Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 15. i 16. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom, kao i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

• Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi za usaglašavanjem predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, izmeni spisa i radnji, odnosno prestanku osnova za vršenje pojedinih spisa i radnji za koje je sada propisana taksa, a koje su inicirane od strane nadležnih organa.

Takođe, predlaže se dopuna ovog zakona radi usaglašavanja sa odredbama člana 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), kojima je propisano da su korisnici sredstava budzeta Republike Srbije, koji su visinu takse utvrdili primenom metodologije iz člana 17. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon i 103/15) dužni da iniciraju dopunu zakona kojim se uređuju republičke administrativne takse, radi propisivanja tim zakonom visine taksi za javne usluge koje pružaju fizičkim i pravnim licima.

Pored navedenog u periodu od poslednjih izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03ispravka, 61/05, 101/05dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13dr. zakon, 83/15 i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon), donet je određeni broj propisa u čijem sprovođenju se vrše radnje, odnosno donose spisi za koje se republičke administrativne takse plaćaju.

S tim u vezi, određeni broj organa dostavio je inicijative za izmenu i dopunu Zakona o republičkim administrativnim taksama, i to: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo omladine i sporta, Narodna banka Srbije, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Republički geodetski zavod, kao i organizacione jedinice Ministarstva finansija – Poreska uprava, Sektor za finansijski sistem i Sektor za carinski sistem i politiku.

Ministarstvo unutrašnjih poslova predlaže izmenu tarifnih br. 30, 32, 33. i 34. Odeljka A Tarife u cilju terminološkog usklađivanja, odnosno usaglašavanja spisa i radnji sa Zakonom o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, broj 20/15), koji je stupio na snagu 5. marta 2015. godine, a primenjuje se nakon isteka godinu dana od dana stupanja na snagu tog zakona (od 5. marta 2016. godine). S tim u vezi, u Tarifnom broju 30. Odeljka A Tarife predlaže se usaglašavanje za spise i radnje koje su u vezi sa izdavanjem stranom državljaninu odobrenja za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju, kao i za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije. Pravni osnov sadržan je u članu 34. stav 3. Zakona o oružju i municiji. Pored toga, predlaže se izmena Tarifnog broja 32. Odeljka A Tarife za spise i radnje koji su u vezi sa nabavkom oružja i municije, nošenjem, držanjem, prometom, posredovanjem u prometu, transportom, kao i popravljanjem i prepravljanjem oružja, obukom u rukovanju oružjem, kao i izdavanjem kolekcionarske dozvole. Pravni osnov sadržan je u odredbama čl. 13, 14, 18, 21, 22, 38, 39, 40, 41. i 42. Zakona o oružju i municiji sa kojima se vrši usklađivanje. Takođe, predlaže se izmena Tarifnog broja 33. Odeljka A Tarife za spise i radnje koji su u vezi sa izdavanjem dozvole za nošenje oružja, odnosno izdavanja oružnog lista. Pravni osnov sadržan je u čl. 17, 22, 24, 25. i 50. Zakona o oružju i municiji. Pored navedenog, u napomeni uz taj tarifni broj predloženo je da se za spise i radnje koje su u vezi sa izdavanjem oružnog lista licima koja su posedovala oružne listove ili odobrenja za držanje oružja izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene Zakona o oružju i municiji predloženi iznos takse primenjuje do 5. marta 2019. godine. Pravni osnov sadržan je u odredbama člana 50. Zakona o oružju i municiji. Takođe, predlaže se izmena Tarifnog broja 34. Odeljka A Tarife radi usaglašavanja sa Zakonom o oružju i municiji za spise i radnje u vezi sa izdavanjem odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije. Pravni osnov sadržan je u odredbama člana 34. Zakona o oružju i municiji.

Pored toga, predlaže se brisanje Tarifnog broja 31. Odeljka A Tarife, za rešenje kojim se odobrava izgradnja objekata na području graničnog prelaza i u graničnom pojasu u visini od 5% od predračunske vrednosti objekta, iz razloga što je pravni osnov za predmetnu radnju sadržan u članu 44. Zakona o prelaženju državne granice i kretanju u graničnom pojasu („Službeni list SFRJˮ, br. 34/79, 56/80 i 53/85 i „Službeni list SRJˮ, br. 24/94, 28/96 i 68/02 i „Službeni glasnik RSˮ, broj 101/05-dr. zakon) prestao da važi donošenjem novog Zakona o zaštiti državne granice („Službeni glasnik RSˮ, br. 97/08 i 20/15). Naime, u skladu sa odredbama člana 19. Zakona o zaštiti državne granice, nije propisano ovlašćenje nadležnog organa za izdavanje odobrenja za izgradnju objekta u graničnom pojasu i na području graničnog prelaza.

Predlaže se smanjenje iznosa takse iz Tarifnog broja 37. stav 4. Odeljka A Tarife, kojim je propisana taksa za izdavanje granične dozvole, imajući u vidu da propisana taksa od 11.900 dinara predstavlja veliko opterećenje za stanovništvo u pograničnom pojasu pa je predloženo smanjenje iste na iznos od 550 dinara kako bi se izbegao prelazak državne granice izvan graničnog prelaza i omogućilo korišćenje granične dozvole u većem obimu od trenutno postojećeg. Naime, granična dozvola se izdaje u skladu sa članom 12. stav 1. Zakona o zaštiti državne granice („Službeni glasnik RS”, br. 97/08 i 20/15-dr. zakon).

Pored toga, u cilju usaglašavanja sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RSˮ, broj 101/15), Ministarstvo rudarstva i energetike predlaže izmenu tarifnih br. 135. i 135b, kao i propisivanje novog Tarifnog broja 135v.

S tim u vezi, u Tarifnom broju 135. predlaže se propisivanje novih spisa i radnji koje su u vezi sa geološkim istraživanjima i istraživanjima drugih mineralnih resursa, odnosno njihove eksploatacije. Pravni osnov za novopredložene spise i radnje sadržan je u čl. 31, 40, 44, 47, 70, 71, 75, 77, 79, 102. i 103. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Pored navedenog, predlaže se smanjenje takse za zahtev za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina, imajući u vidu da je odredbom člana 52. stav 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima propisano da investitor snosi troškove stručne ocene-revizije elaborata.

Takođe, u tarifnom broju 135b predlaže se smanjenje takse za rešenje o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda s obzirom da je Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima propisano da investitor snosi troškove stručne ocene – revizije elaborata. Pravni osnov sadržan je u članu 52. tog zakona.

Pored navedenog, predlaže se propisivanje novog Tarifnog broja 135v za nove spise i radnje kod organa (za zahtev za utvrđivanje i overu geotermalnih resursa), u skladu sa članom 52. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predlaže izmenu tarifnih br. 143. i 144, kao i propisivanje novog Tarifnog broja 144a Odeljka A Tarife. Naime, u Tarifnom broju 143. predlaže se brisanje spisa i radnji čiji je pravni osnov prestao da postoji 12. februara 2017. godine donošenjem Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, broj 68/15), odnosno prestankom važenja Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list SRJˮ, br. br. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 i 4/00 i „Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05-dr. zakon i 18/10) i Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/11). U Tarifnom broju 144. predlaže se izmena spisa i radnji u smislu propisivanja spisa i radnji koji su uređeni Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju (npr. za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju, za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica za poslove upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju, za licencu za prevoz putnika, za licencu za pružanje staničnih usluga i dr.). Pravni osnov sadržan je u odredbama čl. 15, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 39, 41, 43. i 143. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Propisivanje novog Tarifnog broja 144a predlaže se za nove spise i radnje propisane Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, npr. za rešenje o registraciji i overi reda vožnje za međumesni prevoz, za rešenje o izdavanju knjige putnih listova, za rešenje kojim odobrava domaćem, odnosno stranom prevozniku upis naziva podvozara u dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika i dr. Pravni osnov za novopredložene spise i radnje sadržan je u čl. 65, 67, 80, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 110, 121, 127, 130, 132. i 142. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

Pored navedenog predložena je izmena u tarifnim br. 145. i 146, kao i dodavanje Tarifnog broja 146a, za spise i radnje nadležnog organa u vezi sa prevozom tereta u drumskom saobraćaju (izdavanje dozvola, sertifikata za osposobljenost lica za prevoz tereta, licence za prevoz tereta i dr.) za koje se plaćaju republičke administrativne takse, radi usaglašavanja sa izmenama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, broj 68/15). Naime, u Tarifnom broju 145. predlaže se brisanje spisa i radnji čiji je pravni osnov prestao da postoji prestankom važenja Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju. U Tarifnom broju 146. predlaže se izmena spisa i radnji u smislu propisivanja spisa i radnji koji su uređeni Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju (npr. za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica za poslove upravljanja prevozom tereta u drumskom saobraćaju, za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom tereta u drumskom saobraćaju, za licencu za prevoz tereta, za izvod licence za prevoz tereta, za potvrdu za vozača i dr.). Pravni osnov sadržan je u odredbama čl. 3, 11, 15, 16, 18. i 23. Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju. Propisivanje novog Tarifnog broja 146a predlaže se za nove spise i radnje propisane Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju (npr. za zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana, odnosno revizije pojedinačnog plana, za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje pojedinačnih dozvola, za zahtev za izdavanje dozvole za kabotažu i dr.). Pravni osnov sadržan je u odredbama čl. 4, 31, 34. i 38. Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju.

