Odluka o vršenju osnivačkih prava u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa tačkom 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni glasnik RS”, broj 48/06),

Vlada donosi

ODLUKU

O VRŠENjU OSNIVAČKIH PRAVA U DIREKTORATU CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA DRŽAVE SRBIJE I DRŽAVE CRNE GORE

1. Konstatuje se da je Republika Srbija preuzela osnivačka prava u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva države Srbije i države Crne Gore (u daljem tekstu: Direktorat), koji je osnovan Odlukom Vlade Republike Srbije 05 broj: 343-6693/2003-1 od 16. oktobra 2003. godine i Odlukom Vlade Republike Crne Gore broj 02-9118/2 od 16. oktobra 2003. godine.

Osnivačka prava u ime Republike Srbije vrši Vlada.

2. Na rad Direktorata primenjuju se propisi po kojima on radi na dan stupanja na snagu ove odluke, izuzev u delu koji nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ili koji je u suprotnosti s drugim propisima Republike Srbije.

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Kragujevcu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar