Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Vlade

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

ODLUKU

O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA VLADE

Član 1.

U Poslovniku Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09 i 33/10), u članu 39a posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Uz nacrt zakona i predlog uredbe ili odluke predlagač kao priloge dostavlja i izjavu sa kojim je strateškim dokumentom Vlade (strategija, akcioni plan i dr.) usklađen akt koji se predlaže, kao i izjavu da li je nacrt zakona, odnosno predlog uredbe ili odluke planiran godišnjim planom rada Vlade, a koja u slučaju da taj akt nije planiran godišnjim planom rada Vlade, sadrži i objašnjenje razloga koji ukazuju na neophodnost razmatranja tog akta.”

Član 2.

Posle člana 68. dodaje se Glava IIIa sa čl. 68a-68v, koji glase:

„IIIa TEMATSKA I POSEBNA SEDNICA

Tematska sednica

Član 68a

Vlada može održati tematsku sednicu.

Tematsku sednicu saziva predsednik Vlade.

Tematska sednica održava se na osnovu dnevnog reda koji unapred utvrđuje predsednik Vlade.

Tematska sednica saziva se radi razmatranja stanja u pojedinoj oblasti, odnosno radi razmatranja pitanja koja se odnose na vođenje politike u pojedinoj oblasti.

Predsednik Vlade može pozvati predstavnike drugih državnih organa da uzmu učešće na tematskoj sednici Vlade ukoliko oceni da njihovo učešće na sednici može doprineti sveobuhvatnijem sagledavanju pitanja koja su na dnevnom redu tematske sednice Vlade.

Na ostala pitanja vezana za održavanje sednice, pripremanje materijala za sednicu i tok tematske sednice Vlade shodno se primenjuju pravila iz ovog poslovnika koja se odnose na sednicu Vlade.

Posebna sednica

Član 68b

Vlada može održati posebnu sednicu.

Predsednik Vlade može, povodom obeležavanja državnih i međunarodnih praznika i drugih događaja od posebnog značaja za Republiku Srbiju odnosno za rad Vlade, sazvati posebnu sednicu Vlade, a može i pozvati predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine, kao i predstavnike drugih organa i organizacija iz zemlje i inostranstva da prisustvuju sednici i da se obrate Vladi.”

Član 3.

U Glavi IV, u odeljku 1. naziv pododeljka E) i čl. 76–79. menjaju se i glase:

„E) Plan rada Vlade i izveštaj o radu Vlade

Godišnji plan rada Vlade

Član 76.

Vlada usvaja godišnji plan rada, kojim određuje svoje ciljeve i poslove, kao i ciljeve i poslove organa državne uprave i očekivane rezultate.

Godišnji plan rada Vlade zasniva se na godišnjim planovima rada organa državne uprave, izrađenih u skladu sa metodologijom srednjoročnog planiranja, koje oni dostavljaju Generalnom sekretarijatu preko Informacionog sistema za planiranje i izveštavanje.

Generalni sekretar donosi instrukcije kojima se utvrđuje metodologija, postupak i struktura za sačinjavanje godišnjeg plana rada Vlade.

Postupak usvajanja godišnjeg plana rada Vlade

Član 77.

Organ državne uprave dužan je da dostavi predlog plana rada do 10. novembra tekuće godine za narednu godinu.

Vlada usvaja godišnji plan rada do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu.

Vlada može, ako se ukaže potreba nakon usvajanja zakona o budžetu Republike Srbije usvojiti revidiran godišnji plan rada Vlade.

Predlog godišnjeg plana rada Vlade priprema Generalni sekretarijat, kao nosilac zadatka, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo.

Godišnji izveštaj o radu Vlade

Član 78.

Vlada usvaja godišnji izveštaj o svom radu, koji podnosi Narodnoj skupštini.

U godišnjem izveštaju o radu Vlada ocenjuje realizaciju godišnjeg plana rada i druge poslove koje je obavila van plana rada.

Godišnji izveštaj o radu Vlade zasniva se na godišnjim izveštajima o radu organa državne uprave, koje oni dostavljaju Generalnom sekretarijatu.

Generalni sekretar donosi instrukcije kojima se utvrđuje metodologija, postupak i struktura za sačinjavanje godišnjeg izveštaja o radu Vlade.

Postupak usvajanja godišnjeg izveštaja o radu Vlade

Član 79.

Organ državne uprave dužan je da dostavi svoj izveštaj o radu do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Vlada usvaja godišnji izveštaj o radu do 1. maja tekuće godine za prethodnu godinu.

Predlog godišnjeg izveštaja o radu Vlade priprema Generalni sekretarijat, kao nosilac zadatka, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo.”

Član 4.

Odredbe člana 39a st. 1. i 2. i člana 46. stav 4. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09 i 33/10), u delu koji se odnosi na priloge uz predlog uredbe i predlog odluke kojom se vrši usklađivanje propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije i pribavljanje mišljenja Kancelarije za evropske integracije na predlog uredbe ili odluke počinju da se primenjuju od 1. jula 2011. godine.

U Odluci o izmenama i dopunama Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 33/10), u članu 5. reči: „ ,a odredbe člana 2. i člana 4. st. 1. i 2. u delu koji se odnosi na pripremu predloga uredbe i predloga odluke kojom se vrši usklađivanje propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije od 1. oktobra 2010. godine” brišu se.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6782/2010-001

U Beogradu, 23. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

4100310.066.doc/36

Ostavite komentar