Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

OBRAZLOŽENJE

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru sadržan je u odredbama člana 97. tač. 8) i 17) Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti radnih odnosa i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju i u članu 60. Ustava Republike Srbije, prema kojem svako ima pravo na rad, u skladu sa zakonom i pravo na pravičnu naknadu za rad.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlog za izmene i dopune Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoruje potreba i neophodnost da se redefinišu rokovi u kojima će se doneti zakoni kojima se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama koje je osnovala autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, odnosno zakoni kojima se uređujeradnopravni status, plate i druga primanja zaposlenih u javnim službama, javnim agencijama i drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, kao i rokovi u okviru kojih će se uskladiti zakoni kojima se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u državnim organima, policijskih službenika, profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u organima u čijem su delokrugu bezbedonosni i obaveštajni poslovi.

Prema Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) predviđeno je da će se do 1. januara 2017. godine doneti zakoni kojima se uređuju radnopravni status, plate i druga primanja zaposlenih u javnim službama, državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave i javnim agencijama i drugim organima i organizacijama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Iz razloga nemogućnosti da se u predviđenom roku, odnosno do 1. januara 2017. godine, donese zakon kojim se uređuju, plate i druga primanja zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru predviđa rok 1. jul 2017. godine za donošenje ovog posebnog zakona, a predviđeno je i da će se do 1. januara 2018. godine sa odredbama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, pored zakona kojima se uređuju plate i druga primanja policijskih službenika, profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u organima u čijem su delokrugu bezbedonosni i obaveštajni poslovi, uskladiti i zakonikojima se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u državnim organima.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

U članu 1. vrši se izmena u članu 39. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru na način da se utvrđuju novi rok, odnosno 1. januar 2018. godine, za donošenje posebnih zakona kojim se uređuju radnopravni status, plate i druga primanja određenih kategorija zaposlenih u javnom sektoru, s tim da se Zakon o platama i drugim primanjima zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i drugim organima i organizacijama koje je osnovala autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave donese do 1. jula 2017. godine. U daljim odredbama člana 1. Predloga zakona, kojim se menja član 39. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru izvršena je nužna prenumeracija stavova.

Članom 2. vrši se izmena člana 40. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, tako da se pomera početak primene ovog zakona u skladu sa novim rokovima za donošenje posebnih zakona, s obzirom da primena sistemskog zakona nije moguća bez posebnih zakona.

U članu 3. utvrđeno je da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH

ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Donošenje ovog zakona neće imati efekte na povećanje troškova za plate zaposlenih u javnom sektoru koji su obuhvaćeni ovim zakonom u 2017. godini, dok će puna primena koeficijenata koji budu utvrđeni posebnim sektorskim zakonima na osnovu jedinstvenog vrednovanja zavisiti od raspoloživih sredstava u budžetu Republike Srbije, odnosno ka istima će se ići kroz postepeno prilagođavanje na način kako to bude utvrđeno posebnim zakonima.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog efikasnog sprovođenja osnovnih elemenata strukturnih reformi javnog sektora i uspostavljanja dugoročne održivosti javnih finansija i stvaranja preduslova za održiv rast, utvrđivanjem primerenog vremenskog okvira u kome će se doneti posebni sektorski zakoni o platama koji će biti usklađeni sa ovim sistemskim zakonom.

Ostavite komentar