Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu)

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15) propisuje da Republika Srbija može dati garanciju za izmirenje duga javnih preduzeća i drugih pravnih lica, čiji je osnivač.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni (u daljem tekstu: KfW), na ime obaveza iz Sporazuma o zajmu (Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnim sistemima) između Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni i Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd (u daljem tekstu: EMS), BMZ br: 2012 67 194, zaključenog 1. marta 2017. godine u iznosu do 15.000.000 evra (u daljem tekstu: Sporazum o zajmu), sadržani su u članu 16. stav 4. Zakona o javnom dugu, odnosno u članu 7. Sporazuma o zajmu, u vezi sa davanjem garancije Republike Srbije. Naime, članom 16. stav 4. Zakona o javnom dugu propisano je da se Garancija Republike Srbije daje u formi zakona. Članom 7. Sporazuma o zajmu predviđeno je da Republika Srbija izda Garanciju o plaćanju KfW-u, kao obezbeđenje tog zajma.

Članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) predviđeno je izdavanje garancije Republike Srbije Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) u iznosu do 15.000.000 evra za Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije” – Energetska efikasnost u prenosnim sistemima (Faza I – Transbalkanski koridor), što se odnosi na Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu (u daljem tekstu: Program).

Program ima za cilj obezbeđenje nacionalne energetske bezbednosti Republike Srbije i zamene dotrajale mreže nižeg naponskog nivoa (220 kV) sistemom mnogostruko većeg kapaciteta i višeg naponskog nivoa (400 kV). Ukupan razvojni cilj Programa treba da predstavlja doprinos održivom ekonomskom razvoju Republike Srbije i globalnoj zaštiti klime putem smanjenja emisije ugljen-dioksida (CO2). Finansiranjem Programa, od posebnog nacionalnog i regionalnog interesa, omogućiće se trans-nacionalni prenos električne energije na velikim rastojanjima uz minimalne gubitke, spajajući tržišta istočne i zapadne Evrope i garantujući sigurno i stabilno snabdevanje domaćih potrošača dovoljnim količinama kvalitetne električne energije.

Program, čija je investiciona vrednost procenjena na 29.600.000 evra, obuhvata sprovođenje radova i konsultantske usluge. Njegovo finansiranje biće realizovano sredstvima zajma u iznosu do 15. 000.000 evra koji će EMS-u odobriti KfW uz državnu garanciju, sredstvima donacije u iznosu od 6.468.000 evra koja će EMS-u biti dodeljena kroz mehanizam Investicionog okvira za zapadni Balkan iz Evropskog zajedničkog fonda za zapadni Balkan, posredstvom KfW-a, i sopstvenim sredstvima EMS-a.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-2085/2016 od 25. februara 2016. godine utvrđena je Osnova za pregovore i određen sastav delegacije za pregovore sa KfW-om.

Tokom pregovora, koji su započeli 5. decembra 2016. godine u Beogradu, razmatrana su tri sporazuma: Sporazum o zajmu, koji reguliše način i uslove odobravanja, korišćenja i otplate zajma, Sporazum o finansiranju projekta između Republike Srbije, KfW-a i EMS-a, koji reguliše način i uslove odobravanja i korišćenja sredstava donacije i Poseban sporazum kojim se definišu detalji sprovođenja Programa korišćenjem kreditnih i donatorskih sredstava, što između ostalog podrazumeva nabavku radova i opreme po pravilima KfW-a u međunarodnom tenderskom postupku.

Delegacija Republike Srbije je uspela da obezbedi najpovoljnije finansijske uslove zajma, u poređenju sa kretanjima na međunarodnom finansijskom tržištu.

Nakon što je Zaključkom 05 Broj: 48-1309/2017 od 23. februara 2017. godine Vlada prihvatila Izveštaj sa pregovora sa KfW-om, u vezi sa odobravanjem zajma EMS-u uz davanje garancije Republike Srbije u korist KfW-a za zaduživanje EMS-a i prihvatila Nacrt sporazuma o zajmu (Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnim sistemima) između KfW-a i EMS-a, Garancija o plaćanju je potpisana 1. marta 2017. godine, kao i ceo set sporazuma sa KfW-om za navedeni program.

Sporazumom o zajmu predviđeno je da KfW odobri zajam EMS-u, kao zajmoprimcu, pod sledećim uslovima:

– iznos zajma 15.000.000 evra;

– period raspoloživosti zajma do 30. juna 2020. godine ili do drugog datuma koji zajmoprimac i KfW mogu da dogovore u pisanoj formi;

– fiksna kamatna stopa od 0,80% godišnje;

– period dospeća zajma je 12 godina, uključujući period počeka od tri godine, tako da se glavnica otplaćuje u 19 jednakih polugodišnjih rata (prva rata glavnice dospeva na plaćanje 30. juna 2020. godine, a poslednja 30. juna 2029. godine);

– provizija za organizovanje posla je 0,75% iznosa zajma i plaća se jednokratno;

– provizija na nepovučena sredstva zajma je 0,25% godišnje;

– troškovi kamate i provizije na nepovučeni deo kredita biće plaćani polugodišnje 30. juna i 30. decembra svake godine.

Uslov za odobravanje i korišćenje zajma EMS-u je davanje garancije Republike Srbije u korist KfW-a, a radi obezbeđenja naplate glavnice, kamate i drugih pripadajućih troškova po osnovu zaduženja zajmoprimca.

Sporazumom o zajmu je definisano da on stupa na snagu kada Garancija o plaćanju stupi na snagu tj. osmog dana od datuma objavljivanja Zakona o davanju garancije u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Svi planirani investicioni objekti obuhvaćeni su odgovarajućom planskom dokumentacijom EMS-a, na nacionalnom nivou (Desetogodišnji Plan razvoja prenosnog sistema), odgovarajućim regionalnim investicionim planovima i Pan-evropskim planovima razvoja.

Realizacijom Programa otvara se mogućnost da elektroenergetski sistem Republike Srbije iskoristi svoj geografski položaj i potencijal, odnosno da u bližoj budućnosti preuzme ulogu regionalnog lidera u oblasti elektroenergetike, što će dalje imati indirektni efekat na privredni i društveni razvoj naše zemlje.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. ovog zakona predviđa se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao garant izmiri obaveze Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd po zaduženju kod Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, u iznosu do 15.000.000 evra (slovima: petnaest miliona evra).

Odredbom člana 2. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija daje u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, na ime obaveza iz Sporazuma o zajmu, BMZ br: 2012 67 194, zaključenog 1. marta 2017. godine između Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni i Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd u vezi sa Regionalnim programom energetske efikasnosti u prenosnom sistemu.

Odredbom člana 3. ovog zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije”, Beograd ima u vezi sa ovim kreditom.

Odredbom člana 4. ovog zakona predviđa se regresno pravo Republike Srbije ako po osnovu date garancije izvrši obavezu umesto Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd, kao korisnika kredita.

Odredbom člana 5. uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. FINANSIJSKE OBAVEZE I PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJI NASTAJU IZVRŠAVANJEM ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona biće obezbeđena sredstva u budžetu Republike Srbije. Članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) predviđeno je izdavanje garancije Republike Srbije Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) u iznosu do 15.000.000 evra za Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije” – Energetska efikasnost u prenosnim sistemima (Faza I – Transbalkanski koridor), što se odnosi na ovaj projekat.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena Sporazuma o zajmu, odnosno povlačenje sredstava i izmirivanje dospelih obaveza Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd, uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

Ostavite komentar