Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Ustavni osnov za potvrđivanje međunarodnog ugovora sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

U cilju olakšanja prekograničnog prometa predmeta od dragocenih metala, obezbeđivanja kontrole udela dragocenih metala (platina, zlato, paladijum i srebro) u predmetima od dragocenih metala i ujedno obezbeđenja zaštite interesa potrošača uslovljenih specifičnom prirodom ovih predmeta, 15. novembra 1972. godine u Beču, Republika Austrija, 7 evropskih država (Republika Austrija, Republika Finska, Kraljevina Norveška, Republika Portugalija, Kraljevina Švedska, Švajcarska Konfederacija i Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske), potpisalo je Konvenciju o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala (Convention on the control and marking of articles of precious metals – u daljem tekstu: Konvencija), poznatu i kao Bečka konvencija, Hallmarking Convention ili Precious Metals Convention, koja je stupila na snagu 27. juna 1975. godine, zatim izmenjena 18. maja 1988. godine (uz stupanje na snagu 16. avgusta 1993. godine) i 9. januara 2001. godine (uz stupanje na snagu 27. februara 2010. godine).

Aneksi I i II Konvencije, usvojeni su u Beču, Republika Austrija, 15. novembra 1972. godine, stupili su na snagu 27. juna 1975. godine, zatim izmenjeni 23. maja 1978. godine (stupili na snagu 14. jula 1980. godine), 24. novembra 1988. godine (stupili na snagu 13. decembra 1989. godine), 25. i 26. maja 1998. godine (stupili na snagu 10. marta 2000. godine), 15. oktobra 2002. godine (stupili na snagu 10. avgusta 2004. godine) i 11. oktobra 2010. godine (stupili na snagu, kao što je obavestio depozitar).

Ovom multilateralnom međunarodnom ugovoru, koji je do danas zaključilo 19 država, pored gorepomenutih prvih potpisnica Konvencije, pristupile su i sledeće države, i to: Kipar, Češka Republika, Danska, Mađarska, Irska, Izrael, Letonija, Litvanija, Holandija, Poljska, Slovačka Republika i Slovenija.

U Konvenciji, Republika Srbija trenutno ima status posmatrača.

U Republici Srbiji sistem stavljanja na tržište i kontrole predmeta od dragocenih metala, kao i priznavanje inostranih žigova uređen je Zakonom o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/11 i 15/16) i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Tim zakonom propisano je da je žigosanje predmeta od dragocenih metala označavanje predmeta državnim žigom ili međunarodnim žigom u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom čiji je potpisnik Republika Srbija, odnosno u izuzetnim slučajevima izdavanje uverenja o potvrđivanju stepena finoće, da ispitivanje, odnosno žigosanje predmeta obavlja Direkcija za mere i dragocene metale, kao i da ispitivanje i žigosanje može da obavlja i ovlašćeno telo.

Takođe, propisano je i da u Republici Srbiji važe inostrani žigovi ako su izdati u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima čiji je potpisnik Republika Srbija, kao i da ministar može priznati važenje inostranih žigova na predmetima, ako su izdati pod uslovima koji obezbeđuju ispunjenost zahteva koji su u Republici Srbiji propisani za te predmete.

Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni glasnik RSˮ, broj 15/16), izvršeno je dalje usaglašavanje sa zahtevima Konvencije i stvoreni su uslovi da Republika Srbija pristupi Konvenciji.

Proces pristupanja Republike Srbije Konvenciji započet je 2013. godine, kada je na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 337-2555/2013 od 12. aprila 2013. godine, ministar finansija i privrede Republike Srbije dana 18. aprila 2013. godine uputio Sekretarijatu Hallmarking Konvencije Pismo o namerama za pristupanje Republike Srbije Konvenciji. Ovim pismom izražena je spremnost Republike Srbije da pristupi Konvenciji, kao i da od datuma njenog stupanja na snagu za Republiku Srbiju potvrđuje da su izvršene ili će biti izvršene sve pripreme potrebne za ispunjavanje svih obaveza koje proizlaze iz pristupanja Konvenciji, i da se obavezuje na doprinose efikasnom radu Konvencije putem konstruktivne saradnje sa ostalim članovima Stalnog odbora.

Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Švedske, kao depozitar Konvencije, notom od 4. septembra 2015. godine obavestilo je Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije da je prihvaćen zahtev Republike Srbije za pristupanje Konvenciji i da ima čast da uputi poziv Republici Srbiji da pristupi Konvenciji.

Ovim pozivom, proces pristupanja Republike Srbije punopravnom članstvu Konvencije ušao je u završnu fazu. U skladu sa članom 12. Konvencije, pozvana država može pristupiti Konvenciji polaganjem instrumenta o pristupanju kod depozitara koji će o tome obavestiti sve druge države ugovornice, pri čemu pristupanje stupa na snagu tri meseca posle podnošenja instrumenta o pristupanju Ministarstvu spoljnih poslova Švedske.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 337-9396/2016 od 11. oktobra 2016. godine utvrđena je Osnova za pristupanje Republike Srbije Konvenciji, sa Aneksima I i II, i prihvaćen tekst Konvencije, sa Aneksima I i II.

Pristupanjem Republike Srbije punopravnom članstvu Konvencije omogućiće se da se u Republici Srbiji može koristiti žig Kovencije„CCM” (Common Control Mark – Zajednički kontrolni žig), odnosno međunarodni žig za označavanje predmeta od dragocenih metala.

Države koje su članice Konvencije, priznaju da predmeti od dragocenih metala koji su označeni žigom Konvencije „CCM” i koji su propisanog stepena finoće, mogu da uđu na njihovu teritoriju bez dodatne kontrole i/ili žigosanja/označavanja.

„CCM” je međunarodni žig koji je prihvaćen, ne samo među državama članicama Konvencije, već i u drugim zemljama, u kojima je prepoznat kao simbol, znak „kvaliteta” i primenjuje se na dobrovoljnoj osnovi. Predmeti koji su ispitani i žigosani od strane ovlašćene nacionalne Kancelarije za ispitivanje u skladu sa odredbama Konvencije, neće biti dodatno ispitivani i žigosani u zemlji članici Konvencije koja vrši uvoz.

To znači da će svaki zainteresovani proizvođač ovih predmeta u Republici Srbiji moći da svoje predmete označi i međunarodnim žigom („CCM”), čime će se doprineti smanjenju troškova izvoza ovih predmeta za koje više neće postojati obaveza dodatnog ispitivanja i žigosanja u zemlji izvoza koja je članica Konvencije ili u kojoj je žig („CCM”) prepoznat kao znak kvaliteta, čime se doprinosi povećanju konkurentnosti domaćih proizvođača na inostranom tržištu, što je od posebnog značaja imajući u vidu da ovu delatnost u Republici Srbiji pretežno obavljaju mikro i mala preduzeća. S druge strane, pristupanje Republike Srbije Konvenciji doprineće smanjenju troškova uvoza predmeta označenih žigom Konvencije koji više neće morati da se dodatno ispituju i žigošu, što će doprineti većoj ponudi predmeta od dragocenih metala na domaćem tržištu po povoljnijim cenama i što će dati podstrek daljem razvoju zlatarstva kao privredne grane u Republici Srbiji.

III. STVARANJE FINANSIJSKIH OBAVEZA ZA REPUBLIKU SRBIJU IZVRŠAVANJEM OVOG MEĐUNARODNOG UGOVORA

Izvršavanje ovog međunarodnog ugovora stvara obavezu plaćanja članarine. Za ove potrebe u 2017. godini su obezbeđena sredstva Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16).

U narednim godinama sredstva za plaćanje članarina po osnovu ovog ugovora biće planirana Zakonom o budžetu na razdelu ministarstva koje je nadležno za poslove koji se odnose na mere i dragocene metale.

Napominjemo takođe da je Direkcija za mere i dragocene metale u Predlogu prioritetnih oblasti finansiranja za 2018-2020 iskazala navedene finansijske obaveze.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Za sprovođenje ovog međunarodnog ugovora u 2017. godini nisu potrebna dodatna finansijska sredstva jer su ista već opredeljena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), u Razdelu 20, Glava 20.1, Program 1503, Funkcija 130, Programska aktivnost/Projekat 0005, Ekonomska klasifikacija 462 Dotacije međunarodnim organizacijama, u ukupnom iznosu od 600.000 dinara.

Ostavite komentar