OBRAZLOŽENjE SREDSTAVA po pojedinim korisnicima Razdeo 1-51

V RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje zakona po hitnom postupku, predlaže se u skladu sa članom 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. U slučaju da se ovaj zakon ne donese, prouzrokovale bi se štetne posledice na rad državnih organa i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Donošenje ovog zakona po hitnom postupku potrebno je radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada državnih organa i organizacija na celoj teritoriji Republike Srbije.

VI OBRAZLOŽENjE SREDSTAVA PO POJEDINIM KORISNICIMA

U skladu sa politikom javnih finansija Republike Srbije za period 2007. – 2009. godine, odnosno politkom javnih rashoda za 2007. godinu i budžetskim ograničenjima kojim su utvrđeni limiti po pojedinim vrstama rashoda opredeljeni su obimi sredstava za sve budžetske korisnike. Prilikom utvrđivanja potrebnih sredstava po pojedinim korisnicima budžetskih sredstava pošlo se od predloga finansijskog plana korisnika i analize zahteva, posebno za dodatna sredstva koja se odnose na tekuće aktivnosti za finansiranje redovnih aktivnosti, koje ne mogu biti usklađeni sa ograničenjem sredstvima, uvažavajući prioritetne oblasti koje treba uzeti u obzir u planiranju budžeta za 2007. godinu.

RAZDEO 1- NARODNA SKUPŠTINA

Narodna skupština kao organ zakonodavne vlasti, donosi zakone i ostale propise i opšta akta, odlučuje o promeni Ustava, usvaja budžet i završni račun, odlučuje o ratu i miru, ratifikuje međunarodne ugovore, raspisuje republički referendum, odlučuje o zaduživanju Republike Srbije, bira i razrešava predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, predsednika, potpredsednika i ministre u Vladi, predsednika i sudije Ustavnog suda, Vrhovnog suda Srbije, Republičkog javnog tužioca, guvernera Narodne banke i druge funkcionere određene zakonom, vrši kontrolu nad radom Vlade i drugih organa i funkcionera odgovornih Narodnoj skupštini i obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom.

Sredstva za Narodnu skupštinu planiraju se za zasedanja, kao i za godišnje izdatke za sastanke poslaničkih grupa.

Za rad Narodne skupštine u 2007. godini planiraju se sredstva za plate i dodatke i socijalne doprinose na teret poslodavca za narodne poslanike na stalnom radu u Narodnoj skupštini, naknade u naturi, koje se, pre svega odnose na besplatno korišćenje mesta za parkiranje putničkog automobila u 3 javne garaže u Beogradu u dane kada službeno borave u Beogradu.

Značajan iznos planiranih sredstava se odnosi na poslanički dodatak – paušal. Svih 250 poslanika prima paušal koji iznosi 40% od iznosa neto plate narodnog poslanika i predstavlja nadoknadu za vršenje poslaničke dužnosti.

U okviru planiranih sredstava za narodne poslanike, čija su prava regulisana Zakonom o primanjima narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 7/91, 22/91, 28/91 i 68/91), a bliže uređena odlukama Administrativnog odbora, najveće učešće imaju troškovi putovanja u zemlji, za dnevnice (ishranu) i troškove službenog prevoza poslanika na sednice i zasedanja radnih tela Narodne skupštine uz korišćenje sopstvenog vozila na koje imaju pravo i za službena putovanja u inostranstvo članova odbora, delegacija, poslanika i studijskih grupa Narodne Skupštine u ostvarivanju nadležnosti iz oblasti međunarodnih odnosa.

Administrativni odbor je doneo Odluku o poslaničkoj naknadi (prečišćen tekst Odluke 28 broj 120-679/06 od 27.marta 2006.godine) kojom se bliže određuju prava narodnih poslanika na naknadu troškova. Pravo na korišćenje sopstvenog vozila, pravo na troškove ishrane i pravo na hotelski smeštaj, čine jednu celinu – poslaničku naknadu.

Na osnovu Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni glasnik RS“, broj 48/06), Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara („Službeni glasnik RS“, broj 49/06) i Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore („Službeni glasnik RS“, broj 49/06), Narodna skupština preuzela je u 2006. godini poslove iz oblasti međunarodnih odnosa i međunarodnog prava.

GLAVA 1.1 – NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE

Služba Narodne skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Narodne skupštine, njenih odbora, narodnih poslanika i poslaničkih grupa, kao i određene poslove Republičke izborne komisije.

U okviru planiranih budžetskih sredstava najveće učešće imaju sredstva za sprovođenje parlamentarnih izbora, stalni troškovi (komunalne, energetske usluge, usluge komunikacija, troškove osiguranja i zakup imovine i opreme). Sredstva za usluge po ugovoru odnose se na usluge prevođenja, kompjuterske usluge, usluge informisanja, stručne usluge za angažovanje eksperata za rad u odborima.

Za preuzimanje nadležnosti bivše skupštine SCG predviđena su sredstva za finansiranje kapitalnog održavanja zgrade, projektno planiranje, radove na elektronskom sistemu (konferencijski sistem, video i TV sistem, centralna tehnička režija, RTV režija i sistem javnih RTV prenosa, informacioni sistem i dr.), kao i ostali rashodi koji su neophodni za izvršenje poslova iz nadležnosti Narodne skupštine u zgradi na Trgu Nikole Pašića broj 13.

RAZDEO 2 – PREDSEDNIK REPUBLIKE

Predsednik Republike izražava državno jedinstvo Republike Srbije. Predsednik Republike predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu i obavlja druge poslove predviđene Ustavom.

Potrebna sredstva za obavljanje stručnih i drugih poslova iz ustavne nadležnosti predsednika su planirana u okviru Generalnog sekretarijata predsednika Republike Srbije, a za obavljanje operativnih, stručnih, analitičkih i savetodavnih poslova – u okviru Narodne kancelarije predsednika Republike Srbije.

U okviru ovog razdela planirana su sredstva za troškove putovanja u zemlji i inostranstvu. U toku 2007. godine posebno se povećavaju međunarodne aktivnosti predsednika Republike Srbije i u skladu sa tim su planirana sredstva za ove namene.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru, sredstva su planirana za rashode po osnovu naknada za rad u komisijama (Komisija za pomilovanja), za administrativne usluge koje obuhvataju isplate na ime naknade za rad po ugovoru o delu i ugovoru o autorskom radu kao i za rashode na ime reprezentacije koja prvenstveno obuhvata ugostiteljske usluge prilikom prijema stranih i domaćih gostiju.

RAZDEO 3 – VLADA

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji i vodi politiku Republike Srbije u okviru Ustava i zakona Narodne skupštine. Vlada izvršava zakone i druge opšte akte Narodne skupštine, tako što donosi opšte i pojedinačne pravne akte i preduzima druge mere. Predlaže Narodnoj skupštini zakone, budžet i druge opšte i pojedinačne akte.

Rad Vlade je javan. Vlada je dužna da javnosti omogući uvid u svoj rad, prema zakonu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja i poslovniku Vlade.

GLAVA 3.1 – KABINET PREDSEDNIKA VLADE

U članu 27. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05), predviđeno je da predsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrši stručne i druge poslove za njegove potrebe.

Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potrebe predsednika Vlade i po njegovom nalogu, a naročitao: priprema mere kojima predsednik Vlade vodi i usmerava Vladu i usklađuje rad članova Vlade; priprema obavezna upustva i posebna zaduženja koja predsednik Vlade daje članovima Vlade, Generalnom sekretaru Vlade i direktorima službi Vlade koji su mu odgovorni i stara se o njihovom izvršenju; priprema akte koje presednik Vlade donosi ili predlaže Vladi; priprema i obrađuje materijale za rad predsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne skupštine; stara se o saradnji presednika Vlade s Narodnom skupštinom, presednikom Republike, drugim državnim organima, predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija; organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje predsednik Vlade.

U okviru opredeljenih budžetskih sredstava, značajan deo sredstava odnosi se na troškove usluga po ugovoru, vezano za angažovanje savetnika u Kabinetu predsednika Vlade, iz razloga što lica koja u Kabinetu predsednika Vlade, svoja prava i obaveze ostvaruju putem ugovora, prema opštim pravilima građanskog prava, a naknade za rad savetnika, određuju se prema merilima koja odredi Vlada. Na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br.55/05 i 71/05), Vlada je donela Odluku o merilima za naknadu za rad savetnika predsednika Vlade i savetnika potpredsednika Vlade. Ostali troškovi u okviru usluga po ugovoru se odnose na prevodilačke usluge, sekretarske usluge, izrada softvera, kotizacije, izdatke za stručne ispite, ugostiteljske usluge, pokolone i ostale opšte usluge.

GLAVA 3.2 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE

U članu 27. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br.55/05 i 71/05), predviđeno je da potpredsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrši stručne i druge poslove za njegove potrebe.

Uredbom o Kabinetu potpredsednika Vlade („Službeni glasnik RS“, broj 75/05), određen je delokrug rada Kabineta, koji se zasniva na: pripremi mera kojima potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija u oblastima koje odredi predsednik Vlade i stara se o njihovom izvršavanju; stara se o ostvarivanju projekata iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija kojima po ovlašćenju predsednika Vlade rukovodi potpredsednik Vlade; priprema akte koje potpredsednik Vlade predlaže Vladi; sarađuje sa Kabinetom predsednika Vlade kada potpredsednik Vlade zamenjuje predsednika Vlade; priprema i obrađuje materijale za rad potpredsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne skupštine; stara se o saradnji potpresednika Vlade s državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i stranih država; organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje potpresednik Vlade.

GLAVA 3.3 – GENERALNI SEKRETARIJAT

Generalni sekretarijat je služba Vlade zadužena za stručne i druge poslove za potrebe Vlade i radnih tela Vlade. Sa preuzimanjem određenih funkcija nakon razdruživanja sa Crnom Gorom u 2006. godini značajno su povećane nadležnosti i delokrug rada Generalnog sekretarijata Vlade.

Nove aktivnosti Vlade su proširenje poslova Sektora za poslove protokola, posebno u okviru prevodilačke službe, imajući u vidu stanje koje je nastalo pošto je Republika Srbija postala pravni sledbenik bivše SCG, pa samim tim i država sa međunarodno-pravnim subjektivitetom. To doprinosi nastajanju novih aktivnosti ne samo Vlade već i ministarstava pojedinačno, usmerenih da u okviru svog delokruga obavljaju i poslove na planu predlaganja tema i platformi, vođenje pregovora, zaključivanje međunarodnih ugovora, nacrta zakona i ratifikaciji međunarodnih ugovora, njihova primena i tim povodom zaključivanje administrativnih ugovora.

U okviru opredeljenih budžetskih sredstava, najveći iznos odnosi se na troškove putovanja, gde Generalni sekretarijat snosi troškove putovanja kako u zemlji tako i u inostranstvu, isplatu dnevnica, nadoknadu troškova prevoza i smeštaja i drugih troškova, za sve ministre i članove Vlade.

Stalni troškovi obuhvataju troškove fiksnih i mobilnih telefona, PTT usluge, zakupa prostora (sala, hala) i prateće opreme radi održavanja sastanaka i drugih prezentacija.

Sredstva na uslugama po ugovoru, predviđena su za isplatu ugovora o delu lica angažovanih za poslove koji nisu predviđeni sistematizacijom u Generalnom sekretarijatu Vlade, za isplatu ugovora o delu lica angažovanih u Timu za političke razgovore o budućem statusu AP Kosovo i Metohija, kao i za lica angažovana u radu Sekretarijata tima za političke razgovore o AP Kosovo i Metohija i naknada za rad predsednika i članove Saveta za ravnomeran regionalni razvoj i regionalne kapitalne investicije. Takođe, planirana su i sredstva za rad Komisije za izradu Građanskog zakonika.

U okviru Generalnog sekretarijata opredeljena su sredstva za rad Stalnih kancelarija Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu i Boru. Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05), Vlada je donela Uredbu o njihovom osnivanju, radi sprovođenja mera vezanih za obavljanje privrede Šumadijskog i Borskog okruga, koje se odnose na: restrukturiranje preduzeća i prekvalifikaciju radne snage; stvaranje povoljnih uslova za strane investicije i usmeravanje direktnih donacija i stvaranje uslova za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća i druge poslove koje joj poveri Vlada.

GLAVA 3.4 – KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA

Kancelarija za saradnju s medijima, osnovana je Uredbom Vlade („Službeni glasnik RS“, broj 75/05), a na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05 i 71/05), kao služba Vlade.

Kancelarija za saradnju s medijima obaveštava javnost o radu Vlade, ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade; stara se o internom informisanju; izdaje javne i interne publikacije i obavlja druge poslove iz oblasti saradnje s medijima koje joj poveri Vlada.

Najveće učešće u strukturi opredeljenih budžetskih sredstava imaju za usluge po ugovoru, a odnose se na usluge informisanja javnosti (Beta, Tanjug, Fonet…); stručne usluge (troškovi prevođenja i dodatno angažovanje prevodilaca, usluge za izradu softvera koji je potreban Internet odeljenju); usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (kotizacije za seminare, za stručne ispite); troškove putovanja kako u inostranstvo tako i u zemlji , a sastavni su deo novinarske delatnosti kojom se bavi Kancelarija za saradnju s medijima; stalne troškove koji obuhvataju troškove usluga komunikacija, telefona, interneta i mobilnih telefona. Sredstva predviđena na materijal, planirana su za administrativni materijal, štampu, pretplatu na listove, časopise i drugu literaturu.

GLAVA 3.5 – KANCELARIJA ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI

Kancelarija za pridruživanje Evropskoj Uniji, kao stručna služba Vlade, osnovana je Uredbom Vlade („Službeni glasnik RS“, broj 75/05).

U narednim godinama, sa ubrzanjem procesa pridruživanja Evropskoj Uniji u značajnoj meri će se pojačati i proširiti redovne aktivnosti vezane za proces stabilizacije i asocijacije, kroz koji se Srbija priprema za ispunjenje visokih evropskih standarda u oblasti funkcionisanja tržišne ekonomije, funkcionisanja pravne države, demokratizacije i ljudskih prava kao ključnih uslova za punopravno članstvo u EU.

Kancelarija obavlja poslove koji se odnose na: strategiju pridruživanja i pristupanja Evropskoj Uniji; saradnju sa organima državne uprave Republike Srbije u pripremama i pregovorima radi zaključivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj Uniji, kao i u samom pristupanju Evropskoji Uniji; strategiju, podsticanje i praćenje usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske Unije i obaveštavanje Evropske Unije i javnosti o tome i druge poslove iz oblasti pridruživanja i pristupanja Evropskoj Uniji koje joj Vlada poveri.

Za rad Kancelarije za pridruživanje Evropskoj Uniji opredeljena su sredstva za tekuće izdatke, i to naročito za: usluge po ugovoru (za isplatu honorara po osnovu ugovora o delu, troškove prevođenja i dr.); za troškove putovanja, naročito u inostranstvo; stalne troškove (za pokriće troškova fiksnih telefona, osiguranja, platnog prometa i bankarskih usluga, kao i troškovi zakupa imovine i opreme, s obzirom na planirane seminare u organizaciji Kancelarije, koji uglavnom zahtevaju zakup sale i opreme za prevođenje); materijal (za kancelarijski materijal; materijal za saobraćaj – bonovi i benzin; pretplata na časopise i biltene).

GLAVA 3.6 – SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Savet za borbu protiv korupcije, kao stručno-savetodavno telo Vlade, obrazovan je Odlukom Vlade („Službeni glasnik RS“, br. 59/01…64/03). Zadatak Saveta je da sagleda aktivnosti u borbi protiv korupcije, da predlaže Vladi mere koje treba preduzeti u cilju efikasne borbe protiv korupcije i prati njihovo sprovođenje i daje inicijative za donošenje propisa, programa i drugih akata i mera u ovoj oblasti.

Savet do svojih predloga dolazi kako kroz rad na zakonima, tako i analizom pojedinačnih slučajeva korupcije. Posebna pažnja usmerena je ka izradi Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Savet planira nastavak saradnje sa Ambasadom Švajcarske i Bazelskim institutom na edukaciji antikorupcijskih institucija u Srbiji.

Na tekućim izdacima najveće učešće imaju specijalizovane usluge i usluge po ugovoru, a odnose se na pokriće stručnih usluga koje pružaju članovi i saradnici Saveta za borbu protiv korupcije. Cilj je da se država ojača u pogledu preventivnog delovanja na suzbijanju i oktkrivanju korupcije u privredi, kako bi se predupredila i sprečila zloupotreba položaja.

GLAVA 3.7 – SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

Služba za upravljanje kadrovima obrazovana je Zakonom o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, broj 79/05) i zadužena je za stručne poslove vezane za upravljanje kadrovima u državnoj upravi.

Nadležnost službe za upravljanje kadrovima utvrđena je Uredbom o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS“, broj 106/05).

Služba obavlja sledeće stručne poslove vezane za upravljanje kadrovima u ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga: oglašava interne i javne konkurse za popunjavanje položaja i izvršilačkih radnih mesta u organima i stara se o pravilnom sprovođenju konkursa; priprema za Vladu predlog kadrovskog plana organa i stara se o pravilnom sprovođenju donesenog kadrovskog plana; stara se o usklađenom preuređenju državne uprave, što uključuje razvoj službeničkog sistema, iniciranje donošenja propisa kojima se uređuje radnopravni položaj državnih službenika i nameštenika i učestvovanje u njegovoj pripremi; daje mišljenja o pravilnicima o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organima; pruža stručnu pomoć organima u vezi sa upravljanjem kadrovima i unutrašnjim uređenjem; vodi centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i nameštenicima u organima; vodi evidenciju internog tržišta rada u organima, pomaže državnim službenicima u vezi sa njihovim premeštajem i radom u projektnim grupama i pomaže organima u rešavanju kadrovskih potreba; priprema za Vladu predlog programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika i organizuje stručno usavršavanje saglasno donesenom programu; obavlja stručno-tehničke i administrativne poslove za Visoki službenički savet i Žalbenu komisiju Vlade i stara se o uslovima i sredstvima za njihov rad; oglašava interne i javne konkurse za popunjavanje položaja u Republičkom javnom pravobranilaštvu, stara se o pravilnom sprovođenju konkursa i daje mišljenje o Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Republičkom javnom pravobranilaštvu; obavlja i druge poslove značajne za upravljanje kadrovima koje joj poveri Vlada i poslove koji su određeni zakonom ili propisom Vlade.

U okviru opredeljenih budžetskih sredstava, izdvajaju se sredstva za usluge po ugovoru, i to: administrativne usluge za ugovorene obaveze prevođenja, usluge agencija i servisa (testovi Centra za primenjenu psihologiju – Društva psihologa Srbije) i druge neophodne činovničke usluge za obavljanje poslova po ugovoru, kao i potreba prevođenja dokumenata na engleski jezik radi prezentacije na sajtu Službe; sredstva za kompjuterske usluge su planirana za usluge izrade softvera, održavanja računara i druge potrebne kompjuterske usluge (registar propisi, računovodstveni i specijalizovani softveri…); usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih – podrazumevaju troškove vezane za profesionalno usavršavanje, troškove kotizacija za seminare, stručna savetovanja i sajmove (radi se o novom organu čije se nadležnosti po prvi put uspostavljaju u našoj zemlji, gde je neophodno sticanje novih znanja i iskustva u ovoj oblasti), kao i troškove stručnih ispita.

Usluge informisanja odnose se na objavljivanje oglasa i konkursa za položaje i izvršilačka radna mesta za ministarstva, posebne organizacije i službe Vlade i upravne okruge. Procenjuje se da će u 2007. godini biti oglašavano oko 300 radnih mesta.

