Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 92. stav 1. i članu 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno da Republika Srbija, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave imaju budzete u kojima moraju biti prikazani svi prihodi i rashodi kojima se finansiraju njihove nadležnosti i da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

Članom 99. stav 1. tačka 11. Ustava Republike Srbije utvrđeno je da Narodna skupština usvaja budzet Republike Srbije, na predlog Vlade.

II. OSNOVNE MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE ZA IZRADU

BUDžETA REPUBLIKE ZA 2009. GODINU

Budzet Republike Srbije za 2009. godinu zasniva se na revidiranom makroekonomskom okviru pod uticajem globalne ekonomske krize, ostvarenim makroekonomskim i fiskalnim rezultatima u 2008. godini, kao i na ekonomskoj i finansijskoj politici, koje Vlada i NBS nameravaju da sprovode do kraja 2008. i u 2009. godini.

Revidirani makroekonomski okvir pod uticajem globalne ekonomske krize

Vlada Republike Srbije usvojila je 2. oktobra 2008. godine Revidirani Memorandum o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za period 2009 – 2011. godine u skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu. Međutim, globalne ekonomske prilike su značajno pogoršane u poslednjih mesec dana sa jakim posledicama po ekonomiju Srbije. Naime, sada se predviđa da će svetska ekonomija porasti skromnih 2,2% u 2009. godini u odnosu na mesec dana ranije projektovanih 3%. Očekuje se da pad ekonomske aktivnosti (BDP) u razvijenim ekonomijama (SAD, EU, Japan) i skromniji rast kod zemalja u razvoju, naročito kod zemalja regiona, tj. centralne i istočne Evrope. Imajući u vidu ovako brzo izmenjene globalne procene, neophodno je bilo usaglasiti ranije usvojene ekonomske projekcije i politike iz Memoranduma o budzetu sa novim okolnostima.

Tabela 1. Pregled revidiranih stopa rasta svetske ekonomije za 2009. godinu

Ostvarenje 2007 Procena 2008 Projekcija 2009 Svetska ekonomija 5.0 3.7 2.2 Razvijene zemlje 2.6 1.4 -0.3 – SAD 2.0 1.4 -0.7 – Evro zona 2.6 1.2 -0.5 – Japan 2.1 0.5 -0.2 Zemlje u razvoju 8.0 6.6 5.1 – Kina 11.9 9.7 8.5 – Rusija 8.1 6.8 3.5 – centralna i istočna Evropa 5.7 4.2 2.5 Srbija 7.1 6.0 3.5 Izvor: MMF, World Economic Outlook

Svetska ekonomska kriza se produbljuje, nakon finansijske krize – krize dugova i pada vrednosti akcija, kriza se proširila i na realni sektor preko pada poverenja, kako potrošača, tako i proizvođača i investitora. Oko 40 zemalja sveta se nalazi u recesiji, uglavnom vodećih svetskih privreda. Veličina recesije se meri onima iz perioda 1975. i 1982. godine, dok se oporavak očekuje tek krajem 2009. godine.

Svetska ekonomska kriza se prenela i na finansije i ekonomiju Srbije. Kao i u ostalim zemljama u regionu, cene akcija na berzi su doživele sunovrat, troškovi finansiranja su povećani, stanovništvo je povuklo deo štednje iz banaka, industrijska prizvodnja i izvoz se usporavaju, a dinar je depresirao.

Međutim, visoke devizne rezerve i likvidnost banaka i Narodne banke Srbije pomogli su da ne dođe do većih poremećaja u finansijskom sistemu. Posmatrano u kratkom roku, povoljno je za finansijsku stabilnost to što je zatečena visoka likvidnost bankarskog sektora i nizak nivo kratkoročnog duga.

Glavne komponente usporavanja privrednog rasta u Srbiji u uslovima globalne finansijske krize svetske privrede su:

smanjenje domaće tražnje kroz smanjenje javne i privatne potrošnje, zbog slabijeg rasta zarada i penzija i oskudicu kredita;

smanjenje izvoza zbog smanjenja uvozne tražnje u zemljama EU kao glavnih spoljnotrgovinskih partnera Srbije;

smanjenje priliva stranih investicija i međunarodnih kredita;

usporavanje rasta usluga finansijskog sektora zbog pogoršavanja likvidnosti i poskupljenja kredita.

Visoki deficit tekućih transakcija predstavlja osnovni kanal visokoj izloženosti Srbije daljim efektima svetske krize. Domaća tražnja se ne zadovoljava domaćom ponudom, tj. prizvodnjom. Kao posledica toga, deficit tekućih transakcija rastao je proteklih godina u uslovima veoma povoljnih globalnih finansijskih uslova (inostrani krediti i investicije). Deficit tekućih transakcija dostićiće u ovoj godini skoro 6,0 milijardi evra. Finansiranje iz inostranstva u novim okolnostima je ograničeno i skupo, dok se ne očekuje veliki priliv stranih direktnih investicija. Takođe, refinansiranje postojećih otplata kredita privrede i države biće ograničeno u 2009. godini. Zbog toga je neophodno da Vlada sklopi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom kojim bi se ojačale postojeće devizne rezerve, osigurala finansijska stabilnost i smanjio finansijski rizik.

Radi ublažavanja ekonomske krize, Vlada i NBS su već sada preuzele sledeće mere:

mere za podsticanje domaće štednje i trgovanja na berzi, kao što su podizanje garantovanog nivoa štednih depozita na 50.000 evra, ukidanje poreza na kamate na deviznu štednju, ukidanje poreza na kapitalnu dobit i na prenos apsolutnih prava;

ukinuta je obavezna rezerva banaka na nove kredite iz inostranstva, kako bi se povećala likvidnost;

ukinuti su, u saradnji sa bankama, troškovi prevremene otplate, osim u slučaju refinansiranja u drugoj banci; data je mogućnost produženja roka otplate do godinu dana za kredite koji su već realizovani, kao i konverzije dugova u druge valute;

u okviru fiskalne politike plan je da se smanji budzetski deficit na 1,5% BDP, preko smanjenja tekuće javne potrošnje uz očuvanje kapitalne potrošnje na postojećem nivou;

dogovoren je novi petnaestomesečni aranžman sa MMF u vrednosti od 520 miliona dolara koji bi trebao da bude odobren sredinom decembra 2008. godine od stane borda MMF. Vlada i NBS će do tog roka ispuniti dogovorene uslove za pozitivno odlučivanje.

Tabela 2. Izmene makroekonomskih projekcija za 2009. i 2010. godinu

  Revidirani Memorandum (oktobar 2008. god) Nova procena (novembar 2008. godine)   2009 2010 2009 2010 BDP, realni rast, % 6.5 6.5 3.5 4.5 BDP po tekućim tržišnim cenama, mlrd dinara 3,169.7 3,564.8 3,060.0 3,428.0 Inflacija, kraj perioda 6.0 5.0 8.0 6.5 Inflacija, prosek perioda 7.1 5.3 8.2 7.2 Izvoz robe, stopa rasta, u EUR 24.5 25.5 -4.8 12.9 Uvoz robe, stopa rasta, u EUR 17.9 17.0 -5.4 7.8 Deficit tekućeg računa, % BDP -17.8 -17.1 -16.3 -15.7

Izvor: MFIN

Ekonomska kretanja u proteklom periodu 2008. godine

Makroekonomska kretanja u periodu januar-septembar 2008. godine obeležavaju pozitivne tendencije vezane za rast privredne aktivnosti i izvoza, kao i za rast zarada u skladu sa rastom produktivnosti. Inflacija je nakon tri meseca smirivanja u oktobru ponovo zabeležila visok nivo od 1,2%. Na godišnjem nivou očekuje se stopa inflacije od 9,5% koliko je projektovana. U prvih devet meseci 2008. godine registrovano je pogoršanje salda spoljne trgovine i salda tekućih transakcija. Očekuje se na godišnjem nivou deficit tekućeg računa od 18,3% BDP.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni rast BDP u prvom polugodištu 2008. godine iznosio je 7,3%, u odnosu na isti period prethodne godine. Inflacija je kumulativno u periodu januar-oktobar 2008. godine iznosila 8,0% u odnosu na decembar 2007. godine. Za prvih devet meseci 2008. godine ostvaren je visok rast izvoza robe od 20,3%, ali i uvoza robe od 22,9%, uz rastući deficit spoljne trgovine koji je na kraju septembra iznosio 6,2 mlrd evra.

Kretanja makroekonomskih indikatora u proteklom periodu 2008. godine prikazuje naredna tabela:

Tabela 3. Ekonomski indikatori u proteklom periodu 2008. godine

Stopa rasta u %I-IX 2008I-IX 2007 Realni rast BDP, januar – jun 2008. godine 7,3 Inflacija, oktobar 2008/decembar 2007. godine 8,0 – bazna inflacija 9,0 Međugodišnja inflacija, oktobar 2008./oktobar 2007. godine 10,5 Industrijska proizvodnja, fizički obim 3,1 – Prerađivačka industrija 2,7 Realni promet u trgovini na malo 6,3 Turizam, noćenja 1,0 Vrednost građevinskih radova, stalne cene 6,2 Obim saobraćajnih usluga 5,1 Obim poštanskih aktivnosti i telekomunikacija 59,0 Prosečna neto zarada, ukupno, realni rast, januar – oktobar 4,7 Ukupan broj zaposlenih 0,0

mil. evraI-IX 2008 Izvoz robe 5.689,6 Uvoz robe 11.848,2 Spoljnotrgovinski deficit -6.158,7 Neto priliv stranih direktnih investicija 2 1.605,9 Prihodi od privatizacije, januar – oktobar 265,4 Devizne rezerve NBS, kraj oktobra 9.346,5 Devizna štednja stanovništva, kraj oktobra 4.889,8

Izvor: RZS, NBS

1 I – VI 2008/ I – VI 2007

2 Za preračunavanje iz dolara u evre korišćen je prosečan odnos dolara prema evru u periodu januar – septembar 2008. godine.

Na bazi ostvarenih makroekonomskih kretanja u proteklom periodu 2008. godine, a uzimajući u obzir kretanja u međunarodnom okruženju i pojavu svetske finansijske krize, za 2009. godinu procenjuje se realni rast BDP od 3,5% i rast cena na malo od 8,0%. U skladu sa ovim osnovnim makroekonomskim parametrima sačinjena je projekcija prihoda i rashoda budzeta Republike za 2009. godinu.

U narednoj tabeli data je projekcija osnovnih makroekonomskih indikatora za 2008. i 2009. godinu.

Tabela 4. Projekcija osnovnih makroekonomskih pokazatelja

2008 2009 Bruto domaći proizvod, mlrd dinara, tekuće cene 2.739,6 3.060,0 Realni rast BDP, u % 6,0 3,5 Rast izvoza robe i usluga, u %, EUR 18,9 -2,9 Rast uvoza robe i usluga, u %, EUR 20,0 -4,5 Deficit tekućeg računa, % BDP -18,3 -16,3 Realni rast investicija u osnovna sredstva, u % 8,4 -4,1 Inflacija, kraj godine, u % 9,5 8,0 Rast prosečnog broja zaposlenih, u % 0,0 -0,5 Realni rast prosečne neto zarade, u % 5,0 4,0 Rast produktivnosti rada, u % 6,0 4,0

Izvor: MFIN

Projekcija rasta BDP u 2009. godini od 3,5% zasnovana je na pretpostavci da će se globalna finansijska kriza odraziti na veće smanjenje domaće proizvodnje i potrošnje, uvoza i izvoza, kao i investicija.

Sektor nerazmenljivih dobara, uključujući finansijske usluge i trgovinu, koji je prethodnih godina bio glavni generator rasta BDP u 2009. godini oštro će usporiti rast i značajno će uticati na ostvarivanje projektovane stope rasta privrede od 3,5%. Smanjeni rast BDP direktno će doprineti smanjenju realnog rasta budzetskih prihoda i zaoštriće problem prilagođavanja budzetskih rashoda smanjenim budzetskim prihodima.

Pre izbijanja globalne ekonomske krize rast privrede Srbije bio je podržan rastom svetske privrede i značajnim prilivom stranog kapitala. U promenjenim globalnim finansijskim uslovima, privreda Srbije je izložena uticajima recesije svetske privrede i oštrim finansijskim ograničenjima. U novim uslovima, privreda Srbije biće suočena i sa smanjenom domaćom tražnjom koja je prethodnih godina davala snažan impuls privrednom rastu kroz rast javne potrošnje, pre svega rast plata zaposlenih u javnom sektoru i rast kapitalnih izdataka. U novonastalim okolnostima neophodno je smanjenje ukupne javne potrošnje, što će smanjiti pregrejanu domaću tražnju koja je prethodnih godina generisala inflaciju, rast uvoza i povećanje deficita tekućeg računa koji će na kraju 2008. godine premašiti 18% BDP. Za razliku od prethodnih godina kada je deficit tekućeg računa pokrivan donacijama i prilivom stranog kapitala, u 2009. godini zbog pogoršanja globalnih finansijskih uslova privreda Srbije može biti ranjiva na iznenadne prekide priliva stranih investicija i kredita.

Iznenadna promena globalnih finansijskih uslova uzrokovala je smanjenje tražnje i pad cena izvoznih proizvoda privrede Srbije, što zahteva veća realna i finansijska prilagođavanja. To će usloviti pad izvoza u 2009. godini, koga će pratiti i pad uvoza zbog smanjene domaće tražnje. Rezultat takvih kretanja biće smanjenje budzetskih prihoda po osnovu manjeg uvoza. Deficit tekućeg računa je projektovan na 16,3% BDP u 2009. godini kao posledica usporavanja domaće tražnje i pada svetske cene energenata koji čine najveću stavku na strani uvoza Srbije. Globalno usporavanje rasta i pad svetskih cena metala značajno će usporiti izvoz Srbije. Očekuje se oporavak domaćeg izvoza u 2010. godini i nastavak smanjenja velike eksterne neravnoteže i svođenje deficita tekućeg računa na održiv nivo u srednjem roku.

Inflacija, merena indeksom potrošačkih cena, postepeno će se smanjivati u narednom trogodišnjem periodu.

Projekcija inflacije u 2009. godini od 8% usklađena je sa ciljevima monetarne politike. Očekuje se relativno stabilan kurs dinara prema evru, stabilizacija cene sirove nafte na svetskom tržištu i smirivanje rasta cena hrane, kao i kontrola rasta cena u javnom sektoru. Planirana fiskalna politika kroz smanjivanje javne potrošnje i kontrolu mase plata i penzija značajno će doprineti smirivanju inflacije.

Ekonomske politike i reforme u 2009. godini

Za ostvarivanje projektovanih makroekonomskih indikatora za 2009. godinu neophodno je vođenje čvrste fiskalne i monetarne politike i ubrzavanje strukturnih reformi.

Ekonomska politika Vlade u 2009. godini usredsrediće se na održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti u uslovima svetske ekonomske krize.

Fiskalna politika u 2009. godini obezbediće smanjenje nivoa javne potrošnje radi održavanja makroekonomske stabilnosti u uslovima mogućih šokova izazvanih svetskom finansijskom krizom. Pozitivan efekat smanjene javne i privatne potrošnje, osim smanjenja inflacije, jeste smanjenje uvoza i spoljnotrgovinskog deficita i smanjenje pritiska na kurs dinara.

Budzet Republike za 2009. godinu doprineće učvršćivanju makroekonomske stabilnosti kroz smanjenje tekućih rashoda, kao i rastu privredne aktivnosti kroz povećanje kapitalnih ulaganja, pre svega u infrastrukturu.

Rezultat štednje u 2009. godini na svim nivoima javnog sektora (državna uprava, javne službe, javna preduzeća), uz ograničeni rast plata i penzija kao glavnih komponenti javne potrošnje, jeste smanjenje deficita konsolidovanog sektora države sa oko 2% BDP u 2008. godini na 1,5% BDP u 2009. godini.

Monetarna politika u 2009. godini usredsrediće se, u kombinaciji sa fiskalnom politikom, na postizanje stope ukupne inflacije od 8% na godišnjem nivou. Osnovni instrument za postizanje tog cilja biće referentna kamatna stopa. Radi finansijske stabilnosti u zemlji, NBS će pratiti likvidnost bankarskog sektora, podsticati razvoj dinarskog tržišta hartija od vrednosti i privatizaciju preostalih banaka i osiguravajućih društava sa vlasničkim udelima države, zavisno od uslova na tržištu.

Strukturne reforme u 2009. godini ubrzaće se sa ciljem da doprinesu oporavku privrede. U tom pogledu posebna pažnja posvetiće se strukturnim reformama koje jačaju kapacitet privrede Srbije da više proizvodi, izvozi i štedi.

III. OBRAZLOŽENjE OSNOVA ZA FINANSIRANjE IZDATAKA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE I OBRAZLOŽENjE SADRŽAJA POJEDINIH EKONOMSKIH KLASIFIKACIJA

1. Propisi kojima je utvrđen osnov za finansiranje izdataka

Pravni osnov za izradu Zakona o budzetu Repubike Srbije predstavlja veliki broj sistemskih zakona i podzakonskih akata (odluke, uredbe, pravilnici), od kojih su posebno značajni sledeći sistemski zakoni i podzakonski akti:

Zakon o budzetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr.zakon, 66/05, 101/05-dr.zakon, 62/06-dr. zakon, 63/06- ispr.dr. zakona, 85/06 i 86/06-ispr.);

Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 65/08);

Memorandum o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2008. godinu, sa projekcijama za 2009. i 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 92/08);

Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05);

Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 62/06);

Zakon o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08);

Odluka o izboru Vlade („Službeni glasnik RS“, broj 66/08);

Zakon o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 63/01, 42/02 i 27/04);

Zakon o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 63/01, 42/02 i 27/04);

Zakon o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91);

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina („Službeni glasnik RS”, broj 67/03);

Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela („Službeni glasnik RS”, broj 98/08);

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01);

Zakon o Zaštitniku građana („Službeni glasnik RS“, broj 79/05);

Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji („Službeni glasnik RS”, broj 101/05);

Zakon o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS“, broj 116/07);

Zakon o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 116/07);

Zakon o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 45/91,58/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 116/07);

Zakon o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 101/05);

Zakon o Bezbedonosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS“, broj 42/02);

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/0461/05, 85/05,62/06 i 61/07);

Carinski zakon („Službeni glasnik RS“, br. 73/03, 61/05, 85/05 i 62/06);

Zakon o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik RS“, br. 72/03, 75/03 i 97/08);

Zakon o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, broj 84/04);

Zakon o duvanu („Službeni glasnik RS“, broj 101/05);

Zakon o sprečavanju pranja novca („Službeni glasnik RS”, broj 107/05);

Zakon o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 62/06);

Zakon o slobodnim zonama („Službeni glasnik RS”, broj 62/05);

Zakon o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05);

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 85/05);

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, br. 71/03 i 84/04);

Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 39/02);

Zakon o zaštiti bilja („Službeni list SRJ“, br. 24/98, 26/98 – ispravka i „Službeni glasnik RS“, broj 101/05 – dr. zakon);

Zakon o semenu („Službeni glasnik RS“, broj 45/05);

Zakon o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RS“, broj 18/05);

Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina („Službeni glasnik SRS“, br. 14/84, 6/89, „Službeni glasnik RS“, br. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 – dr. zakon);

Zakon o genetički modifikovanim organizmima („Službeni list SRJ“, br. 21/01 i („Službeni glasnik RS“, broj 101/05 – dr. zakon);

Zakon o poljoprivrednoj službi („Službeni glasnik RS“, broj 61/91);

Zakon o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 i 101/05-dr. zakon);

Zakon o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91. 83/92, 53/93 – dr. zakon, 54/93, 60/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon);

Zakon o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 91/2005);

Zakon o lovstvu („Službeni glasnik RS“, broj 47/99);

Zakon o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 45/05);

Zakon o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 38/01, 18/03,45/05 i 123/07);

Zakon o javnim skijalištima („Službeni glasnik RS“, broj 46/06);

Zakon o kontroli predmeta od dragocenog metala („Službeni list SRJ“, broj 28/96);

Zakon o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 84/04);

Zakon o rudarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 44/05, 85/05, 101/05 i 34/06);

Zakon o železnici („Službeni glasnik RS“, broj 18/05);

Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 47/03 i 34/06);

Zakon o radu („Službeni glasnik RS“, broj 24/05);

Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS“, br. 36/91, 33/93, 53/93, 46/94, 48/94, 29/01.. i 115/05);

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br.16/02 i 115/02);

Porodični zakon („Službeni glasnik RS“, broj 18/05);

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, broj 101/05);

Zakon o Socijalno-ekonomskom savetu („Službeni glasnik RS“, broj 125/04);

Zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti („Sl.glasnik RS“, br.110/05 i 50/06);

Zakon o inovacionoj delatnosti („Sl.glasnik RS“, broj 110/05);

Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 135/04);

Zakon o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 52/96 i 101/05);

Zakon o sprečavanju dopinga u sportu („Službeni glasnik RS“, broj 101/05);

Zakon o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS“, broj 49/92);

Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“, broj 71/94);

Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS“, broj 6/02);

Zakon o sredstvima u svojini Repubike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97, 44/99 i 101/05);

Zakon o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti („Službeni glasnik RS“, broj 49/92);

Zakon o izbeglicama („Službeni glasnik RS“, br. 18/92 i 45/02);

Zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija („Službeni glasnik RS”, broj 43/049);

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, broj 120/04);

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova („Službeni glasnik RS“, broj 125/04);

Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava („Službeni glasnik RS“, broj 61/03);

Uredba o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS“, broj 15/06);

Zakon o trgovini („Službeni glasnik RS“, br. 85/05 i 101/05),

Zakon o robnim rezervama („Službeni glasnik RS“, broj 18/92);

Zakon o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05);

Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, broj 107/05);

Zakon o Crvenom krstu Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 107/05);

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 i 101/05);

Zakon o srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 50/92, 53/93, 67/93…i 64/03);

Zakon o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94);

Zakon o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05 i 97/08);

Zakon o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, broj 36/06).

2. Propisi kojima je utvrđen osnov za finansiranje izdataka iz sopstvenih prihoda

Sopstveni prihodi su prihodi koji zakonom nisu utvrđeni kao javni, a koje svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom, ostvare direktni i indirektni korisnici budzetskih sredstava, kao i deo javnih prihoda koji se u skladu sa zakonom iskazuju kao sopstveni (namenski) prihodi. Ovi prihodi, u skladu sa propisanim budzetskim klasifikacijama, iskazuju se kao izvor 04.

Ostvarivanje sopstvenih prihoda uređeno je sledećim propisima:

Zakon o sudskim taksama – („Službeni glasnik RS“, br. 28/94, 53/95…… i 61/05);

Zakon o Vojsci Srbije – („Službeni glasnik RS“, broj 116/07);

Zakon o policiji – („Službeni glasnik RS“, broj 101/05);

Carinski zakon – („Službeni glasnik RS“, br. 73/03, 61/05, 85/05 i 62/06 101/05);

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji – („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03……i 62/06);

Zakon o budzetskom sistemu – („Službeni glasnik RS“, br. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05……i 62/06);

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija – („Službeni glasnik RS“, broj 85/05);

Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja – („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 53/95, 52/96……i 101/05);

Zakon o zaštiti bilja – („Službeni glasnik RS“, broj 101/05);

Zakon o vodama – („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 53/93, 60/93, 48/94 … i 101/05);

Zakon o šumama – („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 … i 101/05);

Zakon o lovstvu – („Službeni glasnik RS“, broj 47/99);

Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala – („Službeni list SRJ“, broj 28/96); (kod Direkcije za mere i dragocene metale, osnOv za ostvarivanje sopstvenih prihoda je i Zakon o igrama na sreću i Zakon o fiskalnim kasama);

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju – („Službeni glasnik RS“, br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 i 62/06);

Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju – („Službeni glasnik RS“, broj 101/05);

Zakon o javnim putevima – („Službeni glasnik RS“, broj 101/05);

Odluka o određivanju robe za čiji su izvoz, uvoz odnosno tranzit propisani uslovi – („Službeni glasnik RS“, broj 126/07);

Uredba o obavljanju osnovnog, redovnog i vanrednog pregleda člamaca i plovećih postrojenja – („Službeni glasnik RS“, broj 18/96);

Uredba o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju – („Službeni glasnik RS“, broj 53/02);

Zakon o zaštiti životne sredine – („Službeni glasnik RS“, broj 135/04);

Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknada –(„Službeni glasnik RS“, broj 113/05);

Zakon o planiranju i izgradnji – („Službeni glasnik RS“, broj 47/03);

Zakon o statističkim istraživanjima – („Službeni glasnik RS“, br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, …101/05);

Zakon o Republičkom seizmolškom zavodu – („Službeni glasnik RS“, broj 71/94);

Uredba o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra u pružanju usluga Republičkog geodetskog zavoda – („Službeni glasnik RS“, broj 45/02);

Uredbom o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za javna plaćanja – („Službeni glasnik RS“, br. 3/03, 28/03 i 89/03);

Zakon o sanitarnom nadzoru – („Službeni glasnik RS“, broj 125/04);

Zakon o privrednim društvima – („Službeni glasnik RS“, broj 125/04);

Zakon o privatnim preduzetnicima – („Službeni glasnik RS“, broj 35/02);

Zakon o bezbednosti izdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, broj 101/05);

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova iz zaštite na radu – („Službeni glasnik RS“, broj 7/99);

Pravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu – („Službeni glasnik RS“, broj 53/01).

3. Obrazloženje sadržaja pojedinih ekonomskih klasifikacija

Obzirom da se u pripremi budzeta, prema Zakonu o budzetskom sistemu (član 4), koriste jedinstvene budzetske klasifikacije propisane Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem (Kontni plan je usaglašen sa međunarodnom metodologijom GFS – statistika državnih finansija – „Službeni glasnik RS“, br. 20/07, 37/07, 50/07-ispr, 63/07, 25/08 i 50/08) i da se budzet, zbog mogućih odstupanja u osnovnim parametrima koji se koriste prilikom planiranja, priprema na trećem nivou ekonomskih klasifikacija, u cilju razumevanja sadržaja tih klasifikacija, bliže se obrazlažu pojedine ekonomske klasifikacije, i to:

3.1. Rashodi za zaposlene

411 i 412 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

Socijalni doprinos na teret poslodavca

Na ekonomskoj klasifikaciji 411 planirane su plate, dodaci i naknade stalno zaposlenih, plate pripravnika, privremeno zaposlenih, plate po osnovu sudskih presuda i dr.

Na ekonomskoj klasifikaciji 412 planirani su socijalni doprinosi na teret poslodavca (doprinos za PIO, doprinos za zdravstveno osiguranje i nezaposlenost).

413 – Naknade u naturi

Naknade u naturi – prevoz zaposlenih na posao i sa posla – markica, parkiranje i dr.

414 – Socijalna davanja zaposlenima

Socijalna davanja zaposlenima sadrže konta za isplate naknada koje idu na teret fondova (porodiljsko bolovanje, bolovanja preko 30 dana, invalidnost rada drugog stepena), otpremnine prilikom odlaska u penziju i pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice, pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i dr.).

415 – Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova za zaposlene na ekonomskoj klasifikaciji 415 (naknade troškova za odvojen život od porodice, naknade troškova za prevoz na posao i sa posla u gotovini, naknade troškova za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica i dr.).

416 – Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

Nagrade zaposlenima – jubilarne nagrade (zavisno od broja godina provedenih na radu), nagrade za posebne rezultate rada, božićne i novogodišnje nagrade, naknade članovima komisija.

417 – Poslanički dodatak

Poslanički dodatak na ekonomskoj klasifikaciji 417 isplaćuje se u skladu sa Zakonom o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 7/91, 22/91,….. 34/01 – dr. zak.)

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji iskazuje se i institucionalni dodatak koji ostvaruju revizori prema Zakonu o državnoj revizorskoj instituciji („Sl. glasnik RS“, broj 101/05).

3.2. Korišćenje usluga i roba

421 – Stalni troškovi

Obuhvataju sledeće troškove:

– troškove platnog prometa i bankarskih usluga;

– troškove usluga komunikacija (fiksnih i mobilnih telefona, telefaksa, interneta, usluge pošte i dostave i slično);

– troškove osiguranja (imovine, kao šo su: zgrade, vozila i ostala dugoročna imovina i osiguranje zaposlenih);

– troškove zakupa imovine i poslovnog prostora;

– troškove energetskih usluga (usluge za električnu energiju i usluge grejanja);

– troškove komunalnih usluga (usluge vodovoda i kanalizacije, usluge redovnog održavanja, kao što su: zaštita imovine, čišćenje, odvoz otpada i ostale komunalne usluge, kao što je naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i slično).

422 – Troškovi putovanja

Sredstva u okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije obezbeđuju se za finansiranje troškova službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, troškove prevoza, smeštaja i dnevnica (ishrane) na službenom putu, troškove prevoza u javnom saobraćaju po službenom poslu, transportne troškove službe i sl; u Vojsci za troškove nagradnog odsustva, naknade za prevoz kod korišćenja odsustva zbog privatnih poslova, odsustva za oporavak, odsustva radi obilaska porodice po osnovu odvojenog života zbog premeštaja u drugo mesto službovanja i sl, angažovanje vozila pravnih i fizičkih lica van Vojske. Takođe, obezbeđuju se sredstva za troškove putovanja učenika koji učestvuju na republičkim i međunarodnim takmičenjima i ostali troškovi transporta. U okviru ove ekonomske klasifikacije planirani su izdaci za održavanje sednica Narodne skupštine, izdaci za sastanke poslaničkih grupa i rad skupštinskih odbora, kao i za isplatu poslaničkih naknada u skladu sa Odlukom Administrativnog odbora Narodne skupštine 28 broj 120-679/06 od 27. marta 2006. godine.

423 – Usluge po ugovoru

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji opredeljuju se sredstava za:

– administrativne usluge (usluge prevođenja, sekretarske usluge, računovodstvene usluge i ostale administrativne usluge);

– usluge održavanja računara i izrade odgovarajućih softvera;

– usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih;

– usluge informisanja (štampanje biltena, časopisa ili publikacija, usluge informisanja javnosti i odnosa sa javnošću – usluge reklamiranja, angažovanje produkcijskih kuća za medijske usluge radija i televizije);

– usluge revizije, advokatske usluge, pravne usluge i ostale stručne usluge;

– kotizacije za seminare i stručna savetovanja, izdaci za stručne ispite, objavljivanje tendera i informativnih oglasa;

– domaćinstvo i ugostiteljstvo (pranje, čišćenje, ugostiteljske usluge i reprezentacija);

– angažovanje lica po ugovoru o delu (pravno zastupanje pred domaćim i međunarodnim sudovima, veštačenja i sl), sistematski pregled zaposlenih;

– finansiranje komisija (npr. Nacionalne komisije za računovodstvo koju je obrazovala Vlada Odlukom o obrazovanju komisije za računovodstvo („Službeni glasnik RS ”, br. 65/06, 91/06 i 99/06), u skladu sa članom 60. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 46/06).

Takođe, na istoj ekonomskoj klasifikaciji obezbeđuju se i sredstva za posebne savetnike ministara (ukupno 59) u skladu sa Odlukom o broju posebnih savetnika ministara i merilima za naknadu za njihov rad („Službeni glasnik RS“, br. 68/08 i 96/08), i to:

– ministar spoljnih poslova, ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova, ministar finansija, ministar pravde, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ministar trgovine i usluga, ministar prosvete, ministar zdravlja, ministar rada i socijalne politike i ministar životne sredine i prostornog planiranja – po tri posebna savetnika;

– ministar rudarstva i energetike, ministar za infrastrukturu, ministar za nauku i tehnološki razvoj, ministar omladine i sporta, ministar za telekomunikacije i informaciono društvo, ministar kulture, ministar za Nacionalni investicioni plan i ministar za Kosovo i Metohiju – po dva posebna savetnika;

– ministar vera, ministar za dijasporu, ministar za ljudska i manjinska prava i ministar koji vodi službu Vlade – po jednog posebnog savetnika.

424 – Specijalizovane usluge

Usluge za potrebe realizacije značajnih projekata iz raznih oblasti, koje nisu standardno klasifikovane u kontnom planu, a pojedinačno se različito (nestandardno) iskazuju kod budzetskih korisnika.

U specijalizovane usluge se klasifikuju, i to:

– poljoprivredne usluge (usluge zaštite životinja i bilja);

– usluge obrazovanja, kulture i sporta;

– medicinske usluge (zdravstvena zaštita po ugovoru, zdravstvena zaštita po konvenciji, usluge javnog zdravstva – inspekcija i analiza, laboratorijske usluge i ostale medicinske usluge);

– usluge održavanja autoputeva, nacionalnih parkova i prirodnih površina;

– usluge očuvanja životne sredine, usluge nauke i geodetske usluge, kao i ostale specijalizovane usluge.

Preko ove ekonomske klasifikacije realizuju se projekti Ministarstva nauke u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06).

425 – Tekuće popravke i održavanja

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji obezbeđuju se sredstva za popravke i održavanje zgrada i opreme, pre svega nameštaja, popravke električne i elektronske opreme, administrativne opreme, voznog parka, ostale opreme, kao i popravke i održavanje poslovnog prostora (zidarski, stolarski, molerski, vodoinstalaterski, eletričarski i sl. radovi); održavanje opreme za poljoprivredu, opreme za očuvanje životne sredine i nauku, medicinske i laboratorijske opreme, opreme za obrazovanje, sport i kulturu, vojsku, javnu bezbednost.

426 – Materijal

Pod rashodima materijala podrazumevaju se:

– administrativni materijal (kancelarijski materijal, zaštitna ili radna odeća i uniforme, biodekoracija);

Sredstva iskazana na ovoj ekonomskoj klasifikaciji, ne mogu se odnositi na sredstva potrebna za rashode za radnu odeću (odeća i cipele) i službenu odeću, osim u slučajevima da je radna odeća propisana. Pravo na planiranje sredstava za rashode za radnu uniformu (odeća i cipele), službenu odeću, uniforme i zaštitna odela, u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe („Sl. glasnik RS“, broj 23/98) imaju oni državni organi i organizacije koji imaju zaposlene na radnim mestima sa posebnim uslovima rada, i to: poslove inspekcijskog i drugog nadzora; poslove vozača; poslove hidroloških i geodetskih merenja na terenu, avio snimanja, rukovanja fotogrametrijskim instrumentima i laboratorije; poslove vezane za rad na protivgradnim poligonima, radarima i izolovanim meteorološkim stanicama; laboratorijske i druge slične poslove koji se obavljaju hemikalijama opasnim po zdravlje; poslove koji su izloženi stalnoj buci visokog intenziteta koja potiče od uređaja koji se koriste u radu; poslove sudskog i administrativnog izvršenja; poslove arhivskog manipulanta i arhivskog deopa; poslove dostavljača, kurira i spremačica; poslove programera, operatera i organizatora rada na računarima; poslove fizičkog obezbeđenja, protivpožarne zaštite, stražara, čuvara i portira; poslove daktilografa, ložača, perača vozila, telefoniste i zaposlenih u bifeu – restoranu; poslove zaposlenih u štampariji.

– materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (glasila o propisima, stručna literatura i sl.);

– materijal za saobraćaj (izdaci za gorivo, benzin, dizel gorivo, mazivo i ostali materijal za prevozna sredstva);

– materijal za domaćinstvo (proizvodi za čišćenje, higijenski proizvodi);

– materijal za ugostiteljstvo (materijal za pripremanje hrane i piće);

– materijal za poljoprivredu (hrana za životinje, prirodna i veštačka đubriva, seme, biljke i ostali materijal za poljoprivredu;

– materijal za očuvanje životne sredine (za meteorološka merenja, za istraživanje i razvoj, testiranje vazduha, testiranje vode, tla i ostali materijali za očuvanje životne sredine i nauku);

– materijali za posebne namene (zastave, plombe za pečatiranje, rezervni delovi, alat i sitan inventar).

3.3. Subvencije

451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji iskazuju se tekuće i kapitalne subvencije, i to:

– javnom gradskom saobraćaju, javnom železničkom saobraćaju;

– za vodoprivredu, poljoprivredu;

– ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

3.4. Ostali rashodi

481 – Dotacije nevladinim organizacijama

Dotacije nevladinim organizacijama, i to:

– organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima, dotacije u naturi, Crvenom krstu Srbije;

– sportskim i omladinskim organizacijama (sportskim savezima);

– etničkim zajednicama i manjinama;

– verskim zajednicama;

– ostalim udruženjima građana i političkim strankama.

U skladu sa međunarodnom metodologijom GFS – statistika državnih finansija, na ovoj ekonomskoj klasifikaciji iskazuju se i rashodi za nacionalne savete nacionalnih manjina.

484 – Naknade štete za povrede ili štetu nanetu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za izmirivanje obaveza po osnovu procene štete (postupak za utvrđivanje procene štete nastale usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka sprovode opštinske komisije) čiju ukupnu vrednost prethodno verifikuje Vladina komisija za izmirivanje štete nanete usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.

3.5. Izdaci za nefinansijsku imovinu

511, 512, 513 i 515 – Zgrade i građevinski objekti

Mašine i oprema

Ostala osnovna sredstva

511 – sredstva u okviru ove aproprijacije obezbeđuju se za: kupovinu zgrada i objekata, izgradnju zgrada i objekata, kapitalno održavanje zgrada i objekata i projektno planiranje (procena izvodljivosti, izrada idejnih projekata i projektne dokumentacije);

512 – saobraćajna oprema (najčešće za automobile, kombije, terenska vozila, kamione, traktore, čamce, brodove helikoptere, avione i sl.); administrativna oprema (nameštaj i ugradna oprema, računarska oprema, mreže za računarsko povezivanje, telefoske centrale sa pripadajućim instalacijama i aparatima, telefoni, mobilni telefoni, elektronska oprema, oprema za domaćinstvo – uređaji za restorane i kafe bifee, oprema za obrazovanje i kulturu, mediciska oprema i oprema za vojsku i javnu bezbednost; knjige u biblioteci, umetnička dela, prirodne retkosti i sl;

513 – 515 – ostala osnovna sredstva (kompjuterski softveri, umetnička dela, prirodne retkosti, kultivisana imovina – stoka, višegodišnji zasadi, izdaci za patente i tehnologiju, tehničku dokumentaciju, licence, koncesije, zaštitni znak, industrijska zaštitna prava, zanatska i slična prava, ostala zaštićena prava i intelektualna svojina, prava korišćenja imovine u tuđem vlasništvu, priključak na telefonske linije i ostala nematerijalna prava).

3.6. Nabavka finansijske imovine

621 – Nabavka domaće finansijske imovine

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji iskazuje se nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, krediti ostalim nivoima vlasti, krediti finansijskim institucijama, krediti fizičkim licima i domaćinstvima, krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima, nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala (učešće kapitala u domaćim nefinansijskim javnim preduzećima i institucijama, učešće kapitala u domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima i učešće kapitala u domaćim poslovnim bankama).

IV. OBRAZLOŽENjE PREDLOGA BUDžETA ZA 2009. GODINU

Ukupna primanja i izdaci budzeta Republike Srbije za 2009. godinu iskazani su u tabelama 5. i 6.

Tabela 5. Primanja i izdaci budzeta Republike Srbije u dinarima

  2008. godina 2009. godina Povećanje / Smanjenje I. Primanja budzeta 650.174.345.330 698.756.200.000 48.581.854.670 II. Izdaci budzeta i nabavka finansijske imovine 695.959.075.793 748.752.903.100 52.793.827.307 III. Rezultat (I – II) -45.784.730.463 -49.996.703.100 4.211.972.637

Tabela 6. Finansiranje budzeta Republike Srbije u dinarima

  2008. godina 2009. godina Povećanje / Smanjenje Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 92.118.795.463 92.761.176.100 642.380.637 Otplata glavnice duga 46.334.065.000 42.764.473.000 -3.569.592.000 Neto finansiranje 45.784.730.463 49.996.703.100 4.211.972.637

Deficit za 2009. godinu planira se u iznosu od 49.996,7 mil. dinara. Potrebna sredstva za finansiranje budzetskog deficita i izdataka po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine iznose 92.761,2 dinara i obezbediće se iz privatizacionih primanja, kredita, donacija, finansijske imovine budzeta i kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti.

Deficit za 2009. godinu ostvariće se pri nižem učešću rashoda budzeta Republike Srbije u BDP u odnosu na 2008. godinu, usled čega su makroekonomske implikacije ovog deficita povoljnije.

Obrazloženje primanja budzeta

Primanja budzeta utvrđena su u sledećim iznosima:

Tabela 7. Primanja budzeta Republike Srbije

  Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNA PRIMANjA   698.756.200.000 1. Poreski prihodi 71 640.156.200.100 1.1. Porez na dohodak građana 7111 81.321.200.000 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 44.306.900.000 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 338.828.100.000 – Porez na dodatu vrednost u zemlji 98.788.400.000 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza 236.039.700.000 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina 4.000.000.000 1.4. Akcize 717 116.800.000.000 – Akcize na derivate nafte 61.000.000.000 – Akcize na duvanske prerađevine 45.500.000.000 – Ostale akcize 10.300.000.000 1.5. Carine 715 50.800.000.000 1.6. Ostali poreski prihodi 8.100.000.000 2. Neporeski prihodi 58.600.000.000 – Takse 742 15.930.000.000 – Novčane kazne 743 8.700.000.000 – Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 4.270.000.000 – Prihodi od imovine 741 17.300.000.000 od toga Dividende budzeta Republike 741221 12.900.000.000 – Ostali neporeski prihodi 77,78,744,745,8 12.400.000.000

Primanja budzeta Republike Srbije za 2009. godinu planirana su u iznosu od 698.756,2 mil. dinara, od čega poreski prihodi iznose 640.156,2 mil. dinara ili 91,6%, dok neporeski prihodi i primanja iznose 58.600 mil. dinara ili 8,4% ukupnih prihoda budzeta Republike Srbije.

Planirana primanja budzeta Republike Srbije u 2009. godini, u odnosu na procenjene prihode u 2008. godini, nominalno su veća za 10%. Plan primanja budzeta sačinjen je na bazi:

– ostvarenih primanja budzeta Republike Srbije u periodu januar – novembar 2008. godine i procene ostvarenja za decembar 2008. godine;

– projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja u 2009. godini: BDP, inflacije, kretanja spoljnotrgovinske razmene, zaposlenosti i visine zarada;

– planiranih izmena poreske politike posebno u pogledu visine akciza, kao i procenjenih efekata na prihode budzeta po osnovu primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU (SSP).

Tabela 8. Nivo i struktura primanja budzeta Republike Srbije u mil. dinara

  Budzet 2008 Procena 2008 Struktura Budzetplan 2009 Struktura Indeks nom. rasta/pada 2009/2008 I PRIMANjA BUDžETA 650.174,3 635.439,6 100,0 698.756,2 100,0 110,0 1.Poreski prihodi 606.464,9 598.730,2 94,2 640.156,2 91,6 106,9 Porez na dohodak građana 76.046,6 76.046,6 12,0 81.321,2 11,6 106,9 Porez na dobit preduzeća 36.087,1 36.087,1 5,7 44.306,9 6,3 122,8 Porez na dodatu vrednost 315.642,2 308.127,5 48,5 338.828,1 48,5 110,0 Akcize 102.314,9 102.314,9 16,1 116.800,0 16,7 114,2 Carine 70.447,7 70.227,7 11,1 50.800,0 7,3 72,3 Ostali poreski prihodi 5.926,4 5.926,4 0,9 8.100,0 1,2 136,7 2. Neporeski prihodi 43.709,4 36.709,4 5,8 58.600,0 8,4 159,6

Korekcija u proceni prihoda budzeta za 2008. godinu u odnosu na prihode predviđene rebalansom rezultat je ostvarenja prihoda u periodu januar – novembar 2008. godine. Najveća korekcija u proceni izvršena je na strani prihoda od poreza na dodatu vrednost, a razlozi za to su sledeći:

– usporavanje privredne aktivnosti izazvano prelivanjem efekata svetske finansijske krize i kao jednom od posledica, padom kreditne aktivnosti;

– kretanja u spoljnotrgovinskom sektoru.

Napred navedeni faktori, projektovani makroekonomski pokazatelji, kao i dosadašnja kretanja u naplati pojedinih oblika poreskih prihoda, uticali su na projekciju visine prihoda u 2009. godini.

Naplata PDV, kao najznačajnijeg poreskog prihoda budzeta Republike se proteklih godina stabilizovala, kako posmatrajući odnos prihoda od PDV i BDP, tako i učešće ovog poreskog oblika u ukupnim budzetskim prihodima. Za 2009. godinu prihod po osnovu PDV predviđen je u visini od 338,8 mlrd dinara. To čini rast od 10% u odnosu na očekivani prihod u 2008. godini. Ovakvo kretanje rezultat je, sa jedne strane kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja i njihovog uticaja na kretanje ovog poreskog oblika i sa druge strane očekivanog gubitka prihoda (PDV iz uvoza) po osnovu primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Posledica ovakvih kretanja biće zadržavanje učešća ovog poreskog oblika u ukupnim budzetskim prihodima na 48,5%.

Sledeći po učešću u ukupnim prihodima budzeta su prihodi od akciza. Oni su projektovani u iznosu od 116,8 mlrd dinara, što predstavlja povećanje od 14,2% u odnosu na očekivani prihod od akciza u 2008. godini. Učešće akciza u ukupnim prihodima se povećava sa 16,1% na 16,7%. Projekcija prihoda od akciza za 2009. godinu prevashodno je sačinjena na bazi projektovane potrošnje akciznih proizvoda i planirane akcizne politike u narednom periodu.

Struktura potrošnje naftnih derivata se u zadnjih nekoliko godina menja, pa je u skladu sa tim i projektovana potrošnja pojedinačnih derivata. Očekuje se dalji, nešto umereniji, pad potrošnje motornog benzina, rast potrošnje dizela i rast potrošnje tečnog naftnog gasa, ali po manjoj stopi nego što je to bio slučaj prethodnih godina. U obzir su uzete i planirane promene akcizne politike u ovoj oblasti, a odnose se na povećanje akciza na derivate nafte i tečni naftni gas. Takođe, u 2009. godini predviđeno je da se učešće JP „Putevi Srbije“ u raspodeli prihoda od akciza na naftne derivate poveća sa sadašnjih 15% na 20%.

Prihodi od akciza na duvanske prerađevine planirani su skladu sa promenama obima i strukture potrošnje, kao i planiranim izmenama visine akciza, odnosno akcionog plana. Prihodi od ostalih akciza projektovani su imajući u vidu strukturu i obim potrošnje, ali i planirana povećanja akciza na pivo i kafu, koje čine oko 90% ostalih akciza.

Projekcija prihoda od carina je u direktnoj vezi sa obimom i strukturom uvoza. S obzirom da se očekuje primena SSP od 01. januara 2009. godine, kojim je predviđeno smanjenje carina na uvoz industrijskih i poljoprivrednih proizvoda (različit procenat smanjenja u zavisnosti od kategorije proizvoda), ukupni prihodi od carina planirani su u iznosu od 50,8 mlrd. dinara, što predstavlja pad od 27,7% u odnosu na projektovane prihode u 2008. godini. Učešće carina kao poreskog oblika u ukupnim budzetskim prihodima usled toga opada sa 11,1% na 7,3%.

Planirani prihodi od poreza na dohodak građana iznose 81,3 mlrd. dinara, odnosno 11,6% ukupnih prihoda budzeta. Nominalno, planirani prihodi od ovog poreskog oblika su veći za 6,9% u odnosu na plan za 2008. godinu. Prihodi po osnovu poreza na dohodak su projektovani u skladu sa očekivanim rastom zarada i drugih oporezovanih dohodaka. Pri projekciji uzeto je u obzir i ukidanje poreza na prihode od kamata u 2009. godini.

Prihod od poreza na dobit planiran je u iznosu od 44,3 mlrd. dinara, što je za oko 23% više u odnosu na procenjeni iznos ovog oblika prihoda u 2008. godini. U 2009. godini porez na dobit činiće 6,3% ukupnih prihoda, čime se nastavlja tendencija povećanja učešća i značaja ovog poreskog oblika. U periodu januar – novembar 2008. godine ostvareno je 32,0 mlrd. Dinara, što predstavlja povećanje od 30% u odnosu na isti period 2007. godine. Sledeće godine se očekuje i dalje visok, ali nešto umereniji rast prihoda od poreza na dobit, kao nastavak pozitivnog trenda i posledica restrukturiranja privrede i procesa privatizacije.

Ostali poreski prihodi čine 1,2% ukupnih budzetskih prihoda u 2009. godini, a projektovani su na nivou od 8,1 mlrd dinara, što je za 36,7% više u odnosu na 2008. godinu. Ovoliki rast prihoda posledica je planiranih izmena u Zakonu, koji reguliše upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Planirani neporeski prihodi u 2009. godini iznose 58,6 mlrd dinara, što čini 8,4% ukupnih prihoda budzeta Republike Srbije. U odnosu na plan za 2008. godinu, projektovani neporeski prihodi nominalno su veći za 59,6%. U strukturi neporeskih prihoda dominantno učešće imaju republičke administrativne takse, republičke sudske takse, konzularne takse, prihodi po osnovu novčanih kazni po raznim osnovama i prihodi od imovine i prodaje dobara i usluga. Prilikom projekcije neporeskih prihoda korišćeni su podaci o kretanju pojedinih vrsta ove kategorije prihoda u prethodnom periodu, kao i očekivano povećanje taksi i novčanih kazni. Takođe, značajan deo prihoda u 2009. godini činiće dividende, koje će javna preduzeća uplatiti u budzet Republike, u iznosu od 12,9 mlrd. dinara.

[pic]

[pic]

Obrazloženje izdataka budzeta

Izdaci budzeta Republike Srbije za 2009. godinu (ekonomska klasifikacija 4 i 5) dati su u sledećoj tabeli:

Tabela 9. Izdaci budzeta Republike Srbije utvrđeni su u sledećim iznosima:

OPIS Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNI IZDACI 727.200.069.100 1.Tekući rashodi 4 687.065.773.300 1.1. Rashodi za zaposlene 41 188.364.337.000 – Plate zaposlenih 411 151.453.131.000 – Doprinosi na teret poslodavca 412 29.613.086.000 – Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 7.298.120.000 1.2. Rashodi za kupovinu roba i usluga 42 46.365.991.300 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 24.015.456.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 1.159.794.000 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 17.657.076.000 – Otplata kamata po osnovu aktiviranih Garancija 443 4.797.061.000 – Prateći troškovi zaduživanja 444 401.525.000 1.4. Subvencije 45 40.904.482.000 – Subvencije u privredi 3.050.000.000 – Subvencije u poljoprivredi 18.240.000.000 – Subvencije za železnicu 10.000.000.000 – Subvencije u oblasti turizma 1.980.000.000 – Subvencije za kulturu 442.982.000 – Ostale subvencije 7.191.500.000 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 514.623.000 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 73.575.062.000 – Transferi opštinama i gradovima 40.681.000.000 – Transferi za zaposlene u obrazovanju i programe u oblasti kulture na teritoriji APV 24.592.740.000 – Ostali transferi 8.301.322.000 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 233.711.530.000 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje 189.300.000.000 – Nacionalna služba za zapošljavanje 16.500.000.000 – Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 22.906.657.000 – Republički zavod za zdravstveno osiguranje 3.640.000.000 – Ostali transferi 1.364.873.000 – Ostale dotacije i transferi 465 3.000.000 1.8. Socijalna zaštita iz budzeta 47 72.226.192.000 – Tranzicioni fond 7.210.000.000 – Dečja zaštita 27.600.000.000 – Boračko – invalidska zaštita 16.200.000.000 – Socijalna zaštita 12.500.000.000 – Učenički standard 1.767.943.000 – Studentski standard 3.050.770.000 – Fond za mlade talente 500.000.000 – Sportske stipendije 700.000.000 – Izbegla i raseljena lica 950.000.000 – Ostala socijalna zaštita iz budzeta 1.747.479.000 1.9. Ostali tekući rashodi 48 i 49 7.385.100.000 – Sredstva rezervi 499 1.525.000.000 – Ostali tekući rashodi 5.860.100.000 2. Kapitalni izdaci 5 40.134.295.800 – Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 19.634.295.800 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 20.500.000.000

Uporedni pregled izdataka budzeta Republike Srbije (ekonomska klasifikacija 4, 5 i 6) za 2008. i 2009. godinu dat je u sledećoj tabeli.

Tabela 10. Uporedni pregled izdataka budzeta Republike Srbije za 2008. godinu i 2009. godinu

u dinarima Konto Opis Budzet 2008. Budzet 2009. Indeks 2009/08 1 2 3 4 5(4/3) 411 Plate i dodaci zaposlenih 139.381.417.331 151.453.131.000 108,7 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 27.243.733.512 29.613.086.000 108,7 413 Naknade u naturi 446.647.000 465.100.000 104,1 414 Socijalna davanja zaposlenima 2.685.805.029 1.322.766.000 49,3 415 Naknade za zaposlene 4.321.642.262 4.758.837.000 110,1 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 3.281.482.198 519.417.000 15,8 417 Sudijski i poslanički dodatak 210.212.953 232.000.000 110,4 421 Stalni troškovi 9.998.303.460 9.882.014.400 98,8 422 Troškovi putovanja 4.057.199.446 3.758.095.800 92,6 423 Usluge po ugovoru 5.506.782.228 5.173.687.800 94,0 424 Specijalizovane usluge 12.505.531.715 14.091.229.000 112,7 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 3.880.479.937 3.706.883.100 95,5 426 Materijal 9.995.023.190 9.754.081.200 97,6 431 Amortizacija nekretnina i opreme 0 0 0,0 434 Upotreba prirodne imovine 0 0 0,0 441 Otplate kamata na domaći javni dug 1.292.338.000 1.159.794.000 89,7 442 Otplata stranih kamata 12.324.811.000 17.657.076.000 143,3 443 Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 2.469.071.000 4.797.061.000 194,3 444 Prateći troškovi zaduživanja 351.000.000 401.525.000 114,4 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 48.409.384.610 39.144.482.000 80,9 454 Subvencije privatnim preduzećima 60.000.000 1.760.000.000 2.933,3 462 Donacije međunarodnim organizacijama 440.319.000 514.623.000 116,9 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 68.407.577.999 73.575.062.000 107,6 464 Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 178.681.549.796 233.711.530.000 130,8 465 Ostale dotacije i transferi 0 3.000.000 0,0 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 68.119.321.000 72.226.192.000 106,0 481 Dotacije nevladinim organizacijama 4.565.460.736 3.853.222.000 84,4 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 518.496.724 265.830.000 51,3 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela 2.152.746.000 855.505.000 39,7 484 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 20.001.000 300.000.000 1.499,9 485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 1.686.904.000 585.543.000 34,7 489 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nip-a 292.286.500 0 0,0 499 Sredstva rezerve 1.787.018.555 1.525.000.000 85,3 511 Zgrade i građevinski objekti 14.082.604.929 8.007.391.300 56,9 512 Mašine i oprema 12.667.827.239 9.799.561.500 77,4 513 Ostala osnovna sredstva 1.060.000 11.050.000 1.042,5 515 Nematerijalna imovina 209.933.000 346.292.000 165,0 521 Robne rezerve 1.300.000.000 1.300.000.000 100,0 522 Zalihe proizvodnje 0 0 0,0 523 Zalihe robe za dalju prodaju 0 0 0,0 541 Zemljište 200.000.000 170.001.000 85,0 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju NIP-a 30.508.662.443 20.500.000.000 67,2 611 Stara devizna štednja i ostale otplate glavnice domaćim kreditorima 36.635.841.000 27.834.394.000 76,0 612 Otplata glavnice stranim kreditorima 6.360.865.000 11.431.901.000 179,7 613 Otplata glavnice po garancijama 3.337.359.000 3.498.178.000 104,8 621 Nabavka domaće finansijske imovine 21.588.442.000 21.492.834.000 99,6 622 Nabavka strane finansijske imovine 308.000.000 60.000.000 19,5   UKUPNO: 742.293.140.793 791.517.376.100 106,6

Zakon o budzetu Republike Srbije za 2009. godinu urađen je na osnovu jedinstvene ekonomske klasifikacije iskazivanja izdataka na trećem nivou subanalitike.

Ekonomska klasifikacija prihoda i primanja iskazuje prihode i primanja na osnovu propisa ili ugovora koji određuju izvore prihoda, odnosno primanja, a ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije iskazuje pojedinačno dobra i usluge i izvršena transferna plaćanja.

U 2008. godini sredstva Nacionalnog investicionog plana su raspoređena po sledećim korisnicima: Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo za infrastrukturu, Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo, Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo kulture, Ministarstvo za dijasporu, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan, Ministarstvo trgovine i usluga, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. U 2009. godini sredstva Nacionalnog investicionog plana su raspoređena na sledeći način: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo za infrastrukturu i Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan. Kod pojedinih korisnika u 2008. godini finansirani su rashodi koji kao takvi nisu predviđeni za finansiranje u 2009. godini (Narodna skupština – Stručne službe – predsednički i parlamentarni izbori, Narodna skupština – šestomesečne plate poslanika čiji je mandat prestao, Ministarstvo kulture – troškovi za „Eurosong“ ), dok je kod pojedinih korisnika u 2008. godini finansiranje vršeno samo u delu godine ili funkcionisanje nije vršeno u potrebnom obimu (kabineti potpredsednika Vlade, Državna revizorska institucija, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Generalni inspektorat poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

Uporedni pregled izdataka za 2008. i 2009. godinu po korisnicima – nosiocima razdela, daje se u tabeli 11.

Tabela 11. Izdaci po korisnicima u dinarima

Razdeo Glava Naziv organa 2008 2009 Ind. 2009/08 1 2 3 4 5 6(5/4) 1   Narodna skupština 1.035.975.000 1.052.010.000 101,5   1.1 Narodna skupština – Stručne službe 2.979.913.875 962.300.000 32,3     Svega razdeo 1. 4.015.888.875 2.014.310.000 50,2 2   Predsednik Republike 181.398.000 187.084.000 103,1     Svega razdeo 2. 181.398.000 187.084.000 103,1 3 3.1 Kabinet predsednika Vlade 53.550.000 61.578.000 115,0   3.2 Kabinet prvog potpredsednika Vlade 17.430.000 71.960.000 412,9   3.3 Kabinet potpredsednika Vlade – za oblast evropskih integracija 91.740.000 67.013.000 73,0   3.4 Kabinet potpredsednika Vlade – za privredni razvoj 29.581.000 59.795.000 202,1   3.5 Kabinet potpredsednika Vlade – za socijalnu politiku i društvene delatnosti 10.430.000 50.731.000 486,4   3.6 Generalni sekretarijat Vlade 336.088.000 376.667.000 112,1   3.7 Kancelarija za saradnju s medijima 79.653.000 71.323.000 89,5   3.8 Kancelarija za evropske integracije 80.059.000 120.600.000 150,6   3.9 Savet za borbu protiv korupcije 14.251.000 19.901.000 139,6   3.10 Služba za upravljanje kadrovima 98.200.000 107.663.000 109,6   3.11 Služba koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa 385.161.000 404.895.000 105,1   3.12 Avio-služba Vlade 172.820.000 231.002.000 133,7   3.13 Kancelarija nacionalnog saveta za saradnju sa međunarodnim tribunalom 53.405.000 47.227.000 88,4   3.14 Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja 36.560.000 143.632.000 392,9     Svega razdeo 3. 1.458.928.000 1.833.987.000 125,7 4   Ustavni sud 110.804.000 131.238.000 118,4     Svega razdeo 4. 110.804.000 131.238.000 118,4 5   Pravosudni organi 2.707.061.180 1.701.836.000 62,9   5.1 Vrhovni sud Srbije 365.435.260 388.538.000 106,3   5.2 Upravni sud 45.357.000 16.609.000 36,6   5.3 Apelacioni sudovi 653.105.000 476.725.000 73,0   5.4 Državno veće tužilaca 15.684.000 37.203.000 237,2   5.5 Visoki savet sudstva 30.604.000 65.935.000 215,4   5.6 Viši trgovinski sud 151.080.650 167.808.000 111,1   5.7 Republičko javno tužilaštvo 171.164.300 195.418.000 114,2   5.8 Tužilaštvo za ratne zločine 73.183.610 74.165.000 101,3   5.9 Republičko javno pravobranilaštvo 216.486.000 235.633.000 108,8   5.10 Okružni sudovi 2.305.396.775 1.908.942.000 82,8   5.11 Opštinski sudovi 5.838.061.027 6.198.237.000 106,2   5.12 Trgovinski sudovi 817.311.558 861.191.000 105,4   5.13 Okružna javna tužilaštva 481.430.090 554.580.000 115,2   5.14 Opštinska javna tužilaštva 956.479.352 1.099.471.000 114,9   5.15 Veća za prekršaje 136.915.890 142.103.000 103,8   5.16 Opštinski organi za prekršaje 1.759.075.308 1.982.535.000 112,7     Svega razdeo 5. 16.723.831.000 16.106.929.000 96,3 6   Zaštitnik građana 92.248.657 121.999.500 132,3     Svega razdeo 6. 92.248.657 121.999.500 132,3 7   Državna revizorska institucija 47.317.000 193.030.000 408,0     Svega razdeo 7. 47.317.000 193.030.000 408,0 8   Ministarstvo spoljnih poslova 2.023.170.000 2.037.534.000 100,7   8.1 Diplomatsko-konzularna predstavništva 3.609.265.000 3.757.791.000 104,1     Svega razdeo 8. 5.632.435.000 5.795.325.000 102,9 9   Ministarstvo odbrane 66.123.616.153 69.949.860.100 105,8   9.1 Inspektorat odbrane 18.172.000 12.697.000 69,9   9.2 Vojna služba bezbednosti 107.055.000 101.371.000 94,7   9.3 Vojno-obaveštajna služba 155.103.000 145.630.000 93,9     Svega razdeo 9. 66.403.946.153 70.209.558.100 105,7 10   Ministarstvo unutrašnjih poslova 42.404.963.000 43.073.534.000 101,6     Svega razdeo 10. 42.404.963.000 43.073.534.000 101,6 11   Bezbednosno informativna agencija 3.367.900.000 3.510.866.000 104,2     Svega razdeo 11. 3.367.900.000 3.510.866.000 104,2 12   Ministarstvo finansija 180.235.963.291 222.845.799.000 123,6   12.1 Uprava carina 4.017.317.000 3.814.688.000 95,0   12.2 Poreska uprava 8.417.196.000 7.869.771.000 93,5   12.3 Uprava za trezor 62.359.085.000 66.779.815.000 107,1   12.4 Uprava za igre na sreću 44.235.000 49.274.400 111,4   12.5 Uprava za duvan 32.309.000 36.722.000 113,7   12.6 Uprava za sprečavanje pranja novca 46.137.000 62.305.700 135,0   12.7 Devizni inspektorat 99.479.000 105.367.000 105,9   12.8 Uprava za slobodne zone 20.566.000 28.959.000 140,8   12.9 Uprava za javni dug   10.000.000       Svega razdeo 12. 255.272.287.291 301.602.701.100 118,1 13   Ministarstvo pravde 1.773.041.000 280.825.000 15,8   13.1 Uprava za izvršenje zavodskih sankcija 4.885.836.000 5.484.214.000 112,2   13.2 Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom   165.323.000       Svega razdeo 13. 6.658.877.000 5.930.362.000 89,1 14   Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 24.383.911.114 18.926.023.000 77,6   14.1 Uprava za veterinu 2.092.637.367 833.885.000 39,8   14.2 Uprava za zaštitu bilja 71.522.000 49.552.000 69,3   14.3 Republička direkcija za vode 743.688.150 320.538.700 43,1   14.4 Uprava za šume 398.993.000 198.447.000 49,7   14.5 Generalni inspektorat poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 9.000 165.254.000     Svega razdeo 14. 27.690.760.631 20.493.699.700 74,0 15   Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 33.291.617.205 43.794.237.000 131,5   15.1 Direkcija za mere i dragocene metale 138.811.000 150.858.200 108,7   15.2 Fond za razvoj turizma 100.000 100.000 100,0     Svega razdeo 15. 33.430.528.205 43.945.195.200 131,5 16   Ministarstvo rudarstva i energetike 2.968.148.028 2.355.545.000 79,4     Svega razdeo 16. 2.968.148.028 2.355.545.000 79,4 17   Ministarstvo za infrastrukturu 22.502.957.128 16.450.456.000 73,1     Svega razdeo 17. 22.502.957.128 16.450.456.000 73,1 18   Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo 535.189.347 332.981.000 62,2     Svega razdeo 18. 535.189.347 332.981.000 62,2 19   Ministarstvo rada i socijalne politike 82.676.257.925 87.451.703.000 105,8   19.1 Inspektorat za rad 66.157.000 51.764.800 78,2   19.5 Uprava za bezbednost i zdravlje na radu 13.930.000 12.087.000 86,8   19.6 Uprava za rodnu ravnopravnost 7.056.000 6.856.000 97,2     Svega razdeo 19. 82.763.400.925 87.522.410.800 105,8 20   Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj 8.603.178.000 8.902.934.000 103,5     Svega razdeo 20. 8.603.178.000 8.902.934.000 103,5 21   Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 2.806.897.667 3.248.315.000 115,7   21.1 Agencija za zaštitu životne sredine 50.534.993 41.045.000 81,2   21.2 Fond za zaštitu životne sredine 55.860.998 25.229.000 45,2     Svega razdeo 21. 2.913.293.658 3.314.589.000 113,8 22   Ministarstvo omladine i sporta 3.446.312.862 3.478.821.000 100,9   22.1 Budzetski fond za finansiranje sporta 12.000.000 15.000.000 125,0   22.2 Antidoping agencija Republike Srbije 15.067.000 15.349.000 101,9   22.3 Ustanove u oblasti fizičke kulture 89.012.000 91.756.000 103,1   22.4 Fond za mlade talente 420.000.000 511.000.000 121,7     Svega razdeo 22. 3.970.391.862 4.111.926.000 103,6 23   Ministarstvo kulture 3.322.083.802 3.040.663.000 91,5   23.1 Ustanove kulture 3.566.074.000 3.855.107.000 108,1     Svega razdeo 23. 6.888.157.802 6.895.770.000 100,1 24   Ministarstvo za dijasporu 159.474.000 153.536.000 96,3     Svega razdeo 24. 159.474.000 153.536.000 96,3 25   Ministarstvo za Kosovo i Metohiju 6.174.468.002 3.977.913.000 64,4     Svega razdeo 25. 6.174.468.002 3.977.913.000 64,4 26   Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 267.341.996 366.575.000 137,1     Svega razdeo 26. 267.341.996 366.575.000 137,1 27   Ministarstvo za nacionalni investicioni plan 10.047.546.274 12.203.633.000 121,5     Svega razdeo 27. 10.047.546.274 12.203.633.000 121,5 28   Republički sekretarijat za zakonodavstvo 58.153.000 79.276.100 136,3     Svega razdeo 28. 58.153.000 79.276.100 136,3 29   Republički zavod za razvoj 41.652.000 46.881.000 112,6     Svega razdeo 29. 41.652.000 46.881.000 112,6 30   Republički zavod za statistiku 596.503.000 634.859.000 106,4     Svega razdeo 30. 596.503.000 634.859.000 106,4 31   Republički hidrometeorološki zavod 1.279.678.000 1.379.084.000 107,8     Svega razdeo 31. 1.279.678.000 1.379.084.000 107,8 32   Republički geodetski zavod 1.765.050.000 1.796.228.000 101,8     Svega razdeo 32. 1.765.050.000 1.796.228.000 101,8 33   Republički seizmološki zavod 29.285.000 31.532.000 107,7     Svega razdeo 33. 29.285.000 31.532.000 107,7 34   Republička direkcija za imovinu Republike Srbije 905.969.000 407.590.000 45,0     Svega razdeo 34. 905.969.000 407.590.000 45,0 35   Republički zavod za informatiku i internet 30.062.000 31.553.000 105,0     Svega razdeo 35. 30.062.000 31.553.000 105,0 36   Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza 221.602.500 315.911.000 142,6     Svega razdeo 36. 221.602.500 315.911.000 142,6 37   Centar za razminiranje 10.653.069 14.852.000 139,4     Svega razdeo 37. 10.653.069 14.852.000 139,4 38   Zavod za intelektualnu svojinu 103.939.000 119.174.000 114,7     Svega razdeo 38. 103.939.000 119.174.000 114,7 39   Direkcija za unutrašnje plovne puteve – Plovput 190.995.000 205.572.000 107,6     Svega razdeo 39. 190.995.000 205.572.000 107,6 40   Geomagnetski zavod 93.209.000 78.811.200 84,6     Svega razdeo 40. 93.209.000 78.811.200 84,6 41   Zavod za socijalno osiguranje 22.708.000 24.384.000 107,4     Svega razdeo 41. 22.708.000 24.384.000 107,4 42   Srpska akademija nauka i umetnosti 244.642.000 256.827.000 105,0     Svega razdeo 42. 244.642.000 256.827.000 105,0 43   Uprava za javne nabavke 55.304.000 63.746.000 115,3     Svega razdeo 43. 55.304.000 63.746.000 115,3 44   Komisija za ispitivanje odgovornosti za kršenje ljudskih prava 400.000 200.000 50,0     Svega razdeo 44. 400.000 200.000 50,0 45   Agencija za rudarstvo 7.246.000 6.798.000 93,8     Svega razdeo 45. 7.246.000 6.798.000 93,8 46   Agencija za reciklažu 25.106.000 21.858.000 87,1     Svega razdeo 46. 25.106.000 21.858.000 87,1 47   Agencija za energetsku efikasnost 17.269.000 21.235.000 123,0     Svega razdeo 47. 17.269.000 21.235.000 123,0 48   Komesarijat za izbeglice 992.127.750 1.072.708.000 108,1     Svega razdeo 48. 992.127.750 1.072.708.000 108,1 49   Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa 28.374.000 28.334.000 99,9     Svega razdeo 49. 28.374.000 28.334.000 99,9 50   Agencija za borbu protiv korupcije   12.577.000       Svega razdeo 50.   12.577.000   51   Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 34.981.000 67.113.000 191,9     Svega razdeo 51. 34.981.000 67.113.000 191,9 52   Direkcija za restituciju 63.823.000 73.823.000 115,7     Svega razdeo 52. 63.823.000 73.823.000 115,7 53   Direkcija za železnicu 50.625.000 59.428.000 117,4     Svega razdeo 53. 50.625.000 59.428.000 117,4 54   Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova 25.909.000 25.041.000 96,6     Svega razdeo 54. 25.909.000 25.041.000 96,6 55   Uprava za zajedničke poslove republičkih organa 4.637.580.000 2.589.992.000 55,8     Svega razdeo 55. 4.637.580.000 2.589.992.000 55,8 56 56.1 Severnobački upravni okrug 16.252.000 15.549.700 95,7   56.2 Srednjebanatski upravni okrug 12.739.000 11.752.000 92,3   56.3 Severnobanatski upravni okrug 11.959.000 14.126.000 118,1   56.4 Južnobanatski upravni okrug 14.207.000 15.003.000 105,6   56.5 Zapadnobački upravni okrug 12.549.000 13.756.000 109,6   56.6 Sremski upravni okrug 11.656.000 12.222.000 104,9   56.7 Južnobački upravni okrug 17.865.619 18.533.000 103,7   56.8 Mačvanski upravni okrug 10.543.000 10.843.000 102,8   56.9 Kolubarski upravni okrug 15.862.000 16.134.000 101,7   56.10 Podunavski upravni okrug 12.035.100 13.749.000 114,2   56.11 Braničevski upravni okrug 13.662.523 13.298.000 97,3   56.12 Šumadijski upravni okrug 19.292.000 18.848.900 97,7   56.13 Pomoravski upravni okrug 14.741.000 15.319.000 103,9   56.14 Borski upravni okrug 13.465.000 12.223.000 90,8   56.15 Zaječarski upravni okrug 15.154.271 13.414.000 88,5   56.16 Zlatiborski upravni okrug 29.825.000 30.137.000 101,0   56.17 Moravički upravni okrug 11.512.000 12.020.000 104,4   56.18 Raški upravni okrug 24.269.253 19.479.000 80,3   56.19 Rasinski upravni okrug 12.768.000 13.498.100 105,7   56.20 Nišavski upravni okrug 19.729.000 20.474.500 103,8   56.21 Toplički upravni okrug 9.840.000 10.937.000 111,1   56.22 Pirotski upravni okrug 11.536.000 11.222.500 97,3   56.23 Jablanički upravni okrug 16.580.927 16.729.000 100,9   56.24 Pčinjski upravni okrug 10.249.000 9.359.900 91,3   56.25 Kosovski upravni okrug 20.881.755 21.213.000 101,6   56.26 Pećki upravni okrug 6.758.000 5.806.000 85,9   56.27 Prizrenski upravni okrug 5.954.000 5.001.000 84,0   56.28 Kosovskomitrovački upravni okrug 11.969.000 9.854.600 82,3   56.29 Kosovskopomoravski upravni okrug 11.468.000 9.195.000 80,2     Svega razdeo 56. 415.322.448 409.697.200 98,6 57   Ministarstvo trgovine i usluga 2.925.163.965 2.812.009.000 96,1     Svega razdeo 57. 2.925.163.965 2.812.009.000 96,1 58   Ministarstvo zdravlja 8.378.967.114 6.877.466.200 82,1     Svega razdeo 58. 8.378.967.114 6.877.466.200 82,1 59   Ministarstvo prosvete 106.370.868.911 107.996.947.000 101,5     Svega razdeo 59. 106.370.868.911 107.996.947.000 101,5 60   Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu 323.570.702 1.395.300.000 431,2     Svega razdeo 60. 323.570.702 1.395.300.000 431,2 61   Ministarstvo vera 1.060.742.500 822.482.000 77,5     Svega razdeo 61. 1.060.742.500 822.482.000 77,5     UKUPNO 742.305.140.793 791.517.376.100 106,6

Struktura izdataka budzeta Republike Srbije za 2008. i 2009. godinu je sledeća:

Tabela 12. Struktura izdataka budzeta Republike Srbije za 2008. i 2009. godinu

u dinarima

Ekonomska klasifi-kacija OPIS Budzet 2008 Struktura u % Budzet 2009 Struktura u % 1 2 3 4 5 6 41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 177.570.940.285 23,92 188.364.337.000 23,80 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 139.381.417.331 18,78 151.453.131.000 19,13 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 27.243.733.512 3,67 29.613.086.000 3,74 413 Naknade u naturi 446.647.000 0,06 465.100.000 0,06 414 Socijalna davanja zaposlenima 2.685.805.029 0,36 1.322.766.000 0,17 415 Naknade troškova za zaposlene 4.321.642.262 0,58 4.758.837.000 0,60 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 3.281.482.198 0,44 519.417.000 0,07 417 Poslanički dodatak 210.212.953 0,03 232.000.000 0,03 42 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 45.943.319.977 6,19 46.365.991.300 5,86 421 Stalni troškovi 9.998.303.460 1,35 9.882.014.400 1,25 422 Troškovi putovanja 4.057.199.446 0,55 3.758.095.800 0,47 423 Usluge po ugovoru 5.506.782.228 0,74 5.173.687.800 0,65 424 Specijalizovane usluge 12.505.531.715 1,68 14.091.229.000 1,78 425 Tekuće popravke i održavanje 3.880.479.937 0,52 3.706.883.100 0,47 426 Materijal 9.995.023.190 1,35 9.754.081.200 1,23 44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 16.437.220.000 2,21 24.015.456.000 3,03 441 Otplate domaćih kamata 1.292.338.000 0,17 1.159.794.000 0,15 442 Otplata stranih kamata 12.324.811.000 1,66 17.657.076.000 2,23 443 Otplata kamata po garancijama 2.469.071.000 0,33 4.797.061.000 0,61 444 Prateći troškovi zaduživanja 351.000.000 0,05 401.525.000 0,05 45 SUBVENCIJE 48.469.384.610 6,53 40.904.482.000 5,17 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 48.409.384.610 6,52 39.144.482.000 4,95 454 Subvencije privatnim preduzećima 60.000.000 0,01 1.760.000.000 0,22 46 DOTACIJE I TRANSFERI 247.529.446.795 33,35 307.804.215.000 38,89 462 Dotacije međunarodnim organizacijama 440.319.000 0,06 514.623.000 0,07 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 68.407.577.999 9,22 73.575.062.000 9,30 464 Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 178.681.549.796 24,07 233.711.530.000 29,53 465 Ostale dotacije i transferi 0 0,00 3.000.000 0,00 47 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 68.119.321.000 9,18 72.226.192.000 9,13 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 68.119.321.000 9,18 72.226.192.000 9,13 48 OSTALI RASHODI 9.235.894.960 1,24 5.860.100.000 0,74 481 Dotacije nevladinim organizacijama 4.565.460.736 0,62 3.853.222.000 0,49 482 Porezi, obavezne takse i kazne 518.496.724 0,07 265.830.000 0,03 483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 2.152.746.000 0,29 855.505.000 0,11 484 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 20.001.000 0,00 300.000.000 0,04 485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 1.686.904.000 0,23 585.543.000 0,07 489 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju NIP-a 292.286.500 0,04 0 0,00 49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDžETA, OD DIREKTNIH BUDžETSKIH KORISNIKA INDIREKTNIM BUDžETSKIM KORISNICIMA ILI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU I SREDSTVA REZERVE 1.787.018.555 0,24 1.525.000.000 0,19 499 Sredstva rezerve 1.787.018.555 0,24 1.525.000.000 0,19 51 OSNOVNA SREDSTVA 26.961.425.168 3,63 18.164.294.800 2,29 511 Zgrade i građevinski objekti 14.082.604.929 1,90 8.007.391.300 1,01 512 Mašine i oprema 12.667.827.239 1,71 9.799.561.500 1,24 513 Ostale nekretnine i oprema 1.060.000 0,00 11.050.000 0,00 515 Nematerijalna imovina 209.933.000 0,03 346.292.000 0,04 52 ZALIHE 1.300.000.000 0,18 1.300.000.000 0,16 521 Robne rezerve 1.300.000.000 0,18 1.300.000.000 0,16 54 PRIRODNA IMOVINA 200.000.000 0,03 170.001.000 0,02 541 Zemljište 200.000.000 0,03 170.001.000 0,02 55 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA 30.508.662.443 4,11 20.500.000.000 2,59 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 30.508.662.443 4,11 20.500.000.000 2,59 61 OTPLATA GLAVNICE 46.334.065.000 6,24 42.764.473.000 5,40 611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 36.635.841.000 4,94 27.834.394.000 3,52 612 Otplata glavnice stranim kreditorima 6.360.865.000 0,86 11.431.901.000 1,44 613 Otplata glavnice po garancijama 3.337.359.000 0,45 3.498.178.000 0,44 62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 21.896.442.000 2,95 21.552.834.000 2,72 621 Nabavka domaće finansijske imovine 21.588.442.000 2,91 21.492.834.000 2,72 622 Nabavka strane finansijske imovine 308.000.000 0,04 60.000.000 0,01 UKUPNO: 742.293.140.793 100,00 791.517.376.100 100,00

1. Dotacije i transferi u strukturi ukupnih izdataka budzeta Republike Srbije za 2009. godinu učestvuju sa 38,9%, odnosno u ukupnom iznosu od 307.804,2 mil. dinara.

1) Dotacijeorganizacijama obaveznog socijalnog osiguranja imaju najveće učešće u strukturi ukupnih izdataka budzeta Republike za 2009. godinu (29,5%).

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utvrđene su u ukupnom iznosu od 233.711,5 mil. dinara. Od ovog iznosa na penzije vojnih osiguranika odnosi se 22.906,7 mil. dinara, iznos od 189.300,0 mil. dinara odnosi se na Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalnoj službi za zapošljavanje planirana su sredstva u iznosu od 16.500,0 mil. dinara i Ministarstvu zdravlja 5.004,8 mil. dinara, od čega transfer Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje po članu 22. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 107/05 i 109/05 – ispravka), iznosi 3.640,0 mil. dinara, a 1.364,8 mil. dinara odnosi se na investicije u zdravstvene ustanove.

Transferi Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje predstavljaju prihode po osnovu transfera iz budzeta Republike i iznose 189.300,0 mil. dinara, sa učešćem od 41,1 % u ukupnim prihodima i primanjima Fonda.

Prihod od dotacija iz budzeta Republike predstavlja značajan izvor finansiranja Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i posledica je nedovoljnog ostvarivanja prihoda po osnovu doprinosa, kao i donošenja Uredbe o vanrednom povećanju penzija („Službeni glasnik RS“, broj 79/08), kojom su oktobarske penzije u 2008. godini uvećane za 10%.

Transferi koji se izvršavaju preko razdela Ministarstva finansija regulisani su članom 173. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005,101/2005 – dr. zakon i 63/2006 – odluka USRS) kojim je predviđeno da je Republika garant za obaveze Fonda, za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja. Radi uravnoteženja finansijskog bilansa Fonda, preko ministarstva predviđena su sredstva u iznosu od 164.600,0 mil. dinara, koja učestvuju sa 35,8% u planiranim ukupnim prihodima i primanjima Fonda za 2009. godinu.

Transferima iz Ministarstva rada i socijalne politike u iznosu od 24.700,0 mil. dinara, obezbeđuju se sredstva za isplatu ppava po posebnim propisima, i to:

– članom 235. Zakona regulisano je da Republika obezbeđuje sredstva za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrđene zakonom i to za prava utvrđena republičkim i važećim saveznim propisima;

– članom 207. stav 2. Zakona regulisano je da se sredstva za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđene primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene, obezbeđuju u budzetu Republike.

Nacionalna služba za zapošljavanje prihodima od transfera iz budzeta Republike pokriva 50,0% ukupnih prihoda i primanja.

Sredstva transfera iz budzeta Republike sa razdela Ministarstva finansija u iznosu od 13.500,0 mil. dinara namenjena su za finansiranje, pre svega redovnih mesečnih novčanih naknada za slučaj nezaposlenosti i privremenih naknada za lica sa teritorije AP Kosovo i Metohija. Ovim sredstvima obezbedila bi se u 2009. godini 12 mesečnih isplata prava za oko 72.000 korisnika novčane naknade i 12 mesečnih isplata privremenih naknada za oko 23.000 korisnika privremene naknade sa teritorije AP Kosovo i Metohija. Ovim bi se izvršila isplata prava za period od septembra 2008. godine zaključno sa isplatom za avgust 2009. godine. Kašnjenje u isplati ovih prava je tri meseca.

Transferima iz budzeta Republike sa razdela Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u iznosu od 3.000,0 mil. dinara finansiraju se mere aktivne politike zapošljavanja kojima se obezbeđuju sredstva za isplatu prava nezaposlenim licima, a najvećim delom odnose se na sredstva koja se dodeljuju za programe samozapošljavanja, programe otpremninom do posla, programe obuke i prekvalifikacije i javne radove. Ova sredstva koriste se i za programe obuke i obrazovanja za aktivno traženje posla, promociju direktnog susreta ponude i tražnje, identifikovanje stvarnih radnih mesta, sajmove zapošljavanja i dr.

Ovim zakonom obezbeđuju se sa razdela Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i sredstva u iznosu od 212,5 mil. dinara za zaostale zarade Grupi „Zastava“, 1.400,0 mil. dinara za posebne novčane naknade zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjenja prvog uslova prava za penziju i 40,0 mil. dinara za projekat „Otpremninom do posla“.

Sredstva transfera iz budzeta Republike Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje sa razdela Ministarstva zdravlja planirana su za uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje iz sredstava budzeta za lica osigurana po osnovu člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju (deca do 15 godina, odnosno studenti do 26 godina života, žene u vezi sa planiranjem porodice, lica starija od 65 godina, osobe sa invaliditetom, lica u vezi sa lečenjem određenih zaraznih bolesti, materijalno neobezbeđena lica, nezaposlena lica, izbegla, odnosno prognana lica i dr. lica), koja ne ostvaruju prihod i time ne spadaju u grupu osiguranika koji doprinos za zdravstvenu zaštitu plaćaju po tom osnovu, te je obaveza budzeta Republike da za njih obezbedi sredstva za uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Obračunati obim sredstava za ova lica iznosi 5.000,0 mil. dinara, a u budzetu Republike se obezbeđuju za ove namene sredstva u iznosu od 3.640,0 mil. dinara (manje za 1.360,0 mil. dinara), dok će se 1.360,0 mil. dinara obezbediti smanjenjem izdataka za zarade zaposlenih u ustanovama zdravstvene zaštite i stručnim službama RZZO-a na teritoriji Kosova i Metohije. Smanjenje izdataka na zarade obezbediće se smanjenjem procenta uvećanih zarada (sa 200% na 150%, sa 125% na 112,5% i sa 120% na 110%).

Finansijskim planom Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2009. godinu planiran je suficit i smanjenjem rashoda za zarade došlo bi do daljeg povećanja suficita u RZZO za iznos od 1.360,0 mil. dinara. Istovremeno, ukoliko bi se u budzetu Republike Srbije obezbedio ceo iznos obračunatog transfera – 5.000,0 mil. dinara, povećao bi se deficit budzeta Republike za 1.360,0 mil. dinara.

Fiskalnom politikom Republike utvrđen je maksimalni iznos budzetskog deficita koji ne bi trebalo da pređe 1,5%, učešća u BDP, te bi povećani transfer ili povećao učešće deficita ili uticao da se drugi rashodi budzeta planiraju u manjem obimu od potrebnog.

Kako su budzet Republike i Finansijski plan RZZO-a, deo konsolidovane javne potrošnje Republike koja u celini treba da obezbedi makroekonomsku stabilnost države u uslovima fiskalnih ograničenja, opravdano je i racionalno planiranje javnih rashoda na navedeni način. Pri tome, planirani transfer u iznosu od 3.640,0 mil. dinara, će se koristiti za izvršavanje rashoda RZZO-a, tako da neće biti ugroženo finansiranje zdravstvene delatnosti preko RZZO-a.

Sa razdela Ministarstva zdravlja ustanovama zdravstvene zaštite za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova planirani su transferi u iznosu od 1.364,8 mil. dinara.

2) Transferi ostalim nivoima vlasti predviđeni su u ukupnom iznosu od 73.575,1 mil. dinara, koji u strukturi ukupnih rashoda budzeta Republike učestvuju sa 9,3%.

Transferi Autonomnoj pokrajini Vojvodini – Sredstva za pokriće izdataka budzeta Autonomne pokrajine Vojvodina obezbediće se iz dela prihoda od poreza na dohodak građana – poreza na zarade u visini od 18% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, dela prihoda od poreza na dobit preduzeća u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i ostalih prihoda ostvarenih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a koji pripadaju budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sredstva za rashode za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina obezbediće se iz budzeta Republike Srbije u skladu sa zakonom u iznosu od 23.733,9 mil. dinara, a za rashode za finansiranje dela programa u oblasti kulture sredstva u iznosu od 858,9 mil. dinara.

Izuzetno od člana 61. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 123/07 – dr. zakon) budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada 90%, a budzetu Republike Srbije 10% od prodaje Naftne industrije Srbije a.d.

Transferi ostalim nivoima vlasti (jedinicama lokalne samouprave) iznose 40.681,0 mil. dinara i utvrđeni su u skladu sa članom 37. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS”, broj 62/06), odnosno u visini 1,7% ostvarenog BDP za 2007. godinu. Raspodelu transfera po svakoj jedinici lokalne samouprave, u skladu sa kriterijumima i prema metodologiji propisanoj Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, pripremilo je Ministarstvo finansija, u saradnji sa Komisijom za finansiranje lokalne samouprave.

Pregled tako utvrđenih transfera po svakoj jedinici lokalne samouprave sadržan je u Memorandumu o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2008. godinu, sa projekcijama za 2009. i 2010. godinu. Jedna dvanaestina transfera prenosiće se jedinicama lokalne samouprave do 25. u mesecu za tekući mesec, kako je utvrđeno članom 48. Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

U okviru ostalih transfera najveći iznos se odnosi na transfere za plate i materijalne troškove zaposlenih u lokalnoj samoupravi sa teritorije AP Kosovo i Metohija, kao i za obavezni pripremni predškolski program pred polazak u školu koji se usmerava ustanovama dečije zaštite na lokalnom nivou. Takođe, planirana su i sredstva namenjena za rad komisija za povraćaj zemljišta.

2. Rashodi za zaposlene za 2009. godinu (ekonomske klasifikacije 411, 412, 413, 414, 415, 416 i 417) iznose 188.364,3 mil. dinara i u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 23,8%. Najveći deo ovih izdataka u iznosu od 181.066,2 mil. dinara odnosi se na plate zaposlenih (ekonomska klasifikacija 411 i 412), koje se finansiraju iz budzeta Republike Srbije.

1) Plate zaposlenih koje se obezbeđuju u budzetu Republike regulisane su Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon i 63/06 – ispravka dr. zakona) i Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS”, br. 62/06, 63/06 – ispravka,115/06 -ispravka i 101/07).

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika se ne odnosi na plate izabranih lica u Vladi, izabranih lica u Narodnoj skupštini (narodni poslanici), izabranih lica u pravosuđu (sudije). Takođe, ne odnosi se na plate zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Bezbednosno informativnoj agenciji. Za sve navedene kategorije primenjuje se važeći Zakon o platama u državnim organima i javnim službama, odnosno posebni zakoni kojima su regulisane njihove plate. Na plate zaposlenih koji rade na sprovođenju kontrole u Poreskoj upravi, Upravi carina i Upravi za sprečavanje pranja novca, pored Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, primenjuju se i posebni zakoni kojima je regulisan njihov rad. Posebnim zakonom regulisane su i plate zaposlenih u Ministarstvu odbrane.

Osnovica za obračun plata državnih službenika i nameštenika utvrđuje se zakonom o budzetu i jedinstvena je za sve državne službenike i nameštenike. Za budzetsku 2009. godinu predviđeno je povećanje osnovice za obračun plata, u skladu sa planiranom inflacijom, i to: od plate za april 2009. godine za 2% i od plate za oktobar 2009. godine za 6%, tako da će osnovica za obračun plata, počev od plate za april 2009. godine iznositi neto 16.370,00 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a počev od plate za oktobar 2009. godine neto 17.352,00 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Osnovica za obračun plata zaposlenih u javnim službama utvrđuje se zaključkom Vlade.

Plate za zaposlene sa teritorije AP KIM regulisane su posebnim zaključcima Vlade. Zaključkom Vlade 05 Broj: 120-335/2007-7 od 15. marta 2007. godine, zadužen je Koordinacioni cetar Srbije za Kosovo i Metohiju (pravni sledbenik je Ministarstvo za Kosovo i Metohiju) da u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstvom finansija pripremi za Vladu Informaciju o ostvarivanju prava zaposlenih i drugih lica sa područja AP Kosovo i Metohija, kojom bi se obuhvatila sva davanja, odnosno sva prava koja se sa republičkog nivoa obezbeđuju stanovništvu KIM. Cilj donošenja Informacije je da se, pre svega, smanje velike razlike u primanjima koja postoje već duže vreme i da se izvrši pravednija raspodela sredstava.

Kako do izrade predloga budzeta za 2009. godinu nije došlo do realizacije navedenog zaključka Vlade na celovit način, ocenjeno je da se, polazeći od bilansnih mogućnosti budzeta, sredstva za naknade plata odnosno zarada za zaposlene sa teritorije AP KIM u 2009. godini bilansiraju na sledeći način: kod plata sa uvećanjem od 100% smanjen je procenat uvećanja do 50%, kod plata sa uvećanjem od 25% smanjen je procenat uvećanja do 12,5% i kod plata sa uvećanjem od 20% smanjen je procenat uvećanja do 10%.

U skladu sa tim, izvršeno je umanjenje sredstava za plate u ukupnom iznosu od 1.623,9 mil. dinara kod sledećih organa: Poreske uprave, opštinskih sudova, Ministarstva rada i socijalne politike, ustanova kulture, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva za infrastrukturu, Ministarstva trgovine i usluga, Republičkog geodetskog zavoda, Pećkog okruga, Prizrenskog okruga, Kosovskog okruga, Kosovskomitrovačkog okruga, Kosovskopomoravskog okruga, Komeserijata za izbeglice i u okviru Ministarstva prosvete kod osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja.

U skladu sa članom 48. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koji se primenjuje od 1. januara 2008. godine, nameštenici mogu da za rezultate rada ostvare do 50% osnovne plate. Ovaj dodatak se isplaćuje uz platu za mart, jun, septembar i decembar.

Procenat koji je od ukupnog utvrđenog iznosa sredstava za plate namenjen za dodatak za ostvarene rezultate rada nameštenika u državnom organu, određuje se zakonom o budzetu Republike Srbije.

U skladu sa navedenom zakonskom odredbom, ovim zakonom su planirana sredstva za plate, tako da 50% nameštenika (od ukupnog broja nameštenika) ostvari pravo na dodatak za rezultate rada jednom u tri meseca, ako je od januara do marta, od aprila do juna, od jula do septembra ili od oktobra do decembra ostvario natprosečne rezultate po obimu i kvalitetu rada. Naime, ovo se bilansno obezbeđuje tako što su sredstva za dodatak za ostvarene rezultate rada planirana u iznosu od 1% ukupnog mesečnog platnog fonda za mesec koji prethodi mesecu za koji se isplaćuje plata za nameštenike sa navedenim dodatkom, a za Upravu za zajedničke poslove republičkih organa i Avio službu Vlade u iznosu od 15% ukupnog mesečnog platnog fonda.

U skladu sa članom 17. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, kao i članom 54. bilansirana su sredstva za napredovanje državnih službenika na neposredno više radno mesto i u viši platni razred platne grupe na osnovu obima i kvaliteta njihovog rada tokom 2007. i 2008. godine.

Od 2007. godine postoji obaveza donošenja Kadrovskog plana u roku od 30 dana od dana objavljivanja zakona o budzetu Republike Srbije u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Kadrovski plan važi jednu budzetsku godinu i utvrđuje broj državnih službenika i nameštenika koji mogu biti u radnom odnosu na određeno i neodređeno vreme, kao i broj pripravnika, za koje su obezbeđena sredstva u budzetu. U propisanoj budzetskoj proceduri razmatrani su finansijski planovi za 2009. godinu i razmatrani zahtevi za povećanje broja izvršilaca (ukupno 8.848 izvršilaca). U odnosu na zahteve korisnika za povećanje broja izvršilaca pristupilo se izuzetno restriktivno i prihvaćeni su samo najneophodniji zahtevi koji se ne odnose na klasične administrativne poslove, već poslove suzbijanja kriminala, formiranje novih organa u 2009. godini, kao i preuzimanje izvršilaca koji su bili angažovani u Privremenim institucijama Kosova i Metohije. Na osnovu opravdanih zahteva korisnika, predloženo je povećanje broja izvršilaca za 1.646.

Planirano povećanje broja izvršilaca odnosi se na:

(1) Ministarstvo unutrašnjih poslova (500), i to:

– 150 izvršilaca zbog novih nadležnosti Ministarstva, i to za: specijalizovanu organizacionu jedinicu koja otkriva imovinu proisteklu iz krivičnog dela, jedinicu za programiranje i sprovođenje projekata finansiranih iz fondova Evropske unije i Sektor za vanredne situacije;

– 350 izvršilaca za nesmetano funkcionisanje Ministarstva, i to za: liniju rada suzbijanja kriminaliteta (100) i Sektor za zaštitu i spasavanje (250);

(2) Upravu za izvršenje zavodskih sankcija (83), i to:

– 65 izvršilaca u skladu sa srednjoročnim trendom ekspanzije zatvorskog sistema;

– 18 zaposlenih za zatvor strogo zatvorenog tipa.

Napomena: sredstva su obezbeđena i za 52 pripravnika komandira (za period od šest meseci) u zavodima koji će nakon polaganja ispita i obuke zameniti postojeće starije komandire koji odlaze u penziju tokom 2009. godine. Takođe, deo sredstava namenjen je i za deo pripravnika koji bi bili angažovani krajem 2009. godine u novom zatvoru u Padinskoj skeli koji će biti završen u avgustu 2009. godine. Povećanje broja izvršilaca po ovom osnovu očekuje se tokom 2010. godine, ali je zbog duge procedure u procesu raspisivanja konkursa i odabira kandidata potrebno pripravnike predvideti u 2009. godini, kako bi se stvorila mogućnost za raspisivanje konkursa krajem 2009. godine;

(3) na osnovu zaključka Vlade, izvršeno je preuzimanje zaposlenih sa teritorije Kosova i Metohije, koji su bili angažovani u Privremenim institucijama Kosova i Metohije, i to: 78 u Upravu za izvršenje zavodskih sankcija, 823 u Ministarstvo unutrašnjih poslova, 2 u okružne sudove, 36 u opštinske sudove, 2 u okružna javna tužilaštva, 1 u opštinska javna tužilaštva, 22 u opštinske organe za prekršaje (ukupno 964 izvršilaca);

(4) novoformirane organe (99), i to:

– 50 izvršilaca u Visokom savetu sudstva,

– 22 izvršioca u Državnom veću tužilaštva,

– 25 u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom,

– 2 u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Sredstva za plate planirana su za 260.124 državnih službenika i nameštenika, izabranih lica u Narodnoj skupštini, Vladi i pravosuđu, zaposlenih u javnim službama (uključujući i zaposlene u obrazovanju i kulturi čija se sredstva za plate obezbeđuju putem transfera budzetu Autonomne pokrajine Vojvodina).

Tabela 13.

