 2009. godine, prihvaćena je Informacija o načinu regulisanja finansijskih kontribucija Republike Srbije na ime članstva u međunarodnim organizacijama i telima. Uprava carina ima obavezu plaćanja godišnje članarine Svetskoj carinskoj organizaciji.

482 – Porezi obavezne takse i kazne, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za poreze obavezne takse i kazne, odnosno za poreze na usluge, registraciju vozila i sudske takse za slučajeve kada je Uprava carina u sudskom postupku obavezana da uplati određenu sumu u depozit suda, kao i za izvršavanje obaveza po rešenju Komisije za zaštitu prava ponuđača u slučaju kada je presuđeno u korist ponuđača koji je u postupku javne nabavke uložio prigovor na izbor najpovoljnijeg ponuđača.

483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za potencijalne obaveze koje mogu nastati u 2012. godini, i to za izmirivanje obaveza po donetim pravosnažnim presudama po kojima je Uprava carina izgubila spor (radnopravni sporovi, sporovi zbog oduzete robe, zbog oduzetih vozila).

512 – Mašine i oprema, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za nabavku ili zamenu postojeće opreme za potrebe zaposlenih u Upravi. Nabavka opreme podrazumeva potrebe Uprave za administrativnom opremom (kancelarijska oprema, komunikaciona oprema elektronska i fotografska oprema i oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo), medicinskom i laboratorijskom opremom za efikasno utvrđivanje svojstva robe koja se carini (fluoroscentni spektroskopi, HPLC-hromatografi, vodena kupatila, merni i kontrolni instrumenti).

541 – Zemljište, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za isplatu naknade fizičkim licima po osnovu odštetnih zahteva za zauzeto zemljište – eksproprisano zemljište ( u toku su 23 spora po ovom osnovu) na graničnom prelazu Preševo.

Za izvršavanje rashoda u okviru ekonomske klasifikacije 511 – Zgrade i građevinski objekti, sredstva se opredeljuju sa izvora 04 – Sopstveni prihodi budzetskog korisnika i 13 – Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, a za izvršavanje rashoda u okviru ekonomskih klasifikacija 514 – Kultivisana imovina i 515 – Nematerijalna imovina, sredstva se opredeljuju sa izvora 13 – Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina.

Uprava carina ostvaruje sopstvene prihode u skladu sa odredbama carinskog zakona i Odlukom o vrsti, visini i načinu plaćanja naknde za usluge carinskog organa.

GLAVA 17.2 – PORESKA UPRAVA

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji obrazovana je Poreska uprava i uređena njena nadležnost u postupku utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda na koje se ovaj zakon primenjuje, prava i obaveze poreskih obaveznika, registracija poreskih obaveznika i poreskih krivičnih dela i prekršaja.

Poreska uprava obavlja i poslove koji se odnose na obračun, naplatu i prinudnu naplatu obaveznih doprinosa, kao i za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Takođe, prikuplja i obrađuje podatke o utvrđenim i naplaćenim porezima i obaveznim doprinosima i predlaže izmene poreske politike i poreskih propisa u cilju unapređenja poreskog sistema i naplate poreza i obaveznih doprinosa.

Sredstva za finansiranje delatnosti Uprave najvećim delom se obezbeđuju iz budzeta Republike Srbije, a delom iz sopstvenih prihoda.

U strukturi rashoda, veliki udeo imaju rashodi za zaposlene (plate i socijalni doprinosi), naknade u naturi (markice za prevoz zaposlenih), socijalna davanja zaposlenima (naknade za odsustvovanje sa posla zbog bolovanja dužeg od 30 dana, otpremnine zbog odlaska u penziju, pomoći u medicinskom lečenju zaposlenog i člana uže porodice), naknade troškova za zaposlene (naknade za odvojen život od porodice, naknada troškova za prevoz zaposlenih), nagrade zaposlenima i dr. rashodi.

U okviru ekonomske klasifikacije 421 – Stalni troškovi, planirano je finasiranje sledećih rashoda i to:

– troškova platnog prometa i bankarskih usluga,

– energetskih usluga (usluge za električnu energiju, prirodni gas, ugalj, drvo, lož ulje, centralno grejanje i dr. usluge),

– komunalnih usluga (vodovoda i kanalizacije, deratizacije, dimničarske usluge, usluge zaštite imovine, odvoz otpada, usluge čišćenja, doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i dr. usluge),

– usluga komunikacije (telefon, telefaks, internet, usluge mobilnog telefona, pošte i dostave i dr. usluge),

– troškova osiguranja koji obuhvataju troškove osiguranja imovine (zgrada, vozila, opreme i ostale dugoročne imovine), osiguranja zaposlenih (u slučaju nesreće na radu, zdrastveno osiguranje zaposlenih i osiguranje od odgovornosti prema trećim licima) i dr. troškove,

– troškovi zakupa imovine i opreme i drugi troškovi.

422 – Troškovi putovanja, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu (dnevnice, smeštaj i dr. troškovi);

U okviru ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru planiraju se sredstva za administrativne usluge (usluge prevođenja), kompjuterske usluge (usluge održavanja računara i softvera), usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja (usluge štampanja biltena, usluge informativnih oglasa i objavljivanje tendera), stručne usluge (rashodi za veštake i zastupnike, usluge za započete aktivnosti na proceni rizika na radnom mestu), usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo, reprezentacije (organizovanje sastanaka i skupova) i ostale opšte usluge.

424 – Specijalizovane usluge, u okviru ove ekonomske klasifikacije

opredeljena su sredstva za medicinske usluge (sistematski pregled ugostiteljskih radnika, poreskih službenika i nameštenika, usluge analize zaplenjene robe u postupku terenske kontrole), usluge očuvanja životne sredine i drugo.

U okviru ekonomske klasifikacije 425 – Tekuće popravke opredeljuju se sredstva za rashode tekućih popravki i održavanja zgrada i objekata ( radovi na održavanju vodovodne instalacije, električne instalacije, održavanje dizel-električnih agregata, UPS-a i AKU baterija kao i gromobranske instalacije) kao i tekuće održavanje i popravke opreme (održavanje spoljnih i unutrašnjih zidova, zamena dotrajalih delova, popravke, servisiranje administrativnih uređaja i opreme i dr.)

426 – Materijal, u okviru ove ekonomske klasifikacije planiraju se sredstva za nabavku administrativnog materijala (kancelarijski materijal), materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (troškovi publikacija, časopisa i glasila, stručne literature, materijal za obrazovanje kadrova i dr.), materijala za saobraćaj (izdaci za gorivo, ulja, maziva i dr.), materijala za održavanje higijene i ugostiteljstvo (troškovi za nabavku hemijskih sredstava za čišćenje, inventar za održavanje higijene i materijal za ugostiteljstvo (hrana, piće i namirnice za pripremanje hrane), materijala za posebne namene (troškovi za nabavku materijala za osavremenjavanje rada Poreske uprave, za potrebe Službe za održavanje računarske opreme).

U okviru ekonomske klasifikacije 482 – Porezi, obavezne takse i kazne opredeljuju se sredstva za troškove pokretanja stečajnih postupaka, ostale poreze, obavezne takse (registracija vozila), novčane kazne i druge troškove.

483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova, u okviru ove ekonomske klasifikacije planiraju se sredstva za izmirenje troškova Poreske uprave.

Osim budzetskih sredstava, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Uprava ostvaruje sredstva i iz sopstvenih prihoda naplatom sporednih poreskih davanja i oporezovanih neprijavljenih prihoda i ugovorenih naknada, a koje se koriste za finansiranje nadležnosti Poreske uprave (i to: 5% od naplaćenih sporednih poreskih davanja, osim troškova postupka prinudne naplate poreza, 10% od naplaćenih oporezovanih neprijavljenih prihoda, posebne jednokratne takse na prinudnu naplatu poreza, troškova prinudne naplate, ugovorene naknade za izvršene poslove).

Za izvršavanje rashoda u okviru ekonomske klasifikacije 462 – Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama opredeljuju se sredstva sa izvora 04 – Sopstveni prihodi budzetskog korisnika za članarine i programe IOTA, COBISS i dr. članarine.

Deo neophodnih sredstava za finansiranje plata, materijalnih troškova i osnovnih sredstava Poreske uprave, obezbediće se iz izvora 04 – Sopstveni prihodi, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

GLAVA 17.3 – UPRAVA ZA TREZOR

Uprava za trezor osnovana je Zakonom o budzetskom sistemu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Nadležnost i delokrug Uprave za trezor definisani su odredbama ovog zakona, kojim je propisano da Uprava obavlja sledeće poslove: finansijsko planiranje; upravljanje gotovinskim sredstvima Republike; budzetsko računovodstvo i izveštavanje; uspostavljanje finansijskog informacionog sistema i upravljanje tim sistemom; poslove u vezi javnih plaćanja koji obuhvataju vođenje evidencija i obavljanje poslova u okviru sistema konsolidovanog računa trezora; centralizovanu obrada ličnih primanja zaposlenih u državnoj upravi i dr.

Pored navedenih poslova, Uprava za trezor obavlja i određene poslove za potrebe državnih organa koji se odnose na: uspostavljanje, vođenje i administriranje Registra poljoprivrednih gazdinstava, praćenje izvršenja rashoda i izdataka budzeta teritorijalne autonomije i lokalne samouprave po principu glavne knjige trezora i sačinjavanje izveštaja o izvršenju tih rashoda i izdataka na gotovinskoj osnovi,  raspored javnih prihoda, refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, praćenje ostvarivanja programa mera za podsticanje poljoprivredne proizvodnje i odobravanje kratkoročnih kredita i vršenje rasporeda sredstava ostvarenih prodajom kapitala u postupku privatizacije, povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda od strane nosilaca platnog prometa, vodi Registar sa podacima o broju zaposlenih i angažovanih lica u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i o iznosu isplaćenom na ime njihovih plata, dodataka i naknada (osnov: Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji), vodi evidenciju o izmirivanju obaveza po osnovu ugovora zaključenih u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine i povezivanje staža određenim privrednim subjektima koji imaju neizmirene obaveze za doprinose za PIO zaposlenih za period 1. januara 2004. do 31. decembra 2010. godine (osnov: zaključci Vlade 05 broj: 113-1041/2010-4 od 17. februara 2010. godine i 05 broj: 113-2717/2011-1 od 21. aprila 2011. godine).

Uprava naplaćuje naknadu za usluge platnog prometa preko podračuna konsolidovanog računa trezora budzeta Republike, budzeta lokalne vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, zatim za druge finansijske usluge i za obavljanje drugih poslova po posebnim zahtevima korisnika budzetskih sredstava, kao i po zahtevima fizičkih lica, po tarifi koju utvrđuje Vlada, na predlog ministra nadležnog za poslove finansija.

GLAVA 17.4 – UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU

Uprava za igre na sreću obrazovana je Zakonom o igrama na sreću, kao organ uprave u sastavu Ministarstva Finansija za obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću. Uprava utvrđuje predlog kataloga o vrstama igara na sreću, daje saglasnost na odluke Državne lutrije Srbije o priređivanju klasične igre na sreću, sprovodi postupak davanja i oduzimanja dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, utvrđuje visinu naknada za koje daje odobrenja i saglasnosti, vrši kontrolu plaćanja naknada za sve igre na sreću, vrši procenu vrednosti nagradnog fonda za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama, vodi evidencije o poslovima iz svoje nadležnosti i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

Zakonom o igrama na sreću, koji je donet 22. novembra 2011. godine, značajno je proširena nadležnost Uprave.

Sredstva za rad Uprave obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije i to se sredstva za rashode za zaposlene, sredstva za finansiranje redovne delatnosti – rashodi za korišćenje roba i usluge (stalni troškovi, troškovi putovanja, usluge po ugovoru, tekuće popravke i održavanje, materijal) i sredstva za rashode za osnovna sredstva (mašine i oprema).

GLAVA 17.5 – UPRAVA ZA DUVAN

Zakonom o duvanu obrazovana je Uprava za duvan, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Uprava je obrazovana sa zadatkom da utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za proizvodnju, obradu, uvoz i izvoz duvana; izdaje dozvole za promet duvanskih proizvoda; utvrđuje ispunjenost uslova za proizvode drugih proizvođača; prati stanje na tržištu u proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda; kao i za obavljanje drugih poslova vezanih za registre, evidencione liste i evidencije proizvođača i obrađivača duvana, proizvođača duvanskih proizvoda; trgovaca na veliko duvanskih proizvoda, uvoznika i izvoznika duvana, kao i registar duvanskih prizvoda. Za ove namene sredstva su obezbeđena u budzetu Republike.

Nadležnosti Uprave za duvan finansiraju se u celosti iz budzeta Republike Srbije, i to: rashodi za zaposlene (pored plata i doprinosa sredstva se obezbeđuju za naknade u naturi, socijalna davanja zaposlenima, naknade troškova za zaposlene, i nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi), stalni troškovi (energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacije, troškovi osiguranja), troškovi putovanja (putovanja u zemlji i inostranstvu, prisustvovanje konferencijama Svetske zdravstvene organizacije u vezi sa Okvirnom konvencijom SZO o kontroli duvana), usluge po ugovoru (usluge obrazovanja i informisanja), tekuće popravke i održavanje (održavanje objekta i opreme), materijal (administrativni i drugi materijal) i mašine i oprema.

GLAVA 17.6 – UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA

Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma obrazovana je Uprava za sprečavanje pranja novca, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija. Uprava za sprečavanje pranja novca je finansijsko-obaveštajna služba Republike Srbije koja, u skladu sa zakonom obavlja sledeće poslove: prima i dostavlja nadležnim državnim organima podatke i informacije o transakcijama i licima za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca, učestvuje u izradi liste pokazatelja (indikatora) za prepoznavanje sumnjivih transakcija, obavljanje bilateralne i multilateralne saradnje, razmenu podataka na bazi reciprociteta u oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca. Podatke i informacije prikupljene u vezi sa nekim licem ili transakcijom za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca Uprava prosleđuje nadležnim državnim organima Poreskoj upravi, Deviznom inspektoratu, Ministarstvu unutrašnjih poslova, tužilaštvima, sudovima i drugim, u cilju preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.

U budzetu Republike Srbije za 2012. godinu, ovom budzetskom korisniku opredeljuju se sredstva osim za rashode za zaposlene i sredstva za finansiranje redovne delatnosti – rashode za korišćenje roba i usluge (stalni troškovi, troškovi putovanja, usluge po ugovoru, tekuće popravke i održavanje, materijal) i rashode za osnovna sredstva (mašine i oprema).

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava izdaje licence za ovlašćena lica i po tom osnovu ostvaruje sopstvene prihode

GLAVA 17.7 – DEVIZNI INSPEKTORAT

Zakonom o deviznom poslovanju obrazovan je Devizni inspektorat, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, za vršenje inspekcijskih poslova, poslova vođenja prekršajnog postupka i s njime povezanih stručnih poslova. Prilikom vršenja neposredne kontrole devizni inspektor mora imati službenu legitimaciju. Devizni inspektor u kontroli donosi rešenje kojim nalaže ispravljanje nepravilnosti, odnosno nezakonitosti i nalaže izvršenje mera, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, Devizni inspektorat dobija novu nadležnost koja se odnosi na kontrolu menjačkih poslova, za čije su sprovođenje potrebna sredstva iz budzeta Republike Srbije. Navedena sredstva su potrebna za državne službenike koji će biti preuzeti od Narodne banke Srbije i to za plate i naknade zaposlenih, nabavku osnovnih sredstava, potrošnog materijala, službenih putovanja, tekućih popravki i stalnih troškova.

GLAVA 17.8 – UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE

Zakonom o slobodnim zonama obrazovana je Uprava za slobodne zone, kao uprava u sastavu Ministarstva finansija, za obavljanje poslova državne uprave iz oblasti slobodnih zona.

Uprava za slobodne zone obavlja poslove koji se odnose na sprovođenje nacionalne politike razvoja zona u cilju povećanja priliva direktnih investicija i uposlenosti radne snage; razmatranje zahteve za davanje saglasnosti za određivanje područja zona i svoja mišljenja o tome dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija; saradnju sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza – SIEPA; promociju investiranja i poslovanja u zonama, kroz predstavljanje posebnih pogodnosti i poslovnih mogućnosti u skladu sa planom i programom usvojenim od strane ministarstva nadležnog za poslove finansija i SIEPA, obaveštavanje investitora o povoljnostima za ulagača.

GLAVA 17.9 – UPRAVA ZA JAVNI DUG

Zakonom o javnom dugu obrazovana je Uprava za javni dug, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija. Uprava obavlja poslove koji se odnose na: praćenje pregovora o zaduživanju, državne hartije od vrednosti, upravljanje prilivima po osnovu javnog duga, smanjenje rizika, praćenje i analiziranje stanja i promena na domaćem i inostranim finansijskim tržištima, pripremanje strategije za upravljanje javnim dugom, pripremanje zaduživanja lokalne vlasti, praćenje zaduživanja pravnih lica kada se traži garancija, vođenje evidencija i računovodstvenih poslova o javnom dugu i finansijsko izveštavanje, upravljanje finansijskim informacionim sistemom, predlaganje zabrane učestvovanja u kupovini državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu i obavljanje drugih poslovima, u skladu sa zakonom.

Sredstva za transakcije vezane za javni dug namenjena su za izvršenje obaveza po ugovorima.

GLAVA 17.10 – BUDžETSKI FOND ZA RESTITUCIJU

Odlukom Vlade 05 broj: 02-3188/2010 od 20. maja 2010. godine, obrazovan je Budzetski fond za restituciju, kao evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora, koji otvara Vlada i kao indirektni korisnik budzetskih sredstava u okviru razdela Ministarstva finansija.

Fond se obrazuje u cilju obezbeđivanja namenskih sredstava za isplaćivanje naknade po propisima kojima se uređuje restitucija.

Sredstva za finansiranje Fonda obezbeđuju se, i to:

u budzetu Republike Srbije;

namenskih prihoda budzeta, koji su definisani kao namenski prihodi Fonda, i to:

– novčanih sredstava ostvarenih po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine, u iznosu od 50%, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i

– sredstava ostvarenih od prodaje kapitala u postupku privatizacije u iznosu od 5%, u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji;

prihoda koji proističu iz upravljanja likvidnim sredstvima Fonda.

Fondom upravlja Ministarstvo finansija, a po ukidanju Fonda sva prava i obaveze preuzima Ministarstvo finansija, koje će za potrebe Fonda obavljati stručne i administrativno-tehničke poslove, u skladu sa Odlukom.

RAZDEO 18 – MINISTARSTVO PRAVDE

U skladu sa Zakonom o ministarstvima, Ministarstvo pravde obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: krivično zakonodavstvo i zakonodavstvo o privrednim prestupima i prekršajima; obligacione odnose; nasleđivanje; postupak pred sudovima, izuzev upravnog spora; organizaciju i rad pravosudnih organa i organa za prekršaje; veštačenje; izvršenje sankcija; amnestiju i pomilovanje; ekstradiciju; prikupljanje podataka o izvršenim krivičnim delima protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; donošenje, rešenja o predaji okrivljenih lica Međunarodnom tribunalu za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, a na osnovu pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka; advokaturu i druge pravosudne profesije; Sudsku stražu; statistiku i analitiku rada pravosudnih organa izbor i statusna pitanja nosilaca pravosudnih funkcija; stručno usavršavanje zaposlenih u pravosudnim organima i organima za prekršaje; međunarodnu pravnu pomoć; pripremu propisa o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu odluka Ustavnog suda, kao i druge poslove određene zakonom.

U nadležnosti ovog ministarstva je i obavljanje poslova koji se odnose na zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Sektor za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u okviru svoje nadležnosti obavlja poslove koji se odnose, i to na: ostvarivanje komunikacije između Republike Srbije i Evropskog suda za ljudska prava radi zastupanja Republike Srbije pred sudom; pripremu podnesaka u postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava u situaciji gde je Republika Srbija strana učesnica u tom postupku i zaključivanje poravnanja sa strankom u postupku; davanje jednostranih deklaracija; odlučivanje o tome u kojim će slučajevima Srbija intervenisati pred sudom; prevođenje i pripremu za objavljivanje presuda Evropskog suda za ljudska prava u postupcima u kojima je Republika Srbija strana učesnica; staranje o izvršavanju presuda Evropskog suda za ljudska prava; pripremu izveštaja Vladi o saradnji sa Evropskim sudom, i kršenju ljudskih prava; iniciranje usklađivanja domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim pravnim aktima iz ove oblasti.

Finansiranje nadležnosti Sektora za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava vrši se u okviru funkcije 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, u okviru aproprijacija ekonomskih klasifikacija, i to:

413 – Naknade u naturi, u okviru ove ekonomske klasifikacije finansiraju se rashodi koji se odnose na troškove novogodišnjih poklona za decu zaposlenih u skladu sa članom 27. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe na osnovu kog poslodavac može da obezbedi deci zaposlenog do 15 godina starosti poklon za Novu godinu.

414 – Socijalna davanja zaposlenima, u okviru ove ekonomske klasifikacije finansiraju se rashodi koji se odnose na isplate naknada za vreme odsustvovanja sa posla, bolovanja preko 30 dana, porodiljska bolovanja i solidarne pomoći u skladu sa članom 25. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe.

415 – Naknade troškova za zaposlene, u okviru ove ekonomske klasifikacije finansiraju se rashodi koji se odnose na troškove prevoza i za naknade troškova smeštaja državnih službenika na položaju u skladu sa Uredbom o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima, kojom je utvrđeno pravo na naknadu troškova smeštaja za izabrana i postavljena lica u državnim organima koja nemaju rešeno stambeno pitanje, a kome nije dat na korišćenje službeni stan, niti im je na drugi način obezbeđen smeštaj.

421 – Stalni troškovi, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za troškove platnog prometa i bankarskih usluga, usluge mobilnog telefona, usluge dostave – DHL.

422 – Troškovi putovanja, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za troškove službenih putovanja u zemlji i troškove službenih putovanja u inostranstvo. Saradnja sa Evropskim sudom u Strazburu, u skladu sa Uredbom o zastupniku Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava.

423 – Usluge po ugovoru, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za troškove prevođenja, štampanja godišnje zbirke presuda Evropskog suda za ljudska prava i usluge veštačenja konačnih dugovanja po pravosnažnim presudama.

426 – Materijal, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za troškove administrativnog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, stručne literature – Cekos, Računovodstvo, Privredni savetnik, Poslovni biro, službeni listovi, glasnici itd.

483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, na dugove po pravosnažnim presudama koje je sud naložio da snosi država.

Pored sredstava namenjenih za obavljanje poslova iz delokruga Sektora za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i sredstva za izmirivanje obaveza po pravosnažnim presudama i sredstva za naknadu štete neopravdano osuđenim licima, na koje pravo, zbog greške suda imaju oštećena lica, a što je predviđeno kao međunarodni standard ljudskih prava u članu 14. stav 6. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

U okviru ovog razdela opredeljuju se i sredstva za finansiranje redovnih poslova iz delokruga rada Ministarstva pravde, i to za troškove za službena putovanja u zemlji koji se odnose pre svega na troškove potrebne za obavljanje sudskog nadzora, internu reviziju, obilazak sudova u skladu sa novousvojenim zakonima, pre svega u oblasti organizacije i uređenja pravosudnog sistema. Troškovi službenih putovanja u inostranstvo, odnose se na troškove ekstradicije i transfere okrivljenih i osuđenih lica, odvijanje regionalne saradnje po pitanju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, prisustvovanje sastancima sa predstavnicima Evropske komisije u Briselu u procesu pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji, kao i za potpisivanja bilateralnih ugovora i Protokola o saradnji sa ministarstvima pravde u okruženju i državama članicama Evropske unije. Sredstva za ove namene opredeljuju se na ekonomskoj aproprajaciji 422 – Troškovi putovanja.

Na ekonomskoj aproprijaciji 423 – Usluge po ugovoru, opredeljuju se sredstva za administrativne usluge, usluge prevođenja, pravne revizije i lekture propisa i drugih dokumenata u skladu sa standardima izvornika (domaćeg ili stranog), kompjuterske usluge (instalacija pravne baze propisa), obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, usluge informisanja – pružanje informacija o događajima vezanim za rad ministarstva, montažu, arhiviranje i korišćenje snimljenog materijala, objavljivanje tendera i oglasa i druge usluge. U okviru stručnih usluga, naknade članovima Komisije za utvrđivanje visine naknade štete licima neopravdano osuđenim i neosnovano lišenim slobode i Komisiji za naknadu štete na osnovu Odluke Ustavnog suda kojom je usvojena ustavna žalba. Takođe, opredeljuju se i sredstva za ostale opšte usluge, i to za: usluge omladinske zadruge i sistematski pregled zaposlenih u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu,

426 – Materijal, u okviru ove ekonomske klasifikacje sredstva se opredeljuju za materijal (administrativni, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih), materijal za saobraćaj i stručnu literaturu;

U skladu sa nadležnostima Ministarstva pravde i obaveze koje za Republiku Srbiju proizilaze iz pristupanja brojnim međunarodnim konvencijama iz oblasti pravosuđa, kao što su: Kontribucija za ICC-Međunarodni krivični sud, Kontribucija za Antikorupcijsku inicijativu jugoistočne Evrope – RAI, Kontribucija za međunarodnu hašku konvenciju, Kontribucija za GREKO Saveta Evrope, UNIDROT-Međunarodni institut za unifikaciju privatnog prava i Stalni arbitražni sud, opredeljuju se i sredstva za kontribucije u okviru ekonomske klasifikacije 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama.

Sredstva za registraciju vozila i obavezne takse, opredeljuju se u okviru ekonomske klssifikacije 482 – Porezi, obavezne takse i kazne.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 485 – Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, namenjena su za naknadu štete za neopravdano osuđena lica.

Za nabavku računarske opreme opredeljuju se sredstva u okviru ekonomske klasifikacije 512 – Mašine i oprema.

U okviru funkcije 330 – Pravosudni organi, opredeljuju se sredstva, u okviru sledećih ekonomskih klasifikacija, i to:

421 – Stalni troškovi, za: režijske troškove u objektima koji se pripremaju za smeštaj pravosudnih organa, naknadu za građevinsko zemljište, za zakup i godišnju pretplatu za usluge telekomunikacionih operatera, za WAN/VPN mreže sudstva;

423 – Usluge po ugovoru, za posebnu naknadu Komisiji za sprovođenje programa zaštite učesnika u krivičnom postupku, za rad Centra za medijaciju, i za Program informatizacije sudova i javnih tužilaštva;

426 – Materijal, za kupovinu uniformi za pravosudnu stražu;

511 – Zgrade i građevinski objekti, za obezbeđenje smeštajnih uslova i rekonstrukciju i adaptaciju objekata u kojima su smešteni pravosudni organi;

512 – Mašine i oprema, za opremanje pravosudnih organa komunikacionom i računarskom opremom, kao i za formiranje računskog centra;

515 – Nematerijalna imovina, za nabavku i instalaciju antivirusnog softvera.

GLAVA 18.1 – UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

Delatnost i finansiranje Uprave definisani su Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija i Zakonom o izvršenju kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala.

U svom sastavu Uprava ima zavode i to: 8 kazneno – popravnih zavoda, kazneno – popravni zavod za maloletnike, kazneno popravni zavod za žene, vaspitno popravni dom, 17 okružnih zatvora, specijalnu zatvorsku bolnicu i centar za obuku zaposlenih.

Osnovni cilj rada zavoda je prevaspitanje i resocijalizacija osuđenih lica. Broj zaposlenih u zavodima i Upravi je oko 4.200 lica, a broj lica lišenih slobode u 2011. godini je oko 11.500 lica.

Kapaciteti zavoda raspoređeni su u skoro svim većim gradovima u Srbiji, a najveći deo skoncetrisan je u Kazneno – popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, Kazneno – popravnom zavodu u Požarevcu – Zabeli, Kazneno – popravnom zavodu u Nišu i Okružnom zatvoru u Beogradu.

Zavodi su složeni sistemi u kojima se svakodnevno odvija život i rad lica na izdržavanju kazne i proces njihove resocijalizacije. Snabdevanje zavoda je veoma delikatan i vremenski neodloživ posao iz dva osnovna razloga:

– smeštajni standard osuđenih lica po humanim kriterijumima dostojnim čoveka podrazumeva maksimalno ažurno snabdevanje hranom, lekovima, energetskim i komunalnim uslugama, higijenom, medicinskim uslugama, opremom, tekućim i investicionim održavanjem smeštajnih kapaciteta i sl.

– obezbeđenje nesmetanog rada zaposlenih u službama u svrhu postizanja maksimalne bezbednosti i postizanja cilja zavoda podrazumeva redovno snabdevanje uniformama, naoružanjem, bezbedonosnom tehnikom, opremom, materijalom, inventarom.

Shodno mogućnostima, u Upravi se vrše centralizovane nabavke velike vrednosti za pojedine inpute i ta dobra distribuiraju zavodima, dok se deo snabdevanja vrši iz samih zavoda. Uprava vrši plaćanja centralizovanih nabavki direktno iz budzeta, a ostale potrebe zavodi finansiraju sa svojih podračuna kod Uprave za trezor kao indirektni budzetski korisnici, iz transfera dobijenih iz budzeta. U zavodima se vrši poljoprivredna proizvodnja hrane i tako ostvaruju značajne uštede i istovremeno upošljavaju osuđena lica.

Reforma sistema izvršenja krivičnih sankcija treba da omogući afirmaciju zakonitog, stručnog i humanog tretmana lica lišenih slobode, usaglašenog sa svim međunarodnim normama i standardima. Značajna sredstva za ove namene dobijena su iz međunarodnih donacija i sredstava Nacionalnog investicionog plana, a u periodu od 2012-2014. godine planira se realizacija sredstava predpristupne pomoći i ino kredita za investicije u zatvorsku infrastrukturu.

Krupne reformske transformacije i stalno povećanje broja osuđenih lica za oko 8,5 % godišnje, zahtevaju konstantne potrebe za dodatnim finansiranjem zatvora: za izgradnju novih objekata, opremanje modernim sredstvima zaštite, povećanje broja zaposlenih, razvoj informatičkih sistema za upravljanje i obuke zaposlenih, razvoj alternativnih sankcija, razvoj tretmana za posebne grupe, razvoj specijalnog režima, razvoj službe za obuku i upošljavanje u pravcu harmonizacije sa evropskim zatvorskim pravilima.

Srednjoročni ciljevi Uprave su u skladu sa principima evropskih integracija (Evropska zatvorska pravila, Evropsko partnerststvo, Sporazum o pridruživanju EU i Nacionalni program za integraciju u Evropsku uniju), a projekti i programske aktivnosti su ciljno orijentisani u skladu sa resornom strategijom reforme pravosuđa i u sklopu toga reforme sistema izvršenja krivičnih sankcija i obuhvaćeni su Srednjoročnim planom Ministarstva pravde za period 2012 – 2014. godine.

U okviru opredeljenih sredstava za finansiranje redovne delatnosti Uprave, pored sredstava koja se opredeljuju za rashode za zaposlene, najveći iznos sredstava opredeljuje se u okviru ekonomskih klasifikacija:

421 – Stalni troškovi, u okviru ove ekonomske klasifikcije, sredstva su planirana za troškove platnog prometa i bankarskih usluga, energetske, komunalne i usluge osiguranja, kao i za zakup imovine i opreme.

U okviru ekonomske klasifikcije 422 – Troškovi putovanja planirana su sredstva za troškove službenih putovanja u inostranstvo, troškove putovanja u okviru redovnog rada kao i za ostale troškove transporta.

Značajna sredstva opredeljuju se i za rashode u okviru ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru, za administrativne, kompjuterske, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo, reprezentaciju i ostale opšte usluge.

Sredstva opredeljena u okviru ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, odnose se prvenstveno na pružanje medicinskih usluga osuđenicima. U skladu sa Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija utvrđena je obaveza lečenja osuđenih lica. U okviru ove ekonomske klasifikacije planirana su sredstva i za poljoprivredne usluge, usluge obrazovanja, kulture i sporta, očuvanja životne sredine, nauke, geodetske usluge i dr. specijalizovane usluge.

U okviru ekonomske klasifikacije 425 – Tekuće popravke i održavanje opredeljena su sredstva za održavanje ustanova zavodskih sankcija (zgrada i objekata), kao i za tekuće popravke i održavanje opreme.

Značajna sredstva se opredeljuju u okviru ekonomske klasifikacije 426 – Materijal, za administrativni materijal, materijal za poljoprivredu, za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, za saobraćaj, kulturu i sport, higijenu, ugostiteljstvo, kao i medicinski i labaratorijski materijal.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, odnose se na obezbeđenje sredstava na ime naknade za rad osuđenika (pomoćni poslovi), troškove prevoza za odlaske i dolaske iz zavoda, kao i za smeštaj i ishranu za 11.500 lica, zdravstvenu zaštitu u skladu sa Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, koji obezbeđuje lečenje osuđenika o trošku budzeta, higijenu, posteljnu opremu, odeću, obuću i dr.

U 2012 godini, na ekonomskoj klasifikaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti, opredeljuju se sredstva za: kapitalno održavanje objekata postojećih zavoda, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata, izgradnju i dogradnju objekata u postojećim zavodima, uvođenje solarne energije za zagrevanje sanitarne vode kao i izgradnju novih zatvora strogo zatvorenog tipa za 300 lica u Prokuplju, 400 lica u Kruševcu i 250 lica u Ćupriji.

Na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema, opredeljena su sredstva za nabavku specijalnih vozila („marica“), sanitetskih vozila i vozila za prevoz zaposlenih, opremu za bezbednost (lična oprema stražara i sistemi tehničke zaštite); administrativnu opremu, medicinsku opremu (ultrazvuk, EKG i laboratorijska oprema) i dr.

GLAVA 18.2 – DIREKCIJA ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM

Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, osnovana je Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, kao poseban organ za upravljanje imovinom proisteklom iz krivičnog dela, koja upravlja oduzetom imovinom proisteklom iz krivičnog dela, imovinskom koristi pribavljenom krivičnim delom i imovinom datom na ime jemstva u krivičnom postupku. Direkcija, u smislu zakona, između ostalog, vrši stručnu procenu oduzete imovine, skladišti, čuva i prodaje privremeno oduzetu imovinu i vodi evidenciju o imovini proisteklu iz krivičnog dela.

Direkcija ima svojstvo pravnog lica sa sedištem u Beogradu, a može obrazovati posebne organizacione jedinice izvan svog sedišta.

U strukturi opredeljenih sredstava za finansiranje redovne delatnosti u 2012. godini, sredstva se opredeljuju za stalne troškove, troškove energenata, komunalne usluge, usluge komunikacije i troškove osiguranja zaposlenih i ista su raspoređena u okviru ekonomske klasifikacije 421 – Stalni troškovi.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja, namenjena su za službena putovanja u zemlji, vezano za nadzor privremeno oduzetih objekata, kao i za studijska putovanja u inostranstvo.

Sredstva za angažovanje prevodilaca za prevođenje službenog materijala, održavanje kompjutera i mreže, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge štampanja i informisanja opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru.

Za potrebe Direkcije opredeljuju se i sredstva neophodna za popravke električnih instalacija i instalacija za grejanje, opreme za saobraćaj i druge opreme, na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema, namenjena su za nabavku neophodne opreme za potrebe Direkcije.

GLAVA 18.3 – PRAVOSUDNA AKADEMIJA

Zakonom o sudijama i Zakonom o javnom tužilaštvu, utvrđeno je pravo sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca da se stručno usavršavaju i da će se to pravo urediti posebnim zakonom što je i učinjeno donošenjem Zakona o Pravosudnoj akademiji. Ovim zakonom je predviđno da pohađanje obuke, učešće u programima obuke bude jedan od kriterijuma prilikom izbora i napredovanja sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Kako bi se realizovala prava postavljena ovim zakonom potrebno je obezbediti sredstva za sprovođenje programa početne i stalne obuke u pravosuđu i za funkcionisanje Akademije.

Takođe, u postpku pridruživanja Srbije Evropskoj uniji stvaranje i unapređenje obuke u pravosuđu je jedan od prioriteta koji su postavljeni pred Srbiju.

Pravosudna Akademija je shodno Zakonu o Pravosudnoj akademiji ovlašćena da organizuje početnu i stalnu obuku sudija i tužilaca. Zakonom o Pravosudnoj akademiji je takođe utvrđeno, da lica koja su primljena na početnu obuku zasnivaju radni odnos u Akademiji na određeno vreme i primaju platu u visini 70% plate sudije osnovnog suda. Takođe, Zakonom o Pravosudnoj akademiji, mentori koji rade sa polaznicima početne obuke imaju pravo na dodatak na platu u visini 10% od plate sudije osnovnog suda. Budući da je Akademija javna institucija osnovana od strane Republike Srbije, koja obavlja delatnosti od javnog interesa i ima svojstvo pravnog lica, a koja je nadležna za organizaciju početne obuke na ovaj način se uspostavlja pravna veza između korisnika početne obuke i Akademije.

Zakonom o Pravosudnoj akademiji predviđeno je da članovi Uprvnog odbora imaju pravo na nadoknadu za članstvo u visini 30% od plate sudije osnovnog suda. Zakon uvodi kategoriju stalnih predavača u Pravosudnoj akdemiji. Obe ove kategorije finansiraju se iz budzeta Akademije.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 416 – Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi, odnose se na naknadu članovima Upravnog odbora (30% plate sudije osnovnog suda).

Troškovi putovanja odnose se na putovanja predavača koji drže obuku po osnovnim sudovima na teritoriji Republike, a opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja.

Naknade članovima Upravnog odbora za 8 članova, (30% od plate sudije osnovnog suda), kao i izdaci za usluge 25 mentora (10% od plate sudije osnovnog suda), opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal, opredeljena su sredstva za materijal neophodan za sprovođenje intenzivne Početne i Stalne obuke u pravosuđu, materijal za potrebe kancelarije Akademije otvorene pri Apelacionom sudu u Kragujevcu, materijal za saobraćaj i benzin.

Sredstva na ekonomskim klasifikacijama 512 – Mašine i oprema i 515 – Nematerijalna imovina opredeljena su za računarsku opremu, kompjuterski softver i drugu elektronsku opremu neophodnu za kontinuirani rad sa polaznicima.

RAZDEO 19 – MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, TRGOVINE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: strategiju i politiku razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije; analizu proizvodnje i tržišta poljoprivredenih proizvoda; bilanse poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i sistem robnih rezervi osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; mere tržišno-cenovne politike, strukturne politike i zemljišne politike u poljoprivredi; mere podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje; predlaganje sistemskih rešenja i mera zaštite pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta; proizvodnju agrarnih inputa za poljoprivrednu i prehrambenu industriju, proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, etanola, duvana i proizvoda od duvana i prehrambenih proizvoda; kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda, vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu, mineralnih voda, etanola, duvana i proizvoda od duvana u unutrašnjem i spoljnom prometu; ruralni razvoj; stručne poljoprivredne službe; sistem tržišnih informacija u poljoprivredi; proizvodnju, sertifikaciju i kontrolu kvaliteta i prometa semena i sadnog materijala; priznavanje i zaštitu sorti bilja i rasa domaćih životinja; utvrđivanje ispunjenosti uslova, procenu rizika i sprovođenje mera kontrole vezanih za biološku sigurnost kod ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju, stavljanje u promet i uvoz genetički modifikovanih organizama; očuvanje i održivo korišćenje biljnih i životinjskih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih razvojnih pomoći; inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrede koji obavljaju poljoprivredni inspektori u skladu sa zakonom, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede obavlja i poslove državne uprave koji se odnose na: upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema o poljoprivrednom zemljištu u Republici Srbiji; dodeljivanje sredstava za izvođenje radova i praćenje realizacije godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji; praćenje izrade poljoprivredne osnove Republike i njeno ostvarivanje; vođenje registra poljoprivrednih osnova jedinica lokalne samouprave, druge poslove u skladu sa zakonom.

Ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: funkcionisanje tržišta, strategiju i politiku razvoja trgovine; unutrašnju trgovinu; promet robe i usluga; praćenje ukupnih trgovinskih tokova i predlaganje odgovarajućih mera; predlaganje sistemskih rešenja i propisa u oblasti posebnih dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; iniciranje mera prilagođavanja propisa i mera ekonomske politike iz oblasti carinskog i vancarinskog poslovanja; kontrolu kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu i kontroli usluga; kontrolu merila i mernih jedinica, upotrebe robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznake porekla proizvoda; snabdevenost tržišta i cene; sprečavanje monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije; zaštitu potrošača; osnivanje i rad robnih berzi i berzanskih posrednika; inspekcijski nadzor u oblasti trgovine, kao i druge poslove određene zakonom.

Planirana sredstva za funkciju 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada raspoređena su na sledeći način:

1. Program 1501 – 01 Uređenje sistema trgovine i usluga

Cilj programa: Obezbeđivanje uslova za uređenje sistema trgovine i usluga, unapređenje organizacione, kadrovske i IT opremljenosti, jačanje administrativnih kapaciteta i modernizacija rada ministarstva, u skladu sa strateškim ciljevima u oblasti trgovine i usluga i ciljevima reforme državne uprave u Republici.

Opis programa: U okviru Programa kao deo sistema upravljanja javnim finansijama, sprovode se procesi i postupci kojima se planiraju i izvršavaju rashodi korisnika programa utvrđenih Zakonom o budzetu, Finansijskim planom i Planom javnih nabavki ministarstva za tekuću godinu.

Pravni osnov: Zakon o ministarstvima; Zakon o budzetskom sistemu; Zakon o računovodstvu i reviziji; Zakon o javnim nabavkama; Zakon o javnoj svojini; Zakon o državnoj upravi; Zakon o državnim službenicima; Zakon o platama državnih službenika i nameštenika; Zakon o opštem upravnom postupku; Zakon o upravnim sporovima; Zakon o trgovini; Zakon o zaštiti potrošača; Zakon o oglašavanju; Zakon o zaštiti konkurencije; Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda; Zakon o elektronskoj trgovini; Zakon o elektronskom dokumentu; Zakon o privrednim društvima; Zakon o obligacionim odnosima; Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja; Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Izlazni rezultati:

– Usklađivanje propisa sa propisima EU:

Planirane i utvrđene prioritetne programske aktivnosti, od značaja za uređenje i unapređenje sistema trgovine i usluga i obezbeđenje podrške za ostvarivanje funkcija u radu ministarstva; donet Finansijski plan za tekuću godinu; obezbeđeno kvartalno praćenje izvršenja Finansijskog plana i stepena realizacije programskih aktivnosti; sačinjen završni godišnji finansijski izveštaj, sa finansijskim aspektom realizacije programa; donet Plan javnih nabavki dobara i usluga za tekuću godinu; obezbeđeni uslovi za bolju IT opremljenost sektora, veći stepen primene modernijih metoda rada; poboljšana komunikacija i međusektorska saradnja, obezbeđen bolji protok i razmena informacija unutar ministarstva; ažuriran Informator o radu za tekuću godinu.

2. Program: 1501-02 Kontrola i nadzor tržišta

Cilj programa: Unapređena efikasna kontrola i nadzor tržišta u skladu sa načelima EU.

Opis programa: Inspekcijski nadzor iz delokruga rada tržišne inspekcije obuhvata nadzor nad usklađenošću radnji i akata privrednih subjekata sa zakonom i pratećim propisima u oblasti trgovine i usluga kojima se uređuju: uslovi za obavljanje prometa robe i vršenje usluga koje obavljaju pravna i fizička lica i preduzetnici, usaglašenost i bezbednost neprehrambenih proizvoda; sprečavanje nelojalne konkurencije (kontrola reklamiranja, oglašavanja i nuđenja robe i usluga navođenjem podataka kojima se stvara ili može stvoriti zabuna na tržištu, kontrola prodaje robe sa oznakama i podacima koji stvaraju ili mogu stvoriti zabunu u pogledu porekla i kvaliteta robe i usluga), zaštita potrošača, inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom robe kojom se povređuju prava intelektualne svojine kao i nadzor nad proizvodnjom i prometom robe zaštićene autorskim i srodnim pravom i zaštita stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Tržišna inspekcija podržava sve aktivnosti u cilju povećanja efikasnosti inspekcijskog nadzora, naročito u smislu uvođenja jasnih procedura inspekcijskog nadzora, kontrole primene tih procedura, bržeg reagovanja na zahteve građana i privrednih subjekata, kontrole ažurnosti u radu tržišnih inspektora, transparentnosti procedura za rešavanje zahteva, dostupnosti informacija o stanju pokrenutog postupka kao i o rezultatu tog postupka, stručnosti u radu inspektora i visokog nivoa saradnje inspekcijskih službi. Povećanje nivoa koordinacije u inspekcijskom nadzoru je uslov uspostavljanja nadzora tržišta prema evropskim standardima i nadzora tržišta u svetlu novih zakonskih rešenja sadržanih u Zakonu o tržišnom nadzoru i u Zakonu o opštoj bezbednosti proizvoda, podzakonskim aktima za sprovođenje tih zakona i predlozima za harmonizaciju tehničkog zakonodavstva.

S obzirom da se ova saradnja uglavnom zasniva na razmeni informacija koje su neophodne za sprovođenje zakonski definisanog nadzora, stvaranje Mreže inspekcijskih organa će podržati sveobuhvatnu bazu podataka o subjektima nad kojima se vrši nadzor, merama inspekcijskog nadzora i efektima takvog nadzora.

Pravni osnov: Zakon o državnoj upravi; Zakon o ministarstvima; Zakon o privatnim preduzetnicima; Zakon o zaštiti potrošača; Zakon o oglašavanju; Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine; Zakon o žigovima; Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna; Zakon o patentima; Zakon o oznakama geografskog porekla; Zakon o autorskom i srodnim pravima; Zakon o zaštiti topografija integrisanih kola; Zakon o duvanu; Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma; Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda; Zakon o elektronskoj trgovini; Zakon o hemikalijama; Zakon o biocidnim proizvodima; Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti; Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu; Zakon o fiskalnim kasama; Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala; Zakon o trgovini; Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima; Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu; Zakon o optičkim diskovima; Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga; Zakon o zaštiti poslovne tajne; Zakon o privrednim društvima; Krivični zakonik; Zakon o opštem upravnom postupku; Zakon o privrednim prestupima; Zakon o prekršajima.

Izlazni rezultati:

– Zakonitost akata i radnji trgovaca i davalaca usluga na tržištu:

Četiri usvojene procedure i usaglašene već usvojene procedure sa novom zakonskom regulativom; 33.000 kontrola; 10.000 rešenja; 50 rešenja za zaštitu prava intelektualne svojine, po kojima se postupa; 3.000 zahteva/prijava pravosudnim organima; održana 101 tematska radionica; izvršeno 250 uzorkovanja i analiza usaglašenosti i bezbednosti proizvoda; objavljena lista nebezbednih proizvoda na „NEPRO“; doneti Zaključci Vlade RS o ustupanju bez naknade, odnosno prodaji robe oduzete u postupku inspekcijskog nadzora; izvršena provera znanja stečenog kroz obuku tržišnih inspektora; edukovani inspektori za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora u skladu sa usvojenim procedurama i propisima iz svoje nadležnosti; obezbeđen prenos i objedinjavanje podataka o izvršenim kontrolama tržišnih inspektora putem softvera; sačinjeni izveštaji o radu Sektora, izvršena analiza istih i objavljivanje na sajtu ministarstva; osavremenjena i ažurirana evidencija o inspekcijskom nadzoru, sa usavršenom informacionom infrastrukturom za praćenje rada tržišnih inspektora, podržava Mrežu inspekcijskih službi; formirane baze podataka, ne samo o broju kontrola i preduzetim merama, već i o privrednim subjektima omogućiće da se planira i prati koliko i kada inspektori odlaze kod svakog privrednog subjekta i da li u toj kontroli postupaju u okviru ovlašćenja; smanjen broj pritužbi na rad tržišnih inspektora i ujednačen pristup u kontroli privrednih subjekata primenom jedinstvenih procedura rada na teritoriji Republike Srbije, u odnosu na sve privredne subjekte koji su pod nadzorom i u odnosu na ostvarivanje prava potrošača i zaštitu legalne trgovine;

sprovedena interne kontrole rada četiri odeljenja tržišne inspekcije kojom su obuhvaćeni svi izvršioci; izvršena analiza internog nadzora, utvrđivanje i sprovođenje korektivnih mera; implementacija zakona o tržišnom nadzoru; informacije o oblasti tržišnog nadzora, dostupne javnosti; urađene odluke i druga akta za formiranje koordinacionog tela u nadzoru tržišta kao i drugi materijali vezani za rad tog tela; usaglašeni međusektorski stavovi po predloženim aktima od strane Međunarodnih organizacija i radnih tela; završena evaluacija i izbor konsultantske kuće za implementaciju IPA projekata; obezbeđena dokumentaciona osnova i započeta saradnja sa EU ekspertima za izradu dodatne analize postojećeg stanja u oblasti tržišnog nadzora, završena detaljna razrada aktivnosti IPA projekta koje se finansiraju iz sredstava EU i započeta njihova realizacija; urađena analitičko-projektna dokumenta (idejno rešenje) za unapređenje softvera koji podržava aktivnosti, komunikaciju i saradnju organa tržišnog nadzora; realizovano prisustvo na dve regionalne/međunarodne konferencije i ostavreni drugi vidovi regionalne saradnje koji imaju za cilj unapređenje koordinacije i međusektorske saradnje u oblasti tržišnog nadzora ili izvršenje ugovorenih obaveza saradnje u toj oblasti; usaglašena akta (smernice, protokoli, ugovori).

3. Program: 1501-03 Uspostavljanje savremeno uređenog tržišta roba i usluga

Cilj programa: Ekonomski ojačan sektor poslovnih usluga (ubrzani rast i povećano učešće u BDP); Razvijen sektor trgovine i usluga u skladu sa zakonodavstvom i pozitivnom praksom EU.

Opis programa: Uspostavljanje savremeno uređenog tržišta roba i usluga doprinosi ekonomskom razvoju Srbije, a istovremeno je pretpostavka za ubrzanje procesa evropskih integracija naše zemlje što sve doprinosi poboljšanju standarda stanovništva. Set zakona iz oblasti usluga čije donošenje je planirano u 2012. neophodan je instrument za razvoj ove oblasti u skladu sa evropskim standardima što doprinosi nastojanju države da poveća izvoz usluga i privuče inostrane direktne investicije u ovu oblast. Dostupnost relevantnih ažurnih podataka o sektoru poslovnih usluga zainteresovanim stranama posredstvom portala www.usluge.gov.rs. je u funkciji ostvarenja državnih ciljeva.

Pravni osnov: Zakon o ministarstvima; Zakon o statističkim istraživanjima.

Izlazni rezultati:

– Savremeno uređeno tržište usluga:

Aktuelni statistički podaci sektora poslovnih usluga Republike Srbije dostupni neprekidno 24 sata preko interneta; Sačinjeni nacrti Zakona o uslugama, Zakona o lobističkoj aktivnosti i Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti.

4. Program: 1501-04 Unapređenje institucionalnog okvira za razvoj tržišta roba

Cilj programa: Unapređenje institucionalnog okvira za razvoj trgovine u Republici Srbiji.

Opis programa: Svrha programa je izgradnja i unapređenje institucionalnog i zakonodavnog okvira u trgovini, uz pružanje podrške razvoju savremenih tržišnih institucija, a imajući u vidu pozitivne primere i praksu razvijenih zemalja i EU. U nadležnosti ministarstva nalazi se predlaganje i kreiranje zakonskih rešenja u oblasti trgovine. U julu mesecu 2010. godine usvojen je Zakon o trgovini koji se primenjuje od 1. januara 2011. godine, zbog čega je potrebno doneti i neophodna podzakonska akta. Trenutno je na snazi Zakon o elektronskoj trgovini koji je usvojen 2009. godine. U 2010. godini usvojena je Strategija razvoja informacionog društva čiji je sastavni deo Strategija razvoja e-trgovine. U skladu sa usvojenim strateškim opredeljenjima i sprovedenom analizom propisa i procedura kao i analizom trenutnog stanja e-trgovine u Srbiji, potrebno je uraditi i određene izmene i dopune Zakona o elektronskoj trgovini. Takođe je neophodno ostvariti saradnju sa drugim institucijama u oblasti trgovine u zemlji i inostranstvu kako bi se razmenila iskustva i kako bi se u zakonodavni sistem ugradila pozitivna praksa razvijenih zemalja, naročito kada je u pitanju zakonodavstvo Evropske unije. U cilju predlaganja nivoa kontrolisanih i regulisanih cena i mera ekonomske politike za ostvarivanje stabilnosti tržišta i cena neophodno je obezbediti stručnu literaturu, posebno publikacije cena referentnih zemalja koje služe za utvrđivanje cena određenih proizvoda (na primer lekova za humanu upotrebu).

Pravni osnov: Zakon o trgovini; Zakon o ministarstvima.

Izlazni rezultati:

– Unapređenje strateškog i zakonodavnog okvira, povećanje konkurentnosti i jačanje kapaciteta ministarstva:

Urađeni predlozi podzakonskih akata – Zakon o trgovini; Urađen predlog izmene i dopune Zakona o e-trgovini.

5. Program:1501-05 Jačanje preduzetništva i konkurencije u trgovini Republike Srbije

Cilj programa: Jačanje konkurencije i preduzetništva na tržištu Republike Srbije.