Stručne usluge se odnose na angažovanje stručnjaka u izvršavanju zadataka i poslova po ugovoru o delu, kao i za pokriće troškova naknada predsedniku i članovima Visokog službeničkog saveta (8 članova) i predsedniku Žalbene komisije Vlade i članovima komisije (8 članova).

Troškovi službenih putovanja u zemlji, obuhvataju dnevnice i putne troškove i troškove smeštaja na službenom putovanju, kao i dnevnice i putne troškove za savetovanja i seminare, za radnike koji na njima učestvuju i troškovi službenih putovanja u inostranstvo koji su vezani za međunarodnu saradnju i edukaciju kadrova.

GLAVA 3.8 – FOND ZA KOSOVO I METOHIJU

Odlukom o obrazovanju budžetskog fonda za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS“, broj 139/04), obrazovan je na neodređeno vreme budžetski fond za Kosovo i Metohiju, kao evidencioni konto u okviru glavne knjige trezora, i to kao indirektni korisnik budžetskih sredstava u okviru razdela Vlade.

U skladu sa ovom Odlukom, sredstva za rad Fonda obezbeđuju se prvenstveno iz donacija, legata, poklona i drugih izvora, kao i iz budžeta Republike. Ostvareni prilivi koriste se za namene za koje Vlada donosi odluku.

GLAVA 3.9 – SLUŽBA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

Služba za ljudska i manjinska prava je služba Vlade, obrazovana Uredbom o osnivanju Službe za ljudska i manjinska prava („Službeni glasnik RS“, broj 49/06), i obavlja stručne poslove koji se odnose na: zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; učešće u pripremi propisa i ljudsim i manjinskim pravima; praćenje usaglašenosti domaćih propisa s međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima i iniciranje izmena domaćih propisa; zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava; podnošenje izveštaja o sprovođenju međunarodnih ugovora o ljudskim i manjinskim pravima ako je to njima predviđeno; odgovore na pojedinačne predstavke međunarodnim telima čiju je nadležnost prihvatila naša država; položaj nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije i ostvarivanje manjinskih prava; uspostavljanje veza nacionalnih manjina s matičnim državama; položaj i ostvarivanje nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina; sprovođenje međunarodne saradnje u okviru nacionalne politike ljudskih i manjinskih prava; obavlja poslove iz oblasti ljudskih i manjinskih prava u vezi sa zaključivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i punopravnom članstvu u Evropskoj Uniji i poslove vezane za Evropske integracije; unapređenje saradnje sa međunarodnim institucijama i drugim državama po pitanju zaštite ljudskih i manjinskih prava; izgrađivanje neophodnih administrativnih kapaciteta za ispunjavanje obaveza iz oblasti ljudskih i manjinskih prava koja proističu iz članstva u Savetu Evrope i Ujedinjenim nacijama; uspostavljanje regionalne saradnje iz oblasti ljudskih i manjinskih prava uključujući i saradnju sa Paktom za stabilnost Jugoistočne Evrope i regionalnim inicijativama iz delokruga rada Službe; pristupanje međunarodnim donatorskim fondovima i obezbeđivanje dodatnih vanbudžetskih izvora finansiranja za pitanja iz oblasti ljudskih i manjinskih prava; pružanje pomoći ugroženim migrantskim kategorijama stanovništva ukuljučujući pripremu strateški dokumenata, akcionih planova i razvoj programa pomoći i zaštite kao i poslovi iz oblasti podizanja svesti o neophodnosi stalnog unapređenja i zaštite ljudskih i manjinskih prava u skladu sa opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i drugi poslovi iz delokruga Sektora; stručnu i tehničku podršku Savetu Republike Srbije za nacionalne manjine i obavlja poslove za potrebe Fonda za nacionalne manjine;priprema akata za Vladu kojima se nadzire, usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija koji usklađuju domaće propise s međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim aktima o zaštiti ljudskih i manjinskih prava; služba obavlja poslove Sekretarijata za nacionalnu romsku strategiju i poslove Kancelarije u Bujanovcu, koja je osnovana pri bivšem Ministrstvu za ljudska i manjinska prava, a koja nastavlja rad kao unutrašnja jedinica Službe, prema delokrugu Službe i njenom pravilniku; obavljanje i drugih poslova vezanih za ljudska i manjinska prava koje joj Vlada poveri.

Troškovi putovanja, predviđeni su za pokriće troškova putovanja u inostranstvu, za putovanja predstavnika Kancelarije zastupnika Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, zbog čestog prisustvovanja suđenjima u Strazburu; prisustvovanje raznim sastancima u vezi odbrane Inicijalnih izveštaja o sprovođenju konvencija; učešće u radnim grupama za vize, azil, migraciju i druga putovanja vezana za učešće na međunarodnim konferencijama i putovanja vezana za međunarodnu saradnju; službena putovanja u zemlji koja obuhvataju aktivnosti i potrebe obilaska multietničkih sredina, savetovanja, edukativnih seminara i drugih skupova.

Odlukom o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za nestala lica („Službeni glasnik RS“, broj 73/06), Komisija je svoje aktivnosti nastavila u okviru Službe za ljudska i manjinska prava. Planirana sredstva obuhvataju izdatke koji se odnose, pre svega, na sledeće troškove: ekshumacije i identifikacije tela i organizacije prenosa posmrtnih ostataka iz masovnih grobnica sa područja Kosova i Metohije, ekshumacije sa izumanjem uzoraka i identifikacije tela iz pojedinačnih grobnih mesta u Republici Srbiji, organizacija prenosa posmrtnih ostataka iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prisustvovanje ekshumacijama (monitoring) u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, sredstva za jednokratnu pomoć porodicama identifikovanih lica pri primopredaji posmrtnih ostataka, sredstva za rad udruženja porodica nestalih lica sa teritorije AP Kosovo i Metohija, sredstva za rad udruženja porodica nestalih lica SR Jugoslavije, sredstva za rad udruženja porodica nestalih lica Krajine, sredstva za rad DIC Veritas, organizacija i smeštaj delegacija vladinih komisija prilikom sastanaka u Republilci Srbiji, smeštaj delegacija vladinih komisija pri ekshumacijama na području Republike Srbije, komunalne usluge pri ekshumacijama u Republlici Srbiji, službena putovanja u inostranstvu, tehničko opremanje i manipulativne troškove, kao i za plaćanje poreza i doprinosa.

U okviru Službe planirana su sredstva za dotacije udruženjima i organizacijama nacionalnih manjina, kojih je prema podacima iz registra udruženja građana u nadležni registar upisano nekoliko stotina. Finansiraju se programi organizacija i udruženja svih nacionalnih manjina koji žive u našoj zemlji, kao i udruženja koja se bave praćenjem ostvarivanja i zaštitom ljudskih prava.

Ostala planirana sredstva odnose se za sledeće namene, i to: pomoć organima, organizacijama, ustanovama i drugim subjektima u multietničkim i drugim sredinama za realizaciju planova i programa od interesa za nacionalne manjine i ostvarivanje ljudskih prava; finansiranje programa nacionalnih manjina preko nacionalnih Saveta nacionalnih manjina; pomoć školskim ustanova u multietničkim sredinama i školama u kojima se nastava izvodi na jezicima manjina za nabavku opreme, inventara, udžbenika i drugih učila; pomoć radio-televizijskim redakcijama za emitovanje programa na jezicima manjina.

GLAVA 3.10 – SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE

ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

Koordinaciono telo Savezne Vlade i Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa obrazovano krajem 2000. godine sa osnovnim zadatkom da koordinira rad državnih organa i organa lokalne samouprave u rešavanju krize nastale delovanjem naoružanih albanskih ekstremističkih grupa u tim opštinama. Na predlog Koordinacionog tela, Vlada Republike Srbije i Savezna Vlada u februara 2001. godine, usvojile su Program i plan za mirno rešavanje krize u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, koji je podržan od svih relevantnih činilaca Međunarodne zajednice u savetu NATO u Briselu i u OEBS-u u Beču.

Donošenjem najnovijih Uredbi i imenovanjem predsednika Koordinacionog tela i ostalih predstavnika resornih ministarstava i institucija Vlade, nastupio je novi period u radu Koordinacionog tela („Službeni glasnik RS“, broj 53/06), gde je težište sa političko-bezbednosnog prenešeno na ekonomsko-socijalni problem i predstavlja novu fazu u procesu rešavanja problema na jugu Srbije, čime se pokazuje rešenost da se navedenim pitanjima na jugu Srbije bavi sistemski, metodično i dugoročno za dobrobit svih građanja i subjekata ovog područja.

Sredstva namenjena za usluge po ugovoru odnose se na administrativne usluge, prevođenje sa albanskog i engleskog jezika, tako i na te jezike, radi dostavljanja i prezentovanja međunarodnim organizacijama i domaćoj javnosti; kompjuterske usluge; usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo (planirana su sredstva za potrebe organizovanja poslovnih skupova sa predsednicima opština, poseta domaćih delegacija, predstavnika međunarodnih organizacija i diplomatskog kora); za potrebe reprezentacije planirana su sredstva zbog velikog broja poseta stranih delegacija, međunarodnih organizacija i poklon publikacija o jugu Srbije.

Specijalizovane usluge, planirane su za geodetske usluge i to za formiranje dokumentaciono–katastarskih podataka (DKP-a) za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa sa kompletnim sadržajem (granice, zgrada, kultura, unutrašnji opis…) u saradnji sa nosiocem Projekta – Republičkim geodetskim zavodom, kao i troškovi formiranja baze podataka, GIS aplikacija i svih pratećih troškova kako bi se ovaj značajan projekat za Republiku Srbiju realizovao u potpunosti. Vektorizacija katastarskih planova tri opštine na jugu Srbije će omogućiti sačinjavanje namenskog geografskog informacionog sistema (GIS) prilagođenog prikazivanju i pregledu tertorijalne dispozicije.

Ostala sredstva se odnose na projekte u saradnji sa međunarodnom organizacijom UNDP, na osnovu Programa za poboljšanje rada i oživljavanje opština u Južnoj Srbiji (MIR II), koji je odobren i potpisan od strane Vlade i ovlašćenog predstavnika UNDP–a, kao i sredstva za kapitalne transfere za realizaciju projekta i programa na Jugu Srbije u opštinama Preševo, Buajnovac i Medveđa. Projekti se odnose na stvaranje uslova za bolji i kvalitetniji život stanovništva (izgradnja puteva, vodosnabdevanje, elektrosnabdevanje, izgradnja i rekonstrukcija škola, predškolskih ustanova, uređenje zelenih pijaca i drugih komunalnih projekata na teritoriji ove tri opštine.) U realizaciji brojnih projekata učestvuje i međunarodna organizacije CHF, koja vrši odabir predloženih projekata i učestvuje u finansiranju u određenom procentu.

GLAVA 3.11 – SLUŽBA KOORDINACIONG CENTRA SRBIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

Odlukom Vlade Republike Srbije osnovana je Služba Koordinacionog centra SRJ i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju, koja Uredbom o izmenama Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS“, broj 53/06), menja naziv u Služba Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju.

Sa donošenjem novog Ustava Republike Srbije, čime je apostrofirano da je pokrajina sastavni deo Republike, posebno je značajno da se opredele sredstva za projekte koji se odnose na razvoj i rešavanja problema AP Kosovo i Metohija.

Zadaci Koordinacionog centra su sledeći: koordinacija, objedinjavanje, usmeravanje, usklađivanje i unapređivanje rada republičkih organa i organa lokalne samouprave u realizaciji zadataka na rešavanju problema na teritoriji AP Kosovo i Metohija u skladu sa RSB, Programom rešavanja tih problema i interesima Republike Srbije na teritoriji AP Kosovo i Metohija; usaglašavanje stavova i saradnja sa predstavnicima srpske nacionalne zajednice i uspostavljanje dijaloga sa predstavnicima albanske nacionalne zajednice u rešavanju problema na teritoriji AP Kosovo i Metohija; ostvarivanje pune saradnje, u okvirima spoljne politike Republike Srbije, sa predstavnicima međunarodne zajednice (KFOR, UNMIK, UNHCR i dr.) i obezbeđivanje njihove podrške u rešavanju problema na teritoriji AP Kosovo i Metohija; istraživanje i analiziranje problema i pojava i informisanje predsednika Srbije i predsednika Vlade o svom radu, rezultatima rada, stanju i procenama razvoja situacije na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Usluge po ugovoru odnose se na administrativne usluge, u koje spadaju usluge prevođenja zbog povećanog obima međunarodne saradnje sa Svetskom organizacijom, Evropskom Unijom i drugim međunarodnim organizacijama; kompjuterske usluge (za usluge za izradu softvera koje je potrebno za unapređenje poslovanja, programerske i druge poslove, sa ponuđačima koji mogu da izvrše realizaciju zahtevanih usluga); stručne usluge za pravno zastupanje grupe advokata u odbrani pritvorenih lica kao i pritvorenih lica u UNMIK zatvorima, u rešavanju statusnih promena preduzeća i ostalih advokatskih usluga, angažovanje stručnih lica na pripremi dokumentacije za pregovarački tim i druge specifične poslove; za usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo; za ostale opšte usluge za plaćanje angažovanih lica i drugih nepredviđenih troškova.

Troškovi putovanja odnose se na službena putovanja na teritoriji AP Kosovo i Metohija, kao i na troškove službenih putovanja u inostranstvo, radi prisustvovanja raznim međunarodnim sastancima i posete međunarodnim institucijama.

Sredstva za plate zaposlenih u lokalnoj samoupravi sa teritorije AP Kosovo i Metohija, odnose se na isplatu plata ili zarada, odnosno naknada zarada koju primaju zaposleni u organima lokalne samouprave, kao i zaposleni u javnim službama sa područja AP Kosovo i Metohija. U prethodnom periodu ove plate nisu redovno izmirivane, s toga je planirano da se ovaj dug izmiri kroz isplatu u 24 rate, počev od 1. oktobra 2006. godine. U skladu sa tim, budžetom za 2007. godinu planirana su sredstva za isplatu 12 mesečnih plata i srazmeran deo duga.

U saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike, zatim centrima za socijalni rad i službama za brigu o deci koje funkcionišu pri opštinama na teritoriji AP Kosovo i Metohija, vrši se redovna mesečna isplata socijalnih davanja za korisnike sa ove teritorije, i to: pomoć porodici sa decom (dečiji dodatak), pomoć za novorođenčad (roditeljski dodatak), pomoć materijalno ugroženim porodicama MOP – ostvaruju porodice pod posebnim uslovom; pomoć za nepokretna i invalidna lica, pomoć za tuđu negu i pomoć.

GLAVA 3.12 – AVIO-SLUŽBA VLADE

Avio-služba Vlade obrazovana je kao služba Vlade Uredbom o osnivanju Avio-službe („Službeni glasnik RS“, broj 51/06), da obavlja poslove koji se odnose na pružanje usluga prevoza vazduhoplovima za službene potrebe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade i da pruža usluge prevoza vazduhoplovom i za potrebe trećih lica, uz naknadu i po tržišnim uslovima.

Dodatne prihode Avio-služba ostvaruje u skladu sa propisima koji uređuju obrazovanje Avio-službe i način korišćenja vazduhoplova Avio-službe,tako što svoje usluge prevoza za određene korisnike vrši uz naknadu stvarnih troškova, odnosno punih troškova, ako je reč o trećim licima.

Najveći deo sredstava planiranih za rad Avio-službe odnosi se na tekuće popravke i održavanje aviona, održavanje i popravku celokupne opreme u Avio-službi Vlade – troškovi radova tehničkog održavanja aviona Falcon 50 (tri motora), avionu Learjet 31A, modifikacije postojeće opreme i ostale opreme, za materijal (materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih – stručnu literaturu pilota i mehaničara na bazi podataka potrebne za sisteme navigacije na avionima, na rutne i prilazne karte, a izmenama vezane za letenje po celom svetu; materijal za saobraćaj – odnosi se na troškove mlaznog goriva za avione u zemlji i inostranstvu za 1000 sati naleta) i usluge po ugovoru (usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih za obuku na simulatoru 8 pilota x 28.000 USD, troškova dodatne obuke pilota i tehničkog sastava), kao i za isplatu plata i dodataka zaposlenih – pretežno visoko stručnih radnika avio struke. Deo ovih rashoda finansira se iz dodatnih prihoda koje ostvari Avio-služba.

RAZDEO4-USTAVNI SUD SRBIJE

Ustavni sud Srbije, ostvaruje svoju funkciju zaštite ustavnosti i zakonitosti svih opštih pravnih akata koji se donose u Republici, u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Pored toga, odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova i drugih organa, o zabrani rada političkih stranaka i druge političke organizacije i odlučuje o izbornim sporovima koji nisu u nadležnosti sudova ili drugih državnih organa.

U okviru opredeljenih sredstava za 2007. godinu, značajan deo sredstava namenjen je za troškove putovanja (saradnja i savetovanja) sa ustavnim sudovima bivših republika SFRJ, Ustavnim savetom i Državnim savetom Francuske, Saveznim ustavnim sudom SR Nemačke, Konferencijom ustavnih sudova Evrope, sa ustavnim sudovima i organima slične nadležnosti u regionu, kao i sa međunarodnim organizacijama, fondacijama i drugim telima.

Sredstva za usluge po ugovoru odnose se na autorske honorare učesnika konsultativnih sastanaka i javnih rasprava koje organizuje Ustavni sud, dok se sredstva namenjena za materijal odnose na održavanje redovnih sednica (preko 150 sednica i drugih sastanaka).

RAZDEO 5 – PRAVOSUDNI ORGANI

Pravosudni organi kao indirektni korisnici budžeta, osnovani su, i to: Zakonom o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“, br. 63/01, 42/02 i 27/04), kao sudovi opšte nadležnosti (opštinski sudovi, okružni sudovi i Vrhovni sud Srbije, kao posebni sudovi trgovinski sudovi i Viši trgovinski sud), Zakonom o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS“, br. 63/01, 42/02 i 27/04), osnovani su Republičko javno tužilaštvo, okružna javna tužilaštva i opštinska javna tužilaštva i Zakonom o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS“, broj 43/91) osnovano je Republičko javno pravobranilaštvo. Takođe, Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina („Službeni glasnik RS“, broj 67/03), osnovano je Tužilaštvo za ratne zločine, kao posebno tužilaštvo za teritoriju Republike Srbije. Nadležnost ovog tužilaštva je procesuiranje krivičnih postupaka protiv učinilaca krivičnih dela koja su određena u Osnovnom krivičnom zakonu kao krivčna dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava i krivičnih dela predviđenih u Statutu Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

U okviru izdataka za finansiranje pravosudnih organa obezbeđuju se sredstva za rad 508 pravosudnih organa (sudova, javnih tužilaštava i organa za prekršaje) i 5 republičkih pravosudnih organa. Od planiranih sredstava najveći izdaci odnose se na obezbeđenje uslova za funkcionisanje opštinskih i okružnih sudova.

U strukturi rashoda najveći deo se odnosi na usluge po ugovoru, a koje se odnose na troškove sudskog postupka koji se ne mogu predvideti i na koje se ne može uticati, a od kojih zavisi normalno funkcionisanje sudova. Najznačajnije mesto zauzimaju troškovi stručnih usluga u okviru kojih se isplaćuju usluge advokata po službenoj dužnosti, veštačenja, usluge porotnika, svedoka, tumača i dr.

U 2007. godini izvršiće se transformacija organa za prekršaje u sudove za prekršaje (od septembra 2007. godine). Takođe, izvršiće se detaljna analiza rada organa za prekršaje – broj predmeta u radu, broj sudija, dinamika rešavanja predmeta radi izmena i dopuna Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, a u cilju regulisanja nove organizacije sudova za prekršaje. U 2007. godini biće sproveden postupak izbora svih sudija za prekršaje prema novoj organizaciji i novim zakonskim propisima.