Broj izvršilaca za koji se obezbeđuju sredstva za plate u 2009. godini Organ BUDžET ZA 2008. GODINU BUDžET ZA 2009. GODINU Broj zaposlenih do kraja 2008. godine (zajedno sa izvršiocima u kabinetima ministara) Broj državnih sekretara Ukupan broj zaposlenih za koji se obezbeđuju sredstva za plate u 2008. godini Broj zaposlenih do kraja 2009. godine (zajedno sa izvršiocima u kabinetima ministara) Broj državnih sekretara Ukupan broj zaposlenih za koji se obezbeđuju sredstva za plate u 2009. godini 1 2 3 4 (2+3) 5 6 7 (5+6) ORGANI KOJI SU OBJEDINjENI KADROVSKIM PLANOM             Generalni sekretarijat Vlade (zajedno sa Stalnim kancelarijama za ekonomski razvoj u Boru i Kragujevcu) 112   112 112   112 Kancelarija za saradnju s medijima 38   38 38   38 Kancelarija za evropske integracije 53   53 53   53 Služba za upravljanje kadrovima 50   50 50   50 Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 54 4 58 54 4 58 Služba Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa 13   13 13   13 Avio služba Vlade 30   30 30   30 Ministarstvo finansija (bez uprava) 366 3 369 366 4 370 Uprava carina 2.756   2.756 2.756   2.756 Poreska uprava 7.271   7.271 7.271   7.271 Uprava za trezor 1.412   1.412 1.412   1.412 Uprava za igre na sreću 35   35 35   35 Uprava za duvan 30   30 30   30 Uprava za sprečavanje pranja novca 29   29 29   29 Devizni inspektorat 92   92 92   92 Uprava za slobodne zone 17   17 17   17 Ministarstvo pravde 101 2 103 101 2 103 Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom       25   25 Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu 121 2 123 120 3 123 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (sa upravama i Republičkom direkcijom za vode) 1.041 3 1.044 1.041 5 1.046 Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (sa Direkcijom za mere i dragocene metale) 707 6 713 707 6 713 Ministarstvo rudarstva i energetike 87 1 88 87 3 90 Ministarstvo za infrastrukturu 257 4 261 189 4 193 Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo 81 1 82 81 1 82 Ministarstvo trgovine i usluga 678 2 680 678 2 680 Republička direkcija za robne rezerve 118   118 118   118 Ministarstvo rada i socijalne politike(sa Upravom za bezbednost i zdravlje na radu) 565 3 568 562 6 568 Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj 70 1 71 70 2 72 Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (sa Agencijom za zaštitu životne sredine) 392 1 393 436 5 441 Ministarstvo prosvete 499 3 502 499 3 502 Ministarstvo omladine i sporta 93 2 95 93 2 95 Ministarstvo kulture 84 1 85 84 1 85 Ministarstvo zdravlja 440 2 442 440 3 443 Ministarstvo vera 27 2 29 27 2 29 Ministarstvo za dijasporu 44 2 46 44 2 46 Ministarstvo za Kosovo i Metohiju 174 1 175 173 2 175 Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan 125   125 125   125 Republički sekretarijat za zakonodavstvo 43   43 43   43 Republički zavod za razvoj 36   36 36   36 Republički zavod za statistiku 572   572 572   572 Republički hidrometerološki zavod 688   688 688   688 Republički geodetski zavod 2.615   2.615 2.615   2.615 Republički seizmološki zavod 18   18 18   18 Republička direkcija za imovinu Republike Srbije 117   117 117   117 Republički zavod za informatiku i Internet 14   14 14   14 Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza 30   30 30   30 Centar za razminiranje 9   9 9   9 Zavod za intelektualnu svojinu 122   122 122   122 Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput” 146   146 146   146 Geomagnetski zavod 46   46 46   46 Zavod za socijalno osiguranje 12   12 12   12 Uprava za javne nabavke 42   42 42   42 Agencija za reciklažu 17   17 17   17 Agencija za energetsku efikasnost 12   12 12   12 Komesarijat za izbeglice 53   53 53   53 Direkcija za restituciju 35   35 35   35 Agencija za rudarstvo 5   5 5   5 Direkcija za železnicu 51   51 51   51 Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova 8   8 8   8 Uprava za zajedničke poslove republičkih organa 1.054   1.054 1.054   1.054 Kancelarija Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine 10   10 10   10 Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja 20   20 20   20 Severnobački upravni okrug 8   8 8   8 Srednjebanatski upravni okrug 9   9 9   9 Severnobanatski upravni okrug 8   8 8   8 Južnobanatski upravni okrug 13   13 13   13 Zapadnobački upravni okrug 11   11 11   11 Sremski upravni okrug 9   9 9   9 Južnobački upravni okrug 22   22 22   22 Mačvanski upravni okrug 9   9 9   9 Kolubarski upravni okrug 13   13 13   13 Podunavski upravni okrug 11   11 11   11 Braničevski upravni okrug 11   11 11   11 Šumadijski upravni okrug 19   19 19   19 Pomoravski upravni okrug 12   12 12   12 Borski upravni okrug 8   8 8   8 Zaječarski upravni okrug 12   12 12   12 Zlatiborski upravni okrug 29   29 29   29 Moravički upravni okrug 9   9 9   9 Raški upravni okrug 18   18 18   18 Rasinski upravni okrug 10   10 10   10 Nišavski upravni okrug 21   21 21   21 Toplički upravni okrug 10   10 10   10 Pirotski upravni okrug 9   9 9   9 Jablanički upravni okrug 16   16 16   16 Pčinjski upravni okrug 10   10 10   10 Kosovski upravni okrug 17   17 17   17 Pećki upravni okrug 4   4 4   4 Prizrenski upravni okrug 6   6 6   6 Kosovskomitrovački upravni okrug 8   8 8   8 Kosovskopomoravski upravni okrug 7   7 7   7 UKUPNO I: 24.186 46 24.232 24.182 62 24.244 ORGANI KOJI SE ODVOJENO PRIKAZUJU             Služba Narodne skupštine Republike Srbije 342   342 342   342 Stručna služba Ustavnog suda 44   44 44   44 Republičko javno pravobranilaštvo 151   151 151   151 UKUPNO II: 537 0 537 537 0 537 ORGANI KOJI NISU U OBJEDINjENOM KADROVSKOM PLANU SUK-a             Ministarstvo spoljnih poslova (zajedno sa Diplomatsko-konzularnim predstavništvima) 1.206   1.206 1.206   1.206 Ministarstvo odbrane 32.900   32.900 32.900   32.900 Ministarstvo unutrašnjih poslova 43.688   43.688 45.011   45.011 Bezbednosno informativna agencija 1.953   1.953 1.953   1.953 Uprava za izvršenje zavodskih sankcija 4.255   4.255 4.416   4.416 UKUPNO III: 84.002 0 84.002 85.486 0 85.486 OSTALI ORGANI – ORGANI KOJI NISU OBUHVAĆENI KADROVSKIM PLANOM             Kabinet predsednika Republike 71   71 71   71 Narodna kancelarija predsednika Republike 32   32 32   32 Kabinet predsednika Vlade 24   24 24   24 Kabinet prvog potpredsednika Vlade – zamenika predsednika Vlade 23   23 23   23 Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije 22   22 22   22 Kabinet potpredsednika Vlade za privredni razvoj 17   17 17   17 Kabinet potpredsednika Vlade za socijalnu politiku i društvene delatnosti 15   15 15   15 Državna revizorska institucija 87   87 87   87 Fond za zaštitu životne sredine 14   14 14   14 Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja 37   37 37   37 Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja 110   110 110   110 Antidoping agencija 7   7 7   7 Srpska akademija nauka i umetnosti 147   147 147   147 Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa 12   12 12   12 Poverenik za iformacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 15   15 15   15 Zaštitnik građana 63   63 63   63 Agencija za borbu protiv korupcije       2   2 UKUPNO IV: 696 0 696 698 0 698 IZABRANA LICA I ZAPOSLENI U JAVNIM SLUŽBAMA             Izabrana lica u Vladi i pravosuđu 4.575   4.575 4.575   4.575 Izabrana lica u Narodnoj skupštini 253   253 253   253 Socijalna zaštita 5.255   5.255 5.255   5.255 Osnovno obrazovanje 69.263   69.263 69.263   69.263 Srednje obrazovanje 31.531   31.531 31.531   31.531 Više i univerzitetsko obrazovanje 18.323   18.323 18.323   18.323 Učenički standard 1.228   1.228 1.228   1.228 Studentski standard 2.208   2.208 2.208   2.208 Ustanove u oblasti fizičke kulture 143   143 143   143 Ustanove kulture 3.400   3.400 3.400   3.400 UKUPNO V: 136.179 0 136.179 136.179 0 136.179 PRAVOSUĐE             Vrhovni sud 176   176 176   176 Republičko javno tužilaštvo 33   33 33   33 Tužilaštvo za ratne zločine 28   28 28   28 Opštinski organi za prekršaje 2.057   2.057 2.079   2.079 Opštinski sudovi 6.829   6.829 6.865   6.865 Opštinska javna tužilaštva 627   627 628   628 Okružni sudovi 1.810   1.810 1.812   1.812 Okružna javna tužilaštva 279   279 281   281 Veće za prekršaje 91   91 91   91 Trgovinski sudovi 843   843 843   843 Viši trgovinski sud 72   72 72   72 Visoki savet sudstva       50   50 Državno veće tužilaca       22   22 UKUPNO VI: 12.845 0 12.845 12.980 0 12.980 UKUPNO I-VI: 258.445 46 258.491 260.062 62 260.124 Napomena 1: tokom 2008. godine u pravosuđu je izvršena racionalizacija državnih službenika i nameštenika u skladu sa Akcionim planom za rešavanje viška zaposlenih.Na ovaj način, Kadrovski plan za pravosudne organe za 2008. godinu sa 14.020 sveden je na 12.845. Za efekat smanjenja platnih fondova po osnovu smanjenja broja državnih službenika i nameštenika tokom 2008. godine isplaćivana je stimulacija zaposlenima u pravosuđu za ostvarene rezultate rada po utvrđenom Modelu za obračun i isplatu stimulacije za ostvarene rezultate rada u pravosudnim organima i organima za prekršaje, u skladu sa potpisanim Protokolom između Vlade i reprezentativnih sindikata pravosuđa za 2008. godinu Napomena 2: ukoliko tokom 2009. godine dođe do formiranja Uprave za javni dug saglasno Zakonu o javnom dugu, izvršiće se odgovarajuće izmene u Kadrovskom planu

Nakon dugogodišnjih razgovora predstavnika sindikata i Unije poslodavaca, u aprilu 2008. godine potpisan je Opšti kolektivni ugovor, a u novembru 2008. godine i Aneks ovog ugovora, kojim je doneta Odluka o primeni Opšteg kolektivnog ugovora na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije, sa primenom od 1. januara 2009. godine.

Proglašenjem proširenog dejstva Opšteg kolektivnog ugovora stvoren je veliki pritisak za uvećanjem prava zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama koji zahteva velika dodatna sredstva. Utvrđena su uvećanja zarade iznad iznosa predviđenog za zaposlene u javnom sektoru koja su utvrđena zakonom. Predviđeno je da zaposleni imaju pravo na uvećanu zaradu na ime mesečne ishrane u toku rada u visini od 15% prosečne mesečne zarade u Republici, regres za korišćenje godišnjeg odmora u visini od 75% prosečne mesečne zarade u Republici i po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada – 0,5% osnovice (ovo pravo zaposlenih u državnim organima i javnim službama ostvaruje se u visini od 0,4% osnovice). Takođe, Opštim kolektivnim ugovorom daju se i druga veća prava, kao što su veći iznosi naknade po osnovu rada noću, na dan praznika, pri isplati otpremnina i slično.

Predstavnici Vlade i reprezentativnih sindikata izvršili su procenu i analizu ekonomskih efekata proširenog dejstva Opšteg kolektivnog ugovora na ukupnu ekonomsku politiku Vlade.

Kako su sredstva za ostvarivanje ovih prava veliko budzetsko opterećenje u uslovima restriktivne ekonomske politike za 2009. godinu, ista nisu predviđena u budzetu Republike Srbije. Tako na primer, projektovana sredstva koja bi trebalo obezbediti u budzetu Republike Srbije na ime toplog obroka, regresa i uvećanja naknade na osnovu vremena provedenog na radu iznose 42.000,0 mil. dinara.

Pored sredstava koje je potrebno obezbediti u budzetu Republike Srbije, nameće se obaveza jedinicama lokalne samouprave (u iznosu od 9.500,0 mil. dinara) i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (u iznosu od 18.000,0 mil. dinara) po gore navedenim obavezama.

U skladu sa najavom Socio-ekonomskog saveta da će tokom decembra 2008. godine sagledati uticaj svetske ekonomske krize na privredu Srbije i preispitati finansijske posledice primene proširenog dejstva Opšteg kolektivnog ugovora, očekuje se da će Socio-ekonomski savet uvažiti ekonomsku realnost budzeta Republike Srbije i nedostatak sredstava za realizaciju navedenih prava zaposlenih.

2) Takođe, za 2009. godinu na ekonomskoj klasifikaciji 416 – nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi, u uslovima restriktivne ekonomske politike za 2009. godinu, nisu planirana sredstva za isplatu jubilarne nagrade i godišnje nagrade državnim službenicima i nameštenicima, u skladu sa čl. 26. i 28. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe („Službeni glasnik RS“, broj 95/08), kao i zaposlenima u javnim službama u skladu sa ranije potpisanim kolektivnim ugovorima u oblasti obrazovanja i kulture.

3) Osim za rashode za zaposlene, ovim zakonom se obezbeđuju i sredstva za isplatu otpremnina zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 1.100,0 mil. dinara na ekonomskoj klasifikaciji 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, kod Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Naime, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu nosilac je aktivnosti u procesu smanjenja broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Prema podacima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu broj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave je približno 22.000, a planirano je da se u toku 2009. godine smanji broj zaposlenih za oko 2.000 kojima bi bile isplaćene otpremnine, u skladu sa važećim propisima. Sprovođenjem planirane racionalizacije ostvarile bi se uštede na platama zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

3. Sredstva za socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu odnose se na naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta i učestvuju u strukturi ukupnih izdataka sa 9,1%, a planirana su u ukupnom iznosu od 72.226,2 mil. dinara i odnose se na boračku zaštitu, zaštitu porodice i dece i socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

4. Korišćenje usluga i roba

U strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 5,8% i planirana su u ukupnom iznosu od 46.366,0 mil. dinara.

Ovi rashodi planirani su veoma restriktivno, odnosno najviše do nivoa rashoda predviđenih budzetom za 2008. godinu. Izuzetak predstavljaju novi korisnici, korisnici koji u 2008. godini nisu radili tokom cele godine, kao i korisnici koji u 2008. godini iz objektivnih razloga nisu ostvarivali svoje nadležnosti u zakonom utvrđenom obimu, pa bi ovim merama ograničenja u 2009. godini bilo onemogućeno njihovo normalno funkcionisanje.

Od ovog iznosa najveći deo odnosi se na subvencije u poljoprivredi 18.240,0 mil. dinara; subvencije za JP „Železnice Srbije“ 10.000,0 mil. dinara; subvencije u privredi 3.050,0 mil. dinara; subvencije u turizmu 1.980,0 mil. dinara; subvencije u kulturi 443,0 mil. dinara i ostale subvencije javnim nefinansijskim preduzećima u iznosu od 7.191,5 mil. dinara.

6. Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u strukturi ukupnih rashoda učestvuje sa 2,6%, odnosno u ukupnom iznosu od 20.500,0 mil. dinara. Deo sredstava Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 5.000,0 mil. dinara namenjen je Koridoru 10. Preostali iznos sredstava Nacionalnog investicionog plana rasporediće se i koristiti po posebnom aktu Vlade.

7. Osnovna sredstva

Planirana su u ukupnom iznosu od 18.164,3 mil. dinara i u struktukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 2,3%. Najveći iznosi za zgrade i građevinske objekte i za mašine i opremu opredeljeni su za potrebe Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva prosvete, Poreske uprave i Uprave carina.

8. Ostali rashodi

U okviru ovih sredstava za dotacije nevladinim organizacijama opredeljeno je:

– u okviru razdela Ministarstva finansija za finansiranje redovnog rada političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za narodne poslanike u Narodnu skupštinu;

– za Savez rezervnih vojnih starešina u okviru Ministarstva odbrane;

– za finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina u okviru Ministarstva za ljudska i manjinska prava;

– u okviru razdela Ministarstva za dijasporu za Maticu Srba i iseljenika Srbije; za unapređivanje veza i saradnje sa dijasporom u susednim zemljama regiona i unapređivanje veza i saradnje sa dijasporom u svetu;

– u okviru razdela Ministarstva rada i socijalne politike za Udruženje boraca ratova 90. RS; Društvo za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine; Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije; Udruženje ratnih vojnih invalida Srbije svih ratova; Savez udruženja ratnika oslobodilačkih ratova Srbije od 1912-1920. i potomaka; Udruženje boraca otadzbinskih ratova Srbije; Udruženje porodica palih boraca Srbije; Savez civilnih invalida rata; Ravnogorski pokret; Asocijacija za negovanje tradicija JVUO; Ratni veteraniSrbije i Srpski četnički pokret;

– u okviru razdela Ministarstva omladine i sporta za podršku omladinskim organizacijama; Stonoteniski savez Srbije; Kajakaški savez Srbije; Svestilski karate savez Srbije; Veteran – atletski klub; Hokej na ledu savez Srbije; Auto-moto savez Srbije; Teniski savez Srbije; Sportski savez Srbije; Karate savez Srbije; Sportski savez invalida Srbije; Vaterpolo savez Srbije; Univerzitetski savez za fizičku kulturu; Odbojkaški savez Srbije; Atletski savez Srbije; Veslački savez Srbije; Plivački savez Srbije; Rukometni savez Srbije; Fudbalski savez Srbije; Džudo savez Srbije, Sankaški savez Srbije; Košarkaški savez Srbije; Gimnastički savez Srbije; Savez za ritmičku gimnastiku Srbije; Smučarski savez Srbije; Bob savez Srbije; Softball savez Srbije; Sportsko penjačka federacija Srbije; Savez za sinhrono i umetničko plivanje Srbije; Kyokushinkai savez Srbije; Savez paintball klubova Srbije; Jet ski savez Srbije; Ju jutsu savez Srbije; Skyball savez Srbije; Savez Srbije za skokove u vodu; Kuglaški savez Srbije; Biciklistički savez Srbije; Bokserski savez Srbije; Planinarski savez Srbije; Rvački savez Srbije; Tekvondo asocijacija Srbije; Šahovski savez Srbije; Savezi Srbije za bodi bilding, fitnes, bodifitnes i aerobik savez Srbije; Savez Srbije za dizanje tegova; Jedriličarski savez Srbije; Kik boks savez Srbije; Konjički savez Srbije; Klizački savez Srbije; Mačevalački savez Srbije; Moto federacija Srbije; Orjentiring savez Srbije; Savez za konjički sport Srbije za Olimpijske i FEI discipline konjičkog sporta; Savez američkog fudbala Srbije; Boćarski savez Srbije; Bridz savez Srbije; Kendo savez Srbije; Kofbol savez Srbije; Plesni savez Srbije; Savez organizacija podvodnih aktivnosti Srbije; Ragbi savez Srbije; Savate savez Srbije; Sambo savez Srbije, Svebor savez Srbije; Skvoš asocijacija Srbije; Savez Srbije za skijanje na vodi; Asocijacija Snuuboard Srbije; Srpska triatlonska unija; Savez sportskih ribolovaca Srbije; Asocijacija sportskih centara Srbije; Olimpijski komitet Srbije, Bejzbol savez Srbije; Brazilski Jiu Jitsu savez Srbije; Sportski savez gluvih Srbije; Savez za rekreativni sport Srbije; Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije; Savez Soko Srbije; Sportski savez Kosova i Metohije; Streljački savez za leteće mete Srbije; Društvo pedagoga fizičke kulture Srbije; Udruženje za medicinu sporta Srbije; Karling savez Srbije; Streličarski savez Srbije; Biatlon savez Srbije; Go savez Srbije; Kung fu vušu savez Srbije; Asocijacija sport za sve Srbije; Ragbi 13 federacija Srbije; Sportski savez slepih i slabovidih Srbije; Paraolimpijski komitet Srbije; Savez radioamatera Srbije.

9. Sredstva planirana za tekuću i stalnu rezervu iznose 1.525,0 mil. dinara (u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 0,2%).

Javni dug

A. U 2009. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 200.304.145.500 dinara (205.000.000 USD; 60.000.000 CHF, 1.332.500.000 EUR i 70.000.000.000 dinara) i to:

I. Svetskoj banci po osnovu dva kredita u ukupnom iznosu od 12.047.238.000 dinara (180.000.000 USD):

Javnom preduzeću „Železnice Srbije” – za nabavku voznih sredstava, u iznosu od 5.354.328.000 dinara (80.000.000 USD);

Javnom preduzeću „Putevi Srbije” – Rekonstrukcija, rehabilitacija puteva u Srbiji, bezbednost saobraćaja, u iznosu od 6.692.910.000 dinara (100.000.000. USD).

II. Evropskoj banci za obnovu i razvoj po osnovu pet kredita u ukupnom iznosu od 30.600.000.000 dinara (360.000.000 EUR):

Javnom preduzeću „Putevi Srbije” za Beogradski autoput i obilaznicu (sanaciju mosta Gazela i Sektor A: Batajnica – Dobanovci obilaznice oko Beograda) u iznosu od 6.800.000.000 dinara (80.000.000 EUR);

Lokalnoj samoupravi do iznosa dozvoljenog zaduživanja u skladu sa Zakonom o javnom dugu za rekonstrukciju komunalne infrastrukture, u ukupnom iznosu od 850.000.000 dinara (10.000.000 EUR);

Javnom preduzeću „Železnice Srbije” za projekat vozna sredstva i iznosu od 8.500.000.000 dinara (100.000.000 EUR);

Javnom preduzeću „Putevi Srbije“ za Koridor X u ukupnom iznosu od 12.750.000.000 dinara (150.000.000 EUR);

Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije“ za projekat ED brojila, u ukupnom iznosu od 1.700.000.000 dinara (20.000.000 EUR).

III. Evropskoj investicionoj banci po osnovu pet kredita u ukupnom iznosu od 64.982.500.000 dinara (764.500.000 EUR):

Javnom preduzeću „Železnice Srbije” za Koridor X u iznosu od 8.500.000.000 dinara (100.000.000 EUR);

Javnom preduzeću „Elektromreža Srbije“ za unapređenje mreže električne energije, u ukupnom iznosu od 2.082.500.000 dinara (24.500.000 EUR);

Javnom preduzeću „Putevi Srbije” za obilaznicu oko Beograda, sektor B: Dobanovci – Bubanj potok u iznosu od 3.400.000.000 dinara (40.000.000 EUR);

Javnom preduzeću „Putevi Srbije” za Koridor H (Niš – Dimitrovgrad, izgradnja i rehabilitacija puta u iznosu od 25.500.000.000 dinara (300.000.000 EUR);

Javnom preduzeću „Putevi Srbije” za Koridor H (pravac Leskovac – Preševo) u iznosu od 25.500.000.000 dinara (300.000.000 EUR).

IV. Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) po osnovu tri kredita u ukupnom iznosu od 10.710.000.000 dinara (126.000.000 EUR):

Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije” za projekat mera zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit (rehabilitacije ugljenokopa za JP TE „Nikola Tesla” i instalaciju novog sistema za skladištenje pepela za JP TE „Kostolac”) u iznosu od 3.060.000.000 dinara (36.000.000 EUR);

Lokalnoj samoupravi do iznosa dozvoljenog zaduživanja u skladu sa Zakonom o javnom dugu za Program vodosnadbevanja i kanalizacije, u ukupnom iznosu od 1.700.000.000 dinara (20.000.000 EUR);

Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije” i Javnom preduzeću „Elektromreža Srbije“ za mere zaštite životne sredine u energetskom sektoru u iznosu od 5.950.000.000 dinara (70.000.000 EUR).

V. Stranim vladama po osnovu dva kredita u ukupnom iznosu od 6.970.000.000 dinara (82.000.000 EUR):

Vladi Španije za kredit Javnom preduzeću „Železnice Srbije” za nabavku teretnih i putničkih vozova u iznosu od 3.145.000.000 dinara (37.000.000 EUR);

Vladi Nemačke za kredit Javnom preduzeću „Železnice Srbije” za modernizaciju i elektrifikaciju pruge Pančevo – Vršac – državna granica u iznosu od 3.825.000.000 dinara (45.000.000 EUR).

VI. EUROFIMA u iznosu od 3.321.180.000 dinara (60.000.000 CHF):

Javnom preduzeću „Železnice Srbije” u iznosu od 3.321.180.000 dinara (60.000.000 CHF).

VII. Poslovnim bankama u ukupnom iznosu od 71.673.227.500 dinara (70.000.000.000 RSD i 25.000.000 USD);

Javnom preduzeću „Putevi Srbije” za refinansiranje dospelih obaveza u ukupnom iznosu od 20.000.000.000 dinara;

Finansiranje likvidnosti privrede, u ukupnom iznosu od 50.000.000.000 dinara;

Institut za nuklearne nauke „Vinča” za sprovođenje programa VIND nuklearne dekomisije (Program iznošenja nuklearnog goriva iz Republike Srbije), u ukupnom iznosu od 1.673.227.500 dinara ( 25.000.000. USD).

B. Republika Srbija će u 2009. godini odobriti projektne zajmove u ukupnom iznosu od 121.223.510.800 dinara (6.600.000 SDR; 937.600.000 EUR; 588.000.000 USD i 1.500.000.000 RSD) i to sa:

1. Svetskom bankom u ukupnom iznosu od 48.833.510.800 dinara (6.600.000 SDR; 103.600.000 EUR i 588.000.000 USD ) i to:

Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja za projekat „Regionalni razvoj Bora” u iznosu od 2.738.700.000 dinara (6.600.000 SDR i 24.300.000 EUR);

Ministarstvu za infrastrukturu za projekat „Rekonstrukcija saobraćaja” u iznosu od 3.128.000.000 dinara (36.800.000 EUR);

Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu prosvete i Ministarstvu rada i socijalne politike za projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou” u iznosu od 2.720.000.000 dinara (32.000.000 EUR);

Ministarstvu finansija za unapređenje upravljanja javnim finansijama u iznosu od 6.692.910.000 dinara (100.000.000 USD);

Ministarstvu finansija za razvoj privatnog i finansijskog sektora u iznosu od 6.692.910.000 dinara (100.000.000 USD);

Ministarstvu zdravlja za dodatno finansiranje projekta reforme zdravstva u Srbiji u iznosu od 892.500.000 dinara (10.500.000 EUR);

Ministarstvu za infrastrukturu za Koridor X u iznosu od 25.968.490.800 dinara (388.000.000 USD).

2. Evropskom bankom za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu od 8.500.000.000 dinara (100.000.000 EUR) i to:

Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan za projekte Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 8.500.000.000 dinara (100.000.000 EUR).

3. Evropskom investicionom bankom u ukupnom iznosu od 44.200.000.000 dinara (520.000.000 EUR) i to:

Ministarstvu zdravlja za kliničke centre II u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu u iznosu od 5.950.000.000 dinara (70.000.000 EUR);

Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan za Projekat razvoja lokalne i regionalne infrastrukture u iznosu od 4.250.000.000 dinara (50.000.000 EUR);

Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan za nastavak Projekta razvoja lokalne i regionalne infrastrukture u iznosu od 2.125.000.000 dinara (25.000.000 EUR);

Ministarstvu prosvete za Sektor obrazovanja – nastavak projekta za poboljšanje stanje škola u iznosu od 4.250.000.000 dinara (50.000.000 EUR);

Ministarstvu za Nacionalni investicioni plan za projekte zaštite životne sredine i druge infrastrukturne projekte u ukupnom iznosu od 6.375.000.000 dinara (75.000.000 EUR);

Kredit APEX 3 za finansiranje malih i srednjih preduzeća i lokalne samouprave u Republici Srbiji preko poslovnih banaka u iznosu od 21.250.000.000. dinara (250.000.000 EUR);

4. Bankom za razvoj Saveta Evrope u ukupnom iznosu od 5.950.000.000 dinara (70.000.000 EUR) i to:

Ministarstvu za infrastrukturu za sanaciju klizišta II u iznosu od 1.700.000.000 dinara (20.000.000 EUR);

Ministarstvu za infrastrukturu za sanaciju klizišta III u iznosu od 4.250.000.000 dinara (50.000.000 EUR).

5. Nemačkom razvojnom bankom (KfW) u ukupnom iznosu od 3.910.000.000 dinara (46.000.000 EUR)

za rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije u iznosu od 2.125.000.000 dinara (25.000.000 EUR);

Ministarstvu rudarstva i energetike – za rehabilitaciju lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza IV u iznosu od 1.785.000.000 dinara (21.000.000 EUR);

6. Stranim vladama u ukupnom iznosu od 8.330.000.000 dinara (98.000.000 EUR) i to:

Vladi Španije za kredit u iznosu od 680.000.000 dinara (8.000.000 EUR);

Vladi Japana za izgradnju mosta na Dunavu u iznosu od 5.100.000.000 dinara (60.000.000 EUR);

Vladi Republike Italije za Razvoj privatnog sektora kao podrška malim i srednjim preduzećima kroz sistem domaćih banaka, kredit u iznosu od 2.550.000.000 dinara (30.000.000 EUR);

7. Poslovnim bankama u ukupnom iznosu od 1.500.000.000 dinara

Univerzijada Beograd 2009. – priprema 25. letnje Univerzijade 2009. godine u ukupnom iznosu od 1.500.000.000. dinara.

V. Republika Srbija će u 2009. godini preuzeti obaveze prema Export – Import Bank of China po osnovu sporazuma kojim će biti reprogramirane obaveze po ranije zaključenim ugovorima u ukupnom iznosu do 15.641.330.670 dinara (233.700.000 USD) i to po osnovu:

ugovora BLA99012 zaključenog između The Export – Import Bank of China i Beogradske banke, do iznosa od 13.385.820.000 dinara (200.000.000 USD);

ugovora BLA97005 zaključenog između The Export – Import Bank of China i HIP Azotare Pančevo, do iznosa od 2.255.510.670 dinara (33.700.000 USD).

G. Stanje javnog duga Republike Srbije na dan 31. oktobar 2008. godine iznosi 759.776.273.639 dinara (8.939.490.927 EUR), od čega:

I Stanje javnog duga po osnovu direktnih obaveza Republike Srbije iznosi 682.099.882.673 dinara (8.025.554.264 EUR), od čega:

1. Unutrašnji dug u ukupnom iznosu od 270.636.678.324 dinara (3.184.298.082 EUR ), i to po osnovu:

dugoročnih obveznica izdatih Narodnoj banci Srbije u iznosu od 10.701.120.000 dinara (125.908.861 EUR);

Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada u iznosu od 6.680.494.053 dinara (78.602.370 EUR);

Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada u iznosu od 754.639.284 dinara (8.879.049 EUR);

obaveza prema Komercijalnoj banci AD Beograd (kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu) u iznosu od 1.062.387.500 dinara (12.500.000 EUR);

emitovanih državnih zapisa u iznosu od 1.910.100.000 dinara (22.474.144 EUR);

stare devizne štednje – obaveze prema Narodnoj banci Srbije u iznosu od 444.450.236 dinara (5.229.380 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

stare devizne štednje – obaveze prema građanima u iznosu od 242.919.591.317 dinara (2.858.180.176 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

stare devizne štednje – obaveze prema bankama u iznosu od 5.425.936.313 dinara (63.841.305 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije;

zajma za privredni razvoj Republike Srbije u iznosu od 737.959.621 dinara (8.682.797 EUR) što je deo unutrašnjeg duga i zakonom preuzeta obaveza Republike Srbije.

2. Spoljni dug u ukupnom iznosu od 411.463.204.349 dinara (4.841.256.182 EUR ), i to prema:

Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD A,B,C) u iznosu od 134.966.379.276 dinara (1.588.007.899 EUR) što je nasleđeni dug bivše SFRJ, koji je reprogramiran 2002. godine;

Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu od 41.089.633.252 dinara (483.458.638 EUR),zajmovi Svetske banke, bez kamate;

Evropskoj investicionoj banci (EIB) u iznosu od 7.616.293.919 dinara (89.612.946 EUR);

Evropskoj uniji (EU 55) u iznosu od 4.207.054.500 dinara (49.500.000 EUR), makroekonomska pomoć Republici Srbiji;

Pariskom klubu poverilaca u iznosu od 146.717.923.293 dinara (1.726.275.997 EUR), nasleđeni dugovi bivše SFRJ;

Londonskom klubu u iznosu od 71.353.255.345 dinara (839.538.955 EUR) nasleđeni dugovi bivše SFRJ, reprogramirani sa 62% otpisa;

Vladi Republike Italije u iznosu od 2.825.950.750 dinara (33.250.000 EUR), kredit za razvoj malih i srednjih preduzeća sa 1% kamate;

Vladi Švajcarske Konfederacije u iznosu od 586.329.112 dinara (6.898.720 EUR), beskamatni kredit;

Banci za razvoj Saveta Evrope (CEB) u iznosu od 815.913.600 dinara (9.600.000 EUR), kredit za rehabilitaciju i prevenciju nakon poplava u Vojvodini;

KfW u iznosu od 43.190.342 dinara (508.175 EUR), kredit za rehabilitaciju lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza III;

Banci za razvoj Saveta Evrope (CEB) – reprogramirani zajam u iznosu od 901.316.960 dinara (10.604.852 EUR), nasleđeni dug bivše SFRJ namenjen privredno nerazvijenim područjima;

Banci za razvoj Saveta Evrope (CEB) – Klizišta I u iznosu od 339.964.000 dinara (4.000.000 EUR), kredit za rekonstrukciju i obnovu stambene i prateće infrastrukture.

2. Po osnovu indirektnih obaveza Republike Srbije (obaveze za koje je Republika Srbija garant) u ukupnom iznosu od 77.676.390.966 dinara (913.936.663 EUR), od čega prema:

Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 19.562.921.682 dinara (230.176.391 EUR);

Evropskoj investicionoj banci (EIB) u iznosu od 32.053.739.628 dinara (377.142.752 EUR), u okviru kojih se nalaze i dva kredita za koje je Republika Srbija izdala garancije a koji još nisu postali efektivni pa im je stanje duga nula (hitna obnova sistema vodosnabdevanja u Nišu i Novom Sadu);

KfW u iznosu od 3.912.163.835 dinara (46.030.331 EUR);

Evropskoj uniji (EU) u iznosu od 19.020.697.797 dinara (223.796.611 EUR), nasleđeni dug prema EU gde su originalni dužnici javna preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, „Železnice Srbije” i „Putevi Srbije“;

Vladi Republike Poljske u iznosu od 2.861.996.676 dinara (33.674.115 EUR) robni kredit za Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” za obnovu elektroprivrede, kamata 0,75%;

Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu od 264.871.348 dinara (3.116.463 EUR), kredit u okviru Programa energetske zajednice jugoistočne Evrope (ESCEE) – Projekat za Srbiju.

Za Funkciju 170 – Transakcije vezane za javni dug – Republika Srbija će u 2009. godini izdvojiti ukupno 66.778.315.000 dinara.

Za otplatu kamata i prateće troškove zaduživanja Republika Srbija će u 2009. godini izdvojiti 24.013.858.000 dinara i to:

Otplata domaćih kamata

Za otplatu domaćih kamata, Republika Srbija će u toku 2009. godine isplatiti ukupno 1.159.721.000 dinara, od čega:

Za otplatu kamata na domaće hartije od vrednosti, ukupan iznos od 1.075.156.000 dinara;

Za otplatu kamata domaćim poslovnim bankama u ukupnom iznosu od 84.565.000 dinara po osnovu kredita od Komercijalne banke AD Beograd za kupovinu zgrade Ambasade u Briselu.

Otplata stranih kamata

Za otplatu stranih kamata, Republika Srbija će u toku 2009. godine isplatiti ukupno 17.657.076.000 dinara, od čega:

Za otplatu kamata stranim vladama, ukupan iznos od 8.644.799.000 dinara;

Za otplatu kamata multilateralnim institucijama, ukupan iznos od 4.976.487.000 dinara;

Za otplatu kamata stranim poslovnim bankama iznos od 2.699.630.000 dinara, i to u celosti prema Londonskom klubu poverilaca;

Otplata kamata ostalim stranim kreditorima, ukupan iznos od 1.336.160.000 dinara.

Otplata kamata po garancijama

Za otplatu kamata po garancijama predviđen je iznos od 4.797.061.000 dinara za kredite koje je Javno preduzeće „Železnice Srbije“ uzelo od Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i EUROFIMA-e i Javno preduzeće „Putevi Srbije“ od Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Prateći troškovi zaduživanja

Za obezbeđenje sredstava za prateće troškove zaduživanje, planirano je ukupno 400.000.000 dinara.

Za otplatu glavnice Republika Srbija će u 2009. godini izdvojiti 42.764.457.000 dinara i to:

Otplata glavnice domaćim kreditorima

Za otplatu glavnice domaćim kreditorima, Republika Srbija će u toku 2009. godine isplatiti ukupno 27.834.378.000 dinara, od čega:

Za otplatu glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija ukupan iznos od 27.079.100.000 dinara;

Za otplatu glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama iznos od 17.240.000 dinara;

Za otplatu glavnice ostalim domaćim kreditorima (Zajam za privredni razvoj), ukupan iznos 738.038.000 dinara.

Otplata glavnice stranim kreditorima

Za otplatu glavnice stranim kreditorima, Republika Srbija će u toku 2009. godine isplatiti ukupno 11.431.901.000 dinara, i to:

Za otplatu glavnice stranim vladama iznos od 9.093.151.000 dinara;

Za otplatu glavnice multilateralnim institucijama iznos od 1.711.847.000 dinara;

Za otplatu glavnice stranim kreditorima za potrebe ministarstva unutrašnjih poslova iznos od 626.903.000 dinara.

Otplata glavnice po garancijama

Za otplatu glavnice po garancijama predviđen je iznos od 3.498.178.000 dinara, za kredite koje je Javno preduzeće „Železnice Srbije“ uzelo od Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i EUROFIMA-e i Javno preduzeće „Putevi Srbije“ od Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

V. OBRAZLOŽENjE SREDSTAVA PO POJEDINIM KORISNICIMA

U skladu sa politikom javnih finansija Republike Srbije za period 2009 – 2011. godine, odnosno politikom javnih rashoda za 2009. godinu i budzetskim ograničenjima kojima su utvrđeni limiti po pojedinim vrstama rashoda, opredeljeni su obimi sredstava za sve budzetske korisnike, polazeći od opredeljenja utvrđenih Memorandumom o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu. Shodno tome, predloženi obim budzetskih sredstava utvrđen je veoma restriktivno, u skladu sa Vladinom budzetskom i fiskalnom politikom o smanjenju učešća javnih rashoda u bruto domaćem proizvodu.

Sredstva za korisnike budzetskih sredstava opredeljena su u skladu sa delokrugom poslova i nadležnostima utvrđenim Zakonom o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, broj 65/08), imajući u vidu da su sredinom 2008. godine konstituisana nova ministarstva, pri čemu je došlo do preraspodele nadležnosti i proširenja njihovih nadležnosti.

Prilikom utvrđivanja potrebnih sredstava po pojedinim korisnicima budzetskih sredstava pošlo se od predloga finansijskih planova korisnika i analize zahteva, posebno za dodatna sredstva koja se odnose na finansiranje redovnih aktivnosti koje ne mogu biti usklađene sa ograničenjem sredstava, uvažavajući prioritetne oblasti koje treba uzeti u obzir u proceduri planiranja budzeta za 2009. godinu.

RAZDEO 1 – NARODNA SKUPŠTINA

Narodna skupština odlučuje o promeni Ustava; donosi zakone, druge propise i opšte akte; plan razvoja, prostorni plan, budzet i završni račun; utvrđuje predlog odluke o promeni granice Republike Srbije; utvrđuje teritorijalnu organizaciju u Republici Srbiji; odlučuje o ratu i miru; ratifikuje međunarodne ugovore; raspisuje republički referendum, raspisuje republički javni zajam i odlučuje o zaduživanju Republike Srbije, bira i razrešava: predsednika i potpredsednike Narodne skupštine, predsednika, potpredsednike i ministre u Vladi, predsednika i sudije Ustavnog suda, Vrhovnog suda i drugih sudova, Republičkog javnog tužioca i javne tužioce, guvernera Narodne banke i druge funkcionere određene zakonom; obavlja kontrolu nad radom Vlade i drugih organa i funkcionera odgovornih Narodnoj skupštini u skladu sa Ustavom i zakonom; daje amnestiju za krivična dela, obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom.

Narodna skupština uređuje svoj rad, organizaciju i način ostvarivanja prava i dužnosti narodnih poslanika donošenjem Poslovnika o radu Narodne skupštine.

Finansijsko materijalna prava narodnih poslanika regulisana su Zakonom o primanjima narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91, 68/91, 44/98 i 34/01), a bliže uređena odlukama Administrativnog odbora.

Prema Zakonu o primanjima narodnih poslanika, narodni poslanik ima pravo na platu, troškove za vršenje poslaničke dužnosti – poslanički dodatak, troškove korišćenja sopstvenog vozila, troškove dnevnica i hotelskog smeštaja za vreme zasedanja Narodne skupštine, poslaničkih grupa i Odbora i druga prava predviđena zakonom (pravo na dnevnice i naknade troškova službenog puta u inostranstvo, pravo na naknadu zakupnine stana, pravo na naknadu troškova za odvojeni život, pravo na otpremninu, pravo na besplatan prevoz u železničkom, drumskom, javnom gradskom i rečnom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije).

Sredstva za Narodnu skupštinu planirana su na osnovu plana održavanja sednica Narodne skupštine (16 dana zasedanja mesečno) i planova rada skupštinskih odbora u 2009. godini.

Za rad Narodne skupštine u 2009. godini planiraju se sredstva za plate, dodatke i naknade i socijalne doprinose za 250 narodnih poslanika.

Značajan iznos planiranih sredstava se odnosi na poslanički dodatak – paušal (ekonomska klasifilacija 417). Svih 250 poslanika prima paušal koji iznosi 40% neto plate narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini i predstavlja nadoknadu za vršenje poslaničke dužnosti u izbornoj jedinici.

Sredstva za troškove putovanja u zemlji (ekonomska klasifikacija 422) planirana su na osnovu Zakona o primanjima narodnih poslanika i Odluke o poslaničkoj naknadi koju je doneo Administrativni odbor i na osnovu plana rada Narodne skupštine, a u planirani iznos uključen je i porez na dohodak građana po stopi od 12% u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana. U okviru ove ekonomske klasifikacije planirani su i izdaci za održavanje sednica Narodne skupštine, prosečni godišnji izdaci za sastanke poslaničkih grupa i rad odbora prema planovima aktivnosti odbora u 2009. godini.

U okviru planiranih troškova za službena putovanja u inostranstvo obuhvaćeni su izdaci za službena putovanja u inostranstvo članova odbora, delegacija, poslanika i studijskih grupa Narodne Skupštine Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti iz oblasti međunarodnih odnosa i izdaci vezani za razmene delegacija i poseta na najvišem nivou na bilateralnoj i multilateralnoj saradnji. U Narodnoj Skupštini se obrazuju delegacije za učešće u radu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), kao i delegacija za učešće u radu drugih multilateralnih parlamentarnih institucija (Parlamentarna skupština NATO, Parlamentarna skupština SE, Parlamentarna skupština ZEU, Parlamentarna skupština CEI, PS JIE, PS HIE i druge).

Sredstva planirana za usluge po ugovoru (ekonomska klasifikacija 423) odnose se na usluge informisanja, štampanje vizit – karti narodnih poslanika, stručne usluge (rashodi za rad stručnih konsultanata), reprezentacije (Odlukom o posluženju prilikom održavanja službenih sastanaka u Narodnoj skupštini Republike Srbije utvrđeno je pravo na korišćenje sredstava za reprezentaciju).

GLAVA 1.1 – NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE

Služba Narodne skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Narodne skupštine, njenih odbora, narodnih poslanika i poslaničkih grupa, kao i određene poslove Republičke izborne komisije.

Preko ovog budzetskog razdela izvršavaju se rashodi vezani za obezbeđenje uslova za rad narodnih poslanika i redovan rad Republičke izborne komisije.

U strukturi predloženih rashoda, najveće učešće imaju, pored rashoda za plate, rashodi za tekuće popravke i održavanje (ekonomska klasifikacija 425) u okviru kojih su planirani izdaci vezani za redovno održavanje i popravke instalacija (električnih, grejnih, vodovodnih, protivpožarnih), liftova i trafo stanica, kao i postojećih klima sistema i dizel električnog agregata i popravke i održavanje opreme gde su planirani rashodi vezani za održavanje vozila voznog parka Narodne skupštine. Sredstva za stalne troškove (ekonomska klasifikacija 421) odnose se na troškove platnog prometa, bankarskih, energetskih i komunalnih usluga, usluga komunikacija, troškove osiguranja objekata, zaposlenih i službenih vozila koja su u vlasništvu Narodne skupštine, zakup opreme za simultano prevođenje koja se koristi prilikom poseta stranih delegacija Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sredstva planirana za usluge po ugovoru (ekonomska klasifikacija 423), odnose se na administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (obuhvataju planirane izdatke vezane za polaganje stručnih ispita, državni ispiti, ispiti za dobijanje stručnih zvanja, kao i izdatke za kotizacije, savetovanja, tj. prisustva na raznim seminarima radi stručne edukacije zaposlenih i obuke za korišćenje mrežnog softvera), usluge informisanja (obuhvataju izdatke za objavljivanje oglasa i štampanje publikacija i ostalog materijala). U okviru ove pozicije planirani su i rashodi informisanja javnosti o radu skupštinskih odbora prema planovima aktivnosti pojedinih odbora u 2009. godini, stručne usluge (angažovanja spoljnih saradnika u delegacijama Narodne skupštine pri SE, izdaci vezani za angažovanje stručnih lica iz različitih državnih organa koja nisu zaposlena u Narodnoj skupštini, a koja su dežurna u vreme održavanja sednica Narodne skupštine). U okviru ove klasifikacije planirani su i izdaci za isplatu naknada članovima omladinskih zadruga na povremenim poslovima prenosa materijala i opreme, izdaci za kurirske poslove, za dežurstva lekarske službe MUP-a u vreme zasedanja Narodne skupštine i za nabavke lekova za potrebe ambulante, kao i izdaci za sistematske preglede zaposlenih.

Sredstva za materijal (ekonomska klasifikacija 426), planirana su za: administrativni materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj (bonovi za benzin za vozila voznog parka ), materijal za posebne namene (potrošni materijal koji se koristi za rad stolara, vodoinstalatera, električara, frigoriste, telefoniste, kao i materijal za rad birotehnike, rashodi za nabavku rezervnih delova za mašine u Odeljenju birotehnike koje se koriste za štampanje, umnožavanje, povezivanje i koričenje materijala za pripremu sednica i ostalog materijala).

Sredstva za troškove putovanja (ekonomska klasifikacija 422), planirana su za troškove ishrane – dnevica, prevoza i hotelskog smeštaja za obavljenje službenih putovanja u zemlji za vozače i zaposlene u stručnoj službi Narodne skupštine, koji su u funkciji izvršenja planiranih aktivnosti skupštinskih odbora i ostalih službi i troškove za službena putovanja u inostranstvu za zaposlene u stručnoj službi, vozače i ostala angažovana lica koja su u funkciji izvršenja planiranih aktivnosti radnih tela Narodne skupštine.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte (ekonomska klasifikacija 511), predviđena su za finansiranje kapitalnog održavanja zgrade Narodne skupštine na Trgu Nikole Pašića broj 13, i to fasaderski radovi, radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije, klimatizacije, rekonstrukciji velike sale u Domu Narodne skupštine i izgradnju spoljne rasvete objekta.

Na osnovu zahteva narodnih poslanika, poslaničkih grupa i službi Narodne skupštine planirani su rashodi za opremu (ekonomska klasifikacija 512), za nabavku računarske, telekomunikacione opreme, opreme za sistem televizijskog prenosa, opreme za Konferencijski sistem i zamenu zastarele opreme.

Sredstva za nematerijalnu imovinu (ekonomska klasifikacija 515), planirana su za izradu računarske mreže preko koje bi bio povezan celokupni sistem informacija i elektronski prenos dokumenata u Narodnoj skupštini i izradu softvera E – Parlament.

Finansijskim planom Narodne skupštine Republike Srbije za 2009. godinu u okviru funkcije 130 planirana su i sredstva za rad Republičke izborne komisije u 2009. godini (ekonomska klasifikacija 416).

Sredstva su planirana na osnovu Odluke o naknadama i drugim troškovima za rad Republičke izborne komisije 02 broj 120-2517/07 koju je donela Republička izborna komisija 12. decembra 2007. godine i Zaključka Vlade 05 broj 013-1340/2008/1 od 4. septembra 2008. godine. Poslovnikom Republičke izborne komisije („Sl. glasnik RS“, broj 28/08 – prečišćen tekst) utvrđen je sastav, nadležnost i način rada Republičke izborne komisije.

Republičku izbornu komisiju u stalnom sastavu čine predsednik, zamenik predsednika, 16 članova i 16 zamenika članova, sekretar, zamenik sekretara i predstavnik Republičkog zavoda za statistiku, koje imenuje Narodna skupština.

Na osnovu navedenih akata planirane su naknade za redovan rad Republičke izborne komisije koje iznose 80% plate narodnih poslanika i naknade za poslove koje obavlja Republička izborna komisija na teritoriji AP Kosovo i Metohija u iznosu 40% plate narodnog poslanika, a na osnovu Zaključka Vlade 05 broj 013-1340/2008/1 od 4. septembra 2008. godine.

Na osnovu navedene Odluke Republičke izborne komisije planirana su sredstva za naknadu troškova dnevnica i putnih troškova članovima RIK-a, dolazak na sednice i službena putovanja na KIM, troškovi korišćenja mobilnih telefona, reprezentacije i ostali prateći troškovi koji su neposredno vezani za obavljanje poslova iz nadležnosti Republičke izborne komisije.

Finansijski plan Republičke izborne komisije za 2009. godinu, kojim su planirana sredstva za rad ovog republičkog organa, usvojen je na 146 sednici Republičke izborne komisije koja je održana 22. oktobra 2008. godine.

RAZDEO 2 – PREDSEDNIK REPUBLIKE

Nadležnosti predsednika Republike određene su Ustavom Republike Srbije. Uslove za izvršenje funkcije i nadležnosti predsednika Republike obezbeđuju Vlada, ministarstva i drugi državni organi u skladu sa propisima. Generalni sekretarijat predsednika Republike je služba koja pruža stručnu i tehničku podršku predsedniku Republike. U Generalnom sekretarijatu vrše se poslovi koji su vezani sa ostvarivanjem prava predsednika Republike na platu i druga prava iz rada, prava supružnika predsednika Republike i prava bivšeg predsednika Republike na naknadu plate, na mesečno primanje pošto mu prestane pravo na naknadu plate, kao i pravo na posebno mesečno primanje.

Generalni sekretarijat vodi generalni sekretar predsednika Republike, koga imenuje i razrešava predsednik Republike. Generalni sekretar predsednika Republike se stara o tome da Generalni sekretarijat radi blagovremeno i tačno i sarađuje s drugim državnim organima, autonomnim pokrajinama, opštinama, gradovima i gradom Beogradom.

Odlukom o obrazovanju Narodne kancelarije predsednika Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, broj 100/04), osnovane su službe za obavljanje operativnih, stručnih, analitičkih i savetodavnih poslova.

Narodna kancelarija obavlja poslove u cilju uspostavljanja neposredne dvosmerne komunikacije predsednika Republike sa građanima. Takođe, obavlja saradnju sa državnim organima, institucijama, udruženjima i organizacijama, kao i druge poslove po nalogu predsednika Republike.

Republika Srbija će u 2009. godini biti domaćin 16. Samita šefova država Centralne Evrope, što predstavlja važan vid spoljnopolitičke promocije naše zemlje. Stoga je neophodno obezbediti sredstva za stalne troškove, troškove materijala, troškove putovanja, kao i usluge po ugovoru (usluge prevođenja, stručne usluge) i specijalizovane usluge, na ekonomskim klasifikacijama 421, 422, 423, 424 i 426.

Shodno članu 112. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, predsednik Republike ima pravo da daje odlikovanja. U toku je izrada novog zakona i uspostavljanje novog ordenskog sistema Republike Srbije, kojim će cene ordenja biti određene na osnovu procene Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca -Topčider.

Potrebna sredstva za obavljanje stručnih i drugih poslova iz ustavne nadležnosti predsednika su planirana u okviru Generalnog sekretarijata predsednika Republike Srbije, a za obavljanje operativnih, stručnih, analitičkih i savetodavnih poslova, u okviru Narodne kancelarije predsednika Republike Srbije.

Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovoru, odnose se na sledeće usluge:

– na ime usluga informisanja (BETA PRESS);

– na ime naknada za rad u komisijama (Komisija za pomilovanje);

– za administrativne usluge koje obuhvataju isplate na ime naknade za rad po ugovoru o delu, ugovor o autorskom radu i druge naknade;

– ostale opšte usluge.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – materijal, planirana sredstva odnose se na:

– kancelarijski materijal;

– službenu odeću i obuću (uniforma) zaposlenima koji imaju pravo prema posebnom kolektivnom ugovoru republičkih organa („Sl. glasnik RS“, broj 23/98);

– cvetne aranžmane, vence i ostale biodekoracije;

– časopise i ostalu stručnu literaturu;

– materijal za posebne namene (vizit – karte, pozivnice, državne zastave) i druge izdatke za potrebe pojedinih službi u Generalnom sekretarijatu i Narodnoj kancelariji.

RAZDEO 3 – VLADA

Vlada je nosilac izvršne vlasti u Republici Srbiji i vodi politiku Republike Srbije u okviru Ustava i zakona Narodne skupštine. Vlada izvršava zakone i druge opšte akte Narodne skupštine, tako što donosi opšte i pojedinačne pravne akte i preduzima druge mere, predlaže Narodnoj skupštini zakone, budzet i druge opšte i pojedinačne akte.

Rad Vlade je javan. Vlada je dužna da javnosti omogući uvid u svoj rad, prema zakonu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja i poslovniku Vlade.

GLAVA 3.1 – KABINET PREDSEDNIKA VLADE

U članu 27. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05, 101/07 i 65/08) predviđeno je da predsednik Vlade ima kabinet, koji po njegovom nalogu vrši stručne i druge poslove za njegove potrebe.

Uredbom o Kabinetu predsednika Vlade („Sl. glasnik RS“, broj 75/05) određen je delokrug Kabineta. U skladu sa Uredbom, Kabinet obavlja stručne i druge poslove za potrebe predsednika Vlade i po njegovom nalogu, a naročito: priprema mere kojima predsednik Vlade vodi i usmerava Vladu i usklađuje rad članova Vlade; priprema obavezna uputstva i posebna zaduženja koja predsednik Vlade daje članovima Vlade, generalnom sekretaru Vlade i direktorima službi Vlade koji su mu odgovorni i stara se o njihovom izvršenju; priprema akte koje predsednik Vlade donosi ili predlaže Vladi; priprema i obrađuje materijale za rad predsednika Vlade u Vladi i radnim telima Vlade i materijale za njegovo učestvovanje u radu Narodne skupštine; stara se o saradnji predsednika Vlade sa Narodnom skupštinom, predsednikom Republike, drugim državnim organima, predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija; organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje predsednik Vlade.

U okviru tekućih izdataka, osim sredstava za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, obezbeđuju se i sredstva u okviru aproprijacija sledećih ekonomskih klasifikacija, i to:

413 – naknade u naturi (prevoz zaposlenih na posao i sa posla – markice);

414 – socijalna davanja zaposlenima (porodiljska bolovanja i bolovanja preko 30 dana, koja se u toku godine refundiraju od strane Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje);

415 – naknade troškova za zaposlene (troškovi za prevoz zaposlenih na posao i sa posla za 15 zaposlenih i troškovi za odvojen život od porodice);

421 – stalni troškovi – najveći iznos sredstava obezbeđue se za troškove fiksne i mobilne telefonije, zakup prostora (sala) i prateće opreme za održavanje sastanaka i drugih prezentacija;

422 – troškovi putovanja – obezbeđuju se sredstva za finansiranje troškova službenih putovanja u zemlji i inostranstvu za lica angažovana u Kabinetu, u skladu sa očekivanom pojačanom međunarodnom aktivnošću u 2009. godini;

423 – usluge po ugovoru – najveći iznos sredstava opredeljuje se za stručne usluge, odnosno za isplatu ugovora o delu savetnika koji su angažovani u Kabinetu (12 samostalnih izvršilaca koji su van unutrašnjih jedinica i ovaj broj obuhvata i savetnike u radnom odnosu i savetnike angažovane po osnovu ugovora). Naknada za rad savetnika predsednika Vlade, koji nisu u radnom odnosu u Vladi, isplaćuje se u zavisnosti od složenosti, značaja, obima poslova, oblasti za koju su zaduženi, kao i od dužine angažovanja, u skladu sa Odlukom Vlade o merilima za naknadu za rad savetnika predsednika Vlade i koja ne može biti veća od iznosa koji se dobija množenjem neto osnovice i koeficijenta za obračun plate savetnika predsednika Vlade koji je u radnom odnosu u Vladi („Sl. glasnik RS“, broj 76/05). U okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva za prevodilačke, ugostiteljske usluge, izradu softvera, kotizacije, reprezentaciju i ostale opšte usluge;

425 – tekuće popravke i održavanje – obezbeđuju se sredstva za tekuće popravke i održavanje administrativne, birotehničke i opreme za komunikaciju;

426 – materijal – obezbeđuju se sredstva za godišnju pretplatu za stručnu literaturu i razne publikacije, pretplata za „Službeni glasnik RS“, nabavku dnevne i mesečne štampe i drugi materijal neophodan za nesmetano funkcionisanje Kabineta;

512 – mašine i oprema – obezbeđuju se sredstva za nabavku opreme (administrativna oprema, računari i dr.).

GLAVA 3.2 – KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE

U skladu sa članom 13a Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05, 101/07i 65/08) i Odlukom o izboru Vlade („Sl. glasnik RS“, broj 66/08), predviđeno je da predsednik Vlade određuje jednog potpredsednika Vlade za prvog potpredsednika Vlade – zamenika predsednika Vlade, koji ga zamenjuje za vreme odsutnosti ili sprečenosti sa svim ovlašćenjima predsednika Vlade, izuzev ovlašćenja na predlaganje izbora ili razrešenja člana Vlade. Prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade pomaže predsedniku Vlade u vođenju i usmeravanju Vlade, staranju o jedinstvu političkog delovanja Vlade i usklađivanju rada članova Vlade.

Sredstva za tekuće izdatke za Kabinet prvog potpredsednika Vlade – zamenika predsednika Vlade, za 2009. godinu opredeljuju se za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, a osim ovih rashoda, u okviru tekućih izdataka, opredeljuju se i sredstva za:

413 – naknade u naturi za prevoz zaposlenih na posao i sa posla (markice);

414 – socijalna davanja zaposlenima (porodiljska bolovanja i bolovanja preko 30 dana, koja se u toku godine refundiraju od strane Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje);

415 – naknade troškova za zaposlene (troškovi za prevoz zaposlenih na posao i sa posla za 14 državnih službenika i 7 savetnika i troškovi za odvojen život od porodice, kao i troškovi za smeštaj postavljenih i imenovanih lica);

421 – stalni troškovi – u okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije najveći iznos sredstava obezbeđuje se za troškove fiksne i mobilne telefonije, zakup prostora (sala) i prateće opreme za održavanje sastanaka i drugih prezentacija;

422 – troškovi putovanja – obezbeđuju se sredstva za finansiranje troškova službenih putovanja u zemlji i inostranstvu za lica angažovana u Kabinetu, u skladu sa očekivanom pojačanom međunarodnom aktivnošću u 2009. godini;

423 – usluge po ugovoru – najveći iznos sredstava opredeljuje se za stručne usluge, odnosno za isplatu ugovora o delu savetnika koji su angažovani u Kabinetu (7 samostalnih izvršilaca i ovaj broj obuhvata i savetnike u radnom odnosu i savetnike angažovane po osnovu ugovora). Naknada za rad savetnika prvog potpredsednika Vlade, koji nisu u radnom odnosu u Vladi, isplaćuje se u zavisnosti od složenosti, značaja, obima poslova, oblasti za koju su zaduženi, kao i od dužine angažovanja, u skladu sa Odlukom Vlade o merilima za naknadu za rad savetnika potpredsednika Vlade. Prava i obaveze savetnika uređuju se ugovorom prema opštim pravilima građanskog prava, a naknada za rad prema merilima koja odredi Vlada. U okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva za prevodilačke, ugostiteljske usluge, izradu softvera, kotizacije, reprezentaciju i ostale opšte usluge;

425 – tekuće popravke i održavanje – u okviru ove ekonomske klasifikacije obezbeđuju se sredstva za tekuće popravke i održavanje administrativne, birotehničke i opreme za komunikaciju;

426 – materijal – obezbeđuju se sredstva za godišnju pretplatu za stručnu literaturu i razne publikacije, pretplata za „Službeni glasnik RS“, nabavku dnevne, mesečne i strane štampe;

512 – mašine i oprema – obezbeđuju se sredstva za nabavku opreme (administrativna oprema, računari i dr.).

GLAVA 3.3 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za oblast evropskih integracija

U skladu sa članom 13. Zakona o Vladi, potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblastima koje odredi predsednik Vlade, a koji može ovlastiti potpredsednika Vlade da može rukovoditi projektom iz delokruga više organa družavne uprave.

Odlukom o izboru Vlade, za potpredsednika Vlade bira se ministar koji rukovodi projektima iz delokruga Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, a Odlukom („Sl. glasnik RS“, broj 70/08), ovlašćuje se da usmerava i koordinira rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti evropskih integracija.

Sredstva za tekuće izdatke za Kabinet potpredsednika Vlade, za 2009. godinu opredeljuju se za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, a osim ovih rashoda, u okviru tekućih izdataka, opredeljuju se i sredstva za:

413 – naknade u naturi (prevoz zaposlenih na posao i sa posla – markice za prevoz);

414 – socijalna davanja zaposlenima (porodiljska bolovanja i bolovanja preko 30 dana, koja se u toku godine refundiraju od strane Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje);

415 – naknade troškova za zaposlene (troškovi za prevoz zaposlenih na posao i sa posla za 13 državnih službenika i 7 savetnika i troškovi za odvojen život od porodice, kao i troškovi za smeštaj postavljenih i imenovanih lica);

421 – stalni troškovi – u okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije najveći iznos sredstava obezbeđuje se za troškove fiksne i mobilne telefonije, zakup prostora (sala) i prateće opreme za održavanje sastanaka i drugih prezentacija;

422 – troškovi putovanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu za lica angažovana za rad u Kabinetu. U skladu sa prioritetima i dugoročnim strateškim ciljevima Republike Srbije, a koji se odnose na pristupanje Evropskoj uniji, kao i na vođenje i koordiniranje procesa pridruživanju Republike Srbije. U 2009. godini realizovaće se brojna putovanja potpredsednika i njegovog stručnog tima, u skladu sa čime se i obezbeđuju sredstva za ove namene;

423 – usluge po ugovoru – najveći iznos sredstava opredeljuje se za stručne usluge, odnosno za isplatu ugovora o delu savetnika koji su angažovani u Kabinetu. Ukupan broj samostalnih izvršilaca je 7, od toga 5 je u radnom odnosu, a 2 će biti angažovana po osnovu ugovora o delu. Naknada za rad savetnika potpredsednika Vlade za evropske integracije, koji nisu u radnom odnosu u Vladi, isplaćuje se u zavisnosti od složenosti, značaja, obima poslova, oblasti za koju su zaduženi, kao i od dužine angažovanja, u skladu sa Odlukom Vlade o merilima za naknadu za rad savetnika potpredsednika Vlade. Prava i obaveze savetnika uređuju se ugovorom prema opštim pravilima građanskog prava, a naknada za rad prema merilima koja odredi Vlade. U okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva za kompjuterske usluge, ugostiteljske usluge, reprezentaciju, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale opšte usluge;

425 – tekuće popravke i održavanje – u okviru ove ekonomske klasifikacije obezbeđuju se sredstva za tekuće popravke i održavanje administrativne, birotehničke i opreme za komunikaciju;

426 – materijal – obezbeđuju se sredstva za godišnju pretplatu za stručnu literaturu i razne publikacije, pretplata za „Službeni glasnik RS“, „Privredni pregled“, nabavku dnevne, mesečne i strane štampe;

512 – mašine i oprema – obezbeđuju se sredstva za nabavku opreme (administrativna oprema, računari i dr.).

GLAVA 3.4 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za privredni razvoj

U skladu sa članom 13. Zakona o Vladi, potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblastima koje odredi predsednik Vlade, a koji može ovlastiti potpredsednika Vlade da može rukovoditi projektom iz delokruga više organa državne uprave.

Odlukom o izboru Vlade, za potpredsednika Vlade bira se ministar koji rukovodi projektima iz delokruga Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, a Odlukom („Sl. glasnik RS“, broj 68/08), ovlašćuje se potpredsednik Vlade za privredni razvoj, da usmerava i koordinira rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti formulisanja i sprovođenja ekonomske politike i politike privrednog razvoja.

Sredstva za tekuće izdatke za Kabinet potpredsednika Vlade, za 2009. godinu opredeljuju se za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, a osim ovih rashoda, u okviru tekućih izdataka, opredeljuju se i sredstva za:

413 – naknade u naturi – prevoz zaposlenih na posao i sa posla (markice za prevoz);

414 – socijalna davanja zaposlenima (porodiljska bolovanja i bolovanja preko 30 dana, koja se u toku godine refundiraju od strane Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje);

415 – naknade troškova za zaposlene (troškovi za prevoz zaposlenih na posao i sa posla);

421 – stalni troškovi – najveći iznos sredstava obezbeđuje se za troškove fiksne i mobilne telefonije, troškove platnog prometa i bankarskih usluga, kao i za zakup prostora i prateće opreme;

422 – troškovi putovanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu za lica angažovana za rad u Kabinetu;

423 – usluge po ugovoru – najveći iznos sredstava opredeljuje se za stručne usluge, odnosno za isplatu ugovora o delu (honorari) savetnika koji su angažovani u Kabinetu. U okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva za kompjuterske usluge, ugostiteljske usluge, reprezentaciju, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale opšte usluge;

425 – tekuće popravke i održavanje – na ovoj ekonomskoj klasifikaciji obezbeđuju se sredstva za tekuće popravke i održavanje administrativne, birotehničke i opreme za komunikaciju;

426 – materijal, i to posebno za kancelarijski materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (časopisi, bilteni), kao i za materijal za saobraćaj (benzin);

482 – porezi, obavezne takse i kazne – u okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije opredeljuju se sredstva za poreze, obavezne takse i kazne i to prvenstveno za izdavanje službenih pasoša i viza;

512 – mašine i oprema – obezbeđuju se sredstva za nabavku administrativne opreme (računari, štampači, fotokopir aparati, fiksni i mobilni telefoni) i za nabavku druge opreme neophodne za rad Kabineta.

GLAVA 3.5 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za socijalnu politiku i društvene delatnosti

U skladu sa članom 13. Zakona o Vladi, potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblastima koje odredi predsednik Vlade, a koji može ovlastiti potpredsednika Vlade da može rukovoditi projektom iz delokruga više organa državne uprave.

Odlukom broj: 06-00-1099/2008 od 9. jula 2008. godine, Predsednik Vlade ovlastio je potpredsednika Vlade za socijalnu politiku i društvene delatnosti da usmerava i koordinira rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti formulisanja i sprovođenja socijalno odgovorne politike, i to Ministarstva finansija u domenu obezbeđenja sredstava i blagovremene isplate penzija, Ministarstva rada i socijalne politike u domenu strategije razvoja i realizacije politike penzija i Ministarstva zdravlja u domenu obezbeđivanja zdravstvene zaštite za najsiromašnije slojeve stanovništva.

Sredstva za tekuće izdatke za Kabinet potpredsednika Vlade, za 2009. godinu opredeljuju se za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, a osim ovih rashoda, u okviru tekućih izdataka, opredeljuju se i sredstva na ekonomskim klasifikacijama, i to:

413 – naknade u naturi (za nabavku markica za prevoz zaposlenih sa posla i na posao);

414 – socijalna davanja zaposlenima (porodiljska bolovanja i bolovanja preko 30 dana, koja u toku godine refundira Republički zavod za zdravstveno osiguranje);

415 – naknade troškova za zaposlene (troškovi za prevoz zaposlenih na posao i sa posla za 12 državnih službenika i 5 savetnika i za naknade za odvojen život i smeštaj postavljenih i imenovanih lica);

421 – stalni troškovi – u okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije najveći iznos sredstava obezbeđuje se za troškove fiksne i mobilne telefonije, troškove zakupa prostora i prateće opreme;

422 – troškovi putovanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu za lica angažovana za rad u Kabinetu, a u vezi problematike reforme penzionog sistema, izbeglica i readmisije;

423 – usluge po ugovoru – najveći iznos sredstava opredeljuje se za stručne usluge, odnosno za isplatu ugovora o delu (honorari) za tri savetnika koji su angažovani u Kabinetu. U okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva za kompjuterske usluge, ugostiteljske usluge, reprezentaciju, usluge informisanja javnosti, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale opšte usluge;

425 – tekuće popravke i održavanje – na ovoj ekonomskoj klasifikaciji obezbeđuju se sredstva za tekuće popravke i održavanje administrativne, birotehničke i opreme za komunikaciju;

426 – materijal – obezbeđuju se sredstva za godišnju pretplatu za stručnu literaturu i razne publikacije, pretplata za „Službeni glasnik RS“, „Privredni pregled“, nabavku dnevne, mesečne i strane štampe;

512 – mašine i oprema – obezbeđuju se sredstva za nabavku administrativne opreme (računari, štampači, fotokopir aparati, fiksni i mobilni telefoni) i za nabavku druge opreme neophodne za rad Kabineta.

GLAVA 3.6 – GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Uredbom o Generalnom sekretarijatu Vlade („Sl. glasnik RS“, br. 75/05 i 71/08) osnovan je Generalni sekretarijat kao opšta služba Vlade zadužena za stručne i druge poslove za potrebe Vlade i njenih radnih tela, a koji se odnose na pripremu akata kojima Vlada vodi politiku Republike Srbije u okviru Ustava, vezano za predlaganje zakona, budzeta i drugih opštih i pojedinačnih akata Narodnoj skupštini. Generalni sekretarijat u tom smislu priprema akte kojima Vlada nadzire, usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija i stara se o njihovom izvršenju. Između ostalog, obezbeđuje učestvovanje Vlade i njenih predstavnika u radu Narodne skupštine, drugim državnim i međunarodnim organizacijama.

Posebno su značajne aktivnosti usmerene na obavljanje poslova na planu predlaganja tema i platformi, vođenja pregovora, zaključivanja međunarodnih ugovora, nacrta zakona i ratifikaciji međunarodnih ugovora, njihove primene i tim povodom zaključivanje administrativnih ugovora. U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji osnovana je unutrašnja jedinica – Sektor za međunarodnu saradnju i upravljanje projektima iz razloga koordiniranja rada sa drugim organima državne uprave na poslovima izrade razvojnih projekata u oblasti međunaorodne saradnje.

Sredstva za tekuće izdatke u Generalnom sekretarijatu za 2009. godinu opredeljuju se za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, a osim ovih rashoda, u okviru tekućih izdataka, opredeljuju se i sredstva na ekonomskim klasifikacijama, i to:

413 – naknade u naturi – opredeljuju se sredstva za nabavku markica za prevoz zaposlenih sa posla i na posao;

414 – socijalna davanja zaposlenima – opredeljuju se sredstva za porodiljska bolovanja i bolovanja preko 30 dana, koja u toku godine refundira Republički zavod za zdravstveno osiguranje;

415 – naknade troškova za zaposlene – sredstva se opredeljuju za troškove za prevoz zaposlenih na posao i sa posla i za naknade za odvojen život i smeštaj postavljenih i imenovanih lica u skladu sa Uredbom o naknadi troškova i otpremnine državnih službenika i nameštenika. Takođe, u okviru ove aproprijacije obezbeđuju se i sredstva za Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu i Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Boru;

421 – stalni troškovi – najveći iznos sredstava obezbeđuje se za troškove fiksne i mobilne telefonije, troškove zakupa prostora i prateće opreme radi održavanja sastanaka i drugih prezentacija, usluge pošte, a sredstva se obezbeđuju za ove namene i za Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu i Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Boru;

422 – troškovi putovanja – obezbeđuju se sredstva za putovanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu i to prvenstveno za islatu dnevnica, troškova prevoza i smeštaja i drugih troškova koji se priznaju u trošak u skladu sa Uredbom o naknadi i otpremnini državnih službenika i nameštenika, prvenstveno za predsednika Vlade, potpredsednike Vlade i ministre u Vladi. Takođe, obezbeđuju se sredstva za ove namene i za Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu i Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Boru;

423 – usluge po ugovoru – najveći iznos sredstava opredeljuje se za stručne usluge, odnosno za isplatu ugovora o delu (honorari) licima angažovanim za poslove koji nisu predviđeni sistematizacijom u Generalnom sekretarijatu, kao i za isplatu autorskih honorara članovima Komisije za izradu građanskog zakona. U okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva za kompjuterske usluge, ugostiteljske usluge, reprezentaciju, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale opšte usluge, a deo sredstava namenjen je za Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu i Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Boru;

424 – tekuće popravke i održavanje – u okviru ove ekonomske klasifikacije obezbeđuju se sredstva za tekuće popravke i održavanje administrativne, birotehničke i opreme za komunikaciju;

426 – materijal – sredstva za godišnju pretplatu za stručnu literaturu i razne publikacije, pretplata za „Službeni glasnik RS“ – 15 primeraka, „Privredni savetnik“ – 1 primerak, „Cekos“ – 1 primerak, nabavku dnevne, mesečne i strane štampe, nabavku materijala za posebne namene – biodekoracija, zastave za enterijer i eksterijer, kao i nabavku materijala za Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Kragujevcu i Stalnu kancelariju Vlade za ekonomski razvoj u Boru;

– sredstva za novčane kazne i penale po rešenju sudova (ekonomska klasifikacija 483), opredeljuju se radi izmirenja obaveza prinudne naplate po izvršnim rešenjima sudova. Naime, ovo iz razloga što u presudama kao izvršni dužnik nije naslovljen konkretan državni organ, već Republika Srbija ili Vlada. U tom slučaju, Vlada je u obavezi da poveriocima nadoknadi štetu, odnosno prinudna naplata po pravosnažnim i izvršnim odlukama sudskih organa vrši se iz sredstava Generalnog sekretarijata;

512 – mašine i oprema – opredeljena su sredstva za nabavku administrativne opreme (računari, štampači, fotokopir aparati, fiksni i mobilni telefoni) i za nabavku druge opreme neophodne za rad i stvaranje optimalnih uslova za rad.

GLAVA 3.7 – KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA

Kancelarija za saradnju s medijima osnovana je Uredbom Vlade („Sl. glasnik RS“, broj 75/05) kao služba Vlade, u skladu sa kojom Kancelarija za saradnju s medijima obaveštava javnost o radu Vlade, ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade; stara se o internom informisanju; izdaje javne i interne publikacije i obavlja druge poslove iz oblasti saradnje s medijima koje joj poveri Vlada.

U Kancelariji su obrazovane osnovne unutrašnje jedinice, i to: Sektor za saradnju s medijima, u okviru koga su obrazovane uže unutrašnje jedinice, i to: Pres služba (obaveštavanje domaće javnosti o radu Vlade), Odsek za saradnju sa stranim medijima (organizacija praćenja aktivnosti članova Vlade van zemlje), Pres kliping (interno informisanje članova Vlade) i Sektor za internet u kome se obavljaju poslovi koji se odnose na prezentaciju rada Vlade putem interneta i prezentaciju najširih informacija o Republici Srbiji.

Najveće učešće u strukturi opredeljenih budzetskih sredstava imaju sredstva za usluge po ugovoru, a odnose se na usluge informisanja javnosti (Beta, Tanjug, Fonet, Srna…); stručne usluge (troškovi prevođenja i dodatno angažovanje prevodilaca, usluge za izradu softvera koji je potreban Internet odeljenju), usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (kotizacije za seminare, za stručne ispite), usluge štampanja biltena i dr.

Takođe, obezbeđuju se sredstva za troškove putovanja – ekonomska klasifikacija 422, kako u inostranstvu, tako i u zemlji, koji su sastavni deo novinarske delatnosti kojom se bavi Kancelarija za saradnju s medijima, a odnose se prvenstveno na medijsku pratnju premijera na službenim putovanjima.

Stalni troškovi – ekonomska klasifikacija 421 obuhvataju troškove usluga komunikacija, telefona, interneta i mobilnih telefona, a za osnovna sredstva – ekonomska klasifikacija 512, opredeljena su sredstva za nabavku kompjuterske i telekomunikacione opreme.

GLAVA 3.8 – KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Kancelarija za evropske integracije, kao stručna služba Vlade, osnovana je Uredbom o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Sl. glasnik RS“, broj 126/07).

Kancelarija, između ostalog, obavlja poslove za potrebe Vlade, povezane sa koordinacijom rada ministarstava, posebnih organizacija i službi, a koje se odnose na koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju pregovora sa Evropskom unijom; koordinaciju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rada zajedničkih tela osnovanih tim sporazumom; koordinaciju pripreme strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju saradnje organa državne uprave sa Evropskom komisijom i drugim stručnim telima Evropske unije, kao i stručnu i tehničku saradnju u procesu pridruživanja i pristupanja sa državama članicama, kandidatima i potencijalnim kandidatima, kao i podsticanje i praćenje usklađivanja propisa Republike Srbije s propisima i standardima Evropske unije.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 414 – socijalna davanja zaposlenima, sredstva se opredeljuju za porodiljska bolovanja i bolovanja preko 30 dana, koja se u toku godine refundiraju od strane Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 415 – naknade troškova za zaposlene, sredstva se opredeljuju za troškove za prevoz zaposlenih na posao i sa posla u skladu sa Uredbom o naknadi troškova i otpremnine državnh službenika i nameštenika i to, za 53 državna službenika i 2 nameštenika.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 421 – stalni troškovi, najveći iznos sredstava obezbeđuje se za troškove fiksne i mobilne telefonije (troškovi komunikacija), troškove zakupa prostora i prateće opreme radi održavanja sastanaka i drugih prezentacija, za troškove platnog prometa i bankarskih usluga i troškove osiguranja.

U okviru tekućih izdataka znatan iznos sredstava opredeljuje se na ekonomskoj klasifikaciji 422 – troškovi putovanja u zemlji, a posebno u inostranstvu, s obzirom na delatnost Kancelarije i na pojačanu međunarodnu aktivnost u 2009. godini. Ovi troškovi obuhvataju islatu dnevnica, troškove prevoza i smeštaja i drugih troškova koji se priznaju u trošak u skladu sa Uredbom o naknadi i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

U okviru ekonomske klasifikacije 423 – usluge po ugovoru, najveći iznos sredstava opredeljuje se za stručne usluge i usluge prevođenja (prevođenje acquis communutaire na srpski jezik i domaćeg harmonizovanog zakonodavstva na engleski jezik – 150.000 strana teksta), u čemu je velika finansijska podrška Evropske agencije za rekonstrukciju; troškovi simultanog prevođenja (za obuku državnih službenika o EU i za nadgledanje primene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju). U okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva za kompjuterske usluge, ugostiteljske usluge, reprezentaciju, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale opšte usluge, a znatan deo sredstava opredeljuje se za troškove konsekutivnog i simultanog prevođenja i kotizacije.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 425 – tekuće popravke i održavanje obezbeđuju se sredstva za tekuće popravke i održavanje administrativne, birotehničke i opreme za komunikaciju.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 426 – materijal, opredeljuju se sredstva za neophodan kancelarijski materijal i materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 482 – porezi, obavezne takse i kazne, opredeljuju se sredstva za izmirenje obaveza za izdavanje službenih pasoša.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 512 – mašine i oprema, opredeljena su sredstva za nabavku administrativne opreme (računara, štampača, fotokopir aparata, fiksnih i mobilnih telefona) i druge opreme neophodne za rad i stvaranje optimalnih uslova za rad Kancelarije. Naime, u skladu sa Zaključkom Vlade 77 broj 361-1314/2008 od 27. marta 2008. godine, Komisija za raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija Vlade, dodelila je Kancelariji prostor na IV i VI spratu u Nemanjinoj broj 34, iz kog razloga je neophodno opredeliti sredstva za opremanje ovog prostora.

GLAVA 3.9 – SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Savet za borbu protiv korupcije, kao stručno – savetodavno telo Vlade, obrazovan je Odlukom Vlade („Sl. glasnik RS“, br. 59/01…64/03) sa zadatakom da sagleda aktivnosti u borbi protiv korupcije, da predlaže Vladi mere koje treba preduzeti u cilju efikasne borbe protiv korupcije i prati njihovo sprovođenje i daje inicijative za donošenje propisa, programa i drugih akata i mera u ovoj oblasti.

Savet do svojih predloga dolazi, kako kroz rad na zakonima, tako i analizom pojedinačnih slučajeva korupcije. Posebna pažnja usmerena je na praćenje sprovođenja Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, učestvovanje u izradi antikorupcijskih propisa i praćenje njihove primene, primene drugih propisa sa stanovišta borbe protiv korupcije i dostavljanje mišljenja i predloga Vladi za dopune i izmene propisa radi ispravljanja uočenih nedostataka.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 421 – stalni troškovi, sredstva se obezbeđuju za troškove fiksne telefonije, za dva telefona u kancelariji Saveta. Naime, tehničko-administrativnu podršku radu Saveta obezbeđuje Generalni sekretarijat Vlade.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 422 – troškovi putovanja, obezbeđuju se sredstva za putovanja u zemlji i inostranstvu, s obzirom na delatnost Saveta. U okviru ove aproprijacije obezbeđuju se sredstva u skladu sa pojačanom aktivnošću Saveta i na sve veću međunarodnu aktivnost i veliki broj poziva za učestvovanje na međunarodnim konferencijama i savetovanjima iz oblasti borbe protiv korupcije.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 423 – usluge po ugovoru, najveći iznos sredstava opredeljuje se za stručne usluge, odnosno za isplatu naknada za rad članova Saveta (9 članova Saveta i predsednik Saveta), kao i za usluge eksternih eksperata koje Savet povremeno angažuje za svoje analize. U okviru ove aproprijacije, takođe, obezbeđuju se sredstva za usluge prevođenja izveštaja i analiza Saveta, usluge tehničkog održavanja internet prezentacije, usluge informisanja i sredstva za ugostiteljske usluge i reprezentaciju.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 426 – materijal, opredeljuju se sredstva za kancelarijski materijal i za nabavku pisanih i elektronskih medijskih izveštaja i drugog administrativnog materijala.

GLAVA 3.10 – SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

Služba za upravljanje kadrovima obrazovana je Zakonom o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“, broj 79/05) i zadužena je za stručne poslove vezane za upravljanje kadrovima u državnoj upravi.

Nadležnost Službe za upravljanje kadrovima utvrđena je Uredbom o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Sl. glasnik RS“, broj 106/05).

Služba obavlja stručne poslove vezane za upravljanje kadrovima u ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga; oglašava interne i javne konkurse za popunjavanje položaja i izvršilačkih radnih mesta u organima i stara se o pravilnom sprovođenju konkursa; priprema za Vladu predlog kadrovskog plana organa i stara se o pravilnom sprovođenju donesenog kadrovskog plana; stara se o usklađenom preuređenju državne uprave, što uključuje razvoj službeničkog sistema, iniciranje donošenja propisa kojima se uređuje radnopravni položaj državnih službenika i nameštenika i učestvovanje u njegovoj pripremi; daje mišljenja o pravilnicima o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organima; pruža stručnu pomoć organima u vezi sa upravljanjem kadrovima i unutrašnjim uređenjem; vodi centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i nameštenicima u organima; vodi evidenciju internog tržišta rada u organima; pomaže državnim službenicima u vezi sa njihovim premeštajem i radom u projektnim grupama i pomaže organima u rešavanju kadrovskih potreba; priprema za Vladu predlog programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika i organizuje stručno usavršavanje saglasno donesenom programu; obavlja stručno-tehničke i administrativne poslove za Visoki službenički savet i Žalbenu komisiju Vlade i stara se o uslovima i sredstvima za njihov rad; oglašava interne i javne konkurse za popunjavanje položaja u Republičkom javnom pravobranilaštvu; stara se o pravilnom sprovođenju konkursa; obavlja i druge poslove značajne za upravljanje kadrovima koje joj poveri Vlada i poslove koji su određeni zakonom ili propisom Vlade.

U okviru tekućih izdataka, osim za plate i doprinose, sredstva se opredeljuju za naknade u naturi, socijalna davanja zaposlenima, naknade troškova za zaposlene i nagrade, bonuse i ostale posebne rashode.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 421 – stalni troškovi, sredstva se opredeljuju za usluge komunikacija (fiksni i mobilni telefoni), usluge osiguranja i zakup opreme.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 422 – troškovi putovanja, obezbeđuju se sredstva za isplatu dnevnica, putnih troškova i troškova smeštaja na službenom putovanju u zemlji, a iz razloga što se ovi troškovi plaćaju za članove konkursnih komisija koji imaju potrebu putovanja u upravne okruge, područne jedinice u kojima se radna mesta popunjavaju. Službena i studijska putovanja u inostranstvo, obuhvataju takođe dnevnice, putne troškove i troškove smeštaja, a vezana su za međunarodnu saradnju i edukaciju kadrova.

Znatan iznos sredstava za tekuće izdatke odnosi se na usluge po ugovoru ekonomska klasifikacija – 423, i to: na administrativne usluge (usluge prevođenja, računovodstvene usluge), kompjuterske usluge (izrada softvera, registar propisa INDOK i redovno održavanje aplikativnog softvera za Centralnu kadrovsku evidenciju – PERBITVIEWS, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (kotizacije za seminare, stručna savetovanja i sajmovi), stručni ispiti zaposlenih, usluge informisanja (objavljivanje javnih konkursa, troškovi štampanja certifikata i publikacija, usluge informisanja javnosti i medijske usluge) i stručne usluge (isplata naknade predsedniku i članovima Visokog službeničkog saveta – 8 članova u skladu sa Zakonom o državnim službencima i Odlukom Vlade o naknadama za rad predsednika i članova Visokog službeničkog saveta 05 Broj: 121-4695/2006 od 27. jula 2006. godine i članovima Žalbene komisije Vlade u skladu sa Zakonom o državnim službencima i Odlukom Vlade o naknadama za rad članova žalbenih komisija 05 Broj: 110-8589/2006 od 21. septembra 2006. godine, naknade članovima konkursnih komisija za sprovođenje konkursa, isplatu autorskih ugovora za sprovođenje obuka državnih službenika i objavljivanje konkursa za popunjavanje položaja i izvršilačkih radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade i upravnim okruzima, kao i za usluge za domaćinstvo, ugostiteljstvo i reprezentaciju.

Deo sredstava za tekuće izdatke opredeljuje se za specijalizovane usluge – ekonomska klasifikacija – 424 (usluge obrazovanja, kulture i sporta), tekuće popravke i održavanje ekonomska klasifikacija – 425, kao i za administrativni materijal i materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih ekonomska klasifikacija – 426.

Za osnovna sredstva potrebno je obezbediti sredstva za nabavku administrativne opreme – kompjuterske opreme ekonomska klasifikacija – 512.

GLAVA 3.11 – SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

Služba Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa osnovana je Odlukom Vlade 05 Broj: 110-3489/2006 od 8. juna 2006. godine.

Delokrug poslova Službe je obavljanje stručnih, administrativnih, informatičkih, finansijsko – materijalnih, računovodstvenih i pratećih tehničkih poslova za potrebe Koordinacionog tela, a čiji je osnovni cilj političko – bezbednosna stabilizacija i ekonomsko – socijalni razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, utvrđen Programom.

Za tekuće izdatke, pored izdataka za plate i doprinose, izdvajaju se sredstva i za ostale rashode za zaposlene, i to za: socijalna davanja zaposlenima ekonomska klasifikacija – 414, naknade troškova za zaposlene – ekonomska klasifikacija – 415 (naknade za prevoz i naknade za smeštaj postavljenih i imenovanih lica – jedno lice), u skladu sa važećim propisima.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 421 – stalni troškovi, značajna sredstva se izdvajaju za troškove komunikacija (fiksni i mobilni telefoni kancelarija u Beogradu, Preševu, Bujanovcu i Medveđi).

Za troškove putovanja ekonomska klasifikacija – 422, opredeljuju se sredstva za troškove putovanja u okviru redovnog rada, troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, čime su obuhvaćena učestvovanja u svim aktivnostima i sastancima sa predsednicima opština i predstavnicima međunarodnih organizacija.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 423 – usluge po ugovoru, najveći iznos sredstava opredeljuje se za stručne usluge – usluge angažovanja spoljnih saradnika u kancelarijama Službe, zbog specifične političke situacije na području tri opštine na jugu Srbije, kao i za ostale usluge (administrativne, kompjuterske i usluge informisanja).

Sredstva za tekuće popravke i održavanje ekonomska klasifikacija – 425 i materijal ekonomska klasifikacija – 426 opredeljuju se u skladu sa potrebama za redovno funkcionisanje Službe (održavanje službenih vozila, komunikacione opreme, birotehničke i administrativne opreme, nabavka materijala za saobraćaj, administrativnog i materijala za stručno usavršavanje zaposlenih).

Najznačajnija sredstva opredeljena su u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 463 – transferi ostalim nivoima vlasti. Naime, u toku 2009. godine sledi nastavak realizacije programskih aktivnosti na području opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, a koje se odnose na nastavak finansiranja realizacije projekata za poboljšanje rada i oživljavanje opština na jugu Srbije i stvaranje uslova za bolji i kvalitetniji život stanovništva (izgradnja puteva, vodosnabdevanje, elektrosnabdevanje, izgradnja i rekonstrukcija škola, predškolskih ustanova, uređenje zelenih pijaca i drugih komunalnih projekata na teritoriji ove tri opštine). U realizaciji brojnih projekata učestvuje i međunarodna organizacija CHF, koja vrši odabir predloženih projekata i učestvuje u finansiranju u određenom procentu.

Za dotacije nevladinim organizacijama ekonomska klasifikacija – 481 obezbeđuju se sredstva za organizovanje javnih rasprava, okruglih stolova, obuke, integrisanje mladih i drugih marginalizovanih grupa, a koje doprinose integraciji i međusobnom razumevanju svih etničkih zajednica na jugu Srbije na osnovu Strategije za smanjenje siromaštva.

Na ekonomskoj klasifikaciji 511 – zgrade i građevinski objekti i 512 – mašine i oprema, opredeljuju se sredstva za zgrade i građevinske objekte, finansiranje projekata u srpskim naseljima, u cilju sprečavanja migracija srpskog stanovništva i za nabavku mašina i opreme (računarska oprema, štampači i komunikaciona oprema).

U skladu sa odobrenim Programom političko-bezbednosne stabilizacije i ekonomsko-socijalnog razvoja opština Bujanovac, Preševo i Medveđa, a zbog ekonomsko-socijalnih i migracionih problema, opredeljena su sredstva za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, koja će se po utvrđenim kriterijumima organa za socijalna pitanja transferisati opštinama, u skladu sa obrazloženim predlozima.

GLAVA 3.12 – AVIO-SLUŽBA VLADE

Avio-služba Vlade obrazovana je kao služba Vlade Uredbom o osnivanju Avio-službe („Sl. glasnik RS“, broj 51/06), da obavlja poslove koji se odnose na pružanje usluga prevoza vazduhoplovima za službene potrebe Narodne skupštine, predsednika Republike i predsednika Vlade i da pruža usluge prevoza vazduhoplovom i za potrebe trećih lica, uz naknadu i po tržišnim uslovima.

Avio-služba Vlade je deo sistema vazdušnog saobraćaja i pre svega, ova služba može uspešno funkcionisati samo na principima na kojima je uspostavljen vazdušni saobraćaj. Takođe, obim poslova Službe zavisi od potreba korisnika usluga, ali se u 2009. godini očekuje veći broj sati i naleta, u skladu sa uvećanim i intenzivnijim međunarodnim aktivnostima.

Avio-služba Vlade poseduje u vlasništvu dva aviona: FALKON 50, proizveden 1981. godine, koji može da se koristi za prevoz po celom svetu i LIRDZET 31 A, proizveden 1991. godine, koji se koristi za prevoz po Evropi, Aziji i Africi, a što znatno poskupljuje njihovo održavanje i tehničke izmene na elektronskoj opremi u skladu sa evropskim standardima, s obzirom da su avioni stari preko 25 godina. Ova dva aviona opslužuju tri pilota.

Deo rashoda za tekuće izdatke finansiraju se iz sopstvenih prihoda, koje Avio-služba ostvaruje pružanjem usluga trećim licima uz naknadu i po tržišnim uslovima.

Za rashode za zaposlene, sredstva se opredeljuju za socijalna davanja zaposlenima (naknada za vreme bolovanja i pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog i članova njegove uže porodice), naknade troškova za zaposlene (naknada za prevoz 30 zaposlenih u gradskom i prigradskom prevozu).

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 421 – stalni troškovi, sredstva se opredeljuju za troškove komunikacija (fiksni i mobilni telefoni, internet, dostava pošte), zakup opreme (pregled i remont avionskih motora), osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje specijalnih vozila.

Na ekonomskoj klasifikaciji 422 – troškovi putovanja, opredeljuju se sredstva za troškove putovanja u okviru redovnog rada, troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu. Posebno se opredeljuju sredstva za obuku pilota i letačkog osoblja, kao i za rekreaciju pilota u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju, u skladu sa kojim pilotima pripada 15 kalendarskih dana u toku jedne godine.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 423 – usluge po ugovoru, najveći iznos sredstava opredeljuje se za troškove usluga obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, i to za osvežavanje znanja pilota, stručne provere na uređajima za simulaciju leta i to u međunarodnim centrima, za redovnu godišnju nastavu letačkog i neletačkog osoblja, aerodromske takse u zemlji i inostranstvu, za naknade koje se uplaćuju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva za preglede oba vazduhoplova i za produženje dozvola letačkog, neletačkog i kabinskog osoblja i za pokretanje postupka javnih nabavki u 2009. godini, za osiguranje vazduhoplova za 2010. godinu.

Sredstva za specijalizovane usluge ekonomska klasifikacija – 424 obezbeđuju se za zdravstvenu zaštitu letačkog i tehničkog osoblja po ugovoru, odleđivanje vazduhoplova i dr.

Sredstva za tekuće popravke i održavanje ekonomska klasifikacija – 425, opredeljuju se u skladu sa potrebama za redovno funkcionisanje Službe (kompletno tehničko održavanje vazduhoplova i prateće opreme, nabavka novih i popravka rezervnih delova) i nabavku materijala za saobraćaj (nabavka mlaznog goriva, goriva za putničke automobile), materijala i delova za avione i drugog materijala. Planirana sredstva namenjena su za generalnu reviziju aviona FALKON 50, koja se u proseku radi na svakih 4.200 sati naleta ili na svakih 7 godina, u skladu sa Zakonom o vazdušnoj plovidbi i preporukama proizvođača, a takođe je potrebno za isti vazduhoplov obezbediti sredstva za „B“ pregled koji se poverava ovlašćenom servisu u inostranstvu (generalna revizija čini deo sistema tehničkog održavanja).

Planirana sredstva za zgrade i građevinske objekte – ekonomska klasifikacija 511 – zgrade i građevinski objekti, predviđena su za nastavak i završetak radova na hangaru za potrebe Službe. Naime, Avio-služba ima u vlasništvu hangar i poslovni objekat (baraku), izgrađenu 70-ih godina, koji su privremeni objekti, jer su Detaljnim urbanističkim planom predviđeni za rušenje. Avion Falkon 50, koji je najčešće u upotrebi, ne može da se parkira u postojeći hangar, tako da se parkira na aerodromskoj platformi. Van hangara, avion je izložen atmosferskim uticajima, usled čega se povećava i broj kvarova, a time i troškovi održavanja. Posebno su visoki troškovi zimi za razleđivanje aviona. Tokom 1987. godine započeta je izgradnja novog hangara, radovi su jedno vreme obustavljeni, a 31. januara 2008. godine Vlada je donela zaključak da se privedu radovi na ovom objektu, tako da se u 2009. godini planira nastavak radova.

GLAVA 3.13 – NACIONALNI SAVET ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

Odlukom o osnivanju Nacionalnog saveta za saradnju sa međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Sl. glasnik RS”, broj 50/07) osnovan je Nacionalni savet za saradnju sa međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

Nacionalni savet sarađuje sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, a naročito u pogledu položaja okrivljenih koji su državljani Republike Srbije i ostvarivanjima njihovog prava na odbranu, položaja svedoka koji su državljani Republike Srbije, pristupa Međunarodnog krivičnog tribunala arhivskoj građi i drugih pitanja koja su značajna za ostvarivanje saradnje. Nacionalni savet podnosi Vladi predloge odluka o oslobađanju svedoka dužnosti čuvanja državne, službene ili vojne tajne i o razgledanju spisa koji sadrže državnu, vojnu ili službenu tajnu.

Nacionalni savet preduzima mere koje su potrebne da bi se pomoglo porodicama okrivljenih koji su državljani Republike Srbije i okrivljenima i advokatima okrivljenih omogućio pristup arhivskoj i drugoj dokumentaciji koja je značajna za ostvarivanje prava na odbranu okrivljenih, kao i druge potrebne mere koje proističu iz obaveze Republike Srbije da štiti svoje državljane.

Kancelarija Nacionalnog saveta obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Nacionalnog saveta.

U okviru sredstava opredeljenih za tekuće izdatke, pored sredstava za rashode za zaposlene i stalne troškove, opredeljuju se i sredstva za troškove putovanja u zemlji i inostranstvu za lica angažovana na radu u Savetu, kao i za putovanja Predsednika Nacionalnog saveta, direktora Kancelarije i članova tima koji će biti angažovani radi praćenja suđenja ekonomska klasifikacija – 422.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije usluge po ugovoru ekonomska klasifikacija – 423, sredstva se najvećim delom opredeljuju za isplatu ugovora o delu savetnika koji su angažovani u Kancelariji Nacionalnog saveta i za ostale usluge (usluge informisanja, kompjuterske usluge, reprezentacija i dr.); sredstva za dodatno angažovanje stručnih lica za neposredno praćenje pojedinih suđenja koja su od izuzetne važnosti za Republiku Srbiju (spor po tužbi BiH i Hrvatske).

U skladu sa Odlukom o uslovima za dodelu materijalne pomoći određenim kategorijama optuženih pred Međunarodnim krivičnim tribunalom i njihovim porodicama („Sl. list SCG”, br. 23/03, 33/03 i 21/05), opredeljuju se i sredstva u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 472 – naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, i to za: naknade troškova optuženima tokom boravka u pritvorskoj jedinici Međunarodnog krivičnog tribunala, naknade putnih troškova članovima porodica za posetu optuženima, naknade porodicama u vidu prosečne zarade na teritoriji Republike Srbije i naknade iz humanitarnih razloga.

GLAVA 3.14 – KANCELARIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

Uredbom o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Sl. glasnik RS“, broj 71/08), osnovana je, kao služba Vlade, Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.

Kancelarija vrši stručne poslove koji se odnose, između ostalog, na učešće u aktivnostima na pripremi programskih i planskih dokumenata koji se odnose na održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja; učešće u aktivnostima na promociji i unapređenju održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja; učešće u pripremi i razmatranju razvojnih (investicionih) projekata od značaja za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, učešće u aktivnostima na pripremi programskih i planskih dokumenata koji se odnose na borbu protiv siromaštva u nedovoljno razvijenim područjima.

RAZDEO4 –USTAVNI SUD SRBIJE

Ustavom Republike Srbije određeno je da Ustavni sud, kao samostalan i nezavisan državni organ, čija je funkcija zaštita ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih prava i sloboda (član 166. Ustava), odlučuje o saglasnosti zakona i drugih opštih akata sa Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima; saglasnosti potvrđenih međunarodnih ugovora sa Ustavom; saglasnosti drugih opštih akata sa zakonom; saglasnosti statuta i opštih akata autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave sa Ustavom i zakonom; saglasnosti opštih akata organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, političkih stranaka, sindikata, udruženja građana i kolektivnih ugovora sa Ustavom i zakonom.

Ustavni sud takođe rešava sukob nadležnosti između sudova i drugih državnih organa; rešava sukob nadležnosti između republičkih organa i pokrajinskih organa ili organa jedinica lokalne samouprave; rešava sukob nadležnosti između pokrajinskih organa i organa jedinica lokalne samouprave; odlučuje o izbornim sporovima za koje zakonom nije određena nadležnost sudova; odlučuje o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije ili udruženja građana i obavlja druge poslove predviđene Ustavom i zakonom (član 167. Ustava).

Nakon donošenja Zakona o Ustavnom sudu Republike Srbije, u 2008. godini znatno je povećan priliv zahteva za ocenu ustavnosti zakona i ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata, a posebno ustavnih žalbi, koje predstavljaju pravno sredstvo za zaštitu ustavnih prava i sloboda pred obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Pored priliva velikog broja predmeta, Ustavni sud će značajno intenzivirati svoj rad, posebno u okviru nadležnosti za ocenu ustavnosti zakona pre njegovog stupanja na snagu, budući da je rok za postupanje Suda u ovim predmetima samo sedam dana. U Ustavnom sudu trenutno se nalazi 830 predmeta iz ranijih godina. Od 1. januara do 1. jula 2008. godine, dakle za šest meseci u Ustavni sud je prispelo 754 ustavnih žalbi, 118 predmeta normativne kontrole, kao i 256 ostalih predmeta, što sa očekivanim prilivom predmeta do kraja 2008. godine iznosi preko 3000 predmeta.