Takođe, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u cilju usaglašavanja sa odredbama člana 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu, predlaže da se posle tarifnog broja 147. doda nova Glava XVIA Spisi i radnje u oblasti prevoza u železničkom saobraćaju i s tim u vezi, izmeni Tarifni broj 148. Odeljka A Tarife, u smislu propisivanja taksi za spise i radnje koje se vrše u oblasti prevoza lica i tereta u železničkom saobraćaju (npr. polaganje stručnog ispita i proveru znanja izvršnog radnika žičare, odobrenja za rad žičare, izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, izdavanje sertifikata za obavljanje tehničkog pregleda vozila). Pravni osnov za predložene spise i radnje sadržan je u odredbama čl. 29. i 36. Zakona o žičarama za transport lica („Službeni glasnik RSˮ, broj 38/15), odredbama člana 66. Zakona o železnici („Službeni glasnik RS”, br. 45/13 i 91/15), kao i odredbama čl. 20, 22, 23, 24, 34, 46, 51, 61, 66, 81, 83. i 91. Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice („Službeni glasnik RSˮ, br. 104/13, 66/15-dr. zakon i 92/15). Naime, za predložene spise i radnje organa do sada su se plaćale takse na osnovu sledećih podzakonskih akata: Pravilnika o visini takse za izdavanje odobrenja za rad žičare i o visini takse za izdavanje odobrenja za rad specifične vučne instalacije („Službeni glasnik RSˮ, broj 83/15), Pravilnika o visini takse za izdavanje licence za prevoz u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, broj 3/14), Pravilnika o visini takse za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema i sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema („Službeni glasnik RSˮ, br. 24/16 i 61/16), Pravilnika o visini takse za korišćenje strukturnih podsistema i za tip vozila („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/16), Pravilnika o visini takse za izdavanje sertifikata za obavljanje tehničkog pregleda vozila („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/16), Pravilnika o visini takse za izdavanje sertifikata licu zaduženom za održavanje teretnih kola („Službeni glasnik RSˮ, broj 87/15), Pravilnika o visini takse za upis u Nacionalni registar železničkih vozila („Službeni glasnik RSˮ, broj 87/15), Pravilnika o visini takse za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz i sertifikata o bezbednosti industrijske železnice za prevoz („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/16), Pravilnika o visini takse za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom i infrastrukturom industrijske železnice („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/16), Pravilnika o visini takse za izdavanje sertifikata za održavanje gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/16), Pravilnika o visini takse za izdavanje sertifikata za održavanje podsistema energija („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/16), Pravilnika o visini takse za izdavanje sertifikata za održavanje signalno-sigurnosnih uređaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/16), Pravilnika o visini takse za izdavanje sertifikata za održavanje železničke telekomunikacione mreže („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/16), Pravilnika o visini takse za izdavanje sertifikata za radionice za održavanje vozila („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/16), i Pravilnika o visini takse za izdavanje dozvole za upravljanje vučnim vozilom („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/16).

Takođe, predložena je izmena tarifnih br. 149, 150, 153, 154 i 157. Zakona. Naime, u Tarifnim broju 149. predlaže se terminološko usklađivanje sa Zakonom o državnoj pripadnosti i upisu plovila („Službeni glasnik RS”, br. 10/13 i 18/15), kao i propisivanje takse po zahtevu za ponovni upis u upisnik plovila. Pravni osnov za novopredložene spise i radnje sadržan je u odredbama čl. 39, 61, 151. i 166. Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila („Službeni glasnik RS”, br. 10/13 i 18/15). U Tarifnom broju 150. predlaže se usklađivanje sa odredbama čl. 13, 15. i 16. Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila, kojima je propisano da se pored imena ili oznake brodu unutrašnje plovidbe određuje ENI broj, a pomorskom brodu IMO broj i MMSI broj.

U Tarifnom broju 153. predlaže se izmena u smislu usaglašavanja sa izmenom propisa kojima se uređuje unutrašnja i pomorska plovidba, trgovačko brodarstvo i državna pripadnost i upis plovila, kao i propisivanja novih spisa i radnji (za izdavanje identifikacione karte pomorca, za izdavanja svedočanstva da su osiguranje ili drugo finansijsko jemstvo na snazi za pomorski brod koji prevozi više od 2000 tona nafte, odnosno radi pokrića odgovornosti od štete zbog zagađenja pogonskom naftom, odnosno radi pokrića odgovornosti za štetu zbog smrti ili telesne povrede putnika i izdavanja dela 1 deklaracije o ispunjenosti uslova rada pomoraca, za overu reda plovidbe u međumesnoj linijskoj plovidbi i izdavanje potvrde za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe i registraciju ugovora o radu pomoraca, za izdavanje odobrenja za obavljanje delatnosti pomorske kompanije i obavljanje poslova poslovnog menadzera, izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca). Pravni osnov sadržan je u odredbama čl. 121, 128, 132, 136, 165. i 171. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-dr. zakon, 92/16, 104/16-dr. zakon) i odredbama čl. 37, 38, 84e i 84ž Zakona o pomorskoj plovidbi („Službeni glasnik RS”, br. 87/11, 104/13 i 18/15), odredbama čl. 16, 19, 21, 22, 24, 216. i 433. Zakona o trgovačkom brodarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 96/15), odredbom člana 120. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS, br. 30/10, 93/12 i 101/16), čl. 30. i 146. Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila („Službeni glasnik RS”, br. 10/13 i 18/15), člana 9. Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izdavanja i zamene, sadržini i obrascu brodarske knjižice i dozvole za ukrcavanje, licima i organima nadležnim za unošenje i overu podataka, kao i sadržini, obrascu i načinu vođenja registra izdatih brodarskih knjižica i dozvola za ukrcavanje („Službeni glasnik RS”, broj 40/13), člana 14. Pravilnika o pomorskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje („Službeni glasnik RSˮ, br. 12/16 i 47/17), kao i Pravilnika o utvrđivanju sposobnosti čamaca i plovećih postrojenja za plovidbu („Službeni glasnik RS”, broj 28/96).

Pored navedenog, predložena je dopuna u smislu propisivanja novih tarifnih br. 153a i 153b, u smislu usaglašavanja sa odredbama člana 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu, i to: za vršenje pregleda čamca, plovećeg tela i plutajućeg tela, za overu tehničke dokumentacije pri vršenju tehničkog nadzora nad gradnjom čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu, za polaganja stručnog ispita (za sticanje dozvole za obavljanje poslova brodskog agenta, odnosno agenta posrednika, sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara, upravljača čamca, zapovednika, mornara, krmara i dr.), za koje je pravni osnov sadržan u odredbama Pravilnika o utvrđivanju sposobnosti čamaca i plovećih postrojenja za plovidbu („Službeni glasnik RS”, broj 28/96). Takse iz predloženih tarifnih brojeva do sada su bile propisane Pravilnikom o visini takse za pružanje stručne usluge vršenja pregleda i tehničkog nadzora čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta („Službeni glasnik RS”, broj 104/13), Pravilnikom o visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova brodskog agenta, odnosno agenta posrednika („Službeni glasnik RS”, broj 54/16), Pravilnikom o visini troškova polaganja ispita za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe („Službeni glasnik RS”, broj 54/16), Pravilnikom o visini troškova polaganja stručnog ispita za sticanje stručne oposobljenosti za upravljanje čamcem, plovećim telom i plutajućim objektom („Službeni glasnik RS”, br. 98/13 i 28/15) i Pravilnikom o visini troškova polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja članova posade brodova trgovačke mornarice („Službeni glasnik RS”, broj 98/13).

Takođe, predložena je dopuna propisivanjem novih tarifnih br. 154a do 154č, za spise i radnje organa za vršenje tehničkog nadzora nad brodom, u smislu usaglašavanja sa odredbama člana 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu. Za predmetne spise i radnje do sada se plaćala taksa u skladu sa Pravilnikom o visini takse za pružanje stručne usluge vršenja tehničkog nadzora nad brodovima unutrašnje plovidbe („Službeni glasnik RSˮ, broj 114/13) i Pravilnikom o visini takse za pružanje stručne usluge vršenja pregleda i tehničkog nadzora čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta („Službeni glasnik RSˮ, broj 104/13). Pravni osnov sadržan je u članu 91. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama.

Predložena je dopuna, propisivanjem tarifnih br. 157a do 157g kojima se predlaže taksa za spise i radnje organa koji se odnose na međunarodne i međudržavne vodne puteve (izdavanje saglasnosti za izvođenje radova na vodnom putu, projektovanje, izradu tehničke dokumentacije za potrebu postavljanja plutajućih objekata za pristajanje plovila), za izradu projektne dokumentacije obeležavanja međunarodnog i međudržavnog vodnog puta, za obeležavanje prepreka i objekata na međunarodnom i međudržavnom vodnom putu, za izvođenje hidrografskih snimanja rečnog dna. Pravni osnov sadržan je u odredbama čl. 17, 18. i 37. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-dr. zakon, 92/16, 104/16-dr. zakon) i člana 7. Zakona o trgovačkom brodarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 96/15), kojima je uređena nadležnost za izdavanje uslova i saglasnosti za postavljanje i pristajanje plovila koja vrše prevoz putnika u domaćoj linijskoj plovidbi. Navedenim izmenama vrši se usaglašavanje sa izmenama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama u delu propisivanja taksi za upravne poslove Direkcije za vodne puteve, kao i usaglašavanje sa članom 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu, za poslove i radnje za koje se i do sada plaćala taksa u skladu sa Pravilnikom o određivanju visine taksi za pružanje stručnih usluga iz nadležnosti Direkcije za vodne puteve („Službeni glasnik RS”, broj 141/14).