Pored navedenih aktivnosti i ciljeva u Sektoru pravosuđa i prekršaja neophodno je obezbediti uslove za sprovođenje usvojenih zakona: Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala („Službeni glasnik RS“, broj 61/05) i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine („Službeni glasnik RS“, br. 67/03, 135/04 i 61/05).

U Sektoru za pravosuđe formirana je Grupa za pravnu bazu podataka kojom se omogućava ušteda za sve organe uprave, jer će istu moći da koriste, iz kojih razloga će prestati potreba za zaključivanje ugovora sa davaocima usluga. Pri tome pravna baza će sadržati sudsku praksu koju daje Vrhovni sud Srbije.

Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uređeno je obrazovanje, organizacija, nadležnost i ovlašćenja posebnih organizacionih jedinica državnih organa radi otkrivanja krivičnog gonjenja i suđenja za krivična dela određena ovim zakonom.

Za postupanje u predmetima krivičnih dela iz člana 3. ovog zakona nadležan je Okružni sud u Beogradu za teritoriju Republike Srbije i Okružno javno tužilaštvo u Beogradu. Odredbama ovog zakona predviđeno je da se u Okružnom sudu u Beogradu obrazuje Veće za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, a da sudije u Veće raspoređuje predsednik Okružnog suda u Beogradu iz reda sudija tog suda ili drugih sudova koji poseduju posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija.

Članom 13. navedenog zakona utvrđeno je da se sredstva za rad Posebnog tužilaštva, Službe i Veća obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, a da Ministarstvo pravde obezbeđuje odgovarajuće prostor i sve druge tehničke uslove potrebne za efikasan rad Posebnog tužilaštva i Veća.

Takođe, za organizovanje i nesmetano funkcionisanje Posebnog odeljenja tužilaštva potrebno je odrediti poseban prostor kancelarijski nameštaj i opremu za sudnice.

Na ime obezbeđivanja uslova za primenu procesnih odredaba Krivičnog zakonika, opredeljena su sredstva za zaštitu svedoka i oštećenih u najtežim krivičnim delima, kao i za zaštitu svedoka i oštećenih u postupcima za ratne zločine i organizovani kriminal.

Finansiranje Tužilaštva za ratne zločine ima posebno mesto, s obzirom da naša strateška orijentacija ka evropskim integracijama i priključenje Evropskoj Uniji ne mogu se ostvariti bez suočavanja sa problemom ratnih zločina što se reflektuje kroz rad ove institucije, a uspeh u krivičnom progonu predstavlja preduslov ostvarenja te orijentacije i približavanja domaćeg pravnog sistema evropskim i međunarodnim standardima.

GLAVA 5. 2 – VISOKI SAVET SUDSTVA

U skladu sa Ustavom, Visoki savet sudstva je nezavistan i samostalan organ koji garantuje i obezbeđuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija.

U sastav Visokog saveta sudstva ulaze predsednik Vrhovnog kasagionog suda, ministar nadležan za pravosuđe i predsednik nadležnog odbora Narodne skupštine, kao članovi po položaju i 8 izbornih članova koje bira Narodna skupština.

Visoki savet sudstva ima 11 članova, koji bira i razrešava sudije, predlaže Narodnoj skupštini izbor sudija prilikom prvog izbora na sudijsku funkciju i obavlja druge poslove i skladu sa Ustavom i zakonom.

Sredstva opredeljena budžetom namenjena su za redovno funkcionisanje ovog organa.

GLAVA 5.3 – DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA

U skladu sa Ustavom, Državno veće tužilaca je samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje samostalnost javnih tužilaca.

Državno veće tužilaca ima 11 članova. U sastav Državnog veća tužilaca ulaze: republički javni tužilac, ministar nadležan za pravosuđe i predsednik nadležnog odbora Narodne skupštine, kao članovi po položaju i 8 izbornih članova, koje bira Narodna skupština.

Mandat članova Državnog veća tužilaca traje pet godina, osim za članove po položaju.

Sredstva opredeljena budžetom namenjena su za redovno funkcionisanje ovog organa.

GLAVA 5.15 – APELACIONI SUDOVI

Zakonom o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“, br. 63/01, 42/02, 27/03, 103/03, 29/04 i 101/05), propisano je da sudska vlast u Republici Srbiji pripada sudovima opše nadležnosti i posebnim sudovima.

Od januara 2007. godine, sudska vlast u Republici Srbiji pripada sudovima opšte nadležnosti i posebnim sudovima. Sudovi opšte nadležnosti su opštinski sudovi, okružni sudovi, apelacioni sudovi i Vrhovni sud Srbije.

Apelacioni sud osniva se za područje više okružnih sudova. Članom 23. Zakona propisano je da Apelacioni sud odlučuje o žalbama na odluke opštinskih i okružnih sudova. Apelacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti opštinskih i okružnih sudova, o prenošenju nadležnosti opštinskih i okružnih sudova kada su sprečeni ili ne mogu da postupaju u nekoj pravnoj stvari i vrši druge poslove određene zakonom.

Članom 6. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva („Službeni glasnik RS“, br. 63/01 i 42/02), propisano je Apelacioni sud u Beogradu obuhvata područja okružnih sudova u Beogradu, Valjevu, Zaječaru, Negotinu, Požarevcu, Smederevu i Užicu; Apelacioni sud u Kragujevcu obuhvata područja okružnih sudova u Jagodini, Kosovskoj Mitrovici, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Novom Pazaru, Peći i Čačku; Apelacioni sud u Nišu obuhvata područja okružnih sudova u Vranju, Gnjilanu, Nišu, Prokuplju, Pirotu, Prištini i Prizrenu; Apelacioni sud u Novom Sadu obuhvata područja okružnih sudova u Zrenjaninu, Novom Sadu, Pančevu, Somboru, Sremskoj Mitrovici i Subotici.

GLAVA 5.16 – UPRAVNI SUD

Zakonom o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“, br. 63/01, 42/02, 27/03, 103/03, 29/04 i 101/05), propisano je da sudska vlast u Republici Srbiji pripada sudovima opše nadležnosti i posebnim sudovima.

Članom 12. Zakona o uređenju sudova, propisano je da se Upravni sud osniva za teritoriju Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu. Upravni sud je sud republičkog ranga.

Članom 26. istog zakona propisano je da Upravni sud u prvom stepenu sudi u upravnim sporovima, kao i to da vrši druge poslove određene zakonom.

RAZDEO 6 – ZAŠTITNIK GRAĐANA

Zaštitnik građana, kao nezavisan državni organ, štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja.

Zaštitnik građana se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih sloboda i prava.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Zaštitnik građana postupa u okviru Ustava, zakona i drugih propisa i opštih akata, kao i ratifikovanih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava.

Zaštitnika građana bira i razrešava Narodna skupština.

Sredstva opredeljena budžetom namenjena su za redovno funkcionisanje ovog organa.

RAZDEO 7 – DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

Zakonom o državnoj revizorskoj instituciji („Službeni glasnik RS”, broj 101/05) osnovana je Državna revizorska institucija, kao najviši državni organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji, sa svojstvom pravnog lica.

Institucija je samostalan i nezavisan državni organ, koji obavlja sledeće poslove: planira i obavlja reviziju; donosi podzakonske i druge akte; podnosi izveštaje u skladu sa zakonom kojim je osnovana; zauzima stavove i daje mišljenja kao i druge oblike javnih saopštenja u vezi sa primenom i sprovođenjem pojedinih odredaba ovog zakona; po potrebi i u skladu sa svojim mogućnostima, pruža stručnu pomoć Skupštini, Vladi i drugim državnim organima o pojedinim značajnim merama i važnim projektima, na način kojim se ne umanjuje nezavisnost Institucije; može da daje savete korisnicima javnih sredstava, primedbe na radne nacrte predloga zakonskih tekstova i drugih propisa, mišljenja o pitanjima iz oblasti javnih finansija, preporuke za izmene važećih zakona na osnovu informacija do kojih je došla u postupku obavljanja revizije, a odnose se na to da proizvode ili mogu proizvesti negativne posledice ili dovode do neplaniranih rezultata; usvaja i objavljuje standarde revizije u vezi sa javnim sredstvima koji se odnose na izvršavanje revizijske nadležnosti Institucije; utvrđuje program obrazovanja i ispitni program za sticanje zvanja državni revizor i ovlašćeni državni revizor, organizuje polaganje ispita za sticanje revizorskih zvanja, vodi Registar lica koja su stekla ova zvanja; utvrđuje kriterijume i vrši nostrifikaciju stručnih zvanja iz nadležnosti Institucije stečenih u inostranstvu; sarađuje sa međunarodnim revizorskim i računovodstvenim organizacijama u oblastima koje se odnose na računovodstvo i reviziju u okviru javnog sektora i obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

RAZDEO 8 – MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Delokrug rada Ministarstva unutrašnjih poslova utvrđen je Zakonom o policiji. U skladu sa navedenim zakonom ovo ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na zaštitu života; lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje počinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata uključujući i strana diplomatska i konzularana predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost; regulisanje i kontrolu saobrćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca; promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija; zaštitu od požara; državljanstvo, jedinstveni matični broj građana; prebivalište i boravište građana; lične karte; putne isprave; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova; obučavanje kadrova; upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama, kao i druge poslove određene Zakonom.

Za 2007. godinu planirana su sredstva za plate i doprinose, naknade u naturi, socijalna davanje zaposlenima, naknade za zaposlene, stalne troškove, troškove putovanja, usluga po ugovoru, specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje, materijal, poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, naknade šteta za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, zgrade i građevinske objekte i nabavku mašina i opreme. U strukturi predloženih iznosa za ovo ministarstvo, ne računajući troškove plata i doprinosa, najveći deo čine troškovi materijala, stalni troškovi, troškovi za zgrade i građevinske objekte, troškovi nabavke mašine i opreme i troškovi putovanja.

GLAVA 8.1 – KRIMINALISTIČKO – POLICIJSKA AKADEMIJA

Odlukom o osnivanju Kriminaličko-policijske akademije („Službeni glasnik RS“, broj 58/06) osnovana je Kriminalističko-policijska akademija, kao visoko – školska ustanova. Akademija se osniva za ostvarivanje studijskih programa za potrebe policijskog obrazovanja. Akademija ima svojstvo pravnog lica i pravni je sledbenik Policijske akademije u Beogradu i Više škole unutrašnjih poslova. Akademija obavlja osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije, diplomske akademske studije – master, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije i doktorske studije, kao i druge oblike stručnog obrazvoanja i usavršavanja od značaja za kriminalističko – policijske i bezbednostne poslove; obavlja osnovna, primenjena i razvojna istraživanja u oblasti kriminalistike i bezbednosti, kao i istraživanja koja su u funkciji obavljanja policijskih poslova.

Sredstva za obavljanje delatnosti Akademije obezbeđena su u budžetu Republike u skladu sa potrebama policijskog obrazovanja.

GLAVA 8.2 – FOND ZA NOVČANU POMOĆ ČLANOVIMA PORODICE

POGINULIH ILI RANjENIH POLICIJSKIH

SLUŽBENIKA

Zakonom o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 101/05), članom 185. propisano je da se Fond za novčanu pomoć članovima porodice poginulih ili ranjenih policijskih službenika, koji su u obavljanju ili povodom obavljanja službe izgubili život ili bili ranjeni osniva kao budžetski fond radi ostvarivanja ovog cilja, u skladu sa posebnim propisima. Ovaj budžetski fond osniva se na neodređeno vreme i njime upravlja Ministarstvo unutrašnjih poslova. Sredstva budžetskog fonda mogu da čine: sredstva budžeta, donacije, druga sredstva u skladu sa zakonom i drugim propisima. Korisnik sredstava Fonda za novčanu pomoć ne može dalje isticati zahteve za ostvarivanje prava na naknadu štete po istom štetnom događaju.

RAZDEO 9 – MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

Ovo ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: spoljnu politiku i održavanje odnosa Republike Srbije s drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama; praćenje međunarodnih odnosa i bilateralne saradnje s drugim državama i njihov razvoj; učestvovanje u zaključivanju, ratifikovanju i primeni međunarodnih ugovora; obaveštavanje strane javnosti o politici Republike Srbije; informisanje iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije u inostranstvu o politici Republike Srbije; poslove vezane za akreditovanje zvanične predstavnike država i međunarodnih organizacija; prikupljanje, čuvanje i objavljivanje dokumentacije o spoljnoj politici Republike Srbije, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuju inostrani poslovi i drugim zakonima.

Ministarstvo svoje nadležnosti obavlja preko službe u zemlji i preko diplomatsko konzularnih pretstavništava (DKP) u inostranstvu.

Za funkcije ministarstva u zemlji planirana su sredstva, i to za:

– stalne troškove, koji se odnose na energetske i komunalne usluge, usluge komunikacija, troškove osiguranja i usluge platnog prometa;

– troškove putovanja, za pojedinačna putovanja i putovanja delegacija ovog ministarstva, kao i za troškove selidbi službenika upućenih na rad u DKP;

– usluge po ugovoru, koji se odnose na: plaćanje advokatskih usluga za vođenje sporova pred Međunarodnim sudom u Hagu, usluge obrazovanja kadrova, kompjuterske usluge, usluge informisanja, reprezentaciju i ostale usluge;

– materijal koji se najvećim delom odnose na sredstva za nabavku obrazaca pasoša, viza i putnih listova, nabavku materijala za obrazovanje kadrova, gorivo, rezervne delove, gume, materijal za izradu graničnih oznaka i obnavljanje graničnih piramida i za druge potrebe;

– donacije i transferi ostalim nivoima vlasti, koji se odnose na donacije odnosno članarine međunarodnim organizacijama koje proizilaze iz članstva Republike Srbije u međunarodnim globalnim i regionalnim organizacijama i za obezbeđenje sredstava za finansiranje Instituta za međunarodnu politiku i privredu, koji obavlja istraživačke i druge poslove za potrebe MSP.

Planirana sredstva za zgrade i građevinske objekte treba da omoguće završetak radova na sanaciji kancelarijskog i drugog prostora u centrali Ministarstva.

GLAVA 9.1- DIPLOMATSKO KONZULARNA PRETSTAVNIŠTVA

Usluge po ugovoru odnose se na troškove za potrebe angažovanja po ugovoru lokalne radne snage, advokatske usluge, na kompjuterske usluge, usluge informisanja, stručne usluge i reprezentaciju.

Socijalna davanja zaposlenima odnose se na naknade za pokriće troškova školarine dece zaposlenih u DKP u skladu sa internim aktima MSP, s tim da zaposleni u ovim troškovima participiraju sa 15%.

Sredstvima za stalne troškove biće obezbeđeno pokriće troškova zakupa poslovnog i stambenog prostora, osnovnih sredstava i pokretne imovine, usluga platnog prometa i bankarskih usluga, provizije za transfer sredstava za finansiranje rada DKP, energetskih i komunalnih usluga, usluga komunikacija, troškovi osiguranja i dr.

Troškovi putovanja planiraju se za putovanja iz DKP u druge strane zemlje po odobrenju ministarstva i na selidbe i premeštaje (vraćanje zaposlenih u zemlju).

Sredstva za tekuće popravke i održavanje objekata i za popravku i održavanje opreme i inventara u DKP planirana su u skladu sa planom prioritetnih intervencija na tim objektima.

Troškovi materijala odnose se na administrativni materijal, nabavku štampe, publikacija, časopisa, izdavanje biltena, nabavku materijala za održavanje automobila, auto guma i delova, materijala za održavanje čistoće i dr.

Planirana sredstva za zgrade i građevinske objekte upotrebiće se za najneophodniju rekonstrukciju i privođenje nameni određenih zgrada.

RAZDEO 10 – MINISTARSTVO ODBRANE

Nadležnosti i osnovne funkcije iz delokruga rada ovog ministarstva realizuju se kroz politiku odbrane, obaveze odbrane, organizacijsku, kadrovsku, komandnu, telekomunikacionu-informatičku, obuku, obaveštajnu, bezbednosnu, logističku i druge samostalne funkcije (međunarodna vojna saradnja i integracija, strategija i doktrina, naučna delatnost, razvoj, vojna obaveza, radna obaveza, materijalne obaveze, organizacija, mobilizacija, personalna, kadrovska, školovanje, planiranje, organizovanje, rukovođenje, kontrola, operativna, veza, informatika, obuka pojedinaca i jedinica, obaveštajno-izviđačka, obaveštajno-operativna, vojno-diplomatska, opšta-bezbednosna, kontraobaveštajna, opšta-logistička, snabdevanje, održavanje, transport, zdravstvena, infrastrukturna, pravna, finansijska, odnosi sa javnošću i slično).

Za 2007. godinu za ovo ministarstvo predviđena su sredstva iz prihoda budžeta za plate i doprinose, naknade u naturi, socijalna davanje zaposlenima, naknade za zaposlene, nagrade i bonuse, stalne troškove, troškove putovanja, usluga po ugovoru, specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje, materijal, donacije i transfere organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, naknade šteta za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, zgrade i građevinske objekte i nabavku mašina i opreme. U strukturi predloženih iznosa za ovo ministarstvo, ne računajući troškove plata i doprinosa, najveći deo čine donacije i transfere organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, troškovi materijala, stalni troškovi, kao i troškovi za nabavku mašina i opreme i naknade za zaposlene.

S obzirom na planirane reformske aktivnosti u sistemu odbrane koji se odnose na potpunu profesionalizaciju sistema, kao i racionalizaciju broja zaposlenih zaključno sa 2010. godinom, kao i imajući u vidu potrebe za ulaganjem u modernizaciju opreme i obezbeđivanju sredstava za energente i komunalne usluge potrebnih za redovno funkcionisanje, za ovo ministarstvo planirana su sredstva u visini od 2,4% od BDP. Osim toga, Ministarstvo odbrane ostvarivaće i dodatne prihode od prodaje nepokretnosti Republike Srbije čiji je ovo ministarstvo korisnik, a procenjene su kao nepotrebne za funkcionisanje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Master planom je utvrđeno da će se ovako ostvareni prihodi koristiti za potrebe reformi u sistemu odbrane i reorganizaciju Vojske Srbije, kao i za poboljšanje materijalnog položaja Vojske Srbije, odnosno za rešavanje stambenih pitanja pripadnika Ministarstva i odbrane i Vojske Srbije, za izgradnju vojne infrastrukture i opremanje Vojske Srbije naoružanjem i vojnom opremom.

Novina je povećano angažovanje u međunarodnim aktivnostima i različitim vidovima vojne saradnje, pa su uvećani troškovi putovanja, koji su opredeljeni u većem iznosu i zbog isplata dnevnica za pripadnike sistema odbrane koji su angažovani u Kopnenoj zoni bezbednosti. Takođe su na nekoliko konta ekonomske klasifikacije predviđena sredstva za učešće pripadnika sistema odbrane u međunarodnoj misiji mira u Avganistanu.

U odnosu na 2006. godinu značajno su povećana sredstva za vojne penzije, s obzirom da je u poslednjem kvartalu izvršeno povećanje plata za 20%, što je rezultiralo povećanjem penzija za 20% (vojne penzije se usklađuju sa platama u vojsci prema Zakonu o Vojsci Jugoslavije). Osim toga, izvesno je da će se u 2007. godini povećati broj korisnika vojnih penzija za oko 4.000 korisnika.

Socijalna davanja zaposlenima (otpremnine) su takođe povećana u odnosu na 2006. godinu zbog projektovanog smanjenja broja zaposlenih u sistemu odbrane u 2007. godini za ukupno 5.969 lica.

Sredstva za zgrade i građevinske objekta, kao i za mašine i opremu su u odnosu na 2006. godinu nominalno manja iz razloga što je Master planom predviđeno da se deo prihoda ostvarenih prodajom nepokretnosti koristi za investiciono i kapitalno održavanje i ulaganje.