Kao najviši organ u Republici Srbiji, koji ostvaruje funkciju zaštite ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih prava i sloboda, Ustavni sud je član Konferencije evropskih ustavnih sudova, a ove godine je primljen i u članstvo Asocijacije ustavnih sudova frankofonskih zemalja (ACCPUF) sa kojom je i do sada aktivno sarađivao u svojstvu posmatrača. Nadležnost Ustavnog suda da kao poslednja instanca u zemlji, pre obraćanja građana Evropskom sudu za ljudska prava odlučuje o ustavnim žalbama, ima za posledicu neophodnost, ali i obavezu da se radi razmene iskustava i ujednačavanja prakse intenzivira saradnja sa drugim ustavnim sudovima država – bivših republika SFRJ, sa Evropskom komisijom za demokratizaciju kroz pravo (Venecijanska komisija), kao i sa drugim međunarodnim organizacijama, a posebno sa Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

O pitanjima od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, Ustavni sud će i dalje sarađivati sa državnim i drugim organima i organizacijama, naučnim i drugim ustanovama, kao i sa drugim pravnim licima.

U 2009. godini Ustavni sud će odlučivati o zahtevima za ocenu saglasnosti zakona i drugih opštih akata sa Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, saglasnosti potvrđenih međunarodnih ugovora, saglasnosti drugih opštih akata sa zakonom, o izjavljenim ustavnim žalbama i drugim zahtevima u oviru nadležnosti Ustavnog suda utvrđenih Ustavom.

U okviru opredeljenih sredstava za 2009. godinu, značajan deo sredstava namenjen je za troškove putovanja (ekonomska klasifikacija 422), koji se odnose na saradnju sa ustavnim sudovima i drugim organima u zemlji i inostranstvu, s obzirom da se planira povećana aktivnost na međunarodnom nivou.

Značajna sredstva opredeljena su za materijal, odnosno za stručnu literaturu i drugi materijal neophodan za redovno funkcionisanje suda ekonomska klasifikacija – 426, s obzirom da Ustavni sud redovno prati rad i odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, odluke drugih sudova, donošenje i primenu međunarodnih ugovora.

U strukturi opredeljenih sredstava za 2009. godinu, najveći iznos predviđen je na aproprijacijama ekonomske klasifikacije 411 i 412 – plate, dodaci i naknade zaposlenih.

Zahtev za finansiranje tekućih izdataka na ekonomskoj klasifikaciji 422 – troškovi putovanja, zasniva se na povećanim aktivnostima Ustavnog suda u okviru ostvarivanja saradnje Ustavnog suda Republike Srbije sa Konferencijom evropskih ustavnih sudova, Asocijacijom ustavnih sudova frankofonskih zemalja, ustavnim sudovima bivših republika SFRJ, sa ustavnim sudovima i organima slične nadležnosti u regionu, sa Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, kao i sa međunarodnim organizacijama i institucijama.

Predloženi iznos sredstava trebalo bi da pokrije troškove za navedene namene, posebno imajući u vidu da se međunarodna saradnja u narednoj godini mora znatno intenzivirati radi sticanja i razmene iskustava u oblasti prakse Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, s obzirom na nadležnost Ustavnog suda za odlučivanje po ustavnim žalbama. U tom smislu, planiraju se putovanja sudija i savetnika Stručne službe Ustavnog suda u druge ustavne sudove, učešće na evropskim, regionalnim i bilateralnim sastancima ustavnih sudova, savetovanjima koja organizuje Venecijanska komisija i druge međunarodne organizacije.

Takođe, sa ove pozicije vrši se isplata dnevnica vozačima Uprave za zajedničke poslove republičkih organa koji više puta u toku svake nedelje dovoze i odvoze sudije čije je prebivalište u različitim mestima van Beograda. Za sadašnja tri, i pod uslovom da ne bude više od jednog novog sudije sa prebivalištem van Beograda, nedeljno su u proseku potrebna sredstva za najmanje 12 dnevnica u zemlji, što na godišnjem nivou, računajući 47 nedelja, iznosi 564 dnevnice.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 426 – materijal, predviđena su za nabavku stručne literature za redovnu delatnost Suda, kao i dodatnih elektronskih izdanja paketa propisa s obzirom na povećan broj sudija i savetnika u Službi Ustavnog suda, kojima su paketi propisa jedno od osnovnih sredstava za rad. Takođe, sa ove ekonomske klasifikacije plaćaju se nabavka „Službenog glasnika RS“ i drugih službenih glasila i stručne literature neophodne za redovan rad Suda, pri čemu treba uzeti u obzir da Ustavni sud redovno prati rad i odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, odluke drugih sudova, donošenje i primenu međunarodnih ugovora. Poslovnikom o radu Ustavnog suda predviđeno je obavezno nošenje službene odeće (toge), za čiju se nabavku obezbeđuju sredstva u okviru ove ekonomske klasifikacije.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 415 – naknada troškova za zaposlene, koriste se u skladu sa Kontnim planom za naknadu troškova prevoza na posao i sa posla za zaposlene u Stručnoj službi Ustavnog suda. Sa ove pozicije se isplaćuju i troškovi smeštaja sudija Ustavnog suda čije je prebivalište van Beograda, kojih u ovom trenutku ima tri. Imenovanjem još pet sudija Ustavnog suda, najmanje još jedan sudija imaće prebivalište van Beograda, s obzirom da jedan od imenovanih mora biti sa teritorije autonomne pokrajine.

Polazeći od opredeljenih obaveza u 2009. godini, predložena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovoru, potrebna su za obeležavanje jubileja povodom osnivanja Ustavnog suda, izradu i štampanje prigodnog materijala, redizajniranje i štampanje biltena Ustavnog suda sa zbirkama sudskih odluka i stavova, redizajniranje i obogaćivanje Internet stranica Suda, a sve u cilju implementacije zakonske obaveze Suda da obezbedi javnost svog rada. Takođe, prema Zakonu o Ustavnom sudu i Poslovniku o radu Ustavnog suda postoji obaveza održavanja javnih rasprava, konsultativnih i drugih sastanaka radi razjašnjenja složenih ustavnopravnih pitanja. To ima za posledicu i neophodnost angažovanja eksperata van Suda. Visina autorskih honorara utvrđuje se opštim aktom Ustavnog suda. U ovu ekonomsku klasifikaciju takođe spadaju sredstva za obezbeđenje troškova obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, učešće (participacija) u troškovima sastanaka koje organizuje Evropska konferencija ustavnih sudova, učešće na sastancima koje organizuju ustavni sudovi u regionu, kao i kotizacija za savetovanja u zemlji i inostranstvu. Ovom ekonomskom klasifikacijom obuhvaćeni su i troškovi reprezentacije (korišćenje usluga bifea – topli i hladni napitci) koje Ustavni sud ima u okviru svojih aktivnosti na preko 150 redovnih i drugih sednica i sastanaka Ustavnog suda.

Na ekonomskoj klasifikaciji 421 – stalni troškovi, predviđena su sredstva iz kojih se nadoknađuju troškovi fiksnih telefona, usluga Internet-a, kao i službenih mobilnih telefona čiji je mesečni iznos i za sudije limitiran zaključkom nadležne Komisije Ustavnog suda.

Na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge, obezbeđena su sredstva za angažovanje eksperata van Suda. Naime, Ustavni sud, radi razjašnjenja složenijih ustavnopravnih pitanja i problema, angažuje i stručnjake iz drugih oblasti, kao i institute i druge specijalizovane organizacije.

RAZDEO 5 – PRAVOSUDNI ORGANI

Pravosudni organi kao indirektni korisnici budzeta, osnovani su, i to: Zakonom o uređenju sudova („Sl. glasnik RS“, br. 63/01, 42/02 i 27/04), kao sudovi opšte nadležnosti (opštinski sudovi, okružni sudovi i Vrhovni sud Srbije), kao posebni sudovi (trgovinski sudovi i Viši trgovinski sud), Zakonom o javnom tužilaštvu („Sl. glasnik RS“, br. 63/01, 42/02 i 27/04) osnovani su Republičko javno tužilaštvo, okružna javna tužilaštva i opštinska javna tužilaštva i Zakonom o javnom pravobranilaštvu („Sl. glasnik RS“, broj 43/91) osnovano je Republičko javno pravobranilaštvo. Takođe, Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina („Sl. glasnik RS“, broj 67/03) osnovano je Tužilaštvo za ratne zločine, kao posebno tužilaštvo za teritoriju Republike Srbije. Nadležnost ovog tužilaštva je procesuiranje krivičnih postupaka protiv učinilaca krivičnih dela koja su određena u Osnovnom krivičnom zakonu kao krivična dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava i krivičnih dela predviđenih u Statutu Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

U okviru izdataka za finansiranje pravosudnih organa obezbeđuju se sredstva za rad 508 pravosudnih organa (sudova, javnih tužilaštava i organa za prekršaje), 5 republičkih pravosudnih organa i 4 organa u osnivanju – Upravni sud, apelacioni sudovi, Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva.

U okviru razdela Pravosudni organi obezbeđuju se sredstva za rad Visokog saveta pravosuđa, Pravosudnog centra i Centra za medijaciju. Visoki savet pravosuđa utvrđuje programe početne obuke sudija, tužilaca, zamenika javnih tužilaca i sudijskih i tužilačkih pomoćnika. Takođe, obezbeđuju se i sredstva za rad Komisije za sprovođenje programa zaštite učesnika u krivičnom postupku na osnovu Zakona o programu zaštite učesnika u krivičnom postupku („Sl. glasnik RS“, broj 85/05), kojim se uređuju uslovi i postupak pružanja zaštite i pomoći učesnicima u krivičnom postupku i njima bliskim licima koji su usled davanja iskaza u krivičnom postupku izloženi opasnosti po život, zdravlje, slobodu i imovinu.

Od opredeljenih sredstava najveći izdaci odnose se na plate, kao i novčane kazne i penale po rešenju sudova, a koje se odnose na razliku zarade u radnim sporovima po pravosnažnim sudskim presudama, plate za pravosudnu stražu, usluge po ugovoru (za rad Pravosudnog centra i Centra za medijaciju) i materijal (uniforme za pravosudnu stražu i sudijske odore).

U zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, koji je u skupštinskoj proceduri, osnivaju se Apelaciona javna tužilaštva. Apelaciona tužilaštva su: Apelaciono tužilaštvo u Beogradu za područje Apelacionog suda u Beogradu, Apelaciono tužilaštvo u Kragujevcu za područje Apelacionog suda u Kragujevcu, Apelaciono tužilaštvo u Nišu za područje Apelacionog suda u Nišu i Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu za područje Apelacionog suda u Novom Sadu.

Planirana sredstva u 2009. godini namenjena za Apelaciona tužilaštva odnose se na troškove materijala i troškove osnovnih sredstava, kako bi se otpočelo sa stvaranjem uslova za početak rada ovog pravosudnog organa, a biće bilansirana na ekonomskim klasifikacijama 426 – materijal i 512 – osnovna sredstava u okviru razdela Pravosudni organi.

GLAVA 5.1 – VRHOVNI SUD SRBIJE

Vrhovni sud Srbije je najviši sud u Republici, shodno članu 11. Zakona o uređenju sudova („Sl. glasnik RS“, br. 63/01, 42/02, 27/03, 103/03, 29/04, 101/05 i 46/06). Vrhovni sud Srbije je sud opšte nadležnosti, neposredno viši za apelacione sudove, Viši trgovinski sud i Upravni sud prema važećim odredbama Zakona o uređenju sudova. Vrhovni sud Srbije je nadležan u suđenju gde odlučuje o redovnim i vanrednim pravnim sredstvima izjavljenim na odluke sudova Republike Srbije o sukobu nadležnosti između sudova i prenošenju nadležnosti sudova radi lakšeg vođenja postupka ili drugih važnih razloga i u drugim stvarima određenim zakonom.

Vrhovni sud Srbije je nadležan izvan suđenja da utvrđuje načelne pravne stavove radi jedinstvene sudske primene prava; daje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja važna za sudsku vlast; razmatra promenu zakona i drugih propisa i rad sudova; bira među sudijama pozivne članove Visokog saveta pravosuđa i predlaže kandidate za jednog stalnog člana Visokog saveta pravosuđa; utvrđuje merila za vrednovanje savesnosti i uspešnosti vršenja sudijske dužnosti; određuje koji su postupci oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije i štetni po ugled suda i vrši druge nadležnosti određene zakonom.

U strukturi planiranih sredstava za 2009. godinu najveći deo predviđen je na aproprijaciji ekonomske klasifikacije 411 i 412 – plate i socijalni doprinosi na teret poslodavca.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 415 – troškovi za zaposlene, obuhvataju prava izabranih i imenovanih lica, čije porodice ne žive u mestu gde izabrano lice obavlja poslove iz nadležnosti institucije, po osnovu naknade troškova za odvojen život od porodice u visini od 75% od prosečne bruto zarade u Republici Srbiji. Sredstva za naknade troškova za odvojen život od porodice za 13 sudija Vrhovnog suda Srbije planirana su na osnovu čl. 2, 51. i 71. Zakona o radnim odnosima u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 i 39/02) i čl. 20, 21. i 22. Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica („Sl. glasnik RS“, br. 37/94, 40/94, 37/01 i 73/04). Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji planirani su i rashodi za naknadu troškova za dolazak na posao i odlazak sa posla, kao i naknade troškova za smeštaj izabranih i postavljenih lica.

Pored sredstava za plate, opredeljuju se i sredstva u okviru ekonomske klasifikacije 416 – nagrade, bonusi i ostali rashodi, koje se odnose na isplatu članova žalbene komisije pravosuđa, a na osnovu člana 4. Odluke o naknadi za rad članova žalbenih komisija („Sl. glasnik RS“, broj 79/06), kojom se definiše da naknadu za rad članova Žalbene komisije Vlade isplaćuje Služba za upravljanje kadrovima, a naknadu za rad članovima Žalbene komisije provosuđa isplaćuje Vrhovni sud Srbije. Na taj način, planirana sredstva obezbeđuju isplatu četiri stalna člana Žalbene komisije pravosuđa.

Od ostalih tekućih rashoda značajni su rashodi na ekonomskoj klasifiakciji 423 – usluge po ugovoru, koji obuhvataju, pre svega, naknade koje su regulisane Odlukom o imenovanju sudija porotnika („Sl. glasnik RS“, br. 23/2007 i 62/2007) i Odlukom o naknadi za rad članova žalbenih komisija koji nisu zaposleni u Vrhovnom sudu Srbije.

Takođe po prvi put se pred Vrhovnim sudom Srbije vode krivični postupci protiv udruženih grupa čija suđenja traju i po desetak dana sa više od 10 advokata po službenoj dužnosti, čija ukupna naknada prelazi 1,0 mil. dinara po jednom suđenju.

Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 426 – materijal, namenjena su najvećim delom, osim za troškove goriva i maziva za službene automobile i za nabavku kancelarijskog materijala, odnosno specifičnih materijala – omota spisa koja su potrebna zbog preuzimanja predmeta od Vrhovnog vojnog i Saveznog suda u 2009. godini, kao i ostali sitan kancelarijski materijal koji će ubuduće, umesto Uprave za zajedničke poslove, nabavljati Vrhovni sud Srbije. Naime, od Vrhovnog vojnog suda preuzima se preko 5.000 predmeta, a od Saveznog suda preko 6.000 predmeta, tako da samo troškovi omota (preko 20.000 omota, s ozbirom da jedan predmet zahteva više od jednog omota), predstavljaju značajan rashod.

Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 421 – stalni troškovi, većinom se odnose na stalne troškove telefona, a manjim delom i na ostale stalne troškove. Povećanje u 2009. godini je na ekonomskoj klasifikaciji 421520 – osiguranje zaposlenih, koje će ubuduće umesto Uprave za zajedničke poslove, vršiti Vrhovni sud Srbije. Ostali troškovi obuhvataju troškove platnog prometa i bankarskih i poštanskih usluga.

GLAVA 5.2 – UPRAVNI SUD

Zakonom o uređenju sudova („Sl. glasnik RS“, br. 63/01, 42/02, 27/03, 103/03, 29/04 i 101/05) propisano je da sudska vlast u Republici Srbiji pripada sudovima opšte nadležnosti i posebnim sudovima. Kao poseban sud osniva se Upravni sud za teritoriju Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu. Upravni sud je sud republičkog ranga.

Članom 26. istog zakona propisano je da Upravni sud u prvom stepenu sudi u upravnim sporovima i vrši druge poslove određene zakonom.

U zakonu o uređenju sudova koji je u skupštinskoj proceduri, propisano je da sudska vlast u Republici Srbiji pripada sudovima opšte nadležnosti i posebnim sudovima. Kao poseban sud osniva se Upravni sud za teritoriju Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu. Predlogom zakona propisano je da Upravni sud u prvom stepenu sudi u upravnim sporovima i vrši druge poslove određene zakonom. Početak rada ovog suda predviđen je za 1. januar 2010. godine.

Ukupan iznos sredstava u 2009. godini opredeljen za Upravni sud odnosi se na troškove materijala i troškove osnovnih sredstava, čime se nastavlja sa stvaranjem uslova za otpočinjanje rada ovog suda.

GLAVA 5.3 – APELACIONI SUDOVI

Apelacioni sud osniva se za područje više okružnih sudova.

Članom 23. Zakona o uređenju sudova propisano je da Apelacioni sud odlučuje o žalbama na odluke opštinskih i okružnih sudova, na odluke opštinskih sudova donetih u krivičnom postupku, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan okružni sud.

Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, koji je u skupštinskoj proceduri, osniva se Apelacioni sud. Predlogom zakona o uređenju sudova propisano je da Apelacioni sud odlučuje o žalbama na odluke opštinskih i okružnih sudova, na odluke opštinskih sudova donetih u krivičnom postupku, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan okružni sud.

Apelacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti opštinskih i okružnih sudova, o prenošenju nadležnosti opštinskih i okružnih sudova kada su sprečeni ili ne mogu da postupaju u nekoj pravnoj stvari i vrši druge poslove određene zakonom.

Članom 6. ovog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva propisana organizacija apelacionih sudova je: Apelacioni sud u Beogradu obuhvata područja okružnih sudova u Beogradu, Valjevu, Zaječaru, Negotinu, Požarevcu, Smederevu, Užicu i Šapcu; u Kragujevcu obuhvata područja okružnih sudova u Jagodini, Kosovskoj Mitrovici, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Novom Pazaru, Peći i Čačku; u Nišu obuhvata područja okružnih sudova u Vranju, Gnjilanu, Nišu, Prokuplju, Pirotu, Prištini i Prizrenu; u Novom Sadu obuhvata područja okružnih sudova u Zrenjaninu, Novom Sadu, Pančevu, Somboru, Sremskoj Mitrovici i Subotici. Početak rada ovih sudova predviđen je za 1. januar 2010. godine.

Ukupan iznos sredstava u 2009. godini opredeljen za Apelacione sudove, odnosi se na troškove materijala i troškove osnovnih sredstava, kako bi se nastavilo sa stvaranjem uslova za otpočinjanje rada ovih sudova.

GLAVA 5.4 – DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA

U skladu sa Ustavom, Državno veće tužilaca je samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje samostalnost javnih tužilaca.

Državno veće tužilaca ima 11 članova. U sastav Državnog veća tužilaca ulaze: republički javni tužilac, ministar nadležan za pravosuđe i predsednik nadležnog odbora Narodne skupštine, kao članovi po položaju i osam izbornih članova koje bira Narodna skupština.

Mandat članova Državnog veća tužilaca traje pet godina, osim za članove po položaju.

Početak rada Državnog veća tužilaca predviđen je za 1. februar 2009. godine, tako da su sredstva projektovana za 10 meseci za plate i za 11 meseci za ostale tekuće rashode.

Sredstva opredeljena budzetom namenjena su za redovno funkcionisanje ovog organa, odnosno plate, usluge po ugovoru na ime naknada za rad članova Državnog veća tužilaca, koja se planira u visini poslaničkog dodatka i za stalne troškove.

GLAVA 5.5 – VISOKI SAVET SUDSTVA

U skladu sa Ustavom, Visoki savet sudstva je nezavisan i samostalan organ koji garantuje i obezbeđuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija.

U sastav Visokog saveta sudstva ulaze predsednik Vrhovnog kasacionog suda, ministar nadležan za pravosuđe i predsednik nadležnog odbora Narodne skupštine, kao članovi po položaju i osam izbornih članova, koje bira Narodna skupština.

Visoki savet sudstva ima 11 članova, koji bira i razrešava sudije, predlaže Narodnoj skupštini izbor sudija prilikom prvog izbora na sudijsku funkciju, predlaže Narodnoj skupštini izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednike sudova, učestvuje u postupku za prestanak funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda i obavlja druge poslove i skladu sa Ustavom i zakonom. Visoki savet sudstva ima odlučujuću ulogu u procesu izbora, napredovanja, odgovornosti, materijalnog položaja i prestanka sudijske funkcije. Takođe, ima nadležnost u pogledu ljudskih resursa, organizacije, nadzora, merenja rezultata, opšteg okvira i unutrašnjeg uređenja i rada sudova.

Početak rada Visokog saveta sudstva predviđen je za 1. februar 2009. godine, tako da su sredstva projektovana za 10 meseci za plate i za 11 meseci za ostale tekuće rashode.

Sredstva opredeljena budzetom namenjena su za redovno funkcionisanje ovog organa, uključujući posebno usluge po ugovoru ekonomska klasifikacija – 423, radi isplate naknada za rad članova Visokog saveta sudstva koje se isplaćuje u visini poslaničkog dodatka u Narodnoj skupštini.

GLAVA 5. 6 – VIŠI TRGOVINSKI SUD

Zakonom o uređenju sudova uređeno je da sudska vlast u Republici Srbiji pripada sudovima opše nadležnosti i posebnim sudovima. Kao poseban sud osniva se Viši trgovinski sud za teritoriju Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu. Viši trgovinski sud je sud republičkog ranga.

Viši trgovinski sud je drugostepeni sud čija je nadležnost da odlučuje o žalbama na odluke trgovinskih sudova, a u prvom stepenu u stvarima određenim zakonom, u upravno-računskom sporu, o sukobu nadležnosti i o prenošenju nadležnosti trgovinskih sudova, utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primene zakona iz nadležnosti trgovinskih sudova i vrši druge poslove određene zakonom. U nadležnosti Suda izvan suđenja spada davanje mišljenja o predlogu poslovnih uzansi za promet robom i propisa koje donosi Privredna komora Srbije.

U strukturi rashoda za rad Višeg trgovinskog suda najveći deo, pored plata, odnosi se na naknade troškova za zaposlene, stalne troškove, troškove putovanja i materijal.

GLAVA 5. 7 – REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

Zakonom o javnom tužilaštvu („Sl. glasnik RS“, br. 63/01, 42/02, 39/03, 44/04, 61/05 i 106/06 – odluka USRS) osnovano je Republičko javno tužilaštvo za teritoriju Republike Srbije sa sedištem u Beogradu. Republičko javno tužilaštvo je samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela, ulaganjem pravnih sredstava štiti ustavnost i zakonitost i preduzima druge radnje na koje ja zakonom ovlašćeno.

Nadležnost javnog tužilaštva u okviru prava i dužnosti Republike Srbije vrši republički javni tužilac, koji je nadležan da postupa pred tim sudovima i drugim organima u Republici i da preduzima sve radnje na koje je javno tužilaštvo ovlašćeno. Republički javni tužilac je nadležan da među javnim tužiocima izabere pozvane članove Visokog saveta pravosuđa, propiše okvirna merila za određivanje broja zamenika javnih tužilaca, merila za vrednovanje savesnosti i uspešnosti vršenja dužnosti javnog tužioca i zamenika javnog tužioca, propiše koji su postupci oprečni dostojanstvu i samostalnosti, odlučuje o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti zakona i zakonitosti propisa, prati i proučava praksu javnih tužilaštva i sudova i vrši druge poslove određene zakonom.

Sredstva opredeljena za redovno funkcionisanje Republičkog javnog tužilaštva, pored plata, obuhvataju naknade za odvojen život, troškove vezano za obilazak okružnih i opštinskih tužilaštva, putovanja, kao i materijal (nabavka goriva i kancelarijski materijal).

GLAVA 5.8 – TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE

Tužilaštvo za ratne zločine formirano je na osnovu Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine („Sl. glasnik RS“, broj 67/03). Nadležnost Tužilaštva je postupanje u predmetima krivičnih dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava, u vezi sa krivičnim delima ratnih zločina.

Pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju su u toku ili će uskoro započeti suđenja koja su od izuzetne važnosti za Republiku Srbiju, a povodom kojih će se pokrenuti postupak revizije pred Međunarodnim sudom pravde.

Finansiranje Tužilaštva za ratne zločine ima posebno mesto, s obzirom da se naša strateška orijentacija ka evropskim integracijama i priključenje Evropskoj uniji ne mogu ostvariti bez suočavanja sa problemom ratnih zločina, što se reflektuje kroz rad ove institucije, a uspeh u krivičnom progonu predstavlja preduslov ostvarenja te orijentacije i približavanja domaćeg pravnog sistema evropskim i međunarodnim standardima.

Sredstva opredeljena ovim zakonom najvećim delom namenjena su za plate, materijal ekonomska klasifikacija – 426 i tekuće popravke i održavanje ekonomska klasifikacija – 425.

GLAVA 5.9 – REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

Zakonom o javnom pravobranilaštvu utvrđeno je da Republičko javno pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa Republike Srbije, njenih organa i organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje u budzetu Republike Srbije. Republičko javno pravobranilaštvo je zakonski zastupnik u svim postupcima pred sudovima i drugim organima kada je u pitanju pravna zaštita imovinskih prava i interesa Republike Srbije, njenih organa i organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje u budzetu Republike Srbije.

Pored funkcije zakonskog zastupnika Republičko javno pravobranilaštvo na osnovu posebnih zakonskih ovlašćenja, postupa i kao samostalni državni organ. U tim predmetima je stranka – tužilac u postupku, a na osnovu ovlašćenja predviđenih Zakonom o sredstvima u svojini Republike i Zakona o prometu nepokretnosti.

Republičko javno pravobranilaštvo može pred Ustavnim sudom Republike Srbije pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti zakona, drugih propisa i opštih akata.

Sredstva opredeljena ovim zakonom za rad Republičkog javnog pravobranilaštva najvećim delom namenjena su za plate i za usluge po ugovoru ekonomska klasifikacija – 423, koja se odnose na troškove zastupanja Republike Srbije u međunarodnim arbitražama koje se vode pred međunarodnim sudovima, kao i na troškove veštačenja.

GLAVA 5. 10 – OKRUŽNI SUDOVI

Okružni sud se osniva za teritoriju više opština. Osnivanje, sedište i područja okružnih sudova uređuje se posebnim zakonom.

Okružni sud u prvom stepenu sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena kazna zatvora preko deset godina ili teža kazna; sudi za krivična dela protiv Vojske Srbije, za krivična dela protiv časti i ugleda, odavanje državne tajne, povrede teritorijalnog suvereniteta; odlučuje o molbi za prestanak mere bezbednosti i vrši druge poslove određene zakonom.

Okružni sud u drugom stepenu odlučuje o žalbama na odluke opštinskih sudova o određivanju mera obezbeđivanja prisustva okrivljenog, u skraćenom krivičnom postupku; u građanskopravnim sporovima, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan apelacioni sud, u izvršnim i vanparničnim postupcima.

U strukturi opredeljenih sredstava za 2009. godinu koja su namenjena za rad okružnih sudova najveći deo se odnosi na plate, usluge po ugovoru koje se odnose na troškove sudskog postupka koji se ne mogu predvideti i na koje se ne može uticati (ekonomska klasifikacija 423), a od kojih zavisi normalno funkcionisanje sudova. Najznačajnije mesto zauzimaju troškovi stručnih usluga u okviru kojih se isplaćuju usluge advokata po službenoj dužnosti, veštačenja, usluge porotnika, svedoka, tumača i dr. Branilačke nagrade se isplaćuju u skladu sa Pravilnikom o advokatskoj tarifi, dok su ostale isplate vezane za zarade sudija čiji rast uslovljava rast ovih troškova. U odnosu na prethodne godine, broj predmeta se povećava, kao i broj složenih predmeta sa više radnih izvršenja, dugim periodom posmatranja sa velikim brojem okrivljenih, velikim brojem svedoka i zahtevnim veštačenjima.

Pored toga, značajna sredstva opredeljena su za stalne troškove okružnim sudovima ekonomska klasifikacija – 421, a koja je neophodno obezbediti radi plaćanja grejanja, komunalnih usluga i drugih zajedničkih troškova u zgradi gde su smešteni svi pravosudni organi.

GLAVA 5. 11 – OPŠTINSKI SUDOVI

Zakonom o uređenju sudova, propisano je da sudska vlast u Republici Srbiji pripada sudovima opšte nadležnosti i posebnim sudovima. Kao sudovi opšte nadležnosti osnivaju se opštinski sudovi, koji se osnivaju za teritoriju jedne ili više opština. Osnivanje, sedište i područja opštinskih i odeljenja opštinskih sudova uređuje se posebnim zakonom.

Opštinski sud u prvom stepenu sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do deset godina, u građanskopravnim sporovima ako za pojedine od njih nije nadležan drugi sud, u stambenim sporovima, sporovima povodom radnog odnosa, o naknadi štete koju radnik pretrpi na radu. Opštinski sud, između ostalog, pruža građanima pravnu pomoć, međunarodnu pravnu pomoć, a može se predvideti da u određenim vrstama pravnih stvari postupaju samo neki opštinski sudovi sa područja istog okružnog suda.

U strukturi opredeljenih sredstava za rad opštinskih sudova u 2009. godini najveći deo se odnosi na plate, stalne troškove i usluge po ugovoru. Kod opštinskih sudova dominiraju stalni troškovi koji se pre svega odnose na otpravku pismena, komunikacijske usluge, komunalne usluge, posebno grejanje, kao i druge zajedničke troškove ekonomska klasifikacija – 421. Usluge po ugovoru se odnose na troškove sudskog postupka koje nije moguće predvideti i na koje se ne može uticati, a od kojih zavisi normalno funkcionisanje opštinskih sudova ekonomska klasifikacija – 423. Naime, najznačajniji su troškovi stručnih usluga u okviru kojih se isplaćuju usluge advokata po službenoj dužnosti, veštačenja, usluge porotnika, svedoka, tumača i dr. Branilačke nagrade se isplaćuju u skladu sa Pravilnikom o advokatskoj tarifi, dok su ostale isplate vezane za zarade sudija čiji rast uslovljava rast ovih troškova. Broj predmeta u odnosu na prethodne godine se značajno povećava, i to vezano za krivična dela, posebno složenih predmeta sa više radnih izvršenja, dugim periodom posmatranja sa velikim brojem okrivljenih, velikim brojem svedoka i zahtevnim veštačenjima.

GLAVA 5.12 – TRGOVINSKI SUDOVI

Prema Zakonu o uređenju sudova, utvrđeno je da sudska vlast u Republici Srbiji pripada sudovima opšte nadležnosti i posebnim sudovima. Kao posebni sudovi osnivaju se trgovinski sudovi, koji se osnivaju za teritoriju više opština. Osnivanje, sedište i područja trgovinskih sudova uređuje se posebnim zakonom.

Članom 7. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva, pored do sada postojećih 17 trgovinskih sudova, obrazovani su Trgovinski sud u Novom Pazaru, dok je u okviru Trgovinskog suda u Kragujevcu obrazovano odeljenje u Jagodini.

Trgovinski sud u prvom stepenu sudi u sporovima između domaćih i stranih privrednih društava, preduzeća, zadruga i preduzetnika, u sporovima o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, modela, uzoraka, žigova i geografskih oznaka porekla, zatim u sporovima koji proizilaze iz primene Zakona o privrednim društvima, kao i u sporovima o primeni propisa o privatizaciji, u sporovima o stranim ulaganjima, zloupotrebi monopolskog i dominantnog položaja na tržištu i zaključenju monopolskih sporazuma. Trgovinski sud u prvom stepenu odlučuje o privrednim prestupima i s tim u vezi o prestanku zaštitne mere ili pravne posledice osuda, kao i druge poslove određene zakonom.

U strukturi opredeljenih sredstava za trgovinske sudove najveći troškovi odnose se na rashode za zaposlene kao i na stalne troškove ekonomska klasifikacija – 421, koji obuhvataju troškove platnog prometa i bankarskih usluga, energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacija koji čine polovinu ukupnih stalnih troškova, troškove osiguranja, zakup imovine i opreme i ostale troškove. Takođe, značajni su troškovi koji se odnose na usluge po ugovoru ekonomska klasifikacija – 423, a koji pre svega obuhvataju troškove sudskog postupka koje nije moguće predvideti i na koje se ne može uticati, a od kojih zavisi normalno funkcionisanje trgovinskih sudova. U pitanju su troškovi stručnih usluga u okviru kojih se isplaćuju usluge advokata po službenoj dužnosti, veštačenja, usluge porotnika, svedoka, tumača i dr. Branilačke nagrade se isplaćuju u skladu sa Pravilnikom o advokatskoj tarifi, dok su ostale isplate vezane za zarade sudija, čiji rast uslovljava rast ovih troškova.

Pored toga, kod trgovinskih sudova u većem iznosu opredeljena su sredstva za naknade za zaposlene, koje se odnose na troškove prevoza koji se isplaćuju u gotovom i naknade za odvojeni život i troškove smeštaja izabranih i postavljenih lica.

GLAVA 5.13 – OKRUŽNA JAVNA TUŽILAŠTVA

Zakonom o javnom tužilaštvu osnivaju se u okviru pravosudnih organa, okružna javna tužilaštva za područje okružnog suda. Okružni javni tužilac nadležan je da postupa pred okružnim sudom i da nadzire i usmerava područna opštinska javna tužilaštva.

U strukturi opredeljenih sredstava značajni su troškovi materijal ekonomska klasifikacija – 426, stalne troškove ekonomska klasifikacija – 421, naknade za prevoz i usluge po ugovoru ekonomska klasifikacija – 423. Sredstva za materijal se opredeljuju za nabavku administrativnog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i materijal za saobraćaj, materijal za održavanje higijene i materijal za posebne namene. Sredstva za stalne troškove opredeljuju se za troškove platnog prometa i bankarskih usluga, energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacija, troškove osiguranja, zakup imovine i opreme i ostale troškove.

GLAVA 5. 14 – OPŠTINSKA JAVNA TUŽILAŠTVA

Zakonom o javnom tužilaštvu osnivaju se u okviru pravosudnih organa opštinska javna tužilaštva za područje okružnog suda. Opštinski javni tužilac postupa pred opštinskim sudom, a u sedištu trgovinskog suda postupa i pred tim sudom, a opštinski javni tužilac u sedištu odeljenja trgovinskog suda postupa i pred odeljenjem tog suda.

U strukturi opredeljenih sredstava za rad opštinskih javnih tužilaštva u 2009. godini najveći iznos sredstava namenjen je za rashode za zaposlene, stalne troškove ekonomska klasifikacija – 421 i usluge po ugovoru ekonomska klasifikacija – 423. Stalni troškovi odnose se na troškove platnog prometa i bankarske usluge, energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacija vezane za otpravku pismena, troškove osiguranja, zakup imovine i opreme.

GLAVA 5.15 – VEĆA ZA PREKRŠAJE

Zakonom o uređenju sudova, propisano je da sudska vlast u Republici Srbiji pripada sudovima opšte nadležnosti i posebnim sudovima. Kao poseban sud osniva se Viši prekršajni sud. Naime, izvršiće se transformacija organa za prekršaje u Viši prekršajni sud (od novembra 2009. godine).

U Republici je osnovano 11 Veća za prekršaje, koji se nalaze u gradovima: Beograd, Valjevo, Zaječar, Kragujevac, Kraljevo, Leskovac, Niš, Novi Sad, Priština, Smederevo i Užice.

U strukturi opredeljenih sredstava najznačajni su troškovi za rashde za zaposlene, stalne troškove i materijal. Stalni troškovi odnose se na troškove platnog prometa i bankarskih usluga, energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacija, troškove osiguranja, zakup imovine i opreme. Materijal se odnosi se na administrativni materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i materijal za saobraćaj, materijal za održavanje higijene, materijal za posebne namene.

GLAVA 5. 16 – OPŠTINSKI ORGANI ZA PREKRŠAJE

Zakonom o uređenju sudova, propisano je da sudska vlast u Republici Srbiji pripada sudovima opšte nadležnosti i posebnim sudovima. Kao poseban sud osnivaju se prekršajni sudovi. Naime, izvršiće se transformacija opštinskih organa za prekršaje u prekršajne sudove (od novembra 2009. godine).

U strukturi opredeljenih sredstava najznačajni su troškovi za rashode za zaposlene, stalne troškove i usluge po ugovoru. Stalni troškovi ekonomska klasifikacija – 421 se odnose na troškove platnog prometa i bankarskih usluga, energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacija (otprema pismena čine najveće troškove), troškove osiguranja, zakup imovine i opreme. Usluge po ugovoru odnose se na administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanje zaposlenih, usluge informisanja i stručne usluge (naknade za odbrane po službenoj dužnosti, naknade veštacima) i opšte usluge.

RAZDEO 6 – ZAŠTITNIK GRAĐANA

Na osnovu člana 138. Ustava Republike Srbije i člana 1. Zakona o Zaštitniku građana („Sl. glasnik RS“, br. 79/05 i 54/07), ustanovljen je Zaštitnik građana kao nezavisan državni organ, koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja.

Zaštitnik građana se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih sloboda i prava, postupa po pritužbama građana, naročito vodi računa o zaštiti prava lica lišenih slobode, ravnopravnosti polova, prava deteta, prava pripadnika nacionalnih manjina i prava osoba sa invaliditetom, u skladu sa članom 6. Zakona o Zaštitniku građana.

Nadležnost Zaštitnika je da Vladi, odnosno Skupštini podnese inicijativu za izmenu ili dopunu zakona i drugih propisa i opštih akata, ako smatra da do povrede prava građana dolazi zbog nedostataka u propisima, kao i da inicira donošenje novih zakona, drugih propisa i opštih akata, kada smatra da je to od značaja za ostvarivanje i zaštitu prava građana. Zaštitnik građana je ovlašćen da pokrene postupak pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata.

Zaštitnika građana bira i razrešava Narodna skupština, u skladu sa Ustavom i zakonom. Zaštitnik građana za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini, a uživa imunitet kao narodni poslanik.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Zaštitnik građana postupa u skladu sa Ustavom, zakonima i drugim propisima i opštim akatima, kao i ratifikovanim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

Sredstva u budzetu opredeljena su u skladu sa nadležnošću, pravima i ovlašćenjima Zaštitnika građana, a istovremeno imajući u vidu da je Zaštitnik građana do sada radio u uslovima nepostojanja stalnog poslovnog prostora i time uslovljenog broja izvršilaca. Posebno se imao u vidu broj predmeta i visina troškova za njihovu obradu. Naročito se uzima u obzir činjenica da je Zaštitnik građana – ombudsman nezavisni državni organ, kako u pogledu nadležnosti i odgovornosti, tako i u pogledu potrebe da pored zasebnog poslovnog prostora, bude i maksimalno nezavistan u obezbeđivanju uslova i materijalnih sredstava za rad.

Sredstva opredeljena budzetom, pored ranjshoda za zaposlene namenjena su i za troškove putovanja u skladu sa ostvarivanjem prava i nadležnosti predviđenih zakonom, kao i usluge po ugovoru koje se, pre svega odnose na usluge prevođenja, stalnog stručnog osposobljavanja i praćenja promena u radu državne uprave.

Opredeljena sredstva u okviru ekonomske klasifikacije 423 – usluge po ugovoru, odnose se na: usluge prevođenja, za potrebe stručnog usavršavanja i obrazovanja zaposlenih u skladu sa obavezom stalnog stručnog osposobljavnja i praćenja promena u radu državne uprave, odnosno zahtevima načela zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti. Takođe, sredstva su opredeljena za objavljivanje konkursa i oglasa, pre svega radi popunjavanja radnih mesta i obrazovanja službe Zaštitnika građana, kao i za objavljivanje svih saopštenja, preporuka i mišljenja koji su predviđeni Zakonom o zaštitniku građana kao akti Zaštitnika, a radi upoznavanja javnosti sa njihovom sadržinom. Opredeljena su i sredstva za reprezentaciju, jer se zbog važnosti postojanja i rada ovog nezavisnog državnog organa, očekuje veći broj poseta stručnjaka i predstavnika stranih ombudsmana, stranih i domaćih ministara, ambasadora, rukovodilaca i predstavnika stranih i domaćih organa i organizacija i dr.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – materijal, sredstva se opredeljuju za nabavku materijala za redovan rad, posebno imajući u vidu broj predmeta (nekoliko hiljada na godišnjem nivou), pa s tim u vezi uslovljenog broja i količine kancelarijskog materijala koji se nabavlja samostalno. Zbog korišćenja službenih automobila za obavljanje poslova iz nadležnosti neophodna su sredstva za gorivo i maziva. Sredstva za nabavku materijala za obrazovanje (časopisa, publikacija, glasila), takođe se predviđaju u okviru ove ekonomske klasifikacije, pre svega radi redovnog praćenja medija, zakonskih i drugih inicijativa, slučajeva koji mogu biti predmet delovanja Zaštitnika građana po službenoj dužnosti.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 422 – troškovi putovanja, odnose se na službena putovanja Zaštitnika građana i njegovih zamenika, odnosno zaposlenih u stručnoj službi, a u skladu sa potrebama posla, odnosno ostvarivanja prava i nadležnosti predviđenih Zakonom, imajući u vidu teritorijalnu nadležnosti, kao i u svim slučajevima putovanja povodom stručnog usavršavanja zaposlenih, a koji nisu plaćeni od strane organizatora.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 421 – stalni troškovi, odnose se na sredstva za troškove rada u poslovnom prostoru, naročito za naknadu za gradsko građevinsko zemljište, troškove telefonskih komunikacija, troškove osiguranja imovine i opreme, zakup imovine i opreme koja se koristi za održavanje skupova, savetovanja, prezentacija i dr.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 416 – nagrade zaposlenima i ostali i posebni rashodi, opredeljena su pre svega za rad Komisije za žalbe Stručne službe Zaštitnika građana, kao i za rad komisija za kojima se u toku rada pojavi potreba, a radi obavljanja nadležnosti, prava i ovlašćenja Zaštitnika građana.

RAZDEO 7 – DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

Zakonom o državnoj revizorskoj instituciji („Sl. glasnik RS”, br. 101/05 i 54/07) osnovana je Državna revizorska institucija, kao najviši državni organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji. Za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini.

Shodno Zakonu, Institucija planira i obavlja reviziju finansijskih izveštaja, vrši ispitivanje isprava, izveštaja i drugih informacija, radi prikupljanja dovoljnog, adekvatnog i pouzdanog dokaza za izražavanje mišljenja da li finansijski izveštaji subjekta revizije istinito i objektivno prikazuju njegovo finansijsko stanje, rezultate poslovanja i novčane tokove, u skladu sa prihvaćenim računovodstvenim načelima i standardima.

Predmet revizije, u skladu sa Zakonom, su primanja i izdaci u skladu sa propisima o budzetskom sistemu, finansijski izveštaji, finansijske transakcije, obračuni, analize i druge evidencije i informacije subjekata revizije, pravilnost poslovanja subjekata revizije u skladu sa zakonom, drugim propisima i datim ovlašćenjima.

Subjekti revizije su direktni i indirektni korisnici budzetskih sredstava Republike, teritorijalnih autonomija i lokalnih samouprava u skladu sa propisima kojima se uređuje budzetski sistem, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, budzetski fondovi osnovani posebnim zakonom ili podzakonskim aktom, Narodna banka Srbije u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i na poslovanje sa državnim budzetom.

Javna preduzeća, privredna društva i druga pravna lica koje je osnovao direktni, odnosno indirektni korisnik javnih sredstava, pravna lica kod kojih direktni odnosno indirektni korisnici imaju učešće u kapitalu odnosno u upravljanju, pravna lica koja su osnovala pravna lica u kojim država ima učešće u kapitalu, odnosno u upravljanju, pravna i fizička lica koja primaju od Republike, teritorijalnih autonomija i lokalnih samouprava dotacije i druga bespovratna davanja ili garancije, su takođe subjekti revizije, kao i političke stranke, korisnici sredstava EU, donacija i pomoći međunarodnih organizacija, stranih vlada i nevladinih organizacija i dr.

U strukturi opredeljenih sredstava za 2009. godinu, najveći deo predviđen je za rashode za zaposlene koji su opredeljeni u skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama i Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika.

Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji utvrđeno je da predsednik Saveta ima pravo na platu u visini od 90 procenata od plate predsednika Skupštine, a potpredsednik i tri člana Saveta imaju pravo na platu u visini od 90 procenata od plate potpredsednika Skupštine. U pogledu određivanja drugih prava, dužnosti i odgovornosti predsednika, potpredsednika i članova Saveta shodno se primenjuju odredbe propisa kojima su uređena prava izabranih lica.

Vrhovni državni revizor ima pravo na osnovnu platu u visini od 90 procenata plate koja je određena za potpredsednika Institucije i članove Saveta. U pogledu drugih primanja i prava vrhovnog državnog revizora primenjuju se odredbe zakona koje uređuju ova prava za funkcionere u državnim organima. Pored toga, predsedniku, potpredsedniku i članovima Saveta, pripadaju prava utvrđena propisima koja su uređena prava izabranih lica, i to: troškovi korišćenja sopstvenog vozila, kao i pravo na troškove službenog puta u inostranstvo, pravo na naknadu zakupnine stana, pravo na naknadu troškova za odvojen život.

Pored sredstava za plate, najznačajniji rashod predstavlja institucionalni dodatak, koji je planiran na ekonomskoj klasifikaciji 417 – poslanički dodatak. Naime, prema Zakonu o državnoj revizorskoj instituciji, osnovna plata može se, usled posebnih složenosti u radu u Instituciji, uvećati do 30 procenata, odnosno zaposleni imaju pravo na institucionalni dodatak.

Visina institucionalnog dodatka, kao i način obračunavanja za one zaposlene koji na dodatak imaju pravo, uređuje se aktom Institucije, koji donosi predsednik Institucije.

Od ostalih tekućih rashoda, najznačajniji su rashodi na ekonomskoj klasifikaciji – 423 usluge po ugovoru, koji obuhvataju izdatke za prevođenje međunarodnih računovodstvenih standarda sa primenom na javni sektor, kao i odgovarajuća metodološka uputstva i tumačenja proistekla iz tih standarda i stručne literature, usluge po ugovoru o delu, usluge za privremene i povremene poslove i ostale administrativne usluge. U okviru ove pozicije opredeljeni su izdaci za usluge nabavke i održavanja softvera i računarske opreme i posebnih programa za poslove računovodstva.

Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih obuhvataju planirane izdatke obrazovanja i usavršavanja zaposlenih za sticanje revizorskih znanja zasnovanih na međunarodnim standardima, učestvovanje na savetovanjima koja organizuju međunarodne institucije u oblasti javnog sektora, prisustvo na raznim seminarima radi stručne edukacije zaposlenih i obuke u oblasti informacionih tehnologija, učestvovanje na međunarodnim konferencijama vrhovnih revizorskih unstitucija. Usluge informisanja obuhvataju izdatke za objavljivanje oglasa i štampanje publikacija i ostalog materijala, razna oglašavanja u medijima (objavljivanje tendera i drugih informativnih oglasa).

U okviru ovih troškova opredeljena su i sredstva za spoljne konsultante, usluge konsultanata za strategiju razvoja Institucije u narednom srednjoročnom periodu, kao i za konsultante za razvoj informacionog sistema. Deo ovih troškova finansiraće se i iz drugih izvora, od donacija stranih zemalja, a na osnovu saradnje sa Kancelarijom generalnog revizora Norveške.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – materijal, opredeljena su sredstva za nabavku kancelarijskog materijala potrebe Institucije. Opredeljeni izdaci obuhvataju i godišnje pretplate na listove, stručnu publikaciju, zbirke propisa potrebne za rad Institucije (pretplata za službena glasila, časopise i drugu stručnu literaturu, nabavka priručnika i uputstava za primenu propisa u praksi, nabavka inostrane stručne literature), kao i materijal za štampanje biltena Institucije. U okviru ovih troškova opredeljena su sredstva za nabavku goriva i maziva za službene automobile.

Sredstva namenjena na ekonomskoj klasifikaciji 422 – troškovi putovanja, odnose se na troškove putovanja u zemlji i inostranstvu. Opredeljeni izdaci za troškove putovanja u zemlji opredeljeni su za dnevnice, troškove prevoza i hotelskog smeštaja zaposlenih za vreme službenih putovanja. Troškovi putovanja u inostranstvu opredeljeni su u cilju obuke i razmene iskustava sa međunarodnim revizorskim institucijama. Planira se da se deo ovih troškova finansira iz drugih izvora, od donacija stranih zemalja, na osnovu saradnje sa Kancelarijom generalnog revizora Norveške.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 415 – troškovi za zaposlene, obuhvataju prava izabranih i imenovanih lica, čije porodice ne žive u mestu gde izabrano lice obavlja poslove iz nadležnosti Institucije, po osnovu naknade troškova za odvojen život od porodice u visini od 75% od prosečne bruto zarade u Republici Srbiji. Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji opredeljeni su i rashodi za naknadu troškova za dolazak na posao i odlazak sa posla, kao i za naknadu troškova za smeštaj izabranih i postavljenih lica.

Prema Uredbi o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 115/2007 i 31/2008) izabrano ili postavljeno lice u državnom organu, koje nema rešeno stambeno pitanje u mestu u kome radi, a kome nije dat na korišćenje službeni stan, niti mu je na drugi način obezbeđen smeštaj, ima pravo na naknadu troškova smeštaja u visini razlike između stvarnih troškova smeštaja i visine troškova koje bi imalo da koristi odgovarajući službeni stan. Stvarni troškovi smeštaja priznaju se do visine cene prenoćišta u hotelu druge kategorije (četiri zvezdice). Visina naknade za troškove smeštaja opredeljena je do iznosa od 35.000 dinara po korisniku, a odgovara nivou koji je za potrebe smeštaja narodnih poslanika utvrdio Administrativni odbor Narodne skupštine.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 421 – stalni troškovi, odnose se na troškove platnog prometa i bankarskih usluga, utrošenu električnu energiju i grejanje, čija visina je opredeljena na bazi očekivanog utroška električne energije, kao i za grejanje poslovnih prostorija po tržišnim cenama, a za objekat površine oko 1.200 m2. Izdaci za komunalne usluge obuhvataju izdatke za usluge vodovoda i kanalizacije i dr. Pored toga, na ovoj poziciji su opredeljeni i izdaci za usluge zaštite imovine i obezbeđenje prostorija Institucije, kao i usluge čišćenja prostorija. Opredeljena su sredstva i za isplatu rashoda nastalih po osnovu korišćenja telefonskih linija u objektima Institucije, kao i rashodi za korišćenje mobilnih telefona. Pravo korišćenja mobilnih telefona regulisano je Pravilnikom o korišćenju službenih telefona, kojim je limitirana visina ovih rashoda po zaposlenom i uređeno koji od zaposlenih ima pravo na korišćenje mobilnog telefona u propisanom iznosu, kao i sredstva za korišćenje interneta, poštanski troškovi i sredstva za osiguranje vozila, osiguranje opreme od krađe i požara i osiguranje zaposlenih u Instituciji.

Značajna sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 512 – mašine i oprema, opredeljena su na osnovu potreba Institucije. U okviru ovih sredstava, planirana je nabavka sredstava za saobraćaj, nabavku opreme za informacioni, telekomunikacioni i elektronski sistem (sistem za centralni nadzor i upravljanje sistemima). Najveći deo sredstava, planiran je za nabavku kancelarijske opreme, računarsko – informacione opreme (računari, lap-topovi, štampači, skeneri, modemi), kao i za nabavku telefonske centrale, mobilnih telefona i faksova. Na ovoj poziciji, takođe su opredeljena i sredstva za nabavku putničkih automobila za potrebe Državne revizorske institucije.

Napominje se da predlog finansijskog plana Državne revizorske institucije za 2009. godinu nije prihvaćen u iznosu 1,4 mil. dinara, imajući u vidu potrebu smanjenja javne potrošnje radi ublažavanja uticaja globalne ekonomske krize. Sa ovakvim predlogom saglasila se i Državna revizorska institucija koja predloženo smanjenje smatra svojim doprinosom merama štednje koje Vlada preduzima radi smanjenja javne potrošnje u 2009. godini.

RAZDEO 8 – MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

Ministarstvo spoljnih poslova obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: spoljnu politiku i održavanje odnosa Republike Srbije s drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama; praćenje međunarodnih odnosa i bilateralne saradnje s drugim državama i njihov razvoj; učestvovanje u zaključivanju, ratifikovanju i primeni međunarodnih ugovora, prema zakonu kojim se uređuje zaključivanje međunarodnih ugovora i prema delokrugu ministarstava koji je određen zakonom; na zaštitu prava i interesa Republike Srbije i njenih državljana i pravnih lica u inostranstvu; obaveštavanje strane javnosti o politici Republike Srbije; informisanje iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije u inostranstvu o politici Republike Srbije; praćenje delatnosti stranih sredstava javnog informisanja koja se odnosi na Republiku Srbiju; na pripremu učešća predstavnika Republike Srbije na međunarodnim konferencijama ili pregovorima za zaključivanje međunarodnih ugovora; na poslove vezane za akreditovane zvanične predstavnike država i međunarodnih organizacija; prikupljanje, čuvanje i objavljivanje dokumentacije o spoljnoj politici Republike Srbije, kao i na druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuju inostrani poslovi i drugim zakonima.

Ministarstvo svoje nadležnosti obavlja preko službe u zemlji i preko diplomatsko-konzularnih pretstavništava (DKP) u inostranstvu.

Za funkcije Ministarstva u zemlji opredeljena su sredstva, i to za:

– naknade u naturi – ekonomska klasifikacija – 413 (prevoz zaposlenih na posao i sa posla – markica);

– socijalna davanja zaposlenima – ekonomska klasifikacija – 414 (porodiljska bolovanja, bolovanja preko 30 dana, pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih ili članova uže porodice, otpremnina u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice);

– naknade troškova za zaposlene – ekonomska klasifikacija – 415 (troškovi za prevoz – prevozne karte, troškovi za odvojen život i smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica, paušal i lekarske preglede);

– stalni troškovi – ekonomska klasifikacija – 421 (usluge komunikacija, troškovi osiguranja, troškovi platnog prometa i bankarskih usluga, troškovi energetskih usluga – struja i usluge grejanja, troškovi komunalnih usluga – usluge vodovoda i kanalizacije, usluge redovnog održavanja – zaštita imovine, čišćenje, odvoz otpada i ostale komunalne usluge, naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i slično, troškovi usluga komunikacija, odnosno fiksnih i mobilnih telefona, telefaksa, interneta, usluge pošte i dostave i slično, osiguranje imovine i zaposlenih, troškovi zakupa imovine i poslovnog prostora).

Novim Zakonom o putnim ispravama izmenjen je način izdavanja pasoša građanima Republike Srbije u DKP u inostranstvu. Ubuduće, sva DKP-a će elektronskim putem i poštom prosleđivati zahteve za izdavanje pasoša i kompletnu dokumentaciju Policijskoj upravi Beograda. Nakon izrade, gotove pasoške knjižice, prosleđivaće se DKP-ima radi uručenja strankama;

– na ekonomskoj klasifikaciji 422 – troškovi putovanja, opredeljena su sredstva za pojedinačna putovanja i putovanja delegacija ovog ministarstva, za troškove selidbi službenika upućenih na rad u DKP, za učešće na konferencijama, seminarima i godišnjim skupštinama međunarodnih organizacija čiji je član Republika Srbija. U 2009. godini Ministarstvu spoljnih poslova predstoji značajno povećanje službenih putovanja i boravka u inostranstvu stručnih timova, čiji će zadatak biti dostava i instalacija opreme za prikupljanje biometrijskih podataka za izdavanje novih pasoša i obuka zaposlenih u DKP-ima za rukovanje istom;

– na ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovoru, opredeljena su sredstva za usluge obrazovanja kadrova, troškove informisanja, reprezentaciju, a veliki deo sredstava se odnosi na diplomatski protokol prilikom dočeka brojnih stranih delegacija na bilateralnom i multilateralnom nivou; najveći iznos sredstava opredeljuje se za administrativne usluge, usluge održavanja računara, usluge prevođenja (zbog povećane međunarodne aktivnosti), usluge reklamiranja (angažovanje produkcijskih kuća za snimanje video materijala i medijske usluge radija i televizije), kotizacije za seminare i stručna savetovanja, izdaci za stručne ispite, objavljivanje tendera i informativnih oglasa, usluge štampanja (biltena, časopisa, publikacija), angažovanje specijalnih savetnika u Kabinetu ministra, kao i lica angažovanih po ugovoru o delu (pravno zastupanje pred domaćim i međunarodnim sudovima, veštačenja i sl).

Sredstava se opredeljuju i za finansiranje aktivnosti Diplomatske akademije i usluga koje sprovodi Diplomatski protokol prilikom dočeka brojnih stranih delegacija na bilateralnom i multilateralnom nivou.

Značajan deo troškova odnosi se na Službu za granice, koja je u 2008. godini započela, a u 2009. godini nastavlja sa radom na obeležavanju i održavanju granice Republike Srbije i susednih država. Ministarstvo spoljnih poslova se, pored redovne diplomatske aktivnosti, bavi i specijalizovanim poslovima kulturne diplomatije. Težište ovih aktivnosti, tokom 2009. godine, biće zaštita kulturnih dobara u inostranstvu, dalje unapređenje i osavremenjivanje informativnog nastupa Republike Srbije prema inostranstvu, kroz sveobuhvatnije i organizovanije snabdevanje naših diplomatsko-konzularnih predstavništava informativnim materijalima, a u cilju da se Republika Srbija adekvatno predstavi inostranoj javnosti. Aktivnosti kulturno-informativnih centara Republike Srbije u svetu se ogledaju u postavljanju izložbi, slanju filmova, knjiga, video kaseta, kao i angažovanju umetnika, kulturnih i javnih radnika. Ova sredstva obuhvataju i rad Komisije Republike Srbije za saradnju sa UNESKO.

Deo sredstava ove aproprijacije opredeljen je za finansiranje postupka pred Međunarodnim sudom pravde po zahtevu za dobijanje savetodavnih mišljenja povodom proglašenja nezavisnosti Kosova, takođe deo sredstava opredeljen je za spor pred Međunarodnim sudom pravde po tužbi Hrvatske i protivtužbe Srbije.

Na ekonomskoj klasifikaciji 425 – tekuće popravke i održavanje, obezbeđuju se sredstva za popravke i održavanje zgrada, opreme, a pre svega nameštaja, popravke električne i elektronske opreme, administrativne opreme, voznog parka, ostale opreme kao i popravke i održavanje poslovnog prostora.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – materijal, obezbeđena su sredstva za nabavku obrazaca pasoša, viza i putnih isprava, nabavku materijala za obrazovanje kadrova, gorivo, rezervni delovi, materijal za izradu graničnih oznaka, a takođe su planirana i sredstva za posebne namene u kontekstu zamene postojećih pasoša naših građana u inostranstvu, diplomatskih i službenih pasoša, obrazaca putnog lista, viza za građane, diplomatskih i službenih viza i internacionalnih izvoda.

Dotacije međunarodnim organizacijama – ekonomska klasifikacija 462, odnose se na članarine međunarodnim organizacijama, koje proizilaze iz članstva Republike Srbije u međunarodnim globalnim i regionalnim organizacijama, kontribucije i članarine Republike Srbije velikom broju međunarodnih organizacija, koje po odluci Vlade plaća Ministarstvo spoljnih poslova.

U okviru ekonomske klasifikacije 481 – dotacije nevladinim organizacijama, predviđena su sredstva za finansiranje Instituta za međunarodnu politiku i privredu, koji obavlja istraživačke i druge poslove za potrebe ovog ministarstva. Zaključkom Vlade obavezano je Ministarstvo spoljnih poslova da u radu međunarodnih konferencija učešće, pored stručnjaka Ministarstva, uzmu i članovi nevladinih organizacija, čije se angažovanje finansira preko Ministarstva spoljnih poslova.

Objekat Ministarstva spoljnih poslova u ulici Kneza Miloša br. 24 – 26 je izgrađen 1926 – 1929. godine, kao kapitalni objekat Ministarstva i ima status kulturnog dobra. Za neophodne radove renoviranja objekta na nivoima -I, -II, prizemlje, I i II sprata potrebna sredstva za sanaciju krova, rekonstrukciju kuhinje i restorana društvene ishrane, pranje ulične fasade zgrade Ministarstva spoljnih poslova, rekonstrukciju i zamenu teretnog lifta, rekonstrukciju i uvođenje potrebnih infrastrukturnih sistema, izvođenje radova na rekonstrukciji dela fasade ka Birčaninovoj ulici, dvorištu i atrijumima, izmeštanje kotlarnice, uređenje Diplomatskog arhiva i Biblioteke.

U okviru ekonomske klasifikacije 512 – mašine i oprema, planirana je nabavka 10 vozila za potrebe Ministarstva (četiri više klase i šest vozila srednje klase). Starost većine vozila u postojećem voznom parku Ministarstva prelazi deset godina, sa kilometražom preko 200.000 km, što znatno povećava troškove održavanja i nameće neophodnost zamene.

Nabavka administrativne opreme odnosi se kancelarijski nameštaj, faks uređaje, fotokopir uređaje.

GLAVA 8.1 – DIPLOMATSKO – KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

Stalni troškovi – ekonomska klasifikacija 421, odnose se na troškove platnog prometa, bankarske usluge, komunalne usluge u ambasadama, konzulatima i rezidencijama, energetske i usluge komunikacija, troškove osiguranja i zakup poslovnog i stambenog prostora, ekspedicija pošte, prevoz diplomatske pošte, internet; troškove osiguranja zgrada ambasada, konzulata, rezidencija i inventara; zakup poslovnog i stambenog prostora. Planira se pokriće troškova zakupa poslovnih i stambenih prostora i njihovo opremanje za otvaranje diplomatsko-konzularnih predstavništava, i to prema prioritetu, u sledećim zemljama i gradovima: Republika Hrvatska – Knin, Kazahstan – Astana, Venecuela – Karakas, Pakistan – Islamabad, Sjedinjene Američke Države – Los Anđeles, Kenija – Najrobi, Ujedinjeni Arapski Emirati – Abu Dabi.

Troškovi putovanja – ekonomska klasifikacija – 422, odnose se na službena putovanja u Republici Srbiji i u strane zemlje po odobrenju Ministarstva i ostale troškove transporta – selidbe radnika DKP u zemlje službovanja i obrnuto.

Usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacija – 423, odnose se na troškove za potrebe angažovanja po ugovoru lokalne radne snage, advokatske usluge, kompjuterske usluge, usluge informisanja, stručne usluge i reprezentaciju. Sa ove ekonomske klasifikacije se isplaćuju i sredstva potrebna za angažovanje lokalne radne snage. Opravdanost ovog izdatka se ogleda u tome što je potrebno izdvojiti daleko manje sredstava nego kad bi se angažovala lica u stalnom radnom odnosu iz zemlje, koja zahtevaju angažovanje većih troškova (plate, stanarine, rashodi za obrazovanje dece i sl.).

Ova ekonomska klasifikacija podrazumeva plaćanje troškova informisanja, stručnih usluga, reprezentacije (svečani ručkovi, večere, kokteli i dr.), izložbi, kulturnih sureta, konferencija za štampu, stručnih usluga – advokatske usluge i dr.

Na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge obezbeđuju se sredstva za pokrivanje troškova koji proizilaze iz rada sa našim iseljeništvom, repatrijacije i štampanje posebnih obrazaca.

Zakonom o spoljnim poslovima (član 54.) koji stupa na snagu januara 2009. godine, predviđeno je pravo zaposlenih, koji svoju službu vrše u ambasadama i konzulatima, na osnovno zdravstveno osiguranje u zemljama službovanja. Ukupan broj zaposlenih i članova njihovih porodica u inostranstvu, u ovom momentu iznosi 1.035 lica. Zakonom o spoljnim poslovima predviđeno je pravo zaposlenih u inostranstvu na osnovnu zdravstvenu zaštitu, a neophodan iznos novčanih sredstava za datu namenu, na osnovu ponuda osiguravajućih kompanija za zemlje u kojima funkcionišu DKP.

Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta – ekonomska klasifikacija – 472, odnosi se na finansiranje troškova zakupa stanova zaposlenih u DKP-u, gde je internim pravilnikom regulisano učešće zaposlenog u zakupu stana sa 15%, dok ostatak pada na teret DKP-a, na naknade za pokriće troškova školarine dece zaposlenih u DKP, u skladu sa internim aktima Ministarstva spoljnih poslova, s tim da zaposleni u ovim troškovima participiraju sa 15% za prvo dete i 8% za svako naredno dete.

Sredstva za tekuće popravke i održavanje objekata – ekonomska klasifikacija – 425, odnose se na krečenje zgrada i objekata, zamenu podova, zastarelih instalacija, popravku i održavanje opreme i inventara u ambasadama, konzulatima i rezidencijama, održavanje voznog parka.

Troškovi materijala – ekonomska klasifikacija – 426, odnose se na kancelarijski materijal, nabavku štampe, publikacija, časopisa, izdavanje biltena, nabavku materijala za održavanje automobila, auto guma i delova, materijala za održavanje čistoće, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih – nabavka štampe, publikacija, časopisa, izdavanje biltena, prerada video traka i dr; materijal za održavanje čistoće ambasada, konzulata i rezidencija i materijal za posebne namene.

U okviru ekonomske klasifikaije 511 – zgrade i građevinski objekti, obezbeđuju se sredstva za investiciono održavanje u DKP-u (za neophodne radove i projektno planiranje istih, prema određenim prioritetima).

Republika Srbija za potrebe svojih DKP-a u inostranstvu sada koristi 229 nepokretnosti, od kojih su 96 u zakupu, 15 u vlasništvu (7 zgrada i 8 stanova), kao i 118 nepokretnosti koje su sada u privremenom posedu (vlasništvo bivše države SFRJ) koje su predmet sukcesije.

Prema važećim propisima zemalja u kojima se nalaze navedeni objekti za zgrade stare preko 50 godina zahtevaju se generalne rekonstrukcije i kompletna zamena starih instalacija, kao i revitalizacije fasada objekata koji uživaju poseban status zaštite – kulturno istorijski spomenici. Imajući u vidu da više decenija nisu ulagana dovoljna sredstva za održavanje objekata, za potrebe investicionog održavanja u DKP-u u 2009. godini, potrebno je obezbediti sredstva za neophodne radove i projektno planiranje istih, prema određenim prioritetima, najneophodniju rekonstrukciju i privođenje nameni određenih zgrada, a najveći deo sredstava odnosi se na sredstva za kupovinu objekata za smeštaj ambasada i konzularnih odeljenja.

Prioriteti za 2009. godinu su izrada projektnih planova i rekonstrukcija velikih objekata koji su vlasništvo Republike Srbije, kao što su:

– zgrada ambasade, misije i konzulata u Briselu. Ovaj objekat je kupljen u 2008. godini i njegova rekonstrukcija radi privođenja nameni, po proceni stručnih službi MSP-a koštaće 3.000.000 Eur-a;

– zgrada rezidencije u Parizu, koja je velelepno zdanje, a koja je pre 50 godina poslednji put ozbiljnije renovirana. Procena je da bi izrada projekta i vrednost neophodnih radova na zdanju iznosila minimum 3.000.000 Eur-a;

– potpuna rekonstrukcija i stavljanje u funkciju zgrade u Vašingtonu. Procenjena vrednost radova je minimum 2.500.000 Eur-a.

Rekonstrukcija navedenih objekata vršiće se u 2009. godini, u skladu sredstvima opredeljenim ovim zakonom.

Pored navedenih objekata, planirana je izrada projektnih planova i kompletna rekonstrukcija velikih objekata koji su sigurno vlasništvo Republike Srbije (sukcesija).

Mašine i oprema – ekonomska klasifikacija – 512, iznos sredstava na ovoj ekonomskoj klasifikaciji planiran je za nabavku kancelarijskog nameštaja, opreme i nabavku vozila (32 automobila: 17 više klase i 15 srednje niže klase).

RAZDEO 9 – MINISTARSTVO ODBRANE

Ministarstvo odbrane obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: politiku odbrane i strategijsko planiranje (strategijski pregled odbrane, strategija odbrane, planovi i programi razvoja sistema odbrane i vojna doktrina); međunarodnu saradnju u oblasti odbrane i vojne saradnje; planiranje i pripremanje mobilizacije građana, državnih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i Vojske Srbije za izvršavanje zadataka u vanrednom stanju, stanju neposredne ratne opasnosti i ratnom stanju; izradu akata i planskih dokumenata kojima se planiraju mere i radnje za rad građana, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica i za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u vanrednom stanju, stanju neposredne ratne opasnosti i ratnom stanju; vojnu obavezu, radnu obavezu i materijalnu obavezu; službu osmatranja i obaveštavanja; organizovanje veza i kripto zaštite za potrebe državnih organa i Vojske Srbije; usklađivanje organizacije veza i informativnih i telekomunikacionih sistema u Republici Srbiji za potrebe odbrane; uređivanje i pripremanje teritorije Republike Srbije za potrebe odbrane; istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme; opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane; bezbednost značajnu za odbranu; vojno školstvo; naučnoistraživački rad značajan za odbranu; statusna i druga pitanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje odbrana i drugim zakonima.

U 2009. godini za ovo ministarstvo obezbeđuju se sredstva za rashode za zaposlene, naknade u naturi, socijalna davanje zaposlenima, naknade troškova za zaposlene, nagrade, bonuse i ostale posebne rashode, stalne troškove, troškove putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje, materijal, dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, dotacije nevladinim organizacijama, poreze, obavezne takse i kazne, naknade šteta za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, zgrade i građevinske objekte i mašine i opremu.

Deo sredstava planiran za finansiranje rashoda za zaposlene u Ministarstvu odbrane opredeljen je i za početak profesionalizacije vojske Republike Srbije.

U okviru razdela Ministarstva odbrane, kao organi uprave u sastavu Ministarstva, osnovani su Inspektorat odbrane, Vojna služba bezbednosti i Vojno – obaveštajna služba.

U strukturi troškova Ministarstva odbrane, za organ Ministarstvo odbrane, opredeljuju su najveći iznosi za troškove koji se obezbeđuju prihodima iz budzeta, kao što su naknade troškova za zaposlene, troškovi namenjeni za isplatu naknade za odvojen života od porodice i naknade dela troškova za stanovanje, kao i naknade za prevoz sa posla i na posao. Sredstva za stalne troškove ekonomska klasifikacija – 421, opredeljena su za usluge platnog i poštanskog prometa, komunalne usluge, nabavku različitih vrsta energenata, plaćanje troškova osiguranja, zakup kapaciteta za smeštaj ljudi. Troškovi materijala ekonomska klasifikacija – 426, odnose se na nabavku kancelarijskog materijala, nabavku specijalne odeće i obuće, zatim za nabavku goriva, hrane, stručnog materijala i časopisa, nabavku lekova, hemijskih sredstava za specijalne namene i slično.

Kao posebnu celinu koja predstavlja značajnu finansijsku stavku čine sredstva namenjena za dotaciju finansiranja socijalnog osiguranja vojnih osiguranika, predviđena za isplatu neto penzija i pripadajućih doprinosa za korisnike vojnih penzija.

Značajan iznos opredeljen je za nabavku mašina i opreme, gde najveći deo čine sredstva potrebna za nabavku opreme za novi opseg frekvencija koji će koristiti Vojska Srbije, kao i za potrebe nabavke naoružanja, municije, generalni remont naoružanja i vojne opreme, modifikaciju, tipizaciju i standardizaciju municije, naoružanja i druge opreme.

Na nekoliko aproprijacija planirana su i sredstva za učešće Vojske Srbije u međunarodnim mirovnim operacijama, a planirana su i sredstava za finansiranje rada Saveza rezervnih vojnih starešina. U 2009. godini planirana su i neophodna sredstva za transformaciju vojnodohodovnih ustanova, kao organa u sastavu Ministarstva odbrane, u skladu sa obavezom iz Uredbe o transformaciji vojnodohodovnih ustanova. Utvrđene su obaveze vojnih ustanova prema zaposlenima i dobavljačima, potraživanja od kupaca i potrebna sredstva za rad transformisanih delova u 2009. godini, kao i da se zaposlenima kojima prestane služba isplati otpremnina.

Odredbom člana 7. Uredbe o transformaciji vojnih ustanova koje obavljaju proizvodnu i uslužnu delatnost po principu sticanja i raspodele dobiti i o pravima i obavezama civilnih lica na službi u Vojsci Srbije zaposlenih u tim ustanovama („Sl. glasnik RS“, broj 58/08 – u daljem tekstu: Uredba o transformaciji VDU), Ministarstvo odbrane je učinjeno odgovornim za transformaciju postojećih vojnih ustanova, a odredbama čl. 8. i 9. određeno da izmiri njihova dugovanja i preuzme potraživanja, kao i da zaposlenima kojima prestane služba u VS isplati otpremninu.

Naime, u skladu sa odredbama člana 3. stav 2. Uredbe o transformaciji vojnodohodovnih ustanova u vojnu ustanovu koja će organizaciono i funkcionalno biti vezana za Ministarstvo odbrane, organizacijsko-formacijsku strukturu 4 vojne ustanove (Vazduhoplovni zavod „Moma Stanojlović“ Batajnica, Tehnički-remontni zavod Čačak, Vojnoprojektni biro “Beograd“ i Vojna štamparija Beograd) urediće ministar odbrane. Status civilnih lica u navedenim vojnodohodovnim ustanovama koje se transformišu u vojne ustanove, urediće se u nadležnosti Ministarstva odbrane u skladu sa odredbama Zakona o Vojsci Srbije. Civilna lica, za koja se utvrdi da nisu neophodna za funkcionisanje sistema odbrane u novoformiranim vojnim ustanovama pripremiće se program socijalnog zbrinjavanja.

Ministarstvo odbrane planiralo je sredstva za finansiranje ovih transformacija i to:

– za realizaciju socijalnog programa viška zaposlenih u navedenim vojnodohodovnim ustanovama za 2009. godinu,

– isplatu zaostalih plata i drugih primanja zaposlenih. Realizovaće navedene postojeće vojnodohodovne ustanove iz sopstvenih sredstava, i uz pomoć Ministarstva odbrane za lica koja ostaju u sistemu odbrane.

Ministarstvo odbrane preuzeće sve obaveze i potraživanja navedenih vojnodohodovnih ustanova nastala do momenta transformacije u vojne ustanove na budzetu.

Takođe, doslednom realizacijom Master plana, tj. prodaja viška nepokretnosti koje koristi Vojska Srbije, Ministarstvu odbrane bi bila obezbeđena dodatna sredstva za podsticanje i podršku reforme i funkcionisanje sistema odbrane Republike Srbije i za poboljšanje materijalnog položaja Vojske Srbije.

Naknade u naturi – ekonomska klasifikacija 413

Opredeljena sredstva iz budzeta namenjena su za naknadu troškova za prevoz na posao i sa posla zaposlenih za organizovan – ugovoren prevoz, kao i za oporavak profesionalnih pripadnika Vojske (pilota, ronilaca, diverzanata i dr.).

Sredstva su takođe opredeljena i za odobravanje kredita za kupovinu automobila vojnim predstavnicima pri međunarodnim organizacijama, koja će usled redovne smene steći uslove za kredit prema Odluci o uslovima i načinu odobravanja potrošačkih kredita licima na službi u vojnim izaslanstvima VS u inostranstvu (SMO-UF, int. br. 398-1 od 15.07.1998. godine).

Socijalna davanja zaposlenima – ekonomska klasifikacija – 414

Planirana sredstva namenjena su za isplatu naknada za vreme odsustvovanja sa posla i za otpremnine, prema planskoj veličini viška kadra koji bi u 2009. godini napustio sistem odbrane.

Naknade troškova za zaposlene – ekonomska klasifikacija – 415

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za isplatu naknade troškova zbog odvojenog života od porodice i naknade dela troškova za zakup stana za 11.608 lica, naknade za prevoz na posao i sa posla koja se zaposlenim isplaćuje na tekući račun i naknade za selidbene troškove zaposlenih. U skladu sa ovlašćenjem iz člana 95. Zakona o Vojsci ministar odbrane je doneo Pravilnik o naknadi putnih i drugih troškova u Vojsci Srbije (MO-Sektor za ljudske resurse-Uprava za kadrove, pov. br. 2979-8 od 26.03.2008. godine i pov. br. 2979-40 od 14.05.2008. godine – u daljem tekstu: Pravilnik o naknadama troškova), kojim su uređene naknade troškova koje mogu ostvariti profesionalni pripadnici Vojske.

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi – ekonomska klasifikacija – 416

Planirana sredstva namenjena su za isplatu nagrada za posebne rezultate u izvršavanju funkcionalnih zadataka profesionalnih pripadnika Vojske i zaposlenih u Ministarstvu i za jubilarne nagrade.

Stalni troškovi – ekonomska klasifikacija – 421

Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga

– za ove potrebe planirana su sredstva za usluge platnog prometa u vezi sa obavljanjem deviznog i dinarskog poslovanja i usluge poštanskog platnog prometa;

Energetske usluge za obezbeđenje jedinica i ustanova Vojske sa električnom energijom, prirodnim gasom, ugljem, drvetom za ogrev i lož uljem

– proračun potreba za obezbeđenje električnom energijom u 2009. godini izvršen je na osnovu instalisanih kapaciteta, normativa potrošnje i postojećeg cenovnika. Planiran je utrošak od oko 120.000 MWh električne energije, 15.000 tona uglja svih vrsta, 12.000 m3 ogrevnog drveta, 18.000 tona mazuta, 3.000 m3 ulja za loženje EL, 12.000.000 m3 gasa prirodnog. Električna energija se i u 2008. godini koristi kao alternativni izvor zagrevanja, pripremanja hrane, pranja rublja i kupanja ljudstva, a procena je da će i u 2009. godini biti ista situacija. To je posledica neredovnog snabdevanja sa ogrevom (posebno lož uljem ekstra lakim i mazutom). Zbog toga je neophodno veće izdvajanje sredstava za održavanje elektro i vodovodnih instalacija, vodovodne mreže, mašina i uređaja na TEP.

Pored iskazanih vrsta ogreva u ostale energetske usluge uključene su i potrebe za obezbeđenjem soli za omekšavanje vode (350 tona), aditiva, toplotne energije iz gradskih TEP-a i troškovi prevoza ogreva;

Komunalne usluge

– za ove potrebe planirana su sredstva za: obezbeđenje jedinica i ustanova Vojske sa vodom za piće, plaćanje komunalnih usluga, naknade za odvodnjavanje, naknade za zaštitu voda, dimničarskih usluga. Sredstva su planirana na osnovu fizičkih veličina potrošnje, važećih tarifnih sistema i propisanih stopa.

Planiranje potreba za obezbeđenje vodom izvršeno je na osnovu instalisanih kapaciteta, normativa potrošnje i prosečne cene vode za piće i druge potrebe;

Usluge komunikacija

– za ove potrebe planirana su sredstva za plaćanje telefonskih, telegrafskih, telefaks i internet usluga, poštanskih usluga, pejdzer usluga i usluga mobilne telefonije, kao i zakupa poprečnih veza, dvomegabitnih grupa, TT kanalizacije i međumesnih vodova i uređaja iz robnih rezervi;

Troškovi osiguranja

– za ove potrebe planirana su sredstva za plaćanje troškova osiguranja za profesionalne pripadnike Vojske koji se upućuju u mirovne misije u organizaciji OUN;

Zakup imovine i opreme

– planirana sredstva obezbeđuju korišćenje zakupljenih kapaciteta za smeštaj ljudi i MS, zbog nemogućnosti obezbeđenja objekata za te potrebe posle NATO bombardovanja.

Takođe, za predstavnike u međunarodnim organizacijama neophodno je obezbediti stambeni prostor budući da Republika Srbija nema u svim zemljama prijema stanove u svojini.

Troškovi putovanja – ekonomska klasifikacija – 422

Troškovi službenih putovanja u zemlji. Za ove potrebe planirana su sredstva za službena, trupna i druga putovanja. Sredstva su namenjena za troškove smeštaja, naknade za ishranu na službenom putu, troškove prevoza za izvršenje službenih putovanja, korišćenje taksi usluga, troškove prevoza u gradskom saobraćaju za izvršenje službenih zadataka i naknada za korišćenje sopstvenog automobila za izvršenje službenih putovanja.

Službena putovanja su planirana u vezi sa izvršavanjem funkcionalnih zadataka komandi, jedinica i organa, regrutovanjem i služenjem vojnog roka, upućivanjem kandidata u vojne škole, obukom i školovanjem, tehničkim, intendantskim, sanitetskim i veterinarskim obezbeđenjem i drugim zadacima jedinica i ustanova Vojske.

Takođe, sredstva su planirana za naknadu za uništavanje ubojnih sredstava, za službu na brodovima rečnih jedinica i na posebnim vojnim objektima, kao i za vreme izvršavanja posebnih zadataka u Kopnenoj zoni bezbednosti.

Troškovi službenih putovanja u inostranstvo

Za ove potrebe planirana su sredstva za izvršenje zadataka po programu međunarodne vojne saradnje, vojnoekonomske i naučno-tehničke saradnje. Navedena sredstva su namenjena za troškove dnevnica za službena putovanja u inostranstvo, troškove prevoza i troškove smeštaja ministra odbrane, državnih sekretara i radnih grupa drugim zemljama, kao i prijem poseta delegacija ministarstava odbrane drgih zemalja.

Sredstva su namenjena i za aktivnosti pripreme, obuke i učešća u mirovnim misijama, vojne vežbe, realizaciju poseta visokog nivoa, poseta radnih timova i ekspertskih grupa, aktivnosti po potpisanim međunarodnim sporazumima kontrole i redukcije naoružanja i iz oblasti vojno-ekonomske saradnje.

Troškovi putovanja u okviru redovnog rada

Sredstava planirana za troškove prevoza u gradskom saobraćaju za obavljanje službenih zadataka i dnevnice u okviru redovnog rada. Takođe, sredstva su planirana i za troškove nagradnog odsustva (do 10% od ukupnog brojnog stanja), naknade za prevoz kod korišćenja odsustva zbog privatnih poslova, odsustva za oporavak, odsustva radi obilaska porodice po osnovu odvojenog života zbog premeštaja u drugo mesto službovanja i sl.

Ostali troškovi transporta

Za ove potrebe planirana su sredstva za angažovanje vozila pravnih i fizičkih lica van Vojske, s obzirom da Vojska ne raspolaže potrebnim transportnim kapacitetima za veća prevoženja opasnih materija, specijalnih tereta i ljudstva. Planira se prevoz 15.000 tona uglja, 12.000 tona pogonskog goriva, 2.000 tona intendantskih materijalnih sredstava, 2.000 tona tehničkih materijalnih sredstava, predimenzionirani tereti 100 kom, prevoženje vojnika u prekomandu, prevoženje vojnih obveznika u vojnozdravstvene ustanove, prevoz železnicom i sl.

Usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacija – 423

Za ove potrebe planirana su najneophodnija sredstva za usluge prevođenja, lektorisanja, izrade vojnostručne, vojnonaučne, nastavno-obrazovne i vojnopublicističke literature, izrade nastavnih filmova i stručnih časopisa, kao i za ostale administrativne usluge.

Kompjuterske usluge

Za ove potrebe planirana su sredstva za usluge projektovanja informacionih sistema i automatske obrade podataka za potrebe Ministarstva i Vojske. Nastaviće se sa realizacijom projekta automatizacije bibliotečkog informacionog sistema, modernizacijom telemetrijskog i teodolitskog mernog sistema u VOC-u, sistema za upravljanje dokumentima i elektronskim zapisima, programskog paketa za analizu, demodulaciju i dekodiranje primljenih poruka u 224. centru EI i PED, sistema primarne i sekudarne zdravstvene zaštite, sistema logistike i nastavak modernizacije Računovodstvenog centra i finansiranje potreba Uprave za budzet i finansije MO, kroz održavanje postojećeg, nadgradnju i razvoj softvera.

Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih

Za ove potrebe planirana su sredstva za usluge obrazovanja zaposlenih na višim i visokim školama, poslediplomskim studijama, odbrani doktorata i troškova za predavače – nastavnike sa civilnih fakulteta na vojnim akademijama, novčana primanja vojnika, učenika srednjih vojnih škola i studenata Vojne akademije i naknade vojnim obveznicima pozvanim radi vršenja vojne obaveze.

U okviru planiranih sredstava obučavaće se 6.957 vojnika, 15.000 vojnika na civilnom služenju vojnog roka, 5.000 rezervnih starešina i vojnih obveznika i školovati i usavršavati 2.397 učenika, studenata i slušalaca. U VA na osnovnim studijama će se školovati 719 studenata, u srednjim vojnim školama i vojnoj gimnaziji školovaće se 375 učenika i u ŠRO 53 slušaoca. U ŠNO će se školovati 30 profesionalnih oficira (od čega na KŠU 20 a na GŠU 10) , na kursu stranih jezika usavršavaće se 320 slušaoca i na ostalim kursevima 900 slušalaca. Vanredno će se školovati na fakultetima u građanstvu 90 lica putem specijalističkih, magistarskih i doktorskih studija.

Planom školovanja i usavršavanja kadra u inostranstvu (Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Grčka i drugim zapadnim zemljama) predviđeno je školovanje i usavršavanje 106 profesionalnih pripadnika Vojske. Takođe, u cilju realizacije Programa saradnje NATO – Srbija planira se intenzivna realizacija raznih oblika saradnje i zajedničkog rada predstavnika obe strane. Ti oblici se ogledaju kroz zajednički rad radnih grupa, seminare, savetovanja, konferencija, stručnih ekspertiza, ekspertskih poseta, učešća naših predstavnika kao posmatrača i aktivnih učesnika u vežbama Programa Partnerstvo za mir, kao i osposobljavanje naših predstavnika za interoperatibilnost sa evro-atlantskim zemljama i NATO kroz realizaciju različitih kurseva.

U 2009. godini planira se pozivanje na obuku oko 5.000 rezervnih starešina i vojnih obveznika, prvenstveno komandira vodova i četa-baterija, komandanata bataljona-diviziona, komandanata brigada „A“ klasifikacije, kao i specijalnosti svih rodova, vidova i službi koje se moraju obučavati kroz trenaž svake godine da bi se obezbedila zahtevana borbena gotovost Vojske (specijalnosti od posebnog značaja). Takođe, planirana je i obuka jedinica i štabova civilne zaštite i jedinica veze i kriptozaštite.

U planirani iznos novčanih sredstava uračunata su i novčana primanja vojnika, učenika i studenata, štampanje dnevnika gađanja iz pešadijskog naoružanja, oklopno-mehanizovanih jedinica, artiljerijskih i artiljerijsko-raketnih jedinica PVO, koji nisu štampani poslednjih godina, a neophodni su u realizaciji procesa borbene obuke i školovanja, kotizacije za seminare, stručna savetovanja i za učestvovanje na sajmovima, za obnavljanje profesionalnih pilotskih dozvola i licenci, izdavanje vozačkih dozvola, izradu sertifikata o završenim kursevima i za ostale izdatke u vezi školovanja i usavršavanja kadra.

Usluge informisanja

Za ove potrebe planirana su sredstva za pribavljanje dnevnih listova i časopisa, štampanja vojnih listova i časopisa, usluge informisanja javnosti, usluge objavljivanja javnih licitacija i medijske usluge. Pored toga, nadležna uprava Ministarstva za odnose sa javnošću planirala je sredstva za štampanje magazina „Odbrana“ i „Službenog vojnog lista“, troškove istraživanja javnog mnjenja, štampanje biltena i letaka, za organizacije medijskih i mareketinških kampanja u vezi sa javnom raspravom o reformi Vojske, informisanju javnosti o doktrinarnim dokumentima, pristupanju Programu Partnerstvo za mir i NATO-u.

Stručne usluge

Za ove potrebe planirana su sredstva za stručne, pravne i advokatske usluge, usluge revizije i troškova veštačenja u sporovima pred domaćim sudovima.

Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo

Za ove potrebe planirana su najneophodnija sredstva za usluge pranja veša i hemijskog čišćenja u reprezentativnim objektima.

Reprezentacija

Za ove potrebe planirana su sredstva za najnužnije potrebe posluženja prilikom proslave praznika, prijema delegacija, službenih poseta, savetovanja, obilaska bolesnih pripadnika Vojske i kupovine prigodnih poklona. U sklopu programa „Partnerstvo za mir“ znatno je uvećan broj službenih poseta i savetovanja, što za posledicu ima i povećano trošenje sredstava za reprezentaciju i poklone.

Ostale opšte usluge

Za ove potrebe planirana su sredstva za usluge elektronskog izviđanja i protivelektronskih dejstava, kao i za izaslanike odbrane za plaćanje članarine diplomatskom koru, pribavljanje vizit kartica, čestitki, pozivnica i sličnih usluga koje prizilaze iz vojno-diplomatske funkcije vojnih izaslanstava.

Specijalizovane usluge – ekonomska klasifikacija – 424

Poljoprivrene usluge

Za ove potrebe planirana su sredstva zdravstvenu zaštitu životinja, veterinarsko-sanitarnu kontrolu nad namirnicama životinjskog porekla i plaćanje usluga civilnim veterinarskim ustanovama.

Usluge obrazovanja, kulture i sporta

Za ove potrebe planirana su sredstva za kulturno-zabavni život vojnika-mornara, učenika srednjih vojnih škola, studenata Vojne akademije, organizaciju Vojnog sportskog prvenstva i padobranskog višeboja, nastup umetničkog ansambla Vojske, organizaciju svečanih akademija povodom Dana Vojske i drugih praznika, učešće na likovnim priredbama, snimanje dokumentarnih filmova, spotova i televizijskih reportaža iz života i rada pripadnika Vojske.

Medicinske usluge

Za ove potrebe planirana su sredstva za osnovnu zdravstvenu zaštitu i bolničko lečenje vojnika na odsluženju vojnog roka, vojnika na civilnom služenju vojnog roka, učenika srednjih vojnih škola i studenata Vojne akademije, kao i za lekarske preglede regruta i kandidata za vojne škole u civilnim zdravstvenim ustanovama. Za lekarske preglede i regrutovanje 84.000 regruta redovnog i starijih godišta, od kojih će se na odsluženje vojnog roka uputiti oko 25.000 vojnih obveznika.

Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge

Za ove potrebe planirana su najneophodnija sredstva za usluge očuvanja životne sredine. Predviđeno je angažovanje ovlašćenih ustanova za snimanje uslova radne i životne sredine i otuđenje otrovnih i opasnih materijala iz vojnih krugova. Izvršilo bi se geodetsko snimanje i inventarisanje nepokretnosti na dva najurgentnija kompleksa, što je nedovoljno, s obzirom na stanje ažurnosti vojnog katastra i buduće potrebe za grupisanje i predislokaciju sastava Vojske, kao i za pribavljanje materijala za potrebe ažuriranja vojnog katastra.

Ostale specijalizovane usluge

Za ove potrebe planirana su sredstva za pokrivanje dela troškova koji će nastati u okviru predstojeće reforme i smanjenja i formiranja novih jedinica na novim lokacijama.

Tekuće popravke i održavanje – ekonomska klasifikacija – 425

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata

Za ove potrebe planirana su sredstva za tekuće održavanje oko: 1.174.111 m2 objekata za stanovanje vojnika, administrativnih zgrada, objekata za obuku i nastavu; 827.543 m2 skladišnog prostora, garaža, nastrešnica i stajanki; 349.304 m2 objekata za održavanje i remont, intendantskih, sanitetskih i veterinarskih objekata; 236.129 m2 objekata za zajedničke potrebe; 518.591 m vodovodnih objekata, kaptaža i rezervoara; 849.720 m2 puteva, platformi i industrijskih pruga, objekata za vatreno dejstvo i zaprečavanje i drugih objekata.

Plan tekućih popravki i održavanje zgrada i objekata sačinjen je na osnovu brojnog stanja jedinica normiranja, iskustvenih normi, stanja fonda vojnih nepokretnosti koji se koristi i zahteva jedinica i ustanova neposredno potčinjenih GŠ VS.

U okviru tekućih popravki i održavanja objekata sadržane su i potrebe hitnih intervencija i vanrednih zadataka u slučaju havarija sistema, oštećenja objekata i slično.

Shodno Zakonu o odvodnjavanju zemljišta Republike Srbije, Ministarstvo je u obavezi da plaća naknadu za odvodnjavanje Javnom vodoprivrednom preduzeću za sva zemljišta koje sa nalaze na nadmorskoj visini do 400 m.

Tekuće popravke i održavanje opreme

Za ove potrebe planirana su sredstva za rashode osnovnog i tehničkog održavanja, srednjeg remonta sredstava NVO, održavanja sredstava opšte namene i nabavke rezervnih delova, pneumatika i akumulatora.

Za srednji remont planirano je svega oko 45% sredstava, iako su na većini sredstava istekli vremenski i eksploatacioni resursi. Dalje narušavanje istrošenosti resursa moglo bi dovesti do ugrožavanja bezbednosti posada i posluga. Prioritet je dat dovođenju sredstava u funkcionalno ispravno stanje. Iz ovih razloga, i u 2009. godini kapaciteti tehničkog održavanja će biti angažovani za dovođenje sredstava u funkcionalno ispravno stanje, dok će se preventivno održavanje vršiti samo u obimu koji omogućava zaštitu sredstava od propadanja. Na svega 30% sredstava (uglavnom složenih sredstava i sistema) moguće je izvršiti prve i druge tehničke preglede, kako je to predviđeno normativnim aktima i tehničke preglede pre gađanja na onim sredstvima sa kojima se vrši gađanje, kako ne bi bila ugrožena bezbednost posada i posluga. Prioritet će i u 2009. godini imati jedinice specijalne namene i jedinice ViPVO, kao i održavanje ubojnih sredstava, kako bi se predupredili rizici nastanka vanrednih događaja.

Sa projektovanim finansijskim sredstvima moguće je vršiti održavanje sredstava koja su od bitnog uticaja na borbenu gotovost i sredstava koja se koriste za obezbeđenje dnevnih aktivnosti (prevoz hrane, vode, i dr.), obuke i gađanja i sredstava jedinica za koje se zahteva najviši nivo operativnih i funkcionalnih sposobnosti, te realizacija planiranog održavanja ubojnih sredstava i pogonske opreme i instalacija. Planiranim sredstvima se može realizovati oko 68% stvarnih potreba. Pored redovnih zadataka održavanja, potrebno je izvršiti pregled i opravku sredstava u jedinicama koja su primljena iz rasformiranih jedinica u skladu sa naređenjem o OMP, pregled i zaštitu sredstava koja se kao viškovi povlače iz jedinica u skladišta CLoB, kao i održavanje sredstava koja se čuvaju u remontnim rezervama, kao i nabavka neophodnih rezervnih delova. Proces prodaje i uništavanja je veoma usporen i u 2009. godini troškovi održavanja i zaštite ovih sredstava će biti veliki.

Materijal – ekonomska klasifikacija – 426

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za:

Administrativni materijal, i to za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala, nabavku uniformi za vojnike, učenike vojne gimnazije, učenike srednjih vojnih škola, studente Vojne akademije i specijalne uniforme i radno-zaštitne odeće i obuće. Planirana je nabavka radno-zaštitne odeće i obuće i specijalne opreme za sanitetsko osoblje, pripadnike saobraćajnih jedinica, motocikliste, vozače borbenih i neborbenih vozila, stražare, posade plovnih objekata, lica zaposlena u radionicama, laboratorijama, restoranima, službene uniforme i odeće za potrebe profesionalnih oficira i podoficira, učenika SVŠ i VG, studenata VA i drugih korisnika, nabavku maskirne i vojničke uniforme M-93 (odeća za: 6.957 vojnika, 375 učenika SVŠ, 719 studenta VA, 53 slušaoca ŠRO, 4.871 vojnik po ugovoru); zamena dotrajale uniforme izvođačima obuke i drugim profesionalnim vojnicima; obezbeđenje uniformi za rezervni sastav i za pripadnike specijalnih jedinica Vojske, preoznačavanje službene i vojničke odeće.

Materijali za poljoprivredu

Za ove potrebe planirana su sredstva za nabavku hrane za redovnu ishranu životinja, nabavku veštačkih đubriva, semena i zaštitnih sredstava za proizvodnju na vojnim ekonomijama.

Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih

Za ove potrebe planirana su sredstva za izdavanje časopisa „Vojno delo“, „Novi glasnik“, „Vojnotehnički glasnik“, informativnog biltena prevoda i referativnog biltena časopisa, nabavku knjiga, časopisa, stručne literature za školovanje učenika srednjih vojnih škola i Vojne akademije, vojno-stručnu obuku vojnika, snimanje nastavnih filmova i nastavnih filmskih informacija, nabavku potrošnog materijala za školovanje u srednjim vojnim školama i Vojnoj akademiji.

Materijali za saobraćaj

Za ove potrebe planirana su sredstva za nabavku materijala za saobraćaj, nabavku pogonskih sredstava u obimu planiranih sredstava, i to: Motorni benzin MB-95, Bezolovni motorni benzin BMB-95, Dizel gorivo NSD (evro dizel), Dizel gorivo D-1, Dizel gorivo D-2, Maziva za potrebe KoV, Maziva za potrebe KoV, Mlazno gorivo GM-1 i Maziva za potrebe RV.

Materijali za očuvanje životne sredine i nauku

Za ove potrebe planirana su sredstva za metrološko obezbeđenje, istraživanje i razvoj u oblasti NVO, ratne veštine i ostalih nauka, ekspertsko ocenjivanje, inventivnu delatnost i naučno-tehničku i proizvodnu saradnju sa inostranstvom.

Planirana su najneophodnija sredstva za nabavku materijala za ispitivanje ispravnosti vode, vazduha i tla, izradu digitalnih karata, štampanje topografskih karata, izradu planova vojnih objekata i za geodetski premer za potrebe vojnog katastra.

Medicinski i laboratorijski materijali

Za ove potrebe planirana su sredstva za lečenje vojnika, nabavku lekova i pomoćnih lekovitih sredstava, sanitetskog potrošnog materijala i ortopedskih sprava i pomagala za rad Vojnomedicinske akademije, vojnih bolnica, vojno medicinskih centara i trupnih ambulanti, materijala za laboratorijske testove, vakcina i materijala za imunizaciju. Pored toga, za izvršenje ovog zadatka planirana je upotreba prihoda od pružanja medicinskih usluga.

Planiranim sredstvima delimično bi se ublažilo zaostajanje u nabavkama sanitetskog potrošnog materijala za vojne bolnice, medicinske centre i garnizonske ambulante, sa napomenom da su sve zalihe utrošene.

Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo

Za ove potrebe planirana su sredstva za nabavku potrošnog materijala za održavanje higijene i čistoće, artikala hrane, bezalkoholnih pića i toplih napitaka

Planirano je obezbeđenje ishrane svih kategorija lica pripadajućim obrocima i dopunama za oko 10.645 pripadnika dnevno. Pri planiranju sredstava za realizaciju ovog rashoda uzeti su u obzir sledeći elementi:

planirano dnevno brojno stanje lica na ishrani; u plansko brojno stanje sem vojnika, vojnika po ugovoru, studenata i učenika, uključena su i dežurna lica na besplatnoj ishrani (kontrolni, prekovremeni rad i sl), kao i ostala lica koja imaju pravo na besplatnu ishranu;

cene artikala hrane za sve vrste obroka i dopuna u hrani;

smanjenje brojnog stanja ljudstva na ishrani po raznim osnovama (redovno odsustvo, vikend odsustva i izlasci u grad i drugo);

raspoložive zalihe pojedinih skladišnih artikala koji imaju višegodišnji rok upotrebe;

normativi pripadanja artikala hrane.