Takođe, predlaže se da se u Glavi XVIIIA Spisi i radnje u oblasti transporta opasnog tereta izvrši terminološko usklađivanje sa Zakonom o transportu opasne robe („Službeni glasnik RSˮ, broj 104/16), kao i dopuna Tarifnog broja 162a uvođenjem taksene obaveze, za nove spise i radnje koji se odnose na transport opasne robe (npr. za izdavanje sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, odnosno za produženje važenja sertifikata, za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata o stručnoj osposobljenosti vozača iz oblasti osnovnog poznavanja transporta opasne robe, za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN iz osnovnog poznavanja transporta suvog tereta i osnovnog poznavanja transporta tankerima i kombinovanog transporta u skladu sa ADN i dr.). Pravni osnov za predložene izmene sadržan je u odredbama čl. 6, 9, 39, 43. i 57. Zakona o transportu opasne robe. Vrši se usaglašavanje sa članom 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu s obzirom da su visine taksi za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata za vozača, za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN, dozvola o primeni odstupanja u skladu sa ADR/RID/ADN bile propisane u Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta, sastavu komisije i iznosu troškova polaganja ispita („Službeni glasnik RSˮ, broj 125/14), Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova lica sa sertifikatom ADN („Službeni glasnik RSˮ, broj 64/13) i Pravilniku o programu, načinu i visini troškova polaganja ispita za izdavanje sertifikata o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RSˮ, broj 57/15), shodno odredbama Zakona o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS, broj 88/10) koje su se primenjivale do 1. januara 2017. godine.

Takođe, predlaže se izmena tarifnih br. 164, 165. i 170. u smislu usaglašavanja sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RSˮ, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 93/13-US), pri čemu se precizira da se po prijemu izjave o završetku izrade objekta potvrđuje prijem izjave o završetku izrade istog, odnosno da se taksa naplaćuje prilikom izdavanja rešenja o odobrenju izvođenja radova, u skladu sa odredbama člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji. Predloženi su iznosi taksi u zavisnosti od kategorije objekta, a shodno Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata kojim se bliže propisuje sadržaj, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RSˮ, br. 23/15, 77/15 58/16, 96/16 i 67/17). Predlaže se brisanje Tarifnog broja 167, kojim je propisana taksa za potvrdu republičkog organa o prijemu dokumentacije za izgradnju objekata ili za izvođenje radova, iz razloga što je suprotnosti sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, kao i odredbama Zakona o budzetskom sistemu, s obzirom da je propisana taksa (za prijem dokumentacije, za izdavanje rešenja po zahtevu), utvrđena kao procenat predračunske vrednosti objekta, odnosno radova, što ne odražava troškove organa u postupanju po zahtevu i brisanje Tarifnog broja 169, za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje radova po zakonu kojim se uređuje izgradnja objekata, jer je predmetna taksa obuhvaćena predlogom za izmenu Tarifnog broja 165. Pored toga, predlaže se propisivanje novih tarifnih br. 171a, 171b i 171v, u cilju usaglašavanja sa članom 148. Zakona o planiranju i izgradnji kojim je propisano da se uz prijavu radova podnosi dokaz o regulisanju obaveza u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, kao i da je odredbama člana 32. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem propisano da nadležni organ bez odlaganja potvrđuje prijavu radova ako su ispunjeni svi formalni uslovi. Takođe, članom 53. Zakona o planiranju i izgradnji propisano je da Informaciju o lokaciji izdaje organ nadležan za izdavanje lokacijskih uslova u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva.

Takođe, Ministarstvo privrede predlaže da se u Tarifnom broju 95. Odeljka A Tarife dodaju nove tač. 13) i 14), i to: za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila, kao i za polaganje dopune stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila, s obzirom da su odredbama člana 9. Zakona o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) propisani novi spisi i radnje kod nadležnog organa u vezi sa polaganjem navedenog stručnog ispita.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predlaže izmenu i dopunu tarifnih br. 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 121, 124, 125, 126, 131. i 134. za spise i radnje organa za zahtev za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti, za zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju stanja tehnike u postupku po prijavi patenta ako ne postoji izveštaj o međunarodnom pretraživanju, odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom pretraživanju, radi usaglašavanja sa novim poslovima i radnjama, odnosno terminološkog usaglašavanja sa propisima koji uređuju intelektualnu svojinu, i to: Zakonom o patentima („Službeni glasnik RSˮ, broj 99/11), Zakonom o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda („Službeni glasnik RSˮ, broj 55/13), Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima („Službeni glasnik RSˮ, broj 119/12) i Zakonom o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna („Službeni glasnik RSˮ, broj 45/15). Pravni osnov sadržan je u čl. 17, 40, 48, 74, 100, 112, 116, 118, 124. i 129. Zakona o patentima, članu 202. Zakona o autorskim i srodnim pravima, čl. 9, 11, 13. i 20. Uredbe o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskog dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju, unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava, i sadržaju evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava, kod nadležnog organa („Službeni glasnik RSˮ, broj 45/10) i članu 8. Uredbe o upisu u Registar zastupnika koji vodi Savezni zavod za intelektualnu svojinu („Službeni list SRJˮ, broj 39/95).

Pored navedenog predloženo je i dodavanje novih tarifnih br. 134a do 134lj za spise i radnje organa za pružanje informacionih usluga (npr. objavu podataka o priznatom patentu ili malom patentu, štampanje izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije, pretraživanje patentne dokumentacije za izradu kopije spisa predmeta) za koje su do sada naplaćivane takse shodno Odluci o visini i načinu plaćanja troškova postupka i troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda za intelektualnu svojinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 113/13). Predloženim izmenama vrši se usaglašavanje sa članom 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu. Pravni osnov sadržan je u čl. 72. i 75. Zakona o patentima, članu 14. Zakona o žigovima („Službeni glasnik RSˮ, br. 104/09 i 10/13), članu 10. Zakona o oznakama geografskog porekla („Službeni glasnik RSˮ, broj 18/10) i članu 22. Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna.

Pored navedenog, predlaže se izmena i dopuna tarifnih br. 172. i 174a Odeljka A Tarife, u smislu propisivanja takse za spise i radnje koje se vrše u oblasti obrazovanja (npr. za priznavanje strane visokoškolske isprave, stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udzbeničkih kompleta i udzbenika, stručno mišljenje o kvalitetu rukopisa priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava), a koje su se do sada plaćale na osnovu Pravilnika o visini takse za profesionalno priznavanje stranih visokoškolskih isprava („Službeni glasnik RSˮ, broj 83/15) koji je donet na osnovu člana 104. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RSˮ, br. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 i 87/16), odnosno Pravilnika o visini taksi za davanje stručne ocene kvaliteta rukopisa udzbeničkog kompleta i udzbenika, stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, ekspertskog mišljenja i stručnog mišljenja o novom izdanju udzbenika („Službeni glasnik RSˮ, broj 93/15). Pravni osnov za navedene spise i radnje sadržan je u odredbama člana 130. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RSˮ, broj 88/17), odnosno čl. 20, 23. i 25. Zakona o udzbenicima („Službeni glasnik RSˮ, broj 68/15). Predloženim izmenama vrši se usaglašavanje sa članom 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu.

Ministarstvo zdravlja predlaže dopunu Zakona propisivanjem novih tarifnih br. 185a, 185b i 185v. Predloženim izmenama vrši se usaglašavanje sa članom 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu. Naime, za spise i radnje u predloženom Tarifnom broju 185a koji se odnose na spise i radnje iz oblasti zdravstvene inspekcije, odnosno Tarifnom broju 185v koji se odnose na spise i radnje za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti pripreme krvi i komponenata krvi, do sada se plaćala taksa na osnovu Pravilnika o visini troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke („Službeni glasnik RSˮ, broj 31/14), odnosno Pravilnika o visini troškova nastalih u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje poslova transplatacije organa, tkiva i ćelija, banaka ćelija i tkiva, biomedicinski potpomognutoj oplodnji i transfuziološke delatnosti („Službeni glasnik RSˮ, broj 82/13). Pravni osnov za predmetne spise i radnje koje vrši organ u oblasti zdravstvene inspekcije sadržan je u odredbama člana 250. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15 i 106/15), odnosno pravni osnov za spise i radnje iz oblasti transfuzije sadržan je u čl. 11. i 45. Zakona o transfuzijskoj medicini („Službeni glasnik RSˮ, broj 40/17). Pored navedenog, predlaže se uvođenje takse za donošenje odluke da se u promet pusti lek u pakovanju koje nije obeleženo u skladu sa dozvolom za taj lek. Pravni osnov sadržan je u članu 156. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima. Takođe, za novopredloženi Tarifni broj 185b pravni osnov sadržan je u članu 15. Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji („Službeni glasnik RSˮ, broj 40/17) koji uređuje postupak izdavanja dozvole za obavljanje delatnosti biomedicinski potpomognute oplodnje.