RAZDEO 11 – MINISTARSTVO PRAVDE

Ministarstvo pravde obavlja poslove državne uprave koji se odnose na krivično zakonodavstvo i prekršaje; obligacione odnose; nasleđivanje; postupak pred sudovima, izuzev upravnog spora; organizacija i rad pravosudnih organa i organa za prekršaje; izbor i statusna pitanja nosilaca pravosudnih funkcija; stručno usavršavanje zaposlenih u pravosudnim organima i organima za prekršaje; međunarodnu pravnu pomoć; primenu propisa o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu odluka Upravnog suda i druge poslove određene zakonom.

Pored sredstava namenjenih za obavljanje redovnih poslova iz delokruga rada Ministarstva pravde, u okviru ovog razdela planiraju se sredstva za izmirivanje obaveza po pravosnažnim presudama i sredstva za naknadu štete neopravdano osuđenim licima. Pravo na naknadu štete zbog greške suda predviđeno je i kao međunarodni standard ljudskih prava u članu 14. stav 6. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Krivični zakon SRJ član 189. i KZ RS član 63. propisali su posebno krivično delo protivpravnog lišenja slobode, a sve u cilju zaštite građana od eventualne zloupotrebe, odnosno nezakonitog i protivpravnog lišenja slobode.

Takođe, obezbeđuju se sredstva za rad Komisije za reformu pravosuđa. Mandat Komisije uključuje predlaganje promena u organizaciji pravosuđa i zakonodavstva, koordinaciju međunarodnih programa i donatorske pomoći i predlaganje mera koje obezbeđuju usaglašavanje pravosudnog sistema Srbije sa relevantnim međunarodnim standardima i standardima Evropske unije. Nadzor u sudovima i tužilaštvima u Ministarstvu pravde uređeno je, da Odsek za nadzor u sudovima obavlja poslova nadzora nad primenom Sudskog poslovnika u sudovima opšte nadležnosti i posebnim sudovima na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad sudova (Zakon o uređenju sudova – član 66.); vrši nadzor nad primenom Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima na teritoriji Republike Srbije; vrši nadzor nad postupanjem po predstavkama i pritužbama pribavljanjem izveštaja ili neposrednim uvidom.

Ministarstvo pravde predviđa i održavanje unapređenje poslovnog softvera koji se koristi u Ministarstvu pravde i softvera koji se koristi u pravosudnim organima, pristupa opremanju opštinskih organa za prekršaje i veća za prekršaje, realizuje komunikacionu infrastrukturu, pristupa podizanju nivoa znanja zaposlenih u pravosudnim organima i organima za prekršaje i realizuje intenzivne i ubrzane informatičke obuke.

Takođe, planirana su sredstva za nabavku opreme i završetak zgrade u Nemanjinoj br. 9, Beograd za potrebe pravosudnih organa, kao i za kupovinu zgrade Zeleni venac br. 18 i Carice Milice br. 2 u Beogradu za potrebe Gradskog sudije za prekršaje, Okružnog javnog tužilaštva i Prvog i Drugog opštinskog javnog tužilaštva u Beogradu.

GLAVA 11.1 – UPRAVA ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA

Uprava za izvršenje zavodskih sankcija osnovana je Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01). U skladu sa Zakonom sprovodi i nadzire izvršenje kazne zatvora, maloletničkog zatvora, mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenim ustanovama i obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana kao i vaspitne mere upućivanja u vaspitno-popravni dom i vodi jedinstvene evidencije o licima prema kojima se izvršavaju zavodske sankcije.

Stupanjem na snagu Zakona o izvršenju krivičnih sankcija 01.01.2006. godine oblast izvršenja sankcija nalazi se u fazi transformacije u sklopu opsežne reforme celine pravosudnog sistema u Republici Srbiji. Ovim Zakonom na savremeni način se uređuje ova oblast, posebno kada je u pitanju segment zaštite i ostvarivanja prava lica lišenih slobode.

Reforma sistema izvršenja krivičnih sankcija, treba da omogući afirmaciju zakonitog, stručnog i humanog tretmana lica lišenih slobode usaglašenog sa svim međunarodnim normama i standardima.

Pravilnikom Ministastva pravde – Upravi za izvršenje zavodskih sankcija predstoji obaveza da se za preko 2.000 pripadnika Službe obezbeđenja obezbedi letnja i zimska uniforma. Iz tih razloga predviđeno je u 2007. godini veći rast troškova za materijal.

Za rad Uprave za izvršenje zavodskih sankcija obezbeđuju se sredstva za izgradnju i adaptaciju zgrada i objekata u kazneno popravnim zavodima i kazneno popravnim domovima, kapitalno održavanje zgrada i objekata, nabavku opreme za saobraćaj, administrativnu opremu, poljoprivrednu opremu, medicinsku i laboratorijsku opremu i opremu za javnu bezbednost. Obezbeđena su takođe sredstva za ishranu, odeću, lekove lica na izdržavanju kazni.

RAZDEO 12 – MINISTARSTVO FINANSIJA

Najveći deo sredstava u okviru ovog razdela planiran je za donacije i transfere organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, a radi obezbeđivanja uslova za redovnu isplatu prava korisnika ovih organizacija.

Takođe, planirana su sredstva za plate i dodatke zaposlenih, socijalne doprinose na teret poslodavca, kao i za stalne troškove Ministarstva finansija (energetske usluge, komunalne usluge, usluge telekomunikacija i dr.), troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, usluge po ugovoru za administrativne, stručne, kompjuterske i druge usluge, specijalizovane usluge i materijal.

U okviru dotacije nevladinim organizacijama planirana su sredstva za finansiranje redovnog rada političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za poslanike u Narodnu skupštinu, sredstva za rad Saveza rezervnih vojnih starešina i za finansiranje Nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

U okviru ovog razdela planirana su sredstva namenjena za isplatu „nacionalnih penzija“ za istaknute umetnike.

Sredstva rezerve obuhvataju sredstva tekuće i stalne rezerve. Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu izvršene aproprijacije, ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Vlada donosi odluku o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti namenjeni su za transfere opštinama i gradovima, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, kao i transferi prema budžetu AP Vojvodina, u skladu sa Ustavom Republike Srbije.

GLAVA 12.1 -UPRAVA CARINA

Najvažniji projekat Uprave carina je projekat Integrisanog upravljanja granicom. U okviru ovog projekta planirana su sredstva za sledeće rashode: nabavku računarske i specifične tehničke opreme, usluge izrade softvera, kao i nabavku carinskih uniformi. Pored toga, planirana su sredstva za poseban projekat izgradnje više graničnih prelaza, imajući u vidu neadekvatnu infrastrukturu i objekte na većini graničnih prelaza.

Sredstva za nabavku materijala planirana su za nabavku administrativnog materijala, materijala za plombiranje tovara i nabavku odeće i obuće u skladu sa važećim pravilnikom, kojim je predviđena obaveza nošenja službene odeće i obuće.

Troškovi pojačane kontrole prometa naoružanja i predmeta dvostruke namene, a vezano za obavezu naše države za borbu protiv terorizma, planirani su u okviru sredstava za materijal.

U okviru sredstva namenjenih za troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, najveći deo odnosi se na ishranu, smeštaj i prevoz zaposlenih, iz razloga ispomoći onim carinarnicama kojima se, zbog nedovoljnog broja radnika i otežanih uslova rada na punktovima, moraju upućivati dodatni radnici, punktovi prema Kosovu i Metohiji, kao i da izmiri obaveze za putne troškove radnika angažovanih na suzbijanju ilegalne trgovine carinskom robom i sprečavanju carinskih prekršaja.

GLAVA 12.2 – PORESKA UPRAVA

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04 i 61/05) obrazovana je Poreska uprava i uređena njena nadležnost u postupku utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda na koje se ovaj zakon primenjuje, prava i obaveze poreskih obaveznika, registracija poreskih obaveznika i poreskih krivičnih dela i prekršaja.

Poreska uprava poverene poslove izvršava samostalno na celokupnoj teritoriji Republike Srbije i organizuje se tako da obezbeđuje funkcionalno jedinstvo u sprovođenju poreskih propisa.

Sveobuhvatna reforma finansijskog i fiskalnog sistema Republike Srbije i uvođenje poreza na dodatu vrednost zahteva dalju modernizaciju i efikasniji rad Poreske uprave. Uvode se poslovi koji se do sada nisu izvršavali u Poreskoj upravi: Utrđivanje poreske osnovice poreza na dohodak građana na neprijavljene prihode unakrsnom procenom, upravljanje uslugama IT, upravljanje aplikacijama, upravljanje mrežom i infrastrukturom IT, poslovi masovne štampe, sprovođenje projekta „Nacionalni kol centar“ Poreske uprave. Na ovaj način, stvaraju se uslovi da Poreska uprava kroz veliku teritorijalnu pokrivenost obavlja sve planirane aktivnosti na najefikasniji način, Finansiranje nadležnosti Poreske uprave vrši se iz prihoda budžeta i prihoda koje Poreska uprava ostvari svojom delatnošću (i to: 1% od naplaćenih sporednih poreskih davanja, osim troškova postupka prinudne naplate poreza i troškova poreskog prekršajnog postupka i 10% od naplaćenih oporezivih neprijavljenih prihoda).

Kako bi se otpočeo stečajni postupak koji se pokreće na predlog Poreske uprave obezbeđuju se sredstva za uplatu avansa troškova stečajnog postupka u okviru troškova usluga po ugovoru.

U 2007. godini planirana su sredstva za projekat kupovina zgrada za potrebe Poreske uprave, s obzirom da su službe trenutno smeštene u neadekvatnom prostoru. Deo neophodnih sredstava obezbediće se iz sopstvenih prihoda.

GLAVA 12.3 – UPRAVA ZA TREZOR

Uprava za trezor osnovana je Zakonom o budžetskom sistemu  („Službeni glasnik RS“, br.9/02,87/02, 61/05, 66/05 i 85/06), kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

  Nadležnost i delokrug Uprave za trezor definisani su odredbama ovog zakona, kojim je propisano da Uprava  obavlja sledeće  poslove: priprema budžeta; finansijsko planiranje;  upravljanje gotovinskim sredstvima Republike; kontrola rashoda;   budžetsko računovodstvo i izveštavanje;  uspostavljanje finansijskog informacionog sistema  i upravljanje  tim   sistemom; poslove u vezi javnih plaćanja koji obuhvataju vođenje evidencija i obavljanje poslova u okviru sistema konsolidovanog računa trezora; centralizovana obrada ličnih primanja zaposlenih;  praćenje i kontrola aktivnosti javnih preduzeća; evidentiranje i praćenje državne pomoći; upravljanje sredstvima nacionalnog fonda koji obezbeđuje Evropska Unija.

Pored  navedenih poslova, Uprava za trezor obavlja i određene poslove  za  potrebe državnih organa, koji se odnose na: uspostavljanje, vođenje i administriranje Registra poljoprivrednih gazdinstava, praćenje izvršenja rashoda i izdataka budžeta teritorijalne autonomije i lokalne samouprave po principu glavne knjige trezora i sačinjavanje izveštaja o izvršenju tih rashoda i izdataka na gotovinskoj osnovi,  raspored javnih prihoda,  refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, praćenje ostvarivanja programa mera za podsticanje poljoprivredne proizvodnje i odobravanje kratkoročnih kredita i vršenje rasporeda sredstava ostvarenih prodajom kapitala u postupku privatizacije,  povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda od strane nosilaca platnog prometa i izrada kompletnog projekta za primenu Zakona o igrama na sreću.

Uprava pruža druge finansijske usluge i obavlja druge poslove u skladu sa ugovorima, za koje naplaćuje naknadu za usluge izvršenih javnih plaćanja,  pružanje  drugih  finansijskih  usluga i obavljanje drugih poslova po osnovu kojih stiče sopstvene prihode.

 

Sredstva za transakcije vezane za javni dug i otplatu domaćim i stranim kreditorima planiraju se u okviru Uprave za trezor do početka rada Uprave za javni dug.

GLAVA 12.4 – UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU

Uprava za igre na sreću obrazovana je Zakonom o igrama na sreću (“Službeni glasnik RS“, broj 84/04), kao organ uprave u sastavu Ministarstva.

Ova uprava obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću. Uprava utvrđuje predlog kataloga o vrstama igara na sreću, daje saglasnost na odluke Državne lutrije Srbije o priređivanju klasične igre na sreću, sprovodi postupak davanja i oduzimanja dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i vrši procenu vrednosti nagradnog fonda u robi i uslugama.

GLAVA 12.5 – FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Odlukom Vlade formiran je Fond za mlade talente, sa ciljem stvaranja mogućnosti za podršku finansiranju školovanja i usavršavanju mladih talenata. Ovo se ostvaruje putem stipendiranja najboljih studenata univerziteta čiji je osnivač Republika, učestvovanjem u finansiranju poslediplomskih studija u inostranstvu, finansiranju stručne prakse u zemljama Evropske Unije, kao i obezbeđenjem sredstava za nagrade učenicima i studentima za postignute uspehe na takmičenjima.

GLAVA 12.6 – UPRAVA ZA DUVAN

Zakonom o duvanu („Službeni glasnik RS“, broj 101/05). obrazovana je Uprava za duvan, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Uprava je obrazovana sa zadatkom da utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za proizvodnju, obradu, uvoz i izvoz duvana; izdaje dozvole za promet duvanskih proizvoda; utvrđuje ispunjenost uslova za proizvode drugih proizvođača; prati stanje na tržištu u proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda; kao i za obavljanje drugih poslova vezanih za registre, evidencione liste i evidencije proizvođača i obrađivača duvana, proizvođača duvanskih proizvoda; trgovaca na veliko duvanskih proizvoda, uvoznika i izvoznika duvana, kao i registar duvanskih prizvoda. Za ove namene sredstva su obezbeđena u budžetu Republike.

GLAVA 12.7 – UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA

Zakonom o sprečavanju pranja novca („Službeni glasnik RS“, broj 107/05) obrazovana je Uprava za sprečavanje pranja novca kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija. Uprava obavlja sledeće poslove: prima i dostavlja nadležnim državnim organima podatke i informacije o transakcijama i licima za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca, učestvuje u izradi liste pokazatelja (indikatora) za prepoznavanje sumnjivih transakcija, obavljanje bilateralne i multilateralne saradnje, razmene podataka na bazi reciprociteta u oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca.

GLAVA 12.8 – DEVIZNI INSPEKTORAT

Zakonom o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 62/06) obrazovan je Devizni inspektorat kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, za vršenje inspekcijskih poslova, poslova vođenja prekršajnog postupka i s njime povezanih stručnih poslova. Prilikom vršenja neposredne kontrole devizni inspektor mora imati službenu legitimaciju. Devizni inspektor u kontroli donosi rešenje kojim nalaže ispravljanje nepravilnosti, odnosno nezakonitosti i nalaže izvršenje mera, pod pretnjom prinudnog izvršenja. Devizna kontrola vrši se u skladu sa zakonom koji uređuje upravni postupak.

GLAVA 12.9 – UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE

Zakonom o slobodnim zonama („Službeni glasnik RS“, broj 62/05) obrazovana je Uprava za slobodne zone, kao uprava u sastavu Ministarstava finansija, za obavljanje poslova državne uprave iz oblasti slobodnih zona.

Uprava za slobodne zone obavlja sledeće poslove: sprovodi nacionalnu politiku razvoja zona u cilju povećanja priliva direktnih investicija i uposlenosti radne snage; razmatra zahteve za davanje sagasnosti za određivanje područja zona; svoje mišljenje dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija; sarađuje sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: SIEPA); radi na promociji investiranja i poslovanja u zonama, kroz predstavljanje posebnih pogodnosti i poslovnih mogućnost u skladu sa planom i programom usvojenim od strane ministarsta nadležnog za poslove finansija i SIEPA, obaveštava investitore o povoljnostima za ulaganje u zone.

RAZDEO 13 – MINISTARSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE

SA INOSTRANSTVOM

Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom; politiku i režim spoljne trgovine; strana ulaganja; koordinaciju aktivnosti u oblasti planiranja, obezbeđivanja i korišćenja donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz inostranstva; praćenje aktivnosti domaćih privrednih subjekata u inostranstvu; unapređenje i praćenje ekonomske bilateralne i regionalne saradnje; strategiju, koordinaciju i praćenje procesa pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju, praćenje i sprovođenje saradnje republičkih organa sa međunarodnim ekonomskim organizacijama i agencijama Organizacije ujedinjenih nacija.

Takođe, nadležnosti ministarstva su i u oblasti spoljne trgovine naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene (kontrolisanom robom).

Od planiranih rashoda najveći deo sredstava odnosi se na poslove delegiranja diplomata zaduženih za ekonomsku saradnju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije (56 lica), kao i sredstva koja će biti namenjena za pokriće troškova smeštaja i boravka (zakup stambenog prostora), troškove putovanja, selidbe, mobilnih telefona i troškove školarine dece.

Takođe, deo planiranih sredstava predviđen je za implementaciju Zakona o stranim ulaganjima – ustanovljavanje Jedinstvenokg šaltera za ulaganja u opštem interesu, finansiranje projekata, i to: Informacionog sistema za potrebe Sektora za politiku i režim spoljne trgovine, Unapređenje ITS – Investor Tracking Systema, izradu interaktivne statističke baze stranih ulaganja, razvoj informacionog sistema za evidentiranje međunarodne pomoći upućene Republici Srbiji, kao i za plaćanje članarine za posmatrački status Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Izdaci za subvencije javnim nefinansijskim organizacijama i preduzećima (preduzeća, druga pravna lica i preduzetnici) planirani su za izmirenje obaveza koje su nastale nakon stupanja na snagu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 101/05) i prestanka važnosti Odluke o povraćaju carinskih i drugih uvoznih dažbina i drugim merama za podsticaj izvoza („Službeni glasnik RS“, br. 48/03, 37/04, 78/04 i 54/05) čija važnost je prestala 29. novembra 2005. godine.

RAZDEO 14 -MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

Sredstva „agrarnog budžeta“, namenjena su za realizaciju mera agrarne politike, sa sledećim ciljevima razvoja poljoprivrede u Srbiji, i to:

– izgraditi održiv i efikasan poljoprivredni sektor koji može da se takmiči na svetskom tržištu, doprinoseći porastu nacionalnog dohotka;

– obezbediti hranu koja zadovoljava potrebe potrošača u pogledu kvaliteta i bezbednosti;

– osigurati podršku životnom standardu za ljude koji zavise od poljoprivrede, a nisu u stanju da svojim razvojem prate ekonomske reforme;

– osigurati podršku održivom razvoju sela;

– sačuvati životnu sredinu od uticaja efekata poljoprivredne proizvodnje;

– pripremiti poljoprivredu Srbije za integraciju u EU;

– pripremiti politiku domaće podrške i trgovine u poljoprivredi za pravila STO.

Budžetom za 2007. godinu predviđena je realokacija sredstava sa direktne podrške cenama poljoprivrednih proizvoda, kao dominantnog načina subvencioniranja poljoprivrede, na invensticionu podršku koja jedino može doprineti povećanju konkurentnosti. Isto tako, prioritet predstavlja i distribucija sredstava ka programima unapređenja proizvodne strukture poljoprivrede u pravcu veće zastupljenosti visoko-vrednosnih vidova poljoprivredne proizvodnje kao što su stočarska proizvodnja, industrijsko bilje, voćarstvo i vinogradarstvo i povrtarstvo, stabilizivonju površina pod pšenicom i hmeljom, povećanju produktivnosti gazdinstava, programima kredititiranja poljoprivrede po kamatnim stopama nižim od realnih tržišnih, izgradnji tržišta zakupa zemljišta, podršci ruralnom razvoju.

Predmet regresiranja (ili subvencioniranja dela troškova od strane države) biće mineralno đubrivo, kao input od presudne važnosti za uspešnu ratarsku proizvodnju i gorivo.