Na osnovu propisa o pravu pripadanja utvrđene su potrebe po vrsti, količini i vrednosti, bez prelaznih ekonomskih rezervi koje se moraju obezbediti.

Normativi pripadanja artikala hrane su u okviru bilansnih potreba neophodnih za održavanje zdravlja i psihofizičke kondicije određeni od strane sanitetske službe i u granicama standarda ishrane stanovništva u Republici Srbiji.

Materijali za posebne namena

Za ove potrebe planirana su sredstva za nabavku hemijskih sredstava i preparata za gašenje požara, vatrogasnih creva i drugog materijala za gašenje požara i protivpožarnu zaštitu.

Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta ekonomska klasifikacija -472

Za ove potrebe planirana su sredstva prema elementima o broju korisnika pojedinih naknada i poslednjeg poznatog podatka o neto zaradi u privredi Republike Srbije.

Naknade iz budzeta za decu i porodicu

Za naknade iz budzeta za decu i porodicu planirana su sredstva za isplatu pomoći, shodno Odluci o korišćenju novčanih sredstava za opšte potrebe u SMO i VJ (SMO-USSP, int. br. 271-1 od 15. 04. 2002. godine), porodici profesionalnog pripadnika Vojske u slučaju bolesti tog lica ili člana njegove uže porodice, kao i u slučaju izuzetno teških materijalnih prilika porodice tog lica prouzrokovanih drugim okolnostima – do iznosa određenog u tački 3. navedene odluke, uvećanog za 30%, s tim da se jednoj porodici pomoć može dodeliti samo jednom godišnje.

Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti

Prilikom obračuna potrebnih sredstava za ove potrebe planirana su sredstva za isplatu doprinosa za produženo penzijsko i invalidsko osiguranje bračnog druga profesionalnog vojnika premeštenog po potrebi službe i naknade zbog prestanka zaposlenja.

Naknadu zbog prestanka zaposlenja ostvaruje 843 lica koja u proseku primaju po 6.100 dinara. Po osnovu prestanka zaposlenja pravo na produženo osiguranje ostvaruje 551 lice za koje se Republičkom fondu PIO u proseku uplaćuje po 8.800 dinara.

S obzirom na reformu sistema odbrane za očekivati je da će povećan broj premeštaja dovesti do povećanja korisnika ovih naknada.

Naknade iz budzeta u slučaju smrti

Za naknade u slučaju smrti planirana su sredstva za isplatu solidarne pomoći u slučaju smrti lica ili člana njegove porodice i jednokratne novčane pomoći u slučaju smrti u vezi sa vršenjem službe.

Profesionalnom pripadniku Vojske na ime solidarne pomoći, u slučaju smrti bračnog druga, dece, oca, majke, brata i sestre, pored pogrebnih troškova, isplaćuju se i tri neto zarade u privredi Republike Srbije.

Imajući u vidu da su pored članova uže porodice obuhvaćeni i roditelji lica, braća i sestre, a uzimajući u obzir starosnu strukturu i iskustvene pokazatelje, procene su da će oko 2.500 lica ostvariti pravo na ovu naknadu u 2009. godini.

Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport

Za naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport planirana su sredstva za isplatu stipendija za 39 lica koji se stipendiraju za potrebe VS i 19 lica koji koriste stipendiju – novčanu pomoć za nastavak školovanja, jer su zbog bolesti izgubili pravo na školovanje u vojnoj školi, naknade za obrazovanje zaposlenih koji se školuju na školama u građanstvu i za druge akademske nagrade.

Osnovna naknada koja se isplaćuje po ovom kontu je naknada troškova školovanja deteta poginulog vojnog lica koja se isplaćuje za 604 korisnika. Naknada se isplaćuje shodno Uredbi o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć, osposobljavanju bračnog druga i o naknadi za školovanje dece vojnog lica („Sl. list SRJ“, broj 69/99 i „Sl. list SCG“, broj 4/05) i u proseku je u visini neto-zarade u privredi Republike Srbije.

Naknade iz budzeta za stanovanje i život

Kod naknada za stanovanje i život iz budzeta planirana su sredstva za isplatu naknade dela troškova uređenja stana radi predaje i naknade troškova prilikom prijema u vojnu službu koja iznosi 75% od propisane plate.

Dotacije nevladinim organizacijama – ekonomska klasifikacija 481

Za ove potrebe planirana su sredstva za finansiranje rada Saveza rezervnih vojnih starešina Republike Srbije.

Porezi, obavezne takse i kazne – ekonomska klasifikacija – 482

Za ove potrebe planirana su sredstva za izdatke pri registraciji i tehničkim pregledima vozila, za sudske i administrativne takse pravosudnih organa koje se plaćaju posebno kod pribavljanja dokumentacije iz javnih zemljišnih i katastarskih knjiga, kao i vođenja sudskih sporova kod ažuriranja stanja vojnog katastra i zaštite imovine Republike Srbije koju koristi Vojska. Organi republičke i lokalne samouprave propisuju poreze i dažbine na nepokretnu imovinu (naknada za gradsko građevinsko zemljište, itd.) kojih Vojska i Ministarstvo nisu oslobođeni.

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa – ekonomska klasifikacija – 485

Za ove potrebe planirana su sredstva za naknadu šteta pravnim i fizičkim licima koju pričine pripadnici Vojske u vršenju službe u Vojsci ili u vezi sa službom. Radi se o materijalnim i nematerijalnim štetama.

Takođe, sredstva su planirana za isplate naknada šteta i renti zbog oštećenja organizma i invalidnosti porodicama poginulih i ranjenim licima u oružanim sukobima na teritoriji ranije SFRJ, Kosova i Metohije i prilikom bombardovanja SRJ od NATO-a u 1999. godini, koje se vrše prema izvršnim aktima pravosudnih organa i organa za utvrđivanje stepena invalidnosti.

U periodu januar – jul 2008. godine po sudskim presudama isplaćene su nematerijalne štete u iznosu od 1.176,9 miliona dinara. Prema raspoloživim podacima u toku su sudski postupci i postupci vansudskog poravnanja po 85.000 predmeta. Prema iskustvenim normama očekuje se da će u budzetskoj 2009. godini biti rešeno oko 2.000 predmeta, od čega oko 700 u postupku vansudskog poravnanja, a razlika od oko 1.300 predmeta po izvršnim sudskim presudama biće naplaćena prinudnim putem od strane Odeljenja za prinudnu naplatu Narodne banke Srbije bez obzira da li su sredstva odobrena po odgovarajućoj nameni.

Zgrade i građevinski objekti – ekonomska klasifikacija – 511

Sredstva ove aproprijacije opredeljena su za kupovinu, izgradnju i kapitalno održavanje zgrada i objekata. Finansiranje ovih aktivnosti vršiće se i sredstvima iz budzeta, sredstvima sopstvenih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine.

Kapitalno održavanje vojnih objekata (vojni garnizoni) – KZB: Zamena dotrajalih podova, podnih obloga, sanitarija u sanitarnim čvorovima i oluka na bazama. – Beograd: a. Batajnica: Opravka objekta KN-50 objekat za smeštaj trenažera leta. – Jakovo, kasarna, rekonstrukcija Bio diska za prečišćavanje otpadnih voda. – Beograd: CMPE: Popravka ravnog dela krova zgrade ukupne površine 260 m2 i dve nadstrešnice iznad ulaza u zgradu ukupne površine 12 m2. Potrebni radovi: hidro-izolacija. – Beograd, kasarna „Radovan Medić“ naselje 13. Maj – Batajnica. Zamena oluka i olučnih vertikala na objektima KN-45, KN-44, KN-43, KN-41, KN-Z i KP-2. – Beograd, Kasarna “Dedinje“ objekat KN-38 (tehničke radionice): Popravka i zamena kompletnog krovnog pokrivača, Popravka i zamena kompletne instalacije centralnog grejanja, Popravka kanala za remont vozila, Delimična popravka zidova i plafona, Delimična popravka keramičkih pločica u sanitarnim čvorovima i uređenje sanitarnih čvorova, Molersko – farbarski radovi u svim radionicama, Popravka i farbanje fasade. – G. Milanovac, Skl. „Brusnica“: TEP – zamena kotla od 150KV, sa novim snage 250 KV, pumpi i armature sa elektro, građevinskim i vodovodnim radovima. – Beograd: kas. „Vasa Čarapić“: Popravka saobraćajnica. – Batajnica, Popravka garaže Sektora za letna ispitivanja na a. Batajnica. – Novi Sad: Velika opravka vojničkog restorana. – Kraljevo: Prepokrivanje teh.radionice TR limom i osposobljavanje grejanja u kas.’’Ribnica’’. – Kraljevo, a.Lađevci: Opravka drugog dela hangara KN-179 namenjenog za smeštaj helihoptera (polovina objekta je u funkciji ranije opravljena). Opravka aneksa uz hangar – prostora za smeštaj ljudstva. – Batajnica: Poletno sletna staza 2. Opravka ulegnuća na mestu spoja piste i rulne staze, udarnih rupa i pukotina. – Pančevo, kasarna „Stevica Jovanović“, GA, sanacija kanalizacione mreže, hidroizolacija u sanitarnim čvorovima. – Valjevo, kas. „Vojvoda Živojin Mišić“: KN-10, magacin intendanskih sredstava, opravka krova. – SČV Jadovnik: Sanacija prodora vode u podzemnom objektu. – Demontaža Faradejevih kaveza iz rasformiranih i napuštenih SCV-a i skladištenje na novim lokacijama. – Beograd, Kasarna “Dedinje“ objekat KN-41 (kuhinjsko trpezarijski blok): Popravka i zamena kompletnog krovnog pokrivača, Popravka (zamena) kompletnog sistema ventilacije, Zamena postojeće fasadne bravarije sa novom PVC stolarijom sa termoizolacionim staklom, Popravka oštećene i dotrajale instalacije vodovoda i kanalizacije, el.instalacija i centralnog grejanja, Delimična zamena unutrašnje dotrajale bravarije i stolarije, Kompletna zamena podnih i zidnih keramičkih pločica, Ostali neophodni radovi (molersko-farbarske, zidarske i izolaterske i dr.). – Pirot, kas. „3 pešadijski puk“: TEP – Ugradnja elektrokotlova u kotlarnici i zgradi komande s toplotnom podstanicom. – Beograd, Komanda CLoB: TEP – Zamena kule za hlađenje, popravka kompresora i zamena ventilator konvektorskih grejnih tela. – Tara, „Šumska kuća“: Popravka drvene konstrukcije nosećih elemenata terasa. – Beograd, kas. „Vasa Čarapić“: Zamena oštećene krovne konstrukcije i pokrivača na magacinu PP sredstava. – Beograd. kasarna „Radovan Medić“ naselje 13. Maj-Batajnica: Adaptacija unutrašnjeg prostora sa popravkom mokrog čvora u objektu KN-13. – Nikinci: Rekonstrukcija i popravak gromobranske instalacije. – Kraljevo: Popravka većeg obima vojničkog restorana u kasarni “Ribnica“. – Niš: Zamena krovnog pokrivača, podnih obloga i krečenje objekta trpezarije u kas.’’Mija Stanimirović’’. – Sremska Mitrovica: Zamena instalacija za osvetljenje i obezbeđenje objekata i priključenje na gradski vodovod u TrSk Jazak. – Novi Sad, kas.“Jugovićevo, Opravka osvetlenja oparka tehničkih sredstava. – Niš – „Medoševac“ : PgSk opravka dva objekta rezervoara za gorivo koji su kapaciteta 2 h 1750 m3 i izgradnja benzinske. – Lađevci: Opravka rulne staze – oštećenja od kasetnih bombi i sanacija ulegnuća na severnom kraju PSS. – Valjevo, kasarna „V.Ž.M.“, KN-30 i KN-31, objekti komande, sanacija krova. – Sombor, kasarna „Aerodrom“, KN-19 ambulanta, sanacija krova, zamena oluka, zamena stolarije, vodovodne i kanalizacione mreže, krečenje. – Leskovac, kas. „V.P.Bojović“: KN-18, 17, 16 i KN-15, magacini, zamena krovnog pokrivača, dela krovne konstrukcije, oluka i gromobranske instalacije. – SČV Fruška Gora: Sanacija kaptaže i dve pumpne stanice za vodo-snabdevanje. – SČV Kosmaj: Sanacija rezervoara kapaciteta 100m3 za vodo-snabdevanje. – Karađorđevo, RO “Karađorđevo“ objekat KN-1017 (kotlarnica): Opravka i zamena dela toplovodne mreže sa pratećim radovima od objekta KN-1017 do objekata KN-1003,1004, 1005, 1007, 1020 i 1022. – Pančevo, Skl. „Kačarevo“: TEP – Zamena toplovodnog kotla 80 kW, sa popravkom objekta (građevinski i građevinsko zanatski radovi). – Beograd, kas. „Agino polje“: TEP, Popravka TEP u parnoj kotlarnici i popravka instalacija za grejanje u tehničkoj radionici. – Lajkovac, skl. UbS Bogovađa: Psetarnik: Popravka psetarnika sa izradom novih bokseva za službene pse, popravka prepreka za trening pasa i popravka ograđenog prostora psetarnika. – Lajkovac, skl. UbS Bogovađa: KTB u sklopu objekta komande (KN-5) u upravnom delu skladišta: Popravka vodovodne, kanalizacione i elektroinstalacije i ostali građevinski i građevinsko zanatski radovi na uređenju prostorija KTB-a. – Beograd, kas. „Topčider“: KN-32: Popravka objekta zidarski, bravarski, stolarski i molersko-farbarski radovi). – Beograd, Kumodraž: KN-3, Kompletna opravka – molesrko-farbarski radovi, podopolagački, krovopokrivački, limarski radovi i opravka sanitarnih čvorova. – Kumodraž: Opravka toplovoda u kompleksu.

Kupovina zgrada i objekata

Sredstva su namenjena za: otplatu rata po ugovoru o kupovini 5 stanova solidarnosti u Sremskoj Mitrovici.

U toku 2002. godine, sa SO Sremska Mitrovica, zaključeno je pet ugovora za pet stanova iz Fonda solidarnosti ove opštine. Plaćanje ugovorenih vrednosti se vrši u mesečnim ratama, s tim da se neotplaćeni dug revalorizuje u šestomesečnim obračunskim periodima prema rastu cena na malo, a najviše do visine rasta prosečne mesečne neto zarade u privredi Republike u tom obračunskom periodu. Poslednja otplatna rata dospeva u septembru 2012. godine.

Kupovina stanova (95) za potrebe stambenog zbrinjavanja prema spisku OJ MO nadležne za stambene poslove.

Zaključkom 05 Broj: 360-7405/2007 od 15.11.2007. g. i Zaključkom 05 Broj: 360-7405/2007-1 od 27.03.2008. g. Vlada RS je odlučila da se u svojinu Republike Srbije, za potrebe MO, pribavi 95 stanova za službene potrebe (83 dvosobna, 9 trosobnih i 3 četvorosobna stana).

Izgradnja zgrada i objekata

Godišnji plan izgradnje zgrada i objekata je sačinjen na osnovu zahteva operativnih komandi i komandi jedinica i uprava ustanova neposredno potčinjenih Generalštabu VS i predstavlja objektivno sagledavanje stanja fonda nepokretnosti koji koristi Vojska.

Kapitalno održavanje zgrada i objekata

Sredstva su namenjena za kapitalno održavanje vojnih objekata i objekata uređenja prostora.

Planirano je finansiranje zadataka kapitalnog održavanja zgrada i građevinskih objekata za potrebe Vojske, kao i za održavanje termoenergetskih postrojenja, opravku gromobrana i hitne intervencije.

Godišnji plan kapitalnog održavanja zgrada i objekata je sačinjen na osnovu zahteva operativnih komandi i komandi jedinica i uprava ustanova neposredno potčinjenih Generalštabu VS i predstavlja objektivno sagledavanje stanja fonda nepokretnosti koji koristi Vojska.

Prethodnih godina za održavanje objekata izdvajana su nedovoljna novčana sredstva, što je za posledicu imalo propadanje vojnih nepokretnosti uz nedopustiv nivo uslova za život i rad pripadnika Vojske.

Projektno planiranje

Za ovu namenu planirana su sredstva iz budzeta i iz primanja od prodaje nefinansijske imovine. Sredstva su namenjena za izradu elaborata za vojne nepokretnosti koje se otuđuju po „Master planu“.

Mašine i oprema – ekonomska klasifikacija – 512

Za ove namene planirana su sredstva iz budzeta i iz primanja od prodaje nefinansijske imovine. Sredstva su namenjena za nabavku municije i MES, naoružanja i vojne opreme, generalni remont naoružanja i vojne opreme, modifikaciju, tipizaciju, standardizaciju i unifikaciju municije i MES, naoružanja i vojne opreme i nastavnih sredstava i opreme i pokretnih stvari opšte namene.

Realizacijom Plana opremanja i generalnog remonta sredstava naoružanja i vojne opreme za 2009. godinu, pretežno će se opremati sledeće jedinice VS:

specijalna brigada VS i jedinice koje se angažuju u KZB i na obezbeđenju administrativne linije sa Kosovom i Metohijom,

jednice vojne policije koje bi se angažovale u mirovnim operacijama i

jedinice brigade veze.

Za potrebe modernizacije sredstva će se angažovati za KoV (modernizacija artiljerujskih oruđa) i V i PVO. Glavni zadaci su modernizacija raketnog sistema „KUB“ i modernizacija aviona G-4 u G-4MD, u skladu sa prihvaćenom taktičkom studijom na GVTS.

Težište angažovanja će biti na remontu sredstava V i PVO. Za potrebe remonta vazduhoplova i sredstava PVO planirano je 54,2% od ukupnih sredstava predviđenih za remont sredstava naoružanja i vojne opreme u 2009. godini.

Težište, imajući u vidu utvrđene prioritete, kod novih nabavki je stavljeno na nabavku novih sredstava, i to:

nabavka oklopnog borbenog vozila točkaša,

nabavka telekomunikacione opreme,

nabavka opreme za PEBZOTS,

integralno opremanje vojnika pešadije po modelu 21,

nabavka vazduhoplovnog sistema EI-BLED,

nabavka višenamenskog transportnog helikoptera.

Za nabavku navedenih sredstava biće angažovano 81,14% od ukupnog iznosa sredstava predviđenih za nove nabavke.

Iz oblasti logistike težište je dato na nabavke vozila za jedinice vojne policije, manipulativnih i transportnih sredstava.

U skladu sa Programom razvoja i opremanja VS do 2010. godine i Srednjoročnim planom razvoja, te iskazanim prioritetima u Nacrtu strategijskog pregleda odbrane, a u cilju obezbeđenja funkcionisanja sistema odbrane, planirana sredstva namenjena su za: (1) opremanje Vojske Srbije sa telekomunikacionim sistemima za rad u novopodeljenim frekvencijskim opsezima na teritoriji Republike Srbije, (2) nabavku opreme za opremanje jedinica Vojne policije za učešće u mirovnim operacijama, (3) modernizaciju aviona N-62 i (4) nabavku transportnog višenamenskog helikoptera.

Opremanje Vojske Srbije telekomunikacionim sistemima za rad u novopodeljenim frekvencijskim opsezima na teritoriji Republike Srbije. Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj 345-6542/2004-01 od Z0. septembra 2004. godine („Sl. glasnik RS“, broj 112/04) utvrđen je Plan namene radiofrekvencijskih opsega, kojim je predviđeno napuštanje frekvencijskih opsega (790-890, 915-935, 1710-2025 i 2110-2200 MNz) koje koriste Posebne delatnosti (VS i MUP), kao i stavljanja tih opsega na raspolaganje i upravljanje Vladi Republike Srbije.

Takođe, Ministarstvo će učestvovati u 2009. godini u aktivnostima oko organizovanja Univerzijade 2009 zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta, Ministarstvom prosvete i Ministarstvom unutrašnjih poslova.

RAZDEO 10 – MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; pružanje pomoći u slučaju opasnosti; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca; promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija; ispitivanje ručnog vatrenog oružja, naprava i municije; zaštitu od požara; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; prebivalište i boravište građana; lične karte; putne isprave; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, ilegalne migracije; azil; obučavanje kadrova; upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama, kao i druge poslove određene zakonom.

U strukturi predloženih sredstava za ovo ministarstvo, ne računajući troškove plata i doprinosa, najveći deo čine: troškovi materijala ekonomska klasifikacija – 426, koji se odnose na administrativni materijal, gde su planirana sredstva za nabavku odeće opreme pripadnika Ministarstva, a u skladu sa Pravilnikom o uniformama, komplete uniformi za novoprimljene radnike, delove odećne opreme koju saglasno rokovima trajanja treba obezbediti za uniformisane radnike (pantalone, košulje, cipele, čarape, kravate, šapke i drugo), HTZ oprema (radni kombinezoni, čizme). U 2009. godini se shodno Pravilniku o uniformama i oznakama, stiču uslovi za zanavljanje svih delova uniforme za celokupni sastav policijskih službenika opšte nadležnosti, kao i potreba za zanavljanjem opreme pripadnika interventnih jedinica policije, interventnih patrola policije i angažovanih policijskih službenika u Kopnenoj zoni bezbednosti. Ovo ministarstvo raspolaže velikim brojem vozila raznih tipova (civilna, patrolna, dostavna, transportna, terenska, autobusi, minibusi), i da najveći deo svojih aktivnosti obavlja na celoj teritorija Republike Srbije, u neprekidnom kontinuitetu u toku dana i noći, tokom cele godine. Prosečna mesečna potrošnja goriva je oko 975.000 litara (dizela, supera, i bezolovnog benzina), što je na godišnjem nivou oko 12 miliona litara goriva, i u okviru ove potrošnje ukupno na celoj teritoriji Republike Srbije pređe se najmanje 100 miliona kilometara. U okviru ove klasifikacije planirana su i sredstva za kancelarijski materijal, materijal za ugostitreljstvo, i održavanje higijene, materijal za posebne namene (pena za gašenje požara, vatrogasna creva, laboratorijski materijal potrošni materijal, rezervni delovi, alat i inventar, municija, naoružanje), materijal za poljoprivrdu (hrana za službene konje i pse).

Sredstva planirana za stalne troškove ekonomska klasifikacija – 421, odnose se na troškove energetskih usluga (troškovi električne energije, troškovi grejanja), komunalne usluge (naknada za građevinsko zemljište, utrošena voda, troškovi iznošenja smeća), usluge komunikacija (PTT troškovi, troškovi mobilnih telefona, troškovi zakupa PTT linija), troškovi osiguranja imovine i lica, zakup imovine i opreme. Ovo ministarstvo raspolaže sa preko 700 objekata, ukupne površine oko 510.000 m², a pored toga radi nesmetanog obavljanja redovne delatnosti ministarstvo koristi zakupljen prostor u oko 80 objekata, površine od oko 60.000 m².

Sredstva planirana za tekuće popravke i održavanje ekonomska klasifikacija – 425, odnose se na rashode za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata (zidarski radovi, stolarski radovi, molerski radovi, radovi za komunikacijskim instalacijama i ostale usluge vezane za održavanje zgrada. Sredstva opredeljena za nabavku rezervnih delova i troškove održavanja opreme, najvećim delom se odnose na popravku i održavanje opreme za saobraćaj, imajući u vidu bezbednost vozila, vrste, godine upotrebe, odnosno specifičnost njihove upotrebe. Ovo ministarstvo raspolaže voznim parkom, u kome je prosečna starost vozila oko 10 godina. Intenzivna eksploatacija relativno starog voznog parka iziskuje sve veća ulaganja za popravku vozila i nabavku rezervnih delova. Korišćenje vozila u otežanim terenskim uslovima, takođe značajno utiče na dužinu trajanja vozila i njihovu ispravnost. Pored sredstava za nabavku redovnog potrošnog materijala i rezervnih delova za održavanje druge opreme predviđena su sredstva za nabavku baterija antenskog pribora za radio stanice, akumulatorskih baterija za redovno napajanje, raznih vrsta montažnog materijala, kao i sredstva za obezbeđenje kablovskih privoda do objekta ministarstva (klasičnih i optičkih).

Sredstva za troškove putovanja ekonomska klasifikacija – 422, planirana su u skladu sa Uredbom o naknadama troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, a odnose se na isplatu, troškova službenih putovanja u zemlji, troškove službenih putovanja u inostranstvu i troškove putovanja u okviru redovnog rada koji se odnose na isplatu naknade za otežane uslove rada radnicima u Kopnenoj zoni bezbednosti, i ostalih troškova transporta.

Sredstva za usluge po ugovoru ekonomska klasifikacija – 423, opredeljena su za administrativne usluge (usluge prevođenja, sekretarske usluge, računovodstvene usluge), kompjuterske usluge (za izradu softvera, održavanja računara, ostale kompjuterske usluge), usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja (štampanje biltena, časopisa, publikacija, usluge informisanja javnosti) stručne usluge (usluge revizije, obavezno pravno zastupanje pred domaćim sudovima u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku i u skladu sa tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, usluge veštačenja, usluge finansijskih savetnika). Tokom 2009. godine planirano je organizovanje značajnog broja neophodnih kraćih kurseva, seminara i specijalističkih obuka za policijske službenike opšte nadležnosti, što je preduslov za njihovo zakonito i stručno obavljanje poslova i zadataka.

Sredstva za specijalizovane usluge ekonomska klasifikacija – 424, opredeljena su za usluge obrazovanja, kulture i sporta, medicinske usluge, poljoprivredne usluge (veterinarski pregledi i redovne vakcinacije službenih konja i pasa), i ostale specijalizovane usluge (uništavanje ubojnih i minsko eksplozivnih sredstava sa nestabilnim barutom – Tehničko remontni zavod u Kragujevcu).

Sredstva za poreze, obavezne takse i kazne ekonomska klasifikacija – 482, odnose se najvećim delom na obavezne poreze (registracija vozila, motornih čamaca i vazduhoplova i obavezne takse).

Planirana sredstva za novčane kazne i penale po rešenju sudova ekonomska klasifikacija – 483, odnose se na izmirenje obaveza Ministarstva, u kojima je obavezano na novčane isplate, po osnovu više izvršnih radno – pravnih sudskih postupaka, a po tužbama određenog broja zaposlenih.

Sredstva za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa ekonomska klasifikacija – 485, planirana su za izmirenje obaveza iz više imovinskih i sudskih postupaka po osnovu plaćanja za naknadu šteta, koje se u obavljanju poslova i aktivnosti Ministarstva nanesu određenim licima ili njihovoj imovini.

Sredstva za finansiranje radova na zgradama i građevinskim objektima ekonomska klasifikacija – 511, a polazeći od prioriteta, u koje spadaju kupovina zgrada i objekata; Žandarmerija (kupovina objekta MMS d.o.o),TC Jasenovo (kupovina objekta od „Jasko“ u stečaju za potrebe Trening centra u Jasenovu), izgradnja zgrada i objekata; Vatrogasne jedinice u Zaječaru (druga faza izgradnje objekta), Policijske stanice u Bosilegradu (prva faza izgradnje novog objekta ), Policijske stanice Ub (prva faza izgradnje novog objekta), Policijske stanice u Aleksandrovcu (nadogradnja postojećeg objekta ), SAJ (prva faza izgradnje smeštajnog dela), SAJ (izgradnja trafo-stanice ), PTJ (Izgradnja komandne zgrade), Policijska uprave u Čačku ( Izgradnja magacina i kancelarijskog dela), Policijska Uprava Pirot (Prva faza izgradnje objekta u PI Bela Palanka), Policijska uprava u Novom Pazaru (dogradnja sedišta PU ), Policijska uprava Smederevo (dogradnja objekta SSP-a), Policijska ispostava Brzeće (završetak izgradnje PI), Policijska stanica Kopaonik (prva faza izgradnje novog objekta), Policijska uprava Zrenjanin (izgradnja trafo – stanice), Sediše MUP-a SIV 2 (izgradnja trafoa), Policijska uprava Beograd – Policijsko odeljenje u Batajnici (izgradnja novog objekta PO Batajnica), Policijska uprava Beograd (Prva faza nadogradnje objekta), Policijska uprava Beograd-PS Lazarevac (dogradnja objekta PS), Policijska uprava Beograd-PS Čukarica (rekonstrukcija i dogradnja kompleksa), Policijska uprava Beograd-PS Zvezdara (dogradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta), Žandarmerija (izgradnja objekta na Goliji ), kapitalno održavanje zgrada i objekata; Sedište MUP-a – SIV 1 (rekonstrukcija elektroenergetskih instalacija ), Uprava za obezbeđenje (sanacija objekta u Sarajevskoj 34-a), Uprava granične policije (Sanacija instalacija grejanja), Sedište MUP-a – SIV 2 (zamena liftova), Policijska stanica Svrljig (sanacija konstrukcije objekta), Područne policijske uprave (redovno investiciono održavanje), projektno planiranje; Sediše MUP-a (izrada projekta u Kneza Miloša 103), PTJ (izrada projekta), Uprava za ishranu i smeštaj (izrada projektne dokumentacije za dogradnju objekta – Hotel „Narcis na Zlatiboru“). Izradu projekta filmske streljane u svrhu pribavljanja opreme kojom se izvodi obuka polaznika Srednje škole unutrašnjih poslova, Projektna dokumentacija za Policijske uprave Šabac, Novi Sad i Svrljig.

Opredeljena su i sredstva za finansiranje mašina i opreme ekonomska klasifikacija – 512, gde se najveći deo sredstava odnosi na opremu za saobraćaj (nabavku motornih vozila koja su neophodna za ostvarivanje zadataka iz nadležnosti organizacionih jedinica ).

U poslednje tri godine je samo u Upravi policije rashodovano 1.061 vozilo prosečne starosti 14,7 godina, dok je 140 vozila imalo totalnu štetu. Planirana nabavka opreme omogućava, pre svega zamenu rashodovane, odnosno neupotrebljive i potpuno tehnološki zastarele opreme i nastavak realizacije projekata za nadzor i kontrolu granice, izgradnju jedinstvenog informacionog sistema i digitalne radio mreže. Sredstva planirana za administrativnu opremu odnose se na nabavku nameštaja I, i II kategorije, metalni nameštaj, klima uređaje i grejna tela, birotehničku opremu, elektronsku i fotografsku opremu, ugostiteljsku i rashladnu opremu, računarsku opremu, laserske i matične štampače, multifunkcionalne uređaje, komunikacionu opremu, opremu za zaštitu i spasavanje, opremu za helikoptere, opremu za javnu bezbednost koja obuhvata inžinjerska sredstva, artiljerijska i optoelektronska sredsta, fotoopremu, opremu za održavanje vozila i drugu opremu za obavljanje bezbedonosnih poslova, nabavka opreme inžinjerske namene u prvom redu za čišćenje i razminiranje područja i terena.

Takođe, Ministarstvo će učestvovati u 2009. godini u aktivnostima oko organizovanja Univerzijade 2009 zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta, Ministarstvom prosvete i Ministarstvom odbrane.

RAZDEO 11 – BEZBEDNOSNO INFORMATIVNA AGENCIJA

Rad Bezbedonosno informativne agencije utvrđen je Zakonom o Bezbedonosno informativnoj agenciji. Osnovna uloga Bezbedonosno informativne agencije je u sprovođenju plana zaštite bezbednosti Republike Srbije i sprečavanju delatnosti usmerenih na podrivanje ili rušenje Ustavom utvrđenog poretka.

U okviru opredeljenih sredstava za tekuće izdatke najveći deo ne računajući troškove plata i doprinosa, čine troškovi materijala ekonomska klasifikacija – 426 i to za: admistitativni materijal (nabavka odela, HTZ opreme, službene odeće za pripadnike Agencije kao i za nabavku kancelarijskog materijala), materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj (nabavka goriva i maziva, guma rezervnih delova), medicinski i laboratorijski materijal za potrebe kriminalističkih veštačenja i analiza, kao i za nabavku hemikalija, seruma, reagenasa za DNK, lekova i ostalog medicinskog materijala za potrebe Saniteta, materijal za posebne namene (nabavka repromaterijala,specijalnih materijala za potrebe operativne tehnike, veze, Instituta bezbednosti, zaštitnih materijala za potrebe kriminalističkih veštačenja i analiza, pribora za skriveni rad).

Sredstva za stalne troškove ekonomska klasifikacija – 421, planirana su za: troškove platnog prometa i bankarskih usluga, energetskih usluga (troškovi električne energije i troškovi grejanja), komunalnih usluga (troškovi vodovoda, kanalizacije, odvoza otpada i ostalih komunalnih usluga), usluga komunikacija (Agencija raspolaže sa velikim brojem telefonskih linija, takođe je korisnik usluga Interneta), troškovi osiguranja imovine i lica, zakup opreme.

Sredstva za tekuće popravke i održavanje ekonomska klasifikacija – 425 planirana su za izmirenje troškova kod zidarskih, stolarskih, molerskih i ostalih radova na objektima u kojima Agencija obavlja svoje poslovne aktivnosti, popravke električnih instalacija i centralnog grejanja, kao i za popravke i održavanje vozila, računarske i komunikacione opreme.

Sredstva za usluge po ugovoru ekonomska klasifikacija – 423, planirana su za administrativne usluge (na ime izmirenja troškova nastalih kod usluga prevođenja, stenografskih i ostalih opštih usluga), kompjuterske usluge (usluge izrade softvera neophodnih za rad Agencije kao i za održavanje računara), stručne usluge (troškovi po osnovu ugovora o delu i autorskih ugovora), reprezentacija (izmirenje usluga Uprave za hranu i smeštaj MUP-a Republike u objektima posebne namene, kao i smeštaj gostiju iz inostranstva u ostalim ugostiteljskim objektima.

Sredstva za specijalizovane usluge ekonomska klasifikacija – 424, planirana su za medicinske usluge (lekarski pregledi radnika i usluge koje iz toga proizilaze, usluge ispitivanja namirnica, lekarske i sanitarne preglede novoprimljenih radnika ), usluge održavanja parkova i prirodnih površina (za održavanje površina oko Instituta bezbednosti, Objekta posebne namene), usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge.

Sredstva za troškove putovanja ekonomska klasifikacija – 422, planirana su za troškove službenih putovanja u zemlji, inostranstvu i troškove putovanja u okviru redovnog rada.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte ekonomska klasifikacija – 511, planirana su za izgradnju objekata Agencije, rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije u kompleksu BIA, investiciono održavanje objekata Agencije, strukturno kabliranje, geomehanička ispitivanja na Zvezdari, izrada idejnog rešenja i projekta, stručni nadzor pri izvođenju radova i izrada projektne dokumentacije.

Sredstva za nabavku mašina i opreme ekonomska klasifikacija – 512, planirana su nabavku opreme za saobraćaj.

Takođe, planira se nabavka administrative opreme (kancelarijska oprema), računarske opreme (nabavkom nove opreme i proširenjem postojeće mrežne strukture podmirile bi se potrebe za sve lokalne računarske mreže, kao i sistema administriranja, testiranja opreme i kontrola kvaliteta postavljene mrežne infrastrukture), komunikacione opreme, elektronske i fotografske opreme (nabavka video i audio opreme koja je neophodna za izvršavanje zadataka vezanih za suprostavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu).

RAZDEO 12 – MINISTARSTVO FINANSIJA

Ministarstvo finansija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: republički budzet; utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda; sistem i politiku poreza, taksa i drugih javnih prihoda; politiku javnih rashoda; upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija Republike Srbije; javni dug i finansijsku imovinu Republike Srbije; javne nabavke; makroekonomsku i fiskalnu analizu, kvantifikaciju mera ekonomske politike; devizni sistem i kreditne odnose sa inostranstvom; nadzor nad primenom propisa koji se odnose na promet roba i usluga sa inostranstvom i obavljanje delatnosti u inostranstvu sa stanovišta deviznog poslovanja i kreditnih odnosa sa inostranstvom i druge poslove devizne inspekcije, u skladu sa zakonom; sistem finansijskih odnosa sa inostranstvom i međunarodnim finansijskim organizacijama; pripremu, zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; carinski sistem, carinsku tarifu, mere vancarinske zaštite i slobodne zone; osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje; obezbeđivanje finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja; finansijske efekte sistema utvrđivanja i obračuna zarada koje se finansiraju iz budzeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i fondova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja; kreditno-monetarni sistem; bankarski sistem; osiguranje imovine i lica; usklađivanje aktivnosti u oblasti planiranja, obezbeđivanja i korišćenja donacija, evropskih fondova i drugih oblika razvojne pomoći iz inostranstva; sistem plaćanja i platni promet; hartije od vrednosti i tržište kapitala; sistem računovodstva i revizije računovodstvenih iskaza; knjigovodstvo; privatizaciju i sanaciju banaka i drugih finansijskih organizacija; prijavljivanje u stečajnim postupcima potraživanja Republike Srbije; zaštitu imovine Republike Srbije u inostranstvu; ostvarivanje alimentacionih potraživanja iz inostranstva; eksproprijaciju; svojinskopravne i druge stvarno-pravne odnose; režim i promet nepokretnosti; dvovlasnička imanja; primenu sporazuma o pitanjima sukcesije; pružanje pravne pomoći povodom strane nacionalizovane imovine obeštećene međunarodnim ugovorima; sprečavanje pranja novca; igre na sreću; budzetsku kontrolu i reviziju direktnih i indirektnih korisnika sredstava budzeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i javnih preduzeća; upravni nadzor u imovinskopravnim poslovima; fiskalne monopole, drugostepeni upravni i prekršajni postupak u oblastima iz delokruga ministarstva, u skladu sa zakonom; obezbeđivanje sredstava solidarnosti, kao i druge poslove određene zakonom.

Najveći deo sredstava u okviru ovog razdela planiran je u okviru funkcije 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, na aproprijaciji 464 – dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, i to Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i za transfer Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a radi obezbeđivanja uslova za redovnu isplatu prava korisnika ovih organizacija.

U okviru funkcije 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, planirana su sredstva za rashode za zaposlene, kao i za stalne troškove (energetske usluge, komunalne usluge, usluge telekomunikacija, zakupa imovine, osiguranja imovine i zaposlenih, troškovi materijala) kao i troškovi kao što su:

Troškovi putovanja – ekonomska klasifikacija – 422

Sredstva za finansiranje troškova poslovnih putovanja u inostranstvo, planirana su za putovanja državnih službenika u pojedinim sektorima (posebno u Sektoru fiskalne i makroekonomske analize i projekcije, Sektoru za programiranje i upravljanje fondovima EU i razvojnom pomoći, Sektoru za carinski sistem i politiku, Sektoru za međunarodne finansijske odnose).

Tako na primer, neophodno je da zaposleni u Sektoru za programiranje i upravljanje fondovima EU i razvojnom pomoći prisustvuju na donatorskim sastancima (u proseku dve osobe, deset sastanaka godišnje, po tri dana), sastancima organizovanim radi usaglašavanja prioriteta (najmanje četiri sastanka u nekoj od zemalja EU, po dve osobe, tri dana) kao i za osam programa prekogranične saradnje biće organizovana najmanje 2 sastanka po programu u toku godine.

Takođe, u 2009. godini planira se upućivanje državnih službenika na specifične obuke i razmene iskustava koje organizuju nadležne institucije Evropske Komisije (petnaest osoba, dva seminara godišnje, u trajanju od tri dana), kao i obuke za ocenjivanje predloga projekata po programu prekogranične saradnje (osam programa, tri puta godišnje, po dve osobe, po tri dana), za proces priključenja Srbije Evropskoj uniji i Radne grupe za proces pristupanja Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji i po potrebi prisustvo na sastancima u Evropskoj komisiji i SCO u Briselu i STO u Ženevi.

Značajan deo troškova službenih putovanja u zemlji namenjen je pre svega državnim službenicima u Sektoru budzetska inspekcije i revizije, kao i licima koji će učestvovati u javnim raspravama, promocijama kao i u obavljanju redovnih aktivnosti, kao što su sastanci sa predstavnicima lokalne samouprave i krajnjim korisnicima projekata koje finansira donatorska zajednica, promotivne aktivnosti, nadzor nad sprovođenjem projekata, obuke krajnjih korisnika i sl. (u proseku godišnje 200 putovanja).

Usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacija – 423

U okviru ovih rashoda najvećim delom sredstva su planirana za usluge prevođenja (teksta, simultano) zbog povećanog obima međunarodne saradnje sa Evropskom unijom i drugim međunarodnim organizacijama.

U sektoru za donacije potrebno je prevesti 5.000 stranica teksta godišnje (godišnji izveštaj o međunarodnoj pomoći, dokument Potrebe Republike Srbije za međunarodnom pomoći, programska dokumenta za osam programa prekogranične saradnje, Okvirni sporazum o implementaciji IPA, itd). Takođe, potrebno je obezbediti simultano prevođenje na engleski jezik na planiranim sastancima koji se održavaju u Srbiji (najmanje 15 sastanaka, ili konferencija, uključujući iznajmljivanje opreme za prevođenje). U sektoru za fiskalni sistem procenjuje se da je neophodno prevesti oko 3.000 stranica materijala i oko 500 stranica materijala vezanih za zamolnice poreskih organa, a obrada je u nadležnosti Grupe za uporedno poresko optrerećenje i izbegavanje dvostrukog oporezivanja.

Kompjuterske usluge

Ministarstvo trenutno raspolaže sa više vrsta baze podataka koje je neophodno održavati i razvijati (interna pisarnica, projekti od značaja za rad Ministarstva, portal namenjen svim kategorijama zaposlenih, služba za materijalno – finansijske poslove, internet i dr). Takođe, Sektor za donacije raspolaže sopstvenom bazom podataka koja je neophodna za upravljanje IPA projektima i istovremeno je zadužen za održavanje i ažuriranje baze podataka ISDAKON, koja se odnosi na donatorsku pomoć Republici Srbiji.

Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih

U sistem obuke uključeno je i učenje stranog jezika iz oblasti informacione tehnologije i za specijalističke studije (akademske/strukovne). Za potrebe izrade strateških dokumenata koriste se modeli koji omogućavaju makroekonomske i fiskalne projekcije (Revised Minimum Standards Model – Extended Version, Fiskalni model i dr). Korišćenje i dalje unapređenje ovih modela podrazumeva stalno usavršavanje i inoviranje znanja državnih službenika koji obavljaju ovu vrstu posla.

Usluge informisanja

U okviru ovih usluga planirani su izdaci za objavljivanje javnih poziva i obaveštenja o dodeli ugovora o javnoj nabavci za promociju i informisanje javnosti koja će biti neophodna nakon donošenja paketa zakona u oblasti imovinsko-pravnih odnosa, a pre svega Zakona o restituciji, polazeći od njihovog značaja i karaktera, kao i broja lica na koji će se oni odnositi, priprema i objavljivanje biltena javnih finansija. Bilten izlazi mesečno, a usluge štampanja biltena obavlja „Službeni glasnik“, objavljivanje oglasa (prosečno po oglasu 100.000 dinara, najmanje 5 oglašavanja poziva za predaju projekata u okviru programa prekogranične saradnje), štampanje brošura i informativnih biltena o donatorskoj aktivnosti za budući period. Sredstva su planirana za pokriće troškova kontinuiranog dostavljanja agencijskih vesti (Beta i Fonet), izrade pres klipinga, paketa biznis vesti kao i angažovanje produkcijske kuće koja će pratiti aktivnosti Ministarstva, jedan broj ugovora o delu po drugom osnovu koji će se zaključiti sa stručnjacima za određene oblasti u postupku pripreme bitnih dokumenata od značaja za rad Ministarstva, kao i autorskih honorara za autore stručnih tekstova koji se objavljuju u časopisu „Finansije“, a koja priprema i objavljuje Ministarstvo finansija.

Stručne usluge

Odlukom Vlade Republike Srbije osnovano je Koordinaciono telo za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije imovine bivše SFRJ („Sl. glasnik RS“ br.51/06 i 62/07), imenovani su članovi Koordinacionog tela i obrazovana Stručna grupa za obavljanje stručnih poslova vezanih za ostvarivanje prava i obaveza Republike Srbije prema Sporazumu. Prema navedenoj odluci stručne i administrativno-tehničke poslove za Koordinaciono telo obavlja Ministarstvo finansija. Rešenjem 05 br. 119-8775/2006 od 28.09.2006. godine imenovan je prof. dr Dobrosav Mitrović za visokog predstavnika Republike Srbije u Stalnom mešovitom komitetu i prof.dr Veroljub Dugalić za ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u mešovitom komitetu za raspodelu finansijske aktive i pasive bivše SFRJ. Planirana su sredstva i za angažovanje advokatske kuće koja će se baviti zastupanjem naših pravnih i fizičkih lica u bivšim jugoslovenskim republikama.

Nacionalna komisija za računovodstvo formirana je Odlukom o obrazovanju komisije za računovodstvo („Sl. glasnik RS ”, br. 65/06, 91/06 i 99/06), u skladu sa članom 60. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS”, broj 46/06). Zakonom o računovodstvu i reviziji propisano je da se za rad Nacionalne Komisije za računovodstvo obezbeđuju sredstva iz budzeta Republike Srbije.

U okviru ove ekonomske klasifikacije planirani su i troškovi koji proizilaze iz tri ugovora o donaciji (UNDP, SIDA-DIFID i donacije Kraljevine Norveške) a koje su u funkciji podizanja kapaciteta Ministarstva finansija.

Na osnovu Uredbe Saveta EU, broj 1756/2006 od 28. novembra 2006. godine, – 31.12.2008 godine završava se mandat Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR), koja je do sada obavljala poslove pripreme projekta za finansiranje i vršila nadzor nad njihovom realizacijom. S prestankom rada EAR državni organi Republike Srbije dužni su da preuzmu deo poslova, koje je obavljala ova organizacija, što je i regulisano u napred navedenom Zakonu. Uredbom EK o uspostavljanju pretpristupnog instrumenta broj 718/2007 od 12 juna 2007. godine, uspostavljena je mogućnost prekogranične saradnje između zemalja koje koriste ovaj instrument finansiranja i imaju zajedničke granice.

Planirano je povremeno angažovati stručna lica iz oblasti u kojima se sprovode projekti finansirani iz donacija.

Narodna Skupština je usvojila Zakon o potvrđivanju okvirnog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Sl. glasnik“, broj 124/07 od 26.12.2007. godine) iz kojeg proizilaze obaveze preuzimanja novih poslova od strane državnih organa Republike Srbije u pogledu programiranja i sprovođenja projekata finansiranih sredstvima pretpristupnih fondova EU.

U okviru ove ekonomske klasifikacije planirani su i troškovi angažovanja specijalnih savetnika ministra u skladu sa aktom Vlade.

Specijalizovane usluge – ekonomska klasifikacija – 424

Prilikom planiranja navedenih sredstava pošlo se od obaveze koja proističe iz Ugovora i Sporazuma koji je na osnovu ovlašćenja Vlade predhodnog saziva Skupštine potpisao ministar finansija.

Ugovorom sa Standard & Poors iz Londona o održavanju kreditnog rejtinga zemlje ugovorena je godišnja naknada.

Sporazumom sa agencijom FitchRatings iz Londona o utvrđivanju kreditnog rejtinga Republike Srbije utvđena je godišnja naknada od 35.000 EUR-a, kao i obaveza da se agenciji FitchRatings nadoknade razumni troškovi putovanja i smeštaja, koji nastanu tokom godišnje posete Republici Srbiji za potrebe utvrđivanja rejtinga.

Dotacije međunarodnim organizacijama – ekonomska klasifikacija – 462

Prema članu 4. paragraf 4.2 Sporazuma o odricanju od autorskih prava unutar ograničenih teritorija, zaključenog između Ministarstva finansija i Fondacije komiteta za međunarodne računovodstvene standarde iz Londona (IASCF) za davanje prava na prevod i objavljivanje Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, utvrđena je obaveza da Ministarstvo finansija plaća godišnju naknadu od 4.000 Funti sterlinga za pravo na objavljivanje prevoda MRS/MSFI.

Na ekonomskoj klasifikaciji 541 – zemljište, planirana su sredstva za eksproprijaciju zemljišta na Korman polju (Kragujevac).

Nabavka strane finansijske imovine – ekonomska klasifikacija – 622

Zakonom o izmirenju obaveza SRJ na ime članskog uloga u kapitalu Evropske banke za obnovu i razvoj i Zakonom o imirenju obaveza SRJ na ime opšteg povećanja kapitala Evropske banke za obnovu i razvoj („Sl. list SRJ“, br. 73/00 i 3/01) utvrđeni su iznosi i rokovi za ispunjenje obaveza po osnovu opšteg povećanja kapitala u ovoj međunarodnoj finansijskoj organizaciji. Obaveze za 2009. godinu iznose 157.800 EUR sa pripadajućim troškovima doznačavanja.

Takođe, obaveza Republike Srbije je i da obezbedi korišćenje sredstava kapitala izmirenog obveznicama u nacionalnoj valuti, a po zahtevu Međunarodne banke za obnovu i razvoj, odnosno po osnovu kapitala u nacionalnoj valuti za pokriće administrativnih troškova predstavništva Svetske banke u zemlji. Ova obaveza predstavlja međunarodnu obavezu Republike Srbije koja proizlazi iz Statuta, odnosno našeg članstva u ovoj finansijskoj instituciji.

U okviru funkcije 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu, planirana su sredstva za:

Dotacije nevladinim organizacijama – ekonomska klasifikacija 481

Deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za finansiranje redovnog rada političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za poslanike u Narodnoj skupštini u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka („Sl. glasnik RS“, br. 72/03 i 75/03).

Novčane kazne i penali po rešenju sudova – ekonomska klasifikacija 483

Ova aproprijacija obuhvata sredstva za finasiranje spornih potraživanja po osnovu sudskih sporova, odnosno za finasiranje izvršnih sudskih rešenja.

Naknade štete za povrede ili štetu nanetu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka – ekonomska klasifikacija – 483

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za izmirivanje obaveza po osnovu procene štete (postupak za utvrđivanje procene štete nastale usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka sprovode opštinske komisije), čiju ukupnu vrednost prethodno verifikuje Vladina komisija za izmirivanje štete nanete usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.

Sredstva rezerve – ekonomska klasifikacija – 499

Ova aproprijacija obuhvata sredstva tekuće i stalne rezerve. Sredstva tekuće budzetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu izvršene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne.

U okviru funkcije 180 – Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti, planirana su sredstva za:

Transferi ostalim nivoima vlasti – ekonomska klasifikacija – 463

Deo sredstava ove aproprijacije namenjen je transfere opštinama i gradovima u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/06) i za naknadu članovima opštinskih komisija za vraćanje zemljišta, na osnovu Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta („Sl. glasnik RS“, br. 181/91…i 42/98), koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu PZF i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda. Propisano je da postupak po zahtevu za vraćanje zemljišta vodi i donosi rešenje Komisija koju obrazuje ministar poljoprivrede na predlog skupštine opštine. Komisiju čine presednik, koji mora biti sudija, i članovi, geodetski stručnjak, diplomirani inženjer poljoprivrede i dva člana iz sastava skupštine opštine.

Odredbama člana 16. stav 3. istog Zakona je propisano da svi troškovi postupka padaju na teret Republike Srbije. Pod troškovima postupka se podrazumevaju svi izdaci, koje ima Komisija do donošenja prvostepenog rešenja, kao što su naknade za rad geodetskog i poljoprivrednog stručnjaka, dnevnice za rad ostalih članova komisije, troškovi za kancelarijski materijal i troškovi izlaska na lice mesta.

GLAVA 12.1 – UPRAVA CARINA

Najvažniji projekat Uprave carina je projekat Integrisanog upravljanja granicom. U okviru ovog projekta planirana su sredstva za sledeće rashode: nabavku računarske i specifične tehničke opreme, usluge izrade softvera, kao i nabavku carinskih uniformi. Pored toga, planirana su sredstva za poseban projekat izgradnje više graničnih prelaza, imajući u vidu neadekvatnu infrastrukturu i objekte na većini graničnih prelaza.

Sredstva za nabavku materijala planirana su za nabavku administrativnog materijala, materijala za plombiranje tovara i nabavku odeće i obuće u skladu sa važećim pravilnikom, kojim je predviđena obaveza nošenja službene odeće i obuće.

Troškovi pojačane kontrole prometa naoružanja i predmeta dvostruke namene, a vezano za obavezu naše države za borbu protiv terorizma, planirani su u okviru sredstava za materijal.

U okviru sredstava namenjenih za troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, najveći deo odnosi se na ishranu, smeštaj i prevoz zaposlenih, iz razloga ispomoći carinarnicama, kojima se zbog nedovoljnog broja radnika i otežanih uslova rada na punktovima moraju upućivati dodatni radnici, punktovi prema Kosovu i Metohiji, kao i za izmirenje obaveza za putne troškove radnika angažovanih na suzbijanju ilegalne trgovine carinskom robom i sprečavanju carinskih prekršaja.

Troškovi putovanja – ekonomska klasifikacija – 422

Troškovi službenih putovanja u zemlji – Uprava carina mora da obezbedi dnevnice za carinske radnike koji pokrivaju punktove prema Kosovu i Metohiji i Crnoj Gori, kao i da izmiri obaveze za putne troškove radnika angažovanih na suzbijanju ilegalne trgovine carinskom robom i sprečavanju carinskih prekršaja, na kojima je angažovan veliki broj ekipa za vanredne mere kontrole.

Takođe, strateško opredeljenje carinske službe je permanentno organizovanje praktičnih obuka, kurseva i seminara iz razloga podizanja opšteg nivoa znanja, razvijanja specijalizovanih tehnika i veština pripadnika carinske službe Srbije, što u zavisnosti od mesta održavanja obuke (Centrala /inostranstvo), u slučaju da nije drugačije regulisano, zahteva isplatu troškova na ime dnevnica za službeni put.

U Sektoru za informacione tehnologije zaposlenima koji rade na održavanju računarske opreme, troškovi putovanja biće obezbeđeni iz sopstvenih prihoda, kako je utvrđeno u članu 248. stav 3. tačka 1. Carinskog zakona. Pomenuta aktivnost zahteva višednevni boravak na terenu za koji je potrebno obezbediti sredstva za isplatu dnevnica za službeni put u zemlji, kao i za pokriće troškova smeštaja i prevoza. Isplata dnevnica za službena putovanja u zemlji vrši se u skladu sa članom 9. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (Sl. glasnik RS, br. 98/07– prečišćen tekst).

Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvo

Visok stepen saradnje sa susednim državama je od velikog značaja za olakšanje prekograničnog kretanja i za borbu protiv svih vidova krijumčarenja, prekograničnog kriminala i međunarodnog terorizma. Bilateralna saradnja omogućava zaključivanje sporazuma o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, kao i o uzajamnom usklađivanju carinskih sistema, usavršavanju carinske tehnike i rešavanju problema nastalih u primeni carinskih propisa, usklađivanju propisa i pojednostavljenju i ubrzanju carinskog postupka u robnom i putničkom prometu. Predviđeno je da će se za potrebe bilateralne saradnje u 2009. godini obaviti službena putovanja u Belorusiju, Albaniju, Veliku Britaniju, Ukrajinu, Moldaviju, Izrael i Grčku. U okviru sveukupnih multilateralnih odnosa i aktivnosti carinske službe od izuzetnog je značajna saradnja sa Svetskom carinskom organizacijom. Neke od brojnih radnih grupa su (SECURE, SAFE), komiteti (Tehničkog komiteta za poreklo robe i za vrednost, za kontrolu primene propisa SCO, za harmonizovan sistem), potkomiteti (za nauku SCO, za informacioni menadzment, za reviziju) i konferencije (za svetsku bezbednost, za informacione i komunikacione tehnologije, za direktore carinskih administracija Evropskog regiona SCO) u čijem radu carinska služba ima veoma aktivno učešće.

Troškovi smeštaja u okviru redovnog rada

Sredstva za troškove smeštaja u okviru redovnog rada planirana su polazeći od toga da carinska služba mora obezbeđivati funkcionisanje carinskih ispostava, referata i kontrolnih punktova prema Crnoj Gori i prema Kosovu i Metohiji, a samim tim obezbediti i smeštaj radnika koji rade na tim poslovima, a ne stanuju u mestu obavljanja svoje radne obaveze. Mere vanredne kontrole, koje u skladu sa primenom Carinskog zakona, na celoj teritoriji Republike sprovode carinski službenici Sektora za kontrolu primene carinskih propisa, zahtevaju stalna putovanja u trajanju od po više dana, pa je i za te radnike potrebno obezbediti adekvatan smeštaj.Takođe se planiraju sredstva za smeštaj zaposlenima u novoformiranoj službi za naknadnu kontrolu, čiji posao zahteva veoma česta putovanja zaposlenih van mesta boravka. Radi trajnijeg i jeftinijeg regulisanja smeštaja carinskih radnika, sklopljeno je 30 ugovora o zakupu sa hotelskim preduzećima, i to u najvećem broju, za potrebe ispostava i punktova carinarnice Kraljevo – 9 ugovora, carinarnica Niš i Priština – 7 ugovora i za potrebe ispostava carinarnice Šabac – 5 ugovora. Za finansiranje troškova smeštaja zaposlenih u Sektoru za informacione tehnologije koji rade na održavanju računarske opreme biće obezbeđena sredstva iz sopstvenih prihoda, kako je utvrđeno u članu 248. stav 3. tačka 1. Carinskog zakona. Pomenuta aktivnost zahteva višednevni boravak na terenu za koji je potrebno obezbediti sredstva za pokriće troškova smeštaja i prevoza.

Ostali troškovi transporta

Ostali troškovi transporta planirani su za moguće troškove selidbe i druge troškove prevoza.

Usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacija – 423

Administrativne usluge

U okviru ovih rashoda najvećim delom sredstva su planirana radi potreba prevođenja zbog povećanog obima međunarodne carinske saradnje sa Svetskom carinskom organizacijom, Evropskom unijom i drugim međunarodnim organizacijama.

Kompjuterske usluge

Za realizaciju projekta „Razvoj informacione podrške integrisanoj tarifi“ i finansiranje usluga izrade aplikativnog rešenja za integraciju doniranog softvera, za sledeće usluge po ugovoru:

– aplikativno prilagođavanje doniranog softvera za integrisanu tarifu,

– izrada aplikativnog softvera u cilju pojednostavljenja carinskih procedura,

– elektronsko podnošenje dokumenata – dalji razvoj (podrazumeva obradu avio manifesta koji se može podneti i pre prispeća pošiljke) i zahteva za posebne carinske postupke (zbog obimne dokumentacije koja se upisuje u ISCS),

– elektronska razmena podataka sa susednim carinskim administracijama.

Analiza rizika – optimalno rešenje,

– implementacija prelaska sa SNA na TCP/IP protokol (SNA prevaziđeni IBM protokol za razmenu podataka koji se danas koristi biće zamenjen savremenim TCP/IP protokolom),

– realizacija projekta zaštite i sigurnosti celokupnog ISCS, planirana zbog nedovoljne kadrovske pokrivenosti i nedostatka iskustva u ovoj usko specijalizovanoj oblasti,

– usluge održavanja softvera za poslove koji nisu osnovni carinski postupak (finansijsko-materijalni poslovi, plate, knjigovodstvo, osnovna sredstva),

– zakup licence za softver za centralni računar i za PC-platformu, Microsoft licence, licence za antivirusnu zaštitu i licence za zaštitu od neželjene pošte.

Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih.

U sistem obuke uključeno je i učenje stranog jezika, vršenje kontrole radioaktivnosti robe na granici obuke carinskih službenika u korišćenju opreme za detekciju radijacije.Takođe, 30 carinskih službenika moraju da poseduju sertifikat za rukovaoce rendgen aparatima, obuke za rukovanje oružjem, saradnju sa inspekcijskim organima, službama MUP-a i Poreskom policijom, što pretpostavlja poznavanje široke oblasti zakonske regulative, zbog čega je potrebna stalna obuka, kursevi i edukacija, koja bi se obavljala u zemlji i inostranstvu.

Usluge informisanja

Plaćanje obaveza za usluge štampanja i objavu oglasa i tendera. Carinska služba trenutno izdaje dve vrste publikacija za internu upotrebu.

Stručne usluge u realizaciji Projekta uspostavljanja sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001. Za usluge veštačenja angažuju se po potrebi veštaci sa liste stalnih ovlašćenih sudskih veštaka i u zavisnosti od predmeta veštačenja.

Specijalizovane usluge – ekonomska klasifikacija – 424

Medicinske usluge

Uprava carina u okviru medicinskih usluga planira sredstva neophodna za vršenje zdravstvenih kontrola carinskih radnika zaposlenih na rendgen-aparatima, radnika angažovanih na carinjenju otrovnih supstanci i materijala, radnika koji rukuju oružjem, kao i radnika u kuhinji Centra za stručno obrazovanje.

U okviru zdravstvene zaštite radnika propisana je obaveza sprovođenja periodičnih zdravstvenih pregleda za određene kategorije zaposlenih, kao što su radnici koji rade na poslovima obezbeđenja, protivpožarne zaštite i koji poseduju službene legitimacije sa pravom i obavezom nošenja službenog oružja, kao i za zaposlene u restoranu i bifeu upravne zgrade.

Prema Pravilniku o granici izlaganja jonizirajućim zračenjima (Sl. list SRJ, br.32/98) i Odluci o stručnoj spremi i zdravstvenim uslovima lica koja rade sa izvorima jonizirajućih zračenja (Sl. list SRJ, br.45/97), ustanova koja zapošljava lica profesionalno izložena jonizirajućim zračenjima ima obavezu da svojim zaposlenima obezbedi mere zaštite na radu, odnosno periodične zdravstvene preglede koji obuhvataju određene analize kao što su hematološko biohemijske, biodozimetrijske, analize alkalne fosfataze, kao i preglede oftamologa, ginekologa, neuropsihijatra i psihologa uz završni pregled lekara specijaliste medicine rada.

Geodetske usluge

Za ove usluge planirana su sredstva za predviđene usluge merenja i snimanja zemljišta radi izrade projektne dokumentacije i izgradnje objekata, kao i za troškove izdavanja liste nepokretnosti i izrade kopije planova objekata i uknjižbe imovine u zemljišne knjige.

Ostale specijalizovane usluge

Za ostale specijalizovane usluge planirana su sredstva za: analize specijalizovanih laboratorija i instituta, za procenu rizika na radnom mestu, prikupljanje informacija za ostale specijalizovane usluge (provere mere zaštite na pokretnim rendgen aparatima, najam prezentacione i sl.opreme, rekonstrukcija starih car.uniformi, oznaka, knjiga, zakona itd.).

U skladu sa članom 96. Carinskog zakona propisano je da u carinskom postupku, u slučaju kontrole deklaracije, carinski radnik može da izvrši pregled robe ili uzme uzorak radi analize i ispitivanja robe. Troškove analize i pregleda snosi carinski organ.

U postupku carinjenja kod pregleda robe, obavljaju se hemijsko-tehnološka ispitivanja uzoraka robe radi utvrđivanja njenih svojstava, od čega zavisi primena carinskih i spoljnotrgovinskih propisa.

S obzirom na savremene zahteve za efikasnim, brzim i tačnim utvrđivanjem svojstava robe, radi pravilnog svrstavanja po carinskoj tarifi, brzo i tačno ispitivanje karakteristika robe ne može se obaviti bez upotrebe savremene laboratorijske tehnike.

Imajući u vidu lošu opremljenost carinskih laboratorija i nemogućnost obavljanja nekih specifičnih analiza, kao i veliki broj analiza uzoraka koji zahtevaju potvrdu profesionalne ovlašćene laboratorije (kako na sudu ne bi dolazilo do poništenja rešenja carinskog organa), Uprava carina je primorana da koristi usluge specijalizovanih instituta. Postojeće carinske laboratorije nemaju akreditovane metode, što dovodi do toga da, u slučaju sudskog spora hemijska analiza izvršena u laboratorijama carine, nema pravnu snagu za održivost donetog rešenja.

Najbrojnije analize se sprovode za naftu i naftne derivate, kao i za prehrambene i poljoprivredne proizvode, čije su analize veoma skupe.

Finansiranje ovih usluga omogućava bolju primenu carinskih i spoljnotrgovinskih propisa, što će doprineti povećanju tačnosti u radu i većem stepenu jednoobraznosti u naplati carina i carinskih dažbina.

Najveći deo sredstava na ovoj grupi konta predviđen je za realizaciju veoma hitne i važne aktivnosti – procene rizika na radnim mestima Uprave carina.

Na osnovu člana 13. stav 4. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS, br. 101/05) donet je Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini („Sl.glasnik RS“, br. 72/06 i 84/06). U skladu sa navedenom regulativom poslodavac je dužan da donese akt o proceni rizika u pisanoj formi za sva radna mesta i utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje. Za sprovođenje ove aktivnosti potrebno je sprovesti postupak snimanja organizacije rada, prepoznavanja i utvrđivanja opasnosti i štetnosti, procenjivanje rizika u odnosu na opasnost i štetnost, kao i utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika.

Za navedene poslove potrebno je angažovati licenciranu agenciju, koja bi i u narednom periodu povremeno bila angažovana prilikom izrade izmena i dopuna akta o proceni rizika i to za slučajeve predviđene u članu 15. pomenutog Pravilnik. U članu 266. Carinskog zakona propisano je da direktor Uprave carina može da stimuliše lice koje je doprinelo otkrivanju carinskih krivičnih dela, carinskih prekršaja i drugih povreda propisa.

Uprava carina vrši kontrolu radioaktivnosti robe na granici. Radi obavljanja ove aktivnosti tokom godine vrše se periodične provere mere zaštite na pokretnim rendgen aparatima. Doziometrijska merenja na izvorima jonizujućih zračenja treba da utvrde jačinu doze zračenja u vozilu i oko vozila u kome je smešten rendgen uređaj a da ne ugrožava zdravlje operatera niti osoblja koje se nalazi u blizini. Ovakva merenja mogu da obave samo specijalizovani instituti, kao što je Institut za nuklearne nauke Vinča.

Tekuće popravke i održavanje – ekonomska klasifikacija – 425

Sredstva za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata planirana su za održavanje graničnih prelaza, kao i za slučaj hitnih intervencija, zatim za zamenu i održavanje postojeće dotrajale elektro, mašinske, vodovodne, kanalizacione i PTT instalacije, za obnovu krovnih pokrivača, zamenu dotrajalih bojlera i sanitarija, krečenje prostorija, farbanje i popravku stolarije, zamenu roletni i podnih obloga u zgradi Centrale, Računskog centra i objektima carinarnica i carinskih ispostava.

Tekuće popravke i održavanje opreme

Sredstva za potrebe tekućih popravki i održavanje opreme planirana su za sledeće namene: razne popravke prevoznih sredstava, otklanjanje kvarova i popravka opreme (komunikacione, elektronske, fotografske, laboratorijske, za domaćinstvo i ugostiteljstvo) tekuće održavanje ostale opreme (klima uređaji, protivpožarni aparati i hidranti) i tekuće održavanje i popravke računarske opreme, održavanje prevoznih sredstava (carinska služba svoje zadatke obavlja 24 časa neprekidno za šta se koristi više od 300 vozila, sa prosečnom starošću od 7 godina, za redovno održavanje i nabavku rezervnih delova za gliser, koji je u okviru programa pomoći britanska vlada dodelila carinskoj upravi). Gliserom kao najbržim rečnim plovilom, upravlja obučena carinska posada i uz podršku MUP-a patrolira Drinom, Dunavom i Savom sa zadatkom da se spreče pokušaji ilegalnog prenosa i prevoza robe.

U okviru ove ekonomske klasifikacije planirana su sredstva i za održavanje i nabavku rezervnih delova za komunikacionu opremu, specifičnu tehničku opremu, laboratorijsku i fotografsku opremu.

Materijal – ekonomska klasifikacija – 426

Planirana sredstva za nabavku administrativnog materijala odnose se na nabavku kancelarijskog materijala, odeće, obuće i uniformi, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za saobraćaj, medicinskog i laboratorijskog materijala, materijala za održavanje higijene i ugostiteljstvo i materijala za posebne namene.

Porezi, obavezne takse i kazne – ekonomska klasifikacija – 482

Ostali porezi

Veličina voznog parka, potreba za mobilnošću, dubinska kontrola i druge specifičnosti u radu carinske službe, uslovile su planiranje sredstava za registraciju vozila za budzetsku 2009. godinu. Carinska služba obavlja poslove i zadatke na celoj teritoriji Republike Srbije. Carinski poslovi zahtevaju mobilnost, pokretljivost i brzo reagovanje. Rad na graničnim prelazima se odvija 24 sata neprekidno, tako da su stalno prisutne potrebe za prevozom radnika i oduzete robe.

Specifičnost rada carinske službe, koja se pored navedenog, ogleda i u zahtevima za brzim reagovanjem prilikom drugih hitnih intervencija, uslovila je i znatan broj vozila kojima raspolaže carinska služba. Vozni park Uprave carina se sastoji od preko 300 prevoznih jedinica, a do kraja 2009. godine planira se nabavka još oko 40 prevoznih sredstava, što utiče na povećanje obima sredstava za registraciju vozila.

Obavezne takse

U ovoj grupi rashoda planirana su sredstva na ime sudskih taksi za slučajeve kada je Uprava carina u sudskom postupku obavezana da uplati određenu sumu u depozit suda.

Novčane kazne i penali po rešenju sudova – ekonomska klasifikacija – 483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

Sporovi koji za predmet imaju raznu vrstu oduzete robe, najčešće se radi o robi koja je vanrednim pravnim sredstvima vraćena vlasnicima, ili se radi o prekršajno odgovornim licima, kažnjenim novčanim kaznama, kojima je viša instanca ukinula zaštitnu meru oduzimanja predmeta prekršaja, pa je državni organ obavezan u sudskom postupku da plati protivvrednost oduzete robe.

Ostali odštetni zahtevi se uglavnom odnose na oduzeta vozila povodom kojih nije vođen prekršajni postupak, ili je vođen, a dokumentacija ostala u carinarnici Priština i uništena, ili se pak radi o tužbenim zahtevima tužilaca koji su kasnije oslobođeni prekršajne odgovornosti, a roba im je prodata na licitaciji.

Posebno velike iznose naknade štete predstavlja izgubljena korist koju traže vlasnici oduzetih teretnih vozila, zbog nemogućnosti da u određenom periodu privređuju svojim vozilima.

Poseban vid štete kod oduzetih vozila je i amortizacija (starenje) vozila za vreme dok je bilo pod carinskim nadzorom, odnosno za vreme dok državni organ vodi zakonom propisan postupak, koju sudovi redovno dosuđuju, bez obzira na argumente da bi vozilo starilo i da se nalazilo kod njegovog vlasnika.

Kako postoji tendencija smanjenja sporova po osnovu oduzetih deviza, vozila i zemljišta, očekuje se da će posle 2009. godine, doći do značajnog rasterećenja budzeta za sredstva koja se planiraju po osnovu izmirenja sudskih presuda.

Protiv Uprave carina pokrenut je i još uvek nije okončan veći broj radnih sporova, i to po osnovu: prestanka radnog odnosa, neostvarenih prava iz radnog odnosa i sporova za poništaj disciplinskih mera.

Iznosi sporova se utvrđuju presudama i pre njihovog donošenja ne može se pretpostaviti tačna visina sredstava potrebnih za ove namene. Ukoliko sud donese pravnosnažnu presudu kojom se utvrdi da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, istom se isplaćuje naknada štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu pripadaju po zakonu.

Procena je da će u 2009. godini biti realizovano 55 radnih sporova, koji za osnov imaju pokrenute postupke od strane izvršilaca koji su usvajanjem nove unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mesta u Upravi carina avgusta 2003. godine ostali neraspoređeni. Isplata propuštenih zarada po osnovu sudskih rešenja za ove radnike započeta je u 2005. godini. Takođe je preko 30 bivših carinskih službenika koji su dobili status neraspoređenih radnika racionalizacijom izvršenom 2005. godine, na takvu odluku uložilo prigovor.

Može se očekivati da će u 2009. godini biti realizovani i jedan broj nerešenih radnih sporova iz ranijeg perioda (neki predmeti su čak iz 1992. godine) za neostvarena prava iz radnog odnosa po raznim osnovama, kao i disciplinskih postupaka od kojih su neki još od 1994. godine.

Zgrade i građevinski objekti – ekonomska klasifikacija – 511 i mašine i oprema – ekonomska klasifikacija – 512

U cilju postizanja nivoa tehničke i tehnološke opremljenosti u svim segmentima delatnosti, kao i ispunjenja postavljenih zadataka na način koji odgovara najsavremenijoj praksi graničnih službi Evropske unije, sagledale su najhitnije i najvažnije potrebe za osnovnim sredstvima (Zgrade i Oprema ) za potrebe carinske službe u 2009. godini.

Planirana sredstva (pored ulaganja u grade i građevinske objekte) odnose se i na nabavku, i to:

Licenci za softver u skladu sa Projektom implementacija softvera baziranih na Microsoft tehnologijama (projekat trajnog karaktera). Implementacija softvera u okviru podprojekta MS Operations Manager, omogućava funkcionisanje i nadzor velikih i kompleksnih informacionih sistema (može nadgledati hiljade servera, klijenata i aplikacija sa tačnim uvidom u njihovo stanje).

Projekat Elektronsko podnošenje dokumenata, odnosno podprojektom High Availability (obezbeđenje maksimalne dostupnosti i sigurnosti servisa elektronskog podnošenja dokumenata), predviđena je nabavka licence za softver za replikaciju za AC servere.

GLAVA 12.2 – PORESKA UPRAVA

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04 i 61/05) obrazovana je Poreska uprava i uređena njena nadležnost u postupku utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda na koje se ovaj zakon primenjuje, prava i obaveze poreskih obaveznika, registracija poreskih obaveznika i poreskih krivičnih dela i prekršaja.

Sveobuhvatna reforma finansijskog i fiskalnog sistema Republike Srbije i uvođenje poreza na dodatu vrednost zahteva dalju modernizaciju i efikasniji rad Poreske uprave. Uvedeni su poslovi koji se do sada nisu izvršavali u Poreskoj upravi: utrvđivanje poreske osnovice poreza na dohodak građana na neprijavljene prihode unakrsnom procenom, upravljanje uslugama IT, upravljanje aplikacijama, upravljanje mrežom i infrastrukturom IT, poslovi masovne štampe, sprovođenje projekta „Nacionalni kol centar“ Poreske uprave. Na ovaj način, stvaraju se uslovi da Poreska uprava kroz veliku teritorijalnu pokrivenost obavlja sve planirane aktivnosti na najefikasniji način. Finansiranje nadležnosti Poreske uprave vrši se iz prihoda budzeta i prihoda koje Poreska uprava ostvari svojom delatnošću (i to: 1% od naplaćenih sporednih poreskih davanja, osim troškova postupka prinudne naplate poreza i troškova poreskog prekršajnog postupka i 10% od naplaćenih oporezivih neprijavljenih prihoda).

Kako bi otpočeo stečajni postupak koji se pokreće na predlog Poreske uprave, obezbeđuju se sredstva za uplatu avansa troškova stečajnog postupka u okviru troškova usluga po ugovoru.

U 2009. godini planirana su sredstva za projekat nabavke zgrada za potrebe Poreske uprave, s obzirom da su službe trenutno smeštene u neadekvatnom prostoru. Deo neophodnih sredstava obezbediće se iz sopstvenih prihoda.

Naknade u naturi – ekonomska klasifikacija – 413

Planirana sredstva koristiće se za troškove prevoza zaposlenih za dolazak i odlazak na posao (markice za prevoz), poklone za decu zaposlenih i druge slične troškove.

Socijalna davanja zaposlenima – ekonomska klasifikacija – 414

Naknada za vreme odsustvovanja sa posla (bolovanja preko 30 dana porodiljska bolovanja), otpremnine i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice i druge pomoći zaposlenom .

Naknade troškova za zaposlene – ekonomska klasifikacija – 415

Sredstvima sa ove aproprijacije planirano je finasiranje: troškova za zaposlene (isplata naknada u gotovom novcu za prevoz zaposlenih na posao i sa posla, naknada za odvojen život od porodice i drugih troškova).

Stalni troškovi – ekonomska klasifikacija – 421

Sredstvima sa ove aproprijacije planirano je finasiranje sledećih rashoda, i to:

– troškovi platnog prometa i bankarskih usluga,

– energetske usluge (usluge za električnu energiju, prirodni gas, ugalj, drvo, lož ulje, centralno grejanje i druge usluge),

– komunalne usluge (vodovoda i kanalizacije, deratizacije, dimničarske usluge, usluge zaštite imovine, odvoz otpada, usluge čišćenja, doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i druge usluge),

– usluge komunikacija (telefon, telefaks, internet i slično, usluge mobilnog telefona, pošte i dostave i druge usluge),

– troškovi osiguranja obuhvataju troškove osiguranja imovine (zgrada, vozila, opreme i ostale dugoročne imovine), osiguranja zaposlenih (u slučaju nesreće na radu, zdrastveno osiguranje zaposlenih i osiguranje od odgovornosti prema trećim licima) i druge troškove,

– troškovi zakupa imovine i opreme i drugi troškovi

Poreska uprava koristi zakupljene poslovne prostore na celoj teritoriji Srbije (zakup imovine „Punktovi Niša“ 64,52 m2, zakup za ekspozituru Štrpce 52 m2, za ekspozituru Gračanica 60 m2, zakup u objektu „Slavija banke“ AD u stečaju u ul. Kralja Milana br. 3-5 u Beogradu površine 940 m2 i drugi), a u najvećem delu zakup se odnosi na magacinski prostor za smeštaj oduzetih stvari u postupku poreske kontrole.

Troškovi putovanja – ekonomska klasifikacija – 422

U skladu sa godišnjim planom aktivnosti Poreske uprave i poreske policije planiraju se sledeći troškovi: troškovi službenih putovanja u zemlji, troškovi službenih putovanja u inostranstvo i troškovi putovanja u okviru redovnog rada (prvenstveno troškovi vezani za kontrolu na terenu), kao i ostali troškovi transporta.

Sektor za kontrolu Poreske uprave u 2009 godini sprovodiće kontrole pojačanog intenziteta (akcije) na celokupnoj teritoriji Republike Srbije u kojima će biti angažovano 200 inspektora (unakrsna kontrola poreskih obveznika).

Usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacija – 423

U skladu sa godišnjim planom aktivnosti Poreske uprave i poreske policije planiraju se sledeći troškovi usluga po ugovoru: administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo i ostale opšte usluge. Najveći iznos sredstava opredeljuje se za administrativne usluge, usluge održavanja računara i izrade odgovarajućih softvera, usluge prevođenja (zbog povećane međunarodne aktivnosti organa), kotizacije za seminare i stručna savetovanja, izdaci za stručne ispite, objavljivanje tendera i informativnih oglasa, usluge štampanja (biltena, časopisa ili publikacija), a deo sredstava se opredeljuje za domaćinstvo i ugostiteljstvo (pranje, čišćenje, ugostiteljske usluge i reprezentacija), angažovanje specijalnih savetnika u Kabinetu ministra kao i lica angažovanih po ugovoru o delu (pravno zastupanje pred domaćim i međunarodnim sudovima, veštačenja i sl), sistematski pregled zaposlenih.

Specijalizovane usluge – ekonomska klasifikacija – 424

U okviru ovih troškova planirani su izdaci za usluge obrazovanja, kulture i sporta i medicinske usluge, a naročito ostale specijalizovane usluge, koje su namenjene za obezbeđenje sredstava inspektorima terenske kontrole za provokativne kontrole izdavanja fiskalnih računa, specifična laboratorijska veštačenja u slučajevima oduzimanja robe i druge troškove (nagrade – stimulacija izmirivanja poreskih obaveza) u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02…61/07).

Tekuće popravke – ekonomska klasifikacija – 425

Rashodi tekućih popravki i održavanja odnose se na stalno praćenje stanja imovine i vršenje popravki, zamenu dotrajalih delova, servisiranje uređaja i opreme, održavanje spoljnih i unutrašnjih zidova i tome slično.

Materijal – ekonomska klasifikacija 426

Administrativni materijal podrazumeva kancelarijski materijal, radne uniforme, službenu odeću, obuću, zaštitna odela i druge rashode. Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih obuhvataju troškove publikacija, časopisa i glasila, stručne literature za redovne potrebe i obrazovanje zaposlenih, materijal za obrazovanje kadrova i druge rashode. Materijali za saobraćaj obuhvataju izdatke za gorivo i ostali materijal za prevozna sredstva. Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo, obuhvataju troškove za nabavku hemijskih sredstava za čišćenje, inventar za održavanje higijene, ostali materijal za održavanje higijene i materijal za ugostiteljstvo (hranu, piće i namirnice za pripremanje hrane). Materijali za posebne namene čine troškovi za nabavku materijala za osavremenjavanje rada Poreske uprave.

Porezi, obavezne takse i kazne – ekonomska klasifikacija – 482

Planirana sredstva odnose se na troškove pokretanja stečajnih postupaka, ostale poreze, obavezne takse, novčane kazne i druge troškove.

Zgrade i građevinski objekti ekonomska klasifikacija – 511 i mašine i oprema ekonomska klasifikacija – 512.

U 2009. godini, planirana su sredstva za završetak započetih adaptacija i pribavljanja objekata, projektovanje i nove nabavke zgrada, mašina i opreme za potrebe Poreske uprave, s obzirom da su službe trenutno smeštene u neadekvatnom prostoru (176 organizacionih jedinica na više od 200 lokacija).

Ove aktivnosti planirane su po organizacionim jedinicama Poreske uprave i to:

– Centrala Poreske uprave (adaptacija parking prostora, kapitalno održavanje objekta Centrale Poreske uprave u Ustaničkoj ulici, prostorije za potrebe Poreske policije),

– Regionalni centar Beograd (Objekat u Despota Stefana 118-122 Beograd, Filijale: Požarevac, Voždovac, Savski venac, Novi Beograd – 1, Novi Beograd-2, ),

– Regionalni centar Beograd (Kapitalno održavanje i projektno planiranje skladišta zaplenjene robe u Regionalnom centru Novi Sad , Filijale; Bačka topola, Senta, Odzaci, Kikinda, Sombor, Novi Sad, Ruma, Temerin, Titel i Opovo),

– Regionalni centar Kragujevac ( Pribavljanje poslovnog prostora za čuvanje oduzete robe za potreve centra Kragujevac, filijale: Svilajnac, Ćuprija – ekspozitura Lapovo, Tutin, Aranđelovac, Čačak, Kruševac, Paraćin, Ivanjica, Užice – ekspoziture Guča i Požega),

– Regionalni centar Niš (Rekonstrukcija elektro-energetske instalacije u filijalama: Prokuplje, Vranje, Leskovac, Zaječar, Bor, Knjaževac, i Pirot),

– Regionalni centar Priština – za rad ovog centra, planirana je izgradnja tipskih objekata od po 60m2 sa pratećom infrastrukturom na lokacijama Merdare, Končulj, Depce, Rudnica i Brnjak.

Deo neophodnih sredstava za finansiranje osnovnih sredstava obezbediće se iz prihoda od izvorne aktivnosti Poreske uprave, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/0461/05, 85/05,62/06 i 61/07).

GLAVA 12.3 – UPRAVA ZA TREZOR

Uprava za trezor osnovana je Zakonom o budzetskom sistemu  („Sl. glasnik RS“, br. 9/02,87/02, 61/05, 66/05 i 85/06), kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

  Nadležnost i delokrug Uprave za trezor definisani su odredbama ovog zakona, kojim je propisano da Uprava  obavlja sledeće  poslove: finansijsko planiranje; upravljanje gotovinskim sredstvima Republike; kontrolu rashoda;  budzetsko računovodstvo i izveštavanje;  uspostavljanje finansijskog informacionog sistema  i upravljanje  tim  sistemom; poslove u vezi javnih plaćanja koji obuhvataju vođenje evidencija i obavljanje poslova u okviru sistema konsolidovanog računa trezora; centralizovanu obrada ličnih primanja zaposlenih i dr.

Pored  navedenih poslova, Uprava za trezor obavlja i određene poslove  za  potrebe državnih organa koji se odnose na: uspostavljanje, vođenje i administriranje Registra poljoprivrednih gazdinstava, praćenje izvršenja rashoda i izdataka budzeta teritorijalne autonomije i lokalne samouprave po principu glavne knjige trezora i sačinjavanje izveštaja o izvršenju tih rashoda i izdataka na gotovinskoj osnovi,  raspored javnih prihoda, refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, praćenje ostvarivanja programa mera za podsticanje poljoprivredne proizvodnje i odobravanje kratkoročnih kredita i vršenje rasporeda sredstava ostvarenih prodajom kapitala u postupku privatizacije, povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda od strane nosilaca platnog prometa.

Uprava naplaćuje naknadu za usluge platnog prometa preko podračuna konsolidovanog računa trezora budzeta Republike, budzeta lokalne vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, zatim za druge finansijske usluge i za obavljanje drugih poslova po posebnim zahtevima korisnika budzetskih sredstava, kao i po zahtevima fizičkih lica, po tarifi koju utvrđuje Vlada, na predlog ministra nadležnog za poslove finansija.

GLAVA 12.4 – UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU

Uprava za igre na sreću obrazovana je Zakonom o igrama na sreću („Sl. glasnik RS”, broj 84/04), kao organ uprave u sastavu Ministarstva.

Ova uprava obavlja poslove državne uprave u oblasti igara na sreću. Uprava utvrđuje predlog kataloga o vrstama igara na sreću, daje saglasnost na odluke Državne lutrije Srbije o priređivanju klasične igre na sreću, sprovodi postupak davanja i oduzimanja dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i vrši procenu vrednosti nagradnog fonda u robi i uslugama.

GLAVA 12.5 – UPRAVA ZA DUVAN

Zakonom o duvanu („Sl. glasnik RS“, broj 101/05) obrazovana je Uprava za duvan, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Uprava je obrazovana sa zadatkom da utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za proizvodnju, obradu, uvoz i izvoz duvana; izdaje dozvole za promet duvanskih proizvoda; utvrđuje ispunjenost uslova za proizvode drugih proizvođača; prati stanje na tržištu u proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda; kao i za obavljanje drugih poslova vezanih za registre, evidencione liste i evidencije proizvođača i obrađivača duvana, proizvođača duvanskih proizvoda; trgovaca na veliko duvanskih proizvoda, uvoznika i izvoznika duvana, kao i registar duvanskih prizvoda. Za ove namene sredstva su obezbeđena u budzetu Republike.

GLAVA 12.6 – UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA

Zakonom o sprečavanju pranja novca („Sl. glasnik RS”, broj 107/05) obrazovana je Uprava za sprečavanje pranja novca, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija. Uprava obavlja sledeće poslove: prima i dostavlja nadležnim državnim organima podatke i informacije o transakcijama i licima za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca, učestvuje u izradi liste pokazatelja (indikatora) za prepoznavanje sumnjivih transakcija, obavljanje bilateralne i multilateralne saradnje, razmenu podataka na bazi reciprociteta u oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca.

GLAVA 12.7 – DEVIZNI INSPEKTORAT

Zakonom o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, broj 62/06) obrazovan je Devizni inspektorat, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, za vršenje inspekcijskih poslova, poslova vođenja prekršajnog postupka i s njime povezanih stručnih poslova. Prilikom vršenja neposredne kontrole devizni inspektor mora imati službenu legitimaciju. Devizni inspektor u kontroli donosi rešenje kojim nalaže ispravljanje nepravilnosti, odnosno nezakonitosti i nalaže izvršenje mera, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

GLAVA 12.8 – UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE

Zakonom o slobodnim zonama („Sl. glasnik RS”, broj 62/05) obrazovana je Uprava za slobodne zone, kao uprava u sastavu Ministarstva finansija, za obavljanje poslova državne uprave iz oblasti slobodnih zona.

Uprava za slobodne zone obavlja sledeće poslove: sprovodi nacionalnu politiku razvoja zona u cilju povećanja priliva direktnih investicija i uposlenosti radne snage; razmatra zahteve za davanje sagasnosti za određivanje područja zona; svoje mišljenje dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija; sarađuje sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: SIEPA); radi na promociji investiranja i poslovanja u zonama, kroz predstavljanje posebnih pogodnosti i poslovnih mogućnosti u skladu sa planom i programom usvojenim od strane ministarstva nadležnog za poslove finansija i SIEPA, obaveštava investitore o povoljnostima za ulagača.

GLAVA 12.9 – UPRAVA ZA JAVNI DUG

U cilju poboljšanja upravljanja javnim rashodima, u 2009. godini, u okviru Ministarstva finansija planirano je formiranje Uprave za javni dug, u skladu sa Zakonom o javnom dugu („Sl. glasnik RS”, broj 61/05).

Sredstva za transakcije vezane za javni dug namenjena su za izvršenje obaveza po ugovorima.

RAZDEO 13 – MINISTARSTVO PRAVDE

Shodno Zakonu o ministarstvima, Ministarstvo pravde obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: krivično zakonodavstvo i zakonodavstvo o privrednim prestupima i prekršajima; obligacione odnose; nasleđivanje; postupak pred sudovima, izuzev upravnog spora; organizaciju i rad pravosudnih organa i organa za prekršaje; veštačenje; izvršenje sankcija; amnestiju i pomilovanje; ekstradiciju; prikupljanje podataka o izvršenim krivičnim delima protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; donošenje, uz saglasnost Vlade, rešenja o predaji okrivljenih lica Međunarodnom tribunalu za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, a na osnovu pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka; advokaturu i druge pravosudne profesije; izbor i statusna pitanja nosilaca pravosudnih funkcija; stručno usavršavanje zaposlenih u pravosudnim organima i organima za prekršaje; međunarodnu pravnu pomoć; pripremu propisa o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu odluka Ustavnog suda, kao i druge poslove određene zakonom.

Pored sredstava namenjenih za obavljanje redovnih poslova iz delokruga rada Ministarstva pravde, u okviru ovog razdela planiraju se sredstva za izmirivanje obaveza po pravosnažnim presudama i sredstva za naknadu štete neopravdano osuđenim licima. Pravo na naknadu štete zbog greške suda predviđeno je i kao međunarodni standard ljudskih prava u članu 14. stav 6. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Krivični zakon SRJ član 189. i KZ RS član 63. propisali su posebno krivično delo protivpravnog lišenja slobode, a sve u cilju zaštite građana od eventualne zloupotrebe, odnosno nezakonitog i protivpravnog lišenja slobode.

Takođe, obezbeđuju se sredstva za rad Komisije za reformu pravosuđa. Mandat Komisije uključuje predlaganje promena u organizaciji pravosuđa i zakonodavstva, koordinaciju međunarodnih programa i donatorske pomoći i predlaganje mera koje obezbeđuju usaglašavanje pravosudnog sistema Srbije sa relevantnim međunarodnim standardima i standardima Evropske unije.

Troškovi za službena putovanja u zemlji odnose se pre svega na troškove potrebne za obavljanje nadzora po sudovima, javnim tužilaštvima i organima za prekršaje.

Saglasno utvrđenim nadležnostima, prioritetima i ciljevima strategije reforme pravosuđa izvršiće se analiza obavljenih nadzora u 2008. godini i dostavljenih izveštaja o postupanju sudova po predlogu mera.

Polazeći od postavljenih ciljeva jačanja nezavisnosti sudova i postizanja veće efikasnosti i ažurnosti u radu sudija i sudova, posebno na rešavanju starih predmeta i sudskih i tužilačkih zaostataka, u 2009. godini će se nastaviti praćenje postavljenih prioriteta, nadzorom nad radom sudske uprave, uprave u javnim tužilaštvima, organima za prekršaje i nad postupanjem ovih organa po predstavkama i pritužbama građana.

Pratiće se sprovođenje međunarodnih projekata od značaja za unapređivanje rada sudova i tužilaštava.

Poseban prioritet ima praćenje trajanja sudskih postupaka, radi utvrđivanja standarda trajanja postupka po materijama, saglasno obavezi usaglašavanja standarda u okviru praćenja Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (SEPEŽ). Pravo na pravično suđenje u razumnom roku sadržano je u čl. 6. tač. 1. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ustavna odredba člana 32. kojom se garantuje pravo na pravično suđenje i odluku u razumnom roku, takođe obavezuje sud da odluka bude doneta i izrađena u zakonskom roku.

Predložene aktivnosti zahtevaju planiranje budzetskih sredstava za obavljanje neposrednog nadzora u sudovima opšte nadležnosti, posebnim sudovima i javnim tužilaštvima, za stručno usavršavanje nadzornika, za održavanje stručnih seminara za zaposlene u pravosudnim organima i organima za prekršaje, za izradu programa elektronske obrade i evidenciju predmeta po pritužbama i predstavkama građana i za uspostavljanje statističke baze potrebnih podataka za izradu izveštaja o radu sudova u sprovođenju međunarodnih konvencija o ljudskim pravima i za potrebe Kancelarije za pridruživanje EU.

U 2009. godini, nastaviće se praćenje postavljenih prioriteta iz delokruga rada odeljenja, pribavljanjem izveštaja i neposrednim nadzorom nad radom sudske i tužilačke uprave i uprave u organima za prekršaje, prema utvrđenom godišnjem Planu nadzora.

Zbog toga je potrebno obezbediti sredstva za putne troškove, troškove prenoćišta i dnevnice za nadzornike.

Troškovi za službena putovanja u inostranstvo odnose se na ekstradiciju i međunarodnu pravnu pomoć u građanskim i krivičnim stvarima.

Članom 2. stav 1. tačka 2. Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju sa bivše Srbije i Crne Gore („Sl. glasnik RS“, broj 49/06), predviđeno je da ekstradicije, međunarodne pravne pomoći i donošenja rešenja o predaji okrivljenih lica Međunarodnom tribunalu za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine vrši Ministarstvo pravde.

Poslovi ekstradicije obuhvataju poslove od raspisivanja međunarodnih poternica za okrivljenim i osuđenim licima, podnošenja molbi stranim državama za njihovo izdavanje, donošenje odluka o zahtevima stranih država, do predaje navedenih lica nadležnim organima države koja je tražila njihovo izdavanje.

Ekstradicija okrivljenih i osuđenih lica podrazumeva znatne finansijske troškove koji obuhvataju troškove prevođenja molbe za izručenje i sudske dokumentacije na strane jezike (najčešće engleski i nemački), kao i putne troškove dovođenja tih lica, te putne troškove, dnevnice i troškove smeštaja radnika NCB Interpol-a Beograd koji iz stranih zemalja dovode ta lica.

Ministarstvo pravde predviđa i održavanje poslovnog softvera koji se koristi u Ministarstvu pravde i softvera koji se koristi u pravosudnim organima, pristupa opremanju opštinskih organa za prekršaje i veća za prekršaje, realizuje komunikacionu infrastrukturu, pristupa podizanju nivoa znanja zaposlenih u pravosudnim organima i organima za prekršaje i realizuje intenzivne i ubrzane informatičke obuke.

GLAVA 13.1 – UPRAVA ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA

Uprava za izvršenje zavodskih sankcija osnovana je Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01). U skladu sa Zakonom sprovodi i nadzire izvršenje kazne zatvora, maloletničkog zatvora, mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenim ustanovama i obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana, kao i vaspitne mere upućivanja u vaspitno-popravni dom i vodi jedinstvene evidencije o licima prema kojima se izvršavaju zavodske sankcije.

Stupanjem na snagu Zakona o izvršenju krivičnih sankcija 01.01.2006. godine, oblast izvršenja sankcija nalazi se u fazi transformacije u sklopu opsežne reforme celine pravosudnog sistema u Republici Srbiji. Ovim Zakonom na savremeni način se uređuje ova oblast, posebno kada je u pitanju segment zaštite i ostvarivanja prava lica lišenih slobode.

Reforma sistema izvršenja krivičnih sankcija treba da omogući afirmaciju zakonitog, stručnog i humanog tretmana lica lišenih slobode, usaglašenog sa svim međunarodnim normama i standardima.

Za rad Uprave za izvršenje zavodskih sankcija obezbeđuju se sredstva za izgradnju i adaptaciju zgrada i objekata u kazneno – popravnim zavodima i kazneno – popravnim domovima, kapitalno održavanje zgrada i objekata, nabavku opreme za saobraćaj, administrativnu opremu, poljoprivrednu opremu, medicinsku i laboratorijsku opremu i opremu za javnu bezbednost. Obezbeđena su, takođe, sredstva za ishranu, odeću, lekove lica na izdržavanju kazni, vezano za smeštajni standard osuđenih lica i obezbeđene nesmetanog rada zaposlenih.

Delatnost i finansiranje Uprave definisana je Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija („Sl. glasnik RS“, broj 85/05). Snabdevanjem zavoda obezbeđuje se zakonski zagarantovan smeštaj, ishrana, zdravstvena zaštita, prevaspitanje i upošljavanje 9.500 lica lišenih slobode kao i nesmetan rad za oko 4.200 zaposlenih.

Krupne reformske transformacije i stalno povećanje broja osuđenih lica za oko 8,5 % godišnje, zahtevaju konstantne potrebe za dodatnim finansiranjem zatvora: za izgradnju novih objekata, opremanje modernim sredstvima zaštite, razvoj alternativnih sankcija, razvoj novih tretmana postupanja, razvoj tretmana za posebne grupe, razvoj specijalnog režima, unapređenje rada Uprave, kontinuiranu edukaciju zaposlenih u specijalizovanom Centru za obuku i za razvoj obuke i upošljavanja osuđenika.

Srednjoročni ciljevi Uprave su u skladu sa principima evropskih integracija (Evropska zatvorska pravila, Evropsko partnerststvo, Sporazum o pridruživanju EU, i Višegodišnji planski dokument (MIPD)), a projekti i programske aktivnosti su ciljno orijentisani u skladu sa resornom strategijom reforme pravosuđa i u sklopu toga reforme sistema izvršenja zavodskih sankcija.

Na osnovu detaljne analize tekućeg stanja i trendova u 2009. godini sredstva za rad zavoda iz predviđenog obima, u cilju obezbeđivanja redovnog snabdevanja zavoda, zbog dodatnog broja osuđenih lica koji se očekuje u 2009. godini i dodatnog broja zaposlenih koji prati ekspanziju kapaciteta zatvora, zahtevalo je veća sredstva za materijal i stalne troškove.

U okviru opredeljenih sredstava za rad Uprave za izvršenje zavodskih sankcija u 2009. godini, pored zarada više sredstva se predviđa za ekonomsku klasifikaciju 426 – materijal, s obzirom na veliki broj osuđenih lica i obezbeđenje neophodnih uslova za njihovo zbrinjavanje. Pre svega, rashodi za ishranu za 9.360 lica, lekovi u skladu sa Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, koji obezbeđuje lečenje osuđenika o trošku budzeta, higijena, posteljna oprema, odeća i obuća, uniforme za stražu, poljoprivredni materijal za proizvodnju hrane, troškovi goriva i sl.

Samo za hranu za prosečan broj lica od 10.200 osuđenika u 2009. godini (računajući 150 dinara po licu dnevno) troškovi ishrane iznose preko 500.000.000 dinara godišnje, i to uz ostvarene uštede od poljoprivredne proizvodnje.

Značajna sredstva opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 421 – stalni troškovi (troškovi platnog prometa, troškovi mazuta, električne energije, komunalnih usluga i osiguranja za 30 objekata u kojima je tekući prosečan broj osuđenih 9.360 lica i broj zaposlenih oko 4.200 lica).

Na ekonomskoj klasifikaciji 425 – tekuće popravke i održavanje opredeljena su sredstva za održavanje ustanova zavodskih sankcija, koje su smeštene u 30 objekata za smeštaj prosečno 9.360 lica, što iziskuje obimne troškove održavanja prostorija, voznog parka, opreme za obezbeđenje, protivpožarne opreme, administrativne opreme i dr.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge, odnose se prvenstveno na pružanje medicinskih usluga osuđenicima. U skladu sa Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija predviđena je obaveza da se osuđena lica leče o trošku budzeta.