Takođe, predlaže se da se za upravne radnje organa – za rešenje o bezbednosti odnosno zdravstvenoj ispravnosti hrane i predmeta opšte upotrebe briše iz Glave XII Spisi i radnje u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u kojoj je trenutno propisana, a da se taksa za predmetnu radnju propiše u okviru Glave XXII Spisi i radnje u oblasti zdravlja, propisivanjem novog Tarifnog broja 185g, imajući u vidu da su ti poslovi i radnje u nadležnosti zdravlja. Pravni osnov za predloženi spis i radnju sadržan je u članu 12. Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RSˮ, broj 41/09) i članu 5. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe („Službeni glasnik RSˮ, broj 92/11).

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predlaže propisivanje novih tarifnih br. 205a, 206a, 207a, 207b i 207v, u cilju usaglašavanja sa odredbama člana 43. Zakona o izmenama i dopunama zakona o budzetskom sistemu i propisivanja taksi za spise i radnje (npr. za stručni ispit o osposobljenosti za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, polaganje stručnog ispita, pripremu i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, odnosno izvođenje radova, izdavanja, odnosno obnavljanja licence). Pravni osnov za predmetne spise i radnje sadržan je u čl. 21. i 24. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 38/15), čl. 18, 54. i 56. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05 i 91/15), članu 7. Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Službeni glasnik RSˮ, br. 14/09 i 95/10). Naime, za predložene spise i radnje kod organa do sada je bila propisana taksa Uredbom o visini naknade za izdavanje dozvole za rad agenciji za zapošljavanje („Službeni glasnik RS”, broj 104/2009), Pravilnikom o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu („Službeni glasnik RSˮ, broj 111/13), Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica („Službeni glasnik RSˮ, br. 111/13, 57/14, 126/14 i 111/15), Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova („Službeni glasnik RSˮ, br. 113/13, 57/14 i 111/15) i Pravilnikom o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu („Službeni glasnik RSˮ, br. 112/13, 57/14 i 102/15).

Ministarstvo omladine i sporta predlaže dopunu Zakona u smislu propisivanja novog tarifnog broja 228a za polaganje stručnog sportskog ispita, s obzirom da je odredbama člana 99. Zakona o sportu („Službeni glasnik RSˮ, broj 10/16), koji je stupio na snagu 16. februara 2016. godine, propisano, između ostalog, da nadležni nacionalni granski sportski savezi i drugi nacionalni sportski savezi, teritorijalni sportski savezi, profesionalni sportski klubovi i sportske organizacije koje se takmiče u nacionalnim sportskim ligama moraju da imaju zaposlenog ili angažovanog sportskog stručnjaka ili stručnjaka u sportu sa položenim sportskim stručnim ispitom, koji se polaže pred komisijom koju obrazuje ministar iz reda istaknutih stručnjaka u oblasti sporta, kao i da ministar propisuje program, sadržaj, način i troškove polaganja stručnog sportskog ispita, obrazac uverenja o položenom stručnom sportskom ispitu i uređuje ostala pitanja u vezi sa stručnim sportskim ispitom. Predloženom dopunom se vrši i usklađivanje sa odredbom člana 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je predložilo da se dopuni član 19. Zakona u smislu propisivanja oslobođenja od plaćanja takse za spise i radnje u postupcima za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa propisima koji uređuju poljoprivredu. Takođe, predložili su brisanje tačke 3) napomene uz Tarifni broj 1. Odeljka A Tarife.

Na inicijativu Narodne banke Srbije predlaže se u Napomeni Tarifnog broja 2. Propiše da se taksa ne plaća za zahtev koji se podnosi Narodnoj banci Srbije za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni propisa koji su iz njene nadležnosti, kao i brisanje tarifnih br. 62. i 63. Odeljka A Tarife kojima je propisana taksa za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za rad, odnosno preregistraciju organizacije za osiguranje, za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za rad, odnosno preregistraciju agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju, kao i za rešenje po zahtevu za promenu dozvole za rad organizacije za osiguranje. Naime, predmetni spisi i radnje su iz okvira nadležnosti Narodne banke Srbije u skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RSˮ, br. 72/03, 55/04, 85/05-dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15-US), a za iste se plaća taksa u skladu sa Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge („Službeni glasnik RSˮ, br. 43/11, 85/11, 49/12, 57/12, 67/12, 98/12, 43/13, 80/13, 17/14, 27/14, 62/14, 125/14, 51/15, 61/15, 71/15, 78/15, 29/16, 54/16, 76/16, 85/16 i 24/17). Pravni osnov sadržan je u članu 4. Zakona o Narodnoj banci Srbije.

Poverenik za informacije od javnog značaja predlaže da se izvrši dopuna člana 19. u smislu propisivanja oslobođenja od plaćanja takse za spise i radnje u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i da se u Napomeni uz Tarifni broj 1. propiše oslobođenje od plaćanja takse za zahtev za ostvarivanje prava na uvid u podatke o ličnosti. Predloženom izmenom vrši se usaglašavanje sa članom 27. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojom je propisano da se uvid u podatke o ličnosti ne sme usloviti plaćanjem naknade.

Republički geodetski zavod dostavio je inicijativu za izmenu i dopunu Zakona kojom predlaže da se u Odeljku A Tarife republičkih administrativnih taksi, u Glavi XXVII. Spisi i radnje u oblasti premera i katastra nepokretnosti dodaju novi tarifni br. od 215a – 215n za spise i radnje koji se odnose na osnovne geodetske radove, katastar nepokretnosti, adresni registar, registar prostornih jedinica, katastar vodova, topografsko-kartografski proizvodi, kartografske publikacije, pristup podacima putem interneta, podaci arhiva, registar prometa nepokretnosti i ostale radnje (za posebne radove u postupku katastarskog i komasacionog premera, za izdavanje licenci i legitimacija geodetskim organizacijama, za angažovanje stručnjaka Republičkog geodetskog zavoda i za geofizička merenja i ispitivanja). Predloženim izmenama vrši se usaglašavanje sa odredbama člana 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu i propisivanja taksi za spise i radnje nadležnog organa. Pravni osnov sadržan je u članu 10. stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RSˮ, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15 i 47/17-autentično tumačenje). Naime, za predložene spise i radnje do sada se plaćala taksa u skladu sa Pravilnikom o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda („Službeni glasnik RS”, br. 116/122, 5/14, 8/14, 29/15, 35/16, 110/16, 48/17 i 73/17).

Poreska uprava predlaže izmenu Tarifnog broja 7. stav 5. i Tarifnog broja 223v stav 7. radi usaglašavanja predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća. Naime, u skladu sa odredbama člana 39. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11, 119/12 i 139/14) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) Poreska uprava preuzela je nadležnost Deviznog inspektorata za obavljanje poslova izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, kontrole menjačkih poslova, kao i kontrole deviznog poslovanja koji su prema Zakonu o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 31/11) bili u nadležnosti Deviznog inspektorata. Takođe, predlaže se brisanje tarifnih br. 223a st. 1, 2. i 3. i 223b, kojima su propisane takse za spise i radnje u vezi sa prebijanjem dugovanja ili potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama sa potraživanjem ili dugovanjem po osnovu tih poslova, realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, odnosno spisi i radnje u vezi sa izdavanjem dozvola za obavljanje delatnosti pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu rezidentima. Naime, predloženim brisanjem vrši se usaglašavanje sa odredbama Zakona o deviznom poslovanju prema kojima pomenuti spisi i radnje nisu u nadležnosti Deviznog inspektorata, kao i sa odredbama Zakona o platnim uslugama („Službeni glasnik RSˮ, broj 139/14) prema kojima je izdavanje dozvola za obavljanje delatnosti pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu rezidentima prešlo u nadležnost Narodne banke Srbije. Takođe, usaglašavanje se vrši sa odredbama Uredbe o prestanku važenja Uredbe o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama („Službeni glasnik RSˮ, broj 55/13) i Odluke o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom („Službeni glasnik RSˮ, broj 50/13), koja za te poslove propisuje samo obavezu izveštavanja.

Pored navedenog, Sektor za finansijski sistem Ministarstva finansija, u cilju usaglašavanja sa odredbama člana 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu, predlaže propisivanje nove glave XA Spisi i radnje u vezi sa proceniteljima vrednosti nepokretnosti i u okviru nje novog Tarifnog broja 61a kojim se predlaže taksa za polaganje ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj, za izdavanje i obnavljanje licence za vršenje procene vrednosti nepokretnosti i dr. Naime, za predmetne spise i radnje, čiji je pravni osnov sadržan u odredbama čl. 10, 11, 16, 18, 30. i 34. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), do sada se plaćala taksa na osnovu Pravilnika o vrsti, visini i načinu plaćanja taksi u vezi sa proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 35/17) koji je doneo ministar na osnovu ovlašćenja iz člana 40. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti.

