Odluka o obrazovanju Komisije za nestala lica

Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05–ispravka),

Vlada donosi

ODLUKU

O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA NESTALA LICA

1. Obrazuje se Komisija za nestala lica (u daljem tekstu: Komisija).

2. Zadaci Komisije su da sve dok postoje nerešena i sporna pitanja: prati, proučava i utvrđuje predloge za rešavanje pitanja lica s teritorije Republike Srbije koja su nestala u oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ, kao i Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija; učestvuje u izvršavanju obaveza koje proizlaze iz međunarodnih sporazuma koji se odnose na rešavanje pitanja nestalih lica; koordinira rad nadležnih organa i organizacija u traženju nestalih lica, ekshumaciji i identifikaciji; sarađuje s nadležnim organima, porodicama i udruženjima nestalih lica radi rešavanja statusnih pitanja nestalih lica i humanitarnih pitanja njihovih porodica.

3. Komisija ima predsednika i članove, koje imenuje Vlada posebnim rešenjem.

4. Komisija dostavlja izveštaj o svom radu nadležnom odboru svakih 60 dana, a Vladi svakih 90 dana.

5. Stručnu i administrativno-tehničku podršku Komisiji pruža Generalni sekretarijat Vlade.

6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju Komisije Saveta ministara za nestala lica („Službeni list SCG”, broj 50/03).

7. Komisija će preuzeti dokumentaciju koja je nastala i prikupljena u radu Komisije Saveta ministara za nestala lica.

8. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar