Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

PREDLOG

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 ( ispravka i 108/13),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA

I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2014. GODINU

I

Daje se saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu, koju je Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje doneo na sednici od 16. jula 2014. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 2014. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E NJ E

1. Pravni osnov za donošenje Odluke

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 43. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13 – ispravka i 108/13), kojom je utvrđeno da Narodna skupština donosi odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

2. Razlozi za donošenje Odluke

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje sa finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, prema članu 31. pomenutog zakona, donosi Narodna skupština. Na isti način postupa se i u slučaju donošenja odluka o izmenama i dopunama finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

3. Objašnjenje pojedinačnih rešenja u Odluci

U članu 1. stav 1. pomenutog zakona propisano je da je Nacionalna služba za zapošljavanje organizacija za obavezno socijalno osiguranje, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalna službe za zapošljavanje za 2014. godinu.

4. Razlozi za donošenje Odluke po hitnom postupku

Ovu odluku je potrebno doneti po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćeni tekst), obzirom da se ovim izmenama vrši usaglašavanje Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13) u ovom delu, kao i Programom rasporeda i korišćenja sredstava dotacija organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iz budžeta Republike Srbije, koji je usvojen Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-1698/2014 od 22. februara 2014. godine. Naime, Finansijskim planom Nacionalne službe za 2014. godinu, na koji je Narodna skupština Republike Srbije dala saglasnost 13. decembra 2013. godine, za isplatu posebne novčane naknade zaposlenima kojima nedostaje do pet godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, predviđena su sredstva u iznosu od 1.667.900 hiljada dinara, međutim s obzirom da su naknadne analize pokazale da se sve veći broj zaposlenih prijavljuje za ovu vrstu posebne novčane naknade, amandmanom na Zakon o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu iznos sredstava za te namene se povećao, tako da su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu i Programom rasporeda i korišćenja sredstava dotacija organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iz budžeta Republike Srbije od 22. februara 2014. godinu utvrđena sredstva u visini od 2.423.250 hiljada dinara.

S obzirom da je za mesečnu isplatu potrebno oko 200.000 hiljada dinara, i kako bi se izbegla kašnjenja u isplati i eventualni drugi problemi koji bi mogli nastati usled zastoja u isplati, predložene su navedene izmene Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu.

Na osnovu člana 13. tačka 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10), člana 14. Statuta Nacionalne službe za zapošljavanje („Službeni glasnik RS“, broj 2/10, 43/11 i 16/12), Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje, na 11. sednici održanoj dana 16.07.2014. godine, donosi

ODLUKU

O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2014. GODINU

Član 1.

U Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu, („Službeni glasnik RS“, br. 115/13), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Opšti deo finansijskog plana čine prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2014. godinu i to:

Prihodi i primanja

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija P R I H O D I I P R I M A NJ A Plan za budžetsku 2014. godinu 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 36.371.070 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 19.840.000 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE 19.840.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 9.314.558 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 9.657.455 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 866.987 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 1.000 732* DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 617.600 733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 15.307.250 7331211** Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja i za isplatu posebnih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju 3.023.250 7331212*** Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 544.000 733165 Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva finansija 11.040.000 733165**** Tekući transfer od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje -OPŠTINE 700.000 740000 DRUGI PRIHODI 300.000 741000 PRIHODI OD IMOVINE 15.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 6.500 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 5.500 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.000 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 278.500 745120 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa republike 25.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 253.500 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 106.220 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 77.625 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 28.595 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 200.000 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 200.000 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 200.000 781350 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 200.000 800000 PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 1.000 810000 PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 1.000 811000 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 500 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 811165 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 500 812000 PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 500 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 500 812165 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 500 900000 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 920000 PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 921000 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 500 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 500 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 500 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 500   UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA – klase 7, 8 i 9 36.373.070

*Ova sredstva namenjena su za realizaciju međunarodnih projekata koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje

**Od ukupno planiranog transfera iz MRZS-a, 400.000 hiljada dinara se odnosi na preuzete obaveze po ugovorima za finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja, 200.000 hiljada dinara za finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja, a 2.423.250 hiljada dinara za isplatu posebnih novčanih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarvanje prava na penziju

***Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

****Planirana sredstva namenjena su za mere i programe aktivne politike zapošljavanja na teret lokalnih samouprava-opština