Opis programa: Svrha programa je izgradnja jedinstvenog informacionog sistema i kontinuirano obezeđivanje ažurnih podataka za potrebe upravljanja u trgovini. U skladu sa usvojenim strateškim opredeljenjima, u 2010. godini završen je projekat Izgradnja jedinstvenog informacionog sistema trgovine Republike Srbije koji je finansiran sredstvima NIP-a i pušten u rad Informacioni sistem trgovine Republike Srbije, čime je značajno unapređen analitički okvir u trgovinskoj delatnosti. Međutim, informacioni sistem sadrži podatke o trgovini zaključno sa 2009. godinom. Programom je predviđeno da se obezbedi raspoloživost statističkih podataka o trgovini, da se obračunaju i unesu u baze Informacionog sistema različiti pokazatelji trgovinskog poslovanja i stanja na tržištu za 2010. i 2011. godinu, kao i da se omogući administracija i nesmetan rad Informacionog sistema. Opšta je ocena da ne postoji redovno sagledavanje i praćenje odnosa i saradnje između učesnika na tržištu Republike Srbije. Imajući u vidu da narušeni odnosi između učesnika na tržištu mogu uzrokovati poremećaje u redovnom snabdevanju stanovništva i privrede, programom je predviđeno istraživanje odnosa i saradnje učesnika na tržištu na osnovu metodologije koja je razvijena projektom u 2009. godini. Programom se pruža podrška utvrđivanju realnog nivoa životnog standarda stanovništva u Republici Srbiji. Kontinuirano praćenje lične potrošnje i životnog standarda ima za cilj da se sagledaju i uoče trendovi kako bi se preduzele odgovarajuće preventivne ili korektivne mere na makro nivou. Ministarstvo trgovine i usluga u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku učestvuje u izradi minimalne i prosečne potrošačke korpe u mesečnoj dinamici koje se javno objavljuju. Ministarstvo podržava opredeljenje da tržišno aktivna i efikasna trgovina neminovno mora da egzistira na diverzifikovanoj strukturi trgovine – postojanju trgovinskih preduzeća različite veličine, vlasničke strukture, porekla kapitala i različitih formata prodaje. Projektom se pruža podrška razvoju MSP u trgovini u funkciji razvoja tržišta i modernog preduzetništva. Informisanost i svest o značaju poštovanja pravila o zaštiti konkurencije na tržištu Srbije je na relativno niskom nivou. Polazeći od toga da je jedan od osnovnih strateških prioriteta budućeg razvoja trgovine jačanje konkurencije, projekat je usmeren na unapređenje oblasti zaštite konkurencije. U tom smislu predviđena je aktivnost edukacije i informisanja šire javnosti. Sa druge strane budući da je u okviru Ministarstva oblast zaštite konkurencije u nadležnosti Sektora za trgovinu, cene i zaštitu potrošača, te da je stupio na snagu novi Zakon o zaštiti konkurencije, u cilju što bržeg integrisanja Srbije u tokove EU, kao i razmena iskustva i usvajanje pozitivne prakse, jako je važna saradnja sa relevantnim institucijama i organima EU u oblasti zaštite konkurencije. Takođe, programom se daje podrška razvoju e – trgovine u skladu sa usvojenim strateškim opredeljenjima. Imajući u vidu da je u usvojenoj Strategiji razvoja e-trgovine, kao sastavnog dela Strategije razvoja informacionog društva, ocenjeno da je jedna od barijera daljeg razvoja e-trgovine needukovanost i nedovoljna informisanost o prednostima ovog vida poslovanja, programom je predviđeno sprovođenje niza edukativnih i informativnih aktivnosti. Programom se pruža podrška razvoju domaćih brendova u funkciji podizanja konkurentnosti ukupne privrede Srbije. U cilju kreiranja zdrave tržišne klime i pospešivanja marketinškog načina razmišljanja i poslovanja preduzeća u Srbiji, Ministarstvo pruža podršku razvoju brendova koji posluju na tržištu Republike Srbije.

Pravni osnov: Zakon o trgovini; Zakon o ministarstvima.

Izlazni rezultati:

– Razvoj preduzetništva i konkurencije, tržišno aktivna i efikasna trgovina:

Uneti podaci o trgovini i trgovinskoj mreži za 2011. godinu i obezbeđen kontinuiran rad Infromacionog sistema trgovine Republike Srbije; Urađeni mesečni izveštaji o kretanju standarda stanovništva – minimalne i prosečne potrošačke korpe; Realizovane edukativne i informativne aktivnosti u oblasti zaštite konkurencije; Realizovane edukativne i informativne aktivnosti u oblasti elektronske trgovine; Izrađen softver za obradu podataka prikupljanih na osnovu pravilnika o podacima o trgovini i trgovinskoj mreži.

6. Program:1502-01 Unapređenje zaštite potrošača u Republici Srbiji

Cilj programa: Viši stepen zaštite potrošača u Republici Srbiji; Pružaoci usluga uskladili interna akta i poslovanje sa novim Zakonom o zaštiti potrošača; Ojačan trend uspostavnjanja evropskog ambijenta poslovanja u sektoru usluga Republike Srbije.

Opis programa: Unapređenje zaštite potrošača je prioritet koji ne samo da proističe iz ugovora o Stabilizaciji i pridruživanju Republike Srbije sa EU, već se time jača evropski ambijent poslovanja, što blagotvorno deluje na standard stanovništva. Važnost zaštite potrošača u domenu usluga proizilazi iz činjenice da sektor usluga doprinosi sa 60% BDP Srbije. Informisanje potrošača i pružaoca usluga o njihovim pravima i obavezama, uz monitoring usklađivanja internih akata i poslovanja privrednih subjekata sektora usluga sa novim Zakonom o zaštiti potrošača, doprineće boljoj zaštiti potrošača u Srbiji i većoj konkurentnosti sektora usluga, čime se ekonomski ambijent u Srbiji približava onom u EU.

Pravni osnov: Zakon o ministarstvima, Zakon o zaštiti potrošača.

Izlazni rezultati:

– Unapređenje zaštite potrošača u oblasti usluga:

Privredni subjekti u sektoru usluga uskladili interna akta i poslovanje sa novim Zakonom o zaštiti potrošača; potvrđen trend smanjenja broja reklamacija call centra ministarstva.

7. Program: 1502–02 Podsticanje i podrška nastupa srpskih preduzeća na međunarodnom tržištu

Cilj: Znatno dinamičniji rast izvoza roba i usluga;

Opis programa: U cilju povećanja izvoza, kao jednog od bitnih uslova za povećanje domaćeg bruto proizvoda i standarda stanovništva kao i obezbeđenja makroekonomske stabilnosti, neophodno je stvoriti što povoljnije uslove za poboljšanje strukture izvozne ponude srpske privrede, u kojoj sada dominiraju sirovine i poluproizvodi. Kao imperativ se postavlja neophodnost stalnog povećanja konkurentnosti privrede srpskih proizvoda. Radi ostvarenja tih ciljeva ekonomske politike, neophodno je obezbediti znatno efikasnije oblike promocije privrede na svim najznačajnijim međunarodnim manifestacijama. Program podrazumeva pre svega finansijsku podršku srpskim preduzećima da se na pravi način predstave na regionalnom i globalnom tržištu i time osvoje nova ili povrate pozicije na starim tržištima.

Pravni osnov: Strategija razvoja trgovine Republike Srbije.

Izlazni rezultati:

– Savremeniji i efikasniji nastup srpske privrede na svetskom tržištu.

8. Program: 1502-03 Jačanje konkurentnosti u oblasti usluga

Cilj: Ojačana konkurentnost sektora usluga Republike Srbije; Razvijen sektor trgovine i usluga u skladu sa zakonodavstvom i pozitivnom praksom EU;

Opis programa: Jačanjem konkurentnosti privrednih subjekata u sektoru usluga obezbeđuje se ubrzani razvoj nacionalne ekonomije. Viši stepen konkurentnosti u oblasti usluga obezbeđuje potrošačima veću, kvalitetniju i jeftiniju ponudu, što povoljno deluje na standard stanovništva. Klaster je pogodan i za efikasnu prezentaciju proizvoda i usluga inostranim kupcima, jer omogućava zajedničko sprovođenje aktivnosti na inostranom tržištu uz niže troškove. Poseban značaj za unapređenje ponude i kvaliteta poslovnih usluga na domaćem i inostranom tržištu ima klaster portal koji omogućuje informisanje i kontakt sa zainteresovanim stranama, ali i međusobnu komunikaciju članica klastera, što doprinosi efikasnijem ostvarivanju ciljeva klastera, koji su saglasni sa ciljevima razvoja sektora usluga.

Pravni osnov: Zakon o ministarstvima.

Izlazni rezultati:

– Ažuriran portal, klasteri funkcionalni i privredni subjekti obučeni

9. Program: 1502-04 Unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srbiji

Cilj programa: Unapređen kvalitet proizvoda i usluga u Republici Srbiji

Opis programa: Unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga doprineće ubrzanom ekonomskom razvoju Srbije, što je istovremeno obaveza Srbije prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Institucionalna podrška primene evropskih standarda poslovanja je od prvorazrednog značaja za unapređenja kvaliteta proizvoda i usluga u svim sektorima nacionalne privrede. Program predviđa podršku očuvanju i unapređenju starih zanata, koji predstavljaju ekonomski najslabije subjekte sektora usluga. Jačanjem svesti o značaju očuvanja starih (tradicionalnih) zanata, kao i informisanjem potrošača u zemlji i inostranstvu o funkcionalnosti njihovih proizvoda i usluga u današnje vreme, obezbediće se širenje ovog segmenta tržišta i stvoriti uslovi za profitabilnije poslovanje u ovoj oblasti. Implementacija programa obuhvata jačanje dobre prakse i efikasne ponude roba i usluga starih zanata u zemlji i inostranstvu kroz model javno-privatnog partnerstva, čime se istovremeno afirmiše srpska tradicija koja nas čini prepoznatljivim u porodici evropskih naroda.

Pravni osnov: Zakon o ministarstvima.

Izlazni rezultati:

– Ažurirani standardi dosupni na sajtu i ojačani privredni subjekti starih zanata: Ojačana svest o značaju očuvanja i podrške razvoju starih zanata u Republici Srbiji; preduzetnici iz oblasti starih zanata usklađuju poslovanje sa zahtevima savremenog tržišta.

10. Program: 1502-05 Sprovođenje SSP u domenu trgovine i usluga

Cilj: Unapređenje međunarodne saradnje i ubrzanje procesa evropskih integracija u oblasti trgovine i usluga.

Opis programa: Uspešna implementacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa Evropskom unijom (EU), ispunjavanje obaveza koje proističu iz statusa kandidata za članstvo u EU, kao i priprema za predstojeće pregovore o članstvu, jedan su od prioritetnih ciljeva Ministarstva. Sektor za poljoprivrednu politiku i međunarodnu saradnju kroz svoje redovne aktivnosti na harmonizaciji propisa sa zakonodavstvom EU, kao i pripremi i praćenju projekata koji se finansiraju iz fondova EU i bilateralnih donatora, doprinosi efikasnom ispunjenju preuzetih obaveza i korišćenju mogućnosti koje se u ovoj fazi integracije pružaju. Sektor za poljoprivrednu politiku i međunarodnu saradnju, u domenu trgovine i usluga, takođe sprovodi niz redovnih aktivnosti na unapređenju regionalne i međunarodne saradnje, putem uspostavljanja i razvijanja mreže kontakata i saradnje sa srodnim ministarstvima i institucijama zemalja u okruženju i članica Evropske unije, s ciljem prihvatanja pozitivne prakse i iskustava u procesu pristupanja EU, kao i saradnje na realizaciji projekata. Takođe, kroz informativnu i edukativnu kampanju usmerenu na domaću javnost i ekonomske subjekte, nastoji da podigne nivo znanja i suštinsko razumevanje procesa evropskih integracija.

Pravni osnov: Zakon o ministarstvima, SSP (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima sa EU (Zakon o potvrđivanju Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane.

Izlazni rezultati: Pripremljen ToR (Terms of Reference); Sprovedena tenderska procedura projekata u okviru IPA 2011 i 2012 i započeta implementacija projekata IPA 2011 i IPA 2010; Sprovedene planirane aktivnosti projekta u okviru IPA 2009; Odobreni predlozi projekta za IPA 2012 i 2013; Dobijena akreditacija za DIS; Započeta realizacija projekata finansiranih iz drugih izvora; Ispunjenost predviđenih obaveza koje proističu iz statusa kandidata za članstvo u EU; Uspostavljena i razvijena saradnja sa najmanje 3 srodna ministarstva država u regionu i državama članicama EU, kao i sa institucijama EU; Revidirana baza podataka o vezi domaćih i evropskih propisa; Izvršena predviđena stručna redaktura srpske verzije pravnih tekovina EU; Stepen realizacije programa i projekata u svakom novom GOP ciklusu povećan u odnosu na prethodni.

11. Program:1504-01 Izgradnja i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije

Cilj: Snažan i adekvatno pozicioniran nacionalni brend Srbije;

Opis programa: Svrha programa Izgradnja i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije je kreiranje povoljnog ekonomskog i društvenog ambijenta za razvoj snažnog brenda Srbije, kao krovnog brenda koji obuhvata širok spektar oblasti i bogat sistem vrednosti i neopipljivih karakteristika. Stvaranjem održive institucionalne strukture i sprovođenjem niza istraživanja i analiza stvara se osnova za definisanje strateškog okvira za razvoj nacionalnog brenda Srbije, a zatim i kreiranje efikasnog sistema brending komunikacija, sa svrhom da se obezbedi povoljna pozicija nacionalnog brenda na globalnom tržištu i visok stepen prepoznatljivosti Srbije. Uspostavljanje snažnog i povoljno pozicioniranog brenda Srbije direktno utiče na rast investicija, brži ekonomski razvoj, unapređenje obima i strukture izvoza, bolji kvalitet proizvoda i usluga, razvoj preduzetništva i inovacija, povoljniju poziciju domaćih brendova, kao i prepoznatljivost prirodnih, kulturnih i istorijskih vrednosti Srbije. U okviru programa, poseban naglasak je dat definisanju vizuelnog i vrednosnog identiteta nacionalnog brenda koji će obezbediti osnovu da nacionalni brend zauzme povoljnu poziciju na globalnom tržištu i obezbedi visok stepen prepoznatljivosti Srbije. Pored toga, uspostavljanjem jedinstvenog internet portala Nacionalni brend Srbije, omogućiće se objedinjavanje informacija iz domena promocije i brendinga Srbije, efektivna razmena ideja, pokretanje inicijativa, efikasna komunikacija svih zaintresovanih strana u brending procesu, kao i podizanje svesti i edukacija o značaju brenda zemlje i potrebi intenzivnije primene marketinga i brendinga u svim segmentima ekonomije i društva. Rezultat aktivnosti u okviru ovog programa će biti snažan i dobro pozicioniran nacionalni brend Srbije kao dinamične i inovativne evropske zemlje, čime će se značajno uticati na priliv investicija, brži ekonomski razvoj, povećanje obima i promenu strukture izvoza, podizanje nivoa kvaliteta proizvoda i usluga putem uvođenja evropskih standarda, stvaranje povoljnijih uslova za razvoj preduzetništva i primenu inovacija, privlačenje turista, priliv obrazovane i stručne radne snage, povoljniju tržišnu poziciju domaćih proizvodnih i uslužnih brendova, kao i prepoznatljivost prirodnih, kulturnih i istorijskih vrednosti Srbije. Nacionalni brend Srbije, kao krovni brend, obuhvata širok spektar delatnosti i oblasti, kao i bogat sistem vrednosti i neopipljivih karakteristika. Naime, nacionalni brend obuhvata: pojedinačne proizvodne i uslužne brendove; institucije društva, države, kulture, sporta, umetnosti; prirodne lepote i bogatstva; manifestacije, izložbe, festivale, događaje; karakteristike, mentalitet i sistema vrednosti ljudi; običaje i moral; nacionalnu kuhinju, graditeljstvo, umetničko stvaralaštvo, kulturno-istorijske spomenike i mnogo toga drugog što čini jednu zemlju jedinstvenom.

Pravni osnov: Zakon o ministarstvima, Odluka Vlade Republike Srbije o obrazovanju Saveta za promociju Srbije 05 Br: 02-6767/2007-1 od 11.oktobra 2007.

Izlazni rezultati:

– Izgrađen jak nacionalni brend Srbije:

Efektivan i efikasan institucionalni okvir za nacionalni brend Srbije; Kreirana Strategija za nacionalni brend Srbije; Sprovedena odgovarajuća istraživanja u oblasti nacionalnog brenda Srbije; Implementiran vizuelni identitet nacionalnog brenda Srbije; Viši nivo svesti javnosti o značaju nacionalnog brenda; Unapređena pozicija i prepoznatljivost nacionalnog brenda Srbije u svetu; Obezbeđeno veće učešće javnih ličnosti u promociji Srbije; Unapređeni odnosi sa javnošću; Stručni skupovi i sajmovi podržani kroz Nacionalni brend Srbije; Podržan razvoj pojedinačnih brendova; Povećan nivo svesti i znanja ekonomskih subjekata o marketingu i brendingu; Podržane društvene inicijative i projekti u vezi sa promocijom identiteta i vrednosti Srbije.

12. Program: 2601-09-03 Poboljšanje zaštite potrošača u Republici Srbiji

Cilj programa: Izgrađen i razvijen sistem zaštite potrošača u skladu sa pravnim tekovinama EU

Opis programa: Program je nastavak postojećeg programa i podrška projektu IPA 2009 „Jačanje zaštite potrošača u Srbiji“ koji je odobren od Evropske komisije, a čija je realizacija započeta početkom avgusta 2011. godine. Program i projekat IPA 2009 „Jačanje zaštite potrošača u Srbiji“ treba da doprinesu unapređenju i podizanju nivoa zaštite prava i interesa potrošača u Republici Srbiji u skladu sa pravnim tekovinama i standardima EU. Program posebno treba da doprinese: unapređenju i kompletiranju zakonodavnog okvira u oblasti zaštite potrošača kroz dalje usklađivanje sa EU acquis i donošenje podzakonskih akata u skladu sa novim Zakonom o zaštiti potrošača i donošenje Strategije zaštite potrošača; unapređenju i izgradnji instituconalnog okvira svih nosilaca sistema zaštite potrošača kroz jačanje njihovih kapaciteta; unapređenju i razvoju integrisanog informacionog sistema zaštite potrošača kroz umrežavanje i povezivanje institucija vladinog i nevladinog sektora u oblasti zaštite potrošača i drugih učesnika na tržištu u cilju podizanja informisanosti potrošača o njihovim potrošačkim pravima; kreiranju uslova i uspostavljanju sistema vansudske zaštite potrošača u Republici Srbiji. Program i projekat IPA 2009 „Jačanje zaštite potrošača u Srbiji“ imaju za cilj izgradnju i jačanje sistema zaštite potrošača u Republici Srbiji, koji je u ovim uslovima neizgrađen i nerazvijen u odnosu na sistem zaštite potrošača u zemljama članicama EU. Istovremeno u cilju efikasnog sprovođenja dela Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (član 78. Zaštita potrošača) neophodno je ojačati kapacitete Ministarstva i drugim institucijama vladinog i nevladinog sektora za zaštitu potrošača. Za izvršavanje zadataka koja proizilaze iz procesa pridruživanju EU, a posebno se odnose na:

• Implementaciju novih zakonskih rešenja i izgradnju zakonodavnog i strateškog okvira zaštite potrošača u Republici Srbiji;

• Izgradnju i razvoj integrisanog informacionog sistema zaštite potrošača;

• Pripremu i implementaciju projekata finansiranih iz EU fondova.

Projekat IPA 2009 „Jačanje zaštite potrošača u Srbiji“ će trajati tri godine (u periodu 2011-2014. godine), čija realizacija je započeta početkom avgusta 2011. godine, a kojim su odobrena sredstva u iznosu od 2.900.000,00 evra, od čega Evropska komisija kroz projekat odabranog tima IPA 2009 obezbeđuje 2.260.500,00 evra, a MTU da sufinansira 400.000,00 evra u periodu od 2011-2014. godine, čime se ispunjava obaveza Ministarstva preuzeta potpisivanjem Finansijskog sporazuma u martu 2010. godine.

Pravni osnov: Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o ministarstvima.

Izlazni rezultati:

Komletiran strateški i pravni okvir zaštite potrošača i usklađeni propisi u skladu sa EU acquis; Poboljšani i ojačani kapaciteti ministarstva, udruženja potrošača (kroz savetovališta) i druge institucije u sistemu zaštite potrošača; Povećana saradnja, koordinacija i povezanost ministarstva, udruženja potrošača i drugih institucija u sistemu zaštite potrošača; Povećana svest i informisanost potrošača o potrošačkim pravima kroz savetovanje i informisanje u okviru savetovališta potrošača, kroz kampanje, kroz medije; Izrađen Koncept Informacionog sistema za zaštitu potrošača; Promovisano rešavanje sporova potrošača kroz vansudsku zaštitu.

13. Program: 2601-10-08 Jačanje sistema tržišnog nadzora prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Republici Srbiji

Cilj programa: Smanjenje izloženosti potrošača nebezbednim i nekvalitetnim proizvodima kroz unapređenje funkcionisanja sistema tržišnog nadzora; Podrška koordiniranom i organizovanom pristupu tržišnom nadzoru kroz razvoj informatičke osnove za umrežavanje organa u sistemu tržišnog nadzora; Stvaranje preduslova za unapređenje regionalne saradnje u tržišnom nadzoru.

Opis programa: Program je namenjen sufinansiranju IPA projekta 2010 – Jačanje sistema tržišnog nadzora prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Republici Srbiji. Radi unapređenja koordinacije organa tržišnog nadzora neophodno je: upoznavanje sa najboljim praksama EU u koordinaciji tržišnog nadzora, razvijanje informatičke podrške i povezivanje sa 5 prioritetnih organa tržišnog nadzora u prvoj fazi, osnivanje tela za koordinaciju tržišnog nadzora, upoznavanje članova Saveta za bezbednost proizvoda sa najboljim praksama EU u koordinaciji tržišnog nadzora, proširivanje informatičke podrške uključivanjem još 5 organa tržišnog nadzora u drugoj fazi, implementacija Zakona o tržišnom nadzoru i edukacija inspekcijskih organa tržišnog nadzora i predstavnika privrede, međunarodna saradnja i formiranje regionalne asocijacije tržišnih inspekcija, učešće u radu međunarodnih seminara i radionica na temu tržišnog nadzora, uzorkovanje i analiza proizvoda sa aspekta usaglašenosti i bezbednosti i informisanje javnosti o rezultatima rada sistema tržišnog nadzora. Svi rashodi i izdaci su prikazani sa PDV-om, a troškovi platnog prometa i finansijskih usluga su prikazani zbog povezanosti sa ostalim troškovima. Aktivnosti iz glavnog programa u ovom momentu nisu razvijene. Rad na projektnom zadatku je započeo 13.09.2010. godine, postupak izbora konsultantske kuće je još uvek u postupku, tako da, po njegovom završetku, može doći do korekcija kako u aktivnostima tako i u dinamici ovog programa. Obzirom da realizacija projekta kasni više od godinu dana, moguće je da se deo planiranih aktivnosti (pa i potrebnih, planiranih sredstava) prenese i u 2013. godinu.

Pravni osnov: Zakon o ministarstvima, Zakon o državnoj upravi, Zakon o državnim službenicima, Zakon o trgovini, Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda sa dva podzakonska akta – Uredba o načinu uspostavljanja i rada sistema brze razmene informacija o opasnim proizvodima i Pravilnik o obliku i sadržini obaveštenja o opasnom proizvodu, Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, Zakon o standardizaciji, Zakon o metrologiji, Zakon o akreditaciji, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o hemikalijama, Zakon o biocidnim proizvodima, Zakon o elektroenergetskoj i građevinskoj inspekciji i inspekciji parnih kotlova, Zakon o energetici, Zakon o elektronskim komunikacijama, Zakon o sanitarnom nadzoru, Odgovarajući tehnički propisi, Implementacija zakona o tržišnom nadzoru.

Izlazni rezultati: Izveštaj o praksi nekih EU zemalja u koordinaciji u tržišnom nadzoru; Analiza postojećeg stanja i predlog idejnog rešenja za unapređenje postojećih softvera; Idejno rešenje, njegova verifikacija i implementacija, unapređena međunarodna saradnja i osnovana regionalna asocijacija tržišnih inspekcija; Formirano telo za koordinaciju tržišnog nadzora; Proširena informatička mreža organa tržišnog nadzora na još pet organa; Unapređeni administrativni kapaciteti; Javnost i privredni subjekti upoznati sa radom i rezultatima sistema tržišnog nadzora.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivede je za funkciju 420 dalo slede sledeće obrazloženje:

Planirana sredstva za funkciju 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov koristiće se za finasiranje skupa mera ekonomskog, socijalnog, ekološkog i institucionalnog karaktera, usmerenih ka ostvarivanju ciljeva postavljenih poljoprivrednom politikom, a bliže definisanih strateškim dokumentima Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Poljoprivreda Srbije predstavlja sektor privrede koji, zahvaljujući kombinaciji povoljnih klimatskih uslova, dobrog kvaliteta zemljišta, značajnih prerađivačkih kapaciteta i preferencijalnog pristupa glavnim tržištima, poseduje veliki ekonomski potencijal koji nije dovoljno iskorišćen.

Snažan potencijal koji poljoprivreda nosi predstavlja takođe i veliki izazov, jer na direktan ili indirektan način radno angažuje veliki deo ukupne populacije zemlje. Četvrtinu ukupno zaposlenih u Srbiji čine zaposleni u poljoprivredi.

Poljoprivreda je takođe i nosilac razvoja ruralnih oblasti zemlje, gde ruralna područja u Srbiji zauzimaju 85% ukupne teritorije, sa oko 780 hiljada poljoprivrednih gazdinstava. Ovaj sektor predstavlja i balans regionalnih dispariteta, na šta ukazuje činjenica da oko 44% ukupnog stanovništva zemlje živi u ruralnim oblastima.

Značaj poljoprivrede, između ostalog, ogleda se i u njenom doprinosu u stvaranju bruto domaćeg proizvoda Republike Srbije (BDP), pri čemu učešće poljoprivrede u nacionalnom BDP iznosi oko 10%, dok učešće agrobiznisa prelazi 20%.

Poljoprivreda, kao jedini sektor sa pozitivnim spoljno-trgovinskim saldom u privredi Srbije predstavlja okosnicu spoljno-trgovinskog razvoja naše zemlje. Proteklih godina, izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda raste po stopi bržoj od uvoza, tako da je period od januara do septembara 2011. godine, zabeležen kao period rekordnog izvoza od 1,95 milijardi USD, što je više za oko 34% u odnosu na isti period u 2010. godini. Takođe, posmatrani period beleži i rekordni suficit od 1,1 milijarde USD, što je više za oko 48% u odnosu na isti period prethodne godine.

Uzevši u obzir napred navedeno, planirana sredstva subvencija namenjena su za realizaciju ciljeva i mera poljoprivredne politike i to:

– Unapređenja stručnog znanja i stalnog usavršavanja ljudskih kapaciteta, kao nosilaca razvoja poljoprivrede – Stalno rastući zahtevi tržišta, kao i rešenost Republike Srbije da prihvati pravce kretanja evropske poljoprivredne politike, zahtevaju unapređenje stručnog znanja i stalno usavršavanje ljudskih kapaciteta, kao nosilaca razvoja poljoprivrede. Imajući u vidu trenutno nedovoljan nivo produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, kao i nedovoljnu efikasnost korišćenja raspoloživih resursa, kao neminovnost se nameće potreba za unapređenjem znanja i tehnologija u poljoprivredi, kao i potreba za kontinuiranim praćenjem trendova u oblasti novih tehnologija proizvodnje i gajenja. Na ovaj način otvara se mogućnost unapređenja proizvodnje, kako u pogledu proizvedenih količina, tako i u pogledu povećanja kvaliteta proizvedenih proizvoda, što vodi povećanju konkurentnosti na tržištu, odnosno boljem pozicioniranju proizvoda na tržištu.

– Razvijanja prognozno-izveštajnih procedura i aktivnosti – Planirana sredstva koristiće se i za uspostavljanje sistema meteorološko-biološke službe izveštavanja u poljorivredi čime se omogućava pravovremeno sprovođenje agrotehničkih i zaštitnih mera, a sve u cilju zaštite stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i očuvanja prehrambene sigurnosti. Kao sektor koji je najizloženiji i u najvećoj meri zavisan od vremenskih uslova, sektor poljoprivrede zahteva kontinuirano praćenje vremenskih prilika u kratkom roku, ali takođe i praćenje klimatskih promena u dužem roku. Prirodne elementarne nepogode mogu u velikoj meri da ugroze poljoprivrednu proizvodnju, utičući na smanjenje kako kvantiteta, tako i kvaliteta proizvoda, uz mogućnost i potpunog uništenja celokupnog roda, odnosno pojave potpune štete. Upravo iz tog razloga nameće se potreba za razvijanjem prognozno-izveštajnih procedura i aktivnosti, što bi omogućilo pravovremeno sprovođenje agrotehničkih i zaštitnih mera, a sve u cilju zaštite stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i očuvanja prehrambene sigurnosti. Osim klimatske uslovljenosti proizvodnje, poljoprivreda je izložena i opasnostima od biološki štetnih organizama, pre svega bolesti štetočina i korova. Štete uzrokovane određenim organizmima po pojedinim linijama proizvodnje mogu da se kreću od nekoliko procenata, pa čak do potpune štete, odnosno do totalnog gubitka prinosa. Evropska regulativa u oblasti zaštite i zdravlja bilja propisuje zahteve, prema kojima svaka zemlja ima obavezu uspostavljanja odgovarajućeg i pouzdanog sistema praćenja prisustva i kretanja štetnih ogranizama na svojoj teritoriji. Kako je Srbija važna poljoprivredna regija Evorpe, sa izraženim nastojanjem za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i izvoznom orjentacijom, nephodno je uspostaviti sistem proizvodnje, kompatibilan standardima poljoprivrede razvijenih zemalja. Uspostavljanje sistema po ovim standardima podrazumeva svest o prisustvu i nivou štetočina ili prouzrokovača bolesti, kao i znanje o najefikasnijim i adekvatnim merama kontrole.

– Mere selekcije – Mere selekcije sprovode se kontinuirano radi unapređenja genetskog potencijala, kako bi se obezbedili uslovi za poboljšanje kvaliteta, kao i ukupne proizvodnje mesa, mleka, jaja, vune, meda i drugih pčelinjih proizvoda. Na taj način domaće tržište bilo bi zadovoljeno u pogledu kvaliteta i zdravstvene bezbednosti proizvoda animalnog porekla, a tržišni viškovi bi se plasirali na inostrano tržište. Mehanizam implementacije ove mere podrazumeva finasiranje utvrđenih postupaka selekcije, zasnovanih na međunarodnim standardima, koje se obavljaju kontinuirano, jedinstveno i sistematski u dužem vremenskom periodu.

– Podrške nekomercijalnim gazdinstvima – Ova mera je usmerena ka gazdinstvima koja svojom proizvodnjom i tržišnom pozicijom nisu u stanju da prate trendove koje diktira tržište, i koja na osnovu plasmana sopstvenih proizvoda ne obezbeđuju zadovoljavajući nivo dohotka. Ova kategorija poljoprivrednih gazdinstava nije u mogućnosti da proizvede dovoljne količine proizvoda za tržište, kao ni proizvode zadovoljavajućeg nivoa kvaliteta, što onemogućava njihovu tržišnu orijentaciju i čini ih orijentisanim ka merama podrške dohotku.

U okviru Ministarstva, pored subvencija za navedene mere, sredstava se planiraju i za nabavku sredstava za razvijanje prognozno-izveštajnih procedura i aktivnosti, nabavku opreme za laboratorije za ispitivanje zemljišta, kao i opreme za realizaciju aktivnosti koje se realizuju i finansiraju radi izrade programa gazdovanja šumama sopstvenika.

Rashodi za zaposlene obuhvataju plate i dodatke zaposlenih, doprinose na teret poslodavca, naknade za prevoz zaposlenih i socijalna davanja zaposlenima u Ministarstvu i organima uprave u okviru ovog ministarstva.

Na osnovu Zakona o preuzimanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu preuzeo je poslove i zaposlene, čiji su poslovi određeni kao nadležnost AP Vojvodine. Sredstva za plate i dodatke zaposlenih i doprinose planirana su na ekonomskoj klasifikaciji 463 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti.

GLAVA 19.1 – FOND ZA PODSTICANjE RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U REPUBLICI

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivede je za ovog indirektnog korisnika dalo slede sledeće obrazloženje:

Tačkom 2. Odluke o obrazovanju Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici propisano je da se Fond obrazuje radi podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje subvencionisanjem poljoprivredne proizvodnje, kao i davanjem kredita registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koji vodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to: kratkoročnim kreditiranjem poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica, preko poslovnih banaka i dugoročnim kreditiranjem poljoprivrednih gazdinstava – pravnih i fizičkih lica, preko poslovnih banaka, s tim da će Vlada posebnim aktom utvrditi uslove i način subvencionisanja poljoprivredne proizvodnje, kao i dodele kredita registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Tačkom 3. citirane Odluke predviđeno je da su izvori finansiranja Fonda:

– sredstva obezbeđena u budzetu Republike Srbije za tekuću godinu;

– sredstva prikupljena od otplata kredita odobrenih registrovanih poljoprivrednim gazdinstvima;

– druga sredstva ostvarena u skladu sa zakonom.

Tačkom 7. citirane Odluke predviđeno je da se plaćanja na teret Fonda vrše do nivoa sredstava raspoloživih u okviru aproprijacije Fonda, a obaveze se preuzimaju u okviru realno planiranih primanja Fonda. Na kraju tekuće godine, neiskorišćena sredstva Fonda prikupljena od otplata kredita odobrenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i druga sredstva ostvarena u skladu sa zakonom, prenose se u narednu godinu.

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade.

Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini, Uredbom o utvrđivanju Programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2011. godini kroz subvencionisanja dela kamatne stope, Uredbom o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope, Uredbom o utvrđivanju Programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope i Uredbom o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope utvrđen je program, odnosno mere kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope kao vid podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje .

U okviru mera predviđenih gore navedenim uredbama realizovano je 10.635 kredita u iznosu od 6,3 milijarde dinara, i to:

za razvoj biljne proizvodnje (nabavka semena, sadnog materijala, mineralnog đubriva i sredstava za zaštitu bilja) 7.591 kredit u iznosu od 4,06 milijardi dinara;

za razvoj stočarstva (nabavka priplodnih kvalitetnih grla, stoke za tov i stočne hrane) 542 kredita u iznosu od 392 miliona dinara;

za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme 537 kredita u iznosu od 1,1 milijarda dinara;

za izgradnju i adaptaciju poljoprivrednih objekata 13 kredita u iznosu od 38 miliona dinara;

za refinansiranje poljoprivrednih kratkoročnih kredita iz 2010. godine 1.952 u iznosu od 710 miliona dinara.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini na iznos od 6,3 milijardi dinara plasiranih kredita subvencionisalo deo kamatne stope kao i 100% osiguranja u okrivu programa razvoja stočarstva u ukupnom iznosu od 400 miliona dinara.

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju programa mera za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. i 2011.godini, u 2011. godini realizovan je 691 kredit u iznosu od 1.69 milijardi dinara (sa učešćem ministarstva u iznosu od 679 miliona) za nabavku nove mehanizacije i opreme, razvoj stočarstva, biljne proizvodnje i izgradnju objekata.

Pozitivni fekti mere kreditiranja ogledaju se, pre svega, u mogućnosti obezbeđivanja srednjeročnih kredita prema uslovima povoljnijim od komercijalnih. Takođe, korisnici kredita, čiji je rok dospeća tri godine, imaju mogućnost korišćenja odloženog roka vraćanja glavnice kredita do jedne godine, što korisnike oslobađa obaveze plaćanja glavnice tokom celog jednog proizvodnog ciklusa.

Kriterijum za korišćenje kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope jeste uslovljenost efektivne godišnje kamatne stope referentnom kamatnom stopom NBS (veća za 2 p.p. za kredite sa rokom otlate preko godinu dana, odnosno veća za 3 p.p. za kredite sa rokom otplate do godinu dana), što posredno utiče na konkurentnost ponude poljoprivrdnih kredita na bankarskom tržištu.

S obzirom da se obezbeđenje kredita, kada je predmet kredita stoka, obavlja kroz zaključivanje polise osiguranja kod društva za osiguranje, MPTŠV nadoknađuje celokupno ulaganje korisnika kredita po ovom osnovu, čime se umanjuju prateći troškovi za korisnike kredita, a istovremeno se proizvođači navode na korišćenje mehanizama zaštite svoje proizvodnje od rizika.

Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u 2011. godini, omogućena je nabavka kvalitetne priplodne stoke.

Ovom uredbom plasirano je 800 miliona dinara za razvoj stočarstva u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Od toga 300 miliona dinara su obezbeđena u okviru programa raspodele i korišćenja sredstava subvencije u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede za 2011. godini, a 500 miliona dinara su obezbeđena iz Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici.

Sredstva u iznosu od 100 miliona dinara su opredeljena za nabavku 555 kvalitetnih priplodnih junica u 4 opštine, a 700 miliona dinara su opredeljena za nabavku 3.888 kvalitetnih priplodnih junica u 25 opština i gradova koja pripadaju područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Na ovaj način se podstiče-podržava nabavka grla za popunu osnovnog stada u govedarstvu. Podsticajnim mera propisanim ovom uredbom obezbeđuju se sredstva za nadoknadu troškova nabavke kvalitetnih priplodnih junica, što će povećati stočni fond Republike Srbije, a samim tim i unaprediti rasni sastav stoke, jer se podsticajna sredstva koriste za nabavku kvalitetnih umatičenih grla.

Kako su gore navedene uredbe dale pozitivne rezultate u 2011. godini ove mere, kao i druge mere kojima se podstiče razvoj poljoprivredne proizvodnje, planiraju se i u 2012. godini.

Sredstva za sprovođenje navedenih mera obezbeđuju se sa podračuna Ministarstva – Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu kredita odobrenih po uredbama kojima se utvrđuje program mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje iz predhodnih godina, a koji se otplaćuju u iznosima i prema dinamici koji su za svaki pojedinačni slučaj posebno predviđeni uredbama i ugovorima.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede broj 110-00-27/2011-09 od 12.05.2011. godine nisu predviđena radna mesta za obavljanje poslova iz nadležnosti Fonda za podsticanje poljoprivredne proizvodnje u Republici, poslove i zadatke, za potrebe ovog fonda obavljaće zaposleni u ministarstvu.

GLAVA 19.2 – UPRAVA ZA VETERINU

Uprava za veterinu kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslova državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: zdravstvenu zaštitu životinja; veterinarsku i sanitarnu kontrolu u proizvodnji i u unutrašnjem i spoljnom prometu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjivanje, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja, embriona i dugih organizama i predmeta kojima se može preneti zarazna bolest, hrane za životinje i komponenti za proizvodnju hrane za životinje; registraciju i kontrolu rada objekata za proizvodnju namirnica životinjskog porekla (klanice, mlekare i dr.); kontrolu objekata za prizvodnju hrane za životinje i neškodljivo uklanjanje leševa i otpadaka životinjskog porekla, kao i objekata za njihovu preradu; kontrolu proizvodnje i unutrašnji i spoljni promet lekova i bioloških sredstava za upotrebu u veterini, kao i druge poslove određene zakonom.

U strukturi tekućih rashoda najznačajnije su subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama (ekonomska klasifikacija 451). Ova sredstva koriste se za sprovođenje određenih programa u oblasti zdravstvene zaštite životinja i bezbednosti hrane životinjskog porekla.

Uprava za veterinu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na usklađivanje i promenu zakonske regulative kao u uvođenje novih procedura i standarda kontrole i unapređenja veterinarskog sistema kroz sledeće zadatke:

1. Zadaci u obezbeđivanju adekvatne zaštite zdravlja i dobrobiti životinja:

Primena najviših standarda u zdravstvenoj zaštiti i dobrobiti životinja je uslov ne samo za očuvanje zdravlja životinja i povećanje njihove produktivnosti već i za sprečavanje prenošenja određenih opasnih zoonoza na ljude, ali i ekonomsko jačanje ove oblasti privređivanja naše zemlje, naročito kada je izvoz u pitanju.

Nacionalni interes naše zemlje je kontrola, sprečavanje pojavljivanja, širenja i brzo iskorenjivanje egzotičnih bolesti sa Liste naročito opasnih zaraznih bolesti.

2. Zadaci u oblasti veterinarskog javnog zdravstva:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu Zakona o veterinarstvu donosi svake godine Program sistemskog praćenja rezidua farmakoloških, hormonskih i drugih štetnih materija u živim životinjama, primarnim proizvodima životinjskog porekla, hrani životinjskog porekla, vodi za napajanje životinja i hrani za životinje, što obezbeđuje izvozni status državi za izvoz proizvoda životinjskog porekla. Monitoring rezidua u Republici Srbiji se sprovodi od 1970. godine. Na osnovu Odluke Evropske komisije od 16. maja 2007. godine kojom se dopunjuje Odluka 2004/432/EC o saglasnosti na plan monitoringa rezidua trećim zemljama, Republici Srbiji je odobren kompletan Nacionalni plan za monitoring rezidua kojim su obuhvaćene sledeće kategorije životinja i primarnih proizvoda životinjskog porekla: goveda, ovce, koze, svinje, živina i konji za klanje, kao i divljač, riba, jaja, mleko i med. Pozitivno ocenjen sistem sprovođenja Programa pruža mogućnost za proširenje liste prizvoda životinjskog porekla iz Srbije u zemlje Evropske unije. Za njegovo kontinuirano sprovođenje, neophodno je održivo finansiranje iz budzetskih sredstava.

3. Zadaci u očuvanju životne sredine (uklanjanje specifičnih rizičnih materijala iz klanica, klaničnih konfiskata i uništavanje mesno-koštanog brašna).

Nastavak rešavanja problema klaničnog otpada kada je u pitanju očuvanje životne sredine, kontrola zaraznih bolesti i obezbeđivanje uslova za nesmetanu međunarodnu trgovinu je nephodan i potrebno je nastaviti dalje finansiranje kafilerija i uspostavljanje adekvatnog sistema neškodljivog uklanjanja otpada kategorije 1, 2 i 3. U cilju postizanja standarda EU neophodno je obezbediti i sredstva za spaljivanje animalnog otpada kategorija 1 i 2.

4. Zadaci u kontroli kretanja životinja i sprečavanju pojave i širenja zaraznih bolesti.

Radi obezbeđivanja potpune sledljivosti u lancu integrisane kontrole proizvodnje hrane životinjskog porekla, neophodno je obaviti registraciju svih gazdinstava i imanja na kojima se drže životinje, a sve životinje obeležiti i registrovati u centralnoj bazi. Uspostavljanjem informacionog sistema biće omogućeno praćenje kretanja životinja a time i obezbeđena kontrola epizootija. Nakon uspostavljanja sistema identifikacije i registracije goveda, izrađen je slični sistem i kod ovaca, koza i svinja koja se mora nastaviti i u narednim godinama. Ona je nužan preduslov za ostale programe nadzora zaraznih bolesti i obezbeđivanje sledljivosti u proizvodnji i prometu bezbedne hrane. Jedan od najvažnijih zadataka iz ove oblasti je i obezbeđivanje sledljivosti u prometu goveda, shodno harmonizovanim propisima, što uključuje praćenje svih kretanja goveda koji se pored dokumentacije pratiti i kroz Centralnu bazu. Podrškom EU kroz projekta jačanje kapaciteta obeležavanja životinja u RS, pored harmonizacije propisa i procedura, u 2009. godini je obezbeđena je i integracija informacionih sistema, uključujući i laboratorijski informacioni sistem. Na ovaj način je će se obezbediti sistem brzog upozoravanja na prisustvo rizika (uzorci poreklom od živih životinja, hrane i hrane za životinje) kao i hitnog reagovanja od strane nadležnog tela.

5. Zadaci koji se odnose na sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti – nadoknada štete nastala usled ubijanja životinja ili prinudnog klanja, sprovođenje dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije, visoka spremnost veterinarskih ekipa i njihova mobilnost u slučaju hitne potrebe.

Rashodi za zaposlene obuhvataju naknade za prevoz zaposlenih, naknade za otpremnine i pomoć zaposlenima, nagrade i bonuse.

Stalni troškovi (ekonomska klasifikacija 421) planirani su u skladu sa potrebama komunikacije i obezbeđivanja uslova za rad. Uprava finansira oko 80 fiksnih telefona i 413 umreženih mobilnih aparata, kao i druge troškove vezane za rad zaposlenih u sedištu uprave i na teritoriji Srbije. Uprava finansira i dva mesna digitalna voda za dva servera, koji omogućavaju veze prvog prioriteta i stalni pristup internetu za veliki boj korisnika. Troškovi elekrične energije takođe su veliki, imajući u vidu veliki broj objekata u unutrašnjosti, u kojima rade zaposleni u veterini i čije troškove treba platiti takođe sa ove ekonomske klasifikacije. Ostali odnose se na zakup prostora van sedišta i komunalne usluge.

Kako u procesu stabilizacije i priključivanja Republike Srbije Evropskoj Uniji, Uprava za veterinu pokriva četvrtinu zakonskih propisa, koji moraju da se usklade sa propisima Evropske Unije, tehnička pitanja usaglašavanja propisa zahtevaju obavezna putovanja, kako u Brisel, tako i u ostale centre međunarodnih organizacija Evropske Unije. Takođe, kao punopravni član međunarodnih organizacija (OIE, FAO, WHO, WTO) sastavni deo radnih obaveza zaposlenih Uprave za veterinu, predstavljaju stalni kontakti i prisustva sastancima i konferencijama navedenih međunarodnih organizacija. Sredstva za ove namene planirana su na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja, kao i troškovi koje Uprava za veterinu kao partner na projektu IPA 2011 iz oblasti bezbednosti hrane i dobrobiti životinja mora da obezbedi kao svoje učešće na projektu.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru planirana su sredstva za angažovanje lica zbog povećanog obima posla, angažovanje eksperata zbog obaveze usaglašavanja domaće legislative sa legislativom Evropske unije, za štampanje raznih obrazaca i pasoša za životinje, za usluge prevođenja, za održavanje i adaptaciju aplikativnog softvera u knjigovodstvu, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih tj. kotizacije za učestvovanje na seminarima i savetovanjima i usluge informisanja.

Specijalizovene usluge (ekonomska klasifikacija 424) planirane su u skladu sa potrebama uprave vezano za posebne vrste edukacije zaposlenih, kao i specijalizovane vrste analiza prilikom pojave zaraznih bolesti, koje su opasne i za ljude i za životinje, a vrše se u nekom od zvanično određenih evropskih i svetskih centara.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje namenjena su za održavanje električne i elektronske opreme, mehaničke popravke i limarske radove na službenim vozilima, birotehničke, ugradne opreme i ostale popravke i održavanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme.

Troškovi za stručnu literaturu, nabavku materijala za prevozna sredstva, materijal za obrazovanje, kancelarijski i potrošni materijal planirana su na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal.

Dotacije međunarodnim organzacijama (ekonomska klasifikacija – 462) predstavljaju međunarodne članarine za članstvo u Svetskoj organizaciji za zdravstvenu zaštitu životinja OIE i Evropskoj komisiji za kontrolu bolesti životinja slinavka i šap EUFMD.

Porezi, obavezne takse i kazne (ekonomska klasifikacija 482) odnose na isplatu tehničkih pregleda i registracija službenih vozila.

Sredstva za nabavku računarske opreme i nabavku vozila za veterinarske inspekcije predviđena su na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema.

Uprave za veterinu ostvaruje sopstvene prihode po osnovu Zakona o veterinarstvu i to su: naknade za izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja; naknade za izvršene preglede pri utovaru pošiljke životinja van epizootiološke jedinice; naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede objekata, odnosno preglede opštih i posebnih uslova za higijenu hrane i hrane za životinje; naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede životinja, proizvoda i hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i sporednih proizvoda životinjskog porekla u proizvodnji i prometu; naknade za obeležavanje, registraciju i praćenje kretanja životinja; naknade za obeležavanje i evidenciju pasa, odnosno evidenciju mačaka; naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u međunarodnom prometu. Ovi prihodi koriste se za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja.

GLAVA 19.3 – UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

Uprava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: Uprava), kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove koji se odnose na: zaštitu bilja od zaraznih bolesti i štetočina; kontrolu sredstava za zaštitu bilja i đubriva u proizvodnji, unutrašnjem i spoljnom prometu; kontrolu primene sredstava za zaštitu bilja; proizvodnju i registraciju sredstava za zaštitu bilja i ishranu bilja; fitosanitarni nadzor i inspekciju u unutrašnjem i spoljnom prometu bilja, semena i sadnog materijala i druge poslove iz ove oblasti.

Pravni osnov za aktivnosti i usluge koje pruža Uprava za zaštitu bilja: Zakon o zdravlju bilja, Zakon o sredstvima za zaštitu bilja, Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, Zakon o genetički modifikovanim organizmima, Zakon o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti, Zakon o bezbednosti hrane, Zakon o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, Zakon o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja.

U strukturi tekućih rashoda najznačajnije su subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama (ekonomska klasifikacija 451). Ova sredstva koriste se za finansiranje Programa mera zaštite zdravlja bilja, Posebnih programa u oblasti zaštite bilja i Program monitoringa ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani biljnog porekla.

Program mera zaštite zdravlja bilja sprovodi se radi sprečavanja pojave, unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama. Donosi se na osnovu mišljenja Stručnog saveta i sprovode ga pravna lica koja obavljaju poslove od javnog interesa i fitosanitarna inspekcija. Program obuhvata stalni i poseban nadzor koji se sprovodi na određenim kulturama čije je gajenje od značaja za Republiku Srbiju, poseban nadzor nad određenim štetnim organizmima u skladu sa preporukama i obavezama koje proističu iz članstva u međunarodnim organizacijama i pripremu procedura i uputstava za praćenje, obrađivanje podataka i izveštavanje, kao i testiranje biljnog materijala na prisustvo štetnih organizama. Posebni programi zaštite zdravlja bilja donose se u slučaju potrebe preduzimanja hitnih fitosanitarnih mera usled pojave određenih štetnih organizama, kao i kod sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja štetnih organizama ili nekih drugih incidentnih situacija u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi planirana su sredstva za plaćanje stalnih mesečnih troškova u vezi korišćenja poslovnih prostorija (u Beogradu, na graničnim prelazima i u Upravnim okruzima), troškovi korišćenja fiksnih i mobilnih telefona, interneta, usluge dostave pošte, plaćanje energetskih usluga.

Na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja planirana su sredstva za obavljanje redovnih planskih kontrola, obilaska oglednih polja i laboratorija na raznim lokalitetima, obavljanje redovnih inspekcijskih kontrola, kontrola primene uredbi, planskih kontrola inspektora u okruzima van njihovih sedišta i drugih vanrednih kontrola, kao i sredstva za službena putovanja u inostranstvo.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru planirana su sredstva za usluge prevođenja stručnog materijala za potrebe podzakonskih akata, usluge održavanja računara, usluge održavanja softvera, troškovi za stručno usavršanje zaposlenih, usluge štampanje sertifikata, štampanje inspekcijskih zapisnika, usluge koje se plaćaju angažovanim licima po ugovoru o delu, ugovori sa naučno istraživačkim i drugim organizacijama.

Na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge planirana su sredstva za izmirivanje obaveza koje su vezane za dvogodišnje ispitivanje sorti u oglednom polju i laboratoriji u zemlji i inostranstvu, za biljne vrste za koje se DUS testovi ne obavljaju u Republici Srbiji i proširenje referentne kolekcije sorti. Obaveze plaćanja je potrebno izmiriti za svaku kalendersku godinu, tako da je potrebno predvideti budzetska sredstva pre priliva sopstvenih prihoda na istom nivou. Poslovi se obavljaju u skladu sa zakonom i u svrhu uspostavljanja sistema;

Sredstva za redovno održavanje i popravke zgrada i opreme planirana su na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje zgrada i građevinskih objekata.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal planirana su sredstva za kancelarijski materijal, odeću i obuću za potrebe inspekcije, pretplatu na glasila i stručne časopise, nabavku stručne literature, kupovinu benzinskih bonova za potrebe korišćenja službenih vozila, materijal za poljoprivredu.

Na ekonomskoj klasifikaciji 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama planirana su sredstva za potrebe plaćanja kontribucije za članstvo u Kartagena protokolu za biološku zaštitu za 2012.-2014. godine i sredstva za plaćanje godišnjih troškova članstva u Međunarodnoj uniji za zaštitu novih biljnih sorti –UPOV.

Za nabavku opreme (kompjuteri, prenosni računari, štampači, skeneri, telefoni, telefaks aparati, kopir aparati, kancelariski nameštaj, klima uređaj) planirana su sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema.

Na ekonomskoj klasifikaciji 515 – Nematerijalna imovina planirana su sredstva za nabavku kompjuterskog softvera i softverskog paketa za analizu rizika za potrebe fitosanitarne inspekcije za bezbednost hrane i granične fitosanitarne ispekcije, kao i za potrebe cele Uprave za zaštitu bilja.

GLAVA 19.4 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

Republička direkcija za vode, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: politiku vodoprivrede; višenamensko korišćenje voda; vodosnabdevanje, izuzev distribucije vode; zaštitu od voda; sprovođenje mera zaštite voda i plansku racionalizaciju potrošnje vode; uređenje vodnih režima; praćenje i održavanje režima voda koji čine i presecaju granicu Republike Srbije, inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede koji se obavlja u skladu sa zakonom, kao i druge poslove određene zakonom.

Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, Republička direkcija za vode koristi sredstva iz budzeta Republike Srbije.

Rashodi za zaposlene obuhvataju naknade u naturi i naknade u gotovom za prevoz zaposlenih.

Stalni troškovi (ekonomska klasifikacija 421) obuhvataju troškove grejanja, električne energije, utrošak vode, iznošenje smeća i druge troškove koji se plaćaju po ugovoru JVP „Srbijavode”, Beograd čije poslovne prostorije koristi Republička direkcija za vode, zatim troškove fiksnih i mobilnih telefona i troškove osiguranja.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja predviđena su za: službena putovanja u zemlji, službena putovanja u inostranstvu i troškove putovanja u okviru redovnog rada. Prilikom planiranja troškova službenih putovanja imala se u vidu priroda i obim poslova koji se obavljaju u Direkciji, posebno potreba obavljanja poslova bilateralne i multilateralne međunarodne saradnje u oblasti voda, činjenica da vodnim inspektorima nisu pokriveni svi upravni okruzi zbog čega jedan broj vodnih inspektora ima obavezu da osim upravnog okruga u koji je raspoređen, obavlja i poslove iz svoje nadležnosti i na teritoriji drugih upravnih okruga u kojima nema vodnih inspektora.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru predviđena su za: kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja državnih službenika, ugostiteljske usluge i reprezentacije, usluge informisanja, kotizacije za seminare i stručna savetovanja, stručne usluge i ostale opšte usluge.

Tekuće popravke i održavanje (ekonomska klasifikacija 425) odnose se na popravke sopstvenih motornih vozila, kao i popravke raznih aparata i opreme koje koriste državni službenici Republičke direkcije za vode.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal predviđena su za: administrativni materijal (sredstva lične zaštite i službene odeće za vodne inspektore i vozača), materijal za obrazovanje i usavršavanje državnih službenika, kao i za materijal za saobraćaj (gorivo i ostali materijal za saobraćaj). Na ovoj poziciji najveća sredstva su planirana za nabavku motornog benzina i dizela za potrebe korišćenja službenih motornih vozila.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 482 – Porezi, obavezne takse i kazne predviđena su za: troškove registracije putničkih vozila, kao i plaćanje troškova izrečenih mera po zapisnicima i rešenjima nadležnih republičkih organa.

Radi poboljšanja tehničkih uslova za obavljanje poslova iz nadležnosti Republičke direkcije za vode ovaj organ namerava da u 2012. godini, za potrebe državnih službenika u ovom organu, nabavi administrativnu opremu (računarska, komunikaciona, elektronska i fotografska). Sredstva za ove namene planirana su na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema.

U procesu uvođenja i razvoja Vodnog informacionog sistema predviđeno je uvođenje sistema upravljanja dokumentima (DMS – Document management system). Republička direkcija za vode započela je aktivnosti na definisanju dokumenata i njihovih tokova kroz Direkciju. Stvoreni su i osnovni preduslovi i nabavljen potreban hardver (serveri i skener), a u toku je izrada predmetnog softvera. Sredstva za ove namene planirana su na ekonomskoj klasifikaciji 515 – Nematerijalna imovina.

GLAVA 19. 5 – BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

Zakonom o vodama je propisano da se Budzetski fond za vode Republike Srbije, kojim upravlja Ministarstvo, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, osniva radi evidentiranja posebnih sredstava namenjenih finansiranju poslova od opšteg interesa koji se finansiraju u skladu sa tim zakonom na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije autonomne pokrajine.

Takođe, Zakonom je propisano da se sredstva za finansiranje Budzetskog fonda za vode Republike Srbije obezbeđuju iz aproprijacija u budzetu Republike Srbije za tekuću godinu, od naknada za vode i to: naknada za korišćenje vodnog dobra; naknada za ispuštenu vodu; naknada za odvodnjavanje; naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema i slivne vodne naknade, ostvarenih na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije Autonomne pokrajine i od prihoda od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima tog fonda.

Sredstva Budzetskog fonda za vode Republike Srbije namenjena su za finansiranje poslova od opšteg interesa na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije autonomne pokrajine.

Poslovi od opšteg interesa jesu:

1) uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda;

2) uređenje i korišćenje voda;

3) zaštita voda od zagađivanja;

4) izgradnja, održavanje i upravljanje melioracionim sistemima;

5) izgradnja, održavanje i upravljanje regionalnim i višenamenskim hidrosistemima;

6) ostali poslovi od opšteg interesa (izrada planskih dokumenata i normativnih akata; priprema i izdavanje vodnih akata i kontrola njihovog sprovođenja; izrada i revizija investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda, uređenja i korišćenja voda i zaštite voda od zagađivanja; poslovi međunarodne saradnje; uspostavljanje i vođenje vodne dokumentacije i vodnog informacionog sistema).

Na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge planirana su sredstva za izradu studija, planskih dokumenata, projekata i pripremu investicija.

Razvoj vodoprivrede zahteva izradu adekvatnih planskih dokumenata (Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije; plan upravljanja vodama; planovi kojima se uređuje zaštita od štetnog dejstva voda, i to: plan upravljanja rizicima od poplava, kao i planovi kojima se uređuje zaštita voda – plan zaštite voda od zagađivanja i program monitoringa) i studija od značaja za oblast vodoprivrede.

Razvoj vodnog informacionog sistema zahteva značajna materijalna sredstva. Tokom 2012. godine potrebno je nastaviti aktivnosti na obezbeđivanju podataka, topografskih karata, katastarskih podloga, digitalizovati dopunske prostorne podatke, nastaviti izradu katastra vodnog dobra, nastaviti izradu katastra vodnih građevina i sistema i katastra zagađivača, kao i drugih elemenata vodnog informacionog sistema.

Za koncepcijski rešene vodoprivredne probleme, kao i za objekte – sisteme za koje postoji tehnička dokumentacija različitog nivoa, neophodno je u cilju pripreme investicije, uraditi/kompletirati ili usaglasiti projektnu dokumentaciju. Takođe, za vodne objekte za koje ne postoji izrađena tehnička dokumetacija neophodno je pristupiti izradi iste. Tehnička rešenja koja se predlažu moraju imati pozitivno ocenjene studije opravdanosti od strane državne revizione komisije o tome da je koncepcija predloženih rešenja tehnički i ekonomski opravdana i u skladu sa strategijskim dokumentima. Osim kvalitetne izrade projekata potrebno je i pravilno definisati redosled prioriteta – izvođenja pojedinih sistema i objekata u vodoprivredi.

Plan upravljanja vodama se donosi za sliv reke Dunav i za vodna područja i sadrži sve potrebne elemente kojima se na razmatranom području obezbeđuje racionalno korišćenje i zaštita voda, kao i zaštita od voda, što uključuje i procenu neophodnih sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti, dinamiku i način njihovog obezbeđenja. Plan upravljanja vodama za sliv reke Dunav priprema Ministarstvo.

Plan upravljanja rizicima od poplava donosi se za teritoriju Republike Srbije i za vodna područja. Planom upravljanja rizicima od poplava se, u cilju smanjivanja štetnih posledica poplava na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno nasleđe i privrednu aktivnost, definišu ciljevi upravljanja rizicima od poplava i mere za njihovo postizanje, prioriteti, potrebna sredstva i nadležna pravna lica za sprovođenje plana.

Planom zaštite voda od zagađivanja propisuju se mere potrebne za kontrolu, sprečavanje ili ograničavanje zagađenja, mere za prečišćavanje zagađenih voda, mere prevencije i kontrole unosa rasutih zagađenja, institucionalne nadležnosti, kao i odgovornosti i ovlašćenja pravnih lica u vezi sa sprovođenjem zaštite voda i druge mere potrebne za zaštitu i unapređenje kvaliteta voda.

Kako ovaj organ ne raspolaže resursima za izradu navedene dokumentacije za izradu istih potrebno je angažovanje putem ugovora i uz primenu Zakona o javnim nabavkama specijalizovanih naučno istraživačkih organizacija (instituta i fakulteta) koje ispunjavaju uslove za obavljanje naučno istraživačke delatnosti od opšteg interesa (vodoprivreda) i koje su od nadležnog ministarstva akreditovane za obavljanje tih poslova.

Radi unapređenja snabdevanja vodom i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda naselja i opština u Srbiji, realizujući Godišnji program upravljanja vodama, ovaj organ zaključuje ugovore sa jedinicama lokalne samouprave u kojima ne postoje javna preduzeća, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, koja su registrovana za obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju objekata za korišćenje voda i objekata za prikupljanje, transport i prečišćavanje otpadnih voda. Da bi se obezbedilo finansiranje izrade tehničke dokumetacije potrebne za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za korišćenje voda i vodnih objekata za prikupljanje, transport i prečišćavanje otpadnih voda u tim opštinama bilo je potrebno predvideti sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti i na taj način omogućiti da se za napred navedene namene prenesu sredstva tim jedinicama lokalne samouprave.

Planirana sredstva bi se obezbedila pre svega iz prihoda od vodnih naknada.

U oblasti bilateralne međunarodne saradnje prioritet je pokretanje saradnje sa susednim državama sa kojima nije uspostavljena vodoprivredna saradnja i inoviranje već postojećih sporazuma. Tokom 2012. godine planiran je proces pregovaranja i potpisivanja nedostajućih i inoviranih sporazuma. U oblasti multilateralne saradnje planirano je intenziviranje rada u okviru Međunarodne komisije za sliv reke Save, Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav i u okviru Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. U perspektivi pristupanja Evropskoj uniji, razvijanje međunarodne saradnje se postavlja kao imperativ. Takođe, planirano je i učešće u finansiranju realizacije međunarodnih projekata u oblasti voda. Tokom 2012. godine intenziviraće se aktivnosti u oblasti pridruživanja Evropskoj uniji. Na osnovu ratifikovanog sporazuma Republika Srbija je dužna da plati kontribuciju Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Save. Sredstva za ove namene planirana su na ekonomskoj klasifikaciji 462 – Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama.

Budzetski fond za vode finansira se i iz prihoda ostvarenih po osnovu naknada za vode, u skladu sa Zakonom o vodama.

Na ekonomskoj klasifikaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti planirana su sredstva za izgradnju i održavanje višenamenskih brana sa akumulacijama (brana i akumulacija „Rovni” kod Valjeva, brana i akumulacija „Selova” kod Kuršumlije, brana i akumulacija „Arilje na profilu Svračkovo”), uređenje i korišćenje voda, zaštitu voda od zagađivanja i uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda.

GLAVA 19.6 – UPRAVA ZA ŠUME

Uprava za šume kao organ uprave u sastavu Ministarstva obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na politiku šumarstva, očuvanje šuma, unapređenje i korišćenje šuma i divljači, sprovođenje mera zaštite šuma i divljači, kontrolu semena i sadnog materijala u šumarstvu, inspekcijski nadzor u oblasti šumarstva i lovstva koji se obavlja u skladu sa zakonom, kao i druge poslove određene zakonom.

U strukturi rashoda najznačajniji su rashodi koji se odnose na specijalizovane usluge (ekonomska klasifikacija 424).

Sredstva na ovoj ekonomskoj klasifikaciji planirana su za finansiranje poslova u šumama sopstvenika za koje se donosi program, monitoring šuma, troškova kontrole proizvodnje šumskog sadnog materijala, fitosanitarni pregled rasadnika, izradu programa razvoja lovnog područja, izradu lovnih karata, prikupljanje i obradu podataka za katastar lovišta i centralnu bazu podataka.

Zakonom je predviđeno da pravna lica (javna preduzeća, odnosno privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija) sopstvenicima šuma za koje se donosi Program za stručnu i savetodavnu podršku, pružaju podršku na izradi godišnjeg plana, izradi programa podizanja novih šuma i unapređenju stanja postojećih šuma, na doznaci i vrše druge stručno – savetodavne poslove. Raspodela sredstava za ove namene vrši se na osnovu ugovora, a sve saglasno površinama šuma sopstvenika u kojima se vrše stručno – savetodavni poslovi.

Poslovi monitoringa šuma obuhvataju procenu i praćenje uticaja zagađenja vazduha i efekata istog u šumskim ekosistemima na teritoriji Republike Srbije, prema međunarodno priznatim metodama (ICP-FOREST).

Proizvodnja reproduktivnog materijala podleže obaveznoj kontroli proizvodnje šumskog sadnog materijala jednom, odnosno kod topola dva puta u toku vegetacije.

Fitosanitarnom pregledu podležu bilje, biljni proizvodi i propisani objekti na mestu proizvodnje, prometa, dorade, prerade i skladištenja, redovno, u propisanim vremenskim intervalima, najmanje jednom godišnje.

Sprovođenje ciljeva i mera za razvoj lovstva i unapređivanje stanja populacije divljači u lovnom području vrši se na osnovu programa razvoja lovnog područja, koji donosi Ministarstvo raspisivanjem javnog kokursa za izradu programa razvoja lovnih područja.

Javna preduzeća odnosno privredna društva, koja su registrovana za obavljanje delatnosti od opšteg interesa u oblasti lovstva obavljaju kao poverene poslove: obradu i distribuciju lovnih karata i prikupljanje i obradu podataka za katastar lovišta i centralnu bazu podataka. Ministarstvo vodi Katastar lovišta i Centralnu bazu podataka.

Deo sredstava za rad ove uprave odnosi se na subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama (ekonomska klasifikacija 451), a koristiće se za unapređivanje zaštite i gajenja divljači za lovnu godinu, izveštajno – dijagnozno prognozne poslove u zaštiti šuma (IDP), odnosno poslove od javnog interesa u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja bilja u šumarstvu i Program prioritetnih mera u šumarstvu.

Na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi sredstva su planirana za usluge komunikacija i troškove osiguranja službenih automobila.

Na ekonomskoj klasifikaciji 422 planirani su troškovi na ime službenih putovanja u zemlji u cilju obavljanja osnovne delatnosti, i to troškovi dnevnica, troškovi prevoza na službenom putu, troškovi smeštaja i ostali troškovi za putovanja u zemlji. Za službena putovanja u inostranstvo u većini slučajeva organizatori snose troškove, a zaposleni radnici dobijaju dnevnice.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru namenjena su za održavanje i adaptaciju aplikativnog softvera u knjigovodstvu, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih tj. kotizacije za učestvovanje na seminarima i savetovanjima, usluge informisanja, naknade za angažovane po ugovoru o delu i štampanje lovnih karata. Deo sredstava je namenjen za praćenje realizacije projekta unapređenja stanja privatnih šuma kroz premer i izradu programa gazdovanja tim šumama, u cilju efikasne realizacije projekta.

Sredstva za održavanje električne i elektronske opreme, mehaničke popravke i limarske radove na službenim vozilima, birotehničke, ugradne opreme i ostale popravke i održavanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme planirana su na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje.

Nabavka materijala za prevozna sredstva (benzin, ulja, maziva i automobilske gume), materijal za obrazovanje i ostali materijali za posebne namene planirani su na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal.

Sredstva za plaćanje međunarodne godišnje članarine tj. učešće u Evropskoj mreži šumskih genetičkih resursa (EUFORGEN) i članarine za OECD grupu šumskog reproduktivnog materijala planirana su na ekonomskoj klasifikaciji 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama.

Na ekonomskoj klasifikaciji 482 – Porezi, obavezne takse i kazne planirana su sredstva za isplatu tehničkih pregleda i registraciju službenih vozila.

Na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema i 515 – Nematerijalna imovina, sredstva su planirana za nabavku 3 kompjutera sa pratećom opremom i odgovarajućih softvera, radi vođenja Katastra lovišta i Centralne baze podataka za sva lovišta.

GLAVA 19.7 – BUDžETSKI FOND ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu Zakona o šumama obrazovan je Budzetski fond za šume Republike Srbije radi ostvarivanja opšteg interesa i dugoročnih ciljeva zasnovanih na principima održivog gazdovanja šumama utvrđenih Programom razvoja šumarstva na teritoriji Republike Srbije i planovima gazdovanja šumama. Ovim fondom upravlja Ministarstvo, odnosno Uprava za šume. Fond se osniva na neodređeno vreme.

Sredstva Budzetskog fonda obezbeđuju se iz: dela naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta, naknade za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisne funkcije šuma, budzeta Republike Srbije, fondova namenjenih ruralnom razvoju, zaštiti životne sredine, zaštiti voda, regionalnom razvoju, novčanih kazni koje su izrečene za: krivična dela kojim je naneta šteta šumi, privredne prestupe ili prekršaje, zatim oduzetu imovinsku korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta u postupcima za utvrđivanje odgovornosti za kažnjiva dela, sredstva ostvarena od promene namene šuma, sredstva ostvarena otuđenjem šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini, sredstva ostvarena od donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva Budzetskog fonda koristiće se za realizaciju Programa zaštite i unapređenja šuma, na ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Deo sredstava planiran je za realizaciju projekta izrade programa gazdovanja šumama sopstvenika. U 2012. godini je planiran početak realizacije projekta, koji će se finansirati iz Budzetskog fonda za šume.

Imajući u vidu da šume sopstvenika čine oko 47% ukupnog šumskog fonda u Republici Srbiji, odnosno oko 1.100.000 ha bez područja AP Kosova i Metohije, kao i da broj vlasnika šuma u Republici Srbiji iznosi oko 1.300.000, nesumnjiv je značaj realizacije ovog projekta, kako bi se utvrdilo stanje šuma, ciljevi gazdovanja tim šumama i konačno mogućnosti njihovog korišćenja, odnosno ekonomski interes vlasnika, kao i njihov značaj sa stanovišta opštekorisnih funkcija za društvo u celini.

U cilju izrade programa gazdovanja, neophodno je prethodno izvršiti premer šuma sopstvenika, kako bi se prikupili neophodni podaci o površini, zapremini, vrstama drveća, uzgojnim potrebama i drugim elementima stanja privatnih šuma. Obzirom na veliku površinu i stanje šuma, procenjuje se da je za potrebe realizacije projekta potrebno, pored postojećih kapaciteta u preduzećima koja gazduju šumama, dodatno angažovati do 400 lica, koja su stručno osposobljena za premer šuma i izradu programa gazdovanja, a takođe i prethodnu stručnu obuku tih lica, kao i kordinaciju njihovog rada na terenu.

Takođe, planirana su i sredstva za sprovođenje mera unapređenja stanja postojećih i obnavljanje zrelih i prezrelih šuma u Republici Srbiji, što je, pored stanja privatnih šuma, takođe jedan od prioritetnih zadataka Uprave za šume i šumarstva u celini. Ukupna površina šuma u Republici Srbiji u kojima je potrebno sprovesti rekonstrukcije iznosi oko 100.000 ha, s tim što bi se godišnje radne površine postepeno povećavale, kako se budu stvarali preduslovi za sprovođenje mera rekonstrukcije (izrada planskih dokumenata gazdovanja šumama, obezbeđena radna snaga, sadni materijal i dr.).

GLAVA 19.8 – BUDžETSKI FOND ZA RAZVOJ LOVSTVA

REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu Zakona o divljači i lovstvu obrazovan je Budzetski fond za razvoj lovstva Republike Srbije. Ovim fondom upravlja Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Uprava za šume.

Budzetski fond za razvoj lovstva RS finansira se iz prihoda ostvarenih od naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači i naknade za lovnu kartu.

Na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge planirana su sredstva za izradu programa razvoja lovnog područja i poverene poslove čuvanja, zaštite i gajenja divljači do okončanja ponovljenog postupka dodele prava na gazdovanje lovištem.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama planirana su za izradu i realizacija programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanje stanja populacija divljači i njenih staništa u Republici Srbiji.

GLAVA 19.9 – DIREKCIJA ZA REFERENTNE NACIONALNE LABORATORIJE

U skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane formirana je Direkcija za referentne nacionalne laboratorije u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Stalni troškovi (ekonomska klasifikacija 421) obuhvataju troškove električne energije i prirodnog gasa za grejanje prostora laboratorije,

troškove komunalnih usluga, troškove korišćenja fiksnih i mobilnih telefona, interneta i usluga dostave pošte i troškove osiguranja službenih automobila.

Troškovi smeštaja i dnevnica na službenom putu u zemlji će nastati radi obuka i prezentacija koju će obučeni iz labaratorije pružati zaposlenima u regionalnim labaratorijama. Ovi troškovi obuhvataju i troškove prisustvovanja panelima i seminarima vezanim za labaratorijske analize i oglede koji će se održavati u inostranstvu.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru planirana su sredstva za pokriće administrativnih usluga, kompjuterskih usluga; usluga obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (zaposleni u Nacionalnoj referentnoj labaratoriji, za potrebe postizanja pune referentnosti moraju da prođu obuke u nacionalnim referentnim labaratorijama zemalja EU, ali i domaćim regionalnim labaratorijama); usluga informisanja, stručnih usluga (troškovi ekspertskih analiza i izrade standardnih operativnih procedura za labaratorije, izrada vodiča za rad regionalnih labaratorija), ostale opšte usluge.

Specijalizovane usluge (ekonomska klasifikacija 424) obuhvataju plaćanje poverenih poslova po Zakonu o zdravlju bilja, o sredstvima zaštite bilja, sredstvima za ishranu bilja i bezbednosti hrane.

To su poslovi labaratorijskih analiza na prisustvo štetnih organizama, labaratorijskih analiza za potrebe postregistracione kontrole, monitoringa ostataka pesticida i kontaminanata hrane.

Sa pozicije Tekuće popravke i održavanje opreme će se vršiti plaćanje popravki nastalih usled kvarova na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži i električnoj mreži, sanacija krova, održavanje zelene površine oko laboratorije i plaćanja na redovnom održavanju laboratorijske opreme, mernih instrumenata, preciznih instrumenata i sl.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal predviđena su sredstva za nabavku kancelarijskog materijala (zaposleni u laboratoriji, koji će raditi na ispitivanju i analizi uzoraka, moraju da imaju zaštitnu odeću i odgovarajuću HTZ opremu) materijal za obrazovanje, materijal za saobraćaj, materijal za očuvanje životne sredine, medicinski i laboratorijski materijal.

Sredstva za troškove registracije automobila koje koristi inspektorat planirana su na ekonomskoj klasifikaciji 482 – Porezi, obavezne takse i kazne.

Na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema planirana su sredstva za nabavku računara i štampača.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 515 – Nematerijalna imovina namenjena su dogradnji postojećeg softvera kojim će se povezati laboratorijska oprema sa centralnim sistemom Direkcije i činiti takozvani Laboratorijski informacioni sistem.

GLAVA 19.10 – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivede je za ovog indirektnog korisnika dalo slede sledeće obrazloženje:

Uprava za agrarna plaćanja obavlja sledeće poslove: vrši izbor postupaka u skladu sa kriterijumima, mehanizmima i pravilima utvrđenim propisima za dodelu podsticaja; raspisuje konkurs za dodelu podsticaja; objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na podsticaje sa uslovima za korišćenje prava na podsticaje; proverava ispunjenost uslova za odobravanje i isplatu sredstava po zahtevu za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa propisima i uslovima na konkursu i gde je to potrebno i po pravilima javnih nabavki; priprema ugovor o korišćenju podsticaja između Uprave i korisnika sredstava podsticaja; odlučuje o pravu na podsticaje; vrši isplatu na osnovu ostvarenog prava na podsticaj i povraćaj sredstava u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza od strane korisnika; vrši administrativnu kontrolu i kontrolu na licu mesta ispunjenosti ugovornih obaveza i utvrđuje da su poslovi obavljeni ili usluge izvršene u skladu sa zaključenim ugovorom; uspostavlja i vodi računovodstveno evidentiranje ugovornih obaveza i isplata; sprovodi programe međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike u Republici Srbiji; vodi Registar poljoprivrednih gazdinstava; vrši nezavisnu internu reviziju; dostavlja izveštaje i analize ministru; obavlja druge poslove, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

U strukturi rashoda najznačajnije su subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama (ekonomska klasifikacija 451) i ova sredstva koriste se za realizaciju Programa mera za stvaranje povoljnih uslova na tržištu i agraru za poljoprivredne proizvođače.

Ukoliko se uzme u obzir doprinos sektora poljoprivrede nacionalnom BDP od oko 10%, odnosno agrobiznisa u celini od oko 20%, kao i potencijal radne snage angažovan u ovoj oblasti od oko 25% ukupno zaposlenih i dominantna zastupljenost ruralnih područja od 85% teritorije Srbije, stiče se jasna slika o izuzetno velikom potencijalu sektora poljoprivrede u Srbiji. Relativno povoljna spoljnotrgovinska pozicija srpske poljoprivrede, kao jedinog sektora nacionalne privrede koji ostvaruje pozitivan spoljnotrgovinski rezultat, kao i suficit u razmeni sa najznačajnijim spoljnotrgovinskim partnerima (Evropskom unijom i zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma) i čak dvostruka pokrivenost uvoza izvozom, ukazuju na velike izvozne mogućnosti koje poljoprivredno-prehrambeni sektor ima i koje značajno doprinose ne samo prehrambenoj, već i ukupnoj ekonomskoj stabilnosti zemlje.

U skladu sa velikim potencijalom i ulogom poljoprivrede u privredi Srbije, postoje i velike potrebe nosilaca poljoprivredne proizvodnje, koje samo uz državnu pomoć mogu biti efektivno zadovoljene, što bi stvorilo uslove za bolji tržišni plasman poljoprivrednih proizvoda, kao i za bolju konkurentsku poziciju srpskih proizvoda na međunarodnom tržištu.

Kako bi se očuvao, ali i povećao doprinos poljoprivrede nacionalnoj ekonomiji, planirano je povećanje budzetskih sredstava opredeljenih za plasiranje u poljoprivredni sektor.

Sredstvima agrarnog budzeta, usmerenim u različite mere agrarne politike, u narednom periodu treba postići:

Izgraditi održiv i efikasan poljoprivredni sektor koji može da se takmiči na svetskom tržištu, doprinoseći porastu nacionalnog dohotka.

Obezbediti hranu koja zadovoljava potrebe potrošača u pogledu kvaliteta i bezbednosti.

Osigurati podršku životnom standardu za ljude koji zavise od poljoprivrede a nisu u stanju da svojim razvojem prate ekonomske reforme.

Osigurati podršku održivom razvoju sela.

Sačuvati životnu sredinu od uticaja efekata poljoprivredne proizvodnje.

Pripremiti poljoprivredu Srbije za integraciju u EU.

Pripremiti politiku domaće podrške i trgovine u poljoprivredi za pravila STO

Agrarna politika Srbije implementira se kroz sistem mera podsticaja u poljoprivredi, čija je klasifikacija i metodologija definisana Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Osnovne vrste podsticaja su: neposredni podsticaji, tržišni podsticaji i strukturni podsticaji.

Neposredni podsticaji

Pored ekonomske, socijalne i funkcije zaštite životne sredine, poljoprivredno-prehrambeni sektor ima i naglašenu funkciju integracija u Evropsku uniju i Svetsku trgovinsku organizaciju. Aktuelni momenat spoljne politike zemlje, koji je oličen u nastojanjima potpune integracije na međunarodno tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, donosi brojne i sveobuhvatne promene domaćeg agroekonomskog kompleksa. Iz tog razloga, u narednom periodu, agrarna politika Republike Srbije mora sagledati sve nastupajuće promene i blagovremeno se prilagoditi Zajedničkoj poljoprivrednoj politici Evropske unije, implementirajući mere, koje se, između ostalog, smatraju dozvoljenim od strane Svetske trgovinske organizacije.

Značajan deo budzetskih sredstava namenjen je neposrednim podsticajima, koji podrazumevaju direktnu podršku proizvodnji u periodu 2012-2014. godine i sprovodiće se putem primene različitih vrsta mera, kojima će se direktno uticati na smanjenje cene koštanja poljoprivrednih proizvoda, uz obezbeđivanje uslova za povećanje ponude poljoprivrednih proizvoda na tržištu.

One predstavljaju vid direktnog plaćanja po jedinici površine (po hektaru), po grlu stoke i cenovnu podršku za pojedine poljoprivredne proizvode (plaćanje po litru proizvedenog mleka).

Implementacijom ovih mera, kroz ciljano subvencionisanje inputa u proizvodnji (đubriva, goriva, sertifikovanog semena i sredstava za zaštitu bilja), obnavljanja stočnog fonda, unapređenja proizvodnje mleka, podsticanje osiguranja poljoprivrednih gazdinstava, obezbeđuju se uslovi za usmeravanje poljoprivrednih proizvođača ka proizvodnji namenjenoj tržištu.

Regresiranje inputa u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji:

Mera koja predstavlja najobimniju agrarnu meru podrške ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji po opredeljenim sredstvima svakako je mera regresiranja proizvodnih inputa u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, pre svega deklarisanog semena, mineralnog đubriva i dizel goriva.

Cilj ove mere je smanjenje cene koštanja ratarskih i povrtarskih proizvoda, kroz snižavanje varijabilnih troškova proizvodnje (troškova inputa). Takođe, primena mere ima za cilj povećanje upotrebe deklarisanog semena i mineralnog đubriva, a sve sa krajnjim ciljem povećanja prinosa ratarskih i povrtarskih kultura. Merom regresiranja repromaterijala nastoji se da se povećaju površine pod industrijskim biljem, i to pre svega površine pod šećernom repom i uljaricama (soja i suncokret), odnosno cilj je povećanje proizvodnje kultura čijom se proizvodnjom ostvaruje viši nivo dodate vrednosti uz očuvanje potencijala u proizvodnji kukuruza i pšenice na nivou kojim se podmiruju domaće potrebe u potpunosti, ali i obezbeđuju izvozne količine.

U 2010. godini 74.901 registrovano poljoprivredno gazdinstavo koristilo je sredstva po osnovu ove mere, što predstavlja tek 16,7% od ukupnog broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a 9,6% od ukupnog broja gazdinstava u Srbiji. Za ove potrebe u 2010. godini isplaćeno je 12 milijardi dinara (11.959.539.000 dinara).

Tokom 2011. godine podneto je ukupno 94.044 zahteva za regresiranje sredstava za dizel gorivo, ukupne vrednosti 4.274.529.457,09 dinara, pri čemu je do 28. novembra 2011. godine isplaćeno 2.468.119.368,83 dinara za regresiranje nabavke dizel goriva. 92.307 zahteva podneto je tokom tekuće godine za regresiranje mineralnog đubriva, u ukupnom iznosu od 6.314.394.661,69 dinara, pri čemu je do navedenog datuma isplaćeno 3.622.512.164,84 dinara. Za regresiranje nabavke deklarisanog semena podneto je 90.267 zahteva tokom 2011. godine, ukupne vrednosti 4.207.282.139,75 dinara, pri čemu je isplaćeno 2.427.361.802,52 dinara za regresiranje nabavke deklarisanog semena. U okviru ove mere predviđeni su i podsticaji za proizvođače duvana, te je po ovom osnovu tokom 2011. godine podneto 1.339 zahteva, ukupne vrednosti 67.265.034,00 dinara, uz isplaćena sredstva (do 28. novembra 2011. godine) u vrednosti 66.861.704,00 dinara. Pri tom, najveći broj korisnika aplicirao je za sva tri oblika regresiranja inputa istovremeno, što daje ukupan broj gazdinstava koja su korisnici ove mere od 82.803 RPG koja su podnela 277.957 zahteva za korišćenje ove vrste podsticaja. Ukupna budzetska obaveza nastala po osnovu ove mere tokom 2011. godine iznosi 14.863.471.292,53 dinara, pri čemu je do navedenog datuma isplaćeno 67.145 korisnika, u iznosu 8.584.855.040,19 dinara. Deo isplate, za površine od 30 do 100 hektara, biće prenet u budzetsku 2012.god., odnosno, sredstva za ovu grupu zahteva biće isplaćena u januaru 2012. godine.

Kako se ova vrsta mere implementira već nekoliko godina, mogu se identifikovati prvi efekti njene realizacije. S obzirom da je uslov za ostvarivanje nadoknade za nabavku semena da seme bude deklarisano, primenom ove mere uticalo se na povećanje korišćenja deklarisanog semena, što je smanjilo upotrebu semena (pre svega kod pšenice) iz prethodnog proizvodnog ciklusa. Upotreba mineralnog đubriva takođe je povećana usled mogućnosti regresiranja nabavke.

Podrška osiguranju u poljoprivredi:

S obzirom da je poljoprivreda delatnost koja je u najvećoj meri izložena dejstvu vremenskih uslova, osiguranje useva i plodova, kao i životinja, predstavlja neophodnost, kako bi se izbegle štete u proizvodnji i obezbedila finansijska stabilnost gazdinstva. Merom podrške osiguranju u poljoprivredi poljoprivredni proizvođači se stimulišu da osiguravaju svoju biljnu i životinjsku proizvodnju, kako bi to postala ustaljena praksa proizvođača prilikom planiranja proizvodnje.

Cilj ove mere je stimulisanje razvoja tržišta osiguranja u poljoprivredi i smanjenje rizika od naglog pada prihoda gazdinstva u ovoj proizvodnji, odnosno obezbeđivanje profitabilnosti proizvođača u uslovima nastanka štete. Na ovaj način takođe se stvaraju uslovi da proizvođači uđu finansijski spremni u naredni proizvodni ciklus, što posredno utiče i na planiranu proizvodnju u narednom periodu.

Ovo je mera koja se implementira već nekoliko godina, a o njenoj efikasnosti svedoči broj korisnika ove mere, koji se iz godine u godinu povećava. U 2009. godini 2.931 korisnik je ostvario pravo na korišćenje sredstava po osnovu ove mere, u iznosu od 62.480.653,67 dinara. Tokom implementacije ove mere u 2010. godini 6.465 korisnika koristilo je sredstva po osnovu ove mere, u iznosu od 102.942.262,10 dinara (pri čemu je 26.166.312,52 dinara isplaćeno početkom 2011. godine). U 2011. godini podneto je 9.020 zahteva, u ukupnom iznosu od 171.542.556,30 dinara, pri čemu je do 1. decembra 2011. godine isplaćeno 4.965 zahteva, ukupne vrednosti 99.818.655,90 dinara. Broj poljoprivrednih gazdinstava koja su u 2010. godini koristila ovu vrstu podsticaja oko 2,2 puta je veći od broja korisnika u 2009. godini, dok je broj podnetih zahteva u tekućoj, 2011. godini za oko 30% veći u odnosu na prethodnu godinu.

Efekat ove mere manifestuje se kroz povećanje sigurnosti realizacije pozitivnog finansijskog rezultata za poljoprivredne proizvođače, kroz direktno povećanje izvesnosti u ostvarivanju prinosa, bez obzira na uslove koji mogu dovesti do štete.

Premija za mleko:

Ova mera se realizuje kroz isplatu premije po litru predatog mleka prerađivaču, i to za kravlje, kozje i ovčije mleko. Korisnici premije za mleko su, kako fizička lica, tako i pravna lica, koja su nosioci RPG. Korisnici ostvaruju pravo na premiju od 5 din/litru za količine od 3.000 do 3.000.000 litara predatog mleka po kvartalu.

Cilj ove mere je unapređenje ekonomičnosti proizvodnje mleka, kao i poboljšanje kvaliteta proizvoda. Ovom merom takođe se želi postići usmeravanje distribucije mleka u mlekare, kako bi se izbegla distribucija mleka na pijacama, gde ne postoji mogućnost potpune kontrole ispravnosti i kvaliteta proizvoda.

Tokom 2010. godine 5.975 korisnika ostvarilo je pravo na premiju za mleko, pri čemu je premirano 346 miliona litara mleka, od ukupne količine otkupljenog mleka koja je iznosila 764 miliona litara. U 2011. godini, 13.718 korisnika ostvaruje pravo na premiju za mleko, pri čemu je za prva tri kvartala premirano 427 miliona litara mleka, od ukupne količine otkupljenog mleka koja je za prva tri kvartala iznosila 672 miliona litara mleka. Procene su da će iznosi za četvrti kvartal biti približno isti trećem kvartalu, t.j. da će se premirati još oko 143 miliona litara mleka, a da će ukupni otkup mleka u četvrtom kvartalu iznositi oko 200 miliona litara. Rezultat je da će na kraju relizacije ove mere biti premirano oko 570 miliona litara mleka, od ukupne količine otkupljenog mleka u iznosu od oko 872 miliona litara. Iz iznetog se može zaključiti da je u analiziranom periodu (2010. i 2011. godina), došlo do povećanja količine premiranog mleka u iznosu od 224 miliona litara, a takođe i povećanja količine ukupno otkupljenog mleka u iznosu od 108 miliona litara.

Kada je reč o finansijskim davanjima po osnovu ove mere, isplaćena sredstva u 2010.god. za premiju za mleko iznosila su 763 miliona dinara, dok je za prva tri kvartala u 2011. godini isplaćeno 2.129.518.000 dinara.

U posmatranom periodu (2010. i 2011. godina), došlo je do povećanja količine premiranog mleka u iznosu od 224 miliona litara, a takođe i do povećanja količine ukupno otkupljenog mleka u iznosu od 108 miliona litara. Uredbom o premiji za mleko u 2011. godinu povećana je premija za mleko sa 4 na 5 dinara po litru, što je uticalo na smanjenje cene koštanja mleka za primarne proizvođače. Minimalna predata količina mlekarama za koju se može ostaviriti premija u 2011. godini smanjena je sa 4.000 litara u 2010. godini (odnosno sa 3.500 litara u četvrtom kvartalu 2010. godini) na 3.000 litara, čime je povećan broj korisnika koji ispunjavaju uslov za dobijanje premije. Trenutni minimum predate količine mleka odgovara nivou proizvodnje gazdinstva sa do 3 krave.

U odnosu na prethodnu godinu, u 2011.god. pravo na premiju za mleko ostvaruju i pravna lica, što sve primarne proizvođače stavlja u ravnopravan položaj i stimuliše proizvodnju mleka.

Imajući u vidu navedeno, planirana su sredstva koja obezbeđuju nastavak implementacije ove mere u punom kapacitetu.

Genetsko unapređenje u stočarstvu:

Implementacijom ove mere se, na osnovu dokaza o posedovanju određenog broja grla goveda, ovaca, koza i svinja, podstiče održavanje i proizvodnja kvalitetne priplodne stoke. Poljoprivredni proizvođači, nakon ispunjenja uslova definisanih merom, ostvaruju pravo na plaćanje po grlu stoke za definisan broj grla i u definisanom iznosu (25.000 dinara po grlu prvotelke i krave, 4.000 po grlu ovaca, koza i krmača). Ovom merom nastoji se da se poboljša genetski potencijal u stočarstvu Srbije, što posredno utiče kako na povećanje stočnog fonda, tako i na povećanje produktivnosti i ekonomičnosti proizvodnje mleka i mesa.

U 2010. godini 5.168 korisnika ostvarilo je podsticaj za krave za 43.845 grla ove vrste, u iznosu od 548.062.500 dinara. Broj korisnika koji su ostvarili podsticajna sredstva za prvotelke je iznosio 2.228 sa ukupnim brojem od 3.932 grla, u iznosu od 49.150.000 dinara. Broj korisnika za vrstu ovaca je 253 sa ukupnim brojem od 10.654 grla, u iznosu od 31.962.000 dinara. Broj korisnika za vrstu koza je 7 sa ukupnim brojem od 221 grlo, u iznosu od 663.000 dinara. Broj korisnika za kategoriju kvalitetnih krmača je 11 sa ukupnim brojem od 381 grlo, u iznosu od 1.143.000 dinara. Tokom 2011. godine isplatiće se 12.000 zahteva u iznosu od 1.635.000.000 dinara.

U odnosu na 2010. godinu, predviđena sredstva po kvalitetnom priplodnom grlu povećana su u 2011. godini sa 3.000 dinara na 4.000 dinara po grlu ovaca, koza i krmača, dok su sredstva po grlu kvalitetnih priplodnih krava povećana za čak 100% (sa 12.500 dinara u 2010.god. na 25.000 dinara u 2011.god.). Za korisnike koji žive u marginalnim područjima, donji limit za ostvarivanje sredstava za kvalitetne priplodne krave manji je za jedno grlo u odnosu na ostala gazdinstva, što proširuje krug korisnika mere.

Tržišni podsticaji

Drugu oblast plasmana budzetskih sredstava namenjena je tržišnim podsticajima, tako da se budzetskih sredstava plasiraju ka aktivnostima usmerenim u pravcu unapređenja izvoznih tržišta, stabilizaciji nacionalnog tržišta poljoprivrednih proizvoda i stvaranju uslova za uravnotežen i kontinuiran razvoj istog.

Tržišni podsticaji sprovodiće se kroz mere podrške skladištenju poljoprivrednih proizvoda u javnim skladištima, kao i kroz subvencionisanje proizvodnje mleka u prahu.

U cilju obezbeđenja uslova za punu implementaciju Zakona o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode planiraju se sredstva na ime subvencionisanja skladišta poljoprivrednih proizvoda koja se skladište u javnim skladištima. S obzirom da je ulazak u sistem javnih skladišta na dobrovoljnoj osnovi, a interes države je da se on uspešno realizuje, neophodno je stimulisati poljoprivrednike da svoju robu skladište u navedenom sistemu. To će se, pored ostalog, obezbediti kroz subvencionisanje dela troškova usluga skladištenja. Kao efekat ove podrške očekuje se veći broj licenciranih skladišta u sistemu javnih skladišta i uspešno uspostavljanje sistema skladišta.

Subvencionisanje proizvodnje mleka u prahu:

Imajući u vidu značaj proizvodnje i prerade mleka za razvoj celokupne poljoprivrede (prevashodno ratarstva kao sektora proizvođača stočne hrane), ali i veoma bitnog dela privrede (pre svega, konditorske i industrije proizvodnje sladoleda), državna intervencija u trenucima nestabilnog tržišta mleka se nameće kao neminovnost.

U cilju stabilizacije tržišta mleka i mlečnih proizvoda, a time obezbeđenja adekvatnog snabdevanja stanovništva i garantovanja profitabilnosti bavljenja ovom proizvodnjom za proizvođače mleka, implementiraće se mera subvencionisanja troškova nabavke mleka u prahu za konditorsku, odnosno, industriju sladoleda.

Preuzimanjem dela troškova proizvodnje mleka tj. njegovog sušenja i proizvodnje mleka u prahu na budzet Republike Srbije obezbediće se: stabilnost tržišta mleka i mlečnih proizvoda, redovno snabdevanje potrošača ovim namirnicama od izuzetnog značaja za adekvatnu ishranu, stabilnost i redovnost prihoda fizičkih i pravnih lica koja se bave proizvodnjom mleka kao i kompanija koje se bave preradom mleka.

Strukturni podsticaji

Orjentisanost Srbije ka evropskim integracijama i pristupanju STO, dodatna liberalizacija u CEFTA okruženju, kao i potpisani bilateralni sporazumi o slobodnoj trgovini, stvaraju novo spoljnotrgovinsko okruženje, ali i veću izloženost inostranoj konkurenciji, što nameće da srpskoj poljporivredi imperativ bude povećanje konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje.

Iz tog razloga, konkurentnost domaće proizvodnje predstavlja treću, izrazito važnu, oblast plasmana budzetskih sredstava gde su predviđene mere strukturnih podsticaja. Ove mere podrazumevaju ulaganja u izgradnju savremenih objekata za smeštaj životinja, izgradnju ostalih poljoprivrednih objekata, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i investicije usmerene ka aktivnostima za povećanje dodate vrednosti poljoprivrednih proizvoda.

Cilj ovih mera je podrška povećanju održivosti poljoprivredne proizvodnje u ruralnom okruženju, razvoj ruralne ekonomije i njena diversifikacija, u cilju povećanja stepena održivosti poljoprivrednih domaćinstava i stvaranja mehanizama za podršku ruralnom razvoju.

Konkurentnost se može povećati usvajanjem novih znanja i tehnologija koje podrazumevaju ciljane investicije u povećanje kapaciteta, pojedinaca i opreme. Takođe, prioritet predstavlja i distribucija sredstava ka programima unapređenja proizvodne strukture poljoprivrede kroz mere ruralnog razvoja, tj. investicije u gazdinstva za proizvodnju mleka i mesa, voća i povrća, žitarica, industrijskog bilja i nabavku osnovnog stada.

Kroz mere podrške sprečava se štetni uticaj intenzivne poljoprivrede na biodiverzitet i očuvanje animalnih genetičkih resursa i kroz podršku investicijama za diverzifikaciju aktivnosti na selu.

Kako je naša zemlja opredeljena da daljim razvojem sela i ruralnih područja obezbedi ostanak i prosperitet stanovništva u selima, programi koji podržavaju ove ciljeve zahtevaju značajna dodatna sredstva za u ulaganje u izgradnju savremenih objekata za smeštaj životinja, izgradnju ostalih poljoprivrednih objekata unapređenje proizvodnje, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda kao i investicijama usmerenim ka aktivnostima na povećanju dodate vrednosti za poljoprivredne proizvode (mini mlekare, klanice..)

U okviru strukturnih podsticaja predviđena je i realizacija mere podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voća i vinove loze, koja za cilj ima povećanje konkurentnosti voćarske i vinogradarske proizvodnje. Podizanjem novih zasada voća i vinove loze stvaraju se uslovi za povećanje proizvodnje, čime se povećava i izvozni potencijal ove grane poljoprivrede. Unapređenje konkurentnosti voćarske i vinogradarske proizvodnje moguće je postići jedino podizanjem novih zasada, uvođenjem savremenog sortimenta, kao i primenom savremene agrotehnike u intenzivnim sistemima gajenja i korišćenjem sertifikovanog sadnog materijala.

Trenutnu situaciju u oblasti voćarstva i vinogradarstva karakterišu nepromenjene površine pod višegodišnjim zasadima, koje se smanjuju za pojedine voćne vrste, napovoljna starosna struktura zasada, neprimenjivanje adekvatnih agrotehničkim mera, prisustvo bolesti voća, kao i nezadovoljavajući proizvodni i fitosanitarni kvalitet zasada.

Primenom ove mere direktno se utiče na povećanje površina pod novim voćnim zasadima, uz primenu odgovarajućih agrotehničkih mera, adekvatnu gustinu sadnje i upotrebu kvalitetnog, zdravstveno ispravnog sadnog materijala, što stvara uslove za unapređenje ove vrste proizvodnje. Krajnji cilj ove mere je povećanje prinosa i kvaliteta voća, kao i povećanja kvaliteta grožđa i vina kod proizvodnih zasada. Opšti cilj mere podrške podizanju višegodišnjih zasada jeste podrška razvoju ruralnih oblasti u kojima postoje povoljni uslovi za proizvodnju voća i vinove loze.

Podsticajna sredstva po osnovu ove mere koriste se za naknadu troškova kupovine sadnica voćaka i vinove loze i hmelja, za naknadu troškova vezanih za specifičnost uslova u kojima se zasniva proizvodni zasad, kao i za naknadu troškova nabavke i postavljanja naslona.

U 2010. godini po osnovu ove mere odobreno je 349 zahteva, ukupne vrednosti 258.711.048 dinara. Tokom 2011. godine podneto je 368 zahteva, od čega je do 1. decembra 2011. godine isplaćeno 96 zahteva (prva isplata), ukupne vrednosti 76.704.858,84 dinara.

Efekti ove mere ogledaju se, pre svega, u promeni proizvodne strukture, u smislu povećanja investicija u voćarstvu i vinogradarstvu, kao i u unapređenju kvaliteta voća i grožđa. Kao efekat mere javlja se i povećanje konkurentnosti u sektoru voćarske i vinogradarske proizvodnje putem kvaliteta, cene i kontinuirane proizvodnje.

Podrška razvoju organske proizvodnje:

Kao deo aktivnosti kojima se podstiče zaštita životne sredine i biodiverziteta od negativnog uticaja intenzivne poljoprivrede, realizuje se mera podrške organskoj poljoprivredi. Mera se zasniva na podršci razvoju organske proizvodnje koja treba da rezultira povećanjem broja proizvođača, površina pod organskom proizvodnjom i broja grla koja se gaje uz primenu metoda organske proizvodnje, kao i da pruži podršku razvoju već uključenih proizvođača. Ova mera obuhvata podršku razvoju kako organske biljne proizvodnje, tako i organske stočarske proizvodnje, gde podsticajna sredstva ostvaruju proizvođači, čija se proizvodnja nalazi u periodu konverzije, kao i proizvođači koji već imaju status proizvođača organskih proizvoda.

Kako u Republici Srbiji još uvek ne postoji dovoljno razvijeno tržište organski proizvedenih proizvoda, a uzevši u obzir visoku dodatu vrednost ovih porizvoda, kao i veliku tražnju na međunarodnom tržištu, ovakva vrsta proizvodnje ima veliki potencijal rasta i nudi izvozne mogućnsoti. Zbog toga cilj mere podrške organskoj proizvodnji jeste povećanje broja proizvođača koji se bave organskom proizvodnjom, proizvodnja visokokvalitetnih proizvoda za ishranu ljudi, kao i unapređenje i očuvanje životne sredine.

U prethodnoj godini po osnovu ove mere realizovano je 53 zahteva, ukupne vrednosti 20.027.304 dinara, dok je u tekućoj godini podneto 370 zahteva, uz opredeljen iznos sredstava u budzetu za ovu namenu od 35 miliona dinara.

Efekat ove mere manifestuje se kroz povećanje broja proizvođača koji se bave organskom proizvodnjom, površina pod organskom proizvodnjom, kao i broja grla koja se gaje uz primenu metoda organske proizvodnje. Ovo sve rezultira dobijanjem visoko kvalitetnih proizvoda sa visokom dodatom vrednošću, koji su proizvedeni u sistemu baziranom na: ekološkoj praksi, visokom stepenu biološke raznovrsnosti, očuvanju prirodnih resursa i primeni standarda dobrobiti životinja.

U Srbiji se, prema podacima iz 2010. godine, 3.576,84 hektara površine nalazi u periodu konverzije, što predstavlja povećanje od 5,4 puta u odnosu na površinu koja se u 2009. godini nalazila u periodu konerzije. U 2010. godini biljna organska proizvodnja se obavlja na površini od 5.717,77 hektara, što je 3,1 veća površina pod organskom proizvodnjom u odnosu na 2009. godinu. Iako su površine pod biljnom organskom proizvodnjom i dalje male, ohrabruje činjenica da postoji visoka godišnja stopa rasta površina koje ulaze u sistem organske proizvodnje, kao i površina koje ulaze u konverziju.

Zbog specifičnosti stočarske organske proizvodnje, koja je još uvek u početnoj fazi, broj organski proizvedenih grla još uvek je nizak, ali prema poređenju brojnog stanja u 2009. i 2010. godini najveći rast je zabeležen kod goveda (583 grla u 2010. godini, što je 4,4 puta više u odnosu na 2009. godinu), ovaca (1.033 grla u 2010. godini, dok u 2009. godini nije bilo organski gajenih ovaca), koza (100 grla u 2010. godini, dok u 2009. godini takođe nije bilo organski gajenih koza) i kod pčelinjih društava (369 u 2010. godini, što je duplo više od broja pčelinjih društava u 2009. godini).

Sa aspekta potrošača efekti ove mere prepoznaju se kroz povećanje ponude, koja se ogleda u količini i asortimanu organskih proizvoda. Kao efekat ove mere navodi se i unapređenje i očuvanje životne sredine jer sama organska proizvodnja omogućava i usklađivanje društvenog interesa za zaštitu prirodnih dobara i ekonomske potrebe seoskog stanovništva koji na ovim teritorijama žive i obezbeđuju sopstveni opstanak. Kao takva, ova proizvodnja se nameće kao atraktivna i potencijalno profitabilna oblast poljoprivredne proizvodnje.

U okviru sredstava subvencija planira se i realizacija Projekta podrške ruralnom razvoju za pet okruga Južne i Istočne Srbije (Nišavski, Pirotski, Pčinjski,Toplički i Jablanički) u saradnji sa Vladom Danske.

Projekat je fokusiran na unapređenje produktivnosti i konkurentnosti sektora voćarstva i to za odabrano voće i proizvode od tog voća, za područje gajenja u Južnoj i Istočnoj Srbiji, odnosno u Nišavskom, Pirotskom, Pčinjskom, Topličkom i Jablaničkom okrugu.

Opšti cilj ovog projekta je da se doprinese: pripremi Republike Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji, jačanju održivog rasta privatnog sektora u ovim okruzima, povećanju izvoza svežeg voća i proizvoda od tog voća, stvaranju prihoda od plasmana, otvaranju novih radnih mesta (naročito za mlade ljude i žene) i smanjenju migracija iz okruga.

Kao rezultat ovog projekta očekuje se povećanje prihoda proizvođača i zaposlenost u celom lancu proizvodnje i prerade. Efekti projekta bi uticali na povećanje izvoza visoko kvalitetnog svežeg i obrađenog voća iz Južne i Istočne Srbije.

Podsticajna sredstva u okviru projekta plasiraće se kroz grant šeme kofinansiranja za sve faze proizvodnje, prerade i plasmana, počev od podizanja novih plantaža (zasadi sa sertifikovanim sadnicama voća, i to za višnju, šljivu, jagodu, malinu i borovnicu), preko modernizacije poljoprivredne mehanizacije (savremena tehnologija gajenja uz novu opremu i mehanizaciju), do procesa prerade i marketinga (rekonstrukcija i izgradnja hladnjače, mašina za sortiranje i pakovanje voća i drugo).

U cilju redovnog poslovanja Uprave planirana su sledeći troškovi:

Na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi planirana su sredstva za troškove platnog prometa, energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacija i troškove osiguranja.