Sektor za carinski sistem i politiku, u cilju usaglašavanja sa odredbama Carinskog zakona predlaže brisanje stava 1. Tarifnog broja 50. kojim je bila propisana taksa za rešenje koje donosi Uprava carina o utvrđivanje evidencionog broja carinskog obveznika imajući u vidu da je pravni osnov za navedeni spis prestao da postoji izmenama i dopunama Carinskog zakona. Takođe, predlaže se dodavanje Tarifnog broja 58a u cilju usaglašavanja sa odredbama člana 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu, i to za izlazak na teren, na zahtev lica, ovlašćenog carinskog službenika van redovnog radnog vremena ili van mesta, odnosno prostorija i prostora u kojima carinski organ redovno vrši carinski nadzor i kontrolu ili carinjenje robe, radi sprovođenja carinskih formalnosti (za svaki započeti čas rada ovlašćenog carinskog službenika), za obuku za carinsko zastupanje (po polazniku), za organizovanje i polaganje, odnosno ponovno polaganje stručnog ispita za zastupanje u carinskom postupku, odnosno popravnog stručnog ispita, kao i za izdavanje dozvole za carinsko zastupanje. Pravni osnov sadržan je u odredbama čl. 7. i 21. Carinskog zakona. Do sada se navedena taksa plaćala shodno Odluci o vrsti, visini i načinu plaćanja takse za usluge carinskog organa („Službeni glasnik RSˮ, br. 113/13 i 23/17).

Takođe, predloženim izmenama i dopunama rešava se plaćanje takse za izdavanje spisa i vršenje radnji po zahtevima koji su podneti elektronskim putem. S tim u vezi, predlaže se da taksena obaveza po tim zahtevima nastaje po izdavanju spisa, odnosno vršenja radnje organa, u cilju stimulisanja elektronskog poslovanja, kao i smanjenja troškova administriranja organa.

Pored toga, predložena je dopuna Zakona, u smislu da se ne smatra spisom ili radnjom uvid u podatke organa koji se vode u elektronskom obliku, odnosno preuzimanje tih podataka putem sredstava elektronske komunikacije.

Takođe, predlaže se da nadležni organ odluči da taksu ne plati ili da plati umanjenu taksu fizičko lice koje se zahtevom obraća organu za donošenje spisa, odnosno vršenja radnje ukoliko ne može da plati taksu bez štete po svoje nužno izdržavanje ili nužno izdržavanje svoje porodice.

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike, i s tim u vezi nema mogućnosti da se problemi reše bez donošenja zakona.

• Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema?

Donošenje ovog zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

Pored toga, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi Zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

Predlaže se da se u članu 2. Zakona propiše novi stav kojim se uređuje da se uvid u podatke organa koji se vode u elektronskom obliku, odnosno preuzimanje tih podataka putem sredstava elektronske komunikacije ne smatra spisom ili radnjom u smislu stava 1. tog člana.

Uz član 2.

Predlaže se da se kao obveznik takse propiše i lice u čiju korist organ izdaje spis, odnosno vrši radnju, bez posebnog zahteva tog lica (npr. promena podataka u katastru nepokretnosti na osnovu ugovora koji dostavi javni beležnik).

Uz član 3.

Predlaže se da se u članu 5. Zakona propiše da se za zahteve koji se podnose elektronskim putem, kao i za izdavanje spisa, odnosno radnje organa po tim zahtevima propiše da taksena obaveza nastaje po izdavanju spisa, odnosno vršenju radnje, radi stimulisanja elektronskog poslovanja, uštede vremena licima za dobijanje spisa, odnosno vršenja radnje organa, odnosno smanjenje administriranja organa.

Uz član 4.

Predlaže se da se oslobođenje od plaćanja takse za spise i radnje u postupcima za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa propisima koji uređuju poljoprivredu, kao i za spise i radnje u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti. Takođe, predlaže se da organ odluči da se taksa ne plaća ako utvrdi da bi podnosilac zahteva time ugrozio svoje nužno izdržavanje ili nužno izdržavanje svoje porodice, odnosno da se plati manja taksa. Pored toga, predlaže se da se izuzetno od stava 1. tačke 1) člana 19. taksa plaća u postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova na osnovu isprava koje solemnizuje javni beležnik, odnosno da se ti postupci ne smatraju postupcima koji se vrše po službenoj dužnosti.

Uz član 5.

U Napomeni uz Tarifni broj 1. predlaže se oslobađanje od plaćanja takse za zahtev za ostvarivanje prava na uvid u podatke o ličnosti čime se vrši usaglašavanje sa članom 27. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojom je propisano da se uvid u podatke o ličnosti ne sme usloviti plaćanjem naknade, kao i brisanje tačke 3) napomene Tarifnig broja 1, kojim je propisano da se taksa ne plaća za zahtev za ostvarivanje prava na premiju, odnosno regres (podsticaj poljoprivredne proizvodnje).

Uz član 6.

U Napomeni uz Tarifni broj 2. predlaže se da se taksa iz tog tarifnog broja ne plaća za zahtev koji se podnosi Narodnoj banci Srbije, za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni propisa koji su iz nadležnosti Narodne banke Srbije.

Uz član 7.

Predloženim izmenama u Tarifnom broju 7. stav 5. vrši se neophodno usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća. Naime, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji Poreska uprava je preuzela nadležnosti Deviznog inspektorata za obavljanje poslova izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, kontrole menjačkih poslova, kao i kontrole deviznog poslovanja.

Uz čl. 8, 9, 10, 11. i 12.

Predloženim izmenama tarifnih br. 30, 31, 32, 33. i 34. Odeljka A Tarife za spise i radnje nadležnog organa za izdavanje odobrenja za držanje i nošenje oružja i municije, sportskog i lovačkog oružja, kao i za prenošenje preko teritorije Republike Srbije za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, osnovnih delova oružja, rešenja za spravljanje municije, rešenja za bavljanje prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municije, rešenja za bavljenje obukom u rukovanju vatrenim oružjem, rešenja za bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja, rešenja za posredovanje u prometu oružja i municije, rešenja za prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije, odobrenja za raspoređivanje zaposlenih lica i rešenja za izdavanje kolekcionarske dozvole, vrši se terminološko usaglašavanje sa izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji, predlaže propisivanje takse za spise i radnje za koje se do sada nije plaćala taksa, kao i odgovarajuća brisanja za spise i radnje za koje je prestao pravni osnov. S tim u vezi, predloženo je brisanje takse za spise i radnje za rešenje kojim se odobrava izgradnja objekta na području graničnog prelaza i u graničnom pojasu koje je propisano Tarifnim brojem 31, s obzirom da Zakonom o zaštiti državne granice nije propisano ovlašćenje nadležnog organa za izdavanje odobrenja za izgradnju objekta u graničnom pojasu i na području graničnog prelaza.

Uz član 13.

Predložena je izmena iznosa republičke administrativne takse – smanjenje takse u Tarifnom broju 37. stav 4. Odeljka A Tarife, za spise i radnje za izdavanje granične dozvole na iznos od 550 dinara, iz razloga što postojeća taksa od 11.900 dinara predstavlja veliko opterećenje za stanovništvo u pograničnom pojasu. Takođe, predloženom izmenom bi se izbegao prelazak državne granice izvan graničnog prelaza i omogućilo korišćenje granične dozvole u većem obimu od trenutno postojećeg.

Uz član 14.

Predloženo je brisanje stava 1. Tarifnog broja 50. Zakona kojim je bila propisana taksa za rešenje koje donosi Uprava carina o utvrđivanju evidencionog broja carinskog obveznika imajući u vidu da je pravni osnov za navedeni spis prestao da postoji izmenama i dopunama Carinskog zakona.

Uz član 15.

Predloženo je dodavanje novog tarifnog broja za spise i radnje koji su do sada bili propisani posebnim aktom Vlade, i to za izlazak na teren, na zahtev lica, ovlašćenog carinskog službenika van redovnog radnog vremena ili van mesta, odnosno prostorija i prostora u kojima carinski organ redovno vrši carinski nadzor i kontrolu ili carinjenje robe, radi sprovođenja carinskih formalnosti (za svaki započeti čas rada ovlašćenog carinskog službenika), za obuku za carinsko zastupanje (po polazniku), za organizovanje i polaganje, odnosno ponovno polaganje stručnog ispita za zastupanje u carinskom postupku, odnosno popravnog stručnog ispita, kao i za izdavanje dozvole za carinsko zastupanje. Predloženim izmenama vrši se usaglašavanje sa članom 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu.

Uz član 16.

Predloženim dodavanjem nove Glave XA Spisi i radnje u vezi sa proceniteljima vrednosti nepokretnosti i u okviru nje novog Tarifnog broja 61a kojim se predlaže taksa za polaganje ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj, za izdavanje i obnavljanje licence za vršenje procene vrednosti nepokretnosti, čiji je pravni osnov sadržan u odredbama čl. 10, 11, 16, 18, 30. i 34. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, vrši se usaglašavanje sa članom 43. Zakona o budzetskom sistemu. Naime, za predložene spise i radnje do sada se plaćala taksa u istom iznosu na osnovu Pravilnika o vrsti, visini i načinu plaćanja taksi u vezi sa proceniteljima vrednosti nepokretnosti.

Uz član 17.

Predlaže se brisanje glave XI. Spisi i radnje u oblasti osiguranja i u okviru nje tarifnih br. 62. i 63. kojima je propisana taksa za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za rad, odnosno preregistraciju organizacije za osiguranje, za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za rad, odnosno preregistraciju agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju, kao i za rešenje po zahtevu za promenu dozvole za rad organizacije za osiguranje. Naime, predmetni spisi i radnje su iz okvira nadležnosti Narodne banke Srbije za koje se plaća taksa u skladu sa odlukom te institucije.