Sredstva subvencija će se koristiti i za:

– uspostavljanje standarda (podsticanje uvođenja savremenih sistema kontrole kvaliteta proizvodnje i prerade usaglašenih sa svetskim standardima – EUROGAP, HACCP, ISO…);

– regres za priplodnu stoku (podsticanje kvalitativnog i kavntitativnog unapređenja stočarske proizvodnje, odnosno, regresiranjem kvalitetnih, visoko-produktivnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i pčelarstvu stvaraju se uslovi za povećanje obima i kvaliteta proizvodnje mleka, mesa i meda);

– mere unapređenja stočarstva (ulaganje u tačno utvrđene metodološke postupke selekcije, zasnovane na međunarodnim standardima koji se obavljaju kontinuirano, jedinstveno i sistematski u dužem vremenskom periodu, a posebno kontrolu produktivnosti umatičenih krava, performans test bikova u centrima za veštačko osemenjavanje, test bikova na mleko i meso, kontrolu produktivnosti ovaca i koza, kontrolu produktivnosti krmača, performans test nerastove nazimica i nerastova i druge mere utvrđene zakonom);

– podrška uspostavljanju tržišta zakupa zemljišta (izgradnja tržišta zakupa zemljišta koja olakšava realokaciju zemljišnih resursa ka najproduktivnijim korisnicima; ukrupnjavanje poseda koji se obrađuje);

– analiza zemljišta i davanje preporuka za đubrenje kao i ostale mere uređenja zemljišta.

U okviru ovog organa, pored subvencija, najveći rashodi odnose se na kapitalne investicije vezane za nabavku mašina i opreme, a u skladu sa sprovođenjem politike o ruralnom razvoju sela. Investicije u opremu odnose se, pre svega, na nabavku mašina za poljoprivredu (traktori, motokultivatori, kombajni, berači i dr.). Ova sredstva se plasiraju kao dugoročni i kratkoročni krediti vezano za nabavku navedene mehanizacije, koja se ne može isplatiti kroz jedan proizvodni ciklus. Namenjeni su poljoprivrednicima koji nameravaju da započnu, prošire ili tehničko-tehnološki unaprede postojeću proizvodnju.

GLAVA 14.1 – UPRAVA ZA VETERINU

Uprava za veterinu kao organ uprave obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na zdravstvenu zaštitu životinja, veterinarsku i sanitarnu kontrolu u proizvodnji i prometu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje, promet lekova i bioloških sredstava za upotrebe u veterini i druge poslove utvrđene zakonom.

Sredstva planirana kod Uprave za veterinu odnose se na subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i namenjena su za sprovođenje određenih programa u oblasti zdravstvene zaštite životinja i bezbednosti hrane životinjskog porekla.

Bezbednost potrošača predstavlja jedan od najvažnijih zadataka za čije je potpuno izvršenje neophodno hitno raditi na ugrađivanju evropskih standarda u domaće zakonodavstvo, njihovoj punoj primeni i kontinuiranoj kontroli njihovog sprovođenja.

Takođe, obezbeđena su sredstva za nadoknadu šteta nastalih usled ubijanja ili prinudnog klanja životinja i uništavanja leševa životinja, sprovođenje mera sanacije zaraženog terena, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije drugih mera kod pojave zaraznih bolesti. Cilj je obezbeđivanje adekvatnog nivoa sredstava za kompenzaciju šteta nastalih usled pojave zaraznih bolesti i održavanja visokog nivoa spremnosti specijalizovanih mobilnih ekipa koji će sprovesti naložene veterinarsko sanitarne mere, predstavlja nacionalni projekat najvišeg prioriteta, što se najbolje moglo videti na primeru avijane influence (ptičji grip) u 2005. i 2006. godini.

Ispitivanje rezidua i štetnih materija kod životinjskog porekla, analiza uzoraka proizvoda životinjskog porekla, hrane za životinje i lekova koji se upotrebljavaju u veterini, rešavanje problema prikupljanja, prerade, uklanjanja i uništavanja klaničnog otpada i leševa životinja, rešavanje problema sanitarnog klanja prilikom suzbijanja i iskorenjivanja zaraznih bolesti životinja. Ispitivanjem se obezbeđuje nastavak uspostavljenog programa dokumentovanja sistema kontrole bezbednosti čitavog proizvodnog lanca prema važećim svetskim standardima. Bez postojanja adekvatnog, i od strane Brisela prihvaćenog programa monitoringa rezidua, praktično nije moguće izvršiti izvoz životinja i proizvoda poreklom od životinja u zemlje EU.

U toku sprovođenja mera za suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti životinja, kao i prilikom klanja životinja u klanicama, stvara se ogromna količina biološkog otpada, veoma opasnog sa zdravstvenog i ekološkog aspekta, koji na prihvatljiv način mora biti skladišten, obrađen i uništen. Proces harmonizacije propisa i prihvatanja standarda EU i OIE, praćen je i zahtevom da Republika Srbija pruži garancije da je pitanje klaničnog i drugih bioloških otpada u potpunosti rešeno zbog čega ovaj program predstavlja još jedan veliki projekat najvišeg prioriteta.

Nacionali program kontrole kvaliteta i zdravstvene ispravnosti mleka je vrlo visokog prioriteta i velike veličine koji za cilj ima da obezbedi veću konkurentnost mlekarske industrije, unapredi kvalitet i zdravstvenu ispravnost mleka u Republici Srbiji u skladu sa EU Direktivom 92/46. U okviru Nacionalnog investicionog projekta obezbediće se nabavka automatizovane opreme a rekonstrukcija samih laboratorija biće sufinansirana od strane Evropske agencije za rekonstrukciju.

GLAVA 14.2 – UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

Uprava za zaštitu bilja obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: ostvarivanje i unapređenje jedinstvenog sistema zaštite bilja i biljnog karantina; zaštitu od štetnih organizama i drugih činilaca koji ugrožavaju proizvodnju i promet bilja, semena, rasada i sadnog materjala; kontrolu pošiljaka bilja u prometu preko državne granice i unutrašnjem prometu; registraciju sredstava za zaštitu i ishranu bilja; kontrolu sredstva za zaštitu i ishranu bilja u proizvodnji i prometu preko državne granice i unutrašnjem prometu; fitosanitarni nadzor i inspekciju u unutrašenjem prometu i prometu preko državne granice bilja, semena i sadnog materijala, kao i druge poslove određene zakonom.

Sredstva planirana kod Uprave za zaštitu bilja planiraju se kao subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i namenjena su za finansiranje projekata iz oblasti zaštite bilja, i to: praćenje pojave i kretanje štetnih organizama i preduzimanje mera; izveštajnu i prognoznu službu, posebno regulisanu i zaštićene zone, uništavanje zaraženog bilja, savetodnavnu službu zaštite, evidentiranja, skladištenja i uništavanja pesticida za mere zaštite bilja, ispitivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja, analizu uzoraka i dr.

Programi u oblasti zaštite bilja uključuju nadzor i upravljanje nad određenim štetnim organizmima koji su od ekonomskog značaja za poljoprivrednu proizvodnju, kao i poseban nadzor nad određenim štetnim organizmima radi utvrđivanja njihovog statusa i razvrstavanja na određene liste, sprovođenje fitosanitarnih mera i uspostavljanje posebno regulisanih zona u Republici Srbiji. Programi podrazumevaju razvoj i jačanje strukturne mreže fitosanitarnih laboratorija, njihovo opremanje i edukaciju kadrova za primenu međunarodnih standarda i procedura u dijagnostici štetnih organizama u okviru posebnog nadzora i ispitivanje efikasnosti pesticida.

GLAVA 14.3 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

Republička direkcija za vode obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na politiku vodoprivrede, višenamensko korišćenje voda, vodosnabdevanje, zaštitu od voda, sprovođenje mera zaštite voda, uređenje vodnih režima.

Najveći deo sredstava opredeljen je za finansiranje infrastrukturnih vodoprivrednih objekata od značaja za Republiku (zaštita rečnih tokova, vodosnabdevanje i navodnjavanje, zaštitu od voda i sl.).

GLAVA 14.4 – UPRAVA ZA ŠUME

Uprava za šume kao organ uprave u sastavu Ministarstva obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na politiku šumarstva, unapređivanje i korišćenje šuma i divljači, sprovođenje mera zaštite šuma i divljači. Pravni osnov za aktivnosti i usluge koje pruža Uprava za šume je Zakon o šumama, Zakon o lovstvu, Zakon o nacionalnim parkovima i dr.

Deo sredstava za rad ove uprave odnosi se na subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, a za stručno-tehničke poslove u privatnim šumama, unapređivanje i sprovođenje mera zaštite šuma, razvoj i unapređenje lovstva, izradu nacionalnog programa šumarstva i odnosa sa javnošću u šumarstvu.

Privatne šume u Srbiji obuhvataju 1,2 miliona hektara ili 48% od ukupne površine pod šumama, iz kojih je razloga neophodno sprovođenja stručno – tehničkih poslova u privatnim šumama na osnovu Zakona o šumama.

RAZDEO 15 – MINISTARSTVO ZA KAPITALNE INVESTICIJE

Za finansiranje tekućih izdataka, u okviru funkcije transport, predviđena sredstva se najvećim delom odnose na subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, i to: subvencije JP ŽTP „Beograd“, Jugoslovenski registar brodova za unutrašnje plovidbe i „Kapetanije“.

U okviru funkcije Razvoj zajednice, planirana su sredstva u vidu subvencija Republičkoj Agenciji za prostorno planiranje, zatim za Program obnove, izgradnje i razvoja opština Kolubarskog okruga pogođenih zemljotresom, kao i za Nacionalnu stambenu politiku i strategiju socijalnog stanovanja.

RAZDEO 16 -MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Sredstvima opredeljenim za rad ovog ministarstva u 2007. godini, obezbeđuju se stalni troškovi (usluge komunikacija, pokriće troškova zakupa imovine i opreme, troškovi osiguranja, komunalne i energetske usluge); usluge po ugovoru (stručne usluge, administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih); troškovi putovanja (za službena putovanja u zemlji i inostranstvo); materijal (administrativni materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj.

Sredstva planirana za 2007. godinu za specijalizovane usluge, predviđena su za sprovođenje Sporazuma o kreditu za razvoj za Projekat energetske efikasnosti u Srbiji, Programa ostvarivanja strategije razvoja eneregetike Republike Srbije u oblasti elektroenergetike, nafte i gasa, za rad Komisije za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina na teritoriji Repbulike Srbije.

Planirana sredstva za 2007. godinu obuhvataju i iznos sredstava za subvencije za javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja JP PEU ”Resavica” u cilju njegove strateške konsolidacije u skladu sa Programom strateške konsolidacije JP PEU ”Resavica” do okončanja procesa privatizacije u 2007. godini.

RAZDEO 17 – MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA

I SOCIJALNE POLITIKE

Osim sredstava namenjenih za tekuće izdatke u okviru ovog razdela predviđena su značajna sredstva za programe zapošljavanja, boračko-invalidske, dečje i socijalne zaštite.

Sredstva planirana u okviru funkcije – opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, namenjena su za program aktivne politike zapošljavanja, u okviru koga su najvažnije mere podsticanje preduzetništva, samozapošljavanje putem započinjanja sopstvenog biznisa, subvencije za zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih (lica koja traže prvo zaposlenje, lica starija od 50 godina), program za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u kojima su osnovane invalidske radionice, za finansiranje Fonda solidarnosti, Saveta za prava deteta, Saveta za ravnopravnost polova, Radne grupe za praćenje milenijumskih ciljeva razvoja u Srbiji, Fonda za zapošljavanje lica sa invaliditetom, Nacionalnog centra za profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom, Socijalno-ekonomskog saveta i Saveta za osobe sa invaliditetom.

Sredstva za ove namene koristiće se po posebnom aktu Vlade.

U okviru ekonomske klasifikacije – Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, planirana sredstva su namenjena za sprovođenje socijalnog programa, odnosno rešavanje socijalnog i ekonomskog statusa za zaposlene u preduzećima u kojima se vrši proces restrukturiranja i njihova priprema za privatizaciju (tranzicioni fond). Rok za privatizaciju u skladu sa Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 38/01, 18/03 i 45/05) ističe u 2007. godini, tako da će najveći broj preduzeća biti privatizovan u 2007. godini. U okviru ove funkcije planirana su sredstva za rešavanje viška zaposlenih u velikim društvenim preduzećima (oko 24.000 viška zaposlenih), javnim preduzećima (oko 4.000 viška zaposlenih), ustanovama (oko 4.000 viška zaposlenih), ZZO „Kragujevac“ (isplata zarada, solidarne pomoći po osnovu troškova lečenja, pogrebnih troškova, otpremnina u skladu sa Zaključkom Vlade od 08. juna 2006. godine, koji se odnosi na produženje Sporazuma predstavnika Vlade, rukovodstava i svih sindikalnih organizacija Grupe Zastava Kragujevac) i ostalih preduzeća.

Sredstva planirana u okviru funkcije – Bolest i invalidnost, namenjena su za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta – ostvarivanje prava za oko 65.000 korisnika iz oblasti boračko –invalidske zaštite (borci, ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata i članovi njihovih porodica). U okviru ove funkcije planirana su i sredstva za finansiranje obeležavanja značajnih datuma srpske istorije, programskih aktivnosti boračko – invalidskih organizacija i održavanje i izgradnju spomenika i vojničkih grobalja u zemlji i inostranstvu.

Sredstva planirana u okviru funkcije – Porodica i deca, obuhvataju sredstva za ostvarivanje prava na finansijsku podršku porodici sa decom i to: naknada zarade za vreme porodiljskokg odsustva koju ostvaruju zaposleni kod pravnih i fizičkih lica i lica koja samostalno obavljaju delatnost – 26.500 korisnika; pravo na roditeljski dodatak koji ostvaruje 6.697 korisnika (pravo na ovaj dodatak od 01. januara 2006. godine ostvaruju i roditelji za prvorođeno dete u jednokratnom iznosu od 20.000 dinara, a za drugo, treće i četvrto dete ovaj dodatak se isplaćuje u 24 jednake mesečne rate za svu novorođenu decu od 01. januara 2006. godine, tako da će se u 2007. godini isplaćivati iznosi za korisnike koji su ostvarili ovo pravo u 2006. godini i za korisnike koji ostvaruju ovo pravo u 2007. godini – kumuliranje isplate); pravo na dečiji dodatak ostvaruje odo 253.000 korisnika za oko 480.000 dece, naknada troškova boravka dece u predškolskoj ustnovi (oko 300 dece bez roditeljskog staranja – mesečno).

Sredstva planirana u okviru funkcije – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, namenjena su za isplatu prava za oko 40.000 korisnike dodatka za negu i pomoć drugog lica u slučaju bolesti i invalidnosti, materijalno obezbeđenje porodice (oko 55.000 porodica koje su nosioci prava sa 138.162 pojedinca), materijalni troškovi ustanova socijalne zaštite (3.547 zapoelnih), materijalni troškovi po osnovu smeštaja u ustanove socijalne zaštite (15.000 korisnika).

U okviru ove funkcije planirana su značajna sredstva za naknade za rad hranitelja kao pravo iz socijalne zaštite po osnovu smeštaja korisnika na porodični smeštaj, u skladu sa deinstitucionalizacijom kao jednim od reformskih ciljeva predviđenim Strategijom razvoja socijalne zaštite.

Takođe, obezbeđena su sredstva finansijske podrške Srpskom demokratskom forumu iz Zagreba.

U okviru funkcije socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, najveći deo sredstva planiran za izmirivanje obaveza za penzije prema posebnim propisima, staž osiguranja po posebnim propisima – solidarni staž i boračke penzije, kao i za refundaciju plaćenog PDV-a na uvoz automobila od strane osoba sa invaliditetom.

Takođe, obezbeđuju se sredstva namenjena Upravi za bezbednost i zdravlje na radu, za naknade članovima komisije za polaganje ispita i licence.

Sredstva za finansiranje fondova (Glava 17.1, 17.2 i 17.3), u okviru ovog ministarstva obezbeđuju se iz namenskih prihoda budžeta (sredstva od naknada za priređivanje igara na sreću), u iznosu od 20% ostvarenih prihoda.

GLAVA 17.4 – UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, broj 101/05) obrazovana je Uprava za bezbednost i zdravlje na radu kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za rad, koja obavlja poslove državne uprave sa ciljem unapređivanja i razvoja bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno smanjenja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom. Uprava priprema propise u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, priprema stručne osnove za izradu nacionalnog programa razvoja bezbednosti i zdravlja na radu, prati i ocenjuje stanje bezbednosti i zdravlja na radu i priprema stavove za jedinstveno uređivanje mera bezbednosti, istražuje i podstiče razvoj humanizacije rada, pruža stručnu pomoć u oblasti bezbednosti i zdravlja zaposlenih, priprema metodologije za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i druge poslove iz svoje nadležnosti.

RAZDEO 18 – MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA

U okviru planiranih sredstava za rad Ministarstva prosvete i sporta, značajna sredstva odnose se na usluge po ugovoru, a naročito za Sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu saradnju, Odeljenja za upravni nadzor, Odeljenja interne kontrole, za Program stručnog usavršavanja, Projekat “Ida kredit“ – Sporazumom o kreditu za razvoj školstva u Republici Srbiji između SR Jugoslavije i Svetske banke, Jedinice za implementaciju projekta „Poboljšanje stanja škola“-kredit Evropske investicione banke, troškove upisa u srednje škole, naknade članovima komisija Nacionalnog prosvetnog saveta i Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Sredstva opredeljena za specijalizovane usluge odnose se na Međunarodnu razmenu studenata (prihvat stranih studenata, postdiplomaca i doktoranta na usavršavanje). Ovaj Projekat se bazira na međunarodnim ugovorima o razmeni i stipendiranju studenata na bazi reciprociteta, koji važi i za naše studente, zatim naknade za plate stranih stručnjaka-lektora koji rade na našim univerzitetima, kao i za uvođenje novih programa za učenje srpskog jezika.

Troškovi za materijal odnose se na svih pet Sektora, Uprave za sport i Sekretarijata ministarstva. Sredstva za putovanja koriste se radi obilazaka škola na teritoriji Republike Srbije za davanje saglasnosti, odnosno verifikacija rada ustanova od strane Odeljenja za inspekciju i stručno pedagoški nadzor.

Sredstva opredeljena za dotacije neprofitnim organizacijama i institucijama namenjena su za Projekat „Međunarodna praksa IASTA“ (međunarodna asocijacija preko koje se vrši razmena studenata tehničkih i prirodnih nauka, po principu reciprociteta, što uključuje troškove smeštaja, ishrane), Dečji dani Evrope, Vukov sabor, Zadužbina Desanke Maksimović i druge manifestacije.

GLAVA 18.1 – OSNOVNO OBRAZOVANjE

U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u budžetu Republike se obezbeđuju sredstva za rashode za zaposlene, pre svega za plate, zaposlenih u 1.311 osnovnih škola.

Sredstva opredeljena za socijalna davanja zaposlenima odnose se na otpremnine i pomoći zaposlenima u osnovnom obrazovanju, a sredstva za nagrade bonuse i ostale rashode odnose za božićne nagrade zaposlenih u skladu sa članom 32. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

U okviru sredstava planiranih za troškove putovanja finansira se prevoz učenika i zaposlenih na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Sredstva za usluge po ugovoru opredeljena su za takmičenja na republičkom, državnom i međunarodnom nivou, zatim za upis učenika završnog osmog razreda u srednju školu, kao i za Program rada sa talentovanim učenicima.

Za osnovno obrazovanje i vaspitanje dece građana koji privremeno borave u inostranstvu, sredstva su opredeljena u okviru specijalizovanih usluga.

