Odluka o obrazovanju Saveta za razvoj nedovoljno razvijenih područja

Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O D L U K U

O OBRAZOVANjU SAVETA ZA RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

1. Obrazuje se Savet za razvoj nedovoljno razvijenih područja (u daljem tekstu: Savet), kao radno telo Vlade.

2. Zadatak Saveta je da razmatra akte koje nadležni organi i organizacije dostave Vladi na razmatranje i odlučivanje, a koji se odnose na: strategije ujednačavanja razvoja nedovoljno razvijenih područja; mere kojima se ujednačava razvoj nedovoljno razvijenih područja; projekte za ravnomerno investiranje u nedovoljno razvijenim područjima; okvire, kriterijume i pravce usmeravanja kapitalnih investicija kojima se obezbeđuje ravnomeran razvoj nedovoljno razvijenih područja, i analize i izveštaje o stanju i postignutim rezultatima u oblasti razvoja nedovoljno razvijenih područja.

Savet učestvuje u pripremi i organizovanju konferencija i učestvuje u izdavanju publikacija vezanih za razvoj nedovoljno razvijenih područja Republike Srbije.

Savet utvrđuje mišljenja i predloge o pitanjima koja razmatra i dostavlja ih Vladi.

3. Savet ima predsednika i šest članova.

Za predsednika Saveta imenuje se Bajram Omeragić.

Članove Saveta, vodeći računa o ravnomernoj zastupljenosti članova Saveta iz nedovoljno razvijenih područja, imenuje Vlada posebnim rešenjem.

Savet ima sekretara Saveta, koji učestvuje u radu Saveta bez prava odlučivanja.

Sekretara Saveta imenuje Vlada posebnim rešenjem.

4. Sekretar Saveta ima pravo na naknadu za rad u Savetu.

Naknada za rad sekretara Saveta određuje se u mesečnom iznosu.

Mesečni iznos naknade za rad sekretara Saveta jednak je iznosu koji se dobija množenjem neto osnovice i koeficijenta za obračun plate državnog službenika u zvanju saradnik svrstanog u X platnu grupu, četvrti platni razred.

Naknada za rad sekretaru Saveta isplaćuje se iz sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih za rad Generalnog sekretarijata Vlade.

Izuzetno od stava 1. ove tačke pravo na naknadu ne može ostvariti sekretar Saveta koji je zaposlen u organima državne uprave i koji za svoj rad prima platu iz budžeta Republike Srbije.

5. Savet u svom radu može koristiti stručnu pomoć koja mu se pruža u vidu međunarodnih projekata.

6. Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obavljaće Generalni sekretarijat Vlade.

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 02-6853/2010-001

U Beogradu, 23. septembar 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

4100310.066.doc/32

Ostavite komentar