Uz član 18.

Predlaže se da se taksa za rešenje po zahtevu za utvrđivanje bezbednosti odnosno zdravstvene ispravnosti pošiljki hrane i predmeta opšte upotrebe, koja je propisana u Tarifnom broju 64. stav 4. briše, a da se za predmetne spise i radnje propiše taksa u okviru Glave XXII. Spisi i radnje u oblasti zdravlja, dodavanjem novog Tarifnog broja 185g. Navedeno se predlaže iz razloga što je predmetna radnja u nadležnosti sanitarne inspekcije, koja je u okviru Ministarstva zdravlja.

Uz član 19.

Predloženim izmenama u Tarifnom broju 95. Odeljka A Tarife dodaju se nove tač. 13) i 14) kojima se predlaže uvođenje taksi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila, kao i za polaganje dopune stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila, radi usaglašavanja sa odredbama člana 9. Zakona o metrologiji kojim su propisani novi spisi i radnje kod nadležnog organa u vezi sa polaganjem navedenog stručnog ispita.

Uz čl. 20. do 35.

Predložena je izmena i dopuna tarifnih br. 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 121, 124, 125, 126, 131. i 134. za spise i radnje organa za zahtev za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti, za zahtev za izradu izveštaja o pretraživanju stanja tehnike u postupku po prijavi patenta ako ne postoji izveštaj o međunarodnom pretraživanju, odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom pretraživanju, radi usaglašavanja sa novim poslovima i radnjama, odnosno terminološkog usaglašavanja sa propisima koji uređuju intelektualnu svojinu, i to: Zakonom o patentima, Zakonom o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, Zakonom o izmenama i dopunama zakona o autorskim i srodnim pravima i Zakonom o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna. Pored navedenog predloženo je i dodanje novih tarifnih br. 134a do 134lj za spise i radnje organa za pružanje informacionih usluga (npr. objavu podataka o priznatom patentu ili malom patentu, štampanje izveštaja o pretraživanju patentne dokumentacije, pretraživanje patentne dokumentacije za izradu kopije spisa predmeta) za koje su do sada naplaćivane takse shodno Odluci o visini i načinu plaćanja troškova postupka i troškova za pružanje informacionih usluga Zavoda za intelektualnu svojinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 113/13). Predloženim izmenama vrši se usaglašavanje sa članom 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu. Pravni osnov sadržan je u čl. 72. i 75. Zakona o patentima.

Uz član 36.

Predloženim izmenama u Tarifnom broju 135. predlaže se propisivanje novih spisa i radnji koje su u vezi sa geološkim istraživanjima i istraživanjima drugih mineralnih resursa, odnosno njihove eksploatacije, radi usaglašavanja sa izmenama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Pored navedenog, predlaže se smanjenje iznosa takse za zahtev za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina, s obzirom da je odredbom člana 52. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima propisano da investitor snosi troškove stručne ocene-revizije elaborata.

Uz član 37.

Predloženim izmenama u Tarifnom broju 135b Zakona predlaže se smanjenje iznosa takse za rešenje o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda iz razloga što je zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima propisano da investitor snosi troškove stručne ocene – revizije elaborata, što utiče na smanjenje troškova organa za navedenu radnju.

Uz član 38.

Predloženim propisivanjem novog Tarifnog broja 135v, za nove spise i radnje kod organa (za zahtev za utvrđivanje i overu geotermalnih resursa), vrši se neophodno usaglašavanje sa članom 52. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Uz čl. 39. do 41.

Predlaže se izmena tarifnih br. 143. i 144. kao i propisivanje novog Tarifnog broja 144a, koji se odnosi na spise i radnje nadležnog organa koji su u vezi sa prevozom putnika u drumskom saobraćaju (npr. tehničko regulisanje saobraćaja, izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti lica za prevoz putnika, izdavanje, odnosno produženje roka važenja licence za prevoz putnika, izdavanje dozvola za prevoz putnika, registraciju i overu reda vožnje i dr.). U Tarifnom broju 143. predlaže se brisanje spisa i radnji čiji je pravni osnov prestao da postoji 12. februara 2017. godine donošenjem Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, odnosno prestankom važenja Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju i Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. U Tarifnom broju 144. predlaže se izmena spisa i radnji u smislu propisivanja spisa i radnji koji su uređeni Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Propisivanje novog Tarifnog broja 144a predlaže se za nove spise i radnje propisane Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

Uz čl. 42. do 44.

Predlaže se izmena u tarifnim br. 145. i 146. i propisivanje novog Tarifnog broja 146a, za spise i radnje nadležnog organa u vezi sa prevozom tereta u drumskom saobraćaju (izdavanje dozvola, sertifikata za osposobljenost lica za prevoz tereta, licence za prevoz tereta i dr.). U Tarifnom broju 145. predlaže se brisanje spisa i radnji čiji je pravni osnov prestao da postoji prestankom važenja Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju. U Tarifnom broju 146. predlaže se izmena spisa i radnji u smislu propisivanja spisa i radnji koji su uređeni Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju. Propisivanje novog Tarifnog broja 146a predlaže se za nove spise i radnje propisane Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, npr. za zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana, odnosno revizije pojedinačnog plana, za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje pojedinačnih dozvola, za zahtev za izdavanje dozvole za kabotažu i dr.

Uz čl. 45. i 46.

Predlaže se dodavanje nove Glave XVIA Spisi i radnje u oblasti prevoza u železničkom saobraćaju, i s tim u vezi izmena Tarifnog broja 148. Odeljka A Tarife, kojima se predlaže propisivanje taksi za spise i radnje koje se vrše u oblasti prevoza lica i tereta u železničkom saobraćaju (npr. polaganje stručnog ispita i proveru znanja izvršnog radnika žičare, odobrenja za rad žičare, izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, izdavanje sertifikata za obavljanje tehničkog pregleda vozila), pri čemu se vrši usaglašavanje sa odredbama Zakona o žičarama za transport lica, kao i usaglašavanje sa odredbama člana 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu. Pravni osnov za predložene spise i radnje sadržan je u odredbama čl. 29. i 36. Zakona o žičarama za transport lica, odredbama člana 66. Zakona o železnici, kao i odredbama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice. Naime, za predložene spise i radnje organa, čija je visina utvrđena primenom metodologije iz člana 17. Zakona o budzetskom sistemu, do sada su se plaćale takse u istom iznosu kao što je predloženo ovim zakonom.

Uz čl. 47.-55.

Predloženim izmenama tarifnih br. 149, 150, 153, 154. i 157. za spise i radnje za plovila npr. za upis plovila u upisnik plovila, za rešenje kojim se određuje ime, oznaka, ENI broj, IMO broj, MMSI broj, kapetanija upisa i pozivni znak broda, za zahtev za izdavanje brodskih isprava i knjiga i upisnog lista i privremenog upisnog lista, polaganje stručnog ispita za sticanje ovlašćenja i posebnih ovlašćenja u unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi, izdavanje dozvole za upravljanje i dr, vrši se terminološko usklađivanje sa Zakonom o državnoj pripadnosti i upisu plovila. Takođe, nazivi pojedinih spisa i radnji su preformulisani.

Pored navedenog predloženom dopunom u tarifnim br. 153a i 153b vrši se propisivanje administrativne takse za spise i radnje organa, i to za vršenje pregleda čamca, plovećeg tela i plutajućeg tela, za overu tehničke dokumentacije pri vršenju tehničkog nadzora nad gradnjom čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta namenjenog za sport i razonodu, za polaganja stručnog ispita (za sticanje dozvole za obavljanje poslova brodskog agenta, odnosno agenta posrednika, sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara, upravljača čamca, zapovednika, mornara, krmara i dr.), u smislu usaglašavanja sa članom 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu.

Takođe, predložena je dopuna propisivanjem novih tarifnih br. 154a do 154č, za spise i radnje organa za vršenje tehničkog nadzora nad brodom. Za predmetne spise i radnje do sada se plaćala taksa u skladu sa Pravilnikom o visini takse za pružanje stručne usluge vršenja tehničkog nadzora nad brodovima unutrašnje plovidbe i Pravilnika o visini takse za pružanje stručne usluge vršenja pregleda i tehničkog nadzora čamca, plovećeg tela i plutajućeg objekta. Pravni osnov sadržan je u članu 91. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Predloženim izmenama vrši se usaglašavanje sa odredbama člana 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu.

Pored navedenog, predložena je dopuna Zakona, propisivanjem novih tarifnih br. 157a do 157g kojima se predlaže propisivanje taksi za spise i radnje organa koji se odnose na međunarodne i međudržavne vodne puteve (izdavanje saglasnosti za izvođenje radova na vodnom putu, projektovanje, izradu tehničke dokumentacije za potrebu postavljanja plutajućih objekata za pristajanje plovila), za izradu projektne dokumentacije obeležavanja međunarodnog i međudržavnog vodnog puta, za obeležavanje prepreka i objekata na međunarodnom i međudržavnom vodnom putu, za izvođenje hidrografskih snimanja rečnog dna. Pravni osnov sadržan je u odredbama čl. 17, 18. i 37. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama i članu 7. Zakona o trgovačkom brodarstvu kojima je uređena nadležnost za izdavanje uslova i saglasnosti za postavljanje i pristajanje plovila koja vrše prevoz putnika u domaćoj linijskoj plovidbi. Navedenim izmenama vrši se usaglašavanje sa izmenama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama u delu propisivanja taksi za upravne poslove Direkcije za vodne puteve, kao i usaglašavanje sa članom 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu, za poslove i radnje za koje se i do sada plaćala taksa u skladu sa Pravilnikom o određivanju visine taksi za pružanje stručnih usluga iz nadležnosti Direkcije za vodne puteve.