Službena putovanja u zemlji predviđaju troškove koji nastaju pri obavljanju redovnih planskih kontrola, kontrola primene uredbi i ispunjenosti uslova za isplatu sredstava, planskih akcijskih kontrola inspektora u okruzima van njihovog sedišta i drugih vanrednih kontrola po zahtevu ministra i direktora Uprave. Službena putovanja u inostranstvo predviđena su zbog neophodnosti lične komunikacije i učestvovanja stručnog kadra iz raznih oblasti rada u poljoprivrednim i tržišnim kretanjima u Evropi i regionu.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru planirana su sredstva za prevođenje EU dokumentacije, kao i simultano prevođenje pri posetama revizora EU, izradu namenskih, aplikativnih softvera kao i njihovo održavanje, troškove stručnog usavršavanja, izradu i štampanje informativnih materijala (obrazaca, biltena i dr) koji je namenjen registrovanim poljoprivrednim proizvođačima i koje su oni u obavezi da preuzimaju i postupe po njima u svojim regionalnim filijalama Trezora, redovno informisanje naše poljoprivredne javnosti putem medija, angažovanje stručnog kadra koji je potreban radi realizacije programa Uprave.

Usluge koje Uprava koristi od strane eksperata koji su specijalizovani za pomoć u iplementiranju i uspostavljanju novih funkcija u državnim ustanovama koje se pripremaju za akreditaciju, planirana su na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge.

Na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje planirana su sredstva za održavanje poslovne zgrade i postojeće opreme.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal planirana su sredstva za nabavku kancelarijskog materijala za redovan rad, stručne literature, benzina za službena vozila, kao i ostali materijal za prevozna sredstva i ostale namene.

Na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema planirana su sredstva za nabavku licenci za radne stanice kao i druge prateće opreme (štampači, skeneri, itd). Za opremanje radnog prostora neophodna je nabavka kancelarijskojg nameštaja kako za prijemne, tako i za kancelarije gde se administriraju zahtevi po uredbama. Neophodna je i nabavka nedostajuće opreme koja je potrebna kao prateća za učesnike u saobraćaju.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 515 – Nematerijalna imovina namenjena su za nabavku i implementaciju softvera.

GLAVA 19.11 – UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivede je za ovog indirektnog korisnika dalo slede sledeće obrazloženje:

Uprava za poljoprivredno zemljište obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini, obavlja razvojne i stručne poslove na planiranju, zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta i izgradnji i održavanju informacionog sistema o poljoprivrednom zemljištu.

Uprava za poljoprivredno zemljište će kroz Uredbu o zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2012. godinu finansirati radove na uređenju (revitalizaciji) poljskih puteva, odvodnjavanju, navodnjavanju, privođenju kulturi poljoprivrednog zemljišta, protiverozivnim merama, poboljšanju kvaliteta, kontroli plodnosti, kao i drugim projektima zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta.

Navodnjavanje je jedna od najznačajnijih i najefikasnijih mera u stabilizaciji i povećanju prinosa, naročito kvaliteta proizvodnje u ratarsko-povrtarskoj i voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji, omogućavanja većih ekonomskih rezultata i, posebno u iskorišćavanju postojećih prirodnih uslova (klima, zemljište i voda).

Ova agrotehnička mera, globalno posmatrano, zbog različitih okolnosti i uslova u poslednje dve decenije bila je u neposrednoj praksi prilično zapostavljena, što je za posledicu imalo da se po površinama koje se efektivno navodnjavaju ili mogu navodnjavati nalazimo na samom začelju u Evropi.

S tim u vezi, planirana su sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti u cilju intenzivnijeg uvođenja u proizvodnju navedene racionalne i ekonomski isplative mere, koja bi se u krajnjem efektuirala kroz znatno veću proizvodnju i na domaćem i naročito na inostranom tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Prva faza obuhvata izgradnju novih sistema za navodnjavanje na približno 80.000 ha, rehabilitaciju postojeće kanalske mreže i rekonstrukciju agregata na crpnim stanicama za navodnjavanje 131.155 ha.

Predviđena budzetska sredstva za subvencije (ekonomska klasifikacija 451) koristiće se za finansiranje Programa poboljšanja kvaliteta zemljišta, zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, studijsko istraživačkih radova. Uprava za poljoprivredno zemljište će finansirati radove na uređenju (revitalizaciji) poljskih puteva, odvodnjavanju, navodnjavanju, privođenju kulturi poljoprivrednog zemljišta, protiv erozivnim merama, poboljšanju kvaliteta, kontroli plodnosti, kao i drugim projektima zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi planirana su za troškove energetskih, komunalnih i usluga komuniciranja i troškove osiguranja.

Troškovi putovanja (ekonomska klasifikacija 422) obuhvataju troškove dnevnica, smeštaja i pravoza na službenom putu i vezani su za izgradnju koridora 10 i 7 i dobrovoljne zamene poljoprivrednog zemljišta.

Sredstva za plaćanje poslova koje zaposleni u Upravi nisu u mogućnosti da samostalno obavljaju (ne posedovanje odgovarajuće opreme, posebne specijalističke studije ili obuke i sl. ) i koji se poveravaju fakultetima i institutima planirani su na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge.

Troškovi popravki i održavanja (ekonomska klasifikacija 425) obuhvataju popravke automobila i opreme koju koriste zaposleni u Upravi za poljoprivredno zemljište i deo troškova za tekuće održavanje zgrade u kojoj je smeštena Uprava.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal obuhvataju nabavku benzinskih bonova, kupovinu dela potrebnog kancelarijskog materijala, kupovinu stručne literature koja je potrebna za redovan rad zaposlenih u Upravi.

Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 482 – Porezi, obavezne takse i kazne odnose se na troškove registracije automobila.

Sredstva za nabavku računara, štampača, kopir i skener aparata predviđena su na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema.

Sredstva za kupovinu softvera za praćenje naplate sopstvenih prihoda planirana su na ekonomskoj klasifikaciji 515 – Nematerijalna imovina.

RAZDEO 20 – MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Zakonom o ministarstvima utvrđeno je da Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na:

Privredu i privredni razvoj – položaj privrednih društava i drugih oblika poslovanja; povezivanje privrednih društava i drugih oblika organizovanja za obavljanje delatnosti; upotrebu naziva Republike Srbije u poslovnom imenu privrednog društva; poslovno i finansijsko restrukturiranje privrednih društava i drugih oblika poslovanja; privatizaciju; stečaj; standardizaciju; tehničke propise; akreditaciju; mere i dragocene metale; analizu efekata propisa; strukturno prilagođavanje privrede; utvrđivanje politike i strategije industrijskog razvoja u kontekstu povećanja izvoza i investicija kao ključnih generatora održivog privrednog rasta i makroekonomske stabilnosti; predlaganje mera i praćenje sprovođenja ekonomske politike za rast industrijske proizvodnje u celini i po pojedinim granama; predlaganje mera za podsticanje investicionih ulaganja; koordinaciju poslova u vezi sa podsticanjem investicionih ulaganja; podsticanje razvoja privrede; predlaganje mera ekonomske politike za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika; koordinaciju poslova u vezi s procenom vrednosti kapitala; osiguranje bankarskih kredita za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika; kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova i investicija u inostranstvu; koordinaciju poslova u vezi s povezivanjem privrednih društava sa strateškim inostranim investitorima; predlaganje i sprovođenje finansijskih i drugih mera radi podsticanja poslovanja privrednih subjekata u Republici Srbiji; predlaganje i sprovođenje finansijskih i drugih mera radi podsticanja konkurentnosti i likvidnosti privrede Republike Srbije.

Nacionalni investicioni plan – sistem, razvoj i unapređenje projekata Nacionalnog investicionog plana; strateško planiranje, iniciranje i sprovođenje projekata zajedno sa nadležnim ministarstvima; raspisivanje i sprovođenje javnog poziva za odabir projekata; utvrđivanje prioriteta projekata; predlaganje Vladi projekata Nacionalnog investicionog plana; projektovanje budzeta za projekte iz Nacionalnog investicionog plana; učestvovanje u implementaciji i praćenju ostvarivanja projekata po fazama; nadzor nad sporvođenjem projekata; saradnju i koordinaciju sa ministarstvima, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave; zajedničko upravljanje pojednačnim projektima; međuprojektnu koordinaciju; praćenje realizacije projekata, merenje efekata projekata i ocena uspešnosti; organizovanje javnih rasprava o projektima; uspostavljanje odgovarajuće baze podataka neophodne za sporovođenje projekata Nacionalnog investicionog plana; koordinisanje aktivnosti donatora i korisnika sredstava; podsticanje ostvarivanja međunarodne saradnje u oblastima od značaja za Nacionalni investicioni plan, kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

Zapošljavanje u zemlji i inostranstvu, upućivanje nezaposlenih građana na rad u inostranstvo; praćenje stanja i kretanja na tržištu rada u zemlji i inostranstvu; evidencije u oblasti zapošljavanja; unapređenje i podsticanje zapošljavanja; strategiju, program i mere aktivne i pasivne politike zapošljavanja; zapošljavanje osoba sa invaliditetom i drugih lica koja se teže zapošljavaju; višak zaposlenih; ostvarivanje prava po osnovu osiguranja za slučaj nezaposlenosti, drugih prava nezaposlenih lica i viška zaposlenih; pripremu nacionalnog standarda kvalifikacija i predlaganje mera za unapređenje sistema obrazovanja odraslih; predlaganje i praćenje sprovođenja strategija u oblasti migracija na tržištu rada; učestvovanje u pripremi, zaključivanju i primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, zaključivanju ugovora o zapošljavanju sa inostranim poslodavcima i drugih ugovora u vezi zapošljavanja; saradnju s međunarodnim, inostranim i domaćim organima i organizacijama u oblasti rada i zapošljavanja; usaglašavanje sa evropskim zakonodavstvom i standardima iz oblasti zapošljavanja i praćenje primene međunarodnih konvencija.

Planiranje i razvoj turizma – strategiju i politiku razvoja turizma; integralno planiranje razvoja turizma i komplementarnih delatnosti; razvoj i održivo korišćenje prostora i turističkih destinacija od značaja za turizam; sprovođenje podsticajnih mera i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za podsticanje razvoja i promociju turizma; takse i naknade u turizmu; imovinskopravne poslove u turizmu; unapređenje sistema vrednosti i konkurentnosti turističkih proizvoda; istraživanje turističkog tržišta i razvoj turističkog informacionog sistema; uslove i način obavljanja delatnosti turističkih agencija ugostiteljske delatnosti, nautičke delatnosti, kao i pružanje usluga u turizmu; uređenje, održavanje i opremanje javnog skijališta i pružanje usluga na skijalištu; uređenje, održavanje, opremanje i pružanje usluga u banjama, tematskim parkovima i javnim kupalištima; inspekcijski nadzor u oblasti turizma.

Regionalni razvoj – analizu raspoloživih resursa i potencijala regiona; metodologija za merenje stepena razvijenosti opština i regiona; koordiniranje i usmeravanje aktivnosti koje podstiču regionalni razvoj; podsticanje ravnomernijeg regionalnog razvoja i razvoja nedovoljno razvijenih područja; izgradnju poslovne i komunalne infrastrukture; sprovođenje koncepta industrijskog razvoja; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; planiranje, programiranje i predlaganje razvojnih projekata iz oblasti regionalnog razvoja i projekata od interesa za Republiku Srbiju; nadzor i vrednovanje razvojnih projekata; podsticanje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje; obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za razvoj i promociju regiona.

Predlaganje i sprovođenje mera u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom; praćenje međunarodnih ekonomskih odnosa i multilateralne, regionalne i bilateralne saradnje sa drugim državama i organizacijama i njihov razvoj; učestvovanje u zaključivanju, potvrđivanju i primeni međunarodnih ekonomskih i trgovinskih ugovora iz delokruga ministarstva određenog ovim zakonom; predlaganje osnivanja, usklađivanje i rukovođenje radom mešovitih komisija i komiteta za bilateralnu ekonomsku saradnju, slobodnu trgovinu i koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi s njihovim radom; kreiranje, sprovođenje, predlaganje i unapređenje režima spoljnotrgovinske politike uključujući mere zaštite u spoljnoj trgovini; spoljnu trgovinu i unapređenje sistema izvozno-uvozne kontrole naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene (kontrolisane robe); harmonizaciju spoljnotrgovinskih propisa sa EU i STO i drugim multilateralnim institucijama i organizacijama i njihovu implementaciju; promet roba, usluga i prava industrijske svojine; posebne oblike spoljnotrgovinskog poslovanja; zaključivanje i praćenje primene međunarodnih trgovinskih ugovora i sporazuma; strana ulaganja, njihovu realizaciju i mere podsticaja; koordiniranje, realizaciju finansijskih i drugih mera podsticaja izvoza privrednih subjekata u Republici Srbiji; evidentiranje i praćenje direktnih ulaganja stranih privrednih subjekata u Republici Srbiji i aktivnosti domaćih privrednih subjekata u inostranstvu; propise u oblasti stranih ulaganja i koncesija i njihovo usklađivanje sa pravom EU; pregovaranje radi zaključivanja bilateralnih sporazuma o podsticanju i zaštiti ulaganja i izradu zakona o njihovom potvrđivanju; unapređivanje i praćenje ekonomske bilateralne i regionalne saradnje; praćenje saradnje organa Republike Srbije s međunarodnim ekonomskim organizacijama i agencijama Organizacije ujedinjenih nacija; pripremu učešća predstavnika Republike Srbije na međunarodnim konferencijama, odnosno pregovorima za zaključivanje međunarodnih ekonomskih i trgovinskih ugovora iz delokruga ministarstva određenog ovim zakonom; delegiranje diplomata zaduženih za ekonomsku saradnju u diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije.

Na osnovu zakonom utvrđenih nadležnosti, Ministarstvo ekonomije i regionalog razvoja, navedene poslove i aktivnosti obavlja u okviru nekoliko funkcionalnih celina, i to:

Funkcija 410 – opšti ekonomski i komercijalni poslovi po pitanju rada,

Funkcija 411 – opšti ekonomski i komercijalni poslovi,

Funkcija 412 – opšti poslovi po pitanju rada,

Funkcija 473 – turizam,

Funkcija 474 – višenamenski razvojni projekti,

Funkcija 490 – ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu.

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi po pitanju rada

Na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi planirana su sredstva za plaćanje troškova fiksnih i mobilnih telefona, troškova osiguranja (osiguranje zaposlenih i osiguranje službenih automobila) i troškova zakupa prostora, a najvećim delom su namenjena za plaćanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta za poslovni prostor koji koristi ovo ministarstvo u ulici Bulevar kralja Aleksandra broj 15.

Na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja planirana su sredstva za troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, koji se odnose na oblast privrede.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru planirana su sredstva za plaćanje usluga prevođenja, štampanja, usluga za izradu softvera, stručne usluge, usluge objavljivanja oglasa i druge medijske usluge, troškova reprezentacije, poklona, ugostiteljskih usluga i kotizacija za seminare.

Na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge planirana su sredstva za finansiranje: Agencije za privatizaciju, Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, Agencije za privredne registre, u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj: 023-36802011-1 kao i za ostale specijalizovane usluge.

Na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje planirana su sredstva za plaćanje troškova održavanja opreme koja se nalazi u prostorijama Ministarstva (kompjuteri, fotokopir aparati, štampači, telefoni) a čije održavanje ne može da se obezbedi preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, kao i za tekuće popravke i održavanje službenih automobila Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal, planirana su sredstva namenjena za kancelarijski materijal koji se ne može nabaviti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, pretplatu na časopise i biltene, benzin i dizel gorivo za službene automobile, kao i za ostali materijal za posebne namene.

Na ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama: sredstva su namenjena za:

1. izmirenje obaveza koje proizilaze iz realizacije Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2011. godini, odnosno za namirenje iznosa subvencionisane kamate koja je utvrđena Uredbom iz 2011. godine. Ova sredstva mogu se koristiti i za eventualno pokretanje novog programa za subvencionisanje kredita za likvidnost u 2012. godini, u skladu sa aktom Vlade, i ukoliko privredne okolnosti budu sugerisale da je ova vrsta državne pomoći privredi neophodna.

2. izmirenje obaveza koje proizilaze iz realizacije Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatne stope za kredite za investicije u 2011. godini, kao i za izmirenje iznosa subvencionisane kamate za 2012. godinu, a po osnovu plasiranih investicionih kredita u 2010. godini.

3. izmirenje obaveza koje proizilaze iz realizacije Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i usluga u 2011. godini, kao i za izmirenje iznosa subvencionisane kamate za 2012. godinu, a po osnovu plasiranih potrošačkih kredita u 2009. i 2010. godini.

4. Podsticanje proizvodnje i prodaje domaćih traktora i /ili priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji i subvencionisanje prodaje traktora u Republici Srpskoj.

Imajući u vidu poseban značaj industrije motora i traktora za domaću ekonomiju, izuzetnu zastarelost voznog parka u Republici Srbiji (oko 320.000 dvoosovinskih i 200.000 jednoosovinskih traktora čija je prosečna starost od 15 do 20 godina) i negativne uticaje na životnu sredinu i bezbednost u saobraćaju, došlo se do zaključka da će se primenom mera utvrđenih ovim projektom postići značajno povećanje proizvodnja i prodaje traktora i/ili priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji.

Očekuje se da će povećanje proizvodnje i prodaje traktora i/ili priključnih mašina za traktore rezultirati sledećim ekonomskim efektima:

-angažovanje postojeće radne snage i proizvodnih kapaciteta domaće industrije motora i traktora;

-upošljavanje postojećih i potencijalni razvoj novih proizvodnih kapaciteta prateće industrije komponenata.

Pored ekonomskih efekata, očekuje se da će ove mere imati i sledeće efekte:

-smanjenje emisije štetnih gasova koji potiču od traktora koji ne ispunjavaju odgovarajuće ekološke standarde;

-smanjenje zagađenja zemljišta, vode i vazduha koji predstavljaju ključne resurse u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane;

-povećanje bezbednosti u saobraćaju kupovinom traktora i/ili priključnih mašina za traktore koji ispunjavaju odgovarajuće bezbednosne standarde;

-poboljšanje kvaliteta proizvodnje, a time i povećanje prinosa poljoprivrednih kultura po hektaru.

Podsticanje proizvodnje u skladu sa ovim projektom, realizovaće se na način što će svim proizvođačima traktora i motora i/ili priključnih mašina u Republici Srbiji biti usmerena avansna sredstva u ratama. Navedena sredstva biće usmerena proizvođačima, srazmerno dinamici proizvodnje i prodaje novih traktora i/ili priključnih mašina za traktore.

Takođe, Sporazumom o saradnji u oblasti privrede koji je zaključen između Republike Srbije i Republike Srpske u cilju unapređenja društvenog, demokratskog i privrednog razvoja regiona, predviđena je realizacija subvencionisanja prodaje domaćih traktora u Republici Srpskoj.

Vlada će posebnim aktom urediti bliže uslove i način podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji i subvencionisanja prodaje traktora u Republici Srpskoj.

5. Podsticanje proizvodnje i prodaje autobusa proizvedenih u Republici Srbiji

Cilj ovog projekta je stimulisanje proizvodnje i prodaje autobusa proizvedenih u Republici Srbiji.

Na ovaj način postići će se povećana potražnja za autobusima domaće proizvodnje, za koju se očekuje da će rezultirati sledećim ekonomskim efektima:

– angažovanje postojeće radne snage i proizvodnih kapaciteta domaćih proizvođača autobusa;

– upošljavanje postojećih i potencijalni razvoj novih proizvodnih kapaciteta prateće industrije komponenata;

– povećanim prilivima u budzet Republike Srbije po osnovu poreza na dodatu vrednost;

– upošljavanje postojećih i potencijalni razvoj novih proizvodnih kapaciteta prateće industrije komponenata.

Pored ekonomskih efekata, očekuje se da će ove mere imati i sledeće efekte:

– smanjenje emisije štetnih gasova koji potiču od autobusa koji ne ispunjavaju odgovarajuće ekološke standarde;

– povećanje bezbednosti u saobraćaju.

Podsticanje proizvodnje u skladu sa ovim projektom, realizovaće se na način što će svim proizvođačima autobusa u Republici Srbiji biti usmerena avansna sredstva u ratama. Navedena sredstva biće usmerena proizvođačima, srazmerno dinamici proizvodnje i prodaje novih autobusa.

Vlada će posebnim aktom bliže definisati uslove i kriterijume za realizaciju ovog projekta.

6. Podsticanje proizvodnje i prodaje kamiona i proizvodnje i remonta građevinskih mašina proizvedenih u Republici Srbiji

Imajući u vidu poseban značaj proizvodnje teretnih motornih vozila-kamiona i građevinskih mašina za domaću ekonomiju, izuzetnu zastarelost voznog parka u Republici Srbiji i negativne uticaje na životnu sredinu i bezbednost u saobraćaju, primenom mera utvrđenih ovim projektom postići će se značajno povećanje proizvodnje i prodaje teretnih motornih vozila-kamiona proizvedenih u Republici Srbiji i zamene staro za novo i subvencionisane kupovine i remonta građevinskih mašina proizvedenih u Republici Srbiji.

Na ovaj način postići će se povećana potražnja za teretnim motornim vozilima-kamionima i građevinskim mašinama domaće proizvodnje, za koju se očekuje da će rezultirati sledećim ekonomskim efektima:

– angažovanje postojeće radne snage i proizvodnih kapaciteta domaćih proizvođača teretnih motornih vozila-kamiona i građevinskih mašina;

– povećanim prilivima u budzet Republike Srbije po osnovu poreza na dodatu vrednost;

– upošljavanje postojećih i potencijalni razvoj novih proizvodnih kapaciteta prateće industrije komponenata;

– razvoj industrije za reciklažu.

Pored ekonomskih efekata, očekuje se da će ove mere imati i sledeće efekte:

– smanjenje emisije štetnih gasova koji potiču od teretnih motornih vozila-kamiona i građevinskih mašina koji ne ispunjavaju odgovarajuće ekološke standarde;

– povećanje bezbednosti u saobraćaju zamenom starih teretnih motornih vozila-kamiona novim teretnim motornim vozilima-kamionima koji ispunjavaju odgovarajuće bezbednosne standarde.

Direktni korisnik subvencija u ovom slučaju su proizvođači teretnih motornih vozila-kamiona i građevinskih mašina u Republici Srbiji, a indirektni korisnici su krajnji kupci.

Podsticanje proizvodnje u skladu sa ovim projektom, realizovaće se na način što će svim proizvođačima teretnih motornih vozila-kamiona i građevinskih mašina biti usmerena avansna sredstva u ratama a srazmerno dinamici proizvodnje i prodaje kamiona i građevinskih mašina.

Vlada će posebnim aktom bliže definisati uslove i kriterijume za realizaciju ovog projekta.

7. Sprovođenje Sporazuma o regulisanju međusobnih obaveza između Republike Srbije i „ Beneton Group“ S.p.A, Italija, povodom ulaganja u grad Niš, odnosno za ekološko čišćenje lokacije “Niteks“.

Na ekonomskoj klasifikaciji 452 – Subvencije privatnim finansijskim insitucijama planirana su sredstva za izmirenje obaveza koje proizilaze iz realizacije Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje dinarskih gotovinskih kredita za podsticanje domaće potražnje

Na ekonomskoj klasifikaciji 454 – Subvencije privatnim preduzećima: sredstva su namenjena za:

1. Greenfield – sredstva su predviđena za program podsticanja novih direktnih investicija i otvaranje novih radnih mesta, a u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija, koja uključuje niz aktivnosti koje Republika Srbija preduzima u cilju omogućavanja bržeg privrednog rasta putem povećanog priliva direktnih investicija.

Za ubrzavanje privrednog rasta na celoj teritoriji Republike Srbije od posebnog su značaja direktne investicije koje podrazumevaju izgradnju novih kapaciteta i otvaranje novih radnih mesta. Direktne investicije donose i nove tehnologije, nova znanja i utiču povoljno na povećanje konkurentnosti privrede Republike Srbije, a dosadašnja iskustava govore da one znatno utiču i na povećanje izvoznih kapaciteta privrede.

Republika Srbija je do sada uspela da privuče znatan broj direktnih investicija, ali bilo je potrebno doneti određene mere kako bi se omogućio neprekidan dalji porast direktnih investicija. U ovom trenutku neophodno je unaprediti uslove za poslovanje u Republici Srbiji kako bi se postigao ujednačen privredni razvoj i smanjila stopa nezaposlenosti.

Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija uvode se kriterijumi ocenjivanja predloženih investicionih projekata kako bi se projektima koji imaju najpovoljniji uticaj na privredni razvoj Republike Srbije, dodelila sredstva za deo realizacije investicije. Cilj ove uredbe je, dakle, privlačenje najboljih investicionih projekata kroz dodelu sredstava i to: investicije u proizvodni sektor, sektor istraživanja i razvoja i sektor usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

Sredstva se dodeljuju po novom radnom mestu u periodu od tri godine, a njihova visina određena je u odnosu na stepen ispunjenosti propisanih kriterijuma.

Navedena uredba će u značajnoj meri uticati na ubrzano privlačenje direktnih investicija u Republiku Srbiju, u smislu da će podstaći investicije u različite sektore privrede i stvoriti bolji ambijent za investiranje. Takođe, jedan od najznačajnih efekata je smanjenje stope nezaposlenosti, posebno u opštinama sa visokom stopom nezaposlenosti. Povećanje stope zaposlenosti i stope privrednog rasta uticaće i na rast životnog standarda. Mere predviđene Uredbom posebno će povećati atraktivnost Republike Srbije za priliv direktnih investicija iz inostranstva, što će uticati i na poboljšanje slike o Srbiji. Predložena rešenja imaće pozitivan efekat na ubrzanje privrednog rasta, izgradnju novih kapaciteta, kao i izgradnju potrebne infrastrukture što je od posebnog značaja u manje razvijenim opštinama Srbije. Dolazak novih investicija unapređuje konkurentnost srpske privrede i ojačava njen položaj u svetu, a posebno u regionu.

Ove investicije će otvoriti, ili su već otvorile 19.777 novih radnih mesta (od 2006. do sada ), a poseban značaj je u tome što dolaze u sve krajeve zemlje, uključujući i one najnerazvijenije.

2. FIAT – 29. septembra 2008. godine Fiat Group Automobiles S.p.A, Torino, Italija i Republika Srbija zaključili su Ugovor o zajedničkom investicionom ulaganju, a u vezi sa procesom privatizacije i restrukturiranja Akcionarskog društva za proizvodnju i promet putničkih automobila Zastava Automobili a.d. Kragujevac – u restrukturiranju. Nakon potpisivanja gore navedenog ugovora, a u skladu sa istim, Fiat Group Automobiles S.p.A, Torino, Italija i Republika Srbija osnovali su 14. oktobra 2008. godine zajedničko privredno društvo Fiat Automobili Srbija d.o.o. Kragujevac, sa ciljem razvoja automobilske industrije u Republici Srbiji. Zaključkom 05 Broj: 023-1565/2011-001 od 17. marta 2011. godine, Vlada je usvojila izmene i dopune Ugovora o zajedničkom investicionom ulaganju između Reepublike Srbije i Fiat Group Automobiles S.p.A. Prema predmetnom Ugovoru, Republika Srbija će zajedničkom privrednom društvu u 2012. godini obezbediti podsticaj vezan za program obnove voznog parka putničkih automobila u Srbiji (program „staro za novo“) kao i podsticaj za osnivanje obrazovnog centra zajedničkog društva Fiat Automobili Srbija d.o.o. Kragujevac za oblast automobilske industrije, u 2012. g. Poslovni plan zajedničkog društva, koji je prilog i sastavni deo Ugovora, predviđa rehabilitaciju postojeće i delimično izgradnju nove infrastrukture na matičnoj lokaciji zajedničkog društva.

Na ekonomskoj klasifikaciji 462 – Donacije međunarodnim organizacijama, planirana sredstva namenjena su za kontribuciju u međunarodnoj organizaciji UN za industrijski razvoj-UNIDO. Takođe, planirana su i sredstva raspoređena u okviru Programa 2601-08-Projekti koji se finansiraju iz IPA 2008, na ekonomskoj klasifikaciji 462, namenjena su za plaćanje učešća Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u Programu za preduzetništvo i inovativnost, Okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost (CIP), čime se stvara mogućnost za povlačenje sredstava za razne projekte inovativnosti, a na osnovu potpisanog Memoranduma o razumevanju od 27. novembra 2008. godine.

Na ekonomskoj klasifikaciji 482 – Porezi, obavezne takse i kazne: Sredstva su namenjena su za plaćanje troškova obaveznih taksi koje se plaćaju prilikom izdavanja službenih pasoša, kao i za troškove registracije (republičke administrativne takse) službenih automobila Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema: Sredstva namenjena za nabavku administrativne opreme i to: kompjutera, štampača, fotokopir aparata, telefona i mobilnih telefona, kao i druge opreme koja se ne može nabaviti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Na ekonomskoj klasifikaciji 621 – Nabavka domaće finansijske imovine, planirana sredstva namenjena su za kreditnu podrška privredi preko Fonda za razvoj Republike Srbije, namenske kredite za podsticanje privrede, kredite za ulaganje od posebnog značaja, podsticanje proizvodnje i remonta šinskih vozila u Republici Srbiji, za potrebe AD „Železnice Srbije” i robni kredit za Republiku Srpsku.

Kreditna podrška privredi preko Fonda za razvoj Republike Srbije – cilj projekta je da se, preko Fonda za razvoj Republike Srbije, putem odobravanja «mekih kredita» obezbedi:

– realizacija Zaključka Vlade 05 broj: 023-1946/2008-2 od 15. maja 2008. godine, odnosno Protokola od 6. maja 2008. godine, u delu koji se odnosi na obavezu da se nastavi sa budzetskim finansiranjem (subvencijama) zaposlenih u firmama iz Protokola do momenta njihove potpune privatizacije ili do potpunog prelaska u novo formiranu firmu nastalu ulaganjem FIAT-a i Republike Srbije;

-ubrzan i efikasan nastavak, odnosno okončanje započetih procesa restrukturiranja i privatizacije preduzeća u svim granama privrede, održi kontinuitet rasta industrijske proizvodnje i izvoza, poveća produktivnost u industriji i atraktivnost preduzeća za okončanje procesa privatizacija (Grupa Zastava Vozila a.d. u restrukturiranju Kragujevac, IHP Prva petoletka Holding preduzeće AD Trstenik, IMT a.d. u restrukturiranju Novi Beograd, FAP Korporacija a.d. u restrukturiranju Priboj, Industrija motora-Rakovica A.D. u restrukturiranju Beograd, IMK „14. Oktobar“ u restrukturiranju, Kruševac, HK PK „YUMCO“ AD Vranje, HK Šamot u restrukturiranju Aranđelovac, AD Holding Industrija kablova u restrukturiranju Jagodina, kao i velika društva kod kojih su raskinuti ugovori o privatizaciji i dr).

U postojećim okolnostima (nizak nivo korišćenja kapaciteta i angažovanja raspoložive radne snage, uz relativno visok nivo tražnje na domaćem i stranom tržištu za robom mnogih preduzeća i istovremeno odsustvo bankarskih kredita za obrtna sredstva po prihvatljivim uslovima) odobreni krediti iz programa, utiču na nivo privredne aktivnosti povećanje industrijske proizvodnje, kao i poboljšavanje performansi preduzeća u pripremi za privatizaciju. Komplementarnim delovanjem sa realizacijom sredstava iz „Tranzicionog fonda”, odnosno isplatom otpremnina za viškove zaposlenih, znatno je olakšano sprovođenje procesa restrukturiranja u većini velikih preduzeća i njihovih zavisnih društava. Osim toga, podrškom sredstvima iz ovih kredita obezbeđuje se veći stepen redovnosti izmirivanja tekućih obaveza koje korisnici kredita imaju za isporučene energente i uz povećani nivo privredne aktivnosti i ubrzanje procesa privatizacije, obezbeđuje se viši nivo prihoda u budzet Republike. Zahvaljujući dosadašnjoj realizaciji kreditiranja privrede omogućen opstanak, nastavak procesa restrukturiranja i privatizacija velikih privrednih sistema, posebno u metalskom kompleksu, proizvodnji električnih mašina i aparata, hemijskoj industriji i preradi nemetala, kao i u brojnim većim, srednjim i manjim preduzećima u repro-lancu. Vlada će posebnim aktom urediti bliže uslove i način kreditne podrške privredi.

Podsticanje proizvodnje i remonta šinskih vozila u Republici Srbiji, za potrebe AD „Železnice Srbije” sprovodi se od 2009. godini. Sredstva za podsticanje proizvodnje i remonta šinskih vozila u Republici Srbiji, za potrebe AD „Železnice Srbije”, odobravaju se proizvođačima i remonterima šinskih vozila u Republici Srbiji za nabavku novih kola, redovnu opravku lokomotiva, putničkih i teretnih kola, modernizaciju sa pripadajućom opravkom putničkih kola, redovnu opravku lokomotiva sa remotorizacijom i dr, u vidu kredita, preko Fonda za razvoj Republike Srbije. U periodu jul 2009. godine-oktobar 2011. godine Direktni korisnici programa (proizvođači i remonteri šinskih vozila) isporučili su AD „ŽELEZNICE SRBIJE” 135 novih teretnih plato kola za prevoz kontejnera i 1801 remontovanih šinskih vozila i to: 18 lokomotiva, 13 putničkih kola Z1, 146 putničkih kola, 1.624 teretnih kola i 43 osovinska sklopa. Na realizaciji programa direktno je angažovano oko 2900 radnika i nekoliko stotina dobavljača rezernih delova. Direktni korisnici sredstava su proizvođači i remonteri šinskih vozila u Republici Srbiji a indirektni korisnik je AD „Železnice Srbije”. Vlada će posebnim aktom urediti bliže uslove i način podsticanja proizvodnje i šinskih vozila u Republici Srbiji.

Namenski krediti za podsticanje proizvodnje – ovi krediti namenjeni su preduzećima u teškoćama, uglavnom privrednim subjektima u restrukturiranju ili u kojima je raskinut ugovor o privatizaciji od strane Agencije za privatizaciju Republike Srbije, i preduzećima koja nemaju drugi način niti mogućnost da se kreditno zaduže i prevaziđu problem trenutne nelikvidnosti, ili trajne nesolventnosti usled nemogućnosti finansiranja investicija.

Krediti za ulaganja od posebnog značaja – odobravaju se privrednim subjektima od strateškog značaja za privredu, koja predstavljaju glavni egzistencijalni faktor za opstanak stanovništva na području na kojem se nalaze (posebno u nerazvijenim opštinama na teritoriji cele Republike).

Robni kredit za Republiku Srpsku – sredstva su namenjena za regulisanje obaveza proisteklih iz sporazuma o specijalnim vezama između Republike Srbije i Republike Srpske.

Funkcija 411 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi

Na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi: Sredstva planirana za plaćanje troškova fiksnih i mobilnih telefona, troškova osiguranja (osiguranje zaposlenih i osiguranje službenih automobila, a najvećim delom su namenjena za plaćanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta za poslovni prostor koji koristi ovo ministarstvo u ulici Vlajkovićeva broj 10.

Na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja: Sredstva planirana za troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, koji se odnose na oblast Nacionalnog investicionog plana.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru: Sredstva namenjena za plaćanje usluga prevođenja, štampanja, kompjuterske usluge, stručne usluge, usluge objavljivanja oglasa i druge medijske usluge, troškova reprezentacije, poklona, ugostiteljskih usluga i kotizacija za seminare.

Na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge: Sredstva predviđena za troškove lekarskih pregleda zaposlenih.

Na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje: Sredstva namenjena su za plaćanje troškova održavanja opreme koja se nalazi u prostorijama Ministarstva (kompjuteri, fotokopir aparati, štampači, telefoni…) a čije održavanje ne može da se obezbedi preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, kao i za tekuće popravke i održavanje službenih automobila Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal: Sredstva namenjena za kancelarijski materijal koji se ne može nabaviti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, pretplatu na časopise i biltene, benzin i dizel gorivo za službene automobile, kao i za ostali materijal za posebne namene.

Na ekonomskoj klasifikaciji 482 – Porezi, obavezne takse i kazne: Sredstva planirana za troškove registracije sedam vozila koje Ministarstvo koristi u službene svrhe, kao i troškove na ime poreza, obaveznih taksi i novčanih kazni.

Na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema; Sredstva planirana za troškove nabavke računarske opreme, komunikacione opreme, elektronske i fotografske opreme.

Sredstva za NIP planiraju se na ekonomskoj klasifikaciji 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana.

Strateški cilj Nacionalog investicionog plana je podrška razvoju infrastrukture koja će doprineti održivom ekonomskom razvoju, stabilnom privrednom rastu, rastu zaposlenosti, unapređenju standarda građana i ravnomernijem regionalnom razvoju do kraja 2014. godine.

Ovaj cilj definisan je u skladu sa: Nacionalnom strategijom održivog razvoja, Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije održivog razvoja od 2009. do 2017. godine, Strategijom razvoja drumskog, železničkog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u RS 2008.-2015. godine, Nacionalnom strategijom privrednog razvoja, Strategijom podsticanja i razvoja stranih ulaganja, Nacionalnom strategijom za pristupanje EU, Strategijom regionalnog razvoja Srbije za period od 2007. do 2012. godine, Zakonom o regionalnom razvoju, Strategijom za smanjenje siromaštva, Uredbom o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi, Lokalnim strategijama najnerazvijenijih opština. U infrastrukturnom smislu, Srbija znatno zaostaje za zemljama Evropske unije, pa se ova vrsta ulaganja nameće kao imperativ.

Realizacija programa i projekata iz oblasti saobraćajne, ekonomske, energetske, ekološke, komunalne i ostale infrastrukture doprineće: održivom ekonomskom razvoju, stabilnom privrednom rastu, podizanju konkurentnosti privrede,rastu zaposlenosti, povećanju investicija i izvoza, jačanju sposobnosti zemlje za stabilizaciju i pridruživanje Evropskoj uniji, ravnomernijem regionalnom razvoju, unapređenju standarda građana, povećanju zaposlenosti, smanjenju siromaštva, zaštiti i očuvanju životne sredine, obrazovanju usmerenom na sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za tehnološki razvoj.

Prema Uredbi o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi, projekti za NIP biraju se po sprovedenom javnom pozivu za prijavljivanje projekata, koji objavljuje Nacionalni investicioni plan. Javni poziv za prijavljivanje projekata za 2012. godinu raspisan je u periodu od 1. novembra do 15. decembra 2011. godine.

Po sprovedenom konkursu, Nacionalni investicioni plan proverava tehničku ispravnost prijava projekata, nakon čega vrši kategorizaciju (razvrstavanje) predloga projekata u grupe. Nakon toga se, u okviru svake grupe, vrši razmatranje i ocenjivanje predloga projekata prema određenim kriterijumima, uz angažovanje stručnih lica radi davanja mišljenja, ukoliko se pojavi potreba. Cilj je da se u okviru svake grupe izvrši prioritizacija predloga projekata, pri čemu se sprovodi konsultativni proces sa resornim ministarstvima, APV i lokalnim samoupravama. Zakonska obaveza je nastavak realizacije projekata za koje su prethodno međusobno usaglašene ugovorne obaveze.

Po završetku ovog procesa, Nacionalni investicioni plan raspoređuje projekte prema korisnicima budzeta u čijim bi budzetskim razdelima, s obzirom na nadležnost i sačinjava nacrt liste investicionih projekata Nacionalnog investicionog plana i plan sredstava za njihovu realizaciju u okviru predloga Zakona o budzetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu. Pošto ministar razmotri i odobri Predlog liste investicionih projekata, upućuje ga Vladi na usvajanje. Vlada donosi Odluku o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budzetu RS za odgovarajuću godinu.

Programi NIPa:

PROGRAM IZGRADNjA MREŽE AUTOPUTEVA KAO VEZA GRADOVA SA KORIDORIMA

U okviru programa realizuju se projekti:

1.Infrastrukturna podrška razvoju automobilske industrije. 0

2.Autoput E-761, Pojate–Preljina.

PROGRAM UNAPREĐENjE REGIONALNE INFRASTRUKTURE

Vrsta i obim radova za nove projekte biće precizno definisani po sprovedenom konkursu za prijavljivanje projekata i usvajanju Zakona o budzetu RS za 2012. godinu. U okviru ovog programa realizuju se sledeći programi i projekti:

1. Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu A i B – zajam

Evropske investicione banke

U oviru ovog programa realizuju se projekti koji ispunjavaju uslove i odobreni su za finansiranje sredstvima Evropske investicione banke, sa ciljem razvoja putne mreže, lokalne komunalne infrastrukture i infrastrukture koja doprinosu unapređenju standarda građana.

2. Rehabilitacija dela regionalnog puta R – 243

Rehabilitacija regionalnog putnog pravca R – 243, koji vodi ka Staroj Planini, osnovni je preduslov za podizanje turističkih kapaciteta i poboljšanje kvaliteta turističke ponude Istočne Srbije, koji treba da doprinese daljem ekonomskom i privrednom razvoju ovog regiona.

3. Put Sjenica – Novi Pazar – Turkish Exim Bank

Magistralni put M-8 Sjenica – Novi Pazar predstavlja vezu magistralnog puta M-22 Kraljevo – Novi Pazar i M21 Nova Varoš – Prijepolje – granica Crne Gore i ima veliki značaj, jer povezuje opštine i gradove u kojima živi ukupno oko 600.000 stanovnika, a zbog nepostojanja železnice predstavlja jedinu vezu ovog prostora sa prugom Beograd – Bar u Prijepolju na jednoj i preko Novog Pazara i Raške sa Ibarskom magistralom na drugoj strani.

4. Projekti koji se finansiraju iz IPA 2008

U okviru ovog programa realizuju se projekti vezani za regionalne sisteme vodosnabdevanja i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, čiji je cilj zaštita zdravlja stanovništva i životne sredine.

5. Projekti koji se finansiraju iz IPA 2010 – Program podrške za opštinsku infrastrukturu – MISP 2010

Sredstva za realizaciju projekta izgradnje regionalnog sistema vodosnabdevanja Kolubarskog okruga – „Rovni”.

6. Izgradnja regionalnih deponija

U okviru ovog programa realizuju se projekti izgradnje i opremanja regionalnih sanitarnih deponija sa ciljem unapređenja zaštite životne sredine. Sredstva su potrebna za izradu projektno-tehničke dokumentacije i sanaciju postojećih deponija.

7. Ugovorne obaveze za lokalne projekte gradova i opština iz 1, 2 i 3. grupe

Lokalne samouprave iz 1, 2 i 3. grupe ne mogu da prijavljuju nove projekte na konkursu za NIP za 2012. godinu, jer nakon usvajanja Zakona o finansiranju lokalne samouprave, same sprovode lokalne projekte.

8. Predlozi međuopštinskih i regionalnih projekata

U okviru ovog programa realizovaće se međuopštinski i regionalni infrastrukturni projekti prijavljeni na javnom konkursu za dodelu sredstava Nacionalnog investicionog plana za 2012. godinu, koji budu odobreni Odlukom o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budzetu RS za 2012. godinu.

9. Interventna sredstva za dopunu sektorskih projekata NIP-a

PROGRAM RAZVOJA EKONOMSKE INFRASTRUKTURE

U okviru ovog programa realizuju se projekti infrastrukturnog i komunalnog opremanja industrijskih zona.

Razvoj industrijskih zona je efikasan način za privlačenje stranih direktnih ulaganja. Industrijske zone predstavljaju skupove preduzeća skoncentrisanih na određenoj teritoriji, koja dele istu infrastrukturu, u kojima se obavljaju samo proizvodne delatnosti. One su značajan činilac za postizanje uravnoteženog i održivog razvoja u svim regionima zemlje, što je osnovni cilj svake države.

PROGRAM RAZVOJA INFRASTRUKTURE U NAJNERAZVIJENIJIM OPŠTINAMA U REPUBLICI SRBIJI

Najnerazvijenije opštine Srbije odlikuju se: najvećim demografskim padom, platama i penzijama koje su i ispod 60% republičkog proseka, najvećom stopom nezaposlenosti, najnerazvijenijom infrastrukturom, najmanjim budzetim lokalnih samoupravama.

Realizacija projekata izgradnje i sanacije kanalizacione i vodovodne mreže, puteva, škola, vrtića i domova zdravlja doprineće stvaranju uslova za normalan život i zadržavanju stanovništva u ovim sredinama.

PROGRAM IZRADE PLANSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

U okviru ovog programa realizuje se izrada prostornih planova područja posebne namene infrastrukturnih koridora, izrada idejnih i glavnih projekata i tehnička kontrola glavnih projekata u najnerazvijenijim opštinama, kao i izrada projekata sanacije infrastrukturnih objekata oštećenih u elementarnim nepogodama.

PROGRAM SANACIJA INFRASTRUKTURE U SLUČAJU VANREDNIH SITUACIJA

U okviru ovog programa realizuju se projekti izvođenja radova na sanaciji posledica vanrednih situacija na infrastrukturnim objektima u lokalnim samoupravama koje su pretrpele značajne štete od zemljotresa, poplava i drugih elementarnih nepogoda i katastrofa, koji će doprineti normalizaciji životnih uslova u ovim sredinama.

Funkcija 412 – Opšti poslovi po pitanju rada

Na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi: Sredstva su planirana za plaćanje troškova fiksnih i mobilnih telefona, troškova osiguranja (osiguranje zaposlenih i osiguranje službenih automobila) i troškova zakupa prostora.

Na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja: Sredstva su namenjena za troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, i odnose se na oblast zapošljavanja.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru: Sredstva su namenjena za plaćanje usluga prevođenja, usluga štampanja, stručne usluge, usluge objavljivanja oglasa i druge medijske usluge, troškove ugostiteljskih usluga, i ostale opšte usluge.

Na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge: Sredstva su planirana za izradu ankete o radnoj snazi za april, za pripremu i štampanje brošura, lifleta iz nadležnosti zapošljavanja, za usluge izrade podzakonskih akata, akcionog plana zapošljavanja na godišnjem novou u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, za podršku implementaciji novog Zakona o zapošljavanju stranaca kroz organizovanje okruglih stolova tribina i seminara. U skladu sa strateškim opredeljenjem Republike Srbije u pogledu evropskih integracija i u cilju usklađivanja sa standardima EU, kao jedan od prioriteta u oblasti zapošljavanja u Nacionalnom programu integracija utvrđuje se i sprovođenje – izrada ankete o radnoj snazi dva puta godišnje.

Na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje: Sredstva su namenjena za plaćanje troškova održavanja opreme koja se nalazi u prostorijama Ministarstva (kompjuteri, fotokopir aparati, štampači, telefoni…), a čije održavanje ne može da se obezbedi preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, kao i za tekuće popravke i održavanje službenih automobila Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal: Sredstva namenjena za kancelarijski materijal koji se ne može nabaviti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, pretplatu na časopise i biltene, benzin i dizel gorivo za službene automobile, kao i za ostali materijal za posebne namene.

Na ekonomskoj klasifikaciji 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja: Sredstva su namenjena za transfere Nacionalnoj službi za zapošljavanje, za aktivne mere zapošljavanja i za posebnu novčanu naknadu iz «Tranzicionog fonda».

Pravni osnov za realizaciju Programa aktivne politike zapošljavanja je Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011.-2012. godine i Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2012. godinu.

Deo sredstva ove aproprijacije namenjen je za transfer Nacionalnoj službi za zapošljavanje za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja i to za:

1. aktivno traženje posla – motivisanje i obuka nezaposlenih u veštinama potrebnim za traženje posla i sajmovi zapošljavanja;

2. programe dodatnog obrazovanja i obuke – sa ciljem sticanja novih znanja i veština radi podizanja zapošljivosti odnosno zapošljavanja putem osposobljavanja za samostalan rad u struci ili sticanja iskustva za polaganje pripravničkog odnosno stručnog ispita, obuke za tržište rada, obuke na zahtev poslodavca, prekvalifikacije i dokvalifikacije, funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih i dr;

3. subvencije za zapošljavanje koje obuhvataju:

– subvencije za samozapošljavanje – podrazumevaju programe kojima se podstiče razvoj preduzetništva kroz otvaranje novih privrednih društava i radnji, u cilju podrške nezaposlenima za otpočinjanje sopstvenog posla;

– subvencije za otvaranje novih radnih mesta – podrazumevaju finansijske podsticaje poslodavcima za otvaranje i opremanje radnih mesta za novozaposlene sa evidencije nezaposlenih lica. U zavisnosti od razvijenosti opštine u većem stepenu će se podsticati najnerazvijenije i nerazvijene opštine, kao i teže zapošljiva lica;

4. javne radove – koji se organizuju u cilju zapošljavanja teže zapošljivog nezaposlenog i nezaposlenog u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Mere aktivne politike zapošljavanja sprovode se u cilju podsticanja privrednog rasta i razvoja, povećanje zaposlenosti i mogućnosti za zapošljavanje, uravnoteženiji regionalni razvoj, podizanje kompetentnosti i osposobljenosti radne snage na tržištu rada, dalji razvoj partnerstva i saradnje radi podsticanja zapošljavanja i samozapošljavanja.

Negativni efekti ekonomske krize pored uticaja na makroekonomske indikatore u Republici Srbiji, reflektuju se i na mikroekonomski nivo u vidu smanjenja privrednih aktivnosti i potražnje za radnom snagom. To je dovelo do smanjenja stope zaposlenosti i povećanja stope nezaposlenosti.

Opšte karakteristike tržišta rada u smislu neusaglašenosti ponude i potražnje radne snage, velikog učešća dugoročno nezaposlenih, nepovoljne starosne i kvalifikacione strukture nezaposlenih, visoke stope nezaposlenosti mladih, velikih razlika između regionalnih tržišta rada i niske mobilnosti radne snage, velikog broja nezaposlenih koji pripadaju teže zapošljivim kategorijama, kao i velikog broja angažovanih u sivoj ekonomiji, zahtevaju povećane aktivnosti i dodatna finasijska sredstva za ublažavanje nepovoljnih indikatora na tržištu rada.

Programom rasporeda i korišćenja sredstava dotacija organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iz budzeta Republike Srbije za 2011. godinu utvrđen je raspored sredstava prema merama aktivne politike zapošljavanja i dimnamika korišćenja sredstava.

Do kraja 2011. godine očekuje se realizacija mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu. Očekivani efekti mera aktivne politike zapošljavanja, definisani u Sporazumu o učinku između ovog ministarstva i Nacionalne službe za zapošljavanje, biće vidljivi nakon završetka planiranih aktivnosti za 2011. godinu.

Deo sredstava sa ove ekonomske klasifikacije namenjen je za isplatu posebne novčane naknade, shodno Odluci o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju.

Navedenom odlukom utvrđena je mogućnost da zaposleni u privrednom društvu u procesu restrukturiranja koji je utvrđen kao višak, a kome do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do pet godina, može da se opredeli za posebnu novčanu naknadu. Posebna novčana naknada isplaćuje se u ratama, i to: jednokratni deo posebne novčane naknade, a koji predstavlja zbir šestostruke prosečne mesečne zarade ostvarene u privredi Republike, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, isplaćuje se u momentu prestanka radnog odnosa. Preostali deo posebne novčane naknade, koji predstavlja 60% prosečne mesečne zarade ostvarene u privredi Republike, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, isplaćivaće se mesečno u narednih pet godina preko Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno do sticanja prvog uslova za penziju.

U periodu od 1. januara do 20. novembra 2011. godine, Nacionalnoj službi za zapošljavanje je preneto oko 2,2 milijarde dinara za isplatu posebne novčane naknade, za bivše zaposlene koji su utvrđeni kao višak, a kojima do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju nedostaje do pet godina.

Na pomenutoj aproprijaciji planirana su sredstva namenjena za sprovođenje Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, odnosno za rešavanje radno-pravnog statusa zaposlenih koji su utvrđeni kao višak u određenim privrednim društvima.

Iako je postupak privatizacije privrednih društava, u skladu sa Zakonom o privatizaciji, trebao da se okonča do kraja 2008. godine isti je još u toku i procenjuje se da će biti nastavljen i u narednom periodu (2012–2014. godine). Proces restrukturiranja i racionalizacije javnih preduzeća i ustanova treba da se okonča do kraja 2012. godine, ali se procenjuje da će isti biti nastavljen i posle utvrđenog roka.

Na ekonomskoj klasifikaciji 482 – Porezi, obavezne takse i kazne sredstva su namenjena za plaćanje troškova obaveznih taksi koje se plaćaju prilikom izdavanja službenih pasoša, kao i za troškove registracije (republičke administrativne takse) službenih automobila Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema sredstva su namenjena za nabavku administrativne opreme koja se ne može nabaviti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Na ekonomskoj klasifikaciji 462 – Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama sredstva su namenjena za sprovođenje Programa za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice „Progres”.

Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj 337-5623/2007 od 13. septembra 2007. godine potpisan je Memorandum o razumevanju između Evropske zajednice i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Programu za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice „Progres“. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstvo rada i socijalne politike zaduženi su za sprovođenje programa „Progres” u Republici Srbiji. Uslov za učešće u programu „Progres” je uplata godišnje kontribucije na ime članstva. U oktobru 2007. godine postignut je dogovor između navedenih ministarstava o podjednakom delu godišnje kontribucije koji će ministarstva snositi. S tim u vezi, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je u obavezi da uplaćuje 50.000 evra do 2013. godine na ime članstva u „Progresu“ (Drugi deo kontribucije u istom iznosu uplaćuje Ministarstvo rada i socijalne politike). Pored toga, za svaki projekat se zahteva sufinansiranje u iznosu od 20% od ukupne vrednosti projekta. „Progres” je u funkciji od 1. januara 2007. godine i trajaće do 31. decembra 2013. godine. Podeljen je na pet delova u skladu sa određenim politikama:

Zapošljavanje (podrška realizaciji Evropske strategije zapošljavanja);

Socijalna zaštita i inkluzija (podrška realizaciji metoda otvorene koordinacije);

Uslovi na radnom mestu (podrška unapređenju radnog okruženja i uslovima rada, uključujući bezbednost i zdravlje na radu i usklađivanje radnog i porodičnog života);

Borba protiv diskriminacije i raznolikost (podrška ostvarenju načela antidiskriminacije i promocija njegovog ugrađivanja u sve politike EU);

Rodna ravnopravnost (podrška ostvarenju načela rodne ravnopravnosti i promocija njegovog ugrađivanja u sve politike EU).