Rahodi i izdaci

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija R A S H O D I I I Z D A C I Plan za budžetsku 2014. godinu 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI – UKUPNO 35.805.070 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.332.309 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 1.769.633 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 316.764 413000 NAKNADE U NATURI 31.935 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 137.977 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 60.000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 16.000 420000 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA – UKUPNO 1.761.935 421000 STALNI TROŠKOVI 914.685 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA – UKUPNO 108.900 423000 USLUGE PO UGOVORU – UKUPNO 299.300 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 3.000 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 287.300 426000 MATERIJAL 148.750 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 140.500 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 140.000 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 500 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA 31.112.326 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) I PROGRAMI I MERE IZ SREDSTAVA DONACIJA 28.689.076 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 2.423.250 480000 OSTALI RASHODI 450.000 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 30.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 200.000 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 220.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU – UKUPNO 568.000 510000 OSNOVNA SREDSTVA – UKUPNO 568.000 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 185.000 512000 MAŠINE I OPREMA – UKUPNO 360.000 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 23.000   UKUPNO RASHODI I IZDACI – klase 4 i 5 36.373.070 “

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Poseban deo finansijskog plana čine rashodi i izdaci, utvrđeni u članu 2. ovog plana sa detaljnijim podacima za specifične rashode Nacionalne službe za zapošljavanje iz grupe 471-PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA), kao i za rashode i izdatke koji se finansiraju iz sredstava donacija:

(u hilj.dinara)

Ekonomska klasifikacija R A S H O D I I I Z D A C I Plan za budžetsku 2014. godinu 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI – UKUPNO 35.805.070   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 35.407.470   ****iz sredstava donacija 397.600 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.332.309 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 1.769.633 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 316.764 413000 NAKNADE U NATURI 31.935 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 137.977 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 60.000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 16.000 420000 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA – UKUPNO 1.761.935   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 1.639.335   ****iz sredstava donacija 122.600 421000 STALNI TROŠKOVI 914.685 422000 TROŠKOVI PUTOVANJA – UKUPNO 108.900   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 30.600   ****iz sredstava donacija – Projekat „Povećanje efikasnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama “ (IPA 2012) 19.570   ****iz sredstava donacija – Projekat „Stimulisanje zapošljavanja mladih kroz razvoj veština preduzetništva u manje razvijenim područjima četiri okruga u Srbiji“ (PROGRESS) 57.070   ****iz sredstava donacija – Projekat „Podrška nacionalnim naporima za promociju zapošljavanja mladih i migracije“ (YEM II) 300   ****iz sredstava donacija – Projekat „Samozapošljavanje kao odgovor i moguće rešenje za rastuću nezaposlenost mladih“ (SELFEMP) 1.360 423000 USLUGE PO UGOVORU – UKUPNO 299.300   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 255.000   ****iz sredstava donacija – Projekat „Povećanje efikasnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama “ (IPA 2012) 14.800   ****iz sredstava donacija – Projekat „Stimulisanje zapošljavanja mladih kroz razvoj veština preduzetništva u manje razvijenim područjima četiri okruga u Srbiji“ (PROGRESS) 28.400   ****iz sredstava donacija – Projekat „Samozapošljavanje kao odgovor i moguće rešenje za rastuću nezaposlenost mladih“ (SELFEMP) 1.100 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 3.000 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 287.300 426000 MATERIJAL 148.750 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 140.500 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 140.000 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 500 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA – UKUPNO 31.112.326 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 28.414.076 1 NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI 23.034.666   Naknada za slučaj nezaposlenosti (neto) 14.673.082   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 2.833.264   Transferi Repubičkom fondu za PIO zaposlenih za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 4.975.488   Transferi Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 552.832 2 PRIVREMENA NAKNADA ZAPOSLENIH SA TERITORIJE AP KiM 3.090.000   Privremena naknada zaposlenih sa teritorije AP Kosova i Metohije (neto) 1.968.330   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinos za privremenu naknadu za KiM 380.070   Transferi Repubičkom fondu za PIO zaposlenih za privremenu naknadu za KiM 741.600 3 OLAKŠICE PREMA ČLANU 45, 45a I 45b ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE 360.000   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za Član 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 123.684   Transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih za Član 45., 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 221.232   Transferi NSZ za Član 45.,45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 15.084 4 Novčana naknada u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja i podsticaji za korisnike novčane naknade 35.600 5 Zdravstveni pregledi nezaposlenih i procene radne sposobnosti 35.810 6 Ostale isplate Nacionalne službe za zapošljavanje 14.000 7 *PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA 600.000 8 **PROGRAMI I MERE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM IZ BUDŽETSKOG FONDA 544.000 9 ***PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA IZ SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA – OPŠTINA 700.000 471000 ****PROGRAMI I MERE IZ SREDSTAVA DONACIJA 275.000   Projekat „Povećanje efikasnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“ (IPA 2012) 202.800   Projekat „Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji“ (GIZ) 2.200   Projekat „Podsticanje mogućnosti zapošljavanja ranjivih grupa u Srbiji“ (UNDP/SDC) 30.000   Projekat „Podrška nacionalnim naporima za promociju zapošljavanja mladih i migracije“ (YEM II) 40.000 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 2.423.250 *POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNJAVANJA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU 2.423.250 480000 OSTALI RASHODI 450.000 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 30.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 200.000 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 220.000 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU – UKUPNO 568.000   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 348.000   ****iz sredstava donacija 220.000 510000 OSNOVNA SREDSTVA – UKUPNO 568.000   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 348.000   ****iz sredstava donacija 220.000 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 185.000 512000 MAŠINE I OPREMA- UKUPNO 360.000   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 140.000   ****iz sredstava donacija – Projekat „Podizanje učinka i konkurentnosti i povezivanje privrede sa ponudom tržišta radne snage kroz javno-privatno umrežavanje“ (MATCHDO) 250   ****iz sredstava donacija – Projekat „Povećanje efikasnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“ (IPA 2012) 216.000   ****iz sredstava donacija – Projekat „Stimulisanje zapošljavanja mladih kroz razvoj veština preduzetništva u manje razvijenim područjima četiri okruga u Srbiji“ (PROGRESS) 2.850   Projekat „Samozapošljavanje kao odgovor i moguće rešenje za rastuću nezaposlenost mladih“ (SELFEMP) 900 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 23.000   RASHODI I IZDACI – iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 35.755.470   RASHODI I IZDACI – iz sredstava donacija 617.600   UKUPNO RASHODI I IZDACI 36.373.070 “