Uz čl. 56. i 57.

Predlaženom izmenom u naslovu Glave XVIIIA Spisi i radnje u oblasti transporta opasnog tereta vrši se terminološko usklađivanje sa Zakonom o transportu opasne robe. Pored navedenog, predlaže se dopuna u Tarifnom broju 162a Zakona, za spise i radnje npr. za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, za produženje roka važenja sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, kojom se vrše terminološka usklađivanja, kao i druga neophodna usaglašavanja spisa i radnji za koje se predlaže plaćanje takse sa spisima i radnjama koje su propisane Zakonom o transportu opasne robe. Takođe, vrši se i usaglašavanje sa članom 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu s obzirom da su visine taksi za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, za rešenje po zahtevu za izdavanje ADR sertifikata za vozača, za rešenje po zahtevu za izdavanje sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN, dozvola o primeni odstupanja u skladu sa ADR/RID/ADN propisane u Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta, sastavu komisije i iznosu troškova polaganja ispita („Službeni glasnik RSˮ, broj 125/14), Pravilniku o programu i načinu polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova lica sa sertifikatom ADN („Službeni glasnik RSˮ, broj 64/13) i Pravilniku o programu, načinu i visini troškova polaganja ispita za izdavanje sertifikata o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RSˮ, broj 57/15), shodno odredbama Zakona o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS, broj 88/10) koje su bile na snazi do početka primene Zakona o transportu opasne robe.

Uz čl. 58. do 64.

Predloženim izmenama tarifnih br. 164, 165. i 170. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Naime, precizira se da po prijemu izjave o završetku izrade objekta potvrđuje prijem izjave o završetku izrade istog, odnosno da se taksa naplaćuje prilikom izdavanja rešenja o odobrenju izvođenja radova, u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji. Osnov za određivanje različitih iznosa taksi je u različitom vremenu potrebnom za postupanje po prijavi u zavisnosti od kategorije objekta, u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata kojim se bliže propisuje sadržaj, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata.

Predlaže se brisanje Tarifnog broja 167, kojim je propisana taksa za potvrdu republičkog organa o prijemu dokumentacije za izgradnju objekata ili za izvođenje radova, iz razloga što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, kao i odredbama Zakona o budzetskom sistemu, s obzirom da je propisana taksa (za prijem dokumentacije, za izdavanje rešenja po zahtevu) utvrđena kao procenat predračunske vrednosti objekta, odnosno radova, što ne odražava troškove organa u postupanju po zahtevu.

Predlaže se brisanje Tarifnog broja 169, za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje radova po zakonu kojim se uređuje izgradnja objekata, jer je predmetna taksa obuhvaćena predlogom za izmenu Tarifnog broja 165.

Predlaže se propisivanje novih tarifnih br. 171a, 171b i 171v, u cilju usaglašavanja sa članom 148. Zakona o planiranju i izgradnji kojim je propisano da se uz prijavu radova podnosi dokaz o regulisanju obaveza u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, kao i da je odredbama člana 32. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem propisano da nadležni organ bez odlaganja potvrđuje prijavu radova ako su ispunjeni svi formalni uslovi. Takođe, članom 53. Zakona o planiranju i izgradnji propisano je da Informaciju o lokaciji izdaje organ nadležan za izdavanje lokacijskih uslova u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva.

Uz član 65.

Predloženom izmenom Tarifnog broja 172. Odeljka A Tarife, predlaže se preciziranje takse za spise i radnje za priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka školovanja (akademsko priznavanje), pri čemu se u smislu člana 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu predlaže propisivanje takse za priznavanje strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja (profesionalno priznavanje) koja je propisana Pravilnikom o visini takse za profesionalno priznavanje stranih visokoškolskih isprava.

Uz član 66.

Predlaže se dodavanje novog Tarifnog broja 174a Odeljka A Tarife, kojim se predlaže propisivanje takse za spise i radnje koje se vrše u oblasti obrazovanja (npr. za stručnu ocenu kvaliteta rukopisa udzbeničkih kompleta i udzbenika, stručno mišljenje o kvalitetu rukopisa priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava) koje su se do sada plaćale na osnovu Pravilnika o visini takse za profesionalno priznavanje stranih visokoškolskih isprava, odnosno Pravilnika o visini taksi za davanje stručne ocene kvaliteta rukopisa udzbeničkog kompleta i udzbenika, stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, ekspertskog mišljenja i stručnog mišljenja o novom izdanju udzbenika. Predloženim izmenama vrši se usaglašavanje sa članom 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu.

Uz član 67.

Predlaže se da se u Tarifnom broju 176. Odeljka A Tarife briše tačka 1), s obzirom da donošenje rešenja kojim se utvrđuje da li je idejni projekat usklađen sa izvodom iz urbanističkog plana, odnosno sa aktom o urbanističkim uslovima kojima su utvrđeni opšti, odnosno opšti i posebni sanitarni uslovi i daje sanitarna saglasnost na idejni projekat, nije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Uz član 68.

Predloženim propisivanjem novih tarifnih br. 185a, 185b i 185v vrši se usaglašavanje sa članom 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu. Naime, za predložene takse za spise i radnje iz oblasti zdravstvene inspekcije u okviru novog Tarifnog broja 185a, odnosno za spise i radnje za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti pripreme krvi i komponenata krvi u okviru novododatog Tarifnog broja 185v, do sada se plaćala taksa na osnovu Pravilnika o visini troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke, odnosno Pravilnika o visini troškova nastalih u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje poslova transplatacije organa, tkiva i ćelija, banaka ćelija i tkiva, biomedicinski potpomognutoj oplodnji i transfuziološke delatnosti. Pored navedenog, predloženo je uvođenje takse za donošenje odluke da se u promet pusti lek u pakovanju koje nije obeleženo u skladu sa dozvolom za taj lek. Pravni osnov sadržan je u članu 156. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima. Propisivanjem Tarifnog broja 185b predloženo je uvođenje takse za spise i radnje za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti BMPO i to, za centre za BMPO i za banku reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona radi usklađivanja sa radnjama iz člana 15. Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji („Službeni glasnik RSˮ, broj 40/17).

Predlaže se da se taksa za rešenje po zahtevu za utvrđivanje bezbednosti odnosno zdravstvene ispravnosti pošiljki hrane i predmeta opšte upotrebe, koja je propisana u Tarifnom broju 64. stav 4. briše, a da se za predmetne spise i radnje propiše taksa u okviru Glave XXII. Spisi i radnje u oblasti zdravlja, propisivanjem novog Tarifnog broja 185g. Navedeno se predlaže iz razloga što je predmetna radnja u nadležnosti sanitarne inspekcije, koja je u okviru Ministarstva zdravlja. Pravni osnov za predloženi spis i radnju sadržan je u članu 12. Zakona o bezbednosti hrane i članu 5. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe.

Uz čl. 69. do 71.

Predložena je dopuna ovog zakona propisivanjem novih tarifnih br. 205a, 206a, 207a, 207b i 207v, kojima se predlažu takse za spise i radnje za stručni ispit o osposobljenosti za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, polaganje stručnog ispita, pripremu i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta, odnosno izvođenje radova, izdavanja, odnosno obnavljanja licence i dr. spisa i radnji. Predloženim dopunama zakona vrši se usaglašavanje sa odredbama člana 43. Zakona o izmenama i dopunama zakona o budzetskom sistemu. Naime, za predložene spise i radnje do sada je bila utvrđena visina takse sledećim podzakonskim aktima: Uredbom o visini naknade za izdavanje dozvole za rad agenciji za zapošljavanje, Pravilnikom o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica, Pravilnika o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova i Pravilnikom o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Uz član 72.

Predložena je dopuna zakona kojom se predlaže da se u Odeljku A Tarife, u Glavi XXVII. Spisi i radnje u oblast premera i katastra nepokretnosti, dodaju novi tarifni br. 215a, 215b, 215v, 215g, 215d, 215đ, 215e, 215ž, 215z, 215i, 215j, 215k, 215l, 215lj, 215m i 215n, kojima se predlaže propisivanje taksi za spise i radnje koji se odnose na osnovne geodetske radove, katastar nepokretnosti, adresni registar, registar prostornih jedinica, katastar vodova, topografsko-kartografski proizvodi, kartografske publikacije, pristup podacima putem interneta, podaci arhiva, registar prometa nepokretnosti i ostale usluge (za posebne radove u postupku katastarskog i komasacionog premera, za izdavanje licenci i legitimacija geodetskim organizacijama, za angažovanje stručnjaka Republičkog geodetskog zavoda i za geofizička merenja i ispitivanja). Za predmetne spise i radnje nadležnog organa do sada se plaćala taksa, u skladu sa Pravilnikom o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda. Predloženim izmenama ovog zakona vrši se usaglašavanje sa odredbama člana 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu.