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta planirana su za ostvarivanje predškolskog programa u godini pred polazak u školu u trajanju od četiri sata dnevno, rad sa decom sa smetnjama u razvoju i decom na bolničkom lečenju. Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja od 1. januara 2007. godine utvrđena je obaveza da deca pre polaska u školu pohađaju pripremnu nastavu. U skladu sa tim, u budžetu za 2007. godinu obezbeđena su neophodna sredstva.

U okviru sredstava za zgrade i građevinske objekte planirana su sredstva za realizaciju Projekta „Energetska efikasnost“, na osnovu Ugovora između Državne zajednice Srbija i Crna Gora i Međunarodnog udruženja za razvoj (projekat je namenjen za poboljšanje uslova rada u školama, odnosno za rekonstrukciju električnih instalacija).

GLAVA 18.2 – SREDNjE OBRAZOVANjE

U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u budžetu Republike se obezbeđuju sredstva za rashode za zaposlene, pre svega za plate, zaposlenih u 500 srednjih škola.

Sredstva opredeljena za socijalna davanja zaposlenima odnose se na otpremnine i pomoći zaposlenima u srednjem obrazovanju, a sredstva za nagrade bonuse i ostale rashode odnose za božićne nagrade zaposlenih u skladu sa članom 32. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

U okviru sredstava planiranih za troškove putovanja finansira se prevoz učenika i zaposlenih na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Sredstva za usluge po ugovoru kao i sredstva za specijalizovane usluge opredeljena su za takmičenja učenika na republičkom, državnom i međunarodnom nivou, zatim za upis učenika završnog osmog razreda u srednju školu i Program rada sa talentovanim učenicima.

Opredeljuju se sredstva za materijal za troškove upisa učenika završnog osmog razreda u srednju školu i takmičenja učenika na svim nivoima.

Opredeljena su i sredstva za modernizaciju mreže škola „Kards“ program, koji obuhvata 55 škola koje imaju direktnu donatorsku podršku.

U okviru sredstava za zgrade i građevinske objekte planirana su sredstva za realizaciju Projekta „Energetska efikasnost“, na osnovu Ugovora između Državne zajednice Srbija i Crna Gora i Međunarodnog udruženja za razvoj (projekat je namenjen za poboljšanje uslova rada u školama, odnosno za rekonstrukciju električnih instalacija).

U okviru aproprijacija namenjenih finansiranju srednjeg obrazovanja obezbeđena su sredstva za rad Muzičke škole u Ćupriji, koja se prema Rešenju Vlade 05 Broj: 06-4849/69-14 finansira u celosti kao škola od posebnog interesa.

GLAVA 18.3 – UČENIČKI STANDARD

U budžetu Republike obezbeđuju se sredstva za regresiranu ishranu i smeštaj učenika u objektima učeničkog standarda u vreme trajanja nastave (10.500 učenika u 63 doma), za učeničke stipendije, kao i stipendije republičke Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka.

Učenički krediti, kao i učenički krediti za deficitarna zanimanja isplaćuju se u 10 jednakih mesečnih rata, a sredstva su opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji – Nabavka domaće finansijske imovine.

Sredstva za usluge po ugovoru i specijalizovane usluge opredeljena su za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i troškove higijensko-sanitarnih nadzora ustanova.

Osnovna sredstva odnose se na završetak izgradnje učeničkih domova (Požarevac, Kraljevo, Pirot, Leskovac, Vranje, Prokuplje i Valjevo), kao i na sredstva za nabavku opreme, kuhinja i trpezarija, kupatila, rekonstrukciju fasada, mokrih čvorova, grejanja i drugih radova u cilju poboljšanja uslova za boravak i rad učenika.

GLAVA 18.4 – VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

U budžetu Republike obezbeđuju se sredstva za rad Univerziteta u Beogradu (31 fakultet, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Centar za multidisciplinarne studije, Zavod za fiziku tehničkih nauka), Univerziteta umetnosti (4 fakulteta), Univerziteta u Kragujevcu (11 fakulteta i Univerzitetska biblioteka), Univerziteta u Nišu (13 fakulteta, Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“), Univerziteta u Novom Sadu (14 fakulteta), Univerziteta u Prištini – Kosovskoj Mitrovici (10 fakulteta) i Univerziteta u Novom Pazaru, kao i za rad 41 više škole.

Stalni troškovi se odnose najvećim delom na energetske, komunalne, usluge komunikacija i druge usluge.

Sredstva iz budžeta, kao i iz drugih izvora, opredeljena su za usluge po ugovoru koje se odnose na usluge obrazovanja, kulture i sporta, prevođenja, štampanja, kao i za terensku nastavu studenata pojedinih fakulteta.

Sredstva za materijal odnose se na: materijal za obrazovanje, kulturu i sport, medicinski i laboratorijski, kao i drugi materijali.

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta namenjene su za finansiranje nastave za poslediplomske studije.

S obzirom na veliki broj objekata u višem i visokom obrazovanju, u budžetu Republike obezbeđena su sredstva za najneophodnije kapitalne projekte za objekte koji nisu obuhvaćeni NIP-om.

GLAVA 18.5 – STUDENTSKI STANDARD

Sredstva za socijalnu zaštitu iz budžeta odnose se na ishranu (za 30.000 studenata u 35 studentskih restorana) i smeštaj (za 16.600 studenata u 33 studentska doma), studentske stipendije (3.400), studentske kredite (18.500), naknadu za kulturu i sportske nagrade.

Obezbeđena su i sredstva za zamenu postojeće opreme (uglavnom termičke i rashladne), opreme za saobraćaj, zamenu opreme u kotlarnicama, rekonstrukcija grejanja, vodovodne instalacije, eletroinstalacije, rekonstrukciju više domova i studentskih oporavilišta.

GLAVA 18.6 – UPRAVA ZA SPORT

Uprava za sport kao organ u sastavu Ministarstva, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na sport, fizičku kulturu, ostvarivanje prava stranih sportista i sportskih organizacija i saveza u Republici.

Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta odnosi se na stipendije i podršku programima sporta i aktivnosti u sprovođenju međunarodnih konvencija, stipendiranje vrhunskih sportista, priprema sportista za učešće na velikim međunarodnim takmičenjima, naknade za programe učeničkog i studentskog sporta, istraživačko – razvojni projekti u sportu, podrška ravnopravnosti polova, novčana pomoć vrhunskim sportistima, nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta, naknade za naučni rad u ovoj oblasti, kao i za finansijsku pomoć kandidaturi za domaćina 25. letnje Univerzijade 2009. godine.

Takođe, deo sredstava namenjen je za finansiranje granskih saveza, sportskih škola i kampova.

GLAVA 18.7 – ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA

I VASPITANjA

Na osnovu člana 17. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za unapređenje obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 62/03, 58/04 i 64/04), osnovan je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, u cilju praćenja, obezbeđivanja i unapređenja kvaliteta razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja, za obavljanje razvojnih, savetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Sredstva obezbeđena za usluge po ugovoru odnose se na veliki broj projekata važnih za unapređivanje obrazovanja, prevođenje, kompjuterske usluge, softvere, obrazovanje zaposlenih i druge usluge neophodne za rad Zavoda.

GLAVA 18.8 – ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA

I VASPITANjA

Na osnovu člana 17. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za unapređenje obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 62/03, 58/04 i 64/04), osnovan je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja za obavljanje razvojnih, savetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.

Najveći iznos sredstava obezbeđen je za usluge po ugovoru. Ovim sredstvima finansiraće se troškovi za najneophodnije projekate. Takođe, obezbeđena su sredstva za nabavku opreme, neophodne za rad Zavoda.

GLAVA 18.9 – BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

Deo prihoda od igara na sreću preko Budžetskog fonda za finansiranje sporta koristi se za: dotacije nevladinim organizacijama i za nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta (nagrade za osvojene medalje na svetskim i evropskim prvenstvima).

GLAVA 18.10 – ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE

Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu („Službeni glasnik RS“, broj 101/05), u cilju iniciranja, sprovođenja i kontrole borbe protiv dopinga u sportu osniva se Antidoping agencija Republike Srbije. Antidoping agencija posluje kao ustanova, u skladu sa propisima o javnim službama.

Antidoping agencija obavlja sportske aktivnosti i delatnosti u vezi sa sportskim takmičenjima, a posebno: uređuje, određuje, organizuje i sprovodi doping kontrolu na sportskim takmičenjima, osim one koju sprovodi nadležni međunarodni sportski savez na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici; uređuje, određuje, organizuje i sprovodi doping kontrolu izvan sportskih takmičenja; imenuje stručna lica ovlašćena za obavljanje doping kontrole (kontrolore), ustanovljava i izdaje im legitimacije i brine se o njihovom stalnom stručnom osposobljavanju i usavršavanju; određuje organizacije u kojima će se obaviti analiza doping uzoraka sportista; preduzima mere za smanjenje dopinga u sportu i njegovo dugoročno otklanjanje; stara se o obezbeđenju potrebne opreme za analizu doping uzoraka i potrebnih sredstava za antidoping kontrolu; obavlja druge poslove koji se odnose na borbu protiv dopinga u sportu.

RAZDEO 19 – MINISTARSTVO NAUKE I ZAŠTITE

ŽIVOTNE SREDINE

Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine finansira naučno istraživačke institute preko programa, a u skladu sa važećim Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, za koje su sredstva obezbeđuju u okviru ekonomske klasifikacije – specijalizovane usluge. Najveći deo sredstava namenjenih za specijalizovane usluge planiran je za uklanjanje nuklearnog otpada iz Instituta u Vinči, kao i za programe osnovnih istraživanja, programe istraživanja u okviru tehnološkog razvoja, programe transfera tehnologija i razvoja inovacionog sistema, programe obezbeđivanja i održavanja opreme i prostora za naučnoistraživački rad (održavanje nuklearnih reaktora u Vinči), programe međunarodne saradnje od značaja za Republiku, programe podsticaja mladih obdarenih za naučnoistraživački rad, programe usavršavanja kadrova za naučnoistraživački rad i dr.

U okviru sredstava namenjenih za usluge po ugovoru planirano je izmirivanje preuzetih obaveza prema Microsoft-u, a za potrebe naučnoistraživačkih, akademskih i obrazovnih institucija u Srbiji.

Sredstava za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta planirana su za isplatu stipendija najboljim diplomiranim studentima u periodu poslediplomskih studija, za vreme dok rade magistarsku tezu ili doktorsku disertaciju i za koje vreme su angažovani i na izradi projekata iz programa Ministartva, kao i za učenike završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja. Stipendijama, po ovom programu u 2007. godini, obuhvaćeno je 154 doktoranta, 625 magistranata i 88 učenika. Sredstva za zgrade i građevinske objekte, planirana su za izgradnju stanova za mlade naučnike.

GLAVA 19.1 – UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

U okviru sredstava za zaštitu životne sredine, najveće učešće imaju rashodi za specijalizovane usluge i subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Rashodi za specijalizovane usluge obuhvataju sredstva za sufinansiranje izrade ekoloških akcionih planova sa jačanjem kapaciteta opština za rešavanje problema zaštite životne sredine, za finansiranje projekata izgradnje sistema automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sisitema obaveštavanja i rukovođenja u slučaju hemijskog udesa na teritoriji Republike Srbije (održavanje u aktivnom stanju Mobilne ekotonksikološke jedinice za odgovor na udes – Niš, Novi Sad, Bor i Čačak), za finansiranje Projekta praćenja kvlaiteta plovnih reka u Srbiji uz angažovanje broda laboratorije Argus, osnovna geološka istraživanja, doprinos za međunarodne projekte koji su u toku, kao i realizaciju programa na jugu Srbije i AP Kosovo i Metohija.

Izdaci za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama odnose se na sufinansiranje programa i razvoja nacionalnih parkova i zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa, dok su značajna sredstva planirana za organizaciju šeste ministarske konferencije „Životna sredina za Evropu“ koja će biti održana u Beogradu 2007. godine.

GLAVA 19.2 – AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Sredstva predviđena za rad Agencije obezbeđuju se iz budžeta, sopstvenih prihoda i donacija međunarodnih organizacija. Tekući izdaci se finansiraju iz budžeta Republike, a najveći deo sredstava ostvarenih od donacija međunarodnih organizacija i sopstvenih prihoda namenjen je za finansiranje specijalizovanih usluga u okviru kojih se planira finansiranje razvoja softverske osnove Nacionalnog inforamcionog sistema za životnu sredinu i ažuriranje i integrisanje baze podataka o lokalizovanim i difuznim zagađivačima vazduha, vode i zemljišta i izradu Izveštaja o stanju životne sredine na panevropskom prostoru, koji će biti prezentovan na Međunarodnoj konferenciji o životnoj sredini u Beogradu 2007. godine.

GLAVA 19.3 – FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Fond za zaštitu životne sredine osnovan je Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), radi obezbeđivanja finansijskih sredstava za podsticanje zaštite i unapređivanja životne sredine u Republici.

Sredstva predviđena za rad Fonda obezbeđuju se iz budžeta Republike i sopstvenih prihoda, koje Fond ostvaruje od naknada za stavljanje u promet zaštićenih retkih biljnih i životinjskih vrsta i naknada za zagađivanje životne sredine motornim vozilima i realizovaće se kroz projekte zaštite životne sredine, prema utvrđenim planskim zadacima, nacionalnim prioritetima i zakonom utvrđenim obavezama.

Izdaci za specijalizovane usluge obuhvataju sredstva za izradu projektne dokumentacije po evropskim standardima za sanaciju postojećih i izgradnju regionalnih deponija u Republici Srbiji, lokalnih deponija, čime se nastavlja politika upravljanja čvrstim komunalnim otpadom, koja ima prioritet u zaštiti životne sredine.

RAZDEO 20 – MINISTARSTVO KULTURE

Ministarstvo kulture obavlja poslove državne uprave koji se odnose na razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; praćenje i istraživanje u oblasti kulture; obezbeđivanje materijalne osnove za delatnosti kulture; razvoj i unapređenje književog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stvaralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija; zaštitu kulturnih dobara, bibliotečku, izdavačku, kinematografsku i muzičko-scensku delatnost; zadužbine, fondacije i fondove; sistem javnog informisanja: delatnost stranih informativnih ustanova, stranih sredstava medija, dopisništva i dopisnika u Republici Srbiji, registraciju stranih informativnih ustanova i pružanje pomoći u radu stranim novinarima i dopisnicima; istraživanje i analitičko vrednovanje stanja i razvoja medija i odnosa sa javnošću; saradnju u oblasti zaštite kulturne baštine, kulturnog stvaralaštva i informisanja na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u regionu; osnivanja i razvoj kulturno-informativnih centara u inostranstvu.

Za finansiranje aktivnosti ovog Ministarstva predviđena su sredstva iz budžeta u okviru kojih se najveći deo odnosi na specijalizovane usluge, i to: za finansiranje vrhunskih umetničkih ostvarenja u svim oblastima umetnosti, Programa Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i otkupa knjiga za bibliotečku delatnost u Republici Srbiji, zatim za stimulaciju filmske proizvodnje i za projekte i programe u oblasti međunarodne saradnje i evropske integracije od značaja za Republiku, narodnog stvaralaštva i stvaralaštva nacionalnih manjina, za realizaciju Konkursa iz oblasti informisanja, finansiranje održavanja Dvorskog kompleksa Beli Dvor na Dedinju i ostale programe i projekte u kulturi.

Subvencije u kulturi namenjene su finansiranju Republičke radiofuzne agencije, na osnovu Zakona o radiodifuziji; rada NIJP “Panorama“ Priština na osnovu Zakona o osnivanju javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost Panorama, kao jedine informativne kuće na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji; NIU “Bratstvo“ Niš čije finansiranje preko Ministarstva kulture se nastavlja do upisa u sudski registar Novinsko-izdavačke ustanove “Bratstvo“ koju će osnovati Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine; finansiranju rada JP NA Tanjug, SJU “Jugoslovenski pregled“, SJU “Filmske novosti“ i SJU “Radio Jugoslavija“.

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti, koji se planiraju na razdelu Ministarstva kulture, namenjeni su finansiranju delatnosti regionalnih muzeja, zatim za opremu mreže matičnih biblioteka, delatnosti regionalnih zavoda za zaštitu spomenika kulture, finansiranje učešća Ministarstva u izgradnji i rekonstrukciji lokalnih arhiva zajedno sa jedinicama lokalne samouprave, kao i za podršku izdavačkim projektima Srpske književne zadruge kao najstarijeg izdavača u Republici Srbiji.

Sredstva dotacija su predviđena za obnovu Hilandara, kao i za rad umetničkih udruženja.

GLAVA 20.1 – USTANOVE KULTURE

Ministarstvo kulture kao direktni korisnik budžetskih sredstava vrši zakonom utvrđena prava u pogledu upravljanja i finansiranja ustanova kulture. Najveći deo sredstava kojima se finansiraju ustanove kulture, namenjen je za donacije i transfere ostalim nivoima vlasti i to za isplatu plata zaposlenih u ustanovama kulture na teritoriji AP Vojvodina.

Deo sredstava koji je opredeljen ustanovama kulture namenjen je za finansiranje stalnih troškova ustanova, pri čemu se u 2007. godini značajan deo sredstava izdvaja za plaćanje zakupa za smeštaj eksponata Narodnog muzeja, s obzirom da je toku njegova rekonstrukcija.

Sredstva za finansiranje specijalizovanih usluga odnose se na finansiranje programa i projekata u skladu sa delatnošću ustanova zbog koje su iste osnovane. To su projekti/programi vezani za konzervatorske radove na spomenicima kulture i ostalim osnovnim sredstvima (slike, grafike, skulpture, knjige i dr.), realizacija KOBIS programa biblioteka, zaštita arhivske građe, realizacija stalnih postavki u muzejima, predstave i premijere Narodnog pozorišta, koncerti Beogradske filharmonije, koncerti Ansambla “Kolo“, projekti Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Usluge po ugovoru odnose se na troškove štampanja kataloga, pozivnica za redovan program ustanova, kao i za kompjuterske usluge.

Sredstva dotacije odnose se na finansiranje rada Matice Srpske.

Takođe, sredstva potrebna za rad Arhiva Srbije i Crne Gore u 2007. godini planirana su na aproprijacijama za tekuće rashode ustanova kulture.

Ustanove kulture u 2007. godini planiraju da finansiraju rekonstrukciju Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Beogradu, Muzeja istorije Jugoslavije, Muzeja naivne umestnosti Jagodina, kao i Muzeja na otvorenom “Staro selo“ Sirogojno.

U skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima i Zakonom o bibliotekačkoj delatnosti, u cilju zaštite kulturnih dobara i stvaranja zbirki po ustanovama, ustanove planiraju otkup muzejskih eksponata i spomenika kulture, skulptura, knjiga u biblioteci, arhivske građe i ostalih predmeta (sredstva za ovu namenu planirana su na ekonomskoj klasifikaciji – Ostala osnovna sredstva).

RAZDEO 21- MINISTARSTVO ZA DIJASPORU

Ministarstvo za dijasporu obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: položaj i prava državljana Republike Srbije koji žive izvan državne Srbije, poboljšanje njihovih veza i veza njihovih organizacija sa Republikom Srbijom, stvaranje uslova za njihovo uključivanje u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju, omogućavanje olakšica kod uvoza i omogućavanje uslova za ostavarivanje njihovog biračkog prava u inostranstvu.

U strukturi ukupnih rashoda za tekuće izdatke, najveće učešće imaju stalni troškovi (rad Ministarstva vezan je za komunikacuju sa inostranstvom); zakup imovine i opreme, troškovi osiguranja, troškovi hitne pošte i internet usluga, troškovi putovanja, usluge po ugovoru.