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu potrebno je u 2009. godini izvršiti procenu rizika po bezbednost i zdravlje na radnim mestima (stražari, medicinsko osoblje, vaspitači).

Cena procene po Pravilniku o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini kreće se oko 10.000 dinara po radnom mestu (oko 600 različitih radnih mesta u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija).

Pored toga, po obimu su značajni i rashodi na ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovoru (kompjuterske, usluge obuke i usavršavanja zaposlenih, opšte usluge, usluge za domaćinstvo i ostale opšte usluge).

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 415 – naknade troškova za zaposlene, odnose se na obezbeđenje naknade za prevoz do posla i s posla do zavoda koji su uglavnom smešteni van naselja, kao i za naknade za odvojeni život zaposlenih upućenih po rešenju.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 472 – naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, odnose se na obezbeđenje sredstava na ime naknade za rad osuđenika i troškovi prevoza za prijem i otpust, koji po Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija pripadaju osuđenim licima.

U skladu sa programom izgradnje smeštajnih kapaciteta i postizanjem smeštajnog standarda do 2011. godine predviđenog u Strategiji za reformu sistema izvršenja zavodskih sankcija od 2005. do 2011. godine u 2009. godini, opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 511 – zgrade i građevinski objekti predviđena su za izgradnju, dogradnju, apaptaciju, rekonstrukciju, renoviranje i izmeštanje 24 zatvorska objekta. Pre svega, najveća sredstva u 2009. godini potrebno je obezbediti za izgradnju zatvorskog objekta u Prokuplju, izmeštanje centralnog objekta KPZ u Valjevu, na ime nastavka projekta iz 2008. godine.

U 2009. godini na ekonomskoj klasifikaciji 512 – mašine i oprema opredeljena su sredstva za opremu za saobraćaj, odnosno za vozni park i za nabavku specijalnih i putničkih vozila za zamenu dotrajalih vozila.

Obezbeđena su potrebna sredstva u skladu sa programom unapređenja rada uprave u cilju obnove informatičkog potencijala po projektu povezivanja zavoda i sedišta Uprave u okviru jedinstvenog intraneta, kao i za nabavku medicinske i laboratorijske opreme, nabavku opreme za poljoprivredu, obnovu ostale administrativne opreme.

GLAVA 13.2 – DIREKCIJA ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM

Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela („Sl. glasnik RS“, 97/08), osniva se Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, kao poseban organ za upravljanje imovinom proistekle iz krivičnog dela, koja upravlja oduzetom imovinom proisteklom iz krivičnog dela, imovinskom koristi pribavljenom krivičnim delom i imovinom datom na ime jemstva u krivičnom postupku. Direkcija, u smislu zakona, između ostalog, vrši stručnu procenu oduzete imovine, skladišti, čuva i prodaje privremeno oduzetu imovinu i vodi evidenciju o imovini proisteklu iz krivičnog dela.

Direkcija ima svojstvo pravnog lica sa sedištem u Beogradu, a može obrazovati posebne organizacione jedinice izvan svog sedišta.

U strukturi opredeljenih sredstava za 2009. godinu najveći deo sredstava predviđen je na aproprijacijama ekonomskih klasifikacija koje se odnose na rashdoe za zaposlene, usluge po ugovoru – 423, zgrade i građevinske objekte – 511 i mašine i opremu – 512.

Zarade svih zaposlenih u Direkciji biće regulisane važećim pravnim aktima na osnovu kojih se vrši obračun i isplata zarada za zaposlene u državnoj upravi.

Za potrebe Direkcije potrebno je obezbediti odgovarajući poslovni prostor, sredstva neophodna za pokrivanje materijalnih troškova, kao i finansijska sredstva potrebna za kupovinu odgovarajuće tehničke i računarske opreme i edukaciju zaposlenih u smislu efikasnog sprovođenje Zakona. Naročito, sredstva planirana za stručne usluge potrebna su radi angažovanja stručnih lica za slučajeve predviđene ovim zakonom.

Specifična potreba biće i obezbeđivanje adekvatnih uslova za skladištenje i čuvanje privremeno ili trajno oduzete imovine u smislu ispunjavanja odgovarajućih zahteva i standarda kada je u pitanju njeno čuvanje. Za ovu namenu obezbeđen je prostor stare garaže bivše Savezne uprave (Bul. Mihajla Pupina BB), koja je locirana ispod Brankovog mosta sa Novobeogradske strane i raspolaže površinom 14.000 m2. Prostor je u veoma lošem stanju i potrebno ga je renovirati i prilagoditi novim zahtevima.

RAZDEO 14 -MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

Sredstva „agrarnog budzeta“, namenjena su za realizaciju mera agrarne politike, sa sledećim ciljevima razvoja poljoprivrede u Srbiji, i to:

– izgrađivanje održivog i efikasanog poljoprivrednog sektora koji može da konkuriše na svetskom tržištu, doprinoseći porastu nacionalnog dohotka;

– obezbeđivanje hrane koja zadovoljava potrebe potrošača u pogledu kvaliteta i bezbednosti;

– osiguranje podrške životnom standardu za ljude koji zavise od poljoprivrede, a nisu u stanju da svojim razvojem prate ekonomske reforme;

– obezbeđivanje podrške održivom razvoju sela;

– očuvanje životne sredine;

– priprema poljoprivrede Srbije za integraciju u EU;

– priprema politike domaće podrške i trgovine u poljoprivredi za pravila STO.

Ovim zakonom predviđena su sredstva za realokaciju sredstava sa direktne podrške cenama poljoprivrednih proizvoda, kao dominantnog načina subvencioniranja poljoprivrede, na invensticionu podršku koja jedino može doprineti povećanju konkurentnosti. Prioritet predstavlja i distribucija sredstava ka programima unapređenja proizvodne strukture poljoprivrede u pravcu veće zastupljenosti visoko-vrednosnih vidova poljoprivredne proizvodnje, kao što su stočarska proizvodnja, industrijsko bilje, voćarstvo, vinogradarstvo i povrtarstvo, stabilizivanje površina pod pšenicom i hmeljom, povećanje produktivnosti gazdinstava, programima kredititiranja poljoprivrede po kamatnim stopama nižim od realnih tržišnih, izgradnji tržišta zakupa zemljišta, podršci ruralnom razvoju.

Predmet regresiranja (ili subvencioniranja dela troškova od strane države) biće mineralno đubrivo, kao input od presudne važnosti za uspešnu ratarsku proizvodnju i gorivo.

Sredstva subvencija će se koristiti i za:

– uspostavljanje standarda (podsticanje uvođenja savremenih sistema kontrole kvaliteta proizvodnje i prerade usaglašenih sa svetskim standardima – EUROGAP, HACCP, ISO);

– regres za priplodnu stoku (podsticanje kvalitativnog i kvantitativnog unapređenja stočarske proizvodnje, odnosno regresiranje kvalitetnih, visoko-produktivnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i pčelarstvu stvaraju se uslovi za povećanje obima i kvaliteta proizvodnje mleka, mesa i meda);

– mere unapređenja stočarstva (ulaganje u tačno utvrđene metodološke postupke selekcije, zasnovane na međunarodnim standardima koji se obavljaju kontinuirano, jedinstveno i sistematski u dužem vremenskom periodu, a posebno kontrolu produktivnosti umatičenih krava, performans test bikova u centrima za veštačko osemenjavanje, kontrolu produktivnosti ovaca i koza, kontrolu produktivnosti krmača, performans test nerastove nazimica i nerastova i druge mere utvrđene zakonom);

– podrška uspostavljanju tržišta zakupa zemljišta (izgradnja tržišta zakupa zemljišta koja olakšava realokaciju zemljišnih resursa ka najproduktivnijim korisnicima; ukrupnjavanje poseda koji se obrađuje);

– analiza zemljišta i davanje preporuka za đubrenje, kao i ostale mere uređenja zemljišta.

U okviru ovog ministarstva, pored subvencija, najveći rashodi odnose se na kapitalne investicije vezane za nabavku mašina i opreme, a u skladu sa sprovođenjem politike o ruralnom razvoju sela. Investicije u opremu odnose se, pre svega, na nabavku mašina za poljoprivredu.

Prema odredbama člana 8. Zakona o ministarstvima (“Sl. glasnik RS“, broj 65/08), utvrđeno je da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: strategiju i politiku razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije; analizu proizvodnje i tržišta poljoprivredenih proizvoda; bilanse poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i sistem robnih rezervi osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; mere tržišno-cenovne politike, strukturne politike i zemljišne politike u poljoprivredi; mere podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje; predlaganje sistemskih rešenja i mera zaštite pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta; proizvodnju agrarnih inputa za poljoprivrednu i prehrambenu industriju, proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, etanola, duvana i proizvoda od duvana i prehrambenih proizvoda; kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda, vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu, mineralnih voda, etanola, duvana i proizvoda od duvana u unutrašnjem i spoljnom prometu; ruralni razvoj; stručne poljoprivredne službe; sistem tržišnih informacija u poljoprivredi; proizvodnju, certifikaciju i kontrolu kvaliteta i prometa semena i sadnog materijala; priznavanje i zaštitu sorti bilja i rasa domaćih životinja; utvrđivanje ispunjenosti uslova, procenu rizika i sprovođenje mera kontrole vezanih za biološku sigurnost kod ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju, stavljanje u promet i uvoz genetički modifikovanih organizama; očuvanje i održivo korišćenje biljnih i životinjskih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja i poslove državne uprave koji se odnose na: upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema o poljoprivrednom zemljištu u Republici Srbiji; dodeljivanje sredstava za izvođenje radova i praćenje realizacije godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji; praćenje izrade Poljoprivredne osnove Republike i njeno ostvarivanje; vođenje registra poljoprivrednih osnova jedinica lokalne samouprave, druge poslove u skladu sa zakonom.

Poljoprivreda je sektor koji će imati najviše koristi po ulasku u EU, jer će cene poljoprivrednih proizvoda biti izjednačene sa cenama u EU, a proizvođači će postati korisnici subvencija EU. Takođe, ovo je sektor koji je visoko dotiran i tokom procesa pristupanja EU. Sredstva koja se dobijaju od EU, kao pomoć poljoprivredi i poljoprivrednim proizvođačima tokom pristupanja EU su značajna, a po pristupanju mnogostruko veća. Uslov za dobijanje ovih sredstava je objektivnost u dodeli i potpuna kontrola potrošnje. Ovo podrazumeva uspostavljanje novih institucija naročito u smislu izgradnje integralnog sistema agrarnih plaćanja. U skladu sa navedenim Republika Srbija je zaključila ugovor o zajmu sa Svetskom bankom, radi realizacije projekta u cilju stvaranja kapaciteta za uspostavljanje i izgradnju integrisanog sistema za agrarna plaćanja.

Sredstva opredeljena ovoj upravi, po bližim namenama, raspoređena su za sledeće aproprijacije ekonomske klasifikacije, i to:

Socijalna davanja zaposlenima – ekonomska klasifikacija – 414

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji predviđena su sredsta za: isplatu naknada za vreme odsustvovanja sa posla (bolovanje preko 30 dana, porodiljsko bolovanje i sl.) i sredstva za pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih.

Naknada troškova za zaposlene – ekonomska klasifikacija – 415

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji predviđena su sredsta za: prevoz radnika na posao i sa posla koji se isplaćuju na osnovu dostavljenih faktura i realna su posledica redovnog poslovanja Ministarstva. Procena je izvršena na osnovu stvarnih mesečnih rashoda, uz napomenu da se sa ove klasifikacije isplaćuje prevoz za sve zaposlene u Ministarstvu što uključuje i radnike Uprave za veterinu, Uprave za zaštitu bilja, Republičku direkciju za vode, Upravu za šume i Generalni inspektorat poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, što znači da se trošak odnosi na 1.040 radnika.

Stalni troškovi – ekonomska klasifikacije – 421

Planirani su troškovi za: troškove platnog prometa i bankarskih usluga, plaćanje tarife Upravi za trezor gde su otvoreni podračuni Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Energetske usluge u najvećem delu odnose na plaćanje električne energije i grejanja nacionalnim referentnim laboratorijama.

Usluge i komunikacije, a odnose se na korišćenje fiksnih i mobilnih telefona, interneta i usluga dostave pošte.

Pored navedenog, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, u toku 2009. godine doneće se Pravilnik o proceni rizika za sva radna mesta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Troškovi putovanja – ekonomska klasifikacije – 422

Troškovi službenog putovanja u zemlji odnose se na obavljanje redovnih planskih aktivnosti (akcije oko upoznavanja poljoprivrednih proizvođača sa registracijom gazdinstva, sa novim uredbama i podsticajnim sredstvima koje će Ministarstvo dodeljivati u 2009. godini).

Za troškove putovanja u inostranstvu, obzirom na potrebe i tendencije otvaranja naše zemlje prema svetu i sve šire međunarodne saradnje u oblasti poljoprivrede, upoznavanje sa promenama koje treba da pretrpe zakonska rešenja u poljoprivredi.

Usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacije – 423

Najveći trošak kod ove ekonomske klasifikacije predstavljaju stručne usluge, a one se odnose na angažovanje eksperata iz različitih oblasti po ugovoru o delu,

za usluge informisanja i odnosima sa javnošću .

Zbog novog načina plaćanja donacija međunarodnih organizacija i donacija inostranih država koje je uvedeno 2006. godine, deo troškova snosi i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao učenik u projektu na osnovu potpisanih ugovora.

Tekuće popravke i održavanja – ekonomska klasifikacije – 425

Planirani iznos za tekuće popravke i održavanja odnosi se na održavanje i popravke službenih automobila i opreme, koji je zbog dotrajalosti neophodno redovno servisirati i popravljati.

Materijal – ekonomska klasifikacije – 426

Najznačajnija stavka je materijal za saobraćaj (gorivo), zatim administrativni materijal kao i materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo.

Porezi, obavezne takse i kazne – ekonomska klasifikacije – 482

Planirani iznos sredstava odnosi se na troškove registracije motornih vozila.

Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela – ekonomska klasifikacije – 483

Sredstva sa ove ekonomske klasifikacije namenjena su za izmirenje izvršnih sudskih rešenjima.

Zgrade i građevinski objekti – ekonomska klasifikacija – 511

Sredstva se obezbeđuju za izradu projekta zgrade buduće Uprave za agrarna palćanja koja treba da počne sa radom najkasnije do 01. januara 2010. godine, prema zakonu čije donošenje se očekuje do kraja 2008. godine.

Mašine i oprema – ekonomska klasifikacija – 512

Radi efikasnog obavljanja terenskog rada planirana je nabavka 10 službenih automobila za potrebe Ministarstva, za administrativnu opremu i sl.

Službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nisu adekvatno opremljene za rad, čime se umanjuje njihova efikasnost. Tako je potrebno nabaviti kompjutere, štampače, skenere, telefone, telefakse, kopir aparate i sl.

Nematerijalna imovina – ekonomska klasifikacija 515

Zbog izuzetno širokog spektra poslova koje obavlja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ukazuje se potreba za razvojem i primenom mnogobrojnih savremenih softwere-skih paketa koji će služiti kao podrška raznim poslovnim procesima koji se obavljaju u Ministarstvu. Predviđena sredstva biće angažovana radi sprovođenja instalacije i implementacije novih aplikacija i tehnologija, razvoja i održavanja standarda i procedura neophodnih da se obezbedi primena i usaglašenost sa najvišim nivoom kontrole kvaliteta svih elektronskih podataka, kompjuterskog softwere-a i hardwere-skih sistema. Biće omogućen razvoj sistema za nesmetan i kvalitetan protok informacija među svim sektorima, organima uprave i drugim jedinicama u okviru Ministarstva, kao i izrada i implementacija stručnih projekata u kojima učestvuje više ministarstava ili koji proizilaze iz ugovora o međunarodnoj saradnji. Ovde se pre svega misli na aktivnosti na uspostavi informacionog sistema koji će u funkcionalnom i tehničkom smislu u potpunosti biti u skladu sa međunarodno priznatim standardima, i na aktivnosti na izradi različitih vrsta registara u svim domenima poljoprivrede.

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama -ekonomska klasifikacija – 451

U skladu sa Agrarnom politikom u 2009. godini planirana su sredstva za potrebe poljoprivrednog sektora za investicijama usmerenim na podizanje nivoa konkurentnosti, kako kvaliteta tako i cene proizvoda, ali i usaglašenosti procesa proizvodnje, prerade i plasmana proizvoda sa međunarodnim standardima.

Sredstva za podršku poljoprivredi biće struktuirana u četiri kategorije programa agrarne politike uz petu komponentu finansiranju iz budzetske linije – krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji i krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama.

Kategorija I – direktno plaćanje po jedinici površine.

U ovu kategoriju spadaju direktna plaćanja poljoprivrednicima vezana za utrošene inpute u poljoprivrednoj proizvodnji (regresiranje repromaterijala za ratarsko povrtarske kulture, regresiranje nabavke inputa u poljoprivrednu proizvodnju i sl.).

Kategorija II – investiciona podrška

Ova kategorija mera ima za cilj pružanje dodatnih državnih sredstava poljoprivrednicima koji žele da investiraju u sredstva koja vode unapređenju njihove konkurentnosti i to ulaganjem u modernizaciju mašina i opreme, koji treba da povećaju efikasnost prozivodnje i smanje rizike, a time i proizvodnu cenu po jedinici proizvoda. Ova podrška će biti usmerena za nabavku opreme za poljoprivrednu proizvodnju i preradu, kao i opreme za navodnjavanje, izgradnju silosa, mini mlekara, sušara, hladnjača i sl.

Pored toga ova sredstva bi bila namenjena pokriću dela troškova poljoprivrednicima za podizanje visoko produktivnih, savremenih višegodišnjih zasada voća i vinove loze.

Kategorija III – cenovna podrška

Ove mere svoje korisnike stavljaju u povlašćen položaj u odnosu na ostale učesnike na tržištu, i zato ih u 2009. godini ne treba u potpunosti ukidati, već ih svesti na simbolična davanja, kao prelazno rešenje ka njihovom potpunom ukidanju u narednim godinama.

To bi bile sledeće mere: premija za mleko, izvozne subvencije, premija za duvan, regres za priplodnu stoku, podsticaj tova junadi i podsticaj genetskog unapređenja mlečnog govedarstva i sl.

Kategorija IV – podrška dohotku

Ova kategorija mera predstavlja podršku licima koja ne mogu, usled svog starosnog doba, da obrađuju svoja gazdinstva na način koji garantuje siguran nastup na tržištu. To je podrška tzv. nekomercijalnim gazdinstvima.

Podrška razvoju sela kroz diverzifikaciju ruralne ekonomije – cilj ove mere je subvencionisanje razvoja agro i seoskog turizma putem opremanja objekata u ruralnim područjima uz nabavku opreme i obnovu tradicionalnih seoskih domaćinstava koja poseduju potencijal za bavljenje ruralnim turizmom.

Regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova.

Kategorija V – radovi na zaštiti, unapređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta

Ove mere obuhvataju: unapređenje poljoprivrednog zemljišta putem komasacije, geodetsko – tehničke radove u postupku komasacije, izgradnju sistema za odvođenje koji se izvode u postupku komasacije, dobrovoljno grupisanje zemljišta, poboljšanje kvaliteta obradivog zemljišta (klasifikacija, fosfatizacija, gipsovanje i dr.), melioracija livada i pašnjaka i drugo,

– zaštita poljoprivrednog zemljišta kroz biološku rekultivaciju poljoprivrednog zemljišta, protiverozivne mere, kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta i drugo,

– korišćenje obradivog poljoprivrednog zemljišta davanjem u zakup i

– studijsko – istraživački radovi i projekti u oblasti poljoprivrednog zemljišta.

– Ova ekonomska klasifikacija obuhvata i uspostavljene operativne strukture za korišćenje pred pristupnim fondovima IPRD.

U skladu sa Nacionalnim programom za integraciju (NPI), kratkoročni prioriteti (2008. – 2009.) su priprema zakonskih i pod zakonskih akata u skladu sa regulativama EU, neophodni za programiranje i izvođenje mera zaštite životne sredine i ruralnog razvoja po pravilima CAP Evropske unije. Ovi prioriteti su usklađeni sa uredbama 1698/2005 i načinom njihove implementacije koji je u predpristupnom periodu definisan regulativom 1085/2006 (IPA) i relevantnom implementacionom regulativom za područje 5 komponente IPA – ruralnog razvoja-IPA-RD.

Da bi Republika Srbija mogla koristiti sredstva 5-te komponente 1RA -1RA-KO, pored Centralne kancelarije za ugovaranje, mora se uspostaviti institucionalna struktura (Nacionalni koordinator/ činovnik za autorizaciju, Telo za certifikaciju, Revizorska institucija, regionalne kancelarije).

GLAVA 14.1 – UPRAVA ZA VETERINU

Uprava za veterinu kao organ uprave obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na zdravstvenu zaštitu životinja, veterinarsku i sanitarnu kontrolu u proizvodnji i prometu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje, promet lekova i bioloških sredstava za upotrebe u veterini i druge poslove utvrđene zakonom.

Sredstva planirana kod Uprave za veterinu odnose se na subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i namenjena su za sprovođenje određenih programa u oblasti zdravstvene zaštite životinja i bezbednosti hrane životinjskog porekla.

Bezbednost potrošača predstavlja jedan od najvažnijih zadataka za čije je potpuno izvršenje neophodno hitno raditi na ugrađivanju evropskih standarda u domaće zakonodavstvo, njihovoj punoj primeni i kontinuiranoj kontroli njihovog sprovođenja.

Takođe, obezbeđena su sredstva za nadoknadu šteta nastalih usled ubijanja ili prinudnog klanja životinja i uništavanja leševa životinja, sprovođenje mera sanacije zaraženog terena, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije drugih mera kod pojave zaraznih bolesti. Cilj je obezbeđivanje adekvatnog nivoa sredstava za kompenzaciju šteta nastalih usled pojave zaraznih bolesti i održavanja visokog nivoa spremnosti specijalizovanih mobilnih ekipa, koje će sprovesti naložene veterinarsko sanitarne mere.

Ispitivanje rezidua i štetnih materija kod životinjskog porekla, analiza uzoraka proizvoda životinjskog porekla, hrane za životinje i lekova koji se upotrebljavaju u veterini, rešavanje problema prikupljanja, prerade, uklanjanja i uništavanja klaničnog otpada i leševa životinja, rešavanje problema sanitarnog klanja prilikom suzbijanja i iskorenjivanja zaraznih bolesti životinja. Ispitivanjem se obezbeđuje nastavak uspostavljenog programa dokumentovanja sistema kontrole bezbednosti čitavog proizvodnog lanca prema važećim svetskim standardima. Bez postojanja adekvatnog, i od strane Brisela prihvaćenog programa monitoringa rezidua, praktično nije moguće izvršiti izvoz životinja i proizvoda poreklom od životinja u zemlje EU.

U toku sprovođenja mera za suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti životinja, kao i prilikom klanja životinja u klanicama, stvara se ogromna količina biološkog otpada, veoma opasnog sa zdravstvenog i ekološkog aspekta, koji na prihvatljiv način mora biti skladišten, obrađen i uništen. Proces harmonizacije propisa i prihvatanja standarda EU i OIE, praćen je i zahtevom da Republika Srbija pruži garancije da je pitanje klaničnog i drugih bioloških otpada u potpunosti rešeno zbog čega ovaj program predstavlja još jedan veliki projekat najvišeg prioriteta.

Nacionali program kontrole kvaliteta i zdravstvene ispravnosti mleka je vrlo visokog prioriteta i veličine koji za cilj ima da obezbedi veću konkurentnost mlekarske industrije, unapredi kvalitet i zdravstvenu ispravnost mleka u Republici Srbiji u skladu sa EU Direktivom 92/46. U okviru Nacionalnog investicionog projekta obezbediće se nabavka automatizovane opreme a rekonstrukcija samih laboratorija biće sufinansirana od strane Evropske agencije za rekonstrukciju.

Sredstva opredeljena ovoj upravi, po bližim namenama, raspoređena su za sledeće aproprijacije ekonomske klasifikacije:

Socijalna davanja zaposlenima – ekonomska klasifikacija – 414

Sredstava na ovoj ekonomskoj klasifikaciji se odnose na pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom. Sredstva su planirana samo iz sopstvenih izvora u skladu sa uputstvom Ministarstva finansija.

Stalni troškovi – ekonomska klasifikacija – 421

Ovi troškovi su planirani, pre svega, u skladu sa potrebama komunikacije i obezbeđivanja uslova za rad tako da u strukturi ukupnih stalnih troškova ovi troškovi čine oko 92%, jer uprava finansira 32 fiksna telefona, 60 umreženih mobilnih aparata na mreži 064 i 39 umreženih aparata na mreži 063. Uprava finansira i dva mesna digitalna voda za dva servera, koji omogućavaju veze prvog prioriteta i stalni pristup internetu za veliki broj korisnika. Zbog nedovoljnih sredstava iz izvora 01 – budzet (ograničenja putem mesečnih kvota) ovi troškovi se finansiraju i iz sopstvenih prihoda sa više od 80 % . Ostali troškovi na ovoj ekonomskoj klasifikaciji su znatno niži i odnose se na energetske usluge, komunalne usluge i slično, što ima tretman stalnog troška.

Troškovi putovanja – ekonomska klasifikacija – 422

Troškovi na ovoj ekonomskoj klasifikaciji planirani su na bazi realizacije za prvu polovinu 2008. godine i u skladu sa potrebama ove uprave u narednoj godini. Kako u procesu stabilizacije i priključivanja Republike Srbije Evropskoj Uniji, Uprava za veterinu pokriva četvrtinu zakonskih propisa, koji moraju da se usklade sa propisima Evropske Unije, tehnička pitanja usaglašavanja propisa zahtevaju obavezna putovanja, kako u Brisel, tako i u ostale centre međunarodnih organizacija Evropske Unije. Takođe, kao punopravni član međunarodnih organizacija (OIE, FAO, WHO, WTO) sastavni deo radnih obaveza zaposlenih Uprave za veterinu, predstavljaju stalni kontakti i prisustva sastancima i konferencijama navedenih međunarodnih organizacija.

Usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacija – 423

Iz važećeg Zakona o veterinarstvu proizilaze mnoge aktivnosti i zadaci, koje u predhodnom zakonu nisu postojale tako da se za mnoge poslove moraju angažovati ljudi po ugovoru, a pre svega, zbog informacionog veterinarskog sistema koji je formiran u upravi i kojim se upravlja informacijama iz svih oblasti uprave i vode registri sledećih objekata: objekti u kojima se drže i uzgajaju životinje; objekti za proizvodnju i promet proizvoda, sirovina i otpada životinjskog porekla; objekti za proizvodnju i promet veterinarskih lekova; centri za reprodukciju i veštačko osemenjavanje životinja; veterinarske ambulante i stanice i veterinarski naučni i specijalistički instituti.

Zbog obaveze usaglašavanja domaće legislative sa legislativom Evropske Unije, neophodno je angažovanje eksperata izvan Uprave za veterinu: veterinarske, pravne, ekonomske struke, što zahteva značajna sredstva za angažovanje istih po ugovoru.

Takođe, za štampanje raznih obrazaca i pasoša za životinje planirano je oko 55 % ukupnih rashoda na ovoj ekonomskoj klasifikaciji, jer se dnevno vrši veliki broj kontrola zdravstvenog stanja životinja i izdaje se na stotine i hiljade sertifikata i ostalih dokumenata.

Planirana su sredstva i za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, učešće na stručnim seminarima i savetovanjima, usluge održavanja računara, usluge prevođenja i reprezentacije.

Uprava za veterinu za 2009. godinu planira finansiranje ovih rashoda iz sopstvenih sredstava, i to sa 84%.

Specijalizovane usluge – ekonomska klasifikacija – 424

Ove usluge su planirane u skladu sa potrebama uprave vezano za posebne vrste edukacije zaposlenih, kao i specijalizovane vrste analiza prilikom pojave zaraznih bolesti, koje su opasne i za ljude i za životinje, a vrše se u nekom od zvanično određenih evropskih ili svetskih centara.

Tekuće popravke i održavanja – ekonomska klasifikacija – 425

Ovi troškovi se odnose, pre svega na mehaničke popravke i održavanje voznog parka.

Materijal – ekonomska klasifikacija – 426

U ovoj vrsti rashoda matrijal za saobraćaj čini oko 83 % ovih rashoda, jer ova uprava ima dosta terenskog rada.

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – ekonomska klasifikacija – 451

Uprava za veterinu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na usklađivanje i promenu zakonske regulative kao u uvođenje novih procedura i standarda kontrole i unapređenja veterinarskog sistema kroz sledeće zadatke:

1. Zadaci u obezbeđivanju adekvatne zaštite zdravlja i dobrobiti životinja:

Primena najviših standarda u zdravstvenoj zaštiti i dobrobiti životinja je uslov ne samo za očuvanje zdravlja životinja i povećanje njihove produktivnosti već i za sprečavanje prenošenja određenih opasnih zoonoza na ljude, ali i ekonomsko jačanje ove oblasti privređivanja naše zemlje, naročito kada je izvoz u pitanju.

Naročito opasne zarazne bolesti

Nacionalni interes naše zemlje je kontrola, sprečavanje pojavljivanja, širenja i brzo iskorenjivanje egzotičnih bolesti sa Liste naročito opasnih zaraznih bolesti kao što su: avijarna influenca (ptičiji grip), klasična i afrička kuga svinja, slinavka i šap, bolest plavog jezika, kuga goveda, kontagiozna pleuropneumonija goveda, vezikularni stomatitis, kuga malih preživara (ovaca i koza), boginje ovaca i boginje koza i dr.

Ove bolesti sa jedne strane mogu naneti ogromne direktne i indirektne ekonomske štete ukoliko se pojave u populaciji domaćih i divljih životinja a sa druge strane, one se mogu lako preneti i van državnih granica i njihovo pojavljivanje se koristi kao objektivni razlog za uvođenje bescarinskih (veterinarsko-sanitarnih) barijera čime se onemogućuje izvoz živih životinja i proizvoda poreklom od životinja. Isto tako, ove zarazne bolesti mogu imati direktan uticaj na javno zdravstvo i dovesti do nesagledivih zdravstvenih i socio-ekonomskih posledica. Tako bi, u slučaju pojavljivanja avijarne influence, došlo do opasnosti od prenošenja bolesti na ljude ili do pandemije bolesti ukoliko se stvori novi soj virusa sa određenim karakteristikama. Zbog toga, sve zemlje sveta jačaju svoje kapacitete za prevenciju ovih bolesti i njihovo brzo i efikasno suzbijanje kao najpogodniji i ekonomski najprihvatljiviji način njihove kontrole.

Uprava za veterinu planira da se i dalje vrši vakcinacija čitave populacije živine, pri čemu bi se vakcinacija u seoskim gazdinstvima sprovodila na teret budzeta RS. Ona se na farmama sprovodi u kontinuitetu i finansira se od strane vlasnika životinja. Vakcinacija treba da se obavi 3 puta godišnje.

Na ovaj način će se sprečiti dalje pojavljivanje ove zaraze čime će se sprečiti izrazito negativni efekti na živinarsku proizvodnju posebno na zabranu uvoza koju će uvesti neke zemlje u regionu. Obezbeđivanjem određenih resursa, olakšano je i racionalizovano dalje sprovođenje ovog programa čime će se uštedeti određena sredstva u odnosu na prethnodnu godinu.

Dobrim obuhvatom vakcinacije, obezbediće se preduslovi da Srbija dobije status zemlje u kojoj je besnilo pod kontrolom.

Kada su u pitanju druge bolesti sa Liste naročito opasnih zaraznih boleti, obaveza koju ima RS prema OIE jeste i obezbeđivanje dokaza o njihovom odsustvu. Na prvom mestu se radi o bolesti slinavka i šap za koji je u 2006. godini, po prvi put u istoriji naše zemlje, dobijen „status zemlje slobodne od SIŠ u kojoj se ne sprovodi vakcinacija“. Ovaj status je potvrđen i na generalnim skupštinama OIE u 2007. i 2008. godine nakon sprovođenja adekvatnog monitoringa na teritoriji čitave Republike. U 2008. godini Uprava je, uz pomoć eksperata FAO, dobila status i za kugu goveda. Adekvatan monitoring treba da se obavlja i u narednim godinama a slične aktivnosti su potrebne i za druge bolesti za koje postoje predsulovi (pleuropneumonija goveda i BSE) odnosno za koje se očekuje izrada preporuka od strane OIE (bolest plavog jezika i dr.).

Pored ispitivanja pomenutih bolesti u toku aktivnog nadzora, primenom analize rizika izvršiće se ispitivanja drugih bolesti domaćih i divljih životinja i zoonoza. U 2009. godini vršiće se dijagnostička ispitivanja na besnilo, klasičnu kugu svinja kao i druge bolesti sa spiska Naročito opasnih zaraznih bolesti, kod svakog postavljanja sumnje na pojavu ovih oboljenja, shodno zakonu. Uvođenjem obaveze čuvanja uzoraka u „banci seruma“, obezbediće se ekonomičniji rad uz ispitivanje istih uzoraka na veći broj bolesti dobijanje većeg broja rezultata i epizootioloških procena.

2. Zadaci u oblasti veterinarskog javnog zdravstva

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu Zakona o veterinarstvu donosi svake godine Program sistemskog praćenja rezidua farmakoloških, hormonskih i drugih štetnih materija u živim životinjama, primarnim prizvodima životinjskog porekla, hrani životinjskog porekla, vodi za napajanje životinja i hrani za životinje, što obezbeđuje izvozni status državi za izvoz proizvoda životinjskog porekla. Monitoring rezidua u Republici Srbiji se sprovodi od 1970. godine. Na osnovu Odluke Evropske komisije od 16.maja 2007. godine kojom se dopunjuje Odluka 2004/432/EC o saglasnosti na plan monitoringa rezidua trećim zemljama, Republici Srbiji je odobren kompletan Nacionalni plan za monitoring rezidua kojim su obuhvaćene sledeće kategorije životinja i primarnih proizvoda životinjskog porekla: goveda, ovce, koza, svinje, živina i konji za klanje kao i divljač, riba, jaja, mleko i med. Pozitivno ocenjen sistem sprovođenja Programa pruža mogućnost za proširenje liste prizvoda životinjskog porekla iz Srbije u zemlje Evropske Unije. Za njegovo kontinuirano sprovođenje, neophodno je održivo finansiranje iz budzetskih sredstava.

3. Zadaci u očuvanju životne sredine (uklanjanje specifičnih rizičnih materijala iz klanica, klaničnih konfiskata i uništavanje mesno-koštanog brašna).

Nastavak rešavanja problema klaničnog otpada kada je u pitanju očuvanje životne sredine, kontrola zaraznih bolesti i obezbeđivanje uslova za nesmetanu međunarodnu trgovinu je nephodan i potrebno je nastaviti dalje finansiranje kafilerija i uspostavljanje adekvatnog sistema neškodljivog uklanjanja otpada kategorije 1, 2 i 3. U cilju postizanja standarda EU neophodno je obezbediti i sredstva za spaljivanje animalnog otpada kategorija 1 i 2.

4. Zadaci u kontroli kretanja životinja i sprečavanju pojave i širenja zaraznih bolesti.

Radi obezbeđivanja potpune sledljivosti u lancu integrisane kontrole proizvodnje hrane životinjskog porekla, neophodno je obaviti registraciju svih gazdinstava i imanja na kojima se drže životinje, a sve životinje obeležiti i registrovati u centralnoj bazi. Uspostavljanjem informacionog sistema biće omogućeno praćenje kretanja životinja a time i obezbeđena kontrola epizotija. Nakon uspostavljanja sistema identifikacije i registracije goveda, izrađen je slični sistem i kod ovaca, koza i svinja koja se mora nastaviti i u narednim godinama. Ona je nužan preduslov za ostale programe nadzora zaraznih bolesti i obezbeđivanje sledljivosti u proizvodnji i prometu bezbedne hrane. Jedan od najvažnijih zadataka iz ove oblasti je i obezbeđivanje sledljivosti u prometu goveda, shodno harmonizovanim propisima, što uključuje praćenje svih kretanja goveda koji se pored dokumentacije pratiti i kroz Centralnu bazu. Podrškom EU kroz projekta jačanje kapaciteta obeležavanja životinja u RS, pored harmonizacije propisa i procedura, obezbediće se i integracija informacionih sistema, uključujući i laboratorijski informacioni sistem. Na ovaj način, Srbija će biti jedna od retkih zemalja koja će imati implementiran moderan Veterinarski Informacioni Menadžment Sistem (VIMS), koji će biti ne samo podrška u analizi rizika i donošenju odluka, već i u praktičnom radu službi koje obavljaju veterinarsku delatnost.

5. Zadaci koji se odnose na sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti – nadoknada štete nastala usled ubijanja životinja ili prinudnog klanja, sprovođenje dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije, visoka spremnost veterinarskih ekipa i njihova mobilnost u slučaju hitne potrebe.

Dotacije međunarodnim organzacijama – ekonomska klasifikacija – 462

Uprava za veterinu je aktivan član Svetske organizacije za zdravstvenu zaštitu životinja-OIE i Evropske komisije za kontrolu bolesti životinja slinavka i šap – EUFMD. Sredstva su planirana samo iz sopstvenih prihoda a plaćanje članarine vrši se preko Ministarstva spoljnih poslova.

Porezi, obavezne takse i kazne – ekonomska klasifikacija – 482

Ovi rashodi se, pre svega, odnose na isplatu tehničkih pregleda i registracija službenih vozila.

Mašine i oprema – ekonomska klasifikacija – 512

U Odeljenju za veterinarsko javno zdravlje gde je uveden savremeni informacioni sistem potrebno je izvršiti nabavku novih računara, koji obezbeđuju adekvatan rad sa aplikacijama najnovijih generacija.

Odeljenje za međunarodni promet i saradnju ima potrebu za nabavkom skenera radi bržeg usaglašavanja sertifikata za izvoz.

GLAVA 14.2 – UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

Uprava za zaštitu bilja obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: ostvarivanje i unapređenje jedinstvenog sistema zaštite bilja i biljnog karantina; zaštitu od štetnih organizama i drugih činilaca koji ugrožavaju proizvodnju i promet bilja, semena, rasada i sadnog materjala; kontrolu pošiljaka bilja u prometu preko državne granice i unutrašnjem prometu; registraciju sredstava za zaštitu i ishranu bilja; kontrolu sredstva za zaštitu i ishranu bilja u proizvodnji i prometu preko državne granice i unutrašnjem prometu; fitosanitarni nadzor i inspekciju u unutrašenjem prometu i prometu preko državne granice bilja, semena i sadnog materijala, kao i druge poslove određene zakonom.

Sredstva planirana kod Uprave za zaštitu bilja planiraju se kao subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i namenjena su za finansiranje projekata iz oblasti zaštite bilja, i to: praćenje pojave i kretanje štetnih organizama i preduzimanje mera; izveštajnu i prognoznu službu, posebno regulisanu i zaštićene zone, uništavanje zaraženog bilja, savetodnavnu službu zaštite, evidentiranja, skladištenja i uništavanja pesticida za mere zaštite bilja, ispitivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja, analizu uzoraka i dr.

Pravni osnov za aktivnosti i usluge koje pruža Uprava za zaštitu bilja je: Zakon o zaštiti bilja („Sl. list SRJ“, br. 24/98, 26/98 – ispravka i „Sl. glasnik RS“, broj 101/05 – dr. zakon); Zakon o semenu („Sl. glasnik RS“, broj 45/05); Zakon o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja („Sl. glasnik RS“, broj. 18/05); Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina („Sl. glasnik SRS“, br. 14/84, 6/89, „Sl. glasnik RS“, br. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 – dr. zakon); Zakon o genetički modifikovanim organizmima, („Sl. list SRJ“, br. 21/01 i „Sl. glasnik RS“, broj 101/05 – dr. zakon); Zakon o poljoprivrednoj službi („Sl. glasnik RS“, broj. 61/91) i podzakonski propisi.

Programi u oblasti zaštite bilja uključuju nadzor i upravljanje nad određenim štetnim organizmima koji su od ekonomskog značaja za poljoprivrednu proizvodnju, kao i poseban nadzor nad određenim štetnim organizmima radi utvrđivanja njihovog statusa i razvrstavanja na određene liste, sprovođenje fitosanitarnih mera i uspostavljanje posebno regulisanih zona u Republici Srbiji. Programi podrazumevaju razvoj i jačanje strukturne mreže fitosanitarnih laboratorija, njihovo opremanje i edukaciju kadrova za primenu međunarodnih standarda i procedura u dijagnostici štetnih organizama u okviru posebnog nadzora i ispitivanje efikasnosti pesticida.

Mašine i oprema – ekonomska klasifikacija – 512

Za nabavku opreme u 2009. godini predviđeno je agažovanje budzetskih i sredstava od izvorne aktivnosti organa.

Za redovan rad Uprave potrebno je obezbediti sledeću opremu: računarska opremu (računari, štampači, mreže), komunikacionu opremu (telefoni, telefaksi, mobilni telefoni) i kancelarijski nameštaj (stolice, stolovi).

Nematerijalna imovina – ekonomska klasifikacija – 515

Planirana sredstva potrebna su za nabavku paketa programa za registraciju sredstava za zaštitu i ishranu bilja, praćenja prodajnih mesta za zaštitu i ishranu bilja i praćenje prodaje i potrošnje za zaštitu i ishranu bilja.

1. Programi razvoja standardnih operativnih procedura (SOP), primena međunarodnih standarda u fitosanitarnoj oblasti i razvoj novih metoda dijagnostike

Programi će obuhvatati oblast dijagnostike štetnih organizama i to za one štetne organizme za koje do sada nisu uvedeni SOP-ovi ili dijagnostički protokoli, ali i obuke vezane za primenu različitih analitičkih metoda ispitivanja pesticida, ostataka pesticida i nečistoća i dr. metoda koje nalaze primenu u fitosanitarnoj oblasti. Osim toga sa ove pozicije biće pružena podrška izradi magistarskih i doktorskih teza i obučavanju diplomaca i postdiplomaca sa završenom zaštitom bilja, biologijom, molekularnom biologijom, mikrobiologijom, a sve u cilju regrutacije kadrova za Nacionalnu referentnu fitosanitarnu laboratoriju (NRFL). Obuke će biti sprovođene u vodećim državnim laboratorijama u EU, a obaveza svih učesnika programa biće da znanje vrate NRFL. Naime, obaveza države prema Međunarodnoj konvenciji o zaštiti bilja (International Plant Protection Convention- IPPC) je da verifikuje dijagnostičke protokole kako bi garantovala mere za sprovođenje nadzora, uvoz i izvoz.

2. Programi podrške mreži regionalnih laboratorija

Uprava treba da obezbedi odgovorajući dijagnostički servis koji podržava aktivnosti opšteg i specifičnog nadzora ili da osigura pristup takvom servisu- ISPM 6. Karakteristike dijagnostičkog servisa uključuju: ekspertizu u disciplinama od značaja za identifikaciju š.o. (i domaćina), odgovarajući prostor i opremu, obezbeđenje pristupa, specijalistima za verifikaciju, tamo gde je to neophodno, prostor za čuvanje zapisa, prostor za obradu i čuvanje vaučer specimena, korišćenje standardnih procedura rada, gde je neophodno i dostupno.

Dijagnostički servis Republike Srbije čini 5 regionalnih laboratorija i to: RL Sombor za strna i prosolika žita i povrće, RL Sremska Mitrovica za industrijsko i krmno bilje, RL Niš za Solanaceae, RL Smederevo za vinovu lozu i sitno voće i RL Čačak za voće.

Verifikacija dijagnoze od strane drugog, priznatog autoriteta će obezbediti povećanje nivoa poverenja u rezultate nadzora (ekspertiza), a to će u potpunosti biti obezbeđeno formiranjem Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije.

Planirana sredstva omogućiće izradu SOP-ova za ukrasno bilje, Citruse i jezgrasto voće, obzirom da do sada nije bilo pokriveno izradom SOP-ova. Sa ove pozicije će se finansirati obuke neophodne za dalje jačanje regionalnih laboratorija.

3. Godišnji program zaštite bilja za 2009. godinu

Godišnji program mera se sprovodi u skladu sa članom 7. Zakona o zaštiti bilja („Sl. list SRJ“, broj 24/98, 26/98 i „Sl. glasnik RS“, br. 101/05 – dr. zakon) i njime se utvrđuje obim izveštajno – prognoznih poslova, kao i poslova vršenja usluga u sprovođenju mera zaštite bilja. Godišnji program mera sprovode pravna lica ovlašćena u skladu sa stavom 2. člana 6. Zakona o zaštiti bilja i Uredbom o vršenju prognozno – izveštajnih poslova u oblasti zaštite bilja („Sl. list SRJ“, br. 65/99).

Programi nadzora će se osloniti na kontrolne direktive za štetne organizme za koje prema EU Srbija ima obavezu izveštavanja.

Deo godišnjeg Programa zaštite bilja predstavlja i usavršavanje poljoprivrednih proizvođača iz oblasti zaštite bilja u okviru Programa „Obuka poljoprivrednih proizvođača za primenu pesticida“. Veliki problem u primeni pesticida od strane krajnjih korisnika predstavlja prvo njihova nesavesnost, a zatim i nedovoljno znanja o delovanju, primeni i posledicama neadekvatne primene pesticida. U prometu u Republici Srbiji naleze se pesticidi koji pripadaju i prvoj i drugoj grupi otrova (obeleženi u prometu kao otrov ili jak otrov), ali i pesticidi koji su razvrstani u treću grupu otrova, a koji predstavljaju rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu ukoliko se primenjuju bez odgovarajućih mera predostrožnosti (zaštitna oprema, obučenost za rad sa ovom grupom pesticida u smislu smanjenja rizika).

Obzirom da je do sada, uz pomoć USDA, realizovana edukacija stručnjaka za zaštitu bilja iz regionalnih stanica, zavoda i instituta (čijim se angažovanjem pokriva cela teritorija Republike Srbije), odštampan priručnik za edukaciju poljoprivrednih proizvođača, planirano je da u toku oktobra i novembra 2009. godine (prema prethodno utvrđenom rasporedu) Uprava za zaštitu bilja finansira edukaciju novih 500 poljoprivrednih proizvođača.

4. Program „Utvrđivanje nivoa osetljivosti krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlinata Say)“

Pomenuti program je odobren za finansiranje Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, u skladu sa Javnim pozivom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iz oblasti zaštite bilja za 2008. godinu.

5. Program „Ostaci pesticida u hrani biljnog porekla“

U okviru dve faze ovog programa, koje su realizovane u 2004. i 2005. godini, ispitano je ukupno 337 uzoraka voća i povrća (malina, višnja, jabuka, citrusi, krastavac, kupus, mrkva, paprika, paradajz, crni luk, salata) na prisustvo 57 jedinjenja (45 aktivnih supstanci i 12 izomera aktivnih supstanci i degradacionih proizvoda).

U količini većoj od granice detekcije (koja je uzeta kao nivo izveštavanja) detektovani su ostaci 32 pesticida. U više od 4% uzoraka detektovano je 19 supstanci, a za 13 opseg nalaženja je bio u 0,3 do 4,4% uzoraka. Bakar je detektovan u svim uzorcima paradajza, ali pošto se ne raspolaže sa pouzdanim podacima „prirodnog fona“ ovog elementa nije bilo moguće proceniti da li nađene količine potiču samo od primene sredstava za zaštitu bilja.

Ostaci veći od nacionalnih maksimalno dozvoljenih količina (MDK) iz 1992. godine konstatovani su u malini, višnji, limunu, paradajzu i zelenoj salati.

Ova prekoračenja nacionalnih MDK su malog obima i odnose se na 49 kombinacija „ostatak/namirnica“. U poređenju sa MDK u EU iz 2004. godine broj ovih prekoračenja je 19, a imajući u vidu i druge faktore (kontrola kvaliteta i validacija korišćenih analitičkih postupaka u većini laboratorija koje su učestvovale u ovom projektu, ukupno 4 laboratorije) koji utiču na ove nalaze, rezultati se ne mogu smatrati dovoljno pouzdanim da bi predstavljali osnovu za primenu strategije eventualnog sankcionisanja.

Zbog toga je neophodno nastaviti sa finansiranjem programa ostataka pesticida u namirnicama biljnog porekla, jer postoji potreba za izmenom nacionalnih propisa o MDK, ali da se to uradi na način koji obezbeđuje funkcionisanje „otvorenog“, odnosno fleksibilnog sistema. Ovaj sistem treba da omogući česte revizije propisa i dostupnost informacija o MDK svim zainteresovanim stranama.

Treba napomenuti i činjenicu da je Ministarstvo zdravlja nadležno za utvrđivanje MDK štetnih materija u namirnicama, a između ostalih i pesticida. Već 10-tak godina ova aktivnost u okviru ovog Ministarstva ne postoji, obzirom na činjenicu da je prethodnim restruktuiranjem državne uprave jedan deo nadležnosti ovog Ministarstva prešao u nadležnost prvo Ministarstva ekologije i zaštite životne sredine, a sada Ministarstva zaštite životne sredine. Zbog toga i do dan danas važe propisi vezani za ostatke pesticida u namirnicama iz 1992. godine, koji nisu revidirani niti inovirani. MDK pesticida se za sada privremeno usvajaju od strane Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na predlog stručnih tela, koji nemaju zvaničan karakter.

6. Novi programi u oblasti sredstava za zaštitu i ishranu bilja

Novi programi, za koje će biti raspisan Javni poziv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2009. godinu, odnosiće se na:

raširenost i spektar rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja i to:

u oblasti herbicida: inhibitori acetolaktat sintetaze, jer pripadaju grupi herbicida sa najvećim rizikom za razvoj rezistetnosti, u skladu sa HRAC,

u oblasti fungicida: pesticidi namenjeni za suzbijanje Venturia inaequalis, kao ekonomski značajan patogen, u skladu sa FRAC,

u oblasti zoocida: pesticidi namenjeni za suzbijanje Cydia pomonella na jabuci dunji i orahu i biljne vaši na breskvi, paprici, duvanu i krompiru, u skladu sa IRAC,

utvrđivanje maksimalno dozvoljenih količina polutanata (teških metala i radionuklida) u mineralnim đubrivima.

GLAVA 14.3 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

Republička direkcija za vode obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na politiku vodoprivrede, višenamensko korišćenje voda, vodosnabdevanje, zaštitu od voda, sprovođenje mera zaštite voda, uređenje vodnih režima.

Najveći deo sredstava opredeljen je za finansiranje infrastrukturnih vodoprivrednih objekata (ekonomska klasifikacija 511) od značaja za Republiku (višenamenske brane i akumulacije, zaštita rečnih tokova, vodosnabdevanje i navodnjavanje, zaštitu od voda i sl).

Republička direkcija za vode, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: politiku vodoprivrede; višenamensko korišćenje vode, vodosnabdevanje, izuzev distribucije vode; zaštitu od vode; sprovođenje mera zaštite voda i plansku racionalizaciju potrošnje vode; uređenje vodnih režima; praćenje i održavanje režima voda koji čine i presecaju granicu Republike Srbije, kao i druge poslove određene zakonom.

Stalni troškovi – ekonomska klasifikacija – 421

Energetskim i komunalnim uslugama su obuhvaćeni troškovi grejanja, električne energije, utrošak vode, iznošenja smeća i dr. koji se plaćaju po ugovoru JVP „Srbijavode”, Beograd čije poslovne prostorije koristi Republička direkcija za vode.

Troškovima komunikacija su obuhvaćeni troškovi po jednom telefonskom pretplatničkom broju u proseku u iznosu od 4.000 dinara.

Troškovi mobilnih telefona za postavljena lica i zaposlene koji imaju pravo korišćenja mobilnih telefona predviđeni su u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije.

Troškovima osiguranja su obuhvaćeni troškovi za osiguranje sopstvenih motornih vozila.

Pored sredstava budzeta Stalni troškovi bi se finansirali i iz sopstvenog prihoda budzetskog korisnika ostvarenog od naplate troškova upravnog postupka.

Troškovi putovanjaekonomska klasifikacija – 422

Sredstva planirana na ovom kontu predviđena su za: službena putovanja u zemlji (troškovi smeštaja, ishrane, prevoza i ostali troškovi u vezi sa službenim putovanjem u zemlji), službena putovanja u inostranstvu (troškovi smeštaja, ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu, troškovi prevoza radi izvršenja službenog posla, troškovi pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskog pregleda, troškovi službene pošte, takse, telefona, telegrama i telefaksa, troškovi iznajmljivanja prostorija, troškovi stenografskih i daktilografskih usluga) i troškovi putovanja u okviru redovnog rada.

Prilikom planiranja troškova službenih putovanja imalo se u vidu priroda i obim poslova koji se obavljaju u direkciji, kao i potreba da se intenzivira obavljanje poslova bilateralne i multilateralne međunarodne saradnje.

Pored sredstava budzeta troškovi putovanja bi se finansirali i iz sopstvenog prihoda budzetskog korisnika ostvarenog od naplate troškova upravnog postupka.

Usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacija – 423

Sredstva planirana na ovom kontu predviđena su za: kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, reprezentaciju, usluge informisanja, stručne usluge i ostale opšte usluge.

U Direkciji, za potrebe vodoprivrednog informativnog sistema Srbije potrebno je izraditi odgovarajuće softvere.

Pošto se softveri moraju održavati, a često i dopunjavati novim elementima (iznos naknade se menja svake godine, promene kamatnih stopa, prilagođavanje softvera novom Programu Republičke direkcije za vode koji izlazi svake godine, dogradnja postojećeg softvera za knjigovodstvo i softvera vodne knjige za teritoriju Republike Srbije) za te namene su isplanirana sredstva na ovoj ekonomskoj klasifikaciji.

Imajući u vidu delokrug rada Republičke direkcije za vode, intenziviranu međunarodnu saradnju u oblasti voda i posete ovom ministarstvu – Republičkoj direkciji za vode predstavnika, kako domaćih, tako i predstavnika međunarodnih organizacija (Svetska banka, ICPDR, FAO), za pokriće troškova reprezentacije planirana su sredstva na ovoj ekonomskoj klasifikaciji, kao i sredstva za stručne usluge i ostale opšte usluge. Ta sredstva će se koristiti za plaćanja veštačenja, objavljivanje tendera i oglasa, isplatu licima koja rade na ugovor o delu, za plaćanje naknade članovima stručnih komisija i dr.

Tekuće popravke i održavanja – ekonomska klasifikacija – 425

Najveći deo ovih troškova se odnosi na održavanje sopstvenih motornih vozila koja se često koriste na terenima bez adekvatnih saobraćajnica. Republička direkcija za vode trenutno ima 11 motornih vozila.

Materijali – ekonomska klasifikacija – 426

Sredstva planirana na ovom kontu predviđena su za: administrativni materijal (sredstva lične zaštite i službene odeće), materijal za obrazovanje i usavršavanje državnih službenika, kao i za materijal za saobraćaj (gorivo i ostali materijal za saobraćaj).

Republička direkcija za vode planira da u 2009. godini ostvari više sredstava od naknada za korišćenje, zaštitu voda i izvađeni materijal iz vodotoka kako bi time stvorila osnovu za stabilnije finansiranje izgradnje vodoprivrednih objekata kao i boljeg održavanja tih objekata. Da bi se ovaj plan ostvario potrebno je veće angažovanje državnih službenika, a time i povećanje materijalnih troškova (benzin).

Porezi, obavezne takse i kazne – ekonomska klasifikacija – 482

Sredstva planirana na ovom kontu predviđena su za: troškove registracije sopstvenih putničkih vozila, kao i plaćanje troškova izrečenih mera po zapisnicima i rešenjima nadležnih republičkih organa.

Novčane kazne i penali po rešenju sudovaekonomska klasifikacija – 483

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode je pravni sledbenik Fonda za vode, Gradskog SIZ za vodoprivredu Beograda i regionalnih Siz-ova, za čije potrebe je, u prethodnom periodu, kao krajnjih korisnika, vršena eksproprijacija nepokretnosti u svojini fizičkih lica, radi vršenja regulacija reka. Kako su pred nadležnim organima, i danas, u toku postupci za određivanje naknade za eksproprisane nepokretnosti, kao i postupci za naknadu šteta usled poplava, može se očekivati da se u 2009. godini donesu, od strane nadležnih organa, izvršne presude kojima će se ovo ministarstvo obavezati na isplatu naknade za eksproprisane nepokretnosti, odnosno na isplatu naknade za štetu.

Transferi ostalim nivoima vlasti – ekonomska klasifikacija – 463

Stanje snabdevanja vodom u Republici Srbiji, po količini i kvalitetu, kao i stanje odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda naselja i opština u Republici Srbiji je nezadovoljavajuće. Radi rešavanja tih problema, realizujući Program izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata, Republička direkcija za vode zaključuje ugovore sa jedinicama lokalne samouprave u kojima ne postoje javna preduzeća, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, koja su registrovana za obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju objekata vodosnabdevanja i objekata za prikupljanje, transport i prečišćavanje otpadnih voda.

Dotacije nevladinim organizacijama ekonomska klasifikacija – 481

Republička direkcija za vode u 2009. godini, između ostalog, finansiraće i radove na: izgradnji objekata vodosnabdevanja za potrebe snabdevanja vodom dobara od nacionalnog značaja, izgradnji i rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji se odnose na objekte od nacionalnog značaja, kao i projekte koji imaju za cilj rešavanje problema sa snabdevanjem vodom, kao i rešavanje problema otpadnih voda dobara od nacionalnog značaja, kao što su Pećka Patrijaršija, Manastir Banjska, Manastir Studenica, Manastir Žiča, Manastir Kalenić, Đurđevi Stupovi, Manastir Mileševa, Rajačke pimnice i dr.

GLAVA 14.4 – UPRAVA ZA ŠUME

Uprava za šume kao organ uprave u sastavu Ministarstva obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na politiku šumarstva, unapređivanje i korišćenje šuma i divljači, sprovođenje mera zaštite šuma i divljači. Pravni osnov za aktivnosti i usluge koje pruža Uprava za šume je Zakon o šumama, Zakon o lovstvu, Zakon o nacionalnim parkovima i dr.

Deo sredstava za rad ove uprave odnosi se na subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, a za stručno-tehničke poslove u privatnim šumama, unapređivanje i sprovođenje mera zaštite šuma, razvoj i unapređenje lovstva, izradu nacionalnog programa šumarstva i odnosa sa javnošću u šumarstvu.

Privatne šume u Srbiji obuhvataju 1,2 miliona hektara ili 48% od ukupne površine pod šumama, iz kojih je razloga neophodno sprovođenje stručno – tehničkih poslova u privatnim šumama na osnovu Zakona o šumama.

Sredstva za izvođenje sanacije opožarenih površina šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini kojima gazduju korisnici (javna preduzeća). Požarima je obuhvaćeno 11.284 ha državnih šuma i šumskog zemljišta , pri čemu je 2.852 ha bilo obuhvaćeno visokim požarima, tj. četinarskim kulturama. Na ovim površinama i kulturama naneta je šteta 100% . Neophodno je izvršiti sanaciju na 1.000 ha opožarenih površina (sanacija terena, priprema i obezbeđenje sadnog materijala; sama sanacija u vidu pošumljavanja; održavanje i nega ovih kultura).

Sredstva opredeljena ovoj upravi, po bližim namenama, raspoređena su za sledeće aproprijacije ekonomske klasifikacije:

Stalni troškovi – ekonomska klasifikacija – 421

Sa ove pozicije plaćaju se troškovi energetskih, komunalnih i usluga komuniciranja i troškovi osiguranja službenih automobila.

Troškovi putovanja – ekonomska klasifikacija – 422

Za rad zaposlenih u Upravi za šume planirani su troškovi na ime službenih putovanja u zemlji u cilju obavljanja osnovne delatnosti i to troškovi dnevnica, troškovi prevoza na službenom putu, troškovi smeštaja i ostali troškovi za putovanja u zemlji .

Za službena putovanja u inostranstvo u većini slučajeva organizatori snose troškove a zaposleni radnici dobijaju dnevnice umanjene za 60%.

Usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacija – 423

Planirana sredstva su namenjena za održavanje i adaptaciju aplikativnog softvera u knjigovodstvu, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih tj. kotizacije za učestvovanje na seminarima i savetovanjima, usluge informisanja a u okviru toga planira se štampanje publikacija, izradu znakova obaveštavanja u upozorenja i ostale usluge reklame i propagande u cilju zaštite šuma. Deo sredstava namenjen je i za reprezentaciju u troškove ugostiteljskih usluga.

Specijalizovane usluge – ekonomska klasifikacija – 424

Specijalizovane usluge obuhvataju procenu i praćenje uticaja zagađenja vazduha i efekata istog u šumskim eko sistemima na teritoriji Republike prema međunarodno priznatim metodama (ICP-FORETST). Ove usluge obavljaju dva Instituta: Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada i Institut za šumarstvo iz Beograda.

Usvajanjem Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća (“Sl. glasnik RS“, br.135/04 i 8/05) troškove kontrole proizvodnje šumskog sadnog materijala i zdravstveni pregled rasadnika isplaćuje Uprava za šume iz sopstvenog prihoda a troškove kontrole proizvodnje šumskog semena iz budzeta RS.

Tekuće popravke i održavanje opreme – ekonomska klasifikacija – 425

Sredstva su namenjena za održavanje električne i elektronske opreme, mehaničke popravke na službenim vozilima, birotehničke, ugradne opreme i ostale popravke i održavanje.

Materijal – ekonomska klasifikacija – 426

Troškovi za stručnu literaturu (godišnja pretplata za “Sl. glasnik RS“, IN DOK i “Cekos“, Privredni savetnik), nabavku materijala za prevozna sredstva (benzin, ulja, maziva i automobilske gume), materijal za obrazovanje i ostali materijali za posebne namene.

Dotacije međunarodnim organizacijama – ekonomska klasifikacija – 462

Sredstva su namenjena za plaćanje međunarodne godišnje članarine tj. učešće u Evropskoj mreži šumskih genetskih resursa i članarine za OECD grupu šumskog reproduktivnog materijala.

Porezi, obavezne takse i kazne – ekonomska klasifikacija – 482

Sredstva se planiraju za isplatu tehničkih pregleda i registraciju službenih vozila.

Mašine i oprema – ekonomska klasifikacija – 512 i nematerijalna imovina – ekonomska klasifikacija – 515

Zahtev za osnovna sredstva u 2009. godini odnosi se na nabavku informatičkih sredstava i automobila, a koja su u neposrednoj funkciji izvršavanja zakonskih obaveza determinisanih delokrugom rada Uprve za šume.

Sredstva bi se koristila za nabavku 10 kompjutera sa pratećom opremom i odgovarajućim softverom.

Takođe, potrebno je nabaviti putnička vozila, s obzirom da je većina automobola u Upravi za šume starija od 8 godina i koriste sa za rad na terenu.

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – ekonomska klasifikacija – 451

Ovim sredstvima finansiraće se sledeći Projekti: radovi na sprovođenju stručno-tehničkih poslova u privatnim šumama i izveštajno-dijagnozno prognozna služba, kao i sufinansirati projekti: sprovođenje mera zaštite i unapređivanja šuma sredstvima budzeta i sopstvenog prihoda, i razvoj i unapređivanje lovstva samo sredstvima budzeta.

Podizanje novih šuma je strateški interes države, obzirom da je Prostornim planom Republike Srbije predviđeno da se šumovitost Republike poveća sa sadašnjih 27% na 41,4%, (samo u AP Vojvodini sa 6% na 11% ukupne površine), kao i zbog svih opštekorisnih funkcija šuma. Od 1996. do 2010. godine bilo je predviđeno da se pošumi 1.686 km2 zemljišta, što znači da je, da bi se realizovao Prostorni plan, bilo potrebno godišnje pošumljavati 16.860 ha. Međutim u poslednjih 10 godina prosečno je pošumljavano 2.500 ha godišnje.

Donošenjem novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu stvoren je prostor za pošumljavanje novih površina, obzirom da je dozvoljeno i pošumljavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta četvrte i pete katastarske klase, a ranijim propisima je bilo dozvoljeno samo pošumljavanje od šeste do osme katastarske klase. Na ovaj način značajno su povećane površine zemljišta pogodne za pošumljavanje. Takođe postoje izraženi zahtevi opština za pošumljavanje površina nižeg proizvodnog potencijala na području AP Vojvodine, kao i za podizanje zasada za proizvodnju biomase čije će se ukupno učešće u obezbeđenju energije u budućnosti stalno povećavati.

Uzimajući u obzir navedene potrebe, neophodno je da se površine zemljišta za pošumljavanje godišnje povećaju u proseku za oko 1.000 ha.

GLAVA 14.5 – GENERALNI INSPEKTORAT POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Generalni inspektorat poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, osnovan je Zakonom o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, broj 65/08), kao organ u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji obavlja poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor iz oblasti poljoprivrednog zemljišta; fitosanitarni nadzor i inspekciju u unutrašnjem i spoljnom prometu bilja, semena i sadnog materijala, kao i druge inspekcijske poslove u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Sredstva opredeljena ovoj upravi, po bližim namenama, raspoređena su za sledeće aproprijacije ekonomske klasifikacije:

Stalni troškovi – ekonomska klasifikacija – 421

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za sledeća plaćanja:

– za plaćanje stalnih mesečnih troškova u vezi korišćenja poslovnih prostorija (u Beogradu, na graničnim prelazima i po Okruzima)

– plaćanje usluga komunikacija (korišćenje fiksnih i mobilnih telefona, interneta i usluga dostave pošte i sl.) za plaćanje troškova direktnih telefonskih linija koje koriste inspektori kao i limitirani troškovi korišćenja mobilnih telefona.

– plaćanje energetskih usluga (usluge za električnu energiju, grejanje i sl.).

Troškovi putovanja – ekonomska klasifikacija – 422

Planirana sredstva namenjena su pokriću troškova službenog putovanja u zemlji, za obavljanje redovnih planiranih kontrola, kontrola primene uredbi, planskih akcijskih kontrola inspektora u okruzima, van njihovog sedišta i drugih vanrednih kontrola po zahtevu Ministarstva (troškovi prevoza, smeštaja inspektora, ishrane i sl.), kao i službena putovanja u inostranstvo prvenstveno radi upoznavanja i koordinacije rada sa poljoprivrednim inspekcijama susednih zemalja. Plan obuhvata i troškove putovanja za kontinuirano obilaženje i praćenje rada inspektora u okruzima od strane rukovodioca, kao i stručne odeljenske sastanke svih inspektora sa načelnicima odeljenja u Beogradu (jednom u kvartalu) i godišnji stručni sastanak svih inspektora.

Usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacija – 423

Planirana su sredstva za pokriće sledećih troškova:

– administrativne usluge (usluge prevođenja stručnog materijala za potrebe inspekcije);

– kompjuterske usluge (usluge umrežavanja računara, nabavka paketa programa za praćenje oblasti pod nadzorom inspekcije na teritoriji cele Republike, korišćenje interneta i sl.);

– usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (troškovi za stručno usavršavanje zaposlenih – pohađanje kurseva, plaćanje kotizacija za učešće zaposlenih na stručnim seminarima, plaćanje troškova prijavljivanja stručnog ispita, školarine, specijalizacije i sl.);

– usluge informisanja (štampanje inspekcijskih zapisnika za potrebe unutrašnje i granične kontrole i drugih obrazaca neophodnih za svakodnevni rad inspektora);

– ostale opšte usluge (usluge koje se plaćaju angažovanima po ugovorima o delu, ugovori sa naučno istraživačkim i drugim organizacijama i sl.).

Specijalizovane usluge – ekonomska klasifikacija – 424

Usluge vršenja analiza odnosno superanaliza proizvoda u toku redovnih, akcijskih i vanrednih kontrola sa neophodnim uzorkovanjem robe (planirano 20.000 kontrola sa uzorkovanjem uz neophodno vršenje analize, odnosno superanalize, ovde su planirani troškovi prevoza uzoraka gde se angažuju posebna vozila dostavnih službi)

Materijal – ekonomska klasifikacija – 426

– nabavka kancelarijskog materijala (potrošni materijal po specifikacijama), službena odeća i obuća;

– materijal za obrazovanje kadra – namenjen je za pretplatu na glasila i stručne časopise, nabavku stručne literature i sl.;

– materijal za saobraćaj – predviđen je za kupovinu benzinskih bonova za potrebe korišćenja službenih vozila (planirana vrednost bonova u iznosu od 10.000 din/mesečno po vozilu za obavljanje redovnih planskih kontrola i 20% od ovog iznosa za obavljanje vanrednih kontrola u toku godine).

Porezi, obavezne takse i kazne – ekonomska klasifikacija – 482

Planirana sredstva odnosiće se na troškove registracije automobila koje koristi inspektorat (sva vozila su kasko osigurana).

Mašine i oprema – ekonomska klasifikacija – 512

Inspekcija raspolaže sa jednim brojem vozila koja su dotrajala pa je zbog toga potrebno obnavljanje voznog parka, planirana je nabavka 20 službenih automobila za potrebe granične i unutrašnje inspekcije.

Inspekcija nije u dovoljnoj meri opremljena savremenom opremom za rad (kompjuteri, štampači, skeneri, telefoni, telefaks aparati, kopir aparati, frižideri i sl.). Za rad inspektora neophodna je razna sitna oprema (kao što su ručni frižideri, termometri, metri, sonde, klešta za plombiranje, binokulari, lupe, digitalni foto aparati i sl.). Navedenu sitnu opremu inspektori koriste prilikom inspekcijskih kontrola.

Nematerijalna imovina – ekonomska klasifikacija – 515

Izrada softvera za potrebe svih inspekcijskih službi koja bi omogućila lakšu i bolju komunikaciju inspektora i formiranje jedinstvene baze podataka sa svim potrebnim elementima radi nesmetanog obavljanja kontrole, pogotovu kontrole koja se obavlja na graničnim prelazima.

RAZDEO 15 – MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, u skladu sa Zakonom o ministarstvima, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na sledeće oblasti, i to:

Privredu i privredni razvoj; ravnomerni regionalni razvoj; položaj privrednih društava i drugih oblika poslovanja; povezivanje privrednih društava i drugih oblika organizovanja za obavljanje delatnosti; upotrebu naziva Republike Srbije u poslovnom imenu privrednog društva; poslovno i finansijsko restrukturiranje privrednih društava i drugih oblika poslovanja; privatizaciju; stečaj; standardizaciju; tehničke propise; akreditaciju; mere i dragocene metale; strukturno prilagođavanje privrede; utvrđivanje industrijske politike; predlaganje mera ekonomske politike za rast industrijske proizvodnje u celini i po pojedinim granama; predlaganje mera za podsticanje investicionih ulaganja; podsticanje razvoja privrede i nedovoljno razvijenih područja; predlaganje mera ekonomske politike za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika; koordinaciju poslova u vezi s procenom vrednosti kapitala; osiguranje bankarskih kredita za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika; kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova i investicija u inostranstvu; koordinaciju poslova u vezi sa vlasničkim povezivanjem privrednih društava sa strateškim inostranim investitorima; pripremu propisa u oblasti privrednih društava i preduzetništva, privatizacije, stečaja, standardizacije, tehničkih propisa, akreditacije, mera i dragocenih metala, kao i drugih propisa koji se odnose na reforme privrede; uticaj mera ekonomske politike na kretanje industrijske proizvodnje u celini i po pojedinim granama;

Regionalni razvoj; analizu raspoloživih resursa i potencijala regiona; metodologija za merenje stepena razvijenosti opština i regiona; kooridiniranje i usmeravanje aktivnosti koje podstiču regionalni razvij; podsticanje ravnomernijeg regionalnog razvoja i razvoja nedovoljno razvijenih područja; izgradnju komunalne infratrukture; planiranje, programiranje i predlaganje razvojnih projekata iz oblasti regionalnog razvoja i projekata od interesa za Republiku Srbiju; podsticanje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodnje saradnje; obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za razvoj i promociju regiona;

Unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom; predlaganje i sprovođenje mera u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom; zaključivanje i praćenje primene međunarodnih trgovinskih ugovora; politiku i režim spoljne trgovine;

Planiranje razvoja turizma; zaštitu, rezervaciju i održivo korišćenje turističkih prostora; prostorno organizovanje i koordinaciju aktivnosti na unapređenju razvoja turizma; promociju turizma; istraživanje turističkog tržišta i razvoj turističkih informacionih sistema; podsticanje razvoja turizma; obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za razvoj i promociju turizma; obavljanje nautičke delatnosti; kategorizaciju marina; obavljanje delatnosti i pružanje usluga na javnim skijalištima; usluge turističkih vodiča i turističkih animatora; ostale turističke i druge usluge, inspekcijski nadzor u oblasti turizma;

Zapošljavanje u zemlji i inostranstvu i materijalno obezbeđenje za slučaj privremene nezaposlenosti; zapošljavanje invalida; evidencije u oblasti rada i zapošljavanja; zaključivanje opštih ugovora o zapošljavanju sa inostranim poslodavcima i njihovim asocijacijama; praćenje kretanja na domaćem i inostranom tržištu rada; aktivne i pasivne mere na tržištu rada; prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka i informacija o zapošljavanju, nezaposlenosti u zemlji i zapošljavanju građana u inostranstvu; praćenje spoljnih migracija; utvrđivanje jedinstvenih standarda i kodeksa šifara za vođenje evidencija u oblasti rada, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, u skladu sa utvrđenim nadležnosti i aktivnostima, poslove utvrđene zakonom, obavlja u okviru nekoliko funkcionalnih celina.

U okviru funkcije 410, u vezi sa poslovima privrede, u strukturi tekućih rashoda najznačajnije učešće imaju:

Sredstva subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – 451, koja su namenjena najvećim delom za Program kreditne podrške privredi preko Fonda za razvoj, Program razvoja klastera, kao i za realizaciju Projekta podsticaja preduzetnika za investiranje i jačanje inovativnosti. Predložen iznos sredstava za kreditnu podršku privredi neophodan je prvenstveno da bi se obezbedio ubrzan i efikasan nastavak, odnosno okončanje započetog procesa restrukturiranja i privatizacije preduzeća u svim granama privrede. Kreditima iz subvencija, pod povoljnim uslovima, obezbedio bi se kontinuitet rasta industrijske proizvodnje i izvoza, što bi uz nastavak realizacije socijalnih programa u preduzećima, značajno doprinelo povećanju stepena korišćenja raspoloživih kapaciteta i upošljavanja zaposlenih, uz osetno relativno smanjivanje troškova poslovanja i povećanja produktivnosti u industriji. Uz podršku sredstvima iz ovih kredita, privreda ubuduće mora obezbediti potpunu redovnost izmirivanja tekućih obaveza prema javnim preduzećima za isporučene energente. Uz povećani nivo privredne aktivnosti i ubrzanje procesa privatizacije, obezbedio bi se viši nivo prihoda u budzet Republike;

U nastavku se daje obrazloženje sredstava subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama na aproprijaciji – 451, koja su namenjena najvećim delom za sprovođenje pojedinih programa, čiji raspored i korišćenje sredstava se vrši po posebnom aktu koji donosi Vlada, a na predlog nadležnog ministarstva.

Program kreditne podrške privredi preko Fonda za razvoj

Saglasno ciljevima definisanim u okviru Strategije za smanjenje siromaštva i Nacionalne strategije privrednog razvoja Srbije za period 2006-2012. godine i imajući u vidu najbitnije zadatake iz domena strukturnih reformi, potrebno je nastaviti sa realizacijom programa za kreditnu podršku privredi, s ciljem obezbeđenja ubrzanog i efikasanog nastavaka, odnosno okončanja započetih procesa restrukturiranja i privatizacije preduzeća u svim granama privrede, održanja kontinuiteta rasta industrijske proizvodnje i izvoza, povećanja produktivnosti u industriji i atraktivnosti preduzeća za okončanje procesa privatizacije.

Cilj programa je da se, preko Fonda za razvoj Republike Srbije, putem odobravanje „mekih kredita“ preduzećima, obezbedi, i to: ubrzan i efikasan nastavak, odnosno okončanje započetih procesa restrukturiranja i privatizacije preduzeća u svim granama privrede, održi kontinuitet rasta industrijske proizvodnje i izvoza, poveća produktivnost u industriji i atraktivnost preduzeća za okončanje procesa privatizacije, dostigne redovnost izmirivanja tekućih obaveza prema javnim preduzećima za isporučene energente, poveća nivo privredne aktivnosti i ubrza proces privatizacije čime se obezbeđuje viši nivo prihoda budzeta Republike, kao i preduzećima iz pojedinih delova javnog sektora u postupku privatizacije, koja su izdvojena iz osnovne delatnosti, preduzećima kod kojih je došlo do raskida kupoprodajnih ugovora sa kupcima i izvršen prenos 70% kapitala preduzeća Akcijskom fondu Republike Srbije – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji {(„Sl. glasnik RS“, broj 38/01…123/07), stupio na snagu dana 08. juna 2005.god, saglasno čl. 41d., 41đ. i 41e.}, preduzećima u postupku stečaja radi obezbeđenja procesa proizvodnje sa ciljem prodaje u radnom stanju (vraćanje kredita obezbeđeno je iz stečajne mase kao prvi naplatni red), preduzećima sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa većinskim srpskim stanovništvom, radi podrške obnovi i upošljavanju proizvodnih kapaciteta, preduzećima sa juga Republike Srbije, podrška pojedinim granama privrede radi povećanja konkurentnosti, kao i realizacija Protokola od 6. maja 2008. godine, u delu koji se odnosi na obavezu da se nastavi sa budzetskim finansiranjem (subvencijama) zaposlenih u firmama iz Protokola do momenta njihove potpune privatizacije ili do potpunog prelaska u novo formiranu firmu nastalu ulaganjem FIAT-a i Republike Srbije.

Zahvaljujući dosadašnjoj realizaciji programa Vlade za kreditnu podršku privredi iz sredstava za subvencije koji se realizuju od 2002. godine, omogućen je opstanak i nastavak procesa restrukturiranja i privatizacije velikih privrednih sistema u svim oblastima-granama. Prioritet u odobravanju sredstava su imala preduzeća u nadležnosti Agencije za privatizaciju – Centra za restrukturiranje i istim preduzećima je, od ukupnmo relizovanih sredstava iz budzeta isplaćeno, u 2005. godini 81,5%, u 2006. godini 77,4% i 2007. godine 86,3%.

Najveći korisnici sredstava za kreditnu podršku privredi, u prethodnom periodu, kod kojih proces privatizacije nije okončan su: Grupa Zastava Vozila a.d. u restrukturiranju Kragujevac, RTB BOR Bor, IHP Prva petoletka Holding preduzeće AD Trstenik, IMT a.d. u restrukturiranju Novi Beograd, FAP Korporacija a.d. u restrukturiranju Priboj, DMB FAM d.o.o. Beograd, Industrija motora-Rakovica A.D. u restrukturiranju Beograd, Koncern „Petar Drapšin“ a.d. Mladenovac, IMK „14. Oktobar“ Kruševac, HK PK „YUMCO“ AD Vranje, HK „Viskoza“AD u restrukturiranju Loznica, „Zorka-Holding“ a.d. u restrukturiranju Šabac, HK Šamot u restrukturiranju Aranđelovac, AD Holding Industrija kablova u restrukturiranju Jagodina, Kompanija Sloboda AD AD Sloboda Aparati Čačak, Ei Korporacija AD u restrukturiranju Niš, veliki broj malih i srednjih preduzeća, naročito iz metalskog kompleksa i tekstilne i kožarsko-prerađivačke industrije.

Osim toga, kod pojedinih privrednih subjekata, nakon raskida kupoprodajnih ugovora sa kupcima, izvršen je prenos 70% kapitala preduzeća Akcijskom fondu Republike Srbije {Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji („Sl. glasnik RS“, broj 45/05), stupio na snagu dana 08. juna 2005.god, saglasno čl. 41d., 41đ. i 41e.}. Jedan broj ovih preduzeća, kod kojih je postupak nove prodaje neizvestan, obraćaju se sa zahtevom za kreditnu podršku, u cilju očuvanja kontinuiteta prizvodnje i pripreme za okončanje ovog postupka („Magnohrom“ d.o.o Kraljevo, HTP „Fontana“ AD Vrnjačka banja, Fabrika hartije A.D. Beograd, DI „Sloga“ Vladičin Han, „Leteks“ Leskovac i dr.).

Predložena sredstava za kreditnu podršku privredi neophodna su prvenstveno da bi se obezbedio ubrzan i efikasan nastavak, odnosno okončanje započetog procesa restrukturiranja i privatizacije preduzeća u svim granama privrede i realizacija Protokola od 6. maja 2008. godine, u delu koji se odnosi na obavezu da se nastavi sa budzetskim finansiranjem (subvencijama) zaposlenih u firmama iz Protokola do momenta njihove potpune privatizacije ili do potpunog prelaska u novo formiranu firmu nastalu ulaganjem FIAT-a i Republike Srbije .

Kreditima iz subvencija, pod povoljnim uslovima, obezbedio bi se kontinuitet rasta industrijske proizvodnje i izvoza, što bi uz nastavak realizacije socijalnih programa u preduzećima, značajno doprinelo povećanju stepena korišćenja raspoloživih kapaciteta i upošljavanja zaposlenih, uz osetno relativno smanjivanje troškova poslovanja i povećanje produktivnosti u industriji.

U velikoj meri, zahvaljujući dosadašnjoj realizaciji programa Vlade za kreditnu podršku privredi iz sredstava za subvencije koji se realizuju od 2002. godine, omogućen je opstanak i nastavak pripreme za restrukturiranje i privatizaciju velikih privrednih sistema, posebno u proizvodnji saobraćajnih sredstava, metalskom kompleksu, metalurgiji, tekstilnoj i kožarsko-prerađivačkoj industriji, proizvodnji električnih mašina i aparata, hemijskoj industriji, preradi nemetala i građevinasrtvu, kao i u brojnim većim, srednjim i manjim preduzećima u repro-lancu (posebno u proizvodnji saobraćajnih sredstava). Paralelno sa okončanjem privatizacije velikih sistema za koje postoje zainteresovani strateški partneri i/ili okončanja stečaja za preduzeća koja nemaju tržišnu perspektivu, stvaraju se pretpostavke za smanjenjenje sistema kreditiranja privrede iz sredstava subvencija.

Program razvoja klastera u 2009. godini

Poslednje decenije, koncept klastera je prihvaćen kao jedan od osnovnih instrumenata industrijske politike i naročito, inovacione politike. Studije pokazuju da klasteri, zahvaljujući snazi međusobnih veza među učesnicima, podstiču rast produktivnosti, inovativnosti i dugoročno posmatrano, dinamičnost privrede, stvaranje novih radnih mesta i ekonomski razvoj uopšte. Na evropskom nivou, Komisija pridaje veliki značaj politikama podsticaja razvoja klastera, na primer kroz Program konkurentnosti i inovativnosti 2007-2013.

Program za podsticaj razvoja klastera u 2009. godini oslanja se na iskustva i rezultate Programa za podsticaj razvoja klastera u 2007. i 2008. i čini deo višegodišnjeg programa podsticaja razvoja klastera čija realizacija se odvija u četiri faze.

U prvoj fazi, u fazi Pilot projekta, održane su intenzivne konsultacije sa učesnicima. U pripremama su učestvovali predstavnici privrede, naučno –istraživačkih institucija i upravljačke strukture na državnom i lokalnom nivou. Rezultat prve faze su četiri osnovana klastera (proizvodnja autodelova i opreme, gume i plastike, malih poljoprivrednih mašina, klaster drvoprerađivača).

U drugoj fazi, fazi stabilizacije i razvoja, naglasak je na uspostavljanju rutine u radu, šeme za praćenje i ocenjivanje klastera, kao i na organizovanju obuka. U ovoj fazi, Programom za 2007, podržan je razvoj ukupno 6 klastera, a opredeljena je i podrška osnivanju tri nova klastera.

Treća faza, faza rasta i komercijalizacije, odnosi se na jačanje operativnih kapaciteta postojećih klastera i njihovu komercijalizaciju, kao i formiranje novih klastera.

U četvrtoj fazi akcenat je na održivosti programa i pružanju pune podrške preduzećima u Srbiji u procesu povezivanja sa međunarodnom poslovnom mrežom.

Puni rezultati programa podrške razvoju klastera se mogu pokazati u srednjem, odnosno dugom roku, čitav proces se odvija u više faza, i preduzećima organizovanim u klastere je potrebno vreme da stabilizuju svoj rad i da, kada podrška prestane, kao klaster budu sposobna za opstanak.

Programom za podsticaj razvoja klastera definisana su osnovna pravila i uslovi za obezbeđenje podrške u vidu nepovratnih sredstava, koja su namenjena projektima, čiji je cilj jačanje ekonomskog rasta i konkurentnosti privrede Srbije. Ovaj cilj se realizuje kroz razvoj klastera koji se mogu osnivati na regionalnom, nacionalnom i prekograničnom nivou. Raspodela sredstava podrške projektima razvoja klastera bazira se na izboru najboljih projekata s kojima preduzeća konkurišu na Javni oglas koji raspisuje Ministarstvo, a po otvorenim i unapred poznatim kriterijumima.

Na ovaj način obezeđuju se sledeći specifični ciljevi:

1. Uspostavljanje strateškog partnerstva i povezivanje preduzeća u cilju povećanja specijalizacije, unapređenja radne snage i ostalih faktora;

2. Unapređenje kapaciteta za tehnološki razvoj i inovacije kroz aktivan partnerski odnos između preduzeća i istraživačko-razvojnih institucija, uključivanjem istraživačko-razvojnih institucija u projekte sa komercijalnim ciljevima;

3. Povećana sposobnost preduzeća za poslovanje na međunarodnom tržištu, kao i vrednost i obim njihovog izvoza;

4. Uspostavljanje čvršćih veza između predstavnika klastera, nosilaca nacionalne politike, obrazovnih i naučno istraživačkih institucija – osnivanje Nacionalnog saveta za razvoj klastera;

5. Unapređenje sposobnosti i iskustva Ministarstva u vođenju politike privrednog razvoja.

Program podsticaja preduzeća za investiranje u jačanje inovativnosti

U eri globalizacije i hiperkonkurencije, relativizuje se značaj eksternih izvora konkurentske prednosti (prirodni resursi, jeftina radna snaga). Centralno pitanje razvoja svake nacionalne privrede postaje stvaranje uslova za brz i održiv rast produktivnosti korišćenjem novih izvora konkurentske prednosti kao što su znanje i informacije. Tehnološki progres i inovacije su neophodni da bi se održao dugoročni rast srpske privrede. Studija inovativnosti 2005-2006 osvetlila je ozbiljne probleme u pristupu izvorima finansiranja za inovativne aktivnosti. Na osnovu tog iskustva postojećih oblika finansiranja tehnološkog razvoja preko Ministarstva nauke, potrebno je obezbediti podršku preduzećima u transferu tehnologija i aktivnostima na razvoju novih proizvoda i inovacija u proizvodima, procesima, uslugama i organizacionim metodama i strukturi.

Projektom podsticaja preduzeća za investiranje u jačanje inovativnosti u 2009. godini definišu se osnovna pravila i uslovi za obezbeđenje podrške u vidu nepovratnih sredstava, koja se raspodeljuju preduzećima preko Javnog oglasa koji raspisuje Ministarstvo, a po otvorenim i unapred poznatim kriterijumima.

Na ovaj način obezeđuju se sledeći specifični ciljevi:

Podrška razvoju proizvoda i procesa;

Povećanje broja preduzeća koja učestvuju u inovacionom procesu po prvi put;

Unapređenje efikasnosti i efektivnosti inovacionog procesa u onim preduzećima koje već rade na razvoju proizvoda i obezbeđuju dodatu vrednost proizvoda korišćenjem kreativnih potencijala zaposlenih;

Unapređivanje primene rezultata inovacionih aktivnosti;

Povećana međunarodna zaštita intelektualnih prava inovatora.

Pored toga, na aproprijaciji ekonomske klasifikacija 454 -subvencije privatnim preduzećima, opredeljene su subvencije za finansiranje Greenfield investicija.

U okviru ove funkcije, čija je aktivnost vezana za poslove privrede i privrednog razvoja, najveća sredstva odnose se na izdatke koja se izdvajaju na aproprijaciji ekonomske klasifikacije – 621 za nabavku domaće finansijske imovine. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja namenilo je deo sredstava, obezbeđen kroz tekuće finansiranje, za start up kredite za početnike preko Fonda za razvoj. Najveća sredstva opredeljena su za osnivački ulog i sredstva za ulaganja od posebnog značaja u automobilsku industriji sa FIAT-Zastava. Sredstva namenjena za realizaciju projekta u vezi ugovora sa FIAT-om – Zastava, na ime obezbeđivanja dodatnih sredstava po osnovu učešća Republike u kapitalu, nastavak je započetog projekta iz 2008. godine o zajedničkom ulaganju od posebnog značaja, u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Sl. glasnik RS“, br. 56/06,50/07 i 70/08).

Program za start up kredite za početnike

Korisnici ovih sredstava su preduzetnici i pravna lica-početnici u obavljanju raznih zanatskih, proizvodnih i uslužnih delatnosti.

Ovim programom odobravaju se sredstva u vidu dugoročnih kredita pod povoljnim uslovima zainteresovanim licima koja žele da obezbede uslove za sopstveno zapošljavanje, osnivanjem radnje za obavljanje zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti, kao i novoosnovanim pravnim licima.

Program se preko Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja realizuje od 2006. godine.

Očekivani rezultati, pre svega sastoje se u podsticanju zapošljavanja, omogućavanju novoformiranim malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima početak biznisa i njihov razvoj u početnim godinama, povećanju broja novih preduzeća koji će biti nosioci privrednog razvoja u narednom periodu, koji će obezediti poboljšanje konkurentnosti srpske privrede.

Osnivački ulog i sredstva za ulaganja od posebnog značaja – FIAT – Zastava

Kompanija Fiat S.p.A. dostavila je 17. aprila 2008. godine pismo o zainteresovanosti da, preko svoje zavisne kompanije Fiat Group Automobiles S.p.A. (u daljem tekstu: Fiat), učestvuje u kupovini dela ili ukupne imovine Zastava Automobili a.d., Kragujevac (u daljem tekstu: Transakcija).

Dana 30. aprila 2008. godine u Beogradu Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je, imajući za cilj opšti privredni razvoj Republike Srbije i ravnomerni regionalni razvoj, potpisalo Memorandum o razumevanju (u daljem tekstu: Memorandum) sa Fiatom, na osnovu člana 10. Zakona o Ministarstvima („Sl. glasnik RS“, broj 43/2007), iz kojeg proističu ovlašćenja za ovo Ministarstvo da koordinira poslove vezane za vlasničko povezivanje privrednih društava sa strateškim inostranim investitorima. Memorandumom je potvrđeno da postoji nedvosmislen interes za ulaganje renomiranog strateškog investitora u domaću automobilsku industriju.

Nakon potpisivanja Memoranduma, Vlada je Zaključkom 05 Broj 023-196/2008 od 15. maja 2008. godine, prihvatila Informaciju o potencijalnom strateškom partnerstvu u oblasti automobilske industrije u Republici Srbiji, kojom su date osnovne smernice za vođenje pregovora.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 023-3985/2008 od 28. septembra prihvaćena je Informacija o potrebi uspostavljanja strateškog partnerstva u oblasti automobilske industrije u Republici Srbiji i usvojen je tekst Nacrta ugovora o zajedničkom investicionom ulaganju Republike Srbije i Fiat Group Automobiles S.p.A. sa prilozima.

Dana 29. septembra 2008. godine u Beogradu potpisan je Ugovor o zajedničkom investicionom ulaganju Republike Srbije i Fiat Group Automobiles S.p.A. (u daljem tekstu: Ugovor).

Navedenim ugovorom predviđeno je da Vlada Republike Srbije obezbedi sredstva za:

– Infrastrukturne projekte (izgradnja autoputa Karagujevac – Batočina, modernizacija železnice, izrada obilaznice, modernizacija i sanacija elektroenergetskih i gasnih postrojenja, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i dr.);

– Sanaciju eventualnih ekoloških šteta i

– Uplatu uloga u zajedničko društvo.

Osim sredstava koja su potrebna za realizaciju ugovora, neophodno je da se u budzetu Republike Srbije obezbede i sredstva za pokriće troškova koji nisu direktna ugovorna obaveza, ali su vezani za realizaciju ugovora, a proističu iz Zaključka 05 Broj 023-196/2008, od 15. maja 2008. godine, kojim je Vlada prihvatila Informaciju o potencijalnom strateškom partnerstvu u oblasti automobilske industrije u Republici Srbiji, kojom su date osnovne smernice za vođenje pregovora. Ove obaveze se pre svega odnose na finansiranje Grupe Zastava do momenta rešavanja statusa svih zaposlenih, kao i same Grupe Zastava nakon osnivanja zajedničkog Društva.

U razdelu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja posebno su iskazana sredstva za realizaciju ugovora o zajedničkom investicionom ulaganju Srbije i FIAT- a, u okviru funkcije 410, u vezi sa poslovima privrede, na ekonomskoj klasifikaciji 621 – nabavka domaće finansijske imovine (14.007,0 mil. dinara) na ime osnivačkog uloga i za ulaganja od posebnog značaja (FIAT – Zastava) i za namenski kredit za FIAT, kao i u okviru funkcije 412, u vezi sa poslovima zapošljavanja, na ekonomskoj klasifikaciji 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, koja su namenjena za isplatu zaostalih zarada Grupi Zastava preko Nacionalne službe za zapošljavanje (212,5 mil. dinara).

Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovoru, najvećim delom su potrebna za plaćanje usluga upravljanja projektom koji se odnose na realizaciju ugovora koji je zaključen sa FIAT-om. Ugovor o zajedničkom investionom ulaganju sa FIAT-om, Republika Srbija preuzela je obavezu da stvori odgovarajuće preduslove i da u određenim rokovima obezbedi funkcionisanje zajedničkog privrednog društva (ekološki preduslovi, građevinski radovi, zamena krovova, komunalna infrastruktura u skladu sa određenim standardima). Deo planiranih sredstava odnosi se i na sprovođenje projekta „giljotina propisa“.

Predviđena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge, namenjena su za finansiranje Instituta za standardizaciju Srbije, s tim u vezi Svetska trgovinska organizacija i Evropska unija u svakom izveštaju ukazuju na neophodnost unapređenja infrastrukture kvaliteta. Osim toga, sredstva su neophodna i za implementaciju zakona koji se nalaze u skupštinskoj proceduri (o standardizaciji, o tehničkim uslovima i usaglašavanju).

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 462 – donacije međunarodnim organizacijama namenjena su za plaćanje učešća Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u Programu za preduzetništvo i inovativnost, Okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost (CIP) i drugim programima Evropske Komisije.

Učešće u Programu za preduzetništvo i inovativnost omogućiće pristup fondu u iznosu od 3,6 mlrd. EUR do 2013. godine, od čega je 60% sredstava namenjen komponenti koja se odnosi na preduzetništvo i inovativnost. Takođe se predviđa učešće Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u različitim komponentama IPA programa, što će omogućiti uključivanje u međunarodne mreže i organizacije za jačanje inovativnosti, razmenu znanja i informacija i unapređenje inovacione infrastrukture u zemlji.

Na ekonomskoj klasifikaciji 482 – porezi, obavezne takse i kazne, sredstva su namenjena za pokrivanje troškova obaveznih taksi koje se plaćaju prilikom izdavanja službenih pasoša i viza, kao i za troškove registracije (republičke administrativne takse) motornih vozila, imajući u vidu da je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja kupilo 16 vozila za potrebe rada ministarstva.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 511 – zgrade i građevinski objekti namenjena su za završne radove na rekonstrukciji II, III, IV sprata i arhive u zgradi Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u Bulevaru Kralja Aleksandra 15 (adaptacija sale).

Sredstva na ekonomskoj klasfikaciji 512 – mašine i oprema namenjena su za kupovinu opreme za koju je postupak javne nabavke već u toku. Navedena oprema je neophodna za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti ministarstva.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u okviru funkcije 412, koja se odnosi na poslove po pitanju rada, odnosno zapošljavanja, u 2009. godini najveća sredstva planira po osnovu naknada za socijalnu zaštitu, dotacija organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama. Sredstva za subvencije namenjena su refundaciji zarada invalidnim licima, kao i poboljšanju uslova rada invalida, a deo sredstava namenjen je za dotacije Nacionalnoj službi zapošljavanja za isplatu zaostalih zarada Grupi Zastava. Zatim, sredstva dotacija organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja namenjena su za transfere Nacionalnoj službi zapošljavanja za aktivne mere zapošljavanja. Mere aktivne politike zapošljavanja sprovode se u cilju podsticanja privrednog rasta i razvoja, kroz otvaranje novih radnih mesta, povećanje zaposlenosti i mogućnosti zapošljavanja, uravnoteženiji regionalni razvoj, podizanje kompetentnosti i osposobljenosti radne snage na tržištu rada, dalji razvoj partnerstva i saradnje radi podsticanja zapošljavanja i samozapošljavanja. Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta – Tranzicioni fond, namenjene su privrednim društvima u restrukturiranju.

U okviru opredeljenih budzetskih sredstava, za funkciju 412, najveća sredstva izdvajaju se na ekonomskoj klasifikaciji 472 – naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, koja su namenjena za ,,Tranzicioni fond“.

Pravni osnov za donošenje Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju (“Sl. glasnik RS“, br. 64/05 i 89/06) su: Zakon o radu, Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i Zakon o privatizaciji.

Programom za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju utvrđena je obaveza privrednih društava, javnih preduzeća i ustanova za preduzimanje određenih mera i aktivnosti koje prethode prestanku radnog odnosa radnika i rešavanju radnog statusa viška zaposlenih u smislu obezbeđenja sredstava za:

– osnivanje tranzicionih centara,

– korišćenje raspoloživih resursa preduzeća,

– osnivanje različitih oblika preduzetništva (kooperative, lizing, franšizing i dr),

– razvoj inkubator centara i industrijskih zona,

– organizovanje obuka, stručnog usavršavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije i sl.,

– podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja.

Postupak privatizacije privrednih društava, prema Zakonu o privatizaciji, trebalo je da se okonča do kraja 2008. godine, a proces restrukturiranja i racionalizacije javnih preduzeća i ustanova do kraja 2011. godine. Preduzeća namenske industrije, javna preduzeća i ustanove koja se privatizuju putem aukcija i tendera imaće potrebu za utvrđivanjem i rešavanjem viška zaposlenih u dve pa čak i tri faze uz podršku iz budzeta Vlade Republike Srbije.

Sredstva opredeljena na ovoj aproprijaciji predložena su na osnovu broja zaposlenih u privrednim društvima, javnim preduzećima i ustanovama, kao i dosadašnjih iskustava u postupku privatizacije, procene broja korisnika koji će koristiti sredstva iz budzeta za rešavanje svog radno-pravnog statusa, kao i procene potrebnih sredstava koja je vršena na osnovu prosečne jedinice troškova po nezaposlenom licu uključenom u mere aktivne politike zapošljavanja u 2009. godini.

Na ekonomskoj klasifikacija 464 – dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja sredstva su namenjena za transfere Nacionalnoj službi zapošljavanja za aktivne mere zapošljavanja i po svojoj visini predstavljaju drugi najveći rashod u okviru ove funkcije.

