Odluka o određivanju koeficijenta za obračun i isplatu plate savetnika predsednika Vlade i savetnika potpredsednika Vlade

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06-ispravka i 115/06-ispravka) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

O D L U K U

O ODREĐIVANjU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATE

SAVETNIKA PREDSEDNIKA VLADE I SAVETNIKA POTPREDSEDNIKA VLADE

1. Koeficijent za obračun i isplatu plate savetnika predsednika Vlade koji je u radnom odnosu isti je kao koeficijent državnog službenika na položaju koji je razvrstan u treću grupu položaja i iznosi 7,11.

Koeficijent za obračun i isplatu plate savetnika potpredsednika Vlade koji je u radnom odnosu isti je kao koeficijent državnog službenika na položaju koji je razvrstan u četvrtu grupu položaja i iznosi 6,32.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:121-477/2007

U Beogradu, 18. januara 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić PREDSEDNIKVojislav Koštunica, s.r.

4100307.003.doc/12

Ostavite komentar