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja nadležno je za sprovođenje aktivnosti u okviru prve komponente „Progres” u Republici Srbiji. Iz Programa „Progres” se finansiraju analitičke aktivnosti, međusobno učenje, edukacija (podizanje svesti), širenje informacija (diseminacija), kao i podrška za glavne aktere.

Funkcija 473 – Turizam

Na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi sredstva su namenjena za pokriće troškova bankarskih, energetskih, komunalnih usluga, usluga komunikacija (troškovi telefona), troškova osiguranja vozila (za potrebe turističke inspekcije), zakupa imovine i opreme (zakup poslovnog prostora za potrebe Turističke inspekcije u unutrašnjosti).

Na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja planirana sredstva za službena putovanja u zemlji su potrebna za potrebe vršenja inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju oblasti turizma i ugostiteljstva i preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora kao i vršenja kontrola nad realizacijom odobrenih bespovratnih i kreditnih sredstava. Sredstava za službena putovanja u inostranstvo su potrebna za stalnu međunarodnu saradnju u oblasti turizma u vezi realizacije započetih projekata. Sredstva su planirana na osnovu troškova u tekućoj godini i planiranih međunarodnih aktivnosti u narednoj godini.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru sredstva su planirana za usluge prevođenja, usluge štampanja, usluge za izradu softvera, stručne usluge, usluge objavljivanja oglasa i druge medijske usluge, stručne usluge, troškove reprezentacije, poklona, ugostiteljskih usluga, kotizacija za seminare, ostale stručne usluge – ugovori o delu. Najveći deo sredstava čine usluge informisanja koje se odnose na objavljivanje tendera i oglasa u štampi. Takođe, bitnu stavku čine i troškovi stručnih usluga.

Na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge sredstva su namenjena za geodetske usluge i ostale specijalizovane usluge. Sredstava za ostale specijalizovane usluge odnose se na unapređenje prioritetnih turističkih destinacija (izrada novih i unapređenje postojećih master planova, postavljanje turističke signalizacije i sl.)

Na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje sredstva namenjena su za pokriće troškova održavanja opreme koja se nalazi u prostorijama Ministarstva (klima uređaji, kompjuteri, fotokopir aparati, štampači, telefoni…), a čije održavanje ne može da se obezbedi preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, kao i za tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj-službene automobile Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal sredstva su namenjena za: administrativni (kancelarijski) materijal koji se ne može nabaviti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa; materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (pretplata na časopise i biltene); materijal za saobraćaj (neophodna radi vršenja inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju oblasti turizma i ugostiteljstva i preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora), kao i vršenja kontrola nad realizacijom odobrenih bespovratnih i kreditnih sredstava.

Na ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama sredstva predviđena za tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za projekte razvoja turizma, subvencije Turističkoj organizaciji Srbije, JP Skijališta Srbije, JP Stara planina, Nacionalnoj turističkoj razvojnoj korporaciji, Park Palić d.o.o. i subvencije Golubački grad d.o.o. Realizacija sredstava za ove namene biće određena posebnim aktom Vlade Republike Srbije.

Sa ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama finansira se redovno poslovanje JP «Stara planina», kao i prateći troškovi smeštajnih kapaciteta, prateće usluge za razvoj i unapređenje rizorta, nadzor i koordinacija nad izvođenjem radova na izgradnji hotela, projektni menadzment, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda, putna infrastruktura, elektrosnbdevanje, nadzor nad izgradnjom infrastrukturnih objekata na Staroj planini u skladu sa Programom poslovanja JP «Stara planina» koji usvaja Vlada Republike Srbije posebnim aktom.

JP „ Skijališta Srbije“- u 2012. godini sredstva potrebna za ski centar Kopaonik i to: investiciono održavanje izgrađenih objekata, pokriće troškova izrade projekata, dozvola, taksi i naknada (legalizacije, naknade za vode, republičke komisije i sl.), izmeštanje TS uspinjača u Upravnoj zgradi, za ski centar Stara planina: rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za nove ski staze i žice, plaćanje naknade za seču šuma, pokriće troškova izrade projekata, dozvola, taksi i naknada (legalizacije, naknade za vode, republičke komisije i sl.), sistem za veštačko osnežavanje na novim stazama, radovi na uređenju staza, elektro energetska infrastruktura, žičara Rakitska gora D4C, dečiji ski vrtić, za ski centar Zlatibor: pokriće troškova izrade projekata, dozvola, taksi i naknada (legalizacije, naknade za vode, republičke komisije i sl.), izgradnja objekta za gorivo, investiciono održavanje izgrađenih objekata (drenaža staza, izgradnja cevastih propusta, održavanje hangara i sl.). Takođe, potrebno je pokriće ostalih troškova i to: plaćanje anuiteta za sve ski centre, nabavka dva tabača sa vitlom, signalizacija i markacija skijališta, ski data, investiciono održavanje i projektovanje (PP-projekti i sistem, radio veza, odela…).

Turističkoj organizaciji Srbije – Ukidanje viznog režima, uspostavljanje direktnih avionskih linija i intenziviranje saobraćaja sa pojedinim evropskim zemljama i dolazak niskobudzetnih avio kompanija, predstavlja novu šansu za turizam Srbije. Stoga, Turistička organizacija Srbije planira intenziviranje postojećih aktivnosti na promociji turizma, kao i realizaciju novih projekata. Tokom 2012. godine, a povodom održavanja Olimpijade u Londonu, planira se sprovođenje niza promotivnih aktivnosti. Povodom obeležavanja 1700 godina od potpisivanja Milanskog edikta do 2013. godine Turistička organizacija Srbije, samostalno i u saradnji sa drugim organima i organizacijama planira niz aktivnosti vezanih za ovaj događaj, što predstavlja i dobru priliku da se pored promocije grada Niša i Srbije, kao rodnog grada cara Konstantina, promoviše Srbija kao turistička destinacija. Planiraju se promotivne aktivnosti vezane za prekookeanska tržišta, naročio tržište Amerike. Planiraju se i ozbiljne medijske kampanje, sa ciljem povećanja broja domaćih gostiju i povećanja broja noćenja u turističkim mestima.

U skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije do 2015. godine, prioritetna investiciona ulaganja za period od 2011. do 2013. godine, bila bi usmerena i na finansiranje izgradnje turističke infrastrukture, sportsko – rekreativnih i drugih pratećih sadržaja javnog karaktera od značaja za unapređenje kvaliteta turističke ponude. Ulaganja u razvoj turističke infratrukture doprineće i razvoju novih turističkih proizvoda kako bi Srbija bila konkurentna na svetskom turističkom tržištu. U cilju restrukturiranja, rehabilitovanja i podizanja kvaliteta turističke ponude odnosno održivog razvoja turizma, neophodno je nastaviti sa sprovođenjem podsticajnih mera monetarne politike. Podsticajna sredstva (subvencije) za razvoj infrastrukture u turizmu imaju za cilj da unaprede turističku i komunalnu infrastrukturu u prioritetnim turističkim destinacijama. Prioritena ulaganja u projekte turističke infrastrukture odnose se na planinske destinacije (Stara planina, Kopaonik, Zlatibor, Zlatar, Golija, Divčibare, Tara, Besna kobila, Vlasina), banje i klimatska lečilišta (Vrnjačka banja, Sokobanja, Palić) i Dunav – nautički turizam i specijalni interesi (marine, “charter“, “river cruise“, itinerar „Putevima rimskih careva“).

Nacionalna turistička razvojna korporacija će putem IPA projekta „Podrška implementaciji Strategije razvoja turizma Republike Srbije“ nastaviti sa aktivnostima obukama, radionicama i treninzima na poslu kako bi se uspostavili puni radni kapaciteti Nacionalne turističke razvojne korporacije. Sredstava su potrebna i za sprovođenje investicionih aktivnosti, za otkup i pripremu zemljišta potrebnog za realizaciju investicionih projekata i izradu planske i projektne dokumentacije.

Golubački grad doo – u 2012. godini potrebna su sredstva za redovno funkcionisanje društva i to za zarade zaposlenih i ostale troškove. Po realizaciji IPA projekta“Revitalizacija tvrđave Golbački grad“ nakon 3 godine društvo će biti u situaciji da upravlja kapacitetima koji mogu da ostvare prihode dovoljne za samostalno poslovanje privrednog društva-prihodi od prodaje ulaznica, prihodi od zakupa, prihodi od prodaje roba-suvenira i usluga, prighodi od parkinga i sl.

Na ekonomskoj klasifikaciji 462 – Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama planirana su sredstva za plaćanje članarina međunarodnim organizacijama i to: Svetskoj turističkoj organizaciji, Dunavskoj turističkoj komisiji, Dunavskom centru za kompetenciju, Međunarodnoj asocijaciji za kongrese i konferencije i Evropskoj turističkoj komisiji.

Na ekonomskoj klasifikaciji 481 – Dotacije nevladinim organizacijama: sredstva su namenjena za finansiranje projekata razvoja turizma. Sredstva sa ove ekonomske klasifikacije se doznačavaju udruženjima građana za projekte razvoja turizma, imajući u vidu da su određene manifestacije koje organizuju udruženja građana postale turistički brend Srbije (EXIT, BEER FEST i sl.).

Na ekonomskoj klasifikaciji 482 – Porezi, obavezne takse i kazne sredstva su namenjena za troškove registracije vozila.

Na ekonomskoj klasifikaciji 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova: sredstva su namenjena za plaćanje po izvršnim sudskim rešenjima.

Na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema sredstva su namenjena za nabavku administrativne opreme i to: kompjutera, štampača, fotokopir aparata, telefona i mobilnih telefona, kao i druge opreme koja se ne može nabaviti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Na ekonomskoj klasifikaciji 621- nabavka domaće finansijske imovine sredstva su namenjena za kredite fizičkim licima i kredite nefinansijskim privatnim preduzećima. Realizacija sredstava za ove namene biće određena posebnim aktom Vlade.

Funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti

Na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi sredstva planirana za plaćanje troškova fiksnih i mobilnih telefona, troškova osiguranja (osiguranje zaposlenih i osiguranje službenih automobila) i troškova zakupa prostora.

Na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja sredstva namenjena za troškove službenih putovanja, i odnose se na oblast regionalnog razvoja. Planirani troškovi odnose se na službena putovanja kako u zemlji za obilazak regiona i jedinica lokalne samouprave, tako i putovanja u inostranstvo na brojne naučne skupove, konferencije i neophodne sastanke koji su vezani za problematiku MSP i regionalnog razvoja i pridruživanja EU.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru sredstva namenjena za plaćanje usluga prevođenja, usluga štampanja, stručne usluge, usluge objavljivanja oglasa i druge medijske usluge, troškove ugostiteljskih usluga, troškova održavanja međunarodne godišnje konferencije o MSPP i ostale opšte usluge.

Na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge: sredstva su namenjena za finansiranje Nacionalne agencije za regionalni razvoj i za ostale specijalizovane usluge.

Finansiranje Nacionalne agencije za regionalni razvoj – članom 19. Zakona o regionalnom razvoju Nacionalna agencija za regionalni razvoj utvrđena je kao subjekt regionalnog razvoja, dok je članom 29. propisano koje poslove ova agencija obavlja kao poverene poslove (prati i sprovodi mere i realizuje razvojne projekte za unapređenje infrastrukture, razvoj privrednih društava i preduzetništva, obuhvaćene programima finansiranja regionalnog razvoja; akredituje regionalne razvojne agencije, izdaje javne isprave o akreditaciji i vodi evidenciju o izdatim javnim ispravama; koordinira radom regionalnih razvojnih agencija i pruža stručnu pomoć potrebnu za obavljanje njihovih poslova koji se odnose na regionalni razvoj; priprema i realizuje programe edukacije instruktora i konsultanata za potrebe razvoja privrednih društava i preduzetništva; planira i predlaže razvojne projekte iz oblasti regionalnog razvoja i projekte od interesa za Republiku Srbiju i obezbeđuje uslove za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz evropskih fondova, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; obavlja poslove međunarodne i međuregionalne saradnje iz svoje nadležnosti; vodi Jedinstven registar akreditovanih regionalnih razvojnih agencija; vodi Jedinstven informacioni sistem od značaja za regionalni razvoj.

Program standardizovanog seta usluga za regionalne razvojne agencije – Zakonom o regionalnom razvoju i Strategijom razvoja konkurentnih i inovativnih MSP za period 2008-2013. godine su kao subjekti regionalnog razvoja utvrđene i regionalne razvojne agencije, njihovi poslovi i izvori sredstava za rad. Cilj ovog Programa je da se utvrdi set usluga koje će akreditovane regionalne razvojne agencije pružati, a koje će bitu u funkciji regionalnog razvoja, kroz unapređenje dostupnosti, kvaliteta i obima usluga za mala i srednja preduzeća kroz regionalne razvojne agencije. Time će se omogućiti povećan nivo znanja i veština menadzera i zaposlenih u malim i srednjim preduzećima a samim tim i povećanu konkurentnost malih i srednjih preduzeća. Programom će se razraditi kriterijumi i uslovi na osnovu kojih će akreditovane regionalne razvojne agencije moći da dobiju deo sredstava za obavljeni utvrđeni set usluga. Cilj ovog programa je da se uspostave i podignu kapaciteti subjekata regionalnog razvoja. Planirani standardizovni set usluga obuhvata usluge MSPP i regionalnog razvoja koje se zasnivaju na poslovima utvrđenim zakonom (podrazumeva konsultantske, infomativne, edukativne i slične usluge.).

Na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje: Sredstva su namenjena za plaćanje troškova održavanja opreme koja se nalazi u prostorijama Ministarstva (kompjuteri, fotokopir aparati, štampači, telefoni), a čije održavanje ne može da se obezbedi preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, kao i za tekuće popravke i održavanje službenih automobila Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal: Sredstva namenjena za kancelarijski materijal koji se ne može nabaviti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, pretplatu na časopise i biltene, benzin i dizel gorivo, kao i za ostali materijal za posebne namene.

Na ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, sredstva su namenjena za sprovođenje Programa mera za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini.

Osnov za realiazaciu ovog programa je Zakon o regionalnom razvoju, Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije 2007. – 2012. godine, zatim Uredba o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata, kao i Strategija razvoja konkurentnih i inovativnih MSP za period 2008-2013. godine.

Realizacija ovog Programa započela je 2011. godine, a program je sadržavao pet projekata/mera: mera sufinansiranja inicijativa jedinica lokalne samouprave i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou; mera podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti; mera podrške razvoju inovativnih klastera; mera podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele, i mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Za 2012. godinu predloženo je da se mera podrške inovativnim klasterima prenese u nadležnost NARR.

1. Projekat sufinansiranje inicijativa JLS i akreditovanih RRA –odnosi se na sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije, aplikacione dokumentacije i projekata od značaja za regionalni razvoj (poslovna infrastrukutra).

Efekti u 2011. godini – za meru podrške sufinansiranja inicijativa jedinica lokalne samuprave i akreditovnih regionalnih agencija poddneto je 31zahteva, a u toku je trajanje javnog poziva tako da se očekuje još nekoliko prijava. Do kraja novembra odobreno je oko 10 miliona dinara bespovratnih sredstava, pri čemu treba imati u vidu da su i JLS bile u obavezi da obezbede deo sredstava za tražene namene. Kako je ovo prva godina kako se ova mera realizuje, a imajući u vidu da je njena realizacija počela tek u drugoj polovini godine, to su efekti slabiji od očekivanih. Međutim, za očekivati je da će nastavak realizacije ove mere podstaći veći interes kod JLS kao i njihovu veću spremnost za korišćenje ovih sredstava koji će biti u finkciji regionalnog razvoja.

Očekivani rezultati u 2012. godini – Očekuje se veća pripremljenost i zainteresovanost jedinica lokalne samouprave i akreditovanih regionalnih i razvojnih agencija u dobijanju razvojnih projekata, pripremi projektne dokumentacije, pre svega iz međunarodnih izvora, kao i bolja spremnost da učestvuju na međunarodnim konkursima. Regionalne agencije nemaju sredstva za kofinansiranje i iz tog razloga su retki projekti regionalnog obima, a opštine se onda u tim slučajevima prijavljuju samostalno. Ideja je da se na ovaj način pomogne agencijama za regionalni razvoj kako bi one uzele značajnije učešće u pisanju projekata regionalnog karaktera, kao i u koordinaciji međuopštinskih i međuregionalnih projekata. Na taj način će se povećati broj projekata na lokalnom i regionalnom nivou čijom realizacijom će se razvijati bolja ekonomska i naučna saradnja.

2. Podizanje regionalne konkurentnosti odnosi se na podršku podizanja regionalne konkurentnosti. Ističemo da je veoma važna mera kojom se podstiče nacionalni razvoj kroz podizanje regionalne konkurentnosti. Osnov primene se nalazi u Zakonu o regionalnom razvoju (član 2.) gde se kao jedan od ciljeva podsticanja regionalnog razvoja navodi razvoj konkurentnosti na svim nivoima. Takođe, najveći broj zemalja (EU, OECD) regionalnu politiku sprovodi paralelno kroz dva cilja: jednakost (regionalna ravnoteža) i efikasnost (rast i konkurentnost regiona). To znači da bi se ovom merom podsticali razvojni projekti JLS i RRA koji podstiču policentrični razvoj – nosioci regionalnog razvoja.

Ova vrsta podrške se opravdava kroz naglašavanje  povezanosti između regionalnog rasta i teritorijalnog balansa i shvatanja ove dve tačke regionalne politike kao usko povezane i međusobno pojačavajuće. U praksi se pokazalo da je konkurentnost i problem sa nivoom u nekim regionima naglasila pitanja održivosti i demografske strukture. Predlog ove mere je i u saglasnosti sa važećom Strategijom RR do 2012. (ciljevi i strateški pravci ravnomernog regionalnog razvoja RS) i Prostornim Planom RS do 2020. (osnovni cilj uspostavljanje efikasne regionalne organizacije i koordinisane regionalne politike  za ravnomerniji regionalni razvoj i veći stepen regonalne kohezije). Uobičajeno je čak da se za ove namene izdvaja više sredstva zbog sinergijskog efeka koji može imati (fokus je na nosiocima, relacijama između više nosilaca razvoja i jačanje veza urbanog i ruralnog područja uz istovremeno ujednačeni policentrični razvoj).

Projekat podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti- osnovni cilj projekta je razvoj kulture investiranja malih i srednjih preduzeća u inovacije radi povećanja konkurentnosti istih. Kako dosadašnje iskustvo pokazuje, nivo ulaganja MSP u inovacije je nizak pa su samim tim neophodna veća izdvajanja kako bi se povećao broj MSP koji investiraju u inovativne aktivnosti. Program podržava razvoj i tehnoloških i ne-tehnoloških inovacija, što zahteva značajnija sredstva. Osnov za realizaciju projekta je Strategija razvoja konkurentnih i inovativnih MSP za period 2008-2013. godine.

Efekti u 2011. godini – u 2011. godini odobreno je 40 miliona dinara kojima je podržano 85 preduzeća. Program se realizuje već tri godine, a godišnje se na javni poziv za dodelu sredstava javi do 200 MSP koja su zainteresovana za investiranje u inovativne aktivnosti.

Očekivani rezultati u 2012. godini – Procenjuje se da će efekti od realizacije Programa podrške MSP za jačanje inovativnosti u 2012. biti: povećan broj MSP koji ulažu u inovacije, unapređena saradnja između MSP i istraživačko razvojnih institucija, povećan nivo svesti MSP o neophodnosti ulaganja u inovacije  radi povećanja konkurentnosti, poboljšanje performansi preduzeća kao posledica ulaganja u inovacije itd.

3. Projekat podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta- gazele- realizuje se već drugu godinu s ciljem da se pruži podrška prepoznatim brzo rastućim MSP – gazelama (na osnovu prethodno urađene analize) u okviru aktivnosti koje će im pomoći da zadrže što duže visok nivo rasta i maksimalno iskoriste raspoložive potencijale za ubrzani rast i razvoj. Osnov za realizaciju ovog projekta je Strategija razvoja konkurentnih i inovativnih MSP za period 2008-2013. godine.

Efekti u 2011. godini – ovim programom je podržano 39 preduzeća sa 18 miliona dinara.

Očekivani rezultati u 2012. godini – Procenjuje se da će se kroz ovaj vid podrške brzo rastućim MSP omogućiti da u dužem periodu ista zadrže tendenciju visokog rasta, povećaju izvoz, povećaju broj zaposlenih, a takođe, poboljšaju svoju strukturu. Neka MSP iz kategorije malih preduzeća mogu da prerastu u kategoriju srednjih preduzeća, čime se jača ukupni ekonomski potencijal privrede.

4. Projekat Podrška razvoju i unapređenju poslovanja zadruga je novi vid podrške postojećem zadružnom sistemu. Proizvođači u Srbiji prepoznaju svoj interes u vidu udruživanja u zadruge, i na taj način omogućavaju da proizvedu i lakše prodaju svoj proizvod na tržištu. Danas je u Srbiji registrovano blizu 2.200 zadruga sa oko 120.000 zadrugara. Ali, učešće zadružnog sektora u Srbiji je daleko ispod proseka u zemljama u EU. Iz tog razloga je potrebno da se ovaj sektor promoviše, prilagodi tržišnim uslovima poslovanja s ciljem unapređenja konkurentnosti zadruga, ali i podsticanju regionalnog razvoja. Ovaj program zasniva se na Strategiji razvoja konkurentnih i inovativnih MSP za period 2008-2013. godine.

Očekivani rezultati u 2012. godini – Imajući u vidu veliki broj registrovanih zadruga, od velike koristi biće podrška razvoju i unapređenju njihovog poslovanja u cilju postizanja povećanog obima prometa proizvoda članova zadruga kroz zadružni sektor. Većina zadruga su tržišno orijentisane zadruge kojima je potrebno da kontinuirano unapređuju poslovanje kako bi imale dobru perspektivu za povećanje njihove konkurentnosti sa drugim oblicima privrednog organizovanja.

5. Projekat/mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija ima pravni osnov u Uredbi o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata, a subvencionisani iznos zavisi od stepena razvijenosti JLS. U 2011. godni akreditovane su 4 regionalne razvojne agencije, a kroz ovaj proces obezbedilo bi se da svaki region ima makar jednu akreditovanu regionalnu razvojnu agenciju, a njihova nedležnost je utvrđena članom 39.Zakona o regionalnom razvoju. RRA su takođe subjekti regionalnog razvoja u skladu sa Zakonom o regonalnom razvoju (član 19. Zakona). Pomenutom Uredom o akreditaciji, članom 4. , predviđeno je da Ministarstvo nadležno za poslove regionalnog razvoja učestvuje u sufinansiranju godišnje članarine jedinice lokalne samouprave zavisno od stepena razvijenosti na sledeći način: (1) u iznosu od 25% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u treću grupu po stepenu razvijenosti; (2) u iznosu od 50% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu po stepenu razvijenosti; (3) u iznosu od 75% godišnje članarine u devastiranim područjima. Takođe, predviđeno je da Vlada na predlog Ministarstva donosi godišnji program o rasporedu sredstava za sufinansiranje članarine jedinica lokalnih samouprava. Na ekonomskoj klasifikaciji 482 – Porezi, obavezne takse i kazne, sredstva su namenjena za plaćanje troškova obaveznih taksi koje se plaćaju prilikom izdavanja službenih pasoša, kao i za troškove registracije (republičke administrativne takse) službenih automobila Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Na ekonomskoj klasifikaciji 512- Mašine i oprema sredstva su namenjena za nabavku administrativne opreme i to: kompjutera, štampača, fotokopir aparata, telefona i mobilnih telefona, kao i druge opreme koja se ne može nabaviti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Funkcija 490 – Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

Na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi sredstva su namenjena za plaćanje troškova fiksnih i mobilnih telefona, troškova osiguranja, troškove zakupa prostora i opreme neophodnih za organizovanje seminara i zasedanje mešovitih komiteta, komisija i poslovnih saveta kao i za troškove platnog prometa i bankarskih usluga koji se najvećim delom odnose na troškove otvaranja i vođenja posebnih podračuna u DKP.

Na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja sredstva su namenjena za troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, koji se odnose se na oblast ekonomskih odnosa sa inostranstvom, i to:

učešće na sastanku Potkomiteta za trgovinu, carinu i oporezivanje u okviru Prelaznog trgovinskog sporazuma između EU i RS u Briselu. Sastanak se do sada održavao u Beogradu. Održavanje sastanaka Potkomiteta za trgovinu, carinu i oporezivanje predstavlja redovnu aktivnost za sprovođenje obaveza koje proističu iz Prelaznog trgovinskog sporazuma. Ove aktivnosti su sastavni deo procesa pristupanja Srbije EU.

prisustvovanje seriji sastanaka koji će se održati u Albaniji, koja je u 2012. godini predsedavajuća CEFTA 2006. U 2011. godini troškovi su bili niži jer je UNMIK predsedavao, a naši predstavnici su učestvovali na samo jednom sastanku u Prištini. S obzirom na to da je tržište članica CEFTA 2006 drugo po značaju za izvoz Srbije (nakon EU) kao i da Srbija ostvaruje stalni suficit u razmeni sa članicama CEFTA 2006, redovno učešće na sastancima u vezi sa CEFTA 2006 sporazumom je veoma značajno radi daljeg olakšavanja izvoza i otklanjanja prepreka u trgovini Srbije sa ovim partnerima.

bilateralni pregovori sa novim članicama Radne grupe za pristupanje RS STO u Ženevi kao i učešća delegacije RS na sastancima Radne grupe za pristupanje RS STO. Proces pregovora Srbije o članstvu u STO je u finalnoj fazi pa je neophodno intezivniranje saradanje sa članicama Radne grupe kako bi se ovaj višegodišnji proces pregovora okončao.

učešće delegacije RS na XIII Ministarskoj konferenciji UNKTAD koja se održava u Dohi. Ministarske konferencije, kao najviši UNKTAD organ odlučivanja se održavaju svake četiri godine uz učešće vlada članica UN.

održavanje redovnih MK u inostranstvu, koja su deo realizacije međudržavnih sporazuma po kojima se zasedanja MK održavaju na recipročnoj osnovi, najčešće svake godine, uz alternaciju domaćina posete. U 2012.g. planirano je održavanje zasedanja MK u Ruskoj Federaciji, Turskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Sloveniji, Švajcarskoj, Azerbejdzanu, Egiptu, Maroku, Kuvajtu, Alžiru, Tunisu, Etiopiji, Makedoniji.

samo u prvom kvartalu 2012. godine, planirane su ministarske posete: Kanada, Finska, Italija, Nemačka, Egipat, Makedonija, Velika Britanija, ali se očekuju i ad hoc posete po pozivima homologa ili učešća na konferencijama, prezentacijama (Austrija), pregovorima o bilateralnim ekonomskim ili trgovinskim sporazumima (Ukrajina) kako ministra, tako i državnih sekretara ili pomoćnika ministra, stručnih radnika, ili posete komapnijama vezano za investiranje u R. Srbiju.

službena putovanja ekonomskih savetnika na ad hoc bazi, najčešće u zemlji službovanja, ali s obzirom na povećanu dinamiku rada u 2012. g očekivan je povećan broj ovih putovanja.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru, sredstva su planirana za usluge prevođenja, usluge štampanja, usluge za izradu softvera, usluge objavljivanja oglasa i druge medijske usluge, stručne usluge, troškove reprezentacije, poklona, ugostiteljskih usluga, kotizacija za seminare.

Na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje, sredstva su namenjena za plaćanje troškova održavanja opreme koja se nalazi u prostorijama Ministarstva (kompjuteri, fotokopir aparati, štampači, telefoni…), a čije održavanje ne može da se obezbedi preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, kao i za tekuće popravke i održavanje službenih automobila Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal, sredstva su namenjena za kancelarijski materijal koji se ne može nabaviti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, pretplatu na časopise i biltene, za ostali materijal za posebne namene i najvećim delom za bonove za benzin.

Na ekonomskoj klasifikaciji 462 – Donacije međunarodnim organizacijam sredstva su namenjena za plaćanje članarina i to:

članarina za status posmatrača u STO za 2012. godinu;

udeo Republike Srbije u finansiranju stalnog Sekretarijata CEFTA 2006 za 2012. godinu – Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006);

godišnja članarina za Međunarodnu studijsku grupu za olovo i cink (ILZSG);

godišnja članarina za Međunarodnu studijsku grupu za bakar (ICSG):

godišnja članarine Komitetu za investicije Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) za 2012. godinu

godišnja članarina Organizacija za međunarodne izložbe BIE (Bureau for International Exhibitions).

Na ekonomskoj klasifikaciji 482 – Porezi, obavezne takse i kazne, sredstva su namenjena za plaćanje troškova obaveznih taksi koje se plaćaju prilikom izdavanja službenih pasoša, kao i za troškove registracije (republičke administrativne takse) službenih automobila Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema, sredstva su namenjena za nabavku administrativne opreme i to: kompjutera, štampača, fotokopir aparata, telefona i mobilnih telefona, kao i druge opreme koja se ne može nabaviti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

GLAVA 20.1 – DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Zakonom o ministarstvima obrazovana je Direkcija za mere i dragocene metale, kao organ uprave u sastavu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, radi obavljanja stručnih poslova i poslova državne uprave koji se odnose na: kontrolu mera i dragocenih metala; zakonske merne jedinice; etalone; merila; kao i drugih poslova koji su određeni zakonom kojim se uređuje metrologija i drugim zakonima.

Direkcija neposredno izvršava funkcije u oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocenih metala koje su utvrđene sledećim zakonima: Zakon o metrologiji, Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala, Zakon o računanju vremena.

Na osnovu navedenih zakona Direkcija obavlja sledeće poslove: stara se o sistemu zakonskih mernih jedinica u Republici Srbiji; razvija, ostvaruje, proglašava, čuva, održava, usavršava etalone Republike Srbije; obezbeđuje metrološku sledivost; obavlja poslove metrološke ekspertize; sprovodi ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda, radi provere ispunjenosti metroloških zahteva; predstavlja Republiku Srbiju u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama i uspostavlja saradnju u oblasti metrologije; vrši metrološki nadzor; ocenjivanja usaglašenosti merila; odlučuje o upravnim postupcima iz oblasti metrologije; učestvuje u pripremi propisa iz oblasti metrologije; vodi registar merila koja podležu zakonskoj kontroli; obezbeđuje metrološke informacije i izdaje službeno glasilo; distribucija vremena; priprema metrološke propise usklađene sa direktivama Evropske unije i preporukama Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju; vrši ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala; veštači poreklo i finoću predmeta od dragocenih metala; vrši nadzor nad ispravnošću i žigosanjem predmeta od dragocenih metala u prometu; donosi rešenja o znaku proizvođača; utvrđuje tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalnih uređaja; sarađuje sa odgovarajućim inspekcijskim organima.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi namenjena su za pokriće troškova električne energije, komunalne usluge, pokriće troškova korišćenja gradskog građevinskog zemljišta i komunalne usluge, usluge komunikacija (telefona, telefaksa, priključak na internet i korišćenja internet mreže, mobilnih telefona, usluga pošte, dostave poštanskih pošiljaka i sl.), troškove osiguranja zaposlenih, objekata, opreme, vozila, etalona prilikom slanja na poređenje u međunarodne institucije u inostranstvu, zakupa imovine i opreme za iznajmljeni prostor u kojem delatnost iz svoje nadležnosti obavlja područna organizaciona jedinica Direkcije – Odsek kontrola mera Novi Sad i zakup administrativne opreme.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja, namenjena su za službena putovanja u zemlji i inostranstvu postavljenih lica i zaposlenih u Direkciji, koja su neophodna u izvršavanju poslova i zadataka iz nadležnosti Direkcije.

Najveći deo planiranih sredstava za troškove putovanja u zemlji, koristiće se za isplatu naknada državnim službenicima (kontrolori i metrolozi) kada obavljaju poslove pregleda i žigosanja (overavanja) merila van sedišta Direkcije i njenih dislociranih organizacionih delova (kontrola mera).

Overavanje merila vrši se, po pravilu, u službenim prostorijama kontrole mera (što je u suštini-praktično vrlo mali procenat), a najveći broj merila se overava na mestu upotrebe (merila koja su vezana za mesto upotrebe: sprave za merenje tečnih goriva i TNG-a, drumske i železničke vage, vage sa poluautomatskim i automatskim funkcionisanjem za punjenje i pakovanje, stočne i magacinske vage većeg opsega merenja, etiketirke, analitičke i neke precizne vage, silotermometri, rezervoari, cisterne, itd.).

Takođe, veliki broj merila se overava u laboratorijama distributera vode (vodomeri), električne energije (brojila električne energije i uklopni časovnici za električnu energiju, merne grupe itd.), gasa i plina (gasomeri, plinomeri itd.), pritiska (manometri, vakumetri i manovakumetri u funkciji bezbednosti i za merenje krvnog pritiska), merila temperature (termometri opšte namene, termometri specijalne namene-otporni termoparovi itd.), merila fizičko-hemijskih veličina (alkoholometri, širomeri, ebulioskopi itd.), merila specijalne namene (taksimetri, tahografi, radari itd.). Pregled i žigosanje (overavanje) merila vrši stručno i osposobljeno ovlašćeno lice Direkcije (kontrolor ili metrolog) prema propisanom postupku za overavanje merila pomoću odgovarajućih etalona koji omogućavaju primenu propisanih načina i metoda overavanja merila. Pravilnikom o načinu i uslovima overavanja merila, propisan je način overavanja merila (pregled i žigosanje merila) i uslovi overavanja merila koje vrše organizacione jedinice Direkcije (odseci za kontrolu mera).

Direkcija za mere i dragocene metale sarađuje sa Međuvladinom organizacijom za Metarsku konvenciju – Međunarodnim biroom za tegove i mere (BIPM), Međunarodnom organizacijom za zakonsku metrologiju (OIML), Evropskim udruženjem nacionalnih metroloških instituta (EURAMET), Evropskom saradnjom u zakonskoj metrologiji (WELMEC) i Međunarodnim udruženjem službi za analizu dragocenih metala (IAAO).

Devizna, odnosno odgovarajuća dinarska, sredstva za poslovna putovanja u inostranstvo planirana su prema važećoj Uredbi o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Predviđeni troškovi poslovnih putovanja u inostranstvo obuhvataju:

– Upoređivanje nacionalnih (primarnih) etalona sa međunarodnim etalonima ili drugim nacionalnim etalonima i etaloniranje etalona u inostranim nacionalnim metrološkim institucijama;

– Učešće na međunarodnim međuvladinim skupovima na polju metrologije (Međuvladina organizacija za Metarsku konvenciju (sastanci direktora nacionalnih metroloških institucija i Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (sastanak Međunarodnog komiteta za zakonsku metrologiju, sastanci Tehničkih komiteta i potkomiteta, sastanci komiteta za Aranžman o međusobnom prihvatanju);

– Učešće na međunarodnim regionalnim skupovima na polju metrologije (Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta – Evramet – Generalna skupština, sastanci Tehničkih komiteta i fokus grupe, učešće u projektima, učešće u ključnim i dopunskim poređenjima etalona koje organuzuje Evramet, Evropska saradnja u zakonskoj metrologiji – (WELMEC) (sastanak Komiteta, sastanci radnih grupa),

– Saradnju zemalja iz Jugoistočne Evrope – SEE u oblasti metrologije (sastanci direktora nacionalnih metroloških instituta, sastanci radnih grupa za obuku kadrova u oblasti metrologije i sastanci radnih grupa za organizaciju ključnih poređenja etalona u okviru zemalja Jugoistočne Evrope, tehnički seminari), kao i učešće na međunarodnim bilateralnim skupovima na polju metrologije, učešće na međunarodnim metrološkim kongresima i seminarima i stručno usavršavanje radnika putem specijalizacija i obuka u inostranim nacionalnim metrološkim institutima.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru planirana su sredstva za: pokriće troškova prevođenja, usluge agencija i sl., radi izrade materijala i dokumenata iz delokruga rada Direkcije; pokriće troškova: izrade novih, nadogradnju i održavanje postojećih softvera, produžetak važenja antivirusnog programa; pretplatu na softerski paket propisa Indok; pokriće troškova kotizacija za seminare, stručna savetovanja, stručne sastanke iz oblasti metroogije, simpozijume, usluge obrazovanja kadrova, školovanje na visokoškolskim ustanovama, kao i za izdatake za stručne ispite; za štampanje: zvaničnih izveštaja koje priprema Direkcija (godišnji izveštaj, informator o radu Direkcije, službeno glasilo Direkcije „Glasnik“ i sl.); štampanje propisanih radnih obrazca, tarifa, zapisnika i dnevnika za merila, tabela za predmete od dragocenih metala, štampanje pojedinačnih metroloških propisa i drugih značajnih metroloških uputstva, informacija i sl. koji se publikuju radi informisanja korisnika koji imaju obavezu po članu 4. Zakona o metrologiji da prate i budu obavešteni o svim promenama koje se dešavaju u okviru metrologije; pokriće troškova revizije, korišćenja pravnih usluga, troškove veštačenja, korišćenje ekspertskih usluga, kao i stručnih usluga po osnovu ugovora o autorskom delu i sl., i za poslove iz nadležnosti Direkcije; konsultantske usluge za integrisane sisteme menadzmenta i sertifikaciju poslovnog sistema Direkcije, kao i za plaćanje naknada proverivačima iz drugih nacionalnih metroloških institucija; pokriće troškova ugostiteljskih usluga prilikom održavanja sastanaka i posluženje stranaka koje primaju direktor i pomoćnici direktora Direkcije, kao i za posluženje prilikom organizovanja stručnih sastanaka sa područnim organizacionim jedinicama, poseta eminentnih stručnjaka iz susednih republika, članova komisija za pojedine oblasti metrologije, poseta eksperta u okviru realizacije donacije za laboratorijsku opremu iz Programa EAR -a i dr.

Na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge planirana sredstva namenjena su za: plaćanje naknada za poređenje i etaloniranje srpskih etalona u inostranim nacionalnim institutima; usavršavanje i obrazovanje zaposlenih; redovne medicinske preglede zaposlenih koji imaju obavezu izvršavanja redovnih lekarskih pregleda, kao za redovan medicinski pregled zaposlenih koji rade pod posebnim uslovima propisanim Zakonom o zaštiti od jonizujućih zračenja i godišnje sistematske preglede svih zaposlenih u Direkciji. Sa ove ekonomske klasifikacije vrši se naknada za izradu specijalnih državnih žigova-nalepnica. Ta izrada se vrši isključivo u Narodnoj banci Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje koristiće se za finansiranje građevinsko-zanatskih radova u poslovnim objektima koje koristi Direkcija sa svojim područnim jedinicama (u Nišu, Kruševcu, Subotici i Zrenjaninu). Pored ostalog, na ovoj ekonomskoj klasifikaciji planirana su i sredstva za rekonstrukciju i proširenje antenskog sistema. Sredstava će se koristiti i za hitne popravke električnih, vodovodnih i klimatizacionih instalacija u objektima koje koristi Direkcija. Sredstva su planirana za održavanje mernih i kontrolnih instrumenata u laboratorijama Direkcije.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal namenjena su za nabavku odela za radnike za rad pri overavanju merila u mlinskoj industriji, skladišnim silosima, cementarama i fabrikama stočne hrane, radne bunde od nepromočivog materijala za rad na otvorenom prostoru u zimskim uslovima, zaštitne naočare za rad pri žigosanju merila, HTZ oprema i slično; nabavku publikacija, časopisa i glasila, stručne literature, standarda i sl. za redovne potrebe zaposlenih, za obrazovanje kadrova i sl.

Takođe, na ovoj ekonomskoj klasifikaciji planirana su sredstva i za: pokriće troškova goriva, maziva i ostalog materijala za službena vozila koja Direkcija i organizacione jedinice koriste u obavljanju svoje delatnosti (benzin, ulja i maziva, gume i ostali materijal za vozila); nabavku boca sa referentnim gasnim smešama CO u N2 ; nabavku potrošnog materijala za gasni i gasno-maseni hromatograf; nabavku materijala i inventara za održavanje higijene u odsecima KM u kojima zaposleni sami održavaju higijenu u radnim prostorijama, nabavku repromaterijala radi održavanja merne opreme u funkcionalnom stanju i radi efikasnijeg rada; kalaja za lemilice, pasta za lemljenje, alkohol-apsolutni, ugljenik tetra-hlorid, rastvor za čišćenje filtera. Za rad stručnjaka Direkcije za mere i dragocene metale neophodna je nabavka stručne literature kao i materijali za laboratorijske testove.

Značajna sredstva opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 462- Dotacije međunarodnim organizacijama. Srbija je potpisivanjem dve međunarodne konvencije na nivou vlada (od strane Kneževine Srbije i FNR Jugoslavije), član dve međuvladine organizacije u oblasti metrologije: Međuvladine organizacije Metarske konvencije i Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju, kao i tri regionalne međunarodne organizacije u oblasti metrologije i dragocenih metala: Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET), Evropske saradnje u zakonskoj metrologiji (WELMEC) i Međunarodnog udruženja službi za analizu (IAAO).

a) Međuvladina organizacija Metarske konvencije

Metarska konvencija je potpisana 20. maja 1875. godine. Konvencijom je ustanovljen Međunarodni biro za tegove i mere čiji je zadatak da obezbedi svetsko jedinstvo mera, to jest, da uspostavlja i čuva međunarodne etalone, da vrši poređenja nacionalnih i međunarodnih etalona, da osigurava koordinaciju u metodama merenja i da vrši i koordinira istraživanja vezana za fizičke konstante koje imaju udela u ostvarivanju etalona.

Osnov za plaćanje članarine je član 6. Pravila dodatih Metarskoj konvenciji 1921. godine. Kriterijum za utvrđivanje iznosa članarine za zemlju članicu je koeficijent OUN. Prema članu 10. Metarske konvencije članarina za tekuću godinu se uplaćuje početkom godine.

Dvadesettreća Generalna konferencija za tegove i mere je usvojila budzet do 2012. godine, prema kome doprinos Srbije za 2012. godinu iznosi 60.000 evra.

b) Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML)

Zemlje ugovornice, u želji da na međunarodnom planu rešavaju tehničke i upravne probleme koji se javljaju u oblasti merenja i svesne važnosti ujedinjavanja svojih snaga da bi to postigle, sporazumele su se da osnuju OIML. Jugoslavija je država osnivač – potpisnica Međunarodne konvencije o ustanovljavanju Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju, 12. oktobra 1955. godine u Parizu.

Osnov za plaćanje članarine su članovi 24. i 26. navedene Konvencije. Kriterijum za utvrđivanje iznosa članarine za zemlju članicu je broj stanovnika države članice. Prema članu 26. Konvencije članarina za tekuću godinu se uplaćuje početkom godine.

Trinaesta Međunarodna konferencija za zakonsku metrologiju, u čijem radu je punopravno učestvovala i delegacija Srbije, usvojila je budzet OIML do 2013. godine, prema kome je doprinos Srbije za 2012. godinu 15.000 evra.

v) Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta (EURAMET)

Evramet finansira svoje aktivnosti iz dve vrste članarina: članarina članstva i članarina za EMRP (Evropski metrološki istraživački program – EMRP).

Prva Generalna skupština Evrameta, koja je održana u Tedingtonu, Ujedinjeno kraljevstvo, maja 2007. godine donela je Odluku GA-02 kojom je određena klasifikacija za godišnje članarine. Osnova za izračunavanje godišnjih članarina članstva je stopa doprinosa koja se kreće od 1 do 5. Srbija ima stopu doprinosa 1. Na 5. Generalnoj skupštini usvojen je budzet Evrameta za 2012. godinu, prema kome je doprinos Srbije za 2012. godinu 3.000 evra.

g) Evropska saradnja u zakonskoj metrologiji (WELMEC)

Republika Srbija je primljena u članstvo WELMEC kao pridruženi član.

Članstvo u WELMEC omogućuje da transponujemo evropske direktive u nacionalno zakonodastvo i unosimo iste obaveze koje imaju sve države članice EU, na način koji je u potpunosti harmonizovan sa zakonodavstvom EU. U oblasti zakonske metrologije WELMEC, sa radnim grupama, učestvuje u donošenju direktiva i uputstava kojima se utvrđuju metode za ujednačavanje primene direktiva tako da se one istovetno primenjuju širom EU.

Na 23. sastanku Komiteta WELMEC, maja 2007. godine doneta je Odluka kojom je određena klasifikacija za godišnje članarine. Osnova za izračunavanje godišnjih članarina je deo udela, a Srbija ima deo udela od 0,5. Na 27. sastanku Komiteta usvojen je budzet WELMEC za 2012. godinu, prema kome je doprinos Srbije za 2012. godinu 2.000 evra.

d) Međunarodno udruženje službi za analizu (IAAO)

Savezni zavod za mere i dragocene metale je u ime SR Jugoslavije potpisnik Memoranduma o sporazumu. Direkcija za mere i dragocene metale nastavlja članstvo u ovom Udruženju. Na 24. sastanku Udruženja evropskih službi za analizu koji je održan u Lisabonu, Portugalija, 2. oktobra 2001. godine usvojena je odluka da se za članstvo u Udruženju plaća godišnja članarina u iznosu od 1.000 evra. Godišnja članarina se, prema odluci sa tog sastanka, plaća holandskoj službi za analizu, koja ima zadatak da sakuplja članarine i da obavlja finansijske poslove.

GLAVA 20.2 – USTANOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE

Delatnost Instituta za standardizaciju Srbije utvrđena je Zakonom o standardizaciji, Odlukom o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta za standardizaciju Srbije i Statutom Instituta za standardizaciju Srbije. Prema tim dokumentima, delatnost Instituta obuhvata poslove donošenja, objavljivanja, preispitivanja i povlačenja srpskih standarda i srodnih dokumenata, kao i druge poslove u vezi sa standardima i standardizacijom.

Institut za standardizaciju obavlja poslove: donosi, objavljuje, preispituje i povlači srpske standarde, u skladu sa pravilima Instituta; daje tumačenje srpskih standarda, kao i tumačenje primene srpskih standarda, na zahtev zainteresovane strane; obezbeđuje usaglašenost srpskih standarda sa međunarodnim i evropskim standardima; vodi registar donetih i povučenih srpskih standarda, u skladu sa pravilima Instituta; učestvuje u izradi i preispitivanju međunarodnih i evropskih standarda, u oblastima koje su od interesa za Republiku Srbiju; sarađuje sa međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju i nacionalnim telima za standardizaciju država potpisnica odgovarajućih sporazuma iz oblasti standardizacije; izvršava zadatke u vezi sa standardizacijom, u skladu sa obavezama iz potvrđenih međunarodnih sporazuma čiji je potpisnik Republika Srbija; obezbeđuje dostupnost javnosti donetih i povučenih srpskih standarda, publikacija, kao i standarda i publikacija odgovarajućih međunarodnih, evropskih i nacionalnih tela za standardizaciju i vrši njihovu prodaju; dostavlja obaveštenje, na zahtev organa državne uprave, o tome da li je u oblasti koja se uređuje tehničkim propisom donet odgovarajući srpski standard ili predstoji njegovo donošenje, odnosno da li postoji odgovarajući međunarodni ili evropski standard; predstavlja i zastupa interese standardizacije u Republici Srbiji u međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju i druge poslove u skladu sa zakonom.

Iz dela sredstava, koja se ostvaruju po osnovu prihoda iz budzeta, najveći deo se odnosi na rashode za zaposlene, kao i za članarine Instituta u evropskim i međunarodnim organizacijama. Osim za ove rashode, sredstva se opredeljuju najvećim delom za usluge po ugovoru u okviru ekonomske klasifikacije 423, ekonomske klasifikacije 421 za stalne troškove i u okviru ekonomske klasifikacije 462 za donacije i dotacije međunarodnim organizacijama. Ostali rashodi i izdaci finansiraju se iz namenskih prihoda, ostvarenih prodajom srpskih standarda, srodnih dokumenata i drugih publikacija, naplatom usluge koje pruža Institut i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva na aproprijaciji ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru namenjena su za: kotizacije za seminare – troškovi kotizacija predstavnika Instituta za razne stručne skupove (simpozijume, seminare i sl.); usluge štampanja publikacija – troškovi štampanja glasila i publikacija Instituta – zbirki standarda i srodnih dokumenata; troškovi objavljivanja rešenja o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenata; objavljivanje tendera i informativnih oglasa – troškovi tendera za javne nabavke i sličnih oglasa; naknade za korišćenje prava umnožavanja međunarodnih i evropskih standarda, kao i nacionalnih standarda drugih zemalja (Nemačke, Velike Britanije, Rusije i dr.), radi prodaje korisnicima u našoj zemlji (obaveza na osnovu ugovora); naknade za korišćenje prava umnožavanja međunarodnih i evropskih standarda, kao i nacionalnih standarda drugih zemalja (Nemačke, Velike Britanije, Rusije i dr.), radi prodaje korisnicima u našoj zemlji (obaveza na osnovu ugovora); angažovanja spoljnih saradnika; troškovi zaštite intelektualne svojine Instituta i međunarodnih organizacija za standardizaciju u našoj zemlji; naknade za rad članova Upravnog odbora mesečno), naknade za rad članova Nadzornog odbora (tri puta godišnje); obrazovanja i usavršavanja zaposelnih i za stručne usluge i sl.

Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi namenjena su za usluge komunikacija (internet, mobilni telefoni, pošta), energetske usluge (električna energija i grejanje), osiguranje zgrade, opreme i zaposlenih, fizičko-tehničku zaštitu zaposlenih, zgrade i imovine, usluge platnog prometa i bankarske usluge kao i druge komunalne usluge.

Predviđena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 462 – Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama, odnose se na plaćanje članarine Instituta u evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju. Institut za standardizaciju Srbije predstavlja Republiku Srbiju u evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju i u radu njihovih upravnih i izvršnih organa, tehničkih komiteta, potkomiteta i ostalih radnih tela zastupa interese privrednih subjekata, državnih organa i građana naše zemlje. Članstvo u pomenutim organizacijama podrazumeva statutarnu obavezu plaćanja godišnje članarine u rokovima koje su propisale te organizacije. Instutut plaća članarine sledećim međunarodnim organizacijama, i to: Međunarodna organizacija za standardizaciju – ISO (Ženeva), Međunarodna elektrotehnička komisija – IEC (Ženeva), Međunarodni sistem za ispitivanje usaglašenosti i sertifikaciju električne opreme – IECEE/CB (Ženeva), Evropski komitet za standardizaciju – CEN (Brisel) i Evropski komitet za standardizaciju u oblasti elektrotehnike – CENELEC (Brisel).

GLAVA 20.3 – BUDžETSKI FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM

Sredstva budzetskog fonda namenjena su za izvršenje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom Republike Srbije kao poslodavca, podsticanje zapošljavanja i profesionalnu rehabilitaciju nezaposlenih osoba sa invaliditetom, refundaciju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta, posebne oblike zapošljavanja i radnog angažovanja osoba sa invaliditetom i u druge svrhe.

Naime, članom 40. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, utvrđeno je da se preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom iz budzeta Republike Srbije odnosno iz Budzetskog fonda mesečno refundiraju sredstva na ime učešća u zaradama u visini od 50% prosečne zarade u privredi Republike Srbije prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike – po zaposlenoj osobi sa invaliditetom. Članom 41. istog zakona, preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom mogu se obezbediti i sredstva za poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta ili u druge svrhe. Članom 32. ovog zakona utvrđeno je da poslodavac koji zaposli na neodređeno vreme osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva ima pravo na subvenciju zarade za tu osobu u visini minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, u trajanju od 12 meseci, dok je članom 31. utvrđeno da poslodavac koji zaposli osobe sa invaliditetom, koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima, može da ostvari pravo na refundaciju primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta za zapošljavanje tih lica.

Prihod budzetskog fonda čine sredstva od uplate penala i sredstva od uplate na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, socijalnom preduzeću ili organizaciji, kao i sredstva iz budzeta Republike Srbije.

Na ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama sredstva su namenjena za refundaciju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta, posebne oblike zapošljavanja i radnog angažovanja osoba sa invaliditetom i u druge svrhe.

GLAVA 20.4 – USTANOVA U OBLASTI AKREDITACIJE

Akreditaciono telo Srbije je jedino u Republici Srbiji kome se Zakonom o akreditaciji poverava obavljanje poslova akreditacije. Shodno Zakonu o akreditaciji, ATS obavlja sledeće poslove: utvrđuje kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti za obavljanje poslova ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja, sertifikacije proizvoda, sertifikacije sistema meandzmenta i sertifikacije osoba; utvrđuje kompetentnost za obavljanje drugih poslova ocenjivanja usaglašenosti, u skladu sa posebnim zakonom; utvrđuje i objavljuje pravila akreditacije koja su zasnovana na odgovarajućim srpskim, međunarodnim i evropskim standardima i dokumentima međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju; vodi javni registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti; učestvuje u radu međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju; organizuje i sprovodi obuku ocenjivača u oblasti akreditacije; organizuje seminare i kurseve i vrši promociju značaja i uloge akreditacije; obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

ATS akredituje laboratorije za ispitivanje, laboratorije za etaloniranje, medicinske laboratorije, kontrolna tela, sertifikaciona tela za proizvode, sertifikaciona tela za sisteme menadzmenta i sertifikaciona tela za sertifikaciju osoba. Do sada je ATS akreditovao preko 500 tela za ocenjivanje usaglašenosti. Sve aktivne akreditacije održavaju se redovnim godišnjim nadzornim ocenjivanjima a kontinuirano pristižu i nove prijave za akreditaciju.