Pravni osnov za realizaciju Programa aktivne politike zapošljavanja je Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS”, br.71/03 i 84/04). Mere aktivne politike zapošljavanja sprovode se u cilju podsticanja privrednog rasta i razvoja, kroz otvaranje novih radnih mesta, povećanje zaposlenosti i mogućnosti za zapošljavanje, uravnoteženiji regionalni razvoj, podizanje kompetentnosti i osposobljenosti radne snage na tržištu rada, dalji razvoj partnerstva i saradnje radi podsticanja zapošljavanja i samozapošljavanja.

U narednom periodu neophodno je povećati obim sredstava namenjenih merama aktivne politike zapošljavanja što će doprineti dostizanju ciljeva utvrđenih politikom zapošljavanja i dovesti do povećanja zapošljavanja, a time i smanjenja nezaposlenosti.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama namenjena su za refundaciju zarada invalidnim licima kao i za poboljšanje uslova rada invalidnih lica, a deo sredstava namenjen je za dotacije Nacionalnoj službi zapošljavanja za isplatu zaostalih zarada Grupi Zastava.

Zakonom o radnom osposobljavanju i zapošljavanju invalida članom 18. (“Sl. glasnik RS“, broj 25/96), utvrđeno je pravo da se preduzećima za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida za svaki mesec obezbeđuju sredstava iz budzeta Republike po zaposlenom invalidu u iznosu od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U okviru opredeljenih budzetskih sredstava na aproprijaciji ekonomske klasifikacije 423 – usluge po ugovoru, odnose se na: administrativne usluge za ugovorene usluge prevođenja (zbog povećane međunarodne aktivnosti organa) štampanja, i izradu softvera. U okviru ove ekonomske klasifikacije, obezbeđuju se i budzetska sredstva za stručne usluge, usluge objavljivanja oglasa i druge medijske usluge, kao i troškove reprezentacije, poklona, ugostiteljskih usluga, i kotizacija za seminare.

Najveći deo opredeljenih troškova na ovoj aproprijaciji odnosi se na troškove zakonodavnih aktivnosti iz delokruga sektora za zapošljavanje. Tokom 2009. godine planirane su sledeće zakonodavne aktivnosti:

– Zakon o zapošljavanju i osiguranju;

– Zakon o evidencijama u oblasti zapošljavanja;

– Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom;

– Zakon o zaštiti građanja Republike Srbije na radu u inostranstvu;

– Zakon o uslovima za zapošljavanje i rad stranih državljana.

Sredstva opredeljenja za ekonomsku klasifikaciju, 424 – specijalizovane usluge, namenjena su za izradu Nacionalne strategije u oblasti spoljnih migracija. U okviru nacionalne strategije potrebno je uključiti sve relevantne organe, organizacije, kao i naučne institucije.

Imajući u vidu da je interes Republike Srbije za evrpskim migracionim tokovima i migracionom politikom višestruki, kao i da Republika Srbija nije više samo zemlja emigracije već je postala i svojevrsna zemlja imigracije, neophodno je izraditi Nacionalnu strategiju u oblasti spoljnih migracija. Izradom Nacionalne strategije u oblasti spoljnih migracija doprinelo bi se, u prvom redu, jasnom definisanju i utvrđivanju nove politike u ovoj oblasti, kao i praćenje i usmeravanje procesa migracija građana Republike Srbije i stranih migranata u skladu sa dugoročnim potrebama razvoja privrede Republike Srbije, usklađivanje imigracione regulative sa regulativom zemalja EU, kao i obezbeđenje potrebnih uslova za efikasnu zaštitu prava i interesa građana Republike Srbije u svim fazama migracionog procesa (odlazak, boravak i povratak), kao i stranih migranata koji rade i borave u Republici Srbiji.

U izradi nacionalne strategije potrebno je uključiti sve relevantne organe, organizacije, kao i naučne institucije.

Na ekonomskoj klasifikaciji 462 – dotacije međunarodnim organizacijama, sredstva su namenjena za plaćanje učešća Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u Programu za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice ,,Progres“.

Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 337-5623/2007 usvojenog na sednici održanoj 13. septembra 2007. godine, potpisan je Memorandum o razumevanju između Evropske zajednice i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Programu za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice „Progres“.

S obzirom da su oblasti rada i socijalne politike, odnosno zapošljavanja, u nadležnosti dva ministarstva, i to: Ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, učešće subjekata iz Srbije u programu „Progres” biće koordinirano od strane tih ministarstava, a nadležna ministarstva finansijski doprinos plaćaju u jednakim delovima.

„Progres” je u funkciji od 1. januara 2007. godine i trajaće do 31. decembra 2013. godine. Podeljen je na pet delova u skladu sa određenim politikama, a jedan od delova je i projekat – Zapošljavanje (podrška realizaciji Evropske strategije zapošljavanja).

Ukoliko Republika Srbija u toku trajanja Programa (2007-2013.) stekne status države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, dobiće mogućnost da se opredeli za posredno učešće. U tom slučaju, procena finansijskog doprinosa koji će Republika Srbija uplaćivati u Opšti budzet Evropske unije za učešće u Programu za 2009. godinu iznosi oko 160.000,00 evra.

Planirana sredstva za stalne troškove biće namenjena za pokrivanje usluga komunikacija, odnosno troškova fiksnih i mobilnih telefona, imajući u vidu broj telefonskih linija kao i cenu usluga fiksne telefonije;

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 422 – troškovi putovanja, planirana su u skladu sa aktivnostima resora za zapošljavanje, a na osnovu plana pokrića troškova službenih putovanja, koja su predviđena na nivou 2008. godine.

Planirana sredstva na ekonomskoj klsifikaciji 423 – usluge po ugovoru namenjena su za sprovođenje zakonodavne aktivnosti (donošenje i implementacija zakona i podzakonskih akata iz oblasti zapošljavanja). Planirano je donošenje zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, zakona o evidencijama u oblasti zapošljavanja, zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, zapošljavanju osoba sa invaliditetom i zakona o zaštiti građana Republike Srbije na radu u inostranstvu.

Planirana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 464 – dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja namenjen je za transfere Nacionalnoj službi za zapošljavanje za aktivne mere zapošljavanja koje se sprovode u cilju podsticanja privrednog rasta i razvoja kroz otvaranje novih radnih mesta, povećanje zaposlenosti i mogućnosti za zapošljavanje i uravnoteženje i regionalni razvoj.

U okviru funkcije 473 – Turizam, između ostalog aktivnost ministarstva usmerena je na donošenje i sprovođenje Stategije razvoja turizma Republike Srbije, programa integralnog razvoja turizma i komplementarnih delatnosti turističkih regija, programa posebnih vidova turizma i mera ekonomske politike na poslovanje i razvoj turističke privrede.

Najveća sredstva u 2009. godini opredeljena su za subvencije namenjene lokalnim turističkim organizacijama, destinacijskim menadzment organizacijama i institucijama i organizacijama za projekte razvoja turizma, Turističkoj organizaciji Srbije, kao i programima razvoja turističke infrastrukture.

Sredstva na ovoj aproprijaciji, između ostalog, predviđena su Turističkoj organizaciji Srbije, JP ,,Skijališta Srbije“ kao i za subvencije za razvoj turističke infrastrukture. Predviđena sredstva odnose se na projekte razvoja turizma, projekte razvoja infrastrukture u turizmu, odnosno izgradnju, modernizaciju i infrastrukturno opremanje objekata namenjenih turističkoj privredi. Realizacija sredstava, odnosno njihov raspored i korišćenje za ove namene vršiće se u 2009. godini po posebnom aktu, koji donosi Vlada, a na predlog nadležnog ministarstva.

U okviru ove funkcije, čija je aktivnost vezana za poslove razvoja turizma, značajna sredstva odnose se na izdatke koja se izdvajaju na ekonomskoj klasifikaciji – 621 za nabavku domaće finansijske imovine uglavnom su namenjena za kredite fizičkim licima za komercijalne potrebe i kredite nefinansijskim privatnim preduzećima, dok se deo sredstava planira za osnivanje i povećanje učešća kapitala D.D.O. Palić, kao i za povećanje učešća kapitala u domaćim nefinansijskim preduzećima i institucijama (DDO Stara planina).

Na ekonomskoj klasifiakciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, namenjena su za finansiranje projekata razvoja turizma.

Sredstva namenjena na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge, najvećim delom su opredeljena za specijalizovane geodetske usluge, i za ostale specijalizovane usluge, a koja su predložena na osnovu troškova u 2008. godini.

Transferi ostalom nivoima vlasti – ekonomska klasifikacija 463 usmeravaju se prema opštinama za projekte razvoja turizma.

Sredstva za usluge po ugovoru – 423, odnose se, i to na: administrativne usluge za ugovorene usluge prevođenja (zbog povećane međunarodne aktivnosti organa), štampanja, i izradu softvera. U okviru ove ekonomske klasifikacije, obezbeđuju se i budzetska sredstva za stručne usluge, usluge objavljivanja oglasa i druge medijske usluge, kao i troškove reprezentacije, poklona, ugostiteljskih usluga, i kotizacija za seminare.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikacija 421 – stalni troškovi su namenjena za pokriće troškova bankarskih, energetskih, komunalnih usluga, usluga komunikacija (troškovi telefona), troškova osiguranja vozila, zakupa imovine i opreme ( za potrebe Turističke inspekcije u unutrašnjosti). Sredstva su opredeljena na osnovu troškova u tekućoj godini.

Rashodi na ekonomskoj klasifikacija 422 – troškovi putovanja planirana su za pokriće troškova službenih putovanja, troškove putovanja u inostranstvo i za troškove putovanja u okviru redovnog rada.

Opredeljeni rashodi na ekonomskoj klasifikacija 426 – materijal, namenjena su za: administrativni (kancelarijski) materijal koji se ne može nabaviti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (pretplata na časopise i biltene), materijal za saobraćaj (bonovi za benzin) i ostali materijali za nauku.

Na ekonomskoj klasifikacija 512 – Mašine i oprema – obezbeđena sredstva će biti namenjena za nabavku administrativne opreme i to: kompjutera, štampača, fotokopir aparata, telefona i mobilnih telefona, kao i druge opreme koja se ne može nabaviti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

U okviru ekonomske klasifikacije 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana, opredeljuju se sredstva za već preuzete obaveze, kao i za nastavak već započetih projekata.

U okviru funkcije 474 – višenamenske razvojne projekte, odnosno poslove regionalnog razvoja, predviđena sredstva namenjena su prvenstveno za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u nerazvijenim opštinama u Republici Srbiji, odobravanjem kredita preko Fonda za razvoj. Opredeljena sredstva odnose se na utvrđivanje prioriteta i odabira infrastrukturnih projekata u oblasti saobraćajne, komunalne, energetske i druge infrastrukture na lokalnom nivou sa ciljem stvaranja preduslova za podizanje ekonomskog standarda građana.

U okviru opredeljenih budzetskih sredstava značajni rashodi po svom obimu, u okviru ove funkcije, čija je aktivnost vezana za poslove ravnomernog regionalnog razvoja, za podsticnje razvoja privrede i nedovoljno razvijenih područja, odnosi se na izdatke koja se izdvajaju na aproprijaciji ekonomske klasifikacije – 621 za nabavku domaće finansijske imovine. Sredstva su namenjena za potsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u nerazvijenim opštinama u Republici Srbiji, odobravanjem kredita preko Fonda za razvoj.

Ovim programom podsticao bi se razvoj nedovoljno razvijenih opština odobravanjem kredita, pod povoljnim uslovima, pravnim licima i preduzetnicima za realizaciju programa iz oblasti industrije, prerađivačkih kapaciteta za preradu poljoprivrednih proizvoda i usluga na području nerazvijenih opština, a u cilju otvaranja novih radnih mesta i povećanog zapošljavanja. Sredstva bi se koristila i za rekonstrukciju i modernizaciju postojećih industrijskih, ili zanatskih objekata na području nerazvijenih opština, kroz korišćenje kredita za osnovna i obrtna sredstva, kao i za korišćenje kredita za trajna obrtna sredstva u cilju otvaranja novih radnih mesta.

Sredstva će se odobravati u vidu kredita pod povoljnim uslovima i na način koji Programom utvrdi Vlada, a čime će se omogućiti ravnomerniji regionalni razvoj, podsticanje zapošljavanja, kao i podsticanje privrednog razvoja i razvoja proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti.

Deo sredstva namenjen je i za učešće u osnivačkom ulogu za regionalne agencije. U toku 2009. Ministarstvo planira, u saradnji sa opštinama i privatnim sektorom, otvaranje kancelarija za regionalni razvoj. Sredstva za osnivanje i rad kancelarija (40% potrebnih sredstava) planiran je u okviru navedene aproprijacije, koja je namenjena za nabavku domaće finansijske imovine.

Sredstva namenjena na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge, namenjena su za izmirenje specifičnih usluga vezanih za unapređenje infrastrukture za regionalni razvoj, zatim specifičnih usluga za sprovođenje zakonske i podzakonske regulative, kao i drugih aktivnosti koje će biti u funkciji regionalnog razvoja, razvoja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i podsticanja preduzetništva (npr. Trgovište, gde će biti potrebno spremiti različite analize, razvojne strategije, planove).

Sredstva na aproprijaciji ekonomske klasifikacije 423 – usluge po ugovoru, namenjena su za: administrativne usluge za ugovorene usluge prevođenja (zbog povećane međunarodne aktivnosti organa), štampanja, i izradu softvera. U okviru ove ekonomske klasifikacije, obezbeđuju se i sredstva za stručne usluge, usluge objavljivanja oglasa i druge medijske usluge, kao i troškove reprezentacije, ugostiteljskih usluga, i kotizacija za seminare, saradnju sa međunarodnim kulturnim institucijama. Takođe tokom 2009. godine planirane su zakonodavne aktivnosti na izradi Zakona o regionalnom razvoju, koji zahteva angažovanje lica izvan ministarstva (radna grupa) koja će biti angažovana na izradi Nacrta Zakona. Radi boljeg stručnog nadzora realizacije infrastrukturnih i ekonomskih projekata, neophodno je angažovanje većeg broja stručnjaka različitog profila.

Sredstva predviđena na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama bi se koristila za podršku nevladinim organizacijama (udruženja preduzetnika, udruženja građana, regionalne privredne komore, poslovni inkubatori i drugih organizacija) koje se bave regionalnim razvojem, podrškom preduzetništvu, jačanjem konkurentnosti i inovativnosti. Sektor regionalnog razvoja će pripremiti program koji bi podrazumevao javni konkurs, određivao uslove, pravila i kriterijume za učešće nevladinih organizacija u istom.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 422 – troškovi putovanja, s obzirom na planirane aktivnosti resora za regionalni razvoj, sredstva su opredeljena radi praćenja realizacije infrastrukturnih projekata, kontrole namenskog korišćenja sredstava NIP-a, kao i uspostavljanje saradnje sa međunarodnim regionalnim institucijama.

Na ekonomskoj klasifikaciji 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana, opredeljuju se sredstva za sprovođenje projekata i programa od interesa za regionalni razvoj.

Opredeljena sredstva za funkciju 490 – ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu, tj. za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom, namenjena su za aktivnosti koje se odnose na unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom; predlaganje i sprovođenje mera u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom; politiku i režim spoljne trgovine; spoljnu trgovinu naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene (kontrolisanom robom); strana ulaganja; propise u oblasti koncesija; praćenje aktivnosti domaćih privrednih subjekata u inostranstvu; unapređenje i praćenje ekonomske bilateralne i regionalne saradnje; praćenje saradnje organa Republike Srbije sa međunarodnim ekonomskim organizacijama i agencijama Organizacije ujedinjenih nacija; delegiranje diplomata zaduženih za ekonomsku saradnju u diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije.

Pri tome, treba imati u vidu da su u nadležnosti Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i poslovi delegiranja diplomata zaduženih za ekonomsku saradnju u diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije. Naime, ministarstvo planira da u 2009. godini uputi na rad u diplomatsko-konzularna predstavništva 40 lica, koja će biti upućena na rad u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, koji će biti zaduženi za ekonomsku saradnju u inostranstvu.

Shodno tome, po svom obimu slede rashodi na ekonomskoj klasifikaciji 472 – naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, koja su namenjena za naknade iz budzeta za stanovanje. Naime, imajući u vidu da su u nadležnosti Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i poslovi delegiranja diplomata zaduženih za ekonomsku saradnju u diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije, ova sredstva će biti namenjena za pokriće troškova smeštaja i boravka za 40 lica koje će Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja uputiti na rad u inostranstvo.

Planirana sredstva u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 424 – specijalizovane usluge, najvećim delom namenjena su za sprovođenje aktivnosti, koje se odnose na harmonizaciju propisa i unapređenje rada odeljenja za spoljnu trgovinu naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene.

Planirana sredstva namenjena na ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovoru, namenjena su za administrativne usluge, za ugovorene usluge prevođenja (zbog povećane međunarodne aktivnosti organa), štampanje i izradu softvera. U okviru ove ekonomske klasifikacije, obezbeđuju se i sredstva za stručne usluge, usluge objavljivanja oglasa i druge medijske usluge, kao i troškove reprezentacije, poklona, ugostiteljskih usluga, i kotizacija za seminare.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 414 – socijalna davanja zaposlenima, predviđena su najvećim delom za školarinu dece lica koja će biti upućena na rad u inostranstvo, a imajući u vidu da ovo ministarstvo planira da u 2009. godini uputi na rad u diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije 40 lica, a manjim delom i za isplatu porodiljskih bolovanja i bolovanja preko 30 dana.

Sredstva namenjena na ekonomskoj klasifikaciji 422 – troškovi putovanja, odnose se u najvećem delu na troškove službenih putovanja vezane za završne pregovore sa Svetskom trgovinskom organizacijom, kao i bilateralne pregovore u vezi sa zaštitom stranih investicija i podsticanje ulaganja. Takođe, neophodno je pristutvo predstavnika Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja na poslovnim forumima radi unapređenja izvoza, kao i za troškove selidbe u diplomatsko konzularna predstavništva ekonomskih savetnika i članova njihovih porodica.

Sredstva na aproprijaciji ekonomske klasifikacije 462 – donacije međunarodnim organizacijama, namenjena su za plaćanje članarine za posmatrački status Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i udeo Republike Srbije u finansiranju stalnog Sekretarijata CEFTA.

Članarina za status posmatrača u STO

Pravni osnov za plaćanje članarine za status posmatrača su:

– Odluka o podnošenju zahteva za odvojeno pristupanje Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, u skladu sa principom ,,dvostrukog koloseka”, usvojena na sednici Vlade održanoj 19. novembra 2004. godine;

– Zaključak Vlade broj: 337-306/2005-05 od 27. januara 2005. godine, kojim se prihvata Informacija o daljim aktivnostima i prioritetima u 2005. godini u postupku pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Republika Srbija je, u skladu sa principom ,,dvostrukog koloseka”, 15. februara 2005. godine dobila status posmatrača u STO. Jedna od obaveza koju povlači status posmatrača u STO je i plaćanje članarine. Iznos članarine utvrđuje Generalni savet STO svake godine i on je isti za sve posmatrače. Potrebna sredstva za 2009. godinu iznose oko 28.000 švajcarskih franaka. Članarina za status posmatrača u STO se plaća na godišnjem nivou, a period za njeno plaćanje je januar-mart u okviru svake godine.

Udeo Republike Srbije u finansiranju stalnog Sekretarijata CEFTA

Pravni osnov za plaćanje udela Republike Srbije u finansiranju stalnog Sekretarijata CEFTA su:

– Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi – CEFTA 2006 (,,Službeni glasnik RS“, br. 89/07);

– Zaključak Vlade broj: 037-5785/2007-002 od 11. oktobra 2007. godine, kojim se prihvata Izveštaj sa prvog sastanka Zajedničkog komiteta CEFTA održanog u Ohridu 28. septembra 2007. godine;

– Zaključak Vlade 05 broj: 018-2147/2008 od 05. juna 2008. godine, kojim se prihvata Informacija o potrebi potpisivanja Sporazuma između Kraljevine Belgije i CEFTA.

Opredeljeni ukupni troškovi Sekretarijata CEFTA iznose oko 660.000 eura godišnje. Evropska komisija i još neki donatori će učestvovati u finansiranju u toku prve tri godine rada Sekretarijata CEFTA, s tim što će i sve CEFTA Strane participirati u troškovima prema usvojenom kriterijumu. Njihova participacija će se vremenom postepeno povećavati, tako da će u prvoj godini iznositi 30%, u drugoj 50%, u trećoj 70% ukupnih troškova, da bi nakon toga, posle treće godine, CEFTA Strane preuzele u potpunosti troškove rada Sekretarijata CEFTA. Udeo Republike Srbije u finansiranju Sekretarijata CEFTA je 25% od dela koji snose ostalih sedam CEFTA Strana.

Potrebna sredstva za 2009. godinu iznose oko 85.000 eura. Pošto se očekuje da Sekretarijat CEFTA počne sa radom u septembru 2008. godine, period za plaćanje godišnjeg udela Republike Srbije u njegovom finansiranju bi trebalo da bude septembar-decembar u okviru svake godine.

Sredstva na aproprijaciji ekonomske klasifikacije 421 – stalni troškovi namenjena su za pokrivanje troškova fiksnih i mobilnih telefona, troškova kasko osiguranja i obaveznog osiguranja od autoodgovornosti automobila, troškove zakupa prostora i opreme neophodnih za organizovanje seminara i zasedanje mešovitih komiteta, komisija i poslovnih saveta, koji se prema opredeljenim aktivnostima resora ekonomskih odnosa sa inostranstvom održavaju tokom 2009. godine u zemlji, kao i za troškove platnog prometa i bankarskih usluga.

Veći troškovi komunikacija se očekuju imajući u vidu, pre svega, cenu usluga fiksne telefonije. Naime, ovo ministarstvo plaća troškove korišćenja velikog broja telefonskih linija kao i usluge ISDN-za primarni pristup, KDS-a i slično.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je tokom 2007. i 2008. godine kupilo 16 vozila za potrebe rada ministarstva, tako da se u 2009. godini planiraju i sredstva za troškove kasko osiguranja i obaveznog osiguranja od autoodgovornosti.

GLAVA 15.1 – DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Zakonom o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, 43/07) obrazovana je Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija), kao organ uprave u sastavu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, radi obavljanja poslova državne uprave koji se odnose na: kontrolu mera i dragocenih metala; zakonske merne jedinice; etalone; merila, kao i drugih poslova koji su određeni zakonom kojim se uređuje metrologija i drugim zakonima. Direkcija je preuzela poslove Zavoda za mere i dragocene metale, koji je bio organizacija u sastavu Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose, postavljena lica, zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu.

Najznačajniji poslovi Direkcije su: obezbeđivanje primene zakonskih mernih jedinica; donošenje metroloških propisa, usklađenih sa preporukama Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju; ostvarivanje srpskih primarnih etalona osnovnih i izvedenih jedinica Međunarodnog sistema jedinica; ispitivanje tipa merila; ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala; nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti metrologije; 

Zakonska kontrola merila, kroz ispitivanje tipa i overavanje merila, u najvećoj meri obuhvata: vage, benzinske pumpe, gasomere, strujomere, vodomere, medicinske špriceve, medicinske termometre, taksimetre, hronotahografe, radare za kontrolu brzine vozila, etilometre, tarifne impulse u telefonskom saobraćaju i dr.

Direkcija izvršava poslove propisane Zakonom o fiskalnim kasama (“Sl. glasnik RS“, broj 135/2004) i pripadajućim podzakonskim propisima, izdaje odgovarajuće sertifikate, i to:

– za fiskalne kase uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika;

– za terminale za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očiitavanje;

– za softverske aplikacije, koje omogućavaju zadavanje komandi fiskalnim kasama preko njihovog definisanog interfejsa, dokaz o ispunjenosti uslova;

Direkcija izvršava poslove propisane Zakonom o igrama na sreću (“Sl. glasnik RS“, broj 84/2004) i pripadajućim podzakonskim propisima. Izdaje odgovarajuće sertifikate, i to:

– za servise za aparate za igre na sreću uverenje o tehničkoj i stručnoj osposobljenosti za obavljanje tehničkog pregleda i popravku aparata, nakon utvrđivanja ispunjenosti propisanih zahteva (čl. 4. Pravilnika o uslovima u pogledu opremljenosti za vršenje tehničkog pregleda i popravke automata i stolova za igre na sreću (“Sl. glasnik RS“ broj 129/2004),

– za aparate za igre na sreću, uverenja o ispunjenosti tehničkih i funkci-onalnih karakteristika aparata za igre na sreću, nakon utvrđivanja ispitivanja uzorka tipa aparata i vrednovanja rezultata svih ispitivanja (Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama i tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću (“Sl. glasnik RS“, br. 129/2004).

Za izvršenje usluga Direkcija naplaćuje propisanu naknadu na osnovu Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem tipa merila i pregledom etalona, merila i uzoraka referentnih materijala (“Sl. list SCG“ br. 54/05) i Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala (“Sl. list SRJ“ br.3/06). Direkcija ostvaruje prihode izvršavajući poslove i zadatke iz svoje nadležnosti.

Najveći deo sredstava Direkcije za mere i dragocene metale, obezbeđen je na ekonomskoj klasifikaciji 421 – stalni troškovi, koji obuhvataju sredstva koja će se koristiti za:

– pokriće troškova električne energije, kao i troškova grejanja u organizacionim područnim jedinicama u Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu (i pomoćni objekat u Vršcu), Kruševcu i Nišu. Troškove za ove namene u Beogradu, gde se nalazi sedište Direkcije i Kontrola mera Beograd, plaća Uprava za zajedničke poslove republičkih organa;

– pokriće troškova korišćenja gradskog građevinskog zemljišta, iznošenja smeća, utroška vode, naknade za zaštitu životne sredine i sl.; – pokriće troškova korišćenja telefona, telefaksa, priključak na internet i korišćenja internet mreže, mobilnih telefona, usluga pošte, dostave poštanskih pošiljaka i sl;

– plaćanje troškova osiguranja objekata, opreme, vozila, etalona prilikom slanja na poređenje u međunarodne institutcije u inostranstvu; zakupnine za iznajmljeni prostor u kojem je delatnost iz svoje nadležnosti obavlja područna organizaciona jedinica Direkcije – Kontrola mera Novi Sad; prevoza etalona.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 415 – naknade troškova za zaposlene, predviđena su za isplatu naknada prevoza na posao i sa posla zaposlenih u Direkciji, kao i sredstva za isplatu naknada za odvojen život i za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 426 – materijal, koristiti za nabavku kancelarijskog materijala (specijalni papir za izradu žigova – nalepnica, koverte, i drugo), kao i za nabavku odela od keper materijala za radnike za rad pri overavanju merila u mlinskoj industriji, skladišnim silosima, cementarama i fabrikama stočne hrane, radne bunde od nepromočivog materijala za rad na otvorenom prostoru u zimskim uslovima, zaštitne naočare za rad pri žigosanju merila, HTZ oprema i slično.

Pored toga, na ovoj ekonomskoj klasifikaciji opredeljena su sredstva za nabavku publikacija, časopisa i glasila, stručne literature, standarda i sl. za redovne potrebe zaposlenih, za obrazovanje kadrova i sl. Direkcija je godinama pretplaćena na inostrene časopise i to: IEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT – 615,00 EUR-a; METROLOGIA – 900,00 EUR-a; CALLAB – 60,00 EUR-a i MEASUREMENT -1.400,00 EUR-a. Domaći časopisi i stručna literatura na koje je pretplaćena Direkcija su: „Službeni glasnik RS“, Intermeks, IPC, Privredni savetnik, časopis Metrolog, Merni instrumenti i dr.

Takođe, opredeljena su i sredstva za: pokriće troškova goriva, maziva i ostalog materijala za službena vozila koja Direkcija i organizacione jedinice koriste u obavljanju svoje delatnosti (benzin, ulja i maziva, gume i ostali materijal za vozila); nabavku boca sa referentnim gasnim smešama CO u N2 ; nabavku potrošnog materijala za gasni i gasno-maseni hromatograf; nabavku materijala i inventara za održavanje higijene u odsecima KM u kojima zaposleni sami održavaju higijenu u radnim prostorijama, nabavku repromaterijala radi održavanja merne opreme u funkcionalnom stanju i radi efikasnijeg rada; kalaja za lemilice, pasta za lemljenje, alkohol-apsolutni, ugljenik tetra-hlorid, rastvor za čišćenje filtera, kao i za nabavku materijala za posebne namene (Nabavka i izrada žigova i žigova nalepnica za žigosanje svih merila koja ispunjavaju propisane metrološke uslove).

Sredstva obezbeđena na ekonomskoj klasifikaciji 423- usluge po ugovoru obuhvataju između ostalog:

– troškove prevođenja, usluge agencija i sl., radi izrade materijala i dokumenata iz delokruga rada Direkcije;

– izrade novih i nadogradnju postojećih softvera; održavanje postojećih softvera;

– troškove revizije, korišćenja pravnih usluga, troškova veštačenja, korišćenje ekspertskih usluga, kao i stručnih usluga po osnovu ugovora o autorskom delu i sl., i za poslove iz nadležnosti Direkcija;

– sredstva za konsultantske usluge za integrisane sisteme menadzmenta i sertifikaciju poslovnog sistema Direkcije, kao i za plaćanje naknada proverivačima iz drugih nacionalnih metroloških institucija;

– pakovanje i transport etalona na poređenje;

– sredstva za angažovanje saradnika po osnovu ugovora o delu.

Angažovanjem radnika po osnovu ugovora o delu omogućava se obavljanje poslova za potrebe Direkcije koji po prirodi stvari nisu stalni ili za kojima ne postoji potreba za otvaranje radnog mesta sa punim radnim vremenom. Pri tome imala se u vidu i specifičnost poslova koji se obavljaju u Direkciji, kao i činjenicu da je pet organizacionih jedinica Direkcije dislocirano, odnosno sa sedištem u Nišu, Novom Sadu, Kruševcu, Subotici i Zrenjaninu.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge, između ostalog odnose se na:

– usavršavanje i obrazovanje zaposlenih u skladu sa Planom stručnog usavršavanja i obrazovanja za 2009. godinu;

– redovne medicinske preglede zaposlenih koji imaju obavezu izvršavanja redovnih lekarskih pregleda, kao za redovan medicinski pregled zaposlenih koji rade pod posebnim uslovima propisanim Zakonom o zaštiti od jonizujućih zračenja.

Međunarodne etalone čuvaju međunarodne organizacije, a nacionalne održavaju nacionalni metrološki instituti. Upoređivanje etalona u inostranim nacionalnim metrološkim institutima se obavezno naplaćuje, dok je to besplatno u međunarodnim organizacijama za države članice. Devizna, odnosno odgovarajuća dinarska sredstva, za troškove poređenja etalona u inostranim nacionalnim metrološkim institutima opredeljena su prema iznosima navedenim u ponudama za upoređivanje etalona, koje je Dirkcija ranije dobila od odgovarajućih nacionalnih metroloških instituta.

U 2009. godini, neophodno je upoređivanje i etaloniranje nacionalnih etalona: dužine, ugla, hrapavosti, zapremine, mase, pritiska, električne energije, električne snage, električnog jednosmernog i naizmeničnog napona, električne otpornosti, transformacije električnog napona i struje, vremena i frekvencije, temperature, svetlosnih veličina, indeksa prelamanja i kerme u vazduhu.

Za sve etalone je obavezan transport pod stalnom nadzorom stručnjaka koji rukuju etalonom, zbog bezbednosti prenošenja etalona i velike osetljivosti i načina funkcionisanja etalona. Pravilo koje primenjuju nacionalne metrološke institucije je, da stručnjak učestvuje u merenjima pri upoređivanju etalona.

U okviru ove ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva za naknade za specijalnu zaštitu državnih žigova-nalepnica od falsifikovanja i drugih zloupotreba. Ta zaštita se vrši isključivo u Narodnoj banci Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.

U okviru sredstava opredeljenih na ovoj ekonomskoj klasifikaciji opredeljena su i sredstva za izradu žigova za zlato, kao i sredstva za plaćanje naknade za zaštitu državnih žigova-nalepnica.

Sredstva obezbeđena na ekonomskoj klasifikaciji 425 – tekuće popravke i održavanje obuhvata između ostalog:

– tekuće popravke i održavanje: opreme za saobraćaj

– tekuće popravke i održavanje laboratoriske opreme, kao i za tekuće popravke i održavanje mernih i kontrolnih instrumenata, popravku mašinice za utiskivanje žigova i dr.

Sredstva obezbeđena na ekonomskoj klasifikaciji 482- porezi, obavezne takse i kazne obuhvataju troškove registracije vozila. Direkcija trenutno raspolaže sa osam vozila od kojih je šest dotrajalo i jednim specijalnim vozilom-kamionom sa mernom opremom.

Na ekonomskoj klasifikaciji 511 – zgrade i građevinski objekti, Direkcija je planirala :

– izradu projekta centralnog grejanja u OKM Subotica;

– izradu idejnog projekta, projektne dokumentacije i adaptacije laboratotorijskog prostora za ispitivanje (LI) funkcijskih i tehničkih svojstava fiskalnih uređaja, automata za igre na sreću, mernih sredstava – u odnosu na bezbednost, elektromagnetnu kompatibilnost;

– izradu projekta rekonstrukcije sistema klimatizacije na drugom spratu objekta u Beogradu; izradu glavnog projekta i projektne dokumentacije i rekonstrukcije tavanskog prostora i pretvaranje u kancelarijski prostor u objektu u Kruševcu;;

– izradu projekta za adaptaciju Laboratorije za velike zapremine (projkti za građevinske radove i klimu) i

– izvođenje građevinskih radova u Laboratoriji za velike zapremine.

Sredstva obezbeđena na ekonomskoj klasifikaciji 512- mašine i oprema koristitiće se za nabavku: računarske opreme (personalnih računara i mrežne opreme); uređaja za kontinualno održavanje i normalno funkcionisanje nacionalnih primarnih etalona; etalonskog kupatila za reprodukciju temperatura; električne horizontalne cilindrične peći; grupa otvorenih ćelija fiksnih tačaka temperatura i druge opreme.

Direkcija za mere i dragocene metale predstavlja Republiku Srbiju u sledećim međunarodnim, evropskim i međuvladinim organizacijama: Međuvladinoj organizaciji za Metarske konvencije – Međunarodnom birou za tegove i mere; Međunarodnoj organizaciji za zakonsku metrologiju; Evropskom udruženju nacionalnih metroloških instituta (EURAMET); Evropskoj saradnji u zakonskoj metrologiji (WELMEC) i Udruženju evropskih službi za analizu (AEAO).

Članstvo u ovim organizacijama i udruženjima, pored ostalog, podrazumeva i obavezu plaćanja godišnje kontribucije.

Dvadesettreća Generalna konferencija za tegove i mere je usvojila budzet do 2012. godine, prema kome doprinos Srbije za 2009. godinu iznosi 54.000 evra.

Dvanaesta Međunarodna konferencija za zakonsku metrologiju u čijem radu je punopravno učestvovala i delegacija Srbije i Crne Gore, usvojila je budzet OIML do 2009. godine, prema kome je doprinos Srbije za 2009. godinu 15.000 evra.

Prva Generalna skupština Evrameta, koja je održana u Tedingtonu, Ujedinjeno kraljevstvo, maja 2007. godine donela je Odluku GA-02 kojom je određena klasifikacija za godišnje članarine. Osnova za izračunavanje godišnjih članarina članstva je stopa doprinosa koja se kreće od 1 do 5. Srbija ima stopu doprinosa 1. Na 2. Generalnoj skupštini usvojen je budzet Evrameta za 2009. godinu, prema kome je doprinos Srbije za 2009. godinu 3.000 evra.

24. sastanak Komiteta WELMEC, maja 2007. godine doneo je Odluku kojom je određena klasifikacija za godišnje članarine. Osnova za izračunavanje godišnjih članarina je deo udela, a Srbija ima deo udela od 0,5. Na 24. sastanku Komiteta usvojen je budzet WELMEC za 2009. godinu, prema kome je doprinos Srbije za 2009. godinu 4.000 evra.

Na 24. sastanku Udruženja evropskih službi za analizu koji je održan u Lisabonu, Portugalija, 2. oktobra 2001. godine usvojena je odluka da se za članstvo u AEAO plaća godišnja članarina u iznosu od 1.000 evra. Godišnja članarina se, prema odluci sa tog sastanka, plaća holandskoj službi za analizu, koja ima zadatak da sakuplja članarine i da obavlja finansijske poslove.

GLAVA 15.2 – FOND ZA RAZVOJ TURIZMA

Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS“, broj 45/05) osnovan je Fond za razvoj turizma, radi obezbeđivanja materijalnih uslova za razvoj i promociju turizma i to kao budzetski fond koji otvara Vlada. Fond se otvara na neograničeno vreme, a Fondom upravlja Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj, koje može, uz saglasnost Vlade, stručno i finansijsko – tehničke poslove Fonda poveriti Fondu za razvoj Republike Srbije, banci ili drugoj stručnoj organizaciji.

Predviđeno je da se Fond finansira iz budzeta Republike, kao i iz drugih izvora, dok Vlada odlučuje o korišćenju sredstava ovog Fonda.

Radi obezbeđivanja materijalnih uslova za razvoj i promociju turizma (poglavlje 4. član 47. Zakona o turizmu) otvoren je Budzetski fond za razvoj turizma. Članom 48. Zakona predviđeno je da se Fond finansira iz:

– budzeta Republike Srbije,

– 20% prihoda od turističke naknade,

– donacija, zajmova i kredita iz zemlje i inostranstva,

– drugih izvora.

Sredstva za rad Fonda u okviru ekonomske klasifikacije 424 – specijalizovane usluge i namenjena su za:

– finansiranje izrade programa razvoja turizma i komplementarnih delatnosti turističkih regija, programa razvoja posebnih turističkih proizvoda kao i Strategije promocije turizma;

– finansiranje izrade planova zaštite i održivog korišćenja turističkih prostora;

– učešće u finansiranju izgradnje turističke infrastrukture;

– učešće u finansiranju izgradnje, rekonstrukcije i opremanja smeštajnih kapaciteta i pratećih objekata u turizmu;

– učešće u finansiranju stručnog osposobljavanja kadrova u stručnim, naučnim i organizacijama u oblasti turizma;

– učešće u finansiranju aktivnosti nacionalne turističke organizacije, teritorijalnih i lokalnih turističkih organizacija;

– učešće u finansiranju prioritetnih investicionih programa i projekata razvoja iz programa Fonda,

– druge aktivnosti iz oblasti turizma, u skladu sa zakonom.

Posebnim Aktom Vlade utvrdiće se program kojim će se bliže urediti raspored i namena sredstava, kao i način korišćenja sredstava Fonda.

RAZDEO 16 – MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Sredstvima opredeljenim za rad ovog ministarstva u 2009. godini, obezbeđuju se stalni troškovi (usluge komunikacija, pokriće troškova zakupa imovine i opreme, troškovi osiguranja, komunalne i energetske usluge); usluge po ugovoru (stručne usluge, administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih); troškovi putovanja (za službena putovanja u zemlji i inostranstvo); materijal (administrativni materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj.

Sredstva planirana za 2009. godinu za specijalizovane usluge (ekonomska klasifikacija 424), predviđena su za sprovođenje Sporazuma o kreditu za razvoj, za Projekat energetske efikasnosti u Srbiji, za Program ostvarivanja strategije razvoja energetike Republike Srbije u oblasti elektroenergetike, nafte i gasa, za rad Komisije za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina na teritoriji Republike Srbije.

Planirana sredstva za 2009. godinu obuhvataju i sredstva za subvencije za javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja JP PEU ”Resavica” u cilju njegove strateške konsolidacije u skladu sa Programom strateške konsolidacije JP PEU „Resavica” do okončanja procesa privatizacije.

Saglasno zakonu o energetici, Ministarstvo rudarstva i energetike vrši pripreme za utvrđivanje Plana energetskog bilansa Srbije i vrši nadzor energetskih subjekata pri obavljanju neophodnih priprema za izvršenje Energetskog bilansa na teritoriji Republike. U skladu sa navedenim zadatkom Ministarstvo rudarstva i energetike obavlja normativno – pravne, studijsko – analitičke, upravne i upravno -nadzorne poslove utvrđene zakonom u oblastima elektroenergetike, nafte i gasa, geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, kao i poslove u vezi sa preduzimanjem mera za obezbeđivanje uslova za funkcionisanje javnih preduzeća u oblastima iz delokruga Ministarstva. Takođe, u Ministarstvu se obavljaju i poslovi vezani za opšta pitanja energetike i njen razvoj, kao i poslovi vezani za restruktuiranje javnih preduzeća iz delokruga Ministarstva.

Na funkciji 430 – Gorivo i energija, sredstva se obezbeđuju, i to za:

– sprovođenje Sporazuma o kreditu za razvoj za Projekat energetske efikasnosti u Srbiji

Na osnovu Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Međunarodnog udruženja za razvoj (Projekat energetske efikasnosti u Srbiji – projekaat br. RO 75343, kredit br. 3870YF)) objavljenog u „Sl. list SCG broj 25/2004 i Zakona o ratifikaciji sporazuma o kreditu za razvoj (Projekat energetske efikasnosti u Srbiji) između Srbije i Crne Gore i Međunarodnog udruženja za razvoj, sa prilozima („Sl. list SCG- Dodatak Međunarodni ugovori broj 11/2004), potpisan je Sporazum o kreditu za razvoj na osnovu kog su definisane finansijske obaveze za implementaciju kredita. Finansijske obaveze su propisane članom 4. a bliže definisane Dodatkom 1. Sporazuma.

Sporazumom su predviđene obaveze, među ostalim i za Ministarstva rudarstva i energetike u finansiranju dela troškova za konsultantske usluge i „inkrementalne troškove“ (opravdano i neophodno povećanje troškova koje Republika Srbija napravi u vezi sa realizacijom Projekta, njegovim upravljanjem i monitoringom) za 2009. godinu.

– Za sredstva učešća Republike Srbije u finansiranju budzeta Energetske zajednice

Zakonom o ratifikaciji Ugovora o osnivanju Energetske Zajednice između Evropske Zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene Misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija („Sl. glasnik RS“, broj 62/2006), obaveza Republike Srbije je da doprinosi budzetu Energetske zajednice. Ugovor o osnivanju Energetske zajednice, je potpisan 25.10.2005. godine u Atini, između Evropske zajednice sa jedne strane i zemalja Jugoistočne Evrope, među kojima je i Republika Srbija sa druge strane.

U skladu sa Ugovorom o Energetskoj zajednici (čl. 73, 74, 75), svaka ugovorna strana je u obavezi da učestvuje u finansiranju budzeta Energetske zajednice. Ministarski savet Energetske zajednice usvaja Proceduralni akt kojim utvrđuje postupak za sprovođenje budzeta. Sredstva budzeta su predviđena za operativne troškove Energetske zajednice potrebna za funkcionisanje njenih institucija. U Aneksu IV Ugovora predviđeno je učešće Republike Srbije u budzetu Energetske zajednice sa 0,7 %. Potrebno je za budzet Energetske zajednici izdvojiti za 2009. godinu sredstva u iznosu od 21.000 EUR.

– Obnovljivi izvori energije

1) Angažovanje stručnjaka na ažuriranju Katastra malih hidroelektrana iz 1987. godine (u kojem je navedeno 850 lokacija) za izdavanje energetskih dozvola za izgradnju malih hidroelektrana (shodno Uredbi kojom se uređuje Program ostvarivanja strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine – za period od 2007-2012. godine („Sl. glasnik RS“, broj 17/2007, Poglavlje 13. Obnovljivi izvori energije). Obzirom da je Katastar napravljen 1987. godine, i da pri njegovoj izradi nije uzimana u obzir ekonomska izvodljivost izgradnje malih hidroelektrana, kao i da su se brojni klimatski i hidrološki faktori u međuvremenu promenili, potrebno je ažuriranje Katastra. Cilj ove aktivnosti je da se stekne uvid u stvaran potencijal izgradnje malih hidroelektrana u Srbiji, kao i da se iskoriste svi realni potencijali za proizvodnju električne energije. Procenjeni trošak angažovanja konsultanta za ažuriranje katastarskog lista je oko 1200 evra po lokaciji. Planirano je da se u prvoj fazi tokom 2009. godine ažuriraju lokacije na kojima je procenjena instalirana snaga iznad 600 kW (najatraktivnije za investiranje), i kojih ima 155.

2) Izrada Studije o potencijalima geotermalne energije u Srbiji je neophodna jer OIE (biomasa, hidropotencijali, sunčeva energija i dr.) nisu ispitani za korišćenje. Plan i obaveza Srbije je da u prvoj polovini 2009. godine usvoji podzakonsku regulativu za korišćenje obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije, kao i da poveća korišćenje OIE.

3) U okviru programa SEE Trans Regional Policies for Sustainable Energy – SEE Transnet, u 2009. godini će se realizovati projekat „Podrška izgradnji kapaciteta nacionalnih agencija za energetsku efikasnost u regionu“. Za učešće u ovom projektu je neophodno da Srbija učestvuje sa 15% sredstava od ukupne vrednosti projekta, što iznosi 12,000 evra, a iz IPA fonda će se finansirati preostalih 85% ukupne vrednosti projekta – 68.000 evra.

– Pretplata na on-line korišćenje Reuters baze

Ugovor o Energetskoj zajednici predviđa implementaciju u naše zakonodavstvo Direktive EU u vezi sa zajedničkim pravilima o unutrašnjem tržištu električne energije, unutrašnjem tržištu gasa i Pravilnika 1288/2003/ES o uslovima za pristup mreži za prekogranične razmene električne energije; o promovisanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u unutrašnjem tržištu energije o promovisanju korišćenja biogoriva i drugih goriva iz obnovljivih izvora energije za sektor saobraćaja, o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tečnim gorivima, o ograničenju emisija određenih zagađivača u vazduh iz velikih ložišta.

U Ministarstvu rudarstva i energetike, u Sektoru za naftu i gas, između ostalih obavljaju se i poslovi praćenja kretanja i stanja tržišta nafte, derivata nafte i prirodnog gasa u svetu, Evropi i regionu, analiziranje njihovog uticaja na tržište nafte, derivata nafte i prirodnog gasa u zemlji i pripremaju se predlozi za korekciju administrativno uređenih cena iz oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa u skladu sa Uredbom o cenama i Uredbom o cenama derivata nafte („Sl. glasnik RS“, br. 42/05, 111/05 i 77/06).

U svrhu obavljanja navedenih poslova neophodno je obezbediti sigurnost i ažurnost potrebnih podataka, najbolje on-line pristupom bazi podataka. U poslednje tri godine Sektor za naftu i gas se koristi Reuters Trader for Energy Internet Hosted Access i za 2009. godinu treba obezbediti sredstva za i pristup bazi.

– Aktivnosti vezane za Panevropski naftovod, Sporazum sa Ruskom federacijom i Programa u vezi benzinskih stanica na teritoriji Republike Srbije

U skladu sa Zakonom o potvrđivanju protokola uz okvirni sporazum za uspostavljanje međudržavnog sistema za transport nafte Konstanca (Rumunija) – Omišalj (Hrvatska), Republika Srbija je preuzela obavezu da učestvuje u projektovanju, formiranju i funkcionisanju Projekta o panevropskom naftovodu.

U skladu sa članom 14. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede, Ministarstvo rudarstva i energetike je ovlašćeno za realizaciju Sporazuma. U vezi sa ovim neophodno je rezervisati sredstva za konsultantske usluge za izradu Studije razvoja privrede Srbije koja koristi prirodni gas kao sirovinu i Studije Srbija gasno čvorište regiona.

Izgradnja benzinskih stanica je u nadležnosti lokalne samouprave pa je potrebno uraditi analizu o njihovom broju i teritorijalnoj raspoređenosti radi identifikacije i praćenja. Ovim projektom bi država dobila podatke o tritorijalnoj raspoređenosti, procenu gravitacije potrošača, vlasničku strukturu, broj i kapacitet rezervoara, način snabdevanja, a to zahteva angažovanje stručnjaka na realizaciji ovog projekta.

Funkcija 440 – Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

Sredstva opredeljena na ovoj funkciji, po bližim namenama, raspoređena su za sledeće aproprijacije ekonomske klasifikacije:

Naknada u naturi – ekonomska klasifikacija 413

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji planirana su sredstva za naknade za prevoz na posao i sa posla zaposlenima koji ne dobijaju gotovinu.

Socijalna davanja zaposlenima – ekonomska klasifikacija 414

Planirana su sredstva za naknade za vreme odsustvovanja sa posla – bolovanja, otpremnine i pomoći zaposlenima u slučaju smrti i lečenja zaposlenih i članova uže porodice.

Naknade za zaposlene – ekonomska klasifikacija 415

Planirana su sredstva za gotovinske isplate zaposlenima za prevoz na posao i sa posla, za smeštaj i za odvojen život od porodice.

Stalni troškovi – ekonomska klasifikacija 421

Na ovoj ekonomskoj klasifikaciji planirana su sredstva za usluge komunikacije (troškovi za fiksne i mobilne telefone, usluge internet veza, dostave pošte i sl), troškove osiguranja (osnovnih sredstava i zaposlenih).

Do kraja 2008. Uprava za zajedničke poslove je ugovarala osiguranje zaposlenih u državnoj upravi Republike Srbije, a od 2009. godine ove obaveze prelaze na organe državne uprave tako da je Ministarstvo predvidelo potrebna sredstva za ove namene (15.000 dinara po zaposlenom); za osiguranje 25 vozila (14 nabavljenih tokom 2007. i 2008. godine i 10 koja su planirana da se nabave tokom 2009. godine).

Troškovi putovanja – ekonomska klasifikacija 422

Sredstva se planiraju za troškove putovanja u zemlji, prvenstveno troškovi inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora (odeljenja za elektroenergetsku inspekciju, inspekciju opreme pod pritiskom i rudarsku i geološku inspekciju), kao i troškove službenih putovanja u inostranstvo, u okviru multilateralne i bilateralne međunarodne saradnje.

U Ugovoru o osnivanju Energetske zajednice, koji je ratifikovan 14. jula 2006. godine od strane Republike Srbije, predviđeno je osnivanje institucija Energetske zajednice Ministarskog saveta, Stalna grupa na visokom nivou, Elektroenergetski forum i Gasni forum.

Inspekcijski nadzor u oblasti elektroenergetike i opreme pod pritiskom vrši se na osnovu Zakona o energetici („Sl. glasnik RS“, broj 84/04) i Zakona o elektroenergetskoj, građevinskoj i inspekciji parnih kotlova („Sl. glasnik RS“ br. 5/83 i 45/85).

U okviru usavršavanja zaposlenih iz oblasti energetike i rudarstva, pojavila se potreba za obezbeđenjem većih sredstava za putne troškove i održavanje stručnih seminara i radionica u inostranstvu.

U okviru elektroenergetske inspekcije obuhvaćeni su svi proizvodni kapaciteti u Republici Srbiji, sve transformatorske stanice i izvesnog broja dalekovoda u zavisnosti od značaja i stanja istih. Za navedene aktivnosti prosečni godišnji broj radnih dana potreban za nadzor, kao i za vanredne inspekcijske aktivnosti (pregledi po žalbama stranaka i za vanredne događaje) je oko 840 radnih dana.

U okviru inspekcije opreme pod pritiskom nad projektovanjem i građenjem distributivnih mreža gasovoda i kućnih gasnih priključaka, kao gradskih mreža gasovoda od čeličnih cevi potrebno je oko 1.350 radnih dana nadzora (9 inspektora po 150 radnih dana u proseku godišnje).

Prema Zakonu o rudarstvu i Zakonu o geološkim istraživanjima („Sl. glasnik RS“, broj 44/95) vrši se inspekcijski nadzor rudarskih preduzeća i radova geoloških istraživanja. Prosečan godišnji plan redovnih inspekcijskih pregleda rudarskih preduzeća iznosi oko 540 radnih dana, a za geološka ispitivanja oko 180 radnih dana.

Za vanredni inspekcijski nadzor, koji se vrši kod smrtnih slučajeva i povreda zaposlenih, havarija na rudarskim objektima i po zahtevu pravnih i fizičkih lica, potrebno je oko 90 radnih dana. Najveći broj radnih dana obavlja se van mesta stanovanja, te je potrebno obezbediti sredstva za putne troškove da bi se inspekcijski nadzor obavljao nesmetano.

Usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacija 423

Sredstva ove aproprijacije raspoređena su na: administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, reprezentaciju i ostale opšte usluge.

U okviru administarstivnih usluga potrebno je obezbediti sredstva za prevođenje materijala na izradi zakonske regulative u oblasti energetike za primenu implementacija direktiva Evropske Unije.

Imajući u vidu pozitivne propise koji regulišu rad organa uprave, kao i strategiju razvoja informatičkog društva i, s tim u neposrednoj vezi, uvođenje elektronskog poslovanja u državnu upravu, neophodno je obezbediti pored hardverske i softverske preduslove za nesmetan rad ministarstva. Adekvatan softver i namenske aplikacije svakako su baza za projektovanje elektronske uprave.

U okviru usluge obrazovanja i usavršavanja planiraju se sredstva radi osposobljavanja zaposlenih za potrebe uspešnog obavljanja poslova u Ministarstvu (kotizacije za stručne seminare, savetovanja i predavanja, obuke na kursevima u informatičkoj oblasti, učenje stranih jezika i prisustvovanje mnogim radionicama koje se organizuju u zemlji i inostranstvu radi implementacije evropske prakse).

U okviru usluga informisanja planiraju se sredstva za objavljivanje tendera za nove projekte i štampanje publikacija (izdavanje godišnje publikacije Ministarstva ENERGIJA U SRBIJI, Energetskog bilansa, publikacije o potencijalima i povećanom korišćenju obnovljivih izvora energije u Srbiji ) i za medijske usluge po ugovorima za pres kliping i usluge televizijskog snimanja i sl.

U okviru stručnih usluga planiraju se sredstva po ugovorima zbog dodatnog posla i angažovanja stručnjaka za poslove za koje Ministarstvo nema kadrova traženog profila.

1) Odlukom o broju posebnih savetnika ministara i merilima za naknadu za njihov rad („Sl. glasnik RS“, broj 68/2008), Ministarstvo je angažovalo jednog, a predviđa da angažuje još jednog posebnog savetnika sa kojim će se sklopiti ugovori i obezbediti sredstva za isplatu po ugovorima u 2009. godini.

2) Uredbom kojom se uređuje Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine za period od 2007 do 2012. godine, („Sl. glasnik RS“ broj 17/2007, poglavlje 11. Industrijska energetika i poglavlje 12. Energetska efikasnost) definisano je donošenje Zakona o racionalnoj upotrebi energije i odgovarajućih podzakonskih akata. Rad na pripremi predloga za izradu Zakona o racionalnoj upotrebi energije započet je u 2008. godini ali najveći deo aktivnosti uključujući i izradu predloga za pripremu podzakonskih akata biće realizovan u 2009. godini. Za izradu ovih stručnih materijala, koji će neposredno poslužiti za pripremu nacrta zakona i predloga podzakonskih akata, neophodno je angažovati tim eksperata.

Takođe su, Uredbom kojom se uređuje Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine za period od 2007 do 2012. godine („Sl. glasnik RS“, broj 17/2007, poglavlje 12. Energetska efikasnost) definisane mere koje je potrebno sprovesti u cilju povećanja energetske efikasnosti kako u sektorima proizvodnje tako i u sektorima potrošnje. Jedna od mera je i stvaranje zakonskih uslova za posebnu vrstu finansiranja od treće strane, odnosno za rad ESKO kompanija koje sprovode mere štednje a svoje usluge naplaćuju iz ostvarenih energetskih ušteda.

Neophodno je da se razvije set standardnih dokumenata koji bi služili kako za sklapanje ugovora tako i za praćenje njihove realizacije. Za realizaciju ove aktivnosti neophodno je angažovati tim domaćih i stranih eksperata.

3) Ratifikacijom Okvirne konvencije UN o promeni klime i Kjoto protokola, Srbija je preuzela opšte obaveze sprovođenja pomenute Konvencije i Protokola, od kojih je najznačajnija izrada Nacionalnih komunikacija. U cilju ispunjenja ove obaveza Ministarstvo zaštite životne sredine, kao nadležno Ministarstvo, je započelo, kroz GEF/UNDP projekat ″Enabling activities for the preparation of Serbia′s Initial National Communication to the UNFCCC″, aktivnosti u cilju izrade Inicijalne nacionalne komunikacije.

U skladu sa relevantnim odlukama Konvencije, izrada Inicijalne nacionalne komunikacije obuhvata tri grupe osnovnih aktivnosti: izradu inventara gasova sa efektom staklene bašte, unapređenje analiza potencijalnih mera za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i analize za ocenu ranjivosti i mogućnosti za prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove. Projektnim dokumentom predviđeno je formiranje radnih grupa za svaku od tri pomenute grupe aktivnosti. Kao nadležna institucija za izradu inventara gasova sa efektom staklene bašte imenovana je Agencija za zaštitu životne sredine, analize za ocenu ranjivosti Republički hidrometeorološki zavod, a za ublažavanje klimatskih promena Ministarstvo rudarstva i energetike.

Opredeljena sredstva iz GEF/UNDP projekta nisu dovoljna da pokriju sve troškove za angažovanje eksperata koji bi učestvovali na izradi modula ublažavanja klimatskih promena za koje je nadležno Ministarstvo. Do sada je u ove svrhe projektom obezbeđeno oko 20% sredstava a nedostaje još 80% sredstava, koja se obezbeđuju ovim zakonom.

4) U skladu sa Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2015. god., Zakonom o energetici („Sl. glasnik RS”, broj 84/04) i Zakonom o ratifikaciji Ugovora o osnivanju energetske zajednice („Sl. glasnik RS”, broj 62/06), s obzirom na razvoj tržišta električne energije, konkurencije na tržištu, stvaranje regulatornog okvira za funkcionisanje tržišta, kao i usaglašavanje tehničkih propisa sa tehničkom regulativom EU, obezbeđenja sigurnog, pouzdanog i kvalitetnog snabdevanja električnom energijom, energetske efikasnosti, u procesu korporatizacije javnih preduzeća koji obavljaju energetske delatnosti u oblasti elektroenergetike, potrebno je odrediti strateške ciljeve koji će dovesti do poboljšanja performansi preduzeća. Ministarstvo rudarstva i energetike, da bi moglo da zaista ima uticaja na procese razvoja tržišta električne energije, ima potrebu za angažovanjem velikog broja stručnjaka različitih profila i konsultantskih kuća (stručne usluge, usluge veštačenja, revizije i finansijskih savetnika).

5) U skladu sa Zakonom o ratifikaciji Ugovora o osnivanju Energetske zajednice Glava VI – Usaglašenost sa Opšte primenjivim standardima, čl. 21, 22, 23, u pripremi je Razvojni plan za primenu Opšte primenjivih standarda za sektor električne energije i sektor nafte i gasa. Za implementaciju standarda sa liste Opšte primenjivih standarda potrebno je prevesti ove standarde, formirati radne grupe stručnjaka i pripremiti studije kao platforme za izradu tehničkih propisa.

6) U skladu sa Zakonom o ratifikaciji Ugovora o osnivanju Energetske Zajednice između Evropske Zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene Misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija („Sl. glasnik RS“, broj: 62/2006), član 29. Glava III – Sigurnost snabdevanja – iskazuje obavezu Srbije da izradi i ažurira Izveštaj o sigurnosti snabdevanja kojima se opisuje diversifikacija snabdevanja, tehnološka bezbednost i geografsko poreklo uvezenih goriva. Budući da je 2009. godina, godina kada taj izveštaj treba da bude ažuriran, potrebno je obezbediti sredstva za izradu Studije ,,Izveštaj o sigurnosti snabdevanja”.

7) Angažovanje stručnjaka na izradi brošure (prevođenje i lektorisanje) o potencijalima i povećanom korišćenju obnovljivih izvora energije (OIE) u Srbiji. Ova brošura ima za cilj da navede sve potencijale OEI koji se mogu iskoristiti za proizvodnju energije (male hidroelektrane, biomasa, solarna energija, energija vetra, geotermalna energija) i vodič za investitore za dobijanje potrebnih dozvola i saglasnosti za ulaganje u ove izvore energije.

8) Angažovanje stručnjaka za izradu Studije o potencijalima geotermalne energije u Srbiji je neophodna jer OIE (biomasa, hidropotencijali, sunčeva energija i dr.) nisu ispitani za korišćenje.

9) Angažovanje eksperata za pripremu podloga u cilju primene Akcionog plana za implementaciju Nacionalne strategije održivog razvoja, u oblasti rudarstva i energetike. Vlada Republike Srbije je u maju 2008. godine usvojila Nacionalnu strategiju održivog razvoja („Sl. glasik RS“, broj 57/2008), koja će se implementirati kroz odgovarajući Akcioni plan za sprovođenje Strategije. Cilj Strategije je da uravnoteži tri ključna faktora održivog razvoja: održivi razvoj ekonomije, privrede i tehnologije, održivi razvoj društva na bazi socijalne ravnoteže i zaštitu životne sredine uz racionalno raspolaganje prirodnim resursima. Potrebno angažovanje 3 eksperata (3 eksperta angažovana po 22 dana po ceni od 50 €/danu).

10) Organizovanje stručnih skupova (o održivom razvoju u oblasti rudarstva i energetike, promocija korišćenja OIE i drugih ukoliko se pokaže potreba).

Plan i obaveza Republike Srbije je da u prvoj polovini 2009. godine usvoji podzakonsku regulativu za korišćenje obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije, kao i da poveća korišćenje OIE. Zbog toga je predviđena organizacija seminara (tribina) u 8 gradova u Srbiji – Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Užice, Vranje, Subotica, Pančevo, na kojima će se predstaviti zakonska rešenja za ovu oblast i na taj način povećati atraktivnost za ulaganje u ovaj sektor kao i veće korišćenje OIE.

Organizovanje seminara o održivom razvoju u oblasti rudarstva i energetike vršili bi zaposleni u okviru Odeljenja za održivi razvoj u oblasti rudarstva i energetike, uz angažovanje jednog domaćeg eksperta. Za potrebe održavanja seminara potrebno je obezbediti sredstva za angažovanje odgovarajućeg prostora, osveženje u pauzama, kao i za angažovanje eksperta.

Specijalizovane usluge – ekonomska klasifikacija 424

Sredstva opredeljena za ovu aproprijaciju planirana su za finansiranje sledećih aktivnosti:

Na funkciji 440 – Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

– Sredstva za rad Komisije za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina na teritoriji Republike Srbije

Na osnovu člana 38. stav 3. Zakona o geološkim istraživanjima („Sl. glasnik RS“, broj 44/95), ministar rudarstva i energetike formirao je svojim rešenjem Komisiju za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina na teritoriji Republike Srbije. Zadatak Komisije je da vrši stručnu kontrolu – reviziju elaborata o rezervama, odnosno utvrdi i overi rezerve mineralnih sirovina. Na osnovu odluke Komisije podnosiocima zahteva izdaje se potvrda o količinama, klasama i kategorijama, kvalitetu i mogućnosti upotrebe mineralnih sirovina. Komisija ima tri stalna člana, sekretara i 12 povremenih članova (četiri zaposlena u Ministarstvu i 11 van Ministarstva). Na osnovu navedenog rešenja, članovima Komisije, kao i stručnim izvestiocima – revidentima pripada naknada za rad u Komisiji. Postoji trend povećanja broja elaborata za oko 20% godišnje što je rezultat prevođenja nelegalnih istraživanja i eksploatacije u zakonske okvire. Predviđa se, na osnovu datih istražnih prava, da će Komisija u 2009. godini razmotriti između 70 do 80 elaborata o rezervama.

– Priprema i sprovođenje postupka davanja koncesija

Ministarstvo je u 2009. godini predvidelo da započne aktivnosti na raspisivanju koncesije za eksploataciju koja će biti vezana za energetske mineralne sirovine.

Planirana sredstva bi se utrošila na potvrđivanje rezervi i precizno utvrđivanje kvaliteta energetske mineralne sirovine, kroz odgovarajuća geološka istraživanja. Tako potvrđene rezerve, zajedno sa ostalom dokumentacijom koja će se uraditi na osnovu utvrđenih podataka, predstavljaće tehničku dokumentaciju kao jednu od podloga za raspisivanje koncesije.

– Sredstva za izradu Resornih strategija, akcionih planova za njihovu realizaciju i promotivno-marketinške aktivnosti na privlačenju investicija

Sva obeležja resorne strategije su podstaknuta osnovnim tržišnim reformama i rekonstrukcijom rudarskog sektora u Republici Srbiji prilagođena zahtevima zaštite životne sredine, dokazivanjem postojanosti mineralnih resursa i sigurnosti snabdevanja tržišta.

Dalja reforma i restruktuiranje rudarskog sektora i unapređenje sigurnosti u eksploataciji mineralnih sirovina, zahtevaće puno angažovanje Ministarstva u izradi Nacionalne strategije upravljanja mineralnim sirovinama (Mineral policy), strategije održivog razvoja rudarstva, kao i u implementaciji standardizovanog internacionalnog regulativnog okvira i evropskih zakona koji su vezani za rudarstvo.

Tekuće popravke i održavanje – ekonomska klasifikacija 425

Sredstva su planirana za održavanje osnovnih sredstava kojima raspolaže Ministarstvo i ne vode se preko Uprave za zajedničke poslove. Ministarstvo je nabavilo 13 putničkih novih automobila za koja ističe garantni rok i mora se obezbediti održavanje, kao i za računarsku opremu koja je nabavljena tokom 2007 i 2008. godine, kao i za sredstva koja su dobijena od donacija i sada su na raspolaganju Ministarstvu koje mora da se stara o održavanju.

Materijal – ekonomska klasifikacija 426 – sredstva ove aproprijacije raspoređena su na:

– administrativni materijal (kancelarijski materijal, radnu odeću i obuću za inspektore i ostali administrativni materijal);

– materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (pretplatu na službena glasila i nabavku stručne literature);

– materijal za saobraćaj (benzin, dizel gorivo i mazivo za kola i

– materijal za posebne namene (rezervni delovi, potrošni materijal, alat i inventar, kao i ostali materijal za posebne namene za inspektore).

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – ekonomska klasifikacija 451 (predviđena na funkciji 430):

Sredstva su na ovoj ekonomskoj klasifikaciji planirana za izvršenje obaveza po ugovorima sa toplanama o korišćenju subvencija koje Republika Srbija daje kao svoj doprinos realizaciji Programa „Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza III“, u skladu sa obavezama preuzetih po Sporazumu o preuzimanju, smanjivanje i reprogramiranje spoljnog duga, potpisanog 15. marta 2002. godine između nemačke finansijske organizacije KFW i Vlade Republike Srbije.

Potpisani su ugovori 06. avgusta 2007. godine sa JKP „GRADSKA TOPLANA“ Pirot, sa Javnim komunalnim preduzećem „Energana“ Sombor, sa DP za distribuciju toplotne energije i zemnog gasa „Grejanje“ Zrenjanin i sa „Energetika“ d.o.o. Kragujevac, očekuje se potpisivanje još jednog ugovora, a zbog rokova sprovođenja procedura javnih nabavki za nabavku opreme koja je predmet ugovaranja, većina obaveza će se realizovati tokom 2009. godine.

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 15. maja 2003. godine, usvojila je Informaciju o uslovima i načinu osnivanja Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja – JP PEU Resavica u cilju njegove strateške konsolidacije, sa predlogom mera. Predlogom mera je utveđena obaveza donošenja Programa strateške konsolidacije, organizacione i statusne transformacije JP PEU, koji će, pored ostalog, obuhvatiti i utvrđivanje potrebnih mesečnih subvencija za poslovanje Javnog preduzeća i dužine perioda subvencionisanja. Sredstva za podršku realizacije Programa, koja se odnose na subvencije, obezbediće se po posebnom Programu korišćenja subvencija, koji donosi Vlada RS na predlog Ministartva rudarstva i energetike.

Zaključkom vlade broj 023-4759/2007 od 2. avgusta 2007. godine prihvaćena je Informacija o potrebi usvajanja strategije restrukturiranja i pripreme za postupak privatizacije Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja u restrukturiranju. Ovaj zaključak Vlade nije realizovan u celosti i došlo je do zastoja u njegovoj realizaciji.

Ostali porezi i takse – ekonomska klasifikacija 482

Sredstva na ovoj ekonomskoj klasifikaciji predviđena su prvenstveno radi izdataka za registraciju postojećih vozila (13 komada) i onih koja će biti nabavljena u 2009. godini, kao i taksi koje eventualno treba izmiriti.

Mašine i oprema – ekonomska klasifikacija 512

1) Planirana su sredstva za nabavku putničkih vozila za potrebe inspekciskih službi.

U Republici Srbiji ima 197 aktivnih eksploatacionih polja – rudnika i stalno aktivnih oko 70 istražnih polja. Prema važećem zakonu rudarski inspektor ima obavezu da izvrši najmanje jedan pregled rudnika godišnje, a u rudnicima ugroženim metanom, najmanje dva puta godišnje. U slučaju smrti ili grupnog nesrećnog slučaja rudarski inspektor je dužan da odmah izađe na lice mesta i ispita uzroke ovih događaja i naredi mere koje se bez odlagalja moraju preduzeti i podnese izveštaj sa mišljenjem nadležnim organima. Hitno prisustvo rudarskog inspektora je potrebno i u slučaju teških havarija u rudnicima. Nedostatak sopstvenih vozila ozbiljno dovodi u pitanje izvršenje ovih obaveza rudarskih inspektora, koji su svi raspoređeni u sedištu Ministarstva. Osim toga, za odlaskom na teren i u hitnim slučajevima i van urbanih sredina imaju potrebu i druge dve inspekcije u sastavu Ministarstva – elektroenergetska inspekcija i inspekcija za sudove pod pritiskom.

U Sektoru elektroenergetike, u Odeljenju za elektroenergetsku inspekciju, svakodnevne aktivnosti inspektora vezane su za rad na terenu po godišnjem planu obilazaka elektroenergetskih objekata i žalbama potrošača koji su vrlo često locirani na udaljenim lokacijama van naseljenih mesta. Za normalan rad inspektora i ispunjenje godišnjih planova neophodno je posedovanje vozila a trenutno, inspektori koriste sredstva javnog prevoza što im u mnogome usporava posao.

Potrebno je napomenuti da je Zakonom o energetici, pored poslova definisanih članom 148. i 149. predviđena i provera ispunjenosti uslova za izdavanje licence energetskim subjektima u smislu provere da li energetski objekti i ostali uređaji, instalacije ili postrojenja neophodni za obavljanje energetske delatnosti ispunjavaju uslove i zahteve utvrđene tehničkim propisima, propisima o energetskoj efikasnosti i propisima o zaštiti životne sredine čime se značajno povećava obim posla u odnosu na dosadašnji nivo uposlenosti elektroenergetskih inspektora, pa je u cilju efikasnijeg rada neophodno izvršiti nabavku automobila.

2) Planirana su sredstva za kupovinu administrativne oprema (računarska, štampači, elektronska, ugradna, fotografska, mreže i dr.)

a) Nabavka računarske opreme

Sredstva su planirana za kupovinu jednog server računara, 16 računara i 10 komada laptop računara za potrebe inspekcijskih i drugih službi; nabavku štampača, jednog mrežnog i 5 manjih kancelarijskih štampača.

b) Nabavka elektronske i fotografske opreme

Sredstva su planirana za kupovinu jednog velikog skenera za ubacivanje i skeniranje dokumenata u PDF formatu, 5 manjih skenera, 6 digitalnih fotoaparata za inspekcijske službe, 8 geoloških kompasa i GPRS – uređaja, kao i ostale tehničke opreme za potrebe inspekcijskih poslova.

v) Nabavka klimatizacionih uređaja (ugradna oprema)

Planirano je da se ugrade klimatizacioni uređaji u delu zgrade gde nije sprovedena centralna klimatizacija u prostorijama koje će se prepraviti i renovirati za drugu namenu.

g) Nabavka mrežne opreme

Potrebno je zameniti sve mrežne swithh-eve u zgradi Ministarstva sa gigabinim, trenutno su u funkciji mrežni swithh-evi stari bar 10 godina, propusne moći 100 megabita i povezani po vertikalama samo sa 100 megabitnim vezama. Kako intenzivno korisitmo geografski informacioni sistem koji radi sa velim količinom podataka to često dovodi do zagušenja saobraćaja u lokalnoj mreži.

Kod planiranja sredstava za ostalu opremu (funkcija 430) imao se u vidu projekat Utvrđivanja potencijala vetra u RS, na osnovu kojeg bi se angažovala firma koja bi izvršila merenja. U međuvremenu je dobijena donacija španske Vlade, i na osnovu nje je pribavljeno 3 stuba za merenje vetra sa pratećom opremom i softverom u Agenciji za energetsku efikasnost.

Planirano je da se u 2009. godini kupi još 3 stuba za merenje, na osnovu kojih bi (uz postojeća tri) Agencija za energetsku efikasnost u narednim godinama izradila detaljan Atlas vetrova u Srbiji, što je preduslov za realizaciju investicija u ovu oblast.

Nematerijalna imovina (nabavka softvera) – ekonomska klasifikacija 515

– Softver za pretraživanje – geografski informacioni sistem

Planira se nastavak razvoja informacionog sistema u Ministarstvu za pretraživanje i evidentiranje nalazišta gasa, nafte, mineralnih sirovina, proizvodnje struje i drugih energetskih izvora. U toku je deo razvoja na nabavci satelitskih snimaka i softvera za njihovu obradu, a postojeća potvrdila projektovano sa izvedenim stanjem. Za potrebe razvoja informacionog sistema potrebno je u 2009. godini nabaviti još tri do pet licencna softvera ARC View za korišćenje geografskog informacionog sistema (GIS) koji već funkcioniše u Ministarstvu.

– Novi softver za vođenje računovodstva

Potrbno je izvršiti dogradnju postojećeg softvera, čime će se usaglasiti postojeći sistem sa sistemom plaćanja u Upravi za trezor.

RAZDEO 17 – MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU

U skladu sa Zakonom o ministarstvima, Ministarstvo za infrastrukturu, obavlja poslove državne uprave u oblasti železničkog, drumskog, vodnog i vazdušnog saobraćaja koji se odnose na: uređenje i obezbeđenje saobraćajnog sistema; unutrašnji i međunarodni prevoz i intermodalni transport; uređenje i bezbednost tehničko-tehnološkog sistema saobraćaja; obligacione i svojinskopravne odnose; inspekcijski nadzor, izuzev inspekcijskog nadzora u oblasti vazdušnog saobraćaja; strategiju razvoja saobraćaja, planove razvoja i planove vezane za organizaciju saobraćajnog sistema i organizaciju prevoza; izdavanje upotrebne dozvole za saobraćajni objekat i infrastrukturu; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti saobraćaja; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti saobraćaja.

Za finansiranje tekućih izdataka ovog ministarstva, u okviru funkcije 450 – transport, opredeljuju se sredstva i to:

– u okviru rashoda za tekuće izdtake, sredstva se opredeljuju za rashode za zaposlene, i to za: naknade u naturi (rashodi za korišćenje vozila, korišćenje sportskih i rekreativnih objekata); socijalna davanja zaposlenima (rashodi za vreme odsustvovanja sa posla, porodiljsko bolovanje, naknade za bolovanje duže od 30 dana (za koje se sredstva refundiraju u toku godine od strane Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje), otpremnine i pomoć u medicinskom lečenju i naknade troškova za zaposlene (rashodi za odvojen život od porodice imenovanih i postavljenih lica);

– u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 421 – stalni troškovi, sredstva se opredeljuju za rashode za platni promet, bankarske usluge, energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacija, osiguranje vozila, a najveći deo sredstava za ove namene obezbeđuje se iz sopstvenih prihoda;

– u okviru aproprijacije 422 – troškovi putovanja, obezbeđuju se sredstva za dnevnice i putne troškove u zemlji i inostranstvu, za potrebe saobraćajne inspekcije i ostalih zaposlenih koji po prirodi posla imaju potrebu za izlazak na teren. Za troškove putovanja u inostranstvo predviđena su sredstva za učestvovanje predstavnika Ministarstva na međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima (Dunavska komisija, Savska komisja, OTIF, ITF, UNECE), za koje namene se veći deo sredstava obezbeđuje iz sopstvenih prihoda;

– u okviru aproprijacije 423 – sredstva za usluge po ugovoru, obezbeđuju se sredstva najvećim delom iz sopstvenih prihoda, a namenjena su za administrativne usluge (usluge prevođenja), kompjuterske usluge (održavanje računara), stručne usluge – angažovanje stručnihi lica za izradu zakona i podzakonskih akata, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge za ugostiteljstvo i reprezentaciju. U okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva za izmirivanje obaveza članarine u okviru realizacije Projekta „Optimus“, o čemu je zaključen Memorandum o razumevanju između Ministarstva i Ministarstva za ekonomske poslove Švajcarske, za finansijske obaveze prema Transportnoj organizaciji za Jugoistočnu Evropu;

– u okviru aproprijacije 426 – materijal, obezbeđuju se sredstva, i to najvećim delom iz sopstvenih prihoda, za administrativni materijal, publikacije, časopise, glasila, stručnu literaturu, materijal za obrazovanje, materijal za saobraćaj i službenu odeću i obuću za inspektore.

– u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, obezbeđuju se sredstva za tekuće subvencije za Javno preduzeće „Železnice Srbije“.

Naime, u skladu sa Memorandumom o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu, najvažnija aktivnost na restrukturiranju javnih preduzeća u oblasti saobraćaja je finansijska i tehnološka konsolidacija Javnog preduzeća „Železnice Srbije“, ali s obzirom da Program finansijske konsolidacije još uvek nije donet neophodno je obezbeđivanje sredstava iz budzeta Republike Srbije za finansiranje dela tekuće reprodukcije, a što se prvenstveno odnosi na zarade zaposlenih.

Visina potrebnih sredstava za bruto zarade zaposlenih u 2009. godini, utvrđena je u skladu sa prosečnom zaradom u privredi Republike Srbije u junu 2008. godine i planiranim rastom produktivnosti u JP „Železnice Srbije“, u skladu sa Memorandumom o budzetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu. Ovako utvrđenim iznosom obezbeđuje se finansiranje zarada za 19.890 zaposlenih, koliko ih je bilo na dan 1. februara 2008. godine.

U okviru ove aproprijacije ekonomske klasifikacije obezbeđuju se sredstva za finansiranje „Jugoregistra“, Beograd, čija je osnovna delatnost obavljanje stručno-tehničkih poslova u oblasti utvrđivanja sposobnosti brodova unutrašnje plovidbe za plovidbu od značaja za ostvarivanje nadležnsti u okviru Republike. Sredstva se obezbeđuju u skladu sa povećanim obimom posla i nemogućnošću da se usled organizacione transformacije obezbede sopstvena sredstva za finansiranje redovne delatnosti. Naime, organizaciona transformacija podrazumeva neophodnu podelu na segment koji će zadržati funkciju državnog organa u sastavu Ministarstva za infrastrukturu i na segment koji će se transformisati u javno preduzeće, sa ciljem da se zadovolje zahtevi međunarodnih organizacija za samostalnošću i jačanjem institucija unutrašnjih plovnih puteva.

Takođe, deo sredstava ove aproprijacije opredeljuje se za finansiranje zavisnog privrednog društva sa ograničenom odgovornošću na određeno vreme, koje obavlja delatnost od opšteg interesa – upravljanje državnim putem u smislu izgradnje i rekonstrukcije autoputeva na Koridoru 10 – „KORIDOR 10“ D.O.O, osnovanog Odlukom Nacionalnog saveta za infrastrukturu.

Koridor 10, kao najznačajniji drumski i železnički pravac na teritoriji Republike Srbije obuhvata 792 km puteva i 760 km železničkih pruga.

Prioritet Republike Srbije je, da se do kraja 2011. godine, pusti u saobraćaj drumski deo Koridora 10, dok će za obnovu infrastrukture magistralnih pruga i obnovu voznih sredstava biti potrebno 4 – 5 godina.

Takođe, Koridor 10 kao najkraća drumska veza između Evrope i Azije, a koja vodi preko Republike Srbije, jedan je od prioritetnijih i najznačajnijih projekata za nacionalni, regionalni i privredni razvoj koji će direktno uticati na privlačenje stranih investitora i smanjenje broja nezaposlenih (procenjuje se da će za izgradnju trase Koridora 10 biti angažovano oko 120.000 radnika).

Sredstva za finansiranje Koridora 10 obezbeđuju se iz sredstava Nacionalnog investicionog plana, kao i iz kredita Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke.

– u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 511 – zgrade i građevinski objekti, opredeljuju se sredstva za izgradnju autoputeva, mostova, nadvožnjaka, pruga i kapitalno održavanje istih, projektno planiranje, za finansiranje sanacije i rehabilitacije područja zahvaćenih klizištima i drugim elkementarnim nepogodama na teritoriji Republike Srbije, kao i za izgradnju otvorenih sportskih terena, rekreacionih objekata i dr. Sredstva će se opredeljivati po posebnom programu Vlade.

– u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 512 – mašine i oprema, opredeljuju se sredstva za nabavku sedam inspekcijskih čamaca za potrebe Sektora za vodni saobraćaj.

RAZDEO 18 – MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

Prema Zakonu o ministarstvima, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo obavlja poslove državne uprave u oblasti telekomunikacija i informacionog društva koji se odnose na: poštanski i telekomunikacioni saobraćaj, međunarodni telekomunikacioni i poštanski saobraćaj; uređenje i bezbednost tehničko-tehnološkog sistema telekomunikacionog i poštanskog saobraćaja; inspekcijski nadzor; strategiju razvoja telekomunikacionog i poštanskog saobraćaja; izdavanje upotrebne dozvole za telekomunikacione objekte i infrastrukturu; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti poštanskog saobraćaja i telekomunikacija; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti poštanskog saobraćaja i telekomunikacija; utvrđivanje predloga plana namene radio frekvencijskih opsega i donošenje plana raspodele radio frekvencija; odlučivanje o broju i rokovima, odnosno periodu na koji se izdaje licenca za javne telekomunikacione mreže, odnosno za usluge za koje se može izdati ograničen broj dozvola, kao i o minimalnim uslovima za izdavanje tih dozvola; utvrđivanje liste osnovnih usluga (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori javnih fiksnih telekomunikacionih mreža; mere radi sprečavanja unakrsnog vlasništva ili drugih oblika povezivanja između telekomunikacionih operatera da bi se zabranilo i sprečilo stvaranje dominantnog položaja i obezbedila slobodna konkurencija; utvrđivanje politike i strategije izgradnje informacionog društva; pripremu zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronskog poslovanja; primenu informatike i interneta; pružanje informacionih usluga; razvoj i unapređenje akademske računarske mreže; koordinaciju u izradi strateško-razvojnih dokumenata na nivou Republike Srbije; razvoj i funkcionisanje informacione infrastrukture, kao i druge poslove određene zakonom.

Zakonski osnov za obavljanje poslova Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo su Zakon o telekomunikacijama („Sl. glasnik RS“, broj 44/03), Zakon o izmenama i dopunama zakona o telekomunikacijama („Sl. glasnik RS“, broj 36/06), Zakon o informacionom sistemu Republike Srbije (mart 1996.), Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 110/05, 50/06), Program 8 – Program razvoja informatičkog društva, Zakon o poštanskim uslugama („Sl. glasnik RS“, broj 18/05) i Zakon o radiodifuziji („Sl. glasnik RS“, br. 42/02, 97/04, 76/05).

Pored navedenih zakona koji definišu obavljanje delatnosti Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, ova oblast je uređena i sledećim zakonima: Zakon o elektronskom potpisu („Sl. glasnik RS“, broj 135/04), Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, broj 120/04), Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visoko tehnološkog kriminala („Sl. glasnik RS“, broj 61/05) i drugim.

Projekcija sredstva za ministarstvo u 2009. godini sačinjena je za sledeće predložene Programe:

Program harmonizacije regulatornog okvira i izrada zakona:

Izrada Nacrta Zakona o elektronskim komunikacijama, sa ciljem harmonizacije zakonodavstva Republike Srbije sa regulatornim okvirom za elektronske komunikacije Evropske Unije,

Učestvovanje u izradi Nacrta zakona iz oblasti medija u saradnji sa Ministarstvom kulture, u cilju harmonizacije regulatornog okvira u oblasti informacionog društva i medija sa zakonodavstvom EU,

Program razvoja univerzalnog servisa, Program analize e-spremnosti u Srbiji, Program Plana razvoja e-Uprave, Izrada Predloga Odluke o donošenju Nacionalnog plana za prelazak na digitalno emitovanje, Program podsticanja istraživanja i razvoja u oblasti telekomunikacija i informatike, Program razvoja telekomunikacione infrastrukture za potrebe državne uprave i informacionog društva (racionalizacija korišćenja telekomunikacionih resursa javnih državnih preduzeća), Program analize telekomunikacionog tržišta sa aspekta pozicije javnog telekomunikacionog operatora i mogući vidovi njegovog restrukturiranja i privatizacije sa ciljem unapređenja razvoja tržišta i podsticanja konkurentnosti, Program restrukturiranja domaće telekomunikacione industrije i njenog uključivanja u razvoj informaciono komunikacionih tehnologija, Program restrukturiranja JP PTT saobraćaja „Srbija“, donošenje Osnivačkog akta o formiranju JPO, Program donošenja resornih politika, strategija i akcionih planova, Promovisanje informacionog društva, Program unapređenja bilateralne i multilateralne saradnje u oblasti informatičkog društva, telekomunikacija i poštanskih usluga, Program promocije i podsticanja razvoja informacionog društva, Program praćenja stanja u oblasti informacionog društva, Program utvrđivanja politike i strategije razvoja informacionog društva, Program koordinacije aktivnosti u oblasti razvoja informacionog društva, Program upravljanja projektima realizacije informaciono komunikacionih sistema u okviru državne uprave.

Za finansiranje tekućih izdataka predviđena sredstva se najvećim delom odnose na specijalizovane usluge i to, usluge po ugovoru i troškove putovanja, materijal i dotacije međunarodnim organizacijama.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge, predviđena su pre svega, za finansiranje razvoja i unapređenje rada Akademske naučnoistraživačke i obrazovne računarske mreže Srbije.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovoru, obuhvataju sledeće troškove: usluge za izradu softvera, za održavanje računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, rad radnih grupa za izradu zakonskih i strateških dokumenata, priprema platformi za učešća delegacija na kongresima i međunarodnim konferencijama, statističkih analiza, prikupljanja podataka i slično. Neophodno je i dodatno angažovanje stručnih ljudi iz oblasti telekomunikacija, informatike i poštanskih usluga. Ova klasifikacija uključuje i organizovanje okruglih stolova na temu telekomunikacija, poštanskog saobraćaja i informatike.

Planira se i organizovanje Konferencije „Partnerstvo u Okvirnom programu 7, FP7- IKT“, u Beogradu.

Opredeljena sredstva, između ostalog namenjena su i aktivnostima promocije i popularizacije u oblasti elektronske uprave i informacionog društva. Počev od elektronskog potpisa pa do servisa elektronske uprave, da bi šira javnost bila upoznata sa novim mogućnostima i koristila ih, neophodna je i prateća promotivna aktivnost, kao i za stručne usluge za rad u radnim grupama na izradi velikog broja zakona iz oblasti informacionog društva, telekomunikacija i strateških dokumenata.

U skladu sa Finalnim aktima RRC06, Ženeva 2006 i realizacijom Strategije razvoja radiodifuzije u Republici Srbiji do 2013. godine u okviru stručne radne grupe opredeljena je izrada Predloga Odluke o donošenju Nacionalnog plana za prelazak na digitalno emitovanje.

Sa ciljem zaštite nacionalnih interesa u pogledu korišćenja ograničenih resursa i sa ciljem unapređenja saradnje u oblasti telekomunikacija sa institucijama i zemljama EU neophodna je izrada Programa unapređenja međunarodne, bilateralne i regionalne saradnje u oblasti telekomunikacija, pošte i informacionog društva.

Radi racionalnog i efikasnog korišćenja telekomunikacionih resursa potrebno je doneti Program razvoja telekomunikacione infrastrukture za potrebe države i državnih organa.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 422 – troškovi putovanja, utvrđena su na osnovu plana službenih putovanja u zemlji i inostranstvu za 2009. godinu. Između ostalog, opredeljena su sledeća putovanja: Učešće na sastancima u okviru projekta TAIEX u Briselu. Termini sastanaka još nisu tačno utvrđeni. Učešće na sastancima u vezi projekta WINS-ICT, koji se održavaju u Briselu. Učešće na sastanku za potpisivanje o Memorandumu o razumevanju u vezi PSP-ICT, Brisel. Pregovori u vezi pristupanja STO, Ženeva. Termini sastanaka još nisu tačno utvrđeni. Organizovanje sastanaka i seminara u zemlji u cilju promovisanja programa i projekata EU u oblasti telekomunikacija i informaciono-komunikacionih tehnologija. Mesto održavanja: u zemlji, Učešće na sastancima Evropske tehnološke platforme (ETP-European Technology Platform), Brisel. Učešće na sastancima Zajedničke tehnološke inicijative (Joint Technology Initiatives), Učešće na sastancima Regionalna saradnja eSEE i bSEE u regionu, Međunarodna unija za telekomunikacije ITU, Inicijativa za globalnu standardizaciju NGN-a, održava se u Ženevi od 12. do 23. januara 2009, Studijska grupa 3 (SG/WP 3) ITU–T. Tarife i obračunski principi uključujući relevantna ekonomska pitanja i pitanja javne politike u telekomunikacijama, održava se u Ženevi od 19. do 23. januara 2009. Savetodavna grupa za radio komunikacije (RAG) ITU-R, održava se u Ženevi od 4. do 6. februara 2009. Studijska grupa 2 (SG/WP 2) ITU–T Operativni aspekti pružanja usluga, mreža i karakteristika, održava se u Ženevi od 24. marta do 2. aprila 2009, Svetski forum o politici telekomunikacija (WTPF – 09), održava se u Ženevi od 25. do 27. marta 2009. Sastanak Savetodavne grupe za standardizaciju u telekomunikacijama (TSAG), održava se u Ženevi od 27. aprila do 1. maja 2009. Radiodifuzna služba (SG 6), održava se u Ženevi od 4. do 5 . maja 2009. Proučavanje korišćenja opsega 790-862 MHz za mobilne aplikacije i primarne službe (JTG 5-6), održava se u Ženevi od 6. 12. maja 2009. Inicijativa za globalnu standardizaciju NGN-a, održava se u Ženevi od 12. do 22. maja 2009. Studijska grupa 3 (SG/WP 3) ITU–T Tarife i obračunski principi uključujući relevantna ekonomska pitanja i pitanja javne politike u telekomunikacijama, održava se u Ženevi u septembru 2009. (tačan termin još nije utvrđen). Inicijativa za globalnu standardizaciju NGN-a, održava se u Ženevi u septembru 2009. (tačan termin još nije utvrđen). Radiodiodifuzna služba (SG 6), održava se u Ženevi od 28. do 29. septembra 2009. Proučavanje korišćenja opsega 790-862 MHz za mobilne aplikacije i primarne službe (JTG 5-6), održava se u Ženevi od 30. septembra do 6. oktobra 2009. Studijska grupa 2 (SG/WP 2) ITU–T Operativni aspekti pružanja usluga, mreža i karakteristika, održava se u Ženevi od 17. do 26. novembra 2009, Sastanak Savetodavne grupe za standardizaciju u telekomunikacijama (TSAG), održava se u Ženevi od 14. do 18. decembra 2009. Sastanak Savetodavne grupe za razvoj telekomunikacija (TDAG), održava se u Ženevi (tačan termin još nije utvrđen), Konferencija evropskih telekomunikacionih i poštanskih uprava-CEPT, Skupština najvišeg organa CEPT-a, održava se jedanput godišnje. Vanredna Skupština će se održati na Malti u prvom tromesečju 2009. 15. Konferencija SERT-a održaće se u prvoj polovini 2009. (mesto i vreme nisu utvrđeni). Rad u okviru radnih grupa CEPT-a. EUTELSAT (Pariz) – Skupština Evropske organizacije za telekomunikacije preko satelita održava se u Parizu. Tačan termin još nije poznat. Bilateralni sastanci predstavnika administracija zavisi od obostranog usklađivanja sporazuma i termina, Pregovori sa UNMIK-om, Evropska konferencija o upravljanju radio-frekvencijskim spektrom, održaće se u Briselu u prvoj polovini 2009. Sastanci sa administracijama susednih zemalja, INFOFEST, Budva, Crna Gora, septembar 2009. CEBIT i seminari iz međunarodne regulative i standardizacije (po pozivu).

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 426 – materijal, predviđena su za nabavku kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, stručna literatura za obrazovanje zaposlenih, troškove voznog parka (troškove goriva, maziva), i drugo.

Najveći iznos troškova za 2009. godini u okviru ove ekonomske klasifikacije planirani su za:

nabavku službene odeće, jer se inspekcijski nadzor vrši po celoj teritoriji RS, te je stoga potrebno redovno snabdevanje, kao i za sve ovlašćene inspektore u državi, službenom odećom-obućom ili njihovom zamenom zbog dotrajanja.

materijal za saobraćaj, gde su najveći izdaci za gorivo, redovno snabdevanje gorivom inspekcijskih službi, odražava se na njihovu aktivnost u nadzoru, van sedišta MTID.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikacija – 462 donacije i dotacije međunarodnim organizacijama, predviđene su kontribucije, za članstvo kao državne administracije, u okviru međunarodnih organizacija Sektora za poštanski saobraćaj.

UPU – Universal Postal Union (Svetski poštanski savez),

CEPT – European Conference of Postal and Telecommunication Administrations (Evropska konferencija poštanskih i telekomunikacionih unija),

WNS – WADP (World Association for the Development of Philately) Numbering System (Svetska asocijacija za razvoj filatelije) –

Pristupanje Republike Srbije komponenti informaciono-komunikacione tehnologije – program politike podrške (ICT PSP) okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP).

RAZDEO 19 – MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Ministarstvo rada i socijalne politike, obrazovano Zakonom o ministarstvima, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima; zarade i ostala primanja iz radnog odnosa i plate u javnom sektoru izuzev u državnim organima; bezbednost i zdravlje na radu; inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, sindikalno organizovanje; štrajk; ostvarivanje prava iz radnog odnosa radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu; zaštitu građana zaposlenih u inostranstvu; saradnju s međunarodnim organizacijama u oblasti rada i zapošljavanja; međunarodne konvencije u oblasti rada, bezbednosti i zdravlja na radu i socijalnog osiguranja u oblasti zapošljavanja; ravnopravnost polova; sistem socijalne zaštite; sistem porodičnopravne zaštite; brak; planiranje porodice, porodicu i decu; sistem penzijskog i invalidskog osiguranja; socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika; učestvovanje u pripremi, zaključivanju i primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; boračko-invalidsku zaštitu, zaštitu civilnih invalida rata i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi; negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije; zaštitu spomenika i spomen-obeležja oslobodilačkih ratova Srbije, vojnih grobova i grobalja boraca, u zemlji i inostranstvu; boračko-invalidske i invalidske organizacije i udruženja, kao i druge poslove određene zakonom.

U okviru funkcije Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, obezbeđuju se sredstva za finansiranje Fonda solidarnosti i Socijalno-ekonomskog saveta, Saveta za prava deteta kao savetodavnog tela Vlade, sprovođenje Strategije za zaštitu dece od zlostavljanja i Strategije za povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrede Srbije.

Osim sredstava namenjenih za tekuće izdatke u okviru ovog razdela predviđena su značajna sredstva u oblasti unapređenja boračko-invalidske, dečije i socijalne zaštite.

Sredstva planirana u okviru funkcije 010 – Bolest i invalidnost, namenjena su za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta – ostvarivanje prava za oko 67.155 korisnika iz oblasti boračko–invalidske zaštite (borci, ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata i članovi njihovih porodica). Osnovni parametar za određivanje iznosa prava je prosečna zarada u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa, iz meseca koji prethodi isplati. To podrazumeva da se ova primanja mesečno usklađuju sa kretanjem (rast ili pad) te zarade. Prema poslednjim raspoloživim podacima za mesec oktobar 2008. godine iznos ove naknade je 1.280.000 dinara U okviru ove funkcije planirana su i sredstva za finansiranje obeležavanja značajnih datuma srpske istorije u zemlji i inostranstvu (Prvi srpski ustanak, Dan pobede, Bitka na Ceru, Oslobađanje Beograda u drugom svetskom ratu, Bitka na Kolubari i dr.)

Ministarstvo finansira i programske aktivnosti boračko – invalidskih organizacija. Na osnovu Zakona o borcima oslobodilačkih ratova Srbije („Sl. glasnik RS“, broj 21/90), finansiraju se programske aktivnosti i projekti udruženja: Udruženje boraca ratova 90. RS; Društvo za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije do 1918.; Udruženje ratnih vojnih invalida Srbije svih ratova; Udruženje ratnih i mirnodopskih invalida Srbije; SUBNOR Srbije; Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918 i njihovih potomaka i poštovalaca; Savez udruženja ratnika oslobodilačkih ratova Srbije1912-1920. i potomaka; Savez civilnih invalida rata; Udruženje boraca otadzbinskih ratova Srbije; Udruženje porodica palih boraca Srbije; Ravnogorski pokret; Asocijacija za negovanje tradicija JVUO; Ratni veterani Srbije i Srpski četnički pokret.

Radi se o organizacijama sa različitim programima, interesovanjima i aktivnostima vezanim za kategorije boraca – veterana, ratnih vojnih invalida, odnosno njihovih porodica, kao i poštovalaca srpskih tradicija. Sredstva iz budzeta RS se odobravaju namenski – u skladu sa unapred ponuđenim i odobrenim programskim načelima, a na osnovu njihovog, prethodno verifikovanog, godišnjeg programa rada.

Preko ove aproprijacije finansira se i projekat Ministarstva i Udruženja boraca ratova devedesetih Republike Srbije kao i finansiranje održavanja i izgradnje spomenika i vojničkih grobalja u zemlji i inostranstvu.

Sveobuhvatna zaštita vojnih memorijala u zemlji i inostranstvu, tj. spomenika kulture iz ratnih perioda, njihovo redovno održavanje i prezentacija predstavljaju jednu od nadležnosti Ministarstva rada i socijalne politike.

Sredstva se planiraju i odobravaju u skladu sa odlukama Odbora Vlade Republike Srbije za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

Sredstva planirana u okviru funkcije 040 – Porodica i deca, obuhvataju sredstva za ostvarivanje prava za finansijsku podršku porodici sa decom i to: naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva koju ostvaruju zaposleni kod pravnih i fizičkih lica i lica koja samostalno obavljaju delatnost planira se oko 27.000 porodilja. Naknada zarade se isplaćuje u visini zarade koju bi lice ostvarilo da radi.

Roditeljski dodatak ostvaruje majka za svoje prvo, drugo, treće i četvrto dete. Roditeljski dodatak za svu prvorođenu decu od 1. januara 2006. godine isplaćuje se jednokratno. Roditeljski dodatak za drugo, treće i četvrto dete isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate za svu novorođenu decu od 1. januara 2006. godine (kumuliranje isplate svakog meseca za nove korisnike i korisnike iz prethodnih meseci).

Roditeljski dodatak (u septembru 2008. godine) primalo je 5.136 porodica i to :

– za 1 dete – jednokratna isplata 25.334 dinara

– za 2 dece isplata u 24 rate; iznos 99.065 din. ( mesečno 4.128 din.)

– za 3 dece- iznos 178.309 din. (mesečno7.429)

– za 4 dece – iznos 237.743 din. (mesečno 9.906)

Visina roditeljskog dodatka utvrđuje se na dan rođenja deteta, a rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava je tri meseca od dana rođenja deteta.

Ovo pravo se usklađuje polugodišnje, u aprilu i oktobru, sa indeksom troškova života. Procenjuje se da će u 2009. godini ovo pravo koristi oko 6.000 korisnika mesečno.