Sredstva dotacija nevladinim organizacijama namenjena su Matici iseljenika Srbije, pružanju podrške u izvođenju konzervatorskih radova na verskim objektima koji pripadaju srpskom kulturnom nasleđu, finansiranju aktivnosti vezanih za ostvarivanje saradnje dijaspore i otadžbine (verskih i sportskih manifestacija, humanitarnih akcija, prihvat iseljenika po raznim osnovama), pružanje finansijske pomoći zajednicama Srba (udruženje „Morača – Rozafa“ sa sedištem u Skadru, Savez Srba u Rumuniji, Samouprava Srba u Mađarskoj, Demokratska partija Srba i Ujedinjena srpska zajednica u Makedoniji, Srpsko kulturno društvo „Prosveta“ iz Zagreba, Zajedničko veće opština iz Vukovara, Zajednica Drežničkih Srba iz Dreznice, opština Ogulin kao i druge organizacije i udruženja iz Hrvatske, Savez srpskih društava iz Ljubljane), finansiranje štampanja dela naših autora iz inostranstva i drugo.

RAZDEO 22 – REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

Republički sekretarijat za zakonodavstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na: izgrađivanje, praćenje i unapređenje pravnog sistema, obezbeđivanje usaglašenosti propisa i opštih akata u pravnom sistemu u postupku njihovog donošenja i staranje o njihovoj normativno-tehničkoj i jezičkoj valjanosti, nadzor nad objavljivanjem i staranje o objavljivanju propisa Vlade, ministarstava i drugih organa i organizacija, priprema propise koji se odnose na izbore za republičke organe, organizaciju i način rada Vlade, sistem državne uprave i druge propise koji ne spadaju u delokrug ministarstava.

Sredstva za rad Sekretarijata obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, i to prvenstveno za tekuće izdatke u okviru kojih se najveći deo odnosi na usluge po ugovoru, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stalne troškove, publikacije i materijal.

RAZDEO 23 – BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA

Rad Bezbedonosno-informativne agencije utvrđen je Zakonom o Bezbedonosno-informativnoj agenciji. Osnovna uloga Bezbedonosno-informativne agencije je u sprovođenju plana zaštite bezbednosti Republike Srbije i sprečavanju delatnosti usmerenih na podrivanje ili rušenje ustavom utvrđenog poretka.

Za 2007. godinu planirana su sredstva za plate i doprinose, naknade u naturi, socijalna davanje zaposlenima, naknade za zaposlene, nagrade i bonuse, stalne troškove, troškove putovanja, usluga po ugovoru, specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje, materijal, poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, novčane kazne i penale po rešenju sudova i sudskih tela, zgrade i građevinske objekte i nabavku mašina i opreme. U strukturi predloženih sredstava za ovu agenciju, ne računajući troškove plata i doprinosa, najveći deo čine stalni troškovi, troškovi materijala i troškovi za zgrade i građevinske objekte i nabavku mašina i opreme. U odnosu na prošlogodišnji finansijski plan ove agencije predviđena su znatna dodatna ulaganja za zgrade i građevinske objekte i modernizaciju postojeće i kupovinu nove opreme.

RAZDEO 24 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ

Republički zavod za razvoj obavlja stručne poslove koji se odnose na: društveno-ekonomski razvoj i razvojnu ekonomsku politiku Republike Srbije; strategiju i politiku regionalnog razvoja; funkcionisanje i dogradnju sistema privrednog, socijalnog, regionalnog i održivog razvoja; razvoj sistema podsticaja za ulaganje u nedovoljno razvijena područja i ravnomerni regionalni razvoj; pripremu i ocenu opravdanosti razvojnih i investicionih programa koji su od interesa za Republliku Srbiju.

Na tekućim izdacima najveće učešće imaju izdaci za: usluge po ugovoru (stručno usavršavanje zaposlenih za kurseve jezika, postdiplomatske studije, kotizacije za stručna savetovanja i stručne usluge za koje Zavod povremeno angažuje prevodioce i izvršioce za izradu stručnih poslova za pojedine oblasti); stalni troškovi za usluge komunikacija; materijal (kancelarijski materijal; troškove za stručnu literaturu; za benzin i ostale troškove); troškovi putovanja u zemlji i inostranstvu, a odnose se na studijska putovanja.

Republički zavod za razvoj učestvuje u projektu, Anketa o poslovnim tendencijama – BTS (Business Tendency Survey) – anketiranje privrednih subjekata prerađivačke industrije i analizira se poslovna klima i predviđanje privrednih aktivnosti na osnovu ocene privrednika. Anketom je obuhvaćeno oko 600 preduzeća. Anketu sprovode sve zemlje članice EU i zemlje kandidati za članstvo u EU i svoje mesečne rezultate dostavljaju Evropskoj Komisiji. Cilj istraživanja koje sprovodi Republički zavod za razvoj je formiranje sistema indikatora kombinovanjem kvantitativnih statističkih indikatora i kvalitativnih indikatora dobijenih anketama, kao i drugih brojnih informacija, koji će omogućiti konstruisanje kompozitnih indikatora i obezbediti vrednosti za praćenje poslovnih ciklusa i kratkoročno prognoziranje ekonomskog razvoja.

Mreža poslovne saradnje u Srbiji – SBCN je deo internacionalne poslovne mreže – BCN za podršku preduzećima iz Srbije, koja žele da sarađuju sa inostranim partnerima, što im omogućava proširenje poslovnih aktivnosti i ulazak na inostrana tržišta. Osnovni cilj funkcionisanja i razvoja SBCN mreže i njenog povezivanja sa ostalim centrima je da se omogući privatnim preduzećima iz Srbije da uspešno pristupe regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu i poslovno sarađuju sa domaćim i stranim partnerima.

RAZDEO 25 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Republički zavod za statistiku obavlja stručne poslove koji se odnose na: donošenje programa, organizaciju i sprovođenje statističkih istraživanja, odnosno izradu metodologije, prikupljanje, obradu, statističku analizu i objavljivanje statističkih podataka: pripremu i donošenje jedinstvenih statističkih standarda; razvoj, održavanje i korišćenje republičkih administrativnih i statističkih registara; formiranje i održavanje sistema nacionalnih računa; saradnju i stručnu koordinaciju sa organima i organizacijama ovlašćenim za vršenje statističkih istraživanja; saradnju sa međunarodnim organizacijama radi standardizacije i obezbeđivanja uporedivosti podataka; obradu podataka radi utvrđivanja rezultata izbora i referenduma na republičkom nivou, kao i druge poslove određene zakonom.

U okviru tekućih izdataka najveći deo se odnosi na specijalizovane usluge, i to: anketa o potrošnji domaćinstava (obračun lične potrošnje domaćinstva, proizvodnja na gazdinstvu i dr., koja obezbeđuje podatke za analizu i praćenje životnog standarda i fenomena siromaštva); ankete o radnoj snazi kojim se u potpunosti sagledavaju karakteristike radne snage i dešavanja na tržištu rada i čiji rezultati omogućavaju poređenja sa drugim zemljama; anketa o broju stoke; statistika biljne proizvodnje – privatni sektor; godišnje statističko istraživanje za privatne radnje; tromesečno statističko istraživanje trgovine na malo (preduzeća); godišnje statističko istraživanje trgovine na veliko; godišnje statističko istraživanje privatnog sektora ugostiteljstva; zakup softvera (Zavod ima centralni računar tipa IBM i periferijske jedinice vezane za njega i troškovi se plaćaju kvartalno u dolarima).

Troškovi putovanja odnose se na redovne stručne sastanke na nivou područnih odeljenja i sektora u Vojvodini. Takođe, u 2007. godini planirani su intezivniji obilasci područnih odeljenja u cilju sagledavanja celokupne situacije, a pre svega opremljenosti. Troškovi službenih putovanja u inostranstvo, vezani su za ukidanje organa i organizacija na nivou Zajednice SCG. Republički zavod za statistiku je dobio nove obaveze kojima su mu delegirane sve funkcije iz oblasti međunarodne saradnje vezane za zvaničnu statistiku. Iako je najveći broj putovanja finansiran u potpunosti ili delimično od međunarodniih organizacija (Eurostat, UN/ECE, OECD, Sida, INSEE i dr.) ili projekata, neophodno je i angažovanje sredstava budžeta, prvenstveno za aktivnosti iz Plana za sprovođenje prioriteta iz Evropskog partnerstva (usvojen 7. aprila 2006. godine).

U sklopu aktivnosti na pripremama Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini, planirano je da se krajem oktobra 2007. godine organizuje dvodnevno savetovanje o najvažnijim sadržinskim i metodološkim pitanjima predstojećeg popisa. Savetovanju će prisustvovati i aktivno učestvovati u njegovom radu, pored predstavnika Republičkog zavoda za statistiku, i predstavnici brojnih republičkih organa, kao i predstavnici eminentnih naučnih i visokoobrazovnih ustanova iz zemlje i okruženja. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova je najveće i najskuplje statističko istraživanje u okviru sistema zvanične statistike. Podaci popisa predstavljaju osnovni izvor demografskih i socioekonomskih podataka na osnovu kojih se izrađuju statistički indikatori na osnovu kojih se vrše poređenja na nacionalnom i međunarodnom planu.

Sredstva za usluge po ugovoru namenjena su za održavanje opreme kvalifikovanim firmama u Beogradu (SBS) i u Novom Sadu (MDS). Deo ostalih usluga, odnosi se na obaveze prema Omladinskim zadrugama u Kragujevcu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, kao i na usluge održavanja higijene. Planirana sredstva na stručnim uslugama odnose se na pripremu i štampanje publikacija.

RAZDEO 26 – REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

U okviru opredeljenih sredstava najveći deo odnosi se na nabavku mašina i opreme, i to: za nabavku protivgradnih raketa tipa zemlja – vazduh, za stimulaciju padavina u cilju unapređenja primarne poljoprivredne proizvodnje, za laboratorije, za prizemno merenje meteoroloških parametara kao i nabavka opreme za saobraćaj za terenske radove, opreme za zaštitu životne sredine, opreme i reagensa za stimulisanje padavina, nabavku hidrometrijske opreme i druge opreme.

Jedan od prioriteta predstavlja obnavljanje sistema radioveze i izgradnja potpuno zatvorenog sistema. Veliki problemu u funkcionisanju sistema radioveze, sadržani su u stalnim smetnjama koje otvoreni sistemi radioveze imaju od drugih korisnika frekvencija i u činjenici da je na ovim radarskim centrima starost instalirane opreme i preko 30 godina. U 2007. godini planirana je izgradnja novog sistema radioveze na radarskom centru Kruševac. Sistem će sačinjavati mreža od 4 repetitorskih punktova i 160 protivgradnih stanica. Pored toga, planirana su sredstva za završetak izgradnje gradonosno meteorološke stanice na Zlatiboru; nastavak izgradnje operativnog objekta na radarskom centru „Bešnjaja“ – Kragujevac; kapitalni remont žičara koje predstavljaju objekte izgrađene za merenje proticaja vode na rekama srednje veličine; adaptacija zgrade glavne hidrološke stanice Prijepolje na Limu i Beli Brod na Kolubari; za nabavku opreme za obezbeđenje relevantnih uslova merenja i opreme za automatski prenos podataka, lansirne uređaje, kao i za merne instrumente i laboratorijsku opremu.

U okviru sredstava za plate planirana su sredstva za honorarne saradnike – 4220 honorarnih saradnika, i to: 3300 strelaca na protivgradnim stanicama i 920 hidroloških i meteoroloških osmatrača.

RAZDEO 27 – REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

Republički geodetski zavod u 2007. godini finansiraće se uglavnom iz sopstvenih prihoda, koje Zavod ostvaruje od naknada za korišćenje podataka premera i vršenja geodetskih usluga.

Sredstava će se koristiti za nabavku materijala (administrativni materijal, materijal za saobraćaj), usluge po ugovoru, stalne troškove i dr.

Projektom za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji, obuhvaćeni su radovi na izradi katastra nepokretnosti, koji su planirani za realizaciju zaključno sa 2010. godinom. U 2007. godini planirana je izrada katastra nepokretnosti u 985 katastarskih opština, odnosno 275 od ukupnog broja katastarskih opština u Srbiji.

Za izgradnju zgrada i građevinskih objekata, kao i kapitalno održavanje postojećih objekata, sredstva se planiraju za nastavak izgradnje poslovnih prostorija zgrade Zavoda na Senjaku. Mnoge od službi nemaju poslovne zgrade, odnosno poslovne prostorije, te poslovni prostor koriste po osnovu zakupa. Prioritet u 2007. godini treba dati adaptaciji službi za katastar nepokretnosti: Zemun, Zrenjanin, Valjevo, Grocka, Zaječar, Boljevac, Jagodina, Trstenik, Šabac, Preševo, Bojnik, Varvarin i Ivanjica.

Osnovna sredstava odnose se na nabavku novog softvera, čime će biti omogućen pristup podacima Republičkog geodetskog zavoda svim korisnicima informacionog sistema državnih organa Republike Srbije, kao i legalizacija sistemskog softvera koji se koriste u Republičkom geodetskom zavodu.

RAZDEO 28 – REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD

Sredstva za finansiranje tekućih izdataka Republičkog seizmološkog zavoda odnose se na troškove nastale radom seizmološke službe u sedištu u Beogradu, centralnoj mernoj stanici na Divčibarama, kao i 15 lokalnih stanica, izradu seizmoloških karata za prostorno planiranje i protivtrusnu gradnju objekata, istraživačke aktivnosti ka usvajanju i iznalaženju novih metoda i modela za definisanje parametara seizmičnosti u funkciji osavremenjavanja sizmoloških karata, izveštavanje o jačini i mestu događanja zemljotresa, kao i procenjenim i utvrđenim efektima na ljude i objekte u cilju obezbeđivanja baznih podataka za definisanje organizovanog odgovora na elementarnu nepogodu, aktivnosti na obrazovanju javnosti o pojavi i posledicama i zaštiti od zemljotresa.

Najveći deo sredstava u okviru ovog razdela planira se za stalne troškove (osim za troškove električne energije i komunalne usluge, značajni su rashodi i za usluge komunikacija, s obzirom da se prenos podataka sa lokalnih seizmoloških stanica, u centralnu seizmološku stanicu u Beogradu vrši kako fiksnom tako i mobilnom telefonijom), troškove putovanja (obilazak seizmoloških stanica – prosečno 160 dana godišnje), usluge po ugovoru (troškovi održavanja opreme za prenos signala satelitom na lokacijama Divčibare – Beograd – Barje i na novoj lokaciji u istočnoj Srbiji, s obzirom da Zavod nema stručnjake za obavljanje ovih poslova), tekuće popravke i održavanje (redovno servisiranje, popravke i nabavke rezervnih delova, aktivnosti na održavanju operativnog statusa seizmoloških stanica Srbije).

U okviru sredstava za opremu planirana je nabavka jedne savremene širokopojasne seizmološke stanice (u Srbiji postoji samo jedna ovakva stanica, a neophodan uslov za pouzdano praćenje sezmičnosti je postojanje najmanje četiri stanice); nabavka jednog trokomponentnog akcelelografa (digitalni uređaj za registrovanje jakih zemljotresa sa mogućom telefonskom komunikacijom); nabavka servera (za proširivanje baze podataka); tri digitalizatora za seizmološke stanice (u cilju postupne zamene dotrajalih).

RAZDEO 29 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU

REPUBLIKE SRBIJE

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije vodi jedinstvenu evidenciju o nepokretnostima i zbirnu evidenciju pokretnih stvari (po vrsti i vrednosti) u državnoj svojini i obavlja stručne poslove koji se odnose na: pribavljanje, otuđivanje, davanje na korišćenje odnosno u zakup nepokretnosti u državnoj svojini; upravljanje sredstvima u državnoj svojini (održavanje, osiguranje); raspoređivanje na korišćenje stambanih zgrada, odnosno stanova i poslovnih prostorija; čuvanje i evidenciju poklona u državnoj svojini; uknjižbu državne svojine na nepokretnostima, staranje o naplati zakupnine.

U okviru sredstava planiranih za tekuće izdatke, najveći deo sredstava se odnosi na stalne troškove, investiciono i tekuće održavanje imovine, kao i za finansiranje dela troškova graničnog prelaza Horgoš i za osiguranje nepokretnosti.

Takođe, planirana su sredstva za izgradnju tornja na Avali.

RAZDEO 30 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET

Republički zavod za informatiku i internet obavlja stručne poslove koji se odnose na: unapređenje, razvoj i funkcionisanje inforamcionog sistema državnih organa, lokalne samouprave i javnih službi, primenu i korišćenje interneta u radu državnih organa, zaštitu podataka, razvoj i primenu standarda u uvođenju informacionih tehnologija u državnim organima, i druge poslove određene zakonom.

Najveći deo sredstava planiranih u okviru ovog razdela odnosi se na usluge po ugovoru i specijalizovane usluge. U okviru specijalizovanih usluga planirana je standardizacija razvoja, implementacije i funkcionisanja sistema, zatim razvoj programskih sistema za podršku praćenja gore pomenutih procesa i sredstva za praćenje i koordinaciju podrške razvoja.

Određena sredstva planirana su i za finansiranje razvojnih projekata od značaja za organe državne i lokalne uprave, kao i za javne službe, a u tom kontekstu planirano je i navabka neophodne tehničke opreme koja će podržati ove i gore navedene procese. Planirani projekti su Rad na daljinu, Integralni sistem zaštite IS RZII i izrada idejnog i glavnog rešenja za izvođenje projekta jedinstvenog sistema za pružanje Internet usluga u sistemu e-Uprave Republike Srbije.

RAZDEO 31 – CENTAR ZA RAZMINIRANjE

U okviru sredstava za tekuće izdatke, najveći deo sredstava odnosi se na funkciju praćenja ostvarivanja projekata i kontrole kvaliteta, zbog čega je potrebno, pre svega, obezbediti sredstva za: stalne troškove (troškovi osiguranja za slučaj povrede ili smrti radnika koji prate ostvarivanje projekata i planova za razminiranje); troškove materijala (materijal za saobraćaj – benzin i gorivo i putni troškovi) i troškove službvenih putovanja.

RAZDEO 32 – SRPSKA AKADEMIJA NAUKE I UMETNOSTI

Srpska akademija nauka i umetnosti, kao najviša naučna i umetnička ustanova u Republici Srbiji, osnovana je Zakonom o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti („Službeni glasnik RS“, broj 49/92), sa osnovim ciljem da razvija i podstiče nauku, organizuje i unapređuje osnovna i primenjena naučna istraživanja, podstiče i unapređuje umetničku delatnost, stara se o podizanju naučnog i umetničkog podmlatka i pomaže usavršavanje naučnika i umetnika, skuplja i sređuje građu iz oblasti nauke i umetnosti, izdaje stalne i povreme publikacije i razmenjuje ih sa organizacijama i ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Za rad i funkcionisanje Srpske akademije nauka i umetnosti, pored sredstava za plate zaposlenih, u budžetu Republike Srbije obezbeđena su sredstva za akademske nagrade za 159 članova Akademije.

U okviru opredeljenih sredstava planirana su sredstva za adaptaciju zgrade u Knez Mihailovoj broj 36, za zamenu pokrivača i popravku dotrajale krovne konstrukcije na zgradi SANU, instalaciju nivih klima uređaja u galerijama i salama kao i za ugradnju video nadzora i sigurnostne zaštite u Galeriji SANU.

RAZDEO 33 – UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

Uprava za javne nabavke osnovana Zakonom o javnm nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 39/02) obavlja stručne poslove koji se odnose na obezbeđivanje uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava za javne nabavke i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki. Pored toga, Uprava za javne nabavke obavlja i stručno administrativne poslove za potrebe Komisije za zaštitu prava ponuđača.

U okviru sredstava za tekuće izdatke najveći deo se odnosi na usluge po ugovoru, koje obuhvataju troškove administrativnih usluga (prevođenje i sl.), kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (u cilju saradnje sa predstavnicima SIGMA, TAIEH i Evropske komisije koja ima za cilj da pomogne zemljama koje žele da pristupe EU u usklađivanju njihovih sistema javnih nabavki sa evropskim standardima, posebno u segmentu primene–prakse) i usluge informisanja.

RAZDEO 34 – KOMISIJA ZA ISPITIVANjE ODGOVORNOSTI

ZA KRŠENjE LjUDSKIH PRAVA

Komisija za ispitivanje odgovornosti za kršenje ljudskih prava osnovana je Zakonom o odgovornosti za kršenje ljudskih prava („Službeni glasnik RS“, broj: 61/03), kao samostalan i nezavisan organ i za kršenje ljudskih prava na način određen zakonom izriče mere određene zakonom.

Za funkcionisanje ove komisije sredstva se obezbeđuju u budžetu.

RAZDEO 35 – ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

Zavod za socijalno osiguranje osnovan kao posebna organizacija, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; izradu administrativnih ugovora za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i izradu sporazuma o naknadi troškova zdravstvene zaštite; izradu dvojezičnih obrazaca za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; učešće u obračunu troškova zdravstvene zaštite.

RAZDEO 36 – AGENCIJA ZA RUDARSTVO

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu (“Službeni glasnik RS“, broj 34/06) formirana je Agencija za rudarstvo, kao posebna organizacija za obavljanje stručnih poslova vezanih za ostvarivanje ciljeva utvrđenih strategijom upravljanja mineralnim sirovinama Republike Srbije.

Agencija obavlja poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi strategije upravljanja i razvoja mineralnih sirovina Republike Srbije; praćenje i prognoziranje trendova proizvodnje i cena berzanskih i drugih mineralnih sirovina u zemlji i inostranstvu; učestvovanje u izradi bilansa rezervi svih mineralnih sirovina; pružanje informacija o međunarodnim kretanjima i najboljoj praksi u oblasti rudarstva; učestvovanje u organizovanju seminara i promotivnih aktivnosti iz oblasti rudarstva, pružanje konsultantskih usluga i periodično izdavanje informatora iz domena svoje delatnosti; učestvovanje u pripremi dokumentacije za davanje koncesija na eksploataciju i istraživanje mineralnih sirovina; učestvovanje u pripremi podzakonskih akata i pravilnika o tehničkim normativima i drugih tehničkih propisa; promovisanje ulaganja u mineralne sirovine Republike Srbije; izdavanje licenci u skladu zakonom.

RAZDEO 37 – GEOMAGNETSKI ZAVOD

Geomagnetski zavod je organ državne uprave Republike Srbije, obavlja stručne poslove iz oblasti geomagnetizma i aeronomije; proučavalje prostornih i vremenskih karakteristika električnog, magnetskog i elektromagnetskog polja zemlje, praćenje vremenske varijacije tih polja i proučavanje njegovih uzoraka; praćenje i proučavanje stanja i procesa u magnetosferi i jotosferi i jonosferi i izrađevanje jonosferske prognoze; proučavanje prostiranje elektro magnetskih talasa, utvrđivanje električnih parametaara Zemlje i izgrađivanje odgovarajućih karata; proučavanje permanentnog magnetskog polja Zemlje, utvrđivanje njegove regionalne konfiguracije i izgrađivanje i izdavanje odgovarajućih geomagnetskih karata; proučavanje zakonomernosti razvoja magnetskog polja Zemlje i geografskih pojava koje predhode zemljotresu; proučavanje uticaja geomagnetskih polja na žive organizme; uspostavljanje, održavanje i merenje na osnovnoj mreži geomagnetskih tačaka i sekularnim stanicama; detaljna merenja, kao i merenja na aerodromima i drugim lokacijama.

RAZDEO 38 – DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNjE PLOVNE

PUTEVE „PLOVPUT“

Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput“, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: održavanje plovnosti u skladu s propisanm kategorijom plovnog puta; obezbeđivanje plovnih puteva; postavljanje i ispravnost objekata bezbednosti plovidbe na njima; hidrografsko snimanje plovnih puteva i praćenje i analizu njihovog stanja i obaveštavanje o njihovom stanju; istraživanje i izradu projektne dokumentacije iz oblasti bezbednosti bezbednosti plovidbe i regulisanje rečnih tokova; nadzor nad izvođenjem radova na plovnim putrevima; davanje saglasnosti za izgradnju hidrograđevinskih objekata, luka i pristaništa, mostova i marina; davanje saglasnosti na postavljanje kablova na plovnim putevima i davanje mišljenja na postavljanje plovnih objekata koji se ne premeštaju često

RAZDEO 39 – AGENCIJA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE

LOKALNE SAMOUPRAVE

Agencija očekuje da će u 2007. godini početi realizacija programa KFW koji predviđa značajna sredstva stranih donacija za opštine, a za koje je u avgustu 2006. godine potpisan Memorandum o saradnji između KFW, Ministarstva finansija, Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Agencije.

RAZDEO 40 – AGENCIJA ZA STRANA ULAGANjA I

PROMOCIJU IZVOZA

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza obavlja stručne poslove koji se odnose na promociju direktnih stranih ulaganja u Republiku Srbiju i promociju izvoza.

U okviru ovog razdela, od planiranih sredstva za tekuće izdatke, najveće učešće imaju usluge po ugovoru (angažovanje lica za izradu brošura na srpskom i stranom jeziku, lektori, prevodioci) i troškovi putovanja u cilju promocije srpske privrede, usluga i proizvoda iz Srbije, kao povoljne lokacije za investicije, kao i organizovanje sajmova i nastup na inostranim sajmovima.

RAZDEO 41 – AGENCIJA ZA RECIKLAŽU

Agencija za reciklažu, u okviru obavljanja poslova iz svog delokruga, neposredno sarađuje sa Ministarstvom nauke i zaštite životne sredine – Upravom za zaštitu životne sredine, kao i sa drugim ministarstvima i posebnim organizacijama.

Za realizaciju zadataka iz delokruga rada, Agencija planira i angažovanje određenog broja stručnjaka iz različitih stručnih organizacija (univerzitet, instituti i dr.).

Sredstva predviđena u razdelu Agencije za reciklažu obuhvataju sredstva za troškove putovanja, troškove po ugovoru, sredstva za specijalizovane usluge vezane za sprovođenje projekata formiranja informacionog sistema za praćenje proizvodnje, prometa ambalaže i upravljanja ambalažnim otpadom; formiranja mreže za sakupljanje i preuzimanje korišćenih ulja u Republici Srbiji; instaliranje softvera baze podataka; medijska kampanja o značaju reciklaže, kao i za informisanje stručne javnosti o novim tehnologijama i procesima sakupljanja, deponovanja i tretmana otpadnih materija i za ostale projekte vezane uspostavljanje novih tehnologija i zaštite životne sredine.

RAZDEO 42 – AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Agencija za energetsku efikasnost, obrazovana je Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 84/04), za obavljanje stručnih poslova na unapređenju uslova i primenu mera za racionalnu upotrebu i štednju energije i energenata, kao i povećanje efikasnosti korišćenja energije u svim sektorima potrošnje energije.

Finansiranje operativnih troškova rada Agencije vršeno je u dosadašnjem periodu, delom iz donatorskih sredstava Evropske unije (CARDS 2002), na osnovu Sporazuma o donaciji za osnivanje i rad Agencije za energetsku efikasnost, zaključenog između Ministarstva rudarstva i energetike i Evropske agencije za rekonstrukciju, a delom iz sredstava budžeta Republike Srbije.

U okviru ovog razdela najveći iznos sredstava planira se za obuku i obrazovanje zaposlenih za primenu programa u oblasti energetske efikasnosti, kao i za demonstracione projekte energetske efikasnosti.

Troškovi putovanja odnose se na stalnu saradnju i razmenu iskustava, obuku stručnjaka, učešće na konferencijama i drugo, sa srodnim institucijama iz drugih zemalja i međunarodnim organizacijama i posebno učešće u aktivnostima institucija EU (DG TREN, Federane, Energie – Cites, EnR, Cogen Europe) i svetskim institucijama (Wade).

Opredeljena sredstva na uslugama po ugovoru odnose se na kompjuterske usluge, uglavnom za izradu dodatnih programa za preuzimanje i praćenje statističkih podataka iz oblasti energetske efikasnosti; troškova reprezentacije, budući da Agencija prima veliki broj stranih predstavnika, međunarodnih i domaćih institucija i stručnjaka, a česte su posete i konsultantskih grupa angažovanih na tekućim projektima.

RAZDEO 43 – ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

Zavod za intelektualnu svojinu, kao posebna organizacija, obavlja stručne poslove i poslovne državne uprave koji se odnose na: patent i mali patent, žig, dizajn, oznaku geografskog porekla, topografiju integrisanog kola, autorsko pravo i srodna prava; primenu međunarodnih ugovora iz oblasti zaštite intelektualne svojine i predstavljanje i zastupanje interesa Republike Srbije u specijalizovanim međunarodnim organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava; razvoj u oblasti zaštite intelektualne svojine; informaciono-obrazovne poslove u oblasti zaštite intelektualne svojine, kao i druge poslove određene zakonom.

Sredstva su planirana za stalne troškove, usluge po ugovoru i materijal.

RAZDEO 44 – KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE

Komesarijat za izbeglice u skladu sa Zakonom o izbeglicama („Službeni glasnik RS“, br. 18/92 i 45/02), Uredbom o zbrinjavanju izbelica („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, ….. i 34/95) i Uredbom o načinu zbrinjavanja prognanih lica („Službeni glasnik RS“, broj: 47/95) obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na zbrinjavanje izbeglica i njihovih osnovnih životnih potreba i obezbeđenje socijalne sigurnosti.

Korisnici na koje će se aktivnost Komesarijata odnositi u 2007. godini su izbegla lica smeštena u kolektivnim centrima na teritoriji Republike Srbije, kao i izbegla lica u drugim ustanovama u kojima usluge smeštaja i ishrane finasira Komesarijat.

U okviru sredstava za tekuće rashode Komesarijata, najveći deo se odnosi na stalne troškove (troškovi grejanja, komunalni troškovi i troškovi zakupa poslovnog prostora), kao i na usluge po ugovoru (usluge prevođenja, izrade softvera, informisanje javnosti, tendere i oglase).

Sredstva za ishranu i smeštaj izbeglih i prognanih lica namenjena su za 14.278 korisnika smeštenih u 172 kolektivna centra, kao i korisnike smeštene u ustanove socijalne zaštite, 150 učenika u učeničkim domovima i za korisnike smeštene u objekte koje je izgradio Komesarijat (1.750 stambenih jedinica).

Za zbrinjavanje izbeglica i stvaranje uslova za povratak u zemlju porekla, pravni osnov sadržan je članu 2. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS“, br. 18/92 i 45/2002) i članu 7. i 8. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 70/93, 105/93, 22/94 i 34/95.)

RAZDEO 45 – REPUBLIČKI ODBOR ZA REŠAVANjE

O SUKOBU INTERESA

Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa osnovan je Zakonom o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija („Službeni glasnik RS“, broj 43/049), za sprovođenje ovog zakona, kao samostalan i nezavisan organ.

Sredstva opredeljena za rad ovog organa odnose se i na nagrade, bonuse i ostale posebne izdatke (isplata naknada za 9 članova Republičkog odbora, koji imaju pravo na mesečnu naknadu u visini jedne mesečne zarade narodnog poslanika na stalnom radu u Narodne Skupštine), usluge po ugovoru (objavljivanje javnih opomena o izrečenim merama funkcionerima, koji su postavljeni na javnu funkciju) i materijal.

RAZDEO 46 – POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, broj 120/04), ustanovljen je Poverenik za informacije od javnog značaja, radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaj kojima raspolažu organi javne vlasti.

Poverenik je samostalan državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

Sredstva za rad Poverenika opredeljena su za stalne troškove, troškove putovanja, usluge po ugovoru i materijal.

RAZDEO 47 – DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU

Zakonom o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, broj 46/2006) osnovana je Direkcija za restituciju, kao posebna organizacija. Direkcija vodi postupak i odlučuje o zahtevima za vraćanje imovine, odnosno za isplatu novčane naknade ili obeštećenje, pruža stručnu pomoć podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja, vodi propisane evidencije, izveštava Vladu tromesečno o obavljenim poslovima iz svoje nadležnosti.

RAZDEO 48 – DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU

Direkcija za železnice, osnovana je Zakonom o železnici („Službeni glasnik RS“, broj 18/05) kao posebna organizacija koja u smislu Zakona o državnoj upravi obavlja normative, regulatorne, stručne i druge poslove u oblasti železničkog saobraćaja, predviđene Zakonom o železnici i drugim zakonima i propisima.

Sredstva u budžetu Republike opredeljuju se za tekuće rashode, za opremu za saobraćaj i za kancelarijski nameštaj.

RAZDEO 49 – REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO

REŠAVANjE RADNIH SPOROVA

Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova („Službeni glasnik RS“, broj 125/04), obrazovana je Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, kao posebna organizacija, koja obavlja stručne poslove koji se posebno odnose na mirno rešavanje kolektivnih i individualnih sporova, izbor miritelja i arbitara, stručno usavršavanje miritelja i arbitara i dr. Zvanično sa radom počela je 2005. godine. Sredstva za rad ove Agencije opredeljena su za usluge po ugovoru, troškove putovanja i materijal.

RAZDEO 50 – UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

REPUBLIČKIH ORGANA

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa vrši zajedničke poslove za potrebe Narodne skupštine, Predsednika Republike Srbije, Vlade, Ustavnog suda Republike Srbije, ministarstava, posebnih organizacija i pravosudnih organa Republike Srbije.

U strukturi ukupnih rashoda za tekuće izdatke Uprave, za redovno funkcionisanje, izdvajaju se sredstva na stalnim troškovima, tekućim popravkama i održavanju i sredstva na materijalu, i to za: nabavku kancelarijskog materijala za potrebe republičkih organa i organizacija, troškovi eksplotacije motornih vozila – nabavka rezervnih delova i servisnog održavanja, sredstva za utrošenu električnu energiju, premija kolektivnog osiguranja za zaposlene i premija osiguranja građevinskih objekata i opreme, troškovi tekućeg i investicionog održavanja poslovnog prostora, nabavka informatičke i komunikacione opreme za potrebe računskog centra Uprave, potrebe Vlade, republičkih organa i organizacija, telekomunikacione, birotehničke i druge specifične opreme za potrebe republičkih organa i organizacija, naknada Omladinskom uslužnom centru i drugo.

U okviru zajedničkih poslova Uprava obavlja i poslove upravljanja i održavanja poslovnog prostora (oko 230.000 m2) koji koriste republički organi i organizacije. Objekti koji su povereni Upravi na održavanje mogu se svrstati u dve grupe:

– objekti u vlasništvu Republike Srbije i objekti dati na korišćenje bez svojinskog prava (Nemanjina 9, 11, 22-26; Andrićev venac 1; Kralja Milana 16; Resavska 24, 42; Makedonska 4a; Gračanička 8; Omladinskih brigada 1; Svetogorska 8; Budimska 10; Trg Nikole Pašića 5, 11; Kneza Miloša 20; Dečanska 8; Ruže Jovanovića 27; Dr Ivana Ribara 91; Knez Mihajlova 36; Ustanička 29; Svetozara Markovića 42; Terazije 41; Nušićeva 4; Carice Milice 2; Birčaninova 6; Omladinskih brigada 1 – SIV III; Kneza Miloša 20; Vlajkovićeva 10, Vase Čarapića 20; Nemanjina 34; Kralja Milutina 10; Zahumska 10; Deligradska 16; Draže Pavlovića 15; Zeleni venac 18; Ruzveltova 61; Masarikova 5; Fabrisova 10; Kralja Milana 36; Vojvode Toze 31; KMC Dobanovci);

– rezidencijalni i reprezentativni objekti (Užička 16; Lackovićeva 10; Botićeva 8; Smederevo; Vrnjačka Banja; Vorovo i Oplenac).

U skladu sa Uredbom o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi saveta ministara („Službeni glasnik RS“, broj 48/06) Uprava za zajedničke poslove republičkih organa preuzela je, između ostalih i obavezu upravljanja i održavanja poslovnim zgradama i reprezentativnim objektima o kojima se starala Služba za zajedničke poslove saveta ministara, ukupne površine oko 110.000 m2.

Preuzeti su sledeći objekti: Bulevar Mihajla Pupina br. 2, Zmaj Jovina br. 21, Tolstojeva br. 2, Tolstojeva br. 2a, Mike Alasa br. 14, Trg Nikole Pašića br. 13, Stevana Brakusa br. 2, Užička br. 23, Užička br. 21, Užička br. 15, Užička br. 11, Vase Pelagića br. 33, Konavljanska br. 6, Princa Aleksandra Karađorđevića br. 75, Surčin M. Tita br. 16.

S obzirom da su poslovni objekti starosti preko 40 godina, a većina reprezentativnih objekata sa početka prošlog veka, to je zahtevni stepen aktivnosti u njima, u većini slučajeva, potpuna rekonstrukcija građevinsko-zanatskih celina, i složenih tehničkih sistema, opreme i instalacija čiji je eksploatacioni vek istekao, kako zbog dotrajalosti materijala, tako i zbog zastarelih, neefikasnih i neracionalnih tehničkih rešenja, koja ne obezbeđuju redovno korišćenje poslovnog prostora.

Palata Federacije koja sa svojih 66.000 m2 predstavlja samostalnu funkcionalnu celinu sa sopstvenom kotlarnicom na mazut, složenim termotehničkim sistemima sa zidanim komorama i neodgovarajućoj automatskom regulacijom ambijentalnih parametara, dve trafo stanice, dizel električnim postrojenjem i dvadeset jednim liftovskim postrojenjem zahtevaju permanentan nadzor i održavanje. Objekat Palate je pod nadzorom sistema za dojavu požara sa više od 1.500 senzora koji se u redovnom procesu održavanja moraju kontrolisati zbog provere funkcionalnosti i ugrađenog radio aktivnog elementa.

Reprezentativna grupa objekata, zbog viših ambijentalnih zahteva i sve učestalijih protokoralnih aktivnosti u njima, zahtevaju angažovanje sredstava na redovnom tekućem održavanju, kao i sredstava za planske investicione radove, kako bi se objekti mogli dovesti na nivo koji oddgovara aktivnostima koji se sprovode u njima.

U okviru ovog razdela planirana su sredstva za adaptaciju i rekonstrukciju zgrade u Nemanjinoj 9, Beograd za potrebe pravosudnih organa; građevinsko zanatske radove na adaptaciji Nemanjina 11 (prvi sprat); izgradnju trafo stanice Nemanjina 22-26; rekonstrukciju i adaptaciju krova, četvrtog i šestog sprata u Nemanjinoj 34; sanaciju fasade Andrićev venac 1; mašinsku instalaciju u zgradi na Trgu nikole Pašića 11; sanaciju ravnog krova, rekonstrukciju elektro i mašinskih instalacija u SIV-u 3 i rekonstrukciju i adaptaciju objekta u Botićevoj 8.

Osnovna sredstva planirana su za nabavku kancelarijske, mrežne opreme, računarske opreme i nabavku kompjuterskih softvera.

RAZDEO 51 – UPRAVNI OKRUZI

Zakonom o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 79/05) obrazovani su upravni okruzi, radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave.

U upravnom okrugu organi državne uprave mogu da vrše jedan ili više poslova državne uprave: da rešavaju u upravnim stvarima u prvom stepenu, odnosno o žalbi kad su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja, da vrše nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i da vrše inspekcijski nadzor. Upravne okruge obrazuje Vlada uredbom, kojom određuje i područja i sedišta upravnih okruga.

Planirana sredstva odnose se na stalne troškove (energetske usluge, usluge platnog prometa, komunikacija i osiguranja), nabavku materijala, troškove putovanja, zgrade, kao i za nabavku mašina i opreme.

Ostavite komentar