Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka i 108/13),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA

I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2014. GODINU

I

Daje se saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu, koju je Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje doneo na sednici od 20. decembra 2013. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 2013. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

1. Pravni osnov za donošenje Odluke

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13 – ispravka i 108/13), kojom je utvrđeno da Narodna skupština donosi odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

2. Razlozi za donošenje Odluke

Predloge odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje sa finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje, prema članu 31. pomenutog zakona, donosi Narodna skupština. Na isti način postupa se i u slučaju donošenja odluka o izmenama i dopunama finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

3. Objašnjenje pojedinačnih rešenja u Odluci

U članu 1. stav 1. pomenutog zakona propisano je da je Nacionalna služba za zapošljavanje organizacija za obavezno socijalno osiguranje, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalna službe za zapošljavanje za 2014. godinu.

4. Razlozi za donošenje Odluke po hitnom postupku

Ovu odluku je potrebno doneti po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćeni tekst), kako bi se Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje uskladio sa članom 7. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13), kojim su, na razdelu 30 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, u okviru Funkcije 412 – Opšti poslovi po pitanju rada, i na ekonomskoj klasifikaciji 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, predviđena sredstva za transfer Nacionalnoj službi za zapošljavanje u ukupnom iznosu od 2.867.900 hiljada dinara. Od toga je 400.000 hiljada dinara namenjeno za preuzete obaveze po ugovorima za finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja iz ranijih godina, 200.000 hiljada dinara za finansiranje novih programa i mera aktivne politike zapošljavanja, dok je 2.267.900 hiljada dinara namenjeno za isplate posebnih novčanih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ostvarivanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju. Takođe, na razdelu 20 – Ministarstvo privrede, u okviru Funkcije 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, a na ekonomskoj klasifikaciji 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, predviđena su sredstva za transfere Nacionalnoj službi za zapošljavanje za aktivne mere zapošljavanja u iznosu 2.000.000 hiljada dinara.

OBRAZLOŽENjE IZMENA I DOPUNA

FINANSIJSKOG PLANA NSZ ZA 2014. GODINU

Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu od 01. novembra 2013. godine, i na koji je Narodna skupština Republike Srbije dala saglasnost Odlukom RS broj 88 od 13. decembra 2013. godine („Sl. Glasnik RS“ br. 110/2013), se menja u cilju usklađivanja sa iznosima utvrđenim u usvojenom Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2014. godinu („Sl. Glasnik RS“ br. 110/2013).

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA se povećavaju sa „35.617.720“ hiljada dinara na „38.217.720“ hiljada dinara, a promene po pozicijama su sledeće:

Pozicija 7331211** – Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, iznos od „2.267.900“ hiljada dinara menja se iznosom „2.867.900“ hiljada dinara. Izmena se vrši u skladu sa članom 7. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2014. godinu („Sl. Glasnik RS“ br. 110/2013), kojim su, na razdelu 30 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, u okviru Funkcije 412 – Opšti poslovi po pitanju rada, i na ekonomskoj klasifikaciji 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, predviđena sredstva za transfer Nacionalnoj službi za zapošljavanje u ukupnom iznosu od 2.867.900 hiljada dinara. Od toga je 400.000 hiljada dinara namenjeno za preuzete obaveze po ugovorima za finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja iz ranijih godina, 200.000 hiljada dinara za finansiranje novih programa i mera aktivne politike zapošljavanja, dok je 2.267.900 hiljada dinara namenjeno za isplate posebnih novčanih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ostvarivanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju.

Dodaje se pozicija 7331213*****-Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva privrede za aktivne mere zapošljavanja u iznosu od „2.000.000“ hiljada dinara.

Ova pozicija prihoda se dodaje u skladu sa članom 7. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2014. godinu, kojim su na razdelu 20 – Ministarstvo privrede, u okviru Funkcije 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, a na ekonomskoj klasifikaciji 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, predviđena sredstva za transfere Nacionalnoj službi za zapošljavanje za aktivne mere zapošljavanja u iznosu 2.000.000 hiljada dinara.

Imajući u vidu promene u okviru planiranih prihoda i primanja, UKUPNI RASHODI I IZDACI se povećavaju sa „35.617.720“ hiljada dinara na „38.217.720“ hiljada dinara, a promene po pozicijama su sledeće

KATEGORIJA 47 – Socijalno osiguranje i socijalna zaštita – iznos od „30.356.976“ hiljada dinara zamenjuje se iznosom od „32.956.976“ hiljada dinara.

471 – Prava iz socijalnog osiguranja se sa prvobitno planiranih „28.414.076“ hiljada dinara povećavaju na „30.414.076“ hiljada dinara, u okviru koje se dodaje pozicija:

10. *****AKTIVNE MERE ZAPOŠLjAVANjA – iz sredstava Ministarstva privrede u iznosu od „2.000.000“, u skladu sa planiranim transferom za ove namene iz Ministarstva privrede.

472 – NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA – **Posebna novčana naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, iznos od „1.667.900“ hiljada dinara se povećava na iznos od „2.267.900“ hiljada dinara, u skladu sa planiranim transferom za ove namene iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Iz ovih sredstava u toku 2014. godine, vršiće se obračun i isplata za zaposlene kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, koji su to pravo ostvarili po rešenjima donetim od strane ministra nadležnog za poslove rada, zapošljavanja i socijalne politike i ministra nadležnog za poslove privrede.

Ostavite komentar