Dečiji dodatak pripada za prvo, drugo, treće i četvrto dete u zavisnosti od materijalnog položaja porodice i prima 201.000 korisnika (prosečan iznos oko 1.700 din.). Pravo pripada deci najduže do 19 godina života, ako su na redovnom školovanju.

Za decu bez roditeljskog staranja, hranitelje, staratelje i roditelje dece ometene u razvoju iznosi dečjeg dodatka uvećavaju se za 30%. (u septembru hraniteljski dodatak iznosi oko 2.220 din.).

Iznosi dečijeg dodatka usklađuju se polugodišnje, u aprilu i oktobru, sa indeksom troškova života.

Procenjuje se da će ovo pravo u 2009. godini koristiti oko 250.000 korisnika, za oko 480.000 dece. U iznos planiranih sredstava uključena su i sredstva za isplatu prava korisnicima sa područja AP Kosovo i Metohija, za koje je isplata vršena preko Ministarstva za KIM, a u 2009. godini će se vršiti preko Ministarstva rada i socijalne politike.

Planirane su i naknade troškova boravka dece ometene u razvoju u predškolskoj ustanovi (oko 300 dece bez roditeljskog staranja – mesečno), pomoć majkama izbeglicama sa decom do jedne godine (oko 30 majki).

U okviru aproprijacije 423 – usluge po ugovoru, planirana su sredstva za održavanje aplikativnog softvera za dečiji i roditeljski dodatak i usluge štampanja obrazaca za dečiji i roditeljski dodatak. Porodičnim zakonom („Sl. glasnik RS“, broj: 18/05) utvrđene su nadležnosti Ministarstva u oblasti porodično-pravne zaštite, odnosa roditelja i dece, usvojenja i starateljstva i planiranja porodice, tako da se pri planiranju sredstava za ove namene imalo u vidu donošenje novog zakona o dečijem ombudsmanu, koji je u skupštinskoj proceduri („Zaštitnik dečijih prava“).

U okviru aproprijacije 481 – donacije nevladinim organizacijama, planirana su sredstva za obaveze preuzete kroz memorandume o saradnji na određenim projektima, kao participacija države u realizaciji projektnih aktivnosti (podrška razvoju usluga na lokalnom nivou u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju), podrška manifestaciji „Radost Evrope“, dotacije Crvenom krstu za pomoć siromašnoj deci i za paketiće za novorođenu decu, dotacije sportskim omladinskim organizacijama, paketići za decu romske nacionalnosti i sl.).

Planirana su i sredstva za Program Integracije žrtava trgovine ljudima-finansiranje tekućih troškova skloništa za odrasla lica. Radi koordinacije zaštite žrtava trgovine ljudima, uz podršku Misije OEBS-a, Ministarstvo je 2004. godine osnovalo Službu za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima. Ova Služba predstavlja centralno operativno telo nacionalnog mehanizma za borbu protiv trgovine ljudima i zaštitu žrtava i uključena je u Republički tim za borbu protiv trgovine ljudima.

U okviru nadležnosti Ministarstva neophodno je obezbediti privremeno zbrinjavanje žrtava trgovine ljudima. Ova obaveza države je, pored važećih zakona i donetih strategija u Srbiji, a koje se odnose na zaštitu državljana Srbije, preuzeta i Izjavom o obavezama potpisanom na Ministarskom forumu Pakta stabilnosti 2002. godine. Na ovaj način je preuzeta obaveza garancije produžetka boravka stranim državljanima, žrtvama trgovine ljudima do završetka njihovog oporavka, a u cilju obezbeđivanja njihovog svedočenja protiv trgovaca ljudima, i time efikasnijeg prekidanja mreže ovog vida organizovanog kriminala.

Zakonom o društvenoj brizi o deci članom 75. predviđeno je da se naplaćena sredstva za vreme trajanja „Dečije nedelje“ uplaćuju u budzet Republike Srbije, a nadležno ministarstvo za društvenu brigu o deci ih raspoređuje organizatorima manifestacija posvećenih deci, u skladu sa Uredbom i Programom aktivnosti.

Planiraju se sopstveni prihodi za organizaciju programa i štampanja doplatnih markica 40%, a 60% od ukupno naplaćenih prihoda se ustupa organizatorima na opštinskom-gradskom nivou.

Sredstva planirana u okviru funkcije 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, namenjena su za isplatu zakonom utvrđenih prava u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Sl. glasnik RS“, br. 36/91, 39/93, 67/93… i 115/05), a u skladu sa Predlogom finansijskog plana Ministarstva rada i socijalne politike.

Za redovno finansiranje prava iz oblasti socijalne zaštite (uključene i plate ustanova socijalne zaštite) obezbeđuju se sredstva za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, za plate i socijalne doprinose u ustanovama socijalne zaštite (domovi i centri), kao i ostala davanja zaposlenima.

U okviru aproprijacije 472 – naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, obezbeđena su sredstva za:

– materijalno obezbeđenje za oko 60.000 porodica sa preko 150.000 članova. Usklađivanje se vrši svakog meseca sa indeksom troškova života prema zvaničnom podatku. Planirana sredstva za isplatu ovog prava u 2009. godini su oko 5.800 dinara po porodici mesečno. Planirano je da se izvrše i plaćanja po osnovu Pravilnika o socijalnoj pomoći za lica koja traže, odnosno kojima je odobren azil;

– naknadu za izdržavanje 4.800 korisnika u hraniteljskim porodicama u iznosu od oko 1 mlrd. dinara;

– isplatu prava za oko 42.000 korisnika dodatka za negu i pomoć drugog lica u slučaju bolesti i invalidnosti. Usklađivanje dodatka za pomoć i negu vrši se svakog meseca sa indeksom troškova života prema zvaničnom podatku, a usklađivanje uvećanog dodatka za pomoć i negu vrši se 1. januara i 1. jula tekuće godine sa indeksom troškova života u prethodnih šest meseci.

– naknade iz budzeta za stanovanje i život namenjena su za isplate materijalnih troškova po osnovu programa rada centrima za socijalni rad, za 2.625 zaposlenih, po osnovu usluga socijalnog rada ustanovama za smeštaj korisnika, za 1.001 zaposlenih i po osnovu učešća budzeta RS u troškovima smeštaja oko 14.400 korisnika u ustanovama za smeštaj (postoje 63 ustanove od čega 32 doma za stare, 14 domova za decu i 17 domova za ometenu decu). Pored ustanova postoje i 11 domskih odeljenja pri Centru za socijalni rad).

– dodelu jednokratne pomoći u slučajevima izuzetnog ugrožavanja životnog standarda velikog broja građana. O dodeli ove pomoći odlučuje Vlada Republike Srbije.

U okviru aproprijacije 421 – stalni troškovi, obezbeđuju se sredstva za troškove dostave prava na dodatak za negu i pomoć, za isplatu materijalnog obezbeđenja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju čija se prava realizuju putem namenskih tekućih računa, a za dodatak za negu i pomoć koji se realizuje dostavom na kućnu adresu troškovi su ugovoreni prema važećem cenovniku koji primenjuje JP PTT Srbija, a koji je trenutno 2,5% na vrednost isplate.

U okviru aproprijacije 423 – usluge po ugovoru, vrši se isplata naknade za rad hranitelja, ugovora o dopunskom radu i usluge po ugovoru za rad lekarskih komisija.

Naknada za rad hranitenja je pravo iz socijalne zaštite po osnovu smeštaja korisnika u hraniteljsku porodicu. Deinstitucionalizacija u oblasti socijalne zaštite predviđena je kao jedan od reformskih ciljeva Strategije razvoja socijalne zaštite koju je Vlada usvojila 01.12.2005. godine, a njeno sprovođenje dovelo je do povećanja broja lica u hraniteljskim porodicama u 2008. godini. U 2009. godini planira se novih 300 hraniteljskih porodica.

Naknada za rad hranitelja obuhvata: neto iznos naknade i doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje. Prema podacima za avgust 2008. godine naknadu za rad je ostvarilo 3.555 hranitelja, s tim što se pravo na ovu naknadu po Zakonu ne ostvaruje za smeštaj u srodničku porodicu. Takođe, na smeštaju kod istog hranitelja može biti više od jednog korisnika, pa je u istom periodu na hraniteljstvu bilo 4.387 lica. Mesečna naknada za rad hranitelja po cenovniku za avgust mesec 2008. godine iznosi: za jedno dete 16.150,68 dinara, za dvoje i više dece 9.939,12 dinara, a za smeštaj odraslog ili starog lica 9.900,0 dinara. Napominjemo da naknada za rad hranitelja nije klasična usluga po ugovoru već pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti koji utvrđuje pravo na smeštaj u hraniteljsku porodicu kao vid smeštaja dece bez roditeljskog staranja.

U Republici postoji više centara za socijalni rad koji ne mogu da zaposle pojedine stručne radnike jer ih nema na evidenciji službe za zapošljavanje pa je neophodno da ugovorom o dopunskom radu angažuju stručni radnici iz drugih ustanova.

U okviru funkcije 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, na ekonomskoj klasifikaciji 464 – dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, obezbeđuju se sredstva, i to:

– u skladu sa Predlogom finansijskog plana Fonda, za osiguranike poljoprivrednih delatnosti, obezbeđuju se sredstva u ukupnom iznosu od 12.940,0 mil. dinara, od kog iznosa je za pokriće razlike najniže penzije (razlika između najnižeg iznosa penzije utvrđenog primenom člana 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, broj: 34/03, 64/04, 84/05… i 63/06) i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene) 9.600,0 mil. dinara, a za staž osiguranja po posebnim propisima (solidarni staž i boračke penzije), 3.340,0 mil. dinara;

– u skladu sa Predlogom finansijskog plana Fonda, za osiguranike zaposlenih, za planiranu isplatu 12 penzija i novčanih naknada za period januar – decembar 2009. godine, obezbeđuju se sredstva u ukupnom iznosu od 11.575,0 mil. dinara, od kog iznosa je za pokriće razlike najniže penzije i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene, 2.320,0 mil. dinara, a za staž osiguranja po posebnim propisima 9.255,0 mil. dinara;

– za osiguranike samostalnih delatnosti planirana su sredstva za isplatu prava ostvarena pod posebnim propisima i za pokriće razlike do najnižeg iznosa penzije, u ukupnom iznosu od 185,0 mil. dinara.

U okviru aproprijacije 472 – naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta, obezbeđuju se i sredstva za refundaciju PDV-a, u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj:48-8349/2005-1 od 29. decembra 2005. godine, kojim se svim osobama sa invaliditetom kod kojih je utvrđeno telesno oštećenje od 100% po jednom osnovu refundira PDV plaćen prilikom uvoza automobila.

Ministarstvo rada i socijalne politike, u svrhu primene člana 192. tačka 11a. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 73/03 i 61/05) izdaje potvrde osobama sa invaliditetom za ostvarivanje prava na uvoz automobila bez plaćanja carinskih dažbina.

Od početka primene Zaključka, broj pristiglih potvrda se konstantno povećava. Od februara do decembra 2006. godine izdato je 3.108 potvrda, tokom 2007. godine 6.836 potvrda, a u periodu 01.01.2008. – 30.06.2008. godine 4.099 potvrda, što je u odnosu na 2007. godinu uvećano za 20%.

Broj izdatih potvrda utiče i na povećan broj zahteva za refundaciju. Tome ide u prilog i činjenica da će mnoge osobe sa invaliditetom iskoristiti i zakonski regulisanu povlasticu mogućnosti otuđenja uvezenog polovnog automobila nakon 3 godine, a koja počinje već od februara 2009. godine.

Ministarstvo rada i socijalne politike, u svrhu primene člana 192. tačka 11a. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 73/03 i 61/05) izdaje potvrde ratnim vojnim invalidima i civilnim invalidima rata za ostvarivanje prava na uvoz automobila bez plaćanja carinskih dažbina.

Od februara do decembra 2006. godine izdato je 759 potvrda (od toga 438 podnosilaca zahteva ima pravo na refundaciju PDV-a). U 2007. godine izdato je 837 potvrda (od toga 288 podnosilaca zahteva ima pravo na refundaciju PDV-a), a u periodu 01.01.2008. – 31.07.2008. godine izdato je 210 potvrda (od toga 87 podnosilaca zahteva ima pravo na refundaciju PDV-a).

Od februara 2006 godine do 31.07.2008. godine pristiglo je ukupno 813 zahteva za povraćaj PDV-a. Od toga je realizovano 356 zahteva, a ostaje nerealizovano 457 zahteva.

Prosečan iznos refundiranog PDV-a u prvom polugodištu 2008. godine iznosi 92.583,86 dinara.

S obzirom da je od ukunog broja RVI i CIR (1914-invalida I i II grupe) samo 43% podnelo zahteve za izdavanje potvrda, može se pretpostaviti da će jedan deo korisnika koji imaju zakonsko pravo na ovu povlasticu to i iskoristiti u narednoj godini.

Na osnovu gore navedenih činjenica konstatuje se da će se broj zahteva za refundaciju plaćenog PDV-a u 2009.godini povećati za 20%.Činjenica da će mnogi RVI i CIR iskoristiti i zakonski regulisanu povlasticu mogućnosti otuđenja uvezenog polovnog automobila nakon 3 godine, a koja počinje već od februara 2009. godine ide tome u prilog.

U okviru ove ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj:181-7893/2006 od 17. avgusta 2006. godine, kojim je utvrđena izuzetna penzija za Jovanku Broz, koja se usklađuje svakih šest meseci sa rastom prosečne zarade u Republici u prethodnih šest meseci, i za isplatu u 2009. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.950.000 dinara.

U okviru aproprijacije 423 – usluge po ugovoru, obezbeđuju su sredstva za formiranje novih radnih grupa, što podrazumeva angažovanje dodatnog broja izvršilaca koji nisu zaposleni u ministarstvu, a tiču se pripreme predloga i pokretanje inicijative za donošenje zakonskih rešenja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (Zakon o psu vodiču i Zakon o registru osoba sa invaliditetom). Ostali deo sredstava sa ove aproprijacije, odnosi se na pokriće troškova nabavke novog knjigovodstvenog programa za Ministarstvo, kao i plaćanje naknada za rad članovima ispitne komisije iz sektora za socijalnu zaštitu.

U okviru aproprijacije 421 – stalni troškovi obezbeđuju su sredstva za usluge komunikacija tj. troškove fiksnih telefona (sa ove pozicije izmiruju se i telefonski troškovi inspekcije rada, ukoliko je nedovoljan iznos na funkciji 410), mobilnih telefona (uključujući i više od 200 službenih telefona inspekcije rada) i troškove interneta. Deo sredstava se odnosi na troškove zakupa poslovnog prostora u Makedonskoj 4 Beograd. Takođe, sa ove pozicije izmiruju se veći iznosi troškova zakupa i komunalnih usluga Gradskoj upravi Beograda, na lokaciji 27. marta, gde se nalazi inspekcija rada.

U okviru aproprijacije 422 – troškovi putovanja opredeljena su sredstva za službena putovanja u zemlji (troškovi smeštaja, dnevnice i obaveze po osnovu poreza na isplate dnevnica), a odnose se na vršenje inspekcijskih i stručnih nadzora u institucijama socijalne zaštite, boračko invalidske i dečije zaštite.

Sredstva u okviru aproprijacije 482 – porezi, obavezne takse i kazne opredeljena su za pokriće troškova registracije motornih vozila, kao i obaveznih taksi (republičkih i lokalnih).

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

Zahtev za finansiranje tekućih izdataka sačinjen je u skladu sa potrebama koje proizilaze iz redovnih administrativnih aktivnosti, koje su Zakonom o ministarstvima određene kao nadležnost Ministarstva rada i socijalne politike.

U okviru aproprijacije 421 – stalni troškovi, opredeljena su sredstva za izmirenje obaveza za internet – telekomunikacione prezentacije koje realizuje preduzeće „Media Works“ po osnovu Ugovora iz februara 2007 i Aneksa Ugovora iz oktobra 2007. godine, a koje iznosi 19.700 EUR. Osim navedenog, planirani su i troškovi osiguranja zaposlenih, pošto od 2009. godine, ministarstva sama obezbeđuju godišnje osiguranje svojih zaposlenih.

U toku 2009. godine očekuje se nastavak pregovora oko zaključivanja sporazuma o socijalnom osiguranju između Srbije i drugih zemalja (Grčka, Švedska, Mađarska. Republika Slovenija, Rusija, Francuska), čiji je cilj sveobuhvatno regulisanje prava iz oblasti socijalnog osiguranja sa drugim državama. Planira se 7 putovanja u inostranstvo za dve osobe (članovi delegacije predstavnici Ministarstva).

U okviru aproprijacije 424 – specijalizovane usluge predviđeno je finansiranje troškova zdravstvenog sistematskog pregleda zaposlenih u Ministarstvu.

U okviru aproprijacije 425 – tekuće popravke i održavanje obezbeđuju se sredstva za tekuće popravke i održavanje vozila ministarstva, čiji vozni park, bez Inspekcije rada, trenutno broji 16 vozila, kao i tekuće popravke i održavanje računarske opreme, ugradne opreme, molersko-farbarske radove, koje ministarstvo planira da izvrši u okviru svojih radnih prostorija tokom 2009. godine, pošto Uprava za zajedničke poslove republičkih organa nema dovoljno sredstava za navedene namene.

U okviru aproprijacije 426 – materijal, najveći deo opredeljenih sredstava odnosi se na materijal za saobraćaj (benzin, materijal za prevozna sredstva), obzirom da delokrug ministarstva pokriva celu teritoriju Srbije (socijalna zaštita, briga o porodici, boračko invalidska zaštita), a u Beogradu ima 11 sektora koji nisu locirani na istom mestu, već na 7 lokacija. Osim navedenog, neophodna su sredstva za materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, tj. nabavku stručne literature za redovne potrebe zaposlenih.

U okviru aproprijacije 451 – tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama:

Odredbama člana člana 125. i člana 127. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, broj 24/2005), utvrđeno je da Fond solidarnosti obavlja poslove obezbeđivanja i isplate potraživanja zaposlenih kod poslodavaca u stečaju po osnovu neisplaćenih sledećih prava: pravo na zaradu za poslednjih devet meseci pre pokretanja stečajnog postupka, naknadu zarade za vreme odsutnosti sa rada zbog privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju koju je bio dužan da isplati poslodavac, naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor, otpremninu zbog odlaska u penziju, naknadu štete na osnovu sudskog rešenja i uplata doprinosa po osnovu isplaćenih zarada.

Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije osnovan je Zakonom o Socijalno-ekonomskom savetu („Sl. glasnik RS“, broj 125/04) sa ciljem uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga u pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih sloboda i prava čoveka, materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja zaposlenih i poslodavaca i uslova njihovog života i rada, razvoja kulture pregovaranja, podsticaja mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova i razvoja demokratije.

U skladu sa odredbama člana 7. Zakona o socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, broj 125/2004), utvrđeno je da Sekretarijat Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije obavlja organizacione i administrativno-tehničke poslove za Socijalno-ekonomski savet.

Istim zakonom utvrđeno je da Socijalno-ekonomski savet razmatra pitanja: razvoja i unapređivanja kolektivnog pregovaranja, uticaja ekonomske politike i mera za njeno sprovođenje na socijalni razvoj i stabilnost, politike zapošljavanja, politike zarada i cena, konkurencije i produktivnosti, privatizacije i druga pitanja strukturnog prilagođavanja, zaštite radne i životne sredine, obrazovanja i profesionalne obuke, zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti, demografskih kretanja i druga pitanja u skladu sa aktima Socijalno-ekonomskog saveta.

Takođe, Socijalno-ekonomski savet razmatra nacrte zakona i predloga drugih propisa od značaja za ekonomski i socijalni položaj zaposlenih i poslodavaca i o njima daje mišljenje.

U okviru aproprijacije 482 – porezi, obavezne takse obezbeđuju se sredstva za troškove registracije vozila koja se nalaze u vlasništvu ministarstva (trenutno 60 vozila, sa inspekcijom rada) i ostalih vozila koja su ugovorom ustupljena na korišćenje inspekciji rada od strane upravnih okruga.

U okviru aproprijacije 483 – novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela, planom su predviđena sredstva za novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela u slučaju sporova.

U 2009. godini ostvariće se i sopstveni prihodi. Veći deo prihoda odnosi se na sredstva od naplaćenih troškova za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu, a na osnovu člana 11. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnim preduzetnicima („Sl. glasnik RS“, broj 35/2002), člana 18. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 125/2004), Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, broj 101/2005 od 21.11. 2005. godine), Pravilnika o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu („Sl. glasnik RS“, broj 7/99) i Pravilnika o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu („Sl. glasnik RS“, broj 40/2001, 53/2001). i na prihode od novčanih kazni za prekršaje koje izriče Inspekcija rada (mandatne kazne).

Sredstva od sopstvenih prihoda raspodeliće se za pokriće troškova komunikacija, troškova putovanja u inostranstvu, medijskih usluge, prevođenja, tekućih popravki i održavanje vozila, kao i nabavku i opremu automobila za Inspektorat.

GLAVA 19.1 – INSPEKTORAT ZA RAD

Inaspektorat za rad obavlja inspekcijske poslove i sa njima povezane stručne poslove u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu koji se odnose na: redovni i kontrolni nadzor; uviđaj smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pre početka obavljanja delatnosti poslodavca, kao i druge poslove određene zakonom.

Obezbeđuju se i sredstva namenjena za nabavku zaštitne odeće za potrebe inspektora rada jer pojedine nadzore inspektori ne mogu da obave bez zaštitne odeće i obuće.

GLAVA 19.2 – BUDžETSKI FONDZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENjA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

U skladu sa članom 5. Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, broj 84/2004) deo sredstava ostvarenih kroz igre na sreću predstavlja prihod budzeta Republike Srbije. Deo sredstava koji je prihod budzeta Republike u iznosu od 40%, koristi se za finansiranje Crvenog krsta Srbije i drugih društvenih organizacija i udruženja građana koje sprovode programe u cilju zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, ustanova socijalne zaštite, socijalno-humanitarnih organizacija, sporta i lokalne samouprave. Odredbom člana 17. navedenog zakona utvrđeno je da se za namenska sredstva od igara na sreću obrazuju budzetski fondovi, osnovani na neodređeno vreme. Budzetskim fondom za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, upravlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite.

Na osnovu navedenog Zakona i analize ostvarenih prihoda u tekućoj budzetskoj godini, planirani iznos potrebnih sredstava za 2009. namenjena su za:

edukacije sa ciljem unapređenja položaja osoba sa invaliditetom;

osnivanje alternativnih oblika podrške osobama sa invaliditetom;

troškove održavanja seminara, konferencija, kampanja, štampanja publikacija, male kućne zajednice, dnevni boravci i sl. koje sprovode organizacije osoba sa invaliditetom;

međunarodne aktivnosti organizacija;

finansiranje akcija Ministarstva u cilju unapređenja zaštite osoba sa invaliditetom i drugih ugroženih kategorija stanovništva.

GLAVA 19.3 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

U skladu sa članom 5. Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, broj 84/2004) deo sredstava ostvarenih kroz igre na sreću predstavlja prihod budzeta Republike Srbije. Deo sredstava koji je prihod budzeta Republike u iznosu od 40%, koristi se za finansiranje Crvenog krsta Srbije i drugih društvenih organizacija i udruženja građana koje sprovode programe u cilju zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, ustanova socijalne zaštite, socijalno-humanitarnih organizacija, sporta i lokalne samouprave.

Planirani iznos sredstava namenjen je za:

– podršku programskih aktivnosti organizacija osoba sa invaliditetom i na osnovu članova 5. 17. i 18. Zakona o igrama na sreću, a u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, prikupljaju se i analiziraju zahtevi za finansiranje programskih aktivnosti organizacija osoba sa invaliditetom dostavljenih preko republičkih i pokrajinskih saveza. Navedeni zahtevi podrazumevaju sredstva za zarade u republičkim ogranizacijama (za oko 10 organizacija), sredstva za troškove pokrajinskih i republičkih organizacija (za oko 40 organizacija), dok je najveći deo sredstava opredeljen za aktivnosti ovih organizacija koje su usmerene prema lokalnim organizacijama i invalidnim licima;

– podršku projektnim aktivnostima organizacija osoba sa invaliditetom.

U planu je jedan projektni ciklus, u okviru koga će potkomisija i komisija odabrati projekte za finansiranje, pratiti sprovođenje projekata i namensko trošenje sredstava i

– naknade za povlašćeni prevoz osoba sa invaliditetom. U skladu sa tačkom II, podtačka 4. Internog uputstva o raspodeli sredstava ostvarenih po Zakonu o igrama na sreću organizacijama osoba sa invaliditetom i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama, isplata ovih naknada vrši se sa Budzetskog fonda za programe socijalno-humanitarnih organizacija.

GLAVA 19.4 – BUDžETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Ministarstvo ostvaruje sopstvene prihode po osnovu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, broj 84/2004). Namena sredstava utvrđuje se Internim uputstvom, koje donosi ministar nadležan za socijalna pitanja u cilju poboljšanja rada ustanova i udruženja iz oblasti socijalne zaštite.

Mrežu ustanova socijalne zaštite čini:

15 domova za decu bez roditeljskog staranja,

3 zavoda za vaspitanje dece i omladine,

38 ustanova za smeštaj starih i penzionera,

17 ustanova za lica ometena u razvoju od čega je 1 domsko odeljenje pri centru za socijalni rad u Paraćinu,

i 139 centara za socijalni rad,

2 centra za porodični smeštaj dece i omladine i

Republički zavod za socijalnu zaštitu.

U okviru aproprijacije 414 – socijalna davanja zaposlenima planirana su sredstva i to:

za pomoć porodici u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice

za troškove lečenja nastalih usled duže i teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice, pomoć u slučaju invaliditeta, deo troškova obaveznog učešća kod nabavke ortopedskih pomagala, troškovi zdravstvene rehabilitacije zaposlenog koji je povređen na radu, oboleo od profesionalne bolesti ili radi pod otežanim uslovima rada.

U okviru aproprijacije 423 – usluge po ugovoru, opredeljena su sredstva koja će se koristiti za finansiranje projekata udruženja i asocijacija ustanova socijalne zaštite koja je Ministarstvo odobrilo (obeležavanje Dana starih, 1. oktobar, studijske posete, edukacija radnika iz ustanova za zaštitu dece, od zlostavljanja i zanemarivanja).

U okviru aproprijacije 425 – tekuće popravke i održavanje, planirana su sredstva za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata, kao i za tekuće popravke i održavanje opreme. Prenos sredstava se vrši ustanovama koje ne mogu da obezbede sredstva iz cene smeštaja i za materijalne troškove.

U okviru aproprijacije 472 – naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, predviđena su sredstva za pokrivanje troškova koji ne mogu da se finansiraju iz cene smeštaja i iz troškova po osnovu programa rada. Ovi troškovi uglavnom se odnose na obaveze prema javnim preduzećima i troškove za nabavku energenata s obzirom da njihove cene imaju veći rast od rasta troškova života na osnovu kojih se vrši usklađivanje cena smeštaja i materijalnih troškova po osnovu programa rada, vanredne troškove ustanova po osnovu odluka suda i nadležnih državnih organa odnosno organa lokalne samouprave (troškovi veštačenja u postupcima koje centri za socijalni rad vode u skladu sa zakonom i dr.), troškove realizacije reformskih projekata, pokrivanje deficita u poslovanju ustanova u situacijama kada bi neizmirivanje obaveza prema dobavljačima ugrozilo normalno funkcionisanje ustanove, jednokratne pomoći ustanovama u postupku transformacije, novogodišnje paketiće za decu u ustanovama i decu na hraniteljskom smeštaju i slično.

U okviru aproprijacije 481 – donacije nevladinim organizacijama, sredstva će se koristiti za finansiranje projekata udruženja iz oblasti socijalne zaštite koja je Ministarstvo odobrilo (za obuku stručnih radnika u ustanovama socijalne zaštite za primenu mera i restriktivnih postupaka u cilju zaštite prava korisnika u ustanovama socijalne zaštite).

GLAVA 19.5 – UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS”, broj 101/05) osnovana je Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada i socijalne politike i utvrđena je njena nadležnost.

Članom 60. navedenog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, propisani su osnovni zadaci Uprave za bezbednost i zdravlje na radu i to: priprema propise u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i mišljenja za njihovu primenu, priprema stručne osnove za izradu nacionalnog programa razvoja bezbednosti i zdravlja na radu i prati njegovo ostvarivanje, prati i ocenjuje stanje bezbednosti i zdravlja na radu i priprema stavove za jedinstveno uređivanje mera bezbednosti i zdravlja na radu koje su predmet ovog zakona i drugih propisa, istražuje i podstiče razvoj u oblasti humanizacije rada, pruža stručnu pomoć u oblasti bezbednosti i zdravlja zaposlenih, priprema metodologije za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, proučava uzroke i pojave koji za posledicu imaju povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom, organizuje polaganje stručnih ispita, vrši nadzor nad zakonitošću rada pravnih lica i preduzetnika kao i odgovornih lica sa licencom i priprema predloge rešenja za izdavanje i oduzimanje licenci, o čemu vodi evidenciju, prikuplja i analizira podatke o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, bolestima u vezi sa radom i pojavama koje utiču na zdravlje zaposlenih, obavlja informaciono-dokumentacionu delatnost u oblasti bezbednosti i zdravlja zaposlenih, organizuje savetovanja, vrši edukaciju zaposlenih, poslodavaca, lica za bezbednost i zdravlje na radu, inspektora i dr., objavljuje različite materijale i informiše javnost o stanju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, stara se o primeni međunarodnih akata u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, podstiče obrazovanje i razvijanje kulture rada u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Sredstva za rad Uprave najvećim delom opredeljena su za stalne troškove, troškove putovanja, usluge po ugovoru i materijal.

U okviru aproprijacije 421- stalni troškovi, planirana su sredstva za troškove fiksnih i mobilnih telefona.

U okviru aproprijacije 422 – troškovi putovanja, opredeljena su sredstva za dnevnice za službena putovanja, troškovi smeštaja na službenom putovanju i za naknade za korišćenje sopstvenog vozila na putu.

U okviru aproprijacije 423 – usluge po ugovoru, obezbeđuju se sredstva za ugostiteljske usluge i štampanje materijala.

U okviru aproprijacije 426 – materijal, planirani su troškovi benzina, kancelarijski materijal i stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih.

GLAVA 19.6 – UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Zakonom o ministarstvima, propisano je da se u okviru Ministarstva rada i socijalne politike kao organ uprave obrazuje Uprava za rodnu ravnopravnost. U Upravi za rodnu ravnopravnost obavljaju se stručni poslovi i poslovi državne uprave u skladu sa članom 19. Zakona o ministarstvima, i to: analiza stanja i predlaganje mera u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti; izrada i sprovođenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti; izrada nacrta zakona i drugih propisa u ovoj oblasti; saradnja sa drugim državnim organima, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave u ovoj oblasti; međunarodna saradnja; koordinaciju rada i pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Savetu za ravnopravnost polova; poboljšanje položaja žena i promocija rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti; integrisanje principa rodne ravnopravnosti u svim oblastima delovanja institucija sistema; sprovođenje preporuka Komiteta UN o eliminaciji diskriminacije žena, kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

U okviru aproprijacije 421 – stalni troškovi, planirana su sredstva za zakup sala za potrebe konferencija, javnih rasprava, seminara i panela i usluge komunikacija. S obzirom na planirano povećanje broja zaposlenih i uvećanje obima nadležnosti, Uprava planira da pored postojećeg prostora, iznajmi prostor čime bi se stalni troškovi, kao i troškovi opremanja ovog prostora povećali.

U okviru aproprijacije 422 – troškovi putovanja, predviđeni su u cilju aktivnog učešća predstavnika Uprave na konferencijama i manifestacijama u cilju afirmacije mera i unapređenja ideje o značaju i ulozi rodne ravnopravnosti, kako u zemlji tako i u regionu i šire. Troškovi se odnose na dnevnice za službena putovanja, troškove smeštaja na službenom putovanju kao i, refundiranje troškova prevoza.

U okviru aproprijacije 423 – usluge po ugovoru, planiraju se sredstva za projekciju neophodnih troškova na izradi, štampanju, prevođenju i distribuciji propagandnog materijala, brošura, flajera, uputstava i drugog materijala čiji je cilj informisanje javnosti o stanju u ovoj oblasti, promocija principa rodne ravnopravnosti, osnaživanja uloge i pozicije žena u društvu i edukacija stanovništva; troškove ugovora o delu za stručne usluge; usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih u cilju podizanja njihove kompetentnosti; troškove aktivnosti na pripremi i realizaciji projekata, rasprava, okruglih stolova, konferencija i seminara koji su predviđeni programom rada; stručna i administrativna podrška Savetu za ravnopravnost polova; prateći troškovi reprezentacije i slično.

U okviru aproprijacije 424 – specijalizovane usluge, planirana su sredstva za tekuće izdatke za finansiranje Saveta za ravnopravnost polova za koji su do formiranja Uprave za rodnu ravnopravnost sredstva planirana na razdelu Ministarstva rada i socijalne politike, u okviru funkcije 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi.

Savet za rodnu ravnopravnost (dosadašnji Savet za ravnopravnost polova) Vlade Republike Srbije, kao njeno stručno i savetodavno telo koje se bavi pitanjima rodne ravnopravnosti i unapređenjem položaja žena nastavlja da radi po smernicama usaglašenim sa Upravom za rodnu ravnopravnost i uz njenu administrativno-tehničku podršku i koordinaciju.

Zadaci Saveta su da razmatra i predlaže mere za unapređenje politike postizanja rodne ravnopravnosti sa stanovišta međuresorske saradnje u ovoj oblasti, daje inicijativu za preduzimanje kratkoročnih mera koje doprinose ostvarivanju rodne ravnopravnosti, daje inicijativu za donošenje programa prikupljanja, obrade i objavljivanja statističkih podataka kojim će se obezbediti da se na ravnopravan način tretiraju polovi, prati i analizira kriterijume selekcije u različitim procedurama izbora i imenovanja na javne funkcije i daje inicijativu za otklanjanje prepreka koje se negativno odražavaju na izbor i imenovanje manje zastupljenog pola, razmatra i inicira programe i predlaže mere za podsticanje i osposobljavanje žena za učešće u javnom i političkom životu, razmatra i druga pitanja od interesa za postizanje rodne ravnopravnosti, razmatra predloge, zaključke i preporuke Foruma sektora civilnog društva, formuliše predloge i preporuke upućene Vladi RS za unapređenje politike postizanja rodne ravnopravnosti i omogućava međusektorsku saradnju kao podršku Upravi za rodnu ravnopravnost u njenoj nadležnosti da sprovodi preporuke Komiteta UN za praćenje sprovođenja Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena.

Savet će se u 2009. godini posebno posvetiti izgradnji međuresorsnog pristupa u sprovođenju preporuka Komiteta Ujedinjenih Nacija za praćenje sprovođenja Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, a znatnu pažnju posvetiće i kampanjama za podizanje javne svesti o značaju rodne ravnopravnosti za dalju demokratizaciju i razvoj našeg društva, uz podršku Upravi u radu na projektima za analizu postojećeg zakonodavstva, za ekonomsko osnaživanje žena, za borbu protiv svih vidova nasilja nad ženama, te za dalje obezbeđivanje i unapređivanje odgovarajućih baza podataka, opreme i sredstava, kao i za dalje angažovanje dodatnih eksperata i saradnika.

Savet će organizovati prigodne skupove na teme koje su od značaja za rodnu ravnopravnost i položaj žena u našem društvu i blisko sarađivati sa medijima u edukaciji javnosti i pridobijanju podrške javnog mnjenja. Savet planira da pomaže Upravi za rodnu ravnopravnost u izdavanju publikacija, brošura i drugog materijala kojim bi se ova tema još više približila javnosti, žene što bolje informisale o svojim pravima, a muškarci razumeli da je rodna ravnopravnost u opštem interesu, bez koga nema uslova za uspešno sprovođenje politike jednakih mogućnosti.

RAZDEO 20 – MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje naučno-istraživačke delatnosti u funkciji naučnog, tehnološkog i privrednog razvoja; utvrđivanje i realizaciju politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja; utvrđivanje i realizaciju programa naučnih, tehnoloških i razvojnih istraživanja; usavršavanje kadrova za naučnoistraživački rad; utvrđivanje i realizaciju inovacione politike; podsticanje tehnopreduzetništva, transfera znanja i tehnologija u privredu; razvoj i unapređenje inovacionog sistema u Republici Srbiji; razvoj funkcionisanja sistema naučno-tehnoloških informacija i programa razvoja naučno-tehnološke infrastrukture; istraživanje u oblasti nuklearne energije; sigurnost nuklearnih objekata; proizvodnju i odlaganje radioaktivnog materijala, izuzev u nuklearnim energetskim postrojenjima, kao i druge poslove određene zakonom.

U okviru ranjzdela Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, finansiraju se naučnoistraživačke organizacije i naučna i stručna društva, preko programa, u skladu sa važećim Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 110/05 i 50/06 – ispravka), i to: Program osnovnih istraživanja; Program istraživanja u oblasti tehnloškog razvoja; Program transfera znanja i tehnologija i podsticanja primene rezultata naučnoistraživačkokg rada; Program naučnoistraživačkog rada SANU i Program naučnoistraživačkokg rada Matice srpske; Program naučnoistraživačkokg rada centra izuzetnih vrednosti; Program obezbeđivanja i održavanja naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad; Program međunarodne naučne saradnje od značaja za Republiku; Program razvoja iformatičkog društva; Program usavršavanja kadrova za naučnoistraživački rad, Program podsticanja mladih i nadarenih za naučnoistraživački rad i druge programi u skladu sa Zakonom.

Ministarstvo, takođe finansira i inovacionu delatnost kroz inovacione projekte i izgradnju infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih projekata u skladu sa Zakonom o inovacionoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, broj 110/05).

Najveći iznos sredstava, za tekuće izdatke, opredeljuje se, osim za rashode za zaposlene, za finansiranje rashoda u okviru aproprijacija ekonomskih klasifikacija, i to: usluga po ugovoru; specijalizovanih usluga; zgrada i građevinskih objekata.

U okviru ekonomske klasifikacije 423 – usluge po ugovoru, obezbeđuju se sredstva za finansiranje rada Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj, Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija i Komisije za sticanje naučnih zvanja.

Sredstva za rad članova Nacionalnog saveta za naučni i tehnloški razvoj, Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija i Komisije za sticanje naučnih zvanja obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.

U okviru ove ekonomske klasifikacije obezbeđuju se i sredstva za Narodnu biblioteku Srbije za nabavku inostranih časopisa, i baza podataka za potrebe naučnih biblioteka u Srbiji, u skladu sa jedinstvenim informacionim sistemom.

Celokupna naučnoistraživačka delatnost u Republici, svi programi iz nadležnosti Ministarstva, naučnoistraživački projekti iz oblasti osnovnih istraživanja, tehnološkog razvoja i transfera znanja i tehnologija (projektno finansiranje), finansiraju se u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije – 424 specijalizovane usluge, i to: u okviru Sektora za osnovna istraživanja (SANU, Matica srpska, Biblioteka Matice srpske i drugi projekti); u Sektoru za tehnološki razvoj; u Sektoru za radijaciju i nuklearnu sigurnost (VIND Prgogram); u Sektoru za međunarodnu naučnu i tehnološku saradnju (EUREKA projekti); u Sektoru za razvoj naučnoistraćivačkih kadrova (učešće Ministarstva na Sajmu knjiga u Beogradu, Društvo i Fond Nikola Tesla).

Projektno finansiranje podrazumeva finansiranje izvršilaca istraživanja, primenjuje se za sve vrste istraživanja i obuhvata finansiranje naučnoistraživačkog rada istraživača i finansiranje direktnih materijalnh troškova istraživača. Projekti se finansiraju prema utvrđenoj ceni istraživačkog meseca koja zavisi od karaktera istraživanja. U cenu istraživanja uračunat je i bruto rad istraživača, tako da se ukupna vrednost projekta određuje zbirom troškova rada na projektu i direktnih materijalnih troškova projekta.

Pored projektnog finansiranja, iz budzeta Republike Srbije se obezbeđuju i sredstva za finansiranje materijalnih troškova, tekućeg i investicionog održavanja, održavanja naučnoistraživačke infrastrukture i plata pomoćnog osoblja.

Sredstva u okviru ekonomske klasifikacije 472 – naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, obezbeđuju se za isplatu stipendija najboljim diplomiranim studentima u periodu posle diplomskih studija, kako studenata koji su na doktorskim studijama u skladu sa zakonom i programima usklađenim po Bolonjskoj deklaraciji, tako i studenata posle diplomskih studija koji su započeli studije po starom programu, za vreme dok završavaju magistarsku tezu ili doktorsku disertaciju, a za koje vreme su angažovani i na projektima Ministarstva. Sredstva za ove namene se obezbeđuju i za učenike završnih razreda srednjih škola, koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama, odnosno takmičenjima znanja.

Stipendije po ovom programu, uz tačno utvrđene kriterijume u 2009. godini dobijaće ukupno 600 doktoranata, od kojih je 250 dobijalo stipendiju i u 2008. godini, a 350 će dobijati i u 2009. godini, po novom konkursu koji će biti objavljen krajem 2008. godine, u neto iznosu od 32.000 dinara mesečno.

U 2009. godini stipendije će dobijati po istom osnovu i 100 magistranata koji su dobijali stipendiju i u 2008. godini, a imaju to pravo i u 2009. godini, u iznosu od 32.000 mesečno.

U 2009. godini stipendije će dobijati i učenici srednjih škola, njih 73 od kojih 42 već dobijaju stipendiju u iznosu od 20.000 dinara mesečno.

Sredstva u okviru ekonomske klasifikacije 512 – mašine i oprema opredeljena su za nabavku dva automobila i administrativnu opremu – kompjutersku opremu.

RAZDEO 21- MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, u skladu sa Zakonom o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, broj 65/08), obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: prostorno planiranje i urbanizam, utvrđivanje uslova za izgradnju objekata; uređivanje stambenih odnosa i stambenog poslovanja, građevinarstvo, građevinsko zemljište, komunalnu infrastrukturu i komunalne delatnosti, poslove inženjerske geodezije; inspekcijski nadzor u oblasti urbanizma, građevina i komunalne infrstrukture.

Takođe, ovo ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na: sistem zaštite i održivog korišćenja prirodnih bogatstava, odnosno resursa (vazduha, voda, zemljišta, mineralnih sirovina, šuma, riba, divljih biljnih i životinjskih vrsta), izradu strateških dokumenata, planova i programa istraživanja u oblasti održivog korišćenja prirodnih bogatstava i obnovljivih izvora energije; utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata; ranu najavu akcidenata; zaštitu od buke i vibracija; zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; proizvodnju, promet otrova i drugih opasnih materija, izuzev droga i prekursora; upravljanje hemikalijama; upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom; odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta; inspekcijski nadzor u oblasti održivog korišćenja prirodnih bogatstava i zaštite životne sredine i u drugim navedenim oblastima; ekološki inspekcijski nadzor na granici, kao i druge poslove određene zakonom.

U okviru funkcije 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, za tekuće izdatake, osim sredstava za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, obezbeđuju se i sredstva i to za: naknade u naturi – ekonomska klasifikacija 413 (prevoz zaposlenih na posao i sa posla); socijalna davanja zaposlenima – ekonomska klasifikacija 414 (porodiljska bolovanja, bolovanja preko 30 dana, pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih ili članova uže porodice); naknade troškova za zaposlene – ekonomska klasifikacija 415 (troškovi za prevoz u sedištu Ministarstva i van sedišta, troškovi za odvojen život, postavljenih i imenovanih lica);

– u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 421 – stalni troškovi, najveći iznos sredstava obezbeđuje se, i to: za troškove komunikacija, iz razloga što su prostorije Ministarstva smeštene na pet lokacija, pa je neophodno međusobno povezivanje Sektora za kontrolu i nadzor nad zagađivačima sa bazom u sedištu Ministarstva u Beogradu i po unutrašnjosti, telefonskim linijama i internet vezama; troškove zakupa poslovnog prostora u unutrašnjosti Republike Srbije; troškove za veze za brod „ARGUS“; troškove osiguranja službenih vozila (90 vozila), osiguranje broda „ARGUS“ sa pripadajućom opremom;

– u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 422 – troškovi putovanja, sredstva se obezbeđuju za finansiranje troškova službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, troškove prevoza, smeštaja i dnevnica na službenom putu, a posebno za potrebe inspekcijskog nadzora, učešća u međunarodnoj saradnji i evropskim integracijama.

Inspekcijski nadzor se odnosi na opasne materije, ekološke udese, postupanje sa otpadom, planiranje i izgradnju objekata koji mogu imati značajnog uticaja na životnu sredinu, buku, zagađenje vazduha, divlju floru i faunu, osnovna geološka istraživanja, a što sve povećava potrebu za službenim putovanjima.

Međunarodna saradnja i evropske integracije obuhvataju celokupne aktivnosti na pripremi za potpisivanje, ratifikaciju i pristupanje određenim međunarodnim konvencijama, učešće u multidisciplinarnim nacionalnim timovima u međunarodnim programima i projektima, usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravilima Evropske unije, što takođe povećava potrebu za realizacijom službenih putovanja u inostranstvo;

– u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 423 -usluge po ugovoru, najveći iznos sredstava opredeljuje se za usluge izrade odgovarajućih softvera (inforamcioni sistem za strategije, programe i projekte, softver za potrebe Projekta izrade prve nacionalne komunikacje UNFCCC konvencija, softver za izgradnju baze podataka o izvorima jonizujućih i nejonizujućih zračenja), usluge prevođenja, zbog povećane međunarodne aktivnosti Ministarstva, angažovanje produkcijskih kuća za snimanje video materijala, kotizacije, stručne ispite, objavljivanje tendera, a deo sredstava se opredeljuje za angažovanje specijalnih savetnika u Kabinetu ministra kao i lica angažovanih po ugovoru o delu;

– za potrebe realizacije značajnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine, opredeljuje se najveći iznos sredstava u okviru sredstava opredeljenih za tekuće izdatke, i to u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 424 – specijalizovane usluge. Najznačajniji projekti koji se finansiraju iz ovih sredstava su:

– u Sektoru za zaštitu prirodnih resursa – godišnji monitoring kvaliteta ambijetalnog vazduha, Projekat Milion stabala za Srbiju, Aplikacija materijala za suzbijanje ambrozije u Republici Srbiji;

– u Sektoru za osnovna geološka istraživanja – osnovna geološka istraživanja opšteg karaktera, hidrogeološka istraživanja, inženjersko geološka istraživanja, istraživanja mineralnih sirovina, projekti i studije iz oblasti geoekologije i razvoj i nadogradnja Geološkog informacionog sistema Srbije;

– u Sektoru za za planiranje i razvoj – izvoz opasnog otpada koji se nađe u životnoj sredini nepoznatog porekla, izrada Akcionih planova za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite životne sredine, sprovođenje Zakona o hemikalijama i biocidima;

– u Sektoru za kontrolu i nadzor – redovna plaćanja po ugovoru Zavodu za javno zdravlje za pripravnost i brzo merenje u akcidentima, i druge aktivnosti u okviru nadleženosti ovog sektora;

– sredstva u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 425 – tekuće popravke i održavanje, obezbeđuju se za popravke i održavanje opreme Ministarstva, a pre svega voznog parka, opreme za brod laboratoriju „ARGUS“ , kao i poprake i održavanje poslovnog prostora;

– značajna sredstva se obezbeđuju za rashode u okviru ekonomske klasifkacije 426 – materijal, i to posebno u okviru Sektora za zaštitu prirodnih resursa za projekte upravljača 5 nacionalnih parkova (Nacionalni park Fruška gora, Nacionalni park Đerdap, Nacionalni park Tara, Nacionalni park Kopaonik i Nacionalni park Šar planina) i staraoca 70 prirodnih dobara, ustanovljenih uredbama Vlade, kroz koje se obezbeđuje izvršenje njihovih ključnih obaveza na zaštiti i održivom razvoju tih zaštićenih područja i obavljanju dobijenih javnih ovlašćenja. Sredstva u okviru ove ekonomske klasifikacije opredeljuju se takođe i za nabavku goriva, laboratorijskih testova za brod laboratoriju „ARGUS“, materijala za suzbijanje i tretman ambrozije i krpelja na teritoriji Republike Srbije i službene odeće za inspektore;

– za finansiranje Zavoda za zaštitu prirode, sredstva se opredeljuju u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama. Zavod za zaštitu prirode Srbije vrši stručne, naučne i upravne poslove, kao i druge poslove zaštite prirode i prirodnih dobara utvrđene Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, broj 88/92) i Statutom Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 59/93 i 22/95), i to: istraživanje, praćenje i proučavanje oblika, pojava, svojstava i stanja u prirodi radi utvrđivanja posebnih prirodnih vrednosti, praćenje stanja ugroženosti prirode i zaštićenih prirodnih dobara i predlaganje mera njihove zaštite, pripremanje stručnih osnova, analiza u postupku izrade prostornih i urbanističkih planova, šumskih, lovnih, ribolovnih i drugih osnova, obezbeđivanje biološke i tehničke zaštite prirodnih dobara, pružanje stručne pomoći imaocima zaštićenih prirodnih dobara, sprovođenje međunarodnih obaveza i konvencija u zaštiti životne sredine, izdavanje publikacija, prikupljanje, čuvanje, prezentacija i korišćenje prirodnjačkog materijala, dokumentacije i građe muzejskog karaktera i druge poslove u skladu sa zakonom.

U okviru ove aproprijacije sredstva se opredeljuju i za sufinansiranje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa.

U okviru funkcije 620 – Razvoj zajednice za tekuće izdatake, osim sredstava za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, obezbeđuju se i sredstva za ostale rashode za zaposlene i to: socijalna davanja zaposlenima (porodiljska bolovanja, bolovanja preko 30 dana, pomoć u medicinskom lečenju); naknade troškova za zaposlene (troškovi za prevoz u sedištu Ministarstva i van sedišta, troškovi za odvojen život i smeštaj postavljenih i imenovanih lica – 2 lica);

u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 421 – stalni troškovi, najveći iznos sredstava obezbeđuje se, i to za: usluge komunikacija, energetske usluge, komunalne usluge i osiguranje zaposlenih, a posebno se izdvajaju sredstva za energetske i komunalne usluge u poslovnim prostorijama u ul. Kralja Milutina gde je smešten Sektor za urbanističko i prostorno planiranje i stanovanje;

– sredstva u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 422 – troškovi putovanja, obezbeđuju se za finansiranje troškova službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, troškove prevoza, smeštaja i dnevnica na službenom putu, a posebno za potrebe učešća na međunarodnim konferencijama, Savetu Evrope čiji smo punoporavni član, stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu;

– najveći iznos sredstava u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 423 – usluge po ugovoru, opredeljuje se za usluge prevođenja specijalističkih nacionalnih izveštaja u oblasti prostornog planiranja, međunarodnih dokumenata, naknade za rad u komisijama za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije, ispunjenost uslova za izradu tehničke dokumentacije, tehnički pregled izvedenih radova, stručna kontrla generalnih planova koje su formirane u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 47/03 i 34/06), izrada softvera, održavanje opreme, kotizacije, stručni ispiti i dr.;

– u okviru aproprijacjije ekonomske klasifikacije 425 – tekuće popravke i održavanje, obezbeđuju se sredstva za popravke i održavanje opreme Ministarstva, a pre svega voznog parka, i opreme Ministarstva;

– sredstva u okviru ekonomske klasifkacije 426 – materijal, obezbeđuju se za nabavku kancelarijskog materijala, materijala za saobraćaj, ugostiteljstvo, i laboratorijski materijal;

– za aproprijaciju ekonomsku klasifkaciju 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljuju se sredstva za finansiranje poslova iz nadležnosti Agencije za prostorno planiranje, koja je osnovana Zakonom o planiranju i izgradnji, kojim su utvrđene nadležnosti i delokrug poslova, a prvenstveno se obezbeđuju sredstva za sprovođenje Zakona o Prostornom planu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, broj 13/96) i Zakona o planiranju i izgradnji;

– znatan iznos sredstava opredeljuje se u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 463 – transferi ostalim nivoima vlasti i to za finansiranje Direkcije za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom. Direkcijom upravlja Savet, koji čini 6 predstavnika opština Kolubarskog okruga (Mionica, Ub, Ljig, Valjevo, Lajkovac i Osečina) i 3 predstavnika Vlade

Donošenjem Zakona o porezu na finansijske transakcije („Sl. glasnik RS“, broj 26/01), presatao je da važi Zakon o obezbeđenju sredstava za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu („Sl. glasnik RS“, broj 36/98), čime je prestao da postoji osnov finansiranja Direkcije (doprinos solidarnosti), nakon čega Direkcija postaje korisnik budzetskih sredstava preko Ministarstva urbanizma i građevine.

Sredstva ostvarena iz doprinosa solidarnosti (zakonska obaveza plaćanja doprinosa na sve poslovne transakcije koje se obavljaju u platnom prometu) koristila su se do 2006. godine za izgradnju i sanaciju oštećenih objekata za individualno stanovanje, škole, društvenih i javnih objekata, puteva, vodovoda i EEO, u ukupnom iznosu od 60% sredstava i 40% za razvojne programe po opštinama. U 2007. i 2008. godini, sredstva su korišćena za izgradnju i sanaciju stambenih objekata i za sanaciju zgrade Opštine Mionica.

U periodu od 1998 – 2008, godine, preneta su sredstva u ukupnom iznosu od 6.249.403.000 dinara, i to:

– za 4.165 stambenih objekata – kuća, sredstva u iznosu od 3.095280.000 dinara;

– za društvene i javne objekte, sredstva u iznosu od 1.081.813.000 dinara;

Za puteve i komunalne objekte, sredstva u iznosu od 1.553.199.000 dinara i

– za EEO, sredstva u iznosu od 196.549.000 dinara.

U periodu od 10 godina, izgrađeno je 4.165 objekata, prema godišnjim programima opština, koje su Direkciji dostavljale godišnju listu prioriteta za izgradnju ili sanaciju, a sva potrebna dokumentacija se nalazi u opštinama.

Sredstva u 2009. godini, potrebno je obezbediti za obnovu do 400 objekata – planirana površina za objekte u izgradnji, po projektima iznosi 16.842 m2, a za objekte koji se saniraju nije moguće dati plansku površinu već se sredstva opredeljuju u iznosu od po 1.200.000 dinara po objektu.

U naredne tri godine (2009 – 2012), procenjeno je da je potrebno obezbediti sredstva u iznosu od 2.760.000.000 dinara, za obnovu i izgradnju 1.724 objekta.

Sredstva se takođe obezbeđuju za troškove redovnog rada Direkcije (13 izvršilaca).

Sredstva za finansiranje Direkcije prenose se po osnovu Ugovora o poveravanju poslova koji se za svaku godinu zaključuje između Direkcije i nadležnog ministanjrstva.

S obzirom, da nakon 11 godina od osnivanja Direkcije i pored angažovanja značajnih sredstava iz budzeta Republike Srbije nije okončana izgradnja i sanacija objekata na teritoriji 6 opština, postavlja se pitanje namenskog i racionalnog korišćenja budzetskih sredstava. U tom smislu, ovim zakonom opredeljuju se sredstva u iznosu od 280.000.000 dinara, a prenos sredstava će se vršiti u tranšama po dostavljenom izveštaju, nadležnom ministarstvu o prethodno prenetim i utrošenim sredstvima i to na sledeći način:

Sredstva opredeljena ovim zakonom za finansiranje izgradnje i sanacije objekata na teritoriji opština Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom, prenosiće se Direkciji za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom po dobijanju izveštaja o utrošku sredstava prenetih Direkciji iz budzeta Republike Srbije u 2008. godini. Ako su sredstva utrošena u skladu sa principima efikasnosti i ekonomičnosti, propisanih u članu 4. Zakona o budzetskom sistemu, sredstva opredeljena ovim zakonom preneće se Direkciji u skladu sa utvrđenim kvotama u roku od pet dana po dobijanju izveštaja. U narednom periodu sredstva će se prenositi Direkciji tromesečno u roku od pet dana po dobijanju izveštaja o sredstvima prenetim iz budzeta Republike Srbije, ukoliko su sredstva utrošena u skladu sa navedenim principima. Navedeni izveštaji dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove planiranja i izgradnje.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 511 – zgrade i građevinski objekti, sredstva se obezbeđuju za finansiranje Regionalnih prostornih planova, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o Prostornom planu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, broj 13/96). Program finansiranja Regionalnih prostornih planova sačinjen je u skladu sa prioritetnim potrebama područja uže Srbije u oblasti planiranja i uređenja prostora i naselja, u oblasti infrastrukturnih sistema i oblasti zaštite vrednih područja i kulturnih vrednosti, i odnosi se na Podunavski, Braničevski, Borski, Zaječarski, Moravički, Raški, i Rasinski okrug.

Sredstva se takođe opredeljuju i za aproprijaciju ekonomsku klasifikaciju 512 – mašine i oprema, a namenjena su za nabavku administrativne opreme – kompjuterske opreme.

GLAVA 21.1 – AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ u sastavu Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, sa svojstvom pravnog lica, obavlja stručne poslove koji se odnose na: razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine, katastar zagađivača i dr.); prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine; razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu; vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine; saradnju sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.

Pored poslova koje Agencija obavlja u skladu sa Zakonom o ministarstvima, Zaključkom Vlade 05 Broj: 353-5228/2007-01 od 30. avgusta 2008. godine, formirana je mreža automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha, koje čine nacionalnu mrežu od 32 automatske merne stanice, u skladu sa čim je Agencija zadužena za uspostavljanje i funkcionisanje državnog sistema za automatski monitoring kvaliteta vazduha. Takođe, u toku je opremanje i puštanje u rad Nacionalne laboratorije za kvalitet vazduha.

U okviru tekućih izdataka, osim sredstava za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, obezbeđuju se i sredstva za ostale rashode za zaposlene i to: naknade u naturi, socijalna davanja zaposlenima (porodiljska bolovanja i bolovanja preko 30 dana); naknade troškova za zaposlene (troškovi za prevoz u sedištu Ministarstva i van sedišta, za gradski i međugradski prevoz, troškovi za odvojen život i smeštaj postavljenih i imenovanih lica – dva lica);

– u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 421 – stalni troškovi, najveći iznos sredstava obezbeđuje se, i to za: troškove komunikacija (fiksni, mobilni telefoni, SIM kartice mobilne telefonije za korporativni pristup za 28 automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha u državnoj mreži), troškovi osiguranja 28 mernih stanica, laboratorijske opreme, elektronske opreme, troškovi električne energije;

– u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 422 – troškovi putovanja, sredstva se obezbeđuju za finansiranje troškova službenih putovanja u zemlji (postavljanje infrastrukture za automatske merne stanice i njihov redovan obilazak) i inostranstvu (regionalna saradnja sa Agencijama u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedonji, Rumuniji) kao i učešće nacionalnih fokalnih tačaka na sastancima Evropske Agencije za zaštitu životne sredine – EEA; troškove prevoza, smeštaja i dnevnica na službenom putu.

– za aproprijaciju ekonmsku klasifikaciju 423 – usluge po ugovoru, najveći iznos sredstava opredeljuje se za usluge tehničke pripreme, elektronske obrade, štampanje godišnjeg izveštaja o stanju životne sredine u Republici Srbiji kao i za štampanje drugih publikacija;

– u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 424 – specijalizovane usluge, obezbeđuju se sredstva za realizaciju projekta sistema za brzu najavu i prostornu analizu i prognozu transporta i depozicije praškastih materija u atmosferi (Warning Sistem), Monitornig lovne i nelovne divljači, izradu baze podataka kontaminiranih područja, izrada baze podataka o ugroženim ekosistemima i staništima, izrada informacionog sistema o kvalitetu podzemnih voda (projekat Registanjr deponija u Srbiji, Projekat Izrada registra izvora i migracije žive, kadmijuma i olova, Projekat Karakterizacija komunalnog otpada u Srbiji);

– za materijal se obezbeđuju sredstva za nabavku benzina, maziva za službena vozila Agencije;

– za osnovna sredstva u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 511 – zgrade i građevinski objekti, obezbeđuju se sredstva za izradu tehničke dokumentacije i pribavljanje neophodnih dozvola i saglasnosti za izgradnju nove zgrade Agencije, zbog dotrajalosti montažnog objekta starog 50 godine, u kome je sada smeštena Agencija i sredstva za završetak radova na zgradi Nacionalne Laboratorije za životnu sredinu, koju po usvojenim planovima treba završiti u prvom kvartalu 2009. godine, kako bi se omogućilo uspostavljanje i operativno funkcionisanje Državnog sistema za automatski monitoring kvaliteta vazduha.

Takođe, obezbeđuju se i sredstva u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 512 – mašine i oprema, za nabavku motorne i tehničke opreme veliki UPS za održavanje server baze i 7 malih UPS – ova kao i za nabavku opreme za zaštitu životne sredine – digestora i laboratorjske vage za obavljanje merenja i detekcije alergenog polena po evropskim standardima za aerobiologiju.

GLAVA 21.2 – FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Fond za zaštitu životne sredine, sa svojstvom pravnog lica, osnovan je Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, broj 135/04), i obavlja poslove u vezi sa finansiranjem pripreme sprovođenja i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unapređenja životne sreine, kao i u oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije, akcionih i sanacionih planova u skladu sa nacionalnim programom, za zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta vazduha, sanaciju odlagališta otpada, podstisanje smanjenja otpada, reciklažu, zaštitu i očuvanje biodiverziteta, podsticanjnje čistijeg transporta i druge poslove u skladu sa zakonom.

Sredstva predviđena za rad Fonda obezbeđuju se iz budzeta Republike Srbije za finansiranje redovne delatnosti, i to za:

– naknade u naturi – ekonomska klasifikacija 413 (prevoz zaposlenih sa posla i na posao),

– socijalna davanja zaposlenima i naknade troškova za zaposlene – ekonomska klasifikacija 414 (naknade za bolovanja, otpremnine, medicinska pomoće zaposlenima),

– stalne troškove – ekonomska klasifikacija 421 (troškovi osiguranja službenih vozila,

– troškove putovanja – ekonomska klasifikacija 422 (troškovi putovanja u zemlji i inostranstvu, troškovi prevoza, smeštaja i dnevnica na službenom putu),

– usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacija 423 (isplata naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Fonda, ugostiteljske usluge – usluge reprezentacije, usluge štampanja, prevođenja, troškovi za stručna usanjvršavanja i kotizacije, objavljivanje tendera i informativnih oglasa i obavezno polaganje stručnih ispita zaposlenih),

– specijalizovane usluge – ekonomska klasifikacija 424 (finansiranje programa i projekata uskladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, za izgradnju regionalnih deponija, sanaciju i remedijaciju postojećih smetlišta, upravljanje opasnim otpadom, smanjenje emisija štetnih materija u vazduh i dr.),

– materijal – ekonomska klasifikacija 426 (nabavka administrativnog materijala, kancelarijskog materijala, stručne literature, publikacija, časopisa i glasila materijala za saobraćaj – benzina).

Najveći iznos sredstava za finansiranje rada Fonda obezbeđuje se iz sopstvenih prihoda, koje Fond ostvaruje od naknada za stavljanje u promet zaštićenih retkih biljnih i životinjskih vrsta i naknada za zagađivanje životne sredine motornim vozilima i realizovaće se kroz projekte zaštite životne sredine, prema utvrđenim planskim zadacima, nacionalnim prioritetima i zakonom utvrđenim obavezama.

Fond ostvaruje sopstvene prihode u skladu sa Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Sl. glasnik RS“, br. 61/05 i 45/05), Uredbom o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade („Sl. glasnik RS“, broj 113/05).

RAZDEO 22 – MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

U skladu sa Zakonom o ministarstvima, Ministarstvo omladine i sporta obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenja omladinske politike i sprovođenje nacionalne politike i Nacionalne strategije za mlade, na akcione planove i programe; podsticanje mladih da se organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima; zaštitu interesa mladih i pomoć mladima da ostvare te interese; davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za zapošljavanje i volonterski rad; saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima pri organizovanju međunarodnih omladinskih konferencija i skupova u Republici Srbiji.

Pored Zakona o ministarstvima i Zakona o državnoj upravi Zakon o sportu jasno definiše obaveze ministarstva nadležnog za poslove sporta, kako one u sistemskim pitanjima, tako i one u obavezi finansiranja. Staranje o opštem interesu u oblasti sporta, kao i staranje o svim aktivnostima, delatnostima i oblicima udruživanja građana kroz koje se taj interes ostvaruje, su osnovna delatnost Ministarstva u oblasti sporta.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 422 – troškovi putovanja, odnose se na: putovanja mladih radi omogućavanja njihovog učešća na skupovima i manifestacijama za mlade u zemlji i inostranstvu, radne posete inostranstvu radi povezivanja sa zemljama koje sprovode ili su u procesu izrade sveobuhvatne politike za mlade i razvoja sporta, preuzimanje aktivne uloge u nadležnim međunarodnim organizacijama (Direktoratu za sport i omladinu Saveta Evrope, omladinskim telima pri Evropskoj uniji, paktu za stabilnost i dr.).

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovoru, opredeljuju se za angažovanje ekspertskih grupa (komisija) na izradi elaborata, analiza i studija (kao stručna osnova za sprovođenje i praćenje Nacionalne strategije razvoja sporta Nacionalne strategije za mlade, obezbeđivanje dostupnosti informacija omladinskim i sportskim organizacijama (marketing, oglašavanje, štampanje publikacija, afirmaciju značajnih sportskih događaja), usluge prevođenja (usaglašavanje propisa i standarda sa EU propisima), organizacija seminara i skupova (omogućavanja mladima da stiču znanje, veštine i sposobnosti – neformalno obrazovanje), otvaranje regionalnih i lokalnih kancelarija za mlade i omladinskih centara, sredstva za pripremu akata i strategija kojima će se usmeriti ka evropskim standardima.

Izrada i implementacija Nacionalne strategije razvoja sporta i Nacionalne strategije za mlade, podrazumeva angažovanje određenih instituta i institucija, koje će u ime ministarstva obaviti određena istraživanja i izvršiti analize istih, kako u oblasti sporta, tako i u oblasti sprovođenja politike mladih, a sredstva za ove namene opredeljuju se na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge.

Organizacija 25. letnje Univerzijade Beograd 2009

Iz budzeta Republike obezbeđuju se sredstva za organizovanje letnje „Univerzijade 2009“ na ekonomskoj klasifikaciji 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima u razdelu Ministarstva omladine i sporta, u iznosu od 700,0 mil. dinara.

Osim toga, opredeljuju se i sredstva na razdelu Ministarstva prosvete u iznosu od 500,0 mil. dinara, Ministarstva odbrane u iznosu od 200,0 mil. dinara i Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 300,0 mil. dinara. Pored ovih sredstava putem zaduživanja kod poslovnih banaka obezbediće se i sredstva u iznosu od 1.500,0 mil. dinara.

Na ekonomskoj klasifikaciji 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, opredeljuju se neophodna sredstva za sufinansiranje sa jedinicama lokalne samouprave u projektima od društvenog interesa, radi ostvarenja strateških ciljeva i interesa Republike za razvoj omladinskih organizacija i razvoj sporta.

Najveći iznos sredstava opredeljen na ekonomskoj klasifikaciji 472 – naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, odnosi se na stipendiranje vrhunskih sportista i isplatu nacionalnih sportskih priznanja za poseban doprinos u razvoju i afirmaciji sporta.

Za finansiranje programa Sportskih saveza Srbije, finansijsku pomoć u organizaciji međunarodnih takmičenja u zemlji, finansiranje sportskih škola i kampova za perspektivne sportiste, finansiranje omladinskih organizacija (Strategija za mlade), opredeljena su sredstva iz budzeta na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 511 – zgrade i građevinski objekti, opredeljuju se za završetak radova na najprioritetnijim sportskim objektima.

GLAVA 22.1 – BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

Iz namenskih prihoda budzeta (sredstva od naknada za priređivanje igara na sreću), u iznosu od 20% ostvarenih prihoda, obezbeđuju se sredstva za finansiranje ovog budzetskog fonda. Osim toga, obezbeđuju se i sredstva iz prihoda budzeta. Sredstva namenjena za prilagođavanje sportskih objekata osobama sa invaliditetom i osobama sa posebnim potrebama, opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 511 – zgrade i građevinski objekti u iznosu od 15 mil. dinara.

GLAVA 22.2 – ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE

Antidoping agencija Republike Srbije osnovana je Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu („Sl. glasnik RS“, broj 101/2005), u cilju iniciranja, sprovođenja i kontrole postupka borbe protiv dopinga u sportu.

Opredeljuju se sredstva za službena putovanja u zemlji i inostranstvu i ostale troškove vezane za putovanja, radi obavljanje osnovne delatnosti – doping kontrola; usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja i stručne usluge za angažovanje nezavisnih stručnjaka iz oblasti medicine i veterine za vršenje doping kontrole (200 doping kontrola sportista i 20 doping kontrola konja); specijalizovane usluge odnose se na laboratorijsku analizu uzoraka prilikom obavljanja doping kontrola.

GLAVA 22.3 – USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE

Republički zavod za sport je indirektni budzetski korisnik, čiji je osnivač Vlada Republike Srbije. U Zakonu osportu ( od člana 39. do 42.) jasno se definiše uloga i poslovi Zavoda, kao i obaveza finansiranja iz budzeta Republike Srbije.

Delatnost Republičkog zavoda za sport pored ostalog obuhvata: periodično praćenje stanja fizičkih sposobnosti dece, omladine i odraslih; kontrolu treniranosti vrhunskih sportista i stručno savetodavnu pomoć vrhunskim sportistima i kadrovima u sportu; informacionu dokumentacionu delatnost i održavanje baze podataka; organizaciju i realizaciju završnih priprema sportista; osposobljavanje i školovanje stručnjaka u oblasti sporta; naučno-istraživačku delatnost u oblasti sporta; stručno-tehničku pomoć sportistima, sportskim organizacijama, organizacijama za obavljanje spotske delatnosti i savezima; nadzor nad stručnim radom u oblasti sporta; projektovanje i inžinjering sportskih objekata; specijalizovanu sportsko-medicinsku zdravstvenu zaštitu sportista; usluge ugostiteljstva i hotelijerstva sportistima; usluge u oblasti rekreativnog sporta.

Sredstva opredeljena za stalne troškove odnose se na troškove energenata, održavanja ustanova fizičke kulture, osiguranje, zakup prostora, troškove platnog prometa i druge troškove.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovoru, namenjena su za održavanje računara, obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, troškove štampanja i objavljivanje tendera i oglasa, troškovi pravnog zastupanja pred domaćim sudovima i druge usluge

Sredstva za angažovanje određenih institucija za obavljanje: medicinskih usluga, usluga održavanja prirodnih površina, očuvanje prirodne sredine, nauke, javno zdravlje (inspekcija i analiza), geodetske i ostale usluge opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge.

Za troškove administrativnog materijala, literature za stručno usavršavanje zaposlenih, dizel goriva, medicinski i labolatorijski materijal za obavljanje istraživanja i testiranja sportista i ostali materijal, opredeljuju se sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 426 – materijal.

GLAVA 22.4 – FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Odlukom Vlade formiran je Fond za mlade talente, sa ciljem stvaranja mogućnosti za podršku u finansiranju školovanja i usavršavanja mladih talenata. Ovo se ostvaruje putem stipendiranja najboljih studenata univerziteta čiji je osnivač Republika, učestvovanjem u finansiranju poslediplomskih studija u inostranstvu, finansiranju stručne prakse u zemljama Evropske unije, kao i obezbeđenjem sredstava za nagrade učenicima i studentima za postignute uspehe na takmičenjima.

Sredstva opredeljena za stalne troškove, namenjena su za provizije na finansijske transakcije za realizaciju aktivnosti Fonda.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 423 -usluge po ugovoru, namenjena su za rad komisije čiji je zadatak izrada kritriterijuma, prikupljanje i evidencija podataka potrebnih za pružanje finansijske pomoći mladim talentima, obrada podataka, praćenje i izveštavanje o realizaciji konkursa i dodeli stipendija.

Sredstva za stipendije i nagrade najboljim studentima i učenicima, opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 472 – naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta.

RAZDEO 23 – MINISTARSTVO KULTURE

Ministarstvo kulture obavlja poslove državne uprave koji se odnose na razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; praćenje i istraživanje u oblasti kulture; obezbeđivanje materijalne osnove za delatnosti kulture; razvoj i unapređenje književog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stvaralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija; zaštitu kulturnih dobara, bibliotečku, izdavačku, kinematografsku i muzičko-scensku delatnost; zadužbine, fondacije i fondove; sistem javnog informisanja: delatnost stranih informativnih ustanova, stranih sredstava medija, dopisništva i dopisnika u Republici Srbiji, registraciju stranih informativnih ustanova i pružanje pomoći u radu stranim novinarima i dopisnicima; istraživanje i analitičko vrednovanje stanja i razvoja medija i odnosa sa javnošću; saradnju u oblasti zaštite kulturne baštine, kulturnog stvaralaštva i informisanja na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u regionu; osnivanja i razvoj kulturno-informativnih centara u inostranstvu.

Opredeljuju se sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 422– troškovi putovanja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, radi prisustvovanja brojnim kulturnim događanjima na čitavoj teritoriji Republike Srbije, inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite spomenika kulture, kao i prisustvo brojnim međunarodnim skupovima, sastancima multilateralnih organizacija i institucija.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 423 -usluge po ugovoru odnose se posebno, na usluge prevođenja (donošenje novih zakona i propisa i njihovu usklađenost sa propisima EU); izradu i održavanje softvera (vođenje registra fondova i zadužbina), stručno obrazovanje zaposlenih; izdavanje biltena i publikacija u cilju informisanja javnosti; rad brojnih Komisija i Saveta iz raznih oblasti kulture koje se finansiraju iz budzeta Republike Srbije na osnovu zakonskih obaveza Ministarstva; sistematski pregled zaposlenih; troškove reprezentacije, pre svega, za mnogobrojne strane delegacije koje dolaze u posetu Ministarstvu kulture.

Za finansiranje aktivnosti ovog Ministarstva predviđena su sredstva iz budzeta u okviru kojih se najveći deo odnosi na ekonomsku klasifikaciju 424 – specijalizovane usluge, i to na: zaštitu kulturne baštine – Fond Kraljevski dvor – Reprezentativni arhitektonski kompleks dvorova na Dedinju, kao kulturno dobro od izuzetnog značaja („Sl. glasnik SRS“, broj 47/87); obeležavanje Prvog srpskog ustanka, Centar za konzervaciju; zaštitu spomenika kulture u inostranstvu (od posebnog značaja za istoriju i kulturu Srbije); projekte za zaštitu kulturne baštine i digitalizaciju kulturnog nasleđa; galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti i Muzejski informacioni sistem; rad stručnih i savetodavnih komisija u oblasti zaštite kulturne baštine; univerzitetsku biblioteku „Svetozar Marković“ (matična biblioteka za biblioteke na univerzitetima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu); kulturna industrija u oblasti kinematografije, pozorišta i plesa, muzičkog stvaralaštva (festivali, manifestacije, programi solista, ansambala i orkestara), vizuelno stvaralaštvo, književno stvaralaštvo i časopisi kapitalna dela (publikacije iz oblasti leksikografije, enciklopedistike i monografije), prevođenje i prezentacija srpskih pisaca; Programe za KiM (stimulacija umetničkog stvaralaštva); sufinansiranje programskih sadržaja medija (konkurs); Narodno stvaralaštvo i kulturno–umetnički amaterizam; naučni rad u kulturi mladih; Finansiranje vrhunskih umetničkih ostvarenja u svim oblastima umetnosti; programi regionalnog ateljea Jožef Nađ u Kanjiži; analiza stanja u oblasti amaterskog stvaralaštva od značaja za Republiku, sa predlogom mera za njegovo unapređenje; izrada strategije za učuvanje i razvoj tradicionalne kulture u Srbiji; štampanje informatora o najvažnijim kulturnim manifestacijama; Učešće u projektu Britanskog saveta „Kultura jednakosti“; Prezentacija izdavačke delatnosti nacionalnih manjina i Srba u regionu na Sajmu knjiga u Beogradu; protokol o sufinansiranju Romskog pozorišta u Novim Karlovcima; međunarodnu saradnju u stvaralaštvu – Bilaterala; zatim za stimulaciju filmske proizvodnje, za projekte i programe u oblasti međunarodne saradnje i evropske integracije od značaja za Republiku; narodnog stvaralaštva i stvaralaštva nacionalnih manjina, proslavu stogodišnjice od rođenja kompozitorke Ljubice Marić (ušla u Agendu Uneska za 2009. godinu), kao i za ostale projekte značajne za Republiku Srbiju u oblasti kulture i kulturnog stvaralaštva.

Raspored i korišćenje opredeljenih sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade na predlog Ministarstva kulture.

Subvencije u kulturi namenjene su za: finansiranje delatnosti JP NA Tanjug, SJU „Jugoslovenski pregled”, Republičke ustanove „Filmske novosti”, SJU „Radio Jugoslavija” i JP Panorama List „Jedinstvo“; transformaciju Radio Jugoslavije sa socijalnim programom; Dekadu Roma (podrška romskim medijima); podršku ostvarivanju i unapređenju prava nacionalnih manjina sufinansiranjem programskih sadržaja medija na maternjm jeziku; informisanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji; mediji (profesionalizacija medija, Savet za štampu i Mediji i evrointegracije); listovi na jezicima nacionalnih manjina; Srpski elektronski mediji registrovani na KiM; listovi lica sa invaliditetom. Sredstva za ove namene opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifiakciji 463 – donacije i transferi ostalim nivoima vlasti koji se planiraju na razdelu Ministarstva kulture, namenjeni su finansiranju zaštite kulturne baštine i to: bibliotečke delatnosti (18 matičnih biblioteka) za izgradnju informacionog sistema, koji je zasnovan na Cobiss platformi, program digitalizacije starih i retkih knjiga i zavičajnih fondova biblioteka, program automatizacije bibliotečkog fonda; arhivsku delatnost – 36 arhivskih ustanova (istraživanje, čuvanje zaštita i korišćenje arhivske građe); muzejsku delatnost – 43 muzeja; regionalni zavodi (delatnost 12 ustanova Zavoda za zaštitu spomenika kulture); programe arheoloških iskopavanja i istraživanja; oblast Stvaralaštva – program Srpskog narodnog pozorišta (Drama, Opera, Balet), zatim finansiranje najznačajnijih manifestacija u Republici, čiji su osnivači grad Beograd i AP Vojvodina (Bitef, Belef, Radost Evrope).

Na aproprijaciji ekonomskoj klasifikaciji 472 – naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, opredeljena sredstva namenjena su za isplatu „priznanja za poseban doprinos” umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji u iznosu od 50.000 dinara, a raspored i korišćenje ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 481-dotacije nevladinim organizacijama, planirana su za obnovu Hilandara; Rad strukovnih i drugih udruženja i to: Savez slepih (bibliotečka i izdavačka delatnost za slepe, Bibliotečko društvo Srbije i druga bibliotečka udruženja); Ustanove srpske pravoslavne crkve i drugih crkava (Muzej SPC, Biblioteka Srpske patrijaršije, Arhiv SPC); Društvo arhivista Srbije; Muzejsko društvo Srbije kao i druga strukovna udruženja iz oblasti zaštite kulturnih dobara; „MINEMOSYNE“ – Centar za očuvanje nasleđa Kosova i Metohije; Društvo konzervatora Srbije; Srpsko arheološko društvo; Muzejsko društvo Srbije; Društvo konzervatora Srbje; Promocija i popularizacija kulturnog nasleđa, kao i deo sredstava za Konkurs umetničkog udruženja (za programe i restruktuiranje rada 13 republičkih umetničkih udruženja).

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 511 -zgrade i građevinski objekti, namenjena su za izradu idejnog projekta enterijera i izvođenje radova adaptacije u Betonhali, koja je data na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini Zaključkom Vlade 77 Broj: 361-2198/2007-002 od 7. septembra 2007. godine, Zaključkom Vlade 77 Broj: 361-2198/2007-002 od 26 aprila 2008. godine, kao i Ugovorom Broj: 361-00-4/2007-02 od 30 jula 2008. godine, zaključenim između Republičke direkcije za imovinu RS i Ministarstva kulture.

Na ekonomskoj klasifikaciji 515 – nematerijalna imovina opredeljena su sredstva za nabavku softvera.

GLAVA 23.1 – USTANOVE KULTURE

Ministarstvo kulture kao direktni korisnik budzetskih sredstava vrši zakonom utvrđena prava u pogledu upravljanja i finansiranja ustanova kulture. Najveći deo sredstava kojima se finansiraju ustanove kulture, namenjen je za donacije i transfere ostalim nivoima vlasti i to za finansiranje dela programa u ustanovama kulture na teritoriji AP Vojvodina.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 421 – stalni troškovi namenjena su za finansiranje stalnih troškova ustanova; u 2009. godini značajan deo sredstava izdvaja se za Narodni muzej Srbije koji se rekonstruiše, za zakup depoa Univerzitetske biblioteke i kancelarijskog prostora u kojima su smešteni eksponati.

Na ekonomskoj klasifikaciji 422 – troškovi putovanja opredeljena su sredstva za obavljanje delatnosti u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti – zaštita spomenika kulture na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovoru, odnose se na troškove štampanja publikacija, kataloga, pozivnica, troškove usluga informisanja, idejna rešenja i postavka izložbi i plakata, autorskih honorara za pripremu i izvođenje programa i projekata za razne kulturne događaje, kompjuterske usluge, arheografske obrade starih rukopisnih knjiga, lektorisanje i korektura, dirigovanje i izvođenje programa i dr.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 424- specijalizovane usluge, odnose se na finansiranje programa i projekata u skladu sa delatnošću ustanova zbog kojih su iste osnovane. Projekti – programi vezani za konzervatorske radove na spomenicima kulture i ostalim osnovnim sredstvima (slike, grafike, skulpture, knjige i dr.), realizacija „Kobis“ projekta (umrežavanje biblioteka), zaštita arhivske građe, realizacija stalnih postavki u muzejima, predstave i premijere Narodnog pozorišta, koncerti Beogradske filharmonije, koncerti ansambla narodnih igara i pesama “Kolo“, projekti arheoloških istraživanja i projekti zaštite spomenika kulture.

Opredeljena su sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 425 – tekuće popravke i održavanje, za najneophodniju rekonstrukciju i popravku postojeće opreme.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – materijal, opredeljuju se neophodna sredstva za materijal, za obavljanje redovne i programske delatnosti ustanova.

Sredstva za rad ustanova Pokrajinskog sekretarijata Vojvodine, opredeljuju se na ekonomsku klasifikaciju 463 – donacije i transferi ostalim nivoima vlasti.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama namenjena su za finansiranje rada Matice srpske – Zakon o Matici srpskoj („Sl. glasnik RS“, broj 49/92).

Ustanove kulture u 2009. godini planiraju da finansiraju rekonstrukciju započetih projekata koji nisu obuhvaćeni NIP-om i to: Narodne biblioteke Srbije (rekonstrukcija kotlarnice, izrada glavnog i izvođačkog projekta aneksa magacina i rekonsrtukcija Trezora NBS); Etnografskog muzeja (održavanje zgrade); Muzeja savremene umetnosti za adaptaciju Beton hale; Muzeja primenjene umetnosti (adaptacija i sanacija zgrade); Prirodnjačkog muzeja Beograd (uređenje enterijera tavanskog prostora, priključenje na daljinski sistem grejanja i uređenje enterijera zgrade u ulici Knjeginje Zorke 57); Galeriju Matice srpske (adaptacija i uređenje velike sale i projekat uređenja suterena); Narodnog pozorišta (zamena rashladnih kula „Termofriz-split“ i rekonstrukcija poda Velike scene); Muzeja na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno (završetak izgradnje objekta depoa za smeštaj etnografske i umetničke zbirke) i Muzeja u Prištini (izrada studije izvodljivosti i investicionog projekta za Regionalni centar za kulturu na Kosovu i Metohiji), a sredstva za ovu namenu opredeljuju se na ekonomskoj klasifikaciji 511 – zgrade i građevinski objekti.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 512 -mašine i oprema, planirana su za: Narodnu biblioteku Srbije (nabavka tel. Centrale, 2 vozila i administrativnu opremu), Arhiv Srbije (nabavka nameštaja), Istorijski muzej Srbije (klima uređaji i usavršavanje dokumentacione baze IMS-a), Muzej „Staro selo“ Sirogojno; Pokrajinski kulturni centar Priština i Istorijski arhiv Kosovska Mitrovica.

U skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima i Zakonom o bibliotečkoj delatnosti, u cilju zaštite kulturnih dobara i stvaranja zbirki po ustanovama, ustanove planiraju otkup muzejskih eksponata i spomenika kulture, skulptura, knjiga, arhivske građe i ostalih predmeta, a sredstva za ovu namenu opredeljena su na ekonomskoj klasifikaciji 515 – Nematerijalna imovina.

RAZDEO 24 – MINISTARSTVO ZA DIJASPORU

Ministarstvo za dijasporu obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: položaj državljana Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije; poboljšanje uslova za ostvarenje biračkog prava državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu; poboljšanje veza iseljenika, državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu, i njihovih organizacija s Republikom Srbijom; informisanje iseljenika, državljana Republike Srbije u inostranstvu, o politici Republike Srbije; stvaranje uslova za uključivanje iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju, kao i druge poslove određene zakonom.

U strukturi predloženih rashoda, najveće učešće imaju rashodi koji se odnose na dotacije nevladinim organizacijama – ekonomska klasifikacija 481, koja su namenjena omladinskim sportskim organizacijama, verskim organizacijama, ostalim udruženjima građana, privrednim komorama, privatnim i alternativnim osnovnim školama i ostalim neprofitnim institucijama.

Raspored sredstava, iskazanih na ovoj ekonomskoj klasifikaciji, izvršiće se nakon sprovođenja konkursa za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija, čiji je cilj stvaranje uslova za uključivanje iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju. Konkurs će biti raspisan krajem tekuće godine za projekte koji će se realizovati u prvoj polovini 2009. godine i u maju 2009. godine za projekte koji će se realizovati u drugoj polovini 2009. godine. Glavni prioriteti prilikom izbora projekata biće: vezivanje pripadnika dijaspore za maticu, podsticanje investiranja dijaspore u Srbiji, očuvanje nacionalnog identiteta pripadnika dijaspore i povratak poverenja dijaspore u Srbiju. Posebno će se stimulisati projekti koji imaju za cilj umrežavanje naših organizacija u dijaspori.

Ministarstvo za dijasporu će, u skladu sa svojim mogućnostima, izdvojiti deo sredstava namenjenih obezbeđivanju prostornih, tehničkih i drugih kapaciteta potrebnih za rad naših organizacija u dijaspori. Posebna sredstva izdvajaju se za najznačajnije manifestacije (Moba i Vidovdanski dani dijaspore).

Sredstva planirana za usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacija 423, namenjeni su za potrebe simultanog prevođenja, kao i za prevođenje međunarodnih propisa i dokumenata na polju bilaterale i multilaterale koji se odnose na oblast za koju je nadležno ovo ministarstvo, za usluge štampanja biltena, publikacija o radu Ministarstva za dijasporu, i ostalih usluga štampanja, usluga informisanja javnosti, usluga reklame i propagande, usluga objavljivanja informativnih oglasa u Frankfurtskim vestima, Službenom glasniku, Politici i elektronskim medijima, kao i usluga medijskog praćenja rada ministarstva u procesu realizacije planiranih projekata i aktivnosti ministarstva, stručno obrazovanje i usavršavanja zaposlenih, uplate kotizacija za seminara i stručna savetovanja, izdatke za stručne ispite.

Sredstva za troškove putovanja – ekonomska klasifikacija 422, namenjena su za: trškove za službena putovanja u zemlji (odnose se na dnevnice za vozače, ministra, postavljena lica, kao i za zaposlene koji budu upućivani na službeni put u zemlji, imajući u vidu da se veliki broj susreta između predstavnika matice i dijaspore odvija upravo u matici), službena putovanja u inostranstvu (kako je delatnost ovog ministarstva uglavnom orijentisana na kontakte sa inostranstvom najveći deo ovih sredstava odnosi se na troškove dnevnica za službena putovanja u inostranstvu, troškove hotelskog smeštaja u inostranstvu, troškove prevoza – avio karte). U toku 2009. godine planirana su putovanja za Ameriku, Australiju i evropske zemlje, u kojima živi brojna srpska dijaspora), i troškove putovanja u okviru redovnog rada.

Sredstva planirana za stalne troškove – ekonomska klasifikacija 421, odnose se na: troškove za električnu energiju, troškove vodovoda i kanalizacije, zatim troškove vezane za komunikaciju sa inostranstvom, našim ljudima u dijaspori, pa se i najveći deo ovih sredstva upravo odnosi na troškove fiksnih telefona, mobilnih telefona, troškove interneta i ostale usluge komunikacija, troškove dostave poštom pošiljki koje se šalju našim ljudima u dijaspori (knjige, brošure i sl). U procesu realizacije planiranih aktivnosti, manifestacija i okupljanja dijaspore u zemlji javlja se potreba za zakupom opreme (ozvučenje, panoi i slično) i ostalog prostora (sale, izložbeni prostor i slično). Takođe deo sredstava planiran je za troškove bankarskih usluga koje se odnose na troškove vezane za devizna plaćanja prilikom konačnih obračuna za službena putovanja u inostranstvo.

Sredstva za materijal – ekonomska klasifikacija 426, planirana su za nabavku potrebnog kancelarijskog materijala koje ministarstvo ne može nabaviti preko Uprave za zajedničke poslove. Kako je Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji u Ministarastvu zaposlen i jedan nameštenik na radnom mestu vozača, na ovoj poziciji planirana je i nabavka radne odeće. Deo sredstava odnosi se na troškove nabavke stručne literature za redovne potrebe zaposlenih i stručne literature za obrazovanje zaposlenih. Planirana sredstva za materijal za saobraćaj odnose se na nabavku bonova za benzin i ostali materijal za prevozna sredstva (za vozilo koje je vlasništvo ministarstva i dva vozila koje je ministarstvo dobilo na korišćenje od Uprave za zajedničke poslove). Takođe, planirana su sredstva za materijal za obrazovanje, kulturu i sport, a koji je vezan za redovne aktivnosti ministarstva, a posebno za rad Sektora za kulturnu, naučnu, prosvetnu i sportsku saradnju sa dijasporom.

Sredstva planirana za specijalizovane usluge – ekonomska klasifikacija 424, odnose se na usluge obrazovanja, kulture i sporta (poseta koncertima i drugim sportskim i kulturnim manifestacijama). Kao posebnim priopritetom u svom radu ovo ministarstvo ističe obrazovanje dece naših ljudi koji žive u dijaspori kroz realizaciju raznih projekata. Ministarstvo ima u vidu potrebe izrade, štampanja i dopreme udzbenika na srpskom jeziku, ekavici i ćiriličnom pismu za decu srpske nacionalnosti i to predškolskog i školskog osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte – ekonomska klasifikacija 511, planirana su za popravku krova zgrade u kojoj se ministarstvo nalazi.

Sredstva za mašine i opremu – ekonomska klasifikacija 512, planirana su da se izvrši zamena vozila kojim raspolaže ministarstvo za novo vozilo uz doplatu, zatim nabavka dvadeset telefonskih aparata čime bi se završilo opremanje svih kancelarija telefonima.

RAZDEO 25 – MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU

Zakonom o ministarstvima obrazovano je Ministarstvo za Kosovo i Metohiju koje obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: funkcionisanje institucija Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije; obrazovanje, zdravstvo, socijalnu politiku, kulturu, infrastrukturu, sistem lokalne samouprave i telekomunikacije u srpskim područjima Kosova i Metohije; delovanje Srpske pravoslavne crkve; obnovu i zaštitu duhovnog i kulturnog nasleđa; finansijsku, pravnu, tehničku i kadrovsku pomoć u svim oblastima značajnim za Srbe i druge nealbanske zajednice na teritoriji Kosova i Metohije; saradnju s Komesarijatom za izbeglice u delu koji se odnosi na interno raseljena lica sa Kosova i Metohije; formulisanje predloga propisa kojima se obezbeđuje suštinska autonomija Kosova i Metohije i sprovođenje državne politike zaštite teritorijalnog integriteta Republike Srbije; saradnju s civilnom i vojnom misijom Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji (UNMIK i KFOR) na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti broj 1244; održavanje stalnih međunarodnih kontakata sa učesnicima u međunarodnom pregovaračkom procesu o određivanju budućeg statusa Kosova i Metohije, kao i druge poslove određene zakonom.

Sa razdela Ministarstva za Kosovo i Metohiju (ekonomska klasifikacija 463 – transferi ostalim nivoima vlasti) vrši se isplata naknade plate odnosno zarade za 5.291 zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije Kosova i Metohije, zaposlenim u službama civilne zaštite i ostalih troškova lokalne samouprave (5% od bruto plata lokalne samouprave).

Isplata naknada plata, odnosno zarada koje primaju zaposleni u državnim organima, organima lokalne samouprave, javnim službama i javnim preduzećima čiji je osnivač Republika, odnosno lokalna samouprava sa teritorije AP Kosovo i Metohija, vrši se na osnovu sledećih zaključaka Vlade, i to:

1) Zaključak 05 broj 02-4586/2003-001 od 17. jula 2003. godine, kojim se prihvata Informacija u pogledu  statusa određenih organa, organizacija i službi sa područja  AP Kosovo i Metohija;

2) Zaključak 05 broj 120-1039/2005-002 od 24. februara 2005. godine, kojim se koriguje uvećanje plate uređeno Zaključkom Vlade od 17. jula 2003. godine;

3) Zaključak 05 broj 120-335/2007 od 11. januara 2007. godine, kojim se koriguje visina naknade plate, odnosno zarade za zaposlene koji žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija a ne rade i visina privremene naknade koja se isplaćuje preko Nacionalne službe za zapošljavanje korisnicima koji žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija, sa 4.600,0 dinara na 11.084,0 dinara neto;

4) Zaključak 05 broj 120-335/2007-12 od 27. decembra 2007. godine, kojim se koriguje visina naknade plate, odnosno zarade za zaposlene koji žive na van teritorije AP Kosovo i Metohija a ne rade i visina privremene naknade koja se isplaćuje preko Nacionalne službe za zapošljavanje korisnicima koji žive van teritorije AP Kosovo i Metohija, sa 4.600,0 dinara na 8.526,0 dinara neto.

Pregled strukture zaposlenih u organima uprave i budzetskim korisnicima na KiM, kojima se isplaćuju naknade plata i zarada prema navedenim zaključcima, daje se u sledećoj tabeli:

Red. Indeks200(dupla plata) Broj zaposlenih, korisnika naknada i penzija Sredstva za AP KIM 1 Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, u čemu:   3.708,3   plate 5.291 2.872,0   stalni i kapitalni izdaci (bez NIP-a)   585,8   socijalna davanja (pomoć porodicama povratnika, i pomoć porodicama otetih i nestalih lica) 1.254 100,5   ostalo   150,0 2 ostala ministarstva i republičke organizacije, u čemu:   10.406,3   plate 10.515 7.840,5   stalni i ostali troškovi (uključeni i troškovi u kolektivnim centrima za 4738 lica)   1.047,8   socijalna davanja (porodilje, borci i invalidi) 1.228 1.518,0 3 javni dug   5.594,4 4 RZZO, u čemu:   5.734,8   plate 6.847 4.782,0   stalni i ostali troškovi   952,8 5 Fond PIO, u čemu:   8.473,9   plate 88 74,0   penzije 32.331 8.399,9 6 Nacionalna služba za zapošljavanje   4.631,2   plate 131 71,3   naknade 23.000 4.559,9 7 Izvorni prihodi pet opština   450,0   UKUPNO   38.998,9

GLAVA 25.1 – FOND ZA KOSOVO I METOHIJU

Odlukom o obrazovanju budzetskog fonda za Kosovo i Metohiju („Sl. glasnik RS“, broj 139/04), Fond je obrazovan u cilju sprovođenja Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 1244 i ostvarivanja opštih interesa Republike Srbije na Kosovu i Metohiji. Zadatak Fonda je da na principima solidarnosti, uz uvažavanje ekonomskih mogućnosti, učestvuje u stvaranju programskih, razvojnih, infrastrukturnih, socijalnih i drugih uslova opstanka, bezbednog života i povratka srpskog i drugog nealbanskog stanovništva Kosova i Metohije.

U Odluci je utvrđeno da se sredstva za rad ovog Fonda ne obezbeđuju iz sredstava budzeta Republike Srbije, već iz donacija, legata, poklona i drugih izvora, a da se koriste za namene za koje Vlada donese odluku.

Odlukom je takođe predviđeno da Fond ima Upravni odbor i Nadzorni odbor kao, i Kancelariju Fonda u Gračanici, kojim rukovodi Episkop raško-prizrenski gospodin Artemije.

RAZDEO 26 – MINISTARSTVO ZALjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, čiji je delokrug aktivnosti utvrđen Zakonom o ministarstvima, između ostalog obavlja poslove koja se odnose na opšta pitanja položaja pripadnika nacionalnih manjina; vođenje registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina; zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; izradu propisa o ljudskim i manjinskim pravima; praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima; zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava: položaj pripadnika nacionalnih manjina koji žive na teritoriji Republike Srbije i ostvarivanje manjinskih prava; ostvarivanje veza nacionalnih manjina sa matičnim državama; antidiskriminacionu politiku; kao i položaj i ostvarivanje nadležnposti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Pored sredstava za finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji predstavljaju najznačajni rashod, značajniji su rashodi za plate, usluge po ugovoru i specijalizovane usluge.

Na posebnoj funkciji 160 – opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu, na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, obezbeđena su sredstva u 2009. godini, za finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Sredstva se iskazuju na ovoj ekonomskoj klasifikaciji koja je propisana u skladu sa međunarodnom metodologijom GFS – statistika državnih finansija.

Plan potrebnih sredstava obuhvata i sredstva za sprovođenje „Dekade inkluzije Roma 2005-2015.“ S tim u vezi, zemlje članice Dekade Roma osnovale su Fond poverenja kojim administrira Svetska Banka, u koji sve zemlje članice vrše uplate kontribucija.

Deo opredeljenih sredstava omogućuje da se nastavi i u sledećem periodu sa pružanjem podrške finansiranja tradicionalnih i kulturnih manifestacija nacionalnih manjina, izdavačko stvaralaštvo kao i finansiranje određenih projekata humanitarnog karaktera.

Komisija za nestala lica planira sredstva za isplatu pomoći za rad udruženja porodica nestalih lica, čije se aktivnosti odnose na ekshumacije i identifikacije tela i organizacije prenosa posmrtnih ostataka iz masovnih grobnica sa područja Kosova i Metohije, ekshumacije sa uzimanjem uzoraka i identifikacije tela iz pojedinačnih grobnih mesta u Republici Srbiji, organizacija prenosa posmrtnih ostataka iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge, obuhvataju sredstva za isplatu troškova za specifične usluge i poslove vezane za pretragu terena u cilju pronalaženja potencijalnih grobnica, ekshumacije, naknade lekarima patolozima za identifikacije i obdukcije posmrtnih ostataka, uzimanje uzoraka za DNK analizu, kao i troškove prevoza, opreme i sahrane posmrtnih ostataka nestalih lica.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovoru, odnose se na ostale stručne usluge (ugovori o delu, usluge omladinskih zadruga), usluge prevođenja, usluge informisanja, ostale opšte usluge, stručno obrazovanje, kompjuterske usluge i dr.

Usluge prevođenja odnose se na prevodilačke usluge na i sa jezika nacionalnih manjina određenih akata, simultano prevođenje raznih skupova, prevođenje preporuka međunarodnih organizacija. S tim u vezi, značajne su i usluge štamparija za određene publikacije i propagandni materijal povodom određenih manifestacija: Dana ljudskih prava, Dana tolerancije, Dana invalida, starih lica, žena i sl. Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 422 – troškovi putovanja, obuhvataju izdatke za putne troškove za zastupnika Srbije pred Evropskim sudom u Strazburu, postavljenih i zaposlenih lica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i predstavnika Komisije za nestala lica, radi učešća na sastancima Vladinih komisija i nevladinih organizacija kao i sastancima Radnih grupa i međunarodnim konferencijama i skupovima na temu nestalih.

Ministarstvo u sledećoj godini planira sledeća putovanja:

– učešće na Durbanskoj konferenciji u Ženevi u aprilu 2009. godine, zasedanje Komiteta za prava deteta, zasedanje Evropskog komiteta u Strazburu za sprečavanje mučenja i nečovečnih mučenja ili ponižavajućih kazni, redovni sastanak Saveta Evrope o pravima deteta;

– obuke u vezi sa Evropskom Konvencijom u saradnji sa Evropskim sudom za ljudska prava;

– protokolarno – radna konferencija povodom promene predsedavajuće članice Saveta Evrope.

RAZDEO 27 – MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICONI PLAN

Delokrug rada Ministarstva za Nacionalni investicioni plan utvrđen je u članu 22. Zakona o ministarstvima, kojim je propisano da Ministarstvo za Nacionalni inveticioni plan obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: Nacionalni investicioni plan; sistem, razvoj i unapređenje projekata Nacionalnog investicionog plana; strateško planiranje, iniciranje i sprovođenje projekata zajedno s nadležnim ministarstvima; raspisivanje i sprovođenje javnog poziva za odabir projekata; utvrđivanje prioriteta projekata, predlaganje Vladi projekata Nacionalnog investiconog plana; projektovanje budzeta za projekte iz Nacionalnog investicionog plana; učestvovanje u implementaciji i praćenju ostvarivanja projekata po fazama; nadzor nad sprovođenjem projekata, saradnju i koordinaciju sa ministarstvima, organima autonomnim pokrajinama i organima jedinica lokalne samouprave, zajedničko upravljanje projektima, međuprojektnu koordinaciju, praćenje realizacije projekata, merenje efekata projekata i ocena uspešnosti; organizovanje javnih rasprava o projektima, uspostavljanje odgovarajuće baze podataka neophodne za sprovođenje projekata Nacionalnog investicionog plana, koordinisanje aktivnosti donatora i korisnika sredstava, podsticanje ostvarivanja međunarodne saradnje u oblastima od značaja za Nacionalni investicioni plan, kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

Pored sredstava za plate, najznačajniji su rashodi za usluge po ugovoru, materijal, specijalizovane usluge i dotacije nevladinim organizacijama.

U strukturi opredeljenih sredstava, na ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovoru, predviđena su sredstva za usluge prevođenje tekstova i drugih materijala sa stranih jezika na srpski jezik, usluge prevodioca (korespondenta), usluge izrade softvera prilagođenog implementaciji i praćenju ostvarivanja projekata po fazama, troškovi učestovanja u seminarima, savetovanjima i sajmovima, usluge objavljivanja tendera za javne nabavke za potrebe projekata Ministarstva, medijske usluge upoznavanja javnosti o projektima i promocija aktivnosti koje sprovodi Ministarstvo, usluge štampanja obaveštenja u vezi početka rada gradilišta, stručne usluge dva posebna savetnika ministra, stručne usluge regionalnih koordinatora, troškovi reprezentacije.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge, predviđena su za angažovanje naučnih instituta i eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti u vezi izrade studija izvodljivosti, analize uporednih metoda sa primerima dobre prakse u zemljama okruženja, kao i izrade izveštaja o sagledavanju pojedinačnih i ukupnih efekata sprovođenja projekata od nacionalnog značaja.

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 426 – materijal, za nabavku kancelarijskog i potrošnog materijala za rad, nabavka stručne literature, službenih listova i glasila; časopisa, publikacije i dnevnih listova, troškove goriva, materijal za održavanje higijene, kao i materijal za posebne namene.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, opredeljena su na ime dotacija nevladinim organizacijama, za učešće na izradi i analizi projekata, čija ocena rezultata ukazuje da će realizovanje aktivnosti u sprovođenju i realizaciji Nacionalnog investicionog plana biti uspešnije preko nevladinih organizacija.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 422 – troškovi putovanja, opredeljena su za troškove službenih putovanja u inostranstvu (dnevnice, smeštaj, putni troškovi i dr.) vezano za međunarodnu saradnju u oblastima od značaja za NIP u okviru delokruga Ministarstva, komunikacije sa predstavnicima donatora za potrebe NIP-a, troškove službenih putovanja u zemlji, kao i troškove u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju i taksi usluge, za službene potrebe u toku radnog vremena.

Neophodna sredstva prema finansijskom planu na ekonomskoj klasifikaciji 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana predviđena su za realizaciju već započetih projekata kao i početak realizacije novih projekata iz oblasti razvoja infrastrukture (vodosnabdevanje, komunalna, saobraćajna ), ekonomske infrastrukture u cilju povećanja zaposlenosti, oblasti energetike, zaštite životne sredine, zdravstva, javnih objekata od opšteg značaja kao i u drugim oblastima od važnosti za povećanje privrednog razvoja i podizanje standarda stanovništva.

Ovim zakonom predviđeno je da se aktom Vlade vrši raspored sredstava Nacionalnog investicionog plana po korisnicima.

RAZDEO 28 – REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

Republički sekretarijat za zakonodavstvo jeste posebna organizacija koja vrši stručne poslove. Članom 31. Zakona o ministarstvima, utvrđeno je da Sekretarijat obavlja stručne poslove koji se odnose na: izgrađivanje, praćenje i unapređenje pravnog sistema; obezbeđivanje usaglašenosti propisa i opštih akata u pravnom sistemu u postupku njihovog donošenja i staranje o njihovoj normativno-tehničkoj i jezičkoj valjanosti; nadzor nad objavljivanjem i staranje o objavljivanju propisa i drugih akata Vlade, ministarstava i drugih organa i organizacija za koje je to zakonom određeno, kao i druge poslove određene zakonom.

Osim toga, Sekretarijat priprema propise koji se odnose na: državne simbole, službenu upotrebu jezika i pisama, organizaciju i način rada Vlade.

Sekretarijat aktivno učestvuje u radu svih ministarstava i posebnih organizacija, u svim fazama pripreme propisa iz nadležnosti Republike Srbije, do utvrđivanja predloga akta (radne verzije, prednacrti, nacrti zakona, uredbe, odluke, pravilnici, uputstva, zaključci, ugovori, sporazumi, inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti akata, amandmani i dr.).

Republički sekretarijat za zakonodavstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na: izgrađivanje, praćenje i unapređenje pravnog sistema, obezbeđivanje usaglašenosti propisa i opštih akata u pravnom sistemu u postupku njihovog donošenja i staranje o njihovoj normativno-tehničkoj i jezičkoj valjanosti, nadzor nad objavljivanjem i staranje o objavljivanju propisa Vlade, ministarstava i drugih organa i organizacija, priprema propise koji se odnose na izbore za republičke organe, organizaciju i način rada Vlade, sistem državne uprave i druge propise koji ne spadaju u delokrug ministarstava.

Sredstva za rad Sekretarijata obezbeđuju se prvenstveno za tekuće izdatke u okviru kojih se najveći deo odnosi na plate, usluge po ugovoru, materijal, stalne troškove, publikacije i materijal.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifiakciji 421 – stalni troškovi, odnose se na sredstva za troškove telefonskih komunikacija, troškove osiguranja imovine i opreme i dr.

U strukturi rashoda najveći iznos sredstava opredeljen je na ekonomskoj klasifiakciji 423 – usluge po ugovoru i to za stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih.

Opredeljena sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 426 – materijal, odnose se na nabavku publikacija, časopisa i stručne literature, na pretplatu za časopise i publikacije, nabavku kancelarijskog materijala (imajući u vidu broj predmeta), kao i materijala za obrazovanje.

RAZDEO 29 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ

Republički zavod za razvoj obavlja stručne poslove koji se odnose na: izradu analiza privrednog, socijalnog, regionalnog i demografskog razvoja; izradu posebnih regionalnih programa; pripremu i ocenu opravdanosti razvojnih i investicionih programa koji su od interesa za Republiku Srbiju; procene osnovnih ekonomskih proporcija i bilansa; simuliranje, testiranje i ocenu efekata ekonomskih i razvojnih mera i institucionalnih promena; razvoj i unapređenje metodologije analiza i planiranja razvoja i primenu metodoloških instrumenata; projektovanje baza podataka i razvoj informacionih sistema u funkciji ekonomskih analiza, kao i druge poslove određene zakonom.

U strukturi rashoda, značajno učešće, ne računajući troškove za plate i doprinose, imaju rashodi za naknade zaposlenih (naknada za prevoz na posao i sa posla).

Sredstva opredeljena za materijal – ekonomska klasifikacija 426, obuhvataju troškove koji su neophodni za redovnu aktivnost (kancelarijski materijal, stručna literatura, benzin).

Sredstva opredeljena za usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacija 423, obuhvataju sredstva za stručno usavršavanje zaposlenih, kotizacije za stručna savetovanja i stručne usluge za koje Zavod povremeno angažuje prevodioce i izvršioce za izradu stručnih poslova za pojedine oblasti.

Sredstva za stalne troškove – ekonomska klasifikacija 421, opredeljena su za troškove platnog prometa i bankarske usluge, usluge komunikacija, gde značajnu stavku zauzimaju troškovi telefona. Pored toga, obuhvaćeni su i PTT troškovi, troškovi interneta i mobilnih telefona.

Sredstva za troškove putovanja – ekonomska klasifikacija 422, u zemlji i inostranstvu, odnose se na studijska putovanja u zemlji i inostranstvu (Savetovanje ekonomista na Kopaonoku, u Miločeru, godišnja konferencija EADI-a).

Sredstva za tekuće popravke i održavanje – ekonomska klasifikacija 425, opredeljena su za održavanje računarske opreme.

Sredstva za mašine i opremu – ekonomska klasifikacija 512, opredeljena su za zamenu tri zastarela računara novim, kupovinu UPS-a koji je potreban da bi se sprečili kvarovi servera usled nestajanja električne energije i nabavka kancelarijskog nameštaja.

Sredstva za nematerijalnu imovinu – ekonomska klasifikacija 515, opredeljena su za kupovinu licencnog softvera za server, zbog sigurnosti u radu celokupne računarske mreže (LAN), pristupa internetu i čuvanja elektronskih dokumenata i podataka.

RAZDEO 30 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Republički zavod za statistiku obavlja stručne poslove koji se odnose na: donošenje programa, organizaciju i sprovođenje statističkih istraživanja, odnosno izradu metodologije, prikupljanje, obradu, statističku analizu i objavljivanje statističkih podataka; pripremu i donošenje jedinstvenih statističkih standarda; razvoj, održavanje i korišćenje republičkih administrativnih i statističkih registara; formiranje i održavanje sistema nacionalnih računa; saradnju i stručnu koordinaciju sa organima i organizacijama ovlašćenim za vršenje statističkih istraživanja; saradnju sa međunarodnim organizacijama radi standardizacije i obezbeđivanja uporedivosti podataka; obradu podataka radi utvrđivanja rezultata izbora i referenduma na republičkom nivou, kao i druge poslove određene zakonom.

U okviru opredeljenih sredstava za tekuće izdatke, pored plata i doprinosa koje imaju najveće učešće u rashodima opredeljena su i sredstva za naknade u naturi (za prevoz na posao i sa posla), socijalna davanja zaposlenima (porodiljsko bolovanje), naknade za zaposlene (isplate u gotovom za prevoz za odlazak na posao i povratak sa posla). Isplata se vrši u visini cene pretplatne karte u javnom prevozu za svakog zaposlenog koji je ostvario to pravo).

Sredstva za specijalizovane usluge – ekonomska klasifikacija 424, planirana su za: anketu o potrošnji domaćinstava, koja obezbeđuje podatke za analizu i praćenje životnog standarda i fenomena siromaštva, anketu o radnoj snazi kojom se u potpunosti sagledavaju karakteristike radne snage i dešavanja na tržištu rada i čiji rezultati omogućavaju poređenja sa drugim zemljama; anketu o broju stoke; statistiku biljne proizvodnje – privatni sektor; godišnje statističko istraživanje za preduzetničke radnje; tromesečno statističko istraživanje trgovine na malo (preduzeća); tromesečno statističko istraživanje trgovine na veliko; tromesečno statističko istraživanje privatnog sektora ugostiteljstva; godišnje istraživanje o upotrebi informaciono – komunikacione tehnologije u preduzećima i domaćinstvima; zakup softvera; pripremne aktivnosti za sprovođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini.

Sredstva za stalne troškove – ekonomska klasifikacija 421, namenjena su za plaćanje energetskih i komunalnih usluga, usluga komunikacije po područnim jedinicama, zakupa poslovnog prostora za odeljenje statistike u Valjevu i troškove osiguranja.

Sredstva planirana za materijal – ekonomska klasifikacija 426, odnose se na kancelarijski materijal, materijal za stručnu literaturu za računarski centar, za finansije i pravnu službu i za benzin.

Sredstva za usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacija 423, namenjena su za održavanje opreme firmama u Beogradu (IBM) i u Novom Sadu (MDS). Troškovi ostalih usluga odnose se na obaveze prema omladinskim zadrugama u Kragujevcu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, kao i na usluge održavanja higijene.

Sredstva za troškove putovanja – ekonomska klasifikacija 422, planirana su za troškove službenih putovanja u zemlji (odnose se na redovne stručne sastanke za načelnike i zaposlene iz područnih odeljenja i Sektora u Vojvodini). Sastanci se obično održavaju jednom mesečno, a po potrebi i češće u cilju što boljeg sprovođenja anketa; troškove službenih putovanja u inostranstvo (najvažniji sastanci na kojima je prisustvo Zavoda veoma bitno, a gde troškovi učešća po pravilu padaju na teret učesnika su u organizaciji UNSD, ILO, UNECE, OECD, ILO, FAO, ISI, ECB, i specijalni treninzi, radionice, čiji se troškovi ne mogu pokriti iz donatorskih prijekata).

Sredstva za tekuće popravke i održavanje – ekonomska klasifikacija 425, planirana su za krečenje prostorija, farbanje stolarije, zamenu prozora, kao i hoblovanje parketa u područnim odeljenjima i sektoru za statistiku AP Vojvodine, zatim za održavanje opreme (elektronska i fotografska oprema, servisiranje štampača, monitora, kopir aparata), za servisiranje klima (čilera) na centru, kao i za redovno održavanje svičeva.

Sredstva planirana za zgrade i građevinske objekte – ekonomska klasifikacija 511, odnose se na završetak radova na štampariji, dodatnom kancelarijskom prostoru i izgradnji univerzalne sale.

Sredstva za mašine i opremu – ekonomska klasifikacija 512, odnose se na nabavku elektronske opreme, nameštaja i telefona,

Sredstva za nematerijalnu imovinu – ekonomska klasifikacija 515, planirana su za kupovinu kompjuterskih softvera koji će omogućiti normalno funkcionisanje Sektora za razvoj statističkog sistema (SAS software-a za analizu i obradu podataka, ARC GIS 9.2 softverskog paketa za primenu GIS tehnologije u statistici) i administrativne opreme.

RAZDEO 31 – REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Republički hidrometeorološki zavod obavlja stručne poslove koji se odnose na: meteorološki, meteorološko-radarski, agrometeorološki i hidrološki osmatrački i analitičko-prognostički sistem; praćenje, analiziranje i prognoziranje stanja i promena vremena, klime i voda, uključujući kvalitet vazduha i voda; istraživanje procesa u atmosferi i hidrosferi i razvoj metoda i modela za prognozu vremena, klime i voda, kao i druge poslove određene zakonom.

U okviru opredeljenih sredstava za plate i doprinose za državne službenike i nameštenike na određeno i neodređeno vreme planirana su i sredstva za plate za 4.220 honorarnih saradnika (3.300 strelaca na protivgradnim stanicama i 920 hidroloških i meteoroloških osmatrača), angažovanih po ugovoru o privremeno povremenim poslovima i dopunskom radu.

Najveći deo sredstava planiran je za na nabavku mašina i opreme – ekonomska klasifikacija 512, i to za: nabavku protivgradnih raketa tipa zemlja – vazduh; za visinska meteorološka merenja, a to su radiosonde, meteorološki baloni i vodonik za punjenje balona; za laboratorije za baždarenje instrumenata; za prizemno merenje meteoroloških parametara, kao i nabavku opreme za saobraćaj za terenske radove.

Sredstva za stalne troškove – ekonomska klasifikacija 421, planirana su za troškove energetskih usluga, komunalnih usluga, usluga komunikacija, usluge platnog prometa i osiguranja imovine i lica.

Sredstva za materijal – ekonomska klasifikacija 426, planirana su za administrativni materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje, materijal za saobraćaj, očuvanje životne sredine, laboratorijski, higijenski i materijal za posebne namene (nabavka referentnih materijala za rad aparata u laboratoriji, agrometeorologiji i tehnici, nabavku rezervnih delova za 13 radara, automatske meteorološke i hidrološke stanice).

Sredstva za tekuće popravke i održavanje – ekonomska klasifikacija 425, planirana su za održavanje zgrada i objekata, i to za stolarske, zidarske, molerske, radove na krovu, vodovodu i kanalizaciji, centralno grejanje, elektro i komunikacijske instalacije, i tekuće popravke i održavanje opreme koja je raspoređena na celoj teritoriji Republike Srbije, popravke i nabavku rezervnih delova, tekuće održavanje i popravku opreme za saobraćaj, kao i popravku i održavanje vozila.

Sredstva za specijalizovane usluge – ekonomska klasifikacija 424, planirana su za medicinske usluge (pre početka protivgradne sezone obavezan je predhodni zdravstveni pregled za 3.300 strelaca), usluge održavanja prirodnih površina, usluge očuvanja životne sredine, nauke, geodetske usluge, i ostale specijalizovane usluge (usluge pregleda, merenja, popravki gromobranskih instalacija, otpor uzemljenja elektroinstalacije, usluge bakterioloških i radioloških analiza, usluge provere, kontrole i servisiranja aparata protivgradne zaštite, ADR zaštita vozila koja prevoze protivgradne rakete).

Sredstva za usluge po ugovoru – ekonomska klasifikacija 423, planirana su za: administrativne, kompjuterske, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih koje podrazumevaju kotizacije za seminare i stručna savetovanja, usluge informisanja (objavljivanja tendera i informativnih oglasa, usluge štampanja traka, dnevnika GMS, klimatoloških i hidroloških stanica), ostale stručne usluge (angažovanje saradnika za pružanje ekspertskih usluga u izvršavanju obaveza vezanih za međunarodnu saradnju iz oblasti meteorologije i hidrologije, izradu i redizajn prezentacije Zavoda i instalacija na WEBSERVER), reprezentacije, ugostiteljske i ostale opšte usluge koje podrazumevaju fizičko – tehničko obezbeđenje, higijensko održavanje i špediterske usluge.

Sredstva za troškove putovanja – ekonomska klasifikacija 422, planirana su za putovanja u zemlji (zbog prirode posla u Zavodu su zaposleni često na terenu radi meteoroloških, hidroloških i hidrometeoroloških merenja, uzimanje uzoraka za potrebe ispitivanja kvaliteta vode, pripreme protivgradnih poligona za sezonu i servisiranje opreme), i putovanja u inostranstvo (članstvo u međunarodnim organizacijama, obaveza preuzetih ratifikovanim međunarodnim sporazumima, saradnje podunavskih zemalja iz oblasti hidrologije).

Sredstva za zgrade i građevinske objekte – ekonomska klasifikacija 511, planirana su za: izgradnju GMS Zlatibor – gde je potrebno izgraditi novi objekat, za smeštaj instrumenata, opreme za rad profesionalne ekipe; projektovanje i izgradnju radarskog stuba – instalacija meteorološkog radara koja zahteva da se na određenom lokalitetu izgradi radarski stub kome je osnovna namena da nosi antenu radara sa zaštitnom kupolom – RADOM-om; kompletan predajno-prijemni elektronski podsklop radara; sistem za daljinski transfer trodimenzionalnih radarskih zapremina; rezervno i stalno elektronapajanje; sistem za održavanje potrebne temperature i vlage, i sistem za daljinsku kontrolu bezbednosti objekta i opreme; izgradnju operativnog objekta na radarskom centru Bešnjaja; telekomunikacione objekte; izgradnju novog ili potpuna rekonstrukcija zajedničkog objekta za potrebe obavljanja poslova radnika HRS i GMS Valjevo; izgradnju arterskog bunara RC Petrovac, i kapitalno održavanje zgrada GHS Beli Brod i Prijepolje, RC u Vojvodini, RC Kukavica, Sjenica, Niš.

Sredstva za nematerijalnu imovinu – ekonomska klasifikacija 515, planirana su za nabavku softvera za operativan rad sa radarima Gematronik. Nabavka softvera podrazumeva promenu postojećeg RAINBOW softvera inoviranom verzijom koja je prilagođena radu na Windows platformi.

RAZDEO 32 – REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

Republički geodetski zavod, shodno odredbi člana 26. Zakona o ministarstvima, vrši stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: državni premer i katastar i upis prava na nepokretnostima i njihovu obnovu i održavanje; izradu osnovne državne karte; održavanja registara prostornih jedinica; označavanja natpisa naseljenih mesta, ulica, kao i označavanje zgrada, bonitiranje zemljišta, utvrđivanje katastarskog prihoda, uređenje zemljišta putem komasacije i izradu i razvoj geodetskog informacionog sistema.

Projektom za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji obuhvaćeni su radovi na izradi katastra nepokretnosti koji su planirani za realizaciju projekta, zaključno sa 2010. godinom. Do sada je završena izrada katastra za 3.887 katastarskih opština, a u 2009. godini planira se izrada 215 katastarskih opština.

Deo sopstvenih prihoda koristiće se za nabavku novog softvera, čime će biti omogućen pristup podacima Republičkog geodetskog zavoda svim korisnicima informacionog sistema državnih organa Republike Srbije, kao i legalizacija sistemskog softvera koji se koristi u Republičkom geodetskom zavodu.

RAZDEO 33 – REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD

Republički seizmološki zavod je posebna organizacija koja obavlja posao od interesa za Republiku. Program rada i finansiranje regulisano je Zakonom o Republičkom seizmološkom zavodu i u nadležnosti je Vlade. Osnovna aktivnost Zavoda je osmatranje, registrovaanje i analize seizmičke aktivnosti u Srbiji, sa ciljem izrade seizmoloških karata, koje predstavljaju osnovu za prostorno planiranje i protivtrusno projektovanje.

Sredstva za finansiranje tekućih izdataka Republičkog seizmološkog zavoda, odnose se na troškove nastale radom seizmološke službe sa sedištem u Beogradu, centralnoj mernoj stanici na Divčibarama, kao i na 15 lokalnih stanica, izradu seizmoloških karata za prostorno planiranje i protivtrusnu gradnju objekata, istraživačke aktivnosti ka usvajanju i iznalaženju novih metoda i modela za definisanje parametara seizmičnosti u funkciji osavremenjavanja seizmoloških karata, izveštavanje o jačini i mestu događanja zemljotresa, kao i procenjenim i utvrđenim efektima na ljude i objekte u cilju obezbeđivanja baznih podataka za definisanje organizovanog odgovora na elementarnu nepogodu, aktivnosti na obrazovanju javnosti o pojavi i posledicama i zaštiti od zemljotresa.

Najveći deo sredstava, u okviru stalnih troškova odnosi se na troškove električne energije, komunalne usluge i usluge komunikacije, za redovan rad sedišta u Beogradu i specijalizovanih stanica na Divčibarama, Zavoj kod Pirota, Barje kod Leskovca, Lazići kod Bajine Bašte, Gruža kod Kragujevca, a od septembra 2008. godine i Selova kod Kuršumlije.

Sredstva za modernizaciju seizmološke mreže, obezbeđena su na ekonomskoj klasifikaciji 512 – mašine i oprema. Modernizacija obuhvata nabavku 4 širokopojasna seizmometra, 4 senzora za registrovanje jakih zemljotresa i 4 modula za prošinje kanala za registrovanje zemljotresa.

RAZDEO 34 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije vodi jedinstvenu evidenciju o nepokretnostima i zbirnu evidenciju pokretnih stvari (po vrsti i vrednosti) u državnoj svojini i obavlja stručne poslove koji se odnose na: pribavljanje, otuđivanje, davanje na korišćenje, odnosno u zakup nepokretnosti u državnoj svojini; upravljanje sredstvima u državnoj svojini (održavanje, osiguranje); raspoređivanje na korišćenje stambanih zgrada, odnosno stanova i poslovnih prostorija; čuvanje i evidenciju poklona u državnoj svojini; uknjižbu državne svojine na nepokretnostima, staranje o naplati zakupnine.

Direkcija izmiruje obaveze po osnovu upravljanja objektima u svojini Republike Srbije, u kojima nije izvršeno raspoređivanje istih. Zaključkom Vlade RS 05 broj 28-689/2005-2 od 22. decembra 2005 godine, Republičkoj direkciji za imovinu povereno je upravljanje i korišćenje Graničnog prelaza Horgoš, sa pripadajućim zemljištem, objektima i infrastrukturom.

Na inicijativu Direkcije za imovinu, Vlada Republike Srbije usvojila je informaciju o potrebi osnivanja Komisije za pružanje stručne pomoći članovima iz Republike Srbije koji učestvuju u radu Stalnog mešovitog komiteta, te se očekuje inteziviranje rada i putovanja u 2009. godini.

Informisanje javnosti u smislu oglašavanja u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kao i sprovođenje Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije, dovodi do potrebe oglašavanja u sredstvima javnog informisanja, što dovodi do povećanja troškova na ovoj ekonomskoj klasifikaciji. Stručne usluge, takođe sadrže rashode nastale na ime usluga revizije, advokatskih usluga, pravnih usluga, usluga finansijskih savetnika i konsultantskih usluga.

Direkcija predviđa sredstva za pribavljanje nepokretnosti putem izgradnje kompleksa emisionog objekta Radio televizije Srbije na Avali. Odbor za igradnju Avalskog tornja, na sednici održanoj 28. avgusta 2008 godine, doneo je odluku kojom se usvaja zahtev za sredstva za završetak radova na izgradnji Avalskog tornja.

Takođe, na istoj ekonomskoj klasifikaciji, planirana su sredstva za finansiranje izdataka vezanih za završetak radova poslovne zgrade u Beogradu, u ulici Brankova 25, čiji je korisnik Agencija za privredne registre.

RAZDEO 35 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET

Republički zavod za informatiku i internet obavlja stručne poslove koji se odnose na: unapređenje, razvoj i funkcionisanje informacionog sistema državnih organa, lokalne samouprave i javnih službi, primenu i korišćenje interneta u radu državnih organa, zaštitu podataka, razvoj i primenu standarda u uvođenju informacionih tehnologija u državnim organima i druge poslove određene zakonom.

Sredstva za stalne troškove odnose se na troškove komunikacije i osiguranja zaposlenih u slučaju nesreće, a opredeljuju se na ekonomskoj klasifikaciji 421 – stalni troškovi.

Sredstva za službena putovanja u zemlji i inostranstvo (aktivnosti u okviru Inicijative Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, učešće na sajmovima, sastancima i konferencijama iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija i informatičkog društva), planirana su na ekonomskoj klasifikaciji 422 – troškovi putovanja.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovoru, opredeljena su za administrativne, kompjuterske usluge, usluge usavršavanja i obrazovanja, usluge informisanja i ostale opšte usluge, usluge za izradu softvera, uključujući usluge za održavanje i dalji razvoj internet Web portala Republičkog zavoda, portal Uprave, aplikativna podrška i zaštita.

Najveći deo sredstava opredeljen na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge, odnose se, i to za projekte: unapređenje i razvoj internet portala e-Uprave, unapređenje korišćenja interneta u organima republičke uprave i organima lokalne samouprave i unapređenje standardizacije internet prezentacija.

RAZDEO 36 – AGENCIJA ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije osnovana je Zakonom o ministarstvima kao posebna organizacija.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza obavlja stručne poslove koji se odnose na promociju direktnih stranih ulaganja i promociju izvoza.

U okviru Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza opredeljena su sredstva za tekuće izdatke, od čega najveće učešće imaju sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovoru, za stručne usluge (izrada brošura i kvalitetnog promotivnog materijala, organizacija visokokvalitetnih promotivnih događaja, prezentacija privrednog potencijala Srbije na sajmovima u inostranstvu).

Sredstva opredeljena na ekonomskoj klasifikaciji 422 – troškovi putovanja, odnose se na putovanja u inostranstvo u cilju promocije naše privrede potencijalnim stranim ulagačima, učešće na više internacionalnih sajmova, na kojima se putem nacionalnog štanda predstavljaju domaća preduzeća iz različitih sektora.

Opredeljuju se i sredstva na ekonomsku klasifikaciju 454 – subvencije privatnim preduzećima – izvoznicima, kao bespovratna pomoć u cilju osvajanja stranih tržišta.

RAZDEO 37 – CENTAR ZA RAZMINIRANjE

Delokrug Centra određen je Zakonom o ministarstvima i obavlja stručne poslove u oblasti humanitarnog razminiranja koji se odnose na: usklađivanje razminiranja u Republici Srbiji; pripremu propisa iz oblasti razminiranja; prikupljanje, obrađivanje i čuvanje podataka i vođenje evidencije o površinama koje su zagađene minama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima, o razminiranim površinama, o nastradalim od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava i ostale poslove vezane za identifikaciju i uništavanje ubojitih sredstava.

U okviru sredstava za tekuće izdatke, najveći deo sredstava odnosi se na funkciju praćenja ostvarivanja projekata Centra. Sredstva se, pre svega, opredeljuju na ekonomskoj klasifikaciji 421 – stalni troškovi (kasko osiguranje za slučaj povrede ili smrti radnika koji prate ostvarivanje projekata i planova za razminiranje); 422 – troškovi putovanja (troškovi službenih putovanja, koji su vezani za izviđanje minske situacije, određivanje granica lokacija koje su zagađene neeksplodiranim ubojitim sredstvima); 426 – materijal (materijal za saobraćaj – benzin i gorivo).

RAZDEO 38 – ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

Zavod za intelektualnu svojinu, kao posebna organizacija, osnovana je za obavljanje stručnih poslova i poslova državne uprave koji se odnose na: patent i mali patent, žig, dizajn, oznaku geografskog porekla, topografiju integrisanog kola, autorsko pravo i srodna prava; primenu međunarodnih ugovora iz oblasti zaštite intelektualne svojine i predstavljenje i zastupanje interesa Republike Srbije u specijalizovanim međunarodnim organizacijama za zaštitu intelektualne svojine; nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava; razvoj u oblasti zaštite intelektualne svojine; informaciono-obrazovne poslove u oblasti zaštite intelektualne svojine, kao i druge poslove određene zakonom.

Zavod za intelektualnu svojinu finansira većinu svojih tekućih rashoda, kao i rashoda za osnovna sredstva iz sopstvenih prihoda (iskazanih u budzetu) koje ostvaruje na osnovu Zakona o ratifikaciji Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Evropske patentne organizacije o saradnji u oblasti patenata.

RAZDEO 39 – DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNjE PLOVNE PUTEVE „PLOVPUT“

Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput“ obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: održavanje plovnosti u skladu s propisanom kategorijom plovnog puta; obeležavanje plovnih puteva, postavljanje i ispravnost objekata bezbednosti plovidbe na njima; hidrografsko snimanje plovnih puteva i praćenje i analizu njihovog stanja i obaveštavanje o njihovom stanju; istraživanje i izradu projektne dokumentacije iz oblasti bezbednosti plovidbe i regulisanja rečnih tokova; nadzor nad izvođenjem radova na plovnim putevima; davanje saglasnosti za izgradnju hidrograđevinskih objekata, luka i pristaništa, mostova i marina; davanje saglasnosti na postavljanje cevi i kablova na plovnim putevima i davanje mišljenja na postavljanje plovnih objekata koji se ne premeštaju često; uspostavljanje i razvoj rečnih informacionih servisa; održavanje i razvoj međunarodnih i međudržavnih plovnih puteva; određivanje zimovnika, skloništa i sidrišta na međunarodnim i međudržavnim plovnim putevima, kao i druge poslove određene zakonom.

Najvećim delom sredstva se opredeljuju za obavljanje poslova održavanja i unapređenja bezbednosti unutrašnjih plovnih puteva na rekama Dunav i Tisa i delu reke Save na kojoj je uspostavljen sistem obeležavanja, a na sve tri reke održava se međudržavni režim plovidbe. Cilj ovih aktivnosti je uniformisano obeležavanje plovnih reka, jedinstveno po sistemu, obliku i funkciji; unapređenje bezbednosti na mostovima, kao uskim grlima na plovnom putu i bitno poboljšanje informisanosti i načina obaveštavanja svih učesnika u plovidbi o stanju plovnog puta.

U strukturi predloženih rashoda, najveće učešće imaju rashodi za: materijal – ekonomska klasifikacija 426, za saobraćaj (benzin, dizel gorivo, ulja i maziva), administrativni materijal, materijal za posebne namene – potrošni materijal, rezervni delovi, alat i inventar, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih.

Sredstva za tekuće popravke i održavanje – ekonomska klasifikacija 425, odnose se najvećim delom na popravke i održavanje zgrada i plovnih objekata (SPP XVII- redovan pregled, izvlačenje na suvo, vitla, SPP XIX- redovan pregled, izvlačenje na suvo, vitla, SPP XX -redovan pregled, izvlačenje na suvo, SPP XXII- prerada oplatnog hlađenja, SPP XXI-prerada oplatnog hlađenja, BGD-Č-49, Torlak I, Mlava, Stari Grad, održavanje opreme za saobraćaj, tekuće popravke održavanje administrativne opreme, tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost.

Sredstva za stalne troškove – ekonomska klasifikacija 421, namenjena su za plaćanje energetskih i komunalnih usluga, usluga komunikacije, osiguranja i zakupa imovine i opreme.

U delu opredeljenih sredstava za mašine i opremu – ekonomska klasifikacija 512, spadaju i sredstva za nabavku opreme za nabavku opreme za javnu bezbednost i opreme za održavanje i povećanje bezbednosti plovidbe (radarski reflektori, bove, karmalne lampe i lanci).

RAZDEO 40 – GEOMAGNETSKI ZAVOD

Geomagnetski zavod, kao posebna organizacija iz oblasti geomagnetizma i aeronomije, obrazovan je Zakonom o ministarstvima i obavlja stručne poslove iz oblasti geomagnetizma i aeronomije koji se odnose na: proučavanje prostornih i vremenskih karakteristika električnog, magnetskog i elektromagnetskog polja zemlje, praćenje vremenske varijacije tih polja i proučavanje njihovih uzroka; praćenje i proučavanje stanja i procesa u magnetosferi i jonosferi i izrađivanje jonosferske prognoze; proučavanje prostiranja elektromagnetskih talasa, utvrđivanje električnih parametara zemlje i izrađivanje odgovarajućih karata; proučavanje permanentnog magnetskog polja zemlje, utvrđivanje njegove regionalne konfiguracije i izrađivanje i izdavanje odgovarajućih geomagnetskih karata; proučavanje zakonomernosti razvoja magnetskog polja zemlje i geomagnetskih pojava koje prethode zemljotresu; proučavanje uticaja geomagnetskih polja na žive organizme; uspostavljanje, održavanje i merenje na osnovnoj mreži geomagnetskih tačaka i sekularnim stanicama; detaljna merenja, kao i merenja na aerodromima i drugim lokacijama i izrađivanje odgovarajućih tematskih karata; vršenje kalibracije instrumenata i uređaja, kao i druge poslove određene zakonom.

U 2009. godini opredeljena su sredstva za finansiranje tekućih izdataka Geomagnetskog zavoda. U strukturi rashoda, najveće učešće imaju rashodi za plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, zaposlenih. Znatan iznos sredstava obezbeđuje se, i to:

– u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 421 – stalni troškovi, za energetske usluge, usluge agencije za obezbeđenje Opservatorije u Brestoviku, troškove telefona, troškove komunalnih usluga i dr;

– u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 422 – troškovi putovanja, za geomagnetski premer na sekularnim stanicama i tačkama drugog reda, učešće na 11. Konferenciji IAGA u Šopronu – Mađarska, paleomagnetska merenja u Institutu ELGI – Budimpešta, stručno usavršavanje – instalacija i puštanje u rad instrumenata – Ukrajina, paleomagnetska i arheomagnetska ispitivanja, seizmomagnetska i tektonomagnetska ispitivanja kao i troškove putovanja u okviru redovnog rada;

– u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 423 – usluge po ugovoru, za troškove izrade i održavanja softvera, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacije, izdaci za stručne ispite, usluge štampanja Geoelektričnog godišnjaka, usluge štampanja publikacija koje se razmenjuju sa opservatorijama u drugim državama i dr;

– u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 425 – tekuće popravke i održavanje, za mehaničke popravke, popravke računarske opreme;

– u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 426 – materijal, za nabavku kancelarijskog materijala, nabavku goriva i maziva i dr.

Za osnovna sredstva u okviru aproprijacija ekonomskih klasifikacija 511 – zgrade i građevinski objekti i 512 – mašine i oprema, obezbeđuju se sredstva, i to za adaptaciju paleomagnetske, geoelektrične, varijacione kućice, kao i za nabavku jednog vozila za potrebe terenskih radova.

RAZDEO 41 – ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

Zavod za socijalno osiguranje obrazovan je Zakonom o ministarstvima, sa zadacima da obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; izradu administrativnih ugovora za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; izradu sporazuma o naknadi troškova zdravstvne zaštite; izradu dvojezičnih obrazaca za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; učešće u obračunu troškova zdravstvene zaštite i druge poslove određene zakonom.

Zavod predstavlja organ za vezu Republike Srbije sa nadležnim organima 26 država sa kojima naša zemlja ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju, u svim pitanjima vezanim za sprovođenje tih sporazuma (penzijsko i invalidsko osiguranje; zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita i materinstvo; osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti; osiguranje za slučaj nezaposlenosti i dodatak za decu).

Zavod ima aktivnu ulogu i u izradi i primeni domaćih propisa iz oblasti socijalnog osiguranja, sa aspekta zaključenih međunarodnih ugovora i standarda i principa EU u oblasti socijalne sigurnosti.

Zavod za socijalno osiguranje učestvuje u rešavanju o konkretnim pitanjima i problemima koja se pojavljuju u primeni zaključenih konvencija o socijalnom osiguranju, kao što su pitanja ostvarivanja i korišćenja prava na penziju korisnika koji su staž osiguranja navršili na teritoriji dve ili više država, zatim kod ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu za vreme privremenog boravka naših državljana u inostranstvu, odnosno boravka stranih državljana na teritoriji naše zemlje, kao i ostvarivanja prava za vreme privremene nezaposlenosti tokom boravka na teritoriji druge države.

Na ekonomskoj klasifikacije 422 – troškovi putovanja, planiran je nastavak aktivnosti i pregovora za zaključivanje sporazuma o socijalnom osiguranju između Srbije i drugih zemalja sa kojima su već započeti pregovori ili se tokom 2009. godine planira njihov početak, i to: Grčka, Kanada, Kvebek, Slovenija, Ruska Federacija, Ukrajina, Belorusija i Kipar. Pored toga, planira se i nastavak redovnih aktivnosti, kontakata i sastanaka sa zemljama sa kojima imamo zaključene sporazume o socijalnom osiguranju, posebno sa nosiocima socijalnog osiguranja u bivšim jugoslovenskim republikama (fondovi PIO, fondovi zdravstvenog osiguranja, zavodi za nezaposlenost i dr.), kao i učešće na međunarodnim konferencijama posvećenim pitanjima socijalne sigurnosti.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 423 – usluge po ugovoru sredstava su opredeljena za usluge prevođenja (prilikom održavanja razgovora sa stranim delegacijama), kao i usluge reprezentacije tokom razgovora i boravka stranih predstavnika. Sredstava su planirana i za usluge informisanja (izrada i održavanje web site-a Zavoda, s obzirom da Zavod nema svoju web prezantaciju, zatim štampanje informativnih biltena i brošura o primeni međunarodnih ugovora, koje će informisati stručnu i širu javnost o tumačenju i primeni sporazuma o socijalnom osiguranju). Imajući u vidu predviđen obim aktivnosti u narednom periodu, planirani su rashodi za angažovanje izvršilaca po ugovora o delu, koji su neophodni radi obavljanja kompjuterskih i stručnih usluga (održavanje mreže i održavanje i ažuriranje web prezantacije). Jedan deo sredstava takođe je neophodan i za usluge obrazovanja i usavršavanja (izdaci za stručne ispite, kotizacije za seminare i stručna obrazovanja) zaposlenih u Zavodu za socijalno osiguranje.

U okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 512 – mašine i oprema, planirana sredstva su potrebna za nabavku računarske i komunikacione opreme, kao i kancelarijskog nameštaja.

RAZDEO 42 – SRPSKA AKADEMIJA NAUKE I UMETNOSTI

Srpska akademija nauke i umetnosti, kao najviša naučna i umetnička ustanova u Republici Srbiji, osnovana je Zakonom o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti („Sl. glasnik RS“, broj 49/92), sa osnovnim ciljem da razvija i podstiče nauku, organizuje i unapređuje osnovna i primenjena naučna istraživanja, podstiče i unapređuje umetničku delatnost, stara se o podizanju naučnog i umetničkog podmlatka i pomaže usavršavanje naučnika i umetnika, skuplja i sređuje građu iz oblasti nauke i umetnosti, izdaje stalne i povremene publikacije i razmenjuje ih sa organizacijama i ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Akademijske nagrade se isplaćuju u skladu sa članom 12. Zakona o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, redovnim i dopisnim članovima Akademije kao vid društvenog priznanja (u mesečnom iznosu). Akademijske nagrade prima 145 članova, a procenjuje se da će u 2009. godini biti izabrano novih 15 članova.

Sredstva obezbeđena na aproprijaciji ekonomske klasifikacije 423 – usluge po ugovoru, odnose se uglavnom na usluge javnog oglašavanja Akademije po osnovu održavanja naučnih i drugih skupova, kompjuterske usluge, usluge prevođenja stručne literature, kao i usluge konzervacije arhivske građe (saniranje oštećenja starih i retkih knjiga) i simultana prevođenja za vreme trajanja naučnih skupova.

RAZDEO 43 – UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

Uprava za javne nabavke osnovana Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 39/02) obavlja stručne poslove koji se odnose na obezbeđivanje uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava za javne nabavke i podsticanje konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki. Pored toga, Uprava za javne nabavke obavlja i stručno-administrativne poslove za potrebe Komisije za zaštitu prava (koji čine 5 državnih službenika na položaju).

Planirana sredstva obezbeđuju se za finansiranje redovne delatnosti Uprave, a najveći rashodi odnose se na usluge po ugovoru ekonomska klasifikacija- 423, za angažovanje stručnih lica u postupku sprovođenja javnih nabavki, kao i za stalne troškove koji se prvenstveno odnose na zakup poslovnog prostora.

Sredstva obezbeđena Upravi za javne nabavke, na ekonomskoj klasifikaciji 512 – mašine i oprema, odnose se na nabavku računarske opreme, kao i za nabavku novog servera, koji bi poboljšao kvalitet rad uprave i Komisije za zaštitu prava, kao i Portal javnih nabavki.

RAZDEO 44 – KOMISIJA ZA ISPITIVANjE ODGOVORNOSTI ZA KRŠENjE LjUDSKIH PRAVA

Komisija za ispitivanje odgovornosti za kršenje ljudskih prava osnovana je Zakonom o odgovornosti za kršenje ljudskih prava („Sl. glasnik RS“, broj 61/03), kao samostalan i nezavisan organ.

RAZDEO 45 – AGENCIJA ZA RUDARSTVO

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu („Sl. glasnik RS”, broj 34/06) formirana je Agencija za rudarstvo, kao posebna organizacija za obavljanje stručnih poslova vezanih za ostvarivanje ciljeva utvrđenih strategijom upravljanja mineralnim sirovinama Republike Srbije.

Agencija obavlja poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi strategije upravljanja i razvoja mineralnih sirovina Republike Srbije; praćenje i prognoziranje trendova proizvodnje i cena berzanskih i drugih mineralnih sirovina u zemlji i inostranstvu; učestvovanje u izradi bilansa rezervi svih mineralnih sirovina; pružanje informacija o međunarodnim kretanjima i najboljoj praksi u oblasti rudarstva; učestvovanje u organizovanju seminara i promotivnih aktivnosti iz oblasti rudarstva, pružanje konsultantskih usluga i periodično izdavanje informatora iz domena svoje delatnosti; učestvovanje u pripremi dokumentacije za davanje koncesija na eksploataciju i istraživanje mineralnih sirovina; učestvovanje u pripremi podzakonskih akata i pravilnika o tehničkim normativima i drugih tehničkih propisa; promovisanje ulaganja u mineralne sirovine Republike Srbije; izdavanje licenci u skladu sa Zakonom.

RAZDEO 46 – AGENCIJA ZA RECIKLAŽU

Agencija za reciklažu obrazovana je Zakonom o postupanju sa otpadnim materijama („Sl. glasnik RS“, br.25/96, 26/96 i 101/05), kao posebna republička organizacija, za obavljanje stručnih poslova koji se odnose na: praćenje stanja i kontrolu korišćenja sekundarnih sirovina; obezbeđenje programe i studija tehničko tehnoloških mogućnosti za lociranje objekata za deponovanje, skladištenje i reciklažu i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

Sredstva predviđena u okviru razdela Agencije za reciklažu obuhvataju sredstva za stalne troškove (troškovi zakupa, energenti, komunalne usluge i dr.) i troškove za tekuće popravke i održavanje.

Pošto se Agencija nalazi u prostoru koji ne pripada republičkim organima, već preduzeću „Poslovni objekti“ a.d. Beograd, ona je u obavezi da plaća zakup, troškove grejanja, električnu energiju, usluge komunalnih preduzeća (JKP Gradska čistoća, BGD Vodovod i kanalizacija), troškove telefona. Agencija koristi usluge informisanja javnosti koje obuhvataju aktivnosti Agencije u vezi obaveštavanja i edukacije stanovništva o postojećim tendencijama iz oblasti reciklaže i upravljanja otpadom. Takođe treba imati u vidu potrebu Agencije da angažuje poseban profil stručnjaka i to različitih profila kako bi što potpunije i kompetentnije sprovodila svoje aktivnosti u vezi reciklaže i povećanja postojećeg procenta iskorišćenja sekundarnih sirovina u Republici Srbiji.

Agencija planira u 2009 godini sledeće projekte: reciklaža baterija sa sadržajem nikla, kadmijuma, srebra, žive i litijuma, angažovanjem raspoloživih resursa u Republici Srbiji; formiranje mreže za sakupljanje i preuzimanje korišćenih ulja u Republici Srbiji; način zbrinjavanja vozila nakon završetka njihovog eksploatacionog veka; izdvajanje organske komponente iz čvrstog komunalnog otpada i njeno kompostiranje; projekat separacije i reciklaže tekstilnog otpada; program izdvajanja sekundarnih sirovina iz toka komunalnog otpada u saradnji sa NVO; program reciklaže građevinskog otpada u Republici Srbiji; izdavanje stručnog časopisa Agencije za reciklažu.

RAZDEO 47 – AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Agencija za energetsku efikasnost obrazovana je Zakonom o energetici („Sl. glasnik RS“, broj 84/04) za obavljanje stručnih poslova na unapređenju uslova i primenu mera za racionalnu upotrebu i štednju energije i energenata, kao i za povećanje efikasnosti korišćenja energije u svim sektorima potrošnje energije.

Finansiranje troškova putovanja zaposlenih u Agenciji odnosi se na troškove službenih putovanja u zemlji (obilazak opština, industrijskih preduzeća radi realizacija projekata energetske efikasnosti) i službenih putovanja u inostranstvo (međunarodni skupovi, seminari u okviru međunarodnih projekata npr. TEMPUS, JRC, bilateralne posete srodnim agencijama u zemljama u okruženje), kao i za putovanja u okviru redovnog rada.

Usluge po ugovoru, podrazumevaju prevođenje evropskih propisa iz oblasti energetske efikasnosti, sadržaja internet stranice Agencije i brošura Agencije, usluge za izradu završnog računa za 2008. godinu za donatorske račune Agencije, za troškove informisanja i oglašavanja javnih konkursa, troškove dizajna i štampe biltena i brošura Agencije, pokriće naknada za polaganje državnog stručnog ispita zaposlenih, kotizacije za učešće zaposlenih na stručnim skupovima (ENERGETIKA 2009 i dr.), troškove reprezentacije, kao i za produženje licence za korišćenje antivirus programa.

RAZDEO 48 – KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE

Komesarijat za izbeglice u skladu sa Zakonom o izbeglicama („Sl. glasnik RS“, br. 18/92 i 45/02), Uredbom o zbrinjavanju izbelica („Sl. glasnik RS“, br. 20/92, ….. i 34/95) i Uredbom o načinu zbrinjavanja prognanih lica („Sl. glasnik RS“, broj 47/95) obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na zbrinjavanje izbeglica i njihovih osnovnih životnih potreba i obezbeđenja socijalne sigurnosti.

Ovim zakonom obezbeđuju se sredstva za finansiranje troškova Centra za azil u Banji Koviljači, u skladu sa Zakonom o azilu („Sl. glasnik RS“, broj 109/07) na osnovu koga je Komesarijat zadužen za upravljanjem Centrima za azil, a Zaključkom Vlade 05 Broj. 022-6971/2007-4 od 19. juna 2008. godine, zadužen za osnivanje Centra.

Korisnici na koje će se aktivnosti Komesarijata odnositi u 2009. godini, su izbegla i interno raseljena lica sa Kosova i Metohije smeštena u kolektivnim centrima na teritoriji Republike Srbije, izbegla lica u drugim ustanovama u kojima usluge smeštaja i ishrane finansira Komesarijat, kao i izbegla lica koja se nalaze u privatnom smeštaju u kome je registrovan veliki broj izrazito socijalno ugroženih porodica. Pored izbeglih i interno raseljenih lica, aktivnosti Komesarijata su od 2008. godine proširene i na tražioce azila, koji borave u centrima za azil.

U okviru stalnih troškova – ekonomska klasifikacija 421, najznačajniji trošak odnosi se na zakup poslovnog prostora, troškove grejanja i struje i naknadu za građevinsko zemljište za iznajmljen poslovni prostor u kome Komesarijat obavlja svoje funkcije. Takođe je neophodno zakupiti i prostor za skladištenje i čuvanje dokumentacije i podataka u papirnoj formi za približno 750.000 izbeglih, prognanih i interno raseljenih lica, koji se preuzimaju od UNHCR-a, kao i izvorne dokumentacije i obrazaca na osnovu kojih se vode matične evidencije pri opštinskim povereništvima za izbeglice.

Troškovi putovanja – ekonomska klasifikacija – 422, odnose se na službena putovanja u zemlji, koja se prvenstveno organizuju u cilju obilaska kolektivnih centara i službena putovanja u inostranstvo, koja su i pored brojnih poziva za učešća na međunarodnim skupovima planirana krajnje restriktivno i uglavnom se odnose samo za najznačajnija događanja (konferencije koje organizuje UNHCR i OEBS, sastanci u vezi sa realizacijom Mapa puta itd.)

U okviru usluga po ugovoru – ekonomska klasifikacija – 423, sredstava su obezbeđena za prevođenje, izradu softvera, informisanje javnosti, tendere i oglase. Poseban rashod za 2009. godinu je planirana aktivnost na klasifikovanju i sistematizovanju originalne građe koja se sastoji od originalnih dokumenata i izjava uzetih od samih stradalnika. Time bi se stvorila osnova za formiranje baze podataka, štampanje biltena i publikacija, kojima bi domaćoj i svetskoj javnosti ukazala na sva srpska stradanja. U planu je i postavljanje posebne internet prezentacije i osnivanje Dokumentacionog centra kojim bi se originalna građa klasifikovala i sistematizovala na građu od istorijskog značaja i arhivsku građu.

Najveći deo sredstava, obezbeđen je na ekonomskoj klasifikaciji 472 – naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta. Sredstva su prvenstveno namenjena finansiranju smeštaja, ishrane i grejanja organizovanih kolektivnih centara za izbeglice i interno raseljena lica, smeštaja izbeglica u ustanovama socijalne zaštite i učeničkim domovima i internatima, kao i za finansiranje boravka tražilaca azila u centrima za azil kojima upravlja Komesarijat. Deo sredstava obezbeđen je i za ishranu oko 1800 najugroženijih lica koja borave u neformalnim kolektivnim centrima, bez elementarnih životnih uslova i bilo kakvih sredstava za život, kao i za pružanje pomoći porodicama i pojedincima koji bi napustili kolektivne centre i pokušali osamostaljivanje i integraciju, pomoć porodicama koje bi se vratile u zemlje prethodnog prebivališta, kao i pomoć najugroženijim porodicama koje nikada nisu bile u kolektivnom smeštaju, a nalaze se u uslovima socijalne potrebe.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama namenjena su finansiranju projekata koji su od opšteg značaja za izbegličku i raseljeničku populaciju, a koji se realizuju preko udruženja izbeglica i interno raseljenih lica.

Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 511 – zgrade i građevinski objekti, opredeljena su za završetak radova i privođenje nameni (građevinsko zanatski radovi, obezbeđenje uslova za tehnički prijem, uknjižbe i sl.)objekata pribavljenih za stanovanje izbeglica i interno raseljenih lica (stanovi u Ubu, Kovačici, Somboru, Beogradu i dr), za održavanje pribavljenih objekata ili za eventualnu nabavku novih stambenih jedinica i kupovinu seoskih kuća sa okućnicama za potrebe izbeglica.

RAZDEO 49 – REPUBLIČKI ODBOR ZA REŠAVANjE O SUKOBU INTERESA

Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa osnovan je Zakonom o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija („Sl. glasnik RS”, broj 43/049), za sprovođenje ovog zakona, kao samostalan i nezavisan organ.

Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa, donosi uputstva i daje mišljenja potrebna za sprovođenje Zakona o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, vodi registar imovine funkcionera, odlučuje o tome da li je činjenje ili nečinjenje funkcionera prouzrokovalo povredu ovog zakona i ako jeste izriče mere i vrši druge poslove određene ovim zakonom.

Republički odbor ima devet članova i stručnu službu. Tri člana biraju sudije Vrhovnog suda, jednog člana bira Advokatska komora Srbije i pet članova bira Narodna skupština na predlog Srpske akademije nauka i umetnosti, na period od pet godina i ne mogu biti ponovo birani. Iz redova članova Odbora bira se predsednik.

Sredstva opredeljena za tekuće izdatke, opredeljuju se najvećim delom u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 416 – nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi (isplata naknada za devet članova Republičkog odbora, koji u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, imaju pravo na mesečnu naknadu u visini od jedne mesečne zarade narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije).

U strukturi ostalih planiranih sredstava najveći deo odnosi se na usluge po ugovoru (ekonomska klasifikacija 423) za objavljivanje odluka o povredi Zakona o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, objavljivanje javnih opomena o izrečenim merama funkcionerima koji su postavljeni na javnu funkciju.

Sredstva za materijal (ekonomska klasifikacija 426) odnosi se na nabavku materijala za stručno usavršavanje i obrazovanje zaposlenih, nabavku stručne literature i dnevne štampe i nabavku kancelarijskog materijala i materijala za održavanje higijene.

RAZDEO 50 – AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije („Sl. glasnik RS”, broj 97/08), predviđeno je da Agencija počne sa radom 1. 01. 2010. godine, tako da je za 2009. godinu predviđeno stvaranje potrebnih uslova za početak rada u predviđenom roku. U 2009. godini biće izabrani čalnovi Odbora (1. maj 2009. god.) koji su dužni da u roku od 60 dana izaberu direktora i zamenika direktora (1. juli 2009. god.). U vezi sa navedenim, potrebno je obezbediti sredstva za plate direktora i zamenika direktora, za naknade rada članova Odbora i za angažovanje manjeg broja lica koja će biti angažovana po ugovoru o delu kao tehnička podrška radu Odbora.

RAZDEO 51 – POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br.120/04 i 54/07) ustanovljen je Poverenik za informacije od javnog značaja, koji po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, broj 97/08 – stupio na snagu 4. 11. 2008.god, a primenjuje se od 1. 01. 2009. god.) nastavlja sa radom kao Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Poverenik za informacije, kao samostalni državni organ nezavisan je u vršenju nadležnosti, obavlja poslove zaštite podataka o ličnosti: vrši nadzor nad sprovođenjem i izvršavanjem ovog zakona, odnosno nadzire sprovođenje zaštite podataka; odlučuje po žalbi u slučajevima propisanim zakonom; vodi Centralni registar; nadzire i dozvoljava iznošenje podataka iz Republike Srbije; ukazuje na uočene zloupotrebe prilikom prikupljanja podataka; daje mišljenje u vezi sa uspostavljanjem novih zbirki podataka, odnosno u slučaju uvođenja nove informacione tehnologije u obradi podataka; daje mišljenje Vladi u postupku donošenja akta o načinu arhiviranja i o merama zaštite naročito osetljivih podataka; prati primenu mera za zaštitu podataka i predlaže poboljšanje tih mera; daje predloge i preporuke za unapređenje zaštite podataka; daje prethodno mišljenje da li određeni način obrade predstavlja specifičan rizik za prava i slobode građanina; prati uređenje zaštite podataka u drugim zemljama.

U skladu sa Zakonom, Poverenik vodi Centralni registar zbirki podataka, što zahteva dvosmernu elektronsku komunikaciju sa rukovaocima pojedinačnih zbirki podataka svih pravnih i fizičkih lica koja vrše obradu podataka o ličnosti, što se procenjuje na nakoliko desetina hiljada subjekata.

Ostvarivanje funkcije nadzora i izdavanja dozvola za iznošenje podataka iz Republike Srbije, kao i utvrđivanje liste država i međunarodnih organizacija koje imaju odgovarajuće uređenu zaštitu podataka, takođe zahteva značajna sredstva na ime komunikacije.

Na ekonomskoj klasifikaciji 422 – troškovi putovanja, planirana su sredstva polazeći od novih nadležnosti organa u pogledu obezbeđenja inspekcijskog nadzora koji će se ostvarivati na prostoru cele zemlje, odnosno i van sedišta organa, činjenice da se radi o uspostavljanju jedne potpuno nove funkcije – zaštite podataka o ličnosti, čije sprovođenje zahteva integraciju odgovarajućih međunarodnih i evropskih standarda u nacionalni pravni sistem, a pre toga i upoznavanje zaposlenih sa iskustvima odgovarajućih međunarodnih i evropskih organizacija i uspostavljenim standardima i potrebe da predstavnici ovog organa učestvuju na međunarodnim i evropskim konferencijama i drugim značajnim događajima u oblasti zaštite ljudskih prava, prvenstveno prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Na ekonomskoj klasifikaciji 423 – usluge po ugovoru, planirana su sredstva za pokriće troškova usluga eksternih saradnika i dobavljača, prvenstveno za:

– kompjuterske usluge, tj usluge za izradu odnosno nabavku softvera polazeći od napred navedenih nadležnosti Poverenika, prvenstveno obaveze vođenja Centralnog registra zbirki podataka u zemlji i uvođenje drugih informacionih tehnologija u obradi podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti,

– angažovanje eksternih saradnika-eksperata za davanje stručnih naliza po spornim stručnih pitanja, obzirom da se radi o novoj i delikatnoj materiji, kao i za radno angažovanje saradnika na poslovima podrške izvršavanju osnovnih nadležnosti, dok se ne steknu formalni uslovi za prijem zaposlenih na tim poslovima;

– usluge dodatnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, imajući u vidu predstojeći prijem novih kadrova i činjenicu da se radi o potpuno novoj funkciji organa koja se po prvi put uspostavlja, te potrebu za sticanjem novih znanja i iskustava u ovoj oblasti.

Na ekonomskoj klasifikaciji 426 – materijal, planirani su troškovi za nabavku materijala, prvenstveno kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, koji se ne može obezbediti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, zatim za materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (stručnu literaturu za redovne potrebe i za obrazovanje zaposlenih), materijal za saobraćaj za najmanje četiri službena putnička automobila (benzin, ulje, mazivo, ostali materijali za saobraćaj), koji će biti u svakodnevnoj eksploataciji, imajući u vidu ostvarivanje funkcije inspekcijskog nadzora.

RAZDEO 52- DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU

Zakonom o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama („Sl. glasnik RS“, broj 46/2006) osnovana je Direkcija za restituciju, kao posebna organizacija. Direkcija vodi postupak i odlučuje o zahtevima za vraćanje imovine, odnosno za isplatu novčane naknade ili obeštećenje, pruža stručnu pomoć podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja, vodi propisane evidencije, izveštava Vladu tromesečno o obavljenim poslovima iz svoje nadležnosti.

U strukturi opredeljenih sredstava najznačajnija su troškovi za usluge po ugovoru (ekonomska klasifikacija 423), koja se odnosse na angažovanje lica za poslove procene imovine, angažovanje sudskih veštaka, geodetskih stručnjaka, ekspertskog tima za izradu akta o metodologiji procene imovine, kotizacija za seminare, usluga za izradu softvera neophodnih za rad, formiranje elektronske baze podataka.

Sredstva planirana za troškove putovanja – ekonomska klasifikacija 422, odnose se na troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu kao i za troškove putovanja u okviru redovnog rada (izlazaka na teren vezano za merenje i procenu imovine).

Sredstva za stalne troškove – ekonomska klasifikacija 421, planirana su za pokriće troškova komunikacija, troškove interneta, troškove zakupa opreme i osiguranja.

Sredstva za materijal – ekonomska klasifikacija 426, planirana su za administrativni (kancelarijski) materijal koji se ne može nabaviti preko Uprave za zajedničke poslove, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (pretplata na časopise i biltene) i materijal za saobraćaj (bonovi za benzin).

Sredstva za nabavku mašina i opreme – ekonomska klasifikacija 512, planirana su za nabavku administrativne opreme (kompjutera, štampača, fotokopir aparata, telefona i mobilnih telefona), opreme neophodne za rad na terenu geodetskih i drugih stručnjaka tehničke struke u cilju premera, snimanja i identifikacije objekata i zemljišta, opreme za saobraćaj (obavljanje propisane nadležnosti Direkcije podrazumeva prisustvo predstavnika Direkcije u postupku identifikacije oduzete imovine, koja je često u nepristupačnim delovima Srbije, tako je Direkciji neophodna nabavka adekvatnog terenskog vozila).

RAZDEO 53 – DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU

Direkcija za železnicu osnovana je Zakonom o železnici („Sl. glasnik RS“, broj 18/05), kao posebna organizacija koja u smislu Zakona o državnoj upravi obavlja normative, regulatorne, stručne i druge poslove u oblasti železničkog saobraćaja, predviđene Zakonom o železnici i drugim zakonima i propisima.

Direkcija izdaje licence i sertifikate za prevoz u železničkom saobraćaju i dozvole za korišćenje novoizgrađenih železničkih vozila, novih tipova delova i opreme za železnička vozila i novih tipova uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu.

Sopstvene prihode Direkcija za železnice ostvaruje od naknada za izdate licence, sertifikate i dozvole.

Sredstva u okviru ekonomske klasifikacije 423 – usluge po ugovoru, opredeljena su za učešće na stručnim skupovima, seminarima i sajmovima kao i za aktivnosti vezane za saradnju sa ERA-Evropskom agencijom za železnice i zemljama u okruženju, što utiče na potrebu za putovanjima, a takođe i stručne usluge specijalizovanih institucija i pojedinaca koje će Direkcija angažovati.

RAZDEO 54 – REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO

REŠAVANjE RADNIH SPOROVA

Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova („Sl. glasnik RS“, broj 125/04), obrazovana je Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, kao posebna organizacija, koja obavlja stručne poslove koji se posebno odnose na mirno rešavanje kolektivnih i individualnih sporova, izbor miritelja i arbitara, stručno usavršavanje miritelja i arbitara i dr. Agencija je zvanično počela sa radom 2005. godine.

U okviru sredstava opredeljenih za redovno funkcionisanje Agencije, najveće učešće imaju rashodi za plate, socijalne doprinose na teret poslodavca, naknade u naturi, socijalna davanja zaposlenima i naknade za zaposlene.

Pored ovih rashoda značajni su troškovi za usluge po ugovoru ekonomska klasifikacija – 423, za stručne usluge – usluge miritelja i arbitara, usluge veštačenja, revizije, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i usluge informisanja preko medija i ostale opšte usluge kao i za materijal ekonomska klasifikacija – 426 za saobraćaj – benzin za dva vozila, administrativno-kancelarijski materijal, materijal za posebne namene i materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i za mašine i opremu ekonomska klasifikacija – 512 za nabavku kancelarijske, računarske i komunikacione opreme.

RAZDEO 55 – UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

REPUBLIČKIH ORGANA

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa vrši zajedničke poslove za potrebe Narodne skupštine, Predsednika Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, Ustavnog suda Republike Srbije, ministarstava, posebnih organizacija i pravosudnih organa Republike Srbije, poslove automatske obrade podataka, projektovanje i organizovanje dokumentacionih i drugih baza podataka, druge informatičke poslove, poslove INDOK službe, poslove ekonomata nabavke opreme, uređaja i inventara, analitičke i druge finansijsko-materijalne poslove, administrativno-tehničke poslove, birotehničke poslove, stručne-analitičke i investiciono-tehničke poslove, poslove tekućeg investicionog održavanja poslovnih zgrada republičkih organa i objekata za reprezentaciju, poslove društvene ishrane i pružanje ugostiteljskih usluga u objektima republičkih organa i objektima za reprezentaciju, poslove prevoza službenim automobilima, održavanja, servisiranja i garažiranja vozila republičkih organa, poslove Ekonomije u Smederevu.

U okviru zajedničkih poslova Uprava obavlja i poslove upravljanja i održavanja u poslovnim i reprezentativnim objekatima čija ukupna površina iznosi 273.366,00 m² (Andrićev venac 1, Nemanjina 11, Nemanjina 22-26, Resavska 42, Deligradska 16, Bulevar Kralja Aleksandara 15, Kneza Miloša 20, Omladinskih brigada 1, Vlajkovićeva 10; Vlajkovićeva 3, Birčaninova 6, Maršala Birjuzova 3, Dr. Ivana Ribara 91, Makedonska 4-4a, Ruzveltova 61; Terazije 41; Kralja Milana 36; Vasina br. 20; Zahumska 14, Dečanska 8 – 8a; Fabrisova 10, Karađorđeva 4, Gračanička 8, Nemanjina 4, Masarikova 2a, Ustanička 130, Nušićeva 4, Ruže Jovanović 27-a, Resavska 24, Bulevar Milutina Milankovića 104-106, Nemanjina 34, Masarikova 5, Svetozara Markovića 42; Carice Milice 2, Vojvode Toze 31, Svetogorska 8; Draže Pavlovića 15, Trg Nikole Pašića 5, Kralja Milana 14,Trg Nikole Pašića 13, objekti u izgradnji i rekonstrukciji (Nemanjina 9, Narodnih heroja 4-6, Zeleni venac 18), reprezentativni objekti (Lackovićeva 10, Botićeva 8, Vila Smederevo, Vrnjačka banja, Oplenac, Vorovo, Užička 28, Ekonomija Smederevo, Budimska 10 ), službeni stanovi.

U skladu sa Uredbom o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne gore i Službi saveta ministara („Sl. glasnik RS“, broj 48/06) Uprava za zajedničke poslove republičkih organa preuzela je, između ostalih i obavezu upravljanja i održavanja poslovnim zgradama i reprezentativnim objektima o kojima se starala Služba za zajedničke poslove saveta ministara, ukupne površine oko 101.920 m². Preuzeti su sledeći objekti; Bulevar Mihajla Pupina 2; Vase Pelagića 33, Mike Alasa 14; Knjeginje Ljubice 5, Stevana Brakusa 2, Tolstojeva 2; Tolstojeva 2a; Užička 21, Užička 23; Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 51, Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 75, Konavljanska 6; Užička 11-15.

Pored poslovnog prostora Uprava se stara i za oko 705.600,00 m² spoljne infrastrukture i zemljišta.

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa obavlja poslove prevoza službenim vozilima u većini državnih organa i raspolaže sa 349 vozila. Kako se godišnje ostvari oko 7.000.000 pređenih kilometara i samo po tom osnovu amortizuje između 20-30 vozila, potrebno je da se u istom broju i obnavlja vozni park.

U strukturi ukupno opredeljenih sredstava za tekuće izdatke za redovne aktivnosti, aproprijacija ekonomska klasifikacija 421 – stalni troškovi, opredeljena su sredstva za električnu energiju, troškove centralnog grejanja, nabavka uglja, mazuta i lož ulja za grejanje poslovnog prostora, troškove za pružene usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata, dimničarske usluge, usluge obezbeđenja objekata, usluge gradske čistoće i čišćenja objekata, troškovi fiksnih i mobilnih telefona, frankiranje pošte za sve republičke organe i organizacije, troškovi osiguranja i registracije motornih vozila.

Sredstva za tekuće popravke i održavanje ekonomska klasifikacija – 425, opredeljena su za tekuće i investiciono održavanje u poslovnim i reprezentativnim objektima, servisiranje, održavanje i popravka motornih vozila, servisiranje i održavanje računske opreme i popravke ostale aministrativne opreme.

Poslovni objekti su starosti preko 40 godina, a većina reprezentativnih objekata sa početka prošlog veka, tako da je u većini slučajeva, potrebna potpuna rekonstrukcija građevinsko-zanatskih celina, i složenih tehničkih sistema, opreme i instalacija čiji je eksploatacioni vek istekao, kako zbog dotrajalosti materijala, tako i zbog zastarelih, neefikasnih i neracionalnih tehničkih rešenja, koja ne obezbeđuju redovno korišćenje poslovnog prostora.

Bivša Palata Federacije, sada Srbije, koja sa svojih 66.000 m2 predstavlja samostalnu funkcionalnu celinu sa sopstvenom kotlarnicom na mazut, složenim termotehničkim sistemima sa zidanim komorama i neodgovarajućom automatskom regulacijom ambijentalnih parametara, dve trafo stanice, dizel električnim postrojenjem i dvadeset jednim liftovskim postrojenjem zahtevaju permanentan nadzor i održavanje. Objekat Palate je pod nadzorom sistema za dojavu požara sa više od 1.500 senzora koji se u redovnom procesu održavanja moraju kontrolisati zbog provere funkcionalnosti i ugrađenog radio aktivnog elementa. Najčešća havarisana stanja u objektu su na vodovodnim i termo tehničkim instalacijama, zbog ugrađivanja instalacionog razvoda u peskovito tlo i učvršćivanja gipsanim materijalima.

Sredstva za materijal – ekonomska klasifikacija 426, su najvećim delom obezbeđena za administrativni materijal (nabavka kancelarijskog materijala za republičke organe i organizacije) i materijal za saobraćaj (troškovi goriva i ostalih materijala za prevozna sredstva koja opslužuju republičke organe i organizacije), materijal za održavanje higijene poslovnog prostora.

Sredstva planirana za troškove usluga po ugovoru – ekonomska klasifikacija 423, koristiće se za pokriće troškova održavanja higijene poslovnog prostora angažovanjem specijalizovanih radnih organizacija, usluge Omladinskog uslužnog centra, administrativne usluge, usluge informisanja, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa.

Sredstva planirana za specijalizovane usluge – ekonomska klasifikacija 424, biće utrošena za usluge sanitarnih pregleda ugostiteljskih radnika, usluge zdravstvenih pregleda profesionalnih vozača kao i za usluge sistematskog pregleda svih zaposlenih radnika Uprave, usluge bakteriološke analize namirnica.

Sredstva planirana za troškove putovanja – ekonomska klasifikacija 422, planirana su za troškove dnevnica (ishrane) na službenom putu vozača motornih vozila koji su angažovani za prevoz funkcionera u zemlji i inostranstvu, kao i troškove smeštaja na službenom putu.

Sredstva u okviru ekonomske klasifikacije 511 – zgrade i građevinski objekti, koristiće se prema Planu investicionih aktivnosti za 2009. godinu, na ime generalnih rekonstrukcija i adaptacija poslovnih objekata koji su Upravi za zajedničke poslove republičkih organa povereni na upravljanje i održavanje i to zgrade u ulici Nemanjina 11, Andrićev venac 1, Bulevar Kralja Aleksandra 15, Kralja Milana 36, Nemanjina 9, Nemanjina 22, Birčaninova 6, Resavska 42, Nemanjina 34, Stevana Brakusa 2, Svetogorska 8, Kneza Miloša br. 20, Dečanska 8 – 8a, Vasina br. 20,Terazije 41, Mike Alasa 14, Omladinskih brigada 1, Dr. Ivana Ribara 91, Trg Nikole Pašića 11, Ruzveltova 61, Bul. Mihaila Pupina 2 – Palata, Pariska 7. Rezidencijalni objekti; Tolstojeva 2, Užička 23, Lackovićeva 10, B. K. Karađorđevića 75, Botićeva 8, Ekonomija Smederevo, Glavna vila – Oplenac, Vorovo, Vila Kopaonik – Vrnjačka banja Vila MIR, Užička 11-15.

Sredstva planirana za mašine i opremu – ekonomska klasifikacija 512, biće utrošena za nabavku kancelarijske, računarske, komunikacione, elektronske i fotografske opreme, opreme za domaćinstvo i ugostiteljstvo.

Sredstva za nematerijalnu imovinu – ekonomska klasifikacija 515, planirana su za nabavku, dogradnju i izradu sistemskog softvera za kontrolu ulaska i izlaska zaposlenih i evidenciju radnog vremena, izradu softverskih paketa za pravljenje internet prezentacija državnih organa i sistema za upravljanje sadržajem, prilagođavanje sajtova Preporuci koju je propisao Zavod za informatiku i internet, a usvojila Vlada Srbije.

Izrada centralizovanog sistema baze podataka koji bi predstavljao raskršće svih baza podataka i preko kojeg bi bilo izvršeno povezivanje svih baza podataka iz različitih republičkih organa i organizacija.

RAZDEO 56 – UPRAVNI OKRUZI

Zakonom o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, broj 79/05) obrazovani su upravni okruzi, radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave.

U upravnom okrugu organi državne uprave mogu da vrše jedan ili više poslova državne uprave: da rešavaju u upravnim stvarima u prvom stepenu, odnosno o žalbi kada su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja, da vrše nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i da vrše inspekcijski nadzor. Upravne okruge obrazuje Vlada Uredbom o upravnim okruzima („Sl. glasnik RS“, broj 15/06), kojom se određuju i područja i sedišta upravnih okruga.

Sredstava za rad upravnih okruga, najvećim delom se odnose na troškove usluga po ugovoru (angažovanje lica po osnovu ugovora o delu), stalne troškove (električne energije, zakupa poslovnog prostora, komunalne usluge, usluge komunikacija, usluge platnog prometa i osiguranja); materijala (kancelarijski troškovi, materijal za saobraćaj – benzin, troškove na tekućim popravkama i održavanju zgrada i opreme; kao i sredstva za nabavku mašine i opreme. Upravni okruzi obezbeđuju inspekcijskim službama resornih ministarstava prostor i sredstva za rad i čuvaju predmete i akte inspekcijskih službi, za koje namene se takođe obezbeđuju sredstva.

Za 29 upravnih okruga (od kojih su 5 Kosovski) tekući troškovi odnose se na sledeće ekonomske klasifikacije:

413 – usluge po ugovoru, planirana su sredstva za markice i parkiranje,

414 – socijalna davanja zaposlenim, planirana su sredstva za isplatu naknada za vreme odsustva s posla na teret fondova,

421 – stalni troškovi, planirana sredstva odnose se na troškove grejanja, utrošene električne energije, ptt i komunalnih troškova kako u zgradi u sedištu okruga tako i područnim jedinicama u opštinama koje čine okrug. Ovi troškovi nastaju korišćenjem prostora od strane inspekcijskih službi određenih ministarstava,

422 – troškovi službenih putovanja, planirana su sredstva kako za dnevnice i ostale putne troškove zaplslenih u Stručnoj službi okruga, tako i za potrebe prevoza inspektora na duže relacije zbog toga što ne raspolažu adekvatnim službenim vozilima,

423 – usluge po ugovoru, planirali su sredstva za isplatu radnika po ugovoru o delu, jer u toku cele godine angažuju radnika za čišćenje prostorija i slične potrebe,

425 – tekuće popravke i održavanje, planirana su sredstva za osnovne potrebe održavanja zgrada koja je stara i skoro 100 godina i u kojima su neophodna stalne popravke, za održavanje opreme, posebno vozila starih od 12 do 15 godina,

426 – materijal, planirana su sredstva za potrebe nabavke goriva,

482 i 483 – planirana su sredstva za eventualne potrebe plaćanja sudskih i drugih taksi i kazni,

512 – planirana su sredstva za nabavku administrativne opreme, kako za zaposlene u stručnoj službi, tako i za radnike određenih ministarstava pri okrugu.

Zbog potrebe i dotrajalosti postojećih automobila, njihova nabavka se sprovodila u 2008 godini, a deo će se sprovesti i u 2009 godini i to za Moravički, Šumadijski, Pirotski, Zaječarski i Zlatiborski okrug.

PROGRAMSKI DEO BUDžETA

Programski budzet predstavlja komponentu šireg procesa reforme upravljanja javnim finansijama, sa ciljem da se poveća efikasnost korišćenja javnih sredstava, odnosno obezbedi racionalizacija javnih rashoda. Programsko budzetiranje podrazumeva da se na osnovu strateških ciljeva i odgovarajućih politika, utvrde ograničenja za pojedine kategorije rashoda i njihovo usaglašavanje i usklađivanje sa opštom politikom Vlade. Uvođenje programskog modela planiranja, zasnovanog na definisanju konkretnih zadataka i aktivnosti korisnika budzetskih sredstava, omogućuje bolje praćenje ostvarenja postavljenih ciljeva.

Programski budzet predstavlja transparentniji način za praćenje budzetskih rashoda, koji omogućuje usmeravanje sredstava na rešavanje konkretnih problema i omogućuje kreatorima Vladine politike, odnosno donosiocima odluka da uspostave odnose između traženih resursa, strategija, programa i rezultata. Budzet na taj način postaje efikasniji instrument ekonomske i druge državne politike, jer se unapređuje način na koji se finansijski planovi pripremaju i analiziraju, a u sklopu toga rešavaju uočeni problemi, kao i definiše uloga različitih učesnika u sprovođenju programa.

Uvođenje programskog budzeta, zasniva se na korišćenju, pored organizacione, ekonomske i funkcionalne klasifikacije, kao dodatnog načina klasifikovanja rashoda i programska klasifikacija. Pri tome, sama programska klasifikacija u suštini ne predstavlja potpuno novi oblike klasifikovanja rashoda, jer proizilazi iz funkcionalne (koja najviše odgovara strategijama, ciljevima i aktivnostima).

Dosledna primena programske klasifikacije, između ostalog podrazumeva da se opredeljena sredstva, koja predstavljaju željeno stanje, odnosno cilj, definišu odgovarajući programi, i unutar njih aktivnosti, koji predstavljaju konkretizaciju datog cilja. Svaki od programa treba da doprinese ostvarenju postavljenog cilja (ciljeva), i u krajnjoj liniji usvojenih politika i strategija, pri čemu se pojavljuje više programa koji konkurišu za ograničena sredstva. Prema tome, koliko doprinose ostvarenju zadatog cilja, biraju se programi i alociraju sredstva.

Predlog finansijskog plana prema metodologiji programskog budzeta, shodno programskoj klasifikaciji (glavni program, program i projekat) u skladu sa konceptom programskog budzeta uveden je u 2008. godini za pet direktnih korisnika budzetskih sredstava (Ministarstvo trgovine i usluga, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvo vera). Ova pilot ministarstva su odabrana, polazeći od potrebe da se s jedne strane, kroz različite aktivnosti provere pretpostavke na kojima se bazira model proramskog budzetiranja, u smislu njegove univerzalnosti, i s druge strane, osnovanosti uvođenja programskog modela za celinu aktivnosti koju obavlja određeno ministarstvo.

Ovo naročito važi za ministarstva koja imaju veliki broj zaposlenih, i u tom smislu opravdanost planiranja plata po ovom modelu. Polazeći od pristupa da ovaj model ima smisla prevashodno uvoditi kod ministarstava, čije aktivnosti se mogu podvesti pod programski zadatak, kod kojeg su merljivi, kako ciljevi, a posebno da postoje indikatori koji će na najbolji način biti mera koje se koriste za praćenje godišnjeg napretka u sprovođenju programa, odnosno materijalnih rezultata u postizanju programskih ciljeva.

Naime, suštinsko pitenje se svodi na ključnu ocenu vezano za ostvarenje programskog cilja, i s tim u vezi primena normi koje imaju značajnu ulogu u definisanju budzeta i izračunavanju troškova programa, ali ovaj elemenat nije presudan za praćenje uspešnosti konkretnog programa.

Upravo, sve to je od uticaja za dalju primenu i širenje obuhvata novih korisnika za uvođenje programskog modela planiranja rashoda, kao i spremnost ministarstva da uđe u novi proces planiranja, koji bi doprineo postizanju boljih izlaznih rezultata u pogledu učinka i koristi koji dati model budzetiranja omogućuje.

Sredstva za programe se uklapaju u utvrđeni limit, s tim da ukoliko je korisnik imao potrebe za dodatnim programima, posebno je iskazao programe kao zahtev za dodatno finansiranje određenog programa.

Prednosti programskog budzeta nisu neposredno uočljive. Sam proces uvođenja programskog budzeta traje više godina i jedino pažljivim i postepenim uvođenjem, kako pojedinih komponenti programskog budzeta, tako i korisnika, može se očekivati konačno uspostavljanje održivog sistema.

U kontekstu planiranja budzeta prema programskom modelu, predloženi su i za 2009. godinu samo isti korisnici budzetskih sredstava kao i u 2008. godini, bez proširenja novih organa koji bi primenjivali programski model planiranja, upravo imajući u vidu da tek kad bude sačinjen završni račun za 2008. godinu, koji će između ostalog sadržati i izveštaj o trošenju sredstava po pojedinim programima i projektima, da će biti moguće dati ocenu izlaznih rezultata.

Naime, u ovom momentu realno nema dovoljno kvalitetnih elemenata koji bi kvalifikovali određene korisnike budzetskih sredstava za prelazak na programsku metodologiju planiranja sredstava. Ako se ima u vidu da planiranje sredstava po programskom modelu ima za cilj uspostavljanje veze između angažovanih resursa i očekivanih, odnosno postignutih rezultata.

Ovo upravo iz razloga što ne postoji zakonom propisani, unapred definisani model koji se može primeniti pri planiranju sredstava. U prinicipu zemlje na različite načine definišu i organizuju programe, a njihov sadržaj i struktura zavisi od mnogih faktora karakterističnih za konkretnu zemlju.

Suštinu programskog modela u osnovi čine unapred zadati i definisani ciljevi, koji predstavljaju željeno promenjeno stanje ili situaciju koja je suprotna onoj koja je prvobitno identifikovana kao problem. Dobro definisan cilj, bilo da je postavljen kao nacionalni cilj ili specifičan cilj čija realiacija zavisi isključivo od ministarstva, odnoso resorni cilj, osnov je koji iziskuje da se veoma temeljno utvrde sve pretpostavke koje će doprinositi postizanju zacrtanih ciljeva. Iz tih razloga, je u mometnu kad nisu sagledani prvi rezultati u realizaciji pojedinih programskih aktivnosti (realizacija konkretnih programa, odnosno projekata), u smislu njihove efektivnosti, zauzet je stav da je oportuno uvoditi nova ministarstva u primeni programskog modela, dok se ne sagledaju ocene dosadašnje primene programskog budzeta.

Pri tome, je ocenjeno da je deletvornije sagledati efekte jednogodišnjeg iskustva primene programskog modela, odnosno eventualne propuste sagledati i i na osnovu istih odlučiti u kom pravcu, odnosno kojim redosledom prioriteta bi se ukuljučila nova ministarstava, te u tom smislu odvijao dalji proces primene modela, sa kojim modalitetima i izmenama. Iz tih razloga, predloženo je da i u 2009. se nastavi samo sa dosadašnjim ministarstvima, kao i u 2008. godini.

Naime, očekuje se da nakon razmatranja izveštaja o realizaciji programskih aktivnosti pilot ministarstava za 2008. godinu, koji treba da bude sastavni deo završnog računa budzeta Republike za 2008. godinu, o rezultatima vezano, pre svega za ocene rezultata izvršavanja postojećih programa, nastavi sa proširenjem kruga ministarstva, koja bi u pripremi svojih predloga finansijskih planova prešla na programsko budzetiranje, bilo delimično ili u celosti.

Za sada, kada se ne raspolaže sa podacima o odvijanju programskih aktivnosti, sa stanovišta toga da li su isti uspešni, da li se realizuju u skladu sa planiranim sredstvima, dok se ne izvrši analiza efekata primene i predlože dalji koraci za nastavak ovog projekta. Posebno, s tim u vezi, na bazi konkretnih rezultata svakog od pojedinih programa, da se na osnovu toga zauzme stav u pogledu njegovog daljeg nastavka finansiranja, ukoliko je zaključeno da su ostvareni postavljeni ciljevi, a šta nije moguće bez razmatranja navedenih izveštaja, koji će biti sastavni deo završnog računa budzeta.

U skladu sa napred navedenim, iskazivanje programskog dela budzeta za 2009. godinu, odnosi se na pilot ministarstva koja su ga započela u 2008. godini i primenjuju ga u svemu na isti način, kako je to pripremano za prošlu godinu.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje Zakona po hitnom postupku, predlaže se u skladu sa članom 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. U slučaju da se ovaj zakon ne donese, prouzrokovale bi štetne posledice na rad državnih organa i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Objektivne okolnosti i događanja koja su se desila u toku zakonske procedure za pripremu Zakona, prouzrokovale su prolongiranje rokova iz budzetskog kalendara u pogledu usvajanja predloga budzeta iz kog razloga je bilo neophodno da se zbog svetske finansijske krize izvrši sagledavanje ukupnih efekata na usporavanje privrednog rasta, kao i njen uticaj na javne finansije Republike i preispita fiskalna politika za 2009. godinu. Takođe, zbog novo nastale ekonomske situacije dogovoren je novi aranžman sa MMF, posebno u delu konsolidovanog bilansa države za 2009. godinu. U novonastalim izmenjenim ekonomskim okolnostima bilo je neophodno da se veoma pažljivo razmotre svi negativni efekti na makro ekonomsku i fiskalnu politiku države, te na bazi novih projekcija fiskalnih agregata i indikatora, sačini konsolidovani bilans sektora države, odnosno javne potrošnje Republike za 2009. godinu. Stoga, donošenje ovog zakona i predloga odluka po hitnom postupku potrebno je radi neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada državnih organa i organizacija na celoj teritoriji Republike Srbije.

VII. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim glasniku“. Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, u smislu člana 196. Ustava Republike Srbije, sastoje se u potrebi da se obezbedi nesmetano funkcionisanje i finansiranje državnih organa i organizacija. Stoga je radi obezbeđenja finansiranja ostvarivanja prava i dužnosti Republike utvrđenih Ustavom i zakonom, potrebno da se omogući nesmetano izvršavnje rashoda, s obzirom da fiskalna godina počinje od 1. januara 2009. godine. U slučaju da se Zakon donese 31. decembra 2008. godine, bila bi dovedena u pitanje redovna dinamika izvršavanja rashoda Republike, a time i izvršavanje funkcija i nadležnosti Republike. Posebno bi bilo ugroženo finansiranje penzija, socijalnih davanja i obezbeđivanje sredstava za isplatu plata u javnim službama i državnim organima, tj. od 1. januara 2009. godine, kada i počinje budzetska godina prema Zakonu o budzetskom sistemu.

SADRŽAJ OBRAZLOŽENjA

strana

I. USTAVNI OSNOV…………………………………………………………………………………… 111 II. OSNOVNE MAKROEKONOMSKE PRETPOSTAVKE ZA IZRADU BUDžETA REPUBLIKE ZA 2009. GODINU ……………………………………………………………….. 111 Revidirani makroekonomski okvir pod uticajem globalne ekonomske krize ……………………………………………………………………………………….. 111 Ekonomska kretanja u proteklom periodu 2008. godine ……………………………… 113 Ekonomske politike i reforme u 2009. godini …………………………………………. 115 III. OBRAZLOŽENjE OSNOVA ZA FINANSIRANjE IZDATAKA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE I OBRAZLOŽENjE SADRŽAJA POJEDINIH EKONOMSKIH KLASIFIKACIJA ……………………………………………………………. 116 1. Propisi kojima je utvrđen osnov za finansiranje izdataka …………………… 116 2. Propisi kojima je utvrđen osnov za finansiranje izdataka iz sopstvenih prihoda ……………………………………………………………………………… 118 3. Obrazloženje sadržaja pojedinih ekonomskih klasifikacija ……………….. 119 3.1. Rashodi za zaposlene ………………………………………………………………………… 119 3.2. Korišćenje usluga i roba ………………………………………………………………….. 120 3.3 Subvencije ………………………………………………………………………………………….. 122 3.4.Ostali rashodi …………………………………………………………………………………… 123 3.5. Izdaci za nefinansijsku imovinu ……………………………………………………….. 123 3.6. Nabavka finansijske imovine …………………………………………………………….. 123 IV. OBRAZLOŽENjE PREDLOGA BUDžETA ZA 2009. GODINU ………………………….. 124 Obrazloženje primanja budzeta ………………………………………………………………….. 124 Obrazloženje izdataka budzeta ………………………………………………………………….. 128 Javni dug …………………………………………………………………………………………………… 142 V. OBRAZLOŽENjE SREDSTAVA PO POJEDINIM KORISNICIMA …………….. 156 RAZDEO 1 – NARODNA SKUPŠTINA ………………………………………………………… 156 GLAVA 1.1 – NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE………………… 158 RAZDEO 2 – PREDSEDNIK REPUBLIKE …………………………………………………… 159 RAZDEO 3 – VLADA …………………………………………………………………………………… 160 GLAVA 3.1 – KABINET PREDSEDNIKA VLADE …………………………………… 160 GLAVA 3.2 – KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE ………………… 161 GLAVA 3.3 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za oblast evropskih integracija ……………………………………………………………………………….. 162 GLAVA 3.4 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za privredni razvoj ………………………………………………………………………………………………………… 163 GLAVA 3.5 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE – za socijalnu politiku i društvene delatnosti ……………………………………………………………… 164 GLAVA 3.6 – GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE ………………………………. 164 GLAVA 3.7 – KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA…………………….. 166 GLAVA 3.8 – KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE…………………. 166 GLAVA 3.9 – SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ………………………… 167 GLAVA 3.10 – SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA ………………………. 168 GLAVA 3.11 – SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ……………………………………… 169 GLAVA 3.12 – AVIO-SLUŽBA VLADE …………………………………………………. 170 GLAVA 3.13 – NACIONALNI SAVET ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE …………………………………………………………………………………………………… 171 GLAVA 3.14 – KANCELARIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA ………………………………………………………………………. 172 RAZDEO 4 – USTAVNI SUD SRBIJE ………………………………………………………… 172 RAZDEO 5 – PRAVOSUDNI ORGANI ………………………………………………………… 174 GLAVA 5.1 – VRHOVNI SUD SRBIJE ……………………………………………….. 175 GLAVA 5.2 – UPRAVNI SUD …………………………………………………………….. 176 GLAVA 5.3 – APELACIONI SUDOVI ……………………………………………….. 177 GLAVA 5.4 – DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA ………………………………………. 177 GLAVA 5.5 – VISOKI SAVET SUDSTVA ………………………………………….. 177 GLAVA 5. 6 – VIŠI TRGOVINSKI SUD ……………………………………………. 178 GLAVA 5. 7 – REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO …………………………. 178 GLAVA 5.8 – TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE ………………………….. 179 GLAVA 5.9 – REPUBLIČKO JAVNOPRAVOBRANILAŠTVO……………….. 179 GLAVA 5. 10 – OKRUŽNI SUDOVI ………………………………………………….. 179 GLAVA 5. 11 – OPŠTINSKI SUDOVI ………………………………………………. 180 GLAVA 5.12 – TRGOVINSKI SUDOVI ……………………………………………… 180 GLAVA 5.13 – OKRUŽNA JAVNA TUŽILAŠTVA ………………………………. 181 GLAVA 5. 14 – OPŠTINSKA JAVNA TUŽILAŠTVA ………………………….. 181 GLAVA 5.15 – VEĆA ZA PREKRŠAJE ………………………………………………. 182 GLAVA 5. 16 – OPŠTINSKI ORGANI ZA PREKRŠAJE …………………….. 182 RAZDEO 6 – ZAŠTITNIK GRAĐANA ……………………………………………………….. 182 RAZDEO 7 – DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA …………………………….. 183 RAZDEO 8 – MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA ………………………………. 186 GLAVA 8.1 – DIPLOMATSKO – KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA ……. 188 RAZDEO 9 – MINISTARSTVO ODBRANE …………………………………………………. 190 RAZDEO 10 – MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA ………………………. 203 RAZDEO 11 – BEZBEDNOSNO INFORMATIVNA AGENCIJA …………………… 205 RAZDEO 12 – MINISTARSTVO FINANSIJA …………………………………………… 206 GLAVA 12.1 – UPRAVA CARINA …………………………………………………………. 211 GLAVA 12.2 – PORESKA UPRAVA ………………………………………………………… 217 GLAVA 12.3 – UPRAVA ZA TREZOR ……………………………………………………. 219 GLAVA 12.4 – UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU ……………………………………….. 220 GLAVA 12.5 – UPRAVA ZA DUVAN ……………………………………………………… 220 GLAVA 12.6 – UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA ………………… 220 GLAVA 12.7 – DEVIZNI INSPEKTORAT ……………………………………………. 220 GLAVA 12.8 – UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE ……………………………………… 221 GLAVA 12.9 – UPRAVA ZA JAVNI DUG ……………………………………………….. 221 RAZDEO 13 – MINISTARSTVO PRAVDE …………………………………………………… 221 GLAVA 13.1 – UPRAVA ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA ……….. 223 GLAVA 13.2 – DIREKCIJA ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM……………………………………………… 224 RAZDEO 14 – MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVAI VODOPRIVREDE …………………………………………………………………………………… 225 GLAVA 14.1 – UPRAVA ZA VETERINU …………………………. 229 GLAVA 14.2 – UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA ………………… 234 GLAVA 14.3 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE …….. 237 GLAVA 14.4 – UPRAVA ZA ŠUME……………………………. 239 GLAVA 14.5 – GENERALNI INSPEKTORAT POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE …………………………………. 241 RAZDEO 15 – MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA .. 242 GLAVA 15.1 – DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE MATERIJALE …….. 256 GLAVA 15.2 – FOND ZA RAZVOJ TURIZMA …………………………………………. 260 RAZDEO 16 – MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE …………………… 260 RAZDEO 17 – MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU …………………………….. 269 RAZDEO 18 – MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVO ……………………………………………………………………. 271 RAZDEO 19 – MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE …………….. 274 GLAVA 19.1 – INSPEKTORAT ZA RAD ………………………………………………… 281 GLAVA 19.2 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENjA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM …… 282 GLAVA 19.3 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO HUMANITARNIH ORGANIZACIJA ……………………………………. 282 GLAVA 19.4 – BUDžETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE …………………………………………………. 282 GLAVA 19.5 – UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU………….. 283 GLAVA 19.6 – UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST………………………… 284 RAZDEO 20 – MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ………. 285 RAZDEO 21- MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANjA ……………………………………………………………………………………………. 287 GLAVA 21.1 – AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ……………… 291 GLAVA 21.2 – FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE …………………….. 292 RAZDEO 22 – MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA ……………………………. 293 GLAVA 22.1 – BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA ………….. 294 GLAVA 22.2 – ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE …………… 294 GLAVA 22.3 – USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE ………………… 294 GLAVA 22.4 – FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE………….. 295 RAZDEO 23 – MINISTARSTVO KULTURE ………………………………………………….. 295 GLAVA 23.1 – USTANOVE KULTURE …………………………………………………….. 297 RAZDEO 24 – MINISTARSTVO ZA DIJASPORU ……………………………………….. 298 RAZDEO 25 – MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU ……………………….. 300 GLAVA 25.1 – FOND ZA KOSOVO I METOHIJU ………………………………….. 306 RAZDEO 26 – MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA ……….. 306 RAZDEO 27 – MINISTARSTVO ZA NACIONALNI IVESTICONI PLAN ….. 307 RAZDEO 28 – REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO ………… 308 RAZDEO 29 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ ……………………………………….. 309 RAZDEO 30 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU ……………………………….. 310 RAZDEO 31 – REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD ………………….. 311 RAZDEO 32 – REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD ………………………………………. 312 RAZDEO 33 – REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD ……………………………….. 312 RAZDEO 34 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ………………………………………………………………………………………………….. 313 RAZDEO 35 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET ……… 313 RAZDEO 36 – AGENCIJA ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA .. 314 RAZDEO 37 – CENTAR ZA RAZMINIRANjE ……………………………………………….. 314 RAZDEO 38 – ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ………………………………. 314 RAZDEO 39 – DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNjE PLOVNE PUTEVE „PLOVPUT“ ……………………………………………………………………………….. 315 RAZDEO 40 – GEOMAGNETSKI ZAVOD ………………………………………………………. 316 RAZDEO 41 – ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE …………………………………. 316 RAZDEO 42 – SRPSKA AKADEMIJA NAUKE I UMETNOSTI ………………………. 317 RAZDEO 43 – UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE ……………………………………………… 318 RAZDEO 44 – KOMISIJA ZA ISPITIVANjE ODGOVORNOSTI ZA KRŠENjE LjUDSKIH PRAVA …………………………………………………………………….. 318 RAZDEO 45 – AGENCIJA ZA RUDARSTVO ………………………………………………… 318 RAZDEO 46 – AGENCIJA ZA RECIKLAŽU …………………………………………………. 318 RAZDEO 47 – AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST ………………………… 319 RAZDEO 48 – KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE …………………………………………… 319 RAZDEO 49 – REPUBLIČKI ODBOR ZA REŠAVANjE O SUKOBU INTERESA ……………………………………………………………………………… 320 RAZDEO 50 – AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ………………………. 321 RAZDEO 51 – POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ………………………………………………………… 321 RAZDEO 52- DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU …………………………………………….. 322 RAZDEO 53 – DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU ………………………………………………. 323 RAZDEO 54 – REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA …………………………………………………………………………………………………. 323 RAZDEO 55 – UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVEREPUBLIČKIH ORGANA ………………………………………………………………………….. 323 RAZDEO 56 – UPRAVNI OKRUZI ……………………………………………………………….. 325 PROGRAMSKI DEO BUDžETA ……………………………………………………………………. 326 VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU …………………… 328 VII. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA ……………………………… 328 RAZDEO 57 – MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA …………………………….. 1/42 RAZDEO 58 – MINISTARSTVO ZDRAVLjA ………………………………………………. 1/113 RAZDEO 59 – MINISTARSTVO PROSVETE ……………………………………………… 1/105 RAZDEO 60 – MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU ………………………………………………………………………………………….. 1/30 RAZDEO 61 – MINISTARSTVO VERA ………………………………………………………. 1/27

Ostavite komentar