* Sredstva za ove namene obezbeđuju se kroz transfer iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike

**Sredstva za ove namene obezbeđuju se iz Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom

***Sredstva za ove namene obezbeđuju se kroz transfer lokalnih samouprava – opštine

****Sredstva za ove namene obezbeđuju se iz međunarodnih donacija

Član 3.

Ovu odluku, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj:0011-402-1/2014

U Beogradu: 16.07.2014.

UPRAVNI ODBOR NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

P R E D S E D N I K

Milutin Stefanović

OBRAZLOŽENJE IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2014. GODINU

U Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu objavljenom u „Službenom glasniku RS“, broj 115/13, na osnovu Odluke o davanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 110/13), promene po pozicijama su sledeće:

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA I RASHODI I IZDACI se povećavaju sa „35.617.720“ hiljada dinara na „36.373.070“ hiljada dinara.

U okviru prihoda i primanja, na poziciji 7331211**- Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja i za isplatu posebnih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, iznos od „2.267.900“ hiljada dinara, se povećava i zamenjuje iznosom od „3.023.250“ hiljada dinara.

U okviru rashoda i izdataka, na poziciji 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA – *POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNJAVANJA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU, iznos od „1.667.900“ hiljada dinara, se povećava i zamenjuje iznosom od „2.423.250“ hiljada dinara.

Ovim izmenama vrši se usaglašavanje Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu sa Programom rasporeda i korišćenja sredstava dotacija organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iz budžeta RS, koji je usvojen Zaključkom Vlade 05 broj: 401-1698/2014 od 22. februara 2014. godine. Naime, Finansijskim planom Nacionalne službe za 2014. godinu, na koji je Narodna skupština Republike Srbije dala saglasnost 13. decembra 2013. godine, za isplatu posebne novčane naknade zaposlenima kojima nedostaje do pet godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, predviđena su sredstva u iznosu od 1.667.900 hiljada dinara, dok su Programom rasporeda i korišćenja sredstava dotacija organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iz budžeta RS od 22. februara 2014. godinu utvrđena sredstva u visini od 2.423.250 hiljada dinara. Od toga je Zakonom o budžetu RS za 2014. godinu na razdelu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za ove namene opredeljen iznos od 2.267.900 hiljada dinara, dok je iznos od 155.350 hiljada dinara obezbeđen rešenjem o upotrebi tekuće budžetske rezerve za pokriće procenjeno nedostajućih sredstava za isplatu posebne novčane naknade.

Sredstva za ove namene obezbeđuju se preko Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Nacionalna služba svakog meseca dostavlja Ministarstvu zahteve za prenos sredstava u skladu sa izvršenim obračunom. Ukupno trebovana sredstva, zaključno sa trebovanjem za isplatu u julu 2014. godine iznose 1.542.947 hiljada dinara, tako da preostala sredstva u odnosu na planirana iznose 124.953 hiljada dinara.

S obzirom da je za mesečnu isplatu potrebno oko 200.000 hiljada dinara, i kako bi se izbegla kašnjenja u isplati i eventualni drugi problemi koji bi mogli nastati usled zastoja u isplati, predložene su navedene izmene Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu.

Ostavite komentar