Članom 13. Zakona o akreditaciji regulisano je da se sredstva za rad ATS-a obezbeđuju: naplatom troškova akreditacije; iz budzeta Republike Srbije i drugih izvora, u skladu sa zakonom. Podnosioci prijave za akreditaciju i akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti, shodno pravilima akreditacije, dužni su da plaćaju odgovarajuće troškove akreditacije u skladu sa Odlukom o visini troškova akreditacije. Strukturu troškova čine: troškovi obrade prijave za otpočinjanje prve akreditacije, za proširenje obima akreditacije, troškovi obnavljanja akreditacije, troškovi preliminarne posete, troškovi ocenjivanja po dan/ocenjivaču i troškovi održavanja akreditacije (godišnja naknada).

Iznos sredstava za rad ATS-a koji se obezbeđuje u budzetu Republike Srbije određuje se na osnovu poslova koji se utvrđuju programom rada sa finansijskim planom, uzimajući u obzir planirani iznos sredstava iz sopstvenih prihoda.

U okviru ekonomske klasifikacije 421 – Stalni troškovi planirana su sredstva za pokrivanje usluga platnog prometa Uprave za trezor i Narodne banke Srbije.

U okviru ekonomske klasifikacije 422 – Troškovi putovanja, planirana su sredstva za troškove putovanja u zemlji i inostranstvu. Zakon o akreditaciji obavezuje ATS da učestvuje u radu evropskih i međunarodnih organizacija za akreditaciju, odnosno EA, ILAC i IAF. Učešće u radu u navedenim organizacijama je potrebno zbog toga što one imaju ključnu ulogu u usmeravanju razvoja delatnosti akreditacije, ali pre svega zbog mogućnosti ulaska i održavanja aranžmana o međusobnom priznavanju (MLA) u okviru tih organizacija, što je jedan od ključnih ciljeva ATS-a.

U 2012. godini planira se učešće predstavnika ATS-a u radu Generalne skupštine EA (EA GA), komiteta za MLA (EA MAC), horizontalnog komiteta (EA HC), komiteta za laboratorije (EA LC) i radnih grupa ovog Komiteta, komiteta za kontrolna tela (EA IC), komiteta za sertifikaciona tela (EA CC) i komiteta za publikacije i komunikacije (EA CPC) kao i godišnje skupštine ILAC i IAF. Sastanci svih navedenih komiteta se realizuju dva puta godišnje.

U okviru ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru planirani su rashodi koji se odnose na usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja i stručne usluge. Radi jačanja kompetentnosti stalno zaposlenih i eksterno angažovanih stručnjaka, ATS će realizovati stručno usavršavanje stalno zaposlenih i obučavanje ocenjivača i tehničkih eksperata kroz organizovanje obuka, seminara i informativnih seminara, radi sticanja znanja potrebnih za ocenjivanje organizacija za ocenjivanje usaglašenosti, odnosno radi usavršavanja i napredovanja registrovanih ocenjivača i eksperata ATS-a.

U okviru troškova informisanja planirana su sredstva za štampanje informatora ATS-a sa podacima o akreditovanim organizacijama, kao i godišnjeg izveštaja o radu, na srpskom i engleskom jeziku dva puta godišnje, izdavanje i distribucija višetipskih brošura o značaju akreditacije, akreditovanih laboratorija, kontrolnih i sertifikacionih tela na srpskom i engleskom jeziku, izrada i distribucija promotivnog materijala (posteri, panoi, flajeri i ostali štampani i elektronski materijali), izdavanje i distribucija mesečnog biltena ATS-a na srpskom i engleskom jeziku, redovno ažuriranje i osvežavanje sadržaja na stranicama veb sajta ATS-a, izrada multimedijalne prezentacije o radu ATS-a i značaju akreditacije na tri svetska jezika, saradnja sa medijima – novinama, stručnim časopisima i televizijama kroz interaktivne medijske forme, kreiranje i učešće u promotivnim kampanjama za jačanje svesti o akreditaciji (gostovanja, oglasi, novinski članci, spotovi, najave događaja, organizacija specijalnih događaja).

ATS, u obavljanju svoje redovne delatnosti, sklapa ugovore o angažovanju registrovanih ocenjivača/tehničkih eksperata na poslovima ocenjivanja za potrebe akreditacije. To su lica koja su prošla obuku odnosno kvalifikaciju, stalno zaposlena u svojim organizacijama, a koje ATS angažuje za obavljanje određenih poslova ocenjivanja prema oblastima ocenjivanja usaglašenosti (ukupno 120 oblasti i 39 oblasti sistema menadzmenta). ATS planira da u 2012. godini sklopi ugovore sa preko 200 stručnjaka (iz svake oblasti najmanje po jednog ocenjivača i jednog tehničkog eksperta). Ugovorom je određen način obračuna i plaćanja naknade ocenjivaču. Naknada se sastoji iz naknade za rad i naknade putnih troškova. Obim rashoda za stručne usluge direktno zavise od potrebe korisnika usluga ATS-a tj. od broja dana ocenjivanja na terenu. Za uslugu ocenjivanja, ATS fakturiše naknadu korisnicima usluga u skladu sa Odlukom o visini troškova akreditacije.

U okviru ekonomske klasifikacije 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama planirana su sredstva za međunarodne članarine ATS-a. Shodno Zakonu o akreditaciji, ATS zastupa interese naše zemlje u međunarodnim i evropskim organizacijama za akreditaciju i učestvuje u radu njihovih, tehničkih komiteta i potkomiteta, kao i drugih radnih tela. ATS kao pridruženi, odnosno član EA, ILAC-a  i IAF-a ima obavezu plaćanja godišnjih članarina u pomenutim organizacijama.

RAZDEO 21 – MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU

Zakonom o ministarstvima osnovano je Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku, koje obavlja poslove državne uprave u oblasti železničkog, drumskog, vodnog i vazdušnog saobraćaja koji se odnose na: uređenje i obezbeđenje saobraćajnog sistema; realizaciju projekata izgradnje saobraćajne infrastrukture, unutrašnji i međunarodni prevoz i intermodalni transport; uređenje i bezbednost tehničko-tehnološkog sistema saobraćaja; obligacione i svojinskopravne odnose; inspekcijski nadzor, strategiju razvoja saobraćaja, planove razvoja i planove vezane za organizaciju saobraćajnog sistema i organizaciju prevoza; izdavanje upotrebne dozvole za saobraćajni objekat i infrastrukturu; homologaciju vozila, opreme i delova vozila, organizovanje finansijske i tehničke kontrole, međunarodne poslove u oblasti saobraćaja; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti saobraćaja.

Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku, obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: energetski bilans Republike Srbije; naftnu i gasnu privredu; bezbedan cevovodni transport gasovitih i tečnih ugljovodonika; nuklearna energetska postrojenja čija je namena proizvodnja električne, odnosno toplotne energije, proizvodnju, korišćenje i odlaganje radioaktivnih materijala u tim objektima; preduzimanje mera radi obezbeđivanja uslova za funkcionisanje javnih preduzeća u oblastima za koje je ministarstvo obrazovano; nadzor u oblastima delokruga ministarstva, kao i dr. poslove određene zakonom.

Za finansiranje tekućih izdataka ovog ministarstva, u okviru funkcije 430 – Gorivo i energija, pored sredstava koja se opredeljuju za rashode za zaposlene, opredeljuju se sredstva za ostale tekuće izdatke u okviru sledećih ekonomskih klasifikacija, i to:

421 – Stalni troškovi, u okviru ove ekonomske klasifikacije sredstva se opredeljuju za rashode za osiguranje zaposlenih, opreme i službenih vozila, zakup imovine, plaćanje zakonske obaveze: naknade za gradsko građevinsko zemljište za objekat u ul. Kralja Milana 36;

422 – Troškovi putovanja, za ove namene opredeljuju se sredstva za dnevnice i putne troškove u zemlji i inostranstvu u okviru multilateralne i bilateralne međunarodne saradnje, a najvećim delom za potrebe saobraćajne inspekcije i ostalih zaposlenih koji po prirodi posla imaju potrebu za izlazak na teren. Za troškove putovanja u inostranstvo predviđena su sredstva za učestvovanje predstavnika Ministarstva na stručnim seminarima kao i za radionice radi usavršavanja kadrova. U okviru nove namene Sektora opšte energetike: Praćenje i sprovođenje energetsko-klimatskog paketa EU i energetske efikasnosti u okviru akcionog plana, planiraju se sredstva za prisustvovanje sastancima i putovanja u inostranstvo;

U okviru ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru, planirana su sredstva za administrativne usluge, kompjuterske usluge (održavanje računara), usluge informisanja, usluge prevođenja, stručne usluge – angažovanje stručnih lica za izradu zakona- treninzi neophodni za sprovođenje novog Zakona o energetici i Zakona o racionalnoj upotrebi energije, kao i obuka inspekcijskih službi vezana za sprovođenje ovih zakona, sredstva za izradu podzakonskih akata, izradu softvera, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih u Ministarstvu, kotizacije, stručna savetovanja i seminari, kao i za rad članova Komisije za ocenjivanje usaglašenosti, u skladu sa postojećom zakonskom regulativom;

424 – Specijalizovane usluge, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za finansiranje usluga izrade drugog dela prve i druge faze Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine, kao i za izradu Akcionog plana za obnovljive izvore energije, Programa hitnih mera za smanjivanje uticaja visokih cena nafte, Nacionalne komunikacije u oblasti održivog razvoja i dr. programi. Takođe su sa ove ekonomske klasifikacije planirana sredstva za sprovođenje Sporazuma o kreditu Svetske banke za Projekat energetske efikasnosti u Srbiji kao i za pretplatu na on-line korišćenje Reuters baze;

425 – Tekuće popravke i održavanje, u okviru koje se opredeljuju sredstva za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata, a najvećim delom za održavanje opreme za saobraćaj i kompjuterske opreme kao i osnovnih sredstava kojima raspolaže Ministarstvo i ne vode se preko Uprave za zajedničke poslove;

426 – Materijal, u okviru koje se opredeljuju sredstva za administrativni materijal, nabavku standarda za potrebe izrade podzakonskih akata u oblasti Nafte i gasa, elektroenergetike i opšte energetike, nabavku i odeće i obuće za inspektore, vozače i zaposlene koji rade na računarima (u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe), publikacije, časopise, glasila, stručnu literaturu za zaposlene, materijal za obrazovanje i kulturu, materijal za saobraćaj;

451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za realizaciju Programa „Rehabilitacija daljinskog sistema grejanja u Srbiji – faza IV“, u skladu sa obavezama preuzetih po Sporazumu o preuzimanju, smanjivanju i reprogramiranju spoljnog duga, potpisanog 15. marta 2002. godine između nemačke finansijske organizacije KFW i Vlade Republike Srbije;

462 – Dotacije međunarodnim organizacijama, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za izmirivanje obaveza po osnovu članstva u Međunarodnoj agenciji za obnovljivu energiju (IRENA), za učešće Republike Srbije u finansiranju budzeta Energetske Zajednice (0,7%), kao i za članarinu Republike Srbije za Svetski energetski Savet (WEC);

Za finansiranje rashoda u okviru ekonomskih klasifikacija 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova i 482 – Porezi, obavezne takse i kazne, opredeljuju se sredstva za potrebe registracije vozila, obavezne takse i novčane kazne;

U okviru ekonomske klasifikacije 511 – Zgrade i građevinski objekti, opredeljuju se sredstva za finansiranje izvođenja molerskih, električarskih i vodoinstalaterskih radova za potrebe adaptacije telefonske centrale u serversku sobu, zbog neadekvatnih postojećih uslova za servere u poslovnoj zgradi Ministarstva u ul. Kralja Milana 36;

U okviru ekonomske klasifikacije 512 – Mašine i oprema, opredeljuju se sredstva za kupovinu administrativne opreme (računarska, fotografska i elektronska oprema, štampači, mreže), za postojeći i novi broj zaposlenih, kao i nabavku klimatizovanih uređaja;

Ukupna sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 515 – Nematerijalna imovina opredeljuju se za nabavku softvera za poboljšanje poslovanja i vođenje računovodstva;

551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za finansiranje sledećih projekata:

Razvodni gasovod RG 08-17 Paljevsko polje – Kosjerić i GMRS „Kosjerić“ i izgradnja distributivne mreže u Kosjeriću;

Razvodni gasovod RG 08-19 Užice – Čajetina –Zlatibor i GMRS „Zlatibor“

Razvodni gasovod Užice

Razvodni gasovod RG 08-16 Požega – Arilje i GMRS „Arilje“

Razvodni gasovod Požega – Arilje – Ivanjica – Golija – II faza

Za finansiranje tekućih izdataka ovog ministarstva, u okviru funkcije 450 – Transport, pored sredstava koja se opredeljuju za rashode za zaposlene, opredeljuju se sredstva za ostale tekuće izdatke u okviru sledećih ekonomskih klasifikacija, i to:

421 – Stalni troškovi, u okviru ove ekonomske klasifikacije sredstva se opredeljuju za rashode za energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacija, osiguranje vozila, zakup imovine, naknada za gradsko građevinsko zemljište, poslovnog prostora i opreme;

422 – Troškovi putovanja, za ove namene opredeljuju se sredstva za dnevnice i putne troškove u zemlji i inostranstvu, a najvećim delom za potrebe saobraćajne inspekcije i ostalih zaposlenih koji po prirodi posla imaju potrebu za izlazak na teren. Za troškove putovanja u inostranstvo predviđena su sredstva za učestvovanje predstavnika Ministarstva na međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima (Dunavska komisija, Savska komisja, OTIF, ITF, UNECE);

423 – Usluge po ugovoru, za ove namene sredstva se delom opredeljuju iz budzetskih sredstava, a najvećim delom iz sopstvenih prihoda i namenjena su za administrativne usluge (usluge prevođenja), kompjuterske usluge (održavanje računara), usluge informisanja, stručne usluge – angažovanje stručnih lica za izradu zakona – treninzi neophodni za sprovođenje novog Zakona o bezbednosti saobraćaja i Zakona o prevozu opasnih materija, kao i obuka inspekcijskih službi vezana za sprovođenje ovih zakona, sredstva za izradu podzakonskih akata, izradu softvera, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih u Ministarstvu, kotizacije, stručna savetovanja i seminari. U okviru ove ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva za učešće u radu Dunavske komisije, Međunarodne pomorske organizacije IMO, Radne zajednice podunavskih zemalja, UNECE, konferencija koje se odnose na Koridor VII, kao i izrada Strategije razvoja tercijerne mreže aerodroma;

424 – Specijalizovane usluge, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za finansiranje menadzmentskog konsaltinga – izbor savetnika koji će pružati stručnu pomoć u realizaciji strategije kojom su utvrđene polazne osnove za formiranje novog privrednog društva New Co, naknada za uspešno obavljeni posao i ostale specijalizovane usluge. Deo sredstava sa ove ekonomske klasifikacije planiran je za izradu Strategije razvoja tercijerne mreže aerodroma;

425 – Tekuće popravke i održavanje, u okviru koje se opredeljuju sredstva za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata, a najvećim delom za održavanje opreme za saobraćaj i kompjuterske opreme, kao i osnovnih sredstava kojima raspolaže Ministarstvo i ne vode se preko Uprave za zajedničke poslove;

426 – Materijal, u okviru koje se opredeljuju sredstva za administrativni materijal, izmirivanje obaveza prema Zavodu za izradu novčanica – obrazaca dozvola i sertifikata, publikacije, časopise, glasila, stručnu literaturu za zaposlene, materijal za obrazovanje i kulturu, materijal za saobraćaj, ugostiteljstvo, kao i službenu odeću i obuću za inspektore, vozače i zaposlene koji rade na računarima (u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe);

451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u okviru koje se opredeljuju sredstva za tekuće subvencije za Javno preduzeće „Železnice Srbije“, i to za finansiranje dela tekuće reprodukcije, a što se prvenstveno odnosi na zarade zaposlenih, kao i za finansiranje javnog prevoza-OJP, Agencije za upravljanje lukama i JP „Putevi Srbije“.

Visina potrebnih sredstava za finansiranje JP „Železnice Srbije“ u 2012. godini namenjena je za isplatu zarada zaposlenima.

Proces smanjenja broja zaposlenih u ovom javnom preduzeću započeo je krajem 2001. godine sa ciljem da se uspostavi odgovarajuća struktura i broj zaposlenih, a prema potrebama poslovnog sistema. Realizacijom kredita Evropske banke za obnovu i razvoj i iz budzetskih sredstava i na druge načine (prirodni odliv, otkazi, fluktuacija zaposlenih) broj zaposlenih značajno je smanjen.

Postojeći propisi Evropske unije (Uredba 1191/69, odnosno Uredba 1370/2007) predviđaju da nadležni državni organi ugovaraju obavezu javnog prevoza i troškove koji nastaju prilikom pružanja usluge prevoza, uz određen profit se pokriva kroz mehanizam finansiranja obaveze javnog prevoza.

Sredstva planirana za Agenciju za upravljanje lukama, potrebna su za početak rada Agencije, dok će se Agencija kasnije finansirati u skladu sa članom 228. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama i to iz sredstava lučkih i pristaniških taksi, poklona (donacija), priloga pokrovitelja, budzeta Republike Srbije i dr. prihoda koje ostvari prema zakonu.

Planiranim izmenama Zakona o javnim putevima 20% akciza na derivate nafte i tečnog naftnog gasa postaće prihod budzeta Republike Srbije, a ne prihod JP Putevi Srbije, i u skladu sa tim, za održavanje javnih puteva, planiraju se sredstva iz budzeta Republike Srbije u iznosu od 10% navedenih akciza;

462 – Dotacije međunarodnim organizacijama, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za izmirivanje obaveza po osnovu članstva u Međunarodnim organizacijama, telima i programima, a koje su u nadležnosti Ministarstva za infrastrukturu. Ovo se pre svega odnosi na:

– članstvo u IMO – Međunarodnoj pomorskoj organizaciji;

– članstvo u Međuvladinoj organizaciji za međunarodne prevoze železnicom (OTIF);

– članstvo Republike Srbije u Sporazumu o fondacijskoj saradnji „Transevropska železnica“ Ekonomske komisije UN za Evropu – TER Projekat;

– članstvo za učešće u SEETO -Transportnoj opservatoriji za Jugoistočnu Evropu, na osnovu Odluke Vlade broj: 037-7021/2005 od 3. novembra 2005. godine kojom je prihvaćen Sporazum o osnivanju i radu SEETO, koji se odnosi na sve vidove saobraćaja, a na osnovu Memoranduma o razumevanju za razvoj osnovne regionalne transportne mreže Jugoistočne Evrope, potpisanog 11. juna 2004. godine;

– članstvo u Međuvladinoj organizaciji Međunarodnog transportnog foruma;

– članstvo u Međuvladinoj organizaciji civilnog vazduhoplovstva;

– članstvo u Evropskoj konferenciji civilnog vazduhoplovstva;

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, opredeljuju se za teritoriju AP Vojvodina na osnovu Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP;

Za finansiranje rashoda u okviru ekonomskih klasifikacija 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova i 482 – Porezi, obavezne takse i kazne, opredeljuju se sredstva za potrebe registracije vozila, obavezne takse i novčane kazne;

U okviru ekonomske klasifikacije 511 – Zgrade i građevinski objekti, opredeljuju se sredstva za finansiranje sanacije i rehabilitacije područja zahvaćenih klizištima i drugim elementarnim nepogodama na teritoriji Republike Srbije. U okviru ove ekonomske klasifikacije sredstva se opredeljuju, između ostalog, i za:

– ruski kredit – za železničku infrastrukturu;

– za učešće Ministarstva po kreditu razvojne banke Saveta Evrope (CEB);

– za izgradnju stambenih objekata, autoputeva, mostova, nadvožnjaka, pruga, vodovoda, kao i za izgradnju otvorenih sportskih terena, rekreacionih objekata i ustanova kulture i kapitalno održavanje istih;

– projektno planiranje i razvoj tercijelne mreže aerodroma;

– za projekte po kojima Ministarstvo ima ugovorne obaveze i započete projekte u 2010. godini koji nisu u potpunosti izfinansirani u 2011. godini;

– za nastavak radova na podizanju nivoa osiguranja i građevinskog uređenja putnih prelaza i za ostale započete projekte, što se uglavnom odnosi na JP „Železnice Srbije“;

– za glavni projekat i postavljanje prototipa za rečni informacioni sistem na Savi;

– za radove na rekonstrukciji zgrade Lučke kapetanije u Smederevu u skladu sa glavnim projektom;

– za izradu projekta vezanog za formiranje baze podataka upisnika brodova i dr. plovila, upisnika brodskih knjižica i izdavanje sertifikata upravljanja čamaca i plovidbenih dozvola za čamce, kao i vođenje evidencije o izdavanju ovlašćenja za unutrašnju i pomorsku plovidbu, praćenje i analizu obima prolaza-plovidbe u vodnom transportu i nabavku servera;

U okviru ekonomske klasifikacije 512 – Mašine i oprema, opredeljuju se sredstva za nabavku automobila za potrebe zaposlenih čija je delatnost vezana za poslove koji se obavljaju na terenu, za nabavku radiostanica za lučke kapetanije i za nabavku administrativne opreme;

551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za finansiranje sledećih projekata:

za izgradnju Koridora 10 – Horgoš – Novi Sad, kao najznačajniji drumski i železnički pravac na teritoriji Republike Srbije;

Koridor 10 kao najkraća drumska veza između Evrope i Azije, a koja vodi preko Republike Srbije, jedan je od prioritetnijih projekata za nacionalni, regionalni i privredni razvoj koji će direktno uticati na privlačenje stranih investitora i smanjenje broja nezaposlenih.

Sredstva za finansiranje Koridora 10 obezbeđuju se iz sredstava Nacionalnog investicionog plana, kao i iz kredita Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke.

U 2012. godini sredstva se opredeljuju za preostali neisplaćeni iznos, i to za radove i nadzor, a po osnovu Ugovora o građenju – izvođenje radova na izgradnji leve trake autoputa E -75 od graničnog prelaza „Horgoš“ do Novog Sada i deonice graničnog prelaza „Kelebija“ do petlje „Subotica Jug“;

Za izgradnju Autoputa Beograd – Južni Jadran po osnovu Ugovora o građenju – izvođenje radova na izgradnji Autoputa Beograd – Južni Jadran, deonica Ub – Lajkovac i to za neizmirena plaćanja;

– za izgradnju tunela Straževica, po osnovu Ugovora o izvođenju preostalih radova, kao i za usluge stručno-tehničkog nadzora;

– za rekonstrukciju i izgradnju pruge do nove luke Smederevo na Dunavu, za rekonstukciju postojeće i izgradnju nove javne železničke, građevinske, elektrotehničke i arhitektonske infrastrukture kojom će se povezati postojeća železnička pruga Smederevo-Radinac-Mala Krsna sa kompleksom novih robnih luka na desnoj obali Dunava u industrijskoj zoni grada Smedereva. Time bi se omogućilo premeštanje železničke infrastrukture za teretni i putnički saobraćaj iz urbanog centra grada na nove lokacije na području Smedereva;

– za izradu planske i tehničke dokumentacije za ruski kredit za izgradnju pruge Valjevo-Loznica.

GLAVA 21.1 – UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA

ZA PLOVIDBU

Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama osnovana je Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva za infrastrukturu i energetiku Republike Srbije. Uprava vrši tehnički nadzor i obavlja stručne i tehničke poslove u oblasti utvrđivanja sposobnosti brodova za plovidbu, poslove priznavanja proizvođača, ispitnih institucija, menadzmenta kvalitetom, razvojem i upravljanjem rizicima, ekspertiza šteta i udesa brodova, vođenja registra brodova i registra priznatih proizvođača i ispitnih institucija, i druge poslove iz delokruga Uprave.

U okviru opredeljenih sredstava za finansiranje redovne delatnosti Uprave, pored sredstava koja se opredeljuju za rashode za zaposlene, planiraju se sredstva i na ekonomskim klasifikacijama:

421 – Stalni troškovi, koja se opredeljuju za energetske, komunalne usluge i usluge komunikacije, osiguranje zaposlenih, imovine i opreme, zakup poslovnog prostora i lizing vozila;

U okviru ekonomske klasifikacije 422 – Troškovi putovanja, opredeljuju se sredstva za troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu radi obavljanja nadzora nad ispravnošću i sposobnošću brodova za plovidbu, kao i za troškove učestvovanja u radu međunarodnih organizacija;

Najveći iznos sredstava opredeljuje se u okviru ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru. Sredstva na ovoj ekonomskoj klasifikaciji namenjena su za računovodstvene usluge, stručna usavršavanja i savetovanja, obuke stručnih lica za proverivače prema zahtevima standarda (ISO, OHSAS), usluge reklame i propagande, reprezentacije, naknade članovima komisija i radnih tela koja učestvuju u izradi podzakonskih akata i ostale opšte usluge;

U okviru ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, opredeljena su sredstva za medicinsko-zdravstvene usluge radi prevencije obolevanja i dr. specijalizovane usluge vezane za prethodno navedene stručne obuke za sertifikaciju i akreditaciju;

425 – Tekuće popravke i održavanje, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljena su sredstva za tekuće održavanje poslovnog prostora i dotrajalih instalacija, održavanje službenih automobila kao i računarske, elektronske i opreme za komunikaciju;

426 – Materijal, sredstva sa ove ekonomske klasifikacije se opredeljuju za troškove goriva, maziva i rezervnih delova za službene automobile, za propisanu HTZ opremu, registarskih tablica za potpisnice, stručnu literaturu, kancelarijski materijal i inventar kao i za sredstva za održavanje higijene poslovnog prostora;

462 – Dotacije međunarodnim organizacijama, u okviru koje su planirana sredstva za godišnju članarinu međunarodnim organizacijama;

482 – Porezi, obavezne takse i kazne, kojom su planirana sredstva za troškove registracije vozila i sudske takse;

483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova, u okviru koje se planiraju sredstva za kazne i penale po rešenju sudova;

512 – Mašine i oprema, u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za nabavku računarske i kancelarijske opreme – nameštaja, klima uređaja, elektronskih i mernih instrumenata kao i opreme za saobraćaj.

Osim budzetskih sredstava, Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu ostvaruje sredstva i iz drugih izvora, prevashodno iz sopstvenih prihoda, kao i neraspoređenih i neutrošenih sopstvenih sredstava od naplate naknada za izvršeni nadzor tokom 2011. godine i od naplate naknada za nadzor nad brodovima tokom 2012. godine.

GLAVA 21.2 – UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA

Zakonom o transportu opasnog tereta osnovana je Uprava za transport opasnog tereta, sa svojstvom pravnog lica, kao organ uprave u sastavu Ministarstva za infrastrukturu i energetiku nadležnog za poslove saobraćaja, za obavljanje izvršnih i sa njima povezanih inspekcijskih i stručnih poslova u oblasti transporta opasnog tereta, za čiji rad se sredstva obezbeđuju u budzetu Republike Srbije.

U okviru opredeljenih sredstava za finansiranje redovne delatnosti Uprave, pored sredstava koja se opredeljuju za rashode za zaposlene, opredeljuju se i sredstva za ostale tekuće izdatke, u okviru sledećih ekonomskih klasifikacija, i to:

421 – Stalni troškovi, za finansiranje rashoda za energetske usluge (struja, grejanje), komunalne usluge, usluge komunikacije (fiksni, mobilni telefoni, internet), troškove osiguranja i ostale troškove, čije je obezbeđivanje neophodno za redovnu delatnost Uprave;

422 – Troškovi putovanja, u okviru koje se opredeljuju sredstva za troškove službenh putovanja u zemlji i inostranstvu;

423 – Usluge po ugovoru, sredstva ove ekonomske klasifikacije namenjena su za administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale opšte usluge.

Takođe, sredstva za finansiranje ovog budzetskog korisnika opredeljuju se i u okviru ekonomskih klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge, 425 – Tekuće popravke i održavanje, 426 – Materijal, za nabavku administrativnog materijala, materijala za saobraćaj i materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih; 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama, sredstva za otvaranje ove ekonomske klasifikacije, 482 – Porezi, obavezne takse i kazne, 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova i za nabavku osnovnih sredstava u okviru ekonomske klasifikacije 512 – Mašine i oprema (nabavka administrativne opreme, opreme za saobraćaj i računarske opreme).

RAZDEO 22 – MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Ministarstvo rada i socijalne politike, obrazovano Zakonom o ministarstvima, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima; zarade i ostala primanja iz radnog odnosa i plate u javnom sektoru izuzev u državnim organima; bezbednost i zdravlje na radu; inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, sindikalno organizovanje; štrajk; ostvarivanje prava iz radnog odnosa radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu; zaštitu građana zaposlenih u inostranstvu; saradnju s međunarodnim organizacijama u oblasti rada i zapošljavanja; međunarodne konvencije u oblasti rada, bezbednosti i zdravlja na radu i socijalnog osiguranja u oblasti zapošljavanja; ravnopravnost polova; sistem socijalne zaštite; sistem porodičnopravne zaštite; brak; planiranje porodice, porodicu i decu; sistem penzijskog i invalidskog osiguranja; socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika; učestvovanje u pripremi, zaključivanju i primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; boračko-invalidsku zaštitu, zaštitu civilnih invalida rata i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi; negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije; zaštitu spomenika i spomen-obeležja oslobodilačkih ratova Srbije, vojnih grobova i grobalja boraca, u zemlji i inostranstvu; boračko-invalidske i invalidske organizacije i udruženja, kao i druge poslove određene zakonom.

Osim sredstava namenjenih za tekuće izdatke u okviru ovog razdela predviđena su i sredstva u oblasti unapređenja boračko-invalidske, dečije i socijalne zaštite.

Sredstva planirana u okviru funkcije 10 – Bolest i invalidnost, namenjena su za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta. Isplata se vrši za oko 47.000 korisnika (navedeni korisnici koriste ukupno 57.000 prava) i to iz oblasti boračko-invalidske zaštite (borci, ratni i mirnodopski vojni invalidi, u zavisnosti od načina nastanka rane, povrede), civilni invalidi rata i članovi njihovih porodica. Sredstva za isplatu ovih prava utvrđenih Zakonom o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica i Zakonom o pravima civilnih invalida planirana su na aproprijaciji 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta.

Osnovni parametar za određivanje iznosa prava je prosečna zarada u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa, iz meseca koji prethodi isplati. To podrazumeva da se ova primanja mesečno usklađuju sa kretanjem (rast ili pad) te zarade.

U zavisnosti od težine invaliditeta, mesečna primanja se određuju u procentu, tako da je za invalide I grupe, osnov za isplatu prosečna zarada uvećana za 80%, a sve ostale grupe se određuju u procentu od tako određenog osnova.

Lična invalidnina, porodična invalidnina i uvećana porodična invalidnina, dodatak za negu i pomoć i ortopedski dodatak određuju se u mesečnim iznosima. Osnov za određivanje mesečnih iznosa ovih primanja je iznos prosečne neto zarade u Republici Srbiji iz prethodnog meseca, uvećan za 80%.

Korisnik može istovremeno ostvariti više prava, u zavisnosti od zakonskih uslova za njihovo ostvarivanje.

Ministarstvo rada i socijalne politike je donelo propis o konačnom usklađivanju prava (mesečna novčana primanja, dodatka za negu i novčane naknade za vreme profesionalne rehabilitacije) počev od 01. aprila 2006. godine do 31. decembra 2009. godine sa porastom i padom prosečne neto zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, obzirom da u navedenim prethodnim godinama nije vršeno usklađivanje, jer se očekivalo da će biti usvojen novi Zakon o boračko invalidskoj zaštiti, čiji je nacrt urađen još 2006. godine.

Odredbom člana 53. st. 4. i 5. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova porodica iz 1989. i 2004. godine propisano je da se početkom svake naredne godine vrši konačno usklađivanje mesečnog novčanog primanja, dodatka za negu i novčane naknade za vreme profesionalne rehabilitacije u skladu sa porastom prosečne zarade u prethodnoj godini. Razlika između iznosa primanja po njihovom konačnom usklađivanju i isplaćenih akontativnih iznosa isplaćuje se za celu prethodnu godinu. Tokom 2011. godine vršila se isplata po konačnom usklađivanju za period 2006-2009. godine, a ostatak za period 2006-2009, kao i isplata po konačnom usklađivanju za 2010. godinu će se vršiti tokom 2012. godine.

Na aproprijaciji 421 – Stalni troškovi, planirana su sredstva za usluge dostave invalidnina preko Poštanske štedionice. Iznos koji se uplaćuje Poštanskoj štedionici na osnovu ispostavljenih faktura (prema Ugovoru broj 401-00-604/2009-05 od 19.06.2009. godine, član 4. i Aneksom 4. Ugovora br. 120/01-108/2010-05 od 7. 11. 2011. godine) zavisi od iznosa pojedinačnih prava, koji se prenosi krajnjim korisnicima, a prema cenovniku naknada za usluge JP PTT saobraćaja «Srbija» (0,7% i 2,5%).

Na aproprijaciji 423 – Usluge po ugovoru, planirana su sredstva za doradu i održavanje softvera kao i za isplatu naknada članovima lekarskih komisija. Na osnovu već kupljenog prava za korišćenje softvera preko preduzeća E INFO iz Republike Srpske, tokom 2012. i 2013. godine sprovešće se postupak konačnog formiranja matične baze podataka korisnika boračko-invalidske zaštite. Uvođenje ovakvog sistema stvorilo je osnov za otklanjanje sistemskih grešaka u ostvarivanju prava i mogućnost bolje finansijske kontrole, s obzirom da sistem predviđa centralizovanu isplatu prava koja u ovom trenutku ne postoji – a koja planira da se upostavi od 2013. godine. Zbog toga je neophodno i u 2012. godini konstantno dorađivanje, prilagođavanje i održavanje programa potrebama Sektora za boračko invalidsku zaštitu, koje predstavnici ino preduzeća obavljaju sa zaposlenima u Sektoru na osnovu Ugovora broj 404-02-94/2010-11 od 04.10.2010. godine, koji je zaključen sa preduzećem E INFO iz Banja Luke. Mesečna obaveza ministarstva za ove namene tokom 48 meseci (4 godine) iznosi 4.095 EUR tj. oko 440.000 dinara, što na godišnjem nivou iznosi oko 5.200.000 dinara.

U okviru ove funkcije, na aproprijaciji 424 – Specijalizovane usluge, planirana su i sredstva za finansiranje obeležavanja značajnih datuma srpske istorije u zemlji i inostranstvu, održavanje srpskih vojnih grobalja u inostranstvu preko ambasada Srbije, rekonstrukcija i sanacije vojnih memorijala u zemlji i inostranstvu.

Na aproprijaciji 481 – Dotacije nevladinim organizacijama planirana su sredstva za programske aktivnosti boračko-invalidskih udruženja. Radi se o organizacijama sa različitim programima, interesovanjima i aktivnostima vezanim za kategorije boraca – veterana, ratnih vojnih invalida, odnosno njihovih porodica, kao i poštovalaca srpskih tradicija. Sredstva iz budzeta RS se odobravaju namenski – u skladu sa unapred ponuđenim i odobrenim programskim aktivnostima putem konkursa, koji se sprovodi u zadnjem kvartalu tekuće godine za iduću godinu.

Na aproprijaciji 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova, planirana su sredstva za prinudnu naplatu koja se odnosi na tužbe o parničnom postupku za izmirenje duga SRJ, za isplate osnovnih prava u iznosu razlike zakonom propisanog iznosa i isplaćenog iznosa. Dug je preuzela Republika Srbija prenošenjem savezne materije na republički nivo. Osim navedenog, prinudna naplata podrazumeva i isplatu duga Republike Srbije u iznosu razlike iznosa utvrđenih propisom i isplaćenih iznosa za dopunske lične invalidnine, dopunske porodične invalidnine i MNP (mesečno novčano primanje) za vreme trajanja nezaposlenosti.

Na ekonomskoj klasifikaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti planirana su sredstva za isplatu po Okončanoj situaciji za objekat u Sremskoj Mitrovici – lokacija Laćarak. Avans je dat 2007. godine a radovi su okončani jula 2011. godine i izvršena je primopredaja objekta.

Sredstva u okviru funkcije 40 – Porodica i deca, obuhvataju sredstva za ostvarivanje prava za finansijsku podršku porodici sa decom i to: naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva koju ostvaruju zaposleni kod pravnih i fizičkih lica i lica koja samostalno obavljaju delatnost, (planira se oko 36.0000 porodilja u 2012. godini). Naknada zarade se utvrđuje u visini prosečne osnovne zarade zaposlenog za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva.

Roditeljski dodatak ostvaruje majka za svoje prvo, drugo, treće i četvrto dete. Roditeljski dodatak za svu prvorođenu decu od 1. januara 2006. godine isplaćuje se jednokratno. Roditeljski dodatak za drugo, treće i četvrto dete isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate za svu novorođenu decu od 1. januara 2006. godine.

Roditeljski dodatak (u novembru 2011. godine) primilo je 63.116 dece i to :

– za prvo dete – jednokratna isplata 31.782 dinara

– za drugo dete isplata u 24 rate; iznos 124.279 dinara (mesečno 5.178 dinara)

– za treće dete, iznos 223.693 dinara (mesečno 9.320 dinara )

– za četvrto dete, iznos 298.255 dinara (mesečno 12.427 dinara)

Visina roditeljskog dodatka utvrđuje se na dan rođenja deteta, a rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava je šest meseci od dana rođenja deteta.

Ovo pravo se usklađuje polugodišnje, u aprilu i oktobru, sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, prema zvaničnim statističkim podacima.

Dečiji dodatak pripada za prvo, drugo, treće i četvrto dete u zavisnosti od materijalnog položaja porodice a u novembru 2011. primilo je 404.227 deteta. Pravo pripada deci najduže do 19 godina života, ako su na redovnom školovanju.

Za decu bez roditeljskog staranja, hranitelje, staratelje i roditelje dece ometene u razvoju iznosi dečjeg dodatka uvećavaju se za 30%.

Iznosi dečijeg dodatka usklađuju se polugodišnje, u aprilu i oktobru, sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci.

Procenjuje se da će ovo pravo u 2012. godini koristiti oko 400.000 korisnika.

Planirane su i naknade troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja i za decu ometenu u razvoju (oko 300 dece) .

U okviru aproprijacije 423 – Usluge po ugovoru, planirana su sredstva za održavanje aplikativnog softvera za dečiji i roditeljski dodatak i usluge štampanja obrazaca za dečiji i roditeljski dodatak.

Porodičnim zakonom utvrđene su nadležnosti Ministarstva u oblasti porodično-pravne zaštite, odnosa roditelja i dece, usvojenja i starateljstva i planiranja porodice, tako da se pri planiranju sredstava za ove namene imalo u vidu donošenje novog zakona o dečijem ombudsmanu, koji je u skupštinskoj proceduri („Zaštitnik dečijih prava“).

U okviru aproprijacije 481- Dotacije nevladinim organizacijama, planirana su sredstva za obaveze preuzete kroz memorandume o saradnji na određenim projektima, kao participacija države u realizaciji projektnih aktivnosti (podrška razvoju usluga na lokalnom nivou u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju), podrška manifestaciji „Radost Evrope“, dotacije Crvenom krstu za pomoć siromašnoj deci i za paketiće za novorođenu decu, dotacije sportskim omladinskim organizacijama, paketići za decu romske nacionalnosti i slično.

Zakonom o društvenoj brizi o deci članom 75. predviđeno je da se naplaćena sredstva za vreme trajanja „Dečije nedelje“ uplaćuju u budzet Republike Srbije, a nadležno ministarstvo za društvenu brigu o deci ih raspoređuje organizatorima manifestacija posvećenih deci, u skladu sa Uredbom i Programom aktivnosti. Od ukupno naplaćenih prihoda 40% planira se za organizaciju programa i štampanja doplatnih markica, a 60% se ustupa organizatorima na opštinskom-gradskom nivou.

U iznos planiranih sredstava uključena su i sredstva za Program Integracije žrtava trgovine ljudima. Radi koordinacije zaštite žrtava trgovine ljudima, uz podršku Misije OEBS-a, Ministarstvo je osnovalo Službu za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima. Ova Služba predstavlja centralno operativno telo nacionalnog mehanizma za borbu protiv trgovine ljudima i zaštitu žrtava do završetka njihovog oporavka, a u cilju obezbeđivanja njihovog svedočenja protiv trgovaca ljudima, i time efikasnijeg prekidanja mreže ovog vida organizovanog kriminala.

Sredstva planirana u okviru funkcije 70 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, namenjena su za isplatu zakonom utvrđenih prava u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Od ukupno potrebnih sredstava za redovno finansiranje prava iz oblasti socijalne zaštite potrebno je obezbediti sredstva za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, za plate i socijalne doprinose u ustanovama socijalne zaštite (domovi i centri), kao i ostala davanja zaposlenima.

U okviru aproprijacije 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta planirana su sredstva za:

1. naknade iz budzeta za decu i porodicu – materijalno obezbeđenje; prosečan broj porodica prema podacima na osnovu izvršenih isplata u periodu januar-`novembar 2011. godine, ovo pravo je ostvarilo 73.919 porodica, odnosno 188.002 pojedinca u tim porodicama. Zakon koji je stupio na snagu u aprilu mesecu 2011. godine omogućava ostvarivanje ovog prava po povoljnijim uslovima od prethodnog zakona tako da se u narednom periodu kako po osnovu mogućnosti koje daje zakon tako i zbog ekonomske situacije u zemlji očekuje porast broja korisnika.

Novčana socijalna pomoć usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu statističkih podataka, dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra (član 93. i član 94. Zakona).

2. naknade iz budzeta u slučaju invalidnosti i to za :

– isplatu prava za oko 53.000 korisnika koji primaju dodatak za negu i pomoć drugog lica u slučaju bolesti i invalidnosti. Dodatak za pomoć i negu drugog lica i iznos uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu statističkih podataka, dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra (član 93. i član 94. Zakona).

– pomoć za osposobljavanje za rad za oko 500 korisnika ovog prava.

3. naknade iz budzeta za decu i porodicu – porodični smeštaj; na ovoj poziciji planirana su sredstva za naknadu za izdržavanje oko 5.700 korisnika u hraniteljskim porodicama. Mesečni iznos naknade za izdržavanje deteta za novembar 2011. godine je 20.325 dinara. Pored navedenog iznosa hraniteljima se obezbeđuju i sredstva za nabavku udzbenika, ekskurzije, rekreativne nastave, mature, kao i sredstva za lične potrebe dece (dzeparac) i njihov prevoz ako dete pohađa školu van mesta prebivališta. Mesečna naknada za izdržavanje odraslog lica je 15.635 dinara.

4. posebnu novčanu naknadu u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja u visini najniže penzije u osiguranju zaposlenih za jednog od roditelja koji najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica kad navrši opšti starosni uslov za ostvarivanje penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ako nije ostvario pravo na penziju.

5. naknade iz budzeta za stanovanje i život namenjena su za isplate troškova:

– po osnovu programa rada centrima za socijalni rad, za 2.643 zaposlenih

– po osnovu usluga socijalnog rada ustanovama za smeštaj korisnika, za 992 zaposlena, a prema podacima iz oktobra meseca 2011. godine,

– po osnovu učešća budzeta RS u troškovima smeštaja oko 13.500 korisnika u ustanovama za smeštaj u oktobru mesecu 2011. godine i

– po osnovu smeštaja u ustanove van mreže ustanova socijalne zaštite.

6. vrše se plaćanja po osnovu Pravilnika o socijalnoj pomoći za lica koja traže, odnosno kojima je odobren azil.

U okviru aproprijacije 421- Stalni troškovi, potrebno je obezbediti troškove dostave prava na dodatak za negu i pomoć. Za isplatu materijalnog obezbeđenja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju čija se prava realizuju putem namenskih tekućih računa predviđeni su troškovi u visini 0,7% od ukupnog iznosa prenetih sredstava, a za dodatak za negu i pomoć koji se realizuje dostavom na kućnu adresu troškovi su ugovoreni prema važećem cenovniku koji primenjuje JP PTT Srbija, a koji je trenutno 2,5% na vrednost isplate.

U okviru aproprijacije 423 – Usluge po ugovoru, vrši se isplata naknada za rad hranitelja i za rad pod ugovorom o dopunskom radu.

Naknade za rad hranitenja su pravo iz socijalne zaštite po osnovu smeštaja korisnika na porodični smeštaj. Deinstitucionalizacija u oblasti socijalne zaštite predviđena je kao jedan od reformskih ciljeva Strategije razvoja socijalne zaštite koju je Vlada usvojila 01.12.2005. godine, a njeno sprovođenje dovelo je do znatnog povećanja broja lica u hraniteljskim porodicama u 2011. godini.

Naknada za rad hranitelja obuhvata: neto iznos naknade i doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje. Prema podacima za oktobar mesec 2011. godine 5.929 lica je smešteno u 3.977. hraniteljskih porodica. Naknada za rad je isplaćena za 4.972 lice, s tim što se pravo na ovu naknadu po Zakonu ne ostvaruje za smeštaj u srodničku porodicu, a na smeštaju kod istog hranitelja može biti više od jednog lica. Mesečna naknada za rad hranitelja po cenovniku za novembar mesec 2011. godine u neto iznosu iznosi: ako je na smeštaju jedno dete 12.598,00 dinara, a ako je dvoje i više dece 7.753,00 dinara po detetu, a za smeštaj odraslog ili starog lica 7.753, dinara po licu. Ukupni troškovi za naknadu hraniteljima obuhvataju pored neto naknade i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, a u slučaju da hranitelj nije po nekom drugom osnovu zdravstveno osiguran plaća se i doprinios za zdravstveno osiguranje.

Takođe, u Republici postoji nekoliko centara za socijalni rad koji ne mogu da zaposle pojedine stručne radnike jer ih nema na evidenciji službe za zapošljavanje pa je neophodno da ugovorom o dopunskom radu angažuju stručne radnike iz drugih ustanova.

U okviru aproprijacije 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, planirana su sredstva koja će se transferisati najsiromašnijim opštinama za unapređenje socijalne zaštite u lokalnim samoupravama.

U okviru aproprijacije 511 – Zgrade i građevinski objekti, planirana su sredstva za investiciona ulaganja u centrima za socijalni rad i za ustanove za smeštaj korisnika jer već duži period postoji potreba za proširenjem kapaciteta.

Takođe, jedan deo sredstava koji se ostvaruje po Zakonu o igrama na sreću biće utrošen za investiciona ulaganja.

Sredstva planirana u okviru funkcija 90 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, proizilaze iz rashoda, neophodnih za obavljanje aktivnosti, koje su Zakonom o ministarstvima određene kao nadležnost Ministarstva rada i socijalne politike.

U okviru aproprijacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, potrebno je obezbediti sredstva, i to:

– u skladu sa Predlogom finansijskog plana Repubičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, za osiguranike poljoprivrednih delatnosti 14,0 mlrd. dinara (od kog iznosa je za pokriće razlike najniže penzije – razlika između najnižeg iznosa penzije utvrđenog primenom člana 76. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene, potrebno je obezbediti 10,3 mlrd. dinara), a za staž osiguranja po posebnim propisima (solidarni staž i boračke penzije 3,7 mlrd. dinara);

– u skladu sa Predlogom finansijskog plana Fonda, za osiguranike zaposlenih, za planiranu isplatu 12 penzija i novčanih naknada za period januar-decembar 2012. godine, potrebno je obezbediti sredstva u ukupnom iznosu od 13,4 mlrd. dinara, od čega za pokriće razlike najniže penzije i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene, potrebno je 4,0 mlrd. dinara, a za staž osiguranja po posebnim propisima 9,4 mlrd. dinara;

– za osiguranike samostalnih delatnosti planirana su sredstva za isplatu prava ostvarena pod posebnim propisima i za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije, u ukupnom iznosu od 173,0 mil. dinara.

U okviru aproprijacije 472 – naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta, obezbeđuju se i sredstva za refundaciju PDV-a, u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj:48-8349/2005-1 od 29. decembra 2005. godine, kojim se svim osobama sa invaliditetom kod kojih je utvrđeno telesno oštećenje od 100% po jednom osnovu refundira PDV plaćen prilikom uvoza automobila, u skladu sa bilansnim mogućnostima budzeta.

Ministarstvo rada i socijalne politike, u svrhu primene člana 192. tačka 11a. Carinskog zakona izdaje potvrde osobama sa invaliditetom za ostvarivanje prava na uvoz automobila bez plaćanja carinskih dažbina.

U okviru te aproprijacije obezbeđuju se i sredstva u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj:181-7893/2006 od 17. avgusta 2006. godine, kojim je utvrđena izuzetna penzija za Jovanku Broz, koja se usklađuje svakih šest meseci sa rastom prosečne zarade u Republici u prethodnih šest meseci, i za isplatu u 2012. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.110.000 dinara.

Funkcija 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

Zahtev za finansiranje tekućih izdataka sačinjen je u skladu sa potrebama koje proizilaze iz redovnih administrativnih aktivnosti, koje su Zakonom o ministarstvima određene kao nadležnost Ministarstva rada i socijalne politike.

U okviru aproprijacije 421 – Stalni troškovi, planirana su sredstva za obezbeđenja internet konekcije između organizacionih jedinica ministarstva po osnovu ugovora sa preduzećem «Orion telekom». Značajnu stavku čine usluge kominikacija, komunalnih i energetskih usluga, kao i sredstva za osiguranje vozila ministarstva i osiguranje zaposlenih.

U okviru aproprijacije 422 – Troškovi putovanja,. planirana sredstva obuhvataju i finansiranje boravka predstavnika ministarstva na Konferenciji MOR-a u Ženevi, koja se održava u junu svake godine. U toku 2012. godine očekuje se nastavak pregovora oko zaključivanja sporazuma o socijalnom osiguranju između Srbije i drugih zemalja, čiji je cilj sveobuhvatno regulisanja prava iz oblasti socijalnog osiguranja sa drugim državama.

U okviru aproprijacije 423 – Usluge po ugovoru, planirana su sredstva na ime usluga informisanja za finansiranje kampanja reforme sistema socijalne zaštite, nacionalnih strategija za borbu protiv siromaštva i borbu protiv nasilja, organizovanje seminara, radionica i okruglih stolova uz korišćenje televizijskih spotova, bilborda, plaćenih oglasa u novinama, štampanje biltena, časopisa i publikacija, koji će informisati javnost o tumačenju i primeni novih zakona, organizovanja pregovora o zaključivanju međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju u našoj zemlji, kao i pratećih troškova reprezentacije i ugostiteljskih usluga. Deo sredstava sa ove aproprijacije koristiće se za ostale stručne usluge dodatno angažovanih stručnih lica van ministarstva (ugovori o delu, autorski ugovori), koje su neophodne za normalno funkcionisanje ministarstva. Deo sredstava odnosi se na izmirenje ugovora, zaključenih ranijih godina, a koji će se obnoviti i u 2012. godini, a odnose se na ugovore o pružanju administrativnih usluga – prevođenje, izradu i održavanje softvera, bez kojih ministarstvo ne bi moglo normalno da funkcioniše.

Osim navedenog, u okviru ove aproprijacije neophodno je u 2012. godini obezbediti sredstva za nastavak redovne saradnje u okviru TAEKS programa EU, saradnje sa Međunarodnom organizacijom rada, Savetom Evrope i ostalim međunarodnim organizacijama.

U cilju sprovođenja Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, planirana su sredstva u iznosu od 3 miliona dinara za aktivnosti koje se tiču funkcije i programa direktno koordiniranih od strane Saveta za prava deteta.

U okviru aproprijacije 424 – Specijalizovane usluge predviđeno je finansiranje troškova zdravstvenog sistematskog pregleda zaposlenih u Ministarstvu.

U okviru aproprijacije 425 – Tekuće popravke i održavanje planirana su sredstva za tekuće popravke i održavanje vozila ministarstva, čiji vozni park, bez Inspekcije rada, trenutno broji 16 vozila, kao i tekuće popravke i održavanje računarske opreme, ugradne opreme, molersko-farbarske radove, koje ministarstvo planira da izvrši u okviru svojih radnih prostorija tokom 2012. godine.

U okviru aproprijacije 426 – Materijal, najveći deo planiranih sredstava odnosi se na materijal za saobraćaj (benzin, materijal za prevozna sredstva), obzirom da delokrug ministarstva pokriva celu teritoriju Srbije (socijalna zaštita, briga o porodici, boračko invalidska zaštita, osobe sa inaliditetom), a u Beogradu ima 11 sektora koji nisu locirani na istom mestu, već na 7 lokacija. Osim navedenog, neophodna su sredstva za nabavku stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, kancelarijski materijal i ostali materijal za održavanje higijene.

U okviru aproprijacije 451 – Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, planiraju se sredstva namenjena za funkcionisanje Socijalno – ekonomskog saveta.

Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije osnovan je Zakonom o Socijalno-ekonomskom savetu sa ciljem uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga u pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih sloboda i prava čoveka, materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja zaposlenih i poslodavaca i uslova njihovog života i rada, razvoja kulture pregovaranja, podsticaja mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova i razvoja demokratije.

U skladu sa odredbama člana 7. Zakona o socijalno – ekonomskom savetu Republike Srbije, utvrđeno je da Sekretarijat Socijalno – ekonomskog saveta Republike Srbije obavlja organizacione i administrativno-tehničke poslove za Socijalno – ekonomski savet.

Istim zakonom utvrđeno je da Socijalno-ekonomski savet razmatra pitanja: razvoja i unapređivanja kolektivnog pregovaranja, uticaja ekonomske politike i mera za njeno sprovođenje na socijalni razvoj i stabilnost, politike zapošljavanja, politike zarada i cena, konkurencije i produktivnosti, privatizacije i druga pitanja strukturnog prilagođavanja, zaštite radne i životne sredine, obrazovanja i profesionalne obuke, zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti, demografskih kretanja i druga pitanja u skladu sa aktima Socijalno – ekonomskog saveta.

U okviru aproprijacije 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama, planirana su sredstva za uplatu finansijske kontribucije za učešće Republike Srbije u programu Evropske zajednice PROGRES u 2012. godini.

S obzirom da su institucije – nosioci programa u Srbiji Ministarstvo rada i socijalne politike i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, iznos finansijske kontribucije biće obezbeđen u odnosu 1:1 iz odgovarajućih budzetskih stavki navedenih ministarstava.

Za uplatu finansijske kontribucije za učešće u programu Progres u 2012. godini Ministarstvo rada i socijalne politike treba da uplati 5,5 mil. dinara, za članstvo Republike Srbije u Međunarodnoj organizaciji rada 11,7 mil. dinara i 80 hiljada dinara za članarinu u Međunarodnom udruženju inspekcije rada u Ženevi.

U okviru aproprijacije 482 – Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, planirani su troškovi registracije vozila koja se nalaze u vlasništvu ministarstva i ostalih vozila koja su ugovorom ustupljena na korišćenje inspekciji rada od strane upravnih okruga.

U okviru aproprijacije 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela, planirana su sredstva za novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela u slučaju sporova po osnovu pravosnažnih izvršnih presuda.

U okviru aproprijacije 512 – Mašine i oprema, planirana je nabavka računarske opreme (računara, štampača i servera) za potrebe računskog centra u kome se primaju i obrađuju podaci o svim korisnicima prava iz oblasti socijalne zaštite.

U okviru aproprijacije 515 – nematerijalna imovina, planirana su sredstva za nabavku licenci za baze podataka (Oracle), Microsoft 2008 R2 Server, Mikrosoft Windows 7 i Oracle 2010.

GLAVA 22.1 – INSPEKTORAT ZA RAD

U sastavu Ministarstva rada i socijalne politike Inspektorat za rad, obavlja inspekcijske poslove i sa njima povezane stručne poslove u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu koji se odnose na: redovni i kontrolni nadzor; uviđaj smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pre početka obavljanja delatnosti poslodavca, kao i druge poslove određene zakonom.

Organizaciono, Inspektorat za rad pokriva teritoriju Republike Srbije tako što u svom sastavu ima 25 odeljenja u upravnim okruzima, 3 odeljenja u Gradu Beogradu i odeljenja u sedištu Inspektorata, sa ukupno 282 zaposlenih.

GLAVA 22.2 – BUDžETSKI FONDZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENjA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Stupanjem na snagu Zakona o igrama na sreću izmenjen je način raspodele sredstava od igara na sreću po budzetskim fondovima iz nadležnosti ovog ministarstva.

Budzetski fond za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, sada koristi 19% sredstava i u okviru njega se finansiraju organizacije i udruženja osoba sa invaliditetom (što je do izmene zakona finansirano uglavnom iz Budzetskog fonda za programe socijalno humanitarnih organizacija).

Ukupan prihod ostvaren po osnovu Zakona o igrama na sreću, u periodu januar – novembar 2011. godine na ovom budzetskom fondu iznosio je 315,0 miliona dinara. Finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom vršeno je u skladu sa Zakonom o udruženjima, od kada ministarstvo organizacijama i udruženjima sredstva prenosi isključivo na osnovu javnog konkursa (u skladu sa članom 38. ovog zakona). Tokom 2011. godine objavljena su tri javna poziva za podnošenje predloga projekata i programa. Podnosioci predloga projekata mogu biti sve zainteresovane socijalno-humanitarne organizacije kojima je prioritet unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, a krajnji korisnici ovih sredstava su osobe sa invaliditetom.

GLAVA 22.3 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

Ukupan prihod ostvaren po osnovu Zakona o igrama na sreću u periodu januar – novembar 2011. godine na ovom budzetskom fondu iznosio je 18,0 miliona dinara.

Sredstva koja se koriste iz Budzetskog fonda za programe socijalno humanitarnih organizacija namenjena su isključivo za finansiranje udruženja, čiji je cilj unapređenje socijalno ekonomskog i društvenog položaja lica u stanju socijalne potrebe.

GLAVA 22.4 – BUDžETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Ministarstvo ostvaruje prihode po osnovu Zakona o igrama na sreću i ta sredstva planira za transfere ustanovama socijalne zaštite u cilju poboljšanja njihovog rada.

Mrežu ustanova socijalne zaštite čini:

– 12 ustanova za decu bez roditeljskog staranja,

– 3 zavoda za vaspitanje dece i omladine,

– 37 ustanova za smeštaj starih i penzionera,

– 18 ustanova za lica ometena u razvoju,

– 140 centara za socijalni rad,

– 5 centra za porodični smeštaj dece i omladine, i

– Republički zavod za socijalnu zaštitu.

U okviru aproprijacije 414 – Socijalna davanja zaposlenima, po osnovu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji, a u skladu sa Zakonom o radu, planirana su sredstva, i to:

– za pomoć porodici u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice;

– za troškove lečenja nastalih usled duže i teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice, pomoć u slučaju invaliditeta, deo troškova obaveznog učešća kod nabavke ortopedskih pomagala, troškovi zdravstvene rehabilitacije zaposlenog koji je povređen na radu, oboleo od profesionalne bolesti ili radi pod otežanim uslovima rada, pomoć samohranoj majci sa detetom do 14 godina, kao i pomoć kada je bračni drug, ne svojom krivicom, ostao bez posla.

U okviru aproprijacije 421 – Stalni troškovi, planirana su sredstva za pokriće troškova nastalih po osnovu obaveza prema javnim preduzećima i troškove za nabavku energenata.

U okviru aproprijacije 422 – Troškovi putovanja, planirana su sredstva za finansiranje putovanja u zemlji i inostranstvu, za ustanove koje ove potrebe ne mogu podmiriti iz redovnog obima materijalnih troškova po osnovu programa rada i to prvenstveno Republičkog zavoda socijalne zaštite.

U okviru aproprijacije 423 – Usluge po ugovoru, planirana su sredstva koja će se koristiti za finansiranje projekata asocijacija ustanova socijalne zaštite koja je Ministarstvo odobrilo, naknade licima koja su u ustanovama angažovana, a sredstva nisu obezbeđena po drugom osnovu, kao i za izmirenje obaveza po osnovu ugovora sa Republičkim fondom za zdravstvo, za rad lekarskih komisija. Finansiranje zaposlenih po osnovu sporazuma o saradnji, zbrinjavanju i smeštaju izbeglih lica iz kolektivnog smeštaja u Ljuboviji, po osnovu realizacije projekta SOS Dečije linije, finansiranje sos savetnika i edukatora, realizacija projekta Info-centar za stare, usluge po ugovoru Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Centra za porodični smeštaj dece i omladine Beograd, regionalnih centara za porodični smeštaj i usvojenje u Ćupriji, Kragujevcu i Nišu.

U okviru aproprijacije 425 – Tekuće popravke i održavanje, planirana su sredstva za tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme. Prenos sredstava se vrši ustanovama koje ne mogu da obezbede sredstva iz cene smeštaja i iz materijalnih troškova po osnovu programa rada, a bitno je ugroženo funkcionisanje ustanova.

U okviru aproprijacije 426 – Materijal, planirana su sredstva na ime materijala za saobraćaj, a i prenose se sredstva ustanovama u cilju podizanja standarda korisnika za one ustanove koje ne raspolažu dovoljnim sredstvima po osnovu materijalnih troškova iz cene smeštaja ili programa rada.

GLAVA 22.5 – UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu za obavljanje određenih poslova državne uprave u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, obrazovana je Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada i socijalne politike i utvrđena je njena nadležnost.

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu obavlja poslove koji se odnose na pripremu propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i mišljenja za njihovu primenu, pripremu stručne osnove za izradu nacionalnog programa razvoja bezbednosti i zdravlja na radu i prati njegovo ostvarivanje, prati i ocenjuje stanje bezbednosti i zdravlja na radu i priprema stavove za jedinstveno uređivanje mera bezbednosti i zdravlja na radu koje su predmet ovog zakona i drugih propisa, istražuje i podstiče razvoj u oblasti humanizacije rada, pruža stručnu pomoć u oblasti bezbednosti i zdravlja zaposlenih, priprema metodologije za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, proučava uzroke i pojave koji za posledicu imaju povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Sredstva za rad Uprave najvećim delom planirana su u okviru aproprijacije 423 – Usluge po ugovoru i najvećim delom su namenjena za troškove organizovanja polaganja posebnih stručnih ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa odredbama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica. Pored već postojećih stručnih ispita, na osnovu odredbi člana 7. Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu organizuje pripremu i polaganje stručnih ispita za lica koja će obavljati poslove koordinatora za bezbednost i zdravlje na gradilištima. Ova Uredba stupila je na snagu 1. januara 2011. godine.

GLAVA 22.6 – UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Zakonom o ministarstvima, propisano je da se u okviru Ministarstva rada i socijalne politike, kao organ uprave obrazuje Uprava za rodnu ravnopravnost. U Upravi za rodnu ravnopravnost obavljaju se stručni poslovi, i to: analiza stanja i predlaganje mera u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti; izrada nacrta zakona i drugih propisa u ovoj oblasti; saradnja sa drugim državnim organima, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave u ovoj oblasti; međunarodna saradnja; koordinacija rada i pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Savetu za ravnopravnost polova; poboljšanje položaja žena i promocija rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti; integrisanje principa rodne ravnopravnosti u svim oblastima delovanja institucija sistema; sprovođenje preporuka Komiteta UN o eliminaciji diskriminacije žena, kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

U okviru aproprijacije 421 – Stalni troškovi, planirana su sredstva za zakup sala za potrebe konferencija, javnih rasprava, seminara i panela, kao i usluge komunikacija.

U okviru aproprijacije 422 – Troškovi putovanja, predviđeni su u cilju aktivnog učešća predstavnika Uprave na konferencijama i manifestacijama u cilju afirmacije mera i unapređenja ideje o značaju i ulozi rodne ravnopravnosti, kako u zemlji, tako i u regionu i šire.

U okviru aproprijacije 423 – Usluge po ugovoru, planiraju se sredstva za projekciju neophodnih troškova na izradi, štampanju, prevođenju i distribuciji propagandnog materijala, brošura, flajera, uputstava i drugog materijala čiji je cilj informisanje javnosti o stanju u ovoj oblasti, promocija principa rodne ravnopravnosti, osnaživanja uloge i pozicije žena u društvu i edukacija stanovništva; troškove ugovora o delu za stručne usluge; usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih u cilju podizanja njihove kompetentnosti; troškove aktivnosti na pripremi i realizaciji projekata, rasprava, okruglih stolova, konferencija i seminara koji su predviđeni programom rada; konferencije i seminari u vezi sa realizacijom Akcionog plana za implementaciju Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti.

481 – Donacije nevladinim organizacijama – troškovi organizovanja Foruma za saradnju sa civilnim društvom, kao jednim od prioriteta Uprave, a u skladu sa ciljevima Vlade RS koja je prepoznala značaj koncepta good governance, što podrazumeva stalnu razmenu i konsultacije, transparentnost i participativnost u donošenju odluka, obezbeđivanje i unapređivanje saradnje državnog i civilnog sektora, raspisivanje javnog poziva namenjenog finansiranju manjih projekata nevladinih organizacija u vezi sa realizacijom aktivnosti predviđenih Akcionim planom za implementaciju Nacionalne strategije. Prenosom sredstava nevladinim organizacijama postiže se bolji efekat: one su prepoznatljive u svojim lokalnim zajednicama, specijalizovane u oblasti rodne ravnopravnosti, a takođe imaju i konkretne ciljeve i zadatke i dobro osmišljene aktivnosti zasnovane na potrebama lokalne zajednice.

U 2012. godini planira se nastavak projekta „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“, koji je započet sredinom 2009. godine uz finansijsku podršku UNDP-a i Vlade Kraljevine Norveške. Cilj ovog projekta je ojačavanje kapaciteta ustanova i institucija koje se bave žrtvama nasilja, kao i ustanovljavanje i primenjivanje mehanizama koji će obezbediti postupanje u skladu sa međunarodnim obavezama vezanim za ljudska prava u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Projekat ima za cilj i jačanje zakonodavnog okvira u oblasti zaštite žrtava nasilja i podizanje svesti javnosti i građana o neprihvatljivosti nasilja kao modela ponašanja u cilju doprinosa stvaranju socijalnog ambijenta koji bi imao preventivnu funkciju.

Potpisan je Projektni memorandum krajem 2008. godine, a Pismom saglasnosti predviđene su nadležnosti UNDP-a i Uprave za rodnu ravnopravnost, odnosno predviđeno je da se deo projekta administrira preko UNDP-a, a tzv. Nacionalna (NEX) komponenta realizuje se preko Ministarstva rada i socijalne politike.

U 2009. godini po osnovu sprovedenog Javnog konkursa formiran je Projektni tim za realizaciju projekta i od 15. juna 2009. godine u okviru izvora finansiranja 06 – Donacije od međunarodnih organizacija, finansiraju se naknade za članove Projektnog tima po osnovu ugovora o delu.

GLAVA 22.7 – USTANOVE ZA REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I OSTVARIVANjE PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSA

U okviru ove glave obezbeđuju se sredstva za finansiranje rada Fonda solidarnosti i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

I. FINANSIRANjE RADA FONDA SOLIDARNOSTI

Fond solidarnosti osnovan je Zakonom o radu (član 127.). Osnovna funkcija Fonda solidarnosti zasniva se na isplatama potraživanja zaposlenima u firmama u kojima je pokrenut stečaj, a koji ta potraživanja nisu namirili iz stečajne mase poslodavca (član 124. Zakona). Kod Fonda solidarnosti, zaposleni kod poslodavaca u stečaju mogu ostvariti isplatu sledećih potraživanja: zaradu za poslednjih devet meseci pre pokretanja stečajnog postupka, naknadu zarade za vreme odsutnosti sa rada zbog privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju koju je bio dužan da isplati poslodavac, naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor, otpremninu zbog odlaska u penziju, naknadu štete na osnovu sudskog rešenja i uplatu doprinosa po osnovu isplaćenih zarada (član 125. Zakona).

U okviru aproprijacije 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, planirana su sredstva za isplatu potraživanja radnika kod poslodavca u stečaju. Broj mogućih isplata zavisiće od vrednosti radnog sata za obračun minimalne zarade u 2012. godini, koju je zakonski dužan da primenjuje Fond solidarnosti kod isplata potraživanja zaposlenih kod poslodavca u stečaju. Trenutno je u postupku rešavanja 9200 zahteva za koje se, na osnovu pristigle dokumentacije, zna da će biti pozitivno rešena. Bruto iznos po radniku za isplatu zarade iznosi 237.586, dinara (za trenutnu minimalnu cenu rada od 102,00 dinara).

II. FINANSIRANjE RADA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja osnovan je Odlukom Vlade RS, na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i čl. 4. i 13. Zakona o javnim službama, kao pravni sledbenik Centralnog registra obveznika doprinosa za socijalno osiguranje – poslodavaca i osiguranika.

Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, utvrđena je delatnost Centralnog registara i propisano da obavlja poslove iz oblasti obaveznog socijalnog osiguranja, koji se odnose na: uspostavljanje i vođenje Jedinstvene baze; registraciju osiguranika i osiguranih lica; dodeljivanje jedinstvenog broja; evidenciju registrovanih obveznika doprinosa, na osnovu podataka preuzetih od organa i organizacija nadležnih za registraciju; evidenciju o osnovicama doprinosa i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po svim osnovama i periodima na koje se te uplate odnose; evidentiranje obrađenih podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po poslodavacu, odnosno isplatiocu prihoda na mesečnom nivou; kontrolu podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po osiguraniku po svim osnovama prilikom svake isplate; evidentiranje obrađenih podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po osiguraniku na mesečnom nivou; usaglašavanje podataka o obveznicima doprinosa i osiguranim licima kojima raspolažu Poreska uprava, organizacije za obavezno socijalno osiguranje i drugi organi i organizacije; kompleksnu i sveobuhvatnu analizu unetih i obrađenih podataka u rokovima predviđenim zakonom i ukazivanje nadležnim organima na uočene nepravilnosti; obezbeđivanje tehničkih uslova za međusobno povezivanje i usklađivanje rada subjekata povezanih u sistem Centralnog registra u vezi sa dostavljanjem podataka i obezbeđivanje elektronske povezanosti sa drugim registrima i bazama podataka koje se vode u Republici Srbiji, a imaju značaja za obveznike doprinosa i osigurana lica.

Centralni registar obavlja i druge poslove vezane za uspostavljanje i vođenje Jedinstvene baze.

Na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi, planirani su troškovi za usluge komunikacija, usluge pošte i dostave i troškove osiguranja. S obzirom na delatnost Centralnog registra, koja će u 2012. godini biti potpuno uspostavljena, troškovi usluga komunikacije su uvećani za internet povezivanje sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, Nacionalnom službom za zapošljavanje kao i sa Poreskom upravom. Iznos je planiran na osnovu mesečne pretplate za optički port i mesečne pretplate za L3 brzine 4 Mbps. Troškovi osiguranja obuhvataju troškove osiguranja zaposlenih u slučaju nesreće na radu, kao i troškovi osiguranja vozila (osnovno i kasko osiguranje). Takođe su planirani troškovi osiguranja za vozilo, opremu i zaposlene. U toku juna 2012. godine očekuje se isporuka opreme, pa je zbog velike vrednosti pomenute opreme neophodno i osiguranje iste.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru, jedan deo sredstava na ovoj ekonomskoj klasifikaciji planiran je za knjigovodstveni softverski paket, usluge informisanja, zatim štampanje informativnih biltena i brošura. Takođe su planirani rashodi za angažovanje izvršioca putem ugovora o delu, koji su neophodni radi obavljanja stručnih usluga, kao i srestva neophodna za usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih u Centralnom registru i troškovi reprezentacije.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal, planirana sredstva odnose se na kancelarijski materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, odnosno za stručnu literaturu za redovne potrebe zaposlenih, kao i materijal za saobraćaj, tj. izdaci za gorivo.

Na ekonomskoj klasifikaciji 512 – mašine i oprema, planirana su sredstva za nabavku računarske i komunikacione opreme, kao i kancelarijskog nameštaja za potrebe Centralnog registra.

RAZDEO 23 – MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, u skladu sa Zakonom o ministarstvima, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: prostorno planiranje i urbanizam, utvrđivanje uslova za izgradnju objekata; uređivanje stambenih odnosa i stambenog poslovanja, građevinarstvo, građevinsko zemljište, komunalnu infrastrukturu i komunalne delatnosti, poslove inženjerske geodezije; inspekcijski nadzor u oblasti urbanizma, građevina i komunalne infrstrukture.

Takođe, ovo ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na: sistem zaštite i održivog korišćenja prirodnih bogatstava, odnosno resursa (vazduha, voda, zemljišta, mineralnih sirovina, šuma, riba, divljih biljnih i životinjskih vrsta), izradu strateških dokumenata, planova i programa istraživanja u oblasti održivog korišćenja prirodnih bogatstava i obnovljivih izvora energije; utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata; ranu najavu akcidenata; zaštitu od buke i vibracija; zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; proizvodnju, promet otrova i drugih opasnih materija, izuzev droga i prekursora; upravljanje hemikalijama; upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom; odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta; inspekcijski nadzor u oblasti održivog korišćenja prirodnih bogatstava i zaštite životne sredine i u drugim navedenim oblastima; ekološki inspekcijski nadzor na granici, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: rudarstvo; strategiju i politiku razvoja rudarstva; izradu bilansa mineralnih sirovina; geološka istraživanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina; izradu programa istražnih radova u oblasti osnovnih geoloških istraživanja koja se odnose na održivo korišćenje resursa; izradu godišnjih i srednjoročnih programa detaljnih istražnih radova u oblasti geoloških istraživanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; preduzimanje mera radi obezbeđivanja uslova za funkcionisanje javnih preduzeća u oblastima za koje je ministarstvo obrazovano; inspekcijski nadzor u oblastima iz delokruga ministarstva, kao i druge poslove određene zakonom.

Funkcija 440 – Rudarstvo

Na ekonomskoj klasifikaciji 421- Stalni troškovi planirani su izdaci za troškove komunikacija (fiksni telefoni, mobilni i intetrnet), sredstva za osiguranje zaposlenih, usluge dostave.

Na ekonomskoj klasifikaciji 422 -Troškovi putovanja planirana su sredstva za finansiranje službenih putovanja u zemlji i inostranstvu – troškovi prevoza, smeštaja i dnevnica na službenom putu. U okviru bilateralne i multilateralne saradnje sa evropskim i zemljama u okruženju, učešće u multidisciplinarnim nacionalnim timovima u međunarodnim programima i projektima, kao i usklađivanje zakonodavstva sa pravilima Evropske unije, povećava potrebu za realizacijom službenih putovanja u inostranstvo, učešće na stručnim seminarima i radionicama radi usavršavanja kadrova (za 6 putovanja po 2 zaposlena ili postavljena lica).

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru, za finansiranje postojećih aktivnosti planirana su sredstva za:

– Pripremu i sprovođenje koncesionih postupaka za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina. Da bi se obezbedila sirovinska osnova za razvoj rudarske industrije, neophodno je stvarati okvir i realizovati projekte koji imaju za cilj investicije u oblasti geoloških istraživanja.

– Izradu akcionog plana i programa za realizaciju Strategije upravljanja mineralnim resursima u Republici Srbiji. Novi zakon o rudarstvu predstavlja sistemski iskorak koji ima za cilj osavremenjivanje Zakonskog rešenja, prilagođenog propisima EU. Novim zakonom obuhvaćene su sve aktivnosti od preliminarnih geoloških istraživanja do zatvaranja rudnika kao jedinstvene celine. Strategija upravljanja mineralno sirovinskog kompleksa u Republici Srbiji je resorni strateški dokument koji treba da da dinamički plan razvoja za narednih minimum 20 godina a koji se odnosi za sve segmente rudarske industrije Srbije.

– Osavremenjivanje pravilnika o tehničkim noramtivima u oblasti rudarstva i geologije. Neophodan je dalji nastavak osavremenjivanja tehničkih propisa i pravilnika iz oblasti rudarstva i geologije. U oblasti rudarstva i geologije, postoji ogroman broj tehničkih propisa i standarda kojima se bliže uređuju specifične tehničke i tehnološke celine. Podzakonski akti koji uređuju ovu oblast rađeni su sukcesivno i načelno su stari preko 30 godina. Obzirom da je došlo do mnogih tehničkih i tehnoloških unapređenja u oblasti rudarstva i geologije, neophodno je podzakonske akte osavremeniti, pridržavajući se evropskih direktiva, te je planirano da se u 2012. godini nastavi sa inoviranjem tehničkih propisa koji bliže uređuju oblast rudarstva i geologije.

– Implementacija evropskih direktiva iz oblasti rudarstva i geologije.

-Sredstva su planirana i za usluge prevođenja, a u okviru sprovođenja programa državnih službenika i za usluge obrazovanja i usavrašavanja zaposlenih.

-Izrada i priprema godišnjeg informatora o radu sektora rudarstva i geoloških istraživanja. U 2012. godini planira se priprema i štampanje godišnjeg informatora.

Na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge planirana su sredstva za unapređenje postojećeg katastra i izrada katastra rudarskog otpada, napuštenih rudnika, saniranih rudnika. Naime, članom 138. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima utvrđeno je da radi efikasnog prikupljanja, obrade, praćenja i evidencije podataka neophodnih za sprovođenje mineralne politike i Strategije, obezbeđenja sigurnog, pouzdanog i kvalitetnog snabdevanja tržišta mineralnim sirovinama, kao i obavljanja drugih poslova u oblasti geoloških istraživanja i rudarstva, ministarstvo vodi:

1) katastar istražnih i eksploatacionih polja;

2) katastar ležišta i bilansa mineralnih sirovina i geotermalnih resursa;

3) katastar polja rudarskog otpada;

4) katastar napuštenih rudnika i rudarskih objekata;

5) katastar aktivnih i saniranih rudarskih objekata;

6) knjigu isprava;

7) centralni informacioni sistem za geologiju i rudarstvo.

Na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje planirana su sredstva za popravke i održavanje opreme ministarstva a koje je neophodno izvršiti u cilju poboljšanja uslova rada.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal planirana su sredstva za nabavku administrativnog materijala (kancelarijski materijal, stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih, publikacije, časopisi i glasila, izdaci za gorivo – službenih vozila ministarstva, pneumatika za službena vozila ministarstva, potrošnog materijala, materijala za posebne namene).

Na ekonomskoj klasifikaciji 482 – Porezi, obavezne takse i kazne planirana su sredstva za registraciju službenih vozila Ministarstva.

Na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema planirana su sredstva za nabavku računarske opreme: tri kompjutera za novozaposlene, jedan štampač u boji, jedan skener i jedna radna stanica

Na ekonomskoj klasifikaciji 515- Nematerijalna imovina planirana su sredstva za nabavku kompjuterskih softvera uz dalji razvoj informacionog sistema za potrebe sektora rudarstva i geologije. Takođe se planira nastavak razvoja informacionog sistema u Ministarstvu za pretraživanje i evidentiranje nalazišta gasa, nafte, mineralnih sirovina, proizvodnje struje i drugih energetskih izvora. U toku je realizacija projekta IMIS. Za potrebe razvoja informacionog sistema potrebno je u 2012. godini nabaviti još jedan licencni softver ARC View za korišćenje geografskog informacionog sistema (GIS) koji već funkcioniše u Ministarstvu. Informacioni sistem obezbeđuje razmenu informacija, preko GIS portala ili veb strana, direktno ili sa drugim informacionim sistemima i harmonizaciju svih relevantnih informacija na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Na ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, sredstva sa ove aproprijacije namenjena su za finansiranje Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju, Resavica, a u vezi sa Programom supstitucije uvoza uglja u Republici Srbiji kroz podizanje kapaciteta iz podzemne eksploatacije uglja.

Preduzeće JP PEU Resavica u narednom periodu očekuje nov investicioni ciklus čijom realizacijom će se na ekonomskim, ekološkim i drugim principima povećati fizički obim proizvodnje komercijalnih klasa uglja sa sadašnjih 552.186 tona ( proizvedeno u 2010. godini) na preko 1 milion tona uglja godišnje i to u narednih 5 godina.

S obzirom da je Strategija restrukturiranja i privatizacije Javnog preduzeća za podzemnu eksploatciju uglja Resavica iz 2007. bila nesprovodiva, Vlada je Zaključkom 05 broj:023-7517/2011 od 3. oktobra 2011. godine prihvatila Strategiju restrukturiranja i privatizacije Javnog preduzeća za podzemnu eksploatciju uglja Resavica. Ciljevi ove, nove Strategije restrukturiranja i privatizacije JP PEU su sledeći:

a) da se privuku znatnije investicije u (nova) preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja vezana za termo energetske kapacitete, koja bi bila poslovno uspešna, odnosno održiva, a da uz to država ima određeno učešće u njihovom kapitalu;

b) da se vredni resursi JP PEU, kako materijalni tako i ljudski, efikasno iskoriste, uz podršku privatih ulaganja;

v) da se, s obzirom na prethodno navedeno, smanji potreba za subvencionisanjem JP PEU.

Za rudnike i jame sa malim rezervama i nepovoljnim uslovima eksploatacije, kod kojih se ne može očekivati restrukturiranje i privatizacija po gore navedenom generalnom modelu, pokrenuće se proces postepenog zatvaranja, poštujući pozitivna iskustva zemalja u tranziciji. Realizacijom Strategije restrukturiranja i privatizacije JP PEU na gore navedeni način svi ekonomski upotrebljivi resursi JP PEU bi, tokom određenog perioda, bili alocirani u uspešne poslovne entitete (preduzeća), bazirane na kombinaciji javnog i privatnog ulaganja. To bi (zajedno sa zatvaranjem navedenih rudnika i jama i prodajom dva nerudarska zavisna preduzeća) značilo okončanje restrukturiranja i privatizacije JP PEU. Realizacija nove Strategije i Programa restrukturiranja mogla bi da počne 2012. godine i trajala bi nekoliko godina u zavisnosti od stepena interesovanja i spremnosti strateških partnera.

Osim navedenog postoji i određeni broj programa koji će se finansirati iz izvora broj 04 – sopstvena sredstva. Pravni osnov za ostvarivanje ove vrste prihoda je član 137. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima kojim je utvrđeno da su sredstva ostvarena od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u visini od 40% prihod budzeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod budzeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 20% sopstveni prihod Ministarstva. Sredstva ostvarena po osnovu sopstvenih prihoda Ministarstva koriste se u skladu sa Godišnjim programom radi podsticanja razvoja rudarstva i sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina, koji se donosi u skladu sa Strategijom, kao i planom i programima ostvarivanja Strategije i koji usvaja Vlada Republike Srbije. Godišnjim programom utvrđuje se korišćenje ostvarenih sredstava, vrste i obim radova, uslovi i način korišćenja sredstava namenjenih za realizaciju programa.

Planirano je u 2012. godini da se finansiraju sledeći projekti:

1. Projekti detaljnih geoloških istraživanja energetskih, metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina. Predviđeno je da se izvedu detaljni geološki istražni radovi na minimum 3 lokaliteta svake godine i da se realizuje minimum 5000 metara istražnog bušenja.

2. Projekat osavremenjivanja kolektivne i lične zaštite zaposlenih u rudnicima. Predviđeno je da se za potrebe JP PEU Resavica omogući nabavka opreme za detekciju gasova, nabavka samospasioca, rudarskih lampi, kako bi se povećao stepen sigurnosti i bezbednosti za rad u jamama, što bi uticalo na smanjenje povreda na radu i poboljšanje lične i kolektivne zaštite rudara posebno sa metanskim režimom radne sredine 5% .

3. Projekti modernizacije rudarske opreme. Planirana je nabavka rudarske opreme za minimum 2 lokaliteta, koja bi omogućila izradu 2,5 km rudarskih prostorija.

4. Program stimulativnih mera za očuvanje i povećanje proizvodnje metaličnih mineralnih sirovina. Ove mere bi omogućile povećanje proizvodnje i primenu savremenih tehnologija u oblasti rudarstva.

5. Program stimulativnih mera VRS za očuvanje i povećanje proizvodnje nemetaličnih mineralnih sirovina. Ove mere bi omogućile povećanje proizvodnje i primenu savremenih tehniologija u oblasti rudarstva.

6. Studija predizvodljivosti eksploatacije uljnih škriljaca Aleksinačkog basena. Finansirala bi se u 2012. godini izrada Studija predizvodljivosti eksploatacije uljnih škriljaca Aleksinačkog basena. Rezultat je izbor i završetak postupka izbora strateškog partnera.

7. Markentiške i promotivne aktivnosti sektora. U cilju realizacije programa promocije i razvoja rudarske industrije Srbije predviđene su ove aktivnosti. A to su pre svega promovisanje mineralnog potencijala RS i privlačenje investitora. Planirano je prisustvo na minimum dva međunarodna sajma, održavanje minimimum četiri javne tribine i godišnji skup svih investitora u oblasti geologije i rudarstva u Republici Srbiji.

8. Godišnji program radi podsticanja razvoja rudararstva. Kroz ovaj program bi se omogućila implementacija novih tehnologija i povećanje proizvodnje za minimum 3 rudnika.

9. Projekti trajne obustave rudarskih radova u JP PEU. Pravni osnov je član 129. Zakona o rudarstvu i geologiji na osnovu koga Javno preduzeće koje vrši eksploataciju, u slučaju planirane trajne obustave rudarskih aktivnosti dužno je da prethodno izradi program zatvaranja rudnika. Vlada daje saglasnost na Program. Sredstva potrebna za realizaciju Programa obezbeđuju se iz budzeta Republike Srbije i drugih izvora u skladu sa zakonom. Nadzor nad sprovođenjem Programa vrši Ministarstvo.

10. Projekat reciklaže flotacijskog jalovišta u Boru. U 2012. godini planira se finansiranje detaljnih istraživanja i laboratorisjka inspitivanja. U toku 2011. godine predviđena su sredstva za inicijalno pokretanje katastra rudarskog otpada. Do kraja tekuće godine dobiće se grubi popis i preliminarno razvrstavanje rudarskog otpada po vrstama otpada. Za naredne tri godine neophodno je opredeliti prioritete i kao takve raditi pojedinačne studije slučaja. U narednom periodu kao rezultat sprovedenih aktivnosti pri izradi studije „The Master plan for Promotion of Mining Industry in Repulic od Serbia”, koja je rađena u saradnji sa Japanskom Vladom preko JIC-e, neophodno je pokrenuti izradu studije „Menagment of mining waste-tailing damb at the region Bor“. Kao početna faza neophodno je u naredne tri godine razvijati predloženi projekat.

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

U okviru ekonomske klasifikacije 421 – Stalni troškovi planirani su troškovi komunikacija (fiksni telefoni, mobilni i intetrnet). Međusobno povezivanje Sektora za kontrolu i nadzor internet vezom i telefonskim linijama, kako sa bazom u sedištu Ministarstva u Beogradu, tako i međusobno po unutrašnjosti, zahteva velike izdatke za troškove komunikacija. Takođe su planirani troškovi zakupa poslovnog prostora u unutrašnjosti Republike Srbije, u kojima Sektor za kontrolu i nadzor ima sedišta kao i troškovi koji nastaju po osnovu zakupa poslovnog prostora u Palati Beograđanka uključujući i plaćanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta Troškovi osiguranja službenih vozila Ministarstva kojih trenutno ima 140 takođe zahtevaju znatna sredstva. Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji planirana su i sredstva za osiguranje zaposlenih, usluge dostave i zakup opreme.

U okviru ekonomske klasifikacije 422 – Troškovi putovanja planirana su sredstva za finansiranje službenih putovanja u zemlji i inostranstvu – troškovi prevoza, smeštaja i dnevnica na službenom putu.

Inspekcijski nadzor koji se odnosi na opasne materije, ekološke udese, postupanje sa otpadom, planiranje i izgradnju objekata koji mogu imati značajnog uticaja na životnu sredinu, buku, zagađenje vazduha, zaštićena prirodna dobra, divlju floru i faunu, ribe, osnovna geološka istraživanja, povećava potrebu za realizacijom službenih putovanja u zemlji. Istovremeno, koordinacija celokupnih aktivnosti na pripremi za potpisivanje, ratifikaciji i pristupanje određenim međunarodnim konvencijama u skladu sa nacionalnim prioritetima i potrebama, učešće u multidisciplinarnim nacionalnim timovima u međunarodnim programima i projektima, kao i usklađivanje zakonodavstva sa pravilima Evropske unije, povećava potrebu za realizacijom službenih putovanja u inostranstvo. Sredstva su potrebna i za putovanja u zemlji i inostanstvu u cilju unapređenja sistema zaštite prirode, očuvanja biodiverziteta, upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima i održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara, saglasno utvrđenim standardima i kriterijumima.

U okviru ekonomske klasifikacije 423- Usluge po ugovoru planirana su sredstva za usluge štampanja publikacija iz oblasti zaštite životne sredine, štampanja geoloških karata, usluge prevođenja koje su zbog povećanih međunarodnih aktivnosti Ministarstva značajne s obzirom da je neophodno prevođenje zakona i podzakonskih akata donetih u okviru nadležnosti Ministarstva. Planirana su i sredstva za angažovanje agencije za PR, aganžovanje produkcijske kuće za snimanje video materijala (veb kliping sistem), pres kliping, medijske kampanje i reklame, izrada promotivnog materijala za implementaciju konvencija u oblasti zaštite prirode i promociju razvoja ekoloških mreža, izdaci za stručna savetovanja i kotizacije, publikacije, objavljivanje tendera i informativnih oglasa, izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih, za ugostiteljske usluge i reprezentaciju kao i izdaci za stručne ispite.

Na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje planirana su sredstva za popravke i održavanje opreme Ministarstva (kako opreme za vozila 140, tako i kompjuterske opreme), kao i sredstva za tekuće popravke i održavanje poslovnog prostora s obzirom da Uprava za zajedničke poslove republičkih organa nije u mogućnosti da ista obezbedi, a adaptaciju i popravke je neophodno izvršiti u cilju poboljšanja uslova rada.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal planirana su sredstva za nabavku administrativnog materijala (kancelarijski materijal, stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih, publikacije, časopisi i glasila, izdaci za gorivo – službenih vozila Ministarstva, pneumatika za službena vozila Ministarstva, potrošnog materijala, materijala za posebne namene, kao i službene odeće za inspektore koja se nabavlja u skladu sa postojećim Pravilnikom.

Na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema planirana su sredstva za nabavku računarske opreme.

Na ekonomskoj klasifikaciji 424– Specijalizovane usluge planirana su sredstva za sledeće namene:

1. Projekti iz oblasti geoloških istraživanja. Osnovna geološka istraživanja se izvode radi utvrđivanja i vrednovanja ukupnih geoloških potencijala određenog prostora sa aspekta korišćenja geoloških resursa, korišćenja geološke sredine kao prostora za izgradnju i zaštite životne sredine. Program geoloških istraživanja usvaja Vlada Republike Srbije.

2. Program zaštite biodiverziteta koji se ostvaruje kroz zaštitu biološke raznovrsnosti sprovođenjem mera zaštite i unapređenja vrsta, njihovih populacija, prirodnih staništa i ekosistema i čiji je rezultat dugoročno očuvanje postojećeg živog sveta i unapređena zaštita i upravljanje populacijama vrsta na teritoriji Republike Srbije.

3. Program zaštite prirode i prirodnih vrednosti kojim se utvrđuju dugoročni planski okviri i politika integralne zaštite prirode i očuvanja prirodnih vrednosti. Cilj Programa je unapređen sistem upravljanja zaštićenim područjima i povećana površina zaštićenih područja na 10% od ukupne površine Srbije do 2015. godine.

4. Program praćenja stanja i monitoring činilaca životne sredine koji se odnosi se na monitoring kvaliteta vazduha, površinskih i podzemnih voda, zemljišta, nejonizujućih zračenja, flore i faune. Dobijeni podaci koriste se za identifikaciju područja na kojima postoje problemi i preduzimanja mera za poboljšanje stanja. Takođe se koriste kao podloga za izradu planskih i strateških dokumenata, i za praćenje aktivnosti predviđenih akcionim planovima za realizaciju strategija u oblasti zaštite životne sredine.

5. Program prevencije i kontrole istorijskog zagađenja koji će svojim projektima i programskim aktivnostima doprineti realizaciji cilja kroz obuku eksperata i uvođenje čistije proizvodnje u veliki broj kompanija.

Na ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije, planirana su sredstva za sledeće namene

1. Sufinansiranje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa. Subvencije se odobravaju za sufinansiranje godišnjih programa upravljanja nacionalnih parkova i zaštićenih područja (5 nacionalnih parkova i 54 područja ustanovljenih urebama Vlade i 22 područja za koje je u 2012. godini planirano proglašenje aktom Vlade)

2 Finansiranje Agencije za hemikalije, pri čemu se prihodi iz budzeta koriste za finansiranje dela rashoda za zaposlene a ostatak bi se obezbedio iz sopstvenih prihoda

3. Finansiranje Zavoda za zaštitu prirode

4. Finansiranje Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja

U okviru ekonomske klasifikacije 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama predviđena su sredstva za plaćanje kontribucija po osnovu članstva u međunarodnim organizacijama.

Na ekonomskoj klasifikaciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti planirana su sredstva za finansiranje poverenih poslova i to za finansiranje poverenih poslova inspekcijskog nadzora i za finansiranje poverenih poslova geoloških istraživanja na teritoriji AP Vojvodina.

Na ekonomskoj klasifikaciji 481 – Dotacije nevladinim organizacijama planirano je sufinansiranje projekata iz oblasti životne sredine čiji su nosioci nevladine organizacije, a odabir projekata koji će biti sufinansirani vršiće se, imajući u vidu značaj projekata sa stanovišta doprinosa zaštiti životne sredine.

Na ekonomskoj klasifikaciji 484 – Naknada štete za povredu ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka planirana su sredstva u vezi sa odredbama Zakona o zaštiti prirode ( Sl.glasnik Rs broj 36/09) na osnovu kojih se vrši finansiranje iz budzeta za zaštitu biodiverziteta i zaštićenih prirodnih dobara. Član 65. pomenutog zakona predviđa da oštećeno lice ima pravo na nadonadu štete u visini stvarne štete koju su nanele strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste i ako je preduzeo propisane radnje i aktivnosti. Iznos sredstava koji će biti isplaćen, na osnovu neophodne dokumentacije, donosi Komisija formirana na nivou Ministarstva.

Funkcija 620 – Razvoj zajednice

Na ekonomskoj aproprijaciji 421 – Stalni troškovi planiraju se rashodi za komunalne usluge, usluge komunikacija, zakup poslovnog prostora i osiguranje zaposlenih. Troškovi za komunalne usluge se odnose na poslovne prostorije Ministarstva u ulici kralja Milutina 10a, gde je izmešten Sektor za urbanističko i prostorno planiranje i stanovanje, a zakup poslovnog prostora odnosi se na Masarikovu broj 5, gde je izmešten deo Sekretarijata – finansijska služba i deo Sektora za urbanističko i prostorno planiranje i stanovanje .

Na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja planiraju se rashodi za dnevnice i putne troškove i ostale troškove putovanja zaposlenih u Ministarstvu, koji po prirodi posla imaju obavezu za izlazak na teren, učešće u radu komisija koje se održavaju van sedišta Ministarstva, za angažovanje trećih lica za potrebe Ministarstva, za zaposlene koji su van sedišta Ministarstva, za državnog sekretara i dva pomoćnika ministra. Troškovi putovanja u inostranstvo planirani su za zaposlene u Ministarstvu, koji će učestvovati na međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima, Savetu Evrope čiji smo punopravni član, što podrazumeva aktivno učešće u radu svih njegovih organa, prisustvovanje i drugim skupovima na kojima se razmenjuju informacije iz nadležnosti ovog ministarstva i ostvaruju kontakti sa ino-partnerima, neophodni zbog angažovanja građevinskih preduzeća na izvođenju investicionih radova u inostranstvu kao i obezbeđivanje stranih ulaganja u našoj zemlji.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 –Usluge po ugovoru planirana su sredstva za sledeće usluge i aktivnosti: Angažovanje stručnih lica za usluge prevođenja specijalističkih nacionalnih izveštaja u oblasti planiranja prostornog razvoja, prevođenje međunarodnih dokumenata iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja. U okviru normativno-pravnih poslova planira se izrada određenih zakonskih i podzakonskih akata: Izrada više podzakonskih akata u skladu sa ovlašćenjima datim u Zakonu o planiranju i izgradnji i Zakonu o socijalnom stanovanju. Ovim rashodima obuhvaćeni su i izdaci za održavanje računara, usluge za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih u Ministarstvu, kotizacije, stručna savetovanja i seminare, stručne ispite za zaposlene, reprezentaciju i ostale opšte usluge.

Na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje planirana su sredstva za popravke i održavanje putničkih vozila i kompjuterske opreme Ministarstva.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal sredstva su planirana za kancelarijski materijal, nabavku odeće i obuće, u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe (3 vozača), publikacije, časopise, glasila, stručnu literaturu za zaposlene i materijal za obrazovanje i kulturu i nabavku materijala za saobraćaj.

Na ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim, nefinansijskim preduzećima i organizacijama planirana su sredstva za finansiranje poslova iz nadležnosti Republičke agencije za prostorno planiranje i Republičke agencije za stanovanje kao i subvencije za izgradnju stanova preko Građevinske direkcije Srbije.

Na ekonomskoj klasifikaciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti opredeljuju se sredstva za: su/finansiranje izrade planske dokumentacije, izgradnje i sanacije objekata na teritoriji šest opština Kolubarskog okruga pogođenih zemljotresom, finansiranje projekata iz programa komunalne infrastrukture, uklanjanje divljih deponija.

1. Program izrade planske dokumentacije obuhvata finansijsku podršku jedinicama lokalne samouprave za izradu prostornih i generalnih planova i specijalističkih studija i projekata u funkciji izrade planova.

2. Izgradnja i sanacija objekata na teritoriji šest opština Kolubarskog okruga pogođenih zemljotresom. Direkcija za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom, Valjevo, osnovana je 01.01.1999. godine po Statutu Direkcije Organ upravljanja je Savet Direkcije koji čini 6 predstavnika Opština Kolubarskog okruga i 3 predstavnika Vlade RS. Ovaj organ zadržao se do danas. U periodu od 13 godina izgrađena su 4.236 objekta. Stambeni objekti građeni su na osnovu godišnjih programa opština.

U narednoj godini planira se nastavak aktivnosti na izgradnji i sanaciji stambenih objekata. Pored toga planirana su i sredstva za obnovu javnih objekata. Sredstva će se koristiti za sledeće namene: izmirenje obaveza iz 2011. godine, obnova i izgradnja stambenih objekata u 2012. godini, obnova društvenih i javnih objekata i troškovi rada Direkcije.

3. Projekti komunalne infrastrukture. Sredstva za ove namene koristiće se za realizaciju projekata lokalne infrastrukture, uklanjanje divljih deponija i ostalih zagađivača u cilju očuvanja životne sredine, podizanje nivoa komunalne opremljenosti jedinica lokalne samouprave i unapređenje upravljanja komunalnim otpadom. Učešće Republike u sufinansiranje projekata u okviru programa Pomoć građevinskoj industriji po Zakonu o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, Republika Srbija učestvuje sa 10% sredstava od ukupne odobrene vrednosti projekata.

Na ekonomskoj klasifikaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti predviđena su sredstva za finansiranje projektne dokumentacije za romska naselja i tehničku kontrolu glavnog projekta, nadzora i izgradnju mosta na Drini, na osnovu zaključenog sporazuma sa Republikom Srpskom.

Na ekonomskoj klasifikaciji 512- Mašine i oprema planirana su sredstva za nabavku računarske opreme i dva službena automobila za potrebe Ministarstva.

Na ekonomskoj klasifikaciji 621- Nabavka domaće finansijske imovine planirana su sredstva za odobravanje stambenih kredita fizičkim licima za potrebe stanovanja.

GLAVA 23.1 – AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ u sastavu Ministarstva životne sredine rudarstva i prostornog planiranja, sa svojstvom pravnog lica, obavlja stručne poslove koji se odnose na: razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine, katastar zagađivača i dr.); prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine; razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu; vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine; saradnju sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.

U okviru ekonomske klasifikacije 421 – Stalni troškovi, sredstva se opredeljuju za sledeće namene: troškove komunikacija (fiksni, mobilni telefoni, SIM kartice mobilne telefonije za korporativni pristup za automatske merne stanice za kvalitet vazduha u državnoj mreži), troškovi usluga dostave i PTT usluge, troškovi električne energije za kioske automatskih mernih stanica elektrodistribucijama na lokacijama, kao i objekte u Beogradu, Požarevcu, Ljubičevskom mostu, Novom Sadu i Šapcu;

U okviru ekonomske klasifikacije 422 – Troškovi putovanja, sredstva se obezbeđuju za finansiranje troškova službenih putovanja u zemlji (održavanje postojećih automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha na teritoriji Srbije (Smederevo, Bor, Beočin, Kikinda, Loznica, Valjevo, S. Mitrovica i dr.) kao i sredstva predviđena za uzorkovanje na terenu za kontrolu kvaliteta vode i vazduha) i inostranstvu (regionalna saradnja sa Agencijama za zaštitu životne sredine u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Rumuniji) kao i učešće nacionalnih fokalnih tačaka na sastancima Evropske Agencije za zaštitu životne sredine – EEA u okviru odgovarajućih radnih grupa; učešće direktora Agencije na sastancima EEA, troškove prevoza, smeštaja i dnevnica na službenom putu.

U okviru ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru, sredstva se opredeljuju za administrativne usluge – usluge prevođenja, stručne usluge, usluge štampanja (biltena, časopisa, publikacija) objavljivanje tendera, medijske usluge i televizijska pretplata, usluge za izradu i održavanje softvera: dopuna softverske platforme za Informacioni sistem životne sredine i nadgradnja softvera za kvalitet vazduha, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih – treninzi za obuku korišćenja nove opreme, treninzi i obuke za rad sa opremom u kalibracionoj i analitičkoj laboratoriji.

U okviru ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, obezbeđuju se sredstva za usluge obrazovanja, laboratorijske usluge za ispitivanje kvaliteta vode i vazduha na teritoriji Srbije, izrada odgovarajućih projekata koji se odnose na zaštitu životne sredine na teritoriji Srbije.

U okviru ekonomske klasifikacije 425 – Tekuće popravke i održavanje predviđena su sredstva za popravke i održavanje opreme za putničke automobile, laboratorijske opreme – održavanje opreme i uređaja za merenje i detekciju alergenog polena, mikroskopa, vodenog kupatila, centrifuge i ostale laboratorijske opreme, računarske i telekomunikacione opreme – računara, skenera, štampača, fotokopir aparata, pasivne i aktivne mrežne infrastrukture, opravke i održavanja automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha kojima ističe garantni rok te je neophodno preuzeti obavezu stalnog održavanja instrumenata odnosno kalibracionog testiranja u unapred definisanim vremenskim intervalima.

U okviru ekonomske klasifikacije 426 – Materijal, opredeljuju se sredstva za nabavku benzina, ulja i maziva za službena vozila jer je planiran veći broj putovanja radi održavanja automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha, sredstva za uzorkovanja na terenu za kontrolu kvaliteta vode i vazduha, sredstva za nabavku stručne literature za redovne potrebe radnika Agencije, publikacija, časopisa i glasila, ostali medicinski i laboratorijski materijal za potrebe merenja alergenog polena u vazduhu, hemikalije za potrebe kalibracione laboratorije, laboratorije za kvalitet vazduha i dr.

U okviru ekonomske klasifikacije 511 – Zgrade i građevinski objekti, na osnovu Idejnog projekat sanacije, rekonstrukcije i dogradnje poslovnog objekta Agencije, opredeljuju se sredstva za izgradnju objekta bruto građevinske površine 640 m2. U prvoj fazi je predviđen završetak svih građevinskih radova na objektu uz kompletiranje završnih i instalaterskih radova za stavljanje u funkciju administrativnog dela objekta (oko 160 m2).

U okviru ekonomske klasifikacije 512 – Mašine i oprema, opredeljuju se sredstva za nabavku računarske opreme (4 prenosna računara, skener, 2 mrežna laserska štampača, jedan A3 skener, mrežna oprema (ruteri, svičevi), 2 laboratorijska rešoa, 1 pH-metar – laboratorijski, 1 autosempler HPLC, 1 autosempler ICP-OES i dve univerzalne sušnice, elektronska oprema – prenosni uređaj za globalno pozicioniranje profesionalnog kvaliteta za geodetsko snimanje mernih mesta i lokacija na kojima se vrši uzorkovanje i merenje vazduha i vode, laboratorijska oprema – vodeno kupatilo, instrument za analizu AOX/TOX, svetlosni mikroskop, ASE za automatsku pripremu sedimenata i dva uređaja za merenje alergenog polena.

GLAVA 23.2 – FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Fond za zaštitu životne sredine, sa svojstvom pravnog lica, osnovan je Zakonom o zaštiti životne sredine i obavlja poslove u vezi sa finansiranjem pripreme sprovođenja i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unapređenja životne sredine, kao i u oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije, akcionih i sanacionih planova u skladu sa nacionalnim programom, za zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta vazduha, sanaciju odlagališta otpada, podsticanje smanjenja otpada, reciklažu, zaštitu i očuvanje biodiverziteta, podsticanje istijeg transporta i druge poslove u skladu sa zakonom.

U skladu sa Zakonom o Fondu za zaštitu životne sredine koji je stupio na snagu 11.09.2009. godine, osnivač Fonda je Republika Srbija a prava i odgovornosti osnivača vrši Vlada. Nadzor nad radom Fonda obavlja ministarstvo nadležno za poslove životne sredine.

U obavljanju svoje delatnosti Fond obezbeđuje:

1) ostvarivanje ciljeva i načela zaštite životne sredine;

2) očuvanje prirodne ravnoteže i racionalnog korišćenja prirodnih vrednosti;

3) uslove za održivo korišćenje, zaštitu i unapređivanje životne sredine;

4) korišćenje obnovljivih izvora energije;

5) zaštitu čoveka i razvoj u zdravoj životnoj sredini.

Zakonom se uređuje funkcionisanje Fonda po novim osnovama s obzirom da su setom zakona iz oblasti životne sredine utvrđeni novi prihodi, a samim tim i nove nadležnosti. S tim u vezi javila se potreba za novim konceptom funkcionisanja, odnosno organizacije poslova iz oblasti otpada, ambalaže, ribarstva i zagađenja voda.

