Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, koji propisuje da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 68-5846/2016 od 24. juna 2016. godine, utvrdila Osnovu za vođenje pregovora i zaključenje Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih i usvojila tekst Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa tekstom Statuta Regionalne kancelarije za saradnju mladih i tekst Deklaracije koja će se priložiti prilikom potpisivanja navedenog Sporazuma.

Na osnovu tačke 3. navedenog zaključka Vlada je dostavila Osnovu za vođenje pregovora i zaključenje Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, tekst Sporazuma, Statuta i Deklaracije nadležnom Odboru za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informaciono društvo Narodne skupštine radi pribavljanja saglasnosti za privremenu primenu.

Odlukom 14 Broj 011-1434/16 od 30. juna 2016. godine Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informaciono društvo Narodne skupštine dao je saglasnost za privremenu primenu u smislu odredbe člana 8. stav 1. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih potpisan je 4. jula 2016. godine u Parizu. Sporazum se nadovezuje na ciljeve navedene u okviru „Berlinskog procesa” i zasniva se na „Zajedničkoj deklaraciji o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu” potpisanoj 27. avgusta 2015. godine na Konferenciji o zapadnom Balkanu u Beču, Republika Austrija. Regionalna kancelarija za saradnju mladih je zamišljena kao institucionalni mehanizam za saradnju mladih Zapadnog Balkana, s mandatom i kapacitetom da podrži i stvori uslove za aktivnosti koje promovišu pomirenje, mobilnost, raznolikost, demokratske vrednosti, učešće, aktivno građanstvo i interkulturalno obrazovanje, uzimajući u obzir duh procesa evropskih integracija regiona.

Polazeći od navedenog, kao i od činjenice da u skladu sa Zakonom o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, prema kome potpisnici mogu biti jedino države, uz potpis Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih priložen je tekst Deklaracije, se ciljem da se Republika Srbija na međunarodno-pravnom planu zaštititi od eventualnog tumačenja da čin potpisivanja Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, kao i njegovo potvrđivanje predstavljaju de facto priznavanje „Kosova*”.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA

Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih predviđeno je da godišnja kontribucija ugovornih strana bude određena u zavisnosti od različitih ekonomskih i demografskih kriterijuma. Ukupan budžet Regionalne kancelarije za saradnju mladih za prvi trogodišnji budžetski period iznosi 2.000.000,00 EUR po godini. Vlade ugovornih strana obezbeđuju dugoročne finansijske doprinose za održavanje struktura Regionalne kancelarije za saradnju mladih i ispunjavanje njenog mandata. U sklopu toga, ukupan zbir doprinosa svih ugovornih strana ne sme biti manji od 50% + 1 EUR budžeta Regionalne kancelarije za saradnju mladih za svaku datu godinu. Procentualni doprinosi svake ugovorne strane budžetu Regionalne kancelarije za saradnju mladih su sledeći:

Albanija: 17,3%

Bosna i Hercegovina:15,4%

Kosovo*: 10,2%

Makedonija: 13,8%

Crna Gora: 4,4%

Srbija: 38,9%.

Na osnovu iznetog, ukupan iznos kontribucije Republike Srbije iznosi 389.000 evra godišnje, počev od 2017. godine i biće obezbeđen sa razdela Ministarstva omladine i sporta.

Pored navedenih finansijskih doprinosa, potrebna finansijska sredstva za izvršavanje Sporazuma obuhvataju i aktivnosti na predstavljanju Sporazuma i organizaciji aktivnosti koje proističu iz primene Sporazuma, kao i uspostavljanju uslova za funkcionisanje lokalnog ogranka Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Za sprovođenje aktivnosti u 2016. godini, koje prethode početku rada Regionalne kancelarije za saradnju mladih, obezbeđena su u 2016. godini finansijska sredstva u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) u okviru opredeljenih sredstava na razdelu 29, glava 29.0 − Ministarstvo omladine i sporta, Program 1301 – Razvoj sistema sporta, Programska aktivnost 0004 – Administracija i upravljanje, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, ekonomska klasifikacija 481, u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Za izvršavanje Sporazuma u narednim godinama, finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije, biće obezbeđena u okviru postojećih limita utvrđenih za Ministartvo omladine i sporta u budžetskoj proceduri.

Ostavite komentar