Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje njen međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama i u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Radi regulisanja oblasti socijalne sigurnosti, nakon četiri runde pregovora, u Beogradu je 28. oktobra 2016. godine potpisan Sporazum između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti (u daljem tekstu: Sporazum).

Sporazum predstavlja sveobuhvatni međunarodni sporazum kojim se regulišu oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, povrede na radu i profesionalne bolesti i dodatka za decu.

Sporazum je zasnovan na opšteprihvaćenim principima, iskustvima naše zemlje u ovoj oblasti, kao i na standardima koje predviđa Uredba Evropske unije broj 883/04 koja reguliše socijalnu sigurnost radnika migranata.

Osnovni principi zastupljeni kroz odredbe sporazuma su: princip nacionalnog tretmana; primena pravnih propisa države zaposlenja na utvrđivanje obaveze za sprovođenje socijalnog osiguranja – sa izuzetkom sprovođenja socijalnog osiguranja upućenih lica i diplomatsko-konzularnih predstavnika; princip osiguranja – koji omogućava da teret davanja iz socijalnog osiguranja snosi ona država čiji je osiguranik u pitanju; sabiranje perioda osiguranja navršenih u obe države ugovornice radi ostvarivanja prava na davanja; neposredna isplata stečenih davanja korisniku koji je ostvario pravo na davanja (penzija).

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE ZAKONA

Za izvršenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu. Stupanje na snagu ovog zakona, kojim se potvrđuje Sporazum, ne dovodi automatski do stupanja na snagu samog sporazuma. Nakon što parlamenti obe ugovorne strane potvrde Sporazum, on stupa na snagu prvog dana trećeg meseca po isteku meseca kada je poslata poslednja nota kojom se države ugovornice međusobno obaveštavaju o završetku internih procedura potrebnih za njegovo stupanje na snagu. Za sada se ne može sa sigurnošću predvideti kada će dve ugovorne strane završiti svoje interne procedure potrebne za stupanje na snagu Sporazuma.

U momentu njegovog stupanja na snagu, sredstva će se obazbediti u okviru limita koje odredi Ministarstvo finansija, u okviru:

– Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, za davanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja i za davanja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti,

– Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, za davanja iz zdravstvenog osiguranja i davanja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Takođe, u momentu njegovog stupanja na snagu, sredstva će se obazbediti u okviru limita koje odredi Ministarstvo finansija za razdeo:

– Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za dečiji dodatak i davanja za slučaj materinstva

Ostavite komentar