Sredstva predviđena za rad Fonda obezbeđuju se delom iz budzeta Republike Srbije za finansiranje redovne delatnosti, a najvećim delom iz sopstvenih prihoda. Iz sredstava budzeta sredstva se opredeljuju u okviru ekonomskih klasifikacija 413 – Naknade u naturi (prevoz zaposlenih za dolazak na posao i odlazak sa posla); 414 – Socijalna davanja zaposlenima (naknade za bolovanja, otpremnine, medicinska pomoć zaposelnima); 415 – Naknade troškova za zaposlene, 416 – Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi, 421 – Stalni troškovi (osiguranje zaposlenih, osiguranje službenih vozila, troškovi komunikacija, troškovi dostave, internet i dr.); 422 – Troškovi putovanja (troškovi putovanja u zemlji i inostranstvu, troškovi prevoza, smeštaja i dnevnica na službenom putu); 423 – Usluge po ugovoru (isplata naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Fonda, ugostiteljske usluge – usluge reprezentacije, usluge štampanja, prevođenja, troškovi za stručna usanjvršavanja i kotizacije, objavljivanje tendera i informativnih oglasa i obavezno polaganje stručnih ispita zaposlenih); 424 – Specijalizovane usluge (finansiranje programa i projekata u skladu sa Zakonom o Fondu za zaštitu životne sredine, Zakonom o zaštiti životne sredine, Zakonom o upravljanju otpadom, Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu, Zakonom o vodama, Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda), za izgradnju regionalnih deponija, sanaciju i remedijaciju postojećih smetlišta, upravljanje opasnim otpadom, smanjenje emisija štetnih materija u vazduh, i dr.) i 426 -Materijal (nabavka administrativnog materijala, kancelarijskog materijala, stručne literature, publikacija, časopisa i glasila materijala za saobraćaj – benzina).

Za finansiranje rashoda ovog budzetskog korisnika sredstava se najvećim delom obezbeđuju iz sopstvenih prihoda, koje Fond ostvaruje od naknada za stavljanje u promet zaštićenih retkih biljnih i životinjskih vrsta i naknada za zagađivanje životne sredine motornim vozilima i realizuje se kroz projekte zaštite životne sredine, prema utvrđenim planskim zadacima, nacionalnim prioritetima i zakonom utvrđenim obavezama.

Fond ostvaruje sopstvene prihode u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine u skladu sa kojim su donete Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune i Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade.

Takođe, u 2012. godini, Fond ostvaruje sopstvene prihode u skladu sa Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, Zakonom o upravljanju otpadom, Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu, Zakonom o Fondu za zaštitu životne sredine, Zakonom o vodama. Fond ostvaruje sopstvene prihode od kamata po osnovu Pravilnika o načinu i uslovima dodeljivanja kredita Fonda za zaštitu životne sredine i od donacija, po osnovu međunarodne saradnje.

RAZDEO 24 – MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Ministarstvo omladine i sporta obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje omladinske politike i sprovođenje nacionalne politike i nacionalne strategije za mlade i na akcione planove i programe; podsticanje mladih da se organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima; zaštitu interesa mladih i pomoć mladima da ostvare te interese; davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za zapošljavanje i volonterski rad; podsticanje neformalnog obrazovanja mladih; saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima pri organizovanju međunarodnih omladinskih manifestacija i skupova u Republici Srbiji; pomoć i saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima u njihovom radu i promovisanje omladinske politike i omladinskih organizacija i udruženja; omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima iz Republike Srbije da učestvuju na skupovima i manifestacijama za mlade u inostranstvu; podsticanje i ostvarivanje međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu; praćenje i procenu mesta i uloge mladih u Republici Srbiji, stvaranje uslova za osnivanje i rad nacionalne i regionalnih kancelarija za mlade; podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou, kao i druge poslove određene zakonom.

Ovo ministarstvo obavlja i poslove državne uprave koji se odnose i na: sistem, razvoj i unapređenje sporta i fizičke kulture u Republici Srbiji; sprovođenje nacionalne politike u oblasti sporta i nacionalne strategije razvoja sporta; upravni i stručni nadzor u oblasti sporta; realizaciju i praćenje sprovođenja akcionih planova i programa koji doprinose razvoju sporta u Republici Srbiji; učešće u izgradnji, opremanju i održavanju sportskih objekata i sportske infrastrukture od interesa za Republiku Srbiju; razvoj i ostvarivanje međunarodne saradnje u oblasti sporta; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga ministarstva koji se finansiraju iz sredstava predpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; stvaranje uslova za veću dostupnost sporta svim građanima, kao i na druge poslove određene zakonom.

Pored Zakona o ministarstvima i Zakona o državnoj upravi, Zakon o sportu, Zakon o mladima, Nacionalna strategija za mlade i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, Strategija karijernog vođenja i savetovanja, kao i Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine, jasno definišu ulogu države u oblasti sprovođenja omladinske politike, poboljšanja položaja mladih i ostvarenju opšteg interesa u oblasti sporta.

U okviru ekonomske klasifikacije 413 – Naknade u naturi, opredeljuju se sredstva za utvrđena prava zaposlenih u skladu sa odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u državnim organima, kao i za naknadu za parkiranje službenih automobila.

Sredstva za naknadu za vreme bolovanja preko 30 dana, sredstva za solidarnu pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika, teže bolesti, zdravstvene rehabilitacije i teže invalidnosti, opredeljuju se na ekonomskoj klasifikaciji 414 – Socijalna davanja zaposlenima.

Državni službenici i nameštenici imaju pravo na naknadu za dolazak na posao i odlazak sa posla u visini iznosa mesečne karte u javnom saobraćaju, kao i druga prava koja se realizuju sa ekonomske klasifikacije 415 – Naknade troškova za zaposlene.

Troškovi platnog prometa za provizije na finansijske transakcije, usluge komunikacije (mobilni i fiksni telefoni, internet), naknada za gradsko građevinsko zemljište, troškovi zakupa (održavanje skupova, konferencija, sajmova, zakup domena i hostinga za omladinski veb portal i dr.), osiguranje zaposlenih, vozila i opreme opredeljuju se sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi.

Na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja, opredeljuju se sredstva za službena putovanja u zemlji i za naknadu za parkiranje službenih automobila u inostranstvu u vezi sa izvršavanjem funkcionalnih zadataka ministarstva, studijske posete službenika ministarstva i institucija za mlade u zemlje sa kojima je sklopljen sporazum o saradnji.

Kompjuterske usluge, obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, izrada priručnika i promotivnog materijala, angažovanje posebnih savetnika i stručnjaka iz pojedinih oblasti u cilju bržeg i efikasnijeg sistemskog uređivanja određenih oblasti, ugostiteljske usluge, reprezentacija (pokloni za strane delegacije), izrada softvera radi vođenja evidencije u skladu sa Zakonom o mladima (dostupnost informacijama), održavanje omladinskog portala, usluge promocije javnih događaja, medijska podrška, štampanje promotivnog materijala, kao i za oglašavanje konkursa radi sprovođenja i afirmacije omladinske politike promovisanje volonterskih aktinosti i pozitivnih društvenih vrednosti, za usluge na informisanju javnosti, promotivne kampanje svoga rada i postignutih rezultata, kroz medijsko prezentovanje u elektronskim i u štampanim medijima, pre svega to se odnosi na medijsku prezentaciju realizacije Strategije razvoja sporta za period 2009-2013 i Akcionog plana za sprovođenje te strategije, sa akcentom na prvi prioritet Strategije razvoja sporta – Sport dece i omladine, sredstva za ove namene opredeljuju se na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru.

U okviru ekonomske klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge opredeljuju se sredstva za realizaciju planiranih aktivnosti iz delokruga rada ministarstva, kao i na organizaciji konferencija, manifestacija i sastanaka, unapređenje informisanosti mladih, podrška volonterizmu, seminari, treninzi, Letnji univerzitet, kao i mnoge aktivnosti u cilju sprovođenja Nacionalne strategije za mlade, podsticaj i pomoć u naučnoistraživačkim projektima u oblasti sporta, usklađivanje našeg sistema sporta sa evropskim modelom, sa posebnim osvrtom na tranziciju u sportu. Opredeljenje naše zemlje da uđe u proces pristupanja Evropskoj uniji dodatno obavezuje na ispunjavanje određenih standarda, naučno-istraživačke programe i projekte koji se odnose na poboljšanje sistema finansiranja u oblasti sporta preko budzeta – državnih institucija.

Sredstva za tekuće popravke opreme i hitne intervencije u cilju normalnog funkcionisanja ministarstva, opredeljuju se na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal, odnose se administrativni materijal, materijal za saobraćaj (nabavka bonova za benzin i druga goriva, kao i nabavka ostalih materijala neophodnih za održavanje službenih automobila), materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, kao i materijal za posebne namene.

U skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj 401-1154/2009-1 od 26. februara 2009. godine opredeljuju se sredstva na ime kontribucija za međunarodne organizacije i međunarodna tela u čijem radu učestvuje ovo ministarstvo. Republika Srbija, odnosno Ministarstvo omladine i sporta, član je međunarodnih organizacija i tela (Parcijalnog sporazuma Centar Sever-Jug Saveta Evrope, Omladinska kartica Saveta Evrope i Evropske omladinske fondacije), sredstva za sprovođenje međunarodne saradnje, članstvo u EPAS (prošireni parcijalni sporazum u oblasti sporta) i WADA (svetska antidoping agencija), opredeljuju se na ekonomskoj klasifikaciji 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama.

Sredstva za saradnju i zajednička ulaganja sa jedinicama lokalne samouprave u projekte od društvenog interesa, programe mere i aktivnosti u svim oblastima ključnim za omladinsku politiku i razvoj sporta za sufinansiranje projekata i aktivnosti koje sprovode jedinice lokalne samouprave u partnerstvu sa predstavnicima nevladinog sektora, s ciljem implementacije Nacionalne strategije za mlade i Nacionalne strategije razoja sporta, opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti.

Na ekonomskoj klasifikaciji 482 – Porezi, obavezne takse i kazne, opredeljena su sredstva za registraciju vozila, plaćanje raznih taksi i drugih obaveza propisanih zakonom.

Sredstva za realizaciju izvršnih rešenja sudova, opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, odnose se na organizaciju sportskih takmičenja i sportskih manifestacija od interesa za Republiku, kao i organizaciju međunarodnih događaja, a koji su od opšteg interesa za Republiku i koji su u nadležnosti granskih sportskih saveza. Pored međunarodnih događaja, a koji su od opšteg interesa za Republiku i koje su u nadležnosti granskih sportskih saveza, postoje određeni događaji čiji su isključivi i jedini organizatori preduzeća, osnovana u skladu sa čl. 18. i 20. Zakona o sportu. Neka od takvih takmičenja se nalaze u međunarodnom kalendaru međunarodnih federacija.

U tom smislu, formiraće se preduzeća čiji će zadatak biti organizacija Evropskog prvenstva u rukometu za muškarce koje se održava 2012. godine u našoj zemlji (Preduzeće „EP u rukometu 2012“), Evropsko prvenstvo u veslanju (Preduzeće „Svetski kup u veslanju 2012“), Evropsko prvenstvo u rvanju za seniore (Preduzeće „EP u rvanju za seniore 2012“), kao i organizacija „Beogradskog maratona“ (Preduzeće „Beogradski maraton 2012“.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, odnose se na stipendiranje vrhunskih sportista i isplatu nacionalnih sportskih priznanja za poseban doprinos u razvoju i afirmaciji sporta.

U 2011. godini 588 sportista prima mesečnu novčanu naknadu (sportske penzije). U skladu sa navedenom Uredbom, dodeljuju se sportistima i njihovim trenerima novčane nagrade u iznosu od 10.000 do 30.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, u zavisnosti od osvojene medalje i ranga takmičenja.

Sredstva za finansiranje redovnih programa Sportskog saveza Srbije, finansijsku pomoć u organizaciji međunarodnih takmičenja u zemlji, finansiranje sportskih škola i kampova za perspektivne sportiste, finansiranje omladinskih organizacija (Strategija za mlade), opredeljena su sredstva iz budzeta na ekonomskoj klasifikaciji 481 – Dotacije nevladinim organizacijama.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti opredeljuju se za izgradnju i održavanje sportskih objekata, za rekonstrukciju i održavanje otvorenih sportskih terena, i to:

– Izgradnja Atletske dvorane u Beogradu, izgradnja sportske dvorane za košarku u Beogradu, nastavak izgradnje nacionalnog trening centra za veslače na Srebrnom jezeru, „Kuća fudbala“ u Staroj Pazovi – izgradnja tribina uz teren broj 2 sa 2.500 mesta i nastavak izgradnje i kapitalnog održavanja sportskih objekata za potrebe obrazovanja.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema planirana su za nabavku administrativne opreme.

GLAVA 24.1 – BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

U skladu sa Zakonom o igrama na sreću, Zakonom o sportu i Zakonom o budzetskom sistemu, formiran je Budzetski fond za finansiranje sporta.

Iz namenskih prihoda budzeta (sredstva od naknada za priređivanje igara na sreću) u iznosu od 19% ostvarenih prihoda, obezbeđuju se sredstva za finansiranje ovog budzetskog fonda.

Sredstva za opremanje i održavanje sportskih objekata od interesa za Republiku, kao opšteg interesa u oblasti sporta u 2012. godini, iz sredstava Budzetskog fonda koristiće se za izgradnju i rekonstrukciju sportskih objekata pri jedinicama lokalne samouprave, radi pomoći jedinicama lokalne samouprave u izrazito nedovoljno razvijenim područjima, koje su razvrstane u IV grupu, i opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 463 – transferi ostalim nivoima vlasti.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 472 – Naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta, predviđena su za novčane nagrade sportistima, državljanima Republike Srbije za osvojene medalje na olimpijskim i paraolimpijskim igrama, šahovskoj olimpijadi, svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim i drugim sportovima.

Ministarstvo omladine i sporta planira da kroz posebne programe finansira i sufinansira programe (konkurs), koji su od opšteg interesa u skladu sa čl. 114. i 115. Zakona o sportu. Predloge posebnih programa podnose Olimpijski komitet Srbije, u svoje ime i u ime nacionalnih granskih olimpijskih i paraolimpijskih sportova, Sportski savez Srbije i nacionalni granski sportski savezi neolimpijskih sportova, strukovna udruženja i klubovi i visokoškolske i naučnoistraživačke ustanove. Sredstva za ove namene opredeljuju se na ekonomskoj klasifikaciji 481 – Dotacije nevladinim organizacijama.

Sredstva iz prihoda budzeta na ekonomskoj klasifikaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti, opredeljena su za izgradnju i prilagođavanje sportskih objekata osobama sa invaliditetom i to za izgradnju fiskulturne sale u Školi za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“ u Zemunu, izgradnju sportske dvorane za košarku u Beogradu, nastavak izgradnje mini-pič terena na teritoriji Republike Srbije, završetak izgradnje jedne školske fiskulturne sale.

GLAVA 24.2 – ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE

Antidoping agencija Republike Srbije osnovana je Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, u cilju iniciranja, sprovođenja i kontrole postupka borbe protiv dopinga u sportu.

ADAS, kao ustanova koja posluje u skladu sa propisima o javnim službama, sa svojstvima pravnog lica, obavlja sportske aktivnosti i delatnosti u vezi sa sportskim takmičenjima.

U okviru ekonomske klasifikacije 414 – Socijalna davanja zaposlenima, opredeljuju se sredstva za isplatu naknada za vreme odsustvovanja sa posla zbog privremene sprečenosti za rad.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 415 – Naknada troškova za zaposlene, odnose se na prevoz zaposlenih na posao i sa posla.

Na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi, opredeljena su sredstva za: troškove platnog prometa, usluge komunikacije (slanje laboratorijkog materijala u inostranstvo), korišćenje telefona i opreme i za zakup poslovnog prostora.

Opredeljuju se sredstva za službena putovanja u inostranstvo, na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja.

Za usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja – pres kliping i objavljivanje liste zabranjenih sredstava, angažovanje nezavisnih stručnjaka po ugovoru o delu iz oblasti medicine i veterine za vršenje doping kontrole (sportista i konja), kao i naknade članovima Upravnog odbora, opredeljena su sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru.

Specijalizovane usluge odnose se na laboratorijsku analizu uzoraka prilikom obavljanja doping kontrola, a sredstva za ovu namenu opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje, odnose se na izdatke za održavanje opreme.

Sredstva za administrativni materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, medicinski i laboratorijski materijal, materijal za saobraćaj i materijal za posebne namene, opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal.

Na ekonomskoj klasifikaciji 482 – Porezi, obavezne takse i kazne, opredeljena su sredstva za registraciju vozila, plaćanje raznih taksi i drugih obaveza propisanih zakonom.

Sredstva za realizaciju izvršnih rešenja sudova, opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova.

GLAVA 24.3 – USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE

Republički zavod za sport i medicinu sporta je indirektni budzetski korisnik, čiji je osnivač Vlada Republike Srbije. U Zakonu o sportu (od člana 39. do 42.) definisani su uloga i poslovi Zavoda, kao i obaveza finansiranja iz budzeta Republike Srbije.

Delatnost Republičkog zavoda za sport, pored ostalog, obuhvata: periodično praćenje stanja fizičkih sposobnosti dece, omladine i odraslih; kontrolu treniranosti vrhunskih sportista i stručno savetodavnu pomoć vrhunskim sportistima i kadrovima u sportu; informacionu dokumentacionu delatnost i održavanje baze podataka; organizaciju i realizaciju završnih priprema sportista; osposobljavanje i školovanje stručnjaka u oblasti sporta; naučno-istraživačku delatnost u oblasti sporta; stručno-tehničku pomoć sportistima, sportskim organizacijama, organizacijama za obavljanje sportske delatnosti i savezima; nadzor nad stručnim radom u oblasti sporta; projektovanje i inžinjering sportskih objekata; specijalizovanu sportsko-medicinsku zdravstvenu zaštitu sportista; usluge ugostiteljstva i hotelijerstva sportistima; usluge u oblasti rekreativnog sporta.

Opredeljuju se sredstva za troškove prevoza po osnovu kupljenih markica za prevoz zaposlenih, na ekonomskoj klasifikaciji 413 – Naknade u naturi.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi, odnose se na energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacija, osiguranje građevinskih objekata, opreme i zaposlenih.

U okviru ekonomske klasifikacije 426 – Materijal, opredeljena su sredstva za medicinski, laboratorijski i materijal za održavanje higijene.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje, namenjena su za kapitalno održavanje zgrada, adaptaciju i sanaciju trim staze (osvetljenje).

Opredeljena su sredstva za adaptaciju olimpijskog bazena na otvorenom plivalištvu u svrhu vrhunskih takmičenja i natkrivanje olimpijskog bazena na otvorenom plivalištu i to na ekonomskoj klasifikaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti.

U okviru ekonomske klasifikacije 512 – Mašine i oprema, opredeljuju se sredstva za medicinsku i laboratorijsku opremu.

GLAVA 24.4 – FOND ZA MLADE TALENTE

Odlukom Vlade formiran je Fond za mlade talente, sa ciljem stvaranja mogućnosti za podršku u finansiranju školovanja i usavršavanja mladih talenata. Ovo se ostvaruje putem stipendiranja najboljih studenata univerziteta čiji je osnivač Republika, učestvovanjem u finansiranju poslediplomskih studija u inostranstvu, finansiranju stručne prakse u zemljama Evropske unije, kao i obezbeđenjem sredstava za nagrade učenicima i studentima za postignute uspehe na takmičenjima

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi, koristiće se za usluge komunikacije.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovoru, namenjena su sredstva za usluge informisanja javnosti o radu Fonda, oglašavanje konkursa, promociju najboljih studenata i učenika, za rad komisije koju čine eksperti, čiji je zadatak izrada kritriterijuma, prikupljanje i evidencija podataka potrebnih za pružanje finansijske pomoći mladim talentima, obrada podataka, praćenje i izveštavanje o realizaciji konkursa i dodeli stipendija.

Sredstva za stipendije najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija, diplomskih akademskih studija – master, integrisanih akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, kao i nagrade najboljim učenicima srednjih škola za postignute rezultate na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu, opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta.

RAZDEO 25 – MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; praćenje i istraživanje u oblasti kulture; obezbeđivanje materijalne osnove za delatnosti kulture; razvoj i unapređenje književog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stvaralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija; zaštitu nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa; bibliotečku, izdavačku, kinematografsku i muzičko-scensku delatnost; zadužbine i fondacije; sistem javnog informisanja; praćenje sprovođenja zakona u oblasti informisanja; praćenje rada javnih preduzeća i ustanova u oblasti javnog informisanja; praćenje delatnosti stranih informativnih ustanova, stranih sredstava javnog informisanja, dopisništva i dopisnika u Republici Srbiji; informisanje nacionalnih manjina; registraciju stranih informativnih ustanova i pružanje pomoći u radu stranim novinarima i dopisnicima; saradnju u oblasti zaštite kulturne baštine, kulturnog stvaralaštva i informisanja na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u regionu; osnivanje i razvoj kulturno-informativnih centara u inostranstvu; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projektata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz nadležnosti tog ministarstva.

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva obavlja i poslove državne uprave u oblasti informacionog društva koji se odnose na: utvrđivanje politike i strategije razvoja informacionog društva; pripremu zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronskog poslovanja; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti informacionog društva; razvoj i unapređenje akademske, odnosno obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže; koordinaciju u izradi strateško-razvojnih dokumenata na nivou Republike Srbije; zaštitu podataka i informacionu bezbednost; međunarodne poslove u oblasti informacionog društva, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva obavlja i poslove državne uprave koji se odnose na: oblast telekomunikacija, odnosno elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; uređenje i bezbednost u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; inspekcijski nadzor; utvrđivanje strategije i politike razvoja elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; utvrđivanje predloga plana namene radio-frekvencijskih opsega i donošenje plana raspodele radio frekvencija; odlučivanje o uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija; utvrđivanje spiska osnovnih usluga elektronskih komunikacija (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori, kao i druge poslove određene zakonom.

Sredstva planirana na funkciji 460 – Komunikacije:

U strukturi tekućih rashoda najznačajniji su rashodi za zaposlene, troškovi za specijalizovane usluge i izdaci za nabavku opreme.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge namenjena su za finansiranje »Akademske mreže Republike Srbije – AMRES«, SEELight Projekta i ostalih specijalizovanih usluga.

SEELight (South-East European Lambda Network Facility for Research & Education) je projekat u okviru HiPERB programa (Hellenic Plan for the Economic Reconstruction of the Balkans). U okviru grčko-srpskog biznis foruma, 2009. godine potpisan je Ugovor za usluge upravljanja SEELight projektom. Ovo je prvi od tri ugovora u okviru SEELight projekta kojim je predviđeno jačanje okosnice kompjuterske mreže akademskih institucija u Srbiji i njihovo povezivanje sa drugim balkanskim zemljama u okviru Helenik plana. Ujedno, ovo je prvi ugovor koji naša zemlja potpisuje u okviru Helenik plana a izabrani izvođač je Grčka akademska mreža (GRNET) koja će u konzorcijumu sa Elektrotehničkim fakultetom iz Beograda sprovesti ovaj posao. SEELight projekat predviđa i zakup optičkih prenosnih sistema za period od 15 godina kao i nabavku odgovarajuće opreme čime će biti obezbeđeno kvalitetno funkcionisanje okosnice akademske mreže u Srbiji.

Zakonom o elektronskim komunikacijama uveden je inspekcijski nadzor nad njegovom primenom i primenom propisa kojima se uređuje delatnost elektronskih komunikacija na teritoriji Republike Srbije. U cilju nesmetanog rada inspektora za poštanske usluge neophodna je nabavka novih vozila (dva vozila), kao i nabavka opreme za Sektor za poštanski saobraćaj, i to: računara, lap topova, štampača, multifunkcionalnog aparata – štampač, kopir, faks, foto aparata, telefona blackberry i mobilnih telefona. Sredstva za ove namene planirana su na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema.

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji planirana su i sredstva za digitalizaciju. U okviru daljih aktivnosti na realizaciji Strategije prelaska sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa, izvršiće se nabavka pretplatničke opreme tj. STB –ova (digitalni Set Top Box) i drugih uređaja i opreme za digitalizaciju.

U okviru ekonomske klasifikacije 421 – Stalni troškovi planirana su sredstva za sledeće troškove: troškovi platnog prometa i bankarskih usluga, usluge za električnu energiju, troškovi grejanja, komunalne usluge, troškovi telefona, teleksa i telefaksa, interneta, usluge mobilnog telefona, usluge pošte i dostave, troškovi osiguranja (osiguranje zgrada, vozila, zaposlenih), zakup imovine i opreme i ostali troškovi.

Iz sredstava planiranih na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja realizovale bi se redovne sesije koje organizuje Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU), Evropska konferencija pošta i telekomunikacija (CEPT), Evropska telekomunikaciona satelitska organizacija (EUTELSAT), Međunarodna organizacija za mobilne satelite (IMSO), Međunarodna telekomuniokaciona satelitska organizacija (ITSO), realizovali bi se sastanci u okviru rada na Sedmom okvirnom programu za istraživanje i tehnološki razvoj FP7, i Programu podrške razvoju politike informaciono-komunikacionih tehnologija (SIP PSP) Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije – SIP i drugih programa Evropske Unije, kao i kontinuitet u radu u forumima za monitoring elektronskih komunikacija i usluga informacionog društva i drugi međunarodni sastanici i putovanja. Troškovi službenih putovanja u zemlji obračunati su u skladu sa potrebama prisustvovanja seminarima i sastancima u cilju promovisanja programa i projekata Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija, informacionog društva i eUprave. Takođe, troškovi službenih putovanja u zemlji pokrivaju i izdatke vezane za vršenje inspekcijskog nadzora.

Ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru pokriva sledeće vrste troškova: usluge za izradu softvera, za održavanje računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, rad komisija za izradu projekata, stručne usluge formiranja radnih grupa, usluge prevođenja, kotizacije za seminare, kotizacije za stručna savetovanja, ostali izdaci za stručno obrazovanje, nabavka stručnih časopisa, objavljivanje tendera i informatičkih oglasa, ugostiteljske usluge, reprezentacija, izdavanje licenci i polaganje stručnih ispita, štampanje vizit karti i slično. Uključen je i rad radnih grupa za izradu zakonskih i strateških dokumenata, priprema platformi za učešća delegacija na kongresima i međunarodnim konferencijama, statističkih analiza, prikupljanja podataka i slično. Neophodno je i dodatno angažovanje stručnih ljudi iz oblasti telekomunikacija, informatike i poštanskih usluga. Ova klasifikacija uključuje i organizovanje okruglih stolova na temu telekomunikacija, poštanskog saobraćaja i informatike.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje opreme koristiće se za popravke električne, elektronske, telekomunikacione i računarske opreme. Vršenje nadzora nad primenom relevantnih zakona i propisa donetih na osnovu njih uslovljeni su angažovanjem na terenskim zadacima, vozni park je star, te osim goriva i maziva, veliki deo troškova nosi vanredno održavanje vozila i nabavke auto-guma i rezervnih delova.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal neophodna su za podmirenje sledećih vrsta troškova: nabavka kancelarijskog materijala, službene odeće, nabavka stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, troškove voznog parka (troškove goriva, maziva).

Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 462 – Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama odnose se na plaćanje kontribucija za članstvo Ministarstva, kao organa državne uprave, u međunarodnim organizacijama (Svetski poštanski savez, Evropska konferencija poštanskih i telekomunikacionih uprava, Evropski komitet za poštansku regulativu, Svetska asocijacija za razvoj filatelije, plaćanje kotizacije na ime članstva Republike Srbije u Međunarodnoj uniji za telekomunikacije, učešće u pokrivanju troškova u održavanju godišnje Skupštine European Conference of Postal and Telecommunications Administrations – CEPT).

Na ekonomskoj klasifikaciji 482 – Porezi, obavezne takse i kazne planirana su sredstva za registraciju vozila, gradse takse i slično.

Na ekonomskoj klasifikaciji 515 – Nematerijalna imovina planirana su sredstva za kompjuterski softver i softverske licence za potrebe informacionog sistema Ministarstva.

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, funkcija 460 – Komunikacije, ostvaruje sopstvene prihode, a to su sredstva koja čine razliku prihoda i rashoda utvrđenih godišnjim finansijskim izveštajem Republičke agencije za elektronske komunikacije i ta sredstva koriste se za poslove elektronskih komunikacija i informacionog društva, za unapređenje i razvoj oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva.

Sredstva planirana na funkciji 820 – Usluge kulture:

U strukturi tekućih rashoda najznačajniji su rashodi za zaposlene, troškovi za specijalizovane usluge, subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, transferi ostalim nivoima vlasti, dotacije nevladinim organizacijama.

Za finansiranje programa i projekata ovog Ministarstva predviđena su sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge. Raspored i korišćenje opredeljenih sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade na predlog Ministarstva. Sredstva namenjena za programe i projekte u kulturi koristiće se za sledeće namene:

– ZAŠTITA (Istraživački projekti u oblasti kulturnog nasleđa; očuvanje kulturnog nasleđa, prezentacija kulturnog nasleđa, edukacija, konferencije, jubileji i korišćenje kulturnog nasleđa; međunarodna saradnja u oblasti kulturnog nasleđa);

– STVARALAŠTVO (kinematografija; pozorišno i plesno stvaralaštvo; muzičko stvaralaštvo; likovno i vizuelno stvaralaštvo; knjiga i književnost; programi za KiM; narodno stvaralaštvo i kulturno umetnički amaterizam; stvaralaštvo osoba sa invaliditetom; naučni rad i kultura mladih; stvaralaštvo nacionalnih manjina; Srbi u inostranstvu; međunarodna saradnja u oblasti stvaralaštva i medija; decentralizacija i promocija kulture RS);

– INFORMISANjE (medijski programski sadržaj; informisanje pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona; iformisanje na jezicima manjina i etničkih zajednica; Srpski elektronski mediji na KiM; javno informisanje namenjeno licima sa posebnim potrebama; Dekada Roma; podrška informisanju).

Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i ustanovama koristiće se za rad i obavljanje delatnosti od opšteg interesa u oblasti informisanja sledećih preduzeća i ustanova: JP NA TANJUG, NIJP „Panorama”, SJU „Jugoslovenski pregled” i SJU „Radio Jugoslavija”. Do završetka transformacije gore navedenih saveznih javnih ustanova i javnog preduzeća, Republika Srbija sufinansira njihov rad i funkcionisanje.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama koristiće se za plaćanje međunarodne članarine (Euroimages). Na inicijativu Ministarstva kulture RS, Srbija i Crna Gora je 1. januara 2005. godine zvanično pristupila Evropskom fondu za podršku koprodukcije i distribucije kreativnih kinematografskih i audiovizuelnih dela “Eurimages”. Shodno članu 16. finansijskih propisa Statuta “Eurimages” doprinos Republike Srbije je predviđen za godišnju članarinu. Ministarstvo kulture RS se prilikom pristupanja fondu obavezalo na izvršenje finansijskih obaveza po osnovu članstva.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 463 – Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti koji se planiraju na razdelu Ministarstva kulture, namenjeni su finansiranju projekata u oblasti zaštite stvaralaštva i informisanja i obuhvataju sledeće oblasti:

– Transferi drugom nivou vlasti u oblasti zaštite:

Regionalni zavodi – Podrška programima koji se tiču zaštite, istraživanja i prezentacije nepokretnog – graditeljskog i arheološkog nasleđa u Republici Srbiji, a koji se tiču izrade tehničke projektne dokumentacije, mera tehničke zaštite i konzervatorske radove na arhitekturi i slikarstvu, istraživanje i zaštitu arheoloških nalazišta i poslove vezane za prezentaciju nepokretnog kulturnog nasleđa, rekognosciranje, konzervaciju i restauraciju, ispitivačke i istraživačke poslove, sanaciju spomenika kulture, publikovanje građe kao i ostale delatnosti na zaštiti nepokretnih kulturnih dobara.

Bibliotečka delatnost – Podrška programima i projektima iz oblasti bibliotečke delatnosti i stare i retke knjige, program izgradnje jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema, koji je zasnovan na Cobiss platformi, program digitalizacije starih i retkih knjiga i zavičajnih fondova biblioteka, program automatizacije bibliotečkog poslovanja, objavljivanje bibliografija i stručnih publikacija, organizacija stručnih skupova i dr delatnosti. Finansiranje matične funkcije biblioteka (18 matičnih biblioteka).

Arhivska delatnost Podrška programima i projektima koji se odnose na zaštitu, istraživanje, prezentaciju, čuvanje, i korišćenje arhivske građe.

Muzejska delatnost Podrška programima i projektima osnovne muzejske delatnosti koji se prvenstveno odnose na mere zaštite umetničko-istorijskih dela, sprovođenje mera tehničke zaštite na pokretnim kulturnim dobrima, zaštita umetničko-istorijskih dela od izuzetnog i velikog značaja, zaštita muzejske građe kroz izradu i vođenje zakonom propisane dokumentacije, izložbene aktivnosti i publikovanje muzejskog materijala, projekti istraživanja i očuvanja nematerijalnog nasleđa, projekti institucionalnog podizanja kapaciteta i poboljšanja uslova rada u ustanovama.

– Transferi drugom nivou vlasti u oblasti stvaralaštva:

Podrška programima lokalne samouprave u oblasti pozorišnog, plesnog, muzičkog, književnog, vizuelnog stvaralaštva, kao i sufinansiranje najznačajnijih manifestacija koje se održavaju u Srbiji, a čiji su osnivači lokalna samouprava odnosno AP Vojvodina (BEMUS, BELEF, BITEF, Oktobarski salon, Beogradski dzez festival, Međunarodno takmičenje muzičke omladine, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma i druge).

Na ekonomskoj klasifikaciji 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta opredeljena sredstva koristiće se za isplatu Posebnih priznanja istaknutim umetnicima, a na osnovu Uredbe o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama koristiće se za: rekonstrukciju Zadužbine manastira Hilandar koji je teško stradao u požaru 2004. godine i zaštitu neprocenjivog pokretnog i nepokretnog nasleđa koje se u njemu nalazi; preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova na arhitektonskim objektima Dvorskog kompleksa, zaštiti vrednog mobilijara koji se u njima nalazi i poboljšanje uslova dostupnosti umetničkih i kulturno-istorijskih vrednosti ovog spomeničkog kompleksa i programe umetničkih, strukovnih, verskih i drugih udruženja.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi koristiće se za plaćanje naknade za gradsko građevinsko zemljište, usluga fiksne telefonije, mobilne telefonije, pošte i dostave i ostalih stalnih troškova.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja koristiće se za naknadu troškova putovanja zaposlenima i učešća na kulturnim događanjima na čitavoj teritoriji Republike Srbije, kao i na međunarodnim skupovima, sastancima multilateralnih organizacija i institucija.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovoru koristiće se za usluge prevođenja; usluge za izradu i održavanje softvera; usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih; usluge informisanja, izdavanje posebnih biltena-publikacija, kao i za usluge objavljivanja tendera i oglasa, stručne usluge – sredstva za finansiranje rada specijalnih savetnika i ostalih stručnih usluga.

Sredstva za održavanje opreme u Ministarstvu kulture opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje.

Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal koristiće se za administrativni materijal koji nije moguće obezbediti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, materijal za obrazovanje kadra: publikacije, časopisi i glasila za opšte informisanje i obrazovanje zaposlenih, materijal za prevozna sredstva–gorivo, materijal za posebne namene i dr.

Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema koristiće se za nabavku kompjuterske opreme i softvera.

Deo rashoda za specijalizovane usluge finansiraće se iz sopstvenih prihoda Ministarstva kulture, koje ministarstvo ostvaruje na osnovu Zakona o kinematografiji (taksa za prikazivanje filmova na televiziji i u sredstvima javnog prevoza; naknada za markicu za video kasete) i Zakona o radiodifuziji (deo razlike prihoda i rashoda Radiodifuzne agencije koristi se za razvoj kulture; 1,5% ukupno ostvarene mesečne pretplate Radiodifizne ustanove koristi se za razvoj kinematografije).

GLAVA 25.1 – USTANOVE KULTURE

Od ukupno 40 indirektnih korisnika, 14 ustanova je sa teritorije AP Kosovo i Metohija. Pored indirektnih korisnika – ustanova kulture, na ovoj glavi opredeljena su i sredstva za rad Matice srpske iz Novog Sada.

U strukturi tekućih rashoda najznačajniji su rashodi za zaposlene i specijalizovane usluge.

Rashodi za zaposlene obuhvataju plate i dodatke zaposlenih, doprinose na teret poslodavca, naknade za prevoz zaposlenih, naknade za otpremnine i pomoći zaposlenima.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge obuhvataju troškove za redovnu programsku delatnost ustanova, kao i za nove projekte/programe u kulturi. Sredstva sa ove pozicije troše se i za: zaštitu eksponata, konzervaciju najugroženije građe, sređivanje arhivske građe, konzervatorske radove na spomenicima kulture i nematerijalnu imovinu (slike, grafike, skulpture, knjige i drugo); realizaciju COBISS programa biblioteka; izradu i usavršavanje internet prezentacije; izradu printova za izložbe; zaštitu arhivske građe; realizaciju stalnih postavki i izložbi u bibliotekama, muzejima, arhivima i zavodima; predstave i premijere Narodnog pozorišta; koncerte Beogradske filharmonije i Ansambla narodnih igara i pesama Srbije “Kolo” i “Venac” sa Kosova i Metohije; projekte arheoloških istraživanja i projekte zaštite spomenika.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi namenjena su za finansiranje stalnih troškova ustanova na osnovu konsolidovanog zahteva ustanova.

Sredstva planirana na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja obuhvataju troškove putovanja za obavljanje delatnosti u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti ustanova kulture – zaštita spomenika kulture na teritoriji RS i u inostranstvu, i deo su redovnih i programskih aktivnosti ustanova u okviru troškova za istraživačke projekte (arheologija, etnologija, botanika i sl). Takođe, obuhvataju i troškove putovanja ustanova na KIM, jer se platni promet obavlja isključivo preko centrale u Kosovskoj Mitrovici.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru, odnose se na redovnu delatnost ustanova, štampanje publikacija, kataloga, pozivnica, troškova autorskih honorara za pripremu i izvođenje programa i projekata (uspostavljanje novih koreografija, komponovanje i aranžiranje muzike, uvežbavanje istih sa ansamblom). Širok spektar stručnih usluga i usluga informisanja podveden je u okviru ove ekonomske klasifikacije: digitalizacija postojećih štampanih izdanja godišnjaka srpske kinematografije, digitalizacija štampanih izdanja filmografija igranog filma, foto-usluge, idejna rešenja i izrade postavki izložbi i plakata za razne kulturne događaje, izrada flajera i promo materijala, poslovi konzervacije i restauracije muzejske građe, arheografska obrada starih rukopisnih knjiga, lektorisanje i korektura, dirigovanje i izvođenje programa, štampanje časopisa, štampanje zbornika, štampanje kataloga i slično.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje podrazumevaju troškove za prioritetne popravke i održavanje objekata i opreme ustanova kulture.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal opredeljuju se sredstva za materijal neophodan za obavljanje redovne i programske delatnosti ustanova.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 481 – Dotacije nevladinim organizacijama namenjena su za finansiranje rada i programskih aktivnosti Matice srpske. Matica srpska je samostalno književno, naučno i kulturno društvo, kojim upravljaju njeni članovi. Ona obavlja poslove i ostvaruje ciljeve od trajnog značaja za književnost, nauku i kulturu srpskog naroda.

Na ekonomskoj klasifikaciji 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova planirani su troškovi po rešenjima sudova i sudskih tela. Ustanove su u svojim zahtevima iskazale potrebu za sredstvima za ove namene, s obzirom da se očekuje da se u toku 2012. završi nekoliko sudskih sporova započetih 2003. godine nakon izvršene racionalizacije u Ustanovama kulture.

Na ekonomskoj klasifikaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti predviđena su sredstva za projekte koji se odnose na kapitalna ulaganja u zgrade i objekte.

Na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema planirana su sredstva namenjena za kupovinu mašina i opreme u ustanovama kulture (računari, fotokopir aparati, oprema za osavremenjavanje računarskog sistema u VBS, oprema za unapređenje video nadzora, posebna oprema za digitalizaciju novina, časopisa, posebna oprema za depoe različitih zbirki radi praćenja mikroklimatskih uslova, oprema za radionice u ustanovama radi održavanja, popravke i dorade muzejskih predmeta i eksponata, klima uređaji, razne police, muzički instrumenti i dr.).

Na ekonomskoj klasifikaciji 515 – Nematerijalna imovina planirana su sredstva za pribavljanje nematerijalne imovine (knjige u bibliotekama, muzejski eksponati i spomenici kulture, vizuelna umetnost, skulpture, arhivska građa i ostali predmeti koje ustanove otkupljuju u cilju zaštite kulturnih dobara i stvaranja zbirki po muzejima, bibliotekama i arhivima; otkup narodnih nošnji i ostale opreme, otkup slika i dr.) kako bi se ispunile obaveze u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima i Zakonom o bibliotečkoj delatnosti; plaćanje licence za COBISS sistem i održavanje opreme.

Iz sopstvenih prihoda koje ostvaruju ustanove kulture finansiraće se deo rashoda za zaposlene, energetske, komunalne i usluge komunikacija u ustanovama kulture.

GLAVA 25.2 – UPRAVA ZA DIGITALNU AGENDU

Uprava za Digitalnu agendu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: sprovođenje strategija u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija; primenu informatike i interneta; pružanje informacionih usluga; istraživanje i razvoj u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija; razvoj i funkcionisanje informaciono-komunikacione infrastrukture; unapređenje, razvoj i funkcionisanje informacionih sistema državnih organa, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i javnih službi; primenu i korišćenje interneta u radu državnih organa, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i javnih službi; razvoj i primenu standarda u uvođenju informaciono-komunikacionih tehnologija u državnim organima, organima teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i javnim službama; stvaranje uslova za realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija, kao i druge poslove određene zakonom.

U strukturi tekućih rashoda najznačajniji su rashodi za zaposlene, specijalizovane usluge i usluge po ugovoru.

Rashodi na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge odnose se na finansiranje postojećih namena za projekte i aktivnosti:

I Projekat: Razvoj i unapređenje funkcionalnosti Portala eUprava

Realizacija naprednih funkcionalnosti Portala eUprava kojom će se dalje podići nivo sofisticiranosti usluga elektronske uprave u ovoj fazi se odnosi na realizaciju već implementiranih funkcionalnosti od strane korisnika Portala, objavljivanje novih usluga, kao i na implementaciju novih funkcionalnosti. Nove funkcionalnosti imaju za cilj povezivanje i razmenu podataka između aplikacija. Time se omogućava da se već implementirane napredne funkcionalnosti Portala mogu koristiti od strane eksternih aplikacija, bez trošenja dodatnih resursa ili dupliranja. Ovo rešenje će obezbediti integrisane elektronske servise na najvišem nivou sofisticiranosti i obuhvatiti integraciju između republičkih organa, kao i integraciju sa lokalnim nivoom.

II Projekat: Podrška organima državne uprave za primenu standarda za razmenu podataka među aplikacijama

Implementacija naprednih funkcionalnosti Portala eUprava pretpostavlja da se način na koji će se one koristiti od strane organa državne uprave, standardizuje i time postavi osnova za podizanje nivoa elektronske uprave u Republici Srbiji. Portal, kao centralno mesto pristupa elektronskim uslugama, predstavlja moćan alat za realizaciju kvalitetnih usluga i od ključne je važnosti da se korisnicima Portala pruži sva neophodna tehnička podrška i pomoć u cilju korisnički orijentisanih usluga na Portalu. Projekat takođe utiče na povećanje kvaliteta usluga primenom razmene podataka među aplikacijama različitih organa, u cilju pojednostavljivanja procedure dobijanja usluge za korisnika. Metodologija koja je prepoznata u tom kontekstu jeste primena standarda i razmena struktuiranih podataka između aplikacija na republičkom i lokalnom nivou.

Rezultati će uticati na povećanje broja i kvaliteta servisa koji se nude građanima i organima državne uprave i lokalne samouprave, omogućiti efikasnu razmenu elektronskih servisa različitih kategorija korisnika i na taj način uspostaviti deo infrastrukture za automatizaciju procesa u sistemu državne uprave, koja podrazumeva materijalne uštede, kao i uštede u vremenu i potrebnim ljudskim resursima.

Planirani iznos sredstava na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru odnosi se na računovodstvene usluge, usluge za izradu softvera, usluge usavršavanja i obrazovanja zaposlenih, stručne i ostale usluge.

Planirani iznos sredstava na ekonomskoj klasifikaciji 421 – Stalni troškovi obuhvata troškove usluga komunikacija (telefon, teleks i telefaks za pet fiksnih telefonskih linija, internet, usluge mobilnih telefona, SMS poruke građanima) i troškove osiguranja.

Planirani iznos sredstava na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja odnosi se na troškove službenih putovanja (planirana sredstva se odnose na putovanja u zemlji vezana za razvoj i implementaciju unapređenja Portala eUprave, koji zahtevaju česta službena putovanja po Srbiji i posete opštinama u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema, tehničke pomoći lokalnim samoupravama oko implementacije lokalne elektronske uprave, kao i promovisanja korišćenja savremenih rešenja elektronske uprave od strane organa javne uprave) i troškove službenih putovanja u inostranstvo (planirana putovanja u inostranstvo vezana su za aktivnosti, učešće na sajmovima, sastancima i konferencijama iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija i informacionog društva, kao i studijskih putovanja radi razmene iskustva u razvoju eUprave).

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 425 – Tekuće popravke i održavanje administrativne opreme planirana su za održavanje opreme.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal opredeljuju se sredstva za kancelarijski materijal i materijal za saobraćaj.

Na ekonomskoj klasifikaciji 512 – Mašine i oprema planira se obnova već postojeće, a zastarele opreme, kao i nabavka dodatne opreme u server sali (svičevi, ruteri, nadogradnja postojećih servera) zbog implementacija novih servisa koji zahtevaju savremenu tehnologiju.

RAZDEO 26 – MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU

Zakonom o ministarstvima obrazovano je Ministarstvo za Kosovo i Metohiju koje obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: funkcionisanje institucija Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije; obrazovanje, zdravstvo, socijalnu politiku, kulturu, infrastrukturu, sistem lokalne samouprave i telekomunikacija u srpskim područjima Kosova i Metohije; delovanje Srpske pravoslavne crkve; obnovu i zaštitu duhovnog i kulturnog nasleđa; finansijsku, pravnu, tehničku i kadrovsku pomoć u svim oblastima značajnim za Srbe i druge nealbanske zajednice na teritoriji Kosova i Metohije; saradnju s Komesarijatom za izbeglice u delu koji se odnosi na interno raseljena lica sa Kosova i Metohije; formulisanje predloga propisa kojima se obezbeđuje suštinska autonomija Kosova i Metohije i sprovođenje državne politike zaštite teritorijalnog integriteta Republike Srbije; saradnju s civilnom i vojnom misijom Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji (UNMIK i KFOR) na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti broj 1244, održavanje stalnih međunarodnih kontakata sa učesnicima u međunarodnom pregovaračkom procesu o određivanju budućeg statusa Kosova i Metohije, kao i druge poslove određene zakonom.

Raznolike obaveze i nadležnosti ovog ministarstva izražene su po namenama koje su definisane u skladu sa Strategijom održivog opstanka i povratka na KiM („Službeni glasnik RS“, broj 32/10) kao najznačajnijeg strateškog okvira za postupanje i delovanje Ministarstva za Kosovo i Metohiju. S druge strane, postojanje i delovanje međunarodne administracije na Kosovu i Metohiji, pod upravom UN, kao i velikog broja međunarodnih nevladinih organizacija utiče na definisanje utvrđenih ciljeva i namena.

Ministarstvo za Kosovo i Metohiju je rashode iskazalo kroz sledeće namene:

– funkcionisanje Ministarstva – namena koja obuhvata tekuće rashode proistekle iz delokruga rada Ministarstva;

– podrška funkcionisanju lokalne samouprave na KiM – namena koja se odnosi na finansiranje plata zaposlenih u lokalnoj samoupravi i izdataka za stalne troškove organa lokalne samouprave. Osnovni cilj ove namene je redovno izmirivanje troškova funkcionisanja 29 jedinica lokalne samouprave na teritoriji KiM, što obezbeđuje normalno funkcionisanje opštinskih organa, ostvarivanje osnovnih funkcija lokalne samouprave i zadovoljenje osnovnih potreba stanovništva na KiM;

– podrška održivom opstanku i povratku na KiM – namena preko koje se sprovodi osnovni cilj Strategije održivog opstanka i povratka na KiM putem obezbeđivanja sredstava za prolećnu i jesenju setvu na KiM, nabavku ogreva školama i ugroženom stanovništvu na KiM, opremanje domaćinstava povratnika, za izgradnju i rekonstrukciju kuća, unapređenje zdravstvene zaštite, kao i za pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva i porodicama otetih i kidnapovanih lica. Osim toga, u okviru ove namene je predviđeno i finansiranje Javnog preduzeća za razvoj i unapređenje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u AP Kosovo i Metohija „Mreža-Most“;

– unapređenje uslova života i rada dece i omladine na KiM – namena kroz koju se obezbeđuju neophodni uslovi za život i rad dece i omladine na teritoriji KiM. U okviru ove namene, Ministarstvo pokriva stalne troškove škola, rekonstrukciju i izgradnju novih škola, opremanje škola i izgradnju i opremanje predškolskih ustanova, troškove prevoza dece do škola, zakup privatnih objekata za potrebe škola, kao i smeštaj dece ometene u razvoju u specijalnim školama;

– unapređenje uslova delovanja Srpske pravoslavne crkve – namena koja iskazuje sistematično praćenje delovanja Srpske pravoslavne crkve, što direktno proističe iz delokruga Ministarstva, utvrđenog Zakonom o ministarstvima. Stanje sveukupnog verskog i kulturnog nasleđa na KiM je loše, tako da će se kroz ovu namenu sprovesti praćenje stanja, radova i investicija koje se odnose na Srpske pravoslavne crkve, jer je versko i kulturno nasleđe na KiM najugroženije (od 1999. godine do danas je stradalo ili ugroženo oko 150 crkava i manastira);

– obnova, izgradnja i unapređenje institucija kulture i očuvanje kulturnog i verskog nasleđa na KiM – namena koja obuhvata program radova na zaštiti, obnovi i očuvanju kulturnih i prirodnih dobara, spomenika kulture i njihovu tehničku zaštitu kao i ostale aktivnosti vezane za kulturna dobra Srbije na teritoriji KiM;

– unapređenje kvaliteta života stanovništva kroz saradnju sa međunarodnim organizacijama i institucijama na KiM – namena koja u sebi sublimira sve namene, utvrđene Izveštajem o fiskalnoj strategiji, ali i uvažava činjenicu da na teritoriji KiM postoji međunarodna uprava UN i da se mnogi postavljeni ciljevi moraju ostvarivati u saradnji sa međunarodnim organizacijama, kako je predviđeno i Strategijom održivog opstanka i povratka na KiM;

– podrška pristupa pravima, zapošljavanju i poboljšanju uslova života izbeglica i interno raseljenih lica – IPA projekat – namena koja se odnosi na kofinansiranje projekta IPA 2009 – Podrška pristupu pravima izbeglica i interno raseljenih lica na bazi ekonomske i stambene podrške, pružanju informacija o povratku, kao i o pristupu socijalnim uslugama i kofinansiranje projekta IPA 2011 – Podrška sprovođenju strategija za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike.

1. Funkcionisanje Ministarstva

Sredstva za finansiranje rada Ministarstva u 2012. godini opredeljena su krajnje restriktivno, imajući u vidu tekuću ekonomsku situaciju, planirana budzetska kretanja za naredne godine, kao i obavezu racionalizacije troškova utvrđenu Zaključkom Vlade 05 broj 410-1808/2009 od 26. marta 2009. godine. Sredstva za finansiranje ove namene u 2012. godini, u odnosu na ostale definisane namene, imaju tendenciju smanjivanja u korist izvršenja prioritetnih ciljeva Ministarstva. Tome u prilog govori podatak da je na svim pozicijama zabeležena opadajuća tendencija, a najznačajniji pad zabeležili su rashodi u okviru ekonomskih klasifikacija 421 – Stalni troškovi, koji su smanjeni za 70%, 424 – Specijalizovane usluge, za 70%, 423 – Usluge po ugovoru, za 70% i 426 – Materijal, za preko 50 %.

Zbog delokruga rada Ministarstva, na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja, opredeljena su sredstva za službena putovanja u zemlji (česta putovanja na KiM) i inostranstvu, radi prisustvovanja raznim međunarodnim sastancima i međunarodnim institucijama, u nastojanjima da se očuva teritorijalni integritet zemlje.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru, planirana su sredstva za potrebe međunarodne saradnje sa OUN, Evropskom unijom i drugim međunarodnim organizacijama, administrativne usluge, usluge prevođenja i ostale usluge. U okviru iste ekonomske klasifikacije, za kompjuterske usluge planirana su sredstva za izradu softvera, programerskih i drugih adekvatnih poslova.

Takođe, na istoj ekonomskoj klasifikaciji planirana su sredstva i za stručne usluge namenjene za pravno zastupanje srpskog i nealbanskog stanovništva u oblasti krivičnih postupaka na KiM. U okviru aproprijacije ekonomske klasif