Uz čl. 73. i 74.

Predlaže se brisanje st. 1, 2. i 3. u Tarifnom broju 223a i brisanje Tarifnog broja 223b, kojima su propisane takse za spise i radnje u vezi sa prebijanjem dugovanja ili potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama sa potraživanjem ili dugovanjem po osnovu tih poslova, realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, odnosno spisi i radnje u vezi sa izdavanjem dozvola za obavljanje delatnosti pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu rezidenata. Naime, predloženim brisanjima vrši se usaglašavanje sa odredbama Zakona o deviznom poslovanju i Uredbe o prestanku važenja Uredbe o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama imajući u vidu da je prestao pravni osnov za iste. Pored navedenog predmetni spisi i radnje koje su bile u okviru nadležnosti Deviznog inspektorata, prešli su, shodno odredbama Zakona o platnim uslugama, u nadležnost Narodne banke Srbije. S tim u vezi, doneta je Odluka o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom, kojom je za te poslove propisana samo obaveza izveštavanja, pa ne postoji pravni osnov za predmetne takse.

Uz član 75.

Kao uz član 7.

Uz član 76.

Predloženom dopunom Tarifnog broja 228a vrši se usaglašavanje sa odredbom člana 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu, pri čemu se predlaže propisivanje takse za polaganje stručnog sportskog ispita, s obzirom da je članom 99. Zakona o sportu, koji je stupio na snagu 16. februara 2016. godine, propisano ovlašćenje ministra nadležnog za sport da utvrđuje visinu predmetne takse.

Uz član 77.

Predlaže se da se za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je povoljniji za obveznika.

Uz član 78.

Predlaže se usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz ovog zakona, u 2018. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2018. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Uz član 79.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe zakona kojima je dato ovlašćenje za utvrđivanje visine takse posebnim aktom, kao i podzakonska akta, doneta na osnovu tih odredaba zakona, u celini, odnosno u delu kojim je propisana visina takse.

Uz član 80.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budzetu Republike.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje Zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst).

Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama po hitnom postupku omogućilo bi se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, odnosno izmeni spisa i radnji, a koje su inicirane od strane nadležnih organa, kao i usaglašavanje sa odredbama člana 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16).

Imajući u vidu da se taksa plaća u cilju podmirenja troškova rada organa prouzrokovanih zahtevima zainteresovanih lica, kao i da se predlaže izmena i dopuna, odnosno uvođenje određenih taksi, nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Donošenjem ovog zakona obezbeđuje se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, odnosno izmeni spisa i radnji, a koje su inicirane od strane nadležnih organa, pri čemu se stvaraju jednaka prava i obaveze za sve subjekte, tako da se obezbeđuje transparentnost u njegovoj primeni, s jedne strane, a s druge strane stabilniji priliv sredstava od taksi u republički budzet.

Pored navedenog, predložene dopune Zakona kojima se propisuju novi tarifni brojevi u cilju usaglašavanja sa odredbama člana 43. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu, neće imati uticaj na budzet Republike, imajući u vidu da su se za neposredno pružene javne usluge korisnika sredstava budzeta Republike Srbije pravnim i fizičkim licima do sada naplaćivale takse koje su bile propisane podzakonskim aktima organa (na osnovu ovlašćenja datih u posebnim zakonima).

Određeni broj organa dostavio je inicijative za izmenu i dopunu Zakona o republičkim administrativnim taksama, shodno kojima se republičke administrativne takse plaćaju kada zainteresovano lice zahteva donošenje spisa, odnosno izvršenje određene radnje od strane organa. Iznos takse za odgovarajuće spise i radnje organi su uz dostavljenu inicijativu opredelili u odnosu na njihovu složenost, na bazi elemenata koji utiču na iznos takse, i ogledaju se u visini troškova rada organa nastalih u postupku izdavanja spisa, odnosno za izvršenje radnji na zahtev zainteresovanih lica.

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u Zakonu?

Zakon će imati uticaj naročito na:

1) pravni sistem Republike Srbije imajući u vidu da se usaglašava predmet taksene obaveze sa spisima i radnjama iz nadležnosti republičkih organa (Ministarstva finansija, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva privrede, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva omladine i sporta);

2) lica koja ne mogu da plate taksu bez štete po svoje nužno izdržavanje ili nužno izdržavanje svoje porodice, u smislu mogućnosti oslobođenja od plaćanja takse, ako organ nadležan za donošenje spisa, odnosno vršenja radnje isto utvrdi;

3) streljačke organizacije koje podnose zahtev za izdavanje odobrenja za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije, s obzirom da se predlaže oslobođenje od plaćanja takse tih organizacija;

4) zaposlena i angažovana lica koja su, shodno Zakonu o metrologiji, dužna da polažu stručni ispit za overavanje merila. Naime, predlaganje takse za polaganje stručnih ispita uticalo bi s jedne strane, na uvećanje troškova tih lica, a s druge strane na poboljšanje kvaliteta pruženih usluga;

5) lica koja obavljaju komunalne delatnosti, u smislu plaćanja takse za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalnih delatnosti, shodno odredbama člana 8a Zakona o komunalnim delatnostima u cilju utvrđivanja uslova za otpočinjanje navedenih delatnosti;

6) neprofitne stambene organizacije koje podnose zahtev za rešenje o izdavanju licence za rad, s obzirom da se predlaže propisivanje takse;

7) upravljače žičara iz razloga što se primenom ovog predloga stvaraju uslovi za pravno i funkcionalno uređenje rada žičare i potvrđuje stručna osposobljenost izvršnih radnika žičare s obzirom da se predlaže propisivanje takse za odobrenja za rad žičare za transport lica, odnosno odobrenje za rad specifične vučne instalacije;

8) izvršne radnike žičare za koje je predloženo plaćanje takse za polaganje stručnog ispita radi provere i potvrde stručne osposobljenosti tih lica, shodno odredbama člana 29. Zakona o žičarama i transportu lica, kao i korisnike usluga žičare za transport lica u smislu povećanja bezbednosti prevoza žičarama;

9) lica koja polažu ispit o profesionalnoj osposobljenosti za poslove upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraćaju, za izdavanje licence i izvoda licence za prevoz putnika shodno Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, u smislu povećanja troškova tih lica za plaćanje predložene takse;

10) investitore, s obzirom da se predlaže uvođenje novih taksi za odobrenje za upotrebu objekta, za prijavu radova u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom, za izdavanje informacije o lokaciji, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova shodno Zakonu o planiranju i izgradnji;

11) zaposlena ili angažovana lica u nadležnim nacionalnim sportskim savezima i drugim nacionalnim sportskim savezima, teritorijalnim sportskim savezima, profesionalnim sportskim savezima, profesionalnim sportskim klubovima i sportskim organizacijama koji se takmiče u nacionalnim sportskim ligama, imajući u vidu, da shodno Zakonu o sportu, moraju da imaju zaposlenog ili angažovanog sportskog stručnjaka u sportu sa položenim stručnim ispitom, s obzirom da se predlaže propisivanje takse.

Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod organa, plaćaju se takse po odredbama Zakona.

Republičke administrativne takse naplaćuju se u cilju podmirenja troškova prouzrokovanih radnjama organa prilikom pružanja konkretnih usluga na zahtev zainteresovanih lica.

3.Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Imajući u vidu da se republičke administrativne takse plaćaju kada zainteresovano lice zahteva izvršenje određene radnje od strane organa, odnosno donošenje spisa, da je iznos taksi za odgovarajuće spise i radnje opredeljen u odnosu na njihovu složenost, te da prihod po tom osnovu pripada budzetu Republike Srbije, s jedne strane, kao i da Republika Srbija (između ostalog) uređuje i obezbeđuje organizaciju i rad republičkih organa, s druge strane, pozitivne posledice donošenja ovog zakona ogledaju se, između ostalog, u obezbeđenju sredstava, kao prihoda Republike Srbije, za podmirenje troškova organa nastalih na zahtev zainteresovanih lica za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnji što bi, kroz izvršenje budzeta, trebalo da doprinese stvaranju uslova za efikasniji rad organa.

Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Republičke administrativne takse predstavljaju javni prihod koji Republika naplaćuje za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje koje njeni organi donose, odnosno vrše fizičkim licima i privrednim subjektima, na njihov zahtev. S tim u vezi, predložene izmene i dopune Zakona, s obzirom na pitanja koja uređuju, nemaju za cilj podsticanje stvaranja novih privrednih subjekata na tržištu, niti tržišne konkurencije.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu?

U postupku pripreme ovog zakona ostvarena je saradnja sa organima za čiji se rad taksa plaća, a koji su podneli inicijativu za izmenu i dopunu Zakona. Ministarstvo finansija razmotrilo je inicijative tih organa i, po sačinjavanju teksta Nacrta zakona, isti je dostavljen nadležnim organima, kao i drugim organima na mišljenje, tako da je zainteresovanim stranama pružena prilika da se izjasne o predloženom zakonu.

Tekst Nacrta zakona objavljen je na sajtu Ministarstva finansija tako da su sve zainteresovani strane imale priliku da se izjasne.

Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem Zakona namerava?

Ministarstvo finansija nadležno je za davanje mišljenja u primeni Zakona.

Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem ovog zakona.

Ostavite komentar